Työlainsäädännöstä. Työyhteisötaidot Jouko Karhunen 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työlainsäädännöstä. Työyhteisötaidot Jouko Karhunen 2011"

Transkriptio

1 Työlainsäädännöstä Työyhteisötaidot Jouko Karhunen 2011

2 Yleistä tästä kalvosarjasta Käsiteltävät lait löytyvät netistä Tämä esitys ei ole täydellinen, vaan ohella on tutustuttava osoitettuihin alkuperäisin lakeihin Työsopimuslaki (55/2001) Työaikalaki (605/1996) Työehtosopimuslaki (436/1946) Myös tunneilla täydennetään tätä esitystä 2

3 Miksi työlainsäädäntöä? Työntekijän ja työnantajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin on perehdyttävä molempien, niin työntekijöiden kuin työnantajienkin olitpa siis tulevaisuudessa kummassa roolissa tahansa tarvitset tietoa työlainsäädännöstä ja sopimuksista ja työelämän pelisäännöistä 3

4 Sivulta: PK-RH PK-yrityksen riskienhallinta

5 Keskeisiä lakeja Työsopimuslaki (55/2001) Työehtosopimuslaki (436/1946) Laki yhteistoiminnasta yrityksissä (334/2007) Työaikalaki (605/1996) Vuosilomalaki (162/2005) Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) 5

6 Keskeisiä lakeja Työturvallisuuslaki (738/2002) Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006) Laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) Valtion virkamieslaki (750/1994) Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa (651/1988) 6

7 Mikä on lakien ja sopimusten järjestys? (1/3)

8 Mikä on lakien ja sopimusten 7. Työsopimus järjestys? (2/3) 8. Vakiintunut käytäntö yrityksessä 9. Työehtosopimuksen asiat, joista työsopimuksessa voidaan sopia toisin 10. Tahdonvaltaiset lainsäädökset 11. 8

9 Mikä on lakien ja sopimusten järjestys? (3/3) Edullisemmuussääntö Paremmin voidaan aina sopia 9

10 Työnantajan tulkintaetuoikeus Erimielisyydessä noudatetaan työnantajan tulkintaa, kunnes erimielisyys on ratkaistu 10

11 Perustuslaki (731/1999) 18 Oikeus työhön ja elinkeinovapaus Jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Julkisen vallan on huolehdittava työvoiman suojelusta. Julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön. Oikeudesta työllistävään koulutukseen säädetään lailla. Ketään ei saa ilman lakiin perustuvaa syytä erottaa työstä. 11

12 Työsopimuslaki Työelämän peruslaki Sovelletaan lähes kaikissa työsuhteissa Työsuhteen tunnusmerkit täyttyvät -> muu työlainsäädäntö Nuoret työntekijät erikseen 12

13 Työsopimuslaki /55 Ajantasaistetaan aika-ajoin Viimeisin muutos voimaan perusteeton määräaikaisuus ja ketjutus Sitä ennen muutos (osasairauspäivärahasta) voimaan

14 Muista pitää erillään Työsopimuslaki ja muu työlainsäädäntö Työehtosopimus Työsopimus 14

15 Työsopimuslaissa Työsopimuksen tekeminen, soveltamisala Työnantajan velvollisuudet Työntekijän velvollisuudet Perhevapaat Lomauttaminen Työsopimuksen päättäminen Työsuhteen vähimmäisehdot Kansainvälisluonteiset työsopimukset Vahingonkorvausvelvollisuus Säännöksiä mm. työntekijöiden edustajista 15

16 TYÖSOPIMUS Koko työsopimuslain idean perusta Työsopimuslakia sovelletaan sopimukseen, jossa työntekijä (tai työntekijät yhdessä) sitoutuvat 16

17 Poikkeuksia Julkisoikeudelliset palvelussuhteet / - velvollisuudet Esim. laki kunnallisesta viranhaltijasta Tavanomainen harrastustoiminta Lailla erikseen määrätyt Esim. merimiehet, perhehoitaja, omaishoitaja 17

18 Lain soveltamisalan peruskäsite on työsuhde Työsuhteen tunnusmerkkejä Kaikkien tunnusmerkkien täytyttävä samanaikaisesti, jotta työlainsäädäntöä sovelletaan 18

19 Työsopimuksen tekeminen Vapaamuotoinen suullinen tai kirjallinen tai sähköinen Sopimus voi syntyä myös hiljaisesti Kesto Määräaikainen Toistaiseksi voimassa oleva Ketjutuskielto 19

20 Työsopimuksen voimassaolo Toistaiseksi perustellusta syystä määräaikainen Ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta on pidettävä toistaiseksi voimassa olevana jos työnantajan työvoimatarve on pysyvä, niin toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttö ei ole sallittua koeaika

21 Työsopimuksen muoto ja kesto Ongelmallisia saattavat olla perusteettomat määräaikaiset sopimukset Koeaika 21

22 Koeaika Voidaan sopia työnteon aloittamisesta alkavasta koeajasta Enintään 4 kk Enintään puolet määräaikaisen työsuhteen kestosta Jos koulutus kestää yli 4 kk, niin koeaika voidaan sopia enintään kuudeksi kuukaudeksi mahdollisesti jo tehty vuokratyönä tehty aika vähentää 22

23 Koeaika Koeajan kuluessa työsopimus voidaan molemmin puolin purkaa Purkaminen ei saa tapahtua epäasiallisilla perusteilla Kts. Myöhemmin Syrjintäkielto ja tasapuolinen kohtelu 23

24 Työsuhteen ketjutus Jos useita peräkkäisiä työsopimuksia Työsuhteen katsotaan työsuhde-etuuksien määräytymisen kannalta jatkuneen yhdenjaksoisena 24

25 Oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen Vaatii toisen osapuolen suostumuksen ellei kyse ole saatavista Työntekijällä voi olla avustaja työnantajan suostumuksella Työnantajalla voi olla sijainen samat velvollisuudet 25

26 Liikkeen luovutus Liikkeen luovutuksessa työnantajan luovutushetkellä voimassa olevista työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät liikkeen uudelle omistajalle tai haltijalle 26

27 Työnantajan velvollisuudet Kaikin puolin edistettävä suhteitaan työntekijöihin Edistettävä työntekijöiden keskinäisiä suhteita Huolehdittava siitä, että työntekijä voi suoriutua työstään myös tehtävää työtä kehitettäessä Työntekijän työuralla etenemisen mahdollistaminen 27

28 Syrjintäkielto ja tasapuolinen kohtelu Työnantaja ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa työntekijöitä eri asemaan Työnantajan on muutoinkin kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti Tasapuolisuusvaatimus myös työntekijöitä työhön otettaessa 28

29 Työturvallisuus Työnantajan on huolehdittava työturvallisuudesta työntekijän suojelemiseksi tapaturmilta ja terveydellisiltä vaaroilta Työntekijän on työssään huolehdittava käytettävissään olevin keinoin niin omasta kuin muiden työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä. Työturvallisuuslaki (738/2002) Raili Hokajärven erillinen osuus opintojaksolla 29

30 Työnantajan velvollisuudet jatkuvat Annettava selvitys työnteon keskeisistä ehdoista, jolleivät ehdot käy ilmi kirjallisesta työsopimuksesta Noudatettava vähintään yleissitovan työehtosopimuksen ehtoja, ellei ole niin tavanomainen ja kohtuullinen palkka Vapautuvista työpaikoista tiedottaminen 30

31 Sairausajan palkka Jos työsuhde on jatkunut vähintään kuukauden, työntekijällä on oikeus saada esteen ajalta täysi palkkansa sairastumispäivää seuranneen yhdeksännen arkipäivän loppuun, enintään kuitenkin siihen saakka, kun hänen oikeutensa sairausvakuutuslain (364/1963) mukaiseen päivärahaan alkaa. Alle kuukauden jatkuneissa työsuhteissa työntekijällä on vastaavasti oikeus saada 50 prosenttia palkastaan.

32 Palkka Palkka on maksettava palkanmaksukauden viimeisenä päivänä ellei toisin sovita Viikkoa lyhempi aikapalkan peruste => kaksi kertaa kuukaudessa Suorituspalkkaustyössä enintään kahden viikon pituinen palkanmaksukausi, ellei kk-palkan yhteydessä Työntekijän oikeus palkkaansa työnteon estyessä 32

33 Palkan maksaminen Käteisenä tai pankkiin Laskelma esitettävä Tutustu palkkalaskelmaasi! Mistä palkkasi muodostuu? 33

34 Syrjintäkielto ja tasapuolinen kohtelu Työnantaja ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa työntekijöitä eri asemaan kansallisen tai etnisen alkuperän, kansalaisuuden sukupuolisen suuntautumisen, kielen, uskonnon, mielipiteen, vakaumuksen, perhesuhteiden ammattiyhdistystoiminnan, poliittisen toiminnan tai muuhun näihin verrattavan seikan vuoksi 34

35 Syrjintäkielto ja tasapuolinen kohtelu Työnantajan on muutoinkin kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti, ellei siitä poikkeaminen ole työntekijöiden tehtävät ja asema huomioon ottaen perusteltua. EI tarkoita sitä, että kaikilla on sama palkka!

36 Työntekijän velvollisuudet (1/2) Tehtävä työnsä huolellisesti, noudattaen työnantajan määräyksiä Vältettävä kaikkea, mikä on ristiriidassa hänen asemassaan olevalta työntekijältä kohtuuden mukaan vaadittavan menettelyn kanssa Noudatettava kaikkia työnantajan asiallisia työn tekemistä koskevia määräyksiä 36

37 Työntekijän velvollisuudet (2/2 ) Noudatettava työturvallisuutta Ilmoitettava työturvallisuutta vaarantavista asioista työpaikalla Ei saa tehdä kilpailevaa työsopimusta tai harjoittaa kilpailevaa toimintaa Liike-ja ammattisalaisuuksien salassapitovelvollisuus Kilpailukieltosopimuksesta erillinen määräys 37

38 Perhevapaat Työntekijällä on oikeus saada vapaaksi työstä sairausvakuutuslaissa tarkoitetut Äitiys- Erityisäitiys- Isyys- ja Vanhempainrahakaudet Hoitovapaa 38

39 Lomauttaminen Sopimus työnteon ja palkanmaksun väliaikaisesta keskeyttämisestä työsuhteen pysyessä muutoin voimassa 39

40 Lomauttamisen perusteet Taloudellinen ja tuotannollinen peruste Työ tai työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti Luottamusmiehen lomauttaminen Muistettavia asioita Ennakkoselvitys ja työntekijän kuuleminen Lomautusilmoitus Työhönpaluu lomautuksen jälkeen 40

41 Työsuhteen päättyminen 41

42 Yleiset irtisanomisajat (katso laista) Irtisanomisajan noudattamatta jättäminen Sopimussuhteen hiljainen pidennys Työntekijän takaisin ottaminen

43 Työsopimuksen irtisanomisperusteet Asiallisesta ja painavasta syystä Työntekijän henkilöön liittyvät irtisanomisperusteet Taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet

44 Työsopimuksen purkaminen jos ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa Purkamisoikeuden raukeaminen Työsopimuksen purkautuneena pitäminen

45 Työsopimuksen päättämismenettely Irtisanomisperusteeseen vetoaminen työntekijän ja työnantajan kuuleminen työnantajan selvitysvelvollisuus ilmoitus työvoimatoimistolle

46 Työtodistus Työntekijällä oikeus saada pyynnöstä kirjallinen todistus työsuhteen kesto työtehtävien laatu työntekijän nimenomaisesta pyynnöstä myös työsuhteen päättymisen syy arvio työntekijän työtaidosta ja käytöksestä

47 Työtodistus Työtodistuksesta ei saa ilmetä muuta kuin sen sanamuodosta käy ilmi Työnantajan velvollisuus antaa 10 v kuluessa työsuhteen päättymisestä yli 10 v kuluttua jos kohtuudella mahdollista

48 Muuta Vahingonkorvausvelvollisuus Yhdistymisvapaus Kokoontumisoikeus luottamusmies- luottamusvaltuutettu asuntoetu

Tätä lakia on sovellettava, vaikka vastikkeesta ei ole sovittu, jos tosiseikoista käy ilmi, että työtä ei ole tarkoitettu tehtäväksi vastikkeetta.

Tätä lakia on sovellettava, vaikka vastikkeesta ei ole sovittu, jos tosiseikoista käy ilmi, että työtä ei ole tarkoitettu tehtäväksi vastikkeetta. 1 of 26 27/05/2011 11:40 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2001» 26.1.2001/55 26.1.2001/55 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Työsopimuslaki

Lisätiedot

Kansanopistoyhdistyksen KOJOKO-koulutus

Kansanopistoyhdistyksen KOJOKO-koulutus 1 Kansanopistoyhdistyksen KOJOKO-koulutus Lahti 23.1.2008 Työelämän sääntelyä Hyvät tilaisuuden osanottajat hyvät yhteistyökumppanit! Kiitos kutsusta! Ajattelin käyttää tilaisuutta joustavasti. Vaikka

Lisätiedot

TYÖPAIKALLA NÄHTÄVÄNÄ OLTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 2004

TYÖPAIKALLA NÄHTÄVÄNÄ OLTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 2004 Toimittaneet Harri Hietala Keijo Kaivanto TYÖPAIKALLA NÄHTÄVÄNÄ OLTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 2004 JA YHTEISTOIMINTALAKI TALENTUM Helsinki 2004 Talentum Media Oy sekä Harri Hietala ja Keijo Kaivanto ISBN 952-14-0778-6

Lisätiedot

TYÖSUHDEOPAS. Tässä uudistuneessa painoksessa on otettu huomioon kevääseen 2004 mennessä vahvistettu lainsäädäntö. ISBN 951-8968-45-4

TYÖSUHDEOPAS. Tässä uudistuneessa painoksessa on otettu huomioon kevääseen 2004 mennessä vahvistettu lainsäädäntö. ISBN 951-8968-45-4 1 TYÖSUHDEOPAS SEFEn työsuhdeopas esittelee työelämän tärkeimmät säännökset. Opas on tukenasi, kun teet työsopimusta tai kun muuten haluat varmistua työsuhteesi ehdoista ja myös, jos työsuhteen päättymisessä

Lisätiedot

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Työsopimuslaki Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Sisällys 1 Lain rakenne ja soveltamisala... 4 2 Työsopimuksen tekeminen... 6 Muoto... 6 Kesto... 8 Koeaika... 10 3 Työnantajan velvollisuudet...

Lisätiedot

Vartiainen-Hynönen / Rehn 26.4.2001 1 (2)

Vartiainen-Hynönen / Rehn 26.4.2001 1 (2) Vartiainen-Hynönen / Rehn 26.4.2001 1 (2) Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille TYÖSOPIMUSLAKI AMMATTIYHDISTYSKOULUTUSTA 1 Työsopimuslaki Uusi työsopimuslaki tulee voimaan 1. päivänä

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 4. uudistettu painos ISBN 952-213-135-0 Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Yrittäjän työlainsäädäntöopas

Yrittäjän työlainsäädäntöopas Yrittäjän työlainsäädäntöopas Yrittäjänaisten Keskusliitto ry Kaisaniemenkatu 1 B a 4 00100 Helsinki Puh. (0) 4 4140 Fax. (0) 4 41 40 www. yrittajanaiset.fi Sirpa Majaniemi 2007 Esipuhe Yrittäjänaisten

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu ja työlainsäädäntö. Lakimiehet Mika Välimaa ja Terhi Toikkanen 14.11.2011

Henkilökohtainen apu ja työlainsäädäntö. Lakimiehet Mika Välimaa ja Terhi Toikkanen 14.11.2011 Henkilökohtainen apu ja työlainsäädäntö Lakimiehet Mika Välimaa ja Terhi Toikkanen 14.11.2011 Päivän ohjelma 10-10.30 henkilökohtainen apu 10.30-12 työlainsäädäntö 12-12.15 tauko 12.20-13 palkanmaksu 13-13.15

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

Lukijalle. Opas löytyy työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kotisivuilta sekä Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin kotisivulta. Helsingissä 1.5.

Lukijalle. Opas löytyy työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kotisivuilta sekä Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin kotisivulta. Helsingissä 1.5. Työmarkkina-avain KKINA-AVAIN TYÖMARKKINA ÖMARKKINA-AVAIN TYÖMARK IN TYÖMARKKINA-AVAIN TYÖ A-AVAIN TYÖMARKKINA-AVAI Työmarkkina-avain Työmarkkina-avain ISBN 951-9148-93-0 Julkaistu Työsuojelurahaston tuella

Lisätiedot

1. Yleistä vuokratyöstä... 4 6. Työturvallisuus ja työterveyshuolto... 11 2. Työsopimuksen tekeminen... 5 7. Sairausloma ja sairausajanpalkka...

1. Yleistä vuokratyöstä... 4 6. Työturvallisuus ja työterveyshuolto... 11 2. Työsopimuksen tekeminen... 5 7. Sairausloma ja sairausajanpalkka... VUOKRATYÖOPAS Sisällys Johdanto... 3 1. Yleistä vuokratyöstä... 4 Mitä vuokratyö tarkoittaa?... 4 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista?... 4 Saako vuokratyöntekijältä periä välityspalkkiota?...

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013 Työsuojeluhallinto Tampere 2013 ISSN 1456-257X ISBN 978-952-479-109-0 Multiprint Oy, Tampere 2013 24. painos 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Lukijalle. Työmarkkina-avain on tarkoitettu oppaaksi työelämään tuleville ja siellä jo toimiville.

Lukijalle. Työmarkkina-avain on tarkoitettu oppaaksi työelämään tuleville ja siellä jo toimiville. Työmarkkina-avain Työmarkkina-avain ISBN 951-9148-93-0 Julkaistu Työsuojelurahaston tuella Graafinen suunnittelu: Innocorp Oy/Aija Honkanen Kirjapaino: Erweko Painotuote Oy Copyright: Leena Seretin Lukijalle

Lisätiedot

KKINA-AVAIN TYÖMARKKINA. Työmarkkina-avain

KKINA-AVAIN TYÖMARKKINA. Työmarkkina-avain Työmarkkina-avain KKINA-AVAIN TYÖMARKKINA ARK TYÖ -AVAI Työmarkkina-avain Työmarkkina-avain ISBN 951-9148-93-0 Graafi nen suunnittelu: Innocorp Oy/Aija Aalto Kirjapaino: Erweko Painotuote Oy Copyright:

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2010 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2010 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISSN 1456-257X ISBN 978-952-479-049-9 Multiprint Oy, Tampere 2008 20. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMINEN HENKILÖSYISTÄ

TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMINEN HENKILÖSYISTÄ TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMINEN HENKILÖSYISTÄ Sirpa Niemi Opinnäytetyö Marraskuu 2013 Liiketalous Oikeudellinen asiantuntijuus TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Oikeudellinen

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2006 SSN 1456-257X ISBN 952-479-034-3 Kirjapaino Hermes, Tampere 2006 18. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

Työsopimus. - Työsopimuksen solmiminen - Työsuhteen aikana - Työsuhteen päättyminen

Työsopimus. - Työsopimuksen solmiminen - Työsuhteen aikana - Työsuhteen päättyminen Työsopimus - Työsopimuksen solmiminen - Työsuhteen aikana - Työsuhteen päättyminen Henkilöstö- ja lakiasiain osasto, 1.4.2009 Jaana Sirkiä, Elina Tuisku Säädöstausta Työsopimuslaki Minimi Virka- ja työehtosopimukset

Lisätiedot

Työsuhdeturva viestintäalalla

Työsuhdeturva viestintäalalla Työsuhdeturva viestintäalalla Mediaunioni MDU Suomen Journalistiliitto Toimihenkilöunioni TU Viestintäalan ammattiliitto Viestinnän Keskusliitto Esipuhe Tämä opas on syntynyt Viestinnän Keskusliiton, Viestintäalan

Lisätiedot

Oikeudet ja velvollisuudet palvelussuhteessa

Oikeudet ja velvollisuudet palvelussuhteessa Oikeudet ja velvollisuudet palvelussuhteessa Työnantajan oikeudet Työnantajan työn johto- ja valvontaoikeus eli ns. direktiooikeus pitää sisällään sekä oikeuksia että velvollisuuksia. Se sisältää oikeuden

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt Suomalainen työmarkkinajärjestelmä perustuu sopimiseen. Sopimuksia: Työsopimus TES eli työehtosopimus Paikallinen sopiminen Työsuhteen tunnusmerkit TYÖSOPIMUS Työsopimus on työntekijän

Lisätiedot

työelämän abc TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN s i v u

työelämän abc TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN s i v u TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN w w w. s t t k. f i T e r v e t u l o a t y ö e l ä m ä ä n TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN Työelämässä sinulla on työnantajaasi kohtaan oikeuksia ja velvollisuuksia, joista on hyvä tietää

Lisätiedot

Opas löytyy työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kotisivuilta sekä Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin kotisivulta. Helsingissä 1.9.

Opas löytyy työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kotisivuilta sekä Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin kotisivulta. Helsingissä 1.9. Työmarkkina-avain Työmarkkina-avain ISBN 951-9148-93-0 Julkaistu Työsuojelurahaston tuella Graafinen suunnittelu: Innocorp Oy/Aija Honkanen Kirjapaino: Erweko Painotuote Oy Copyright: Leena Seretin Saatteeksi

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2012 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2012 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

PALKATAKO VAI VERKOSTOITUA/ ERI VAIHTOEHTOJEN OIKEUDELLISET HAASTEET. 2013 Juridia Bützow www.juridiabutzow.com

PALKATAKO VAI VERKOSTOITUA/ ERI VAIHTOEHTOJEN OIKEUDELLISET HAASTEET. 2013 Juridia Bützow www.juridiabutzow.com PALKATAKO VAI VERKOSTOITUA/ ERI VAIHTOEHTOJEN OIKEUDELLISET HAASTEET 1 PALKATAKO VAI VERKOSTOITUA Palkkaaminen Syntyy työsuhde Työntekijä on työnantajansa käytettävissä Pelisäännöt tulevat lainsäädännöstä

Lisätiedot

Työsuhdeturva viestintäalalla 2012

Työsuhdeturva viestintäalalla 2012 Työsuhdeturva viestintäalalla 2012 Mediaunioni MDU Suomen Journalistiliitto Ammattiliitto Pro TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto Viestinnän Keskusliitto Esipuhe Pidät kädessäsi Viestinnän Keskusliiton,

Lisätiedot

Työsuhteen päättäminen

Työsuhteen päättäminen Työsuhteen päättäminen Määräaikainen työsopimus Tietyksi määräajaksi sovittu työsopimus päättyy sovitun määräajan tai työn päättyessä ilman erillistä irtisanomista ja irtisanomisaikaa. Toistaiseksi voimassa

Lisätiedot