OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6."

Transkriptio

1 OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu Raportti Pentti Mäkelä LiKu

2 Sisällysluettelo I Amk-tutkinto-opiskelijat Kyselyn toteutus Opiskeluilmapiiri ja yhteistyö Opetusjärjestelyt ja opetuksen toteutus Opinto-ohjaus, opiskelun tukipalvelut ja opiskelua tukevat muut palvelut Opiskelun vaikutus II Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Kyselyn toteutus Opiskeluilmapiiri ja yhteistyö Oman opiskelun järjestelyt sekä opetusjärjestelyt ja opetuksen toteutus Opinto-ohjaus, opiskelun tukipalvelut ja opiskelua tukevat muut palvelut Opiskelun vaikutus... 23

3 3 I Amk-tutkinto-opiskelijat 1 Kyselyn toteutus Opiskelukysely toteutettiin Survey Server järjestelmällä. Kysely kohdistettiin toisen tai kolmannen vuosikurssin opiskelijoille seuraavien hakuehtojen perusteella: toisen vuosikurssin opiskelijat: opiskeluaika 3,5 v: läsnäololukukausia ensisijaisessa koulutusohjelmassa 2 tai 3 kolmannen vuosikurssin opiskelijat: opiskeluaika > 3,5 v: läsnäololukukausia ensisijaisessa koulutusohjelmassa 4 tai 5. Viimeisten vuosien vastaamisaktiivisuus tähän kyselyyn yksiköittäin on taulukossa 1. Taulukko 1. Amk-tutkinto-opiskelijoiden vastaamisaktiivisuus vuosina yksiköittäin. Yksikkö Opiskeli- joita VUOSI Vastauksia Vastausosuus (%) Vastausosuus (%) Vastausosuus (%) Vastausosuus (%) Vastausosuus (%) Vastausosuus (%) KuMu LiWa Marata HyvIi TeKu MusiTA LiKu TeWa HyviKu Luva Pelo LiI AMK Keväällä 2010 vastausprosentti oli vain 26 %, joten tavoite 50 % jäi selvästi saavuttamatta koko ammattikorkeakoulussa. Missään yksikössäkään vastausprosentti ei noussut tavoiteltuun 50 %. Vastaamisaktiivisuus on laskenut viime vuosina selvästi. Vastausprosenttien erot yksiköiden välillä ovat suuret. Jos vastaaminen saadaan järjestettyä ryhmittäin, vastausprosentti on yleensä hyvä. Kaikissa yksiköissä toisen tai kolmannen vuoden opiskelijat eivät kuitenkaan opiskele kiinteinä ryhminä. Tällöin

4 4 vastaaminen jää ainakin suurimmaksi osaksi sähköpostikehotteen varaan. Tällöin vastausprosentit jäävät pieniksi. Pieni vastausprosentti heikentää tulosten luotettavuutta. Kahden edellisen vuoden raporteissa on pohdittu, onko kyselyä syytä tehdä joka vuosi. Tämänkin vuoden vastausaktiivisuuden perusteella kysymys nousee entistä tärkeämmäksi. Samalla pitää pohtia sitä, millä menettelyllä vastausprosenttia voitaisiin kasvattaa. Pienten vastaajamäärien vuoksi MusiTan ja Pelo:n tuloksia ei ole esitetty taulukoissa ja kuvioissa. Näiden yksiköiden vastaajat ovat kuitenkin mukana koko amk:n luvuissa. Kysymykset on ryhmitelty raportissa ryhmiin Opiskeluilmapiiri ja yhteistyö Opetusjärjestely ja opetuksen toteutus Opinto-ohjaus, opiskelun tukipalveltu ja opiskelua tulevat muut palvelut Opiskelun vaikutus. Kysymyksissä on käytetty neliportaista asteikkoa. Raportissa on yhteenveto vastauksista kysymysryhmittäin. Lisäksi opiskelijoilla on ollut mahdollisuus antaa avoimia kommentteja. Survey Serverin tulosteissa keskiarvot esitetään kahden desimaalin tarkkuudella. Tämän takia taulukoissa käytetään tätä tarkkuutta.

5 5 2 Opiskeluilmapiiri ja yhteistyö Opiskeluilmapiiriä ja yhteistyötä mitattiin viidellä väittämällä ja yhdellä avoimella kysymyksellä. Kysymyksissä käytettiin asteikkoa 1 = täysin eri, 2 = osittain eri, 3 = osittain samaa, 4 = täysin samaa. Kyselyssä on kaksi avainmittaria. Tähän kysymysryhmään kuuluu toinen avainmittari Opiskelumotivaationi on hyvä. Kysymysten kaikkien vastausten jakaumat ovat kuviossa 1. Minua kohdellaan tasa-arvoisesti Ilmapiiri on opiskeluun kannustava Opiskelumotivaationi on hyvä Yhteistyö opetushenkilöstön kanssa toimii hyvin Tiedottaminen on hyvin toteutettu 100 %80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 %100 % Osittain eri Täysin eri Osittain samaa Täysin samaa Kuvio 1. Amk-tutkinto-opiskelijoiden tyytyväisyys opiskeluilmapiiriin ja yhteistyöhön. Koko amk:n vastausjakaumat. Avainmittari Opiskelumotivaationi on hyvä siirtyi viime vuoteen verrattuna yhden sijan ylemmäksi ja palasi samalle sijalle kuin vuoden 2008 kyselyssä. Jakaumien erot viime vuoteen ovat kuitenkin pienet. Kysymysten keskiarvot yksiköittäin ovat taulukossa 2 ja taulukossa 3 on kysymysten keskiarvot koko amk:ssa vuosina Mukana on myös tyytyväisyysväitteiden kokonaiskeskiarvo.

6 6 Taulukko 2. Amk-tutkinto-opiskelijoiden tyytyväisyys opiskeluilmapiiriin ja yhteistyöhön. Keskiarvot yksiköittäin. Avainmittari on lihavoitu. TeKu (n=84) TeWa (n=11) HyviKu (n=52) HyvIi (n=38) Luva (n=10) Minua kohdellaan tasa-arvoisesti 3,36 3,36 3,21 3,13 3,50 Ilmapiiri on opiskeluun kannustava 2,82 3,18 2,96 3,18 3,40 Opiskelumotivaationi on hyvä 2,82 3,09 2,94 3,11 3,20 Yhteistyö opetushenkilöstön kanssa 2,68 3,18 2,71 2,95 3,20 toimii hyvin Tiedottaminen on hyvin toteutettu 2,48 2,55 2,46 2,55 3,00 Keskimäärin 2,83 3,07 2,86 2,98 3,26 LiKu (n=35) LiWa (n=20) Marata (n=23) KuMu (n=51) AMK (n=328) Minua kohdellaan tasa-arvoisesti 3,46 3,40 2,96 3,29 3,27 Ilmapiiri on opiskeluun kannustava 3,40 3,40 2,65 3,08 3,04 Opiskelumotivaationi on hyvä 3,20 3,10 2,61 3,14 2,98 Yhteistyö opetushenkilöstön kanssa 3,31 3,00 2,74 3,10 2,90 toimii hyvin Tiedottaminen on hyvin toteutettu 2,91 2,60 2,35 2,67 2,57 Keskimäärin 3,26 3,10 2,66 3,05 2,95 Yksiköiden keskiarvojen ääripäät eroavat paljon toisistaan: Minua kohdellaan tasa-arvoisesti 2,96 3,50 Ilmapiiri on opiskeluun kannustava 2,65 3,40 Opiskelumotivaationi on hyvä 2,61 3,20 Yhteistyö opetushenkilöstön kanssa toimii hyvin 2,68 3,31 Tiedottaminen on hyvin toteutettu 2,35 3,00 Taulukko 3. Amk-tutkinto-opiskelijoiden tyytyväisyys opiskeluilmapiiriin ja yhteistyöhön koko amk:ssa vuodesta 2008 (keskiarvo). VUOSI Minua kohdellaan tasa-arvoisesti 3,27 3,27 3,26 Ilmapiiri on opiskeluun kannustava 3,04 3,05 2,97 Opiskelumotivaationi on hyvä 2,98 2,98 3,00 Yhteistyö opetushenkilöstön 2,90 2,99 2,95 kanssa toimii hyvin Tiedottaminen on hyvin toteutettu 2,57 2,61 2,57 Keskimäärin 2,95 2,98 2,95 Keskiarvojen mukaan tyytyväisyydessä opiskeluilmapiiriin ja yhteistyöhön ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden 2009 tilanteeseen verrattuna. Suurin muutos edellisen vuoden tuloksiin on yhteistyössä opetushenkilöstön kanssa, jossa keskiarvo on heikentynyt noin 0,1 yksiköllä. Avainmittarin Opiskelumotivaationi on hyvä keskiarvo on täsmälleen sama kuin vuonna 2009.

7 7 3 Opetusjärjestelyt ja opetuksen toteutus Tyytyväisyyttä opetusjärjestelyihin ja opetuksen toteutukseen mitattiin viidellä väittämällä ja yhdellä avoimella kysymyksellä. Kysymyksissä käytettiin asteikkoa 1 = täysin eri, 2 = osittain eri, 3 = osittain samaa, 4 = täysin samaa. Avoimet kysymykset käsitellään osaamisalueilla ja yksiköissä. Tämän ryhmän avainmittari on väite Opetus on ollut asiantuntevaa. Kysymysten kaikkien vastausten jakaumat ovat kuviossa 2. Olen tyytyväinen opetusvälineisiin Olen tyytyväinen opetustiloihin Olen tyytyväinen opetusjärjestelyihin Opetus on ollut asiantuntevaa Olen tyytyväinen koulutusohjelmani opetussuunnitelmaan Olen tyytyväinen käytössä oleviin opetusmenetelmiin 100 %80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 %100 % Osittain eri Täysin eri Osittain samaa Täysin samaa Kuvio 2. Amk-tutkinto-opiskelijoiden tyytyväisyys opetusjärjestelyihin ja opetuksen toteutukseen. Koko amk:n vastausjakaumat. Avainmittari Opetus on ollut asiantuntevaa siirtyi viime vuoteen verrattuna yhden sijaluvun alemmaksi. Myös edellisenä vuonna tämä avainmittari tippui yhden sijaluvun. Jakaumien erot viimevuotiseen ovat suhteellisen pienet. Ammattikorkeakoulun ja yksiköiden keskiarvot ovat taulukossa 4 ja taulukossa 5 on koko amk:n keskiarvot vuodesta 2008.

8 8 Taulukko 4. Amk-tutkinto-opiskelijoiden tyytyväisyys opetusjärjestelyihin ja opetuksen toteutukseen. Keskiarvot yksiköittäin. Avainmittari on lihavoitu. TeKu (n=84) TeWa (n=11) HyviKu (n=52) HyvIi (n=38) Luva (n=10) Olen tyytyväinen opetusvälineisiin 2,87 2,82 2,85 2,97 3,20 Olen tyytyväinen opetustiloihin 3,07 2,82 2,31 3,08 3,50 Opetus on ollut asiantuntevaa 2,55 2,91 2,90 2,84 2,40 Olen tyytyväinen opetusjärjestelyihin 2,74 2,82 2,42 2,84 2,90 Olen tyytyväinen koulutus- 2,62 2,82 2,60 2,61 2,50 ohjelmani opetussuunnitelmaan Olen tyytyväinen käytössä oleviin 2,48 2,73 2,52 2,79 2,60 opetusmenetelmiin Keskimäärin 2,72 2,82 2,60 2,86 2,85 LiKu (n=35) LiWa (n=20) Marata (n=23) KuMu (n=51) AMK (n=328) Olen tyytyväinen opetusvälineisiin 3,31 3,10 3,17 3,10 3,00 Olen tyytyväinen opetustiloihin 3,06 3,40 3,26 2,71 2,92 Opetus on ollut asiantuntevaa 3,17 3,05 2,74 3,27 2,86 Olen tyytyväinen opetusjärjestelyihin 3,20 2,95 2,65 3,00 2,80 Olen tyytyväinen koulutus- 3,20 2,95 2,39 3,16 2,76 ohjelmani opetussuunnitelmaan Olen tyytyväinen käytössä oleviin 3,06 2,95 2,65 3,06 2,72 opetusmenetelmiin Keskimäärin 3,17 3,07 2,81 3,05 2,84 Yksiköiden keskiarvojen vaihteluvälit ovat suurimmasta pienimpään seuraavat: Olen tyytyväinen opetusvälineisiin 2,82 3,31 Olen tyytyväinen opetustiloihin 2,31 3,50 Olen tyytyväinen opetusjärjestelyihin 2,42 3,20 Opetus on ollut asiantuntevaa 2,40 3,27 Olen tyytyväinen koulutusohjelmani opetussuunnitelmaan 2,39 3,20 Olen tyytyväinen käytössä oleviin opetusmenetelmiin 2,48 3,06 Taulukko 5. Amk-tutkinto-opiskelijoiden tyytyväisyys opetusjärjestelyihin ja opetuksen toteutukseen koko amk:ssa vuodesta 2008 (keskiarvot). Avainmittari on lihavoitu. VUOSI Olen tyytyväinen opetusvälineisiin 3,00 3,06 3,07 Olen tyytyväinen opetustiloihin 2,92 3,01 2,96 Opetus on ollut asiantuntevaa 2,86 2,97 2,91 Olen tyytyväinen opetusjärjestelyihin 2,80 2,76 2,73 Olen tyytyväinen koulutusohjelmani 2,76 2,78 2,79 opetussuunnitelmaan Olen tyytyväinen käytössä oleviin 2,72 2,83 2,78 opetusmenetelmiin Keskimäärin 2,84 2,90 2,87 Tyytyväisyys opetusjärjestelyihin ja opetuksen toteutukseen on keskimäärin hieman heikentynyt edellisen vuoden kyselystä, tosin muutokset ovat pieniä ja kokonaiskeskiarvo on nyt hyvin lähellä vuoden 2008 tasoa. Sama koskee avainmittaria Opetus on ollut asiantunteva, jossa tyytyväisyys on myös lähellä vuoden 2008 tasoa.

9 9 4 Opinto-ohjaus, opiskelun tukipalvelut ja opiskelua tukevat muut palvelut Opiskelijoiden mielipidettä kartoitettiin kysymällä kymmeneen palvelualueeseen liittyvää tyytyväisyyttä asteikolla 1 = täysin eri, 2 = osittain eri, 3 = osittain samaa, 4 = täysin samaa. Tämän lisäksi opiskelijat saivat arvioida samojen palvelualueiden tärkeyttä opintojen kannalta. Tärkeyttä arvioitiin asteikolla 1 = ei tärkeä, 2 = jonkin verran tärkeä, 3 = tärkeä ja 4 = hyvin tärkeä. Tyytyväisyyden jakaumat koko aineistossa ovat kuviossa 3. Tietoverkkopalvelut Kirjastopalvelut Opintotoimiston palvelut Kansainväliset palvelut Opiskelijajärjestön toiminta Opintojen neuvonta ja ohjaus Terveyspalvelut Tuutoritoiminta Ruokailu- ja kahvipalvelut Liikunta- ja harrastustoiminta 100 %80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 %100 % Osittain eri Täysin eri Osittain samaa Täysin samaa Kuvio 3. Amk-tutkinto-opiskelijoiden tyytyväisyys opinto-ohjaukseen, opiskelun tukipalveluihin ja opiskelua tukeviin muihin palveluihin. Koko amk:n vastausjakaumat. Palveluihin tyytyväisyyden keskiarvot yksiköittäin ovat taulukossa 6 ja palvelujen tärkeyden keskiarvot taulukossa 7. Koko amk:n keskiarvojen muutokset vuodesta 2008 on esitetty taulukossa 8.

10 10 Taulukko 6. Amk-tutkinto-opiskelijoiden tyytyväisyys opinto-ohjaukseen, opiskelun tukipalveluihin ja opiskelua tukeviin muihin palveluihin yksiköittäin (keskiarvo). TeKu (n=84) TeWa (n=11) HyviKu (n=52) HyvIi (n=38) Luva (n=10) Kirjastopalvelut 3,54 3,36 3,60 3,50 3,40 Tietoverkkopalvelut 3,48 3,36 3,46 3,50 3,50 (esim. sähköposti) Opintotoimiston palvelut 3,42 3,36 3,21 3,63 3,30 Kansainväliset palvelut 3,08 2,82 3,04 3,32 3,50 Opiskelijajärjestön toiminta 3,02 2,73 3,12 2,76 3,10 Opintojen neuvonta ja ohjaus 2,67 3,00 2,71 2,68 3,10 Tuutoritoiminta 3,01 2,64 2,62 2,71 3,10 Terveyspalvelut 2,46 2,91 2,50 2,92 2,90 Ruokailu- ja kahvilapalvelut 2,24 3,27 2,50 3,13 3,30 Liikunta- ja harrastustoiminta 2,86 2,73 2,73 2,32 3,00 Keskimäärin 2,98 3,02 2,95 3,05 3,22 LiKu (n=35) LiWa (n=20) Marata (n=23) KuMu (n=51) AMK (n=328) Kirjastopalvelut 3,40 3,60 3,26 3,65 3,52 Tietoverkkopalvelut 3,51 3,60 3,48 3,45 3,47 (esim. sähköposti) Opintotoimiston palvelut 3,46 3,65 3,35 3,47 3,42 Kansainväliset palvelut 3,11 3,10 3,13 3,10 3,10 Opiskelijajärjestön toiminta 2,97 3,15 2,87 2,98 2,98 Opintojen neuvonta ja ohjaus 3,23 3,00 2,74 3,22 2,86 Tuutoritoiminta 2,83 3,15 2,83 2,67 2,81 Terveyspalvelut 2,66 3,25 2,83 3,10 2,74 Ruokailu- ja kahvilapalvelut 2,74 2,85 2,78 3,12 2,73 Liikunta- ja harrastustoiminta 2,89 2,60 2,78 2,33 2,67 Keskimäärin 3,08 3,20 3,00 3,11 3,03

11 11 Taulukko 7. Amk-tutkinto-opiskelijoiden arvio opinto-ohjauksen, opiskelun tukipalvelujen ja opiskelua tukevien muiden palvelujen tärkeydestä yksiköittäin (keskiarvo). TeKu (n=84) TeWa (n=11) HyviKu (n=52) HyvIi (n=38) Luva (n=10) Tietoverkkopalvelut (esim. sähköposti) 3,74 3,55 3,77 3,68 3,70 Opintojen neuvonta ja ohjaus 3,55 3,73 3,71 3,71 3,30 Ruokailu- ja kahvilapalvelut 3,62 3,27 3,65 3,63 3,60 Opintotoimiston palvelut 3,44 3,73 3,69 3,61 3,30 Kirjastopalvelut 3,29 3,36 3,79 3,79 3,30 Terveyspalvelut 3,18 2,91 3,56 3,47 3,20 Liikunta- ja harrastustoiminta 2,85 2,73 2,83 2,58 3,00 Opiskelijajärjestön toiminta 2,77 2,91 2,77 2,61 2,30 Kansainväliset palvelut 2,37 2,64 2,50 2,53 3,10 Tuutoritoiminta 2,62 2,82 2,40 2,47 2,50 Keskimäärin 3,14 3,16 3,27 3,21 3,13 LiKu (n=35) LiWa (n=20) Marata (n=23) KuMu (n=51) AMK (n=328) Tietoverkkopalvelut (esim. sähköposti) 3,71 3,55 3,57 3,75 3,70 Opintojen neuvonta ja ohjaus 3,60 3,55 3,57 3,73 3,63 Ruokailu- ja kahvilapalvelut 3,43 3,35 3,48 3,67 3,58 Opintotoimiston palvelut 3,40 3,70 3,65 3,65 3,56 Kirjastopalvelut 3,37 3,55 3,22 3,49 3,49 Terveyspalvelut 3,26 3,20 3,39 3,69 3,37 Liikunta- ja harrastustoiminta 2,63 2,75 2,87 2,88 2,80 Opiskelijajärjestön toiminta 2,51 3,00 2,57 3,00 2,75 Kansainväliset palvelut 2,54 2,90 3,13 3,12 2,67 Tuutoritoiminta 2,43 2,85 2,48 2,76 2,57 Keskimäärin 3,09 3,24 3,19 3,37 3,21 Taulukko 8. Amk-tutkinto-opiskelijoiden tyytyväisyys tukipalveluihin ja palveluiden tärkeys koko amk:ssa vuodesta 2008 (keskiarvo). Palvelut vuoden 2010 tyytyväisyyskeskiarvon mukaisessa järjestyksessä. Tyytyväisyys Tärkeys Kirjastopalvelut 3,52 3,49 3,50 3,49 3,58 3,50 Tietoverkkopalvelut (esim. sähköposti) 3,47 3,40 3,51 3,70 3,73 3,68 Opintotoimiston palvelut 3,42 3,39 3,40 3,56 3,55 3,48 Kansainväliset palvelut 3,10 3,04 3,08 2,67 2,60 2,61 Opiskelijajärjestön toiminta 2,98 2,73 2,77 2,75 2,69 2,76 Opintojen neuvonta ja ohjaus 2,86 2,82 2,90 3,63 3,66 3,60 Tuutoritoiminta 2,81 2,65 2,66 2,57 2,55 2,51 Terveyspalvelut 2,74 2,79 2,84 3,37 3,36 3,29 Ruokailu- ja kahvilapalvelut 2,73 2,87 2,94 3,58 3,52 3,47 Liikunta- ja harrastustoiminta 2,67 2,54 2,52 2,80 2,85 2,89 Keskimäärin 3,03 2,97 3,01 3,21 3,21 3,18 Aiempien vuosien tapaan vastaajat olivat koko amk:n tasolla tyytyväisimpiä tärkeinä pidettyihin palveluihin: kirjastopalvelut, tietoverkkopalvelut ja opintotoimiston palvelut.

12 Tyytyväisyys 12 Koko ammattikorkeakoulun osalta keskiarvojen muutoksen vuoteen 2009 verrattuna ovat useimpien palvelujen kohdalla pieniä. Positiiviseen suuntaan ovat muuttuneet tyytyväisyys opiskelijajärjestön toimintaan, tyytyväisyys tuutoritoimintaan ja tyytyväisyys liikunta- ja harrastustoimintaan. Tyytyväisyys ruokailu- ja kahvilapalveluihin on heikentynyt 0,14 yksikköä. Yksiköiden keskiarvojen vaihteluvälit ovat taulukossa 7. Taulukko 9. Amk-tutkinto-opiskelijoiden tyytyväisyys tukipalveluihin ja niiden tärkeys. Yksiköiden keskiarvojen vaihteluvälit. Tukipalvelut ovat tyytyväisyyskeskiarvon vaihteluvälin mukaisessa järjestyksessä suurimmasta pienimpään. Palvelu Tyytyväisyys Tärkeys Ruokailu- ja kahvilapalvelut 2,24 3,30 3,27 3,67 Terveyspalvelut 2,46 3,25 2,91 3,69 Kansainväliset palvelut 2,82 3,50 2,37 3,13 Liikunta- ja harrastustoiminta 2,32 3,00 2,58 2,88 Opintojen neuvonta ja ohjaus 2,67 3,23 3,30 3,73 Tuutoritoiminta 2,62 3,15 2,40 2,85 Opintotoimiston palvelut 3,21 3,65 3,30 3,73 Opiskelijajärjestön toiminta 2,73 3,15 2,30 3,00 Kirjastopalvelut 3,28 3,65 3,22 3,79 Tietoverkkopalvelut 3,36 3,60 3,55 3,77 Eri palvelut sijoittuvat palvelun tärkeyden ja palveluun tyytyväisyyden keskiarvojen mukaan kuvion 4 mukaan. 4,00 3,50 3,00 2,50 Kirjasto Opintotsto Kv-palvelut Järjestö Tuutori Terveys Liikunta Tietoverkko Neuvonta Ruokailu 2,00 1,50 1,00 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 Tärkeys Kuvio 4. Amk-tutkinto-opiskelijoiden tyytyväisyys opinto-ohjaukseen, opiskelun tukipalveluihin ja opiskelua tukeviin muihin palveluihin sekä arvio niiden tärkeydestä. Koko amk:n keskiarvot.

13 13 5 Opiskelun vaikutus Opiskelijoita pyydettiin arvioimaan opiskelun vaikutusta kuuden kompetenssin kehittymiseen asteikolla 1 = vähän vaikutusta, 2 = jonkin verran vaikutusta, 3 = paljon vaikutusta, 4 = hyvin paljon vaikutusta. Tämän lisäksi opiskelijat saivat arvioida näiden kompetenssien tärkeyttä. Tärkeyttä arvioitiin asteikolla 1 = ei tärkeä, 2 = jonkin verran tärkeä, 3 = tärkeä ja 4 = hyvin tärkeä. Vastausjakaumat opiskelijoiden arvioista opiskelun vaikutuksesta kuuden kompetenssin kehittymiseen ovat kuviossa 5. Ammatilliset perustiedot Ryhmätyö- ja vuorovaikutustaidot Käytännön taidot Kieli- ja viestintätaidot (suullinen ja kirjallinen) Valmiudet työskennellä ulkomailla Valmiudet toimia yrittäjänä % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vähän vaikutusta Jonkin verran vaikutusta Paljon vaikutusta Hyvin paljon vaikutusta Kuvio 5. Amk-tutkinto-opiskelijoiden arvio opiskelun vaikutuksesta eräisiin kompetensseihin. Koko amk:n vastausjakaumat. Yksiköiden keskiarvot ovat taulukossa 10 ja 11. Koko amk:n keskiarvojen muutokset vuodesta 2008 on esitetty taulukossa 12.

14 14 Taulukko 10. Amk-tutkinto-opiskelijoiden arvio opiskelun vaikutuksesta eräisiin kompetensseihin. Keskiarvot yksiköittäin. TeKu (n=84) TeWa (n=11) HyviKu (n=52) HyvIi (n=38) Luva (n=10) Ammatilliset perustiedot 2,98 2,73 3,37 3,42 3,10 Ryhmätyö- ja vuorovaikutustaidot 2,69 2,64 2,67 3,37 3,30 Käytännön taidot 2,15 2,55 3,21 3,11 2,20 Kieli- ja viestintätaidot 2,62 2,55 2,35 3,00 3,20 (suullinen ja kirjallinen) Valmiudet työskennellä ulkomailla 1,99 2,55 1,83 2,39 3,00 Valmiudet toimia yrittäjänä 1,92 2,55 1,67 2,08 3,10 LiKu (n=35) LiWa (n=20) Marata (n=23) KuMu (n=51) AMK (n=328) Ammatilliset perustiedot 3,26 3,35 2,48 3,53 3,19 Ryhmätyö- ja vuorovaikutustaidot 3,00 3,25 2,65 3,20 2,92 Käytännön taidot 2,89 3,05 2,09 3,33 2,76 Kieli- ja viestintätaidot 2,94 3,10 2,91 2,65 2,72 (suullinen ja kirjallinen) Valmiudet työskennellä ulkomailla 2,51 2,40 2,78 2,37 2,25 Valmiudet toimia yrittäjänä 2,51 2,45 2,13 2,67 2,18 Taulukko 11. Amk-tutkinto-opiskelijoiden arvio eräiden kompetenssien tärkeydestä yksiköittäin (keskiarvo). TeKu (n=84) TeWa (n=11) HyviKu (n=52) HyvIi (n=38) Luva (n=10) Ammatilliset perustiedot 3,75 3,55 3,85 3,89 3,70 Käytännön taidot 3,67 3,64 3,87 3,97 3,80 Ryhmätyö- ja vuorovaikutustaidot 3,35 3,45 3,46 3,89 3,40 Kieli- ja viestintätaidot 3,01 3,18 3,31 3,45 3,50 (suullinen ja kirjallinen) Valmiudet työskennellä ulkomailla 2,57 3,18 2,38 2,58 3,00 Valmiudet toimia yrittäjänä 2,58 2,64 2,42 2,55 3,80 LiKu (n=35) LiWa (n=20) Marata (n=23) KuMu (n=51) AMK (n=328) Ammatilliset perustiedot 3,66 3,70 3,61 3,76 3,76 Käytännön taidot 3,63 3,60 3,74 3,80 3,76 Ryhmätyö- ja vuorovaikutustaidot 3,40 3,50 3,39 3,63 3,50 Kieli- ja viestintätaidot 3,57 3,40 3,65 3,51 3,34 (suullinen ja kirjallinen) Valmiudet työskennellä ulkomailla 2,66 2,85 3,30 3,04 2,73 Valmiudet toimia yrittäjänä 2,74 2,85 2,83 3,08 2,72

15 15 Taulukko 12. Amk-tutkinto-opiskelijoiden arvio eräiden kompetenssien tärkeydestä ja arvio opiskelun vaikutuksesta kompetensseihin. Koko amk:n keskiarvot vuodesta kompetenssit vuoden 2010 vaikutuskeskiarvon mukaisessa järjestyksessä. Opiskelun vaikutus Tärkeys Ammatilliset perustiedot 3,19 3,23 3,21 3,76 3,80 3,75 Ryhmätyö- ja vuorovaikutustaidot 2,92 3,03 3,00 3,50 3,80 3,74 Käytännön taidot 2,76 2,81 2,82 3,76 3,56 3,47 Kieli- ja viestintätaidot (suullinen ja kirjallinen) 2,72 2,74 2,76 3,34 3,40 3,35 Valmiudet työskennellä ulkomailla 2,25 2,31 2,24 2,73 2,81 2,77 Valmiudet toimia yrittäjänä 2,18 2,30 2,24 2,72 2,72 2,70 Keskiarvojen erot viime vuoteen ovat amk-tasolla suhteellisen pienet. Koko ammattikorkeakoulun tuloksissa on tapahtunut pieni muutos osa-tekijöissä: valmius toimia yrittäjänä, ryhmätyö- ja vuorovaikutustaidot sekä valmius työskennellä ulkomailla, joissa kaikissa arvio opiskelun vaikutuksesta on heikentynyt noin 0,1 yksikköä. Suurimmat yksiköiden väliset erot liittyvät valmiuksiin toimia yrittäjänä, käytännön taitoihin ja valmiuksiin työskennellä ulkomailla (taulukko 13). Taulukko 13. Amk-tutkinto-opiskelijoiden arvio eräiden kompetenssien tärkeydestä ja arvio opiskelun vaikutuksesta kompetensseihin. Yksiköiden keskiarvojen vaihteluvälit. Kompetenssit ovat vaikutuskeskiarvon vaihteluvälin mukaisessa järjestyksessä suurimmasta pienimpään. Opintojen Kompetenssi vaikutus Tärkeys Valmiudet toimia yrittäjänä 1,67 3,10 2,42 3,80 Käytännön taidot 2,09 3,33 3,64 3,97 Valmiudet työskennellä ulkomailla 1,83 3,00 2,38 3,30 Ammatilliset perustiedot 2,48 3,53 3,55 3,89 Kieli- ja viestintätaidot 2,35 3,20 3,01 3,65 Ryhmätyö- ja vuorovaikutustaidot 2,64 3,37 3,35 3,89 Vaikutuksen ja tärkeyden yhteyttä havainnollistetaan kuviossa 6.

16 Vaikutus 16 4,00 3,50 3,00 Ryhmätyö- ja vuorovaikutustaidot Ammatilliset perustiedot 2,50 Kieli- ja viestintätaidot Valmuidet toimia ulkomailla Käytännön taidot 2,00 Valmiudet toimia yrittäjänä 1,50 1,00 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 Tärkeys Kuvio 6. Amk-tutkinto-opiskelijoiden arvio eräiden kompetenssien tärkeydestä ja arvio opiskelun vaikutuksesta kompetensseihin. Koko amk:n keskiarvot.

17 17 II Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat 1 Kyselyn toteutus Opiskelukysely toteutettiin samaan aikaan kuin amk-tutkintoopiskelijoille Survey Server järjestelmällä. Vastausaktiivisuus näkyy taulukossa 14. Taulukko 14. Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijoiden vastaamisaktiivisuus koulutusohjelmittain. Koulutusohjelma Opiskelijoita Vastauksia Terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma 15 1 Maaseudun kehittämisen koulutusohjelma 12 9 Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma (sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala) 14 3 Hyvinvointiteknologian jatkokoulutusohjelma 8 1 Elektroniikan koulutusohjelma 2 - Yhteensä Vastauksia saatiin tänä keväänä paremmin kuin keväällä 2009, jolloin kyselyyn vastasi vain 11 ylemmän amk-tutkinnon 64 opiskelijasta. Koska vastauksia koulutusohjelmittain on vähän, kustakin kysymyksestä esitetään vain koko aineiston vastausjakaumat ja keskiarvot. Pienten vastaajamäärien vuoksi vastausten jakaumat ja sitä kautta myös keskiarvot poikkeavat paljon edellisen vuoden arvoista. Tämän vuoksi tuloksia ei tekstiosassa ole vertailtu vuoden 2009 keskiarvoihin. Tuloksia on pidettävä suuntaa antavina.

18 18 2 Opiskeluilmapiiri ja yhteistyö Opiskeluilmapiiriä ja yhteistyötä mitattiin viidellä väittämällä ja yhdellä avoimella kysymyksellä. Kysymyksissä käytettiin asteikkoa 1 = täysin eri, 2 = osittain eri, 3 = osittain samaa, 4 = täysin samaa. Väittämät ovat samat kuin amk-tutkinto-opiskelijoiden kyselyssä. Jakaumat ovat taulukossa 15. Taulukko 15. Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijoiden tyytyväisyys opiskeluilmapiiriin ja yhteistyöhön. Väittämien jakaumat ja keskiarvot. Avainmittari on lihavoitu. Minua kohdellaan tasaarvoisesti Ilmapiiri on opiskeluun kannustava Täysin eri Osittain eri Osittain samaa Täysin samaa Keskiarvo , ,30 Opiskelumotivaationi on hyvä ,30 Yhteistyö opetushenkilöstön kanssa toimii hyvin ,07 Tiedottaminen on hyvin toteutettu ,52 Opiskelijat ovat valtaosin ainakin samaa väittämien suhteen. Eniten parannettavaa ylempien amk-tutkintojen osalta on tiedottamisessa. Taulukko 16. Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijoiden tyytyväisyys opetusjärjestelyihin ja opetuksen toteutukseen koko amk:ssa vuodesta 2009 (keskiarvot). Avainmittari on lihavoitu. VUOSI Minua kohdellaan tasa-arvoisesti 3,67 3,91 Ilmapiiri on opiskeluun kannustava 3,30 3,73 Opiskelumotivaationi on hyvä 3,30 3,45 Yhteistyö opetushenkilöstön kanssa toimii hyvin 3,07 3,73 Tiedottaminen on hyvin toteutettu 2,52 3,18 Keskimäärin 3,17 3,60

19 19 3 Oman opiskelun järjestelyt sekä opetusjärjestelyt ja opetuksen toteutus Aikuisopiskelussa on opiskelun sovittaminen muuhun elämään iso haaste. Tilannetta kartoitettiin kolmella väitteellä. Opiskelijat ovat pääosin tyytyväisiä opiskelun järjestelyihin. Valitettavasti kaikilla vastaajilla ei ole työnantajan tukea opintoihin (Taulukko 17.) Taulukko 17. Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijoiden tyytyväisyys oman opiskelun järjestelyihin. Väittämien jakaumat ja keskiarvot. Täysin eri Osittain eri Osittain samaa Täysin samaa Keskiarvo Opiskelijatoverit tukevat opiskeluani ,56 Työantaja tukee opiskeluani ,30 Olen onnistunut sovittamaan opiskelun ja muun elämän toisiinsa (perhe, työ, vapaa-aika) ,11 Taulukko 18. Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijoiden tyytyväisyys oman opiskelun järjestelyihin. Väittämien keskiarvot koko amk:ssa vuodesta VUOSI Opiskelijatoverit tukevat opiskeluani 3,56 3,18 Työantaja tukee opiskeluani 3,30 3,00 Olen onnistunut sovittamaan opiskelun ja muun elämän toisiinsa 3,11 2,64 (perhe, työ, vapaa-aika) Keskimäärin 3,32 2,94

20 20 Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat ovat amk-tutkinto-opiskelijoita tyytyväisempiä kaikkiin opetusjärjestelyihin ja opetuksen toteutukseen liittyviin asioihin (Taulukko 19.). Erityisen tyytyväisiä ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat ovat opetustiloihin ja opetusvälineisiin. Taulukko 19. Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijoiden tyytyväisyys opetusjärjestelyihin ja opetuksen toteutukseen. Väittämien jakaumat ja keskiarvot. Avainmittari on lihavoitu. Täysin eri Osittain eri Osittain samaa Täysin samaa Keskiarvo Olen tyytyväinen opetustiloihin ,70 Olen tyytyväinen opetusvälineisiin ,56 Opetus on ollut asiantuntevaa ,33 Olen tyytyväinen käytössä oleviin opetusmenetelmiin Olen tyytyväinen koulutusohjelmani opetussuunnitelmaan Olen tyytyväinen opetusjärjestelyihin , , ,04 Taulukko 20. Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijoiden tyytyväisyys opetusjärjestelyihin ja opetuksen toteutukseen. Väittämien keskiarvot koko amk:ssa vuodesta Avainmittari on lihavoitu. VUOSI Olen tyytyväinen opetustiloihin 3,70 3,27 Olen tyytyväinen opetusvälineisiin 3,56 3,36 Opetus on ollut asiantuntevaa 3,33 3,64 Olen tyytyväinen käytössä oleviin opetusmenetelmiin 3,15 3,27 Olen tyytyväinen koulutusohjelmani opetussuunnitelmaan 3,07 3,27 Olen tyytyväinen opetusjärjestelyihin 3,04 3,18 Keskimäärin 3,31 3,33

21 21 4 Opinto-ohjaus, opiskelun tukipalvelut ja opiskelua tukevat muut palvelut Vastaajat arvioivat opintoja tukevia palveluja ja niiden tärkeyttä. Arvioitavat kohdat eivät ole samat kuin amk-tutkintoa opiskelevilla. Arvioitavaksi on lisätty verkko-oppimisympäristön toimivuus. Ruokailu- ja kahvilapalveluihin, terveyspalveluihin, terveyspalveluihin, liikunta- ja harrastustoimintaan sekä opiskelijajärjestön toiminaan liittyvät arviot on jätetty pois. Selvästi tyytyväisimpiä ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat ovat kirjastopalveluihin. Seuraavan ryhmän muodostavat opintotoimiston palvelut ja tietoverkkopalvelut. Opiskelijat pitävät opintojen neuvontaa ja ohjausta sekä verkko-oppimisympäristön toimivuutta tärkeimpinä kysytyistä palveluista, mutta ovat kuitenkin tyytymättömimpiä näihin palveluihin. (Taulukot 21 ja 22). Taulukko 21. Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijoiden tyytyväisyys tukipalveluihin ja arvio palvelujen tärkeydestä. Jakaumat ja keskiarvot. Tyytyväisyys palveluun Täysin eri Osittain eri Osittain samaa Täysin samaa Keskiarvo Kirjastopalvelut ,70 Opintotoimiston palvelut ,33 Tietoverkkopalvelut (sähköposti ym.) ,22 Opintojen neuvonta ja ohjaus ,04 Verkko-oppimisympäristön toimivuus ,04 Kansainväliset palvelut ,04 Palvelun tärkeys Ei tärkeä Jonkin verran tärkeä Tärkeä Hyvin tärkeä Keskiarvo Verkko-oppimisympäristön toimivuus ,85 Opintojen neuvonta ja ohjaus ,78 Tietoverkkopalvelut (sähköposti ym.) ,74 Kirjastopalvelut ,52 Opintotoimiston palvelut ,89 Kansainväliset palvelut ,48

22 Tyytyväisyys 22 Taulukko 22. Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijoiden tyytyväisyys tukipalveluihin ja arvio palvelujen tärkeydestä koko amk:ssa vuodesta 2009 (keskiarvo). Palvelut ovat vuoden 2010 tyytyväisyyskeskiarvon mukaisessa järjestyksessä. Tyytyväisyys Tärkeys Kirjastopalvelut 3,70 3,64 3,52 3,82 Opintotoimiston palvelut 3,33 3,64 2,89 3,82 Tietoverkkopalvelut (sähköposti ym.) 3,22 3,36 3,74 3,82 Opintojen neuvonta ja ohjaus 3,04 3,64 3,78 3,36 Verkko-oppimisympäristön toimivuus 3,04 3,36 3,85 2,91 Kansainväliset palvelut 3,04 3,36 2,48 2,45 Keskimäärin 3,23 3,50 3,38 3,36 Eri palvelut sijoittuvat palvelun tärkeyden ja palveluun tyytyväisyyden keskiarvojen mukaan kuvion 7 mukaan. 4,00 Kirjasto 3,50 Opintotsto Tietoverkko 3,00 Kv-palvelut Neuvonta Verkkooppimisymp. 2,50 2,00 1,50 1,00 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 Tärkeys Kuvio 7. Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijoiden tyytyväisyys opinto-ohjaukseen, opiskelun tukipalveluihin ja opiskelua tukeviin muihin palveluihin sekä arvio niiden tärkeydestä.

23 23 5 Opiskelun vaikutus Vastaajat arvioivat myös eräiden tutkintoon liittyvien kompetenssien tärkeyttä ja opiskelun vaikutusta näiden kompetenssien kehittymiseen (Taulukot 23 ja 24). Opiskelun vaikutus kompetensseihin saa opiskelijoilta yllättävän heikon arvion, sillä kaikkien osatekijöiden keskiarvo jää alle kolmen. Heikoimmaksi opiskelun vaikutus jää kompetensseissa: kieli- ja viestintätaidot sekä valmius toimia yrittäjänä. Taulukko 23. Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijoiden arvio eräiden kompetenssien tärkeydestä ja arvio opiskelun vaikutuksesta kompetensseihin. Jakaumat ja keskiarvot. Opiskelun vaikutus kompetenssin Jonkin Hyvin kehittymiseen Vähän verran Paljon paljon Keskiarvo vaikutusta vaikutusta vaikutusta vaikutusta Ammatillinen asiantuntijuus ,85 Valmiudet tutkimus- ja kehittämistyöhön ,85 Johtaminen ja esimiestyö ,74 Ryhmätyö- ja vuorovaikutustaidot ,56 Kieli- ja viestintätaidot ,30 Valmiudet toimia yrittäjänä ,00 Kompetenssin tärkeys Jonkin Ei verran Hyvin Keskiarvo tärkeä tärkeä Tärkeä tärkeä Ammatillinen asiantuntijuus ,74 Johtaminen ja esimiestyö ,67 Ryhmätyö- ja vuorovaikutustaidot ,56 Kieli- ja viestintätaidot ,44 Valmiudet tutkimus- ja kehittämistyöhön ,37 Valmiudet toimia yrittäjänä ,85

24 Vaikutus 24 Taulukko 24. Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijoiden arvio eräiden kompetenssien tärkeydestä ja arvio opiskelun vaikutuksesta kompetensseihin koko amk:ssa vuodesta 2009 (keskiarvo). Kompetenssit vuoden 2010 vaikutuskeskiarvon mukaisessa järjestyksessä. Vaikutus Tärkeys Ammatillinen asiantuntijuus 2,85 3,55 3,74 3,64 Valmiudet tutkimus- ja kehittämistyöhön 3,37 2,85 3,09 3,55 Johtaminen ja esimiestyö 2,74 2,91 3,67 3,27 Ryhmätyö- ja vuorovaikutustaidot 2,56 2,82 3,56 3,64 Kieli- ja viestintätaidot 2,30 2,82 3,44 3,27 Valmiudet toimia yrittäjänä 2,00 1,91 2,85 2,18 Vaikutuksen ja tärkeyden yhteyttä havainnollistetaan kuviossa 8. 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 Valmiudet toimia yrittäjänä Tutkimus- ja kehittämistyö Ryhmätyö- ja vuorovaikutustaidot Ammatillinen asiantuntijuus Kieli- ja viestintätaidot Johtaminen ja esimiestyö 1,50 1,00 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 Tärkeys Kuvio 8. Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijoiden arvio eräiden kompetenssien tärkeydestä ja arvio opiskelun vaikutuksesta kompetensseihin. Koko amk:n keskiarvot.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2009 Liiketoiminta- ja kultturiosaamisen osaamisalue LiI, LiKu, LiWa, Marata, KuMu, MusiTA

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2009 Liiketoiminta- ja kultturiosaamisen osaamisalue LiI, LiKu, LiWa, Marata, KuMu, MusiTA OPISKELUKYSELY KEVÄT Liiketoiminta- ja kultturiosaamisen osaamisalue LiI, LiKu, LiWa, Marata, KuMu, MusiTA Raportti 5.8. Heikki Likitalo 2 Sisällysluettelo 1. Kyselyn toteutus ja raportin rakenne 3 2.

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2009 Liiketoiminta- ja kultturiosaamisen osaamisalue LiI, LiKu, LiWa, Marata, KuMu, MusiTA

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2009 Liiketoiminta- ja kultturiosaamisen osaamisalue LiI, LiKu, LiWa, Marata, KuMu, MusiTA OPISKELUKYSELY KEVÄT Liiketoiminta- ja kultturiosaamisen osaamisalue LiI, LiKu, LiWa, Marata, KuMu, MusiTA Raportti 5.8. Heikki Likitalo 2 Sisällysluettelo 1. Kyselyn toteutus ja raportin rakenne 3 2.

Lisätiedot

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6.

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6. OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat Raportti 14.6.2010 Heikki Likitalo, Liiketalous, Kuopio Sisällysluettelo 1. Kyselyn

Lisätiedot

Opiskelukyselyn tulokset kulttuurin tulosalueella 2008 Viestinnän koulutusohjelma

Opiskelukyselyn tulokset kulttuurin tulosalueella 2008 Viestinnän koulutusohjelma Opiskelukyselyn tulokset kulttuurin tulosalueella 2008 Viestinnän koulutusohjelma Savonia-ammattikorkeakoulu Vastuualue/Toiminta-alue: Kuopion Muotoiluakatemia Prosessin omistaja: Koulutuspäällikkö Heikki

Lisätiedot

Aloituskysely syksyllä 2009 Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue: KuMu, LiKu, LiWa, Marata ja MusiTa. Raportti

Aloituskysely syksyllä 2009 Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue: KuMu, LiKu, LiWa, Marata ja MusiTa. Raportti Aloituskysely syksyllä 2009 Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue: KuMu, LiKu, LiWa, Marata ja MusiTa Raportti 3.2.2010 HEIKKI LIKITALO PENTTI MÄKELÄ 2 Sisällysluettelo 1 Kyselyn rakenne ja raportointi...

Lisätiedot

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu. Amk-tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 27.3.

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu. Amk-tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 27.3. OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk-tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 27.3.2011 Työryhmä Jorma Honkanen, Tekniikka Varkaus Heikki Likitalo, Liiketalous,

Lisätiedot

ALKUKYSELY VUONNA 2010 ALOITTANEILLE Savonia-ammattikorkeakoulu

ALKUKYSELY VUONNA 2010 ALOITTANEILLE Savonia-ammattikorkeakoulu 1 ALKUKYSELY VUONNA 2010 ALOITTANEILLE Savonia-ammattikorkeakoulu Raportti 4.5.2011 Mittarityöryhmä Heikki Likitalo Jorma Honkanen Tuula Peura Raportti Heikki Likitalo 2 Sisällysluettelo I Amk tutkintoa

Lisätiedot

Opiskelukyselyn tulokset kulttuurin tulosalueella 2008 Muotoilun koulutusohjelma

Opiskelukyselyn tulokset kulttuurin tulosalueella 2008 Muotoilun koulutusohjelma Opiskelukyselyn tulokset kulttuurin tulosalueella 2008 Muotoilun koulutusohjelma Savonia-ammattikorkeakoulu Vastuualue/Toiminta-alue: Kuopion Muotoiluakatemia Prosessin omistaja: Koulutuspäällikkö Heikki

Lisätiedot

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2008 Savonia-ammattikorkeakoulu. Savonia Business Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2008 Savonia-ammattikorkeakoulu. Savonia Business Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2008 -ammattirkeaulu Amk-tutkinto-opiskelijat Raportti 15.6.2009 Heikki Likitalo, Liiketalous, Kuopio Pentti Mäkelä, Liiketalous, Kuopio Sisällysluettelo 1 Kyselyn rakenne ja toteutus...

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Opintojen tutkimus- ja palautetiedon hyödyntäminen ammattikorkeakoulussa

Opintojen tutkimus- ja palautetiedon hyödyntäminen ammattikorkeakoulussa Opintojen tutkimus- ja palautetiedon hyödyntäminen ammattikorkeakoulussa Korkeakoulujen KOTA -seminaari 17.9.2014 Ismo Kinnunen Oulun ammattikorkeakoulu Kehittämisen ja päätöksenteon tulee perustua tosiasioihin.

Lisätiedot

Opiskelijatutkimus 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014

Opiskelijatutkimus 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Opiskelijatutkimus 2014 Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Opiskelijatutkimuksen taustatiedot Tutkimuksen aihealueet: lääketieteen perusopetuksen laatu

Lisätiedot

RAPORTTI OPALA-PÄÄTTÖKYSELYSTÄ Kajaanin AMK Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen OPALA-päättökysely

RAPORTTI OPALA-PÄÄTTÖKYSELYSTÄ Kajaanin AMK Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen OPALA-päättökysely RAPORTTI OPALA-PÄÄTTÖKYSELYSTÄ Kajaanin AMK 15.3.2010 Rekrytointipalvelut/PV Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen OPALA-päättökysely OPALA-kysely toteutetaan opintojen loppuvaiheessa ja se kuvaa opiskelijoiden

Lisätiedot

Tulevaisuuden teologi

Tulevaisuuden teologi Tulevaisuuden teologi Teologikoulutustarveselvitys 2015 Heikki Salomaa Teotar 2 kyselyyn vastanneet (N=527) HY (N=366) 45 % ISY (N=126) 51 % ÅA (N=27) 30 % Koko aineisto Mies (N = 190) 33 % 42 % 48 % 36

Lisätiedot

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012 Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa Teemu Rantanen 7.3.2012 Taustaa YAMK-tutkinto edelleen kohtuullisen uusi ja paikoin heikosti tunnettu > Tarvitaan myös tutkimustietoa

Lisätiedot

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 204 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.2.205 Pirre Hyötynen, TEK TEKNIIKAN ALAN PALAUTEKYSELY VASTAVALMISTUNEILLE 3.2.205 2 3.2.205 204 ENG:LTÄ VALMISTUNEET, YHTEENVETO /4 Sivunumerot

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelija! Kyselyyn vastaamalla olet mukana kehittämässä opetusta ja mielekästä oppimisympäristöä. Kysely on anonyymi, joten

Lisätiedot

SUUNTA ON SELVÄSTI YLÖSPÄIN

SUUNTA ON SELVÄSTI YLÖSPÄIN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 62 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Jaana Niemimäki SUUNTA ON SELVÄSTI YLÖSPÄIN Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2010 TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN PUHEENVUOROJA 62 Turun

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU- JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE KEVÄT 2015 Vastausprosentti: 43 % Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet Sivu 1 / 10 Koulutuksen sisällöt ja

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2013 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kouvola 1..1 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Jätehuolto Mittarin tulosten mukaan jätehuoltoon kokonaisuutena ollaan tyytyväisimpiä

Lisätiedot

VUODEN 2017 KURSSIARVIOINTI YHTEENVETO. Jari Paajanen

VUODEN 2017 KURSSIARVIOINTI YHTEENVETO. Jari Paajanen VUODEN 2017 KURSSIARVIOINTI YHTEENVETO Jari Paajanen Auralan kansalaisopisto Kurssiarviointi 2017 1 (7) Kyselyn vastausprosentti oli 41,1 %, joka oli ihan hyvä ja viimevuotisen kyselyn perusteella olikin

Lisätiedot

INFORMAATIOLUKUTAITO OPETUSSUUNNITELMISSA SeAMK:ssa

INFORMAATIOLUKUTAITO OPETUSSUUNNITELMISSA SeAMK:ssa INFORMAATIOLUKUTAITO OPETUSSUUNNITELMISSA SeAMK:ssa - sitkeyttä, suunnittelua ja sopivasti sattumaa Kohti Jupiteria? IL-OPSiin / Tieteiden talo Informaatikko Leena Elenius Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI Hannele Laaksonen 1. JOHDANTO...3 2. VASTAAJIEN TAUSTATIETOJA...4 3. HALLINTO- JA ELINKEINOTEIMEN PALVELUJEN ARVIOINTI...6 4.

Lisätiedot

OpiPalopintojaksopalautejärjestelmä

OpiPalopintojaksopalautejärjestelmä OpiPalopintojaksopalautejärjestelmä Opettajan opas Mittariryhmä Jorma Honkanen, Heikki Likitalo, Tuula Peura OpiPal- 1 / 7 Sisällys 1 Yleistä... 2 2 OpiPal-järjestelmän käyttö... 2 Kirjautuminen järjestelmään

Lisätiedot

korkeasti koulutetun maahan muuttaneen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen viitekehys

korkeasti koulutetun maahan muuttaneen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen viitekehys URAREITTI korkeasti koulutetun maahan muuttaneen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen viitekehys Työpaketti 3: Ammatillinen suomen kieli ja viestintätaito terveysalalla iltapäiväseminaari 30.5.2017

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kouvola OHEISMATERIAALI Kyjäte 1..1 asia 1..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 2 Kuvio. Jätehuolto yleensä

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU- JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE 2016 Vastausprosentti: 50 % 1. Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet Sivu 1 / 10 1. Koulutuksen sisällöt ja

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Huhtikuu 2013 2/12 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 KYSYMYKSIÄ OPINNOISTA... 3 TYÖMARKKINATILANNE...

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE kevät 2017 Vastausprosentti: 42,4 % 1. Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet 1. Sivu 1 / 10 1. Koulutuksen sisällöt

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE 2017

AIKUISKOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE 2017 1 AIKUISKOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE 2017 Vastausprosentti 50,0 % 1. Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet 2. Opetusmenetelmät ja työtavat 2 eri eri Ei Koulutuksessa käytetyt opetusmenetelmät

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU- JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 46,0 % Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet Sivu 1 / 11 Koulutuksen sisällöt

Lisätiedot

Ammatillisesta koulutuksesta sujuvasti ammattikorkeakouluun

Ammatillisesta koulutuksesta sujuvasti ammattikorkeakouluun Ammatillisesta koulutuksesta sujuvasti ammattikorkeakouluun Tilannekartoitus ammatillisen toisen asteen koulutuksen ja AMK:n välisen siirtymävaiheen opintojen ja ohjauksen toteuttamisesta Projektipäällikkö

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2018 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Jani Tervo Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Ohjaus Tampereen yliopistossa. Opetusneuvoston Strategiset rastit seminaari 28.9.2011 klo 13.00-16.00 Pinni B1096

Ohjaus Tampereen yliopistossa. Opetusneuvoston Strategiset rastit seminaari 28.9.2011 klo 13.00-16.00 Pinni B1096 Ohjaus Tampereen yliopistossa Opetusneuvoston Strategiset rastit seminaari 28.9.2011 klo 13.00-16.00 Pinni B1096 1 Iltapäivän kulku Miksi ohjauksen kokonaissuunnitelma? Opetuksen kehittämispäällikkö Markku

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Ammattikorkeakoulukirjastot I TAUSTATIEDOT 1.3 Asema kpl % Osuus % 1 amk-opiskelija 8965 77.2 2 amk-opettaja 1312 11.3 3 muu henkilökunn.

Lisätiedot

Opiskelukysely Perustutkintokoulutus Vastaajia / Eliisa Kuorikoski Opiskelukyselyn tulokset perustutkintokoulutus

Opiskelukysely Perustutkintokoulutus Vastaajia / Eliisa Kuorikoski Opiskelukyselyn tulokset perustutkintokoulutus Opiskelukysely 2017 Perustutkintokoulutus Vastaajia 265 Opiskelukysely 2017 Opiskelukyselyn kohderyhmänä olivat perustutkinto-opiskelijat, jotka ovat aloittaneet nykyiset opintonsa 2015-2016. Kysely oli

Lisätiedot

Päättökysely 2017 tulokset

Päättökysely 2017 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus TELMA-koulutus Päättökysely opintonsa päättäville opiskelijoille Päättökysely toteutettiin Webropol-kyselynä keväällä 2017 Kyselyssä oli kolme teemaa: elämänlaadun

Lisätiedot

Porvoon kaupunki. Yleistä kyselystä. Yleistä raportoinnista. Raportin rakenne. Raportti tehty: , klo 16.

Porvoon kaupunki. Yleistä kyselystä. Yleistä raportoinnista. Raportin rakenne. Raportti tehty: , klo 16. n kaupunki Raportti tehty: 7..7, klo 6.9 Vastaajia: 75 Yleistä kyselystä n työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin työntekijöiden työhyvinvoinnin tilaa ja kokemuksia työn sujuvuudesta. Työhyvinvointikyselyn

Lisätiedot

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Ammattikorkeakoulu Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 1.Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %.

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %. Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen Päättökysely Kysely toteutetaan opintojen loppuvaiheessa ja se kuvaa opiskelijoiden käsityksiä koulutuksesta sekä heidän työtilanteestaan valmistumisvaiheessa. Kysely

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutuksen toteutuksen arviointi Hannele Laaksonen

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutuksen toteutuksen arviointi Hannele Laaksonen Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutuksen toteutuksen arviointi Hannele Laaksonen TIIVISTELMÄ Sosiaali- ja terveysalan johtamisen YAMK-koulutus alkoi Tampereen ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

AMKIT-konsortion asiakastyytyväisyyskyselyn 13.3.-13.4.2006 keskeisiä tuloksia

AMKIT-konsortion asiakastyytyväisyyskyselyn 13.3.-13.4.2006 keskeisiä tuloksia AMKIT-konsortion asiakastyytyväisyyskyselyn 13.3.-13.4.2006 keskeisiä tuloksia Jari Tyrväinen, tietopalvelupäällikkö, AMKIT-konsortion laaturyhmä puheenjohtaja Ammattikorkeakoulujen kirjastopäivät 16.-17.8.2006

Lisätiedot

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely Tutkimusraportin tiivistelmä Sara Rönkkönen Opinto- ja opiskelijapalvelut (OOP) Aalto-yliopiston

Lisätiedot

HUS TOB 2015 KUNTAYHTYMÄ

HUS TOB 2015 KUNTAYHTYMÄ HUS TOB 2015 KUNTAYHTYMÄ Löydätte yksikkönne tulokset kalvosarjan alussa ja tämän jälkeen vertailut. Erot voidaan vastauksien määrien (N) mukaan tulkita seuraavasti: N > 10 000 ero suurempi kuin 0,15 on

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

OPINTO-OHJAUS OPINTO-OHJAUS JA OPISKELIJATUUTOROINTI - KASVOT JA KANSSAKULKIJAT

OPINTO-OHJAUS OPINTO-OHJAUS JA OPISKELIJATUUTOROINTI - KASVOT JA KANSSAKULKIJAT OPINTO-OHJAUS OPINTO-OHJAUS JA OPISKELIJATUUTOROINTI - KASVOT JA KANSSAKULKIJAT ESITYKSEN SISÄLTÖ Tässä esityksessä keskitytään kuvaamaan opiskelijatuutoritoimintaa opinto-ohjauksen osana. TAMKin OPINTO-OHJAUS

Lisätiedot

Yliopistojen kandipalaute

Yliopistojen kandipalaute Yliopistojen kandipalaute Helena Rasku-Puttonen Korkeakoulujen KOTA-seminaari 17.9.2014 Taustaa Opiskelijoiden aloitteesta v. 2008; useita työryhmiä Palautekyselyiden kartoitus: Opiskelijoiden osallistaminen

Lisätiedot

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa 2015 www.tamk.fi TAMK numeroina Koulutusvastuu 7 koulutusalalla Kulttuuriala Liiketalous Tekniikka Luonnonvara-ala Sosiaali- ja terveysala Matkailu- ja ravitsemisala Ammatillinen opettajankoulutus lähes

Lisätiedot

Osaamispolut - digitaalinen itsearviointiväline rakennusinsinöörin osaamisen tunnistamiseen

Osaamispolut - digitaalinen itsearviointiväline rakennusinsinöörin osaamisen tunnistamiseen Osaamispolut - digitaalinen itsearviointiväline rakennusinsinöörin osaamisen tunnistamiseen Taustat välineen kehittämisessä Valtakunnallisessa hankkeessa, "Urareitti korkeasti koulutetun maahan muuttaneen

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Kouvola. YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa. OHEISMATERIAALI Kyjäte asia 9

Kouvola. YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa. OHEISMATERIAALI Kyjäte asia 9 OHEISMATERIAALI Kyjäte 1..1 asia 1..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kouvola YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 2 Kuvio. Jätehuolto yleensä

Lisätiedot

Terveydenhoitajakoulutuksen työpajan taustamateriaali

Terveydenhoitajakoulutuksen työpajan taustamateriaali Terveydenhoitajakoulutuksen työpajan taustamateriaali Koonti terveydenhoitaja (AMK) koulutuksen tilastoista ammattikorkeakouluittain Vuonna 2010 tutkinnon suorittaneista työlliset 2011 Vuonna 2010 tutkinnon

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus HAKIJAN OPAS AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI Seinäjoella toteutettava koulutus Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikössä järjestetään avoimet

Lisätiedot

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Tasa-arvosuunnitelma Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 1.2. 7a Tavoitteena tasa-arvoinen Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu Tasa-arvolaki velvoittaa oppilaitoksia tekemään

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Kysely huoltajille Kysely toteutettiin Webropol-kyselynä helmi-maaliskuussa 2019 Kyselyyn vastasi yhteensä 227 huoltajaa

Kysely huoltajille Kysely toteutettiin Webropol-kyselynä helmi-maaliskuussa 2019 Kyselyyn vastasi yhteensä 227 huoltajaa Kysely huoltajille Kysely toteutettiin Webropol-kyselynä helmi-maaliskuussa Kyselyyn vastasi yhteensä 227 huoltajaa Kysely huoltajille Kysely Luovin ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoiden huoltajille

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Kysely huoltajille Kysely toteutettiin Webropol-kyselynä helmi-maaliskuussa 2019 Kyselyyn vastasi yhteensä 227 huoltajaa

Kysely huoltajille Kysely toteutettiin Webropol-kyselynä helmi-maaliskuussa 2019 Kyselyyn vastasi yhteensä 227 huoltajaa Kysely huoltajille 2019 Kysely toteutettiin Webropol-kyselynä helmi-maaliskuussa 2019 Kyselyyn vastasi yhteensä 227 huoltajaa Kysely huoltajille Kysely Luovin ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoiden

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2011

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2011 OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 67 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Kirsi Angerpuro Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2011 Turun ammattikorkeakoulun Puheenvuoroja 67 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2012

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Musiikin ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Musiikin ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2018 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Musiikin ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Ville Laitinen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki. Asukas- ja yrittäjäkyselyt 2018

Ylivieskan kaupunki. Asukas- ja yrittäjäkyselyt 2018 Ylivieskan kaupunki Asukas- ja yrittäjäkyselyt 2018 Sisällysluettelo 1. Tutkimusten tausta ja toteutus 2. Asukaskysely 2018 Tulokset 3. Yrittäjäkysely 2018 Tulokset 4. Yhteenveto Tutkimusten tausta ja

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Opetuksen ja TKI:n johtaminen ammattikorkeakouluissa

Opetuksen ja TKI:n johtaminen ammattikorkeakouluissa Opetuksen ja TKI:n johtaminen ammattikorkeakouluissa Ammattikorkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 9.10.11.2011 Laurea Vuokko Kohtamäki, Tampereen yliopisto/ Higher Education Group Lähtökohtia

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN JOUKKOLIIKENTEEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

HÄMEENLINNAN JOUKKOLIIKENTEEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY HÄMEENLINNAN JOUKKOLIIKENTEEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY.4.08 TYÖN TAUSTA Hämeenlinnan kaupunki halusi selvittää paikallisen joukkoliikenteen toimivuutta, bussien kuntoa ja siisteyttä, kuljettajien toimintaa

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (6) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma Opintojen laajuus on 90 opintopistettä, ja ohjeaika

Lisätiedot

Omaishoidon asiakastyytyväisyyskyselyt

Omaishoidon asiakastyytyväisyyskyselyt Omaishoidon asiakastyytyväisyyskyselyt Kyselyt toteutettiin marraskuussa 7 erikseen yli- ja alle 6-vuotiaita henkilöitä hoitaville omaishoitajille. Yli 6-vuotiaiden osalta kyselyitä lähetettiin 7 ja alle

Lisätiedot

Lukion laatukysely 2014

Lukion laatukysely 2014 Lukion laatukysely 2014 Kyselyyn vastanneita oli 176, joista 123 teki kyselyn loppuun asti. (vuonna 2011: 160 ja 105) Vuositasoittain kyselyn teki loppuun asti: 1. vuositaso 46 (45) 2. vuositaso 58 (38)

Lisätiedot

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Yleistä... 3 Sijainti... 3 Kirjautuminen... 3 Kyselyn rakenne... 3 Opettajan toiminnot kirjautumisen jälkeen... 3 Lukuvuoden opintojaksojen listaaminen...

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 45 82 80 69 60 133 % 99 % -2 % 8 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 45 82 80 69 60 133 % 99 % -2 % 8 % 1 ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016 AMK

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM 8.4.213 HM Sisällys Johdanto 1 Torit ja torikauppa 42 1. Kokonaisarvosana 2 Urheilu ja pelikentät 43 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 44 3. Tyytyväisyys asuinkuntaan:

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, koulu työyhteisönä Koulu työyhteisönä 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten yhteistyö koulussanne toimii opetushenkilöstön

Lisätiedot

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta M/S Mariella 4.5.2017 Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry Maiju Korhonen #AMIS2016 Mikä on AMIS-tutkimus? Miten aineistonkeruu toteutettiin? Mitkä

Lisätiedot

Ammatillisesta koulutuksesta sujuvasti ammattikorkeakouluun

Ammatillisesta koulutuksesta sujuvasti ammattikorkeakouluun Ammatillisesta koulutuksesta sujuvasti ammattikorkeakouluun Tilannekartoitus ammatillisen toisen asteen koulutuksen ja AMK:n välisen siirtymävaiheen opintojen ja ohjauksen toteuttamisesta Sanna Lappalainen,

Lisätiedot

Jyväskylä ammattiopiston opintoohjaussuunnitelma

Jyväskylä ammattiopiston opintoohjaussuunnitelma No. Jyväskylä ammattiopiston opintoohjaussuunnitelma KT Jukka Lerkkanen Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu Julkaistu 10.01.2005 Lerkkanen, Jukka Jyväskylä ammattiopiston opinto-ohjaussuunnitelma

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN?

KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN? KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN? Terhi Skaniakos Erikoissuunnittelija Strateginen kehittäminen Kurssipalautejärjestelmä Tarkoituksena on kerätä systemaattista palautetta yliopiston kaikista tutkinto-opiskelijoille

Lisätiedot

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA Hyvä vastaaja! Kysely on osa kartoitustyötä, jolla keräämme tietoa työssäoppimisesta toisen asteen ammatillisen perustutkinnon opiskelijoilta.

Lisätiedot

Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN

Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN Sinut on hyväksytty aikuisopiskelijaksi Metropolia -ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelmaan suorittamaan sairaanhoitaja

Lisätiedot

SIDOSRYHMÄKYSELY SYKSY 2013

SIDOSRYHMÄKYSELY SYKSY 2013 14.2.2014 SIDOSRYHMÄKYSELY SYKSY 2013 Mittarityöryhmä Tuula Peura Heikki Likitalo Pentti Mäkelä Seppo Räsänen TeKu LiKu LiKu KePa T E K I J Ä : Pentti Mäkelä 2 (18) SISÄLLYS 1 KYSELYN TOTEUTUS JA VASTAAJAT...

Lisätiedot

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA Jorma Tukeva 17.1.2012 KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA 1. TAUSTATIETOJA Sijoittumiskyselyn kohderyhmänä olivat nuorisoasteen opiskelijat, jotka ovat suorittaneet metsäalan perustutkinnon

Lisätiedot

Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014

Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014 Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014, Uutisia maailmalta sekä Kirjaston ja tietopalvelun uutisia L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O C E N T R A L F Ö R B U N D E T F Ö R B A R N

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN Työhyvinvointikyselyn tulokset

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN Työhyvinvointikyselyn tulokset RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN Työhyvinvointikyselyn tulokset Yhteenveto vuosilta 2011, 201, 2015, 2016 ja 2017 toteutetuista kyselyistä Kunnanhallitus 7.5.2018 Yleistä kyselystä Ranuan työhyvinvointikyselyssä

Lisätiedot

Vantaa PKS 5. luokkien palvelukykykysely Vantaa

Vantaa PKS 5. luokkien palvelukykykysely Vantaa . luokkien palvelukykykysely.. Heikki Miettinen . luokkien palvelukykykysely Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

Päättökysely 2018 tulokset

Päättökysely 2018 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus TELMA-koulutus Päättökysely opintonsa päättäville opiskelijoille Päättökysely toteutettiin Webropol-kyselynä huhti-toukokuussa 2018 Kyselyssä oli kolme teemaa: elämänlaadun

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Helsinki. Joulukuu 2016

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Helsinki. Joulukuu 2016 Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely 201 Helsinki Joulukuu 201 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

AMK-valintakoe. syksyn 2019 yhteishaussa ja Ammattikorkeakouluun.fi -sivusto

AMK-valintakoe. syksyn 2019 yhteishaussa ja Ammattikorkeakouluun.fi -sivusto AMK-valintakoe syksyn 2019 yhteishaussa ja Ammattikorkeakouluun.fi -sivusto Infotilaisuus opinto-ohjaajille 30.8.2019 Marko Borodavkin & Susanna Lepola www.ammattikorkeakouluun.fi Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Kuiluanalyysi kertoo, kuinka hyvin tarkasteltu organisaatio on onnistunut vastaamaan vastaajien odotuksiin.

Kuiluanalyysi kertoo, kuinka hyvin tarkasteltu organisaatio on onnistunut vastaamaan vastaajien odotuksiin. 7/2013 Nokian kaupunginkirjaston tuloksia Kirjastojen kansallisessa käyttäjäkyselyssä 2013 Kirjastojen yhteinen kysely toteutettiin tänä vuonna kolmatta kertaa. Kyselyä koordinoi kirjastosektorien yhteinen

Lisätiedot