N:o 7. n artikla. Suomen ja Suurbritannian välillä tapamuu säännöllinen) postiosoitusten vaihto. 1 POSTIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS. Sopimus.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "N:o 7. n artikla. Suomen ja Suurbritannian välillä tapamuu säännöllinen) postiosoitusten vaihto. 1 POSTIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS. Sopimus."

Transkriptio

1 K IE R T O K IR J E E T 1925 POSTIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS C IR K U L Ä R N:o 7 1. Postiosoitusten vaihdosta Suomen sekä Snurbritannian ja Pohjois-Irlaunin välillä. Asetuksella 21 päivältä helmikuuta 1925 on määrätty, että alempana oleva Suomen sekä Suurbritannian ja Pohjois- Ir lännin välillä postiosoitusten vaihdosta tehty sopimus on tuleva voimaan maaliskuun 1 päivänä i. Angående utväxling av postanvisningar mellan Finland samt Storbritannien och Nord-Irland. Genom förordning av den 21 februari 1925 har föreskrivits, att nedanstående mellan Finland samt Storbritannien och Nord-Irland) avslutade avtal, angående utväxling av pastanvisningar, skall träda i kraft den 1 mars Sopimus. Suomen Tasavallan postihallinnon sekä Suurbritannian ja Pohjois=Irlannin postihallinnon välillä. I artikla. Tässä sopimuksessa tarkoite taa n sanalla»suurbritannia myöskin Pohjois- Irlantia, Englannin kanavan saaria ja Man-saarta. n artikla. Suomen ja Suurbritannian välillä tapamuu säännöllinen) postiosoitusten vaihto artikla. Postiosoitusten vaihto sopimuksentehneiden j) os t iliä 11 in t o j en välillä tapahtuu yksinomaan vailhtopostitoimistoijen välityksellä. Suomen puolelta on vaihtopostitoimistona Helsinki ja Suurbritannian puolelta Lontoo. A vtal mellan postförvaltningen i Republiken Finland samt postförvaltningen i Stor» britannien och Nord=Irland. Artikel I. I detta avtal omfattar uttrycket»storbritannien jämväl Nord-Irland, öama i Engelska kanalen och ön Man. Artikel II. Mellan Finland å ena sidan och Storbritannien å andra sidan skall en regelbunden utväxling av postanvisningar äga rum. Artikel III. Utväxlingen av postanvisningar mellan de kontraherande postförvaltningarna skall förmedlas uteslutande genom utväjxlingspos t ans ta Iter. V i d kommande Finland tjänar Helsingfors och beträffande Storbritannien London såsom utväxlingspostanstalt

2 2 IV artikla. Kummallakin sopi m u ksc nteh neell ä postihallinnolla, on oikeus vahvistaa se muuntokurssi, jota kulloinkin on sovellettava sen asettamiin postiosoiit uksiin, ehdolla että tämä kurssi saatetaan toisen postihal] ituksen tiedoksi. Suurbritanniassa asetettujen, Suomessa maksettavien osoitusten määrät muuntaa Suomen rahaksi Britannian vaihtopostitoimisto ja Suomessa asetettujen, Snuirhritanniassa maksettavien osoitusten määrät Britannian rahaksi Suomen vallit opostitoimisto. Y artikla. Kummallakin sopimuksentehneellä postihallinnolla on oikeus, keskenään sovittuaan, vahvistaa se ylin määrä, jolle tavalliset postiosoitukset asianomaisessa maassa voidaan asettaa. Tämä määrä ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin 40 tai siitä todellisesti lähinnä vastaava arvo sen maan rahassa, joka asettaa osoitukset. VI VI artikla. Kummial lakiini sopimuksentehneellä postihallinnolla on oikeus aika ajoin: vahvistaa asianomaisessa maassa asetetuista postiosoituksista suoritettava maksu, ehdolla että se ilmoittaa toiselle postihallinnolle tariffinsa tai sen maksun, joka tämän sopimuksen mukaisesti määrätään. Maksu menee osoituksen asettaneelle postihallitukselle; mutta Britannian 'postilaitoksen on hyvitettävä Suomen postilaitosta puolella prosentilla (1/2 %) Suurbritanniassa asetettujen, Suomessa maksettujen postiosoitusten määrästä, ja Suomen postilaitokseni tulee samalla prosenttimäärällä hyvittää Britannian postilaitosta Suomessa asetetuista, Suurbritanniassa maksetuista postio soi t uksista. Artikel IV. Vardera kontraherande post förvaltningen ä:ger rätt ait t fastställa den omf öringskurs, som tid efter annan hör tillämpas på av densamma utställda postanvisningar under villkor att den andra förvaltningen underrättas om denna kurs. Omföring till finskt mynt av belopp å i Storbritannien utställda anvisningar för utbetalning i Finland skall verkställas av den brittiska utväxlingspostanstailten och omföring till brittiskt mynt av belopp å i Finland utställda anvisningar för utbetalning i Storbritannien skall verkställas ay den finska utväxlingspostanstalten. Artikel V. Vardera kontraherande postförvaltningen äger rätt att efter överenskommelse med den andra fastställa det högsta belopp, på vilket vanliga postanvisningar kunna utställas i deras respektive -länder. Detta belopp får likväl icke överstiga 40 eller det faktiskt närmast motsvarande värde i det lands mynt, som utställer anvisningarna. Artikel VI. Vardera kontraherande postförvaltningen äger rätt att tid efter annan fastställa den avgift, som bör erläggas för postanvisningar, vilka inom vederbörande land utställas, förutsatt att den meddelar den andra postförvaltningen sin tariff eller den avgift, som bestämmes i enlighet med detta avtal. Avgiften tillfaller den postförvaltning, som utställer anvisningen; men det brittiska postverket skall gottgöra det finska postverket med en halv procent (V* %) å beloppet av postanvisiningar, som utställts i Storbritannien och utbetalats i Finland, och det finska postverket skall med enahanda procent gottgöra det brittiska postverket för postanvisningar, som utställts i Finland och utbetalats i Storbritannien.

3 3 VII artikla. Posti osoit uksia yleisölle maksettaessa ei pennyn eikä kymmenen pennin murtoosia oteta huomioon. V in artikla. Jokaisen, joka haluaa lähettää postiosoituksen,, on,, mikäli mahdollista, ilmoitettava selkä lähettäjän että vastaanottajan, täydellinen sukunimi ja ristimäeli etunimi (tai ainakin yhden ristimäeli etunimen alkukirjain) tahi sen liikkeen tai yhtiön nimi, joka on lähet tä jänä tai vastaanottajana sekä lähettäjän ja vastaanottajan osoite. Ellei ristimä- eli etunimeä eikä alkukirjainta voida ilmoittaa, asetettakoon osoitus kuitenkin lähettäjän vastuulla. ** IX artikla. Jos postiosoitus on lähetetty harhaan tahi joutunut kadoksiin, on postiosoituksesta, vastaanottajan pyydettyä sitä kirjallisesti (ilmoittaen tarpeelliset tiedot) sen maan postiosoitusliikkeen keskusosastolta, jossa alkuperäinen osoitus oli maksettava, laadittava, kaksoiskappale, ollen sillä postitoimistolla, joka laatii kaksoiskappaleen, oikeus kantaa sama maksu, joka olisi ollut kannettava sen omien, kotimaisten säännösten perusteella, ellei ole syytä olettaa alkuperäisen osoituksen joutuneen kadoksiin postissa kuljetettaessa. Vastaanotettaessa samanlainen pyyntö lähettäjältä on postiosoituiksen maksaminen määrättävä keskeytettäväksi. X artikla. Jos lähettäjä haluaa vastaanottajan nimessä esiintyvän virheellisyyden korjaamista tahi postiosoitusmäärän maksamista takaisin lähettäjälle, tulee hänen pyytää tätä sen maan postiosoitusliik- Artikel VII. Vid utbetalning' av postanvisningar till allmänheten tages bråktal av en penny eller av tio penni icke med i beräkningen. Artikel VIII. Envar, som önskar avsända en postanvisning, skall, om möjligt, uppgiva såväl avsändarens som adressatens fullständiga tillnamn och dopnamn eller förnamn (eller åtminstone begynnelsebokstaven till ett dop- eller förnamn) eller namnet på den firma eller det holag, som är avsändare eller adressat, samt avsändarens och adressatens adress. Kan emellertid varken dopeller förnamn eller begynnelsebokstav angivas, må en anvisning likväl utställas på avsändarens risk. Artikel IX. Har en postanvisning blivit felsänd eller gått förlorad, skall, på därom av adressaten gjord skriftlig framställning (innehållande erforderliga uppgifter) hos centralavdelningen för postanvisningsrörelsen i det land, där den originala anvisningen var betalbar» an duplettanvisniiuig utfärdas, och skall den postanstalt, som utfärdar duplikatet, vara berättigad att upptaga samma avgift, som bort upptagas på grund av dess egna inrikes reglementen, därest skäl icke föreligger aitt antaga, att den originala anvisningen förkommit under postbefordran. Vid emottagaude av enahanda framställning av avsändaren skall föreskrift meddelas om inställande av postanvisningens utbetalning. Artikel X. Önskar avsändaren att felaktighet i adressatens namn skall rättas, eller att postanvisningsbeloppet skall återbetalas till avsändaren, äger han härom göra framställning bos centralavdelningen

4 4 ke, n keskusosastolta, jossa osoitus on asetettu. X I artikla. Osoitusta ei missään tapauksessa saa maksaa takaisin, ennenkuin sen maan keskusosasto, missä osoitus on maksettava, on todennut, ettei osoitusta ole maksettu ja ennenkuin sanottu osasto on antanut valtuuden takaisinmaksamiseen. X II artikla. Osoitukset ovat imaksukelpoisia kaksitoista kuukautta,, lukuunottamatta sitä kuukautta, jona osoitus on asetettu, ollen kaikkien postiosoitnsten määrät, joita ei ole edellämainitun ajan kuluessa maksettu, palautettava sen maan postilaitokselle, joka on asettanut osoitukset, ja on niiden suhteen meneteltävä tässä maassa voimassaolevien määräysten mukaisesti. X TTT artikla. Postiosoitukisen lähettäjä voi saada todistuksen osoituksen postista maksamiisestai, suorittamalla etukäteen määrätyn maksun, mikä kokonaisuudessaan menee sen maan postilaitokselle, joka on asettanut osoituksen ja on yhtä suuri kuin se maksu, joka tässä maassa kannetaan kirjattujen lähetysten saantitodistuksesta. Maksu todistukseen käytetään tähän liitetyn kaavan (Liite A) mukaista tai muotoista lomaketta. Maksu todistuksen laatii se postitoimisto, joka suorittaa maksamisen, ja palauttaa todistuksen suoraan postiinmaksutoimistoon joko maksava postitoimisto tai sen maan vaihitopostitoimisto, jossa maksaminen on tapahtunut. Kauittak u lkev i en osoitusten ( Through Money Orders ) maksutodistukset (kts. X X ' art.) lähetetään kummankin maan vaihtopostitoimiston kautta, ja on jokaiför postanvisningsrörelsen i det land, där anvisningen utställts. Artikel XI. Återbetalning av en anvisning får under inga omständigheter äga rum innan det genom centralavdelningen i det land, där anvisningen skall utbetalas, blivit fastställt, att anvisningen icke blivit utbetalad och innan sagda avdelning givit bemyndigande till återbetalning. Artikel X II. Anvisningar förbliva betalbara under tolv månader, den månad oräknad, under vilken anvisningen blivit utställd, och skola beloppen av alla postanvisningär, som icke blivit utbetalade inom förenämnda tid, återsändas till postverket i det land, som utställt anvisningarna, samt med desamma förfaras i enlighet med bestämmelserna i detta land. Artikel X III. Avsändaren av en postanvisning kan erhålla bevis över anvisningens utbetalande genom att i förväg inbetala en bestämd avgift, vilken i sin helhet tillfaller postverket i det land, som utställt anvisningen, och är lika stor som den avgift, vilken uppbäres i detta land för mottagningsbevis till rekommenderade försändelser. För utbetalndngsbevis användes en blankett i överensstämmelse med eller liknande bifogade iformulär (Bilaga A.). Utbetalnings beviset skall utfärdas av den postanstalt, som verkställer utbetalningen och sändas direkte till inbetalningspostamstaltea antingen av den utbetalande postanstalten, eller av utväxlingspostanstalten i det land, där utbetalningen ägt rum. Utbetulningsbevis till transiterande anvisningar ( Through Money Orders ) (se art. X X ) skola sändas genom utväxlingspostanistalternia i de båda länderna,

5 5 nen maksutodistufcsen (pyyntö, joka tehdään osoituksen asettamisen jälkeen, lähetettävä. samalla tavalta. X IV artikla. Postiosoitukset, jotka lähetetään toisesta maasta toiseen, ovat asettamiseen nähden poistiinjättömaassa sekä maksamiseen nähden osoitemaassa voimassa olevien määräysten alaiset. X V artikla. Suomen vailitapostitoiimiston tulee, Britannian vaihtopostitoiimistoile ilmoittaa ne määrät, jotka on otettu vastaan maksettaviksi Suinrtbritanniassa ja Britannian vaimopostitoimiston Suomen vaihtoposti toimistolle Suomessa maksettaviksi vastaanotetut määrät. Tarkoitukseen käytetään tähän liitettyjen B ja C kaavojen imukaisia luetteloita, joista jokainen on lähetettävä ensimäisessä soveltuvassa postissa niiden osoitusten asettamisen jälkeen, joihin luettelo kuuluu. X V I artikla. Ilmoitusluetteloon merkityt postiosoitukset numeroidaan sarjoitta in ja sarjat alkavat joka kalenterikuukausi N:o l:stä. Pos tiosoi tuksen luett elonumer oa sanotaan sen kansainväliseksi numeroksi. Luettelot on samoin numeroitava sar joittain, jolloin sar jat joka. vuosi alkavat N:o l:stä. XVII artikla. Luettelon puutteessa tulee sen vaiihitopostitoiimlston, johon luettelon olisi pitänyt saapua, asiasta viipymättä ilmoittaa. Lähettävän vaihitopostitoimiston on sellaisissa tapauksissa vastaanottavalle vaihtopostitoimiistolle viipymättä lähetettävä asianmukaisesti oikeaksi todistettu kaksois! u e t-t el o. och bör varje anhållan om utbetalningsbevis, som göres efter anvisningens utställande, sändas på samma sätt. Artikel XIV. Postanvisningar, som sändas fran det ena landet till det andra, skola, vad utställandet beträffar, vara underkastade de bestämmelser, som gälla i inlämningslandet, och vad utbetalningen beträffar de bestämmelser, som gälla i adresslandet. Artikel XV. Den finska utväxlingspostanstalten skall meddela den brittiska utväxlingspostanstalten uppgifter över de belopp, vilka mottagits för utbetalning i Storbritannien, oeh den brittiska utväxlingspostanstalten: skall meddela- den finska u t väx 1ingsp os tans t a Ite n uppgifter över de belopp, vilka mottagits för utbetalning i Finland. För detta ändamål användas förteckningar, liknande bifogade formulär B och C, och varje förteckning bör avsändas med första lägliga post efter det de anvisningar blivit utställda, till vilka den hänför sig. Artikel XVI. Postanvisningar, vilka införts i avisförteckningarna, numreras serievis, och serierna börja varje kalendermånad med N:o 1. Det nummer en postanvisning bär i förteckningen benämnes dess internationella nummer. Förteckningarna skola likaså numreras serievis, varvid serierna varje år börja med N:o 1. Artikel XVII. Saknas en förteckning skall den utv äxlin gsp os t a nsta 11, till vilken densamma bort ingå, härom omedelbart anmäla. Den avsändande utväxlingspostanstalten skall i dylika fall till den emottagande _ ntväxlingspostansitalten oförtöva-t översända en duplettförteckning, vederbörligen bestyrkt såsom sådan.

6 6 XVIII artikla. Jokainen luettelo on huolellisesti ta r- kastettava siinä v a ilhit op os ti to imis toss a, johon se on lähetetty, ja jos luettelossa on ilmeinen virhe, se on oikaistava. Jokainen oikaisu on ilmoitettava lähettävälle vaihtoipostätoimistolle. Jos luetteloissa esiintyy muita epäjohdonmuka isuuksia, on vastaanottavan valli t op o sti toiimis to n vaadittava seli tys lähettävältä vaihtopostitoimistolta, jonka tulee antaa, sellainen selitys niin pian kuin mahdollista. Sillä aikaa keskeytetään sen kotimaisen postiosoituksen asettaminen, joka kohdistun johonkin virheelliseksi havaittuun merkintään. X IX artikla. Niin pian kuin luettelo on saapunut vastaanottavaan vaihtopostitoimistoon, tulee tämän postitoimiston, sittenkun luettelon sisältö on tarkastettu, asettaa vastaanottajille kotimaiset postiosoitukset luetteloon merkityille määrille, maksettaviksi sen maan rahassa, jossa maksaminen suoritetaan ja sen jälkeen lähettää nämä kotimaiset postiosoitukset vastaanottajille tai asianomaisille. postistainaksutoimiietoilile suorittamismaassa voimaassa olevien määräysten mukaisesti. X X artikla. Jos Suomen postilaitos haluaa lähettää postiosoituksia Britannian postilaitoksen välityksellä muihin maihin, Britannian siirtomaihin j. n. e., joiden kanssa Britannian postilaitos vaihtaa postiosoituksia, niin voi tämä tapahtua, edellyttäen että seuraavia ehtoja noudatetaan : a) Suomen postilaitoksen tulee ilmoittaa sellaisten kauttaikuikevien osoitusten ( Through Orders ) määrät Money Order Departementille, Lontoossa, joka vuo- Artikel XVIII. Varje förteckning skall omsorgsfullt granskas av den utväxlingspostanstalt, till vilken den avsänts,, oeh rättas, därest den innehåller en uppenbar felaktighet. Varje rättelse skall meddelas den avsändande utväxl ingspostans tälten. Förete förteckningarna andra oegentligheter, skall den emottagande utväxlingspostanstalten infordra förklaring av den avsändande utväxlingspostanstulten, vilken äger avgiva sådan förklaring så fort ske kan. Under tiden inställes utställandet av den inrikespostanvisning, som hänför sig till någon anteckning, vilken befunnits felaktig. Artikel X IX. Så snart en förteckning ingått till den emottagande utväxlingspostanstalten, skall denna postanstalt, efter det innehållet i förteckningen blivit granskat, till adressaterna utställa inrikespostanvisningar på de belopp, vilka i förteckningen äro angivna,, att utbetalas i det lands mynt, där utbetalningen sker, och därefter översända dessa inrikespostanvisningar till adressaterna eller till vederbörande utbeialningspostanstalter i enlighet med de bestämmelser, som gälla i det land, där utbetalningen äger rum. Artikel X X. Önskar det finska postverket sända postanvisningar genom förmedling av det brittiska postverket till andra länder, brittiska kolonier o. s. v., med vilka det brittiska postverket står i utväxling av postanvisningar, kan detta äga rum, förutsatt att följande villkor iakttagas: a) Det finska postverket hör uppgiva beloppen å sådana transiterande anvisningar (,/Through Orders ) till Money Order Department, London, vilket i sin

7 7 rostaan ilmoittaa tästä niiden maiden vaiihtoposti toimistoille, joiden on maksettava määrät. ib) Sellaisen osoituksen määrä ei saa olla suurempi sitä ylintä määrää, jonka osodtemaa on v a lista n u t Su uirfori tammassa; asetetuille postiosoituksiille. e)' Kauttakulkevia osoituksia (,,Through Orders ) koskevat ilmoitukset on merkittävä joko punaisella musteella. Lontooseen lähetettävien tavallisten luetteloiden loppuun tahi eri lehdille, jolloin kauttakulkevien osoitusten ( Through Orders ) kokonaismäärä sisällytetään näiden luetteloiden 1oppusu mmaan. d) Vastaanottajan nimi ja osoite, sekä se kaupunki ja maa, jossa maksu suoritetaan, on ilmaistava niin täydellisesti kuin mahdollista. e) Suomen postilaitoksen on kauttakulkevista osoituksista (,/Hirough Orders ) hyvitettävä Britannian vaihtopostitoimistoa samalla prosenttimäärällä (kts. V I artiklaa) kuin Suur briiann iässä maksettavista osoituksista, koska Britannian vaihtopostiitoimisto hyvittää maksuinaan postilaitosta samalla prosenttimäärällä kauttakulkevista osoituksista (,,;Through Orders ) kuin Suurbritanniassa asetetuista osoituksista), ja on tästä välityksestä jokaisen välitetyn osoituksen määrästä vähentämällä suoritettava erikoinen toimitusmaksu, jonka Britannian postilaitos vahvistaa. f) Jos kauttakulkevan osoituksen t Through Order ) määrä maksetaan takaisin lähettäjälle, ei välityksestä suoritettua toimituspalkkiota makseta takaisin. Jos Britannian postilaitos haluaa lähettää postiosoituksia Suomen postilaitoksen välityksellä niihin miaihin, joiden tur underrättar de länders utväxlingspostanstalter, vilka äga utbetala beloppen. b) Sådan anvisning får icke överstiga det maximibelopp, som av adresslandet fastställts för postanvisningar, utställda i Storbritannien. c) Uppgifter angående transiterande anvisningar (,,Th rough Orders ) skola införas antingen med rött bläck i slutet av de vanliga förteckningarna, som sändas till London, eller på skilda blad, varvid transiterande anvisningarnas ( Throuigh Orders ) totalbelopp medräknas i slutsumman av dessa förteckningar. d) Adressatens namn och adress, ävensom den stad och det land, där utbetalningen skall ske, böra angivas så fullständigt som möjligt. e) Finska postverket skall för transiterande anvisningar ( Througb Orders ) gottgöra brittiska utväxlingspostanstalten med samma procent (se artikel VI), som för anvisningar, betalbara i Storbritannien, enär den brittiska utväxlingspostanstalten gottskriver postverket. i utbetalningslandet samma procent för transiterande anvisningar ( Through Orders ), som för anvisningar, utställda i Storbritannien, och skall för denna förmedling erläggas, genom avdrag från beloppet av varje förmedlad anvisning, en speciell kommissionsavgift, som fastställes av det brittiska postverket. f) I fall beloppet av en transiterande anvisning (,,Through Order ) återbetalas till avsändaren, återbetalas icke kommissionsavgiften för förmedlingen. Önskar det brittiska postverket sända postanvisningar genom förmedling av det finska postverket till länder, med vilka det finska postverket står i ut-

8 8 kanssa Suomen postilaitos vaihtaa postiosoituksia, voi tämä tapahtua sannoilla ehdoilla kuin yllä mainitaan. Kummankin postihallinnon tulee ilmoittaa toiselleen niiden maiden nimet, joiden kanssa se vaihtaa postiosoituksia, kutakin maata varten vahvistettu ylin määrä ja välityksestä lyhennettävä toimitusmaksu. X X I artikla. Sählköpostioiso ituksia, joiden määrät eivät ylitä tavallisille pos tioso ituk s iti e vahvistettua määrää, vaihdetaan samoin Suurbritannian ja Suomen välillä. X X H artikla. Kummankin soipimuksentehneen postihallinnon tulee ilmoittaa toinen toiselleen ne postitoimistot, jotka saavat vaihtaa sähköpostiosoituksia. X X III artikla. Sählkäpostkjsoituksen lähettäjän on suoritettava, paitsi tavallista postiosoitusmaksua, jonka vahvistaa ja pitää postiiinjättömaa, maksu toisesta maasta toiseen lähetettävästä sähkösanomasta. Kumpikin sopimuksentehnyt postihallinto pidättää itselleen oikeuden kantaa kustakin sähköpostiosoituksesta lähettäjältä, paitsi ylläma i n itkuja maiksuja, lisämaksun, jonka määrän vahvistaa ja pitää po-stiosoi tuk sen asettanut postihallitus. X X IV artikla. Kaikki Suu rbr itanmiassa maksettaviksi aijotut sähköpostiosoituikset on lähetettävä Lontoon keskuslennätdntoimiistolle, jotavastoin Suomessa maksettaviksi aijotut sähk öpo s t iosoi t ukset on lähetettävä suoraan postistamaksutoimistoon. växling av postanvisningar, kan detta äga rum på enahanda villkor, som här ovan angivas. Vardera postförvaltningen skall meddela den andra namnen på de länder, med vilka det står i utväxling av postanvisningacr, det högsta belopp, som bestämts för vart och ett av dem, och den kommissiomsavgift, som avdiratges för förmedlingen. Artikel X X I. Telegrampostanvisningar å belopp, icke överstigande det för vanliga postanvisningar tillåtna, skola även utväxlas mellan Storbritannien och Finland. Artikel X X II. Vardera kontraherande post förvaltningen skall angiva för den andra de postanstalter, vilka tillåtas deltaga i utväxlingen av telegrampostanvisningar. Artikel X X III. Avsändaren av telegrampostanvisning har att erlägga, utöver vanlig postanvisningsavgift, som fastställes och behålles av inlämningslandet, kostnaden för ett telegram från det ena landet till det andra. Vardera kontraherande postförvaltningen förbehåller sig rätt att för varje telegrampost an visning av avsändaren uppbära, förutom ovannämnda avgifter, en tilläggsavgift, vars belopp fastställes och beihålles av det postverk, som utställer postanvisningen. Artikel X X IV. Alla för utbetalning i Storbritannien avsedda telegrampostanvisningar skola översändas till centraltelegrafanstalten i London, varemot telegrampostanvisningar, avsedda att utbetalas i Finland skola översändas direkte till utbetalningspostanstalten.

9 Suurbritannian paikkakuntiin, Lontoota lukuunottama tta, lähetettäviin sähköpostiosoituksiin nähden tulee sähkösanoman alussa virkamerkintänä olla sanat voie Londres. Sählköpostiosoitus on. kirjoitettava ranskankielellä seuraavasti: Osoitus P os t ii njättö nu mero Posti Bos tis ta rnaks u toi m i s to Maksu-todistus (jos imaksutodistusta on pyydetty) Lähettäjän tai lähettäjien nimi tavallisia postiosoituksia koskevien määräysten mukaisesti. Määrä ilmaistaan numeroilla sekä (rahayksikköihin nähden) kirjaimilla (maksuinaan rahassa. Vastaanottajan tai vastaanottajien täydellinen nimi ja osoite tavallisista p os ti oso i tuksis ta voimassaolevien määräysten mukaisesti. Jos vastaanottaja on naishenkilö on nimen eteen merkittävä Mrs '(rouva) tai «Miss (neiti), myös siinä tapauksessa, että etunimi on ilmaistu, ellei tällainen merkintä ole tarpeeton säätyä, arvonimeä, julkista toimintaa tai ammattia osoittavan ilmoituksen johdosta, joka selvästi ilmaisee vastaanottajan. Edelläolevien ilmoitusten tulee aina olla sähkösanomassa yllämainitussa järjestyksessä. Lähettäjää tai vastaanottajaa älköön ilmaistako lyhennyksin eikä lyhennetyllä rekisteröidyllä osoitteella. Sähköpostiosoituksen lähettäjä saa, suorittamalla tavallisen maksun ylimääräisistä sanoista, lisätä viralliseen sähkösanomaan lyhyen, vastaanottajalle lähetettäväksi tarkoitetun tiedonannon. Beträffande telegrampostanvisningar till orter i Storbritannien, med undantag av London, skola uti början av telegrammet såsom tjänsteanteckning finnas införda orden voie Londres. Telegrampostanvisning skall avfattas på franska språket på följande sätt: Anvisning Inlämningsnummer Pöst U tbetalningspostanstalt Utbetalningsbevis (om ett utbetalningsbevis begärts) Namnet på avsändaren eller avsändarena i enlighet med föreskrifterna beträffande vanliga postanvisniugar. Beloppet angives med siffror ävensom (vad angår myntenheterna) med bokstäver i utbetalningslandets mynt. Adressatens eller adressaternas fullständiga namn och adress i enlighet med de för vanliga postanvisningar gällande föreskrifterna. Är adressaten en kvinna, skall beteckningen Mrs (fru) eller Miss (fröken) utsättas framför namnet även om ett förnamn ärr angivet, (såframt icke dylik beteckning är överflödig till följd av förekommande uppgift om stånd, titel, officiell syssla eller yrke, som tydligt utmärker adressatens person. Förestående uppgifter skola alltid ingå i telegrammet i här ovan angivna ordning. Avsändare eller adressat må icke betecknas medelst förkortning eller med en förkortad inregistrerad adress. Avsändare av telegrampostanvisning tillätes att, mot 1rläggande av vanlig avgift för extra ord, till det officiella telegrammet tillägga ett kort meddelande, avsett att sändas till adressaten. X X V artikla. Artikel XXV. Kansainvälisen Lennätinsopiimuksen Stadgandena i den Internationella Te- (tarkistettu Lissabonissa) säännöksiä tai legrafkonventionen (reviderad i Lissamuita määräyksiä, jotka vastedes saat- bon) eller andra bestämmelser, vilka 9

10 10 tavat korvata näitä säännöksiä, sovelletaan postiosoitusiten ohella lähetettyihin sähkösanomiin, tällaisista sähkösanomista suoritettavien maksujen jakamiseen ja sellaisista sähkösanomista suoritettavien maksujen hyvittämiseen. X X V I artikla. Kuten tavallisista postiosoitukisistakin, tulee sen postilaitokseni, joka on asettanut sahköpostiosoitubset, hyvittää nämä osoitukset maksanutta, postilaitosta puolella prosentilla maksettujen sähköpostiosoitusten määrästä. Tätä varten on vaihtopostitoimistojen merkittävä sähköpostiosoitukset luetteloihin samalla tavalla kuin tavalliset postiosoit ukset, mutta eri lehdille, otsakkein Advised by Telegraph. X X V II artikla. Jos ilmestyy vääriä osoituksia, joihin nähden on mahdotonta ratkaista, missä maassa väärennys on tehty tahi jos väärennys tai erehdys tapahtuu lähetettäessä sähköpostiosoitius välilläolevan maan tai kaapeliyhtiön lennätinlinjoja myöten, on jokaisesta syntyneestä vahingosta aiheutuva edesvastuu, lukuunottamatta sähkösanomamaksua, jaettava tasan sopimuksentehneiden postihallintojen kesken. X X V K I artikla. Kaikissa muissa suhteissa sähköpostiosoituksista noudatetaan tavallisista postiosoitufcsista voimassa olevia yleisiä määräyksiä. X X IX artikla. Kunkin kuukauden lopussa tulee sopimuksentehneiden postihallintojen vaihtopostitoimistojen kummankin laatia ja toisilleen lähettää: 1. Erikoistititys, joka osoittaa jokaisen, toisen postilaitoksen kuukauden kuluessa vastaanottaman luettelon loppusummat (kits. liite D). framdeles kunna ersätta dessa stadganden, tillämpas på telegram, sända i samband med postanvisningar, på fördelningen av avgifterna för dylika telegram och på gottgörandet av avgifterna för sådana telegram. Artikel XXVI. I likhet med vad fallet är med vanliga post anvisningar, skall det postverk, som utställt telegrampostanvisningarna, gottskriva det postverk, som utbetalat desamma, en halv procent av beloppet på de utbetalade telegrampostanvisningarna. I detta syfte höra telegrampostanvisningarna av utväxlingspostanstaltarna införas i förteckningarna på samma sätt som vanliga postanvisningar, men på skilda blad, under rubriken Advised by Telegraph. Artikel X X V II. Förekomma falska anvisningar, angående vilka det är omöjligt att avgöra, i vilket land förfalskningen ägt rum, eller om förfalskning eller misstag förekommer i samband med sändandet av en telegrampostanvisning över mellanliggande lands eller kabelbolags telegraflinjer, skall ansvarigheten för varje uppkommen förlust, utom förlusten av telegram avgiften, delas lika mellan de kontraiherande postförvaltninjgama. Artikel X X V III. I alla andra avseenden, gälla för telegram p ost an vi s n,in ga r samma allmänna bestämmelser, som för vanliga postanvisningar. Artikel X X IX. I slutet av varje månad skola de kontraherande postförvaltningarnas utväxlingspost,anstalter envar upprätta och till den andra översända: 1. En specialavräkning angivande slutsummorna för varje förteckning, som mottagits av det andra postverket under månadens förlopp (se bilaga D.).

11 11 2. Luettelo ilmoituksin kaikista osoituksista, jotka toinen (postilaitos tämän kuukauden kuluessa on valtuuttanut -toisen maksamaan takaisin lähettäjille (kts. liite E). 3. Luettelo ilmoituksin kaikista toisen postilaitoksen asettamista osoituksista, joita ei ole maksettu kahdessatoista kuukaudessa asettamisen jälkeen, sitä kuukautta lukuunottamatta, jolloin osoitus on asetettu, ja jotka senvuoksi on palautettu asettamisimuahan (kts. liite F). D ja E luettelot on lähetettävä kaksin kappalein, ja toinen kappale kutakin luetteloa on, vastaanottavan postitoimiston asianmukaisesti tarkastamana, palautettava lähettävälle postitoimistolle. X X X artikla. Niin pian kuin Helsingin -vaihtopostitoimisto on vastaanottanut tarkastetut kappaleet X X IX artiklassa määrättyjä D ja E luetteloja, on sen lähetettävä Lontoon vaihtopostitoimiistolle postiosoitusten tilitys (kaksin kappalein), jonka tulee sisältää senraavat tilierät: a) Suurhritannian vastaavaksi: Niiden luetteloiden kokonaismäärä, jotka on lähetetty Helsingistä kuukauden kuluessa vähentämällä valtuutuksen nojalla Suomessa takaisin maksettavat osoitus-määrät ja niiden suomalaisten osoitusten kokonaismäärä, joiden- voimassaoloaika on kuukauden kuluessa päättynyt sekä x/2 % m hyvitys Suu-rbritamniassa maksettujen osoitusten määrästä. b) Suomen vastaavaksi: Niiden luetteloiden kokonaismäärä, jotka on lähetetty Lontoosta kuukauden kuluessa vähentämällä valtuutuksen noj-a-lla Suurbritanniassa takaisin maksettavat osoitusmääirät ja niiden brittiläisten osoi- 2. En förteckning med uppgift över alla anvisningar, vilka den- ena postförvaltningen under denna månad bemyndigat den andra att återbetala till avsändaren (se bilaga E.). 3. En förteckning med uppgift över alla anvisningar, vilka utställts av det andra postverket, men icke utbetalats inom tolv månader efter utställandet, den månad oräknad, under vilken- anvisningen blivit utställd, och vilka därför återsänts till det land, som utställt dem (se bilaga F.). Förteckningarna D -och E skola översändas i tvenne exemplar, och skall det ena exemplaret av varje förteckning, vederbörligen granskat av den emottagande postanstalten, återsändas till den avsändande postanstalt-en. Artikel X X X. Så snart utväxlingspostanstalten i Helsingfors emottagit de granskade exemplaren av förteckningarna D och E, föreskrivna i artikel X X IX, skall den till utväxlingspostanstalten i London översända en avräkning över postanvisningar Oi två exemplar), vilken bör upptaga följande poster: a) Till Storbritanniens kredit: Totalbeloppet av de förteckningar, vilka sänts från Helsingfors under månadens förlopp med avdrag av de anvisningsbelopp, vilka enligt bemyndigande skola återbetalas i Finland, samt totalbeloppet av finska anvisningar, vilkas- gil tighetstid utgått under månadens förlopp ävensom en gottgörelse av 1h % på beloppet av anvisningar, utbetalade i Storbritannien. b) Till Finland-s kredit: Totalbeloppet av de förteckningar, vilka sänts från London under månadens f-örlopp med avdrag a-v de anvisnin-gsbe-lopp, vilka enligt bemyndigande skola återbetalas i Storbritannien samt totalbeloppet av de

12 12 tusten kokonaismäärä, joiden voimassaoloaika on kuukauden kuluessa päättynyt sekä V2 % :n hyvitys Suomiessa maksettujen osoitusten määräistä. Postiosoitusten tilitys on laadittava tähän liitetyn G kaavan mukaisesti. Toinen kappale tilitystä on, asianmukaisesti hyväksyttynä,,palautettava Helsinkiin. X X X I artikla. Tilityksen saldo ilmaistaan sen maan rahassa, jonka tulee saada se. Jotta tämä voi tapahtua, on pienemmän saatavan määrä muunnettava sen maan rahaksi, jonka saatava on suurempi, maksuvelvollisessa maassa tilitystä koskevan kuukauden kuluessa voimassa olleen keskimääräisen vaihtokurssin mukaan. Saldo määrätään sitten, vähentämällä pienempi saatava suuremmasta. Tämä järjestely voidaan muuttaa sopimufcsentehneiden postihallintojen siitä sovittua, jos ne katsovat tarpeelliseksi. X X X H artikla. Niin pian fcuiin kuukauden kuluessa osoittautuu, että toiseen näistä maista asetettujen osoitusten määrä ylittää toiseen maahan asetettujen osoitusten määrän 1,000 :11a tai sitä vastaavalla arvoilla Suomen rahassa, viimemainitun maan on heti lähetettäpä ensinmainitulle velkansa lyhennykseksi vlahvistetun eroituksen arvioitu määrä pyörein luvuin. X X X III artikla. Jos Suomen postihallinnon on maksettava Britannian postihallinnolle pääitilityksen saldo, on maksu suoritettava samalla kertaa kuin se lähettää tilityksen Britannian vaihtopostitoimistolle, ja kun saldo on Britannian postilaitoksen makbrittiska anvisningar, vilkas giltighetstid utgått under månadens förlopp ävensom en gottgörelse av V* % på beloppet av i Finland utbetalade anvisningar. Avräkningen över postanvisningar bör upprättas i överensstämmelse med bifogade formulär G. Det ena exemplaret av avräkningen skall, vederbörligen godkänt, återsändas till Helsingfors. Artikel X X X I. Saldot av avräkningen skall uttryckas i det lands mynt, vilket äger bekomma detsamma. För att detta skall kunna ske, hör beloppet av den mindre fordringen omföras till det lands mynt, som äger den större fordringen, enligt medelväxelkursen i det betalningsskyldiga landet för den månad, till vilken avräkningen hänför sig. Saldot fastställes sedan genom avdrag av den mindre fordringen från den större. Denna anordning kan ändras genom överenskommelse mellan de fcomtraherande postförval tniogarna, därest de anse sådant önskvärt. Artikel X X X II. Närhelst det under förloppet av en månad visar sig att anvisningar, utställda på det ena av de båda länderna, med ett belopp av 1,000 eller dess motsvarande värde i finskt mynt överstiger beloppet av anvisningar utställda på det andra landet, skall det senare genast översända till det förra, såsom avbetalning på sin skuld, ett approximativt belopp i en rund summa av den fastställda skillnaden. Artikel XXXITT. Har den finska postförvaltningen att betala till den brittiska postförvaltningen saldot av generalavräkmingen, skall betalningen ske på samma gång det sänder avräkningen till brittiska utväxlingspostanstalten, och när den brittiska

13 13 settava, on maksu suoritettava samalla kertaa kuin se palauttaa hyväksytyn tilityksen kaksoiskappaleen Suomen vaih t op os tit oimdstolie. Ellei ole toisin sovittu, on nämä maksut sekä jokainen X X X II artiklan määräysten perusteella tapahtuva maksu suoritettava velkomismaan rahan määräisillä, jollakin tämän maan paikkakuun ällä näytettäessä maksettavilla vekseleillä. Ellei sitä määrää, minkä toinen postihallinto jää toiselle velkaa,, suoriteta kuuden kuukauden kuluessa sen ajanjakson jälkeen, jota tilitys koskee, on määrälle tästä ajasta alkaen laskettava korkoa 7 prosentin mukaan vuodessa. X X X IV artikla. Jos jonakin ajankohtana osoittautuisi, että liikemiehet tai muut henkilöt Suurbritanniassa tai Suomessa käyttävät postiosoituksia suurehkojen määrien lähettämiseen, on Britannian postihallinmolla tai Suomen postihallinnolla oikeus, asianhaarain mukaan, joksikin ajaksi kokonaan keskeyttää postiosoitusten asettaminen. X X X V artikla. Kummallakin sopimufcsentehneellä postihallinnolla on oikeus suuremmaksi varmuudeksi petoksia vastaan tai järjestelmän toteuttamisen helpottamiseksi yleensä, antaa lisämääräyksiä, jotka eivät kuitenkaan saa olla ristiriidassa yllämainittujen määräysten, kanssa, ehdolla että kaikki sellaiset määräykset saatetaan toisen postihallinnon tietoon. X X X V I artikla. Tämä sopimus tulee voimaan sinä päivänä josta molemmin puolin sovitaan ja laikkaa olemasta voimassa kuuden kalenpostförvaltningen har att betala saldot, skall betalningen ske på samma gång det återsänder duplikatet av den godkända avräkningen till finska utväxlimgspostanst alten. Har annan överenskommelse ieke träffats, skola dessa betalningar ävensom varje betalning, som hör erläggas på grand av bestämmelserna i artikel X X X II, verkställas medelst växlar i det fordringsägande landets mynt, vid sikt betalbara på en ort d detta land. Därest belopp, som den ena postförvaltningen blir den andra skyldig, icke erläggas inom utgången av sex månader efter den period, till vilken avräkningen hänför sig, skall å beloppet från denna tid beräknas ränta efter 7 procent om året. Artikel X X X IV. Skulle det vid någon tidpunkt visa sig att postanvisningar anlitas av affärsmän eller andra personer i Finland eller i Storbritannien för översändande av större belopp, äger den finska postförvaltningen eller den brittiska postförvaltningen rätt att,, beroende allt efter omständigheterna, på en tid inställa utställandet av postanvisningar helt och hållet. Artikel X X X V. Vardera kontraherande postförvaltningen är berättigad att, till större säkerhet mot bedrägerier eller till underlättande av systemets utförande i allmänhet, utfärda tilläggsbestämmelser, vilka dock icke få stå i strid med ovan anförda bestämmelser och under förutsättning, att alla sådana bestämmelser meddelas den andra postförvaltningen. Artikel X X X V I. Detta avtal skall träda i kraft den dag, om vilken ömsesidigt överenskom - mes och skall upphöra att gälla sex ka-

14 14 terikuukauden kuluttua jommaltakuin- lendermånader efter å någondera sidan malta puolen tapahtuneen irtisanomisen skedd uppsägning. jälkeen. Laadittiin kaksin kappalein ja allekir- Upprättat i tvenne exemplar och unjoitettiin Helsingissä lokakuun 20 päi- dertecknat i Helsingfors den 20 oktober vänä 1924 ja Lontoossa joulukuun 12 päi och i London den 12 deeember väliä G. E. F. Albrecht. W. Mitchell-Thomson.

15 LIITE A Postiosoituksen maksutodistus. Allekirjoittanut todistaa, että...n postitoimiston päivänä... v kuuta Ile asettaman postiosoituksen N:o..., määrä... on asianomaisesti maksettu... päivänä... kuuta Maksupostitoimiston leima. Vastaanottajan tai i.....,,..! allekirjoitus*), postitoimiston hoitajan *) Tämä todistus on vastaanottajan tai, jos osoitemaan säännökset sallivat, maksupostitoimiston asianomaisen virkamiehen allekirjoitettava ja senjälkeen suljettava kuoreen ja lähetettävä ensi postissa kysymyksessä olevan osoituksen asettamispostitoimistoon.

16 17 BILAGA A. Utbetalningsbevis till en postanvisning. Undertecknad intygar att en summa av..., utgörande beloppet av postanvisningen Nio..., utställd av postanstalten i.... den till... har blivit vederbörligen utbetalad den Utbetalningspostanstaltens stämpel. Adressatens eller förestån- 1 underskrift.*) d arens för postanstalten *) Detta bevis skall undertecknas av adressaten eller, om adresslandets reglementen det tillåta, av vederbörande tjänsteman vid utbetalningspostanstalten, och däretter inläggas i kuvert och med första post sändas till den postanstalt, som utställt anvisningen i fråga. 3

17 L IIT U B (Postitoimiston leima) 00 Postiosoitustoimisto, Helsinki... p:nä...kuuta Luettelo Suomessa asetetuista, Suurbritanniassa maksettavista postiosoituksista. Luettelo N:o... Lehti N:o... P o s t io s o i- tu ksen p ä iv ä y s. P o s t io s o i- t u k s e n k a n s a in v ä lin e n n u m e r o. P o s t io s o i- tu k s e n alku peräin e n n u m e r o. P o s t iin - m a k s u - to im is to. L ä h e t tä jä n n im i. V astaanottajan n im i. V astaanottajan o s o it e. S u o m e s s a v a s ta a n o te ttu m ä ä rä. S u urbritanniassa m a k s e tta v a m ä ä rä. M a k s u - t o d is t u s. B ritannian va ih top ostitoim iston käytettäväksi. O s o itu k s e n M a k su - L o n t o o n p o s t it o i- n u m e r o. m is t o.. M. p. s d Merkinnyt: Tarkastanut: 1) 2) LIITE C. Money Order Department, G. P. O. Lontoo.... p:nä...kuuta Luettelo Sunrbritamiiassa asetetuista, Suomessa maksettavista postiosoituksista. (Postitoimiston leima)! Luettelo N:o... Lehti N:o S ä h k ö p o s t i- o s o it u k s e n s a r ja n u m e ro. sen p äiväys. P o s t io s o it u k - P o s t io s o it u k - s e n k a n s a in v ä lin e n n u m e r o. P o s t io s o it u k - sen a lk u p e r ä i n e n n u m e r o. P o s tin a ni a k su - t o im is t o. L ä h e ttä jä n n im i. V astaan ottaja n n im i.,,, S u u r b r it a n n i- V astaanotta - a ssa v a s ta a n - ja n o s o it e. ;..... otettu m äärä. S u o m e s s a m a k s e t t a v a m ä ä rä. M a k s u - t o d is t u s. S u o n ie n v a ih t o p o s t it o im is t o n käytettäväk si. K o tim a i sen posti- 1osoituksen 1 num ero. M a k s u - p o s t it o i m is t o. H u o m a u t u k s ia.! I. I d M p Merkinnyt: Tarkastanut: *) 2) Tarkastaja

18 B IL A G A B. (Postanstaltens stämpel) P o stan vi snin gsanstalten, Helsingfors den Förteckning över postanvisningar, utställda i Finland för utbetalning i Storbritannien. Förteckning N:o... Blad N:o... P o s t a n v is n in g e n s d a tu m. P o s ta n v is n in g e n s in t e r n a t io n e lla n u m m e r. P o s ta n v is -j i n b eta l- n in g e n s i. o r ig in n la 1n in g s p o s t. n u m m e r, j a n s ta lt. A vsän darens n a m n. A dressaten s n a m n. A dressaten s a d r e s s. B e lo p p e m o tta g e t i F in la n d. B e lo p p a tt u t b e - i j U tb e ta l- <ta la s i S to r b r i- j! n in g s b e - t a n n ie n. j v is. M p. ^s 1 d F ör a nvän dn ing a v den brittiska utväxlin gspostanstalten. A nvisningens U tb e ta l- L on- n in g s p o s t - äonnum m er. a n s ta lt. Antecknat av Kontrollerat av ') BILAGA C. Money Order Department G. P. 0. London, den Förteckning över postanvisningar, utfärdade i Storbritannien för utbetalning i Finland. (Postanstaltens stämpel) Förteckning N:o... Blad N:o... T e le g r a m p o s t an v is n in g e n s s e r ie n u m m e r. P o s t a n v is n in g e n s d a tu m. P o s t a n v is n in g e n s in t e r n a t io n e lla n u m m e r. P o s t a n v is n in g e n s o r g in a la n u m m e r. I n b e t a l- n in g s p o s t - a n s ta lt. A vsän darens n a m n. A dressaten s n a m n. A dressaten s a d re ss. B e lo p p e m o t t a g e t i S t o r b r ita n n ie n. B e lo p p a tt u tb e ta la s i F in la n d. U tb e t a l- n in g s b e - v is. F ö r a n v ä n d n in g a v d e n fin s k a u t v ä x lin g s p o s t a n s ta lte n. ib» mi b o q S U tb e ta l- g S gm n in g s p o s t - a> w» o a n s ta lt. A n m ä r k n in g a r. s a M p Antecknat av Kontrollerat av 2) Kontrollör

19 20 LIITE D.... kuu Erikoistilitys yllämainitun kuukauden aikana Suomessa asetetuista, Suurbritanniassa maksettavista postiosoituksista. n u m e r o. p ä iv ä y s. O s o itu s t e n k a n s a in v ä lin e n n u m e r o lu ettelon m u k a a n. L u e t t e lo id e n lo p p u s u m m a t. n u m e r o. p ä iv ä y s. O s o itu s t e n k a n s a in v ä lin e n n u m e r o lu e t t e lo n m u k a a n. L u e t t e lo id e n l o p p u s u m m a t. I S! d S iirto s J d J, '!. S iir t o 1 1 Y h te e n s ä..kuu 19 Erikoisluettelo yllämainitun kuukauden aikana Suurbritanniassa asetetuista, Suomessa maksettavista postiosoituksista. n u m e r o. p ä iv ä y s. O s o itu s t e n k a n s a in v ä lin e n n u m e r o lu ettelon m u k a a n. L u e t t e lo id e n! lo p p u s u m m a t. n u m e r o. L u e t t o lo n p ä iv ä y s. O s o it u s t e n i k a n s a in v ä lin e n n u m e r o lu e t - j t e lo n m u - j k a an. L u e t t e lo id e n lo p p u s u m m a t. M. ) p. S iir t o M. P- Siirto Yhteensä

20 21 B IL A G A D. månad 19. Specialavräkning över postauvisiiiugar, utställda i Finland för utbetalning i Storbritannien under ovan nämnda månad. F ö r t e c k n in g e n s n u m m e r. F ö r t e c k n in g e n s d a tu m. A n v is n in g a r n a s i n t e r n a t io n e lla n u m m e r e n lig t f ö r t e c k n in g e n. F ö r t e c k n in g a r n a s s lu ts u m m o r. F ö r t e c k n in g e n s n u m m e r. F ö r t e c k n in g e n s d a tu m. A n v is n in - g a r n a s.in-jl t e r n a t io - jj n e lla num- ; m e r e n lig t : f ö r t e c k - [i n in g e n. ' F ö r t e c k n in g a r n a s s lu ts u m m o r. s ; d T r a n s p o r t i s I d T r a n s p o r t S u m m a månad 19 Specialavräkning över postanvisningar, utställda i Storbritannien för utbetalning i Finland under ovan nämnda månad. F ö r t e c k n in g e n s n u m m e r. F ö r t e c k n in g e n s d a tu m, A n v is n in g a r n a s i n t e r n a t io n e lla n u m m e r e n lig t f ö r t e c k n in g e n. F ö r t e c k n in g a r n as s lu ts u m m o r. F ö r t e c k - g e n s n u m m e r. F ö r t e c k n in g e n s d a tu m. A n v is n in g a r n a s i n t e r n a t io n e lla n u m m e r e n lig t fö r t e c k n in g e n. F ö r t e c k n in g a r n a s s lu ts u m m o r. M. I p. T r a n s p o r t M. I p. T r a n s p o r t S u m m a

21 22 LIITE E. kuu 19 Luettelo Suomessa asetetuista, Suurbritanniassa ja muissa maissa maksettavista postiosoituksista, joiden takaisinmaksamiseen osoitemaan postihallinto on antanut valtuuden. n u m e r o. p ä iv ä y s. O s o itu k s e n k a n s a in v ä lin e n n u m e r o. P o s t i m a k s u t o im is t o. M ä ä rä B r ita n n ia n ra h a s sa. H u o m a u - t u k s ia. : s! cl f Y h te e n s ä kuu 19 Luettelo Suurbritanniassa ja muissa maissa asetetuista, Suomessa maksettavista postiosoituksista, joiden takaisinmaksamiseen osoitemaan postihallinto on antanut valtuuden. n u m e r o. p ä iv ä y s. O s o it u k s e n k a n s a in v ä lin e n n u m e r o. P o s tiin m a k s u - t o im is t o. M ä ä rä S u o m e n ra h a s sa.! H u o m a u tu ksia. M. Y h teen sä

22 23 B IL A G A E. månad 19 Förteckning över postanvisningar, utställda i Finland för utbetalning i Storbritannien och andra länder, vilkas återbetalning bemyndigats av adresslandets postförvaltning. j F ö r t e c k n in g e n s n u m m e r. F ö r t e c k n in g e n s d a tu m. A n v is n in g e n s in t e r - I I n b e t a ln in g s p o s t - n a t io n e lla n u m m e r. { a n s ta lt. B e lo p p i b r it t is k t m y n t. A n m ä r k n in - g a r.! I S u m m a månad 19 Förteckning över postanvisningar, utställda i Storbritannien och andra länder för utbetalning i Finland, vilkas återbetalning bemyndigats av adresslandets postförvaltning. : F ö r t e c k n in - Igen s n u m m e r. F ö r t e c k n in g e n s d a tu m. A n v is n in g e n s i n t e r n a t io n e lla n u m m e r. I n b e t a ln in g s p o s t - a n s ta lt. B e lo p p i fin s k t m y n t. A n m ä r k n in g a r. M. S u m m a I

23 24 LIITE F. Luettelo kuun aikana 19 Suomessa asetetuista, Suurbritanniassa ja muissa maissa maksettavista postiosoituksista, joita ei ole maksettu kahdessatoista kuukaudessa asettamisen jälkeen, asettamiskuukautta lukuunottamatta ja jotka sen vuoksi on palautettava niiden asettamismaahan. n u m e r o p ä iv ä y s. O s o itu k sen k a n s a in v ä lin e n n u m e r o. A lk u p e r ä i n e n n u m e r o. L o n t o o n n u m e r o. O s o it u k s e n p ä i v ä y s. P o s t iin - m a k s u - paik ka. P o s t is t a n i a k s u - p a ik k a. M ä ä rä B r ita n n ia n ra h a s sa. i Y h te e n s ä Luettelo kuun aikana 19 Suurbritanniassa asetetuista, Suomessa maksettavista postiosoituksista, joita ei ole maksettu kahdessatoista kuukaudessa asettamisen jälkeen, asettamiskuukautta lukuunottamatta ja jotka sen vuoksi on palautettava niiden asettamismaahan. n u m e r o. p ä iv ä y s. O s o itu k s e n A lk u p e r ä i k a n s a in v ä lin e n n u m e r o n e n n u m e r o.. O s o itu k s e n p ä iv ä y s. P o s t i i n - m a k s u - p a ilc k a. P o s t is t a ni a k su - p a ik k a. M ä ä rä S u o m e n ra h a ssa. M. Y h teen sä

24 25 B IL A G A F. Förteekning över postanvisningar, utställda i Finland för utbetalning i Storbritannien och andra länder under... månad 19..., vilka icke blivit utbetalade inom tolv månader efter utställandet, den månad oräknad, under vilken anvisningarna utställts, och som därför skola återsändas till det land, som utställt dem. F ö r t e c k n in g e n s n u m m e r. F ö r t e c k n in g e n s datum. A n v is n in g e n s i n t e r n a t io n e lla n u m m er. O r g in a l n u m m e r. L o n d o n - n u m m e r. A n v is n in gen s datu m. I n b é t a l- n in g s - o r t. U tb e t a l n in g s o r t. B e lo p p i b r it t is k t m y n t. s I d Summa Förteckning över postanvisningar, utställda i Storbritannien för utbetalning i Finland under månad 19, vilka icke blivit utbetalade inom tolvmånader efter utställandet, den månad oräknad, under vilken anvisningarna utställts, och som därför skola återsändas till det land, som utställt dem. F ö r t e c k n in g e n s n u m m e r. F ö r t e c k n in g e n s. d a tu m. A n v is n in g e n s in t e r n a t io n e lla n u m m e r. O r ig in a l n u m m e r. A n v is n in g e n s d a tu m. I n b e t a l n in g s o r t. U tb e t a l n in g s o r t. B e lo p p i f i n s k t m y n t. M. p. Suni ma 4

25 26 LIITE G. Päätilitys Suurbritannian ja Suomen välisestä postiosoitusliikkeestä. kuu 19 S a a r b r it a n n ia u s a a ta v a. S u o m e n s a a ta v a. 9 d M. H Suomessa asetettujen osoitusten Suurbritanniassa asetettujen osoitusten kokonaismäärä... kokonaismäärä... i Jj s d M. ; * j j p. Vähennetään: Vähennetään: Suomessa asetet-] Suurbritanniassa ase-] tuja, takaisinmak-j tettuja, takaisinmak-] settuja osoituksiaj settuja osoituksia Suomessa asetettuja ] Suurbritanniassa ase-] osoituksia, joiden! tettuja osoituksia, joi-! voimassaoloaika on' den voimassaoloaika] päättynyt ] l i i - a I on päättynyt j '/.2 %:n hyvitys Suurbritanniassa /a %:n hyvitys Suomessa maksettujen osoitusten kokonaismää maksettujen osoitusten koko- j naismäärästä... rästä... Suurbritannian koko saatava... Suomen koko saatava... Vähennetään Suomen saatava, Vähennetään Suurbritannian saatava, muunnettuna kurssin mu muunnettuna kurssin mukaan kaan 1... mk. Saldo Suurbritannian h y v ä k si... Saldo Suomen hyväksi...

26 27 BILAGA G.... månad 19 Generalavräkning över postanvisningstrausaktioner mellan Storbritannien och Finland. S to r b r it a n n ie n s t illg o d o h a v a n d e. F in la n d s t illg o d o h a v a n d e. Totalbelopp av anvisningar, ställda i Finland... ut- I d Avdrages: Återbetalade an- visningar, utställ-> da i Finland ' I Finland utställ-1 j da anvisningar, [ vilkas giltighets- j! tid utgått Gottgörelse av 1/, % Pä totalbeloppet av i Storbritannien utbetalade anvisningar... Storbritanniens hela tillgodohavande... AvdragesFinlands tillgodohavande omfört efter en kurs av.. mk.-= l S d I M. i p. Totalbelopp av anvisningar, I utställda i Storbritannien... M. p. Avdrages: Återbetalade anvis-t ningar, utställda ij Storbritannien I Storbritannien ut- ställda anvisningar,! vilkas giltighetstid! utgått I I 1 Gottgörelse av l/, /0 på totalbeloppet av i Finland utbetalade anvisningar... Finlands hela tillgodohavande.. ; Avdrages Storbritanniens tillgodo-; havande omfört efter en kurs av 1... mk. Saldo Storbritannien tillgodo Saldo Finland tillgodc... 1

27 Suurbritanniaan ja Pohjois-Irlautiin menevien postiosoitusten maksusta. 2. Angående avgift för postanvisningar till Storbritannien och Nord-Irland. Suomen sekä Suurbritaiiliian ja Pohjois-Irlannin välisen, postiosoitusten vaihtoa koskevan sopimuksen lokakuun 20/joulukuun 12 päivältä 1924 V I artiklan nojalla on Postihallitus vahvistanut sen maksun, mikä lähettäjän Suomessa tulee suorittaa mainittuun maahan menevästä postiosoituksesta, 50 penniksi kultakin 50 markalta tai sen osalta osoituksen määrästä. Samalla on Postihallitus määrännyt, että sähköpoistiosoitusten vaihtoon Suomen ja sanotun maan välillä ottavat osaa toistaiseksi ainoastaan valtakunnan postikonttorit kuin miyös, ettei sopimuksen X X II I artiklan 2 kohdan nojalla Suomessa kanneta mitään lisämaksua sähköpostiosoituksista. Edellä oleva ilmoitetaan täten postitoimistoille tiedoksi ja noudatettavaksi. Helsingissä, Postihallituksessa, helmikuun 24 päivänä På grund av art. VI uti avtalet, angående utväxling av postanvisningar mellan Finland samt Storbritannien och Nord-Irland av den 20 oktober/12 decem/ber 1924,, har Poststyrelsen fastställt den avgift, som avsändaren i Finland bar atit erlägga för pastanvisning till nämnda land, till 50 penni för varje 50 mark eller del därav av anvisningens belopp. Tillika har Poststyrelsen förordnat, att i utväxlingen av telegrampostanivisningar mellan Finland och sagda land tillsvidare deltaga endast postkontoren i riket ävensom att någon tilläggsavgift för telegrampostanvismingar på grund av art. X X III, punkt 2 i avtalet ieke utppbäres i Finland. Det förestående meddelas härigenom poetanstalterna till kännedom och iakttagande. Helsingfors, å Poststyrelsen, den 24 februari G. E. F. A lbrecht. John W irkberg. t T. Kouvo. Helsinki Valtioneuvoston kirjapaino.

CIRKULÄR KIERTOKIRJEET. N:o 5 POSTSTYRELSENS POSTIHALLITUKSEN SOPIMUS KONVENTION

CIRKULÄR KIERTOKIRJEET. N:o 5 POSTSTYRELSENS POSTIHALLITUKSEN SOPIMUS KONVENTION KIERTOKIRJEET 1926 POSTIHALLITUKSEN l. Postiosoitusten vaihdosta Suomen ja Kanadan välillä. Asetuksella 29 päivältä tammikuuta 1926 on määrätty, että alempana oleva Suomen ja Kanadan välillä postiosoitusten

Lisätiedot

2 Artikla. Kirjeiden ja postikorttien (brevkort) kuljetusmaksut; 1. Toisesta maasta toiseen lähetettävän kirjeen kuljetusmaksu on:

2 Artikla. Kirjeiden ja postikorttien (brevkort) kuljetusmaksut; 1. Toisesta maasta toiseen lähetettävän kirjeen kuljetusmaksu on: KIERTOKIRJEET 1924 P05TIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS CIRKULÄR N:o 34 1. Fostinvaihdosta toiselta puolen isuomen ja toiselta puolen Ruotsin ja Tanskan välillä. Kali del la eri asetuksella 5 päivältä -syyskuuta

Lisätiedot

1 }%, Från Poststyrelsen i Finland.

1 }%, Från Poststyrelsen i Finland. 1 }%, Från Poststyrelsen i Finland. f t II. Q. Angående utställande a f telegrampostanvisningar. Med upphäfvande af bestämmelserna i Poststyrelsens cirkulär N:o XXI af den 15 oktober 1892 meddelas vederbörande

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Sisällys: N:o 1. Kiertokirje Suomen ja Viron Innehåll: N:o 1. Cirkulär angående posttrafik välisestä postiliikenteestä. mellan Finland och Estland.

Sisällys: N:o 1. Kiertokirje Suomen ja Viron Innehåll: N:o 1. Cirkulär angående posttrafik välisestä postiliikenteestä. mellan Finland och Estland. POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN 1929 KIERTOKIRJE. KOKOELM A POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄR. SA M LIN G N:o 1 Sisällys: N:o 1. Kiertokirje Suomen ja Viron Innehåll: N:o 1. Cirkulär angående posttrafik

Lisätiedot

K IE R T O K IR J E E T C IR K U L Ä R POSTIHALLITÖKSEN POSTSTYRELSENS. Nro 13. Avtal. Sopimus

K IE R T O K IR J E E T C IR K U L Ä R POSTIHALLITÖKSEN POSTSTYRELSENS. Nro 13. Avtal. Sopimus POSTIHALLITÖKSEN K IE R T O K IR J E E T 1925 POSTSTYRELSENS C IR K U L Ä R Nro 13 i. Postiosoitusten vaihdosta Suomen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välillä. Asetuksella 21 päivältä (kuluvaa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

RS04396001tFI. Saantitodistuskirje Brev med mottagningsbevis. Kuitti lähettäjälle Avsändarens kvitto

RS04396001tFI. Saantitodistuskirje Brev med mottagningsbevis. Kuitti lähettäjälle Avsändarens kvitto Vain kotimaisessa liikenteessä Endast i inrikes posttrafik Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen ja valitusaika Tekninen lautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Muutoksenhaku päätökseen katu- ja yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä / Anvisning för sökande av ändring i beslut om godkännande av gatuplan och

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG MUSEOVIRASTO PL 913 00101 HELSINKI p. 0295 33 6999 www.nba.fi MUSEIVERKET PB 913 00101 HELSINGFORS tel. 0295 33 6999 AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

KIERTOKIRJEET CIRKULÄR. N:o 28 P05TIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS. Postinvaihdosta Suomen ja Sosialististen

KIERTOKIRJEET CIRKULÄR. N:o 28 P05TIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS. Postinvaihdosta Suomen ja Sosialististen P05TIHALLITUKSEN KIERTOKIRJEET 1924 POSTSTYRELSENS CIRKULÄR N:o 28 Postinvaihdosta Suomen ja Sosialististen Neuvostotasavaltani Liiton välillä. Asetuksella elokuun 16 päivältä 1934 on vahvistettu seuraava

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

TIEDOTUSLEHTI MERENKULKUHALLITUKSEN Helsinki No 15/81

TIEDOTUSLEHTI MERENKULKUHALLITUKSEN Helsinki No 15/81 MERENKULKUHALLITUKSEN TIEDOTUSLEHTI 6.4.1981 Helsinki No 15/81. Asetus kauppa-alusten päällystöstä (522/64) määritellessään alukseen vaadittavan konepäällystön jättää mainitsernatta mitä ja missä tämän

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

1921. Kiertokirje N:o 43.

1921. Kiertokirje N:o 43. Postiha! litu ksen 1921. Kiertokirje N:o 43. i. Koskeva lähetysten uusia etikettejä kotimaisessa postiliikenteessä. Postitoimistoille tiedoksi ja noudatettavaksi ilmoitetaan täten, että kotim aisessa postiliikenteessä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

Jokaisesta talletetusta Smk. 1,500: maksetaan. vana syistä, joiden yhtiö katsoo olevan hänen mää« Jokainen henkilö, joka on täyttänyt 21 vuotta

Jokaisesta talletetusta Smk. 1,500: maksetaan. vana syistä, joiden yhtiö katsoo olevan hänen mää« Jokainen henkilö, joka on täyttänyt 21 vuotta >Ai,i4éfow f Vaikka yhtiö koettaa estää petoksia, ei se pidä itseään vastuunalaisena, jos maksu tapahtuu henkilöille, jotka esittävät tämän sopimuksen, vaikka eivät olekaan valtuutettuja siihen, ellei

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

KIERTOKIRJE, KOKOELMA. CIRKULÄR, SAMLING 1933 N:o 140 POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS. N:o 140. N :o 140.

KIERTOKIRJE, KOKOELMA. CIRKULÄR, SAMLING 1933 N:o 140 POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS. N:o 140. N :o 140. / POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE, KOKOELMA POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄR, SAMLING 1933 N:o 140 Sisällys: N:o 140. Kiertokirje postipakettien vaihdosta Innehåll: N:o 140. Cirkulär angående

Lisätiedot

Ovelle-paketti Till Dörren-paket

Ovelle-paketti Till Dörren-paket Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare Vastaanottaja Mottagare (Päivisin På dagarna)

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

KIERTOKIRJEET CIRKULÄR

KIERTOKIRJEET CIRKULÄR POSTIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS KIERTOKIRJEET CIRKULÄR» 1925 N:o 43 i. 1. Maksuista Suomen kotimaisessa postiliikenteessä. Asetuksella joulukuun 18 päivältä 1925, samalla kun kumotaan asetus maksuista

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen ä jernvägarne i landet.

Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen ä jernvägarne i landet. ÉitinUt. 1900. Från Poststyrelsen i Finland. N:o XI. 1 8. Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen ä jernvägarne i landet. Från och med den 14 innevarande Oktober tillsvidare komma löljande

Lisätiedot

MALLI MODELL. Päivämäärä Datum

MALLI MODELL. Päivämäärä Datum Vaarallisten aineiden kuljetus () Lähettäjä Avsändare From sbelopp Kääntöpuolella lähettäjän vastuut ja kuljetusasiakirjan täyttöohjeet. Avsändarens ansvar och anvisningar för ifyllning av transportdokumentet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 118/2004 vp Osa-aikaeläkkeeltä vanhuuseläkkeelle siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Vuoden 2005 alussa voimaan tulevan eläkeuudistuksen myötä vanhuuseläkkeelle voi siirtyä 63 68-vuotiaana.

Lisätiedot

Kiertokirje. 8 Muutoksia lähetettävien sisäänkirjoitettujen ja arvolähetysten rekisteröimisestä annettuihin määräyksiin.

Kiertokirje. 8 Muutoksia lähetettävien sisäänkirjoitettujen ja arvolähetysten rekisteröimisestä annettuihin määräyksiin. Kiertokirje. 1912. Suom en P o s tih a llitu k s e s ta. N:o Yli. 8. Muutoksia lähetettävien sisäänkirjoitettujen ja arvolähetysten rekisteröimisestä annettuihin määräyksiin. Postihallituksen 24 helmikuuta

Lisätiedot

Kiertokirje. 21. Posti- ja postietuantiosotusten kassakirjaan kirjoittamisesta postikonttoreissa ja l:sen luokan postitoimituksissa.

Kiertokirje. 21. Posti- ja postietuantiosotusten kassakirjaan kirjoittamisesta postikonttoreissa ja l:sen luokan postitoimituksissa. Kiertokirje. 1909. Suomen P ostih allitu ksesta. N:oXIT. 21. Posti- ja postietuantiosotusten kassakirjaan kirjoittamisesta postikonttoreissa ja l:sen luokan postitoimituksissa. Suuresti enentyneen postiosotusliikkeen

Lisätiedot

KIERTOKIRJE* KOKOELMAAN CIRKULÄRSAMLING L IIT E A POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS N:o 14. V asta-arvotaulukkoon,

KIERTOKIRJE* KOKOELMAAN CIRKULÄRSAMLING L IIT E A POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS N:o 14. V asta-arvotaulukkoon, L IIT E A POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE* KOKOELMAAN B IH A N G A T I L L POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄRSAMLING 1928 N:o 14 V asta-arvotaulukkoon, joka seurasi posti- ja lennätinhallituksen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Kiertokirje. N:o SUOMEN POSTINEUVOSTON. Koskeva korotettuja postimaksuja postilähetyksistä Suonien sisäpuolella.

Kiertokirje. N:o SUOMEN POSTINEUVOSTON. Koskeva korotettuja postimaksuja postilähetyksistä Suonien sisäpuolella. SUOMEN POSTINEUVOSTON 1918. Kiertokirje. N:o 6. Koskeva korotettuja postimaksuja postilähetyksistä Suonien sisäpuolella. Postitoimistojen tiedoksi ja noudatettavaksi saatetaan täten Suomen Kansanvaltuuskunnan.

Lisätiedot

1918 Kiertokirje n't. Postihallituksen

1918 Kiertokirje n't. Postihallituksen Postihallituksen 1918 Kiertokirje n't Senaatin Helsingissä tänä päivänä tekemän päätöksen ja Vaasassa olevan Senaatin määräysten mukaisesti, jotka tähän asti ovat tulleet Postihallituksen tietoon, ilmoitetaan

Lisätiedot

MALLI MODELL. Ovelle-paketti Till Dörren-paket. Itella Green. Toimitetaan suoraan vastaanottajalle Levereras direkt till mottagaren

MALLI MODELL. Ovelle-paketti Till Dörren-paket. Itella Green. Toimitetaan suoraan vastaanottajalle Levereras direkt till mottagaren Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare Vastaanottaja Mottagare (Päivisin På dagarna)

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1364/2001 vp Norjassa työssä käyvien verotus Eduskunnan puhemiehelle Pohjoismaisen verosopimuksen perusteella verotetaan niitä suomalaisia, jotka työskentelevät Norjassa mutta asuvat

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

N:o 12 167 TAVARATODISTUS

N:o 12 167 TAVARATODISTUS N:o 12 167 TAVARATODISTUS 1. Viejä (nimi, täydellinen osoite, maa) EUR.1 N:o A 000.000 Lukekaa kääntöpuolella olevat huomautukset ennen lomakkeen täyttämistä 2. Todistus, jota käytetään etuuskohteluun

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 Ulkomaiset tutkinnot Kaikista ulkomailla suoritetuista korkeakoulututkinnoista on voitava esittää Opetushallituksen antama rinnastustodistus (www.oph.fi Koulutus ja tutkinnot

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 2007 Insinöörivalinnan matematiikankoe, 29.5.2007 klo 14-17

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 2007 Insinöörivalinnan matematiikankoe, 29.5.2007 klo 14-17 Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 007 Insinöörivalinnan matematiikankoe, 9.5.007 klo 14-17 Sarja A Ohjeita. Sijoita jokainen tehtävä omalle sivulleen. Merkitse jos tehtävä jatkuu

Lisätiedot

osapuolten kesken) mainittua sopimusta. korkeakoulut, sekä Jyväskylän yliopisto/kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Tämä sopimus koskee

osapuolten kesken) mainittua sopimusta. korkeakoulut, sekä Jyväskylän yliopisto/kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Tämä sopimus koskee VAASAN KO R KEAKO U LU KONSO RTIO - VASA HöGSKO LE KO NSO RTI U M Tämä dokumentti on vaasalaisten korkeakoulujen 1.1.2009 voimaan astuneen joustavaa opinto-oikeutta koskevan sopimuksen (myöh. JOO-sopimus)

Lisätiedot

Avtal. Sopimus K IERTOKIRJE. CIRKULÄ R. KOKOELM A SA M LING POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS.

Avtal. Sopimus K IERTOKIRJE. CIRKULÄ R. KOKOELM A SA M LING POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS. POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS K IERTOKIRJE. CIRKULÄ R. KOKOELM A SA M LING 1932 N:o 99 Sisällys: N:o 99. K iertokirje p o stip ak ettien vaihdosta Suom en ja A m erikan Y hdysvaltain

Lisätiedot

M2. Kiertokirje n:o25.

M2. Kiertokirje n:o25. Postihallituksen M2. Kiertokirje n:o25. l. Koskeva pakettien vaihtoa Suomen ja Amerikan Yhdysvaltain välillä. Asetuksella 1 -päivältä syyskuuta 1922 on säädetty, että allaoleva, Suomen ja Amerikan Yhdysvaltain

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

Bihang C. till. Poststyrelsens cirkulär för år 1900.

Bihang C. till. Poststyrelsens cirkulär för år 1900. 1900. N:o 7. Bihang C till Poststyrelsens cirkulär för år 1900. (Förändringar i postgången. Vidfästes postanstalternas landsväga-postgångstidtabell. Åberopad nummer hänvisar till nämnde tabell.) Å. Angående

Lisätiedot

Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen å jernvägarne i landet

Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen å jernvägarne i landet 2 8. Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen å jernvägarne i landet Med föranledande af att förändrad tidtabell för Finska Statsjernvägarne träder i gällande kraft frun.och med d m

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 276/2003 vp Lasinkeräyksen järjestäminen ja kierrätys Eduskunnan puhemiehelle Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV on ilmoittanut lopettavansa jätelasin keräämisen toimialueellaan

Lisätiedot

Liike-elämä Sähköposti

Liike-elämä Sähköposti - Aloitus Ruotsi Suomi Bäste herr ordförande, Arvoisa Herra Presidentti Erittäin virallinen, vastaanottajalla arvonimi jota käytetään nimen sijasta Bäste herrn, Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon

Lisätiedot

Liike-elämä Sähköposti

Liike-elämä Sähköposti - Aloitus Suomi Ruotsi Arvoisa Herra Presidentti Bäste herr ordförande, Erittäin virallinen, vastaanottajalla arvonimi jota käytetään nimen sijasta Hyvä Herra, Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

CIRKULÄR. KIERTOKIRJE N:o 155 POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS. N :o 155. N:o 155.

CIRKULÄR. KIERTOKIRJE N:o 155 POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS. N :o 155. N:o 155. POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS KIERTOKIRJE. CIRKULÄR. KOKOELMA SAMLING 1933 N:o 155 Sisällys: Nro 155. Kiertokirje viran- ja toimenhaltijani palkkausten vähentämisestä vuoden

Lisätiedot

Erityisavustukset prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen -hankkeille Specialbidrag för sammanslutningar enligt konstens enprocentsprincip

Erityisavustukset prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen -hankkeille Specialbidrag för sammanslutningar enligt konstens enprocentsprincip Itä-Suomen aluetoimipiste Haapaniemenkatu 40 E 2 70110 Kuopio Östra Finlands regionalbyrå Haapaniemenkatu 40 E 2 70110 Kuopio Saapumispäivämäärä Ankomstdatum Dnro Rn Erityisavustukset prosentti rakennuskustannuksista

Lisätiedot

PIETARSAAREN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätös. STADEN JAKOBSTAD Tekniska nämnden Tjänstemannabeslut. Datum Paragraf 30/2017

PIETARSAAREN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätös. STADEN JAKOBSTAD Tekniska nämnden Tjänstemannabeslut. Datum Paragraf 30/2017 Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia Alerte Flyttning av en övergiven båt vid Kittholmen - Hylätyn veneen siirtäminen Kittholmasta STADGA FÖR SMÅBÅTSHAMNAR I STADEN JAKOBSTAD 10: Båtar som finns vid bryggorna

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 130/2008 vp Työ- ja työkyvyttömyyseläkkeiden maksupäivä Eduskunnan puhemiehelle Työeläkkeen ja työkyvyttömyyseläkkeen maksupäivä on kuukauden ensimmäinen päivä. Tapauksissa, joissa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 140/2007 vp Konkurssipesään peräytettävät velat Eduskunnan puhemiehelle Takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain (758/1991) 10 :ssä säädetään velan maksun peräytymisestä seuraavasti:

Lisätiedot

KIERTOKIRJE* KOKOELMA

KIERTOKIRJE* KOKOELMA POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE* KOKOELMA POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄR* SAMLING 1934 N:o 11 Sisällys: N :o 11. Kiertokirje lenn-ätinsäännön Innehåll: N :o 11. Cirkulär angående ändring

Lisätiedot

ixlnut. Från P o s ts ty re ls e n i Finland. 11.

ixlnut. Från P o s ts ty re ls e n i Finland. 11. 1901. ixlnut. Från P o s ts ty re ls e n i Finland. N:o Vill. 11. Angående förbud att inom Finland postbefordra korrespondens, med märken eller afbildningar af politisk betydelse. Sedan Ministern för Inrikesärendena,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 62/2003 vp Pehmytkudosreuman lääkitys Kela-korvauksen piiriin Eduskunnan puhemiehelle Pehmytkudosreuman (fibromyalgian) hoitoon käytettävät lääkkeet eivät kuulu Kelan erityiskorvattavien

Lisätiedot

TIEDOTUSLEHTI MERENKULKUHALLITUKSEN Helsinki No 17/76 VILJAN KULJETUS. on rnerenkulkuhallitus. 1. Määraykset

TIEDOTUSLEHTI MERENKULKUHALLITUKSEN Helsinki No 17/76 VILJAN KULJETUS. on rnerenkulkuhallitus. 1. Määraykset muodossa MERENKULKUHALLITUKSEN TIEDOTUSLEHTI 21.9.1976 Helsinki No 17/76 I VILJAN KULJETUS Koska on esiintynyt epätietoisuutta viljan kuljetusta koskevista säännöistä, todennut aiheelliseksi antaa seuraavan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 876/2010 vp Työnantajien Kela-maksun poiston vaikutus työpaikkojen määrään Eduskunnan puhemiehelle Työnantajien Kela-maksu on hallituksen esityksestä poistettu. Hallitus perusteli esityksessään

Lisätiedot

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapion Käsikirjasia N:o 15. METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS ESITTÄNYT ARVID BORG. TAPIO Metsänomistaja, jolla ei ole TAPIO-lehteä, on ajastaan aivan takapajulla. Jos haluat tietoja metsäsi

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 648/2002 vp Tupakkalain tulkinta Eduskunnan puhemiehelle Ympäristön tupakansavu luokitellaan syöpävaaralliseksi aineeksi. Tämä merkitsee sitä, että erityisen riskialttiita työntekijöitä,

Lisätiedot

KIERTO KIRJEKOKOELMA

KIERTO KIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJEKOKOELMA 1968 No 27-28 N :o 27. Kiertokirje vapaakirjeoikeuden myöntämisestä. Posti- ja lennätinhallitus on tänään istunnossa tapahtuneessa esittelyssä myiintänvt

Lisätiedot

1.Person som ansökan gäller / Hakija (henkilö, joka haluaa uskotun miehen tai edunvalvojan)

1.Person som ansökan gäller / Hakija (henkilö, joka haluaa uskotun miehen tai edunvalvojan) Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kapitlet 4 respektive 7 får göras av den person som ansökan avser. Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 816/2006 vp Yrittäjän sosiaaliturva EU-maissa Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin alueella työskentelevä yrittäjä (KK-Communication Ltd FI1839803-7 Lappeenranta Finland) ei kuulu

Lisätiedot

Bestämmelser angående luftbefordran. Määräyksiä kirjepostin ilmakuljetuksesta. C I R K U L Ä R. S A M L I N G 1928 Nro 52

Bestämmelser angående luftbefordran. Määräyksiä kirjepostin ilmakuljetuksesta. C I R K U L Ä R. S A M L I N G 1928 Nro 52 POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS K IE R T O K IR J E. K O K O E L M A C I R K U L Ä R. S A M L I N G 1928 Nro 52 Sisällys N:o52. Kiertokirje Haagin postikonferenssissa 10 päivänä

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä Viranomaiskokous Haaparanta 19.-20.1.2012 Myndighetskonferens Haparanda Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä - Tausta ja sisältö Gränsälvsöverkommelsen mellan Finland och Sverige - Bakgrund och innehåll

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Päiväkotien sulkemiset kesällä 2011 / Stängning av daghem sommaren 2011

Päiväkotien sulkemiset kesällä 2011 / Stängning av daghem sommaren 2011 Päivähoitojaosto/ Dagvårdssektionen 11 31.01.2011 Päiväkotien sulkemiset kesällä 2011 / Stängning av daghem sommaren 2011 PHJAOSTO 11 Päivähoitojaosto / Dagvårdssektionen 31.1.2011 Valmistelija/Beredare:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 213 16.12.2014 1011/05/02/16/2014. SosTe 213. Valmistelija; palvelujohtaja Seppo Mattila puh.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 213 16.12.2014 1011/05/02/16/2014. SosTe 213. Valmistelija; palvelujohtaja Seppo Mattila puh. Sosiaali- ja terveyslautakunta 213 16.12.2014 Kuntainfo 6/2014: Elatusapujen ja elatustukien määrät nousevat 1.1.2015 - Kommuninfo 6/2014: Beloppet på underhållsbidrag och underhållsstöd stiger fr.o.m.

Lisätiedot

Cirkulär. Kiertokirje. Lennart Laurén. Lennart Lauren. / *

Cirkulär. Kiertokirje. Lennart Laurén. Lennart Lauren. / * Kiertokirje. Koska Suomen Senaatin kulkulaitosten ja yleisten töiden Toimituskunta on kirjelmässä 'tdlivan huhtikuun 11 päivältä, mikä saapui Väliaikaiselle Pcstihallituksclle saman kuun 15 päivänä, ilmoittanut

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 712/2013 vp Vammaisten henkilöiden avustajien palkkausjärjestelyn yhdenmukaistaminen Eduskunnan puhemiehelle Vammaisen henkilön avustajan työ on raskasta ja vaativaa, mutta matalasti

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

K ie rto kirje. N:oxxxviii.

K ie rto kirje. N:oxxxviii. m Postihallituksen K ie rto kirje. N:oxxxviii. 74. Koskeva tiedonantoja maantieposteista ja paikallisista postinkuljetuksistu. Koska Postiliallitus on katsonut tarpeelliseksi tilastoa varten vaatia tietoja

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

TRRVIKEJRKELUOHJEET Itä-Savon. hankintapiirissä hankintakautena

TRRVIKEJRKELUOHJEET Itä-Savon. hankintapiirissä hankintakautena TRRVIKEJRKELUOHJEET Itä-Savon hankintapiirissä hankintakautena 1946 47. '. 1

Lisätiedot

Postipaketti Postpaket

Postipaketti Postpaket Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare Vastaanottaja Mottagare Paino Vikt kg Lisätiedot

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot