PALKATAKO VAI VERKOSTOITUA/ ERI VAIHTOEHTOJEN OIKEUDELLISET HAASTEET Juridia Bützow

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALKATAKO VAI VERKOSTOITUA/ ERI VAIHTOEHTOJEN OIKEUDELLISET HAASTEET. 2013 Juridia Bützow www.juridiabutzow.com"

Transkriptio

1 PALKATAKO VAI VERKOSTOITUA/ ERI VAIHTOEHTOJEN OIKEUDELLISET HAASTEET 1

2 PALKATAKO VAI VERKOSTOITUA Palkkaaminen Syntyy työsuhde Työntekijä on työnantajansa käytettävissä Pelisäännöt tulevat lainsäädännöstä ja työehtosopimuksista Työnantajan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet Palkan lisäksi muita kustannuksia/kaikkia kustannuksia ei voi ennakoida Riski epäonnistuneesta palkkauksesta/ Riski työn vähenemisestä 2

3 PALKATAKO VAI VERKOSTOITUA Verkostoituminen Ei synny työnantaja vastuita eikä oikeuksia (Joissain tapauksessa riski työsuhteen syntymisestä) Voi olla epämuodollista ja säätelemätöntä yhteistyötä tai yritysten välisiin sopimuksiin perustuvaa yhteistyötä Yhteistyöstä voi syntyä monia hyötyjä Yhteistyö voi sisältää myös riskejä Yritysten keskinäinen riippuvuus voi aiheuttaa riskejä. Taloudelliset riskit, Aineettomat riskit, Menetyksen mahdollisuus ja epävarmuus 3

4 Työelämän lainsäädäntö Perustuslaki (perusoikeudet) Työsopimuslaki (TSL), virkamiehille oma sääntelynsä (VVL, KVHL) Työehtosopimuslaki Työaikalaki, vuosilomalaki Työterveyshuoltolaki Työtuvallisuuslaki, L työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta L yhteistoiminnasta yrityksissä (YTL), L työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa Osallistuminen työhön ja työpaikkaan vaikuttavien asioiden käsittelyyn Pakottavaa (ei voida poiketa), osin pakottavaa (poikkeaminen TES:llä), tahdonvaltaista (sopimusvapaus) 4

5 Työsuhde Työsuhteen perustunnusmerkit (TSL 1:1 ) Työn tekeminen Työnantajan lukuun Palkkaa tai muuta vastiketta vastaan Työnantajan johdon ja valvonnan alaisena Sopimuksen perusteella Työntekijä vai itsenäinen ammatinharjoittaja? Työsopimuksen osapuolet eivät voi panna toista sijaansa: Työntekijä käyttää sijaista + työnantaja suostuu: Työsopimus työnantajan ja sijaisen välille Työnantaja siirtää työntekijän kolmannelle + työntekijä suostuu: Alkuperäinen työsopimus säilyy Työvoiman vuokraus 5

6 Kilpaileva toiminta Sallittua ei ole tehdä/ valmistella työnantajaa vahingoittavaa työtä Arvioinnissa vaikuttaa työn luonne ja työntekijän asema Kilpailukieltosopimuksella voidaan laajentaa työsuhteen päättymisen jälkeiseen aikaan max. 6/12 kk (TSL 3:5) Erityisen painavan syyn vaatimus Liike- ja ammattisalaisuudet Liike- ja ammattisalaisuus on tieto, joka on työntekijälle uskottu tai jonka hän on muuten saanut tietoonsa Liike- ja ammattisalaisuuksien hyödyksikäyttö- ja ilmaisemiskielto Työsuhteen päättymisen jälkeenkin, jos saatu oikeudettomasti Kanssavastuu hyötyjällä (bona fides) 6

7 Kilpaileva toiminta Sallittua ei ole tehdä/ valmistella työnantajaa vahingoittavaa työtä Vrt. elinkeinon vapaus, oikeus työhön Arvioinnissa vaikuttaa työn luonne ja työntekijän asema Edellytyksenä, että toiminta ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa Toiminnan on oltava luonteeltaan hyvän tavan vastainen kilpailuteko viranhaltijan oikeus sivutoimeen työnantajan luvalla (KVhL 18 ) Työnantaja yhteisvastuussa vahingosta, jos tietää, että työntekijä estynyt ryhtymästä työhön 7

8 Kilpailukieltosopimus (TSL 3:5) Laajentaa kilpailukiellon työsuhteen päättymisen jälkeiseen aikaan Kielletty entisen työnantajan kanssa kilpaileva toiminta Erityisen painavan syyn vaatimus Työnantajan toiminnan laatu Työnantajan suojan tarve Liike- tai ammattisalaisuudet Työntekijän erityinen koulutus Työntekijän asema ja tehtävät Max. 6 kk, kohtuullinen korvaus: 12 kk, johtajat: ei enimmäiskestoa Sanktio sopimussakko/ vahingonkorvausvastuu Työsuhde on päättynyt työnantajasta johtuvasta syystä, ei sido työntekijää Sitoo, jos irtisanottu henkilökohtaisella perusteella/ purettu työntekijästä johtuvasta syystä Niiltä osin kuin lain vastainen, sopimus on mitätön 8

9 Työsopimuksen muodot Lähtökohta: työsuhde on voimassa toistaiseksi, ellei muuta sovittu Määräaikaisuuden edellytykset Perustellusta syystä ajallisesti rajattu tehtävä Esim. projektin kesto aidosti määräaikainen, sijaisuus Ei riitä esim. ulkopuolisen rahoituksen kesto, vuokratyö Määräaikaisen työ/ virkasuhteen pituus Enintään aika, kun hyväksyttävä määräaikaisuuden peruste olemassa Mahdollista enintään 5 vuodeksi Jos sovittu jatkuvan yli 5 vuotta, Sopimus katsotaan olevan voimassa toistaiseksi 5 vuoden kuluttua - > molemmin puolin irtisanottavissa 9

10 Määräaikaiset työsopimukset Useiden määräaikaisten työsuhteiden ketjutus rajoitettua Vrt. kuitenkin työntekijän aloitteesta Ei enimmäislukumäärää, vähimmäiskestoa Lukumäärä, kesto, keskeytymättömyys, työvoiman tarpeen pysyvyys Kokonaisarvio Jos työvoiman tarve määräaikaisten sopimusten kokonaismäärä ja -kesto huomioon ottaen työvoimantarve pysyvä määräaikaisten sopimusten käyttö ei sallittua Jos määräaikaisuudelle ei laillista perustetta: Ketjutetut työsuhteet saatetaan katsoa vakituiseksi työsuhteeksi 10

11 Määräaikaisen työsuhteen päättyminen Määräaikainen työsopimus päättyy, kun työsopimuksen voimassaolo päättyy Päättyy ilman erillistä irtisanomista Määräaikainen työsuhde voi päättyä ennen määräaikaa vain työsuhteen purkamiseen, ei voida irtisanoa Irtisanomisesta sopiminen sekamuotoisella työsopimuksella Työsuhde on voimassa määräajan ellei sitä puolin tai toisin irtisanota irtisanomisajan kuluessa 11

12 Määräaikaisuuden päättyminen Määräaikainen työsopimus päättyy, kun työsopimuksen voimassaolo päättyy Päättyy ilman erillistä irtisanomista Määräaikainen työsuhde voi päättyä ennen määräaikaa vain työsuhteen purkamiseen, ei voida irtisanoa Irtisanomisesta sopiminen sekamuotoisella työsopimuksella Työsuhde on voimassa määräajan ellei sitä puolin tai toisin irtisanota irtisanomisajan kuluessa 12

13 Työntekijän irtisanominen henkilökohtaisilla perusteilla 1. Koeaikapurku soveltumattomuus 2. Huomautus suullinen, vastaisen varalle 3. Varoitus kirjallinen, irtisanomisuhkainen 4. Työtehtävien muuttaminen, siirto Irtisanomisperuste 5. Irtisanominen asiallinen ja painava syy Edeltävä varoitus edellytyksenä lähtökohtaisesti 6. Purkaminen erittäin painava syy 13

14 Irtisanomisaika TSL 6 luku 3 : Jollei muusta sovita, työnantajan noudatettavat irtisanomisajat työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä ovat: päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään 1 vuoden; 2. 1 kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli 1 vuoden mutta enintään 4 vuotta; 3. 2 kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli 4 mutta enintään 8 vuotta; 4. 4 kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli 8 mutta enintään 12 vuotta; 5. 6 kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli 12 vuotta. 14

15 Työsopimuksen irtisanominen henkilökohtaisella perusteella Työntekijän irtisanomiseen liittyvän henkilökohtaisen irtisanomisperusteen on oltava Asiallinen ja Painava Jos irtisanominen on perusteeton: Vahingonkorvausvelvollisuus 3-24(30) kk:n palkkaa vastaava määrä 15

16 Työsopimuksen irtisanomisperusteet (Tuta) TSL 7 luku 1 : Työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä TSL 7 luku 3 1 mom: Työnantaja saa irtisanoa työsopimuksen, kun tarjolla oleva työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Työsopimusta ei kuitenkaan saa irtisanoa, jos työntekijä on sijoitettavissa tai koulutettavissa toisiin tehtäviin 4 :ssä säädetyllä tavalla 16

17 Työsopimuksen irtisanomisperusteet (TUTA) TSL 7 luku 4 : Työntekijälle on tarjottava ensisijaisesti hänen työsopimuksensa mukaista työtä vastaavaa työtä. Jos tällaista työtä ei ole, työntekijälle on tarjottava muuta hänen koulutustaan, ammattitaitoaan tai kokemustaan vastaavaa työtä. Työnantajan on järjestettävä työntekijälle sellaista uusien tehtävien edellyttämää koulutusta, jota voidaan molempien sopijapuolten kannalta pitää tarkoituksenmukaisena ja kohtuullisena 17

18 Koeaika Työsopimuksen alkuun voidaan sopia sijoitettavaksi erityinen, enintään 4 kuukauden mittainen koeaika TES:ssa usein tarkempia määräyksiä L kunnallisesta viranhaltijasta : 6 kk koeaika mahdollinen Toistaiseksi ja määräaikaisesti voimassa olevissa työ/virkasuhteissa Edellyttää sopimusta työsopimusta tehtäessä, jotta sitoo työntekijää Koeaika alkaa työnteon alkaessa ja on siten osa työssäoloaikaa 18

19 Koeaikapurku Koeajalla työsopimus voidaan purkaa molemmin puolin ilman irtisanomisaikaa Ei edellytä perusteluita sinällään Mutta työsopimuksen purkaminen koeajalla ei saa perustua syrjiviin tai epäasiallisiin syihin 19

20 Tunne työehtosopimus Onko työhön soveltuvaa työehtosopimusta? Yleissitova normaalisitova Sitoo työnantajaa Työsuhteen kustannukset Työaika Ylityöt Poissaolot Sairauspoissaolot, perhevapaat Vuosilomat Lomarahat Muut 20

21 Vuokratyö Vuokratyöntekijä On työsuhteessa henkilöstöpalvelualan työnantajayritykseen Sovitaan työsuhteesta ja sen ehdoista Työnantajuus jaettua Työskentelee käyttäjäyrityksessä Välittömästi työn tekemiseen liittyvä työnjohto- ja valvontaoikeus Työturvallisuuslain mukaiset velvoitteet (yhdessä työnantajayrityksen kanssa) Työsuhdetta koskevat kaikki samat säännöt Määräaikaisuudelle oltava perusteet sekä käyttäjäyrityksellä että työnantajayrityksellä 21

22 YHTEISTYÖ VERKOTTUMALLA Vapaamuotoinen yhteistyö, jossa osapuolten välillä ei mitään sopimuksia esim. yhteisten tilaisuuksien järjestäminen, tarjousten ohjaaminen referrals toiselle osapuolelle vientirenkaat jne. Muodollisempi sopimuksiin perustuva yhteistyö esim. perinteinen alihankinta/erilaiset yhteistyösopimukset/ yhteiset tarjoukset yms. 22

23 Verkostoitumisen sopimukset Verkostoitumisen riskejä voidaan osittain hallita sopimuksilla Mieti kunkin toimijan rooli ja tarvittavat sopimussuhteet Mieti mikä oikeudellinen rakenne on kyseessä Tunne pakottava lainsäädäntö (esim. Tilaajavastuulaki) Tarkista verokysymykset 23

24 Verkostoitumisen sopimukset Mieti mistä ollaan sopimassa Esim. Yhtiöllä A on idea ja yhtiö B tekee idean pohjalta kehitystyötä. Onko kyseessä; 1) yhteistyösopimus, jossa kehitetään molempien kustannuksella yhteisiä tuloksia, joiden oikeuksista ja hyödyntämisestä sovittava lisäksi vai 2) ostaako A B:ltä palveluna kehitystyön siten että kaikki tulokset jäävät A:lle. 24

25 Sopimuksen keskeisiä kohtia Osapuolten tavoitteena on hyötyä yhteistyöstä mieti mikä on verkottumisen tavoite ja miten tavoite saavutetaan mieti mitkä ovat riskit ja miten niitä voi ehkäistä mieti miten sopimuskokonaisuus rakentuu ja miten eri sopimukset liittyvät toisiinsa (esim. toimitussopimus ja alihankintasopimus). Varo sopimusten väliin jäämistä ainoana vastuunkantajana. Kuvaa nämä asiat sopimukseen. Muista että sopimus on työkalu! 25

26 Velvollisuudet vastuut ja sitoumukset Analysoitava mitä sopimuksen/sopimuskokonaisuuden toteuttaminen vaatii ja sovittava niistä tehtävistä, varmistettava koko sopimusketjun toimivuus Velvollisuuksista ja vastuista sopiminen edellyttää että osapuolet tuntevat oman toimintaympäristönsä (laki ja muu regulaatio, oman yrityksen toimintaohjeet ja muut sitoumukset kuten esim. rahoitukseen liittyvät ehdot) Sopimuksesta pitäisi ilmetä selvästi ja yksiselitteisesti osapuolten oikeudet ja velvollisuudet sekä kaikki seikat, joilla on vaikutusta kustannuksiin, maksuihin ja palkkioihin. 26

27 Velvollisuudet vastuut ja sitoumukset Analysoitava mitä sopimuksen toteuttaminen vaatii ja sovittava niistä tehtävistä Velvollisuuksista ja vastuista sopiminen edellyttää että osapuolet tuntevat oman toimintaympäristönsä (laki ja muu regulaatio, oman yrityksen toimintaohjeet ja muut sitoumukset kuten esim. rahoitukseen liittyvät ehdot) Sopimuksesta pitäisi ilmetä selvästi ja yksiselitteisesti osapuolten oikeudet ja velvollisuudet sekä kaikki seikat, joilla on vaikutusta kustannuksiin, maksuihin ja palkkioihin. 27

28 Hinnat ja maksut Sopimuksen tärkeimpiä kohtia Tärkeää että on täysin selvää mitä maksetaan, mistä maksetaan ja milloin maksetaan Pyrittävä tasapainottamaan kassavirta ajallisesti Usein maksuja koskevat ehdot on kirjoitettu siten, että niistä syntyy riitaa Esim: Maksetaan puolet kuluista kuka päättää mitä kuluja voi syntyä? Rojaltin määrä on 5% mutta ei ole selvää minkä tuotteen hinnasta 5% lasketaan Alihankkijalle maksetaan kun asiakas on hyväksynyt toimituksen/minkä sopimuksen mukaista toimitusta tarkoitetaan 28

29 Hinnat ja maksut Esim: Kuka vastaa ja kenelle? Entä jos yhteistyökumppanisi laiminlyö velvollisuutensa, päättää sopimuksen tai tulee maksukyvyttömäksi. Vastaatko myös yhteistyökumppaneistasi, jos niin miten vastuu on kanavoitu/ todellinen vastuunkantokyky 29

30 Immateriaalioikeudet Sovittava oikeuksista Keksinnöt: Identifioitava kenelle oikeudet alun perin kuuluvat (patenttilaki, laki korkeakoulukeksinnöistä/työsuhdekeksintölaki) Data, tietokannat ja muu tulosaineisto Tutkimuksessa huomioitava tausta aineisto/tulosaineisto Julkisen rahoituksen tutkimuksessa määräyksiä oikeuksien hyödyntämisestä ja käyttöoikeuksista Oikeuksien suojaaminen Luottamuksellisuus/julkistaminen 30

31 Tiina Ashorn Asianajotoimisto Juridia Bützow Oy Fabianinkatu 29 B, Helsinki Puh: , Mobile: Juridia Bützow 31

32 Mari Mohsen Asianajotoimisto Juridia Bützow Oy Fabianinkatu 29 B, Helsinki Puh: Mobile: Juridia Bützow 32

33 KIITOS! 2013 Juridia Bützow 33

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

TYÖSUHDEOPAS. Tässä uudistuneessa painoksessa on otettu huomioon kevääseen 2004 mennessä vahvistettu lainsäädäntö. ISBN 951-8968-45-4

TYÖSUHDEOPAS. Tässä uudistuneessa painoksessa on otettu huomioon kevääseen 2004 mennessä vahvistettu lainsäädäntö. ISBN 951-8968-45-4 1 TYÖSUHDEOPAS SEFEn työsuhdeopas esittelee työelämän tärkeimmät säännökset. Opas on tukenasi, kun teet työsopimusta tai kun muuten haluat varmistua työsuhteesi ehdoista ja myös, jos työsuhteen päättymisessä

Lisätiedot

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Työsopimuslaki Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Sisällys 1 Lain rakenne ja soveltamisala... 4 2 Työsopimuksen tekeminen... 6 Muoto... 6 Kesto... 8 Koeaika... 10 3 Työnantajan velvollisuudet...

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 4. uudistettu painos ISBN 952-213-135-0 Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Työnantaja ei saa menetellä työsuhteessa tavalla, joka voi vaarantaa yliopistolain 6 :n mukaista tutkimuksen, taiteen tai opetuksen vapautta.

Työnantaja ei saa menetellä työsuhteessa tavalla, joka voi vaarantaa yliopistolain 6 :n mukaista tutkimuksen, taiteen tai opetuksen vapautta. OHJEITA PROFESSORILLE TYÖSOPIMUKSEN TEKOON Työsuhde perustuu työsopimukseen, jossa sovitaan työn tekemisestä toiselle palkkaa tai muuta vastiketta vastaan työnantajan johdolla ja valvonnan alaisena. Virkasuhde

Lisätiedot

1. Urheiluyhdistys työnantajana

1. Urheiluyhdistys työnantajana 1. Urheiluyhdistys työnantajana Suurin osa liikunnan ja kansalaisjärjestöjen työstä tehdään vapaaehtoisten voimin talkootyönä. Rajanveto talkootyön ja työsuhteessa tehdyn työn välillä on kuitenkin ollut

Lisätiedot

Yrittäjän työlainsäädäntöopas

Yrittäjän työlainsäädäntöopas Yrittäjän työlainsäädäntöopas Yrittäjänaisten Keskusliitto ry Kaisaniemenkatu 1 B a 4 00100 Helsinki Puh. (0) 4 4140 Fax. (0) 4 41 40 www. yrittajanaiset.fi Sirpa Majaniemi 2007 Esipuhe Yrittäjänaisten

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2010 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2010 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013 Työsuojeluhallinto Tampere 2013 ISSN 1456-257X ISBN 978-952-479-109-0 Multiprint Oy, Tampere 2013 24. painos 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISSN 1456-257X ISBN 978-952-479-049-9 Multiprint Oy, Tampere 2008 20. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

Opas löytyy työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kotisivuilta sekä Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin kotisivulta. Helsingissä 1.9.

Opas löytyy työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kotisivuilta sekä Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin kotisivulta. Helsingissä 1.9. Työmarkkina-avain Työmarkkina-avain ISBN 951-9148-93-0 Julkaistu Työsuojelurahaston tuella Graafinen suunnittelu: Innocorp Oy/Aija Honkanen Kirjapaino: Erweko Painotuote Oy Copyright: Leena Seretin Saatteeksi

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2006 SSN 1456-257X ISBN 952-479-034-3 Kirjapaino Hermes, Tampere 2006 18. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu ja työlainsäädäntö. Lakimiehet Mika Välimaa ja Terhi Toikkanen 14.11.2011

Henkilökohtainen apu ja työlainsäädäntö. Lakimiehet Mika Välimaa ja Terhi Toikkanen 14.11.2011 Henkilökohtainen apu ja työlainsäädäntö Lakimiehet Mika Välimaa ja Terhi Toikkanen 14.11.2011 Päivän ohjelma 10-10.30 henkilökohtainen apu 10.30-12 työlainsäädäntö 12-12.15 tauko 12.20-13 palkanmaksu 13-13.15

Lisätiedot

MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET

MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET KAAKKOIS-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRI Tarkastaja Asko Ojala Tarkastaja Aila Saarentaa MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET KAAKKOIS-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRI 2 MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10. 18.11.2014 HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.2014, 109 ) Sisältö 1 Tukea työnantajuuteen 4 1.1 Oppaassa käytettävät

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN!

TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN! TYÖELÄMÄN ABC TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN! Työelämässä pärjää, kun osaa pelisäännöt. Ne ovat kaikille samat. Omista oikeuksista kannattaa pitää kiinni ja omat velvollisuudet pitää myös tuntea. Työelämän ABC-opas

Lisätiedot

TYÖPAIKALLA NÄHTÄVÄNÄ OLTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 2004

TYÖPAIKALLA NÄHTÄVÄNÄ OLTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 2004 Toimittaneet Harri Hietala Keijo Kaivanto TYÖPAIKALLA NÄHTÄVÄNÄ OLTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 2004 JA YHTEISTOIMINTALAKI TALENTUM Helsinki 2004 Talentum Media Oy sekä Harri Hietala ja Keijo Kaivanto ISBN 952-14-0778-6

Lisätiedot

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä?

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Aloitamme Kuntatyönantajassa artikkelisarjan, jossa kerromme palvelussuhteen alkamisen, sen kulkuun ja päättymiseen liittyviä juridisia perusasioita.tässä

Lisätiedot

lähihoitajan opas työelämään

lähihoitajan opas työelämään lähihoitajan opas työelämään Hyvä lähihoitaja, Työelämän pelisäännöt ovat monisäikeisiä ja välillä hankaliakin. Työntekijällä ja työnantajalla on oikeuksia ja velvollisuuksia toisiaan kohtaan. Näistä asioista

Lisätiedot

Lukijalle. Työmarkkina-avain on tarkoitettu oppaaksi työelämään tuleville ja siellä jo toimiville.

Lukijalle. Työmarkkina-avain on tarkoitettu oppaaksi työelämään tuleville ja siellä jo toimiville. Työmarkkina-avain Työmarkkina-avain ISBN 951-9148-93-0 Julkaistu Työsuojelurahaston tuella Graafinen suunnittelu: Innocorp Oy/Aija Honkanen Kirjapaino: Erweko Painotuote Oy Copyright: Leena Seretin Lukijalle

Lisätiedot

Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet

Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Työlainsäädäntö... 5 Yleistä... 5 Työsopimuslaki (55/2001)... 6 Palkkaturva... 11 Työehtosopimuslaki (436/1946)... 11 Laki lähetetyistä

Lisätiedot

Julkaisija STTK-Opiskelijat ry Mikonkatu 8 A PL 421 00101 Helsinki

Julkaisija STTK-Opiskelijat ry Mikonkatu 8 A PL 421 00101 Helsinki Toimihenkilökeskusjärjestö STTK käyntiosoite Mikonkatu 8 A, 6. kerros postiosoite PL 421 00101 Helsinki puhelin (09) 131 521 sähköposti etunimi.sukunimi@sttk.fi www.sttk.fi Toimihenkilökeskusjärjestö STTK

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen

Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen 2. Tarkistettu painos. 2014 PDF sähköinen kirja TJS Opintokeskus ISBN 978-952-5091-24-3 Kannen sarja-asu KEDM Taitto: Taittopalvelu Yliveto Oy Seppo Koskinen Potkut?

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE FSHKY HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Voimassa 1.5.2014 alkaen 1 Sisällysluettelo Esipuhe... 2 OSA 1... 2 Mitä henkilökohtainen apu on... 2 Henkilökohtaisen avun edellytyksiä... 3 Toiminta, johon korvausta

Lisätiedot

13.3.2013 Paula Pylkkänen YHDISTYS TYÖNANTAJANA

13.3.2013 Paula Pylkkänen YHDISTYS TYÖNANTAJANA 1 YHDISTYS TYÖNANTAJANA LAINSÄÄDÄNTÖÄ Työsuhdetta säätelevät mm. Työsopimuslaki Vuosilomalaki Työaikalaki Myös seuraavien lakien sisältö ainakin pääpiirteissään tulisi tuntea: Työehtosopimuslaki Työterveyshuoltolaki

Lisätiedot

Suomen Ekonomiliitto - Finlands Ekonomförbund - SEFE ry Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry

Suomen Ekonomiliitto - Finlands Ekonomförbund - SEFE ry Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry Uusi Insinööriliitto UIL ry J Suomen Lakimiesliitto ry Suomen Ekonomiliitto - Finlands Ekonomförbund - SEFE ry Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry Yrittäjän opas Julkaisijat Uusi Insinööriliitto UIL

Lisätiedot

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n T E K - S A F A m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n Arkkitehtiopiskelijan arkea Kaisa oli opiskeluaikana töissä enonsa arkkitehtitoimistossa. Palkasta sovittiin suullisesti, kun Kaisa siitä parin työpäivän

Lisätiedot

Koeajasta työsopimussuhteessa

Koeajasta työsopimussuhteessa Liisa Lehtimäki Koeajasta työsopimussuhteessa 1. Johdanto Koeajan tarkoitus kuvataan yleensä myönteiseksi työsuhteen molemmille osapuolille. Kumpikin voi testata odotustensa täyttymistä; työtekijä työn

Lisätiedot