Liite 3 Hankinnan kohteen kuvaus Kh

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite 3 Hankinnan kohteen kuvaus Kh"

Transkriptio

1 1 Liite 3 Hankinnan kohteen kuvaus Kh Loimaan kaupungin ja Koski Tl:n kunnan työterveyspalveluiden hankinta 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on Loimaan kaupungin ja Koski Tl:n kunnan järjestämisvastuulla olevien työterveyshuoltopalveluiden tuottaminen. Hankittaviin palveluihin sisältyy työterveyshuoltopalvelut kokonaisuudessaan sekä yleislääkäritasoisen sairaanhoidon palvelut. Palveluntuottaja vastaa kaikista palvelutoiminnasta aiheutuvista kustannuksista ja laskuttaa työnantajia tuottamistaan palveluista tarjouksessa ilmoittamillaan hinnoilla. Hankittaviin palveluihin sisältyy myös kuntien omien työntekijöiden työterveyshuolto: Loimaan kaupunki 1070 työntekijää Koski Tl:n kunta 158 työntekijää. Vuoden 2016 tilastotietoja: Loimaa Koski Tl Työterveyshuolto / käynnit Työterveyslääkärikäynnit Työterveydenhoitajakäynnit Työfysioterapeuttikäynnit Työpaikkakäynnit Laboratorionäytteet Kuvantaminen Työnantajat päättävät, mistä hankkivat työterveyshuollon palvelunsa. Kilpailutuksessa sovitut ehdot koskevat kaikkia hankintayksikön alueella toimivia yrityksiä ja työterveyshuollon piiriin kuuluvia itsenäisiä elinkeinonharjoittajia, jotka haluavat käyttää tässä hankinnassa valitun palveluntuottajan palveluita. Työterveyshuollon palveluntuottajaksi valitun tulee antaa palvelusopimuksessa sovitut palvelut enintään tarjouksessa tarjotuilla hinnoilla kaikille kunnan järjestämisvelvollisuuden piirissä oleville työterveyshuoltopalveluita tarvitseville työnantajille ja itsenäisille elinkeinonharjoittajille. Palveluntuottajan on osoitettava palvelun tuottamiseksi asianmukaiset tilat, joiden on sijaittava Loimaan kaupungin alueella. Tilojen on oltava riittävät ja asiamukaisesti varustetut työterveyshuollon vastaanottotoimintaan. Tarjottavan palvelun tulee tuottaa tuloksellisilla ja kustannustehokkailla työskentelytavoilla ja toiminnalla henkilöstön hyvinvointia, työkyvyn ylläpitoa, työkyvyttömyyden ennaltaehkäisyä ja sairaspoissaolojen vähentämistä tukevia ja niihin vaikuttavia toimenpiteitä ja laadukkaita palveluja. Toiminnan ja palvelun tulee tarjota sähköisiä välineitä ja kanavia palvelujen käyttämiseen, tietojen analysointiin ja tietojen hyödyntämiseen.

2 2 2 Hankittavan työterveyshuoltopalvelun sisältö 2.1 Ennaltaehkäisevä työterveyshuolto Yleistä palvelun sisällöstä Työterveyshuolto toimii muutoksia ennakoivana, vuorovaikutteisena johdon ja esimiesten kumppanina ja työkyvyn moniammatillisena asiantuntijana. Työterveyshuolto tuottaa ja kehittää palveluja hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti asiakkaiden terveyden ja työkyvyn edistämiseksi ja ylläpitämiseksi sekä työn, työolosuhteiden ja työyhteisöjen toimivuuden parantamiseksi siten, että asiakkaat (johto, esimies, työntekijät) saavat palvelut joustavasti ja asiantuntevasti ja ovat niihin tyytyväisiä Palveluntuottajan vastuut Palveluntuottaja vastuulle kuuluu: - Kehittää ja ylläpitää varhaisen tuen mallia, työkykyjohtamista, sairauspoissaolojen sekä eläkekustannusten hallintaan ja varhaiskuntoutukseen tukevaa toimintaa sekä kuntoutukseen ohjausta yhteistyössä työnantajan kanssa sekä edistää työntekijöiden työ- ja toimintakykyä sekä hyvinvointia työterveyshuollon keinoin. - Toimia lääketieteellisenä asiantuntijana työkykyarvio- ja eläkeasioissa sekä ottaa huomioon ikääntymisen haasteet henkilöstön terveyden edistämisessä. - Laatia yhteistyössä työterveyshuollon toimintasuunnitelma (myös Kansaneläkelaitokselle kelpaavana dokumenttina) ja osallistua toimintasuunnitelman vuosittaiseen päivittämiseen. Toimintasuunnitelmaan tulee sisällyttää kustannusarvio. - Laatia toimintakertomus toiminnasta vuosittain mennessä (käytetään myös Kansaneläkelaitokselle kelpaavana dokumenttina). - Osallistua ohjausryhmätoimintaan, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. - Järjestää työterveyshuollon asiantuntijoiden palvelut toimintasuunnitelmissa sovitussa laajuudessa työterveyshuollon ammattihenkilöiden lähetteellä Kelan korvausohjeiden mukaisesti Palvelun osa-alueet Työpaikkaselvitykset Työpaikkaselvitykset toteutetaan hyvän työterveyshuoltokäytännön ja yhdessä työstettyjen toimintasuunnitelmien mukaisesti ottaen huomioon mm. työpaikoilla toteutettu työolojen nykytilan arviointi ja kehittäminen (riskien arviointi). Työpaikkaselvityksestä kertynyttä tietoa hyödynnetään toiminnan suunnittelussa. Terveystarkastukset Terveystarkastukset suoritetaan lain ja asetusten sekä työpaikkaselvityksessä todettujen tarpeiden ja mahdollisten toimialan muiden tarpeiden mukaisesti. Terveystarkastusten tarkempi sisältö määritellään toimintasuunnitelmissa. Tehdyistä terveystarkastuksista laaditaan vuosittain kooste, jossa todetaan tarkastusten määrä sekä keskeiset työn tekemiseen liittyvät havainnot. Työhöntulotarkastus tehdään tilaajayritysten työntekijöille niiden määrittämällä tavalla.

3 3 Työkykyä ylläpitävä ja työhyvinvointia edistävä toiminta Työkykyä ylläpitävän ja työhyvinvointia edistävän toiminnan tavoitteena on edistää henkilöstön työkykyä ja -hyvinvointia, pienentää sairauspoissaolo-, tapaturma- ja työkyvyttömyyskustannuksia ja parantaa työyhteisön toimivuutta. Esimiehillä on oma roolinsa henkilöstön työhyvinvoinnin edistämisessä sekä työhyvinvointijohtamisessa, jota työterveyspalvelut täydentävät. Työterveyshuolto on mukana päihdeongelmaisten seurannassa ja hoitoonohjausprosessissa. Työterveyshuolto suorittaa päihdeohjelman mukaiset huumetestaukset rekrytoinnin ja/tai palvelusuhteen aikana sopimusten mukaisesti. Henkilöstön työkyvyn ja sairauspoissaolojen hallinta toteutetaan työnantajan ja työterveyshuollon yhteistyönä. Ensisijainen vastuu henkilöstön sairauspoissaolojen seurannasta ja puheeksi ottamisesta on esimiehellä varhaisen tuen mallin mukaisesti. Kuntoutukseen ohjaus Kuntoutukset suunnitellaan yhteistyössä tilaajayritysten kanssa. Työterveyshuolto ohjaa työntekijän tarvittaessa yksilökuntoutukseen, ottaa kantaa jäljellä olevaan työkykyyn, työmuutostarpeeseen sekä terveysperusteiseen tehtävänvaihtoon. Työterveyshuollon ryhmäohjaus Työterveyshuollon järjestämästä ryhmätoiminnasta sovitaan erillisenä toimeksiantona yhdessä tilaajayrityksen kanssa työterveyshuollon tai tilaajayrityksen aloitteesta. Työterveyshuollon varhaiskuntoutusryhmien tarve tulee esiin vastaanottotoiminnan kautta (mm. niska- ja selkäryhmät). Trauma- ja kriisitilanteiden psykologinen jälkihoito ryhmässä on tilattavissa työterveyshuollosta. Tietojen anto ja ohjaus Työterveyshuoltolain 2001/ :n 1 momentin 4 kohdan ja hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaan työterveyshuoltoon kuuluu tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus työn terveellisyyttä, turvallisuutta sekä työntekijöiden terveyttä koskevissa asioissa mukaan lukien työntekijän perustellusta syystä työkuormituksestaan pyytämä selvitys. Työterveyshuolto osallistuu omalla ammattitaidollaan työolojen nykytilan arviointiin ja kehittämiseen yhteistyössä esimiesten ja työsuojelun kanssa. Työn kuormittavuuden arviointi Työnkuormituksen arviointi on mukana kaikessa työterveyshuollon toiminnassa: työpaikkaselvityksissä, terveystarkastuksissa, työkykyä ylläpitävässä toiminnassa, tietojen antamisessa ja ohjauksessa sekä työyhteisötyössä. Työntekijällä on lisäksi mahdollisuus perustellusta syystä pyytää työkuormituksestaan erillinen selvitys.

4 4 Tapaturmien torjunta ja ensiapuvalmiuden ylläpito Työterveyshuolto osallistuu tarvittaessa tapaturmien torjunnan ja ensiavun suunnitteluun työpaikoilla. 2.2 Työterveyshuoltoa tukevat sairaanhoitopalvelut Hankittavaan palveluun sisältyy lisäksi työterveyshuoltopainotteiset yleislääkäritasoiset sairaanhoitopalvelut seuraavasti: Työterveyshuoltopalvelujen painopiste on ennaltaehkäisevissä palveluissa täydennettynä työterveyshuoltopainotteisella yleislääkäritasoisella sairaanhoidolla. Sairaanhoidossa tulee soveltaa Duodecimin Käypä hoito -suosituksia sekä työterveyshuollon hyvää sairaanhoitokäytäntöä. Kyseessä on kokonaisvaltaiset työterveyshuoltopalvelut, jotka henkilöstöpolitiikkaa tukien edistävät henkilöstön työkykyä. Tutkimusten laajuus sovitaan toimintasuunnitelman yhteydessä. Kuvantamispalvelut tuotetaan niin, että vastaukset kuvauksista saadaan viimeistään viikon kuluessa. Työpsykologin ohjaus- ja neuvontatyyppinen yksilötyö sekä konsultatiivisesti että työkykyä ylläpitävänä toimintana 1-5 kertaa ja työyhteisötyö kriisitilanteessa (työyhteisöjen kehittämistyö työnantajan järjestämänä) Palveluiden saatavuus Työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden palveluita tulee tarjota kysyntää vastaavasti. Palveluiden tuottamisessa on tärkeää, että toimintaa kehitetään työyhteisöjen hyvinvointia ja työntekijöiden jaksamista edistävään suuntaan työlähtöisiä menetelmiä hyödyntäen. Näin ollen palveluntarjoajalta odotetaan riittävästi erityisosaamista ja kokemusta työyhteisöjen hyvinvoinnin kehittämisestä. Nämä palvelut on järjestettävä tilaajayrittäjän tarpeen mukaan yhden (1) viikon kuluttua tarpeen ilmetessä. Päivystyksellistä sairaanhoitoa lääkärin ja sairaanhoitajan toteuttamana tulee turvata joka arkipäivälle kysynnän mukaan. Kiireellisissä tapauksissa hoitajan vastaanotolle pääsyn tulee olla mahdollista samana päivänä ja hoidon tarpeen arvioinnin perusteella lääkärin vastaanotolle 1-2 vrk:n sisällä. Kiireettömissä sairaustapauksissa edellytetään työterveyshoitajan ja lääkärin vastaanotolle pääsyä yhden (1) viikon sisällä. 2.4 Palvelun laatu Tarjottavan palvelun tulee tuottaa tuloksellisilla ja kustannustehokkailla työskentelytavoilla ja toiminnalla henkilöstön hyvinvointia, työkyvyn ylläpitoa, työkyvyttömyyden ennaltaehkäisyä ja sairaspoissaolojen vähentämistä tukevia ja niihin vaikuttavia toimenpiteitä ja laadukkaita palveluja. Toiminnan ja palvelun tulee tarjota sähköisiä välineitä ja kanavia palvelujen käyttämiseen, tietojen analysointiin ja tietojen hyödyntämiseen.

5 Palveluntuottaja vastaa siitä, että tarjottavat palvelut ovat laadultaan ajantasaisia, tasalaatuisia, kilpailukykyisiä ja hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisia. Palvelut tulee tuottaa huolellisesti, harkiten ja sellaisella ammattitaidolla, mitä voidaan kohtuudella olettaa ammattitaitoiselta työterveyspalveluiden tuottajalta. Palveluntuottajan on varmistettava riittävällä, osaavalla ja perehdytetyllä varahenkilöstöjärjestelmällään palvelun tasalaatuisuus ja tavoitettavuus. Palveluntuottajalla ei ole oikeutta vaihtaa nimettyjä henkilöitä kesken sopimuskauden ilman Tilaajan suostumusta. Mikäli joku nimetyistä henkilöistä ei Palveluntuottajasta riippumattomista syistä ole käytettävissä palvelun toimittamiseen sopimuksen mukaisesti, on Palveluntuottaja velvollinen osoittamaan hänen tilalleen toisen henkilön, jolla on vastaava pätevyys ja ammattitaito. Jos Tilaaja ei ole tyytyväinen Palveluntuottajan palvelun toimittamisessa käyttämään henkilöön, Palveluntuottaja sitoutuu Tilaajan vaatimuksesta vaihtamaan viivytyksettä ja veloituksetta henkilön, jolta puuttuu riittävä ammattitaito tai joka muutoin ei Tilaajan perustellun näkemyksen mukaan ole sopiva tehtävään. Palvelut tulee tuottaa hyvällä suomen kielellä. 5 Palvelun laadun kuvaukset 1. Osana tarjottavan palvelun laatua tarjoajan on esitettävä kuvaus seuraavista ennakoivaan toimintaan liittyvistä asioista: - terveystarkastusten sisältö, tiedonkeruu, palaute ja hyödynnettävyys työolojen ja työyhteisön kehittämisessä - työpaikkaselvitysten laadintaprosessi, sisältö, muoto, hyödynnettävyys ja johtopäätösten kuvaus - työyhteisöjen tukemisen työmenetelmät muutos- ja ongelmatilanteissa - työkyvyttömyyttä ennaltaehkäisevän toiminnan vaikuttavuuden arvioinnin menetelmät. Kuvauksessa on selvitettävä ennakoivan toiminnan keinojen toteuttamiskelpoisuus, hyödynnettävyys kehittämistoiminnassa sekä hyödynnettävyys tilaajan aktiivisen tuen toimintamalliin ja työkyvynjohtamiseen. 2. Osana tarjottavan palvelun laatua tarjoajan on esitettävä kuvaus seuraavista sairauspoissaolojen ja niistä aiheutuvien kustannusten vähentämiseen liittyvistä asioista: - kuvaus palveluntarjoajan keinoista ja menetelmistä sairauspoissaolojen vähentämiseksi asiakasorganisaatioissa ja niiden kustannuksia alentavista vaikutuksista; - kuvaus toimintamalleista ja keinoista mielenterveyssyistä johtuvien sairauspoissaolojen vähentämiseksi; - kuvaus toimintamalleista ja keinoista tuki- ja liikuntaelinsairauksista sekä tapaturmista johtuvien sairauspoissaolojen vähentämiseksi. Kuvauksessa on selvitettävä ja esitettävä keinoja sairauspoissaolojen vähentämiseksi, keinojen ja menetelmien toteuttamiskelpoisuus, konkreettisuus ja kustannustehokkuus sekä se, miten kuvatut keinot ovat kytkettävissä tilaajan aktiivisen tuen toimintamalliin ja työkykyjohtamiseen.

6 6 3. Osana tarjottavan palvelun laatua tarjoajan on esitettävä kuvaus seuraavista raportointiin asiakasorganisaatioille sekä käytössä oleviin sähköisiin palveluihin liittyvistä asioista: - Tarjoajan ja asiakasorganisaatioiden yhteisen internet-pohjaisen palvelualustan sisällön kuvaus ja hyödynnettävyys. - Tällä hetkellä käytössä olevat muut sähköiset palvelut (esim. kyselyt, nettivastaanotto) - Työantajan saamien työkykyjohtamista tukevien raporttien sisältö, monipuolisuus ja hyödynnettävyys - Reaaliaikainen seuranta laskutuskohteittain työterveyshuollon tapahtumien ja kustannusten osalta. Kuvauksessa on selvitettävä palvelualustan sisällön monipuolisuus ja hyödynnettävyys, sähköisten palvelujen käytön laajuus ja niiden tuoma lisäarvo toimintaan, raporttien monipuolisuus, hyödynnettävyys ja helppolukuisuus sekä mahdollisuudet seurata kustannuksia reaaliaikaisesti monin eri kriteerein (laskutuskohteet, tapahtumat ym.) Toimipiste Palveluntuottajan toimipisteen tulee sijaita Loimaan kaupungin alueella viimeistään sopimuskauden alkuun mennessä. Tilaajayritysten työntekijöillä tulee olla oikeus käyttää myös mahdollisia muita palveluntuottajan toimipisteitä. 2.6 Työterveyshuollon henkilöstö ja sen osaaminen Palveluntuottajalla tulee olla työterveyshuollon ammattihenkilöstö työterveyshuoltolain (1383/2001) sekä valtioneuvoston asetuksen hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta, 708/ , 13 ja 14 mukaisesti. Palveluntuottajan tulee tarjota riittävät lain ja asetuksen edellyttämät lääkäri- ja hoitajatyöpanokset työterveyshuollon palvelujen turvaamiseksi niin, että asiakkaat hoidetaan työnantajien kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti tarjouspyynnössä kuvattujen määräaikojen puitteissa. Kokoaikaisesti tai osa-aikaisesti toimivilla lääkäreillä tulee olla VNA 708/2014 mukainen koulutus. Työterveyshuollossa toimivalla laillistetulla terveydenhoitajalla tulee olla asetuksen mukaan terveydenhoitajan pätevyys ja vähintään 15 opintopisteen laajuinen koulutus kahden vuoden kuluessa siitä, kun hän siirtyy työterveyshuollon tehtäviin. Työfysioterapeuteilta, työpsykologilta ja muilta työterveyshuollon asiantuntijoilta edellytetään VNA 708/2013 mukaista koulutusta. Työterveyshuollossa tulee olla mahdollisuus erikoislääkärikonsultaatioihin työterveyslääkärin lähetteellä työkyvyn arvioimiseksi sekä hoitomahdollisuuksien selvittelyä varten. Palveluja tarjoavalla henkilöstöllä tulee olla hyvä suomen kielen taito.

7 7 2.7 Aukioloajat ja ajanvaraus Loimaalla sijaitsevan toimipisteen tulee tarjota työterveyslääkärin ja -hoitajan palvelua jokaisena arkipäivänä vähintään seuraavasti: ma-to klo 8-18 ja pe klo Mikäli palvelutarve kasvaa kunnan järjestämisvelvollisuuden piirissä olevien yritysten tai yrittäjien osalta, on palveluntuottaminen turvattava lisäämällä vastaanottoa Loimaan kaupungissa olevassa toimipisteessä. Puhelinajanvaraus, hoidontarpeenarviointi ja neuvonta tulee toimia jokaisena arkipäivänä vähintään seuraavasti: ma-to klo ja pe klo Loma-aikoina heinäkuussa ja joulun aikana hyväksytään supistettu toiminta, josta tulee ilmoittaa kirjallisesti kuukautta aikaisemmin hankintayksikölle. Ajanvaraus työterveyshuoltoon tulee olla mahdollista puhelimitse ja sähköisellä ajanvarauksella. 2.8 Laskutus Laskutus tapahtuu kuukausittain jälkikäteen toteutuneen mukaisesti. Laskun liitteenä on oltava lista tehdyistä toimenpiteistä ja tutkimuksista. Laskutuslisää ei hyväksytä. Tietosuojalain vaatimusten täyttämiseksi toimenpide- ja tutkimuslistan tiedot eivät saa olla yhdistettävissä tiettyyn työntekijään muutoin kuin työntekijän kirjallisen suostumukseen ja työnantajan lakiin perustuvaan oikeuteen saada yksittäistä työntekijää koskevia tietoja. Palveluntuottajan on varmistettava, että palveluja käyttävät ainoastaan palvelun piiriin kuuluvat työntekijät. Työterveyspalveluja ostaneella yrittäjällä/yrityksellä on oikeus saada pyytämältään laskutusjaksolta erillinen raportti, jossa on nimiluettelo laskutusjakson aikana työterveyshuollon palveluja käyttäneistä työntekijöistä. Mahdollisista luottotappioista ja maksujen perinnästä kustannuksineen vastaa palveluntuottaja. 2.9 Tarkastusoikeus Palveluntuottaja vastaa lääkäreidensä ja muun henkilökunnan lakisääteisestä pätevyydestä, esteettömyydestä, ammatillisesta täydennys- ja jatkokoulutuksesta sekä antaa pyydettäessä asiasta kirjallisen selvityksen hankintayksikölle. Mikäli nämä ominaisuudet eivät täyty yksittäisen työntekijän kohdalla tai toiminnassa havaitaan puutteita, on hankintayksiköllä oikeus vaatia työntekijän välitöntä vaihtamista. Puutteilla tarkoitetaan yleisten hoitokäytäntöjen ja -suositusten, Suomen lain tai Suomen Lääkäriliiton eettisten ohjeiden, hyvän käytöksen ja sopimuksen mukaisen työjärjestyksen rikkomista. Hyvän työterveyshuollon hoitokäytäntöjen laatua tullaan arvioimaan hyödyntäen palveluntuottajan käyttämiä mittareita. Hankintayksiköllä on aina pyytäessään oikeus tarkastaa palveluntuottajan palvelun taso. Palvelun säännöllistä seurantaa varten hankintayksikkö ja palveluntuottaja perustavat seurantaryhmän, jonka tehtävänä on arvioida sopimuksen toteutumista ja toiminnan laatua.

8 Seurantaryhmän puheenjohtajana toimii hankintayksikön edustaja ja sihteerinä palveluntuottajan edustaja Raportointi Palveluntuottajalla on kela-korvausten hakemiseen liittyvä raportointijärjestelmä. Tarjoajalla on tiedonantovelvollisuus tilaajaa kohtaan. Palveluntuottajan tulee pyydettäessä toimittaa Loimaan kaupungille ja Koski Tl:n kunnille vuosittainen raportti sopimuksen piirissä solmituista sopimuksista ja annetuista palveluista. Tilaajan toimintaa tarkastavalla ulkoisella ja sisäisellä tarkastuksella tai tilaajan valtuuttamalla tarkastajalla on oikeus valvoa sopimuksen toteuttamista. Palveluntuottajan on korvauksetta annettava tarkastuksen suorittajalle kaikki tarkastuksen suorittamisen kannalta tarpeelliset tiedot ja selvitykset sekä muutoinkin avustettava tarkastuksessa terveydenhuoltoalan tietosuojan puitteissa. Tilaajalla on oikeus seurata sopimuskauden aikana toimintaa laadunvalvontamenetelmin. Palveluntuottajan tulee kerätä vähintään kerran vuodessa asiakaspalautteita työterveyshuoltopalveluita tilaavilta asiakasyrityksiltä ja näiden työntekijöiltä. Palveluntuottajan tulee käydä asiakaspalautteet läpi vuosittain asianomaisen asiakasyrityksen kanssa pidettävässä yhteistyöpalaverissa. Tarvittaessa asiakaspalautteet käydään läpi myös tarjouspyyntöön osallistuneiden kuntien kanssa. Mahdolliset reklamaatiot palveluntuottajan toiminnasta käsitellään ja ratkaistaan yhteistyössä. Palveluntuottajalta edellytetään aktiivista ja säännöllistä vuosittain tapahtuvaa yhteydenpitoa työnantajiin, jotta työnantajien tarpeet tulevat huomioiduiksi ja kokonaiskustannusten taso vastaa työnantajien näkemyksiä saaduista palveluista ja niiden vaikutuksesta työntekijöiden työhyvinvointiin. Palveluntuottajan vaihtuessa palveluntuottaja on velvollinen perehdyttämään uutta palveluntuottajaa sekä luovuttamaan lakisääteiseen työterveyshuoltoon kuuluvat tiedot (lakisääteiset terveystarkastustiedot, seurantatarkastusten ajankohdat, keskeiset löydökset sekä työpaikkakäyntiselosteet) ilman oikeutta laskuttaa palvelusta Muut vaatimukset ja toimintaperiaatteet Palveluntuottaja huolehtii lainmukaisesta asiakasrekisterin ylläpidosta ja arkistoinnista. Palveluntuottajaa velvoittavat kaikilta osin henkilötietolain yleiset huolellisuus- ja suojaamisvelvoitteet sekä potilaslain 13 :n mukainen potilasasiakirjojen salassapitovelvollisuus. Työterveyshuollon palveluntuottajan on p y y d e t t ä v ä potilaskertomustietojen siirtämiseen työntekijän kirjallinen lupa. Palveluntuottaja vastaa siirtoon liittyvistä kustannuksista. Työterveyshuoltoon liittyvästä postiliikenteestä palveluntuottaja vastaa kokonaisuudessaan.

LOIMAAN KAUPUNGIN SEKÄ AURAN, KOSKI TL:N, MARTTILAN, ORIPÄÄN JA PÖYTYÄN KUNTIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA

LOIMAAN KAUPUNGIN SEKÄ AURAN, KOSKI TL:N, MARTTILAN, ORIPÄÄN JA PÖYTYÄN KUNTIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA 1 Liite 3 Hankinnan kohteen kuvaus LOIMAAN KAUPUNGIN SEKÄ AURAN, KOSKI TL:N, MARTTILAN, ORIPÄÄN JA PÖYTYÄN KUNTIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on Loimaan

Lisätiedot

Liite 4 Sopimusmalli Kh SOPIMUS LOIMAAN KAUPUNGIN SEKÄ KOSKI TL:N KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUIDEN HANKINNASTA

Liite 4 Sopimusmalli Kh SOPIMUS LOIMAAN KAUPUNGIN SEKÄ KOSKI TL:N KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUIDEN HANKINNASTA Liite 4 Sopimusmalli Kh 20.3.2017 SOPIMUS LOIMAAN KAUPUNGIN SEKÄ KOSKI TL:N KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUIDEN HANKINNASTA 1. Sopijaosapuolet ja yhteyshenkilöt Hankintayksikkö: Loimaan kaupunki sekä

Lisätiedot

Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010

Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010 Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010 1 ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA TUOTE HINTA SISÄLTÖ Työpaikkaselvitys 28 e/ alkava ½ tuntia työterveyshoitaja, työfysioterapeutti *

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Työterveyshuolto kehittää työuria KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Diapaketin tarkoitus ja käyttö Diapaketti toimii tukimateriaalina, kun kunnat ja kuntayhtymät miettivät, miten voivat tukea henkilöstön työurien

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

SOPIMUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUISTA

SOPIMUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUISTA 1/5 TARJOUSPYYN- NÖN LIITE 1 SOPIMUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUISTA Siuntion kunta ja XXXXX sopivat työterveyspalvelujen tuottamisesta ajalla 1.1.2012-31.12.2013 seuraavasti: Sopimusosapuolet Palveluntuottaja

Lisätiedot

1. TERVEYSTARKASTUKSET, TYÖSSÄSELVITYMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI (LAKISÄÄTEINEN ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA, KELA I)

1. TERVEYSTARKASTUKSET, TYÖSSÄSELVITYMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI (LAKISÄÄTEINEN ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA, KELA I) Liite 1B VAATIMUSMATRIISI Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä. Tarjoajan nimi: Ohjeet: Tarjoajan on vastattava seuraaviin kysymyksiin ja liitettävä erikseen pyydetyt selvitykset

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta)

Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta) Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta) 1. lakisääteinen + yleislääkäritasoinen sairaanhoito 2. lakisääteinen + suppean tason sairaanhoito 3. lakisääteinen, ei sairaanhoitoa 1. Lakisääteinen + yleislääkäritasoinen

Lisätiedot

Työelämäpalvelut Mehiläinen Paimio. Tervetuloa asiakkaaksi!

Työelämäpalvelut Mehiläinen Paimio. Tervetuloa asiakkaaksi! Työelämäpalvelut Mehiläinen Paimio Tervetuloa asiakkaaksi! PUITESOPIMUS Koskee kansanterveyslain edellyttämien kuntien lakisääteisten työterveyspalveluiden järjestämistä Paimion kaupungin ja Sauvon kunnan

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Viisari)

Palvelutasovaihtoehdot (Viisari) Palvelutasovaihtoehdot (Viisari) 1. lakisääteinen, sairaanhoito (Terveystalon perussopimus) 2. lakisääteinen, sairaanhoito (kilpailutettu, suppea sairaanhoito) 3. lakisääteinen (kilpailutettu, ei sairaanhoitoa)

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala)

Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala) Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala) 1. lakisääteinen, sairaanhoito (Terveystalon perussopimus) 2. lakisääteinen, sairaanhoito (kilpailutettu, suppea sairaanhoito) 3. lakisääteinen (kilpailutettu, ei sairaanhoitoa)

Lisätiedot

HANKINNAN KOHTEEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA LAATUVERTAILU LIITE 8

HANKINNAN KOHTEEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA LAATUVERTAILU LIITE 8 HANKINNAN KOHTEEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA LAATUVERTAILU LIITE 8 Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä OHJEET TARJOAJALLE - Tämä on tarjouslomake, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Kh

TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Kh 1 TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Kh 20.3.2017 Hankinnan kohde Hankintayksikkö Hankinnan tarjouspyyntö koskee Loimaan kaupungin ja Koski Tl:n kunnan henkilökunnan sekä näiden kuntien järjestämisvastuulla

Lisätiedot

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä Työterveysyhteistyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä työterveyshuoltolain toteuttamiseksi. Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä OPAS PIENTYÖPAIKOILLE Hyvä työkyky ja hyvä ilmapiiri

Lisätiedot

Työterveyshuolto 2018

Työterveyshuolto 2018 Työterveyshuolto 2018 Työterveyshuollon tavoitteet Terveellinen ja turvallinen työ, työympäristö ja työyhteisö Työhön liittyvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisy Työntekijän terveyden sekä työ- ja

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Pori)

Palvelutasovaihtoehdot (Pori) Palvelutasovaihtoehdot (Pori) 1. lakisääteinen + kattavan tason 2. lakisääteinen + yleislääkäritasoinen 3. lakisääteinen + suppean tason 1. Lakisääteinen, kattavan tason Lakisääteinen ja ennaltaehkäisevä

Lisätiedot

Työterveyspalvelukokonaisuudet Elonin yritysasiakkaille

Työterveyspalvelukokonaisuudet Elonin yritysasiakkaille Työterveyspalvelukokonaisuudet Elonin yritysasiakkaille Millainen työ, sellainen Terveystalo. Työterveystoiminnan perusta (lakisääteinen) Työterveysyhteistyö perustuu asiakkaan toimialan ja liiketoiminnan

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Viisari)

Palvelutasovaihtoehdot (Viisari) Palvelutasovaihtoehdot (Viisari) 1. lakisääteinen, sairaanhoito (Terveystalon perussopimus) 2. lakisääteinen, sairaanhoito (kilpailutettu, suppea sairaanhoito) 3. lakisääteinen (kilpailutettu, ei sairaanhoitoa)

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Asiakaskyselyn 2014 tulokset

Asiakaskyselyn 2014 tulokset Asiakaskyselyn 2014 tulokset Työterveys Akaasia teki keväällä 2014 asiakaskyselyn. Kysely lähetettiin 664 työterveyshuollon asiakkaan yhteyshenkilölle Webropol kyselynä sähköpostin välityksellä. Kyselyyn

Lisätiedot

Yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyö. Elon työhyvinvointipalvelut 1

Yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyö. Elon työhyvinvointipalvelut 1 Yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyö Elon työhyvinvointipalvelut 1 Työterveyshuollon tavoitteet edistää työntekijöiden työ- ja toimintakykyä ennaltaehkäistä sairauksia tukea työympäristön ja työyhteisön

Lisätiedot

Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta

Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta Hyvinvointia maakuntaan VIII, Hyvinvointia työssä ja vapaa-ajalla seminaari 21.1.2015 Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta Kirsti Hupli, Työterveyshuollon ylilääkäri Etelä-Karjalan Työkunto Oy

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 2.11.2017 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Akaasia)

Palvelutasovaihtoehdot (Akaasia) Palvelutasovaihtoehdot (Akaasia) 1. lakisääteinen, sairaanhoito (Terveystalon perussopimus) 2. lakisääteinen, sairaanhoito (kilpailutettu, suppea sairaanhoito) 3. lakisääteinen (kilpailutettu, ei sairaanhoitoa)

Lisätiedot

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi säädettyä työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toimintaa, jolla edistetään 1) työhön liittyvien

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

Sosterin työterveyshuollon uudelleen järjestely ja kehittäminen. Sosterin kuntayhtymän hallituksen kokous 25.3.2014

Sosterin työterveyshuollon uudelleen järjestely ja kehittäminen. Sosterin kuntayhtymän hallituksen kokous 25.3.2014 Sosterin työterveyshuollon uudelleen järjestely ja kehittäminen Sosterin kuntayhtymän hallituksen kokous 25.3.2014 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINNAN LAKITAUSTA Työterveyshuoltolaki 1383/2001, 4 : Työnantajan

Lisätiedot

Henkilöstöriskien hallinta ja työterveysyhteistyö

Henkilöstöriskien hallinta ja työterveysyhteistyö Henkilöstöriskien hallinta ja työterveysyhteistyö Kari-Pekka Martimo Johtava työterveyslääkäri Henry ry, Tampere 9.2.2010 Esityksen sisältö Mihin työterveyshuoltoa tarvitaan? Työterveysyhteistyön edellytyksiä

Lisätiedot

Myel-vakuutettujen työterveys

Myel-vakuutettujen työterveys Alk. 19 vuodessa Toimintasuunnitelma Sähköinen terveyskysely Sähköinen tilakysely Työolosuhdeselvitys Helpperi-terveysohjaus Yhteistyössä: MATKI Myel-vakuutettujen työterveys Lähipalveluita jo 17 kunnassa

Lisätiedot

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma ajalle

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma ajalle Työterveys Nurmeksen kaupunki Työterveyshuollon toimintasuunnitelma ajalle 1.1.2017-31.12.2021 Toimintasuunnitelma tulee käsitellä työpaikalla yhteistoimintamenettelyn edellyttämällä tavalla. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta 2015 Työterveyshuolto on kattava Lakisääteinen työterveyshuolto (lakisääteiset terveystarkastukset, työpaikkakäynnit) Muu ennaltaehkäisevä työterveyshuolto

Lisätiedot

Korvausjärjestelmän tuki uudistuneille käytännöille

Korvausjärjestelmän tuki uudistuneille käytännöille Korvausjärjestelmän tuki uudistuneille käytännöille Finlandia-talo / webinaari 26.9.2014 Reija Jääskeläinen etuuspäällikkö Työterveyshuollon korvausjärjestelmän tavoitteet (1/2) Edistää, kannustaa ja ohjata

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Saarijärven kaupunki 1. Työsuojelun tavoitteet Työpaikan työsuojelutoiminta perustuu työturvallisuuslakiin (738/2002) sekä lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan

Lisätiedot

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari TYÖTERVEYSHUOLLON NÄKÖKULMA TYÖKYVYN TUKEMISESSA Satu Väihkönen Työterveys Wellamo Oy, johtava ylilääkäri Suomen Työterveyslääkärit ry, pj 2013

Lisätiedot

Juuan terveyskeskus/ STLTK 16.12.2015 Työterveyshuolto Liite nro 7 Aimontie 7, 83900 Juuka Puh 0401042269 TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO 1.1.

Juuan terveyskeskus/ STLTK 16.12.2015 Työterveyshuolto Liite nro 7 Aimontie 7, 83900 Juuka Puh 0401042269 TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO 1.1. Juuan terveyskeskus/ STLTK 16.12.2015 Työterveyshuolto Liite nro 7 Aimontie 7, 83900 Juuka Puh 0401042269 TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO 1.1.2016 ALKAEN Juuan terveyskeskuksen työterveyshuolto tuottaa laadukkaita,

Lisätiedot

LIITE 1. PALVELUN KUVAUS

LIITE 1. PALVELUN KUVAUS LIITE 1. PALVELUN KUVAUS 1. Hankintayksikön yleiskuvaus SSKKY on ammatillisen koulutuksen järjestäjä, jonka omistaa kuusi jäsenkuntaa. SSKKY muodostuu kahdesta tulosalueesta: Salon seudun ammattiopisto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta on edellisen kerran vahvistanut hinnaston 16.11.2006

Sosiaali- ja terveyslautakunta on edellisen kerran vahvistanut hinnaston 16.11.2006 1 TYÖTERVEYSHUOLLON MAKSUT 1.1.2007 ALKAEN JA EHDOTETTAVAVAT UUDET HINNAT 1.1.2009 ALUSTA LUKIEN Ensin on ilmoitettu kunkin ryhmän tämänhetkinen hinta ja sen jälkeen uusi ehdotettava hinta Sosiaali- ja

Lisätiedot

Ajankohtaista HUS- Työterveydestä

Ajankohtaista HUS- Työterveydestä Ajankohtaista HUS- Työterveydestä Henkilöstötoimikunta 18.2.2016 Leena Forss-Latvala johtava työterveyslääkäri Työterveyshuoltovastuut - Toiminta perustuu lainsäädäntöön - Työterveyshuoltolaki 1383/2001

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖN KUORMITTAVUUDEN ARVIOIJANA. Minna Pihlajamäki Työterveyshuollon ylilääkäri, Terveystalo

TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖN KUORMITTAVUUDEN ARVIOIJANA. Minna Pihlajamäki Työterveyshuollon ylilääkäri, Terveystalo TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖN KUORMITTAVUUDEN ARVIOIJANA Minna Pihlajamäki Työterveyshuollon ylilääkäri, Terveystalo 02.12.2015 Hyvä työterveyshuoltokäytäntö (Vna 708/2013) Työterveyshuollon ydinprosessit Toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

Attendo Mehiläinen Terveystalo VASTAUS

Attendo Mehiläinen Terveystalo VASTAUS Hankintayhteistyö toteutetaan sopimusyhteistyönä soveltaen hankintalain mukaista yhteishankintaa. Yhteishankinnan kilpailuttaa Loimaan kaupunki. Koski Tl:n kunta on päättänyt omalta osaltaan hankintaan

Lisätiedot

Masennuksen hyvä hoitokäytäntö Luonnos työterveyshenkilöstön käyttöön 2.9.2009

Masennuksen hyvä hoitokäytäntö Luonnos työterveyshenkilöstön käyttöön 2.9.2009 Masennuksen hyvä hoitokäytäntö Luonnos työterveyshenkilöstön käyttöön 2.9.2009 Leila Rautjärvi, koulutuspäällikkö, tth Selina Selin, työterveyshuollon erikoislääkäri Systemaattista seulontaa voidaan tehdä

Lisätiedot

1.1. HYVÄN TYÖTERVEYSHUOLTOKÄYTÄNNÖN MUKAINEN ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA

1.1. HYVÄN TYÖTERVEYSHUOLTOKÄYTÄNNÖN MUKAINEN ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA 1 PALVELUHINNASTO 1.1.2015 alkaen (Kiteen kaupunki, perusturvalautakunta 16.12.2014, 142) Työterveyshuolto laskuttaa työnantajaa tuotetuista, sopimuksen mukaisista työterveyshuollon palveluista tämän hinnaston

Lisätiedot

Työterveyshuolto työkyvyn tukena: 30-60-90. Tanja Vuorela, ylilääkäri

Työterveyshuolto työkyvyn tukena: 30-60-90. Tanja Vuorela, ylilääkäri Työterveyshuolto työkyvyn tukena: 30-60-90 Tanja Vuorela, ylilääkäri 6.11.2012 Osallistava työterveyshuolto 2. Suunnittelu 3. Toiminta Varhainen tuki: Sairauspoissaolojen seuranta Hälytysrajat Esimiesvalmennus

Lisätiedot

Mäntsälän työterveys Mustamäentie Mäntsala puh

Mäntsälän työterveys Mustamäentie Mäntsala puh Mäntsälän työterveys Mustamäentie 42 04600 Mäntsala info.työterveys@mantsala.fi puh 040 314 5639 MÄNTSÄLÄN TYÖTERVEYS HINNASTO 1.1.2017 ARVOISA ASIAKKAAMME Hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara.

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 19.11.2013 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta)

Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta) Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta) 1. lakisääteinen + yleislääkäritasoinen sairaanhoito 2. lakisääteinen + suppean tason sairaanhoito 3. lakisääteinen, ei sairaanhoitoa Lakisääteinen + yleislääkäritasoinen

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

TYÖIKÄISEN KESKISUOMALAISEN TYÖKYKY JA TERVEYDENHOITO

TYÖIKÄISEN KESKISUOMALAISEN TYÖKYKY JA TERVEYDENHOITO TYÖIKÄISEN KESKISUOMALAISEN TYÖKYKY JA TERVEYDENHOITO Irja Korhonen Työterveys Aalto Anne Onkila Valmet työterveys Esa Leppänen JYTE Jari Ylinen KSSHP Visa Kervinen Terveystalo työterveys Laajavuori 16.6.2017

Lisätiedot

TYÖ- TERVEYS- HUOLTO. Työterveyshuolto on jokaisen työntekijän oikeus. Sen järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus.

TYÖ- TERVEYS- HUOLTO. Työterveyshuolto on jokaisen työntekijän oikeus. Sen järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus. TYÖ- TERVEYS- HUOLTO Työterveyshuolto on jokaisen työntekijän oikeus. Sen järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus. u Työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen työterveyshuolto. u Työnantajan,

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Ennaltaehkäisyn edistämisen priorisointi - miksi se on niin vaikeaa? Jorma Mäkitalo, Osaamiskeskuksen johtaja Oma ammattihistoria lääket lis Oulun yliopisto 1986 työterveyshuollon erikoislääkäri

Lisätiedot

LIITE 1 Tarjouslomake Kh

LIITE 1 Tarjouslomake Kh 1 LIITE 1 Tarjouslomake Kh 20.3.2017 OHJE Tarjoaja täyttää tämän tarjouslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa täytetyn tarjouslomakkeen tarjouksensa yhteydessä. Tarjoaja täyttää sähköisessä lomakkeessa

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma Isojoen työsuojelun toimintaohjelma 2016-2018 JOHDANTO Työsuojelun perustehtävä on tukea työssä jaksamista, työhyvinvointia ja työturvallisuutta tasa-arvoisesti. Työsuojelun toimintaohjelmassa määritellään

Lisätiedot

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen? Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?, dos., lääkintöneuvos Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö 1 20.1.2017 Keskusteluteemat 14.12.2016 Säätytalo Maakunnan oman henkilöstön työterveyshuollon

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2013

Lisätiedot

Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma

Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma TTH-lain tarkoitus (1383/2001, 1 2mom) Yhteistoimin edistää: 1. työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä; 2. työn ja

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Työkyvyn edistämisen tuki Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri Suomalaisuus on arvokas asia! Meitä jokaista tarvitaan! Mitkä asiat vaikuttavat työkykyyn?

Lisätiedot

TYÖKYKYPALVELU TIESITKÖ, ETTÄ YKSI SAIRAUSPÄIVÄ MAKSAA TYÖNANTAJALLE KESKIMÄÄRIN 350

TYÖKYKYPALVELU TIESITKÖ, ETTÄ YKSI SAIRAUSPÄIVÄ MAKSAA TYÖNANTAJALLE KESKIMÄÄRIN 350 TYÖKYKYPALVELU TIESITKÖ, ETTÄ YKSI SAIRAUSPÄIVÄ MAKSAA TYÖNANTAJALLE KESKIMÄÄRIN 350 Olemme paras kumppanisi tuloksellisessa työkyvyn johtamisessa Työkykypalvelu on kokonaisvaltainen ratkaisu, jonka tavoitteena

Lisätiedot

Siun sote Työterveyden palveluhinnasto 2017

Siun sote Työterveyden palveluhinnasto 2017 Palveluhinnasto 1 (5) Siun sote Työterveyden palveluhinnasto 2017 1. Palvelukuvaus Siun sote tuottaa, järjestää ja kehittää, hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisia työterveyshuoltopalveluja sopimusasiakkailleen.

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa

Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa Elintarvikealan tuottavuustalkoot Seminaari 1.10.2009 Valio Oy Elisa Putula ja Seija Hoikka Valion tehtävä ja arvot Tehtävä:

Lisätiedot

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMA Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMAN MYÖNTÄMINEN Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi on haettava sairauslomaa toimivaltaiselta työnantajan edustajalta. Esimies voi myöntää sairauslomaa ilman

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala)

Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala) Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala) 1. lakisääteinen, sairaanhoito (Terveystalon perussopimus) 2. lakisääteinen, sairaanhoito (kilpailutettu, suppea sairaanhoito) 3. lakisääteinen (kilpailutettu, ei sairaanhoitoa)

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2015 ALKAEN (ALV 0 %)

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2015 ALKAEN (ALV 0 %) Rauman sosiaali- ja terveysvirasto Työterveyshuolto 13.8.14 TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2015 ALKAEN (ALV 0 %) LAKISÄÄTEINEN TYÖTERVEYSHUOLTO Yksilöön kohdistuva

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Kilpailukykyä työhyvinvoinnista

Kilpailukykyä työhyvinvoinnista Kilpailukykyä työhyvinvoinnista Tarkastelussa suomalaisten työpaikkojen toimet työhyvinvoinnin kehittämiseksi 12.5.2016 Finlandia-talo Tutkimuskokonaisuuden taustaa Aula Research Oy toteutti LähiTapiolan

Lisätiedot

Saadaanko työkykyjohtamiseen vaikuttavuutta panostamalla työterveysyhteistyöhön

Saadaanko työkykyjohtamiseen vaikuttavuutta panostamalla työterveysyhteistyöhön Saadaanko työkykyjohtamiseen vaikuttavuutta panostamalla työterveysyhteistyöhön -etukäteiskyselyn tulokset -kokemukset Kaari-laskurista Risto Kaartinen Dmitry Poletaev Työterveyspäivän ennakkokyselyn vastaukset

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE. Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM

Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE. Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM 21.3.2014 Helena Palmgren 2 Pienten yritysten ja yrittäjien uusi työterveyshuoltopalvelu

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Akaasia)

Palvelutasovaihtoehdot (Akaasia) Palvelutasovaihtoehdot (Akaasia) 1. lakisääteinen, sairaanhoito (Terveystalon perussopimus) 2. lakisääteinen, sairaanhoito (kilpailutettu, suppea sairaanhoito) 3. lakisääteinen (kilpailutettu, ei sairaanhoitoa)

Lisätiedot

kokonaisvaltainen työterveyshuolto (Pisteytys kohderyhmittäin) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 1 Kelvollisia tarjouksia yhteensä: 1 1/11 Mehiläinen Oy

kokonaisvaltainen työterveyshuolto (Pisteytys kohderyhmittäin) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 1 Kelvollisia tarjouksia yhteensä: 1 1/11 Mehiläinen Oy 1/11 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO HEL 2014 000537 H010-14 / KORJAUSILMOITUS: Helsingin kaupungin rajojen ulkopuolella työskentelevien Helsingin kaupungin työntekijöiden kokonaisvaltainen työterveyshuolto

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Henkilöstömenot vuosina 2014-2016 4. Henkilöstön

Lisätiedot

Työterveyshuollon tulevaisuus - Yrityksen odotukset työterveyshuollolta

Työterveyshuollon tulevaisuus - Yrityksen odotukset työterveyshuollolta Työterveyshuollon tulevaisuus - Yrityksen odotukset työterveyshuollolta Asko Saastamoinen Asko Saastamoinen 13.10.2016 1 Työterveyshuoltolaki 2001 1 Lain tarkoitus Tässä laissa säädetään työnantajan velvollisuudesta

Lisätiedot

TEY:n juhlaseminaari TYÖTERVEYSYHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN. 9.6.2015, Etera, Helsinki Tuomas Kopperoinen, johtaja, Oulun Työterveys liikelaitos

TEY:n juhlaseminaari TYÖTERVEYSYHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN. 9.6.2015, Etera, Helsinki Tuomas Kopperoinen, johtaja, Oulun Työterveys liikelaitos Asiantuntijasta managereiksi - työsuojelun, työterveyshuollon ja työpaikkojen uudistuvat työroolit, vastuut ja työtavat - Työterveysyhteistyön hyvät käytännöt TEY:n juhlaseminaari TYÖTERVEYSYHTEISTYÖLLÄ

Lisätiedot

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Porvoo 8.4.2014 Kuninkaantien työterveys JAMIT-hanke, Kuntoutussäätiö Marja Heikkilä Projektisuunnittelija JAMIT -hanke Tavoitteena on edistää työhyvinvointia

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET ALKAEN

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET ALKAEN Rauman sosiaali- ja terveysvirasto Työterveyshuolto 16.9.2016 TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2017 ALKAEN LAKISÄÄTEINEN TYÖTERVEYSHUOLTO Yksilöön kohdistuva toiminta

Lisätiedot

Mitä lisäarvoa työterveyspalveluista on asiakkaan työkyvylle? Työeläkepäivä 2012 Tiina Pohjonen työterveysjohtaja tiina.pohjonen@hel.

Mitä lisäarvoa työterveyspalveluista on asiakkaan työkyvylle? Työeläkepäivä 2012 Tiina Pohjonen työterveysjohtaja tiina.pohjonen@hel. Mitä lisäarvoa työterveyspalveluista on asiakkaan työkyvylle? Työeläkepäivä 2012 työterveysjohtaja tiina.pohjonen@hel.fi 2 3 4 Työterveydestä on tullut sairaanhoitoa 5 Työkykynäkymä suuri työkykyriski

Lisätiedot

Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu

Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu 1 (5) Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu Aktiivisen tuen toimintatapa tukee työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamista. Aktiivisen tuen toimintatavan tavoitteena on varmistaa sujuva työ työpaikoilla.

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Koulutuskiertue Syksy 2010 Kela Uusi painotus lakisääteiseen toimintaan (Sata - komitea 26.5.2009 => linjaus) Työterveyshuollon työkykyä

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö kunta- ja seurakuntaorganisaatioissa

Työterveysyhteistyö kunta- ja seurakuntaorganisaatioissa Työterveysyhteistyö kunta- ja seurakuntaorganisaatioissa vuonna 0 Toni Pekka KEVA toni.pekka@keva.fi TYKYHELMI..0 Kuopion Musiikkikeskus Tutkimuksen aineisto Tavoitteena tarkastella kunta- ja seurakuntaorganisaatioiden

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2014 ALKAEN (ALV 0 %)

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2014 ALKAEN (ALV 0 %) Rauman sosiaali- ja terveysvirasto Työterveyshuolto TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2014 ALKAEN (ALV 0 %) LAKISÄÄTEINEN TYÖTERVEYSHUOLTO Yksilöön kohdistuva toiminta

Lisätiedot

Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus ryhmässä. Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus yksilöllisesti

Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus ryhmässä. Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus yksilöllisesti et Työpaikkaselvitys Terveystarkastukset Työkykyä ylläpitävä toiminta Työfysioterapeutin ergonomiatoiminta Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus Ergonomiaselvitys Kuuluu teema-alueisiin: Työpaikkaselvitys

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Työterveyshuoltopalvelujen yhteishankinnan kehittämisprosessi Kotityöpalveluyhdistyksessä Kristina Rajala

Työterveyshuoltopalvelujen yhteishankinnan kehittämisprosessi Kotityöpalveluyhdistyksessä Kristina Rajala Työterveyshuoltopalvelujen yhteishankinnan kehittämisprosessi Kotityöpalveluyhdistyksessä 11.10.2017 Kristina Rajala Yrittäjien ja pienten yritysten työterveyshuoltoa kehitetään TyhyverkostoX-hankkeessa

Lisätiedot

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

HAKEMUS OMAISHOIDON VAPAAN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI KOTIIN ANNETTAVA PALVELU

HAKEMUS OMAISHOIDON VAPAAN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI KOTIIN ANNETTAVA PALVELU 1 Hakemus saapunut: HAKEMUS OMAISHOIDON VAPAAN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI KOTIIN ANNETTAVA PALVELU Hakeminen palveluntuottajaksi on mahdollista ympäri vuoden. Kaikki omaishoidon palvelusetelin toimintaohjeen

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Työsuojelutoimikunta 16.06.2015 Aika 16.06.2015 klo13:04-14:25 Paikka NordLab yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis 5b Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT

HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT 19.5.2009 Eeva-Liisa Putkinen Työhyvinvointiyksikkö Henkilöstö- ja lakiasiain osasto Tekijöitä, jotka vaikuttavat työkykyyn Vaikutusmahdollisuus omaan työhön

Lisätiedot

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena, asiantuntija, FM Työelämäryhmän loppuraportti Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän tiivis

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Pienten yritysten ja yrittäjien työterveyshuollon kattavuuden parantaminen Työhyvinvointi fokukseen seminaari 7.3.2013 Kasnäs Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, Työterveyslaitos

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot