TYÖSOPIMUS. Työsuhteen alkamispäivämäärä Työsuhteen alkaessa on. kuukauden koeaika Työsopimus on voimassa Toistaiseksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖSOPIMUS. Työsuhteen alkamispäivämäärä Työsuhteen alkaessa on. kuukauden koeaika Työsopimus on voimassa Toistaiseksi"

Transkriptio

1 Työnantaja TYÖSOPIMUS Työsuhteen osapuolet Työsopimuksen voimassaolo Työntekijä Henkilötunnus Yllä mainittu työntekijä sitoutuu korvausta vastaan tekemään yllä mainitun työnantajan hänelle osoittamaa työtä tämän johdon ja valvonnan alaisena sekä seuraavin ehdoin: Työsuhteen alkamispäivämäärä Työsuhteen alkaessa on. kuukauden koeaika Työsopimus on voimassa Toistaiseksi Määräajan saakka Määräaikaisen työsopimuksen peruste:... Sovittu irtisanomisaika puolin ja toisin kuukautta Työsuhde on Työaika kokoaikainen, säännöllinen viikkotyöaika.. tuntia osa-aikainen, keskimääräinen viikkotyöaika.. tuntia osa-aikainen, ns. keikkatyö tarvittaessa Ks. Muut työsuhteen ehdot, LIITE Sunnuntai-, yli-, ja lisätyö Työtehtävät palvelusuhteen alkaessa Työntekijä suostuu tekemään sunnuntai-, yli- ja lisätyötä laissa säädetyin edellytyksin, jolloin työntekijälle suoritetaan lain mukainen korvaus. Tehtävänimike fysioterapeutti erikoislääkintävoimistelija kuntohoitaja hieroja vastaanottosihteeri muu, mikä Ks. Muut työsuhteen ehdot, LIITE Palkkaus Kuukausipalkka.. /kk Tuntipalkka.. /h muu palkkaus, mikä. Lomaltapaluuraha työntekijälle maksetaan lomaltapaluuraha työntekijälle ei makseta lomaltapaluurahaa Muut työsuhteen ehdot Muut työsuhteen ehdot (LIITE) Päiväys ja allekirjoitus Tätä sopimusta on tehty kaksi yhtäpitävää kappaletta, joista yksi annetaan työntekijälle ja yksi jää työnantajalle. Paikka Työnantajan / työnantajan edustajan allekirjoitus Aika Työntekijän allekirjoitus Copyright Suomen fysioterapia- ja kuntoutusyrittäjät FYSI ry - 1 -

2 LIITE: MUUT TYÖSUHTEEN EHDOT Työaikamääräykset Työajan kokonaispituus määräytyy työaikalain 6 :n mukaan säännöllisen työajan ollessa 40 tuntia viikossa ja 8 tuntia vuorokaudessa. Työajan pituudesta ja sen sijoittelusta on muuten sovittu seuraavaa huomioiden työaikalain 13 :n määrittämä 3 h päivittäinen liukuma: Työaika on osa-aikainen ja sovitun säännöllisen työajan sijoittelusta on muuten sovittu seuraavaa: Työsuhde on määräaikainen ja osa-aikainen ns. keikkatyösuhde, jonka ehdoista on sovittu muutoin seuraavaa: Lepoajat määräytyvät työaikalain 6 luvun mukaan ja niistä on sovittu seuraavaa: Työtehtävät palvelusuhteen alkaessa Normaalit tehtävänimikkeen mukaiset tehtävät yrityksessä vakiintuneen käytännön sekä työnantajan erikseen antamien työohjeiden mukaan. Asiakaspalvelutehtävät työnantajan erikseen antamien ohjeiden mukaan. Potilaiden hoito ja niihin liittyvät toimistotehtävät työnantajan erikseen antamien työohjeiden mukaan. Muut toimistotehtävät työnantajan erikseen antamien ohjeiden mukaan. Toimitilojen kunnossapitotehtävät, välineiden huolto ja työpaikan hygieniasta huolehtiminen. Muut työnantajan erikseen toimivaltansa rajoissa määräämät tehtävät. Palkkausta koskevat muut määräykset Jos palkka lasketaan päivältä tai sitä lyhyemmältä ajalta, se on maksettava ainakin kaksi kertaa kuukaudessa. Kuukausipalkkaisen työntekijän palkanmaksukausi on yksi kuukausi. Palkanmaksupäivät ovat: Copyright Suomen fysioterapia- ja kuntoutusyrittäjät FYSI ry - 2 -

3 Työntekijälle maksettavan korotetun palkan korotusosuus maksetaan sen palkanmaksukauden palkanmaksun yhteydessä, joka seuraa palkanmaksukautta, jonka aikana oikeus korotusosaan on syntynyt. Työsuhteen päättyessä palkka maksetaan yrityksen noudattamana seuraavana palkanmaksupäivänä, joka seuraa työsuhteen päättymistä. Palkka maksetaan työntekijän ilmoittamaan rahalaitokseen hänen ilmoittamalleen tilille palkanmaksupäivänä. Mikäli palkanmaksupäivä ei ole rahalaitoksen aukiolopäivä, palkka maksetaan edeltävänä aukiolopäivänä. Laskennallinen päiväpalkka saadaan jakamalla kuukausipalkka kyseisen kuukauden työpäivien lukumäärällä (keskimäärin 21,5). Laskennallinen tuntipalkka saadaan jakamalla kuukausipalkka tehtyjen työtuntien lukumäärällä. Tämä laskentatapa koskee sekä kokoaikaista että osa-aikaista työntekijää. Lomapalkan ja lomakorvauksen laskennassa noudatetaan vuosilomalain säännöksiä. Sairausajan palkka Työntekijän oikeus sairausajan palkkaan määräytyy työsopimuslain sekä sairaus- tai tapaturmalain mukaisesti. Saadakseen ns. karenssiajan palkan työntekijän on vaadittaessa esitettävä työnantajan hyväksymän lääkärin antama työkyvyttömyystodistus tai muu työnantajan hyväksymä todistus, joka osoittaa työkyvyttömyyden luotettavasti sen työn osalta, jota työntekijä yrityksessä tekee työsopimuksensa mukaisesti. Äitiys-, isyys- ja vanhempainloma sekä hoitovapaa Oikeus saada äitiys-, isyys ja vanhempainlomaa sekä hoitovapaata määräytyy työsopimuslain mukaan ja oikeus korvauksiin määräytyy sairausvakuutuslain mukaan. Työntekijän oikeus tilapäiseen ja osittaiseen hoitovapaaseen Työntekijän oikeudet määräytyvät työsopimuslain mukaan. Tilapäisen hoitovapaan eli sairaan lapsen hoidon tai sen järjestämiseksi annettavan vapaan ajalta ei makseta palkkaa. Osittaisen hoitovapaan vuoksi työntekijälle maksetaan palkkaa vain sovitun lyhennetyn työajan mukaan. Vuosiloma Työntekijän oikeus vuosilomaan sekä lomapalkkaan ja lomakorvaukseen määräytyy vuosilomalain mukaan. Lomaltapaluurahaa maksetaan vain, mikäli asiasta on työsuhteen alkaessa kirjallisesti sovittu. Tällöin lomaltapaluurahan määrä on puolet hänen kulloinkin pitämänsä loma-ajan palkasta. Lomaltapaluurahan maksun muina edellytyksinä ovat, että työntekijä aloittaa lomansa työnantajan määräämänä tai yhteisesti sovittuna ajankohtana ja palaa työhönsä välittömästi vuosiloman tai sen osan päättymisen jälkeen. Copyright Suomen fysioterapia- ja kuntoutusyrittäjät FYSI ry - 3 -

4 Lomaltapaluurahaa ei makseta mikäli työsuhde päättyy ennen loman tai sen osan päättymisen jälkeistä yrityksen normaalia palkanmaksupäivää. Työsuhteen päättyessä ei muutoinkaan makseta lomaltapaluurahaa, vaan ainoastaan lomakorvaus siltä osin kuin vuosilomaa on työsuhteen päättyessä käyttämättä. Työterveyshuolto Työnantaja järjestää työpaikan työterveyshuollon siten kuin työterveyslain 2 :ssä on määrätty. Työnantaja voi työterveyshuoltopalvelujen lisäksi järjestää työntekijöille erikseen sovittavia sairaanhoito- ja muita terveydenhoitopalveluja. Suojavaatetus Suojavaatetuksen hankinnasta ja huollosta on sovittu seuraavaa: Matkustamiskustannusten korvaukset ja päiväraha A. Työntekijä lähtee koulutukseen omasta hakemuksestaan. Työnantajan ja työntekijän kustannusten jaosta sovitaan tapauskohtaisesti erillisellä koulutussitoumuslomakkeella (löytyy lomakkeistosta). B. Työnantaja voi määrätä työntekijän osallistumaan koulutukseen. Samalla sovitaan kirjallisesti siitä, maksetaanko koulutusajalta matkakustannusten korvausta vai ei. Osallistuessaan työnantajan näin määräämään koulutukseen työntekijällä voi olla oikeus matkakustannusten korvaukseen kulloinkin voimassa olevan verohallituksen päätöksen mukaisin ehdoin siten, että hänelle ei synny verotettavaa tuloa matkustamiskustannusten korvauksen eikä päivärahan vuoksi. Muiden työnantajan määräämien työmatkojen osalta työnantaja ratkaisee maksetaanko työntekijälle matkustamiskustannusten korvausta tai päivärahaa sekä sen, kuinka suuria nämä ovat määrältään. Työnantajan on ilmoitettava ratkaisustaan työntekijälle ennen työmatkan aloittamista. Matkat on tehtävä työnantajan määräämällä tavalla siten, että ne tulevat työnantajalle kokonaisuudessaan edullisimmaksi. Työnantaja korvaa määräämästään työmatkasta syntyneet suoranaiset kulut työntekijälle, sen mukaan kuin on kulut ennalta maksettavaksi hyväksynyt. Kuukausipalkkaisella työntekijällä on oikeus saada palkkana tavallinen palkkansa työnantajan määräämän työmatkan ajalta. Tuntipalkkaiselle työntekijälle ei makseta palkkaa matkustamiseen käytetyltä ajalta ja koulutusajan palkasta sovitaan erikseen silloin, kun työnantaja määrää tällaisen työntekijän osallistumaan koulutukseen. Copyright Suomen fysioterapia- ja kuntoutusyrittäjät FYSI ry - 4 -

5 Kilpailukieltolauseke Työsuhteen kestäessä liike- ja ammattisalaisuuksien sekä lahjonnan osalta noudatetaan mitä TSL 3:4 :ssä on määrätty. Näin ollen työntekijä ei saa ilmaista sivullisille tai käyttää itse hyödykseen saamiaan yrityksen liiketoimintatietoja. Työsuhteessa noudatetaan myös, mitä on säädetty laissa sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa, erityisesti lain 4 :n säännöksiä. Työntekijällä ei ole työsuhteen kestäessä oikeutta solmia TSL 3:3 :ssä tarkoitettua kilpailevaa työsopimusta tai muutoinkaan toimia tavalla, joka hyvän tavan vastaisena kilpailuna vahingoittaa työnantajaa. Työntekijä vakuuttaa, että työsopimuksen tekohetkellä hän ei harjoita työnantajan edun vastaista kilpailevaa toimintaa. Työsuhteen lakattua työntekijällä ei ole oikeutta tehdä työsopimusta sellaisen kanssa, joka harjoittaa työnantajan kanssa kilpailevaa elinkeinoa, ammattia tai muuta toimintaa. Työntekijä ei saa myöskään harjoittaa omaan lukuunsa tällaista toimintaa. Tämä kilpailurajoitus on voimassa kolme kuukautta työsuhteen päättymisestä lukien. Mikäli työntekijä rikkoo edellä mainittua kilpailukieltosopimusta hän on velvollinen maksamaan sopimussakkona työnantajalle työsuhteen päättymistä edeltäneen kuuden kuukauden palkkansa määräisen korvauksen. Työntekijä on velvollinen suorittamaan edellä tarkoitetun korvauksen myös silloin, jos hän ilmaisee sivullisille tai itse käyttää hyödykseen yrityksen liiketoimintatietoja, kuten asiakaskortistoa. Kilpailukieltosopimus ei sido työntekijää, jonka työsuhde on päättynyt työnantajasta johtuvasta syystä. Työnantajan määräämän ja kustantaman koulutuksen aiheuttamasta palvelussitoumuksesta sovitaan työnantajan ja työntekijän kesken erikseen. Muut työsuhteen ehdot Aika ja paikka Työnantaja Työntekijä Nimenselvennys Nimenselvennys Copyright Suomen fysioterapia- ja kuntoutusyrittäjät FYSI ry - 5 -

Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n välinen. Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017. Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry

Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n välinen. Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017. Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n välinen Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017 Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry Sisältö 1 Sopimuksen soveltamisala... 5 2 Työsuhteen alkaminen... 5

Lisätiedot

c) niitä henkilöitä, joiden työaika on säännöllisesti vähemmän kuin 20 tuntia viikossa.

c) niitä henkilöitä, joiden työaika on säännöllisesti vähemmän kuin 20 tuntia viikossa. Erityispalvelujen Työnantajaliitto ry Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry RUNKOSOPIMUS 1 Sopimuksen ulottuvuus 1. Tämä sopimus tulee noudatettavaksi työehtosopimuksena liittojen välillä tehdyllä

Lisätiedot

1 Sopimuksen soveltamisala

1 Sopimuksen soveltamisala 1 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO ry:n ja JULKIS- JA YKSITYISALOJEN TOIMIHENKILÖLIITTO JYTY ry:n välinen SUOMEN RIISTAKESKUSTA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2012 28.2.2014 1 Sopimuksen soveltamisala 1.1 Sopimus

Lisätiedot

Taide- ja kulttuuriala

Taide- ja kulttuuriala Taide- ja kulttuuriala Työsuhteen ehdot 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU taide- ja kulttuuriala Työsuhteen ehdot 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat

Lisätiedot

Urheilujärjestöjä koskeva työehtosopimus

Urheilujärjestöjä koskeva työehtosopimus Urheilujärjestöjä koskeva työehtosopimus 16.2.2005 30.9.2007 Erityispalvelujen Työnantajaliitto / Urheilutyönantajat ry Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry Urheilutyönantajat ry PL 30 (Eteläranta

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus

Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 1 SISÄLLYS I YLEISET MÄÄRÄYKSET....5

Lisätiedot

PlusTerveys Oy:n ja Tehy ry:n välinen. Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017

PlusTerveys Oy:n ja Tehy ry:n välinen. Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017 PlusTerveys Oy:n ja Tehy ry:n välinen Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017 Sisältö 1 Sopimuksen soveltamisala... 5 2 Työsuhteen alkaminen... 5 3 Työsuhteen päättyminen... 5 4 Työaika... 6 5 Lepoajat... 8

Lisätiedot

FINNAIR OYJ:N FINNAIRIN YLEMMÄT RY:N. välinen. Finnair Oyj:tä. koskeva T Y Ö E H T O S O P I M U S 1.6.2012 30.6.2014

FINNAIR OYJ:N FINNAIRIN YLEMMÄT RY:N. välinen. Finnair Oyj:tä. koskeva T Y Ö E H T O S O P I M U S 1.6.2012 30.6.2014 FINNAIR OYJ:N JA FINNAIRIN YLEMMÄT RY:N välinen Finnair Oyj:tä koskeva T Y Ö E H T O S O P I M U S 1.6.2012 30.6.2014 1 1 YLEISTÄ 1 2 TYÖSUHDE 2 3 PALKAT 3 4 TYÖAIKAMÄÄRÄYKSET 4 5 MATKUSTUSMÄÄRÄYKSET 9

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yksityistä opetusalaa koskeva työehtosopimus

Sisällysluettelo Yksityistä opetusalaa koskeva työehtosopimus Sisällysluettelo Yksityistä opetusalaa koskeva työehtosopimus 1 Sopimuksen ulottuvuus... 3 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus... 3 3 Työsuhteen alkaminen... 4 4 Työsuhteen päättyminen... 4

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017 Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017 KIINTEISTÖTYÖNANTAJAT ry PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM ry SISÄLLYS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 5 1 Soveltamisala 5 2 Keskusjärjestösopimukset

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017 Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017 KIINTEISTÖTYÖNANTAJAT ry PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM ry SISÄLLYS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 5 1 Soveltamisala 5 2 Keskusjärjestösopimukset

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO ry:n ja METO - METSÄALAN ASIANTUNTIJAT ry:n ja TOIMIEHTOLIITTO - TOEL ry:n

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO ry:n ja METO - METSÄALAN ASIANTUNTIJAT ry:n ja TOIMIEHTOLIITTO - TOEL ry:n 1 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO ry:n ja METO - METSÄALAN ASIANTUNTIJAT ry:n ja TOIMIEHTOLIITTO - TOEL ry:n välinen METSÄSTÄJÄIN KESKUSJÄRJESTÖN JA RIISTANHOITOPIIRIEN HENKILÖKUNTAA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

Lisätiedot

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY TYÖSOPIMUSMALLI YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Alla mainittu työnantaja ja ylempi toimihenkilö (jäljempänä toimihenkilö) ovat sopineet seuraavista työsuhteen ehdoista. Lisäksi on otettava huomioon mahdollisen

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.5.2010 31.3.2012

Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.5.2010 31.3.2012 Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.5.2010 31.3.2012 Sisällys I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 1 Soveltamisala... 1 2 Määritelmä... 1 3 Keskusjärjestöjen ja liittojen väliset muut sopimukset.. 2 4 Työn johto,

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUALAN VUOSILOMAOPAS

KIINTEISTÖPALVELUALAN VUOSILOMAOPAS KIINTEISTÖPALVELUALAN VUOSILOMAOPAS Reijo Mattila sopimusasiantuntija 2 VUOSILOMA KIINTEISTÖPALVELUALALLA Opas perustuu 1.4.2005 voimaan tulleeseen vuosilomalakiin ja kiinteistöpalvelualan työehtosopimusmääräyksiin.

Lisätiedot

Elokuva- ja tv-tuotantoa koskeva työehtosopimus

Elokuva- ja tv-tuotantoa koskeva työehtosopimus 1 Elokuva- ja tv-tuotantoa koskeva työehtosopimus I Yleiset määräykset... 3 1 Sopimuksen soveltamisala... 3 2 Työnjohto-oikeus... 3 3 Järjestäytymisoikeus... 3 4 Työsuhteen päättyminen ja irtisanomisajat...

Lisätiedot

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # "! &

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # ! & Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Sisällys I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 1 Soveltamisala... 1 2 Määritelmät... 1 3 Keskusjärjestöjen ja liittojen väliset muut sopimukset.. 2 4 Työn johto,

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus

Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 SISÄLLYS I YLEISET MÄÄRÄYKSET...5

Lisätiedot

LIIKUNTA- JA LIIKUNTAPALVELUALA

LIIKUNTA- JA LIIKUNTAPALVELUALA LIIKUNTA- JA LIIKUNTAPALVELUALA Työsuhteen ehdot yksityiselle sektorille 1.10.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat LIIKUNTA- JA LIIKUNTAPALVELUALAN PALKKA- JA MUUT

Lisätiedot

Elintarvikealan automiesten TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017. Elintarviketeollisuusliitto ry Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry

Elintarvikealan automiesten TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017. Elintarviketeollisuusliitto ry Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry Elintarvikealan automiesten TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017 Elintarviketeollisuusliitto ry Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry Elintarvikealan automiesten TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 31.3.2010

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 31.3.2010 Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 31.3.2010 KIINTEISTÖPALVELUT ry PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM ry SISÄLLYS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 5 1 Soveltamisala 5 2 Keskusjärjestösopimukset

Lisätiedot

KIINTEISTÖ- PALVELUALAN

KIINTEISTÖ- PALVELUALAN KIINTEISTÖ- PALVELUALAN työntekijöitä koskeva työehtosopimus 1.12.2013 31.1.2017 Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus 1.12.2013 31.1.2017 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Kiinteistötyönantajat

Lisätiedot

KIINTEISTÖ- PALVELUALAN

KIINTEISTÖ- PALVELUALAN KIINTEISTÖ- PALVELUALAN työntekijöitä koskeva työehtosopimus 1.11.2011 30.11.2013 Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus 1.11.2011 30.11.2013 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Kiinteistöpalvelut

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUALAN TYÖNTEKIJÖITÄ KOSKEVA

KIINTEISTÖPALVELUALAN TYÖNTEKIJÖITÄ KOSKEVA KIINTEISTÖPALVELUALAN TYÖNTEKIJÖITÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2006 30.9.2007 KIINTEISTÖPALVELUT ry PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM ry 1 SISÄLLYS I YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Soveltamisala... 5 2 Keskusjärjestösopimukset...

Lisätiedot

Suositus eläinlääkäriasemien ja eläinklinikoiden työehdoiksi

Suositus eläinlääkäriasemien ja eläinklinikoiden työehdoiksi Suositus eläinlääkäriasemien ja eläinklinikoiden työehdoiksi ERITYISALOJEN TOIMIHENKILÖLIITTO ERTO RY SUOSITUS ELÄINLÄÄKÄRIASEMIEN JA ELÄINKLINIKOIDEN TYÖEHDOIKSI Sisällys 1 Soveltamisala... 1 2 Työsuhteen

Lisätiedot

YLEISSOPIMUS 1.3.2012 31.3.2014

YLEISSOPIMUS 1.3.2012 31.3.2014 YLEISSOPIMUS 1.3.2012 31.3.2014 Sisällysluettelo YLEISSOPIMUS... 1 1 Sopimuksen ulottuvuus... 1 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus... 1 3 Työsuhteen alkaminen... 1 4 Työsuhteen päättyminen...

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yksityistä opetusalaa koskeva työehtosopimus

Sisällysluettelo Yksityistä opetusalaa koskeva työehtosopimus Sisällysluettelo Yksityistä opetusalaa koskeva työehtosopimus 1 Sopimuksen ulottuvuus... 3 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus... 3 3 Työsuhteen alkaminen... 4 4 Työsuhteen päättyminen... 4

Lisätiedot

T Y Ö E H T O S O P I M U S. 1 Soveltamisala 1. Tätä sopimusta sovelletaan Viittomakielialan Osuuskunta Vian palveluksessa oleviin tulkkeihin.

T Y Ö E H T O S O P I M U S. 1 Soveltamisala 1. Tätä sopimusta sovelletaan Viittomakielialan Osuuskunta Vian palveluksessa oleviin tulkkeihin. 1 Viittomakielialan Osuuskunta Via / Akavan Erityisalat ry T Y Ö E H T O S O P I M U S I YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 Soveltamisala 1. Tätä sopimusta sovelletaan Viittomakielialan Osuuskunta Vian palveluksessa

Lisätiedot

huvi-, teema- ja elämyspuistoja koskeva työehtosopimus

huvi-, teema- ja elämyspuistoja koskeva työehtosopimus huvi-, teema- ja elämyspuistoja koskeva työehtosopimus Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 1.4.2014 31.1.2017 Huvi-, teema- ja elämyspuistoja koskeva työehtosopimus 1.4.2014 31.1.2017 Palvelualojen

Lisätiedot

AVECRA OY:N 1.5.2012 30.4.2014 JUNAPALVELUHENKILÖKUNTAA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

AVECRA OY:N 1.5.2012 30.4.2014 JUNAPALVELUHENKILÖKUNTAA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS AVECRA OY:N JUNAPALVELUHENKILÖKUNTAA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2012 30.4.2014 Avecra Oy:n junapalveluhenkilökuntaa koskeva työehtosopimus 1.5.2012 30.4.2014 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Matkailu-

Lisätiedot