Liikenneviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikenneviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2012"

Transkriptio

1 106/53/2012 Liikenne- ja viestintäministeriö Liikennevirasto Liikenneviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2012 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Liikenneviraston tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2012 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä liikenne- ja viestintäministeriölle että Liikennevirastolle. Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion talousarviosta annetun asetuksen 63 :n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. Tarkastuksen ovat suorittaneet johtava tilintarkastaja, JHTT Seppo Akselinmäki ja johtava tilintarkastaja Johanna Kormu. Tarkastuksessa on avustanut finanssihallintoassistentti Milla Tulokas. Tarkastusta on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHTT Jaakko Eskola. Tilintarkastukseen sisältyneen Sampotoiminnanohjausjärjestelmää koskeneen tarkastuksen on suorittanut johtava tilintarkastaja Harri Korpi. Näiltä osin tarkastusta on valvonut tilintarkastuspäällikkö, CISA Pentti Mykkänen. Budjetointimenettelyt Momentille (Liikenneviraston tulot) on vuoden 2012 talousarviossa budjetoitu 28,5 miljoonaa euroa ulkopuolisen osapuolen rahoitusosuutta Kehä I Turunväylä Vallikallio hankkeessa, vaikka suoritusta ei sopimusten perusteella makseta valtiolle. Sama euromäärä on budjetoitu myös määrärahaksi momentille (Eräät väylähankkeet, siirtomääräraha 3 v). Koska tulojen ja määrärahojen sisällyttämiselle valtion talousarvioon ei ole oikeudellista perustaa, on menettely valtion talousarviosta annetun lain 3 :n vastainen. Vuoden 2012 talousarvion mukaan momentin (Eräät väylähankkeet) perustelujen päätösosassa todetaan valtuuksien osalta, että Liikennevirasto oikeutetaan tekemään aikaisempina vuosina myönnettyjen valtuuksien mukaisia sopimuksia siltä osin kuin valtuuksia ei ole käytetty. Momentin selvitysosassa todetaan, että tälle momentille budjetoidaan ne hankkeet, joita rahoittavat myös ulkopuoliset tahot. Muiden hankkeiden siirrosta momentille (Väyläverkon kehittäminen, siirtomääräraha 3 vuotta) ei ole mainintaa momentin päätösosassa eikä selvitysosassa. Momentin (Väyläverkon kehittäminen) VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO Postiosoite: PL 1119, Helsinki Käyntiosoite: Antinkatu 1, Helsinki Puhelin: Faksi:

2 2 (5) yhteydessä ei päätösosan mukaan uusita aikaisempien vuosien valtuuksia miltään osin. Selvitysosan mukaan momentille budjetoidaan kaikki valtion talousarviorahoituksella toteutettavat hankkeet yksilöimättä siirrettyjä hankkeita tai määrärahan siirtoa (400 miljoonaa euroa). Koska budjetin perusteella on epäselvää, missä määrin momentille (Eräät väylähankkeet) aikaisempina vuosina sisältyneiden hankkeiden valtuuksia on ollut tarkoitus uusia eikä momenttien sisältämiä hankkeita yksilöidä, ei eduskunnan voida katsoa saaneen oikeita ja riittäviä tietoja talousarvion sisällöstä. Valtuuden uusimisen osalta menettely on valtion talousarviosta annetun lain 10 :n valtuuden määrän ja käyttötarkoituksen rajaamista koskevan säännöksen vastainen. Tilinpäätös Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennaisilta osin oikein. Talousarvion toteutumalaskelmaan sisältyy määrärahan käyttötarkoitukseen, valtion talousarviosta annetun lain 3 a vastaiseen tulouttamiseen, menojen varainhoitovuodelle kohdentamiseen ja valtuuden käyttötietojen esittämiseen liittyviä virheitä. Momentille (Liikenneviraston tulot) on tuloutettu 25,4 miljoonaa euroa valtion talousarviosta annetun asetuksen 42 :n vastaisesti ulkopuolisen tahon maksamia hankkeen menoja, jotka eivät ole valtion talousarviotuloja. Suorituksia ei ole tosiasiallisesti maksettu valtiolle. Valtion talousarviosta annetun lain 3 a :n mukaan sijoitusmenot eivät voi olla nettobudjetoinnin kohteena, minkä vuoksi sijoitusmenoina budjetoiduille momenteille ei voida kohdistaa tuloutuksia. Momentille (Perusväylänpito) on tuloutettu talousarvion ja valtion talousarviosta annetun lain 3 a :n vastaisesti momentilta (Väyläverkon kehittäminen) rahoitettuun Kehärata-hankkeeseen liittyviä maa-aineksen myyntituloja euroa ja Helsinki Vaalimaa E 18 tietä (Haminan ohikulkutien rakennussuunnitelma) koskevaan hankkeeseen saatu TEN tulo euroa. Momentille (Väyläverkon kehittäminen) on tuloutettu valtion talousarviosta annetun lain 3 a :n vastaisesti Kt 51 Kirkkonummi Kivenlahti -hankkeeseen liittyviä yhteisrahoitteisen toiminnan tuloja euroa. Tulot olisi tullut kirjata momentille (Liikenneviraston tulot). Liikenneviraston tulee peruuttaa vuodelle 2013 siirretyistä määrärahoista vastaavat määrät. Momentilla (Perusväylänpito) on kohdennettu talousarvion ja talousarvioasetuksen 5 a :n vastaisesti vuodelle 2012 kuuluneita menoja vuodelle 2013 noin 1,5 miljoonaa euroa. Talousarvion toteutumalaskelman tiedot valtuuksista ja niiden käytöstä eivät anna oikeita ja riittäviä tietoja momenttien (Eräät väylähankkeet) ja (Väyläverkon kehittäminen) välillä siirretyistä valtuuksista ja niiden käytöstä, koska johdonmukainen esittämistapa uusittujen valtuuksien osalta ei

3 3 (5) toteudu. Momentin (Väyläverkon kehittäminen) valtuustietoihin sisältyy aikaisempien vuosien talousarvioissa myönnettyjen vuoden 2011 tilinpäätöksen mukaan käyttämättömien valtuuksien käyttöä (52,5 miljoonaa euroa), joita ei ole uusittu vuoden 2012 talousarviossa. Menettelyllä on valtion talousarviosta annetun lain 10 :n vastaisesti jatkettu valtuuden käyttöaikaa. Väylärakenteiden tasearvoissa on virheitä, minkä vuoksi väylärakenteet on esitetty noin 26 miljoonaa euroa liian suurina. Muilta osin tilinpäätöslaskelmat on laadittu säädösten mukaisesti. Tilinpäätöslaskelmien liitteessä 1 (Selvitys tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja vertailtavuudesta) ei sisällä tietoja momenttien (Väyläverkon kehittäminen) ja (Eräät väylähankkeet) välisistä olennaisista budjetoinnin muutoksista. Muilta osin tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen edellyttämällä tavalla. Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti, vaikka analyysissa on asiavirheitä. Tuloksellisuuden kuvaus Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden kuvaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. Toiminnallista tehokkuutta koskevina tietoina on esitetty taloudellisuuden tunnuslukuina väylämuodoittain väyläkilometrin kustannukset. Tuottavuuden tunnuslukuina on esitetty työn tuottavuutta ja kokonaistuottavuutta kuvaavat indikaattorit. Maksullisesta toiminnasta, erillislakien mukaisista maksullisista toiminnoista ja yhteisrahoitteisesta toiminnasta on esitetty kustannusvastaavuuslaskelmat. Maksullisen toiminnan tuotot olivat yhteensä 47,8 miljoonaa euroa. Tuottavuudesta esitettyjä tietoja voidaan pitää oikeina ja riittävinä. Koska taloudellisuuden tunnusluvuista puuttuu kustannuksia ja maksullisesta toiminnasta ja sen kannattavuudesta esitetyt tiedot sisältävät työkustannusten kohdentamisesta aiheutuvia virheitä ja olennaista epävarmuutta, ei toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyjä tietoja voida pitää oikeina ja riittävinä. Sisäinen valvonta Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, matkustusmenettelyjen, yhteisrahoitteisen toiminnan tarkastuksen sekä järjestelmätarkastuksen yhteydessä sekä erillisessä poikkihallinnollisessa valtuusseurannan laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa. Kirjanpidon tarkastuksessa on tullut esiin kirjauskäytännöissä, menojen varainhoitovuodelle kohdentamisessa, tosittamisessa sekä sopimushallinnassa puutteita, joiden johdosta Liikenneviraston tulee ryhtyä toimenpiteisiin.

4 4 (5) Matkustusmenettelyjen tarkastuksessa on tullut esiin puutteita korvausten verotuskäytännöissä ja matkustusasiakirjojen dokumentoinnissa, joiden johdosta Liikenneviraston on syytä ryhtyä toimenpiteisiin. Tarkastuksen perusteella todetaan, että Liikenneviraston on syytä kiinnittää huomiota sisäisen valvonnan järjestämiseen valtion talousarviosta annetun asetuksen 69 :n edellyttämällä tavalla. Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta seuraavia talousarvion toteutumalaskelmaa ja tuloksellisuustietojen esittämistä koskevia virheitä ja puutteita: 1) Momentille (Eräät väylähankkeet, siirtomääräraha 3 v) aikaisempina vuosina sisältyneiden hankkeiden valtuuksien uusiminen on valtion talousarviosta annetun lain 10 :n valtuuden määrän ja käyttötarkoituksen rajaamista koskevan säännöksen vastainen. 2) Momentille (Väyläverkon kehittäminen, siirtomääräraha 3 v) sisältyy aikaisempien vuosien talousarvioissa myönnettyjen, vuoden 2011 tilinpäätöksen mukaan käyttämättömien valtuuksien käyttöä (52,5 miljoonaa euroa). Koska valtuuksia ei ollut uusittu vuoden 2012 talousarviossa, on menettelyllä valtion talousarviosta annetun lain 10 :n vastaisesti jatkettu valtuuden käyttöaikaa. 3) Momentille (Liikenneviraston tulot) on valtion talousarviosta annetun asetuksen 42 :n vastaisesti tuloutettu 25,4 miljoonaa euroa ulkopuolisen tahon maksamia hankkeen menoja, jotka eivät ole valtion talousarviotuloja. Suorituksia ei ole tosiasiallisesti maksettu valtiolle. 4) Momentille (Perusväylänpito, siirtomääräraha 2 v) on talousarvion ja valtion talousarviosta annetun lain 3 a :n vastaisesti tuloutettu 1,0 miljoonaa euroa, joita vastaavat menot on maksettu momentilta (Väyläverkon kehittäminen). Momentille (Väyläverkon kehittäminen) on valtion talousarviosta annetun lain 3 a :n vastaisesti tuloutettu yhteisrahoitteisen toiminnan tuloja 0,2 miljoonaa euroa. Liikenneviraston tulee peruuttaa vuodelle 2013 siirretyistä määrärahoista vastaavat määrät. 5) Momentilla (Perusväylänpito, siirtomääräraha 2 v) on kohdennettu talousarvion ja valtion talousarviosta annetun asetuksen 5 a :n vastaisesti vuodelle 2012 kuuluneita menoja vuodelle 2013 noin 1,5 miljoonaa euroa. 6) Väylärakenteiden tasearvoissa on virheitä, minkä vuoksi väylärakenteet on esitetty noin 26 miljoonaa euroa liian suurina. 7) Tuloksellisuuden laskentatointa ei ole järjestetty valtion talousarviosta annetun lain 16 :n edellyttämällä tavalla.

5 5 (5) 8) Kirjanpidon tositteita ei ole kaikilta osin laadittu talousarvioasetuksen 44 :n ja 45 :n edellyttämällä tavalla. 9) Liikenneviraston sisäistä valvontaa ei ole järjestetty valtion talousarviosta annetun asetuksen 69 :n edellyttämällä tavalla. Sisäisen valvonnan järjestämistä johtaa ja sen asianmukaisuudesta vastaa valtion talousarviosta annetun lain 24 a :n mukaan viraston ja laitoksen johto. Ilmoitusvelvollisuus Valtiontalouden tarkastusvirastolle Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 5 :n 1 momenttiin perustuen Liikenneviraston tulee ilmoittaa mennessä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten vastaisten menettelyjen ja sisäisen valvonnan puutteiden johdosta. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen Johtava tilintarkastaja Seppo Akselinmäki TIEDOKSI Eduskunnan tarkastusvaliokunta Valtiovarainministeriö Valtiovarain controller -toiminto Liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamo Liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Liikenneviraston pääjohtaja Valtiokonttori

Tilintarkastuskertomus valtion tilinpäätöksen tarkastuksesta vuodelta

Tilintarkastuskertomus valtion tilinpäätöksen tarkastuksesta vuodelta 130/53/2012 Eduskunta 20.5.2013 Tilintarkastuskertomus valtion tilinpäätöksen tarkastuksesta vuodelta 2012 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa valtion tilinpäätöksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 186/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 14.5.2007 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 072/53/02

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 072/53/02 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 072/53/02 30.05.2002 Ulkoasiainministeriö ULKOASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Ulkoasiainministeriön

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 Maa- ja metsätalousministeriö Metsäntutkimuslaitos METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 104/53/02 24.5.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 104/53/02 24.5.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 104/53/02 24.5.2002 Opetusministeriö Helsingin yliopisto HELSINGIN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 Sosiaali- ja terveysministeriö SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 129/53/02

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 129/53/02 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 129/53/02 31.05.2002 Maa- ja metsätalousministeriö MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2012 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2012 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2012 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta Valtiontalouden tarkastusviraston kertomukset eduskunnalle

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2014 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2014 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2014 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle annettavat

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle annettavat kertomukset K 12/2011 vp

Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle annettavat kertomukset K 12/2011 vp Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion varainhoitovuoden 2010 tilinpäätöksen ja valtion tilinpäätöskertomuksen tarkastuksesta Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2014

Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2014 Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2014 tilinpäätöksistä Kesäkuu 2015 2 SISÄLTÖ LIIKENNEVIRASTO 4 LIIKENTEEN

Lisätiedot

Laillisuustarkastuskertomus. Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin

Laillisuustarkastuskertomus. Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin Laillisuustarkastuskertomus Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 12/2014 Valtiontalouden tarkastusviraston laillisuustarkastuskertomus

Lisätiedot

Kohdentaminen, budjetointiperusteet sekä tuotto- ja kuluperusteinen budjetointi

Kohdentaminen, budjetointiperusteet sekä tuotto- ja kuluperusteinen budjetointi VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 1/2002 ISSN: 0788-6322 ISBN: 951-804-282-9 Kohdentaminen, budjetointiperusteet sekä tuotto- ja kuluperusteinen budjetointi Vuoden 2001 budjetointityöryhmän keskustelumuistio

Lisätiedot

Talousarviolainsäädännön

Talousarviolainsäädännön Talousarviolainsäädännön kehittämishanke Nykytilan kartoitus ja kehittämislinjausten alustava arviointi 27/2008 Budjetti Talousarviolainsäädännön kehittämishanke Nykytilan kartoitus ja kehittämislinjausten

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2014

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2014 Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2014 valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle annettavat kertomukset K 4/2015 vp Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti. Hallinto

Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti. Hallinto Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 12/2006 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 15.02.2006 Tekijät (toimielimestä,

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2012

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2012 Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2012 Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle annettavat kertomukset K 5/2013 vp K 5/2013 vp Valtiontalouden

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON MÄÄRÄYS VALTION LIIKELAITOSTEN KEHYS- JA TALOUSARVIOEHDOTUSTEN LAADINNASTA

VALTIONEUVOSTON MÄÄRÄYS VALTION LIIKELAITOSTEN KEHYS- JA TALOUSARVIOEHDOTUSTEN LAADINNASTA VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 14.6.2007 N:o TM 0702 VALTIONEUVOSTON MÄÄRÄYS VALTION LIIKELAITOSTEN KEHYS- JA TALOUSARVIOEHDOTUSTEN LAADINNASTA 2 Valtioneuvosto on, asian oltua valmistavasti valtioneuvoston

Lisätiedot

Yhteishankintavelvoitteen noudattaminen. (laki valtion talousarviosta 22 a ) Laillisuustarkastuskertomus 3/2011

Yhteishankintavelvoitteen noudattaminen. (laki valtion talousarviosta 22 a ) Laillisuustarkastuskertomus 3/2011 Laillisuustarkastuskertomus 3/2011 Yhteishankintavelvoitteen noudattaminen (laki valtion talousarviosta 22 a ) Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA 6/211/2004 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa

Lisätiedot

Tarkastusohjeiden yleinen osa

Tarkastusohjeiden yleinen osa Tarkastusohjeiden yleinen osa Tarkastusohjeiden yleinen osa Helsinki 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Dnro 23/01/2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto on perustuslain 90 :ssä säädetty, eduskunnan

Lisätiedot

Valtion kassanhallinta

Valtion kassanhallinta Valtion kassanhallinta Valtiontalouden tarkastusviraston toiminnantarkastuskertomukset 168/2008 Valtiontalouden tarkastusviraston toiminnantarkastuskertomus 168/2008 Valtion kassanhallinta ISSN 1796-9506

Lisätiedot

Tarkastushavainto: Arviointi: AOYL 28:1 Soveltamisala. Tarkastushavainto:

Tarkastushavainto: Arviointi: AOYL 28:1 Soveltamisala. Tarkastushavainto: JHTT-TUTKINTO 2013 OSA II ARVOSTELUPERUSTEET JA MALLIVASTAUKSET TEHTÄVÄ 1 (enintään 5 pistettä) Mitä virheitä tai puutteita KKOy Laavan Vuokratalon tilikauden 1.1.2012 31.12.2012 kirjanpidossa, tilinpäätöksessä,

Lisätiedot

Valtion televisio- ja radiorahaston tilinpäätös vuodelta 2012 1 (15)

Valtion televisio- ja radiorahaston tilinpäätös vuodelta 2012 1 (15) Valtion televisio- ja radiorahaston tilinpäätös vuodelta 2012 1 (15) 2 (15) Sisältö 1 Toimintakatsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 4 3 Tilinpäätöslaskelmien analyysi... 4 4 Sisäisen valvonnan arviointi-

Lisätiedot

Finanssipolitiikan tarkastuksen ohje

Finanssipolitiikan tarkastuksen ohje Finanssipolitiikan tarkastuksen ohje Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastusohjeita Finanssipolitiikan tarkastuksen ohje Helsinki 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Dnro 23/01/2015 Valtiontalouden

Lisätiedot

KERTOMUS Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä viraston vastaukset (2011/C 366/14)

KERTOMUS Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä viraston vastaukset (2011/C 366/14) 15.12.2011 Euroopan unionin virallinen lehti C 366/75 KERTOMUS Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä viraston vastaukset (2011/C 366/14) JOHDANTO

Lisätiedot

Tilintarkastuksen toteutuminen Loppuraportointi 2013. Kouvolan kaupunki Tarkastuslautakunta 23.4.2014

Tilintarkastuksen toteutuminen Loppuraportointi 2013. Kouvolan kaupunki Tarkastuslautakunta 23.4.2014 Tilintarkastuksen toteutuminen Loppuraportointi 2013 Kouvolan kaupunki Tarkastuslautakunta 23.4.2014 Hallinnon laillisuus Viranhaltijapäätökset Tarkastettiin seuraavien johtavien viranhaltijoiden viranhaltijapäätöksiä

Lisätiedot

KERTOMUS Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2008 sekä viraston vastaukset (2009/C 304/14)

KERTOMUS Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2008 sekä viraston vastaukset (2009/C 304/14) 15.12.2009 Euroopan unionin virallinen lehti C 304/71 KERTOMUS Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2008 sekä viraston vastaukset (2009/C 304/14) SISÄLLYS

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastus viraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2014 valtiopäiville

Valtiontalouden tarkastus viraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2014 valtiopäiville Valtiontalouden tarkastus viraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2014 valtiopäiville valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle annettavat kertomukset K 18/2014 vp Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

KILAn Päätöksen/lausunnon numero: 1799/10.4.2007. Liikevaihdon kirjaamisesta aliurakointitapauksessa

KILAn Päätöksen/lausunnon numero: 1799/10.4.2007. Liikevaihdon kirjaamisesta aliurakointitapauksessa 1 JHTT-TUTKINTO 2011 OSA II MALLIRATKAISU TEHTÄVÄ 1 (6 PISTETTÄ) nro Tarkastuskohde Tarkastushavainto, arviointi ja oikaisumenettely Raportin sisältö, jos virhettä tai puutetta ei oikaista Missä raportissa

Lisätiedot