Työsopimus. - Työsopimuksen solmiminen - Työsuhteen aikana - Työsuhteen päättyminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työsopimus. - Työsopimuksen solmiminen - Työsuhteen aikana - Työsuhteen päättyminen"

Transkriptio

1 Työsopimus - Työsopimuksen solmiminen - Työsuhteen aikana - Työsuhteen päättyminen Henkilöstö- ja lakiasiain osasto, Jaana Sirkiä, Elina Tuisku

2 Säädöstausta Työsopimuslaki Minimi Virka- ja työehtosopimukset Muu lainsäädäntö Henkilöstöpolitiikka Yliopiston, valtion yleinen

3 Henkilöstöpolitiikan periaatteita Yksi työnantaja, yhteinen henkilöstöpolitiikka Henkilöstön yhdenvertainen kohtelu Syrjintäkiellot : yhdenvertaisuuslaki, tasa-arvolaki, Työsopimuslaki : työnantajan on muutoinkin kohdeltava työntekijöitään tasapuolisesti, ellei siitä poikkeaminen ole työntekijöiden tehtävät ja asema huomioon ottaen perusteltua (TSL 2:2.3) -samanlaisia tapauksia käsitellään samalla tavalla

4 Työsopimuksen solmiminen 1/2 Keskustelut työntekijän ja esimiehen välillä Rekrytointitarve - Yksikön henkilöstösuunnitelma Esimiehen selvitettävä etukäteen, millaisista ehdoista hän voi keskustella - Työntekijälle voi eräissä tilanteissa syntyä oikeus luottaa siihen, mitä esimies on luvannut Päätöksen palvelussuhteeseen ottamisesta tekee tiedekuntaneuvosto / dekaani / laitoksen johtaja

5 Työsopimuksen solmiminen 2/2 Työntekijä allekirjoittaa aina työsopimuksen itse Työntekijä viimeinen allekirjoittaja Laki tuntee suullisen työsopimuksen Helsingin yliopistossa aina kirjallinen työsopimus

6 Työntekijän tehtävät työsopimuksessa Nimike Usein jo pelkkä nimike kertoo riittävästi tehtävistä, esim. henkilöstösihteeri Työskentelypaikka ja työosoite Ei talo, vaan esim. maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Helsinki Yliopiston yhteinen linjaus siitä, miten määritellään Työtehtävän pääasiallinen sisältö Melko väljästi Ei aina välttämätön vrt. nimike

7 Työnantajan direktio-oikeus Työnantajalla direktio-oikeus = oikeus johtaa ja valvoa työtä -määräykset työn suorittamisesta työntekijällä velvollisuus noudattaa määräyksiä Työnantaja päättää, mitä, miten, milloin ja missä työtä tehdään

8 Työnantajalla tulkintaetuoikeus Työntekijä velvollinen noudattamaan työnantajan määräyksiä, vaikka olisi eri mieltä Koskee myös työehtosopimuksen tai työlainsäädännön tulkintaa Työnantaja vastaa tulkintansa lain- tai sopimuksenmukaisuudesta Työnantajalla oikeus yksipuolisesti muuttaa työn tekemistä ja työolosuhteita koskevia määräyksiä, ellei asiasta toisin sovittu tai määrätty

9 Direktio-oikeuden käyttämättömyys ei voi vakiintua ehdoksi Direktio-oikeutta rajoittaa: Lait (esim. työaikalaki) Työehtosopimus Työsopimuksessa sovittu Työntekijöiden yhdenvertaisen kohtelun vaatimus (syrjintäkiellot) Työturvallisuusnäkökohdat

10 Työsopimuksen kestoaika - koeaika Työsopimuksessa sovitaan koeajasta Etukäteen, ei voida jatkaa myöhemmin Vain ensimmäistä kertaa yliopiston palvelukseen tultaessa Sekä määräaikaisessa että vakituisessa työsuhteessa Enintään 4 kuukautta (vrt. virkasuhteisilla 6 kk) alle 8 kk kestävässä työsuhteessa enintään puolet työsuhteen kestosta Koeaikaa voidaan käyttää myös siirryttäessä yliopiston sisällä toiseen tehtävään Tehtävän oltava selkeästi eri tehtävä, esim. osastosihteeri tohtorikoulutettava

11 Työsopimuksen solmiminen määräaikaisuuden perusteet 1/3 Perustellusta syystä (työnantajan näkökulma) Määrätty työ - Työtä ei tehdä jatkuvasti (projektit) Kausiluonteisuus - Ei silloin, jos työtä teetetään esim kk vuodesta - Jouluapulaiset, pääsykokeet Työn luonne - Alan erityisluonne ja alan vakiintunut käytäntö - Työn ammattitaitovaatimukset Muu yrityksen toimintaan tai suoritettavaan työhön liittyvä syy Sijaisuus

12 Työsopimuksen solmiminen määräaikaisuuden perusteet 2/3 Arvioidaan työn erityispiirteitä myös työnantajan kannalta sijaispoolit esim. hoitoalalla Suurella työnantajalla samaa työtä tehdään todennäköisemmin -> käytännössä arviointi tiukempaa suuren kuin pienen työantajan kohdalla Työntekijän oma pyyntö

13 Työsopimuksen solmiminen määräaikaisuuden perusteet 3/3 Jos perusteltua syytä ei ole, työsopimus on voimassa toistaiseksi Käytännössä riitatilanteessa tämän toteaminen tapahtuu tuomioistuimen kautta Työnantajan näytettävä perusteltu syy Erikseen kielletty toistuvat määräaikaisuudet ilman perusteltua syytä Jokaiselle määräaikaiselle sopimukselle oltava perusteltu syy, arvioidaan kutakin sopimusta itsenäisesti -> hyvin lyhyet sopimukset vaikeita

14 Työajat Virastotyöaika atk-henkilöstö hallintohenkilöstö kirjastohenkilöstö tutkimushenkilöstö osa opetusta ja tutkimusta avustavasta henkilöstöstä ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävät tehtävät Viikkotyöaika pääosa opetusta ja tutkimusta avustavasta henkilöstöstä ammattinimikkeet kiinteistöhenkilöstö maataloustyöntekijät

15 Työajat opettajien vuotuinen työaika 1600 tuntia assistentit, lehtorit, yliopistonlehtorit, professorit, päätoimiset tuntiopettajat, apulaisopettajat, yliopisto-opettajat

16 Työntekijän velvollisuuksia kuuliaisuusvelvollisuus = tehtävä työ huolellisesti noudattaen työnantajan määräyksiä noudatettava työturvallisuusmääräyksiä, vältettävä muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua Kilpailevan toiminnan kielto, ilman työnantajan suostumusta Liike- ja ammattisalaisuuksien käyttö omaksi eduksi ja ilmaiseminen muille työsuhteen aikana (työsuhteen jälkeen = sovittava erikseen)

17 Vakituisen työsuhteen päättyminen työntekijän irtisanoutuminen Työntekijä ei tarvitse irtisanomisperustetta eroamisiän saavuttaminen: työsuhde päättyy sen kalenterikuukauden päättyessä, jolloin työntekijä täyttää 68 vuotta Paitsi jos sovitaan määräaikaisesta jatkamisesta Irtisanoutumisilmoituksen täyttäminen vaaditaan palkanmaksun lopettamiseksi

18 Työntekijän noudatettavat irtisanomisajat Työntekijän noudatettavat irtisanomisajat ovat seuraavat: 14 päivää, jos työsuhde jatkunut keskeytyksittä enintään 5 vuotta; ja 1 kuukausi, jos työsuhde jatkunut keskeytyksittä yli 5 vuotta.

19 Määräaikaisen työsuhteen päättyminen (1/2) Määräaikainen työsopimus päättyy määräajan tultua täyteen Mitään erillistä ilmoitusta työsuhteen päättymisestä ei pääsääntöisesti tarvita Kesken olevat perhevapaat tai sairausloma eivät vaikuta määräaikaisen työsuhteen päättymiseen Jos työsopimusta on tarkoitus jatkaa, on uusi sopimus syytä tehdä vanhan ollessa vielä voimassa Jos työnantaja sallii työntekijän jatkaa työtä työsopimuskauden päättymisen jälkeen, voidaan työsuhdetta tapauksittain katsoa jatketun toistaiseksi

20 Määräaikaisen työsuhteen päättyminen (2/2) Alle 5 vuodeksi tehtyä määräaikaista työsopimusta ei kumpikaan sopimusosapuoli voi irtisanoa, ellei irtisanomismahdollisuudesta ole erikseen sovittu Sovitaan ruksaamalla työsopimuslomakkeesta: Määräaikaisessa työsopimuksessa noudatetaan työsopimuslain mukaista irtisanomisaikaa Käytännössä yliopistolla hyväksytään kuitenkin aina työntekijän irtisanoutuminen Työnantajalla on oltava irtisanomiseen lainmukainen peruste - työntekijä sen sijaan ei tarvitse irtisanomisperustetta.

21 Käytännön asioita kaikki päättymistilanteet Vuosilomat Kaikissa työsuhteen päättymistilanteissa pyritään siihen, että lomat pidetään lomana Ne lomat, joita ei ole pidetty työsuhteen päättymiseen mennessä, tulee maksaa lomakorvauksina lopputilin yhteydessä Lopputili Lopputili maksetaan normaalina palkanmaksupäivänä (sovittu työsopimuksessa)

22 Työtodistus (1/2) Työntekijällä on oikeus saada pyynnöstään kirjallinen työtodistus työsuhteen päätyttyä Pyyntö esitettävä pääsääntöisesti 10 vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä Työtodistus kannattaa antaa heti työsuhteen päätyttyä, vaikkei sitä erikseen pyydettäisikään myöhemmin hankalaa laatia Työtodistuksesta on ilmettävä Työsuhteen kesto Työtehtävien laatu

23 Työtodistus (2/2) Työntekijän nimenomaisesta pyynnöstä todistuksessa on lisäksi mainittava Työsuhteen päättymisen syy Arvio työntekijän työtaidosta ja käytöksestä Työvoimaviranomaiset saattavat edellyttää työntekijältä työtodistusta, josta selviää työsuhteen päättymisen syy Tämän vuoksi työntekijältä kannattaa aina kysyä, haluaako hän tämän tiedon työtodistukseen

24 Työsopimuksen muuttaminen Työsopimuksen muuttaminen: työsopimuksessa sovitut ehdot sitovat myös työnantajaa työsuhteen ehdot voivat tulla sitovaksi myös sopimuksenvaraisen käytännön kautta = saavutettu etu. Esim. tallennusvirhe ei muodostu saavutetuksi eduksi. sopimuksen yksipuolinen muuttaminen mahdollista vain, jos on olemassa sopimuksen irtisanomisperuste

25 Muutoksista voidaan aina sopia työntekijän kanssa Sopimisen rajoitukset: Ei vastoin lakien ja työehtosopimusten pakottavia määräyksiä Ei saa sisältää kohtuuttomia ehtoja Vain harvoin on tarpeellista tehdä kokonaan uusi työsopimus

26 Työsuhteen ja virkasuhteen eroja Koeajan pituus (4 kk, 6 kk) Määräaikainen työsuhde saadaan irtisanoa vain, jos siitä on sovittu Määräaikaisen työsuhteen ketjuuntuminen Erimielisyyksien käsittelypaikka: käräjäoikeus, virkamieslautakunta

27 Työsuhteen epätavalliset päättymistavat Työsuhde voi joskus päättyä myös siten, että Työnantaja irtisanoo työsopimuksen - Henkilöön liittyvillä asiallisella ja painavalla perusteella - Taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla Työnantaja purkaa työsopimuksen - Koeajalla - Henkilöön liittyvällä erittäin painavalla perusteella Työnantaja pitää työsopimusta purkautuneena Kaikissa näissä tilanteissa tulee olla yhteydessä henkilöstö- ja lakiasiain osastoon!

28 I Irtisanominen henkilöön liittyvillä perusteilla: Menettelykysymyksiä (1/2) Työnantaja ei saa irtisanoa työntekijän työsuhdetta henkilöön liittyvillä perusteilla, ellei työntekijälle ole ensin annettu varoituksella tilaisuutta korjata menettelyään Ennen varoituksen antamista on syytä kuulla työntekijää Varoitus annettava kirjallisena, jotta voidaan todistaa Tietty määrä varoituksia EI johda automaattisesti irtisanomisperusteen täyttymiseen Huomautus on varoitusta lievempi keino puuttua työntekijän moitittavaan menettelyyn

29 I Irtisanominen henkilöön liittyvillä perusteilla: Menettelykysymyksiä (2/2) Työntekijälle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen työsuhteen irtisanomista Työsuhteen päättämisilmoitus on toimitettava työntekijälle henkilökohtaisesti Jos ei mahdollista, voidaan toimittaa myös kirjeitse tai sähköisesti - tällöin ilmoituksen katsotaan tulleen työntekijän tietoon seitsemäntenä päivänä lähettämisestä

30 Työnantajan noudatettavat irtisanomisajat Työnantajan noudatettavat irtisanomisajat ovat seuraavat: 14 päivää, jos työsuhde jatkunut keskeytyksittä enintään yhden vuoden; Yksi kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli vuoden mutta enintään neljä vuotta; Kaksi kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli neljä mutta enintään kahdeksan vuotta; Neljä kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli kahdeksan mutta enintään 12 vuotta; ja Kuusi kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli 12 vuotta.

31 Irtisanomisaikojen laskenta Irtisanomisilmoituksen toimittamispäivää ei lasketa irtisanomisaikaan, vaan irtisanomisaika lähtee sitä seuraavasta päivästä Jos irtisanominen toimitetaan ja henkilöllä on 2 kuukauden irtisanomisaika, työsuhteen viimeinen päivä on Jos henkilö irtisanoutuu ja hänellä on 14 päivän irtisanomisaika, työsuhteen viimeinen päivä on 31.3.

32 II Työsuhteen purkaminen koeajalla: Menettely Koeajan kuluessa työsuhde voidaan molemmin puolin purkaa Peruste ei kuitenkaan saa olla syrjivä tai koeaikaan nähden epäasiallinen Työntekijää on kuultava ennen koeaikapurkua Jos työsuhde puretaan koeajalla, se päättyy heti Purkuilmoitus on syytä toimittaa työntekijälle henkilökohtaisesti Jos tämä ei ole mahdollista, voi lähettää myös postitse tai sähköpostitse koeajan kuluessa

33 III Työsuhteen purkaminen: Menettely Työsuhteen purkaminen muutoin kuin koeajalla on mahdollista vain erityisen painavasta syystä Purettaessa työsuhde päättyy heti (ilman irtisanomisaikaa) Varoitusta ei edellytetä Purkaminen toimitettava kirjallisesti Työntekijälle varattava tilaisuus tulla kuulluksi työsopimuksen päättämisen syistä

34 IV Työsuhteen purkautuneena pitäminen Jos työntekijä on ollut poissa vähintään seitsemän päivää ilmoittamatta sinä aikana pätevää syytä poissaololleen, Työnantaja saa käsitellä työsopimusta purkautuneena poissaolon alkamisesta lukien. Kysymys pääsääntöisesti kalenteripäivistä, ei työpäivistä Jos poissaolosta ei ole voitu ilmoittaa toiselle sopijapuolelle hyväksyttävän esteen vuoksi, työsopimuksen purkautuminen peruuntuu Ei siis riitä, että toimittaa esimerkiksi lääkärintodistuksen jälkikäteen tulee olla pätevä peruste nimenomaan ilmoittamatta jättämiselle

Naantalin kaupungin henkilöstö Palautteen antaminen työstä

Naantalin kaupungin henkilöstö Palautteen antaminen työstä Naantalin kaupungin henkilöstö Palautteen antaminen työstä Tässä oppaassa käydään läpi palautteen antamista työstä. Palautteen antamisen lisäksi oppaaseen on kirjattu Naantalin kaupungissa käytössä olevat

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 4. uudistettu painos ISBN 952-213-135-0 Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

TYÖSUHDEOPAS. Tässä uudistuneessa painoksessa on otettu huomioon kevääseen 2004 mennessä vahvistettu lainsäädäntö. ISBN 951-8968-45-4

TYÖSUHDEOPAS. Tässä uudistuneessa painoksessa on otettu huomioon kevääseen 2004 mennessä vahvistettu lainsäädäntö. ISBN 951-8968-45-4 1 TYÖSUHDEOPAS SEFEn työsuhdeopas esittelee työelämän tärkeimmät säännökset. Opas on tukenasi, kun teet työsopimusta tai kun muuten haluat varmistua työsuhteesi ehdoista ja myös, jos työsuhteen päättymisessä

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä?

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Aloitamme Kuntatyönantajassa artikkelisarjan, jossa kerromme palvelussuhteen alkamisen, sen kulkuun ja päättymiseen liittyviä juridisia perusasioita.tässä

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10. 18.11.2014 HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.2014, 109 ) Sisältö 1 Tukea työnantajuuteen 4 1.1 Oppaassa käytettävät

Lisätiedot

Yrittäjän työlainsäädäntöopas

Yrittäjän työlainsäädäntöopas Yrittäjän työlainsäädäntöopas Yrittäjänaisten Keskusliitto ry Kaisaniemenkatu 1 B a 4 00100 Helsinki Puh. (0) 4 4140 Fax. (0) 4 41 40 www. yrittajanaiset.fi Sirpa Majaniemi 2007 Esipuhe Yrittäjänaisten

Lisätiedot

Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen

Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen 2. Tarkistettu painos. 2014 PDF sähköinen kirja TJS Opintokeskus ISBN 978-952-5091-24-3 Kannen sarja-asu KEDM Taitto: Taittopalvelu Yliveto Oy Seppo Koskinen Potkut?

Lisätiedot

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Työsopimuslaki Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Sisällys 1 Lain rakenne ja soveltamisala... 4 2 Työsopimuksen tekeminen... 6 Muoto... 6 Kesto... 8 Koeaika... 10 3 Työnantajan velvollisuudet...

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

Työnantaja ei saa menetellä työsuhteessa tavalla, joka voi vaarantaa yliopistolain 6 :n mukaista tutkimuksen, taiteen tai opetuksen vapautta.

Työnantaja ei saa menetellä työsuhteessa tavalla, joka voi vaarantaa yliopistolain 6 :n mukaista tutkimuksen, taiteen tai opetuksen vapautta. OHJEITA PROFESSORILLE TYÖSOPIMUKSEN TEKOON Työsuhde perustuu työsopimukseen, jossa sovitaan työn tekemisestä toiselle palkkaa tai muuta vastiketta vastaan työnantajan johdolla ja valvonnan alaisena. Virkasuhde

Lisätiedot

Työhönotto ja rekrytointi

Työhönotto ja rekrytointi Työhönotto ja rekrytointi 1. ENNEN TYÖPAIKAN AVOIMEKSI JULISTAMISTA TARKISTETTAVA, VOIDAANKO HENKILÖITÄ PALKATA Eräiden ryhmien etusija ennen uuden työntekijän palkkaamista osa aikaisella työntekijällä

Lisätiedot

MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET

MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET KAAKKOIS-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRI Tarkastaja Asko Ojala Tarkastaja Aila Saarentaa MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET KAAKKOIS-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRI 2 MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN!

TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN! TYÖELÄMÄN ABC TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN! Työelämässä pärjää, kun osaa pelisäännöt. Ne ovat kaikille samat. Omista oikeuksista kannattaa pitää kiinni ja omat velvollisuudet pitää myös tuntea. Työelämän ABC-opas

Lisätiedot

Lukijalle. Työmarkkina-avain on tarkoitettu oppaaksi työelämään tuleville ja siellä jo toimiville.

Lukijalle. Työmarkkina-avain on tarkoitettu oppaaksi työelämään tuleville ja siellä jo toimiville. Työmarkkina-avain Työmarkkina-avain ISBN 951-9148-93-0 Julkaistu Työsuojelurahaston tuella Graafinen suunnittelu: Innocorp Oy/Aija Honkanen Kirjapaino: Erweko Painotuote Oy Copyright: Leena Seretin Lukijalle

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISSN 1456-257X ISBN 978-952-479-049-9 Multiprint Oy, Tampere 2008 20. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013 Työsuojeluhallinto Tampere 2013 ISSN 1456-257X ISBN 978-952-479-109-0 Multiprint Oy, Tampere 2013 24. painos 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

lähihoitajan opas työelämään

lähihoitajan opas työelämään lähihoitajan opas työelämään Hyvä lähihoitaja, Työelämän pelisäännöt ovat monisäikeisiä ja välillä hankaliakin. Työntekijällä ja työnantajalla on oikeuksia ja velvollisuuksia toisiaan kohtaan. Näistä asioista

Lisätiedot

Opas löytyy työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kotisivuilta sekä Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin kotisivulta. Helsingissä 1.9.

Opas löytyy työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kotisivuilta sekä Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin kotisivulta. Helsingissä 1.9. Työmarkkina-avain Työmarkkina-avain ISBN 951-9148-93-0 Julkaistu Työsuojelurahaston tuella Graafinen suunnittelu: Innocorp Oy/Aija Honkanen Kirjapaino: Erweko Painotuote Oy Copyright: Leena Seretin Saatteeksi

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2010 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2010 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2006 SSN 1456-257X ISBN 952-479-034-3 Kirjapaino Hermes, Tampere 2006 18. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

Lyhyesti tietoa työelämästä

Lyhyesti tietoa työelämästä Lyhyesti tietoa työelämästä Työnhaku ja valmistautuminen Työnhakuun valmistautuminen, mieti o Mitä haluat työltäsi o Mitä koulutuksesi, kokemuksesi, henkilökohtaiset ominaisuutesi mahdollistavat / mitä

Lisätiedot

Julkaisija STTK-Opiskelijat ry Mikonkatu 8 A PL 421 00101 Helsinki

Julkaisija STTK-Opiskelijat ry Mikonkatu 8 A PL 421 00101 Helsinki Toimihenkilökeskusjärjestö STTK käyntiosoite Mikonkatu 8 A, 6. kerros postiosoite PL 421 00101 Helsinki puhelin (09) 131 521 sähköposti etunimi.sukunimi@sttk.fi www.sttk.fi Toimihenkilökeskusjärjestö STTK

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perhe- ja sosiaalipalvelut OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perhe- ja sosiaalipalvelut OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ SISÄLLYS 1. ALUKSI. 2 2. AVUSTAJAN ETSIMINEN. 3 3. TYÖSOPIMUKSEN TEKEMINEN...3. 4. VAKUUTUSTEN OTTAMINEN JA VAHINKOTILANTEET..

Lisätiedot

1. Urheiluyhdistys työnantajana

1. Urheiluyhdistys työnantajana 1. Urheiluyhdistys työnantajana Suurin osa liikunnan ja kansalaisjärjestöjen työstä tehdään vapaaehtoisten voimin talkootyönä. Rajanveto talkootyön ja työsuhteessa tehdyn työn välillä on kuitenkin ollut

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Taloushallintoalan työehtosopimus

Taloushallintoalan työehtosopimus 1000 750 500 250 0 Taloushallintoalan työehtosopimus 1.11.2013 31.10.2016 Palvelualojen työnantajat PALTA/ Tilitoimistojen Työnantajayhdistys Ammattiliitto Pro Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO 2001

Lisätiedot

TYÖPAIKALLA NÄHTÄVÄNÄ OLTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 2004

TYÖPAIKALLA NÄHTÄVÄNÄ OLTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 2004 Toimittaneet Harri Hietala Keijo Kaivanto TYÖPAIKALLA NÄHTÄVÄNÄ OLTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 2004 JA YHTEISTOIMINTALAKI TALENTUM Helsinki 2004 Talentum Media Oy sekä Harri Hietala ja Keijo Kaivanto ISBN 952-14-0778-6

Lisätiedot

Koeajasta työsopimussuhteessa

Koeajasta työsopimussuhteessa Liisa Lehtimäki Koeajasta työsopimussuhteessa 1. Johdanto Koeajan tarkoitus kuvataan yleensä myönteiseksi työsuhteen molemmille osapuolille. Kumpikin voi testata odotustensa täyttymistä; työtekijä työn

Lisätiedot

TEM raportteja 33/2013

TEM raportteja 33/2013 TEM raportteja 33/2013 Nollatyösopimukset - työoikeudellinen selvitys Työryhmän jäsenet: Susanna Siitonen, TEM (pj) Anne-Mari Mäkinen, TEM (siht.) Juha Ojala, PAM ry Erkki Rantamaa, SEL ry Inka Douglas,

Lisätiedot