OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6."

Transkriptio

1 OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu Raportti Pentti Mäkelä LiKu

2 Sisällysluettelo I Amk-tutkinto-opiskelijat Kyselyn toteutus Opiskeluilmapiiri ja yhteistyö Opetusjärjestelyt ja opetuksen toteutus Opinto-ohjaus, opiskelun tukipalvelut ja opiskelua tukevat muut palvelut Opiskelun vaikutus II Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Kyselyn toteutus Opiskeluilmapiiri ja yhteistyö Oman opiskelun järjestelyt sekä opetusjärjestelyt ja opetuksen toteutus Opinto-ohjaus, opiskelun tukipalvelut ja opiskelua tukevat muut palvelut Opiskelun vaikutus... 23

3 3 I Amk-tutkinto-opiskelijat 1 Kyselyn toteutus Opiskelukysely toteutettiin Survey Server järjestelmällä. Kysely kohdistettiin toisen tai kolmannen vuosikurssin opiskelijoille seuraavien hakuehtojen perusteella: toisen vuosikurssin opiskelijat: opiskeluaika 3,5 v: läsnäololukukausia ensisijaisessa koulutusohjelmassa 2 tai 3 kolmannen vuosikurssin opiskelijat: opiskeluaika > 3,5 v: läsnäololukukausia ensisijaisessa koulutusohjelmassa 4 tai 5. Viimeisten vuosien vastaamisaktiivisuus tähän kyselyyn yksiköittäin on taulukossa 1. Taulukko 1. Amk-tutkinto-opiskelijoiden vastaamisaktiivisuus vuosina yksiköittäin. Yksikkö Opiskeli- joita VUOSI Vastauksia Vastausosuus (%) Vastausosuus (%) Vastausosuus (%) Vastausosuus (%) Vastausosuus (%) Vastausosuus (%) KuMu LiWa Marata HyvIi TeKu MusiTA LiKu TeWa HyviKu Luva Pelo LiI AMK Keväällä 2010 vastausprosentti oli vain 26 %, joten tavoite 50 % jäi selvästi saavuttamatta koko ammattikorkeakoulussa. Missään yksikössäkään vastausprosentti ei noussut tavoiteltuun 50 %. Vastaamisaktiivisuus on laskenut viime vuosina selvästi. Vastausprosenttien erot yksiköiden välillä ovat suuret. Jos vastaaminen saadaan järjestettyä ryhmittäin, vastausprosentti on yleensä hyvä. Kaikissa yksiköissä toisen tai kolmannen vuoden opiskelijat eivät kuitenkaan opiskele kiinteinä ryhminä. Tällöin

4 4 vastaaminen jää ainakin suurimmaksi osaksi sähköpostikehotteen varaan. Tällöin vastausprosentit jäävät pieniksi. Pieni vastausprosentti heikentää tulosten luotettavuutta. Kahden edellisen vuoden raporteissa on pohdittu, onko kyselyä syytä tehdä joka vuosi. Tämänkin vuoden vastausaktiivisuuden perusteella kysymys nousee entistä tärkeämmäksi. Samalla pitää pohtia sitä, millä menettelyllä vastausprosenttia voitaisiin kasvattaa. Pienten vastaajamäärien vuoksi MusiTan ja Pelo:n tuloksia ei ole esitetty taulukoissa ja kuvioissa. Näiden yksiköiden vastaajat ovat kuitenkin mukana koko amk:n luvuissa. Kysymykset on ryhmitelty raportissa ryhmiin Opiskeluilmapiiri ja yhteistyö Opetusjärjestely ja opetuksen toteutus Opinto-ohjaus, opiskelun tukipalveltu ja opiskelua tulevat muut palvelut Opiskelun vaikutus. Kysymyksissä on käytetty neliportaista asteikkoa. Raportissa on yhteenveto vastauksista kysymysryhmittäin. Lisäksi opiskelijoilla on ollut mahdollisuus antaa avoimia kommentteja. Survey Serverin tulosteissa keskiarvot esitetään kahden desimaalin tarkkuudella. Tämän takia taulukoissa käytetään tätä tarkkuutta.

5 5 2 Opiskeluilmapiiri ja yhteistyö Opiskeluilmapiiriä ja yhteistyötä mitattiin viidellä väittämällä ja yhdellä avoimella kysymyksellä. Kysymyksissä käytettiin asteikkoa 1 = täysin eri, 2 = osittain eri, 3 = osittain samaa, 4 = täysin samaa. Kyselyssä on kaksi avainmittaria. Tähän kysymysryhmään kuuluu toinen avainmittari Opiskelumotivaationi on hyvä. Kysymysten kaikkien vastausten jakaumat ovat kuviossa 1. Minua kohdellaan tasa-arvoisesti Ilmapiiri on opiskeluun kannustava Opiskelumotivaationi on hyvä Yhteistyö opetushenkilöstön kanssa toimii hyvin Tiedottaminen on hyvin toteutettu 100 %80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 %100 % Osittain eri Täysin eri Osittain samaa Täysin samaa Kuvio 1. Amk-tutkinto-opiskelijoiden tyytyväisyys opiskeluilmapiiriin ja yhteistyöhön. Koko amk:n vastausjakaumat. Avainmittari Opiskelumotivaationi on hyvä siirtyi viime vuoteen verrattuna yhden sijan ylemmäksi ja palasi samalle sijalle kuin vuoden 2008 kyselyssä. Jakaumien erot viime vuoteen ovat kuitenkin pienet. Kysymysten keskiarvot yksiköittäin ovat taulukossa 2 ja taulukossa 3 on kysymysten keskiarvot koko amk:ssa vuosina Mukana on myös tyytyväisyysväitteiden kokonaiskeskiarvo.

6 6 Taulukko 2. Amk-tutkinto-opiskelijoiden tyytyväisyys opiskeluilmapiiriin ja yhteistyöhön. Keskiarvot yksiköittäin. Avainmittari on lihavoitu. TeKu (n=84) TeWa (n=11) HyviKu (n=52) HyvIi (n=38) Luva (n=10) Minua kohdellaan tasa-arvoisesti 3,36 3,36 3,21 3,13 3,50 Ilmapiiri on opiskeluun kannustava 2,82 3,18 2,96 3,18 3,40 Opiskelumotivaationi on hyvä 2,82 3,09 2,94 3,11 3,20 Yhteistyö opetushenkilöstön kanssa 2,68 3,18 2,71 2,95 3,20 toimii hyvin Tiedottaminen on hyvin toteutettu 2,48 2,55 2,46 2,55 3,00 Keskimäärin 2,83 3,07 2,86 2,98 3,26 LiKu (n=35) LiWa (n=20) Marata (n=23) KuMu (n=51) AMK (n=328) Minua kohdellaan tasa-arvoisesti 3,46 3,40 2,96 3,29 3,27 Ilmapiiri on opiskeluun kannustava 3,40 3,40 2,65 3,08 3,04 Opiskelumotivaationi on hyvä 3,20 3,10 2,61 3,14 2,98 Yhteistyö opetushenkilöstön kanssa 3,31 3,00 2,74 3,10 2,90 toimii hyvin Tiedottaminen on hyvin toteutettu 2,91 2,60 2,35 2,67 2,57 Keskimäärin 3,26 3,10 2,66 3,05 2,95 Yksiköiden keskiarvojen ääripäät eroavat paljon toisistaan: Minua kohdellaan tasa-arvoisesti 2,96 3,50 Ilmapiiri on opiskeluun kannustava 2,65 3,40 Opiskelumotivaationi on hyvä 2,61 3,20 Yhteistyö opetushenkilöstön kanssa toimii hyvin 2,68 3,31 Tiedottaminen on hyvin toteutettu 2,35 3,00 Taulukko 3. Amk-tutkinto-opiskelijoiden tyytyväisyys opiskeluilmapiiriin ja yhteistyöhön koko amk:ssa vuodesta 2008 (keskiarvo). VUOSI Minua kohdellaan tasa-arvoisesti 3,27 3,27 3,26 Ilmapiiri on opiskeluun kannustava 3,04 3,05 2,97 Opiskelumotivaationi on hyvä 2,98 2,98 3,00 Yhteistyö opetushenkilöstön 2,90 2,99 2,95 kanssa toimii hyvin Tiedottaminen on hyvin toteutettu 2,57 2,61 2,57 Keskimäärin 2,95 2,98 2,95 Keskiarvojen mukaan tyytyväisyydessä opiskeluilmapiiriin ja yhteistyöhön ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden 2009 tilanteeseen verrattuna. Suurin muutos edellisen vuoden tuloksiin on yhteistyössä opetushenkilöstön kanssa, jossa keskiarvo on heikentynyt noin 0,1 yksiköllä. Avainmittarin Opiskelumotivaationi on hyvä keskiarvo on täsmälleen sama kuin vuonna 2009.

7 7 3 Opetusjärjestelyt ja opetuksen toteutus Tyytyväisyyttä opetusjärjestelyihin ja opetuksen toteutukseen mitattiin viidellä väittämällä ja yhdellä avoimella kysymyksellä. Kysymyksissä käytettiin asteikkoa 1 = täysin eri, 2 = osittain eri, 3 = osittain samaa, 4 = täysin samaa. Avoimet kysymykset käsitellään osaamisalueilla ja yksiköissä. Tämän ryhmän avainmittari on väite Opetus on ollut asiantuntevaa. Kysymysten kaikkien vastausten jakaumat ovat kuviossa 2. Olen tyytyväinen opetusvälineisiin Olen tyytyväinen opetustiloihin Olen tyytyväinen opetusjärjestelyihin Opetus on ollut asiantuntevaa Olen tyytyväinen koulutusohjelmani opetussuunnitelmaan Olen tyytyväinen käytössä oleviin opetusmenetelmiin 100 %80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 %100 % Osittain eri Täysin eri Osittain samaa Täysin samaa Kuvio 2. Amk-tutkinto-opiskelijoiden tyytyväisyys opetusjärjestelyihin ja opetuksen toteutukseen. Koko amk:n vastausjakaumat. Avainmittari Opetus on ollut asiantuntevaa siirtyi viime vuoteen verrattuna yhden sijaluvun alemmaksi. Myös edellisenä vuonna tämä avainmittari tippui yhden sijaluvun. Jakaumien erot viimevuotiseen ovat suhteellisen pienet. Ammattikorkeakoulun ja yksiköiden keskiarvot ovat taulukossa 4 ja taulukossa 5 on koko amk:n keskiarvot vuodesta 2008.

8 8 Taulukko 4. Amk-tutkinto-opiskelijoiden tyytyväisyys opetusjärjestelyihin ja opetuksen toteutukseen. Keskiarvot yksiköittäin. Avainmittari on lihavoitu. TeKu (n=84) TeWa (n=11) HyviKu (n=52) HyvIi (n=38) Luva (n=10) Olen tyytyväinen opetusvälineisiin 2,87 2,82 2,85 2,97 3,20 Olen tyytyväinen opetustiloihin 3,07 2,82 2,31 3,08 3,50 Opetus on ollut asiantuntevaa 2,55 2,91 2,90 2,84 2,40 Olen tyytyväinen opetusjärjestelyihin 2,74 2,82 2,42 2,84 2,90 Olen tyytyväinen koulutus- 2,62 2,82 2,60 2,61 2,50 ohjelmani opetussuunnitelmaan Olen tyytyväinen käytössä oleviin 2,48 2,73 2,52 2,79 2,60 opetusmenetelmiin Keskimäärin 2,72 2,82 2,60 2,86 2,85 LiKu (n=35) LiWa (n=20) Marata (n=23) KuMu (n=51) AMK (n=328) Olen tyytyväinen opetusvälineisiin 3,31 3,10 3,17 3,10 3,00 Olen tyytyväinen opetustiloihin 3,06 3,40 3,26 2,71 2,92 Opetus on ollut asiantuntevaa 3,17 3,05 2,74 3,27 2,86 Olen tyytyväinen opetusjärjestelyihin 3,20 2,95 2,65 3,00 2,80 Olen tyytyväinen koulutus- 3,20 2,95 2,39 3,16 2,76 ohjelmani opetussuunnitelmaan Olen tyytyväinen käytössä oleviin 3,06 2,95 2,65 3,06 2,72 opetusmenetelmiin Keskimäärin 3,17 3,07 2,81 3,05 2,84 Yksiköiden keskiarvojen vaihteluvälit ovat suurimmasta pienimpään seuraavat: Olen tyytyväinen opetusvälineisiin 2,82 3,31 Olen tyytyväinen opetustiloihin 2,31 3,50 Olen tyytyväinen opetusjärjestelyihin 2,42 3,20 Opetus on ollut asiantuntevaa 2,40 3,27 Olen tyytyväinen koulutusohjelmani opetussuunnitelmaan 2,39 3,20 Olen tyytyväinen käytössä oleviin opetusmenetelmiin 2,48 3,06 Taulukko 5. Amk-tutkinto-opiskelijoiden tyytyväisyys opetusjärjestelyihin ja opetuksen toteutukseen koko amk:ssa vuodesta 2008 (keskiarvot). Avainmittari on lihavoitu. VUOSI Olen tyytyväinen opetusvälineisiin 3,00 3,06 3,07 Olen tyytyväinen opetustiloihin 2,92 3,01 2,96 Opetus on ollut asiantuntevaa 2,86 2,97 2,91 Olen tyytyväinen opetusjärjestelyihin 2,80 2,76 2,73 Olen tyytyväinen koulutusohjelmani 2,76 2,78 2,79 opetussuunnitelmaan Olen tyytyväinen käytössä oleviin 2,72 2,83 2,78 opetusmenetelmiin Keskimäärin 2,84 2,90 2,87 Tyytyväisyys opetusjärjestelyihin ja opetuksen toteutukseen on keskimäärin hieman heikentynyt edellisen vuoden kyselystä, tosin muutokset ovat pieniä ja kokonaiskeskiarvo on nyt hyvin lähellä vuoden 2008 tasoa. Sama koskee avainmittaria Opetus on ollut asiantunteva, jossa tyytyväisyys on myös lähellä vuoden 2008 tasoa.

9 9 4 Opinto-ohjaus, opiskelun tukipalvelut ja opiskelua tukevat muut palvelut Opiskelijoiden mielipidettä kartoitettiin kysymällä kymmeneen palvelualueeseen liittyvää tyytyväisyyttä asteikolla 1 = täysin eri, 2 = osittain eri, 3 = osittain samaa, 4 = täysin samaa. Tämän lisäksi opiskelijat saivat arvioida samojen palvelualueiden tärkeyttä opintojen kannalta. Tärkeyttä arvioitiin asteikolla 1 = ei tärkeä, 2 = jonkin verran tärkeä, 3 = tärkeä ja 4 = hyvin tärkeä. Tyytyväisyyden jakaumat koko aineistossa ovat kuviossa 3. Tietoverkkopalvelut Kirjastopalvelut Opintotoimiston palvelut Kansainväliset palvelut Opiskelijajärjestön toiminta Opintojen neuvonta ja ohjaus Terveyspalvelut Tuutoritoiminta Ruokailu- ja kahvipalvelut Liikunta- ja harrastustoiminta 100 %80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 %100 % Osittain eri Täysin eri Osittain samaa Täysin samaa Kuvio 3. Amk-tutkinto-opiskelijoiden tyytyväisyys opinto-ohjaukseen, opiskelun tukipalveluihin ja opiskelua tukeviin muihin palveluihin. Koko amk:n vastausjakaumat. Palveluihin tyytyväisyyden keskiarvot yksiköittäin ovat taulukossa 6 ja palvelujen tärkeyden keskiarvot taulukossa 7. Koko amk:n keskiarvojen muutokset vuodesta 2008 on esitetty taulukossa 8.

10 10 Taulukko 6. Amk-tutkinto-opiskelijoiden tyytyväisyys opinto-ohjaukseen, opiskelun tukipalveluihin ja opiskelua tukeviin muihin palveluihin yksiköittäin (keskiarvo). TeKu (n=84) TeWa (n=11) HyviKu (n=52) HyvIi (n=38) Luva (n=10) Kirjastopalvelut 3,54 3,36 3,60 3,50 3,40 Tietoverkkopalvelut 3,48 3,36 3,46 3,50 3,50 (esim. sähköposti) Opintotoimiston palvelut 3,42 3,36 3,21 3,63 3,30 Kansainväliset palvelut 3,08 2,82 3,04 3,32 3,50 Opiskelijajärjestön toiminta 3,02 2,73 3,12 2,76 3,10 Opintojen neuvonta ja ohjaus 2,67 3,00 2,71 2,68 3,10 Tuutoritoiminta 3,01 2,64 2,62 2,71 3,10 Terveyspalvelut 2,46 2,91 2,50 2,92 2,90 Ruokailu- ja kahvilapalvelut 2,24 3,27 2,50 3,13 3,30 Liikunta- ja harrastustoiminta 2,86 2,73 2,73 2,32 3,00 Keskimäärin 2,98 3,02 2,95 3,05 3,22 LiKu (n=35) LiWa (n=20) Marata (n=23) KuMu (n=51) AMK (n=328) Kirjastopalvelut 3,40 3,60 3,26 3,65 3,52 Tietoverkkopalvelut 3,51 3,60 3,48 3,45 3,47 (esim. sähköposti) Opintotoimiston palvelut 3,46 3,65 3,35 3,47 3,42 Kansainväliset palvelut 3,11 3,10 3,13 3,10 3,10 Opiskelijajärjestön toiminta 2,97 3,15 2,87 2,98 2,98 Opintojen neuvonta ja ohjaus 3,23 3,00 2,74 3,22 2,86 Tuutoritoiminta 2,83 3,15 2,83 2,67 2,81 Terveyspalvelut 2,66 3,25 2,83 3,10 2,74 Ruokailu- ja kahvilapalvelut 2,74 2,85 2,78 3,12 2,73 Liikunta- ja harrastustoiminta 2,89 2,60 2,78 2,33 2,67 Keskimäärin 3,08 3,20 3,00 3,11 3,03

11 11 Taulukko 7. Amk-tutkinto-opiskelijoiden arvio opinto-ohjauksen, opiskelun tukipalvelujen ja opiskelua tukevien muiden palvelujen tärkeydestä yksiköittäin (keskiarvo). TeKu (n=84) TeWa (n=11) HyviKu (n=52) HyvIi (n=38) Luva (n=10) Tietoverkkopalvelut (esim. sähköposti) 3,74 3,55 3,77 3,68 3,70 Opintojen neuvonta ja ohjaus 3,55 3,73 3,71 3,71 3,30 Ruokailu- ja kahvilapalvelut 3,62 3,27 3,65 3,63 3,60 Opintotoimiston palvelut 3,44 3,73 3,69 3,61 3,30 Kirjastopalvelut 3,29 3,36 3,79 3,79 3,30 Terveyspalvelut 3,18 2,91 3,56 3,47 3,20 Liikunta- ja harrastustoiminta 2,85 2,73 2,83 2,58 3,00 Opiskelijajärjestön toiminta 2,77 2,91 2,77 2,61 2,30 Kansainväliset palvelut 2,37 2,64 2,50 2,53 3,10 Tuutoritoiminta 2,62 2,82 2,40 2,47 2,50 Keskimäärin 3,14 3,16 3,27 3,21 3,13 LiKu (n=35) LiWa (n=20) Marata (n=23) KuMu (n=51) AMK (n=328) Tietoverkkopalvelut (esim. sähköposti) 3,71 3,55 3,57 3,75 3,70 Opintojen neuvonta ja ohjaus 3,60 3,55 3,57 3,73 3,63 Ruokailu- ja kahvilapalvelut 3,43 3,35 3,48 3,67 3,58 Opintotoimiston palvelut 3,40 3,70 3,65 3,65 3,56 Kirjastopalvelut 3,37 3,55 3,22 3,49 3,49 Terveyspalvelut 3,26 3,20 3,39 3,69 3,37 Liikunta- ja harrastustoiminta 2,63 2,75 2,87 2,88 2,80 Opiskelijajärjestön toiminta 2,51 3,00 2,57 3,00 2,75 Kansainväliset palvelut 2,54 2,90 3,13 3,12 2,67 Tuutoritoiminta 2,43 2,85 2,48 2,76 2,57 Keskimäärin 3,09 3,24 3,19 3,37 3,21 Taulukko 8. Amk-tutkinto-opiskelijoiden tyytyväisyys tukipalveluihin ja palveluiden tärkeys koko amk:ssa vuodesta 2008 (keskiarvo). Palvelut vuoden 2010 tyytyväisyyskeskiarvon mukaisessa järjestyksessä. Tyytyväisyys Tärkeys Kirjastopalvelut 3,52 3,49 3,50 3,49 3,58 3,50 Tietoverkkopalvelut (esim. sähköposti) 3,47 3,40 3,51 3,70 3,73 3,68 Opintotoimiston palvelut 3,42 3,39 3,40 3,56 3,55 3,48 Kansainväliset palvelut 3,10 3,04 3,08 2,67 2,60 2,61 Opiskelijajärjestön toiminta 2,98 2,73 2,77 2,75 2,69 2,76 Opintojen neuvonta ja ohjaus 2,86 2,82 2,90 3,63 3,66 3,60 Tuutoritoiminta 2,81 2,65 2,66 2,57 2,55 2,51 Terveyspalvelut 2,74 2,79 2,84 3,37 3,36 3,29 Ruokailu- ja kahvilapalvelut 2,73 2,87 2,94 3,58 3,52 3,47 Liikunta- ja harrastustoiminta 2,67 2,54 2,52 2,80 2,85 2,89 Keskimäärin 3,03 2,97 3,01 3,21 3,21 3,18 Aiempien vuosien tapaan vastaajat olivat koko amk:n tasolla tyytyväisimpiä tärkeinä pidettyihin palveluihin: kirjastopalvelut, tietoverkkopalvelut ja opintotoimiston palvelut.

12 Tyytyväisyys 12 Koko ammattikorkeakoulun osalta keskiarvojen muutoksen vuoteen 2009 verrattuna ovat useimpien palvelujen kohdalla pieniä. Positiiviseen suuntaan ovat muuttuneet tyytyväisyys opiskelijajärjestön toimintaan, tyytyväisyys tuutoritoimintaan ja tyytyväisyys liikunta- ja harrastustoimintaan. Tyytyväisyys ruokailu- ja kahvilapalveluihin on heikentynyt 0,14 yksikköä. Yksiköiden keskiarvojen vaihteluvälit ovat taulukossa 7. Taulukko 9. Amk-tutkinto-opiskelijoiden tyytyväisyys tukipalveluihin ja niiden tärkeys. Yksiköiden keskiarvojen vaihteluvälit. Tukipalvelut ovat tyytyväisyyskeskiarvon vaihteluvälin mukaisessa järjestyksessä suurimmasta pienimpään. Palvelu Tyytyväisyys Tärkeys Ruokailu- ja kahvilapalvelut 2,24 3,30 3,27 3,67 Terveyspalvelut 2,46 3,25 2,91 3,69 Kansainväliset palvelut 2,82 3,50 2,37 3,13 Liikunta- ja harrastustoiminta 2,32 3,00 2,58 2,88 Opintojen neuvonta ja ohjaus 2,67 3,23 3,30 3,73 Tuutoritoiminta 2,62 3,15 2,40 2,85 Opintotoimiston palvelut 3,21 3,65 3,30 3,73 Opiskelijajärjestön toiminta 2,73 3,15 2,30 3,00 Kirjastopalvelut 3,28 3,65 3,22 3,79 Tietoverkkopalvelut 3,36 3,60 3,55 3,77 Eri palvelut sijoittuvat palvelun tärkeyden ja palveluun tyytyväisyyden keskiarvojen mukaan kuvion 4 mukaan. 4,00 3,50 3,00 2,50 Kirjasto Opintotsto Kv-palvelut Järjestö Tuutori Terveys Liikunta Tietoverkko Neuvonta Ruokailu 2,00 1,50 1,00 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 Tärkeys Kuvio 4. Amk-tutkinto-opiskelijoiden tyytyväisyys opinto-ohjaukseen, opiskelun tukipalveluihin ja opiskelua tukeviin muihin palveluihin sekä arvio niiden tärkeydestä. Koko amk:n keskiarvot.

13 13 5 Opiskelun vaikutus Opiskelijoita pyydettiin arvioimaan opiskelun vaikutusta kuuden kompetenssin kehittymiseen asteikolla 1 = vähän vaikutusta, 2 = jonkin verran vaikutusta, 3 = paljon vaikutusta, 4 = hyvin paljon vaikutusta. Tämän lisäksi opiskelijat saivat arvioida näiden kompetenssien tärkeyttä. Tärkeyttä arvioitiin asteikolla 1 = ei tärkeä, 2 = jonkin verran tärkeä, 3 = tärkeä ja 4 = hyvin tärkeä. Vastausjakaumat opiskelijoiden arvioista opiskelun vaikutuksesta kuuden kompetenssin kehittymiseen ovat kuviossa 5. Ammatilliset perustiedot Ryhmätyö- ja vuorovaikutustaidot Käytännön taidot Kieli- ja viestintätaidot (suullinen ja kirjallinen) Valmiudet työskennellä ulkomailla Valmiudet toimia yrittäjänä % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vähän vaikutusta Jonkin verran vaikutusta Paljon vaikutusta Hyvin paljon vaikutusta Kuvio 5. Amk-tutkinto-opiskelijoiden arvio opiskelun vaikutuksesta eräisiin kompetensseihin. Koko amk:n vastausjakaumat. Yksiköiden keskiarvot ovat taulukossa 10 ja 11. Koko amk:n keskiarvojen muutokset vuodesta 2008 on esitetty taulukossa 12.

14 14 Taulukko 10. Amk-tutkinto-opiskelijoiden arvio opiskelun vaikutuksesta eräisiin kompetensseihin. Keskiarvot yksiköittäin. TeKu (n=84) TeWa (n=11) HyviKu (n=52) HyvIi (n=38) Luva (n=10) Ammatilliset perustiedot 2,98 2,73 3,37 3,42 3,10 Ryhmätyö- ja vuorovaikutustaidot 2,69 2,64 2,67 3,37 3,30 Käytännön taidot 2,15 2,55 3,21 3,11 2,20 Kieli- ja viestintätaidot 2,62 2,55 2,35 3,00 3,20 (suullinen ja kirjallinen) Valmiudet työskennellä ulkomailla 1,99 2,55 1,83 2,39 3,00 Valmiudet toimia yrittäjänä 1,92 2,55 1,67 2,08 3,10 LiKu (n=35) LiWa (n=20) Marata (n=23) KuMu (n=51) AMK (n=328) Ammatilliset perustiedot 3,26 3,35 2,48 3,53 3,19 Ryhmätyö- ja vuorovaikutustaidot 3,00 3,25 2,65 3,20 2,92 Käytännön taidot 2,89 3,05 2,09 3,33 2,76 Kieli- ja viestintätaidot 2,94 3,10 2,91 2,65 2,72 (suullinen ja kirjallinen) Valmiudet työskennellä ulkomailla 2,51 2,40 2,78 2,37 2,25 Valmiudet toimia yrittäjänä 2,51 2,45 2,13 2,67 2,18 Taulukko 11. Amk-tutkinto-opiskelijoiden arvio eräiden kompetenssien tärkeydestä yksiköittäin (keskiarvo). TeKu (n=84) TeWa (n=11) HyviKu (n=52) HyvIi (n=38) Luva (n=10) Ammatilliset perustiedot 3,75 3,55 3,85 3,89 3,70 Käytännön taidot 3,67 3,64 3,87 3,97 3,80 Ryhmätyö- ja vuorovaikutustaidot 3,35 3,45 3,46 3,89 3,40 Kieli- ja viestintätaidot 3,01 3,18 3,31 3,45 3,50 (suullinen ja kirjallinen) Valmiudet työskennellä ulkomailla 2,57 3,18 2,38 2,58 3,00 Valmiudet toimia yrittäjänä 2,58 2,64 2,42 2,55 3,80 LiKu (n=35) LiWa (n=20) Marata (n=23) KuMu (n=51) AMK (n=328) Ammatilliset perustiedot 3,66 3,70 3,61 3,76 3,76 Käytännön taidot 3,63 3,60 3,74 3,80 3,76 Ryhmätyö- ja vuorovaikutustaidot 3,40 3,50 3,39 3,63 3,50 Kieli- ja viestintätaidot 3,57 3,40 3,65 3,51 3,34 (suullinen ja kirjallinen) Valmiudet työskennellä ulkomailla 2,66 2,85 3,30 3,04 2,73 Valmiudet toimia yrittäjänä 2,74 2,85 2,83 3,08 2,72

15 15 Taulukko 12. Amk-tutkinto-opiskelijoiden arvio eräiden kompetenssien tärkeydestä ja arvio opiskelun vaikutuksesta kompetensseihin. Koko amk:n keskiarvot vuodesta kompetenssit vuoden 2010 vaikutuskeskiarvon mukaisessa järjestyksessä. Opiskelun vaikutus Tärkeys Ammatilliset perustiedot 3,19 3,23 3,21 3,76 3,80 3,75 Ryhmätyö- ja vuorovaikutustaidot 2,92 3,03 3,00 3,50 3,80 3,74 Käytännön taidot 2,76 2,81 2,82 3,76 3,56 3,47 Kieli- ja viestintätaidot (suullinen ja kirjallinen) 2,72 2,74 2,76 3,34 3,40 3,35 Valmiudet työskennellä ulkomailla 2,25 2,31 2,24 2,73 2,81 2,77 Valmiudet toimia yrittäjänä 2,18 2,30 2,24 2,72 2,72 2,70 Keskiarvojen erot viime vuoteen ovat amk-tasolla suhteellisen pienet. Koko ammattikorkeakoulun tuloksissa on tapahtunut pieni muutos osa-tekijöissä: valmius toimia yrittäjänä, ryhmätyö- ja vuorovaikutustaidot sekä valmius työskennellä ulkomailla, joissa kaikissa arvio opiskelun vaikutuksesta on heikentynyt noin 0,1 yksikköä. Suurimmat yksiköiden väliset erot liittyvät valmiuksiin toimia yrittäjänä, käytännön taitoihin ja valmiuksiin työskennellä ulkomailla (taulukko 13). Taulukko 13. Amk-tutkinto-opiskelijoiden arvio eräiden kompetenssien tärkeydestä ja arvio opiskelun vaikutuksesta kompetensseihin. Yksiköiden keskiarvojen vaihteluvälit. Kompetenssit ovat vaikutuskeskiarvon vaihteluvälin mukaisessa järjestyksessä suurimmasta pienimpään. Opintojen Kompetenssi vaikutus Tärkeys Valmiudet toimia yrittäjänä 1,67 3,10 2,42 3,80 Käytännön taidot 2,09 3,33 3,64 3,97 Valmiudet työskennellä ulkomailla 1,83 3,00 2,38 3,30 Ammatilliset perustiedot 2,48 3,53 3,55 3,89 Kieli- ja viestintätaidot 2,35 3,20 3,01 3,65 Ryhmätyö- ja vuorovaikutustaidot 2,64 3,37 3,35 3,89 Vaikutuksen ja tärkeyden yhteyttä havainnollistetaan kuviossa 6.

16 Vaikutus 16 4,00 3,50 3,00 Ryhmätyö- ja vuorovaikutustaidot Ammatilliset perustiedot 2,50 Kieli- ja viestintätaidot Valmuidet toimia ulkomailla Käytännön taidot 2,00 Valmiudet toimia yrittäjänä 1,50 1,00 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 Tärkeys Kuvio 6. Amk-tutkinto-opiskelijoiden arvio eräiden kompetenssien tärkeydestä ja arvio opiskelun vaikutuksesta kompetensseihin. Koko amk:n keskiarvot.

17 17 II Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat 1 Kyselyn toteutus Opiskelukysely toteutettiin samaan aikaan kuin amk-tutkintoopiskelijoille Survey Server järjestelmällä. Vastausaktiivisuus näkyy taulukossa 14. Taulukko 14. Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijoiden vastaamisaktiivisuus koulutusohjelmittain. Koulutusohjelma Opiskelijoita Vastauksia Terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma 15 1 Maaseudun kehittämisen koulutusohjelma 12 9 Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma (sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala) 14 3 Hyvinvointiteknologian jatkokoulutusohjelma 8 1 Elektroniikan koulutusohjelma 2 - Yhteensä Vastauksia saatiin tänä keväänä paremmin kuin keväällä 2009, jolloin kyselyyn vastasi vain 11 ylemmän amk-tutkinnon 64 opiskelijasta. Koska vastauksia koulutusohjelmittain on vähän, kustakin kysymyksestä esitetään vain koko aineiston vastausjakaumat ja keskiarvot. Pienten vastaajamäärien vuoksi vastausten jakaumat ja sitä kautta myös keskiarvot poikkeavat paljon edellisen vuoden arvoista. Tämän vuoksi tuloksia ei tekstiosassa ole vertailtu vuoden 2009 keskiarvoihin. Tuloksia on pidettävä suuntaa antavina.

18 18 2 Opiskeluilmapiiri ja yhteistyö Opiskeluilmapiiriä ja yhteistyötä mitattiin viidellä väittämällä ja yhdellä avoimella kysymyksellä. Kysymyksissä käytettiin asteikkoa 1 = täysin eri, 2 = osittain eri, 3 = osittain samaa, 4 = täysin samaa. Väittämät ovat samat kuin amk-tutkinto-opiskelijoiden kyselyssä. Jakaumat ovat taulukossa 15. Taulukko 15. Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijoiden tyytyväisyys opiskeluilmapiiriin ja yhteistyöhön. Väittämien jakaumat ja keskiarvot. Avainmittari on lihavoitu. Minua kohdellaan tasaarvoisesti Ilmapiiri on opiskeluun kannustava Täysin eri Osittain eri Osittain samaa Täysin samaa Keskiarvo , ,30 Opiskelumotivaationi on hyvä ,30 Yhteistyö opetushenkilöstön kanssa toimii hyvin ,07 Tiedottaminen on hyvin toteutettu ,52 Opiskelijat ovat valtaosin ainakin samaa väittämien suhteen. Eniten parannettavaa ylempien amk-tutkintojen osalta on tiedottamisessa. Taulukko 16. Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijoiden tyytyväisyys opetusjärjestelyihin ja opetuksen toteutukseen koko amk:ssa vuodesta 2009 (keskiarvot). Avainmittari on lihavoitu. VUOSI Minua kohdellaan tasa-arvoisesti 3,67 3,91 Ilmapiiri on opiskeluun kannustava 3,30 3,73 Opiskelumotivaationi on hyvä 3,30 3,45 Yhteistyö opetushenkilöstön kanssa toimii hyvin 3,07 3,73 Tiedottaminen on hyvin toteutettu 2,52 3,18 Keskimäärin 3,17 3,60

19 19 3 Oman opiskelun järjestelyt sekä opetusjärjestelyt ja opetuksen toteutus Aikuisopiskelussa on opiskelun sovittaminen muuhun elämään iso haaste. Tilannetta kartoitettiin kolmella väitteellä. Opiskelijat ovat pääosin tyytyväisiä opiskelun järjestelyihin. Valitettavasti kaikilla vastaajilla ei ole työnantajan tukea opintoihin (Taulukko 17.) Taulukko 17. Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijoiden tyytyväisyys oman opiskelun järjestelyihin. Väittämien jakaumat ja keskiarvot. Täysin eri Osittain eri Osittain samaa Täysin samaa Keskiarvo Opiskelijatoverit tukevat opiskeluani ,56 Työantaja tukee opiskeluani ,30 Olen onnistunut sovittamaan opiskelun ja muun elämän toisiinsa (perhe, työ, vapaa-aika) ,11 Taulukko 18. Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijoiden tyytyväisyys oman opiskelun järjestelyihin. Väittämien keskiarvot koko amk:ssa vuodesta VUOSI Opiskelijatoverit tukevat opiskeluani 3,56 3,18 Työantaja tukee opiskeluani 3,30 3,00 Olen onnistunut sovittamaan opiskelun ja muun elämän toisiinsa 3,11 2,64 (perhe, työ, vapaa-aika) Keskimäärin 3,32 2,94

20 20 Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat ovat amk-tutkinto-opiskelijoita tyytyväisempiä kaikkiin opetusjärjestelyihin ja opetuksen toteutukseen liittyviin asioihin (Taulukko 19.). Erityisen tyytyväisiä ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat ovat opetustiloihin ja opetusvälineisiin. Taulukko 19. Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijoiden tyytyväisyys opetusjärjestelyihin ja opetuksen toteutukseen. Väittämien jakaumat ja keskiarvot. Avainmittari on lihavoitu. Täysin eri Osittain eri Osittain samaa Täysin samaa Keskiarvo Olen tyytyväinen opetustiloihin ,70 Olen tyytyväinen opetusvälineisiin ,56 Opetus on ollut asiantuntevaa ,33 Olen tyytyväinen käytössä oleviin opetusmenetelmiin Olen tyytyväinen koulutusohjelmani opetussuunnitelmaan Olen tyytyväinen opetusjärjestelyihin , , ,04 Taulukko 20. Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijoiden tyytyväisyys opetusjärjestelyihin ja opetuksen toteutukseen. Väittämien keskiarvot koko amk:ssa vuodesta Avainmittari on lihavoitu. VUOSI Olen tyytyväinen opetustiloihin 3,70 3,27 Olen tyytyväinen opetusvälineisiin 3,56 3,36 Opetus on ollut asiantuntevaa 3,33 3,64 Olen tyytyväinen käytössä oleviin opetusmenetelmiin 3,15 3,27 Olen tyytyväinen koulutusohjelmani opetussuunnitelmaan 3,07 3,27 Olen tyytyväinen opetusjärjestelyihin 3,04 3,18 Keskimäärin 3,31 3,33

21 21 4 Opinto-ohjaus, opiskelun tukipalvelut ja opiskelua tukevat muut palvelut Vastaajat arvioivat opintoja tukevia palveluja ja niiden tärkeyttä. Arvioitavat kohdat eivät ole samat kuin amk-tutkintoa opiskelevilla. Arvioitavaksi on lisätty verkko-oppimisympäristön toimivuus. Ruokailu- ja kahvilapalveluihin, terveyspalveluihin, terveyspalveluihin, liikunta- ja harrastustoimintaan sekä opiskelijajärjestön toiminaan liittyvät arviot on jätetty pois. Selvästi tyytyväisimpiä ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat ovat kirjastopalveluihin. Seuraavan ryhmän muodostavat opintotoimiston palvelut ja tietoverkkopalvelut. Opiskelijat pitävät opintojen neuvontaa ja ohjausta sekä verkko-oppimisympäristön toimivuutta tärkeimpinä kysytyistä palveluista, mutta ovat kuitenkin tyytymättömimpiä näihin palveluihin. (Taulukot 21 ja 22). Taulukko 21. Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijoiden tyytyväisyys tukipalveluihin ja arvio palvelujen tärkeydestä. Jakaumat ja keskiarvot. Tyytyväisyys palveluun Täysin eri Osittain eri Osittain samaa Täysin samaa Keskiarvo Kirjastopalvelut ,70 Opintotoimiston palvelut ,33 Tietoverkkopalvelut (sähköposti ym.) ,22 Opintojen neuvonta ja ohjaus ,04 Verkko-oppimisympäristön toimivuus ,04 Kansainväliset palvelut ,04 Palvelun tärkeys Ei tärkeä Jonkin verran tärkeä Tärkeä Hyvin tärkeä Keskiarvo Verkko-oppimisympäristön toimivuus ,85 Opintojen neuvonta ja ohjaus ,78 Tietoverkkopalvelut (sähköposti ym.) ,74 Kirjastopalvelut ,52 Opintotoimiston palvelut ,89 Kansainväliset palvelut ,48

22 Tyytyväisyys 22 Taulukko 22. Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijoiden tyytyväisyys tukipalveluihin ja arvio palvelujen tärkeydestä koko amk:ssa vuodesta 2009 (keskiarvo). Palvelut ovat vuoden 2010 tyytyväisyyskeskiarvon mukaisessa järjestyksessä. Tyytyväisyys Tärkeys Kirjastopalvelut 3,70 3,64 3,52 3,82 Opintotoimiston palvelut 3,33 3,64 2,89 3,82 Tietoverkkopalvelut (sähköposti ym.) 3,22 3,36 3,74 3,82 Opintojen neuvonta ja ohjaus 3,04 3,64 3,78 3,36 Verkko-oppimisympäristön toimivuus 3,04 3,36 3,85 2,91 Kansainväliset palvelut 3,04 3,36 2,48 2,45 Keskimäärin 3,23 3,50 3,38 3,36 Eri palvelut sijoittuvat palvelun tärkeyden ja palveluun tyytyväisyyden keskiarvojen mukaan kuvion 7 mukaan. 4,00 Kirjasto 3,50 Opintotsto Tietoverkko 3,00 Kv-palvelut Neuvonta Verkkooppimisymp. 2,50 2,00 1,50 1,00 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 Tärkeys Kuvio 7. Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijoiden tyytyväisyys opinto-ohjaukseen, opiskelun tukipalveluihin ja opiskelua tukeviin muihin palveluihin sekä arvio niiden tärkeydestä.

23 23 5 Opiskelun vaikutus Vastaajat arvioivat myös eräiden tutkintoon liittyvien kompetenssien tärkeyttä ja opiskelun vaikutusta näiden kompetenssien kehittymiseen (Taulukot 23 ja 24). Opiskelun vaikutus kompetensseihin saa opiskelijoilta yllättävän heikon arvion, sillä kaikkien osatekijöiden keskiarvo jää alle kolmen. Heikoimmaksi opiskelun vaikutus jää kompetensseissa: kieli- ja viestintätaidot sekä valmius toimia yrittäjänä. Taulukko 23. Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijoiden arvio eräiden kompetenssien tärkeydestä ja arvio opiskelun vaikutuksesta kompetensseihin. Jakaumat ja keskiarvot. Opiskelun vaikutus kompetenssin Jonkin Hyvin kehittymiseen Vähän verran Paljon paljon Keskiarvo vaikutusta vaikutusta vaikutusta vaikutusta Ammatillinen asiantuntijuus ,85 Valmiudet tutkimus- ja kehittämistyöhön ,85 Johtaminen ja esimiestyö ,74 Ryhmätyö- ja vuorovaikutustaidot ,56 Kieli- ja viestintätaidot ,30 Valmiudet toimia yrittäjänä ,00 Kompetenssin tärkeys Jonkin Ei verran Hyvin Keskiarvo tärkeä tärkeä Tärkeä tärkeä Ammatillinen asiantuntijuus ,74 Johtaminen ja esimiestyö ,67 Ryhmätyö- ja vuorovaikutustaidot ,56 Kieli- ja viestintätaidot ,44 Valmiudet tutkimus- ja kehittämistyöhön ,37 Valmiudet toimia yrittäjänä ,85

24 Vaikutus 24 Taulukko 24. Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijoiden arvio eräiden kompetenssien tärkeydestä ja arvio opiskelun vaikutuksesta kompetensseihin koko amk:ssa vuodesta 2009 (keskiarvo). Kompetenssit vuoden 2010 vaikutuskeskiarvon mukaisessa järjestyksessä. Vaikutus Tärkeys Ammatillinen asiantuntijuus 2,85 3,55 3,74 3,64 Valmiudet tutkimus- ja kehittämistyöhön 3,37 2,85 3,09 3,55 Johtaminen ja esimiestyö 2,74 2,91 3,67 3,27 Ryhmätyö- ja vuorovaikutustaidot 2,56 2,82 3,56 3,64 Kieli- ja viestintätaidot 2,30 2,82 3,44 3,27 Valmiudet toimia yrittäjänä 2,00 1,91 2,85 2,18 Vaikutuksen ja tärkeyden yhteyttä havainnollistetaan kuviossa 8. 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 Valmiudet toimia yrittäjänä Tutkimus- ja kehittämistyö Ryhmätyö- ja vuorovaikutustaidot Ammatillinen asiantuntijuus Kieli- ja viestintätaidot Johtaminen ja esimiestyö 1,50 1,00 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 Tärkeys Kuvio 8. Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijoiden arvio eräiden kompetenssien tärkeydestä ja arvio opiskelun vaikutuksesta kompetensseihin. Koko amk:n keskiarvot.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2009 Liiketoiminta- ja kultturiosaamisen osaamisalue LiI, LiKu, LiWa, Marata, KuMu, MusiTA

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2009 Liiketoiminta- ja kultturiosaamisen osaamisalue LiI, LiKu, LiWa, Marata, KuMu, MusiTA OPISKELUKYSELY KEVÄT Liiketoiminta- ja kultturiosaamisen osaamisalue LiI, LiKu, LiWa, Marata, KuMu, MusiTA Raportti 5.8. Heikki Likitalo 2 Sisällysluettelo 1. Kyselyn toteutus ja raportin rakenne 3 2.

Lisätiedot

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6.

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6. OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat Raportti 14.6.2010 Heikki Likitalo, Liiketalous, Kuopio Sisällysluettelo 1. Kyselyn

Lisätiedot

Opintojen tutkimus- ja palautetiedon hyödyntäminen ammattikorkeakoulussa

Opintojen tutkimus- ja palautetiedon hyödyntäminen ammattikorkeakoulussa Opintojen tutkimus- ja palautetiedon hyödyntäminen ammattikorkeakoulussa Korkeakoulujen KOTA -seminaari 17.9.2014 Ismo Kinnunen Oulun ammattikorkeakoulu Kehittämisen ja päätöksenteon tulee perustua tosiasioihin.

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelija! Kyselyyn vastaamalla olet mukana kehittämässä opetusta ja mielekästä oppimisympäristöä. Kysely on anonyymi, joten

Lisätiedot

Opiskelijatutkimus 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014

Opiskelijatutkimus 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Opiskelijatutkimus 2014 Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Opiskelijatutkimuksen taustatiedot Tutkimuksen aihealueet: lääketieteen perusopetuksen laatu

Lisätiedot

SUUNTA ON SELVÄSTI YLÖSPÄIN

SUUNTA ON SELVÄSTI YLÖSPÄIN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 62 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Jaana Niemimäki SUUNTA ON SELVÄSTI YLÖSPÄIN Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2010 TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN PUHEENVUOROJA 62 Turun

Lisätiedot

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 204 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.2.205 Pirre Hyötynen, TEK TEKNIIKAN ALAN PALAUTEKYSELY VASTAVALMISTUNEILLE 3.2.205 2 3.2.205 204 ENG:LTÄ VALMISTUNEET, YHTEENVETO /4 Sivunumerot

Lisätiedot

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012 Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa Teemu Rantanen 7.3.2012 Taustaa YAMK-tutkinto edelleen kohtuullisen uusi ja paikoin heikosti tunnettu > Tarvitaan myös tutkimustietoa

Lisätiedot

Tulevaisuuden teologi

Tulevaisuuden teologi Tulevaisuuden teologi Teologikoulutustarveselvitys 2015 Heikki Salomaa Teotar 2 kyselyyn vastanneet (N=527) HY (N=366) 45 % ISY (N=126) 51 % ÅA (N=27) 30 % Koko aineisto Mies (N = 190) 33 % 42 % 48 % 36

Lisätiedot

INFORMAATIOLUKUTAITO OPETUSSUUNNITELMISSA SeAMK:ssa

INFORMAATIOLUKUTAITO OPETUSSUUNNITELMISSA SeAMK:ssa INFORMAATIOLUKUTAITO OPETUSSUUNNITELMISSA SeAMK:ssa - sitkeyttä, suunnittelua ja sopivasti sattumaa Kohti Jupiteria? IL-OPSiin / Tieteiden talo Informaatikko Leena Elenius Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU- JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE KEVÄT 2015 Vastausprosentti: 43 % Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet Sivu 1 / 10 Koulutuksen sisällöt ja

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2013 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Huhtikuu 2013 2/12 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 KYSYMYKSIÄ OPINNOISTA... 3 TYÖMARKKINATILANNE...

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Ammattikorkeakoulukirjastot I TAUSTATIEDOT 1.3 Asema kpl % Osuus % 1 amk-opiskelija 8965 77.2 2 amk-opettaja 1312 11.3 3 muu henkilökunn.

Lisätiedot

Ohjaus Tampereen yliopistossa. Opetusneuvoston Strategiset rastit seminaari 28.9.2011 klo 13.00-16.00 Pinni B1096

Ohjaus Tampereen yliopistossa. Opetusneuvoston Strategiset rastit seminaari 28.9.2011 klo 13.00-16.00 Pinni B1096 Ohjaus Tampereen yliopistossa Opetusneuvoston Strategiset rastit seminaari 28.9.2011 klo 13.00-16.00 Pinni B1096 1 Iltapäivän kulku Miksi ohjauksen kokonaissuunnitelma? Opetuksen kehittämispäällikkö Markku

Lisätiedot

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Ammattikorkeakoulu Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 1.Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

AMKIT-konsortion asiakastyytyväisyyskyselyn 13.3.-13.4.2006 keskeisiä tuloksia

AMKIT-konsortion asiakastyytyväisyyskyselyn 13.3.-13.4.2006 keskeisiä tuloksia AMKIT-konsortion asiakastyytyväisyyskyselyn 13.3.-13.4.2006 keskeisiä tuloksia Jari Tyrväinen, tietopalvelupäällikkö, AMKIT-konsortion laaturyhmä puheenjohtaja Ammattikorkeakoulujen kirjastopäivät 16.-17.8.2006

Lisätiedot

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely Tutkimusraportin tiivistelmä Sara Rönkkönen Opinto- ja opiskelijapalvelut (OOP) Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Tasa-arvosuunnitelma Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 1.2. 7a Tavoitteena tasa-arvoinen Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu Tasa-arvolaki velvoittaa oppilaitoksia tekemään

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutuksen toteutuksen arviointi Hannele Laaksonen

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutuksen toteutuksen arviointi Hannele Laaksonen Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutuksen toteutuksen arviointi Hannele Laaksonen TIIVISTELMÄ Sosiaali- ja terveysalan johtamisen YAMK-koulutus alkoi Tampereen ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

OPINTO-OHJAUS OPINTO-OHJAUS JA OPISKELIJATUUTOROINTI - KASVOT JA KANSSAKULKIJAT

OPINTO-OHJAUS OPINTO-OHJAUS JA OPISKELIJATUUTOROINTI - KASVOT JA KANSSAKULKIJAT OPINTO-OHJAUS OPINTO-OHJAUS JA OPISKELIJATUUTOROINTI - KASVOT JA KANSSAKULKIJAT ESITYKSEN SISÄLTÖ Tässä esityksessä keskitytään kuvaamaan opiskelijatuutoritoimintaa opinto-ohjauksen osana. TAMKin OPINTO-OHJAUS

Lisätiedot

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa 2015 www.tamk.fi TAMK numeroina Koulutusvastuu 7 koulutusalalla Kulttuuriala Liiketalous Tekniikka Luonnonvara-ala Sosiaali- ja terveysala Matkailu- ja ravitsemisala Ammatillinen opettajankoulutus lähes

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus HAKIJAN OPAS AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI Seinäjoella toteutettava koulutus Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikössä järjestetään avoimet

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi 1 Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOJEN HARJOITTELU OPISKELIJAN SILMIN "Harjoittelun tavoitteena

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

OPINTO-OHJAUKSEN PALAUTE OSANA LAATUJÄRJESTELMÄÄ

OPINTO-OHJAUKSEN PALAUTE OSANA LAATUJÄRJESTELMÄÄ OPINTO-OHJAUKSEN PALAUTE OSANA LAATUJÄRJESTELMÄÄ Anne Mustonen Tampereen ammattikorkeakoulu OPINTO-OHJAUKSEN PALAUTE OSANA LAATUJÄRJESTELMÄÄ Tässä esityksessä kerrotaan TAMKin opintoohjauksen keskeisistä

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2011

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2011 OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 67 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Kirsi Angerpuro Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2011 Turun ammattikorkeakoulun Puheenvuoroja 67 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2012

Lisätiedot

Opetuksen ja TKI:n johtaminen ammattikorkeakouluissa

Opetuksen ja TKI:n johtaminen ammattikorkeakouluissa Opetuksen ja TKI:n johtaminen ammattikorkeakouluissa Ammattikorkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 9.10.11.2011 Laurea Vuokko Kohtamäki, Tampereen yliopisto/ Higher Education Group Lähtökohtia

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (6) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma Opintojen laajuus on 90 opintopistettä, ja ohjeaika

Lisätiedot

SIDOSRYHMÄKYSELY SYKSY 2013

SIDOSRYHMÄKYSELY SYKSY 2013 14.2.2014 SIDOSRYHMÄKYSELY SYKSY 2013 Mittarityöryhmä Tuula Peura Heikki Likitalo Pentti Mäkelä Seppo Räsänen TeKu LiKu LiKu KePa T E K I J Ä : Pentti Mäkelä 2 (18) SISÄLLYS 1 KYSELYN TOTEUTUS JA VASTAAJAT...

Lisätiedot

Lukion laatukysely 2014

Lukion laatukysely 2014 Lukion laatukysely 2014 Kyselyyn vastanneita oli 176, joista 123 teki kyselyn loppuun asti. (vuonna 2011: 160 ja 105) Vuositasoittain kyselyn teki loppuun asti: 1. vuositaso 46 (45) 2. vuositaso 58 (38)

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 45 82 80 69 60 133 % 99 % -2 % 8 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 45 82 80 69 60 133 % 99 % -2 % 8 % 1 ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016 AMK

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

Jyväskylä ammattiopiston opintoohjaussuunnitelma

Jyväskylä ammattiopiston opintoohjaussuunnitelma No. Jyväskylä ammattiopiston opintoohjaussuunnitelma KT Jukka Lerkkanen Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu Julkaistu 10.01.2005 Lerkkanen, Jukka Jyväskylä ammattiopiston opinto-ohjaussuunnitelma

Lisätiedot

Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN

Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN Sinut on hyväksytty aikuisopiskelijaksi Metropolia -ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelmaan suorittamaan sairaanhoitaja

Lisätiedot

Yliopistojen kandipalaute

Yliopistojen kandipalaute Yliopistojen kandipalaute Helena Rasku-Puttonen Korkeakoulujen KOTA-seminaari 17.9.2014 Taustaa Opiskelijoiden aloitteesta v. 2008; useita työryhmiä Palautekyselyiden kartoitus: Opiskelijoiden osallistaminen

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA Jorma Tukeva 17.1.2012 KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA 1. TAUSTATIETOJA Sijoittumiskyselyn kohderyhmänä olivat nuorisoasteen opiskelijat, jotka ovat suorittaneet metsäalan perustutkinnon

Lisätiedot

HUS TOB 2015 KUNTAYHTYMÄ

HUS TOB 2015 KUNTAYHTYMÄ HUS TOB 2015 KUNTAYHTYMÄ Löydätte yksikkönne tulokset kalvosarjan alussa ja tämän jälkeen vertailut. Erot voidaan vastauksien määrien (N) mukaan tulkita seuraavasti: N > 10 000 ero suurempi kuin 0,15 on

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, koulu työyhteisönä Koulu työyhteisönä 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten yhteistyö koulussanne toimii opetushenkilöstön

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

Demokratiakasvatusselvityksen tuloksia. Kristina Kaihari opetusneuvos YL 17.4.2012

Demokratiakasvatusselvityksen tuloksia. Kristina Kaihari opetusneuvos YL 17.4.2012 Demokratiakasvatusselvityksen tuloksia Kristina Kaihari opetusneuvos YL 17.4.2012 Demokratiakasvatusselvityksen (PK, LU, AM) tavoitteet saada konkreettista tietoa koulujen ja oppilaitosten osallistumista

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Yhdistyksen jäsenkysely 2013

Yhdistyksen jäsenkysely 2013 Yhdistyksen jäsenkysely 13 Yhdistys järjesti jäsenkyselyn loka marraskuussa 13. Kysely toteutettiin Googlella ja linkki välitettiin Uutiskirjeen kautta. Kysely toteutettiin myös ruotsinkielisenä. Ensimmäisen

Lisätiedot

VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012

VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012 VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012 INNOLINK RESEARCH OY TAMPELLAN ESPLANADI 2, 4.krs, 33100 TAMPERE FREDRIKINKATU 34 B 22, 00100 HELSINKI Puh. 010 633 0200 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA Esipuhe Tämä poliittinen ohjelma on Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan O Diakon linjaus opiskelijan yhteiskunnasta ja korkeakoulusta. Tässä ohjelmassa linjataan

Lisätiedot

OPISKELUHYVINVOINTITYÖ JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUSSA. Heini Pietilä 11.4.2012 1

OPISKELUHYVINVOINTITYÖ JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUSSA. Heini Pietilä 11.4.2012 1 OPISKELUHYVINVOINTITYÖ JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUSSA Heini Pietilä 11.4.2012 1 HYVINVOINTITYÖN TAVOITE Tavoitteena on edistää opiskelijan terveyttä ja opiskelukykyä sekä opiskeluyhteisöjen hyvinvointia

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

Seloste 1 (9) Versio Näyttötutkinnot 30.12.2013 5. opiskelijapalautekyselyä.

Seloste 1 (9) Versio Näyttötutkinnot 30.12.2013 5. opiskelijapalautekyselyä. Seloste 1 (9) AIPAL näyttötutkintojen opiskelijapalaute 1.1.2014 alkaen Yleistä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän (REDU) Lapin ammattiopistossa, Lapin matkailuopistossa ja Lapin urheiluopistossa käytetään

Lisätiedot

Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014

Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014 Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014, Uutisia maailmalta sekä Kirjaston ja tietopalvelun uutisia L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O C E N T R A L F Ö R B U N D E T F Ö R B A R N

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa. Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa. Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus Pedagoginen johtaminen Salpauksessa Opiskelijat ja työelämä Maarit

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi OPPIMISPROSESSIEN OHJAUS & KÄYTTÄYTYMIS JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi OPPIMISPROSESSIEN OHJAUS & KÄYTTÄYTYMIS JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi OPPIMISPROSESSIEN OHJAUS & KÄYTTÄYTYMIS JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT Kysely johtajille, opettajille ja oppilaille kevät 2010 Piia Seppälä, arvioinnin

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 79 84 75 79 105 71 % 99 % -11 % 8 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 79 84 75 79 105 71 % 99 % -11 % 8 % 1 Lahden ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Ammattikorkeakoulututkinnot Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012

Lisätiedot

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon laadun kehittäminen. Pentti Rauhala FT, dosentti 17.11.2011

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon laadun kehittäminen. Pentti Rauhala FT, dosentti 17.11.2011 Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon laadun kehittäminen Pentti Rauhala FT, dosentti 17.11.2011 Uusimmat korkeakoulupoliittiset ulkoiset arvioinnit Pratt, J.&Kekäle, T.&Maassen, P.&Papp, I.&Perellon, J.&Utti,

Lisätiedot

KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ

KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ 1 2 Ammattikorkeakoulututkintoja, ylempiä AMK-tutkintoja ja erikoistumisopintoja. EDELLÄKÄVIJÖIDEN HAAGA-HELIA! HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu kouluttaa liike-elämän

Lisätiedot

Kuinka monta vuotta vastaajat ovat jo olleet mukana harrastuksessa?

Kuinka monta vuotta vastaajat ovat jo olleet mukana harrastuksessa? Kysely-yhteenveto Virtuaalihevosharrastajien ikä- ja osaamiskyselyn tulokset Kysely julkaistiin 4.10.2012, ja se suljettiin kuukauden kuluttua 4.11.2012 jolloin siihen oli vastannut 420 harrastajaa. Vertailulukuna

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 131 159 163 151 130 125 % 99 % 3 % 8 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 131 159 163 151 130 125 % 99 % 3 % 8 % 1 Turun ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016

Lisätiedot

Arkkitehdit, maisemaarkkitehdit maisterit työelämässä 2014

Arkkitehdit, maisemaarkkitehdit maisterit työelämässä 2014 Arkkitehdit, maisemaarkkitehdit ja taiteen maisterit työelämässä 2014 Vuosina 2010, 2011 ja 2012 valmistuneet Emilia Keijonen Kesäkuu 2014 Johdanto Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa korkeakoulusta valmistuneiden

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja vertailukunnassa Tutkimuksia Heikki Miettinen Sisällys Johdanto Selvityksen taustaa Otos ja vastaukset Otos ja vastaukset Kadut Puistojen

Lisätiedot

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA Hyvä vastaaja! Kysely on osa kartoitustyötä, jolla keräämme tietoa työssäoppimisesta toisen asteen ammatillisen perustutkinnon opiskelijoilta.

Lisätiedot

Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin. ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia

Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin. ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia Kirjasto- ja kulttuuripalvelut, äitiys- ja lastenneuvolat sekä jätehuolto ja kierrätystoiminta parhaiten hoidettuja kuntapalveluita

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa 1.7.2011 Suomen yliopistokirjastojen neuvosto lähetti huhti-toukokuussa 2011 yliopistokirjastoille kyselyn Sosiaalisen median

Lisätiedot

Opiskelijoiden kokemuksia moniammatillisesta terveysalan simulaatio-opetuksesta Kuopiossa

Opiskelijoiden kokemuksia moniammatillisesta terveysalan simulaatio-opetuksesta Kuopiossa Opiskelijoiden kokemuksia moniammatillisesta terveysalan simulaatio-opetuksesta Kuopiossa Terhi Saaranen, dosentti, yliopistonlehtori, TtT, Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos Kirsimarja Metsävainio,

Lisätiedot

Päivi Jokitalo. Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut. Kirjastojen käyttäjäkysely

Päivi Jokitalo. Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut. Kirjastojen käyttäjäkysely Päivi Jokitalo. Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen käyttäjäkysely Tämän päivän sisällöt : Kirjastojen käyttäjäkysely erikoiskirjastojen vastaukset 2010 kyselyn kehittäminen jatkossa

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat ammattiopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun uusien opiskelijoiden tulokyselyraportti Syksyllä-2012 aloittaneet uudet opiskelijat

Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun uusien opiskelijoiden tulokyselyraportti Syksyllä-2012 aloittaneet uudet opiskelijat Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun uusien opiskelijoiden tulokyselyraportti Syksyllä-2012 aloittaneet uudet opiskelijat Tiivistelmä Linda Witick/OOP 22.1.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto

Lisätiedot

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Yleistä... 3 Sijainti... 3 Kirjautuminen... 3 Kyselyn rakenne... 3 Opettajan toiminnot kirjautumisen jälkeen... 3 Lukuvuoden opintojaksojen listaaminen...

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tiedonkeruu 2013 ja ajankohtaisia asioita. Kota-seminaari 21.08.2013 Kaisu Piiroinen

Ammattikorkeakoulujen tiedonkeruu 2013 ja ajankohtaisia asioita. Kota-seminaari 21.08.2013 Kaisu Piiroinen Ammattikorkeakoulujen tiedonkeruu 2013 ja ajankohtaisia asioita Kota-seminaari 21.08.2013 Kaisu Piiroinen Esityksessä Ajankohtaisia kysymyksiä Tiedonkeruu teknisesti aikataulu uusi tiedonkeruu tiedonkeruun

Lisätiedot

TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN

TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN Harri Koskenranta yliopettaja 1 Esityksen sisältö Laureasta Turvallisuusalan korkeakoulututkinnot Laureassa Turvan koulutuksen kehittäminen T&K&I 2 Laureasta

Lisätiedot

Yliopistoyhteisöstä valmiuksia työelämän yhteisöihin

Yliopistoyhteisöstä valmiuksia työelämän yhteisöihin Yliopistoyhteisöstä valmiuksia työelämän yhteisöihin Miten yliopisto-opiskelu tuottaa työyhteisövalmiuksia? Ida Mielityinen asiantuntija, koulutuspolitiikka Suvi Pulkkinen varapuheenjohtaja, Akavan opiskelijat

Lisätiedot

Tradenomit työmarkkinoilla

Tradenomit työmarkkinoilla Tradenomit työmarkkinoilla Uudistu ja uudista 2011 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-, työvoima- ja elinkeinopolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Minkälaista osaamista tarvitaan? Yleinen osaaminen korostuu

Lisätiedot

Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset

Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset Kyselyn tavoite selvittää nuorten tulevaisuuden suunnitelmia ammattiin, opiskeluun sekä opintojen sisältöihin ja oppimisympäristöihin (Mun koulu!) liittyviä

Lisätiedot

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala RAPORTTI Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 Siru Korkala Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 CIMOn kysely oppilaitoksille

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammattistartti on valtakunnallisesti ja paikallisesti suunnattu ratkaisemaan ongelmia, jotka syntyvät nuoren uravalinnan

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2006

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2006 AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2006 Ammattikorkeakoulujen toinen yhteinen kirjaston asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin 14.3.-13.4.2006 lähes samansisältöisenä kuin vuonna 2004. Vastausten

Lisätiedot

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5.

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5. 1 SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista Jyri Sallinen 14.5.2012 15 ammattikorkeakoulua HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

DUAALIMALLIHANKE. Teemu Rantanen Laurea-amk 4.12.08

DUAALIMALLIHANKE. Teemu Rantanen Laurea-amk 4.12.08 DUAALIMALLIHANKE Teemu Rantanen Laurea-amk 4.12.08 Taustaa Kiinnostuksen kohteena ovat ammatillisen ja tieteellisen korkeakoulutuksen tehtävät ja työnjako ylempien korkeakoulututkintojen osalta Keskeinen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Esityksen aihe JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Mirja Immonen, koulutuspäällikkö 1 PERUSTIETOJA 2010 Opiskelijamäärä 8490, tutkinto opiskelijoita 6789 Suoritetut tutkinnot v. 2010 yhteensä 1634 Amk tutkintoja

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (5) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Automaatioteknologian koulutusohjelma Opintojen ohjeaika on 2 lukuvuotta ja opinto-oikeusaika

Lisätiedot

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista YTM, suunnittelija Sanna Lähteinen Sosnet, Valtakunnallinen

Lisätiedot

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki Uudistuva insinöörikoulutus Seija Ristimäki Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Toimipaikat sijaitsevat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla Neljä koulutusalaa: kulttuuri liiketalous sosiaali-

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016 Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella Heikki Blom 20.5.2016 Selvitykset ja arvioinnit Lukion tuottamat jatkokoulutusvalmiudet korkeakoulutuksen näkökulmasta. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja

Lisätiedot

Laboratoriohenkilökunnan koulutus; miten turvata tulevaisuuden ammattitaitoinen henkilökunta? Labquality

Laboratoriohenkilökunnan koulutus; miten turvata tulevaisuuden ammattitaitoinen henkilökunta? Labquality Laboratoriohenkilökunnan koulutus; miten turvata tulevaisuuden ammattitaitoinen henkilökunta? Labquality Mikrobiologian laboratorioiden edustajien neuvottelukokous 17.10.2008 Seija Tuokko Laboratoriossa

Lisätiedot

KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN?

KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN? KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN? Terhi Skaniakos Erikoissuunnittelija Strateginen kehittäminen Kurssipalautejärjestelmä Tarkoituksena on kerätä systemaattista palautetta yliopiston kaikista tutkinto-opiskelijoille

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot