Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat"

Transkriptio

1 TERVEYSVALVONNAN MAKSUT HAMINAN YMPÄRISTÖTERVEYSHUOLLON MAKSUTAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Terveydensuojelulaissa (763/94) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 1. kunnalliseen valvontasuunnitelmaan sisältyvää tarkastusta, näytteenottoa ja näytteen tutkimista; 2. 6 :ssä tarkoitettuun kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvän tarkastuksen perusteella annettujen määräysten valvontaan, silloin kun määräysten antaminen perustuu tämän lain säännösten noudattamatta jättämiseen; 3. 6 :n nojalla myönnettyihin todistuksia; 4. terveydensuojelulain 13 mukaisista toiminnoista tehtävien ilmoitusten käsittelyä sekä; 5. terveydensuojelulain 18 mukaisen laitoksen hyväksymistä; :n nojalla tehtyjen ilmoitusten perusteella annettujen määräysten valvontaa; 7. kaivon omistajalta talousvesitutkimuksesta silloin, kun kysymys ei ole terveydensuojelulain 16 :n 4 momentissa tarkoitetusta talousvettä toimittavasta laitoksesta (arvonlisäverollinen); :n nojalla tehdyn hakemuksen perusteella annettujen määräysten valvontaa sekä 20 :ssä edellytettyyn talousveden laadun valvontaa ja tarkkailua; 9. kiinteistön omistajalta asunnossa ja muussa oleskelutilassa suoritettua mittausta, näytteenottoa, tutkimusta ja selvitystä joka liittyy terveydensuojelulain 26 :n mukaisten terveyshaittojen selvittämiseen (arvolisäverollinen); :ssä edellytettyyn uimaveden säännöllistä valvontaa. 11. säteilylain 44 a :n nojalla tehtyyn tarkastukseen. Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 12. laitosten hyväksymistä ja muun kuin 13 :n 3 momentissa tarkoitetun elintarvikehuoneiston ilmoituksen käsittelyä; 13. kunnalliseen valvontasuunnitelmaan sisältyvää tarkastusta, näytteenottoa ja näytteen tutkimista; 14. Euroopan unionin ulkopuolelle elintarvikkeita vievien elintarvikehuoneistojen valvontaa siltä osin kuin vienti ostajamaan vaatimuksesta edellyttää tavallista kattavampaa valvontaa; sekä 15. elintarvikemääräysten noudattamatta jättämiseen perustuvien elintarvikelain 7 luvussa tarkoitettujen toimenpiteiden valvomiseksi tapahtuvaa tarkastusta. 1

2 Kunta perii lisäksi maksun muustakin valvonnasta sekä siihen liittyvistä tarkastuksista ja tutkimuksista sellaisena, kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 artikloissa 27 ja 28 säädetään. Kuluttajaturvallisuuslaissa (920/2011) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat :ssä tarkoitetun palvelun tarjoamisen aloittamista, toiminnan olennaista muuttamista ja palvelun tarjoajan vaihtumista koskevan ilmoituksen vastaanottamista ja käsittelyä :ssä tarkoitettua kunnalliseen valvontasuunnitelmaan sisältyvää tarkastusta 18. hallinnollisten pakkokeinojen käytöstä annetun päätöksen noudattamista koskevaa tarkastusta Tupakkalain (693/1976) säädettyihin kunnan viranomaisten suoritteisiin, jotka koskevat b :ssä tarkoitetun myyntiluvan myöntämistä b :ssä tarkoitetun myyntiluvan vuotuista valvontamaksua a :ssä tarkoitetun kunnan valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia; a :ssä tarkoitettuun kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvän tarkastuksen perusteella annettujen määräysten valvontaan silloin, kun määräysten antaminen perustuu tämän lain säännösten noudattamatta jättämiseen. Lääkelain 395/ d :ssä vähittäismyyntiluvan käsittelymaksuun ja vuotuiseen valvontamaksuun. 2 Maksun määräytymisperusteet Maksut perustuvat valvonnasta, tarkastuksesta ja näytteenotosta viranomaiselle aiheutuneiden kokonaiskustannusten määrään. Kokonaiskustannuksiin kuuluvat tehtävän hoitamisesta aiheutuvat toimintamenot, korot ja poistot sekä osuus hallintokustannuksista. Valvontahenkilöstön työtunnin hinta on 43 euroa. Ulkopuolisten palveluiden ja laboratoriotutkimusten maksut määräytyvät aiheutuneiden kustannusten mukaan. Viranomaisen suorittama erillinen näytteenotto 21,5 euroa. 3 Käsittely ja hyväksymismaksut. Kuluttajaturvallisuuslain mukaisten ilmoitusten ja elintarvikelain mukaisten huoneistoilmoitusten käsittelymaksut ja laitosten hyväksymismaksut sekä terveydensuojelulain 13 :n mukaisten ilmoitusten ja terveydensuojelulain 18 :n mukaisten laitosten hyväksymismaksu Käsittely- tai hyväksymismaksun määräämisen yleisenä perusteena on käsittely- tai hyväksymismenettelyn laajuus. Maksu määräytyy hakemuksen tai ilmoituksen käsittelyyn käytetyn työajan perusteella. 2

3 Käsittely- tai hyväksymismaksua sovelletaan myös toiminnan olennaista muuttamista koskevaan ilmoitukseen tai hakemukseen. Maksun suuruuden ratkaisee viranomaispäätöksen tekijä. 4 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaan sisältyvien tarkastusten maksut Hyväksyttyyn valvontasuunnitelmaan perustuvasta tarkastuksesta ja näytteenotosta peritään valvontamaksu, joka perustuu tarkastukseen käytettyyn aikaan. Tarkastukseen kuuluu tarkastukseen valmistautuminen, tarkastus ja tarkastuspöytäkirjan kirjoittaminen. Tarkastuksen sisällöstä sekä valvontakohdetyypin tarkastukseen keskimääräisesti käytettävästä ajasta määrätään tarkemmin valtakunnallisessa toimialakohtaisessa valvontaohjelmassa ja kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmassa. Kohteen tarkastustiheys määräytyy riskinarvioinnin perusteella. Yhdessä valvontakohteessa samanaikaisesti toteutettavista useista viralliseen valvontaan kuuluvista toimista peritään yksi yhdistetty maksu. Yhdistetty maksu määräytyy toimenpiteeseen käytetyn ajan perusteella. Tarkastuspöytäkirjaan tulee kirjata kaikki lainsäädäntö, jonka mukaista valvontaa tarkastuskäynti sisältää. 5 Elintarvikelain mukaisista muista tarkastuksista perittävät maksut Euroopan unionin ulkopuolelle elintarvikkeita vievien elintarvikehuoneistojen valvonnasta peritään erillinen maksu siltä osin kun vienti ostajamaan vaatimuksesta edellyttää tavallista kattavampaa valvontaa. Maksu määräytyy tarkastuksiin käytetyn ajan perusteella. Tarkastuksista, jotka voivat perustua elintarvikelain 7 luvussa tarkoitettujen toimenpiteiden valvomiseen, peritään maksu aiheutuneiden kustannusten perusteella. Lisäksi maksu peritään muustakin valvonnasta sekä siihen liittyvästä tutkimuksesta sellaisena kuin (EY)Valvonta-asetuksen 882/ ja 28 artiklassa säädetään. Tähän ryhmään kuuluvat myös toiminnanharjoittajan pyynnöstä tehtävät tarkastukset. Elintarvikkeiden vientitodistuksista peritään kustannuksia vastaava maksu. 6 Terveydensuojelulain mukaisista eräistä tarkastuksista ja mittauksista perittävät maksut Terveydensuojelulain 27 :n mukaisen terveyshaitan toteamiseksi tehdystä mittauksesta peritään kustannusten mukainen maksu. Terveyshaitan toteamiseksi tehty ensimmäinen tarkastuskäynti on maksuton. 3

4 7 Tupakkalain mukainen myyntilupamaksu ja myyntiluvan vuosittainen valvontamaksu Tupakan vähittäismyyntiluvan myöntämisestä perittävä maksu on 129 euroa hakemukselta. Jos myyntipaikassa on enemmän kuin yksi myyntipiste, korotetaan luvan käsittelymaksua 11 eurolla, jokaista tällaista myyntipistettä kohti. Vuotuinen valvontamaksu on yhden myyntipisteen käsittävältä myyntipaikalta 43 euroa. Valvontamaksua korotetaan 11 eurolla jokaista tämän määrän ylittävää myyntipaikan myyntipistettä kohti. Myyntilupamaksu on samansuuruinen määräaikaisille ja toistaiseksi voimassa oleville luville. Myyntilupamaksu peritään vain hyväksytyistä luvista. 8 Lääkelain 395/ d :n vähittäismyyntiluvan käsittelymaksu ja vuotuinen valvontamaksu Luvan käsittelystä perittävä maksu on 86 euroa hakemukselta. Jos hakemuksella haetaan myyntilupaa useampaan kuin yhteen myyntipaikkaan, korotetaan maksua 43 eurolla jokaista tämän määrän ylittävää myyntipaikkaa kohti. Jos myyntipaikassa on enemmän kuin yksi myyntipiste, korotetaan luvan käsittelymaksua 11 eurolla, jokaista tällaista myyntipistettä kohti. Vuotuinen valvontamaksu on yhden myyntipisteen käsittävältä myyntipaikalta 43 euroa. Valvontamaksua korotetaan 11 eurolla jokaista tämän määrän ylittävää myyntipaikan myyntipistettä kohti. 9 Muista tarkastuksista perittävät maksut Maailman terveysjärjestön kansainvälisen terveyssäännöstön (2005) (SopS 51/2007) 20 ja 39 artiklan tarkoittama todistus (laivatarkastus) 86. Mikäli muusta kuin viranomaisesta johtuvasta syystä tehtävä joudutaan suorittamaan kiireellisenä tai virkaajan ulkopuolella, on korotus maksuun aina vähintään 86. Muille viranomaisille suoritettavista asiantuntijapalveluista, jotka sisältävät mittauksia, näytteenottoa tai muuta viranomaistoimintaa, veloitetaan, jos muualla ei ole muuten säädetty, 43 /tunti. Tutkiva laboratorio perii kustannuksensa suoraan asiantuntijapalvelun ostajalta. 10 Valvontamaksun määrääminen poikkeustapauksissa Poikkeuksellisen suurta/pientä työmäärää vaativasta valvontasuunnitelmaan sisältyvästä tarkastuksesta, jossa tarkastukseen käytetty aika poikkeaa merkittävästi ennalta suunnitellusta, maksu voidaan määrätä enintään 50 % 4 kohdan mukaista maksua korkeampana/alhaisempana. Valvontamaksun muutoksesta poikkeustapauksessa päättää tarkastuksen tehnyt viranhaltija. 4

5 11 Hakemuksen peruuttaminen ja raukeaminen Mikäli hakija peruuttaa hakemuksensa taikka asian käsittely kunnan viranomaisessa raukeaa muusta syystä ennen päätöksen antamista ja viranomainen on ryhtynyt oleellisiin toimiin hakemuksen käsittelemiseksi, peritään 3 kohdan mukaisesta maksusta 50 prosenttia. 12 Hakemuksen hylkääminen tai tutkimatta jättäminen Hakemuksesta, josta on tehty hylkäävä päätös, peritään tämän taksan mukainen maksu. Mikäli hylkäävän päätöksen perusteet ovat niin selkeät, että asian laajemmalle käsittelylle ei ole ollut perusteita, maksu määräytyy käsittelyyn käytetyn ajan perusteella. Tupakan myyntilupahakemuksen hylkäämisestä ei peritä maksua. Jos hakemus on päätetty jättää tutkittavaksi ottamatta, maksua ei peritä. 13 Palautetun hakemuksen käsittelymaksu Jos tuomioistuin palauttaa muutoksenhaun johdosta asian uudelleen käsiteltäväksi, vähennetään tämän taksan mukaisesta maksusta, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta valvontaviranomaisen päätöksestä on peritty. Jos tuomioistuin muutoksenhaun johdosta kumoaa päätöksen sen johdosta, että hakija ei ole ollut hakemansa hyväksymispäätöksen tarpeessa, palautetaan mahdollisesti peritty maksu kokonaisuudessaan. 14 Maksun suorittaminen ja periminen Valvontasuunnitelman mukainen maksu laskutetaan tehdystä tarkastuksesta. Tupakan myyntiluvan vuosittainen valvontalasku laskutetaan kalenterivuosittain. Tupakan myyntiluvan vuosittaisen valvontamaksun periminen lopetetaan luvan rauetessa. Lääkelain mukainen vuosittainen valvontamaksu laskutetaan kalenterivuosittain, myyntiluvan vuosittaisen valvontamaksun periminen lopetetaan luvan rauetessa. Maksu on suoritettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Eräpäivä voi olla aikaisintaan kahden viikon kuluttua maksun määräytymisen perusteena olevan palvelun saamisesta. Jos toimenpiteestä määrättyä maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, peritään viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 :n tarkoittaman korkokannan mukaan. Viivästyskoron sijasta peritään viiden euron suuruinen viivästysmaksu, jos viivästyskoron määrä jaa tätä pienemmäksi. Mikäli tämän taksan mukaista maksua ei muistutuksesta huolimatta ole maksettu, voidaan se periä ulosottotoimin ilman erillistä tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä 5

6 kuin verojen ja maksujen täytäntöönpanosta (706/2007) säädetään (EL (23/2006) 72, 60, TsL (763/1994) 50, TupL (693/1976) 25 b, KuTuL (920/2011) 33 ). 15 Voimaantulo Maksut määräytyvät päätöspäivämääränä voimassa olevan taksan perusteella. Tupakan myyntilupavalvonnan vuosimaksun suuruus määräytyy maksun tarkistushetkellä voimassa olevan taksan perusteella. Tämä taksa tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta Haminan kaupungin ympäristölautakunta on hyväksynyt tämän taksan päätöksellään 4. päivänä marraskuuta