LÄÄKÄREIDEN VASTAANOTTO JA ENSIAPU SEKÄ LÄÄKETIETEELLISTEN TUKIPALVELUIDEN STRATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄÄKÄREIDEN VASTAANOTTO JA ENSIAPU SEKÄ LÄÄKETIETEELLISTEN TUKIPALVELUIDEN STRATEGIA 2015-2018"

Transkriptio

1 LÄÄKÄREIDEN VASTAANOTTO JA ENSIAPU SEKÄ LÄÄKETIETEELLISTEN TUKIPALVELUIDEN STRATEGIA Majapuro Elina Aho Juhani Kurunmäki Harri Issakoff-Talala Katja Lehtimaa Kari Metsä-Ketelä Sisko Hirsimäki Elise Luhtanen Kaija Kaartunen Päivi Kujanen Sanna Kujala Maire Näppä Miia Johtokunta Yhtymäkokous

2 TOIMINNAN KUVAUS Terveys- ja sairaanhoitopalvelujen esimiehenä toimii johtava ylilääkäri, ja terveyskeskuskohtaisesti toiminnasta vastaavat lähipalvelujen/kliininen ylilääkärit. Hoitotyön osalta toiminnasta vastaa hoitotyönjohtaja ja hänen alaisuudessaan avoterveydenhuollon osastonhoitajat. Vastuualue jakaantuu seuraaviin kustannuspaikkoihin: - lääkärien vastaanotto ja ensiapu: Jalasjärven tk, Ilmajoen tk, Kurikan tk ja Jurvan terveysasema lääketieteelliset tukipalvelut: laboratorio, röntgen, fysioterapia jokaisessa tk:ssa laboratorioissa ja röntgenissä otetaan myös yksityislääkärin lähetteillä tutkimuksia, joista peritään maksut asiakkailta fysioterapian perustoiminta on ohjausta ja neuvontaa itsehoidon tueksi sekä siihen liittyvää terapeuttista harjoittelua ja tarvittaessa manuaalista terapiaa. välinehuolto, sisältää myös hammashuollon välinehuolto Jalasjärvellä, Kurikassa ja Ilmajoella lääkepalvelut ostosopimuksella Seinäjoen sairaalasta. JIK:ssä toimii oma farmaseutti.

3 ASIAKAS TAVOITE/ KRIITTINEN MENESTYSTEKIÄ Palveluiden laatu ja saatavuus Väestö saa tarvitsemansa palvelut oikea-aikaisesti TOIMENPIDE - lääkäreitä ja sairaanhoitajia rekrytoidaan aktiivisesti olemassa oleviin virkoihin ja toimiin - sh ja th vastaanottojen toiminnan kehittäminen pitkäaikaisiin kansansairauksiin - potilaiden vastuuttaminen omahoitoon (omahoitoseurannat ja valmisteltu vastaanotto, sähköiset asiointipalvelut) - ajanvaraustoiminnan kehittäminen huomioiden paikallinen asiantuntemus - lääkäreiden, sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien määrä vastaamaan tarvetta lvo:illa väestön ikärakenne ja sairastavuus huomioiden TAVOITETASO/ MITTARI - lääkärin ja sairaanhoitajan viroissa ja toimissa vakinaiset työntekijät - hoidon jatkuvuus turvattu - virka-aikana päivystyksellistä hoitoa tarvitsevat pääsevät lääkärin tai terveydenhuollon ammattihenkilön vastaanotolle - virka-aikana välitön yhteyden saanti terveyskeskukseen/ puhelujen seuranta - pitkäaikaisten sairauksien poliklinikat toimivat joka terveyskeskuksessa ja vastuuhoitajat nimetty - hoitosuunnitelmien aktiivinen yhteinen käyttö moniongelmaisilla asiakkaille (esh pth ) VASTUUTAHO - JIK:n johto - hoitotyön johtaja - osastonhoitajat Väestö saa laadukasta hoitoa ja laadukkaita tutkimuksia lääkärinvastaanotoilla ja niihin liittyvissä tukipalveluissa - pätevä henkilökunta - oikea hoidon porrastus - asiakastyytyväisyys-mittaus - pitkäaikaiset hoitosuhteet - lääkäri- hoitaja yhteistyötä kehitetään - enintään 1000 asukasta/ hoitoprosessiin osallistuva työntekijä ( pl. lääkärit) - tehtävien mukainen henkilöstörakenne ja osaaminen - vuonna 2015 tehtävä kyselytulos parempi kuin v pyritään antamaan aika samalle lääkärille - Ylilääkärit, hoitotyönjohtaja, osastonhoitajat, röntgenien ja laboratorioiden vastuuhenkilöt - henkilökunnan erityisosaamisen - valmisteltu vastaanotto tarvittaessa (

4 hyödyntäminen monisairaat) - työntekijöille tarjottu erityisosaamistaan vastaaviin tehtäviin Asiakaspalvelu toteutuu lähipalveluperiaatteella sekä laajennettu valinnan vapaus JIK:n toimipisteiden välillä - vastaanotto- ja päiväpäivystys sekä tukipalvelut saatavana lähipalveluna terveyskeskuksissa - tarvittavien täydentävien erikoislääkäripalveluiden hankinta ostopalveluna - tukipalvelujen yhteistyö JIK ky:ssä - toimipisteet jokaisessa kunnassa - fysiatri, kardiologi, radiologi, geriatri, gastroenterologi, psykiatri Jalasjärven mty:ssä, nuorisopsykiatri - käyntimäärien seuranta. - johtaja/ johtokunta - johtoryhmä - osastonhoitajat 2. Tiedottaminen ja palautteet - potilasohjaus asiakaskontaktien yhteydessä - aktiivinen ja vakioitu tiedottamistapa: paikallislehdet, www- sivut ym. - ajankohtainen tiedottaminen - asiakaspalautelaatikot, sähköinen palautemahdollisuus ym. - Haipro ilmoitusten määrä - väestöltä ja henkilökunnalta saatu palaute - potilaan Haipron käyttöönotto v ajan tasalla oleva nopea reagointi - yhdessä sovitut käytännöt - ylilääkärit - os. hoitajat - tiedottaja PROSESSIT / PALVELUTUOTANTO TAVOITE/ KRIITTINEN 1.Palvelutarpeiden tunnistaminen TOIMENPIDE - ammattitaitoinen hoidontarpeen arvio - porrastus pth ja esh välillä toteutuu - palveluohjauksen kehittäminen TAVOITETASO/ MITTARI - resurssien oikea kohdentaminen oikea potilas oikeassa paikassa - oman toiminnan ja erikoissairaanhoidon käytön seuranta kuukausittain - yhteiset käytännöt ja ohjeet VASTUUTAHO -lääkärit ja hoitohenkilökunta - johto, tietohallinto - pth ja esh

5 2.Terveyden edistäminen - kansansairauksien ehkäisy, tunnistaminen ja niiden hoito - omahoidon tuki ja varhainen puuttuminen kaikissa potilaskontakteissa Lääkärit ja hoitohenkilökunta 3. Palvelurakenne ja sen kehittäminen -lähipalveluperiaate toimipisteittäin ja alueellisesti JIK:n sisällä - tehtävän siirrot: päivystävähoitaja-toiminnan kehittäminen, rajoitettuun lääkkeenmääräämiskoulutukseen panostetaan - asiantuntijahoitajat ja tiimit/ työparit - palvelut tuotetaan lähimmässä toimipisteessä resurssien mukaan - jokaisessa tk:ssa päivystävän hoitajantoimi itsenäiseen vastaanottotoimintaan - laki hoitoon pääsystä toteutuu - arkipäivien päivystysaikojen resursointi realistisemmaksi - johtokunta/ johtaja/ ylilääkärit/ hoitotyönjohtaja/ osastonhoitaja -fysioterapeutin tekemä hoidontarpeen arvio ja/ tai nopea pääsy akuuttitilanteissa ohjauskäynnille - konsultoivat erikoislääkärit ja työntekijät JIK:n alueella - hoitoprosessin hallinta säilyy perusterveydenhuollossa ja henkilökuntaresurssit vastaavat esh:sta pth:lle tuleviin tehtävänsiirtoihin - monisairailla kirjallinen hoitosuunnitelma 4. Yhteistyön ja toiminnan kehittäminen - laadunseuranta ja kehittäminen: käypähoitosuositusten ja/tai valtakunnallisten ja /shp:n laatusuositusten hyödyntäminen soveltuvin osin - hoitokäytäntöjä ja toimintatapoja yhtenäistetään edelleen - hoitokäytäntöjen vaikuttavuuteen panostetaan - päivystyksen järjestäminen- JIK:ssä oma päivystys päivystysasetuksen - nimetty laatusuunnittelija ja - työryhmä - hoidon tason seurantaa: mm. diabetespotilaiden kohdalla pitkäaikaissokeri seuranta alle 75- vuotiailla, amputaatioiden määrä - JIK:n ja shp:n yhteiset ohjeet käytännöistä - selkeät hoitopolut - kroonisten sairauksien raportointijärjestelmän luominen - kiireellinen ajanvarauksella toimiva ilta- ja viikonloppuvastaanotto - ylilääkärit/ hoitotyönjohtaja/ osastonhoitajat/ shp:n triagetyöryhmä

6 mukaisesti virka-aikana. - käytössä olevan teknologian hyödyntämistä tehostetaan - uuden teknologian seuranta ja siitä tiedottaminen - avoin, vastavuoroinen vuorovaikutus 5. Toimitilat ja välineistö - toimivat ja riittävät työtilat jotka tukevat tehokasta hoitoprosessia - tilojen käyttöturvallisuus ( sisäilma, päällekarkaus ym) - ajanmukainen välineistö - käyntien seuranta, - kustannustehokkuus - tietojärjestelmien suunniteltu ja yhdenmukainen tehokas käyttö toimipisteissä shp:n alueella ja Kansallisessa potilastiedon arkistossa - ajantasainen tieto päätösten pohjana - palautteiden laatu - ergonomia ja valaistus huomioitu - ilmastointi asianmukainen - henkilökunnan ei tarvitse etsiä vapaata työtilaa - kiinteistökierrosten ja RiskiArvitulosten seuranta ja toimenpiteet - hoitotarvikkeet, apuvälineet ja atklaitteistot / ohjelmistot ovat ajanmukaisia ja tukevat toiminnan kehittämistä - JIK ky:n johto - tietohallinto, esimiehet JIK ky:n johto, kunnat - henkilökunta, esimiehet, JIK- ky:n johto TALOUS TAVOITE/ KRIITTINEN 1. Talousarvion realistisuus: talousarvion ja käyttösuunnitelman laadinta liitetään selkeästi tavoitteisiin ja kehittämistoimenpiteisiin osoittamalla myös niiden toteuttamiseen tarvittavat TOIMENPIDE - talousarvio tehdään yhteistyössä taloushallinnon ja yksiköiden vastuuhenkilöiden kanssa suunnittelupalavereissa - talouden ja toiminnan säännölliset ja selkeät raportit lvo:n toiminnasta TAVOITETASO/ MITTARI - tuotannon ja talouden tasapaino on saavutettu - toiminta on määrärahojen mukaista - toiminnan ja talouden seuranta on reaaliaikaista ja antaa riittävät ja oikeat tiedot VASTUUTAHO - lähipalvelujen esimiehet, ylilääkärit - taloushallinto - johto

7 resurssit - raportit - osavuosikatsaus kolme kertaa vuodessa jokaiseen yksikköön 2. Yhteistyön kustannustehokkaat vaikutukset resursseihin - yhteistyö ostopalveluissa - sijaisten rekrytointi - erikoishenkilöstön yhteiskäyttö - riittävä sijaisten määrä ja joustava liikkuvuus JIK:n sisällä - ylilääkärit, hoitotyönjohtaja - rekrytointiyksikkö - yhteiset tavarahankinnat - soveltuvin osin lääkäripulassa voidaan palkata määräaikaista hoitajatyövoimaa - hoidetaan tilaukset keskitetysti soveltuvin osin - sh- vastaanottotoimintaa järjestetään joka yksikössä arkisin - taloushallinto - kuntalaskutuksen kehittäminen tilastoinnin pohjalta - itsenäinen hoitajavastaanotto kuntalaskutuksen piiriin HENKILÖSTÖ JA OSAAMINEN TAVOITE/ KRIITTINEN 1. Henkilöstön osaaminen ja sitoutuneisuus TOIMENPIDE - koulutussuunnitelma - ammattitaitoisen henkilökunnan täydennyskoulutus 3-10 pv / vuosi/ työntekijä - oman työn sisältöön vaikuttaminen - erityisosaamisten lisääminen ja niiden käyttö TAVOITETASO/ MITTARI - strategian mukaisten painopistealueiden määrittely joka 2. vuosi parittomina vuosina polien yhteisesti - koulutuspäivien seuranta - osaamiskartoitus säännöllisin välein kehityskeskusteluiden yhteydessä - hoitajienkin lääketieteellisen osaamisen turvaaminen - erikoisosaajien toimet täytettynä ja yhteistyötä kehitetään (depressiohoitaja, muistihoitaja, päihdehoitajat) VASTUUTAHO - osastonhoitajat, hoitotyönjohtaja, ylilääkärit, koulutussuunnittelija

8 - kehityskeskustelut vuosittain 2.Henkilöstövoimavarojen oikea käyttö - koulutuksen mukainen työ - perustehtävän korostaminen - työajan joustot sekä työntekijä että työnantaja lähtöisesti - riittävä resursointi - tehtävien määrittely osaamista vastaavaksi - tehtävänkuvaukset tehty - ylitöiden seuranta - osastonhoitajat, hoitotyönjohtaja, ylilääkärit 3. Henkilöstöjohtaminen - esimiesten yhteistyön tiivistäminen - henkilökunnan kuuleminen - lähipalvelujen yhteistyöryhmä joka tk:ssa -kokoukset säännöllisesti strategian sisäistämisen välineinä - kehityskeskustelut toimivat henkilöstön työhyvinvoinnin välineinä -vastuiden ja oikeuksien selkeyttäminen -avoin vuoropuhelu ja Jikkarin etusivun käyttö tiedottamiseen esityslistasta -sisäinen raportointi - säännöllinen tiedottaminen palavereista työyhteisössä kerran kuukaudessa jokaiselle työyksikölle vuorovaikutteisesti - esimiehet raportoivat suoritetuista - hallintojohtaja, johtoryhmä, - esimiehet

9 4. Henkilöstön asema ja työhyvinvointi - perehdytys - työssä jaksamisesta huolehtiminen ( varhainen puuttuminen) - kannustava työilmapiiri ja monipuoliset työtehtävät kehityskeskusteluista henkilöstöhallinnolle - perehdytys suunnitelman käyttö - pätevät sijaiset - ylitöiden määrän seuranta - riittävä henkilöstömäärä - työilmapiirikartoitus - Esimiehet, tth, henkilöstö - asianmukaiset ja viihtyisät toimitilat 5. Rekrytointi - työtehtävät monipuolisia ja hyvä työilmapiiri - houkuttelevat työolosuhteet - kilpailukykyinen palkkaus -henkilökunnan ja sijaisten vaihtuvuus vähäistä - säännölliset ja vaikuttavat kiinteistökartoitukset kiinteistön omistajan kanssa - alueellisesti kilpailukykyinen palkkaus - Rekrytointikoordinaattori, esimiehet, henkilöstö

10 JIK KY:N RÖNTGEN STRATEGIA Johtoryhmä Yhteistoimintaryhmä

11 ASIAKAS KRIITTINEN PALVELUIDEN LAATU JA SAATAVUUS TOIMENPIDE MITTARI VASTUUTAHO lähipalvelu tutkimuksiin ajanvarauksella asiakkaiden liikkuminen palvelun saatavuuden mukaan kuvausten järjestäminen poikkeustilanteissa; sijaisen hankkiminen vkon mittaisissa lomissa/poissaoloissa röntgen palvelut saatavilla joka terveyskeskuksessa tilastotulokset: tutkimusmäärät pyytävän yksikön mukaan kuvaukset ohjataan kiireellisyysluokituksen mukaan tarvittaessa toiseen yksikköön, sijainen saadaan Johtokunta röntgenhoitajat, osastonhoitajat, hoitotyön esimies KUVANLAADUN PARANTAMINEN Itsearviointi: lannerangan rtg röntgenhoitajan osallistuminen rtgmeetingeihin 2xkk Arvioinnin tulokset avoin vuorovaikutus rh:t, radiologit ja lähettävät lääkärit KUNTALAISTEN KUULEMINEN JA TIEDOTTAMINEN Asiakastyytyväisyyskysely syksyllä 2015 tarvittavat tiedotukset JIK:n nettisivuilla ja paikallislehdessä. Lyhytkestoiset poikkeusolot ilmoitetaan ajanvarauksen yhteydessä. asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset. Tulokset lähiesimiehille ja hyve-johtoryhmään. röntgenhoitajat, oh:t, tiedottaja

12 PALVELUTUOTANNON KEHITTÄMINEN/PALVELURAKENNE KRIITTINEN PALVELUTARPEIDEN TUNNISTAMINEN TOIMENPIDE potilaan kokonaisvaltaisen hoidon sujuvuus radiologin pitämä koulutus 1x vuosi tutkimusindikaatioista, tutkimuksien tarpeellisuuden arviointia lähettävältä taholta MITTARI palaute keskussairaalan kliinikoilta turhat tutkimukset karsiutuvat pois VASTUUTAHO Seks, johtava ylilääkäri, radiologi YHTEISTYÖ JA TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Oikomishammaslääkärin pitämä koulutus lasten hammaskuvista Koulutus saadaan saadaan heti riittävät kuvat Oh:t, rh:t, hammaslääkäri TOIMITILAT JA VÄLINEISTÖ välineistön ajanmukainen huolto ja kunnossapito laadunvarmistukset turvalliset ja ergonomiset työtilat Vuosihuollot tehty laadunvarmistukset tehty rh:t, laitevalmistajat oh:t, rh:t

13 TALOUS KRIITTINEN TALOUSARVION REALISTISUUS TOIMENPIDE MITTARI VASTUUTAHO palvelutarpeiden, investointien arviointi ja vertailu oikein mitoitetut resurssit taloushallinto, johtoryhmä, johtokunta TUOTETUT PALVELUT kuvauksia myös yksityisvastaanottojen lähetteellä Kuvaukset ensisijaisesti Jalasjärven tk:ssa, mahd. mukaan myös Ilmajoen ja Kurikan tk:ssa johto, taloushallinto

14 HENKILÖSTÖ JA OSAAMINEN KRIITTINEN HENKILÖSTÖN OSAAMINEN JA SITOUTUNEISUUS TOIMENPIDE MITTARI VASTUUTAHO täydennyskoulutuksiin osallistuminen osallistuminen rtgmeetingeihin jokaisen toimipaikan röntgenhoitaja osallistuu täydennyskoulutuksiin vähintään 3 pvää vuodessa valtakunnallisiin alan koulutuksiin osallistuu kerrallaan 2 hoitajaa rtghoitajan osallistuu työssään tarvittaviin sisäisiin koulutuksiin rh:t, oh:t HENKILÖSTÖVOIMA- VAROJEN OIKEA KÄYTTÖ työmäärän tasaaminen yksiköiden välillä suunnitellusti varataan aikaa kirjallisiin töihin tilastot, vertailu kirjallisiin töihin varataan 1,5pvää/vuosi/yksikkö, laadunvarmistuksiin 1,5pvää/vuosi/yksikkö rh:t, oh:t HENKILÖSTÖ- JOHTAMINEN kehityskeskustelut 1x vuosi 1yhteinen lähiesimies röntgeniin kehityskeskusteluiden pohjalta tehdyt toimenpiteet ja niiden raportointi/seuranta toiminnan organisointi mm. työkierron aikana oh:t, rh:t, hoitotyön johtaja HENKILÖSTÖN ASEMA JA TYÖHYVINVOINTI työssä jaksamisen turvaaminen Sijainen saadaan vkon tai yli mittaisissa lomissa kiireellisyysluokituksen noudattaminen työmäärän tasaaminen johto, oh:t, rh:t, lähettävät lääkärit, ajanvarauksen hlökunta

15 JIK KY:N LABORATORIOIDEN STRATEGIA Johtoryhmä Yhteistoimintaryhmä

16 KRIITTISET T ASIAKAS KRIITTINEN 1. Palveluiden laatu ja saatavuus 2.Asiakaspalvelu TOIMENPIDE MITTARI VASTUUTAHO - laboratorion säilyttäminen lähipalveluna - nettiajanvarauksen käyttöönotto (esim.työikäiset) Hyvis-portaalin kautta Asiakaspalvelun kehittäminen: - kuntalaisten kuuleminen ja tiedottaminen - aktiivinen ja vakioitu tiedottamistapa: paikallislehdet, netti, suora hoitotilanne - asiakaspalautteet - 3 laboratoriota jatkaa + Jurvan näytt.ottoyksikkö - laboratorioalan koulutuksen omaava henkilökunta - laaduntarkkailun jatkuminen -ajanvarauksen kehittäminen vuoden 2015 aikana - asiakastyytyväisyyskysely 2014 ja jatkossa joka toinen vuosi (parilliset). Tiedoksi esimiehille ja hyvejohtoryhmään. JIK: n johto Ss: n kemisti -lab.hlökunta, hoitotyön johtaja, tietohallinto Hoitotyön johtaja osastonhoitajat, laboratoriohenkilökunta Yhteistyötahojen palvelun kehittäminen - lääkäreiltä ja muilta yhteistyökumppaneilta (esim. KSH, TTH, ym.) kerätyn palautteen pohjalta - asiakkaiden ohjeistaminen mm. sähköisen asioinnin käyttöön - Palaute lääkäreiltä ja muilta tarpeen mukaan ja palautejärjestelmän kehittäminen - Kerran vuodessa yhteinen palaveri lääkäreiden kanssa talokohtaisesti yhteisten käytäntöjen tarkistamiseksi - tiedottaminen käytännöistä ja Kantapalveluista - kotisivujen vastaavat, lab henkilökunta, tiedottaja

17 PALVELUTUOTANNON KEHITTÄMINEN /PALVELURAKENNE KRIITTINEN 1. Palvelutarpeiden tunnistaminen TOIMENPIDE MITTARI VASTUUTAHO - yhteinen tietokanta, labrakaavake ja tutkimusrekisteri E-P:n alueella - labrapyynnöt ja vastaukset näkyvät kaikkialla E-P:n alueella JIK: n johto EPSH:n tietohallinto - pyritään ottamaan vain lääketieteellisesti tarpeelliset tutkimukset 2. Palvelurakenne - lähipalvelu - laboratoriot terveyskeskuksissa JIK: n johto 3. Yhteistyön ja toiminnan kehittäminen - toimintatapojen yhtenäistäminen - yhteinen kehityssuunnitelma - lähetteiden tekeminen lähettävältä taholta valmiiksi - laboratorioille oma yhteinen laboratorio-alan koulutuksen omaava osastonhoitaja -yhteistyö laboratorioiden välillä poikkeustilanteissa - yllättävien tutkimusten äkillisen lisääntymisen tiedottaminen esimiehelle - yksi laboratorio, yhdet ohjeet, kolme analytiikka- yksikköä ja Jurvan näytteenottoyksikkö - yhteiset palaverit määräajoin 3 krt / v - tukkimiehen kirjanpidolla määräajoin 2 krt/ v viikon ajan ( viikot 7 ja 41) puuttuvat lähetteet - kehityskeskustelut - yhteistyön sujuminen erikoisalalla toiminnan yhtenäistämiseksi - hlökunnan ja näytteiden liikkuvuus tarpeen mukaan Hoitotyön johtaja/ laboratorioiden oma tuleva osastonhoitaja 4. Toimitilat ja välineistö - ajanmukainen välineistö - työtilojen toimivuus - laitteiston vanhetessa / rikkoutuessa uudet ajanmukaiset laitteet - JIK- laboratorioiden laiterekisterin ylläpito - tilankäyttö uusien laitteiden mukaisiksi JIK: n johto laboratoriohenkilökunta,

18 - palveluiden esteettömän saatavuuden varmistaminen - yksityisyyden turvaaminen asiakkaille - työntekijöiden ergonomian parantaminen osastonhoitaja TALOUS KRIITTINEN 1. Talousarvion realistisuus TOIMENPIDE MITTARI VASTUUTAHO - palvelutarpeiden, todennäköisten investointien ja kustannustehokkuuden arviointi ja vertailu yksiköittäin - huomioidaan edellisen vuoden toteutumaan verrattaessa - resurssien määrä tulee huomioida suhteessa peruspalveluiden laatuun ja riittävyyteen sekä tutkimusmääriin JIK: n johto 2. JIK:n ulkopuolelle tuotetut palvelut - yksityis- ja työterveyslääkäreille pyritään tarjoamaan palveluita helpolla saatavuudella ja laadukkaalla palvelulla - kaikilla yksityistahon lähetteillä labratutkimuksiin laboratorioresurssien mukaan - vertailu aikaisempaan resurssien riittävyyden seuraamiseksi JIK: n johto - hajautettu näytteenotto Seinäjoen sairaalasta -kunnollinen korvaus tehdystä työstä ja välineistä ulkopuolisilta HENKILÖSTÖ JA OSAAMINEN KRIITTINEN 1. henkilöstön osaaminen ja sitoutuneisuus TOIMENPIDE MITTARI VASTUUTAHO - ajanmukaisen osaamisen ylläpito - työntekijäkohtaiset vastuualueet - aktiivinen osallistuminen yksiköittäin lab.alan ajankohtaisiin ja alueellisiin koulutuksiin ja valtakunnallisiin laboratorioalan opintopäiviin 1 lab hoitaja kerralla vuorottain keväisin ja syksyisin - tiedon välittäminen eteenpäin - osastonhoitajat, henkilökunta, JIK ky johto

19 2. Henkilöstövoimavarojen oikea käyttö - työviihtyvyyden ja tilojen parantaminen - mahdollisuus vaikuttaa oman työnsä sisältöön - työmäärän tasapainottaminen yksiköittäin tehtäväjaolla - tehtävien jako - saneeraukset - kehityskeskustelut - tutkimusmäärät vs. paperityöt - osastonhoitajat, henkilökunta - ammattitaitoisten sijaisten rekrytointi ja opiskelijoiden vastaanottaminen harjoitteluihin 3. Henkilöstöjohtaminen - lähiesimies / vastuu henkilönä toimivan laboratoriohoitajan aktiivinen panos henkilöstön toiminnan ohjaamisessa ja tiedottamisessa - loma-aikana kaikilla ensisijaisesti sijainen - lähiesimiehen/ hoitotyönjohtajan säännölliset palaverit, joihin myös laboratoriohenkilökunta osallistuu - osastonhoitajat, hoitotyönjohtaja, henkilökunta

OSASTON / VASTUUALUEEN NIMI Terveys ja sairaanhoitopalvelut

OSASTON / VASTUUALUEEN NIMI Terveys ja sairaanhoitopalvelut OSASTON / VASTUUALUEEN NIMI Terveys ja sairaanhoitopalvelut Lääkärien vastaanotto ja ensiapu sekä lääketieteelliset tukipalvelut v. 2013-2014 6.8.2013 TOIMINNAN KUVAUS Terveys- ja sairaanhoitopalvelujen

Lisätiedot

Talousarvion käyttösuunnitelma 2012

Talousarvion käyttösuunnitelma 2012 Talousarvion käyttösuunnitelma 2012 Sisällysluettelo TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012... 1 1. TALOUSARVIO ON SITOVA... 4 2. TOIMINTA JA TALOUS... 4 2.1. TOIMINNALLISET TAVOITTEET... 5 2.1.1 Oma toiminta...

Lisätiedot

HOIVAN STRATEGIA 2009-2016 PÄIVITYS KEVÄT 2014. Johtoryhmä 9.4.2014 YT-ryhmä 16.5.2014 Johtokunta 23.5.2014

HOIVAN STRATEGIA 2009-2016 PÄIVITYS KEVÄT 2014. Johtoryhmä 9.4.2014 YT-ryhmä 16.5.2014 Johtokunta 23.5.2014 HOIVAN STRATEGIA 2009-2016 PÄIVITYS KEVÄT 2014 Johtoryhmä 9.4.2014 YT-ryhmä 16.5.2014 Johtokunta 23.5.2014 1 Strategian päivitystyössä kolme työryhmää, päivityskokouksissa mukana olivat: Ennaltaehkäisevät

Lisätiedot

1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta Jämsän kaupunki ja Kuhmoisten kunta ovat muodostaneet 1.1.2013 lähtien kuntalain 76 :n 2 momentin mukaisen sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS TOIMINTA JA ORGANISAATIO Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata sosiaalihuollon-, terveydenhuollon- sekä hoivapalveluiden järjestämisestä. Palvelujen toteuttaminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimiala Liite nro: 6

Sosiaali- ja terveystoimiala Liite nro: 6 1 Sosiaali- ja terveystoimiala Liite nro: 6 (Sote-lautakunta 11.10.06) Suunnitelma 2007 Perustehtävä Kainuun väestön terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen sekä itsenäisen selviytymisen tukeminen.

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2012

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 KÄYTTÖSUUNNITELMA Kuntayhtymähallitus 13.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 TÄYTÄNTÖÖNPANO 1 OSAMÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT Sitovuus 1 Osamäärärahojen ja osatuloarvioiden

Lisätiedot

JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Johtokunta 27.3.2015 Yhtymäkokous 24.6.2015 1 SISÄLTÖ sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2014

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS TOIMINTA JA ORGANISAATIO Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata sosiaalihuollon-, terveydenhuollon- sekä hoivapalveluiden järjestämisestä. Palvelujen toteuttaminen

Lisätiedot

KYS-ervan erikoissairaanhoidon järjestämissopimus LIITE 3 Hoitotyö

KYS-ervan erikoissairaanhoidon järjestämissopimus LIITE 3 Hoitotyö KYS-ervan erikoissairaanhoidon järjestämissopimus LIITE 3 Hoitotyö Hoitotyö versio 1.1 Sopimus 2 (17) Sisällys 1 Hoitotyö... 3 KYS-ervan hoitotyön tavoitteet... 3 1.1 Näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen

Lisätiedot

JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011

JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 Johtokunta 30.3.2012 Yhtymäkokous 27.6.2012 1 SISÄLTÖ sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 2 1.1. KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2011

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE

POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE Yhttmk Kyhallitus 21.1.2014 23.1.2014 Sisällysluettelo Johdanto 4 1. Ppky Selänteen laatu- ja turvallisuuspolitiikka 4 1.1. Laatu- ja potilasturvallisuuspolitiikan

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 Yhtymähallitus 3.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 2 KÄYTTÖSUUNNITELMAN RAKENNE... 4 3 TASAPAINOTETUT TULOSKORTIT... 4 4 TALOUSARVION

Lisätiedot

LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Liite 2/Petula 21.10.2014 82 Janakkala-Hattulan yhteistoiminta-alue LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA 25.8.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Laadunhallinnan vastuuhenkilöt ja toimijat

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoitoja peruspalveluliikelaitos. Talousarvion käyttösuunnitelma 2014

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoitoja peruspalveluliikelaitos. Talousarvion käyttösuunnitelma 2014 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoitoja peruspalveluliikelaitos Talousarvion käyttösuunnitelma 2014 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVIO ON SITOVA... 4 2. TOIMINTA JA TALOUS... 5 2.1. TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Laatija JH Eveliina Kiiski Päivittäjä pvm 31.8.2013 pvm Härkätien terveys- ja sairaanhoitopalvelut Hyväksyjä SoTe-johtoryhmä Terveyspalveluiden johtoryhmä Työsuojelutoimikunta Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

LIIKELAITOS TYÖPLUSSAN POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

LIIKELAITOS TYÖPLUSSAN POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSUUNNITELMA LIIKELAITOS TYÖPLUSSAN POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSUUNNITELMA 1. JOHDANTO Ensimmäinen suomalainen potilasturvallisuusstrategia vuosille 2009 2013 julkistettiin 29.1.2009 Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa. 1/23 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta jäsenet Jämsän kaupunki: Jorma Poti, puheenjohtaja Auli Salonen, varapuheenjohtaja Eija Aaltonen Lotta Ahola Antero Koivula Jyrki Kokko Pertti

Lisätiedot

LAATU- JA POTILASTURVALLISUUS SUUNNITELMA

LAATU- JA POTILASTURVALLISUUS SUUNNITELMA Perusturvalautakunta 27.5.2015 34 PP HAILUODON KUNTA Terveyskeskus 30.4.2015 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUS SUUNNITELMA Terveydenhuolto Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Potilasturvallisuuden tavoitteet...

Lisätiedot

Kemin terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittäminen

Kemin terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittäminen Kemin terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittäminen PaKaste/Lappi/Perusterveydenhuollon kehittäminen Loppuraportti 1.12.2009 31.10.2011 Osastonhoitaja Hilkka Timonen Kehittäjätyöntekijä, th Miia Kauppila

Lisätiedot

Palvelujärjestelmän kehittäminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä EKSOTEALUE Loppuraportti

Palvelujärjestelmän kehittäminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä EKSOTEALUE Loppuraportti Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Palvelujärjestelmän kehittäminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä EKSOTEALUE Loppuraportti 2 (67) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ 4 2

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ 0 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ 1.1.2014 ALKAEN FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Yhtymävaltuusto 4.12.2013 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014

TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Yhtymähallitus 18.12.2013 Yhtymähallitus 13.2.2013 Yhtymähallitus 13.2.2013 Sisällysluettelo Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä...

Lisätiedot

Liite 8. Talousarvio 2015. Talous ja rahoitussuunnitelma 2016 2017 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi

Liite 8. Talousarvio 2015. Talous ja rahoitussuunnitelma 2016 2017 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Liite 8 Talousarvio 2015 Talous ja rahoitussuunnitelma 2016 2017 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Yhtymähallitus 14.10.2014 Sisällysluettelo 1. Talousarviota ja taloussuunnitelmaa koskevat perustiedot...

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Terveyspalveluiden toimintakäsikirja

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Terveyspalveluiden toimintakäsikirja Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 1. JOHDANTO Terveyspalvelujen tehtävänä on väestön terveyden edistäminen ja perusterveydenhuollon vastaanottopalvelujen, mukaan

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 Talousarvio 2014

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 Talousarvio 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 Talousarvio 2014 Sisällysluettelo Yhtymähallitus 15.11.2013 126 Yhtymäkokous 27.11.2013 21 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 1 1. Suunnitteluperusteet... 2 1.1

Lisätiedot

Avoterveydenhuollon toimintayksiköiden toimintakertomukset vuodelta 2014

Avoterveydenhuollon toimintayksiköiden toimintakertomukset vuodelta 2014 Avoterveydenhuollon toimintayksiköiden toimintakertomukset vuodelta 2014 Tarja Sainio Avoterveydenhuollon päällikkö NÄKÖKULMA KRIITTISET MENESTYSTEKI JÄT ARVIOINTIKRITE ERIT SITOVA TAVOITE V. 2014 (MITTARI)

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. TOIMINTAYKSIKÖN PERUSTIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Nokian kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

30.5.2011 LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUS

30.5.2011 LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUS LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUS Vuosikolmannesraportti 1.1.2011 30.4.2011 Sisältö HALLINTO 5 Johtokunta 5 Hallinto- ja talouspalvelut 6 Toimistopalvelut 7 ATK-palvelut 9 Laitoshuolto 11 VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2009-2011

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2009-2011 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2009-2011 Kuntayhtymähallitus 31.10.2008 Kuntayhtymävaltuusto 25.11.2008 SISÄLTÖ 1 Johdanto...1 2 Yleisperustelu...2 2.1 Toimintaympäristö ja sen muuttuminen...3 3 Organisaatio

Lisätiedot