OSASTON / VASTUUALUEEN NIMI Terveys ja sairaanhoitopalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSASTON / VASTUUALUEEN NIMI Terveys ja sairaanhoitopalvelut"

Transkriptio

1 OSASTON / VASTUUALUEEN NIMI Terveys ja sairaanhoitopalvelut Lääkärien vastaanotto ja ensiapu sekä lääketieteelliset tukipalvelut v TOIMINNAN KUVAUS Terveys- ja sairaanhoitopalvelujen esimiehenä toimii johtava ylilääkäri ja terveyskeskuskohtaisesti toiminnasta vastaavat lähipalvelujen / kliininen ylilääkäri. Hoitotyön osalta toiminnasta vastaa hoitotyönjohtaja ja hänen alaisuudessaan avoterveydenhuollon osastonhoitajat. Vastuualue jakaantuu seuraaviin kustannuspaikkoihin: - lääkärien vastaanotto ja ensiapu: Jalasjärven tk, Ilmajoen tk, Kurikan tk ja Jurvan terveysasema lääketieteelliset tukipalvelut: laboratorio, röntgen, fysioterapia jokaisessa tk:ssa laboratorioissa ja röntgenissä otetaan myös yksityislääkärin lähetteillä tutkimuksia, joista peritään maksut asiakkailta Fysioterapian perustoiminta on ohjausta ja neuvontaa itsehoidon tueksi sekä siihen liittyvää terapeuttista harjoittelua ja tarvittaessa manuaalista terapiaa. Käyntikertoja on yleensä 1-5, pidemmät fysioterapiasarjat ohjautuvat yksityisille fysioterapian tuottajille. Fysioterapia tarjoaa myös kuntouttavaa ryhmätoimintaa, apuvälinepalveluja ja vuodeosastojen kuntouttavaa toimintaa. Asiakas voi tulla fysioterapiaan joko tk:n sisäisellä tai keskussairaalan lähetteellä tai ottamalla itse yhteyttä. - välinehuolto, sisältää myös hammashuollon välinehuoltoa Jalasjärvellä ja Kurikassa. Ilmajoella on välinehuolto poliklinikan omana toimintana. - Jalasjärvellä, Kurikassa ja Ilmajoella lääkepalvelut ostosopimuksella Seinäjoen sairaalasta. ASIAKAS TAVOITE/ KRIITTINEN MENESTYSTEKIÄ Palveluiden laatu ja saatavuus Väestö saa tarvitsemansa palvelut oikeaaikaisesti - lääkäreitä ja sairaanhoitajia rekrytoidaan aktiivisesti olemassa oleviin virkoihin ja toimiin - lääkärin ja sairaanhoitajan viroissa ja toimissa vakinaiset työntekijät - johto yhdessä rekrytointi työryhmän kanssa - sh ja th vastaanottojen toiminnan pitkäaikaisiin kansansairauksiin - lääkäreiden, sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien määrä vastaamaan tarvetta lvo:illa väestön ikärakenne ja sairastavuus huomioiden - hoidon jatkuvuus turvattu - kiireellistä hoitoa tarvitsevat pääsevät lääkärin tai terveydenhuollon ammattihenkilön vastaanotolle saman päivän aikana - välitön yhteyden saanti terveyskeskukseen/ puhelujen seuranta - pitkäaikaisten sairauksien poliklinikat toimivat joka terveyskeskuksessa ja vastuuhoitajat nimetty - enintään 1000 asukasta/ hoitotyöntekijä - hoitotyön johtaja - osastonhoitajat

2 Väestö saa laadukasta hoitoa ja laadukkaita tutkimuksia lääkärinvastaanotoil la ja niihin liittyvissä tukipalveluissa - pätevä henkilökunta - oikea hoidon porrastus - pitkäaikaiset hoitosuhteet - tehtävien mukainen henkilöstörakenne ja osaaminen - asiakastyytyväisyysmittaus - lääkäri- hoitaja työpari toiminta - Ylilääkärit, hoitotyönjohtaja, osastonhoitajat, röntgenien ja laboratorioiden vastuuhenkilöt - henkilökunnan erityisosaamisen hyödyntäminen - työntekijöitä ohjattu erityisosaamistaan vastaaviin tehtäviin Asiakaspalvelu toteutuu lähipalveluperiaatte ella sekä valinnan vapaus JIK:n toimipisteiden välillä Vuoden 2014 alusta asiakas voi valita vuodeksi kerrallaan haluamansa terveyskeskuksen palvelut, jolloin JIKin asiakasmäärä voi lisääntyä / vähentyä. - vastaanotto- ja päiväpäivystys sekä tukipalvelut saatavana lähipalveluna terveyskeskuksissa - tarvittavien täydentävien erikoislääkäripalveluiden hankinta ostopalveluna - tukipalvelujen yhteistyö JIK ky:ssä - toimipisteet jokaisessa kunnassa - fysiatri, kardiologi, sisätautilääkäri, radiologi, geriatri, gastroenterologi, neurologi, psykiatri - käyntimäärien seuranta. - johtaja/ johtokunta - johtoryhmä - osastonhoitajat 2. Tiedottaminen ja palautteet - potilasohjaus asiakaskontaktien yhteydessä - aktiivinen ja vakioitu tiedottamis-tapa: paikallislehdet, www sivut ym. - ajankohtainen tiedottaminen - asiakaspalautelaatikot, sähköinen palautemahdollisuus ym - Haipro ilmoitusten määrä - väestöltä ja henkilökunnalta saatu palaute - ajan tasalla oleva nopea reagointi - yhdessä sovitut käytännöt - ylilääkärit - os. hoitajat tiedottaja

3 PROSESSIT / PALVELUTUOTANTO TAVOITE/ KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ 1.Palvelutarpeiden tunnistaminen ammattitaitoinen hoidontarpeen arvio - porrastus pth ja esh välillä toteutuu - resurssien oikea kohdentaminen oikea potilas oikeassa paikassa - oman toiminnan ja erikoissairaanhoidon käytön seuranta kuukausittain -lääkärit hoitohenkilökunta johto, tietohallinto 2.Terveyden edistäminen - kansansairauksien ehkäisy, tunnistaminen ja niiden hoito - omahoidon tuki ja varhainen puuttuminen kaikissa potilaskontakteissa Lääkärit hoitohenkilökunta 3. Palvelurakenne ja sen -lähipalveluperiaate yksiköittäin ja alueellisesti - tehtävän siirrot: päivystävähoitajatoiminnan - asiantuntijahoitajat ja tiimit/ työparit -fysioterapeutin tekemä hoidontarpeen arvio ja/ tai nopea pääsy akuuttitilanteissa ohjauskäynnille - palvelut tuotetaan lähimmässä toimipisteessä resurssien mukaan - jokaisessa tk:ssa päivystävän hoitajan toimi itsenäiseen vastaanottotoimintaan - laki hoitoon pääsystä toteutuu - hoitoprosessin hallinta säilyy perusterveydenhuollossa ja henkilökuntaresurssit vastaavat esh:sta pth:lle tuleviin tehtävänsiirtoihin - johtokunta/ johtaja/ ylilääkärit/ hoitotyönjohtaja/osas tonhoitaja - konsultoivat erikoislääkärit ja työntekijät JIK:n alueella - laadunseuranta ja : käypä hoitosuositusten ja/tai valtakunnallisten ja /shp:n laatusuositusten hyödyntäminen soveltuvin osin - nimetty laatusuunnittelija ja työryhmä - hoidon tason seurantaa: mm. HbA1C seuranta (pitkäaikaisverensokeri), amputaatioiden määrä - pitkäaikaissairailla kirjallinen hoitosuunnitelma

4 4. Yhteistyön ja toiminnan - hoitokäytäntöjä ja toimintatapoja yhtenäistetään edelleen - yhteiset ohjeet käytännöistä - ylilääkärit/ hoitotyönjohtaja/ osastonhoitajat - hoitokäytäntöjen vaikuttavuuteen panostetaan - päivystyksen järjestäminen - selkeät hoitopolut - kroonisten sairauksien raportointijärjestelmän luominen J- JIK:ssä oma päivystys, päivystyskäyntien seuranta, kustannustehokkuus - johtaja, johtavaylilääkäri, johtokunta - tietohallinto, esimiehet - käytössä olevan teknologian hyödyntämistä tehostetaan - uuden teknologian seuranta ja siitä tiedottaminen - atk:n suunniteltu ja yhdenmukainen tehokas käyttö toimipisteissä - ajantasainen tieto päätösten pohjana - palautteiden laatu -motivoiva vuorovaikutus 5. Toimitilat ja välineistö - toimivat ja riittävät työtilat jotka tukevat tehokasta hoitoprosessia - ergonomia ja valaistus huomioitu - ilmastointi asianmukainen - henkilökunnan ei tarvitse etsiä vapaata työtilaa JIK ky:n johto, kunnat, henkilökunta, esimiehet, JIK- ky:n johtaja - ajanmukainen välineistö - hoitotarvikkeet, apuvälineet ja atk-laitteistot / ohjelmistot ovat ajanmukaisia ja tukevat toiminnan kehittämistä

5 TALOUS TAVOITE/ KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ 1. Talousarvion realistisuus: talousarvion ja käyttösuunnitelman laadinta liitetään selkeästi tavoitteisiin ja kehittämistoimenpiteisiin osoittamalla myös niiden toteuttamiseen tarvittavat resurssit 2. Yhteistyön kustannustehokkaat vaikutukset resursseihin - talousarvio tehdään yhteistyössä taloushallinnon ja yksiköiden vastuuhenkilöiden kanssa suunnittelupalave reissa - talouden ja toiminnan säännölliset ja selkeät raportit lvo:n toiminnasta - yhteistyö ostopalveluissa - sijaisten rekrytointi - tuotannon ja talouden tasapaino on saavutettu - toiminta on määrärahojen mukaista - toiminnan ja talouden seuranta on reaaliaikaista ja antaa riittävät ja oikeat tiedot - raportit - osavuosikatsaus kolme kertaa vuodessa jokaiseen yksikköön - erikoishenkilöstön yhteiskäyttö - riittävä sijaisten määrä - työn ketjutus JIK:n sisällä - lähipalvelujen esimiehet, ylilääkärit - taloushallinto - johto - ylilääkärit, hoitotyönjohtaja - rekrytointitoimisto - taloushallinto - yhteiset tavarahankinnat - hoidetaan tilaukset keskitetysti soveltuvin osin - soveltuvin osin lääkäripulassa voidaan palkata määräaikaista hoitajatyövoimaa - sh-vastaanottotoimintaa järjestetään joka yksikössä arkisin - kuntalaskutuksen tilastoinnin pohjalta - itsenäinen hoitajavastaanotto kuntalaskutuksen piiriin

6 HENKILÖSTÖ JA OSAAMINEN TAVOITE/ KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ 1. Henkilöstön osaaminen ja sitoutuneisuus - koulutussuunnitelma -ammattitaitoisen henkilökunnan täydennyskoulutus 3-10 pv / vuosi/ työntekijä. - koulutuspäivien seuranta - osaamiskartoitus määrävälein - osastonhoitajat, hoitotyönjohtaja, ylilääkärit - erityisosaamisten lisääminen käytetään erikoisosaajia - erikoisosaajien toimet täytettynä ja yhteistyötä kehitetään (depressiohoitaja, muistihoitaja, päihdehoitaja) - oman työn sisältöön vaikuttaminen - kehityskeskustelut vuosittain 2.Henkilöstövoimav arojen oikea käyttö - koulutuksen mukainen työ -perustehtävän korostaminen - tehtävien määrittely osaamista vastaavaksi - tehtävänkuvaukset tehty - osastonhoitajat, hoitotyönjohtaja, ylilääkärit - työajan joustot sekä työntekijä että työnantaja lähtöisesti - ylitöiden seuranta 3. Henkilöstöjohtaminen - riittävä resursointi - toimiva johtoryhmätyöskentely -vastuiden ja oikeuksien selkeyttäminen - hallintojohtaja, johtoryhmä, - esimiesten yhteistyön tiivistäminen -avoin vuorovaikutus -sisäinen raportointi - esimiehet - henkilökunnan kuuleminen - lähipalvelujenjohtoryhmä joka tk:ssa -kokoukset säännöllisesti strategian sisäistämisen välineinä - kehityskeskustelut toimivat henkilöstön työhyvinvoinnin välineinä - säännöllinen tiedottaminen palavereista työyhteisössä kerran kuukaudessa jokaiselle työyksikölle vuorovaikutteisesti - esimiehet raportoivat suoritetuista kehityskeskusteluista henkilöstöhallinnolle

7 4. Henkilöstön asema ja työhyvinvointi - perehdytys - perehdytys suunnitelman käyttö ja perehdytysvastaavien nimeäminen - Esimiehet, tth, henkilöstö - työssä jaksamisesta huolehtiminen ( varhainen puuttuminen) - pätevät sijaiset - ylitöiden määrän seuranta - riittävä henkilöstömäärä - kannustava työilmapiiri ja monipuoliset työtehtävät - työilmapiirikartoitus - työhyvinvointistrategian tekeminen - valmis v asianmukaiset ja viihtyisät toimitilat 5. Rekrytointi - työtehtävät monipuolisia ja hyvä työilmapiiri - houkuttelevat työolosuhteet - kilpailukykyinen palkkaus -henkilökunnan ja sijaisten vaihtuvuus vähäistä - säännölliset ja vaikuttavat kiinteistökartoitukset kiinteistön omistajan kanssa - alueellisesti kilpailukykyinen palkkaus - Rekrytointikoordinaattori, esimiehet, henkilöstö

Talousarvion käyttösuunnitelma 2012

Talousarvion käyttösuunnitelma 2012 Talousarvion käyttösuunnitelma 2012 Sisällysluettelo TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012... 1 1. TALOUSARVIO ON SITOVA... 4 2. TOIMINTA JA TALOUS... 4 2.1. TOIMINNALLISET TAVOITTEET... 5 2.1.1 Oma toiminta...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimiala Liite nro: 6

Sosiaali- ja terveystoimiala Liite nro: 6 1 Sosiaali- ja terveystoimiala Liite nro: 6 (Sote-lautakunta 11.10.06) Suunnitelma 2007 Perustehtävä Kainuun väestön terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen sekä itsenäisen selviytymisen tukeminen.

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2012

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 KÄYTTÖSUUNNITELMA Kuntayhtymähallitus 13.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 TÄYTÄNTÖÖNPANO 1 OSAMÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT Sitovuus 1 Osamäärärahojen ja osatuloarvioiden

Lisätiedot

HOIVAN STRATEGIA 2009-2016 PÄIVITYS KEVÄT 2014. Johtoryhmä 9.4.2014 YT-ryhmä 16.5.2014 Johtokunta 23.5.2014

HOIVAN STRATEGIA 2009-2016 PÄIVITYS KEVÄT 2014. Johtoryhmä 9.4.2014 YT-ryhmä 16.5.2014 Johtokunta 23.5.2014 HOIVAN STRATEGIA 2009-2016 PÄIVITYS KEVÄT 2014 Johtoryhmä 9.4.2014 YT-ryhmä 16.5.2014 Johtokunta 23.5.2014 1 Strategian päivitystyössä kolme työryhmää, päivityskokouksissa mukana olivat: Ennaltaehkäisevät

Lisätiedot

1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta Jämsän kaupunki ja Kuhmoisten kunta ovat muodostaneet 1.1.2013 lähtien kuntalain 76 :n 2 momentin mukaisen sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011

JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 Johtokunta 30.3.2012 Yhtymäkokous 27.6.2012 1 SISÄLTÖ sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 2 1.1. KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2011

Lisätiedot

LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Liite 2/Petula 21.10.2014 82 Janakkala-Hattulan yhteistoiminta-alue LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA 25.8.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Laadunhallinnan vastuuhenkilöt ja toimijat

Lisätiedot

JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Johtokunta 27.3.2015 Yhtymäkokous 24.6.2015 1 SISÄLTÖ sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2014

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 Yhtymähallitus 3.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 2 KÄYTTÖSUUNNITELMAN RAKENNE... 4 3 TASAPAINOTETUT TULOSKORTIT... 4 4 TALOUSARVION

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE

POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE Yhttmk Kyhallitus 21.1.2014 23.1.2014 Sisällysluettelo Johdanto 4 1. Ppky Selänteen laatu- ja turvallisuuspolitiikka 4 1.1. Laatu- ja potilasturvallisuuspolitiikan

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 12.12.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 1. JOHDANTO Terveyspalvelujen tehtävänä on väestön terveyden

Lisätiedot

KYS-ervan erikoissairaanhoidon järjestämissopimus LIITE 3 Hoitotyö

KYS-ervan erikoissairaanhoidon järjestämissopimus LIITE 3 Hoitotyö KYS-ervan erikoissairaanhoidon järjestämissopimus LIITE 3 Hoitotyö Hoitotyö versio 1.1 Sopimus 2 (17) Sisällys 1 Hoitotyö... 3 KYS-ervan hoitotyön tavoitteet... 3 1.1 Näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 8 TA-PERUSTELUT 2015 TERVEYSPALVELUT

Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 8 TA-PERUSTELUT 2015 TERVEYSPALVELUT 1 Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 8 TA-PERUSTELUT 2015 TERVEYSPALVELUT Avohoitopalvelut Terveyspalvelujen vastuualue koostuu kuudesta tulosalueesta, joita ovat terveydenhuollon avohoitopalvelut,

Lisätiedot

Kemin terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittäminen

Kemin terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittäminen Kemin terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittäminen PaKaste/Lappi/Perusterveydenhuollon kehittäminen Loppuraportti 1.12.2009 31.10.2011 Osastonhoitaja Hilkka Timonen Kehittäjätyöntekijä, th Miia Kauppila

Lisätiedot

Potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma. Jyväskylän kaupunki. Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut

Potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma. Jyväskylän kaupunki. Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut Potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut Laatija: potilasturvallisuuskoordinaattori Merja Hokkanen 19.8.2013 POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNGIN TERVEYDENHUOLLON POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

PARAISTEN KAUPUNGIN TERVEYDENHUOLLON POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA PARAISTEN KAUPUNGIN TERVEYDENHUOLLON POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Potilasturvallisuusvastaava Ann-Christin Elmvik SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Potilasturvallisuuden keskeisiä käsitteitä 3 1.2 Suunnitelman

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS TOIMINTA JA ORGANISAATIO Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata sosiaalihuollon-, terveydenhuollon- sekä hoivapalveluiden järjestämisestä. Palvelujen toteuttaminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa. 1/23 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta jäsenet Jämsän kaupunki: Jorma Poti, puheenjohtaja Auli Salonen, varapuheenjohtaja Eija Aaltonen Lotta Ahola Antero Koivula Jyrki Kokko Pertti

Lisätiedot

Palvelujärjestelmän kehittäminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä EKSOTEALUE Loppuraportti

Palvelujärjestelmän kehittäminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä EKSOTEALUE Loppuraportti Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Palvelujärjestelmän kehittäminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä EKSOTEALUE Loppuraportti 2 (67) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ 4 2

Lisätiedot

LIIKELAITOS TYÖPLUSSAN POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

LIIKELAITOS TYÖPLUSSAN POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSUUNNITELMA LIIKELAITOS TYÖPLUSSAN POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSUUNNITELMA 1. JOHDANTO Ensimmäinen suomalainen potilasturvallisuusstrategia vuosille 2009 2013 julkistettiin 29.1.2009 Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT.

TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. PALVELUTARJOUS 2011 LIITE 1 TERVEYSPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. Vastaanotto Vaativa käynti lääkärin vastaanotolla Käynti 119,05 600 71 428,44 Käynti lääkärinvastaanotolla Käynti 79,58 5800 461

Lisätiedot

JIK Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Äitiysneuvola- ja perhesuunnitteluneuvolatyön strategia

JIK Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Äitiysneuvola- ja perhesuunnitteluneuvolatyön strategia JIK Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Äitiysneuvola- ja perhesuunnitteluneuvolatyön strategia Anu Leinonen pj Elise Lepistö Sinikka Kaakinen Maarit Niemistö Jaana Syväjärvi Anu Tekoniemi Asta Hakala Tarja

Lisätiedot

LAATU- JA POTILASTURVALLISUUS SUUNNITELMA

LAATU- JA POTILASTURVALLISUUS SUUNNITELMA Perusturvalautakunta 27.5.2015 34 PP HAILUODON KUNTA Terveyskeskus 30.4.2015 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUS SUUNNITELMA Terveydenhuolto Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Potilasturvallisuuden tavoitteet...

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Luonnos 8.10.2013 Kainuun soten hallitus 17.10.2013 0 Sisällys 1. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoitoja peruspalveluliikelaitos. Talousarvion käyttösuunnitelma 2014

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoitoja peruspalveluliikelaitos. Talousarvion käyttösuunnitelma 2014 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoitoja peruspalveluliikelaitos Talousarvion käyttösuunnitelma 2014 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVIO ON SITOVA... 4 2. TOIMINTA JA TALOUS... 5 2.1. TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET

Lisätiedot

LIITE 2. Janakkalan kotihoidon toimintasuunnitelma vuodelle 2011

LIITE 2. Janakkalan kotihoidon toimintasuunnitelma vuodelle 2011 GGGG[Kirjoita teksti] [Kirjoita teksti] [Kirjoita teksti] LIITE 2 Janakkalan kotihoidon toimintasuunnitelma vuodelle 2011 31.8.2011 2 SISÄLTÖ 2 1. KOTIHOIDON ESITTELY 3 2. KOTIHOIDON TOIMINTA-AJATUS JA

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelma 1 (27) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Sisältö Johdanto... 3 1. Laadun ja potilasturvallisuuden toimintaohjelma... 5 2. Laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden järjestelmä... 6 2.1. Johtaminen ja johtamisjärjestelmä...

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 Talousarvio 2014

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 Talousarvio 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 Talousarvio 2014 Sisällysluettelo Yhtymähallitus 15.11.2013 126 Yhtymäkokous 27.11.2013 21 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 1 1. Suunnitteluperusteet... 2 1.1

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRITYÖN TULEVAISUUS KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄSSÄ

TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRITYÖN TULEVAISUUS KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄSSÄ TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRITYÖN TULEVAISUUS KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄSSÄ RAPORTTI Päivi Cheney Jukka Juvonen Paula Reponen Mauno Saari Eeva Tolonen Aaro Tolonen Olli Vesala 1 JOHDANTO...4 2 TERVEYSKESKUKSEN

Lisätiedot