Reelinkirinne 1 (17) Asianumero 4812/ /2015 Aluenumero Asemakaavan muutos. 42. kaupunginosa, Saunalahti Kortteli ja virkistysalue

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Reelinkirinne 1 (17) Asianumero 4812/ /2015 Aluenumero Asemakaavan muutos. 42. kaupunginosa, Saunalahti Kortteli ja virkistysalue"
  • Eija Aho
  • 9 kuukautta sitten
  • Katselukertoja:

Transkriptio

1 1 (17) Asianumero 4812/ /2015 Aluenumero Reelinkirinne Asemakaavan muutos 42. kaupunginosa, Saunalahti Kortteli ja virkistysalue MUUTETAAN VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA: Aluenro , Saunalahdenportti, Hyväksytty Aluenro , Saunalahdenportti, muutos, Hyväksytty

2 2 (17) Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan / Asemakaavan muutoksen / Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 8. päivänä kesäkuuta 2016 päivättyä, 24. päivänä toukokuuta 2017 muutettua Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksessa laadittua asemakaavakarttaa, piirustusnumero Sijainti Suunnittelualue sijaitsee Saunalahden alueen kaakkoisreunassa noin 100 metriä paikalliskeskuksesta. Alue rajautuu lännessä ja etelässä Kummelinmetsän virkistysalueeseen, pohjoisessa Reelinkikujaan ja Reelinkikatuun sekä idässä Kauklahdenväylän suojaviheralueeseen. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Espoon opaskarttapohjalla esitettynä: Vireilletulo Vireilletulosta on tiedotettu osallistumis- ja arviointisuunnitelman kuulutuksen yhteydessä Kaavasta on tiedotettu kaavoituskatsauksessa Laatija Espoon kaupunki Kaupunkisuunnittelukeskus Asemakaavayksikkö Käyntiosoite: Kirkkojärventie 6 B, 4. krs. puh Postiosoite: Faksi PL ESPOON KAUPUNKI Patrik Otranen, arkkitehti Kaisa Lahti, liikennesuunnitteluinsinööri

3 3 (17) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ Alueen nykytila Asemakaavan sisältö ja mitoitus LÄHTÖKOHDAT Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Rakennusjärjestys Tonttijako Rakennuskiellot Muut suunnitelmat ja päätökset Pohjakartta Selvitys alueesta Alueen yleiskuvaus Maanomistus Rakennettu ympäristö Luonnonolosuhteet Suojelukohteet Ympäristön häiriötekijät ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Kaupungin ja seudun yleiset tavoitteet Alueen toimintoja, mitoitusta ja ympäristön laatua koskevat tavoitteet Osallisten tavoitteet ASEMAKAAVAN KUVAUS Yleisperustelu ja -kuvaus Mitoitus Kaavan mukainen rakennettu ympäristö Maankäyttö Liikenne Palvelut Yhdyskuntatekninen huolto Maaperän rakennettavuus ja puhtaus Kaavan mukainen luonnonympäristö Kaavan mukaiset suojelukohteet Ympäristön häiriötekijät Nimistö ASEMAKAAVARATKAISUN VAIKUTUKSET Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen Vaikutukset luontoon ja maisemaan Vaikutukset ihmisten elinoloihin (terveyteen, turvallisuuteen, esteettömyyteen, eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä, sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin) Kaavataloudelliset vaikutukset ja energiahuolto Muut merkittävät vaikutukset ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Rakentamisaikataulu SUUNNITTELUN VAIHEET Suunnittelun vireilletulo ja suunnittelua koskevat päätökset Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelu ja asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot Käsittelyvaiheet ja vuorovaikutus Sivu LIITTEET:

4 4 (17) Liite 1 Seurantalomake, liitetään aineistoon hyväksymiskäsittelyssä. Liite 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Liite 3 Maaperä ja rakennettavuuskartta Liite 4 Maanomistuskartta Liite 5 Alueen liikenteellinen sijainti tavoiteverkossa Luettelo muusta kaavaa koskevasta materiaalista Suunnitteluaineistoon kuuluu asemakaavan muutos (kartta), selostus liitteineen ja havainnekuva. Asemakaavan muutoksen yhteydessä on tehty asemakaavan ratkaisuja täydentävä viitesuunnitelma (Sito Oy, 2017) Asemakaavan laatimisen yhteydessä on lisäksi tehty seuraavat selvitykset ja tarkastelut: - Meluselvitys (Sito, 2017) - Selvitys liito-oravien ja maankäytön suunnittelun yhteensovituksesta Espoonlahden ja Matinkylän alueilla (Espoo, kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 5/2014, ) - Kummelinmetsä, liito-oravalausunto (Keiron, ) - Espoon Kummelinvuoren liito-oravaselvitys 2016 sekä liito-oravakannan seurantaraportti (Ympäristötutkimus Yrjölä, )

5 5 (17) 1 TIIVISTELMÄ 1.1 Alueen nykytila Kaavanmuutoksen kohteena oleva kortteli on nykyisin rakentamatonta sekametsää Kummelivuoren pohjoisrinteessä. Korttelia ympäröivät pohjoispuolella katualue ja eteläpuolella rinnemetsäinen lähivirkistysalue. Korttelin länsiosassa on havaittu liito-oravan ydinalue eli liito-oravan elinympäristön eniten käytetty osa. Kaavanmuutosalueen pohjois- ja länsipuolella on asuinkerrostalokortteleita, joille kaavoitetuista rakennuksista on toteutettu osa ja osa on suunnitteluvaiheessa. Itäreunalla alue rajautuu Kauklahdenväylän suojaviheralueeseen. Alueen läheisyydessä sijaitsee palvelukeskittymä, johon sisältyvät peruskoulu ja päivittäistavarakauppa 1.2 Asemakaavan sisältö ja mitoitus Asemakaavan muutosalueen pinta-ala on noin 7,2 ha. Korttelin rakennusoikeuden määrä on k-m 2. Asuinrakennuksissa sallitaan myös asuntoihin liittyvät työtilat maantasokerroksessa, enintään 5% kokonaiskerrosalasta. Korttelitehokkuudeksi muodostuu e k = 1,17 mikä on pienenevän korttelialueen vuoksi nykyistä tehokkaampi. Asemakaavan muutoksessa esitetään tehtäväksi maanvaihtoja siten, että AKkorttelialueesta siirtyy sen länsiosassa noin 1853 m 2 aluetta osaksi virkistysaluetta (VL). Vastaavasti itäreunalla noin 583 m 2 virkistysaluetta liitetään osaksi korttelia, jolloin korttelin reuna jyrkässä rinnemetsässä voidaan luontevammin liittää ja maisemoida virkistysalueen reunaan. AK-korttelialueen pinta-alaksi muodostuu asemakaavan muutoksessa m 2, mikä on 1270 m 2 nykyistä vähemmän. 2 LÄHTÖKOHDAT 2.1 Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista suunnittelualuetta koskevat Helsingin seudun erityiskysymykset (ohjelmakohta 4.6). Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Yleistavoitteiden mukaisesti alueen rakentaminen eheyttää yhdyskuntarakennetta hyödyntämällä olemassa olevia liikenneyhteyksiä, teknisiä verkostoja ja palveluita. Alue rakentuu osaksi Länsimetron jatkeen vyöhykkeen kokonaisuutta, jossa kaupunkirakennetta on määrä tiivistää. Laadukas asuin- ja elinympäristö ja virkistysalueet - sekä luonnonsuojelulliset tavoitteet huomioiden. Helsingin seudun erityiskysymykset Alueen suunnittelussa hyödynnetään joukkoliikenteen, mahdollisesti raideliikenteen sekä seutua ympäröivien kaupunki- ja taajamaverkoston mahdollisuuksia. Asemakaavatyö jatkaa Espoon kaupunkirakennetta eheyttävää suunnittelua Länsimetron jatkeen, Matinkylä-Kivenlahti, kehitysvyöhykkeellä. Suunnittelussa on pidetty huolta toimivan viheralueverkoston ja virkistysyhteyksien jatkuvuudesta Maakuntakaava Voimassa olevat: Uudenmaan maakuntakaava kattaa koko maakunnan alueen ja se sisältää kaikkien maankäyttömuotojen osalta alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen

6 6 (17) periaatteet. Lainvoiman kaava sai korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä vuonna Uudenmaan maakuntakaavassa (vahvistettu ympäristöministeriössä ) alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi, jonka pohjoispuolelle on merkitty viheryhteystarve. Suunnittelualue sijaitsee ominaisuuksiltaan arvokkaalla pohjavesialueella, ja sitä koskevat toimenpiteet on maakuntakaavan mukaan suunniteltava siten, etteivät ne vähennä pysyvästi pohjaveden määrää tai heikennä sen laatua. Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa (vahvistettu ympäristöministeriössä ) alue on osoitettu tiivistettäväksi taajamatoimintojen alueeksi, joka tukeutuu kestävään liikennejärjestelmään, ja alueen lähistölle on esitetty metroa varten varattu liikennetunneli. Uudenmaan 1. ja 3. vaihemaakuntakaava eivät koske suunnittelualuetta Yleiskaava Voimassa olevat: Espoon eteläosien yleiskaava Alueella on voimassa Espoon eteläosien yleiskaava, joka käsittää Leppävaaran, Tapiolan, Matinkylän, Espoonlahden ja Kauklahden suuralueet. Kaava sai lainvoiman vuonna Espoon eteläosien yleiskaavassa (lainvoimainen ) kaavanmuutosalueen länsiosa on varattu asuntoalueeksi, jolle sijoitetaan ensisijaisesti tiivistä ja matalaa asuntorakentamista (A2). Lisäksi suunnittelualue liittyy virkistysalueeseen (V), alueen eteläpuolella sijaitsevaan Kummelimetsään. Suunnittelualueen luoteispuolelle, sen välittömään läheisyyteen on merkitty keskustatoimintojen ja lähipalvelujen alue (C) sekä julkisten palvelujen ja hallinnon alue (PY). Nyt laadittu asemakaavan muutos on vastaa yleiskaavan yleisperiaatetta (asuminen) ja on sisällöltään lainvoimaisen yleiskaavan jälkeen laadittujen asemakaavan muutosten hengen mukainen Asemakaava Asemakaavan muutosalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: Saunalahdenportti (421100), joka on tullut lainvoimaiseksi Asemakaava sisältää Kummelimetsän lähivirkistysaluetta. Saunalahdenportti, muutos (421103), joka on tullut lainvoimaiseksi Asemakaava sisältää asuinrakennusten korttelin (A-1) sekä lähivirkistysaluetta (VL-1) Rakennusjärjestys Valtuusto hyväksyi Espoon kaupungin rakennusjärjestyksen ( 112). Rakennusjärjestys astui voimaan Tonttijako Asemakaava-alueelle ei ole laadittu tonttijakoa Rakennuskiellot Asemakaava-alueella ei ole rakennuskieltoa mutta liito-oravan ydinalue estää osaksi asemakaavan mukaisen rakentamisen.

7 7 (17) Muut suunnitelmat ja päätökset Suunnittelualue kuuluu ns. Saunalahti-sopimuksen piiriin, joka on Espoon kaupungin, Asuntosäätiön ja Keskus-Sato Oy:n välinen allekirjoitettu ja sekä täydennetty yhteistoimintasopimus ja esisopimus Pohjakartta Pohjakartta mittakaavassa 1:1000 on Espoon kaupunkitekniikan keskuksen laatima ja se täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 54a :n vaatimukset. 2.2 Selvitys alueesta Alueen yleiskuvaus Kaavanmuutoksen kohteena oleva kortteli on nykyisin rakentamatonta sekametsää Kummelivuoren pohjoisrinteessä. Korttelia ympäröivät pohjoispuolella katualue ja eteläpuolella rinnemetsäinen lähivirkistysalue. Korttelin länsiosassa on havaittu liito-oravan ydinalue eli liito-oravan elinympäristön eniten käytetty osa. Kaavanmuutosalueen pohjois- ja länsipuolella on asuinkerrostalokortteleita, joille kaavoitetuista rakennuksista on toteutettu osa ja osa on suunnitteluvaiheessa. Itäreunalla alue rajautuu Kauklahdenväylän suojaviheralueeseen. Alueen läheisyydessä sijaitsee palvelukeskittymä, johon sisältyvät peruskoulu ja päivittäistavarakauppa Maanomistus Alueen maan omistaa Sato Oyj sekä Espoon kaupunki. Maanomistuskartta on liitteenä Rakennettu ympäristö Maankäyttö Suunnittelualue sijaitsee Saunalahden alueen kaakkoisreunassa noin 100 metriä paikalliskeskuksesta. Alue rajautuu lännessä ja etelässä Kummelinmetsän virkistysalueeseen, pohjoisessa Reelinkikujaan ja Reelinkikatuun sekä idässä Kauklahdenväylän suojaviheralueeseen. Reelinkikujan toisella puolella korttelissa on vuonna 2015 ja korttelissa vuonna 2016 valmistuneet rakennukset. Kortteli on keväällä 2017 osin rakenteilla. Väestö, työpaikat ja elinkeinotoiminta Asemakaava-alueelle sijoittuu laskennallisesti noin 70 asukasta (1 asukas/45 k-m2). Yhdyskuntarakenne Asemakaavan muutosalue on kehittyvää Länsimetronjatkeen vyöhykettä, joka tukeutuu palveluissa tulevaisuudessa suureksi osaksi noin 2 km päässä olevaan Kivenlahden metrokeskukseen. Lähipalvelut, kuten päivittäistavarakauppa ja peruskoulu sijaitsevat noin 100 metrin päässä. Saunalahden alue on keväällä 2017 rakentumassa valmiiksi. Kaupunki-/taajamakuva Asemakaavan muutosalue muodostuu kahdesta 5-kerroksisesta rakennusmassasta. Ne muodostavat massallisesti yhteneväisen ja korttelia (6-7- kerroksiset asuinrakennukset) täydentävän korttelirakenteen. Kaavamuutosalueen rakennukset eivät varjosta olevia ja rakenteilla olevia asuinrakennuksia tai niiden pihoja. Julkisivut on määrätty nykyisen kaavan mukaisesti rapattavaksi vaaleiksi ja katutason kerros ylemmistä poikkeavaksi materiaalin ja värityksen osalta. Lisäksi julkisivuissa tulee olla perusvärityksestä ja materiaalista poikkeavia tehostealueita. Rakennuksen kadunpuoleisia sisäänkäyntejä ja niiden ympäristöjen tulee olla viihtyisät ja niitä tulee korostaa kaupunkikuvassa.

8 8 (17) Liikenne Ajoneuvoliikenne Asemakaavan muutosaluetta rajaavat vähäliikenteiset tonttikadut, Reelinkikatu ja Reelinkikuja. Reelinkikatu liittyy pohjoisessa alueelliseen kokoojakatuun, Saunalahdenkatuun. Etelässä kohde rajautuu lähivirkistysalueeseen ja idässä Kauklahdenväylän suojaviheralueeseen. Reelinkadulle ja Reelinkikujalle tulee yhteensä 23 yleistä pysäköintipaikkaa. Kauklahdenväylän keskimääräinen arkivuorokauden liikennemäärä kaavaalueen kohdalla oli syksyllä 2015 noin ajoneuvoa vuorokaudessa ja Saunalahdenkadun liikennemäärä vastaavasti ajoneuvoa arkivuorokautena. Reelinkikadun ja Reelinkikujan liikennemäärät ovat vähäisiä. Kuva: Keskimääräinen arkivuorokausiliikenne syksyllä 2015 Liikenne-ennusteen mukaan Kauklahdenväylän liikennemäärä kasvaa vuoteen 2040 mennessä noin ajoneuvoon arkivuorokautena ja Saunalahdenkadulla liikenne noin ajoneuvoon arkivuorokautena. Kauklahdenväylää ollaan varauduttu leventämään 2+2 -kaistaiseksi. Kuva: Ajoneuvo- ja raideliikenteen tavoiteverkko vuodelle 2040

9 9 (17) Jalankulku ja pyöräily Alueelta on hyvät jalankulku- ja pyöräily-yhteydet. Kevyen liikenteen tavoiteverkon 2015 mukaan alueelle ei ole esitetty uusia yhteyksiä, vaan reitit ovat pääosin nykyisiä tai parannettavia. Reelinkikadulla on pyöräilyn paikallisreitti, joka jatkuu jalankulun ja pyöräilyn ylikulkusiltana Kauklahdenväylän yli. Kauklahdenväylän itäpuolella kulkee pyöräilyn seutureitti. Saunalahdenkadun varrella on pyöräilyn pääreitti. Kivenlahden tulevalle metroasemalle on alueelta matkaa noin 1,5 km. Kuva: Pyöräilyn tavoiteverkko vuodelle 2040 Alueen sisäinen liikenne ja pysäköinti Tontti on rakentamaton. Tonttiliittymiä ei Reelinkikadulle eikä Reelinkikujalle ole nykyisessä asemakaavassa rajoitettu. Tontin pysäköintipaikat tulee järjestää voimassa olevan kaavan mukaan tontilla.

10 10 (17) Julkinen liikenne Lähimmät bussipysäkit ovat Saunalahdenkadulla noin 150 metrin etäisyydellä. Kun Länsimetro alkaa liikennöidä, kulkee Saunalahdentietä kaksi bussilinjaa, jotka molemmat päättyvät Matinkylän metroasemalle. Bussilinja 164 lähtee Saunalahdesta ja linja 165 lähtee Kauklahdesta kulkien Kauklahden aseman kautta. Palvelut Suunnittelualueella ei ole palveluita. Yhdyskuntatekninen huolto Suunnittelualueen kunnallistekniikka on pääosin rakennettu valmiiksi. Asemakaavan muutos ei muuta mitoituksia eikä periaatteita. Kunnallistekninen yleissuunnitelma (SITO, 2010) on tehty aikaisemman kaavamuutosprosessin yhteydessä Erityistoiminnat Alueella ei ole erityistoimintoja Luonnonolosuhteet Alueen etelä ja länsiosassa on nykyistä ja säilyvää Kummelinmetsään liittyvää rinnemaastossa olevaa sekametsää. Rinteen yläosissa on mäntypuuvaltaista metsää. Alue on osa rinteisen Kummelimetsän laajempaa paikallista lähivirkistysaluetta. Luonnontilaista aluetta täydentää alueen itäpuolella Kauklahdenväylän viereinen suojaviheralue (EV). Alueen rakennettavuus on luokkaa 3B, vaikeasti rakennettava rinnemaasto. Rakennuspaikka on kuitenkin kokonaisuudessaan moreenipohjalla. Rakennusten alueella nykyinen maanpinta on tasossa mpy. Alueelle on tehty liito-oravakartoitus vuonna 2015 (Keiron, 2015), jossa osalle suunnittelualuetta on sijoittunut liito-oravan elinpiirin ydinalue useine papanahavaintoineen Suojelukohteet Ympäristön häiriötekijät Asemakaavan muutosalueella on liito-oravan ydinalue, joka tulee suojella. Asemakaavassa selvitysten ja vuosien maastokäyntein mukainen liitooravan ydinalue on merkitty s-1-merkinnällä. Tämä osa entisestä rakentamattomasta korttelialueesta (A-1) muutetaan osaksi laajempaa Kummelinmetsän virkistysaluetta (VL-1). Kummelinvuoren pohjoisrinteen alareuna, korttelialueen eteläpuolella voi koivuvaltaisen puustonsa puolesta toimia liito-oravan yhteysreittinä. Virkistysalueen merkintään (VL-1) on sisällytetty tarve säilyttää se liitooravan yhteysreittinä puustoa säilyttäen ja mahdollisia aukkopaikkoja täydennysistuttaen ja mahdollinen polkuverkosto tulee hienovaraisesti sovittaa maastoon. Ympäristön lievänä häiriötekijänä on Kauklahdenväylän liikennemelu. Meluselvityksen mukaan (Sito, 2017). Kauklahden väylän liikenne-ennuste on tehty vuodelle 2040 (KAVL), jossa liikennemäärän on ennustettu olevan ajoneuvoa vuorokaudessa. Kauklahdenväylän puoleisilla julkisivuilla suurin meluarvo on 64 db, joten äänitasoerovaatimukseksi riittää 30 db. Tämä vaatimus saavutetaan nykyisillä rakennepaksuuksilla ilman erillistä kaavamerkintää. Meluun suuntautuvat parvekkeet tulee lasittaa ja piha-alueet suojata 1,2 metrisellä tiiviillä kaiteella.

11 11 (17) 3 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET 3.1 Kaupungin ja seudun yleiset tavoitteet Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa asuinrakentamisen toteuttaminen kaavallisten tiivistämistavoitteiden pohjalta luontoarvot huomioiden. Rakennuoikeuden määrä ei muutu asemakaavan muutoksessa mutta pienenevä korttelialue (AK). Kerrosluku kasvaa nykyisestä kolmesta viiteen. Kaavan toteuttaminen edesauttaa myös alueen alueen valmistumista ja alueen auttaa kehittämään ja säilyttämään alueen palveluverkkoa. 3.2 Alueen toimintoja, mitoitusta ja ympäristön laatua koskevat tavoitteet 3.3 Osallisten tavoitteet Asukasmielipiteet Korttelin tiivistäminen muodostaa siitä yhtenäisen kokonaisuuden Reelinkikadun ja -kujan rakennettujen ja rakenteilla olevien rakennusten kanssa. Oleville katualueille ei tule muutosta. Kaavamuutoksessa virkistysalueen koko kasvaa noin 1270 m 2 :llä, kun liito-oravan ydinalueen käsittävä vanhan korttelin osa muutetaan lähivirkistysalueeksi. Virkistysalueen reuna tulee näin paremmin kiinni rakennettuun alueeseen Reelinkikujalla, parantaen ja avartaen myös viereisiltä kortteleilta ja avautuvia näkymiä. Asemakaavan muutoksesta on laadittu Osallistumis- ja arviontisuunnitelma, joka on päivätty ja joka oli nähtävillä MRA 30 :n mukaisesti nähtävillä Nähtävillä olon aikana ei saatu yhtään mielipidettä. Lausuntoja ja kannanottoja ei pyydetty. 4 ASEMAKAAVAN KUVAUS 4.1 Yleisperustelu ja -kuvaus Asemakaavan muutoksen lähtökohtana on ollut Saunalahdenportin alueen korttelissa esiin tulleiden liito-oravien pesä- ja papanapuuhavaintojen vuoksi. Selvitykset tehtiin vuosien aikana. Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan korttelin nykyisten asemakaavan mukaisien rakennusmassojen siirtäminen pohjoisemmaksi, mahdollistamalla kahden 5-kerroksisen asuinkerrostalon rakentaminen Reelinkikadun eteläreunalle. Nykyisessä asemakaavassa on osoitettu rakennusalat viidelle 3- kerroksiselle asuinrakennukselle. Rakentamisen painopistettä siirretään kaavaalueen itäiseen osaan jolloin uudet kerrostalot muodostavat kokonaisuuden rakenteilla ja suunnitteilla olevan korttelin kanssa. Nykyistä korttelialuetta pienennetään sen länsipäässä ja muutetaan osaksi Kummelimetsän virkistysaluetta (VL-1). Tälle alueelle osoitetaan asemakaavassa liito-oravan elinpiirin suojelualue s-1 -merkinnällä. Vastaavasti itäosassa korttelialue laajenee hieman virkistysalueen suuntaan, jotta jyrkkä maasto saadaan tasattua luontevasti tontin ja virkistysalueen välisellä rajavyöhykkeellä. Kokonaisuudessaan korttelialue pienenee ja tehostuu, mutta rakennusoikeuden määrä ei kasva nykyisestä. Asemakaavaratkaisu tuottaa nykyistä leveämmän puistovyöhykkeen reunan Reelinkikujan varrella, parantaen jo rakentuneen kerrostalokorttelin avoimia näkymiä puiston suuntaan. Virkistysalueeksi muutettava korttelinosa säilytetään nykyisessä muodossaan, eikä sinne osoiteta maarakennustoimia vaativia kulkuyhteyksiä. Asemakaavan muutoksessa kerrosalan määrä pysyy nykyisellään, eli k- m2:ssä, minkä lisäksi saa rakentaa tarvittavia teknisiä tiloja sekä asukas- ja aputiloja. Kortteli sijaitsee vedenhankinnalle tärkeällä pohjavesialueella (pv-1). Pohjaveden suojelu ja rakennusluvan yhteydessä edellytettävä tarkempi suunnittelu, pohjavesiolosuhteet huomioiden, on huomioitu asemakaavamääräyksissä. Alueelle on tehty asemakaavan muutos sekä sen rinnalle laadittu kortteli- ja lähiympäristösuunnitelma vuonna 2010, jonka ydinperiaatteita on huomioitu asemakaavan sisällössä.

12 12 (17) 4.2 Mitoitus Kaava-alueen kokonaispinta-ala 7,2 ha. Kokonaiskerrosala on k-m 2.. Asemakaavan myötä alueen rakennusoikeus ei kasva mutta korttelitehokkuus nousee e=1,17:een Kaavan mukainen rakennettu ympäristö Maankäyttö Korttelialueet AK kortteli pienenee nykyisestä m 2 :stä m 2 :iin. Rakennusoikeuden määrä on k-m 2, kun osa nykyisen korttelin läntistä osaa (1 853 m 2 ), johon liito-oravan ydinalue sijoittuu, siirretään osaksi Kummelinmetsän lähivirkistysaluetta. Vastaavasti osa itäreunan virkistysalueesta (583 m 2 ), siirretään osaksi korttelialuetta jolloin korttelin reuna jyrkässä rinnemetsässä voidaan luontevammin liittää ja maisemoida virkistysalueen reunaan. Asuinrakennuksissa sallitaan myös asuntoihin liittyvät työtilat maantasokerroksessa, enintään 5% kokonaiskerrosalasta. Asemakaavaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi saa rakentaa asuntojen ulkopuoliset varasto- ja asukkaiden yhteistilat sekä jätehuollon-, kiinteistön tilat, pysäköintitilat ja niihin johtavat ajorampit sekä talotekniikan vaatimat tekniset tilat ja kuilut, väestönsuojatilat. Korttelitehokkuudeksi muodostuu e k = 1,17 mikä on pienenevän korttelialueen vuoksi nykyistä tehokkaampi. Asemakaavan mukaiset 40 autopaikkaa sijoittuvat suurimmaksi osaksi (31 ap) pihakannen alaiseen laitokseen. Loput on sijoitettu pysäköintiin ajon yhteyteen avopysäköintipaikkoina. Pysäköinti: Korttelin pysäköinti sijoittuu kokonaisuudessaan omalle tontille kaksitasoiseen pihakannen alaiseen pysäköintilaitokseen. Tontin ajoliittymä sijoittuu likimain Reelinkikadun ja -kujan risteyksen kohdille. Laskennallinen autopaikkojen määrä on 38 autopaikkaa. //viitesuunnitelmassa 40 ap// Asemakaavan muutos ei edellytä vierasautopaikkojen toteuttamista. Reelinkikadulla on 19 ja Reelinkikujalla 3 suunniteltua kadunvarsiautopaikkaa yleiselle pysäköinnille. Asemakaavassa autopaikkoja tulee rakentaa vähintään seuraavasti: 1ap/ 85 k-m2 asuntokerrosalaa, kuitenkin vähintään 0,5 ap/asunto. Jos tontille rakennetaan valtion tukemaa 40 vuoden korkotukimallilla toteutettavaa vuokraasuntotuotantoa, voidaan autopaikkoja niiden osalta vähentää 20 %. 1ap/ 70 k-m2 työtilojen kerrosalaa. Polkupyörille tulee toteutaa vähintään 1pp/30 k-m2 tai vähintään 2 pp/asunto katetussa lukittavassa tilassa. Lisäksi tulee mahdollistaa pyöräpysäköintiä ulkona. Virkistysalueet Korttelin läntinen reuna muutetaan asemakaavassa osaksi Kummelimetsän virkistysaluetta. Alue on muuttunut vuonna 2012 vahvistuneen Saunalahdenportti, muutos-asemakaavan muutoksen jälkeen osaksi liito-oravien elinpiirin ydinaluetta, jolla on lisäksi useampia papanapuita. Asemakaavassa, tehdyn liito-oravaselvityksen mukainen elinpiirin ydinalue on merkitty suojelumerkinnällä s-1. Muilta osin asemakaavan VL-1-alue toimii osana liito-oravan yhteysreittiä. Alueen puustoa tulee säilyttää ja aukkopaikkoja täydennysistuttaa siten, että olevat latvusyhteydet säilyvät. Itäisemmälle VL-1 -alueelle rakennettu Kummelivuorenpolku-puistoreitti tullaan linjaamaan itäosassa osaksi uudelleen. Muu mahdollinen polkuverkosto tulee hienovaraisesti sovittaa maastoon.

13 13 (17) Muut alueet Asemakaavan muutoksen rajaukseen ei kuulu muita alueita. Asemakaavan muutos ei vaikuta alueen katuverkkoon, eikä tarvetta ole päivittää kunnallisteknisiä suunnitelmia. Ajoyhteys Reelinkikujalta selkiyttää nykyistä liikenneratkaisua Liikenne Kaavamuutoksen yhteydessä alueelle ei tule uusia katuja. Kohteen tonttiliittymä tulee Reelinkikujalle Palvelut Yhdyskuntatekninen huolto Alueen joukkoliikenne hoidetaan busseilla. Lähimmät bussipysäkit ovat Saunalahdenkadulle noin 150 metrin etäisyydellä. Yleistä pysäköintiä on Reelinkadulla ja Reelinkujalla yhteensä 23 autopaikkaa. Asemakaava-alueelle ei tule palveluita tai liiketiloja muttaa sallii asumiselle häiriöitä tuottamattomien työ-, palvelu- tai liiketilojen toteuttamisen maantasokerroksessa, kuitenkin enintään 5% annetusta kerrosalasta. Muilta osin kortteli tukeutuu Saunalahdenporin keskustakorttelin (liikekeskus ja Saunalahden peruskoulu) ja sitä ympäröivien katujen kivijalkojen palveluihin (kivijalkaliiketilat). Asemakaava-alue liitetään olemassa oleviin, hiljattain Reelinkadun ja Reelinkikujan rakentamisen yhteydessä tehtyihin kaukolämpö-, sähkö- ja tietoliikenneverkostoihin sekä HSY:n vesi ja viemäriverkostoihin. Asemakaava-alueen hulevesiä viivytetään alueella, ennen niiden johtamista yleiseen hulevesijärjestelmään. Asemakaavaratkaisu sallii myös korttelialueiden hulevesien viivytyksen sopimuksin yleisillä alueilla Maaperän rakennettavuus ja puhtaus Maaperän rakennettavuudesta on kerrottu tarkemmin kappaleessa Maaperän puhtaudessa ei ole havaittu ongelmia. Ennen rakentamisen aloittamista on selvitettävä korttelin täyttömaan laatu ja rakennettavuus Kaavan mukainen luonnonympäristö Asemakaavan toteutus ja korttelitehokkuuden lisääminen (kerrosalaa nostamatta) säästää huomattavasti nykyistä puustoista vyöhykettä Reelinkikujan eteläpuolella, kun osa liito-oravan ydinaluetta muutetaan virkistysalueeksi (VL-1). Tälle alueelle, joka on jyrkähköä rinnettä, ei osoiteta kaavassa rakennettavia virkistysreittejä. Nykyisen rakennetun Kummelinpolun virkistysreitin linjausta muutetaan sen itäosassa noin 30 metrin matkalla rakentamisen myötä. 4.4 Kaavan mukaiset suojelukohteet 4.5 Ympäristön häiriötekijät Asemakaava-alueella on liito-oravan ydinalue, joka on suojeltu kaavassa s-1 - merkinnällä: Suojeltava alueen osa, jolla sijaitsee luonnonsuojelulain 49 :n perusteella suojeltuja liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Alueella ei saa suorittaa toimenpiteitä, jotka heikentävät tai hävittävät liito-oravan elinympäristöä. Aluetta koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista on neuvoteltava ympäristöviranomaisten kanssa. Lähivirkistysalue merkintään (VL-1) on merkitty: Alueen puusto toimii liito-oravan yhdysreittinä. Puusto tulee säilyttää ja tarvittaessa aukkopaikat täydennysistuttaa niin, että latvusyhteys säilyy. Alueen polkuverkosto tulee toteuttaa hienovaraisesti maastoon sovittaen. Muutoin alueella sallitaan vain luonnon- ja maisemanhoidon kannalta tarpeelliset toimenpiteet. Melu Asemakaava-alue on osin melualueella ja siihen kohdistuu Kauklahdenäylän liikennemelu. Kaavoituksen yhteydessä on tehty meluselvitys (Sito, 2017). Meluselvitys on tehty vuoden 2040 ennustetilanteelle (KAVL), jossa liikennemää-

14 14 (17) räksi on arvioitu ajoneuvoa vuorokaudessa.ennusteet perustuvat Länsimetron jatkeen vyöhykkeen päivitettyihin liikenne-ennusteisiin (Ramboll Oy, 2016). Kauklahdneväylän puoleisessa rakennuksen osassa suurin julkisivuun kohdistuva meluarvo on 64 db, joten äänieristävyysvaatimukseksi riittää 30dB. Tämä saavutetaan nykyisillä asuinrakennusten seinärakenteilla, eikä erillistä kaavamerkintää tarvita. Rakennuksen parvekkeet sijoittuvat lähtökohtaisesti pääasiassa suojaisalle pihalle. Parvekkeiden melutaso on noin 2-3 db suurempi kuin julkisivuihin kohdistuva melutaso. Mikäli melun suuntaan sijoitetaan parvekkeita, joilla 55 db täyttyy, tulee parvekkeet lasittaa.osa piha-alueesta sijaitsee melualueella. Leikki- ja oleskelupihat tulee sijaita rakennusten muodostamassa melukatveessa. Aukkopaikoissa pihalle tulee rakentaa vähintään 1,2 metriä korkea tiivis aitarakenne. Ote meluselvityksestä on kaavaselostuksen liitteenä 6. Ilmanlaatu Asemakaava-alueen ilmanlaatuun vaikuttaa Kauklahdenväylän liikennemäärä. Asuinrakennukset sijoittuvat lähimmillään noin 65 metrin päähän Kauklahdenväylän nykyisen ajoradan reunasta ja sijoittuvat suositusetäisyyden 60 m, ajoneuvoa/vrk (minimietäisyys 21 m) sisäpuolelle ilmanlaadun suositusetäisyyksistä (HSY 2015). Kaava-alueella ei ole herkkiä toimintoja, eikä asemakaavamääräyksissä ole edellytetty erityistoimenpiteitä ilmanlaadun osalta. 4.6 Nimistö Asemakaava-alueen nimistöä ei muuteta. 5 ASEMAKAAVARATKAISUN VAIKUTUKSET 5.1 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön Suunnittelualueen rakentaminen mahdollistaminen tiivistää Saunalahdenportin keskustakortteleita ja antavat osaltaan edellytyksiä paremman palvelutarjonnan muodostamiseksi paikalliskeskukseen. 5.2 Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen 5.3 Vaikutukset luontoon ja maisemaan Asemakaavan muutoksella ei ole vaikutuksia liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen. Laskennallisesti liikenne lisääntyy Reelinkikadulla ja Reelinkikujalla, koska kerrostalorakentamisen myötä arvioitu asukasmäärä lisääntyy, vaikka kerrosala itsessään ei lisäänny. Lisäyksellä ei ole vaikutusta alueen liikenteen mitoituksiin. Katuverkko ja jo rakennettu kunnallistekniikka pysyvät ennallaan. Kaava-alueen lähivirkistysalueen laajentumisen myötä rakennetun alueen yhteys luonnonmukaiseen virkistysalueeseen paranee huomattavasti. Kummelinvuorenmetsä avautuu noin 50 metrin matkalla suoraan Reelinkikujan katutilaan ja tarjoaa avaramman maiseman luontonäkymillä korttelille Alueelle ei ole jyrkän rinteen ja liito-oravan ydinalueen vuoksi mahdollista toteuttaa ulkoilureittejä. 5.4 Vaikutukset ihmisten elinoloihin (terveyteen, turvallisuuteen, esteettömyyteen, eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä, sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin) Aasemakaavan muutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia ihmisten elinoloihin. Aikaisempaa tiiviimpi korttelirakenne ja Kummelimetsän virkistysalueen laajentaminen parantavat lähikortteleiden asukkaiden asumisolosuhteita, mahdollistamalla suoremman luontoyhteyden ja näköalat metsän suuntaan. Aikaisempaa kaksi kerrosta korkeammat viisikerroksiset rakennukset eivät myöskään varjosta viereisten kortteleiden ja olevia tai rakenteilla olevia rakennuksia. Näköalat eivät myöskään merkittävästi heikenny nykyisen asemakaavan mukaisesta ratkaisusta. Suunniteltujen rakennusten väliin jää myös leveä aukko, josta korttelille avautuu suora näköyhteys Kummelimetsään.

15 15 (17) Asemakaava-alueen rakentuminen ei kuitenkaan merkittävästi tuota teknistä haittaa lähiympäristöönsä, koska se sijoittuu alueen reunalle. Vaikutukset liikkumiseen Kaava-alueelta on hyvät liikenneyhteydet alueen katuverkkoon sekä Kauklahdenväylälle. Kevyenliikenteen yhteyksiä ei muuteta muuten, kuin linjaamalla uudelleen Kummelivuorenpolun itäisimmän osan n. 30 metrin osuus. Metsäyhteys paranee kun liittymispintaa Kummelimetsän virkistysalueeseen tulee lisää Reelinkikujan varrella. Vaikutukset sosiaalisiin oloihin Asemakaavamerkinnän muuttaminen A-1:stä (asuinrakennusten korttelialue) AK:ksi (asuinkerrostalojen korttelialue). Aikaisempi merkintä on sallinut 3- kerroksisten pienkerrostalojen toteuttamisen. Kaavaratkaisu ei muuta asuntotuotannollisia lähtökohtia. Tuleva asukasrakenne vastaa alueen olevaa ja muodostuvaa asukasrakennetta, mahdollistaen sosiaalisesti monipuolisen asukasrakenteen ja lisäämällä osaltaan alueen elinvoimaisuutta (mm. paremmat palvelut ja korkealuokkaisen rakennetun lähiympäristön ja virkistyksen mahdollisuudet). 5.5 Kaavataloudelliset vaikutukset ja energiahuolto 5.6 Muut merkittävät vaikutukset Kaavamuutoksella ei juuri ole vaiktusta kaavatalouteen suuntaan tai toiseen. Kaupunki saa maanvaihdossa metsäaluetta VL-1-alueelta, joka tulee säilymään nykytilaisenaan liito-oravan ydinalueen vuoksi. Alueelle ei osoiteta puistokäytäviä rinteisen maaston ja liito-orava-alueen vuoksi. Nykyistä lähivirkistysalueella olevan Kummelivuorenpolun linjausta muutetaan noin 25 metrin matkalla. Kaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia. 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Rakentamisaikataulu Asemakaavan toteutus voidaan aloittaa kun asemakaavan muutos vahvistuu. 7 SUUNNITTELUN VAIHEET 7.1 Suunnittelun vireilletulo ja suunnittelua koskevat päätökset Vireilletulo Asemakaavan muutoksen hakijana on Sato Oyj (kaavoitushakemus ). Kaavan vireille tulosta on tiedotettu Osallistumis- ja arviointisuunnitelman kuulutuksen yhteydessä sekä Espoon kaavoituskatsauksessa Asemakaavan muutosalue on Sato Oyj:n ja Espoon kaupungin omistuksessa. Sopimukset Asemakaava ei edellytä maankäyttösopimusta mutta maa-alueiden vaihdoista tehdeään tarvittavat sopimukset, jotka hoitaa tonttiyksikkö. Asemakaavan voidaan arvioida olevan kaavataloudellisesti kannattava. Vaikka maankäyttömaksun kynnys ei täyty, saa kaupunki omistukseensa 1270 m2 entistä korttelialuetta, joka muutetaan osaksi Kummelinvuoren VL-1 -aluetta lähtökohtaisesti maanvaihdoin.

16 16 (17) 7.2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavasta on laadittu erillinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on ollut nähtävillä MRA 30 :n mukaisesti Suunnittelu ja asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot Suunnittelu Asemakaavan muutos on laadittu yhteistyössä Sato Oyj:n arkkitehtikonsultin Pekka Vehniäisen/Sito Oy kanssa. Asemakaavoituksen lähtökohtana on ollut Saunalahdenportin asemakaavoituksen yhteydessä tehty kunnallistekninen yleissuunnitelma (Sito, ) sekä tehdyt selvitykset. Liito-oravaselvitys on tehty tämän jälkeen (2014) ja seurantaa tehdään vuosittain (viimeisin , Luontotutkimus Yrjölä). Meluselvitys on päivitetty kaavoituksen yhteydessä (Sito, 2017). Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen asemakaavayksikössä kaavan valmistelusta on vastannut arkkitehti Patrik Otranen, maisema-arkkitehti Anna-Kaisa Aalto sekä liikennesuunnittelija Kaisa Lahti. 7.4 Käsittelyvaiheet ja vuorovaikutus Ajankohta Käsittelytieto Kaupunkisuunnittelupäällikkö hyväksyy Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville MRA 30 mukaisesti Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä MRA 30 mukaisesti.

17 ESPOON KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUKESKUS Patrik Otranen Arkkitehti Torsti Hokkanen Kaupunkisuunnittelujohtaja

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos 1 (8) Asianumero 5070/10.02.03/2013 Aluenumero 411450 Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

Espoo Haukilahti 14. Kaupunginosa, Haukilahti Kortteli tontit 6 Asemakaavan muutos

Espoo Haukilahti 14. Kaupunginosa, Haukilahti Kortteli tontit 6 Asemakaavan muutos Asianumero 3967/10.02.03/2012 Aluenumero 230959 Espoo Haukilahti 14. Kaupunginosa, Haukilahti Kortteli 14041 tontit 6 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka

Lisätiedot

Matinlaakso 23. kaupunginosa, Matinkylä Osa korttelia 23033, katu-, urheilu- ja virkistysalueet Asemakaavan muutos

Matinlaakso 23. kaupunginosa, Matinkylä Osa korttelia 23033, katu-, urheilu- ja virkistysalueet Asemakaavan muutos 1 (8) Asianumero 1469/10.02.03/2014 Aluenumero 311003 Matinlaakso 23. kaupunginosa, Matinkylä Osa korttelia 23033, katu-, urheilu- ja virkistysalueet Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2016 Sivu 1 / 1 5171/2015 10.02.03 41 Itä-Suviniitty, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 613302, 40. kaupunginosa, Espoon keskus Valmistelijat / lisätiedot: Minna

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 192. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 192. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 09.12.2015 Sivu 1 / 1 2905/2015 10.02.03 192 Tillinmäki, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 420605, 43. kaupunginosa Vanttila Valmistelijat

Lisätiedot

Kulloonmäki I 63 kaupunginosa, Järvenperä Osa kortteli 63106

Kulloonmäki I 63 kaupunginosa, Järvenperä Osa kortteli 63106 1 (7) Asianumero 3661/503/2009 Aluenumero 631102 Kulloonmäki I 63 kaupunginosa, Järvenperä Osa kortteli 63106 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee

Lisätiedot

Puustellimäki, muutos 51. kaupunginosa, Leppävaara Katualueet (Muodostuu kortteli 51182) Asemakaavan muutos

Puustellimäki, muutos 51. kaupunginosa, Leppävaara Katualueet (Muodostuu kortteli 51182) Asemakaavan muutos 1 (10) Puustellimäki, muutos 51. kaupunginosa, Leppävaara Katualueet (Muodostuu kortteli 51182) Asemakaavan muutos Asianumero 589/10.02.03/2011 Aluenumero 110514 Leppävaaran keskus pohjoinen I / Ydinkeskus,

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

Säterinrinne Asemakaavan muutos 51. kaupunginosa, Leppävaara Katualue

Säterinrinne Asemakaavan muutos 51. kaupunginosa, Leppävaara Katualue 1 (11) Asianumero 3171/10.02.03/2017 Aluenumero 114802 Säterinrinne Asemakaavan muutos 51. kaupunginosa, Leppävaara Katualue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13.

Lisätiedot

Kuurinkallio 20. kaupunginosa, Kuurinniitty Katualueet Asemakaavan muutos

Kuurinkallio 20. kaupunginosa, Kuurinniitty Katualueet Asemakaavan muutos 1 (7) Asianumero 3501/10.02.03/2012 Aluenumero 612702 Kuurinkallio 20. kaupunginosa, Kuurinniitty Katualueet Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 81. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 81. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.06.2014 Sivu 1 / 1 3816/10.02.03/2013 81 Tuomarila I, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 611115, 40. kaupunginosa, Espoon keskus Valmistelijat

Lisätiedot

Espoontori, muutos 40. kaupunginosa, Espoon keskus Osa korttelia ja liikennealuetta Asemakaavan muutos

Espoontori, muutos 40. kaupunginosa, Espoon keskus Osa korttelia ja liikennealuetta Asemakaavan muutos 1 (8) Asianumero 3516/10.02.03/2011 Aluenumero 613801 Espoontori, muutos 40. kaupunginosa, Espoon keskus Osa korttelia 40183 ja liikennealuetta Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan

Lisätiedot

Suvela I-II, muutos 40. kaupunginosa, Espoon keskus Osa korttelia sekä osa puistoalueesta Asemakaavan muutos

Suvela I-II, muutos 40. kaupunginosa, Espoon keskus Osa korttelia sekä osa puistoalueesta Asemakaavan muutos 1 (9) Asianumero 3512/10.02.03/2011 Aluenumero 611518 Suvela I-II, muutos 40. kaupunginosa, Espoon keskus Osa korttelia 40030 sekä osa puistoalueesta Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan

Lisätiedot

Lintulaakso I, muutos

Lintulaakso I, muutos 1 (10) Asianumero 4160/10.02.03/2012 Aluenumero 113101 Espoo Lintulaakso IA 51. kaupunginosa, Leppävaara Kortteli 51067 Asemakaavan muutos Lintulaakso I, muutos 51. kaupunginosa, Leppävaara Katualueet

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 2 1.4 Liitteet 2 2 LÄHTÖKOHDAT 2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1/ 5 Alue 411611 Laurinlahti (34 / Espoonlahti) Asemakaavan muutos Asianumero 6903/10.02.03/2011 3.11.2014 Alue on nykyisen asemakaavan mukaan rivitalojen korttelialuetta. Alueen maankäyttöä tehostetaan

Lisätiedot

Albergan kartano Asemakaavan muutos 51. kaupunginosa, Leppävaara Korttelit ja sekä katualue

Albergan kartano Asemakaavan muutos 51. kaupunginosa, Leppävaara Korttelit ja sekä katualue 1 (11) Asianumero 2696/10.02.03/2016 Aluenumero 111308 Albergan kartano Asemakaavan muutos 51. kaupunginosa, Leppävaara Korttelit 51205 ja 51334 sekä katualue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan

Lisätiedot

127 Soukansalmi, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue , 33. kaupunginosa Soukka

127 Soukansalmi, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue , 33. kaupunginosa Soukka 4331/10.02.03/2013 127 Soukansalmi, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 412008, 33. kaupunginosa Soukka Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Aalto, puh. 050 553 2886 etunimi.o.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Nihtisilta, muutos 54. kaupunginosa, Kilo Osa korttelia 54018 Asemakaavan muutos

Nihtisilta, muutos 54. kaupunginosa, Kilo Osa korttelia 54018 Asemakaavan muutos 1 (12) Asianumero 590/10.02.03/2011 Aluenumero 130133 Nihtisilta, muutos 54. kaupunginosa, Kilo Osa korttelia 54018 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka

Lisätiedot

KAUNIAISTENTIE 1. kaupunginosan liikennealueet Asemakaavan muutos Ak 208

KAUNIAISTENTIE 1. kaupunginosan liikennealueet Asemakaavan muutos Ak 208 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Maankäyttöyksikkö 5.3.2013 KAUNIAISTENTIE 1. kaupunginosan liikennealueet Asemakaavan muutos Ak 208 Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 5.3.2013

Lisätiedot

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Kivistön asemakaavayksikkö Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 10.3.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002221. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavamuutos

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 157. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 157. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.10.2015 Sivu 1 / 1 4142/10.02.03/2015 157 Saunalahdenportti, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 421105, 42. kaupunginosa Saunalahti Valmistelijat

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee:

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee: 1 ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014 Asemakaavan muutosluonnos koskee: Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31119 tontteja 1 ja 12 Hankenumero:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 156. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 156. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 16.05.2016 Sivu 1 / 1 777/2016 10.02.03 156 Lillmossaskogen, asemakaavan sekä maankäyttösopimusten ja alueen luovutusta koskevien esisopimusten hyväksyminen, alue 713300, 82. kaupunginosa

Lisätiedot

Piispankallio 22. kaupunginosa, Olari Kortteli Asemakaavan muutos

Piispankallio 22. kaupunginosa, Olari Kortteli Asemakaavan muutos 1(9) Asianumero 3374/10.02.03/2011 Aluenumero 321606 Piispankallio 22. kaupunginosa, Olari Kortteli 22311 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

Soukansalmi 33. kaupunginosa, Soukka Osa korttelia Asemakaavan muutos

Soukansalmi 33. kaupunginosa, Soukka Osa korttelia Asemakaavan muutos 1 (8) Asianumero 4331/10.02.03/2013 Aluenumero 412008 Soukansalmi 33. kaupunginosa, Soukka Osa korttelia 33146 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari 484-414-2-122 Riispyyn kylässä KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12016 4.12.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Kaavatunnus 1/6 1-153 Asianumero RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Asemakaavan muutos koskee tiloja 543-414-1-219 ja -220 Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelin 1130 tontit

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

Soukka II B, muutos 33. kaupunginosa, Soukka Osa korttelia sekä katualueet Asemakaavan muutos

Soukka II B, muutos 33. kaupunginosa, Soukka Osa korttelia sekä katualueet Asemakaavan muutos 1 (9) Asianumero 3550/10.02.03/2012 Aluenumero 411210 Soukka II B, muutos 33. kaupunginosa, Soukka Osa korttelia 33044 sekä katualueet Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Martinsilta I 31. kaupunginosa, Kaitaa Osa korttelia Asemakaavan muutos

Martinsilta I 31. kaupunginosa, Kaitaa Osa korttelia Asemakaavan muutos 1 (8) Asianumero 2644/10.02.03/2012 Aluenumero 431602 Martinsilta I 31. kaupunginosa, Kaitaa Osa korttelia 31068 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 235. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 235. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.12.2016 Sivu 1 / 1 1332/2016 10.02.03 235 Hannuksenpelto II, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 442101, 31. kaupunginosa Kaitaa Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 62. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 62. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 16.03.2017 Sivu 1 / 1 3496/2016 10.02.03 Kaupunkisuunnittelulautakunta 231 14.12.2016 62 Ruusutorppa I muutos, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 111603, 51. kaupunginosa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2017 Sivu 1 / 1 1332/2016 10.02.03 Kaupunkisuunnittelulautakunta 235 14.12.2016 46 Hannuksenpelto II, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen, alue 442101, 31. kaupunginosa

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 09.05.2017 Sivu 1 / 1 1447/2014 10.02.03 103 Seilikaarenkulma, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 240119, 26. kaupunginosa Mankkaa Valmistelijat

Lisätiedot

Kurtinmalmi 45. kaupunginosa, Kurttila Osa korttelia Asemakaavan muutos

Kurtinmalmi 45. kaupunginosa, Kurttila Osa korttelia Asemakaavan muutos 1 (9) Asianumero 2431/10.02.03/2015 Aluenumero 521301 Kurtinmalmi 45. kaupunginosa, Kurttila Osa korttelia 45102 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

SOUKANKALLIO Aluenumero

SOUKANKALLIO Aluenumero 1 (5) Asianumero 4470 / 503 / 2006 SOUKANKALLIO Aluenumero 412800 Asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys Tarkistettu Tarkistettu 29.11.2007 16.04.2008 27.4.2009 OSOITE TAI MUU

Lisätiedot

Asemakaavan muutos 60. kaupunginosa, Laaksolahti Katualue. Asemakaavan muutoksen selostus

Asemakaavan muutos 60. kaupunginosa, Laaksolahti Katualue. Asemakaavan muutoksen selostus 1 (10) Asianumero 2639/10.02.03/2016 Aluenumero 141201 Luuvanmäki Asemakaavan muutos 60. kaupunginosa, Laaksolahti Katualue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 420605 Tillinmäki Asemakaavan muutos Asianumero 2905/10.02.03/2015 10.08.2015 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on sijoittaa palvelutalo kortteliin 43072, muuttamalla osa asuinpientalojen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 23.04.2014 Sivu 1 / 1 3045/10.02.03/2013 47 Nihtisilta, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 130137, 54. kaupunginosa Kilo Valmistelijat /

Lisätiedot

Lintumetsä II 50. kaupunginosa, Lintuvaara Osa korttelia Asemakaavan muutos

Lintumetsä II 50. kaupunginosa, Lintuvaara Osa korttelia Asemakaavan muutos 1 (9) Asianumero 3746/10.02.03/2011 Aluenumero 113402 Lintumetsä II 50. kaupunginosa, Lintuvaara Osa korttelia 50152 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka

Lisätiedot

23. kaupunginosa, Matinkylä Korttelin tontti 4 sekä virkistysalue Asemakaavan muutos. Asemakaavan muutoksen selostus

23. kaupunginosa, Matinkylä Korttelin tontti 4 sekä virkistysalue Asemakaavan muutos. Asemakaavan muutoksen selostus 1 (9) Asianumero 3425/10.02.03/2012 Aluenumero 310218 Matinmetsä 23. kaupunginosa, Matinkylä Korttelin 23021 tontti 4 sekä virkistysalue Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen

Lisätiedot

Kooste asukastilaisuudessa esitetystä aineistosta

Kooste asukastilaisuudessa esitetystä aineistosta N I I T T Y K A L L I O Kooste asukastilaisuudessa 1.6.2016 esitetystä aineistosta ASEMAKAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 30.5. 29.6.2016 Palaute osallisilta mielipide Palaute osallisilta muistutus kirjallisesti

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 431603 Martinsilta I Asemakaavan muutos Asianumero 2633/10.02.03/2015 10.8.2015 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on turvata Länsiväylän yli kulkeva liitooravayhteys muuttamalla osa liike-,

Lisätiedot

Matinmetsä 23. kaupunginosa, Matinkylä Korttelin tontti 4 sekä virkistysalue Asemakaavan muutos

Matinmetsä 23. kaupunginosa, Matinkylä Korttelin tontti 4 sekä virkistysalue Asemakaavan muutos 1 (9) Asianumero 3425/10.02.03/2012 Aluenumero 310218 Matinmetsä 23. kaupunginosa, Matinkylä Korttelin 23021 tontti 4 sekä virkistysalue Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

ESPOO Maarinniitty III, muutos

ESPOO Maarinniitty III, muutos 1 (11) 28.5.2007 ESPOO Maarinniitty III, muutos 16. kaupunginosa, Pohjois-Tapiola Kortteli 16132 tontti 3 Asemakaavan muutos Asianumero 2994/503/2006 Toimielinkäsittely KSL 13.6.2007 Aluenumero 213209

Lisätiedot

Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS

Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ 19.4.2017 Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI 14 29. KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS YHTEYSTIEDOT KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT Lohjan kaupunki

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Kaavatunnus 3-337 Asianumero ASRA.ltk: 19.4.2016 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Asemakaavan muutos koskee korttelin 3772 tonttia 4 Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 3772

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

Viherlaakso, eteläinen 61. kaupunginosa, Viherlaakso Puisto- ja katualueet Asemakaavan muutos

Viherlaakso, eteläinen 61. kaupunginosa, Viherlaakso Puisto- ja katualueet Asemakaavan muutos 1 (9) Asianumero 4448/503/2010 Aluenumero 150522 Viherlaakso, eteläinen 61. kaupunginosa, Viherlaakso Puisto- ja katualueet Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 10 Alue 421106 Saunalahdenportti (Reelinkikatu) Asemakaavan muutos Asianumero 4812/10.02.03/2015 8.6.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on keskittää asuinkorttelin rakennusoikeus korttelin itäosaan,

Lisätiedot

Åminne Asemakaavan muutos

Åminne Asemakaavan muutos 1 (12) Asianumero 1628/2015 Aluenumero 521401 Åminne Asemakaavan muutos 45. kaupunginosa, Kurttila Kortteli 45087 Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18. päivänä

Lisätiedot

Tiistilä, muutos 23. kaupunginosa, Matinkylä Kortteli 23161, tontit 4 ja 5 Asemakaavan muutos

Tiistilä, muutos 23. kaupunginosa, Matinkylä Kortteli 23161, tontit 4 ja 5 Asemakaavan muutos 1(9) Asianumero 1226/503/2008 Käsittelypäivämäärä KSL 20.8.2008 Aluenumero 310415 Tiistilä, muutos 23. kaupunginosa, Matinkylä Kortteli 23161, tontit 4 ja 5 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus

Lisätiedot

Seilimäki - Lukupuro 26. kaupunginosa, Mankkaa Kortteli tontti 5 Asemakaavan muutos

Seilimäki - Lukupuro 26. kaupunginosa, Mankkaa Kortteli tontti 5 Asemakaavan muutos 1 (10) Asianumero 813/10.02.03/2011 Aluenumero 240117 Seilimäki - Lukupuro 26. kaupunginosa, Mankkaa Kortteli 26134 tontti 5 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311 ILMAJOKI NIEMELÄN ALUE Asemakaavan muutos Ahonkylän kunnanosa kortteli 14 LÄHTÖTIEDOT 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Ilmajoki Kunnanosa: Ahonkylä Kaava-alue: Niemelän alue Korttelit:

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 441103 Hannus II (31 Kaitaa) Asemakaavan muutos Asianumero 3122/10.02.03/2015 1.8.2016 Kaitaan kaupunginosaan laaditaan asemakaavan muutos. Tavoitteena on muuttaa nykyinen rivitalojen, kytkettyjen

Lisätiedot

ESPOO Haukilahti 14. Kaupunginosa, Haukilahti Kortteli tontit 3 ja 4 Asemakaavan muutos

ESPOO Haukilahti 14. Kaupunginosa, Haukilahti Kortteli tontit 3 ja 4 Asemakaavan muutos 1 (9) Asianumero 1390/ 10.02.03/2011 Aluenumero 230958 ESPOO Haukilahti 14. Kaupunginosa, Haukilahti Kortteli 14006 tontit 3 ja 4 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 72. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 72. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 06.05.2015 Sivu 1 / 1 4311/10.02.03/2014 72 Hansakallio, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 510304, 44. kaupunginosa Kauklahti Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 201. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 201. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 16.11.2016 Sivu 1 / 1 4211/2014 10.02.03 Kaupunkisuunnittelulautakunta 148 31.8.2016 201 Kilonpuisto, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 131003, 54. kaupunginosa Kilo

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 104. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 104. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.06.2013 Sivu 1 / 1 3746/10.02.03/2011 104 Lintuvaara, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), Lintumetsä II, alue113402 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

Espoonlahden keskus II, muutos 34. kaupunginosa, Espoonlahti Kortteli ja erityisalue Asemakaavan muutos

Espoonlahden keskus II, muutos 34. kaupunginosa, Espoonlahti Kortteli ja erityisalue Asemakaavan muutos 1 (9) Asianumero 3834/10.02.03/2013 Aluenumero 410705 Espoonlahden keskus II, muutos 34. kaupunginosa, Espoonlahti Kortteli 34348 ja erityisalue Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.02.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.02.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.02.2016 Sivu 1 / 1 2480/2013 10.02.03 30 Lahnus-Korpilampi, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 720604, 87. kaupunginosa Lahnus Valmistelijat

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVA/ASEMAKAAVAN MUUTOS/TONTTIJAKO: ALLEKIRJOITUS PVM. 5.11.2015 VIREILLETULO

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS HARTOLA, Kirkonseudun asemakaava-alue MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ehdotus Koskee 21.3.2012 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Asemakaavan muutos koskee: Kirkonseudun asemakaava-alue kortteli

Lisätiedot

Westend 13. kaupunginosa Westend Osa Haukilahdentie -nimistä katualuetta Asemakaavan muutos

Westend 13. kaupunginosa Westend Osa Haukilahdentie -nimistä katualuetta Asemakaavan muutos 1 (10) Asianumero 2168/503/2010 Aluenumero 230123 Westend 13. kaupunginosa Westend Osa Haukilahdentie -nimistä katualuetta Asemakaavan muutos Haukilahti 14. kaupunginosa Haukilahti Osa Haukilahdentie -nimistä

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2015 2

Lisätiedot

Vallikallio I Asemakaavan muutos 51. kaupunginosa, Leppävaara Kortteli tontti 2

Vallikallio I Asemakaavan muutos 51. kaupunginosa, Leppävaara Kortteli tontti 2 1 (10) Asianumero 4387/10.02.03/2015 Aluenumero 110210 Vallikallio I Asemakaavan muutos 51. kaupunginosa, Leppävaara Kortteli 51041 tontti 2 Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen muutoksen

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 250 tonttia 2

Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 250 tonttia 2 LUONNOS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOSKARTTA NRO xxxxxx PÄIVÄTTY xx.xx.2015 Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 250 tonttia 2 Kaavan

Lisätiedot

NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360

NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 MAANKÄYTTÖOSASTO ULVILAN KAUPUNKI 2 ULVILA FRIITALA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 32. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 32. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.02.2017 Sivu 1 / 1 1543/2016 10.02.03 32 Marinkallio, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 412601, 34. kaupunginosa Espoonlahti Valmistelijat

Lisätiedot

Asemakaavan muutos 60. kaupunginosa, Laaksolahti Osa korttelia Asemakaavan muutoksen selostus

Asemakaavan muutos 60. kaupunginosa, Laaksolahti Osa korttelia Asemakaavan muutoksen selostus 1 (10) Asianumero 4081/10.02.03/2014 Aluenumero 140814 Jupperi I Asemakaavan muutos 60. kaupunginosa, Laaksolahti Osa korttelia 60127 Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 145. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 145. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 16.09.2015 Sivu 1 / 1 4717/10.02.03/2013 145 Maarinniitty I, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 213409, 16. kaupunginosa Pohjois-Tapiola

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.06.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.06.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.06.2015 Sivu 1 / 1 4462/10.02.03/2014 101 Karakallion keskusta, asemakaavan muutos, kaavan lähtökohdat ja tavoitteet, alue 131609, 57. kaupunginosa Karakallio Valmistelijat

Lisätiedot

Jorvi-Glims 64. kaupunginosa, Karvasmäki Kortteli 64002, tontti 2 (Poistuu osa korttelia 64002) Asemakaavan muutos

Jorvi-Glims 64. kaupunginosa, Karvasmäki Kortteli 64002, tontti 2 (Poistuu osa korttelia 64002) Asemakaavan muutos 1 (8) Asianumero 2474/10.02.03/2013 Aluenumero 630204 Jorvi-Glims 64. kaupunginosa, Karvasmäki Kortteli 64002, tontti 2 (Poistuu osa korttelia 64002) Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 134. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 134. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.11.2014 Sivu 1 / 1 875/10.02.03/2013 134 Juvankartano, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 711405, 81. kaupunginosa Niipperi Valmistelijat

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1: PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1: PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 2 MÄNTSÄLÄ ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:1000 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 25. päivänä marraskuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa. Alueen määrittely:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kuopion kaupunki Kaupunkisuunnittelupalvelut Asemakaavoitus ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NIILONTIE 22 17.8.2017 VIREILLETULOSTA ILMOITETTU: KIRJE 25.5.2017 HYVÄKSYMISKÄSITTELY: KAAVANLAATIJA: KAUPUNGINHALLITUS

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot