ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN"

Transkriptio

1 ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN Ammattikorkeakoulukirjastoissa maaliskuussa 2006 suoritetun kyselyn raportointi Tiina Syrjä, Marita Ahola

2 2 SISÄLLYS 1. KYSELYN TAUSTATIEDOT Vastaajat Kyselylomake 6 2. TULOSTEN TARKASTELUA Eri palveluiden tärkeys ja onnistuminen niissä Kuiluanalyysi 9 3. AVOIN PALAUTE VASTAUSTEN ANALYYSI JA TOIMENPITEET 4.1. Aineisto 4.2. Tiedonhankinnan opetuksen kehittäminen 4.3. Aukiolo 4.4. Kirjaston työskentelytilat ja laitteet 4.5. Tiedottaminen 5. LOPUKSI LIITTEET LIITE 1. Vuoden 2004 kuiluanalyysi LIITE 2. Vuoden 2004 avoin palaute

3 3 1. KYSELYN TAUSTATIEDOT (Tiina Syrjä) 1.1. Vastaajat Vastauksia Vaasan ammattikorkeakoulun kirjaston asiakastyytyväisyyskyselyyn saatiin 383 kpl. Seuraavissa taulukoissa tarkastellaan vastaajien jakautumista taustamuuttujittain. TAULUKKO 1. Vastaajat toimipisteittäin Noin 60 % vastaajista oli Vaasan ammattikorkeakoulun kirjaston Raastuvankadun toimipisteen ja noin 40 % Wolffintien toimipisteen asiakkaita. TAULUKKO 2. Vastaajat aseman mukaan Suurin osa kyselyyn vastanneista oli ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Noin 11 % oli opettajia. 4 % vastaajista edusti ammattikorkeakoulun muuta henkilökuntaa.

4 4 TAULUKKO 3. Vastaajat opiskeluajan mukaan TAULUKKO 4. Vastaajat tutkintotyypeittäin Vastanneissa opiskelijoissa oli ensimmäisen, toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoita lähes saman verran, kutakin noin neljännes. Toisen vuoden opiskelijoita oli hiukan enemmän kuin kahta muuta. Viimeisestä neljänneksestä suurin osa oli neljännen vuoden opiskelijoita, mutta sitä pidempäänkin ammattikorkeakoulussa opiskelleita oli joukossa. Suurin osa (noin 80 %) opiskeli nuorten tutkintoa. 15 % opiskeli aikuisten tutkintoa.

5 5 TAULUKKO 5. Vastaajat koulutusaloittain Sekä tekniikan ja liikenteen että yhteiskuntatieteiden (eli liiketalouden) aloilta oli vastaajia vähän alle 30 %. Sosiaali- ja terveysalan sekä matkailu- ja ravitsemisalan edustajia oli molempia 19 % vastanneista. TAULUKKO 6. Vastaajat käyntimäärän mukaan Suurin osa vastaajista asioi Vaasan ammattikorkeakoulun kirjastossa viikoittain tai muutaman kerran kuukaudessa. Melko paljon (noin 13 % vastaajista) löytyi niitäkin, jotka käyvät kirjastossa vain muutaman kerran vuodessa. Päivittäin asioivia oli noin 8 % vastaajista.

6 6 TAULUKKO 7. Vastaajat elektronisten palveluiden käytön mukaan Kirjaston elektronisia palveluita käytti viikoittain 40 % vastaajista, ja lähes 30 % muutaman kerran kuukaudessa. Elektronisia palveluita kerran kuukaudessa ja muutaman kerran vuodessa käyttäviä oli molempia vähän yli 10 %. Päivittäin palveluja käytti noin 6 % vastaajista. TAULUKKO 8. Vastaajat kielen mukaan Asiakastyytyväisyyskyselyyn oli mahdollisuus vastata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Vastaajista suurin osa vastasi siihen suomeksi. Noin 14 % täytti kyselylomakkeen ruotsiksi ja noin 9 % englanniksi Kyselylomake Kyselylomakkeessa kirjaston palveluita koskevat väittämät oli jaettu eri osa-alueisiin seuraavasti: B.1. Kirjasto oppimisympäristönä, B.2. Aineistot, B.3. Neuvonta, ohjaus ja tiedonhankinnan opetus, B.4. Kirjaston elektroniset palvelut sekä B.5. Kirjaston palvelut kokonaisuutena. Jokaisen osaalueen jälkeen oli myös avoin kysymys, jossa vastaajalle tarjottiin mahdollisuus antaa kommentteja ja kehittämisehdotuksia kyseiseen osa-alueeseen liittyen. Kyselylomakkeessa olleet väittämät olivat: 1.1 Kirjasto on luonteva osa opiskeluani/opetustani/työskentelyäni.

7 7 1.2 Kirjasto mahdollistaa tiedon omatoimisen hankinnan. 1.3 Kirjasto on asioimisympäristönä selkeä. 1.4 Kirjaston tilat vastaavat työskentelytarpeitani. 1.5 Kirjasto tiedottaa palveluistaan ja aineistoistaan riittävästi. 2.1 Kirjaston painetut aineistot vastaavat oman alani tiedontarpeita. 2.2 Kirjaston elektroniset aineistot vastaavat oman alani tiedontarpeita. 2.3 Kirjaston kokoelmat ovat ajantasaiset. 2.4 Kirjaston painetut lehtikokoelmat ovat oman alani kannalta riittäviä. 2.5 Kirjaston elektroniset lehtikokoelmat ovat oman alani kannalta riittäviä. 2.6 Kirjastossa on riittävästi lainattavaa aineistoa. 2.7 Kirjaston omasta kokoelmatietokannasta on helppo etsiä tarvitsemaani aineistoa. 3.1 Kirjaston tarjoama tiedonhankinnan opetus on kehittänyt tiedonhankintataitojani. 3.2 Kirjaston henkilökunta osaa ohjata tiedon hankintaani tarpeideni mukaisesti. 3.3 Kirjaston henkilökunta tuntee opetuksen sisältöjä riittävästi. 3.4 Kirjaston henkilökunta osaa tarvittaessa ohjata hakemaan tietoa amk-kirjaston ulkopuolelta. 4.1 Kirjaston elektroniset palvelut vastaavat työskentelytarpeitani. 4.2 Asiointi kirjaston elektronisten palvelujen avulla on toimivaa. 4.3 Kirjaston www-sivuilta löydän helposti etsimäni. 4.4 Elektronisten palvelujen käyttöohjeet ovat selkeitä Kirjaston palvelut kokonaisuutena ovat toimivia. 2. TULOSTEN TARKASTELUA 2.1. Eri palveluiden tärkeys ja niissä onnistuminen Kysely oli kaksiulotteinen. Toisaalta mitattiin sitä, kuinka tärkeänä kirjaston asiakkaat pitävät eri kirjastopalveluita, ja toisaalta sitä, kuinka hyvin kirjasto on onnistunut kyseisten palveluiden tarjoamisessa. Vastaajat joutuivat siis arvioimaan kirjastopalveluiden tärkeyttä opiskelunsa/opettamisensa/työskentelynsä kannalta asteikolla 1 = ei lainkaan tärkeä 5 = erittäin tärkeä. Kirjaston onnistumista niissä mitattiin asteikolla 1 5 siten, että 1 = erittäin heikko ja 5 = erittäin hyvä. Kuviossa 1. on yhteenveto ammattikorkeakoulun kirjaston eri palveluiden ja ominaisuuksien saamista arvioista. Ylempi palkki kuvaa sitä, kuinka tärkeä kyseinen asia vastaajien mielestä on, ja alempi palkki sitä, kuinka kirjasto on kyseisessä asiassa onnistunut. Kuviossa olevat luvut ovat siis kirjaston ominaisuuksien ja palveluiden tärkeyden ja onnistumisen keskiarvosanoja.

8 8 KUVIO 1. Palveluiden tärkeys ja onnistuminen Tärkeimpinä kirjaston ominaisuuksina vastaajat pitivät kirjaston palvelua kokonaisuudessaan (keskiarvosana 4,5) ja sitä, että kirjaston painetut aineistot vastaavat heidän omien alojensa tiedontarpeita (4,5). Lähes yhtä tärkeitä olivat lainattavan aineiston riittävyys (4,4) ja ajantasaiset kokoelmat (4,4). Myös kokoelmahaun helppous (4,3) ja selkeä asioimisympäristö (4,3) koettiin tärkeiksi, samoin kuin se, että kirjasto mahdollistaa omatoimisen tiedon hankinnan (4,3) ja henkilökunta osaa ohjata tiedon hankintaa vastaajien tarpeiden mukaisesti (4,3). Elektronisten palveluiden toimivuus ja www-sivujen selkeys saivat keskiarvosanan 4,2. Jos taas tarkastellaan kirjaston onnistumista eri tekijöissä, parhaiten on onnistuttu siinä, että henkilökunta osaa ohjata tiedon hankintaa asiakkaan tarpeiden mukaisesti (keskiarvosana 4,1). Myös kirjaston palvelun toimivuus kokonaisuudessaan on saanut melko hyvät arviot (3,9). Keskiarvosanan 3,8 saivat väittämät kirjasto mahdollistaa tiedon omatoimisen hankinnan, kirjasto on asioimisympäristönä selkeä, asiointi elektronisten palveluiden avulla on toimivaa, www-sivuilta löydän

9 9 helposti etsimäni, painetut lehtikokoelmat ovat oman alani kannalta riittäviä ja elektroniset palvelut vastaavat työskentelytarpeitani. Huonoiten oli onnistuttu lainattavan aineiston riittävyydessä (3,1) ja siinä, että kirjaston tarjoama tiedonhankinnan opetus olisi kehittänyt vastaajien tiedonhankintataitoja (3,1). Keskiarvosanan 3,3 saivat väittämät tilat vastaavat työskentelytarpeita sekä kirjasto tiedottaa palveluistaan ja aineistoistaan riittävästi. Vaasan ammattikorkeakoulun kirjaston Raastuvankadun toimipisteessä parhaiten oli onnistuttu siinä, että henkilökunta osaa ohjata tiedon hankintaa asiakkaan tarpeiden mukaisesti (4,2). Myös palvelu kokonaisuudessaan sai hyvät arvostelut (4,0). Keskiarvosanan 3,9 kyseinen toimipiste sai painettujen lehtikokoelmien riittävyydestä, elektronisten palveluiden toimivuudesta ja siitä, että elektroniset palvelut vastaavat työskentelytarpeita. Keskiarvosanan 3,8 Raastuvankatu sai www-sivujen selkeydestä, kokoelmahaun helppoudesta, selkeästä asioimisympäristöstä ja ajantasaisista kokoelmista. Yhtä onnistuneena (3,8) pidettiin sitä, että kirjaston henkilökunta osaa tarvittaessa ohjata hakemaan tietoa ammattikorkeakoulun kirjaston ulkopuolelta, kirjasto mahdollistaa tiedon omatoimisen hankinnan ja kirjasto on luonteva osa opiskelua/opetusta/työskentelyä. Wolffintien toimipisteessä oli onnistuttu parhaiten www-sivujen selkeydessä (3,8) sekä siinä, että henkilökunta osaa ohjata tiedon hankintaa asiakkaan tarpeiden mukaisesti (3,8) ja kirjasto mahdollistaa tiedon omatoimisen hankinnan (3,8). Keskiarvosanan 3,7 kyseinen toimipiste sai palvelusta kokonaisuudessaan, selkeästä asioimisympäristöstä, elektronisten palveluiden toimivuudesta ja siitä, että elektroniset palvelut vastaavat työskentelytarpeita. Huonoiten Raastuvankadulla oli onnistuttu lainattavan aineiston riittävyydessä (3,0) ja siinä, että tiedonhankinnan opetus olisi kehittänyt tiedonhankintataitoja (3,1). Keskiarvosanan 3,3 toimipiste sai väittämistä tilat vastaavat työskentelytarpeita ja kirjasto tiedottaa palveluistaan ja aineistoistaan riittävästi. Wolffintiellä oli samoin onnistuttu huonoiten tiedonhankinnan opetuksessa (3,0) ja lainattavan aineiston riittävyydessä (3,1). Palveluista ja aineistoista tiedottaminen sekä väittämä henkilökunta tuntee opetuksen sisältöjä riittävästi saivat keskiarvosanan 3,2. Arvosanan 3,3 toimipiste sai kokoelmien ajantasaisuudesta Kuiluanalyysi Kuiluanalyysillä, jolla vertaillaan asiakkaiden käsityksiä kirjastopalveluiden tärkeydestä ja onnistumisesta, saadaan selville kehittämisen painopistealueet seuraavasti: - Menestystekijöitä ovat sekä merkitykseltään että onnistumiseltaan korkealle arvioidut palvelut. - Kriittisiä eli alipanostettuja tekijöitä ovat merkitykseltään korkealle arvioidut, mutta heikosti onnistuneet palvelut. - Ylipanostettuja tekijöitä ovat merkitykseltään matalalle, mutta onnistumiseltaan korkealle arvioidut palvelut. - Merkityksettömiä tekijöitä ovat sekä merkitykseltään että onnistumiseltaan matalalle arvioidut palvelut.

10 10 KUVIO 2. Kuiluanalyysi Kriittisin tekijä kirjaston asiakastyytyväisyyden kannalta on kuiluanalyysin perusteella lainattavan aineiston riittävyys (alipanostus -1,3). Tämä tekijä erottui muita selvästi alipanostetummaksi. Vuonna 2004 tehdyssä asiakastyytyväisyystutkimuksessa suurin alipanostus oli samoin aineiston riittävyydessä (-1,2). Vuoden 2004 kuiluanalyysi raportin liitteenä 1. Kaksi seuraavaksi alipanostetuinta tekijää liittyy myös kirjaston aineistoihin. Painettu aineisto ei vastaa riittävästi vastaajien alojen tiedontarpeita (-0,8), eivätkä kokoelmat ole riittävän ajantasaiset (-0,8). Muita ongelmakohtia kuiluanalyysin perusteella ovat esimerkiksi kirjaston tilat, jotka eivät vastaa asiakkaiden työskentelytarpeita (-0,6) ja elektroniset aineistot, jotka eivät vastaa asiakkaiden alojen tiedontarpeita (-0,6). Yhtä suuri kuilu (-0,6) oli myös kokoelmahaun helppoudessa, tiedonhankinnan opetuksessa ja palveluissa kokonaisuutena.

11 11 Yleisenä huomiona voidaan todeta, että verrattaessa vuoden 2006 kuiluanalyysin tuloksia vuoden 2004 vastaaviin, alipanostus kirjaston palveluissa on pienentynyt. Esimerkiksi palveluissa kokonaisuudessaan alipanostus oli vuonna ,9, kun se nyt oli -0,6. Tiedonhankinnan opetuksessa kuilu oli pienentynyt samalla tavalla. Vaasan ammattikorkeakoulun kirjaston Raastuvankadun toimipisteessä suurin alipanostus oli aineiston riittävyydessä (-1,5). Painetut aineistot eivät myöskään vastanneet riittävästi vastaajien alojen tiedontarpeita (-0,9). Väittämien tilat vastaavat työskentelytarpeita, kokoelmat ovat ajantasaiset ja tiedonhankinnan opetus on kehittänyt tiedonhankintataitoja kohdalla kuilu oli -0,7. Seuraavina tulivat selkeä asioimisympäristö, kokoelmahaun helppous, elektronisten palveluiden käyttöohjeet, palvelu kokonaisuudessaan ja se, että kirjasto mahdollistaisi tiedon omatoimisen hankinnan, joiden kaikkien kohdalla alipanostus oli -0,6. Wolffintien toimipisteessä kriittisimmät tekijät olivat lainattavan aineiston riittävyys (-1,2) ja kokoelmien ajantasaisuus (-1,0). Vastaajat kokivat myös, että painetut aineistot (-0,8) ja elektroniset aineistot (-0,6) eivät vastaa riittävästi heidän omien alojensa tiedontarpeita. Palvelussa kokonaisuudessaan ja kokoelmahaun helppoudessa alipanostus oli samoin -0,6. Jos tarkastellaan asiakastyytyväisyyden kannalta kriittisimpiä tekijöitä koulutusaloittain, niin lainattavan aineiston riittävyys oli suurin ongelma sosiaali- ja terveysalaa edustavien vastaajien mielestä (alipanostus -1,8). Matkailu- ja ravitsemisalalla alipanostus oli -1,6. Yhteiskuntatieteiden (liiketalous) alalla se oli -1,1 sekä tekniikan ja liikenteen alalla -0,9. Muilta aloilta oli niin vähän vastaajia, että niitä ei ole järkevää verrata tässä rinnakkain edellä mainittujen kanssa. Muutenkin tuloksia tarkastellessa kannattaa pitää mielessä vastausmäärien erot koulutusaloittain. Sosiaali- ja terveysalalta vastaajia oli 73 kpl, matkailu- ja ravitsemisalalta samoin 73 kpl, yhteiskuntatieteiden alalta 108 kpl sekä tekniikan ja liikenteen alalta 110 kpl. Painetut aineistot vastaavat oman alan tiedontarpeita -väittämä sai suurimmat miinukset sosiaali- ja terveysalalta sekä matkailu- ja ravitsemisalalta (molemmissa -1,1). Tekniikan ja liikenteen alalla alipanostus oli -0,7 sekä yhteiskuntatieteiden alalla -0,6. Kokoelmien ajantasaisuus sai sosiaali- ja terveysalalta -1,0, matkailu- ja ravitsemisalalta -0,9, tekniikan ja liikenteen alalta -0,8 sekä yhteiskuntatieteiden alalta -0,6.

12 12 3. AVOIN PALAUTE (Marita Ahola) Avointa palautetta eli kommentteja ja kehittämisehdotuksia kysyttiin jokaisen osa-alueen lopussa. Kuvio 3. Avoin palaute. Skaala Kirjaston aineistot Aineiston määrä Kirjastojen asiakaspalvelu Aukioloajat Kirjasto oppimisympäristönä Työskentelytilojen asianmukaisuus Kirjaston aineistot Laina-ajat ja Sakot 6 10 Kirjaston elektroniset palvelut Palveluiden toimivuus Tutkimus Tutkimuksen sisältö Kirjastojen asiakaspalvelu Tiedottaminen 3 7 Kirjastojen asiakaspalvelu Asiakaspalvelijan ystävällisyys Kirjasto oppimisympäristönä Työvälineet 3 15 Kirjastojen asiakaspalvelu Ohjaus, neuvonta ja tiedonhank. opetus 500 Tutkimus Tutkimuksen pituus Kirjaston elektroniset palvelut Muuta 1 3 Kirjaston elektroniset palvelut Palveluiden helppokäyttöisyys ja selkeys 1 3 Kirjaston aineistot Muuta 1 4 Kirjaston aineistot Aineiston laatu ja ajantasaisuus Kirjasto oppimisympäristönä Muuta Tutkimus Muuta Kirjastojen asiakaspalvelu Muuta Vuoden 2004 asiakastyytyväisyyskyselyn avoimeen palautteeseen verrattuna (vuoden 2004 avoin palaute kuviona ja esimerkkeinä liitteessä 2) tyytyväisyys asiakaspalveluun oli lisääntynyt huomattavasti: Vuonna 2004 tuli 17 negatiivista mainintaa asiakaspalvelijan ystävällisyydestä, positiivisia oli 5, kun vuonna 2006 ystävällisyys sai 11 mainintaa ja asiakaspalvelijaan oltiin tyytymättömiä vain 3 kertaa. Ohjaukseen, neuvontaan ja tiedonhankinnan opetukseen oli vuonna 2004 tyytymättömiä 10 ja tyytyväisiä 4, kun taas vuonna 2006 tyytymättömiä oli enää 2 ja positiivista palautetta antoi 8 henkilöä.

13 13 Varsinkin Wolffintien kirjaston asiakaspalvelun kehittäminen näkyi positiivisena palautteena. Vuonna 2004 asiakaspalvelu osoittautui Wolffintien kirjastossa suurimmaksi negatiivista palautetta keränneeksi epäkohdaksi. Kirjaston henkilökohtainen asiakaspalvelu on parantunut huomattavasti viimeisen puolen vuoden aikana. (Wolffintie opiskelija) Kirjaston henkilökunta on erittäin ystävällistä ja he auttavat aina tarpeen vaatiessa. Erityistä opetusta en kirjastosta ole saanut, mutta en ole sitä kaivannutkaan. Aina kysyessäni olen saanut apua ja he opastavat mielellään. Todella hyvää palvelua! (Wolffintie opiskelija) Very professional personel. (Wolffintie opiskelija) Myös Raastuvankadun kirjaston henkilökuntaa pidettiin ystävällisenä ja saatua palvelua hyvänä. Henkilökunta on varsin ystävällinen & auttavainen! (Raastuvankatu opiskelija) vaasan AMKn Liiketalouden kirjastossa on ilo asioida hyvän palvelun vuoksi! (Raastuvankatu opiskelija) Kirjastohenkilökunnan kielitaito sai myös positiivista palautetta. Jag tycker det är ett stort plus att alla i personalen kan båda språken. (Raastuvankatu opiskelija) Kirjastonkäytön ja tiedonhankinnan opetuksen ajankohta oli opiskelijoiden mielestä liian aikaisin. Kehittämisehdotuksena nähtiin, että sitä olisi myös toisenkin kerran. Aika ajoin toistuvaa opastusta kirjaston käyttämisessä. Heti koulun alussa oli liian paljon uutta, jotta tämänkin olisi voinut omaksua. (Raastuvankatu opiskelija) Ehkä opastusta voitaisiin tarjota toisenkin kerran, kun opinnot ovat kunnolla vauhdissa ja opastetut taidot saa heti käyttöön. Näin taidot eivät unohtuisi tai jäisi osaksi opintojen alun 'tietotulvaa'. (Wolffintie opiskelija) Oli myös vastaajia, jotka eivät olleet saaneet ollenkaan kirjastonkäytön opetusta. KIRJASTOINFO KURSSIN ALUSSA JÄI MEILLE KOKONAAN ANTAMATTA. KIRJASTO EI TULLUT TUTUKSI, JOTEN OLEN KÄYTTÄNYT MUITA KIRJASTOJA (VAASAN KAUPUNGIN ETUPÄÄSSÄ) (Raastuvankatu opiskelija) Vuoden 2006 asiakastyytyväisyyskyselyssä eniten tyytymättömyyttä aiheuttivat aineiston määrä (16) ja aukioloajat (13 mainintaa). Vuonna 2004 aineiston määrää kritisoi 10 vastaajaa ja aukioloaikoja piti huonoina 6. Aineistomäärä ei ole ikinä tyydyttävä ja kaikki 'risut' liittyvät yksinomaan siihen (Raastuvankatu opettaja) Kirjoja voisi olla enemmän. Kuitenkin rahat ovat tunnetusti vähissä, eikä kirjoja arvosteta täällä kovinkaan korkealle! Olisi varmaankin hyvä saada lisää kirjoja eri aloilta! (Wolffintie opettaja) Usein tarvittavia kurssikirjoja ei ole tarpeeksi koko ryhmälle...(raastuvankatu opiskelija) Enemmän kurssikirjoja (esim. yhden kurssin kirjaa kirjastoon useampi kuin vain muutama kappale) (Wolffintie opiskelija) Vuonna 2004 paljon palautetta saanut aineiston laatu ja ajantasaisuus sai vuonna 2006 enää muutaman maininnan.

14 14 Kirjaston olisi hyvä pyrkiä jatkuvaan aineistojen uusimiseen, jotta uusin, ts. hyväksyttävä aineisto olisi saatavilla. (Raastuvankatu opiskelija) Kirjoja on vähän, mutta vastaavasti ovat hyvin valittuja. (Wolffintie opettaja) Opettajillakin katsottiin olevan rooli kirjaston kokoelmien kehittämisessä. Ei kirjastohenkilökunnan tartte opetussisältöjä kovinkaan paljon tuntea, mutta opetushenkilökunnan olisi syytä pitää yhteyttä kirjastoon, ainakin informoida kurssikirjoista ja muusta relevantista uudesta kirjallisuudesta. (Wolffintie opettaja) Eihän teillä kaikkea tarvittua aineistoa ole ollut, mutta kaikki saatavilla oleva on pyydettäessä hankittu. Opetushenkilökunnan olisi syytä olla aktiivinen hankintaehdotusten tekemisessä. Kirjastohenkilökuntahan ei pysty seuraamaan kaikkia aloja. Opetettavien alojen kotimaisten oppi- ja ammattikirjojen osalta lienee mahdollista hankkia kaikki tälle tasolle sopivat (siis lähes kaikki), koska niitä ilmestyy niin vähän. Ulkomaisten hankinta vaatii tarkkaa seulontaa ja opetushenkilökunnan aktiivisuutta. (Wolffintie opettaja) Aukioloaikoihin ei oltu tyytyväisiä kummassakaan toimipisteessä. kirjaston aukioloajat ovat käsittämättömän huonoja.työssäkäyvänä ihmisenä kirjaston käyttö on suunnattoman vaikeaa, kun päättötyöhön pitäisi saada aineistoa kirjastosta niin se on auki klo 10-16!!! (Raastuvankatu opiskelija) Täytin jo kerran, mutta luulin sivujen jatkuvan ja siksi jäi tärkein sanomatta: aukioloajat eivät ole riittävät. Aamulla kirjastoon pitäisi päästä jo kahdeksalta ja nyt ovet avautuvat vasta kymmeneltä. (Wolffintie opettaja) Kirjaston aukioloaikoja voisi mahdollisuuksien mukaan pidentää. Itse tulen usein koululle aamulla vietyäni lapsen päivähoitoon. Kirjasto ei ole silloin vielä auki ja aikaa jää hukkaan, elleivät luennot ala heti. Pidemmät aukioloajat olisivat mielestäni tärkein kehittämistarve. (Wolffintie opiskelija) Kirjasto oppimisympäristönä, työskentelytilojen ja laitteiden asianmukaisuus aiheutti tyytymättömyyttä kummassakin kirjaston toimipisteessä myös vuonna Enemmän pöytiä missä työskennellä. Oikeasti hiljaisuutta! (Raastuvankatu opiskelija) enemmän pöytiä ja rauhallisia luku- ja työskentely nurkkauksia. (Wolffintie opiskelija) Mera bord, så man kan sitta 2-4 pers och arbeta tillsammans. De stora borden är bra, men det är för mycket ljud i biblioteket, man kan inte koncentrera sig ordentligt. Bakom hyllorna, vid väggen kunde det finnas mer bord. (Raastuvankatu opiskelija) In my opinion, keep quiet who studies in the library. (Wolffintie opiskelija) Enemmän itseopiskelutiloja ja myös sellaisia, joissa voi olla kello 16 jälkeenkin. (Wolffintie opiskelija) Bibliotekts datorer är verkligen långsamma. Det får inte ta 15 minuter att starta upp en dator, när man har brottomt till en lektion!! (Wolffintie opiskelija) Vuonna 2006 laina-aikoja ja sakotuskäytäntöä piti huonoina 6 vastaajaa ja vuonna 2004 asiasta kommentoi 2. Jos jonkin opuksen lainaa ei voi uusia netissä, niin voisi olla joku syy että miksi ja siitä olisi kiva tietää mahdollisesti etukäteen. Esim: joku on varannut kyseisen kirjan Eikä niin että viimeisenä päivänä tulee vain muistutus erääntyvistä lainoista. (Wolffintie opiskelija)

15 15 Olisi tärkeää, että opettajaa priorisoitaisiin aineistoa lainattaessa. Hänen tehtävänään on etsiä/suodattaa/suositella/innostaa tiedonhankintaan. Tällä hetkellä näin ei ole asia. Johtaa käytännössä vaikeisiin tilanteisiin mikäli tarvittavaa aineistoa ei voi pitää tarvittavaa aikaa. (Raastuvankatu opettaja) oisko mitenkään mahdollista pidentää laina-aikaa!? viikko on aika lyhyt aika. et jos kirjoilla on paljo kysyntää niin onko sit mahdollista että niitä hommataan lisää... (Raastuvankatu opiskelija) Kirjaston elektronisten palvelujen toimivuudesta annettiin sekä positiivista että negatiivista palautetta kumpanakin vuonna. Vuonna 2004 niiden helppokäyttöisyydestä ja selkeydestä annettiin kommentteja (5 negatiivista, 3 positiivista mainintaa). Vuonna 2006 käytettävyydestä tuli 1 negatiivinen kommentti. Aineistotietokanta on hieman monimutkainen... (Raastuvankatu opiskelija) Omien lainaajatietojen hallinta netin kautta on helppoa ja toimii hyvin! (Wolffintie opiskelija) Nettivarausmahdollisuutta toivoi moni vastaaja. möjlighet att reservera böcker via nättjänsten (Raastuvankatu opiskelija) Kirjojen varaaminen mahdolliseksi netin kautta! (Raastuvankatu muu kirjaston asiakas) Lainojen erääntymisilmoituksen päivää haluttiin aikaistaa. Myöhästymisilmoitukset tulevat tosi myöhään. Voisi aikaistaa esim päivällä. Nyt tulee ilmoitus samana päivänä, kun on viimeinen palautuspäivä, puolenpäivän aikaan. Aika ihme hommaa, kaikkialla muualla tulee kyllä päivää paria ennemmin!! Sekottaa ja sakottaa opiskelijaa. (Wolffintie opiskelija) Kirjaston tiedottamista halusi parantaa 3 vastaajaa vuonna tiedotus elektronisista palveluista (Raastuvankatu muu kirjaston asiakas) 4. VASTAUSTEN ANALYYSI JA TOIMENPITEET Asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella Vaasan ammattikorkeakoulun kirjastossa nousee esille kehittämistarpeita. Vaikka alhainen vastausprosentti (vastaajia 383 eli vastausprosentti jää alle 10) ei anna mahdollisuutta tilastollisiin johtopäätöksiin, tulokset ovat kuitenkin vahvasti suuntaa-antavia. Esille nousi lainattavan aineiston riittämättömyys ja tilojen rauhattomuus. Aukioloajat aiheuttivat myös tyytymättömyyttä. Kirjaston tiedottamiseen sekä tiedonhankinnan opetukseen ei myöskään oltu kovin tyytyväisiä. Suuri muutos edelliseen kyselyyn oli tapahtunut asiakaspalvelun kohdalla; asiakaspalvelun laatuun on panostettu ja se näkyy kyselyn tuloksissa tyytyväisyytenä Aineisto Edelliseen kyselyyn verrattuna tyytymättömyys lainattavan aineiston riittävyyteen on kasvanut. Kirjahankintoihin käytetty raha on vähentynyt, kun kirjaston budjettia on pienennetty. Vuonna 2004 kirjahankintoihin käytettiin n euroa ja vuonna 2005 kirjoja oli mahdollista hankkia eurolla.

16 16 Opiskelijoiden kohdalla lainattavan aineiston riittämättömyydessä kysymys lienee lähinnä kurssikirjojen saatavuudesta. Kirjastoon hankitaan keskimäärin 5 kappaletta kutakin kurssikirjaa ja lisäkappaleita hankitaan, jos kirjojen tarve lisääntyy. Kirjasto ei aina saa tietoa esim. kurssien muuttuneista kirjoista, jolloin niitä ei ole riittävästi saatavilla ajoissa. Asiaa on käsitelty mm. opetuksen kehittämistyöryhmässä sekä johtoryhmässä. Kurssikirjojen kappalemääriä ei voi juuri lisätä tilanpuutteen vuoksi. Laina-aikoihin, myöhästymismaksuihin ja muihin käytäntöihin voi tulla muutoksia, kun Vaasan korkeakoulukirjastot yhdistyvät asteittain vuosina Opettajien kohdalla ei liene kysymys yksinomaan kurssikirjoista vaan myös opetusta ja tutkimusta tukevasta sekä ammattitaitoa kehittävästä kirjallisuudesta. Vakituiset opettajat voivat tilata halutessaan osastonjohtajan suostumuksella omaan käyttöönsä aineistoa ja tuntiopettajilla sekä sijaisilla on mahdollisuus lainata aineistoa pidemmäksi aikaa. Hankintoja voidaan myös kohdentaa paremmin yhteistyöllä. Hankintayhteistyön kehittäminen on yksi kirjaston painopisteistä vuonna Kommentteja tuli myös aineiston varaamisesta verkossa. Yritimme sitä, mutta kirjastojärjestelmä ei tukenut toimintaa. Kaikki samaa nimekettä olevat kirjat jäivät kiinni samalle varaajalle, kunnes hän haki kirjan ja kirjat vapautuivat muille varaajille. Tämä vei opiskelijoilta lukuaikaa ja aiheutti paljon työtä kirjastohenkilökunnalle. Ei myöskään ollut takeita siitä, että varausjono eteni järjestyksessä tai että kaikki varaajat pysyivät jonossa. Kritiikkiä tuli myös erääntymisilmoituksen ajankohdasta. Ilmoitus haluttiin saada pari päivää ennen eräpäivää. Henkilökunnan lainojen automaattinen uusinta aiheuttaa sen, ettemme pysty lähettämään erääntymisilmoitusta aiemmin Tiedonhankinnan opetuksen kehittäminen Tiedonhankintataito tai tarkemmin informaatiolukutaito, on taito, jota ilman nyky-yhteiskunnassa ei ole enää helppo selvitä. Informaatiolukutaitoa tarvitaan opiskeluaikana ja myös työnantajat edellyttävät jatkuvaa itsensä kehittämistä elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti. Kirjastonkäytön ja tiedonhankinnan opetuksen kehittäminen on ollut kirjaston painopiste ja kehittämisprojekti vuodesta Tiedonhankinnan opetusta on kehitetty voimakkaasti, ja lähes kaikki aloittavat ryhmät tavoitettiin syksyllä Vaasan ammattikorkeakoulun Nelli-portaali avattiin ja Nelli-koulutuksia tarjottiin samana syksynä 8 kertaa. Opiskelijoiden Nelli-koulutus pyritään integroimaan normaaliin kirjastonkäytön ja tiedonhankinnan koulutukseen. Opetuspaketti on nykyisellään todella tiivis ja se sisältää myös kirjaston ja sen palvelujen esittelyn (esim. kirjastokortin hankkimisen, lainauskäytännön ja aukiolo-ajat), joka on mahdollista järjestää toisin. Aloittavien opiskelijoiden kirjastonkäytön opetus tullaan pitämään tutortunnilla syksystä 2007 alkaen, jolloin Nelli-opetuksen liittäminen osaksi tiedonhankinnan opetusta helpottuu. Kirjaston tavoitteena on järjestää myös yleisiä, kaikille avoimia koulutustilaisuuksia lukukausien aikana. Tilaisuudessa käsitellään tiedonhankinnan perusteita ja EWA:n käyttöä. Opiskelijoille ja henkilökunnalle järjestetään omat tilaisuudet, jotta voidaan ottaa paremmin huomioon osallistujien erilaiset tarpeet. Tähän mennessä näitä koulutuksia ei ole vielä tarjottu. Tarjonta voidaan aloittaa, kun Nelliä aletaan kouluttaa osana tiedonhankinnan opetusta ja henkilöstökoulutusta, jolloin vapautuu resursseja.

17 17 Ryhmien opettamisen lisäksi tarjotaan yksilöllistä opastusta: informaatikko päivystää kummassakin toimipisteessä yhden keskiviikon kuukaudessa klo Tarkoituksena on antaa asiakkaille mahdollisuus saada ohjausta tiedonhankintaan ja -hakuun esim. opinnäytetyötä, opetusta tai tutkimusta varten. Tiedonhankinnan opetus liittyy myös siihen miten helpoksi kokoelmahaku mielletään tai miten hyvin elektronisia aineistoja osataan käyttää Aukiolo Aukioloaikoja on lisätty kyselyjen välillä siten, että Raastuvankadun kirjasto on avoinna iltaopiskelijoita varten maanantaisin klo saakka ja Wolffintien kirjasto on avoinna perjantaisin klo asti. Aukioloajat eivät siltikään ole riittävät. Aukiolon pidentäminen on ollut yksi keskustelun aihe kirjastossa; tarve on tiedostettu. Pidempi aukiolo edellyttää kuitenkin enemmän henkilökuntaa. Vaasan korkeakoulukirjastojen suunnitteilla olevalla yhdistymisellä Tritoniaan on mahdollista parantaa palvelua laajemmilla aukioloajoilla Kirjaston työskentelytilat ja laitteet Kirjaston työskentelytiloja ei pidetty erityisen asianmukaisina. Tyytymättömyys tiloihin kävi ilmi erityisesti liiketalouden ja matkailun opiskelijoiden antamissa avoimissa vastauksissa. Vuoden 2004 kyselyn jälkeen Raastuvankadun kirjaston ryhmätyöhuoneet on otettu muuhun käyttöön, joten kirjastossa ei ole yhtään rauhallista työskentelytilaa. Rauhattomuus on tiedossa ja vaivaa myös henkilökuntaa. Kirjastotiskin luona pöydät ovat täynnä opiskelijoita, eikä opiskelu aina suju hiljaisesti. Kirjaston kohdalla katto on avoin, joten kaikki melu kerroksista kantautuu kirjastoon. Kesällä 2006 kirjasto järjestettiin uudelleen siten, että hyllyillä erotettiin lehtilukusali kirjaston hiljaisempaan osaan. Järjestely osoittautui hyväksi, mutta ei ole ratkaissut koko ongelmaa. Edellisen kyselyn jälkeen Raastuvankadun kirjastoon asiakkaiden käyttöön on lisätty kaksi tietokonetta ja skanneri. Myös Wolffintien kirjastossa on tapahtunut muutoksia kyselyjen välillä. Sosiaalialan kokoelmat on sijoitettu entiseen lehtilukusaliin, joka ei enää ole ollut iltasin avoinna. Kirjastosta on myös kadonnut 3 tietokonepaikkaa. Wolffintien kirjaston asiakkaiden käytössä olevat tietokoneet olivat vanhat ja todella hitaat, joten ne uusittiin syyslukukaudella Lisäksi hankittiin väritulostin ja skanneri Tiedottaminen Asiakaskyselyssä kirjaston tiedottamista pidettiin riittämättömänä. Ajankohtaisista asioista, esim. uusista palveluista tai poikkeuksellisista aukioloista, tiedotetaan sähköisessä muodossa kirjaston www-sivuilla ja koulun intranetissä, inforuuduilla sekä sähköpostitse henkilökunnalle ja opiskelijoille. Paperitiedotteita laitetaan kirjaston oviin, ilmoitustauluille sekä tarpeen mukaan myös pöydille.

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista Neljäs valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2010. KTAMKn vastauksia kertyi 330 kappaletta.

Lisätiedot

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50 Vastausten määrä: 68 Tulostettu 7.5.2010 14:23:50 Poiminta 1.1 Minkä erikoiskirjaston / tutkimuslaitoksen palveluja arvioit (valitse yksi vaihtoehto) = 12 (Museoviraston kirjasto) 1.1 Minkä erikoiskirjaston

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Ammattikorkeakoulukirjastot I TAUSTATIEDOT 1.3 Asema kpl % Osuus % 1 amk-opiskelija 8965 77.2 2 amk-opettaja 1312 11.3 3 muu henkilökunn.

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista Viides valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2013. KTAMKn vastauksia kertyi 282 kappaletta.

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2006

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2006 AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2006 Ammattikorkeakoulujen toinen yhteinen kirjaston asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin 14.3.-13.4.2006 lähes samansisältöisenä kuin vuonna 2004. Vastausten

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot Innolink Research Oy TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kulttuuripalveluiden kirjastojen asiakastyytyväisyyden tutkimusraportti.

Lisätiedot

Kokoelmien tärkeyden keskiarvot toimipisteittäin

Kokoelmien tärkeyden keskiarvot toimipisteittäin Palvelunlaatukysely: Kokoelmapalvelut Kokoelmapalvelujen tärkeys Palvelunlaatukyselyssä toimintojen tärkeyttä mitattiin arvoasteikolla, jossa erittäin tärkeä sai arvon, jokseenkin tärkeä arvon ja ei ollenkaan

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Kulttuuripalvelut - kirjastot Tutkimusraportti 9.1.2012 Mikko Kesä Merja Lehtinen Innolink Research Oy TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

Päivi Jokitalo. Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut. Kirjastojen käyttäjäkysely

Päivi Jokitalo. Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut. Kirjastojen käyttäjäkysely Päivi Jokitalo. Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen käyttäjäkysely Tämän päivän sisällöt : Kirjastojen käyttäjäkysely erikoiskirjastojen vastaukset 2010 kyselyn kehittäminen jatkossa

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Tommi Kukkonen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot Mikko Kesä Minna Joutsen Tuomo Saarinen Innolink Research Oy 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 RAPORTTI TÄRKEIMMISTÄ TULOKSISTA ANNA NIEMELÄ Kansalliskirjasto, Kirjastoverkkopalvelut TEKIJÄ Anna Niemelä TIIVISTELMÄ Tiivistelmä: Kansalliskirjasto toteutti

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2873 NATIONAL USER SURVEY OF FINNISH PUBLIC LIBRARIES 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Lisätiedot

Palvelulaatukysely: Henkilökunta

Palvelulaatukysely: Henkilökunta Palvelulaatukysely: Henkilökunta Henkilökunnan tärkeys Eri muuttujien tärkeyttä mitattiin palvelunlaatukyselyssä arvoasteikolla, jossa erittäin tärkeä sai arvon, jokseenkin tärkeä arvon ja ei ollenkaan

Lisätiedot

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Vastaajaryhmä Opiskelijat Tökkikää päättäjiä, että saatte myös lauantaiaukiolot :). Vastaajat Vastaajia 32, joista naisia lähes 88 % ja miehiä yli 12

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen keskeyttäminen Sari Mettiäinen 6.5.009 Miksi tällainen kysely? Arviolta noin 9 % VirtuaaliAMK:n opintojaksoille vuonna 008 hyväksytyistä opiskelijoista jäi ilman opintosuoritusta

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Palveluksessasi 24/7.

Palveluksessasi 24/7. Palveluksessasi 24/7 www.savonia.fi/kirjasto Tekijä: Anne Mikkanen Microkadun kampuskirjasto Opistotien omatoimikirjasto Savonia-ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelut Iisalmessa Iisalmen kampuskirjasto

Lisätiedot

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012 Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Sisältö 1 Kirjastoautopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...2 2 Kirjastopalveluiden käyttö...3 2.1 Kirjastoautossa ja pää-

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen Linda Holma Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa - opiskelijan näkökulman kulma 6.11.2006 Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalvelujen palvelukysely 2014

Kirjastoverkkopalvelujen palvelukysely 2014 Kirjastoverkkopalvelujen palvelukysely 2014 Asiantuntijaseminaari 29.4.2014 Anna Niemelä Palvelukyselyn tarkoitus Kehittämisen väline asiakastyytyväisyyden kartoittaminen tieto asiakastyytyväisyyden muutoksista

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012 Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa Teemu Rantanen 7.3.2012 Taustaa YAMK-tutkinto edelleen kohtuullisen uusi ja paikoin heikosti tunnettu > Tarvitaan myös tutkimustietoa

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Tutkimusraportti 11.1.2012 MIKKO KESÄ MERJA LEHTINEN JUUSO HEINISUO INNOLINK RESEARCH OY TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Roni Sorsa Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Cadet European Judo Championships, Vantaa 2016 Vapaaehtoistutkimus. Johanna Ylinen

Cadet European Judo Championships, Vantaa 2016 Vapaaehtoistutkimus. Johanna Ylinen Cadet European Judo Championships, Vantaa 2016 Vapaaehtoistutkimus Johanna Ylinen Kysely lähetetty 160 vastaajalle (vapaaehtoisia töissä kaiken kaikkiaan noin 170), vastauksia 89, vastausprosentti siis

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet

Lisätiedot

Aki Kangas & Maria Nummela

Aki Kangas & Maria Nummela Kirjastot löytävät käyttäjänsä hakupalvelujen käytettävyydessä ja aineistojen saatavuudessa kehitettävää Aki Kangas & Maria Nummela Kansalliskirjasto ja kirjastoverkko toteuttivat kansallisen asiakaskyselyn

Lisätiedot

Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013

Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013 Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013 Vastauksia kielen mukaan Svar enligt språk Kieli - Språk swe fin 0 50 100 150 Vastaustapa - Svarsmetod Paperivastaus - papperssvar Sähköinen vastaus - elektroniskt

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %.

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %. Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen Päättökysely Kysely toteutetaan opintojen loppuvaiheessa ja se kuvaa opiskelijoiden käsityksiä koulutuksesta sekä heidän työtilanteestaan valmistumisvaiheessa. Kysely

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely: toiveiden tynnyri vai vaikuttamisen väylä?

Asiakastyytyväisyyskysely: toiveiden tynnyri vai vaikuttamisen väylä? 1 Asiakastyytyväisyyskysely: toiveiden tynnyri vai vaikuttamisen väylä? Jari Tyrväinen Kaikki 29 opetusministeriön alaista ammattikorkeakoulua ovat sitoutuneet kirjastojen strategiseen kehittämisyhteistyöhön

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Janne Parri Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS 10TUJohdantoU10T... 3 10TUPalautteiden tiivistelmäu10t... 4 10TU5. Mitä

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

Kirjastojen käyttäjäkysely arvioinnin työvälineenä Turussa

Kirjastojen käyttäjäkysely arvioinnin työvälineenä Turussa Kirjastojen käyttäjäkysely arvioinnin työvälineenä Turussa Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopäivät 28.11.2013 Ulla-Maija Maunu Turun kaupunginkirjasto Turun kaupunginkirjasto lukuina: - Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010. Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki.

Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010. Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki. Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010 Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki.fi Tammikuu 2011 Palvelukyselyn vastaajat sektoreittain yleinen kirjasto

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti SoTe-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti SoTe-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti SoTe-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja Sami Jussinmäki Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 1. Vastaajan sukupuoli: Vastaajien määrä: 1237 mies 19% 22% 16% 22% 24% nainen 81% 78% 84% 78% 76% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Hausjärvi

Lisätiedot

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista 1. Osallistuin MUUTOS 16! - Viesti ymmärrettävästi! Selkokieli oman työn apuvälineenä - koulutukseen: Vastaajien määrä: 24 Kyllä

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

Yhteenveto, opiskelijoiden tieto- ja viestintätekniikan käyttö opiskelussa

Yhteenveto, opiskelijoiden tieto- ja viestintätekniikan käyttö opiskelussa Yhteenveto, opiskelijoiden tieto- ja viestintätekniikan käyttö opiskelussa Windows 8:lla abeista digiabeja hankkeen aluksi syksyllä 2013 ja lopuksi joulukuussa 2014 teimme opiskelijoille kyselyn heidän

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015 Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 15 Kiitoksia vastanneille! Käymme työntekijöiden kanssa tulokset lävitse ja parannamme sitä kautta lapsen päiväkotielämän arkea. Asiakastyytyväisyyskyselyn

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

Apta. Jäsentutkimus Yhteenveto N=255 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu:

Apta. Jäsentutkimus Yhteenveto N=255 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu: Apta Jäsentutkimus 2013 Yhteenveto 18.10. N55 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu: 11.-30.9.2013 Palvelut Jäsentutkimus 2013 (N55) Mitä Apteekkien työnantajaliiton (Apta) palveluja olet itse käyttänyt

Lisätiedot

Lukion laatukysely 2014

Lukion laatukysely 2014 Lukion laatukysely 2014 Kyselyyn vastanneita oli 176, joista 123 teki kyselyn loppuun asti. (vuonna 2011: 160 ja 105) Vuositasoittain kyselyn teki loppuun asti: 1. vuositaso 46 (45) 2. vuositaso 58 (38)

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV. 2015-2016 Yleistä kyselystä Arviointikyselyn saivat 36 huoltajaa, joista palautui 32 Vastausprosentti 89 % Arviointikyselyn ajankohta oli 2.5

Lisätiedot

psta Anitta Korkea-aho sosiaalityöntekijä/kehityshankkeen projektipäällikkö

psta Anitta Korkea-aho sosiaalityöntekijä/kehityshankkeen projektipäällikkö Arvoisa vastaanottaja! TOTEUTUNUT ATK-PALVELU VUONNA 2007 TAYS:n Näkökeskus on vuonna 2007 myöntänyt Teille kotona tapahtuvaa tietokoneeseen liittyvää ATK-palvelua (tietokoneen toimitus, -asennus ja/tai

Lisätiedot

Yhteenveto saattohoidon arvioinneista

Yhteenveto saattohoidon arvioinneista Yhteenveto saattohoidon arvioinneista Yhteenvedossa käytetyt Saattohoidon arviointilomakkeet on jaettu yksiköissä Kouvolassa ja Eksoten alueella. Lomakkeita on jaettu omaisille vuosina 2009 2010 ja yhdistykselle

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Tuomas Kallinki Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala Julkinen Sanna Johansson Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO 10TUJohdantoU10T... 3 10TUPalautteiden tiivistelmäu10t... 4 10TU5.

Lisätiedot

INFORMAATIOLUKUTAITO OPETUSSUUNNITELMISSA SeAMK:ssa

INFORMAATIOLUKUTAITO OPETUSSUUNNITELMISSA SeAMK:ssa INFORMAATIOLUKUTAITO OPETUSSUUNNITELMISSA SeAMK:ssa - sitkeyttä, suunnittelua ja sopivasti sattumaa Kohti Jupiteria? IL-OPSiin / Tieteiden talo Informaatikko Leena Elenius Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Iina Mustalampi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Tiedonhankintaklinikka elinikäisen oppimisen tukena. Lahden tiedepäivä Johanna Kiviluoto, LAMK

Tiedonhankintaklinikka elinikäisen oppimisen tukena. Lahden tiedepäivä Johanna Kiviluoto, LAMK Tiedonhankintaklinikka elinikäisen oppimisen tukena Lahden tiedepäivä 10.11.2015 Johanna Kiviluoto, LAMK Informaatiolukutaito LAMKin Tieto- ja kirjastopalveluissa Kaikille avoin Korkeakoulukirjasto ->

Lisätiedot

Opintojen tutkimus- ja palautetiedon hyödyntäminen ammattikorkeakoulussa

Opintojen tutkimus- ja palautetiedon hyödyntäminen ammattikorkeakoulussa Opintojen tutkimus- ja palautetiedon hyödyntäminen ammattikorkeakoulussa Korkeakoulujen KOTA -seminaari 17.9.2014 Ismo Kinnunen Oulun ammattikorkeakoulu Kehittämisen ja päätöksenteon tulee perustua tosiasioihin.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52 VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET Kyselyyn vastanneita 52 Varhaiskasvatuksen vasukysely huoltajille Mitkä arvot ovat Sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Palveluneliö Oy Asiakastyytyväisyyskyselyt

Palveluneliö Oy Asiakastyytyväisyyskyselyt Palveluneliö Oy Asiakastyytyväisyyskyselyt Terhi Holmström, Laurea Palveluneliö Marraskuu 2016 1 Yhteenveto Tämä on raportti Palveluneliö Oy:n asiakastyytyväisyyskyselyistä vuosilta 2012, 2014 ja 2016.

Lisätiedot

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi Kirjastostartti, hammaslääketiede, lääketiede, ravitsemustiede, ergonomia, kansanterveystiede, liikuntalääketiede 6.9.2012, palvelupäällikkö Tuulevi Ovaska Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI 2013 LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI RAUTALAMMIN KUNTA LIIKUNTATOIMI Liikuntakysely Rautalammin kunnan työikäisille (16-64v.) toteutettiin tammi-helmikuussa 2013. Liikuntakyselyn tavoitteena oli kartoittaa työikäisten

Lisätiedot

asiakastyytyväisyystutkimus

asiakastyytyväisyystutkimus OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2010 Tutkimuksen toteutus Tutkimus tehtiin keväällä 2010 (sama tutkimus toteutettu myös keväällä 2007, 2008 ja 2009) Tutkimus toteutettiin ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KAUNIALAN SAIRAALA OY 2016 1 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY V. 2016 Kysely toteutettiin ajalla 1.3 15.6.2016 Kysely jaettiin hoitohenkilöstön toimesta kaikille Toimelan

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, koulu työyhteisönä Koulu työyhteisönä 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten yhteistyö koulussanne toimii opetushenkilöstön

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun Uudistetun Janettiedonhakupalvelun kehittäminen Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto 17.3.15 Anne Pajunen YMP13S1 Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu tarjoaa hakumahdollisuuden

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen seminaari15.4.2016 Minna Harmanen Jan Hellgren Matti Pietilä

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Maija Innola Keskustelutilaisuus ympärivuotisen opiskelun edistämisestä 17.3.2014 Lukukausien parempi hyödyntäminen Lukukaudet tai

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

MINÄ OSAAN MITTARISTO INFORMAATIOLUKUTAIDON OPETUKSEEN JA ARVIOINTIIN

MINÄ OSAAN MITTARISTO INFORMAATIOLUKUTAIDON OPETUKSEEN JA ARVIOINTIIN MINÄ OSAAN MITTARISTO INFORMAATIOLUKUTAIDON OPETUKSEEN JA ARVIOINTIIN Amkit-konsortion pedagoginen työryhmä selvitti keväällä 2008 IL-ydinainesanalyysin käyttöä. Selvityksestä kävi ilmi, että ydinainesanalyysin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Jarmo Saarti Kirjastopäivät, OKM Kirjastoalan koulutuksen haasteet työnantajan näkökulma

Jarmo Saarti Kirjastopäivät, OKM Kirjastoalan koulutuksen haasteet työnantajan näkökulma Jarmo Saarti Kirjastopäivät, OKM 28.11.2013 Kirjastoalan koulutuksen haasteet työnantajan näkökulma Koulutuksen kehittämistarpeet Miten opiskelija ja työnantaja tietävät mitä saavat kirjastoalan koulutuksesta

Lisätiedot

Työjärjestyksen ja netissä ilmestyvien työjärjestyssivujen toimivuus. Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille tehdyn kyselytutkimuksen tulokset

Työjärjestyksen ja netissä ilmestyvien työjärjestyssivujen toimivuus. Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille tehdyn kyselytutkimuksen tulokset Työjärjestyksen ja netissä ilmestyvien työjärjestyssivujen toimivuus Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille tehdyn kyselytutkimuksen tulokset Maaliskuu 2010 Vastaajia 271/ noin 800 Opiskelijoita yhteensä

Lisätiedot

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi Kirjastostartti 4.9.2012, Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta tietoasiantuntija Heikki Laitinen heikki.laitinen@uef.fi Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi Kirjasto osana yliopistoyhteisöä

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU- JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 46,0 % Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet Sivu 1 / 11 Koulutuksen sisällöt

Lisätiedot

Jokioisten kunnankirjasto 27.5.2013

Jokioisten kunnankirjasto 27.5.2013 Jokioisten kunnankirjasto 27.5.2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 1. ARVIOITAVA KIRJASTO - 1.1 Arvioin seuraavan toimipisteen palveluja Jokioisten pääkirjasto 10 2 4 6 8 10 Jokioinen

Lisätiedot