Eteläkärjen ympäristöterveys Maksutaksa 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eteläkärjen ympäristöterveys Maksutaksa 2015"

Transkriptio

1 Eteläkärjen ympäristöterveys Maksutaksa

2 2 Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 1) laitosten hyväksymistä ja muun kuin 13 :n 3 momentissa tarkoitetun elintarvikehuoneiston ilmoituksen käsittelyä; 2) kunnalliseen valvontasuunnitelmaan sisältyvää tarkastusta, näytteenottoa ja näytteen tutkimista; 3) Euroopan unionin ulkopuolelle elintarvikkeita vievien elintarvikehuoneistojen valvontaa siltä osin kuin vienti ostajamaan vaatimuksesta edellyttää tavallista kattavampaa valvontaa; 4) elintarvikemääräysten noudattamatta jättämiseen perustuvien elintarvikelaissa tarkoitettujen toimenpiteiden valvomiseksi tapahtuvasta tarkastuksesta; 5) muustakin valvonnasta sekä siihen liittyvistä tarkastuksista ja tutkimuksista sellaisena, kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 artikloissa 27 ja 28 säädetään; sekä 6) ympäristönsuojelulain (527/2014) 17 luvussa tarkoitetun valtioneuvoston asetuksen noudattamisen valvontaan liittyviä tarkastuksia. B) terveydensuojelulaissa (763/1994) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 7) terveydensuojelulain 13 mukaisista toiminnoista tehtävien ilmoitusten käsittelyä; 8) terveydensuojelulain 18 mukaisen laitoksen hyväksymistä; 9) kunnalliseen valvontasuunnitelmaan sisältyvää tarkastusta, näytteenottoa ja näytteen tutkimista; 10) 6 :ssä tarkoitetun kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvän tarkastuksen perusteella annettujen määräysten valvontaa silloin, kun määräysten antaminen perustuu tämän lain säännösten noudattamatta jättämiseen; 11) 6 :n 5 momentissa Maailman terveysjärjestön kansainvälisen terveyssäännöstön (2005) (SopS 51/2007) 20 ja 39 artiklassa tarkoitettujen todistusten myöntämistä; 12) 13 :n nojalla tehtyjen ilmoitusten perusteella annettujen määräysten valvontaa; 13) 18 :n nojalla tehdyn hakemuksen perusteella annettujen määräysten valvontaa sekä 20 :ssä edellytettyyn talousveden laadun valvontaa ja tarkkailua; 14) 29 :ssä edellytettyyn uimaveden säännölliseen valvontaan; 15) asunnossa tai muussa oleskelutilassa suoritettua mittausta, näytteenottoa, tutkimusta ja selvitystä, joka liittyy 26 :n mukaisten terveyshaittojen selvittämiseen (arvonlisäverollinen);

3 16) kaivon omistajalta talousvesitutkimuksista silloin, kun kysymys ei ole 16 :n 4 momentissa tarkoitetusta talousvettä toimittavasta laitoksesta (arvonlisäverollinen). 17) säteilylain (592/1991) 44 a mukaisia tarkastuksia; sekä 18) ympäristönsuojelulain (527/2014) 17 luvussa tarkoitetun valtioneuvoston asetuksen noudattamisen valvontaan liittyviä tarkastuksia. C) tupakkalain (693/1976) säädettyihin kunnan viranomaisten suoritteisiin, jotka koskevat 19) 10 b :ssä tarkoitetun myyntiluvan myöntämistä; 20) 10 b :ssä tarkoitetun myyntiluvan vuotuista valvontamaksua; 21) 14 a :ssä tarkoitetun kunnan valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia; sekä 22) 14 a :ssä tarkoitetun kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvän tarkastuksen perusteella annettujen määräysten valvontaa silloin, kun määräysten antaminen perustuu tämän lain säännösten noudattamatta jättämiseen. D) kuluttajaturvallisuuslaissa (920/2011) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 23) valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia; 24) annetun päätöksen noudattamista koskevia tarkastuksia; 25) 6 :ssä tarkoitetun palvelun tarjoamisen aloittamista, toiminnan olennaista muuttamista ja palvelun tarjoajan vaihtumista koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta ja siitä ilmoittamisesta toiminnanharjoittajalle; sekä 26) ympäristönsuojelulain (527/2014) 17 luvussa tarkoitetun valtioneuvoston asetuksen noudattamisen valvontaan liittyviä tarkastuksia. E) Lääkelaissa (395/1987) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 27) 54 d :ssä tarkoitetun vähittäismyyntiluvan myöntämistä; 28) 54 d :ssä tarkoitetun myyntiluvan vuotuista valvontamaksua. 2 Maksujen määräytymisperusteet 2.1 Maksut perustuvat valvonnasta, tarkastuksesta ja näytteenotosta viranomaiselle aiheutuneiden kokonaiskustannusten määrään. 2.2 Kokonaiskustannuksiin kuuluvat tehtävän hoitamisesta aiheutuvat toimintamenot, korot ja poistot sekä osuus hallintokustannuksista. Valvontahenkilöstön työtunnin hinta on 55 euroa. 2.3 Ulkopuolisten palveluiden ja laboratoriotutkimusten maksut määräytyvät aiheutuneiden kustannusten mukaan. 2.4 Valvontaviranomaisen tekemästä näytteenotosta peritään maksu kuluneen työajan mukaan, lisäksi matkoista peritään puolen tunnin työaikaa vastaava maksu. Tarkastuksen yhteydessä tapahtuvasta näytteenotosta ei peritä erillistä maksua. 2.5 Erillinen näytteenotto, mittaus tai muu työ, joka ei ole varsinaista viranomaistyötä, mutta jonka viranomainen kuitenkin suorittaa maksaa 110 /h (hintaan lisätään arvonlisävero). 3

4 2.6 Koska ajoaika ei sisälly tarkastukseen kuluneen aikaan, jokaisesta 3 ja 4 :ssä tarkoitetusta tarkastuksesta peritään maksu, joka vastaa puoli tuntia. 3 Elintarvikelain, terveydensuojelulain ja kuluttajaturvallisuuslain mukaisten ilmoitusten ja hakemusten käsittelymaksut 3.1 Hyväksymismaksun määräämisen yleisenä perusteena on hyväksymismenettelyn laajuus. Maksu määräytyy hakemuksen tai ilmoituksen käsittelyyn käytetyn työajan perusteella, johon luetaan huoneiston käyttöönottotarkastus, tarkastusmatka, asiakirjojen tarkastus, ilmoituksen käsittely sekä hyväksymispäätös. 3.2 Hyväksymismaksua sovelletaan myös toiminnan olennaista muuttamista koskevaan ilmoitukseen tai hakemukseen. 4 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaan sisältyvien tarkastusten maksut 4.1 Hyväksyttyyn valvontasuunnitelmaan perustuvasta tarkastuksesta ja näytteenotosta peritään valvontamaksu, joka perustuu tarkastukseen ja tarkastusmatkaan kuluvaan aikaan. Tarkastukseen kuuluu tarkastukseen valmistautuminen, tarkastus ja tarkastuspöytäkirjan kirjoittaminen. Tarkastuksen sisällöstä sekä valvontakohdetyypin tarkastukseen keskimääräisesti käytettävästä ajasta määrätään tarkemmin valtakunnallisessa toimialakohtaisessa valvontaohjelmassa ja kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmassa ja laatujärjestelmässä. Kohteen tarkastustiheys määräytyy riskinarvioinnin perusteella. 4.2 Eri valvontakohdetyyppien maksuluokat on määritelty taksan liitteessä. 4.3 Yhdessä valvontakohteessa samanaikaisesti toteutettavista useista viralliseen valvontaan kuuluvista toimista, jotka kirjataan samaan tarkastuspöytäkirjaan, peritään yksi yhdistetty maksu. Yhdistetty maksu määräytyy toimenpiteeseen käytetyn ajan perusteella. Tarkastuspöytäkirjaan tulee kirjata kaikki lainsäädäntö, jonka mukaista valvontaa tarkastuskäynti sisältää. Poikkeuksena ovat tupakka- tai lääkelain mukaiset myyntiluvallisten kohteiden tarkastukset, joista ei peritä erillistä tarkastusmaksua, vaan kohteilta veloitetaan aina vain vuotuinen valvontamaksu. 5 Elintarvikelain mukaisista muista tarkastuksista perittävät maksut 5.1 Euroopan unionin ulkopuolelle eläimistä saatavia elintarvikkeita vievien elintarvikehuoneistojen valvonnasta peritään erillinen maksu siltä osin kun vienti ostajamaan vaatimuksesta edellyttää tavallista kattavampaa valvontaa. Maksu määräytyy tarkastuksiin ja tarkastusmatkaan kuluneen ajan perusteella. 5.2 Elintarvikkeiden vientitodistuksista peritään kustannuksia vastaava maksu. 5.3 Tarkastuksista, jotka voivat perustua elintarvikelain 7 luvussa tarkoitettujen toimenpiteiden valvomiseen, peritään maksu aiheutuneiden kustannusten perusteella. 5.4 Lihantarkastuksesta perittävä maksu määräytyy tarkastukseen ja tarkastusmatkaan kuluneen ajan perusteella. 5.5 Lisäksi maksu peritään muustakin valvonnasta sekä siihen liittyvästä tutkimuksesta sellaisena kuin valvonta-asetuksen 27 ja 28 artiklassa säädetään. Tähän ryhmään kuuluvat myös toiminnanharjoittajan pyynnöstä tehtävät tarkastukset. 4

5 5 5.6 Lihantarkastuksesta perittävä maksu määräytyy tarkastukseen ja tarkastusmatkaan kuluneen ajan perusteella. 6 Terveydensuojelulain mukaisista eräistä tarkastuksista ja mittauksista perittävät maksut 6.1. Terveydensuojelulain 27 :n mukaisen terveyshaitan toteamiseksi tehty ensimmäinen tarkastuskäynti on maksuton Jatkotarkastuksista ja -selvityksistä perittävä maksu määräytyy selvitykseen ja ajomatkaan kuluneen ajan perusteella Terveyshaitan toteamiseksi tehdystä mittauksesta ja näytteenotosta peritään kohdan 2.4. mukainen maksu. 7 Tupakkalain mukainen myyntilupamaksu ja myyntiluvan vuosittainen valvontamaksu 7.1 Tupakan vähittäismyyntiluvan myöntämisestä ja vuotuisesta valvonnasta perittävät maksut: Myyntipisteiden määrä Myyntilupamaksu Vuotuinen valvontamaksu < 5 myyntipistettä > 5 myyntipistettä +10 /myyntipiste +5 /myyntipiste 7.2 Myyntilupamaksu ja vuotuinen valvontamaksu on samansuuruinen määräaikaisille ja toistaiseksi voimassa oleville luville. 7.3 Myyntilupamaksu peritään vain hyväksytyistä luvista. 7.4 Vuotuista valvontamaksua ei peritä luvan myöntämisvuonna. 7.5 Valvontasuunnitelman mukaisesta myyntipaikan tarkastuksesta ei peritä erillistä maksua koska se sisältyy vuosimaksuun. 8 Lääkelain mukainen myyntilupamaksu ja myyntiluvan vuosittainen valvontamaksu 8.1 Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan myöntämisestä ja vuotuisesta valvonnasta perittävät maksut: Myyntipisteiden määrä Myyntilupamaksu Vuotuinen valvontamaksu < 5 myyntipistettä > 5 myyntipistettä +10 /myyntipiste +5 /myyntipiste 8.2. Myyntilupamaksu peritään vain hyväksytyistä luvista. 8.3 Vuotuista valvontamaksua ei peritä luvan myöntämisvuonna. 8.4 Valvontasuunnitelman mukaisesta myyntipaikan tarkastuksesta ei peritä erillistä maksua koska se sisältyy vuosimaksuun.

6 6 9 Valvontamaksun määrääminen poikkeustapauksissa 9.1 Poikkeuksellisen suurta/pientä työmäärää vaativasta valvontasuunnitelmaan sisältyvästä tarkastuksesta, jossa tarkastukseen käytetty aika poikkeaa merkittävästi ennalta suunnitellusta, maksu voidaan määrätä enintään 50 prosenttia 4 mukaista maksua korkeampana/alhaisempana Mikäli valvontamaksu ei ole määritelty taksan liitteessä, maksu määräytyy tarkastukseen ja tarkastusmatkaan kuluneen ajan perusteella. 9.3 Mikäli näytteenotto, mittaukset tai valvontatoimenpiteet tapahtuvat asiakkaan pyynnöstä tai toiminnan luonteesta johtuen virka-ajan ulkopuolella ja niistä aiheutuu työnantajalle kohonneita kustannuksia, voidaan maksua korottaa kustannusten nousua vastaavalla määrällä. 10 Hakemuksen peruuttaminen ja raukeaminen 10.1 Mikäli hakija peruuttaa hakemuksensa taikka asian käsittely kunnan viranomaisessa raukeaa muusta syystä ennen päätöksen antamista ja viranomainen on ryhtynyt oleellisiin toimiin hakemuksen käsittelemiseksi, peritään maksu käsittelyyn käytetyn ajan perusteella. 11 Hakemuksen hylkääminen tai tutkimatta jättäminen 11.1 Hakemuksesta, josta on tehty hylkäävä päätös, peritään tämän taksan mukainen maksu. Mikäli hylkäävän päätöksen perusteet ovat niin selkeät, että asian laajemmalle käsittelylle ei ole ollut perusteita, maksu määräytyy käsittelyyn käytetyn ajan perusteella Tupakan myyntilupahakemuksen hylkäämisestä ei peritä maksua Jos hakemus on päätetty jättää tutkittavaksi ottamatta, maksua ei peritä. 12 Palautetun hakemuksen käsittelymaksu 12.1 Jos tuomioistuin palauttaa muutoksenhaun johdosta asian uudelleen käsiteltäväksi, vähennetään tämän taksan mukaisesta maksusta, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta valvontaviranomaisen päätöksestä on peritty Jos tuomioistuin muutoksenhaun johdosta kumoaa päätöksen sen johdosta, että hakija ei ole ollut hakemansa hyväksymispäätöksen tarpeessa, palautetaan mahdollisesti peritty maksu kokonaisuudessaan. 13 Valvontamaksun määrääminen 13.1 Tämän taksan mukaisen maksun määrää se, jolla ko. asiassa muutoinkin on ratkaisuvalta. 14 Maksun suorittaminen ja periminen 14.1 Valvontasuunnitelman mukainen maksu laskutetaan tehdystä tarkastuksesta Tupakan myyntiluvan vuosittainen valvontamaksu laskutetaan kalenterivuosittain Tupakan myyntiluvan vuosittaisen valvontamaksun periminen lopetetaan luvan rauetessa.

7 7 15 Voimaantulo 14.4 Nikotiinivalmisteiden myyntiluvan vuosittainen valvontamaksu laskutetaan kalenterivuosittain Nikotiinivalmisteiden myyntiluvan vuosittaisen valvontamaksun periminen lopetetaan luvan rauetessa Maksu on suoritettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä Jos toimenpiteestä määrättyä maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, peritään viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 :n tarkoittaman korkokannan mukaan. Viivästyskoron sijasta peritään viiden euron suuruinen viivästysmaksu, jos viivästyskoron määrä jää tätä pienemmäksi 14.8 Mikäli tämän taksan mukaista maksua ei muistutuksesta huolimatta ole maksettu, voidaan se periä ulosottotoimin ilman erillistä tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin laissa verojen ja maksujen täytäntöönpanosta (706/2007) Maksut määräytyvät maksupäätöspäivämääränä voimassa olevan taksan perusteella Tupakan myyntilupavalvonnan vuosimaksun suuruus määräytyy maksun tarkistushetkellä voimassa olevan taksan perusteella 15.1 Tämä taksa astuu voimaan