JIK Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Lastenneuvolatyön strategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JIK Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Lastenneuvolatyön strategia"

Transkriptio

1 JIK Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Lastenneuvolatyön strategia Elise Lepistö pj Sinikka Kaakinen Marita Tuomaala Niina Rintala Pirkko Yli-Krekola Aila Alestalo Anna-Maija Lahikainen Eeva-Liisa Yrttimaa Päivi Hakola Tarja Rinta Maarit Niemistö Asta Hakala Juhani Aho , päivitetty

2 Lastenneuvolatyön perustehtävä, arvot ja tavoitteet PERUSTEHTÄVÄ on tuottaa JIK- alueella lastenneuvolapalveluja perhekeskeisesti,moniammatillisesti ja monialaisesti. ARVOT JIK arvojen lisäksi painotamme seuraavia 1. PERHEKESKEISYYS Lapsi- ja perhelähtöisyys perheen lähiverkostot huomioiden Perheen omien arvojen kunnioitus Toimivat ja tarkoituksenmukaiset matalan kynnyksen lähipalvelut 2. AMMATTITAITO Yhteistyö, yhdessä tekeminen (tiimityö), monialaisuus 3. LUOTTAMUKSELLISUUS Avoimuus ja toiminnan läpinäkyvyys Eri yhteistyökumppaneiden välinen kunnioitus ja arvostus TAVOITTEET 1. Palveluilla tavoitetaan kaikki lapsiperheet 2. Hyvä alku elämälle esim. varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen, lapsen ja perheen hyvinvoinnin ja arjesta selviytymisen tukeminen terveyserojen kaventamiseksi 3. Vanhemmuuden tukeminen (esim. rohkaistaan perhettä luottamaan omiin voimavaroihinsa ja kykyihinsä) 4. Lapsen terveen kehityksen esteiden tunnistaminen ja vähentäminen sekä varhainen tuki 4. OIKEUDENMUKAISUUS Tasa-arvoisuus erityistuen tarve huomioiden

3 Lastenneuvolatoiminta, strategia ASIAKASVAIKUTTAVUUS MENESTYSTEKIJÄ TOIMENPIDE TAVOITETAS0/MITTARI VASTUUTAHO Hyvinvoinnin edistäminen ja sairauksien ehkäisy Kansansairauksien ehkäisy ja perheen psykososiaalisen hyvinvoinnin huomioiminen Kansansairauksien esiintyvyyden valtakunnalliset ja alueelliset tilastot, valtakunnallisen kansanterveysohjelman tavoitteet Neuvola-asetuksen mukaisen toiminnan (valt. neuv. asetus 380/2009) toteuttaminen - perheiden laajat tarkastukset, kun lapsi on 4 kk, 18 kk, 4 v Toiminnan kehittäminen perheiden vuorovaikutusosaamista tukemalla Lastenneuvola lapsiperheiden tukena-oppaan suositusten mukainen toiminta (STM 2004:14) Lastenneuvola- ja kouluterveydenhuollon menetelmäkäsikirja (v. 2011) Määräaikaistarkastusten kattavuuden seuranta vuosittain ( Effica tilastointi ) Palvelujen tilaajataho, toiminnasta vastaava osaltaan

4 Lastensuojelun työmuotojen kehittyminen varhaisemman tuen suuntaan (esim. Palmikkoprojekti Kurikassa) Ravitsemusohjausryhmätoiminnan kehittäminen monialaisesti Ylipainoisten lasten suhteellisen määrän väheneminen Neuvokas Perhe-työmenetelmän vakiinnuttaminen Terveydenedistämisen koordinaattorin työn vakiinnuttaminen JIK ky:ssä TEA-viisarin tulosten hyödyntäminen Palveluiden riittävyys ja saatavuus Riittävät henkilöstöresurssit sekä henkilöstöresurssien yhtenäistäminen JIK-alueella Virat/toimet täytettyinä pätevillä henkilöillä tasolla lakisääteisellä ( valt.neuv.asetus 380 / 2009 ) johto, sijaisrekrytointia hoitava henkilöstö Lääkäriresurssin mahdollinen lisäystarve selvitettävä (tarve yksi kokoaikainen) 1 lääkärin virka lastenneuvolatyöhön strategiakauden aikana Lastenneuvolatoiminnasta vastaava lääkäri JIK ky:n alueelle Perhetyöntekijät perheohjaajien työpareiksi jokaiseen lähiperhekeskukseen

5 Erityistyöntekijäresurssien tarpeen arviointi myöhemmin (psykologit, perheterapeutit, puheterapeutit,toimintaterape utit jne.) Mahdollisuus täydentäviin ostopalveluihin Palveluista tiedottaminen asiakkaille / kuntalaisille Tarvittavat ostopalvelut hoitotakuun puitteissa Yhteystiedot helposti asiakkaiden saatavilla Ajantasaiset internetsivut Säännöllinen palveluista tiedottaminen paikallislehdissä tiedottaja, jokainen työntekijä omalta osaltaan Lapsi-/ perhelähtöisyys Perheen osallistuminen omien palveluidensa suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin Yksilölliset, kokonaisvaltaiset, yksilö-/perhepalvelusuunnitelmat ja niiden toteutumisen seuranta Lähiesimiehet, moniammatilliset tiimit ja osaltaan Palveluiden laadukkuus ja tasaarvoisuus Ammattitaitoinen henkilökunta Asiakastyytyväisyyskysely v Virat ja toimet täytetty pätevillä henkilöillä Lähiesimiehet Valinnoista vastaavat esimiehet Laatumittareiden valikointi/kehittäminen lapsiperheiden hyvinvoinnin seurantaan ja palvelujen vaikuttavuuden arviointiin Mittareiden valikointi kuntien hyvinvointisuunnitelman ja hyvinvointikertomuksen teon yhteydessä kuntien johto

6 PROSESSIT MENESTYSTEKIJÄ TOIMENPIDE TAVOITETASO/MITTARI VASTUUTAHO Palveluketjun toimivuus Monialainen yhteistyö Toimiva tiimi ( lääkäri, terveydenhoitajat, psykologi, perheneuvolan edustajat, puheterapeutti, toimintaterapeutti, perheohjaajat ja muut erityistyöntekijät ) kehittää toimintaansa ja perhepalveluverkostot esim. säännölliset tiimipalaverit ja muut yhteistyöpalaverit ( mm. sosiaali- ja sivistystoimi, kolmas sektori ) osaltaan Tehokas tiedonkulku Toimiva vuorovaikutus osaltaan Äitiys- ja lastenneuvolan sekä lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon välisen tiedonkulun kehittäminen neuvola-asetuksen mukaisen toiminnan takaamiseksi, erityishuomio siirtymävaiheisiin Toimiva tiedonkulku johdon ja muun henkilöstön välillä

7 Toimivat atk-ohjelmat Effica 4,1-versio käyttöön syksyllä 2013 Effican raportointijärjestelmien kehittäminen ja hyödyntäminen Tarkoituksenmukaiset Efficaoikeudet työntekijöille asiakkaan laadukkaan palvelun, hoidon jatkuvuuden ja yhteistyön takaamiseksi johto, lähiesimiehet ja tietohallinnon henkilöstö, Efficajärjestelmätoimittaja (Tieto) Yhteistyön kehittäminen erikoissairaanhoidon kanssa sote-integraatiota syventämällä Toimintamallin kehittäminen seulomaan erikoissairaanhoidon kanssa konsultoitavia asioita Palvelujen tilaajataho, toiminnasta vastaava johto, lähiesimiehet

8 TALOUS MENESTYSTEKIJÄ TOIMENPIDE TAVOITETASO/MITTARI VASTUUTAHO Kustannustehokkuus Riittävästi resursseja terveyttä ja hyvinvointia edistäviin palveluihin Korjaavien palvelujen tarpeen väheneminen Palvelujen tilaajataho ja toiminnasta vastaava johto Realistinen talousarvio Tilaajalautakunnan tilaamien palvelujen ja neuvola-asetuksen edellyttämän toiminnan huomioiminen budjettia rakennettaessa Lähiesimiehet tuntevat talousarvion ja käyttävät pro Economicaa sekä webraportointia ja seuraavat säännöllisesti asiakaskäyntiraportteja johto, taloushallinnon henkilöstö, lähiesimiehet Henkilöstö hallitsee taloushallinnon omaan työtehtäväänsä suhteutettuna Henkilöstö tietää talousarvion raamit ja toimii sen edellyttämällä tavalla e.m. tahojen lisäksi

9 HENKILÖSTÖ MENESTYSTEKIJÄ TOIMENPIDE TAVOITETASO/MITTARI VASTUUTAHO Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Työntekijän perehdytys Ajantasainen perehdytysohjelma ja työyhteisön yhteisten pelisääntöjen laatiminen v ja niiden toimivuuden seuranta osaltaan Välittävä työyhteisö-mallin käyttö Mahdollisuus riittävään täydennys- ja lisäkoulutukseen Osaamiskartoitus Henkilöstön vuosittainen koulutus valtakunnallisten kriteerien mukainen (3-10 pv/työntekijä) johto, lähiesimiehet Työtyytyväisyyskyselyt ja työhyvinvoinnin seuranta toteutetaan säännöllisesti Henkilöstön riittävä määrä Työntekijäkohtaiset asiakasmäärät valtakunnallisten suositusten mukaiset Työkierron mahdollistaminen Työkiertomahdollisuus järjestetään siihen sopivana ajankohtana Lähiesimiehet Säännölliset kehityskeskustelut, tarvittava työnohjaus Jokaiselle vakinaiselle henkilölle kehityskeskustelu 1-1 ½ v välein ja tarvittava työnohjaus

10

JIK Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Äitiysneuvola- ja perhesuunnitteluneuvolatyön strategia

JIK Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Äitiysneuvola- ja perhesuunnitteluneuvolatyön strategia JIK Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Äitiysneuvola- ja perhesuunnitteluneuvolatyön strategia Anu Leinonen pj Elise Lepistö Sinikka Kaakinen Maarit Niemistö Jaana Syväjärvi Anu Tekoniemi Asta Hakala Tarja

Lisätiedot

JIK KY:N KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO STRATEGIA 2015-2018

JIK KY:N KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO STRATEGIA 2015-2018 JIK KY:N KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO STRATEGIA 2015-2018 Hakala Asta Kaartunen Päivi Niemistö Maarit Koivulahti Riitta Yli-Hannuksela Gita Heikkilä Susanna Uusimäki Sirkka-Liisa Rajamäki Mari Ala-Karvia

Lisätiedot

JIK KY:N ÄITIYSNEUVOLA- JA PERHESUUNNITTELUNEUVOLATYÖN STRATEGIA 2015-2018

JIK KY:N ÄITIYSNEUVOLA- JA PERHESUUNNITTELUNEUVOLATYÖN STRATEGIA 2015-2018 JIK KY:N ÄITIYSNEUVOLA- JA PERHESUUNNITTELUNEUVOLATYÖN STRATEGIA 2015-2018 Leinonen Anu Kaakinen Sinikka Niemistö Maarit Syväjärvi Jaana Tekoniemi Anu Hakala Asta Koivumäki Raija Issakoff-Talala Katja

Lisätiedot

LÄÄKÄREIDEN VASTAANOTTO JA ENSIAPU SEKÄ LÄÄKETIETEELLISTEN TUKIPALVELUIDEN STRATEGIA 2015-2018

LÄÄKÄREIDEN VASTAANOTTO JA ENSIAPU SEKÄ LÄÄKETIETEELLISTEN TUKIPALVELUIDEN STRATEGIA 2015-2018 LÄÄKÄREIDEN VASTAANOTTO JA ENSIAPU SEKÄ LÄÄKETIETEELLISTEN TUKIPALVELUIDEN STRATEGIA 2015-2018 Majapuro Elina Aho Juhani Kurunmäki Harri Issakoff-Talala Katja Lehtimaa Kari Metsä-Ketelä Sisko Hirsimäki

Lisätiedot

OSASTON / VASTUUALUEEN NIMI Terveys ja sairaanhoitopalvelut

OSASTON / VASTUUALUEEN NIMI Terveys ja sairaanhoitopalvelut OSASTON / VASTUUALUEEN NIMI Terveys ja sairaanhoitopalvelut Lääkärien vastaanotto ja ensiapu sekä lääketieteelliset tukipalvelut v. 2013-2014 6.8.2013 TOIMINNAN KUVAUS Terveys- ja sairaanhoitopalvelujen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2016 PERUSTURVALAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2016 PERUSTURVALAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Keskeisenä toiminta-ajatuksena on turvata kuntalaisille laadukkaat, oikea-aikaiset, oikein mitoitetut ja kustannustehokkaat sosiaali- ja terveyspalvelut. TEHTÄVÄN KUVAUS Päijät-Hämeen sosiaali-

Lisätiedot

1 ÄITIYS- JA LASTENNEUVOLAPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN KUOPIOSSA/ Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten ennakkoarviointi päätöksenteon tukena (IVA) 23.3.

1 ÄITIYS- JA LASTENNEUVOLAPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN KUOPIOSSA/ Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten ennakkoarviointi päätöksenteon tukena (IVA) 23.3. 1 ÄITIYS- JA LASTENNEUVOLAPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN KUOPIOSSA/ Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten ennakkoarviointi päätöksenteon tukena (IVA) 23.3.2010 Äitiys- ja lastenneuvolatyön tavoitteet: Koko perhe

Lisätiedot

SISÄINEN PALVELUSOPIMUS Sopimuksen puiteosa

SISÄINEN PALVELUSOPIMUS Sopimuksen puiteosa SISÄINEN PALVELUSOPIMUS Sopimuksen puiteosa 1. OSAPUOLET 1.1. Tilaaja (toimeksiantaja) Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue Kasvun ja oppimisen tuen avainprosessi 1.2. Tuottaja (toimeksisaaja)

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014-2016

NEUVOLATOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014-2016 NEUVOLATOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014-2016 Anna-Maija Huttunen Päivitetty 2.1.2014 2(6) SOSTERIN NEUVOLATOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 ÄITIYS-, PERHESUUNNITTELU - JA LASTENNEUVOLATOIMINTA

Lisätiedot

TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014

TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Yhtymähallitus 18.12.2013 Yhtymähallitus 13.2.2013 Yhtymähallitus 13.2.2013 Sisällysluettelo Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä...

Lisätiedot

HOIVAN STRATEGIA 2009-2016 PÄIVITYS KEVÄT 2014. Johtoryhmä 9.4.2014 YT-ryhmä 16.5.2014 Johtokunta 23.5.2014

HOIVAN STRATEGIA 2009-2016 PÄIVITYS KEVÄT 2014. Johtoryhmä 9.4.2014 YT-ryhmä 16.5.2014 Johtokunta 23.5.2014 HOIVAN STRATEGIA 2009-2016 PÄIVITYS KEVÄT 2014 Johtoryhmä 9.4.2014 YT-ryhmä 16.5.2014 Johtokunta 23.5.2014 1 Strategian päivitystyössä kolme työryhmää, päivityskokouksissa mukana olivat: Ennaltaehkäisevät

Lisätiedot

LIITE 1 siv.ltk 30.09.2014

LIITE 1 siv.ltk 30.09.2014 LIITE 1 siv.ltk 30.09.2014 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2016 Kangasalan kunta Pälkäneen kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Visio ja strategiset tavoitteet 4 2.1 Visio 4 2.2 Strategiset

Lisätiedot

JIK KY:N FYSIOTERAPIAN STRATEGIA 2015-2018

JIK KY:N FYSIOTERAPIAN STRATEGIA 2015-2018 JIK KY:N FYSIOTERAPIAN STRATEGIA 2015-2018 Näppä Miia Timo Järvi Etelämäki Maria Hakala Reetta Mäki-Mantila Nina Reiniö Sari Kaartunen Päivi Johtokunta 27.3.2015 Yhtymäkokous PERUSTEHTÄVÄ: perustehtävä

Lisätiedot

Yhteistyöllä perheiden hyvinvointia

Yhteistyöllä perheiden hyvinvointia Yhteistyöllä perheiden hyvinvointia Vaikuttavuuden jäljillä - Mitä tarvitaan tulevaisuuden perhekeskus- ja lapsiperhepalveluilta? 24.9.2015 Seinäjoki www.jikky.fi www.kaksineuvoinen.fi Mitä perhekeskus

Lisätiedot

Toimintaohjelma neuvolatyölle, kouluja opiskeluterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2013 2016

Toimintaohjelma neuvolatyölle, kouluja opiskeluterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2013 2016 Toimintaohjelma neuvolatyölle, kouluja opiskeluterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2013 2016 1 2 Sisältö 1. Taustaa 3 2. Resurssit 4 2.1. Vastuuhenkilöt ja tehtävät

Lisätiedot

4.3 Asetuksen mukaiset kouluterveydenhuollon tarkastukset Pirkkalan yhteistoimintaalueella... 26

4.3 Asetuksen mukaiset kouluterveydenhuollon tarkastukset Pirkkalan yhteistoimintaalueella... 26 2 Toimintaohjelma neuvolatoiminnalle, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle Päivitys 27.3.2014 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 ÄITIYSNEUVOLAN TOIMINTAOHJELMA...

Lisätiedot

2 (11) www.stm.fi/stm/toiminta_ja_talous/strategia

2 (11) www.stm.fi/stm/toiminta_ja_talous/strategia Kuntayhtymähallitus XX.X.2015 1 (11) Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelmassa (2015) korostetaan terveyden edistämistä ja varhaista tukea poikkihallinnollisessa päätöksenteossa, kaikissa palveluissa

Lisätiedot

LAPSIASIANEUVOSTON RAPORTTI VUODELTA 2012

LAPSIASIANEUVOSTON RAPORTTI VUODELTA 2012 LAPSIASIANEUVOSTON RAPORTTI VUODELTA 2012 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio 1. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutuminen vuonna

Lisätiedot

Neuvolatoiminta, kouluja. sekä lasten ja nuorten ehkäisevä suun terveydenhuolto. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Neuvolatoiminta, kouluja. sekä lasten ja nuorten ehkäisevä suun terveydenhuolto. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Neuvolatoiminta, kouluja opiskeluterveydenhuolto sekä lasten ja nuorten ehkäisevä suun terveydenhuolto Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 1:2012 Dnro 349/05.00.04/2011 Päiväys

Lisätiedot

hakumenettelyn käytön edistäminen yhteistyössä asiakaspalvelupisteen kanssa. Tilaisuuksien järjestäminen kuntalaisille Säästöohjelman toteuttaminen

hakumenettelyn käytön edistäminen yhteistyössä asiakaspalvelupisteen kanssa. Tilaisuuksien järjestäminen kuntalaisille Säästöohjelman toteuttaminen TOIMINTA JA ORGANISAATIO Tulosyksiköt 2110 Soten hallinto- ja tukipalvelut Sosiaalipalvelut vastuualue 2120 Ehkäisevä lapsiperhetyö 2130 Lasten ja perheiden sosiaalityö 2150 Aikuissosiaalityö 2160 Työllisyyspalvelut

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN KOULUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2016

KUOPION KAUPUNGIN KOULUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2016 1 KUOPION KAUPUNGIN KOULUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2016 Päivitys vuodelle 2015 1.1 Valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 3.1 Asiakkaat 3.2.1 Terveydenhoitoyksikön hallinto 3.2.2

Lisätiedot

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelman päivitys vuosille 2015-2018 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 Taustaa

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Rosendal Anne puheenjohtaja Päätöksentekijät Harkko Mia varapuheenjohtaja

OSALLISTUJAT Rosendal Anne puheenjohtaja Päätöksentekijät Harkko Mia varapuheenjohtaja -1, LANULA 3.3.2015 17:00 OSALLISTUJAT Rosendal Anne puheenjohtaja Päätöksentekijät Harkko Mia varapuheenjohtaja Eerola Seppo jäsen Kansonen Jani Komulainen Rita Nironen Kimmo Silvala Suvi Viitanen Kimmo

Lisätiedot

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut Laatija Tarja Miikkulainen Päivittäjä Tarja Miikkulainen Hyväksyjä Sote ltk Asiakirjan sijainti pvm 3.12.2012 pvm 14.12.2012 pvm 19.12.2012 (P:tieto /sosterv/stateginen ohjelma/strateginen ohjelma 2013.2015.doc

Lisätiedot

Toimintaohjelma. neuvolatyölle, koulu- ja opiskeluterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle vuosille 2013-16

Toimintaohjelma. neuvolatyölle, koulu- ja opiskeluterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle vuosille 2013-16 Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskeluterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle vuosille 2013-16 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1 1.1. Toimintaa ohjaavat lait

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimiala Liite nro: 6

Sosiaali- ja terveystoimiala Liite nro: 6 1 Sosiaali- ja terveystoimiala Liite nro: 6 (Sote-lautakunta 11.10.06) Suunnitelma 2007 Perustehtävä Kainuun väestön terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen sekä itsenäisen selviytymisen tukeminen.

Lisätiedot

MEIRÄN PORUKAT YHYRES Pikkulapsiperheiden tukeminen perusterveydenhuollossa moniammatillisena yhteistyönä

MEIRÄN PORUKAT YHYRES Pikkulapsiperheiden tukeminen perusterveydenhuollossa moniammatillisena yhteistyönä MEIRÄN PORUKAT YHYRES Pikkulapsiperheiden tukeminen perusterveydenhuollossa moniammatillisena yhteistyönä Yhteistyöstä yhteiseen työhön 2010 Anu Leinonen (toim.) JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA PERUSPALVELUKESKUS OIVA:SSA

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA PERUSPALVELUKESKUS OIVA:SSA 1 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA PERUSPALVELUKESKUS OIVA:SSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. TOIMINTAA OHJAAVAT PERIAATTEET

Lisätiedot

- Osallisuus - yhdenvertaisuus - Oikea-aikaisuus - Osaaminen

- Osallisuus - yhdenvertaisuus - Oikea-aikaisuus - Osaaminen - Osallisuus - yhdenvertaisuus - Oikea-aikaisuus - Osaaminen VAKKA-SUOMEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ JOHDANTO.4 I HYVINVOINNIN NYKYTILA JA TULEVAN KEHITYKSEN

Lisätiedot

2014-2017. Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma. Pieksämäen kaupunki Lasten ja nuorten Pieksämäki työryhmä

2014-2017. Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma. Pieksämäen kaupunki Lasten ja nuorten Pieksämäki työryhmä 2014-2017 Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma Pieksämäen kaupunki Lasten ja nuorten Pieksämäki työryhmä 2014 2017 1 Sisällys I JOHDANTO... 4 II PIEKSÄMÄKI LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN

Lisätiedot