MaMuPlus-projekti VÄLIRAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MaMuPlus-projekti VÄLIRAPORTTI"

Transkriptio

1 MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI PROJEKTIN NIMI MaMuPlus-projekti 2. YHTEYSTIEDOT Projektin toteuttajaorganisaatio: Työvalmennussäätiö Tekevä Matarankatu Jyväskylä puh Projektista vastaavat: Toimitusjohtaja Harri Halttunen Puh Projektipäällikkö Anu Laasanen Puh Projektin taloushallinto: Talouspäällikkö Asko Hiltunen puh Laskenta-assistentti Tero Muikku puh /14

2 3. JOHDANTO MaMuPlus-projekti Työvalmennussäätiössä Tekevässä on kehitetty maahanmuuttajille kohdennettuja työllistymistä edistäviä palveluja vuodesta 2003 alkaen. Kehittämistyön tuloksena Tekevä on pystynyt tarjoamaan maahanmuuttajille valmennuksellisia työharjoittelu-, työelämänvalmennus- tai tukityöllistämispaikkoja maahanmuuttajan osaamista vastaavassa työyksikössä sekä erilaisia tukipalveluja /kursseja. Maahanmuuttajien suomalaisen työkulttuurin ymmärtämistä ja yksilöllistä vahvistumista on tuettu yksilö, - ryhmä- ja työvalmennuksen avulla. Yksilövalmennuksen tärkein tehtävä on ollut yhdessä maahanmuuttajan ja työhallinnon kanssa työllistymisprosessin suunnitteleminen ja sen vastuullinen toteuttaminen. Toiminnallisella ryhmävalmennuksella on pyritty vaikuttamaan maahanmuuttajien työelämäntietoisuuteen, sosiaalisen vahvistumiseen ja vertaistukeen. (Liite 1: MaMu-palvelun kaavio) alkaneen MaMuPlus-projektin tarkoitus on ollut työttömien työnhakijoiden (maahanmuuttajien ) työmarkkinavalmiuksien parantaminen ja avoimille työmarkkinoille työllistymisen edistäminen. Työhön valmennusta on toteutettu tuotannollisessa työssä valmennuksellisin keinoin sekä Tekevän eri yksiköissä että yhä suurenevassa määrin suoraan yrityksissä. Projektin tarkoitus on ollut mennä kokeilemaan ja kehittämään suoraan yrityksissä tapahtuvaa valmennusta. On kehitetty menetelmiä ja rakennettu yhteistyötä työnantajien, työhallinnon ja verkoston kanssa. Tavoite on aina ollut maahanamuuttajien työllistymisen parantaminen. MaMuPlus projektin kohderyhmänä ovat olleet sellaiset maahanmuuttajat, jotka ovat syrjäytymisvaarassa ja ovat tarvinneet yksilöllisesti suunniteltuja työllistymisprosesseja tukea sen toteutuksessa.. 4. PROJEKTIN TARKOITUS JA TAVOITTEET MaMu Plus projektin toiminnan tarkoitus on ollut etsiä uusia innovatiivisia menetelmiä maahanmuuttajien työllisyyden edistämiseksi. Keskeisenä kehittämisalueena on ollut monipuolisen työhönvalmennuksen laajentaminen yrityksiin. (Liite 2: MaMuPluskaavio) Tavoite on ollut kehittää yritysyhteistyötä, verkostotyötä ja löytää menetelmiä, joiden avulla voidaan toteuttaa työvalmennusta suoraan yrityksissä. Yrityksissä toteutettavassa työhönvalmennuksessa on hyödynnetty kaikkia Tekevällä käytettyjä valmen- 2/14

3 nuksen keinoja, esim. yksilövalmennus, valmennussuunnitelmat, valmennuspalaverit, arviointi jne. 5. PROJEKTIN KOHDERYHMÄ MaMuPlus projektin kohderyhmänä ovat olleet Jyväskylässä asuvat työttömät vuotiaat maahanmuuttajat, jotka ovat olleet syrjäytymisvaarassa ja joiden työmarkkinoille pääsy ilman yksiköllistä suunnittelua, sekä heille kohdennettua tukea on vaikeutunut. Vuonna 2009 on MaMuPlus projektin palvelun piirissä ollut n. 70 maahanmuuttajataustaista henkilöä, joista 16 henkilöä oli Tekevässä työvalmennuksessa ja 34 henkilöä oli tuetussa työhönvalmennuksessa yrityksessä. Loput maahanmuuttajista ovat olleet ohjaustoimenpiteessä: osallistuneet ryhmävalmennukseen, olleet yksilövalmennuksessa tai suunnattu palveluohjauksen avulla ammatilliseen koulutukseen/kurssille. MaMuPlus-projektiin osallistuneiden maahanmuuttajien koulutustausta ja työkokemus kotimaassaan on ollut vaihteleva. MaMuPlus-projektin palveluun pääseminen ei ole edellyttänyt asiakkailta ammatillista koulutusta eikä työkokemusta. Lähivalmennus ja yksilöllisesti suunniteltu työllistymisprosessi on ollut toiminnan peruspilareita, joka on auttanut asiakkaita arjen hallinnassa, tarvittavan ammatillisen osaamisen vahvistamisessa, sekä räätälöityjen työelämän polkujen rakentamisessa ja toteutumisessa. MaMuPlus-projektiin on osallistunut maahanmuuttajia, jotka ovat tulleet Suomeen asumaan monista eri maista ja eri syistä. Suurin osa ovat olleet paluumuuttajia tai pakolaisia. Hieman vähemmän on ollut MaMuPlus-projektissa maahanmuuttajia, jotka ovat muuttaneet Suomeen avioliiton vuoksi. MaMuPlus-projektin kohderyhmää ei ole määritelty kansalaisuuden perusteella, vaan tarvelähtöisesti. Esimerkiksi monella maahanmuuttajalla, joilla on Suomen kansalaisuus, on kuitenkin heikot valmiudet pärjätä suomalaisessa yhteiskunnassa ja löytää itsenäisesti työtä. Projektiin osallistuneiden kohdalla puhutaan mieluummin kansallisuudestaan, eli heidän lähtömaastaan. Käytetään termiä maahanmuuttajataustainen henkilö. 3/14

4 6. PROJEKTIN TOIMINTAMALLI JA KEINOT 6.1. Orientaatiojakso MaMuPlus-projekti MaMuPlus-projektia on toteutettu ohjauksen, yksilövalmennuksen, ryhmävalmennuksen ja työvalmennuksen keinoin, sekä erilaisten tukipalvelujen avulla. MaMuPlusprojekti rahoituksella on kehitetty yhteistyötä yrityksien kanssa ja rakennettu menetelmiä maahanmuuttajien valmennuksen toteuttamiseksi yrityksissä. MaMUPlus-projektissa toteutettu valmennus on aloitettu aina orientaatiojaksolla. Pääsääntöisesti sitä on toteutettu yksilövalmennuksen ja ryhmävalmennuksen keinoin. Tarvittaessa on käytetty myös Tekevän työyksiköissä tapahtuvaa lyhytkestoista työvalmennusjaksoa. Orientaatiojakson tavoitteena on ollut kartoitaa maahanmuuttajan valmiudet selviytyä työssä ja työyhteisössä. Jakson tarkoitus on selkeyttää maahanmuuttajan valmennuksen tavoitteet: työllistyminen, ammatillisen osaamisen ja ammattisanaston vahvistaminen tai suomalaisen työelämään tutustuminen Yksilövalmennus, ohjaus ja neuvonta 6.3. Työvalmennus Yksilövalmennus eli maahanmuuttajan yksilöllinen ohjaus ja hänen työllistämispolun koordinointi on ollut MaMuPlus-projektin yksi keskeinen työkalu. Käytännössä se on tarkoittanut maahanmuuttajien yksilöllisten työllistämispolkujen rakentamista, valmennuksellista tukea ja ohjausta sen polun toteutuksessa sekä kulttuuritulkkina toimimista työnantajan ja maahanmuuttajan välillä. Keskusteluissa yksilövalmentajan kanssa on pyritty löytämään parhaat mahdolliset vaihtoehdot ammatillisen osaamisen vahvistamiseksi ja työllistymiseksi. Työllistymisprosessin suunnitelmallista ja tavoitteellista toteutumista varten on jokaiselle maahanmuuttajalle laadittu yksilölliset valmennussuunnitelmat. Suunnitelmien etenemistä on seurattu kuukausittain valmennuspalavereissa. Tarvittaessa on pystytty hyödyntämään Tekevän sisäisiä tukipalveluja, jotka tukevat suomalaisen työelämän tuntemista ja työpaikalle kiinnittymistä. Työvalmennus on pitänyt sisällään maahanmuuttajien valmiuksia ja osaamista huomioivan työvalmennuksen jossakin Tekevän 16 työyksikössä tai suoraan yrityksissä Tekevällä tapahtuvan valmennusjaksojen aikana on ollut mahdollisuus kehittää omia ammattitaitoja suomalaiseen työelämään soveltuvaksi, opiskella ammattia ja saada arvokasta työkokemusta. Yrityksissä tapahtuvan työvalmennuksen päällimmäinen tavoite on ollut aina työllistyminen ko. yritykseen. Valmennusprosessissa on hyödynnetty työvoimapoliittisia toimenpiteitä: työharjoittelu tai työelämänvalmennus, palkkatuettu työ jne. (Liite 3: Valmennus yrityksessä) 4/14

5 Työyhteisön tarjoama mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen on ollut maahanmuuttajille erittäin tärkeä, sillä sitä kautta vahvistuivat maahanmuuttajien itseluottamus, suomen kielen osaaminen ja valmiudet ymmärtää suomalaista työkulttuuria. Työvalmennus yrityksissä on aloitettu aina kuukauden kestävällä työelämänvalmennusjaksolla. Sen aikana on maahanmuuttajalla ja työnantajalla mahdollisuus tutustua toisiinsa ja varmistua onko valittu työpaikka ollut maahanmuuttajalle oikea valinta. Jos maahanmuuttaja on ollut motivoitunut ja hänellä on ollut riittävästi valmiuksia onnistua työssä, niin sopimusta on jatkettu vielä mahdollisuuksien ja tarpeiden mukaan kunnes maahanmuuttajan työpanos on työnantajalle osoittautunut hyödylliseksi. Valmennuksen tuloksena on synnytetty uusi työpaikka yritykseen! Useasti työnantajat ovat hyötyneet myös palkkatuesta, jonka aikana myös valmennusta ja tiivistä yhteydenpitoa työnantajan kanssa on jatkettu. Maahanmuuttajan työllistyessä yritykseen ns. kovalla rahalla asiakassuhde MaMuPlus-projektiin päättyy. (Liite 3: Valmennus yrityksessä) 6.4. Ryhmävalmennus MaMuPlus-projektin asiakkaille on aina kerran viikossa ollut toiminnallinen ja tietopohjainen ryhmävalmennus. Tarkoituksena on ollut tukea maahanmuuttajien integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja minä identiteetin rakentamista uudessa yhteiskunnassa. Ryhmävalmennuksen sisältö on aina ollut tietopohjainen, vaikka sitä on toteutettu toiminnallisesti ja vertaistukiperiaatteella: vierailut oppilaitoksissa (Jyväskylässä ja Keski-Suomessa) tietoa suomalaisesta työjärjestelmästä, ammattitutkinnon tarpeellisuudesta ja sen toteuttamisen mahdollisuuksista yritysvierailut ja tutustuminen eri ammatteihin suomen kielen harjoittaminen ja vahvistaminen tutustuminen harrastus- ja vapa-aikamahdollisuuksiin tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta (Liite 4: Toiminnan keinot) 7. YRITYSYHTEISTYÖ Helmikuussa 2009 alkaneen MaMuPlus projektin toiminnan tarkoitus on ollut etsiä uusia innovatiivisia menetelmiä maahanmuuttajien työllisyyden edistämiseksi. 5/14

6 Projektin yksi keskeisimpiä kehittämisalueita on ollut yritysyhteistyön suunnitteleminen, rakentaminen ja vahvistaminen sekä kokonaisvaltaisen työhönvalmenuksen toteuttaminen yrityksissä. Vuonna 2009 projektin yhteistyö yrityksien kanssa on käynnistynyt hyvin ja se on ollut toimiva (Liite 3: Valmennus yrityksessä). Yrityksiltä, joissa maahanmuuttajia on ollut valmennuksessa on tullut aitoa ja positiivista palautetta asioiden sujuvuudesta ja toimivuudesta. MaMuPlus-projekti on toiminnallansa selvästi vähentänyt myös työnantajien ennakkoluuloja maahanmuuttajia kohtaan. Yritys- ja yhdistyskontakteja on vuoden 2009 aikana ollut n. 70. Lähes kaikissa yrityksissä on käyty henkilökohtaisesti kertomassa MaMuPlus-projektin toiminnasta. Yhteistyö yrityksien kanssa on osoittautunut odotettua tuloksellisemmaksi. (Liite 5: Ma- MuPlus asiakkaat ja toteutus). MaMuPlus-projektin käytännön työn ja tuloksien pohjalta voidaan toteaa, että yrityksissä toteutettava työhön valmennus vahvistaa maahanmuuttajan kiinnittymistä yritykseen ja edesauttaa hänen työllistymistä ko. yritykseen. Vuoden 2009 aikana kehitetty Valmennus yrityksessä mallin rakenne on mutkaton ja toimiva: Maahanmuuttajat ohjautuvat MaMU-plus projektiin työhallinnon kautta (Jyväskylän TE-toimisto, TYP). Projektirahoituksella on voitu luoda palvelu, joka on käytännöntyössä tiiviinä linkkinä työnantajan, työhallinnon ja asiakkaan välillä. Palvelu tarjoa lähivalmennuksellista tukea maahanmuuttajalle sekä moraalista ja byrokraattista tukea työnantajalle. Toiminnan peruspilari on ollut yksilöllisten työllistymisprosessien toteuttaminen yrityksissä maahanmuuttajan ja työnantajan tarpeita huomioiden. Työllistymisprosessissa käytetään yksilöllisiä työvoimapoliittisia toimenpiteitä, jotka suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä TE-toimiston kanssa. MaMuPlus -projekti on osoittanut, että projektissa kehitetyistä palveluista on selvästi suoranaista vaikuttavuutta maahanmuuttajien työllistymiseen. Ma- MusPlus projektin rahoituksella on kehitetty toiminnan seuraavia alueita: - selkeä ja rakenteellinen asiakasyhteistyö TE-toimiston kanssa - laaja ja toimiva yritysyhteistyö - yrityksille tarjottava moraalinen ja byrokraattinen tuki 6/14

7 - maahanmuuttajien yksilöllisen työllistämispolun suunnittelu MaMuPlus-projekti - asiakkaiden henkilökohtainen valmennus, ohjaus ja mentorointi. MaMuPlus-projektin käytännön työ on osoittanut, että työllisyyttä edistävää ja yrityksiin työllistymistä edesauttavaa kokonaisvaltaista valmennusta tarvitsevat maahanmuuttajataustaiset henkilöt tulevaisuudessa yhä suurenevassa määrin. 8. YKSILÖLLINEN TYÖLLISTYMISPROSESSI JA VALMENNUS JOHTAA TULOKSIIN Projektin käytännön toiminnan periaatteena on ollut yksilöllisten työllistymisprosessien ja monipuolisen valmennuksen kautta edesauttaa maahanmuuttajia pääsemään suomalaiseen työelämään, rakentamaan harrastuspohjainen vapaa-ajan verkosto, sekä sopeutumaan uuteen kotipaikkakuntaan MaMuPlus-projektin yhtenä tärkeämpänä kehittämisalueena on ollut tekeväläisen valmennuksen siirtäminen yrityksiin ns. Valmennus yrityksessä mallin kehittäminen. MaMuPlus-projektin yksi keskeinen toiminta on ollut yksilöllisten työllistymispolkujen suunnitteleminen ja toteuttaminen, jonka on vastannut parhaalla mahdollisella tavalla maahanmuuttajien erityistarpeisiin. Maahanmuuttajien ja projektityöntekijöiden välillä on käyty kahdenkeskisiä keskusteluja, puhuttu työn merkityksestä, suunniteltu tulevaisuutta ja etsitty työllistymisen mahdollisuuksia. Työllistymisprosessi on suunniteltu yhteistyössä TE-toimiston kanssa. Työhönvalmennusta on tuettu oikeassa työympäristössä tapahtuvalla työvalmennuksella. Yhdessä maahanmuuttajan kanssa on laadittu valmennussuunnitelmat, kartoitettu työ-, koulutuksen- ja oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksia ja suunniteltu tulevaisuutta. Osallistuminen MaMuPlus-projektiin on ollut maahanmuuttajille tavoitteellista. Jo alkuvaiheessa kartoitettiin asiakkaan tavoitteet ja eteenpäin pyrkimisen mahdollisuudet. Käytännön työ on osoittanut, että maahanmuuttajilla on yleensä ollut neljä eri tavoitetta siihen, miksi he tarvitsivat MaMuPlus-projektin tukea: 1. tavoitteena oli työelämä ja työllistyminen: 2. tavoitteena oli opiskelu ja ammattiin tutustuminen työelämän kautta 3. tavoitteena oli mielekäs elämä ja työyhteisön tarjoama sosiaalinen vuorovaikutus 4. oman tavoitteen selkiytyminen 7/14

8 Maahanmuuttajan oman tavoitteen perusteella on kartoitettu mahdollisuudet ja laadittu suunnitelma tavoitteiden toteutumiseksi. Maahanmmuutajien työllistymispolkuja on rakennettu MaMuPlus-projektissa periaatteella: hyödynnettiin maahanmuuttajien jo olemassa olevaa koulutusta ja osaamista, pyrittiin kehittämään tämänhetkistä osaamista ja ammattitaitoa, sekä otettiin vastuu työllistymisprosessin toteutumisesta. 9. PROJEKTIN TOIMINNAN TULOKSET JA VAIKUTTAVUUS MaMuPlus-projekti on mahdollistanut maahanmuuttajille heidän tarpeita ja kykyjä huomioivan työllistymisprosessin suunnittelun ja vastuullisen toteutuksen. MaMuPlusprojektin tavoitteeksi vuodelle 2009 asetettiin seuraavaa: vuoden aikana projektiin osallistuu yhteensä n. 50 maahanmuuttajaa, joista henkilöä ovat työvalmennuksessa Tekevän eri yksiköissä ja ainakin 10 henkilöä ovat aloittaneet valmennuksen yrityksissä. Vuonna 2009 MaMuPlus-projekti on onnistunut odotettua paremmin. Projektin ensimmäisen vuoden tuloksien pohjalta voidaan sanoa, että yrityksissä toteutettava työhön valmennus vahvistaa maahanmuuttajan kiinnittymistä yritykseen ja edesauttaa hänen työllistymistä ko. yritykseen. (Liite 3: Valmennus yrityksessä). Vuonna 2009 oli MaMuPlus-projektin ohjauksessa yhteensä 70 henkilöä. Heistä 16 olivat valmennuksessa Tekevän eri työyksiköissä. Tekevässä palkkatuetussa työssä oli 8 maahanmuuttajaa. Suoraan yrityksissä valmennuksessa oli 38 maahanmuuttajaa. Yritykset käyttivät palkkatukea yli 10 henkilön työllistämiseksi. Valmennusprosessin tuloksena syntyi yrityksiin 13 uutta työpaikka ja maahanmuuttajille tehtiin sekä määräaikaisia että vakituisia työsopimuksia ns. kovalla rahalla. Viiden henkilön kohdalla yritykset käyttivät palkkatukea ennen heidän työllistämistä kovalla rahalla. 12 henkilöä ohjattiin suomen kieltä tai ammatillista osaamistansa vahvistavaan koulutukseen tai kurssille. (Liite 5: MaMuPlus asiakkaat ja toteutus) MaMuPlus-projektin käytännön työ on osoittanut, että työllisyyttä edistävää ja yrityksiin työllistymistä edesauttavaa kokonaisvaltaista valmennusta tarvitsevat maahanmuuttajataustaiset henkilöt yhä enemmän. Siksi on tärkeää että MaMuPlus-projektia voidaan laajentaa resursoimalla siihen lisää työntekijöitä. (katso: MaMuPlus jatkohakemus 2010/ liite 5:Henkilöressurssi) 8/14

9 9.1. MaMuPlus-projektin asiakkaat: Projektin ensimmäisenä vuotena ( ) osallistui MaMuPlusprojektiin 70 eri maahanmuuttajataustaista työnhakijaa 23:sta eri maasta. Äidinkielenään puhutti 35 eri kieltä. (Liite 5: MaMuPlus asiakkaat ja toteutus) Asiakaista miehiä oli 42 ja naisia 28. Asiakkaiden koulutustaso oli vaihteleva: esim. 13 henkilöllä oli akateeminen koulutus, 20 henkilöllä ammatillinen koulutus jne. Selvästi paremmin työllistyivät henkilöt, joilla oli parempi koulutustaso (akateeminen tai ammatillinen koulutus) Työllistymisprosessin koordinointi ja yksilövalmennus: Maahanmuuttajien työllistymisprosessi oli aina yksilöllistä, suunnitelmallista ja tavoitteellista. MaMuPlus-projetin asiakkaita tuettiin yksilöllisesti henkilökohtaisella ohjauksella ja mentoroinilla. Tärkeää oli että yksilövalmentajan ja maahanmuuttajan kesken syntyi luottamus ja avoin suhde. Yhdessä maahanmuuttajan ja työhallinnon kanssa suunniteltiin jokaiselle yksilöllinen työllistymisprosessi, jossa huomioitiin maahanmuuttajan henkilökohtaiset ominaisuudet, ammatillisen osaamisen mahdollisuudet, työvoimapoliittiset tukimuodot ja henkilön oma motivointi. MaMuPlus-projekti mahdollisti kehittää palvelun, joka otti vastuun maahanmuuttajan työllistymisprosessin suunnittelusta, koordinoinnista ja toteutuksesta. (Liite 2: MaMuPlus-kaavio) 9.3. Suomen arkikielen ja ammattisanaston vahvistaminen: Erittäin paljon hyötyä on ollut suomen kielen opetuksesta. Se tapahtui vastaavilla ryhmävalmennustunneilla sekä käytännössä työyhteisössä. Olennainen osa kielen opetusta oli ammattisanaston laajentaminen (esim. päivittäin uusien tehtävien, työkalujen ja -menetelmien ylöskirjaaminen vihkoon). Joidenkin maahanmuuttajien kohdalla sisällettiin valmennukseen suomankielen kurssit kansalaisopistossa ja monikulttuurisuuskeskus Gloriassa Tukipalvelut: MaMuPlus-projektin asiakkaille järjestettiin tukipalveluja, jotka vahvistivat heiden ammatillista osaamista ja kiinnittymistä yritykseen. Useasti käytettiin Tekevässä käytössä olevia tukipalveluja (hygieniakoulutus, työelämäntietouskoulutus, työhakukoulutus jne.), mutta useasti linkitettiin valmennusprosessiin myös muut tarvittavat kurssit (esim. suomenkielen kurssit tai keskustelupiirit) Ryhmävalmennus ja räätälöidyt koulutukset: Valmennuksen yksi tärkeä työkalu oli ryhmävalmennus. Ryhmävalmennuksen tavoite oli edesauttaa maahanmuuttajia ymmärtämään suomalaista yhteiskuntaa, työkulttuu- 9/14

10 ria ja antaa valmiuksia pärjätä paremmin työyhteisössä. Maahanmuuttajille räätälöidyt koulutukset (työelämäntietous, suomalainen koulutusjärjestelmä, työhakukoulutus, tieto suomalaisesta yhteiskunnasta jne.) auttoivat maahanmuuttajia orientoitumaan suomalaisen työkulttuurin säädöksiin ja suunnittelemaan omaa tulevaisuutta. (Liite 1: MaMukaavio) 9.6. Yrittäjyysvalmennus: Kaksi maahanmuuttajataustaista henkilöä osallistuivat valmennukseen, joka tähtäisi oman toiminimen perustamiseen. Heillä kahdella oli vahva ammatillinen osaaminen ja olemassa oleva liikeidea. Yrittäjyysvalmennus tarjosi tukea ja riskitöntä mahdollisuutta oman liikeidean realisoimiseksi. Liikeideaa ja sen toteutusta suunniteltiin yhdessä Jyväskylän Uusyrittäjyyskeskuksen kanssa Yhteistyö eri toimijoiden ja projektien kanssa: Vuonna 2009 oli MaMuPlus-projekti tiiviissä yhteistyössä monien eri tahojen kanssa. Tärkeimmät yhteistyökumppanit olivat useiden yrityksien lisäksi Jyväskylän TEtoimisto ja TYP. Yhteistyössä työhallinnon kanssa voitiin suunnitella maahanmuuttajille realistinen ja toimiva työllistymispolku yrityksiin. Hyvä asiakasyhteistyö on rakentunut myös monien eri projektien ja toimijoiden välillä: esim. Aikuisopisto, AO, Uusyrittäjyyskeskus, KYT, monikulttuurisuuskeskus Gloria, SPR, Palapeli, Työkompassiprojekti, Mosaiikki-lehti, Hoivapalvelut Ry, jne. MaMuPlus-projekti on tehnyt hyvää yhteistyötä myös eri oppilaitoksien kanssa, joista on tullut projektiin opiskelijaharjoittelijoita. Humak:ista, Jamk:ista ja Diak:ista on vuonna 2009 ollut projektin ohjauksessa ollut yhteensä 10 opiskelijaharjoittelijaa. 10. TOIMINNAN SEURANTA JA ARVIOINTI MaMuPlus-projektin asiakasmäärä, toimenpiteitä ja tuloksia seurattiin TE-keskuksen työllisyyspoliittisten avustuksien seurantalomakkeen avulla (Liite 6: Seurantalomake). Projekti kehitti myös oman jokapäiväisen asiakaskartoituksen ja työllistymisprosessien seurantamenetelmän (Liite 5: MaMuPlus asiakkaat ja toteutus) Sen lisäksi oli käytettiin myös seuraavia Tekevällä käytössä olevia arviointimenetelmiä: Tekevän tietokantajärjestelmä Vasu: määrällinen ja tavoitteellinen seuranta Valmennuspalaverit ja henkilökohtaiset säännölliset keskustelut: valmennussuunnitelman toteutumisen seuranta 10/14

11 MaMuPlus-pavelun palautearviointi: näkyy valmennuksen vaikuttavuuden kolme aluetta (suhtautuminen työhön, työtehtävien suorittaminen, toimiminen työyhteisössä) Asiakaspalaute: asiakkaan anonyymi sähköinen palaute valmennusjakson jälkeen 11. VIESTINTÄ JA TIEDOTTAMINEN Tiedotuksesta laadittiin MaMuPlus projektin alussa sisäinen ja julkisen viestinnän strategia jonka toteutus aloitettiin Ulkoinen tiedotus: - MaMuPlus-toimintaa on esitelty TE-toimiston infotunneilla - On valmistunut ja jaettu uudet esitteet - Päivitetty on palvelun www sivut - MaMuPlus-projektin toiminnasta on julkaistu artikkeleita paikallismediassa (Keskisuomalainen, SuurJyväskylän-lehti, Jyväskylän kaupunginlehti) - Projektista on kerrottu Mosaiikki-lehdessä - MaMuPlus toiminnasta on käyty puhumassa oppilaitoksissa: Jkl yliopistolla, HUMAK:issa, Kristillisessä opistossa, Aikuisopistossa - Projektiesittely valtakunnallisilla ja paikallisilla seminaareilla ja foorumeilla. (valtakunnalliset ja paikalliset maahanmuuttajatyö seminaarit, yhteistyöverkostot jne.) - Tiivis yhteistyö Jyvässeudun muun maahanmuuttaja- sekä sosiaalityön kanssa. - MaMuPlus-projektin toimintaa on esitelty henkilökohtaisesti myös seuraaville tahoille: Jyväskylän työhallinto, Jyväskylän maahanmuuttajapalvelut, Keski-Suomen TE-keskus, Valtakunnallinen TPY, lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula (Sosiaalija terveysministeriö), nuorisoasiainneuvos Olli Saarela (Opetusministeriö), elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen (Työ- ja elinkeinoministeriö), puolueen pj. Timo Soini (Perussuomalaiset), Jyväskylän sosiaalityö, paikalliset alan toimijat ja hankkeet Sisäinen tiedotus: - kerrottu toiminasta Tekevän eri yksiköissä (säännöllinen) - MaMuPlus toiminnasta juttuja Tekevän tiedotuslehti Valmussa (säännöllinen) - MaMuPlus ryhmävalmennuksesta tiedotettu sähköisesti Tekevän eri yksikköihin - MaMuPlus projektia on käsitelty Tekevän johtoryhmässä toistuvasti 11/14

12 12. YHTEISTYÖKUMPPANIT MaMuPlus-projekti MaMuPlus-projekti on tehnyt tiiviisti laajaa yhteistyötä monien eri tahojen kanssa. Tarkoituksena oli aina toiminnan kehittäminen ja verkostoituminen maahanmuuttajien työllistämisen edesauttamiseksi. Projektin tärkein yhteistyökumppani yrityksien lisäksi on ollut Jyväskylän TE-toimisto. TE-toimiston kanssa on luotu selkeä ja hyvin toimiva yhteistyörakenne, joka tukee asiakkaan työllistymisprosessin toteutumista. Kehittämis- ja yhteistyötä tehtiin vuonna 2009 seuraavien tahojen kanssa: Keski-Suomen TE-keskus (rahoittaja) Yritykset (valmennus- ja työllistämisyhteistyö) Jyväskylän Työvoimatoimisto (asiakasyhteistyö, palveluohjaus) Jyväskylän Työvoimapalvelukeskus (asiakasyhteistyö, palveluohjaus) Jyväskylän Maahanmuuttajapalvelut (asiakasyhteistyö) Jyväskylän Aikuisopisto (koulutusyhteistyö) Oppisopimuskeskus (koulutusyhteistyö) Jyväskylän Ammattiopisto (koulutusyhteistyö) KYT (Työkomppassi, Monikulttuurisuuskeskus, jne.) Valtakunnallinen Työpajayhdistys Ry (kehittämisyhteistyö) Oppilaitokset: Humak, Jamk, Diak, Yliopisto/kieltenlaitos/S2 (opiskelijaharjoittelijat) SPR (kehittämisyhteistyö) Uusyrittäjyyskeskus (asiakasyhteistyö) Aktivointikeskus Tulevik, Pärnu (koulutuksen suunnittelu) Hoivapalvelut Ry (seminaarin suunnittelu) 13. YHTEENVETO MaMuPlus-projektin toiminta on ollut tarpeellinen ja toimiva. Erittäin toimivaksi ja onnistuneeksi on projektin kehittämä Valmennus yrityksessä malli (Liite 3: Valmennus yrityksessä). Poikkeuksetta melkein kaikki eri kulttuureista Suomeen muuttaneet henkilöt (erityisesti humanitäärisistä syistä Suomeen muuttaneet, mm. pakolaiset) tarvitsivat henkilökohtaista tukea työllistymisprosessin suunnittelussa ja sen toteutumisessa. Erittäin tärkeä oli työyhteisön rooli maahanmuuttajien sosiaaliseen vuorovaikutuksen vahvistumisessa ja suomalaisen työkulttuurin ymmärtämisessä. Heidän 12/14

13 itsetunnon vahvistuminen ja sosiaalinen voimaantuminen on positiivisesti ja kokonaisvaltaisesti vaikuttanut myös heidän perheensä elämänlaatuun. MaMuPlus-projektin ansioista on pystytty kehittämään maahanmuuttajien työllistymisprosessia ja sen tuloksellista toteutumista. Työllistymisprosessin realistinen ja tavoitteellinen suunnittelu on toteutettu tiiviissä yhteistyössä työhallinnon kanssa. Projekti on mahdollistanut kehittää hankkeen keskeistä kehittämiskohdetta: yritysyhteistyötä ja Valmennus yrityksessä mallia. Tulevina vuosina olisi tarkoitus entisestä enemmän kehittää ja laajentaa MaMuPlus-projektin kehittämää yritysyhteistyötä. Tästä on jätetty jatkohakemus Jyväskylän TE-keskukselle. MaMuPlus-projektin toimintaan ja tuloksiin on vuoden 2009 aikana kaksi kertaa käynyt tutustumassa työ- ja elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen. Ministeri on vieraillut myös yrityksessä jossa MaMuPlus-projektin kautta on työllistynyt useita maahanmuuttajia. Tavoite on MaMuPlus-projektissa kehitettyjen toimintamenetelmien pohjalta käynnistää valtakunnallinen kokeiluhanke. Kokeiluhankkeen tarkoitus on jakaa MaMuPlus-projektin toimintamuotoja muille alan toimijoille ja näin olleen vaikuttaa maahanmuuttajien työllistymiseen valtakunnallisesti aikana MaMuPlus-projektin antamasta tuesta ja ohjauksesta on hyötynyt yhteensä 71 maahanmuuttajataustaista henkilöä. Tuki on joillekin ollut pitkäaikaista ja ohjaus jatkuu vieläkin. Joillekin asiakkaille se on ollut muutaman kerran luontoista. Projektin käytännöntyö on osoittanut, että työllisyyttä edistävää ja yrityksiin työllistymistä edesauttavaa kokonaisvaltaista palvelua tarvitsevat maahanmuuttajataustaiset henkilöt myös tulevaisuudessa. Liitteet: Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 MaMu-palvelun kaavio MaMuPlus-kaavio Valmennus yrityksessä Toiminnan keinot MaMuPlus asiakkaat ja toteutus Seurantalomake 13/14

14 Jyväskylässä, Väliraportin laatija: Anu Laasanen Projektipäällikkö MaMuPlus-projekti Työvalmennussäätiö Tekevä Matarankatu 4, Jyväskylä PUH GSM /14

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ PROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ PROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 SOVATEK - SÄÄTIÖ Matarankatu 4 40100 Jyväskylä JATKOHAKEMUS VUODELLE 2011 Keski-Suomen ELY -keskus Cygnaeuksenkatu 1 40101 Jyväskylä MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ PROJEKTI MaMuPlus-projekti

Lisätiedot

1. JATKOHAKEMUS 2012-2013... 2-8. 2. LIITE 1: Palvelulinjat...9. 3. LIITE 2: Valmennusprosessi...10. 4. LIITE 3: Prosessin vaiheet...

1. JATKOHAKEMUS 2012-2013... 2-8. 2. LIITE 1: Palvelulinjat...9. 3. LIITE 2: Valmennusprosessi...10. 4. LIITE 3: Prosessin vaiheet... MaMuPlus-projekti 2009 2013 SISÄLLYSLUETTELO: 1. JATKOHAKEMUS 2012-2013... 2-8 2. LIITE 1: Palvelulinjat...9 3. LIITE 2: Valmennusprosessi...10 4. LIITE 3: Prosessin vaiheet...11 5. LIITE 4: Toiminnan

Lisätiedot

Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014

Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014 Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014 1 Sisällys TIIVISTELMÄ... 5 Verkosto- ja vaikuttamistyö... 5 Yritys- ja työnantajayhteistyö... 5 Yli 30-vuotiaat... 5 Nuoret... 5 Muurame... 6 3. sektori...

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

Jupiter-säätiön vuosikertomuksen toimituksesta vastaa Mediapaja

Jupiter-säätiön vuosikertomuksen toimituksesta vastaa Mediapaja Vuosikertomus 2014 Jupiter-Säätiö Pähkinänkuoressa Jupiterin valmennuspalvelut - Valmentavat työhön ja koulutukseen - Työtä tai harjoittelua joko Jupiteriin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla

Lisätiedot

Etelä-Savon välityömarkkinat 2008-2010

Etelä-Savon välityömarkkinat 2008-2010 Etelä-Savon välityömarkkinat 2008-2010 Näkemyksiä ja tuloksia Irja Sokka, Maritta Mensonen, Merja Tullinen, Annukka Liikanen, Jari Ropponen, Timo Keisala, Sirkka Rytkönen, Päivi Pihavuori, Sanna Huttunen,

Lisätiedot

SiltaKoutsi työ- ja koulutusvalmennus ammattioppilaitoksille. Kari-Pekka Vulli

SiltaKoutsi työ- ja koulutusvalmennus ammattioppilaitoksille. Kari-Pekka Vulli SiltaKoutsi työ- ja koulutusvalmennus ammattioppilaitoksille Kari-Pekka Vulli Kansikuva: Silta-Viestintä / Andreas Bartsch Sisällysluettelo Lukijalle 4 1. Silta-Valmennusyhdistys ry 6 1.1 Arvot ja visio

Lisätiedot

Johdanto SISÄLLYS. 1. Kaakkois-Suomen välityömarkkinoiden kehittämishanke, KaaSu s.5. 2. Seudulliset yrityksiin työllistämisen toimintamallit s.

Johdanto SISÄLLYS. 1. Kaakkois-Suomen välityömarkkinoiden kehittämishanke, KaaSu s.5. 2. Seudulliset yrityksiin työllistämisen toimintamallit s. 1 1 2 2 Johdanto Parik-säätiön hallinnoimaa Kaakkois-Suomen välityömarkkinoiden kehittämishanke KaaSu:a rahoittivat Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto ajalla 1.4.2008-28.2.2010. Projektipäällikkönä

Lisätiedot

Maahanmuuttajien työllisyyttä edistävän projektin loppuraportti

Maahanmuuttajien työllisyyttä edistävän projektin loppuraportti Maahanmuuttajien työllisyyttä edistävän projektin loppuraportti Projektin nimi: Projektikoodi: Tavoiteohjelma: Toimintalinja: edistäminen Toimenpidekokonaisuus: Maahanmuuttajien työllisyyttä edistävä projekti

Lisätiedot

TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILUN VUOSIKERTOMUS

TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILUN VUOSIKERTOMUS Vuosikertomus 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Loppukiriä kohden...3 2. Töihin!-palvelu Jyväskylä...4 2.1. Elinkeinopolitiikka ja yritysyhteistyö... 4 2.2. Työn merkitys ihmiselle... 4 2.3. Yrittäjän tukena...

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen välityömarkkinoiden kehittämishanke KaaSu :n. KEHITTÄMISPILOTIT Tulokset

Kaakkois-Suomen välityömarkkinoiden kehittämishanke KaaSu :n. KEHITTÄMISPILOTIT Tulokset Kaakkois-Suomen välityömarkkinoiden kehittämishanke KaaSu :n KEHITTÄMISPILOTIT Tulokset 22.2.2010 KaaSu hanke 1.4.2008-28.2.2010 Parik-säätiön hallinoimaa Kaakkois-Suomen välityömarkkinoiden kehittämishanke

Lisätiedot

Tervetuloa työhön! Käsikirja maahanmuuttajien työllistämiseen

Tervetuloa työhön! Käsikirja maahanmuuttajien työllistämiseen Tervetuloa työhön! Käsikirja maahanmuuttajien työllistämiseen KotoTyö - Työ kotouttamisen välineenä -hankkeen tulokset Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 1/2011 Tervetuloa

Lisätiedot

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 TEM/TYO/Henna Keränen NUORET PALVELUISSA HYVIÄ

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin työllistämisprojekti. LOPPURAPORTTI Orimattilan kaupungin uusi ohjaus- ja työllistämismalli-

Orimattilan kaupungin työllistämisprojekti. LOPPURAPORTTI Orimattilan kaupungin uusi ohjaus- ja työllistämismalli- OTE Orimattilan kaupungin työllistämisprojekti LOPPURAPORTTI Orimattilan kaupungin uusi ohjaus- ja työllistämismalli- yhteiskuntavastuullinen monitoimijaverkosto 2012-2015 21.4.2015 Sina Rasilainen projektipäällikkö

Lisätiedot

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN HOITAMISESTA TYÖVOIMAVAROJEN TURVAAMISEEN - RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN HOITAMISESTA TYÖVOIMAVAROJEN TURVAAMISEEN - RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN HOITAMISESTA TYÖVOIMAVAROJEN TURVAAMISEEN - RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET Maaliskuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 3 I YHTEENVETO KEHITTÄMISLINJAUKSISTA...

Lisätiedot

Osallisena Suomessa ARTTU Arvioinnin tukemana työelämään -hanke LOPPURAPORTTI NOPEASTI TYÖHÖN! POLKU 1. Esther Leander

Osallisena Suomessa ARTTU Arvioinnin tukemana työelämään -hanke LOPPURAPORTTI NOPEASTI TYÖHÖN! POLKU 1. Esther Leander Osallisena Suomessa ARTTU Arvioinnin tukemana työelämään -hanke LOPPURAPORTTI NOPEASTI TYÖHÖN! POLKU 1 Esther Leander 2013 1 Hankkeen perustiedot Hankkeen nimi: Osallisena Suomessa ARTTU- Arvioinnin tukemana

Lisätiedot

Tuettu työllistyminen -projekti

Tuettu työllistyminen -projekti Raportteja 2/2011 Tuettu työllistyminen -projekti Työtä tavallisella työpaikalla työhönvalmentajan tukemana Loppuraportti 2011 Lea Nikula (toim.) TUETTU TYÖLLISTYMINEN -PROJEKTI Työtä tavallisella työpaikalla

Lisätiedot

Valmennuksella työhön. Kirsi Purhonen Muuntaja-projekti Työvalmennus-osaprojekti Vaalijalan kuntayhtymä 2007

Valmennuksella työhön. Kirsi Purhonen Muuntaja-projekti Työvalmennus-osaprojekti Vaalijalan kuntayhtymä 2007 Kirsi Purhonen Muuntaja-projekti Työvalmennus-osaprojekti Vaalijalan kuntayhtymä 2007 Lukijalle MUUNTAJA Mikkelin seudun työvoiman palveluverkostojen ja toimintamallien kehittämishanke www.adaptor.fi Muuntaja-hanke

Lisätiedot

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla H y v ä t k ä y t ä n n ö t Telle Lemetyinen Kimmo Riusala SELVITYS MAAHANMUUTTAJATYÖSTÄ SAADUISTA KOKEMUKSISTA

Lisätiedot

LATU maahanmuuttajille -projektin arviointitutkimuksen väliraportti

LATU maahanmuuttajille -projektin arviointitutkimuksen väliraportti LATU maahanmuuttajille -projektin arviointitutkimuksen väliraportti Leila Partanen Pekka Rissanen Elokuu 2005 ISBN 951-849-591-2 SISÄLLYS ALUKSI... 3 1. LATU -PROJEKTIN LÄHTÖKODAT... 3 1.1 PROJEKTIN TAUSTA

Lisätiedot

UTAJÄRVEN NUORTEN TYÖPAJATOIM INNAN TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA

UTAJÄRVEN NUORTEN TYÖPAJATOIM INNAN TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA Utajärven kunta UTAJÄRVEN NUORTEN TYÖPAJATOIM INNAN TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2011 H y v i n v o i n t i t a l o, K i r k k o t i e 32, 9 1 6 0 0 U T A J Ä R V I 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2.

Lisätiedot

Itämeren kaupunkien liitto OHJELMA TOIMENPITEISTÄ. nuorison työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Itämeren kaupunkien liitto OHJELMA TOIMENPITEISTÄ. nuorison työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi Itämeren kaupunkien liitto OHJELMA TOIMENPITEISTÄ nuorison työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi Sisällysluettelo Käydään toimeen nuorten hyväksi... 5 Lukijalle... 6 Miten tätä toimenpideohjelmaa

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11582 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.01.2015 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 1. Projektin taustatiedot 3. 2. Projektin lähtökohta, kohderyhmä ja tavoitteet 4. 2.1 LATU maahanmuuttajille -projektin tausta 4

SISÄLLYSLUETTELO. 1. Projektin taustatiedot 3. 2. Projektin lähtökohta, kohderyhmä ja tavoitteet 4. 2.1 LATU maahanmuuttajille -projektin tausta 4 SISÄLLYSLUETTELO 1. Projektin taustatiedot 3 2. Projektin lähtökohta, kohderyhmä ja tavoitteet 4 2.1 LATU maahanmuuttajille -projektin tausta 4 2.2 Projektin kohderyhmä 5 2.3 Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Lisätiedot

NUORISOTYÖTTÖMYYSHANKKEIDEN ARVIOINTI

NUORISOTYÖTTÖMYYSHANKKEIDEN ARVIOINTI NUORISOTYÖTTÖMYYSHANKKEIDEN ARVIOINTI Keski-Suomen liiton rahoittamat hankkeet 2011-2013 Arvioinnin laatija: Arja Harmainen Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560

Lisätiedot

Kipinä syttyy työpajoilla

Kipinä syttyy työpajoilla Raportteja 90 2013 Kipinä syttyy työpajoilla Nuorten työpajat Kaakkois-Suomessa 2013 Veera värtinen I Kipinä syttyy työpajoilla Nuorten työpajat Kaakkois-Suomessa 2013 Veera värtinen Raportteja 90 2013

Lisätiedot

Kun olisi yksi paikka

Kun olisi yksi paikka JULKAISUJA II Kun olisi yksi paikka Maahanmuuttajien kotoutumista edistävän toiminnan kehittämistä Etelä-Savossa vuosina 2008 2014 Minna Hallikainen (toim.) Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa

Lisätiedot

Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita

Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita Jarno Karjalainen, Ewa Kirjavainen, Ira Mattila, Hilla-Maaria Sipilä, Tiia Valkonen TYÖPAPERI TYÖPAPERI Jarno Karjalainen Ewa Kirjavainen Ira Mattila Hilla-Maaria Sipilä Tiia Valkonen Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

NAO-koulutusten käynnistyminen Syksyn 2013 kyselyn tuloksia. Erno Hyvönen Jyväskylä 25.10.2013

NAO-koulutusten käynnistyminen Syksyn 2013 kyselyn tuloksia. Erno Hyvönen Jyväskylä 25.10.2013 NAO-koulutusten käynnistyminen Syksyn 2013 kyselyn tuloksia Erno Hyvönen Jyväskylä 25.10.2013 Aineistot Pienimuotoisesta kyselystä sovittiin työseminaari I:n yhteydessä 13.6.2013 Kvantitatiivinen tieto

Lisätiedot

VÄLKE välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010

VÄLKE välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010 VÄLKE välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010 LOPPURAPORTTI 1.1.2008 30.6.2011 2 TIIVISTELMÄ Välke välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010 oli alueen kuntien ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen

Lisätiedot