Z Postilaatikko, ruostumatonta terästä. Brevlåda av specialstål. Postkasse i rustfrit stål. Edelstahl-Briefkasten. Assembly and safety advice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Z Postilaatikko, ruostumatonta terästä. Brevlåda av specialstål. Postkasse i rustfrit stål. Edelstahl-Briefkasten. Assembly and safety advice"

Transkriptio

1 Stainless Steel Letterbox Assembly and safety advice Postilaatikko, ruostumatonta terästä Asennus- a turvaoheet Brevlåda av specialstål Monterings- och säkerhetsanvisningar Postkasse i rustfrit stål Montage- og sikkerhedsanvisninger Edelstahl-Briefkasten Montage- und Sicherheitshinweise Z

2 GB / IE Assembly and safety advice Page 3 FI Asennus- a turvaoheet Sivu 5 SE Monterings- och säkerhetsanvisningar Sidan 7 DK Montage- og sikkerhedsanvisninger Side 9 DE / AT / CH Montage- und Sicherheitshinweise Seite 11

3 Introduction / Safety advice Stainless Steel Letterbox Introduction Familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips. Only use the product as instructed and only for the indicated field of application. Keep instructions in a safe place. Submit all documents to a third party if distributing the product. Proper Use This product serves to store letters. It is solely intended for private, outdoor use. Any use other than that described or any modification of the product is not permissible and may result in inury and / or damage to the product. The manufacturer is not liable for damage caused by improper use. The product is not intended for commercial use. Description of parts 1 Stainless steel letterbox 2 Key 3 Screw (approx. ø 4 x 40 mm) 4 Dowel (approx. 29 mm) 5 Cover 6 Cover Technical data Dimensions: approx. 38 x 40 x 12 cm (W x H x D) Supply Scope Note: When you are unpacking the components make sure that you do not unintentionally throw away any of the assembly materials. Please check immediately on unpacking that the delivery is complete and that the product and all parts are in perfect condition. Do not under any circumstances assemble the product if the delivery is incomplete. 1 x Stainless steel letterbox 2 x Key 4 x Screw (approx. ø 4 x 40 mm) 4 x Dowel (approx. 29 mm) 2 x Cover 1 x Assembly instructions Safety advice Keep all the safety advice and instructions in a safe place for future reference! To avoid the risk of inury! Warning! DANGER OF LOSS OF LIFE AND ACCIDENT TO INFANTS AND CHILDREN! Never leave children unsupervised with the packaging materials. Danger of suffocation. Keep out of the reach of children. It is not a toy. Warning! RISK OF FATAL INURY! During installation keep children away from the area in which you are working. The scope of supply includes a number of screws and other small parts. These may prove life-threatening if swallowed or inhaled. Warning! RISK OF FATAL INURY! Please ensure that you do not drill into any electrical wiring, gas or water pipes in the wall. If necessary, carry out checks with a wire, pipe and stud detector before you drill into a wall. m CAUTION! DANGER OF INURY! Please ensure that no parts are damaged and that all parts are correctly assembled. Incorrect assembly or fitting may lead to inury. Damaged parts can adversely affect safety and proper function. CAUTION! Do not leave children unattended! The product is not a climbing frame or toy. Make sure that the product is not used by anyone, particularly children, to hang from or climb on. This can result in inury and / or damage. GB/IE 3

4 Safety advice / Assembly / Cleaning and Care / Disposal Take care that the product is only installed by competent persons. Check the stability of the product prior to use. Never load the product with more 3 kg than the given maximum load. Otherwise there is a risk of inury and / or damage to the product. Regularly check that the screws are secure and, if necessary, re-tighten them. Warning! DANGER TO LIFE FOR CHILDREN! Mount the product high enough to ensure that it is out of the reach of children. Cleaning and Care Use a slightly dampened, non-fluffing cloth to clean the product. Do not under any circumstances use corrosive or abrasive cleaning agents. Disposal The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities. Danger of damage to property! Check before fastening the product to the wall whether the wall is suitable for the product to be fastened to it. If necessary seek advice from your local DIY supplier or a construction specialist. Examine the wall before installation and choose suitable installation fixings. We have supplied fixings suitable for an ordinary solid masonry wall. Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product. Product Description: Stainless Steel Letterbox Model No.: Z30559 Version: 10 / 2010 Assembly Note: The covers 5, 6 avoid newspapers dropping from one side if necessary. Please choose one of the cover 5, 6 as shown in Fig. A. Open the stainless steel letterbox 1 with the key 2 (Fig. A). Hold the stainless steel letterbox 1 against the wall you intend to mount it on. The centre of the letterbox flap should be positioned at a height of between 70 cm and 170 cm from floor level. Mark the four boreholes on the wall with a pencil. Take the stainless steel letterbox 1 away from the wall and drill the four holes of approx. 6 mm diameter each with a small electric drill. Put a dowel 4 into each borehole and screw the stainless steel letterbox 1 firmly to the wall using the screws 3 (Fig. B). 4 GB/IE

5 ohdanto / Turvaoheet Postilaatikko, ruostumatonta terästä ohdanto Tutustu tuotteeseen ennen kuin asennat sen. Lue huolellisesti seuraavat asennusa turvaoheet. Käytä tuotetta ainoastaan oheiden mukaan a siinä mainittuihin tarkoituksiin. Säilytä nämä oheet huolellisesti. Anna kaikki tätä tuotetta koskevat paperit aina tuotteen mukana eteenpäin. Huomautus: Pidä pakkausta purkaessasi huoli siitä, ettet heitä vahingossa pois oleellisia asennustarvikkeita. Tarkista heti avattuasi pakkaukset toimituksen täydellisyys sekä tuotteen a osien moitteeton kunto. Älä missään tapauksessa asenna tuotetta, os toimitus ei ole täydellinen. 1 x Postilaatikko ruostumatonta terästä 2 x Avain 4 x Ruuvi (n. ø 4 x 40 mm) 4 x Tulppa (n. 29 mm) 2 x Suoukset 1 x Asennusohe Turvaoheet Käyttötarkoitus Säilytä kaikki turva- a muut oheet tulevaa tarvetta varten! Tuotteen tehtävänä on kirepostin säilyttäminen. Se on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen käyttöön ulkona. Tuotetta ei saa käyttää muulla kuin edellä kuvatulla tavalla eikä sitä saa muuttaa. Se voi aiheuttaa loukkaantumisia a / tai tuotteen vanhinkoitumista. Valmistaa ei vastaa virheellisestä käytöstä ohtuneista vahingoista. Tuote ei ole tarkoitettu ammattimaiseen käyttöön. Osien kuvaus 1 Postilaatikko ruostumatonta terästä 2 Avain 3 Ruuvi (n. ø 4 x 40 mm) 4 Tulppa (n. 29 mm) 5 Suoukset 6 Suoukset Tekniset tiedot Mitat: n. 38 x 40 x 12 cm (l x k x s) Toimituksen sisältö Vältä tapaturmanvaara! Varoltus! HENGEN- A TAPATURMANVAARA PIKKU- LAPSILLE A LAPSILLE! Älä koskaan ätä lapsia pakkausmateriaalien läheisyyteen ilman valvontaa. Tukehtumisvaara. Älä anna tuotetta lasten käsiin. Tämä tuote ei ole leikkikalu! Varoltus! HENGENVAARA! Pidä lapset asennuksen aikana loitolla työskentelyalueelta. Toimitukseen kuuluu palon ruuvea a muita pienosia. Nämä voivat nieltynä tai hengitettynä olla hengenvaarallisia. Varoltus! HENGENVAARA! Varmistaudu, ettet seinää poratessasi osu sähkö-, kaasu tai vesiohtoihin. Tarkista seinä ohtoen tunnistimella, ennen kuin ryhdyt poraamaan seinää. m VARO! LOUKKAANTUMISVAARA! Varmista, että kaikki osat on asennettu asianmukaisesti a vahingoittumattomina. Epäasianmukainen asennus merkitsee loukkaantumisvaaraa. Vialliset osat voivat vaikuttaa turvallisuuteen a toimintaan. VARO! Älä ätä lapsia ilman valvontaa! Tuote ei ole kiipeilyväline eikä leikkikalu! Huolehdi siitä, ettei kukaan, erityisesti lapset, kiipeä tuotteelle tai vedä sen avulla itseään ylös. Tätä voi olla seurauksena loukkaantumisia a / tai vaurioita. FI 5

6 Turvaoheet / Asennus / Puhdistus a hoito / ätehuolto Muista, että tuotteen saa asentaa ainoastaan ammattitaitoinen henkilö. Tarkista tuotteen tukevuus ennen sen käyttöönottoa. Älä kuormita tuotetta yli ilmoitetun 3 kg maksimikuorman. Loukkaantumisvaara a / tai tuotteen vaurioituminen ellei tätä ohetta noudateta. Tarkista säännöllisesti, että ruuvit ovat kunnolla kiinni a kiristä ne tarvittaessa. Varoltus! LAPSIA UHKAA HENGEN- VAARA! Asenna tuote riittävän korkealle, otta voit olla varma, että se on lasten ulottumattomissa. Esinevahinkoen vaara! Varmista ennen asennusta, että valitun seinän materiaali sopii tuotteen kiinnittämiseen. Kysy tarvittaessa ammattilaiselta. Ota ennen asennusta selville, millaiset kiinnitysvälineet sopivat asennuspaikan seinään. Tuotteen mukaan on liitetty asennusmateriaalea, otka sopivat käytettäväksi tavallisessa, tukevassa tiiliseinässä. Puhdistus a hoito Käytä puhdistukseen hieman kosteaa, nukkaamatonta liinaa. Älä käytä syövyttäviä tai hankaavia puhdistusaineita. ätehuolto Pakkaus on ympäristöystävällista materiaalia, onka voit viedä paikalliseen kierrätyspisteeseen. Saat lisätietoa käytettyen tuotteiden ätehuoltomahdollisuuksista kunnan- tai kaupungintoimistosta. Tuotenimike: Postilaatikko, ruostumatonta terästä Malli nro: Z30559 Versio: 10 / 2010 Asennus Huomautus: Suoukset 5, 6 estävät, etteivät esim. sanomalehdet pääse putoamaan sivulle. Asenna oko suous 5 tai 6 kuvan A osoittamalla tavalla. Avaa ruostumattomasta teräksestä valmistettu postilaatikko 1 avaimella 2 (kuva A). Pidä ruostumatonta teräs postilaatikkoa 1 seinää vasten, ohon haluat sen asentaa. Postilaatikon täyttöluukun keskikohdan tulisi olla 70 cm a 170 cm välisellä korkeudella maasta. Merkitse kynällä nelä porausreikää seinään. Poista ruostumaton teräs postilaatikko 1 seinältä a poraa nelä reikää à n. 6 mm sähköporakoneella. Pistä okaiseen porausreikään tulppa 4 a kiinnitä postilaatikko 1 ruuveilla 3 seinään (kuva B). 6 FI

7 Inledning / Säkerhetsinformation Brevlåda av specialstål Inledning Informera dig om produkten före monteringen. Läs noga igenom fölande monteringsinstruktion och säkerhetsinformationen. Använd produkten endast enligt beskrivningen och endast för de angivna ändamålen. Förvara denna anvisning väl. Överlämna även dessa handlingar om du överlåter produkten till en trede person. Ändamålsenlig användning Produkten är avsedd för postförvaring. Den är endast avsedd för privat bruk utomhus. En annan användning än den som beskrivits eller en förändring av produkten är inte tillåten och kan förorsaka personskador och / eller skador på produkten. Tillverkaren ansvarar inte för skador som förorsakas av icke ändamålsenlig användning. Denna produkt är e lämplig för yrkesmässig användning. De olika delarna 1 Rostfri brevlåda 2 Nyckel 3 Skruv (ca. ø 4 x 40 mm) 4 Plugg (ca. 29 mm) 5 Skyddslock 6 Skyddslock Tekniska data Mått: ca. 38 x 40 x 12 cm (B x H x D) Leveransomfång Obs: Se till att inte kasta bort monteringsmaterial när produkten packas upp. Kontrollera att leveransomfånget är fullständigt omedelbart efter att du har packat upp produkten. Kontrollera även att produkten och alla dess delar är i felfritt skick. Montera aldrig produkten, om leveransomfånget inte är fullständigt komplett. 1 x Rostfri brevlåda 2 x Nyckel 4 x Skruv (ca. ø 4 x 40 mm) 4 x Plugg (ca. 29 mm) 2 x Skyddslock 1 x Monteringsanvisning Säkerhetsinformation Förvara alla säkerhetsinstruktioner och anvisningar för framtida behov. Så undviker du skador! Varning! RISK FÖR LIVSFARLIGA SKADOR FÖR SPÄDBARN OCH BARN! Låt inte barn leka med förpackningsmaterial. Kvävningsrisk föreligger. Förvaras oåtkomligt för barn. Denna produkt är ingen leksak! Varning! LIVSFARA! Håll alltid mindre barn på avstånd under pågående montering. Leveransen innehåller många skruvar och smådelar som kan förorsaka livsfara om dessa sväls eller inandas. Varning! LIVSFARA! Kontrollera att inga dolda ström-, gas- eller vattenledningar ligger bakom borrhålen innan hålen borras upp. Kontrollera eventuellt väggen med strömprövare innan du borrar i väggen. m OBSERVERA! RISK FÖR SKADOR! Kontrollera även att alla delar är oskadade och korrekt monterade. Osakkunnig montering kan innebära skaderisk. Skadade delar kan medföra försämrad säkerhet och funktion. OBSERVERA! Lämna aldrig barn utan uppsikt! Produkten är ingen klätterställning eller leksak! Säkerställ att inte personer, speciellt barn hänger sig eller drar upp sig i produkten. Risk för personskador och / eller materialskador. Säkerställ att produkten endast monteras av behörig person. SE 7

8 Säkerhetsinformation / Montering / Rengöring och skötsel / Avfallshantering Kontrollera att produkten âr stabil innan den anvânds. Belasta inte produkten över maximalt 3 kg angiven belastning. Risk för personskador och / eller materialskador. Kontrollera regelbundet att skruvarna sitter stadigt och efterdra regelbundet. Varning! LIVSFARA FÖR BARN! Montera produkten på tillräcklig höd för att säkerställa att den är utom räckhåll för barn. Risk för materialskador! Kontrollera om väggen lämpar sig för montering av produkten innan du börar montera på väggen. Fråga din återförsälare vid behov. Informera dig om lämpligt monteringsmaterial för väggen innan väggmontering görs. Monteringsmaterial för väggmontering i vanligt murverk är bifogat. Rengöring och skötsel Använd en lätt fuktad, luddfri trasa för rengöring. Använd aldrig frätande eller skrubbande rengöringsmedel. Avfallshantering Förpackningen består av milövänligt material, som kan lämnas på lokala återvinningsplatser. Information om var du kan kasta den kasserade produkten erhåller du hos kommunen. Produktbeteckning: Brevlåda av specialstål Modell-nr: Z30559 Version: 10 / 2010 Montering Obs: Skyddslocken 5, 6 förhindrar att t.ex. tidningar faller ut på en sida. Sätt fast skyddslocken 5 eller 6 som bild A visar. Öppna den rostfria brevlådan 1 med nyckeln 2 (bild A). Håll upp den rostfria brevlådan 1 mot avsedd vägg. Brevlådans lucka bör vara placerad mellan 70 cm och 170 cm från marken. Markera de fyra borrhålen i väggen med en penna. Lyft bort den rostfria brevlådan 1 från väggen och borra de fyra hålen ca. 6 mm med elektrisk borrmaskin. Sätt in plugg 4 i vare borrhåll och skruva fast den rostfria brevlådan 1 med skruvarna 3 i väggen (bild B). 8 SE

9 Indledning / Sikkerhedsregler Postkasse i rustfrit stål Indledning Gør dig fortrolig med produktet inden du begynder at samle det. Hertil bedes du læse den efterfølgende monteringsveledning og sikkerhedsreglerne grundig igennem. Benyt kun produktet som beskrevet og til de oplyste formål. Opbevar denne veledning omhyggelig. Hvis du giver produktet videre til en anden person, bedes du ligeledes videregive alle dokumenter. Formålsbestemt anvendelse Produktet er beregnet til opbevaring af brevpost. Det er udelukkende beregnet til anvendelse i private omgivelser udendørs. En anden anvendelse end beskrevet ovenfor eller en ændring af produktet er ikke tilladt og kan føre til personskader og / eller beskadigelser på produktet. Producenten hæfter ikke for skader, der er opstået ved anvendelse i strid med produktets bestemmelse. Produktet må ikke anvendes til erhvervs mæssige formål. Beskrivelse af delene 1 Brevkasse af rustfrit stål 2 Nøgler 3 Skruer (ca. ø 4 x 40 mm) 4 Rawlplug (ca. 29 mm) 5 Afdækning 6 Afdækning Tekniske Data Mål: ca. 38 x 40 x 12 cm (B x H x D) Leveringensomfang Bemærk: Sørg under udpakningen for, at De ikke ved en feltagelse kaster monteringsmateriale bort. Kontroller umiddelbart efter udpakningen, at alle dele er leveret med og at produktet og alle delene befinder sig i en upåklagelig tilstand. Saml ikke produktet, hvis ikke alle dele er leveret med. 1 x Brevkasse af rustfrit stål 2 x Nøgler 4 x Skruer (ca. ø 4 x 40 mm) 4 x Rawlplug (ca. 29 mm) 2 x Afdækning 1 x Monteringsveledning Sikkerhedsregler Alle sikkerhedsanvisninger og andre dokumenter bør opbevares til fremtidig brug! Forebyg fare for at komme til skade! Advarsel! RISIKO FØR BØRNS LIV OG HELBRED! Børn må aldrig være alene med indpakningsmaterialet uden opsyn. Der er fare for kvælning. Opbevares utilgængeligt for børn. Det er ikke legetø! Advarsel! LIVSFARE! Børn skal holdes borte fra arbedsområdet under montagen. Leveringen omfatter adskillige skruer og andre smådele. Disse kan fremkalde livsfare hvis de bliver slugt eller inhaleret. Advarsel! LIVSFARE! Pas på ikke at støde på strøm-, gas eller vandførende ledninger hvis De borer i en væg. Eventuelt kan De scanne væggen med en søger før De begynder at bore. m FORSIGTIG! FARE FOR TILSKADE- KOMST! Alle delene skal være ubeskadiget og monteret korrekt. I tilfælde af ukorrekt montage er der risiko for tilskadekomst. Beskadigede dele kan have udheldig virkning for sikkerhed og funktion. PAS PÅ! Lad ikke børn være uden opsyn! Produktet er ikke noget klatre- eller legetø! Det skal sikres, at personer, især børn, ikke hænger DK 9

10 Sikkerhedsregler / Montering / Rengøring og plee / Bortskaffelse sig hhv. trækker sig op ad produktet. Det kan resultere i tilskadekomst og / eller beskadigelser. Vær opmærksom på, at produktet monteres af fagkyndige personer. Kontroller produktets stabilitet inden anvendelse. Belast ikke produktet udover den 3 kg nævnte maksimalbelastning. Ellers er der risiko for tilskadekomst og / eller beskadigelser på produktet. Kontroller ævnligt, om skruerne sidder fast og spænd dem i givet fald efter. Advarsel! LIVSFARE FOR BØRN! Monter produktet tilstrækkelig høt oppe, for at sikre, at det er udenfor rækkevidde af børn. Risiko for materiel skade! Kontroller før montering på væggen, om den valgte væg egner sig til fastgørelse af produktet. Spørg i givet fald en fagkyndig til råds. Før vægmontagen skal De informere Dem om det korrekte materiale til Deres væg. Vi har vedlagt montagemateriale til vægmontagen som er velegnet til sædvanligt, fast murværk. Rengøring og plee Brug en let fugtig, fnugfri klud til rengøringen. Anvend under ingen omstændigheder ætsende eller skurende rengøringsmidler. Bortskaffelse Indpakningen består af miløvenlige materialer, der kan bortskaffes ved de stedlige genbrugscentre. Din kommune oplyser om muligheder for bortskaffelse af det udtente produkt. Produktbetegnelse: Postkasse i rustfrit stål Model-nr.: Z30559 Version: 10 / 2010 Montering Bemærk: Afdækningerne 5, 6 forhindrer, at f. eks. aviser falder ud til en af siderne. Afdækningen 5 eller 6 anbringes som vist i illust. A. Åben brevkassen af rustfrit stål 1 med nøglen 2 (illustration A). Hold brevkassen af rustfrit stål 1 mod den tilsigtede væg. Brevkasseklappens midt bør derved placeres på en høde mellem 70 cm og 170 cm udgående fra orden. Marker de fire borehuller på væggen med en blyant. Fern brevkassen af rustfrit stål 1 fra væggen og bor de fire huller à ca. 6 mm med en elektrisk boremaskine. Forsyn hvert borehul med en rawlplug 4 og spænd brevkassen af rustfrit stål 1 med skruerne 3 fast på væggen (illustration B). 10 DK

11 Edelstahl-Briefkasten Einleitung / Sicherheitshinweise Lieferumfang Einleitung Machen Sie sich vor der Montage mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Montageanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte ebenfalls mit aus. Bestimmungsgemäße Verwendung Das Produkt dient zur Aufbewahrung von Briefpost. Es ist ausschließlich für den privaten Gebrauch im Außenbereich vorgesehen. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Produkts ist nicht zulässig und kann zu Verletzungen und / oder Beschädigungen des Produkts führen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Teilebeschreibung 1 Edelstahl-Briefkasten 2 Schlüssel 3 Schraube (ca. ø 4 x 40 mm) 4 Dübel (ca. 29 mm) 5 Abdeckung 6 Abdeckung Technische Daten Maße: ca. 38 x 40 x 12 cm (B x H x T) Hinweis: Achten Sie beim Auspacken darauf, dass Sie nicht versehentlich Montagematerial wegwerfen. Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produkts und aller Teile. Montieren Sie das Produkt keinesfalls, wenn der Lieferumfang nicht vollständig ist. 1 x Edelstahl-Briefkasten 2 x Schlüssel 4 x Schraube (ca. ø 4 x 40 mm) 4 x Dübel (ca. 29 mm) 2 x Abdeckung 1 x Montageanleitung Sicherheitshinweise BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANWEISUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT AUF! Vermeiden Sie Verletzungsgefahr! Warnung! Lebensund Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr. Halten Sie das Produkt von Kindern fern. Das Produkt ist kein Spielzeug. Warnung! LEBENSGEFAHR! Halten Sie Kinder während der Montage vom Arbeitsbereich fern. Zum Lieferumfang gehört eine Vielzahl von Schrauben und anderen Kleinteilen. Diese können beim Verschlucken oder Inhalieren lebensgefährlich sein. Warnung! LEBENSGEFAHR! Vergewissern Sie sich, dass Sie nicht auf Strom-, Gasoder Wasserleitungen stoßen, wenn Sie in die Wand bohren. Prüfen Sie ggf. mit einem Leitungssucher, bevor Sie in eine Wand bohren. m VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR! Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt und sachgerecht montiert sind. Bei unsachge- DE/AT/CH 11

12 Sicherheitshinweise / Montage / Reinigung und Pflege / Entsorgung mäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinflussen. VORSICHT! Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt! Das Produkt ist kein Kletter- oder Spielgerät! Stellen Sie sicher, dass Personen, insbesondere Kinder nicht an das Produkt hängen bzw. sich nicht am Produkt hochziehen. Verletzungen und / oder Beschädigungen können die Folgen sein. Achten Sie darauf, dass das Produkt nur von fachkundigen Personen montiert wird. Überprüfen Sie vor der Benutzung die Stabilität des Produkts. Belasten Sie das Produkt nicht über 3 kg die angegebene Maximalbelastung hinaus. Andernfalls drohen Verletzungsgefahr und / oder Beschädigungen des Produkts. Kontrollieren Sie regelmäßig den festen Sitz der Schrauben und ziehen Sie sie gegebenenfalls nach. Warnung! LEBENSGEFAHR FÜR KINDER! Montieren Sie das Produkt in ausreichender Höhe, um sicher zu stellen, dass es außerhalb der Reichweite von Kindern ist. Gefahr der Sachbeschädigung! Überprüfen Sie vor der Wandmontage, ob die gewählte Wand zum Befestigen des Produkts geeignet ist. Erkundigen Sie sich gegebenenfalls im Fachhandel. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand. Für die Wandmontage haben wir Montagematerial beigelegt, das für übliches, festes Mauerwerk geeignet ist. Montage Bringen Sie entweder Abdeckung 5 oder 6 an, wie in Abb. A gezeigt. Öffnen Sie den Edelstahl-Briefkasten 1 mit dem Schlüssel 2 (Abb A). Halten Sie den Edelstahl-Briefkasten 1 an die dafür vorgesehene Wand. Die Mitte der Briefkastenklappe sollte dabei auf einer Höhe zwischen 70 cm und 170 cm vom Boden ausgehend platziert werden. Markieren Sie die vier Bohrlöcher an der Wand mit einem Stift. Entfernen Sie den Edelstahl-Briefkasten 1 von der Wand und bohren Sie die vier Löcher à ca. 6 mm mit einer Elektrobohrmaschine. Versehen Sie edes Bohrloch mit einem Dübel 4 und schrauben Sie den Edelstahl-Briefkasten 1 mit den Schrauben 3 an der Wand fest (Abb. B). Reinigung und Pflege Verwenden Sie zur Reinigung ein leicht angefeuchtetes, fusselfreies Tuch. Verwenden Sie keinesfalls ätzende oder scheuernde Reinigungsmittel. Entsorgung Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Produktbezeichnung: Edelstahl-Briefkasten Modell-Nr.: Z30559 Version: 10 / 2010 Hinweis: Die Abdeckungen 5, 6 verhindern, dass z.b. Zeitungen zu einer Seite herausfallen. 12 DE/AT/CH

13 1 You need Tarvitset Du behöver Du skal bruge Sie benötigen: approx. / ca. ø 6 mm 1 x 1 2 x 2 4 x 3 4 x 4 1 x 5 1 x 6 A 2 x 2 1 x x

14 B 4 x x 4 ca. 20 cm ca. 21 cm cm x 1 14

15 IAN Milomex Ltd. c / o Milomex Services Hilltop Cottage Barton Road Pulloxhill Bedfordshire MK45 5HP UK by ORFGEN Marketing Last Information Update Tietoen tila Informationsstatus 3 Tilstand af information Stand der Informationen: 09 / 2010 Ident.-No.: Z

Introduction / Safety advice / Cleaning and Care

Introduction / Safety advice / Cleaning and Care Introduction / Safety advice / Cleaning and Care Storage stool Introduction Before using the device for the first time, take time to familiarise yourself with the product first. Read the following assembly

Lisätiedot

done by Mukade Technical Documentation

done by Mukade Technical Documentation BATHROOM STORAGE UNIT Assembly and safety advice KYLPYHUONEEN HYLLY Asennus- ja turvaohjeet BADRUMSHYLLA Monterings- och säkerhetsanvisningar REOL TIL BADEVÆRELSE Montage- og sikkerhedsanvisninger BADREGAL

Lisätiedot

Z30368 3. TV Stand. TV-taso. TV-bord. TV-bord. TV-Tisch. Assembly and safety advice. Asennus- ja turvaohjeet. Monterings- och säkerhetsanvisningar

Z30368 3. TV Stand. TV-taso. TV-bord. TV-bord. TV-Tisch. Assembly and safety advice. Asennus- ja turvaohjeet. Monterings- och säkerhetsanvisningar TV Stand Assembly and safety advice TV-taso Asennus- a turvaoheet TV-bord Monterings- och säkerhetsanvisningar TV-bord Montage- og sikkerhedsanvisninger TV-Tisch Montage- und Sicherheitshinweise Z30368

Lisätiedot

Introduction / Safety information

Introduction / Safety information Introduction / Safety information Shelf unit Introduction Please familiarise yourself with the pro duct prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips. Only use the

Lisätiedot

Bathroom Storage Unit. Introduction. Intended use. Description of parts. Includes. Assembly. Cleaning and Care. Technical specifications

Bathroom Storage Unit. Introduction. Intended use. Description of parts. Includes. Assembly. Cleaning and Care. Technical specifications Bathroom Storage Unit Introduction Please familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips. Only use the unit as described and

Lisätiedot

Introduction / Safety a dvice

Introduction / Safety a dvice Table Easel Introduction / Safety a dvice Technical data Introduction Familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips. Only use

Lisätiedot

Introduction / Safety information

Introduction / Safety information Storage Bench Introduction / Safety information Includes Introduction Please familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips.

Lisätiedot

Introduction/ Safety information

Introduction/ Safety information Introduction/ Safety information Kids storage shelves Introduction Please familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips. Only

Lisätiedot

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää.

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää. SIRIUS M * SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää. SIRIUS luminaire should be positioned so that prolonged staring into the

Lisätiedot

Introduction. Table with 2 chairs. Introduction. Included items. Proper Use. Description of parts

Introduction. Table with 2 chairs. Introduction. Included items. Proper Use. Description of parts Introduction Table with 2 chairs Introduction Before assembling and using the device for the first time, take time to familiarise yourself with the product first. Read the following assembly instructions

Lisätiedot

Z29552A Z29552B. WC-Sitz. Assembly and safety advice. Asennus- ja turvaohjeet. Monterings- och säkerhetsanvisningar. Montage- og sikkerhedsanvisninger

Z29552A Z29552B. WC-Sitz. Assembly and safety advice. Asennus- ja turvaohjeet. Monterings- och säkerhetsanvisningar. Montage- og sikkerhedsanvisninger Toilet Seat Assembly and safety advice WC-istuimen kansi Asennus- a turvaoheet WC-sits Monterings- och säkerhetsanvisningar Toiletbræt Montage- og sikkerhedsanvisninger WC-Sitz Montage- und Sicherheitshinweise

Lisätiedot

Z Fabric Wardrobe. Vaatekaappi. Textilgarderob. Tekstilklædeskab. Textilkleiderschrank. Assembly and safety advice. Asennus- ja turvaohjeet

Z Fabric Wardrobe. Vaatekaappi. Textilgarderob. Tekstilklædeskab. Textilkleiderschrank. Assembly and safety advice. Asennus- ja turvaohjeet Fabric Wardrobe Assembly and safety advice Vaatekaappi Asennus- a turvaoheet Textilgarderob Monterings- och säkerhetsanvisningar Tekstilklædeskab Montage- og sikkerhedsanvisninger Textilkleiderschrank

Lisätiedot

Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ W 58 W 5300 lm 5400 lm

Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ W 58 W 5300 lm 5400 lm Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ00058 56 W 58 W 5300 lm 5400 lm Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND Turvallisuusvaroitukset: Ennen asennusta tai huoltotyötä kytke valaisin irti

Lisätiedot

SQUARE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

SQUARE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND SQUARE 30x30 SQUARE 60x60 SQUARE 30x120 SQUARE 60x120 GLSQ00030x30_xx GLSQ00060x60_xx GLSQ0030x120_xx GLSQ0060x120_xx 18 W 28 W / 45 W 28 W / 45 W 55 W 1600 lm 2950 lm / 4700 lm 2900 lm / 4500 lm 5500

Lisätiedot

Z Greenhouse. Kasvihuone. Växthus. Drivhus. Gewächshaus. Assembly and safety advice. Asennus- ja turvaohjeet

Z Greenhouse. Kasvihuone. Växthus. Drivhus. Gewächshaus. Assembly and safety advice. Asennus- ja turvaohjeet Greenhouse Assembly and safety advice Kasvihuone Asennus- a turvaoheet Växthus Monterings- och säkerhetsanvisningar Drivhus Montage- og sikkerhedsanvisninger Gewächshaus Montage- und Sicherheitshinweise

Lisätiedot

TOILET SEAT WC-ISTUIMEN KANSI Z27115A/ Z27115B/ Z27115C/ Z27115D SE WC-SITS DK TOILETSÆDE DE AT CH WC-SITZ

TOILET SEAT WC-ISTUIMEN KANSI Z27115A/ Z27115B/ Z27115C/ Z27115D SE WC-SITS DK TOILETSÆDE DE AT CH WC-SITZ GB TOILET SEAT FI WC-ISTUIMEN KANSI SE WC-SITS DK IE TOILETSÆDE DE AT CH WC-SITZ Z27115A/ Z27115B/ Z27115C/ Z27115D 3 67114 manual CB3 new.indd 1 6/7/2011 10:57:50 AM Scope of delivery / Toimitus sisältää

Lisätiedot

Introduction / Safety information / Assembly / Cleaning and Care

Introduction / Safety information / Assembly / Cleaning and Care Introduction / Safety information / Assembly / Cleaning and Care Fabric Wardrobe Technical data Introduction Please familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following

Lisätiedot

Roller Support Stand. Safety. Setting up. Putting away. Art.no 40-6814

Roller Support Stand. Safety. Setting up. Putting away. Art.no 40-6814 Roller Support Stand Art.no 40-6814 English Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and

Lisätiedot

Introduction / Safety information

Introduction / Safety information Introduction / Safety information Bathroom Drawer Unit Introduction Please familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips. Only

Lisätiedot

Introduction. Bedside Table. Introduction. Supply Scope. Proper Use. Description of parts and features

Introduction. Bedside Table. Introduction. Supply Scope. Proper Use. Description of parts and features Introduction Bedside Table Introduction Before assembling and using the product for the first time, take time to familiarise yourself with the product first. Read the following assembly instructions and

Lisätiedot

ECO E II. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

ECO E II. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND IP44 Turvallisuusvaroitukset: Ennen asennusta tai huoltotyötä kytke valaisin irti sähköverkosta välttääksesi sähköiskun vaaran! Asennus / huoltotyön saa

Lisätiedot

I-VALO LED 6721 RETROFIT instructions

I-VALO LED 6721 RETROFIT instructions I-VALO LED 6721 RETROFIT instructions FI Asennusohjeet EN Installation instructions DE Montageanleitung I-VALO LED6721 RETROFIT asennusohjeet 12/2013 I-VALO LED 6721 RETROFIT FI 6721 RetroFit-paketin sisältö

Lisätiedot

64686_liv_Klappstuhl_Content_LB3.indd 3 19.04.11 13:01

64686_liv_Klappstuhl_Content_LB3.indd 3 19.04.11 13:01 A 1 B 2 C 3 64686_liv_Klappstuhl_Content_LB3.indd 3 19.04.11 13:01 Introduction / Safety advice Folding chair Introduction Before using the item for the first time, take time to familiarise yourself with

Lisätiedot

Stand for Log Splitter , ,

Stand for Log Splitter , , Stand for Log Splitter 18-3570, 40-9122, 40-9511 rt.no. 40-9363 1. lose the bleed screw. 2. Turn the log splitter upside down, detach the wheels and remove the plugs from the ends of the legs. 3. First

Lisätiedot

Introduction / Safety information

Introduction / Safety information Introduction / Safety information Family Toilet Seat Introduction Please familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips. Only

Lisätiedot

Introduction / Safety information

Introduction / Safety information Toy chest Introduction / Safety information Includes Introduction Please familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips. Only

Lisätiedot

Installation instruction PEM

Installation instruction PEM Installation instruction ASENNUSOHJE PEM1032 2010-02 SURGE ARRESTER SET FOR POLE MOUNT TRANSFORMER YLIJÄNNITESUOJASETTI PYLVÄSMUUNTAJALLE ENGLISH SUOMI 2/8 PEM1032 2010-02 ENGLISH GENERAL INFORMATION -

Lisätiedot

Introduction. Chest of Drawers. Introduction. Proper Use. Supply Scope. Description of parts and features

Introduction. Chest of Drawers. Introduction. Proper Use. Supply Scope. Description of parts and features Introduction Chest of Drawers Introduction Before assembling and using the product for the first time, take time to familiarise yourself with the product first. Read the following assembly instructions

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

Introduction / Safety advice

Introduction / Safety advice Introduction / Safety advice Collector s Display Cabinet Introduction Before assembling and using the product for the first time, take time to familiarise yourself with the product first. Read the following

Lisätiedot

You need Tarvitset Du behöver Du skal bruge Sie benötigen:

You need Tarvitset Du behöver Du skal bruge Sie benötigen: 1 You need Tarvitset Du behöver Du skal bruge Sie benötigen: 3 67027_VDE_livx_LED_Lichtleiste_content_LB3.indd 3 24.06.11 16:25 A 3 4 B 3 1 C D 5 2 6 4 67027_VDE_livx_LED_Lichtleiste_content_LB3.indd 4

Lisätiedot

Under-Sink Bathroom Cabinet. Introduction. Intended use. Technical specifications. Description of parts. Safety information.

Under-Sink Bathroom Cabinet. Introduction. Intended use. Technical specifications. Description of parts. Safety information. Under-Sink Bathroom Cabinet Introduction Please familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips. Only use the unit as described

Lisätiedot

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

Z29538A Z29538B. LED Lamps. LED-valosarja. LED-lamper. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvaohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

Z29538A Z29538B. LED Lamps. LED-valosarja. LED-lamper. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvaohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LED Lamps Operation and Safety Notes LED-valosara Käyttö- a turvaoheet LED-lampor Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LED-lamper Brugs- og sikkerhedsanvisninger LED-Leuchten Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Lisätiedot

Introduction / Safety infor ation

Introduction / Safety infor ation Laundry basket Introduction / Safety inforation Includes Introduction Please familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips.

Lisätiedot

Melinera. 54404_LED-Lichtervorhang_Content_SE/DK.indd 3 22.06.10 15:31

Melinera. 54404_LED-Lichtervorhang_Content_SE/DK.indd 3 22.06.10 15:31 1 2 3 4 3 54404_LED-Lichtervorhang_Content_SE/DK.indd 3 22.06.10 15:31 Table of Contents Introduction Intended Use...Page 5 Delivery scope...page 5 Description of parts...page 6 Technical information...page

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1256 2010-2 SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI GB GENERAL INFORMATION - Check that the kit is suitable for the cable type. - Check the materials listed in the bill of materials

Lisätiedot

OMEGA MINI. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

OMEGA MINI. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND OMEGA MINI 31W OMEGA MINI 44W OMEGA MINI 61W OMEGA MINI 74W OMEGA MINI 84W GLMO00031 GLMO00044 GLMO00061 GLMO00074 GLMO00084 31 W 44 W 61 W 74 W 84 W 4150 lm 5900 lm 7600 lm 8600 lm 10500 lm 31W, 44W,

Lisätiedot

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää Phobos 30 Things you should know / Sinun Tulee Tietää Things you prepare / Näitä Tarvitset DURING INSTALLATION ALL PRODUCTS: use protective gloves at all times use eye protection at all times never install

Lisätiedot

Hand Operated Meat Mincer

Hand Operated Meat Mincer Hand Operated Meat Mincer Art.no 34-178 English Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images

Lisätiedot

Z29705 KITCHEN TROLLEY PYÖRÄLLINEN APUPÖYTÄ KEITTIÖÖN KÖKSBÄNK PÅ HJUL RULLEBORD TIL KØKKENET KÜCHENROLLWAGEN. Assembly and safety advice

Z29705 KITCHEN TROLLEY PYÖRÄLLINEN APUPÖYTÄ KEITTIÖÖN KÖKSBÄNK PÅ HJUL RULLEBORD TIL KØKKENET KÜCHENROLLWAGEN. Assembly and safety advice KITCHEN TROLLEY Assembly and safety advice PYÖRÄLLINEN APUPÖYTÄ KEITTIÖÖN Asennus- a turvaoheet KÖKSBÄNK PÅ HUL Monterings- och säkerhetsanvisningar RULLEBORD TIL KØKKENET Montage- og sikkerhedsanvisninger

Lisätiedot

ENGLISH. 1. Screw off the battery cover. 2. Replace the battery with a new type AG10/SR54 and screw back battery cover.

ENGLISH. 1. Screw off the battery cover. 2. Replace the battery with a new type AG10/SR54 and screw back battery cover. ENGLISH Step Counter Art.no. 34-7355 Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary

Lisätiedot

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3 Fonte 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS 16045SAVA K16045SAK1 K16045VAK2 K16045K3 16045VAVA K16045VAK1 K16045VAK2 K16045K3 1 2 900167 LE22SWL003 LE22VWL003 LE18VWL001

Lisätiedot

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan DIM * lähempää.

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan DIM * lähempää. SIRIUS FLOOD S SIRIUS FLOOD M SIRIUS FLOOD L GLFS 20W GLFS 40W GLFS 65W GLFM 88W GLFM 110W GLFL 134W GLFL 160W GLFL 182W DIM* 1.8m 2.0m 2.3m 2.8m 2.8m 6.5m 6.5m 6.5m * SIRIUS valaisin on asemoitava siten,

Lisätiedot

TV/Monitor Wall Bracket

TV/Monitor Wall Bracket English TV/Monitor Wall Bracket Art.no 38-5324 Model Wall mount 50/75/100 Read the entire instruction manual before use and then safe it for future reference. We reserve the right to make changes to text,

Lisätiedot

3 H12276. DIGITAL Battery tester. Paristojen testauslaite Käyttö- ja turvaohjeet. BatteriProvare Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

3 H12276. DIGITAL Battery tester. Paristojen testauslaite Käyttö- ja turvaohjeet. BatteriProvare Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar DIGITAL Battery tester Operation and Safety Notes Paristoen testauslaite Käyttö- a turvaoheet BatteriProvare Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Batteritester Betenings- og sikkerhetshenvisninger IAN

Lisätiedot

GAMMA. Greenled Oy Tarjusojantie FI Kempele, Finland

GAMMA. Greenled Oy Tarjusojantie FI Kempele, Finland GAMMA 34W GAMMA 42W GAMMA 56W GAMMA 69W GAMMA 82W GAMMA 95W GAMMA 114W GLG00034 GLG00042 GLG00056 GLG00069 GLG00082 GLG00095 GLG00115 34 W 42 W 56 W 69 W 82 W 95 W 115W Greenled Oy Tarjusojantie 12-14

Lisätiedot

Baseball Cap Painting Kit

Baseball Cap Painting Kit Baseball Cap Painting Kit Art.no 31-8062 Instructions English Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors

Lisätiedot

Z30618A Z30618B. Table Lamp. Pöytävalaisin. Bordslampa. Bordlampe. Tischleuchte. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet

Z30618A Z30618B. Table Lamp. Pöytävalaisin. Bordslampa. Bordlampe. Tischleuchte. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet Table Lamp Operation and Safety Notes Pöytävalaisin Käyttö- a turvallisuusoheet Bordslampa Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Bordlampe Betenings- og sikkerhetshenvisninger Tischleuchte Bedienungs-

Lisätiedot

ECO S. Greenled Oy Tarjusojantie FI Kempele, Finland

ECO S. Greenled Oy Tarjusojantie FI Kempele, Finland ECO S 29W ECO S 34W ECO S 40W ECO S 52W ECO S 62W ECO S 70W ECO S 74W GLES000029 GLES000034 GLES000040 GLES000052 GLES000062 GLES000070 GLES000074 29W 34W 40W 52W 62W 70W 74W ECO S 82W ECO S 97W ECO S

Lisätiedot

TV/Monitor Wall Bracket

TV/Monitor Wall Bracket English TV/Monitor Wall Bracket. Drill holes in the wall using a suitable drill bit.. Screw the wall plate to the wall.. Fasten the bracket using the included bolts. Art.no - Model Wall mount 0//00/00

Lisätiedot

67026_VDE_livx_Lichtleiste_9er_content_LB3.indd 3 17.06.11 09:11

67026_VDE_livx_Lichtleiste_9er_content_LB3.indd 3 17.06.11 09:11 A 1 B 3 C 3 67026_VDE_livx_Lichtleiste_9er_content_LB3.indd 3 17.06.11 09:11 D E 2 4 5 F 6 8 7 4 67026_VDE_livx_Lichtleiste_9er_content_LB3.indd 4 17.06.11 09:11 G ON/OFF H 5 67026_VDE_livx_Lichtleiste_9er_content_LB3.indd

Lisätiedot

120 cm Decorative LED Tree

120 cm Decorative LED Tree 120 cm Decorative LED Tree Art.no 36-6106 Model WX-LED44-160WW-10-1 ENGLISH Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right

Lisätiedot

Clean the timer using a lightly moistened cloth. Only use mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.

Clean the timer using a lightly moistened cloth. Only use mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals. Kitchen Timer Art.no 34-2360-1, -2, -3 English Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images

Lisätiedot

Assembly, operating and safety instructions. Asennus-, käyttö- ja turvallisuusohjeet. Monterings-, bruks- och säkerhetsanvisningar

Assembly, operating and safety instructions. Asennus-, käyttö- ja turvallisuusohjeet. Monterings-, bruks- och säkerhetsanvisningar Indoor Fountain Assembly, operating and safety instructions Suihkulähde sisätiloihin Asennus-, käyttö- a turvallisuusoheet Inomhusfontän Monterings-, bruks- och säkerhetsanvisningar Indendørs kilde Monterings-,

Lisätiedot

Provides power to the aerial amplifier when power supply is missing from a satellite receiver box or TV.

Provides power to the aerial amplifier when power supply is missing from a satellite receiver box or TV. Art.no 38-4566 English Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes

Lisätiedot

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 Chapter 2.4 Jukka Räisä 1 WATER PIPES PLACEMENT 2.4.1 Regulation Water pipe and its

Lisätiedot

SIGMA 77W SIGMA 117W SIGMA 155W SIGMA 235W GLSI00077 GLSI00117 GLSI00155 GLSI W 117 W 155 W 235 W lm lm lm lm

SIGMA 77W SIGMA 117W SIGMA 155W SIGMA 235W GLSI00077 GLSI00117 GLSI00155 GLSI W 117 W 155 W 235 W lm lm lm lm SIGMA 77W SIGMA 117W SIGMA 155W SIGMA 235W GLSI00077 GLSI00117 GLSI00155 GLSI00235 77 W 117 W 155 W 235 W 10300 lm 14700 lm 20500 lm 30000 lm Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND Turvallisuusvaroitukset:

Lisätiedot

Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001)

Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001) Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001) Produktet har haft 3 godkendelsesnummre: The product has had 3 approval numbers: Frem til maj 2012 var

Lisätiedot

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää.

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää. SIRIUS L SIRIUS 134L SIRIUS 160L SIRIUS 182L GLS134L GLS160L GLS182L 134 W 160 W 182 W 16800 lm 19800 lm 21800 lm * SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa

Lisätiedot

Disposal This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.

Disposal This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council. Elegant Table Lamp Art.no 18-1227-1, -2, 36-1131-1, -2 ENGLISH Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6 mm kirkkaasta turvalasista valmistettua kaarevaa lasiovea jotka avautuvat sisään- ja ulospäin. Ovet kiinnittyvät toisiinsa

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

ALFA LINE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

ALFA LINE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND Alfa Line TW 47W Alfa Line 34W Alfa Line 45W Alfa Line 88W GLALTW00047 GLAL00034 GLAL00045 GLAL00088 47 W 34 W 45 W 88 W 5400 lm 4500 lm 5800 lm 10100 lm Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND

Lisätiedot

LED PICTURE LIGHT. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet LED TAVELBELYSNING. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

LED PICTURE LIGHT. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet LED TAVELBELYSNING. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LED PICTURE LIGHT Operation and Safety Notes LED-VALO Käyttö- ja turvallisuusohjeet LED TAVELBELYSNING Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LED-BILLEDLAMPE Brugs- og sikkerhedsanvisninger LED-BILDERLEUCHTE

Lisätiedot

Recirkulering. El-tilslutning. Kontrolpanel. Dansk. Timerfunktion

Recirkulering. El-tilslutning. Kontrolpanel. Dansk. Timerfunktion 1 2 Dansk Recirkulering Luften renses ved hjælp at aktive kulfiltre hvorefter den returneres til rummet. Kulfiltre bestilles separat. El-tilslutning Emhætten skal tilsluttes 230 V i henhold til stærkstrømsreglementet.

Lisätiedot

Wall Bracket Väggfäste Veggbrakett Seinäkiinnike Wandhalterung

Wall Bracket Väggfäste Veggbrakett Seinäkiinnike Wandhalterung Wall Bracket Väggfäste Veggbrakett Seinäkiinnike Wandhalterung Patent by Multibrackets Art.no. 38-4637 Ver. 20130926 2 Wall Bracket Art.no. 38-4637 English Please read the entire instruction manual before

Lisätiedot

Floor lamp assembly. Specifications. Table lamp assembly. English. Floor Lamp Height 148 cm Bulb Cable length

Floor lamp assembly. Specifications. Table lamp assembly. English. Floor Lamp Height 148 cm Bulb Cable length Art.no 18-2802, 18-2803 Model CS-MT021-UK, CS-FL017-UK Vera Floor/Table Lamp 36-5232, 36-5233 CS-MT021, CS-FL017 English Please read the entire instruction manual before using the product and then save

Lisätiedot

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

Lisätiedot

Dimmer switch. Operating instructions A short press on the dimmer knob turns the light on and off. Turn clockwise to increase brightness.

Dimmer switch. Operating instructions A short press on the dimmer knob turns the light on and off. Turn clockwise to increase brightness. switch Art.no 36-2810 Model EFM700DC Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary

Lisätiedot

Z30682A. Air Mattress. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

Z30682A. Air Mattress. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Air Mattress Operation and Safety Notes Ilmapata Käyttö- a turvallisuusoheet Luftmadrass Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Luftmadras Betenings- og sikkerhetshenvisninger Luftmatratze Bedienungs-

Lisätiedot

Introduction. Food Warmer. Description of parts and features. Introduction. Included items. Proper use. Dimensions / materials

Introduction. Food Warmer. Description of parts and features. Introduction. Included items. Proper use. Dimensions / materials Introduction 1 2 3 4 Food Warmer Introduction These operating instructions form a part of this product. They contain important information on safety, use and disposal. Make yourself familiar with all the

Lisätiedot

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI MEG95 TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Onnittelut tämän laadukkaan Meganex-tuotteen valinnasta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata

Lisätiedot

Z30347C. Wall & Ceiling Light. Seinä- ja kattovalaisin. Tak- och väggplafond. Væg- og loftslampe. Wand- und Deckenleuchte. Assembly and safety advice

Z30347C. Wall & Ceiling Light. Seinä- ja kattovalaisin. Tak- och väggplafond. Væg- og loftslampe. Wand- und Deckenleuchte. Assembly and safety advice Wall & Ceiling Light Assembly and safety advice Seinä- a kattovalaisin Asennus- a turvaoheet Tak- och väggplafond Monterings- och säkerhetsanvisningar Væg- og loftslampe Montage- og sikkerhedsanvisninger

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

mini Safe by Design and optimized for tilting windows

mini Safe by Design and optimized for tilting windows mini Safe by Design and optimized for tilting windows MINI CASSETTE Suitable for 17mm or 20mm chain or constant tension spring mechanism. The spring mechanism is suited also for operating from the bottom

Lisätiedot

Suihkunurkka ja -seinä. Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg

Suihkunurkka ja -seinä. Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg Suihkunurkka ja -seinä Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg Manufactured for Onninen 3/2012 Suihkunurkka Shower enclosure Duschhörna E019057, AIT256 Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6

Lisätiedot

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL MAV4 MAV5 MAV6 PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL Käyttöohje Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä

Lisätiedot

Manual, mechanical HDMI switch with 4 inputs and one output.

Manual, mechanical HDMI switch with 4 inputs and one output. HDMI Switch, manual Art.no. 38-2263 Model HD-0411 English Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and

Lisätiedot

Z30682B. Inflatable Swim Ring. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

Z30682B. Inflatable Swim Ring. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Inflatable Swim Ring Operation and Safety Notes Uimarengas Käyttö- a turvallisuusoheet Vattenring Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Badering Betenings- og sikkerhetshenvisninger Wasserring Bedienungs-

Lisätiedot

Installation instruction PEM

Installation instruction PEM Installation instruction ASENNUSOHJE PEM1031 2010-04 CURRENT LIMITING DEVICE FOR POLE MOUNT TRANSFORMER VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA PYLVÄSMUUNTAJALLE ENGLISH SUOMI 75 2/8 PEM1031 2010-04 ENGLISH GENERAL INFORMATION

Lisätiedot

Acacia. Care and maintenance. Disposal. English

Acacia. Care and maintenance. Disposal. English Acacia Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM ENGLISH SUOMI INSULATION PIERCING CONNECTOR SLIW17.2 ERISTYKSEN LÄPÄISEVÄ LIITIN SLIW17.

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM ENGLISH SUOMI INSULATION PIERCING CONNECTOR SLIW17.2 ERISTYKSEN LÄPÄISEVÄ LIITIN SLIW17. INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM904 2011-08 ENGLISH SUOMI INSULATION PIERCING CONNECTOR SLIW17.2 ERISTYKSEN LÄPÄISEVÄ LIITIN SLIW17.2 2/8 SLIW17.2 PEM904 2011-08 GENERAL INFORMATION (ENG) - Check

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalvelut Virtain kylissä Personentransportdienste in

Henkilökuljetuspalvelut Virtain kylissä Personentransportdienste in Henkilökuljetuspalvelut Virtain kylissä Personentransportdienste in den Dörfern von Virrat Henkilökuljetukset Personentransporte Sivistystoimi Schulverwaltungsamt Koulukuljetukset Asiointiliikenne - Schülertransport

Lisätiedot

Z Beach Shelter. Rantateltta. Strandtält. Strandtelt. Strandmuschel. Assembly and safety advice. Asennus- ja turvaohjeet

Z Beach Shelter. Rantateltta. Strandtält. Strandtelt. Strandmuschel. Assembly and safety advice. Asennus- ja turvaohjeet Beach Shelter Assembly and safety advice Rantateltta Asennus- a turvaoheet Strandtält Monterings- och säkerhetsanvisningar Strandtelt Montage- og sikkerhedsanvisninger Strandmuschel Montage- und Sicherheitshinweise

Lisätiedot

Z29649 Z29649A 3. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

Z29649 Z29649A 3. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Mobile LED Lights Operation and Safety Notes LEDvalaisin Käyttö a turvallisuusoheet Mobila LEDlampor Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Mobile LEDlamper Betenings og sikkerhetshenvisninger Z29649

Lisätiedot

VAROITUKSET. Älä pura laitetta osiin.

VAROITUKSET. Älä pura laitetta osiin. VAROITUKSET Laitteen väärinkäyttö voi johtaa henkilövahinkoihin. Noudata kaikkia tässä ohjekirjassa annettuja ohjeita ja käytä laitetta oikein. Älä koskaan seiso laitteen alapuolella. Älä pura laitetta

Lisätiedot

Z Multi-Purpose Detector. Multifunktionsdetektor. Multifunktionsdetektor. Multifunktionsdetektor. Operation and Safety Notes

Z Multi-Purpose Detector. Multifunktionsdetektor. Multifunktionsdetektor. Multifunktionsdetektor. Operation and Safety Notes Multi-Purpose Detector Operation and Safety Notes Rakenneilmaisin Käyttö- a turvaoheet Multifunktionsdetektor Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Multifunktionsdetektor Brugs- og sikkerhedsanvisninger

Lisätiedot

Introduction. Under-Sink Bathroom Cabinet. Introduction. Intended use. Includes. Description of parts

Introduction. Under-Sink Bathroom Cabinet. Introduction. Intended use. Includes. Description of parts Introduction Under-Sink Bathroom Cabinet Introduction Please familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the following assembly instructions and safety tips. Only use the unit

Lisätiedot

Dozer Blade medium. Accessories 9 I Spare parts Ersatzteile Pièces détachées Reserve onderdelen Repuestos Reservdelar

Dozer Blade medium. Accessories 9 I Spare parts Ersatzteile Pièces détachées Reserve onderdelen Repuestos Reservdelar For Husqvarna Parts Call 606-678-963 or 606-56-4983 ccessories ERVICE 9 I00050 IPL, ozer lade medium T-3034, 953 53 06-0 00-0, 06 4 69-6 ozer lade medium pare parts Ersatzteile Pièces détachées Reserve

Lisätiedot

Expandable LED String Light

Expandable LED String Light Expandable LED String Light Art.no 36-5663, 36-5664 Model WX-LED44-50WW ENGLISH Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the

Lisätiedot

Keskittämisrenkaat. Meiltä löytyy ratkaisu jokaiseen putkikokoon, 25 mm ja siitä ylöspäin.

Keskittämisrenkaat. Meiltä löytyy ratkaisu jokaiseen putkikokoon, 25 mm ja siitä ylöspäin. Keskittämisrenkaat Keskittämisrenkaita käytetään kun virtausputki menee suojaputken sisällä, kuten esim. tiealituksissa. Meidän keskittämisrenkaat ovat valmistettu polyeteenistä jonka edut ovat: - helppo

Lisätiedot

KONEISTUSKOKOONPANON TEKEMINEN NX10-YMPÄRISTÖSSÄ

KONEISTUSKOKOONPANON TEKEMINEN NX10-YMPÄRISTÖSSÄ KONEISTUSKOKOONPANON TEKEMINEN NX10-YMPÄRISTÖSSÄ https://community.plm.automation.siemens.com/t5/tech-tips- Knowledge-Base-NX/How-to-simulate-any-G-code-file-in-NX- CAM/ta-p/3340 Koneistusympäristön määrittely

Lisätiedot

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL LED indicator Test Button Art. 36.3066 / Art. 8.40 GB Power Switch (PSSA-8 / PSSA-8UK) Identifying the parts LED indicator Test Button Getting Started Plug the Power Switch

Lisätiedot

68882_mer_Luftbett_Content_LB3.indd :37

68882_mer_Luftbett_Content_LB3.indd :37 A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C 10 11 3 68882_mer_Luftbett_Content_LB3.indd 3 19.07.11 17:37 D 1 2 3 4 E 4 68882_mer_Luftbett_Content_LB3.indd 4 19.07.11 17:37 Introduction / Safety advice Double Air Bed Introduction

Lisätiedot

Z31188 SHOWER SYSTEM SUIHKUJÄRJESTELMÄ DUSCHSYSTEM BRUSESYSTEM DUSCHSYSTEM. Assembly and safety advice. Asennus- ja turvaohjeet

Z31188 SHOWER SYSTEM SUIHKUJÄRJESTELMÄ DUSCHSYSTEM BRUSESYSTEM DUSCHSYSTEM. Assembly and safety advice. Asennus- ja turvaohjeet SHOWER SYSTEM Assembly and safety advice SUIHKUJÄRJESTELMÄ Asennus- ja turvaohjeet DUSCHSYSTEM Monterings- och säkerhetsanvisningar BRUSESYSTEM Montage- og sikkerhedsanvisninger DUSCHSYSTEM Montage- und

Lisätiedot

Cordless Christmas Tree Candles with Remote Control

Cordless Christmas Tree Candles with Remote Control Cordless Christmas Tree Candles with Remote Control Art.no 36-6139 Model A3860 ENGLISH Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve

Lisätiedot

230 V Fan. Safety. Product description. Care and maintenance. Disposal. Specifications

230 V Fan. Safety. Product description. Care and maintenance. Disposal. Specifications 230 V Fan Art.no 36-4769 Model P2123HBL English Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images

Lisätiedot