MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ PROJEKTI MaMuPlus-projekti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ PROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011"

Transkriptio

1 SOVATEK - SÄÄTIÖ Matarankatu Jyväskylä JATKOHAKEMUS VUODELLE 2011 Keski-Suomen ELY -keskus Cygnaeuksenkatu Jyväskylä MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ PROJEKTI MaMuPlus-projekti JOHDANTO Työvalmennussäätiö Tekevä ja Jyväskylän Seudun Päihdepalvelusäätiö sulautuivat alkaen uudeksi Sovatek-säätiöksi. Sovatek-säätiö on julkisen ja kolmannen sektorin taustayhteisöjen perustama yhteistoimintaorganisaatio laajenevien ja monimutkaistuvien ongelmien ehkäisyyn ja hoitoon sekä järjestölähtöinen toimija syrjäytymisen ehkäisemiseen ja osallisuuden edistämiseen. Sovatek-säätiö edustaa uudenlaista toimintatapaa julkisen sektorin toiminnassa ja palvelujärjestelmässä sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa tehtävässä yhteistyössä. Lähtökohtana on palvelujärjestelmien kehittäminen ja palveluiden tuottaminen palveluita tarvitsevien sekä palveluja tilaavien asiakkaiden näkökulmasta. Sovatek-säätiön sääntöjen mukaisesti säätiön tarkoituksena on syrjäytymisen ehkäiseminen, yhteiskunnallisesti heikommassa asemassa olevien auttaminen ja tukeminen sekä heidän tilanteensa parantaminen. Säätiö pyrkii ehkäisemään ja vähentämään päihde- ja muita riippuvuusongelmia, edistämään työtoimintaa vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistämiseksi, kuntouttamiseksi ja kouluttamiseksi. Sovatek-säätiön toiminnon aloja ovat hoito, kuntoutus, työhönvalmennus ja erilaiset työllisyyttä tukevat palvelut. Yksi työllistymistä edistävä ja tukeva palvelu uudessa säätiössä on vuonna 2010 perustettu Töihin!-palvelu. Palvelu syntyi MaMuPlus projektin tuloksien innoittamalla ja yritysyhteistyön menetelmiä laajentamalla. Töihin!-palvelun tarkoitus on edistää asiakkaiden työllistymistä avoimille työmarkkinoille yrityksissä työhön valmennusta toteuttamalla. Yhteiskunnan tarjoamat palvelut eivät aina riitä maahanmuuttajien, pitkäaikaistyöttömien, vajaakuntoisten ja nuorten työllistymiseksi. Työllistymisen edistämistä edesauttavat erilaiset palvelut, jotka toimivat linkkinä työhallinnon ja työnantajan välillä. Vuosina sellaisia palveluja on ollut mahdollisuus kehittää tuloksellisesti MaMuPlus-projektin avulla. Vuoden 2009 MaMuPlus projektin tulokset olivat yllätyksellisen hyviä. Projektin aikana kehitetyillä menetelmillä oli selkeästi työllistävää vaikuttavuutta. 1/6

2 Projektin emo-organisaatio päätti kokeilla MaMuPlus projektin menetelmiä muillekin kohderyhmillä (nuoret, suomalaiset pitkäaikaistyöttömät ja vajaakuntoiset) Vuonna 2010 syntyi Töihin!-palvelu, jossa MaMuPlus-projektin kehittämällä yritysyhteistyön ja yrityksissä tapahtuvalla valmennusmallilla palvellaan myös muita työttömiä henkilöitä: pitkäaikaistyöttömiä, nuoria, vajaakuntoisia. Maahanmuuttajien työelämään valmennuksesta ja näin ollen koko Töihin!- palvelun kehittämistyöstä on vastuussa MaMuPlus-projekti. (Liite 1: Töihin!-palvelun prosessikaavio) 2. MaMuPlus-PROJEKTI Vuonna 2009 alkaneen MaMuPlus projektin tavoite on kehittää maahanmuuttajien työhön valmennusta yrityksissä. Toiminnan peruspilari on yksilövalmennus, mentorointi ja työllistymisprosessien koordinointi. Tarkoitus on, että valmennuksena toteutettava työ luo yritykselle lisäarvoa ja näin ollen synnyttää uusia työpaikkoja. MaMuPlus-projektin toiminta-ajatuksena on yrityksissä, kunnissa ja järjestöissä asiakaslähtöisen työhön valmennuksen toteuttaminen. Projektin kehittämän toiminnan tavoitteena on luoda lisäarvoa yrityksille ja synnyttää uusia työpaikkoja. Toiminnalla pyritään tulevaisuudessa turvaamaan motivoituneen ja osaavan työvoiman saatavuus. Valmennusta toteutetaan pääsääntöisesti yrityksissä tai vaihtoehtoisesti Sovatek-sätiön tuotannollisen työn yhteydessä. Tavoitteena on työttömien maahanmuuttajataustaisten työnhakijoiden työmarkkinavalmiuksien parantaminen ja avoimille työmarkkinoille työllistymisen edistäminen. MaMuPlus-hankkeessa käytetään useita tarjolla olevia työmarkkinatoimenpiteitä (työkokeilu, työharjoittelu, työelämävalmennus), palkkatuettua työtä sekä mahdollisuuksien mukaan muita julkisia työvoimapalveluja asiakkaan tarpeista riippuen. 3. PROJEKTIN TARKOITUS JA TAVOITTEET MaMuPlus-projektin toiminnan tarkoitus on Tekevän MaMu-projektin kehittämän monipuolisen työhönvalmennuksen toteuttaminen yrityksissä. Valmennus on suunnitelmallista ja vastaa maahanmuuttajien erityistarpeisiin. Vuonna 2011 MaMuPlus-projekti työstää ja kehittää menetelmiä, joiden avulla voidaan laajentaa edellisinä vuosina käytettyjä työvalmennuskeinoja siirtämällä ne yrityksiin. Yrityksissä toteutettavassa työhönvalmennuksessa hyödynnetään kaikkia Sovatekissa käytettäviä valmennuksen keinoja, esim. yksilövalmennus, ryhmävalmennus, valmennussuunnitelmat, valmennuspalaverit, arviointi jne. 2/6

3 Hankkeen tarkoitus on käytännön työtä tehdessä selvittää ja kokeilla yrityksissä tapahtuvan työvalmennuksen mahdollisuuksia, vaikuttavuutta ja hyötyä sekä yksilö- että yhteiskuntatasolla. MaMuPlus-projektin kolme päätavoitetta ovat: 1. Maahanmuuttajataustaisten työnhakijoiden työllistymisen edistäminen avoimille työmarkkinoille yritysyhteistyötä tehostamalla ja työnantajia tukemalla. 2. Työhönvalmennusprosessin siirtäminen yrityksiin, ja sen avulla uusien työpaikkojen synnyttäminen. 3. Pysyvärahoitteisen ammatillista koulutusta ja työllistymistä edistävän palvelun luominen maahanmuuttajataustaisille henkilöille. 4. PROJEKTIN SISÄLTÖ (Liite 2. MaMuPlus-kaavio.) MaMuPlus-projekti koostuu kolmesta osa-alueesta: 1. Kartoitus ja palveluohjaus 2. Työvalmennus Sovatekissa 3. Työhönvalmennus yrityksissä, järjestöissä ja kunnassa Kartoituksen ja ohjauksen tarkoitus on selvittää maahanmuuttajan valmiudet suoriutua työssä ja työyhteisössä, työmotivaatio ja tarvittava valmennuksellinen tuki. Kartoituksen ja palveluohjauksen tavoitteena on ohjata henkilö oikeisiin palveluihin (työvalmennus Sovatekissa tai yrityksissä, tarvittava ammatillinen koulutus tai joku muu palvelu). Työvalmennus Sovatekissa on tarkoitettu maahanmuuttajataustaisille henkilöille, joilla ei ole valmiuksia työhönvalmennukseen yrityksissä (henkinen, fyysinen tai joku muu vaikeuttava tekijä) tai heille ei ole vielä löytynyt valmennuspaikkaa yrityksessä. Heille tarjotaan työvalmennusta Sovatekin eri tuotannollisissa yksiköissä. Valmennukseen liittyy tuki arjen hallinnassa, tarvittava tulkkipalvelu, vertaistukiryhmätoiminta sekä Sovatekin erilaiset tukipalvelut (hygieniapassikoulutus, työnhakukoulutus, ryhmävalmennus jne.) Tarvittaessa toteutetaan orientaatiojakso Sovatekissa ennen maahanmuuttajan työvalmennuksen toteuttamista yrityksessä. Orientaatiojakson tavoite on syventävästi kartoittaa, arvioida ja luoda lisävalmiuksia maahanmuuttajan työvalmennuksen aloittamiseksi hänen osaamista hyödyntämään pysyvässä yrityksessä. Yrityksissä toteutetun työhönvalmennuksen tarkoitus on vahvistaa maahanmuuttajan kiinnittymistä yritykseen ja edesauttaa hänen työllistymistään ko. yritykseen. Yksilövalmentaja on toimija TE-toimiston, työnantajan ja maahanmuuttajan välillä. Tavoite on tukea maahanmuut- 3/6

4 tajan selviytymistä työtehtävissä ja työyhteisössä toimimisessa sekä murtaa työnantajien ennakkoluuloja maahanmuuttajien työllistämisessä. (Liite 2. Valmennus yrityksessä.) MaMuPlus -projekti tarjoa yksilöllisiä palveluja sekä maahanmuuttaja-asiakkaille, TEtoimistolle että työnantajille: - Asiakkaille yksilövalmennus ja työllistymisprosessin koordinointi - Työhallinnolle toteutetaan TE-toimiston tai TYP:in työllistymissuunnitelmaa - Työnantajalle henkilökohtainen kontakti, luottamus, moraalinen tuki, helppous ottaa vastaan uusi työntekijä, neutraali osapuoli ristiriitatilanteissa - Byrokratia kirjoitetaan th ja tev sopimukset, neuvotaan mahdollisten palkkatuki- ja kaupunkilisähakemuksen kirjoittamisessa, varmistetaan muut tarvittavat liitteet (kaupparekisterin ote, verotodistus jne.) 5. PROJEKTIN KOHDERYHMÄ Projektin kohderyhmänä ovat kaikki työikäiset maahanmuuttajat, joiden työmarkkinoille pääsy ilman yksiköllistä suunnittelua ja heille kohdennettua tukea on vaikeutunut. Projekti palvelee maahanmuuttajataustaisia henkilöitä, jotka ovat Jyväskylän TE-toimiston asiakkaita. Työllistämisprosessi suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä Jyväskylän TE-toimiston ja Jyväskylän Työvoimapalvelukeskuksen kanssa. MaMuPlus-projektin palveluun pääseminen ei edellytä asiakkailta ammatillista koulutusta eikä työkokemusta. Yksi toiminnan peruspilareista on yksilövalmennus, joka auttaa asiakkaita arjen hallinnassa, tarvittavan ammatillisen koulutuksen suunnittelussa ja räätälöityjen työelämäpolkujen rakentamisessa. 6. PROJEKTIN TULOKSELLISET TAVOITTEET Vuoden 2010 aikana tulokset ovat olleet erinomaiset. Valmennus yrityksissä on tuottanut selkeää tulosta ja vaikuttanut positiivisesti työllistymiseen. MaMuPlus projektin ohjauksessa oli vuonna 2010 yhteensä 94 henkilöä. Yrityksiin tehtiin vuoden aikana valmennussopimuksia yhteensä 79 kappaletta, Tekevällä/Sovatekissa aloitti valmennuksen 7 henkilöä, opiskelemaan ohjautui 12 henkilöä. Vuoden 2010 aikana MaMuPlus-proejektiin osallistuneille maahanmuuttajille tehtiin työsopimuksia yhteensä 44 kappaletta. (Liite 6: MaMuPlus Väliraportti 2010.) MaMuPlus -projektin tuottamista palveluista on ollut selvästi suoranaista vaikuttavuutta maahanmuuttajien työllistymiseen. MaMusPlus projektin rahoituksella voitiin kehittää toiminnan seuraavia alueita: - selkeä ja toimiva yhteistyörakenne TE-toimiston kanssa - laaja yritys- ja työnantajayhteistyö - yrityksille tarjottava moraalinen ja byrokraattinen tuki 4/6

5 - maahanmuuttajien yksilöllisen työllistämispolun suunnittelu - asiakkaiden henkilökohtainen ohjaus ja mentorointi. Vuoden 2011 aikana on tarkoitus entisestään laajentaa yrityksessä tapahtuvaa valmennusmallia ja tehostaa sen vaikuttavuutta. tavoite on, että projektin puitteessa kehitetystä yritysyhteistyöstä ja siihen liittyvistä palveluista hyötyvät kaikki Töihin!-palvelun asiakasryhmät. Kuten kaikille Töihin!-palvelun asiakkaille, niin myös MaMuPlus-projektin asiakkaille tehdään yhteistyössä työhallinnon kanssa työllistymisprosessin suunnitelma, jota projektin on tarkoitus toteuttaa Vuoden 2010 aikana käytiin yhteistyöneuvotteluja n. 200 työnantajan kanssa. Nämä yrityskontaktit pidetään yllä myös vuonna Sen lisäksi on tarkoitus käydä yhteistyöneuvotteluja vielä n. 100 pienyrityksen kanssa. Asiakastavoitteen vuodelle 2011 on seuraavat: o Sovatekin eri tuotannollisiin yksiköihin valmennukseen ohjataan n. 20 maahanmuuttaja o Valmennus yrityksiin mahdollistetaan n. 60 maahanmuuttajalle o Opiskelemaan ohjataan n. 10 maahanmuuttajaa o Ohjaus- ja neuvontapalveluja tarjotaan kaikille maahanmuuttajalle, tavoitteena on edistää heidän työllistymistä, tukea selviytymistään arjessa, kannustaa ja aktivoida heidän hakemista ammatilliseen koulutukseen tai kursseille. Heidät voidaan myös ohjata muihin palveluihin maahanmuuttajan tarpeet huomioiden. MaMuPlus-projekti toteuttaa maahanmuuttajan tavoitteellista työllistymisprosessin koordinointia, tuettua työhönvalmennusta Sovatekisss ja yrityksissä, yksilövalmennusta, ryhmävalmennusta, yrittäjyysvalmennusta ja erilaisia tukipalveluja. (Liite 4. Projektin toiminnan keinot.) MaMuPlus-projektin tavoite on luoda maahanmuuttajille kohdennettu työllistymistä edistävä palvelupaketti, joka jää projektin jälkeen osaksi Sovatekin Töihin!-palvelua. 7. TIEDOTUS JA VIESTINTÄ Vuonna 2011 MaMuPlus -projekti jatkaa tiedotus ja viestintästrategian toteutusta. Viestintää jakautuu ulkoiseen ja sisäiseen viestintään. Ulkoiseen viestintästrategiaan kuuluu projektitoiminnasta kertominen ja kehitettyjen menetelmien esitteleminen paikallisissa ja valtakunnallisissa foorumeissa. Projektin esitteitä jaetaan TE-toimistoon, yhteistyöverkostolle, paikallisille yrityksille ja muille työnantajille. Tavoitteena on että projektin toiminnasta ilmestyy lehtiartikkeleita noin 3 4 kertaa vuodessa. Sisäinen viestintä tarkoittaa Sovatekin sisäistä tiedotusta projektin toiminnasta ja palveluista. Tiedotusta toteutetaan esitteitä jakamalla, sähköisesti, organisaation sisäisen tiedotuslehti Sovaset välityksellä, sekä Sovatekin tiimipalavereihin osallistumalla 5/6

6 8. TOIMINNAN SEURANTA JA ARVIOINTI MaMuPlus-projektin toimintaa ja tuloksellisuutta on tarkoitus seurata ja arvioida systemaattisesti. TE-keskuksen työllistämisprojektien seurantalomakkeen lisäksi käytössä on Töihin!- palvelun oma sähköinen tietokantajärjestelmä sekä valmentautujien anonyymi sähköinen asiakaspalautejärjestelmä. Lisäksi käytetään MaMu-projektin kehittämiä menetelmiä valmentautujien työssä suoriutumisesta ja itsearvioinnista. Tarkoitus on MaMuPlus-hankkeen puitteessa kehittää myös erillinen seuranta- ja arviointimalli, joka palvelee yritysyhteistyön kehittämistä. 9. RESURSSIT Vuonna 2010 MaMuPlus toimintaa laajennettiin sekä asiakasmäärällisesti että toiminnallisesti. Mahdollisuus oli palkata myös yhteensä kolmea projektityöntekijää: projektipäällikkö, yrityskoordinaattori ja projektityöntekijää. Samaa henkilöresurssia tarvitaan myös vuonna (Liite 5. MaMuPlus henkilöresurssi.) 10. YHTEISTYÖKUMPPANIT Keski-Suomen ELY-keskus, Jyväskylän TE-toimisto, Jyväskylän työvoimapalvelukeskus, Jyväskylän Maahanmuuttajapalvelut, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Ry, Valtakunnallinen Työpajayhdistys Ry, Jyväskylän Ammattiopisto, Jyväskylän Aikuisopisto, Oppisopimuskeskus, Oppilaitokset (Humak, Jamk, Diak, Yliopisto/kieltenlaitos/S2), SPR, Uusyrittäjyyskeskus, pakalliset yritykset ja muut työnantajat. 11. LIITTEET: Liite 1 Töihin!-palvelun prosessikaavio Liite 2 MaMuPlus-kaavio Liite 3 Valmennus yrityksessä Liite 4 Toiminnan keinot Liite 5 MaMuPlus henkilöresurssin tarve Liite 6 MaMuPlus väliraportti 2010 Liite 7 Budjetti Liite 8 Sovatekin toimintasuunnitelma 2011 Jyväskylässä, Jatkohakemuksen laatija: Anu Laasanen Projektipäällikkö MaMuPlus -projekti Puh /6

7 Töihin!-palvelun prosessikaavio Liite 1 Lähettävä taho: T&E toimisto ja Sovetek Töihin!-palvelu 2011 Valmennus yrityksissä TMT = Suomalaisten työllisyyden edistäminen MaMuPlusProjekti = Maahanmuuttajien työllisyyden edistäminen Toki-hanke = Nuorten työllisyyden edistäminen Töihin!-palvelun ORIENTAATIO JA PALVELUNOHJAUS Kolmannelle sektorille VALMENNUS yrityksissä, järjestöissä, kunnassa Opiskelemaan Muihin palveluihin

8 MaMuPlus PALVELUN KAAVIO liite 2 Ohjaaminen ammatillisen koulutukseen tai kurssimuotoiseen koulutukseen ALKUHAASTATTELU ja PALVELUOHJAUS Maahanmuuttajien työvalmiuksien ja yksilöllisen tuen tarpeen kartoitus. Työllistymisprosessin suunnittelu yhteistyössä työhallinnon kanssa. Ohjaaminen muuhun tarvittavaan palveluun TYÖVALMENNUS SOVATEKISSA VALMENNUS YRITYKSESSÄ Tavoitteellinen ja suunnitelmallinen työvalmennus Sovatekin eri TYÖYKSIKÖISSÄ: työvalmennus, yksilövalmennus, mentorointi ja tuki arjen hallinnassa, vertaistukena toimiva ryhmävalmennus, yhteiskuntaan integroitumista tukeva tietopuolinen, valmennuspalaverit, Sovatekin tukipalvelut, suomen kielen vahvistaminen, arviointipalvelut. Tarkoitettu asiakkaille, joilla ei ole valmiuksia toimia yrityksessä (henkinen, fyysinen tai joku muu vaikeuttava tekijä) Tarvittaessa ennen yrityksessä tapahtuvaa työvalmennusta toteutetaan Sovatekissa orientaatiojakso: syvennetysti kartoitetaan maahanmuuttajan valmiudet ja tuen tarve. (yksilövalmennus, työkokeilu) Tavoitteellinen ja suunnitelmallinen tuettu työhönvalmennus YRITYKSISSÄ. Työllistymisprosessin vastuullinen toteuttaminen yhteistyössä tarvittavan verkoston kanssa. Valmennusta yrityksessä toteutetaan Sovatekin valmennuskeinoja käyttäen: yksilöllinen valmennussuunnitelma, tuki ja ohjaus arjen hallinnassa, tavoitteellinen tulevaisuuden suunnittelu, valmennuspalaverit, ammattisanaston ja ammatillisen osaamisen vahvistaminen. Moraalinen sekä byrokraattinen tuki työnantajalle. Valmennuksellinen tuki ja ohjaus asiakkaalle. Kulttuuritulkkina toimiminen asiakkaan ja työnantajan välillä. Tavoitteena työllistyminen.

9 MaMuPlus projekti: Liite 3 VALMENNUS YRITYKSESSÄ PROSESSINA KARTOITUS JA PALVELUOHJAUS 1. ALKUHAASATTELU/KARTOITUS perustiedot koulutus ja työkokemus asiakkaan motivointi työllistyä laaditaan työllistymisen suunnitelma 2. YHTEISTYÖ TE-toimiston KANSSA laadittu työllistymissuunnitelma lähetetään TE-toimistoon pyydettään asiakkaan mahdolliset tukijaksot (tev, pt) 3. YRITYSKOORDINOINTI kartoitetaan yritykset jossa asiakaan valmennusta voidaan toteuttaa 4. YKSILÖLLINEN ASIAKASTYÖ yritysvierailut valmennuspaikkaan tutustumiseksi selvitetään asiakkaan tuen tarve 4. MAHDOLLISUUS OSALLISTUA RYHMÄVALMENNUKSEEN selkeytyvät sosiaaliset taidot suomenkielen vahvistuminen työelämänpelisääntöjen vahvistaminen TYÖHÖNVALMENNUS YRITYKSESSÄ (Tietty työ tietyssä yrityksessä) PROJEKTITYÖNTEKIJÄN TARJOAMAT PALVELUT: 1. ASIAKKAALLE: laaditaan valmennussuunnitelma aloitetaan kuukauden te sopimuksella henkilökohtainen tuki arjen hallinnassa tuki ja ohjaus työyhteisössä toimimisessa lähivalmennusvierailut 2. TYÖNANTAJALLE kulttuuritulkkina toimiminen byrokraattinen käytännönapu työnantajalle moraalinen tuki työnantajalle valmennuksessa 2. YHTEISTYÖ TE-toimiston KANSSA valmennuksessa käytetään työvoimapoliittisia toimenpiteitä tev- pt tavoitteena työllistyminen valmennussopimukset tehdään yhteistyössä TE-toimiston kanssa TYÖLLISTYMINEN YRITYKSEEN VALMENNUS ON LUONUT UUDEN TYÖPAIKAN: valmennus on ollut sekä asiakkaalle että työnantajalle hyödyllistä työnantajalle tarjotaan palkkatukea (projekti hoitaa byrokratian) palkkatukijakson aikana varmistuu valmennuksen kautta uuden työpaikan syntyminen yritykseen projekti on edelleen linkkinä työnantajan - asiakkaan työhallinnon välissä TAVOITE ON ETTÄ ASIAKAS TYÖLLISTYY YRITYKSEEN KOVALLA RAHALLA asiakkuus projektissa päättyy n. kuukausi työllistymisestä yhteistyö työnantajan kanssa jatkuu 1

10 MaMuPlus projekti: Liite 3 VALMENNUS YRITYKSESSÄ PROSESSINA Tavoite: Prosessin tavoitteena on yrityksessä toteutettava valmennus, joka tähtää työllistymiseen ko. yritykseen. Tarkoitus on, että maahanmuuttajien valmennuksellinen työpanos tuottaa yritykselle lisäarvoa ja näin olleen synnyttää uusia työpaikkoja. Kohderyhmä: Työelämätavoitteiset maahanmuuttajat, joiden työllistyminen avoimille työmarkkinoille on jostain syystä pitkittynyt tai joiden työllistyminen vaatii erityistä tukea. Asiakkaat ohjautuvat MaMuPlus projektiin TE-toimistosta. Resurssit: Projektin toiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen tarvitaan kolmea työntekijää: Projektipäällikkö (projektin hallinnointi, tiedotus- ja kehittämistehtävät ja verkostotyö) Yrityskoordinaattori (yritys- ja järjestöyhteistyö, mahdollisuuksien mukaan myös asiakastyö) Projektityöntekijä (asiakastyö yrityksissä ja tiivis yhteistyö työhallinnon kanssa) Valmennus yrityksessä sisältö: Tuettu työhönvalmennus alkaa valmentautujan henkilökohtaisella haastattelulla, jossa kartoitetaan hänen koulutus- ja työhistoriaansa sekä toiveita tulevan työelämän osalta. Samalla varmistetaan myös hänen voimassaoleva työllistymissuunnitelma TE-toimistossa ja käytettävissä olevat työvoimapoliittiset jaksot. Tarvittavalla orientaatio/kartoitusjaksolla kartoitetaan valmentautujan työvalmiudet ja osaaminen, varmistetaan tuleva ammattiala sekä selvitetään valmennuksellisen tuen tarve. Orientaatiojaksoa toteutetaan yksilö- ja ryhmävalmennuksen keinoin. Tarvittaessa käytetään myös työkokeilua Sovatekin eri yksiköissä. Jokaiselle asiakkaalle tehdään työllistymisprosessin suunnitelma, johon kirjataan valmentautujan työllistymistä edistävät toimenpiteet ja täsmennetään projektin tarjoamat palvelut. Suunnitelma päivitetään ja vahvistetaan kirjallisesti TE toimistossa. Valmentautujaa autetaan ja tuetaan mm. työnhakuasiakirjojen päivittämisessä, työnhaussa, työhaastattelussa, tulevaan työ/valmennuspaikkaan ja työtehtäviin tutustumisessa. Projektityöntekijät ovat linkkinä asiakkaan työnantajan TE-toimiston välissä. Projekti tarjoa sekä moraalista, valmennuksellista että byrokraattista tukea jokaiselle osapuolelle. Yksilöllinen asiakastyö, tiivis yhteistyö TE-toimiston ja työnantajien kanssa ovat projektitoiminnan peruspilareita. 2

11 MaMuPlus- projektin toiminnan keinoja ovat Liite 4 YKSILÖVALMENNUS joka käytännössä tarkoittaa maahanmuuttajien työllistymisprosessin koordinointia sekä maahanmuuttajalle annettavaa yksilöllistä tukea ja kannustusta. Keskusteluissa yksilövalmentajan kanssa pyritään löytämään parhaat mahdolliset vaihtoehdot tulevaisuuden suunnittelussa. Valmennuksen ja kehityskaaren seurantaa varten laaditaan valmennussuunnitelma. Jatkopolkuja rakennetaan periaatteella: hyödynnetään maahanmuuttajien jo olemassa oleva koulutus ja osaaminen, kehitetään tämänhetkistä osaamista ja ammattitaitoa, otetaan vastuu tulevaisuuden suunnittelusta. Tarvittaessa hyödynnetään Sovatekin sisäisiä tukipalveluja, jotka tukevat suomalaisen työelämän tuntemista ja työpaikan löytämistä vapailta työmarkkinoilta (CV, työhakemus, osaamiskansion, eli Portfolion laatiminen, palautearviointi, tuettu työllistäminen). Yksilövalmentaja suunnittelee ja toteuttaa myös ryhmävalmennuksen, jonka sisältö suunnitellaan ryhmän (jokaisen maahanmuuttajan) tarpeita ja valmiuksia huomioiden. TYÖVALMENNUS joka pitää sisällään maahanmuuttajien tavoitteita, valmiuksia ja osaamista huomioivan ohjatun työvalmennuksen yrityksissä tai jossakin Sovatekin 16 työyksikössä. Työvalmennus on suunnitelmallista, tuettua ja valmennusjaksojen aikana on mahdollisuus kehittää omia ammattitaitoja suomalaiseen työelämään soveltuvaksi, opiskella ammattia ja saada arvokasta työkokemusta. Työvalmennusyhteisön tarjoama mahdollisuus monikulttuuriseen sosiaaliseen kanssakäymiseen on erittäin tärkeä, sillä sitä kautta vahvistuvat maahanmuuttajien itseluottamus, suomen kielen osaaminen ja valmiudet hakeutua töihin tai koulutuksiin. RYHMÄVALMENNUS / RYHMÄKONTAKTIPÄIVÄT on noin kerran kuukaudessa. Tarkoitus on tukea maahanmuuttajien integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja heidän minä identiteetin rakentamista uudessa yhteiskunnassa. Useasti toiminta tapahtuu yhdessä suomalaisten kanssa, koska sellainen vuorovaikutus palvelee sekä maahanmuuttajien suomen kielen harjaantumista että kantaväestön ennakkoluulojen vähenemistä maahanmuuttajien kohtaan. Ryhmävalmennuksen puitteessa järjestetään yritysvierailuja, päivitetään työhakupaperit, puhutaan työelämänpelisäännöistä, työturvallisuudesta, ammattiliitoista, harjoitetaan työhaastattelutilanteita. KOULUTUSTARJONTA sisältää maahanmuuttajille räätälöityä suomalaiseen työelämään liittyviä tukipalveluita: työelämätietoutta, työnhakukoulutusta, asiakaspalvelukoulutusta, yrityskoulutusta, työnhakuvalmennusta, tietoa työterveydenhuollosta, yhteiskunta tietous, hygieniapassikoulutus jne. Koulutuksen suunnittelussa otetaan huomioon maahanmuuttajan tarpeet ja valmiudet. Tavoite on, että kyseiset koulutukset edesauttavat maahanmuuttajien pääsemistä työelämään. Työelämään liittyvät koulutusosiot tuotetaan yhteistyössä Sovatekin koulutuspalvelujen kanssa. Koulutus on monelle maahanmuuttajalle avain työllistymiseen. Käyttäen Sovatekin opinto- 1/2

12 MaMuPlus- projektin toiminnan keinoja ovat Liite 4 ohjaajan palveluja, kerrotaan maahanmuuttajille koulutusjärjestelmästä ja mahdollisuuksista Suomessa (ammattikoulutus, aikuiskoulutus, oppisopimuskoulutus, kurssit, näytöt jne.) Vieraillaan eri oppilaitoksissa sekä Jyväskylässä että muualla Keski-Suomessa. Monelle maahanmuuttajalle yksi työllistymisen vaihtoehto voi olla oman toiminimen tai yrityksen perustaminen. Koska yritysvalmennus on tavoitteellista, yrittämisestä kiinnostuneille järjestetään yrityskursseja, joissa annetaan perustieto oman yrityksen perustamisesta ja yrittäjyydestä. SUOMEN KIELEN VAHVISTAMINEN on tärkeä osa MaMu palvelua. Erityisesti ammattisanaston laajentaminen. Oppiminen tapahtuu käytännössä työyksiköissä sekä vastaavilla kielikylvyn tunneilla. Yhteistyönä Jkl Yliopiston kanssa hyödynnetään kielilaitoksen opiskelijoiden harjoittelujaksoja Suomi2 opetuksen puitteessa. TYÖNHAKUKLUBI Maahanmuuttajille tarkoitettu ryhmämuotoinen ja yksilöllinen työnhakuklubi, jonka tavoite on lisätä maahanmuuttajien mahdollisuuksia päästää työelämään. Työhakuklubi on ensisijaisesti tarkoitettu näille maahanmuuttajille jotka ovat ohjauksessa tai Sovatekissa toteutetun valmennuksen loppuvaiheessa. Työhakuklubi toimii nonstop periaatteella ja siihen voi osallistua aina myös yksilöllisesti tarpeen tulleen. YRITTÄJYYSVALMENNUS Yrittäjyysvalmennuksen tavoitteena on antaa maahanmuuttajataustaisille henkilöille mahdollisuus löytää oma toimeentulo ja elinkeino yrittäjänä uudessa kotimaassa. Yrittäjyysvalmennus auttaa heitä, joilla on oma tuote, palveluidea tai vahva osaaminen sekä motivaatio kokeilla yrittäjyyttä. Yrittäjältä vaadittavia ominaisuuksia kehitetään pikku hiljaa yksilövalmentajien ohjauksessa ja vertaistuen avulla säännöllisissä viikkopalavereissa. Ensin kartoitetaan omaa osaamista, tuotetta ja tarkennetaan liikeideaa. Liikeideavaiheessa tärkeintä on idean realisointi eli arvioidaan, onko sillä mahdollisuuksia yritysmaailmassa. Tavoitteena on yksilövalmennuksen avulla antaa tukea markkinointiin, verkostoitumiseen ja liikeidean hiomiseen. Yrittäjyysvalmennuksen pitkän tähtäimen tavoite on perustaa oma yritys tai toiminimi. Sovatekin Töihin!-palvelussa laadittujen suunnitelmien varassa yrittäjä voi aloittaa oman taipaleensa yritysmaailmassa. Oman liikeidean realisointia on mahdollisuus toteuttaa myös osuuskunta Tekemoniassa. Aina yrittäjyysvalmennus ei johda itsenäiseen yrittäjyyteen, eikä se haittaa. Hyvä tulos on myös se, kun joku yrittäjyysvalmennuksessa tekee johtopäätöksen, ettei hänestä ole yrittäjäksi. Yrittäjäksi toivovia maahanmuuttajia ohjataan Töihih!-palveluun Sovatekin eri eri yksiköistä, Keski-Suomen uusyrittäjyyskeskuksesta ja Jyväskylän TE-toimistosta ennen starttirahan myöntämistä tai halukkaat löytävät valmennuksen omatoimisesti ennen ison askelen ottamista ja oman yrityksen perustamista. OSUUSKUNTATOIMINTA Maahanmuuttajilla on mahdollisuus työllistyä Sovatekin osuuskunta Tekemonian kautta. 2/2

13 MaMuPlus henkilöresurssin tarve ja tehtävänkuvat Liite 5 MaMuPlus toiminnan tulokselliseen toteuttamiseen tarvitaan kolmea (3) työntekijää. Projektipäällikkö, yrityskoordinaattori ja projektityöntekijää. 1. Projektipäällikkö (projektin hallinnointi, kehittämistehtävät, tiedotus- ja verkostotyö) 2. Yrityskoordinaattori (yritys-, järjestö- ja työnantajayhteistyö) 3. Projektityöntekijä (asiakastyö ja tiivis yhteistyö työhallinnon kanssa) Projektipäällikön tehtävät: 1. maahanmuuttajille kohdennetun palvelun kokonaisvaltainen kehittäminen 2. mahdollisuuksien mukaan asiakastyö (asiakkaita n vuodessa) 3. projektin hallinnolliset tehtävät (seuranta, raportointi, arkistointi jne.) 4. projektin viestinnästä ja tiedotuksesta vastaaminen 5. yhteistyön kehittäminen eri toimijoiden kanssa (työhallinto, kaupunki, projektit jne.) 6. rahoituksen järjestäminen 7. verkostoyhteistyö 8. valtakunnallinen vaikuttaminen 9. täsmäpalveluiden suunnittelu ja järjestäminen 10. tarvittavan lisäkoulutuksen suunnittelu, järjestäminen tai sinne ohjaaminen 11. yrittäjyysvalmennuksen toteuttaminen 12. yhteistyö oppilaitoksien kanssa (AO, Aikuisopisto) 13. Sovatekin yrityksessä tapahtuvan valmennuksen kokonaisvaltainen kehittämistyö ja koordinointi 14. koulutuksien toteuttaminen yrityksissä ja oppilaitoksissa Yrityskoordinaattorin tehtävät: 1. yritysyhteistyön rakentaminen ja ylläpitäminen 2. valmennuspaikan löytäminen yritysmaailmasta 3. yrityskoordinaattorina toimiminen kaikille Tekevän työllistämisyksikön kohderyhmille (maahanmuuttajat, pitkä-aikaistyöttömät, nuoret) 4. tarvittavien palvelujen tarjoaminen työnantajille 5. kulttuuritulkkina toimiminen 6. yritysyhteistyöhön liittyvät kirjalliset tehtävät 7. yrityksissä tapahtuvan valmennuksen lakisäädöksien seuraaminen 8. yrityksissä tapahtuvan valmennuksen oikeuksista vastaaminen 9. verkostoyhteistyön ylläpitäminen 10. yritysyhteistyön menetelmien kehittäminen 11. mahdollisuuksien mukaan asiakastyö (asiakkaita n vuodessa) 1

14 MaMuPlus henkilöresurssin tarve ja tehtävänkuvat Liite ryhmävalmennuksen toteuttaminen (toiminnallinen ja tietopohjainen) Projektityöntekijä (asiakastyö ja tiivis yhteistyö työhallinnon kanssa): 1. maahanmuuttajien alkuhaastattelut (asiakaita n vuodessa) 2. valmennussuunnitelmien laatiminen yhteistyössä työhallinnon kanssa 3. valmennuksellinen asiakastyö yrityksissä, järjestössä ja Sovatekissa lähivalmennus 4. ryhmävalmennuksen toteuttaminen (toiminnallinen ja tietopohjainen) 5. asiakkaille tarvittavien tukipalvelujen suunnittelu ja järjestäminen 6. tarvittavan lisäkoulutuksen suunnittelu, järjestäminen tai sinne ohjaaminen 7. maahanmuuttajille valmennuksen järjestäminen ja toteuttaminen yrityksissä 8. kulttuuritulkkina toimiminen asiakkaan ja työnantajan välissä 9. maahanmuuttajien mentorointi, puolestapuhuminen ja rinnalle kulkeminen 10. asiakkaan kanssa yksilöllisesti töihin tai koulutuksiin hakeminen 11. ohjaus- ja neuvontapalvelut asiakkaille, tuki arjen hallinnassa 2

15 Keski-Suomi VÄLIRAPORTTI Työllisyyspoliittiset avustukset 11/2010 Liite jatkohakemukseen Hankkeen nimi Taustaorganisaatio Yhteyshenkilö ja tiedot Hankkeen toteutusaika ja -alue MaMuPlus- projekti Työvalmennussäätiö Tekevä/ alkaen SOVATEK-säätiö Palvelun vastaava, projektipäällikkö Anu Laasanen, p , Jyväskylä 1. Hankkeen yleiskuvaus TARVE JA TARKOITUS: MaMuPlus projekti on Töihin!-palvelun yksi kehittämisprojekteista, jonka tarkoitus on työttömien työnhakijoiden (maahanmuuttajien) työmarkkinavalmiuksien parantaminen, sekä suomalaiseen työyhteisöön sopeutumisen ja avoimille työmarkkinoille työllistymisen edistäminen. MaMuPlus-projektin tarkoituksena on yrityksissä, kunnissa ja järjestöissä asiakaslähtöisen työhön valmennuksen toteuttaminen. Tavoitteena on luoda lisäarvoa yrityksille ja synnyttää uusia työpaikkoja. Toiminnalla pyritään tulevaisuudessa turvaamaan motivoituneen ja osaavan työvoiman saatavuus. MENETELMÄT: Projektin tavoite on työstää menetelmiä, joiden avulla voidaan tehostaa työttömien työnhakijoiden siirtymistä välityömarkkinoilta avoimille työmarkkinoille. Yrityksissä toteutettavassa työhönvalmennuksessa hyödynnetään kaikkia Tekevällä/Sovatekissa käytettäviä valmennuksen keinoja, esim. yksilövalmennus, valmennussuunnitelmat, ryhmävalmennus, valmennuspalaverit jne. Yrityksissä tapahtuva työhönvalmennus on ollut suunnitelmallista ja vastanut maahanmuuttajien erityistarpeisiin. Hankkeen tarkoitus on toteuttaa ja kehittää yrityksissä tapahtuvan työvalmennuksen mahdollisuuksia, vaikuttavuutta ja hyötyä sekä yksilö- että yhteiskuntatasolla. Asiakkaat on ohjautunut MaMuPlus-projektiin sekä Tekevältä/Sovatekista että suoraan TEtoimistosta, jonka kanssa on luotu hyvä ja toimiva yhteistyörakenne. Valmennuksessa ja työllistymispolkujen rakentamisessa käytetään kaikkia työvoimapoliittisia toimenpiteitä. YRITYSYHTEISTYÖLINJAT: 1. Uuden työpaikan synnyttäminen valmennuksen kautta. 2. Keikka ja ruuhkatyöt "kovalla" rahalla. 3. Rekryvalmennus: monta henkilö samassa paikassa, tavoittena että joku työllistyy. 4. Yksilöllinen työhaku avoimmille työpaikoille. 2. Hankehenkilöstö 1.Projektipäällikkö - projektin hallinnointi, kehittämistehtävät ja verkostotyö, mahdollisuuksien mukaan myös asiakastyö. On ollut MaMuPlus-projektin kehittämistyön kautta vastuussa koko Töihin!-palvelun kehittämisestä, jossa kokeillaan samoja menetelmien mukaan valmennusta yrityksissä myös muille kohderyhmille(maajanmuuttajien lisäksi myös nuorille ja pitkäaikaistyöttömille) 2.Yrityskoordinaattori - yritys- ja järjestöyhteistyö, tarvittaessa myös asiakastyö. Yrityskoordinaattorin työpanoksesta on hyötyneet Töihin!-palvelun kaikki asiakkaat, joten yrityksiin valmennukseen on viety maahanmuuttajien lisäksi myös nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä. 3.Projektityöntekijä - asiakastyö ja valmennus yrityksissä, tiivis yhteistyö työhallinnon ja muun tarvittavan verkoston kanssa. 4.Hankkeen kirjanpidosta vastaa Sovatekin talouspäällikkö. 1 / 4

16 3. Hankkeen kohderyhmä Projektin kohderyhmänä ovat kaikki työikäiset maahanmuuttajat, joiden työmarkkinoille pääsy ilman yksiköllistä suunnittelua ja heille kohdennettua tukea on vaikeutunut. Projekti palvelee maahanmuuttajataustaisia henkilöitä, jotka ovat Jyväskylän TE-toimiston asiakkaita. Työllistämisprosessi suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä Jyväskylän TE-toimiston ja Jyväskylän Työvoimapalvelukeskuksen kanssa. MaMuPlus-projektin palveluun pääseminen ei edellytä asiakkailta ammatillista koulutusta eikä työkokemusta. Yksi toiminnan peruspilareista on yksilövalmennus, joka auttaa asiakkaita arjen hallinnassa, tarvittavan ammatillisen koulutuksen suunnittelussa ja räätälöityjen työelämäpolkujen rakentamisessa. 4. Hankkeen yhteistyöverkostot Projekti on tiiviissä yhteistyössä Jkl T&E toimiston kanssa (on mukana asiakkaiden työllistymisprosessin suunnittelussa ja vastaa sen toteutuksesta) Keski-Suomen ELY (rahoittaja) Jkl T&E toimisto, Jyväskylän työvoimapalvelukeskus, Jyväskylän Maahanmuuttajapalvelut. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Ry (Välittäjä-hanke, Duunari-projekti, Mosaiikki, Työkompassi, Monikulttuurisuuskeskus), Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys Ry. Valtakunnallinen Työpajayhdistys Ry, Vates-säätiö, Lapsiasiavaltuutettu. Jyväskylän Ammattiopisto, Jyväskylän Aikuisopisto, Oppisopimuskeskus, Oppilaitokset (Humak, Jamk), SPR, Uusyrittäjyyskeskus, Cimson Oy, VMP. Paikalliset yritykset ja muut työnantjat. MaMuPlus -projektin toimintaa ja yritysyhteistyömallia on esitelty henkilökohtaisesti mm. Työ- ja elinkeinoministeri Mauri Pekkariselle, OPM nuorisoasianeuvos Olli Saarelalle, Lapsiasiavaltutettu Maria Kaisa Aulalle, Valtakunnallise Työpajayhdistyksen toiminnanjohtaja Markku Hassiselle. MaMuPlus-projekti toteutti yhteistyössä eri tahojen kanssa Monikulttuuriset Perheet -korttipelin, joka perustuu vanhaan suomalaiseen korttipeliin. Yhteistyössä olivat mukana Saarijärven Kolkanlahden alakoulu, Saarijärven kaupunki, KYT, Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys Ry, Vammaispalvelusäätiö, ISS, Nuorisoseurat, Kalevan Nuoret, Lapsiasianvaltutettu, Suomenselän Sateenkaari ja Sovatek. Kortteja markkinoidaan ympäri Suomea. 5. Kuvaus hankkeen toistaiseksi toteutuneesta toiminnasta HYÖDYLISYYS: Vuonna 2009 alkaneen MaMuPlus projektin tarkoitus on kehittää maahanmuuttajien työhön valmennusta yrityksissä, valmennuksessa käytetään työvoimapol. toimeenpiteitä (th, tev, pt jne.) Toiminnan peruspilari on ollut yksilövalmennus, mentorointi ja työllistymisprosessien koordinointi. Vuoden 2009 MaMuPlus projektin tulokset olivat yllätyksellisen hyviä. Projektin aikana kehitetyillä menetelmillä oli selkeästi työllistävää vaikuttavuutta. Projektin emoorganisaatio päätti kokeilla MaMuPlus projektin menetelmiä muillekin kohderyhmille (nuoret, suomalaiset pitkäaikaistyöttömät ja vajaakuntoiset). Vuonna 2010 syntyi MaMuPlus-projektin hyvien tuloksien pohjalta Töihin!-palvelu, jossa MaMuPlus projektilla on keskeinen rooli yritysyhteistyön kehittämisessä ja maahanmuuttaja-asiakkaiden työllistymisprosessin koordinoimisessa. YKSILÖLLISET PALVELUT: 1. Maahanmuuttaja-asiakkaille yksilövalmennus ja asiakaslähtöisen valmennusprosessin ohjaus. (ohjaus/neuvonta, yksilövalmennus, ryhmävalmennus, tukipalvelut ja -kurssit, esim. hygikoulutus) 2. Työhallinnolle prosessoidaan ja toteutetaan TE-toimiston tai TYP:in työnhakusuunnitelmaa 3. Työnantajalle henkilökohtainen kontakti, luottamus, moraalinen tuki, helppous ottaa vastaan uutta työntekijää, neutraali osapuoli ristiriitatilanteissa. 4. Byrokratia kirjoitetaan kaikki sopimukset (th, tev jne.), hakemukset (palkkatuki, kaupunkilisä), varmistetaan muut tarvittavat liitteet (kauppareg.ote, verotodistus jne.) TIEDOTUS: MaMuPlus toimintaa on esitelty sekä paikallisissa että valtakunnallisissa foorumeissa, esitteitä ja jaettu TE-toimistoon ja muille yhteityökumppaneille. Projektia on esitelty n. 200:lle työnantajalle. Projektin toiminnasta on kirjoitettu useasti paikallislehdissä. (katso liite: Tiedotus) 2 / 4

17 6. Hankkeen tulokset ja tavoitteiden saavuttaminen Vuonna 2010 on ollut 182 yritystä/työnantajaa, joiden kanssa on käyty henkilökohtainen neuvottelu mahdollisesta yhteistyöstä.työnantajat ovat suhtautuneet MaMuPlus tarjoamaan palveluun erittäin myönteisesti. Projektin tarjoamat palvelut selvästi helpottavat ja mahdollistavat maahanmuuttajien pääsyn yrityksiin valmennukseen. Useasti valmennuksen avulla syntyy uusi työpaikka ja maahanmuuttaja työllistyy yritykseen. TULOKSET 2010 (tarkemmin seurantalomakkeessa) ASIAKASTYÖ: Asiakkaita ohjautunut yhteensä 94: (työhallinnosta 85; oppilaitoksista 9) Sijoittuminen: (valmennussopimuksia yrityksiin tehty 79; valmennukseen Tekevälle 7; opiskelemaan 12; muu 3) Työsopimuksia on kirjoitettu yhteensä 44 kappaletta (sisältäen työllistyminen avoimille työmarkkinoille, palkkatuetun työn, oppisopimuskoulutuksen, keikkatyöt, määräaikaiset työsopimukset. Tarkemmat tiedot seurantalomakkeessa.) MUU TOIMINTA_ 12.3.järjestettiin Maahanmuuttajien ammatillisen osaamisen vahvistuminen ja työllistyminen - asiantuntijaseminaari (pääpuhujana tohtori P.Arajärvi) MaMuPlus toimintaa esitelty paikallisissa ja valtakunnalisissa foorumeissa:esim. TEM:inasiantuntijatilaisuus 29.9; Keski-Suomen nuorisomessut ; Valtakunnalliset työpajapäivät Porissa ; Vates-päivät Oulussa ; Asiantuntijapäivä Jamk:issa Projektin toiminnasta ja yritysyhteistyöstä tehty opinnäytetyö (katso liite: Työhönvalmennuksella työelämään), jonka esittelytilaisuus järjestettiin TE-toimistossa Tilaisuuteen osallistuivat yrittäjät, TE-toimiston henkilökunta ja kaupungin edustajat, mm. Anssi Niemelä. 7. Lyhyt kuvaus hankkeen seuraavan vuoden toiminnasta ja kehittämissuunnitelmat Vuonna 2011 MaMuPlus projektin toiminnan tarkoitus on kehittää ja toteuttaa menetelmiä, joilla voidaan siirtää ihmisiä välityömarkkinoilta yrityksiin avoimille työmarkkinoille. MaMuPlus projekti on toteuttanut valmennusta yrityksissä noin kahden vuoden ajan. Tulokset ovat olleet merkittäviä ja yhteistyö työnantajien kanssa on sujunut hyvin. Vuonna 2011 on tarkoitus vahvistaa ja laajentaa yhteistyömenetelmiä ja -käytäntöä. Sovatekissa (entinen Tekevä) toteutettavan MaMuPlus-projektin avulla kehitetään palvelua, jolla on yhteiskunnallinen tarve ja kysyntä. Kehittämistyön pohjana on useasti tutkimuksellinen tieto. Yritysyhteistyötä ja työnantajan näkökulmia selvitettiin Eeva Erkkilän kandidaatin opinnäytetyö Työhönvalmennuksella työelämään avulla. Erkkilän opinnäytetyötä ja sen tuloksia hyödynnetään maahanmuuttajien valmennustyössä ja koko Töihin!-palvelun toiminnan kehittämisessä. (liitteenä E.Erkkilän opinnäytetyö) Vuoden 2011 yritysyhteistyön tavoite on kehittää monipuolisia palveluja joilla voidaan helpottaa työnantajia ottamaan vastaan uusi työntekijä. Tarkoitus on, että valmennuksen kautta tehtävä työ tuo lisäarvoa yritykselle ja synnyttää uusia työpaikkoja. 3 / 4

18 OHJE VÄLIRAPORTTILOMAKKEEN TÄYTTÄMISEEN Työllisyyspoliittisen avustuksen saajan on laadittava hankkeen toiminnasta väliraportti hakiessaan jatkorahoitusta hankkeelle. Jatkorahoitusta haetaan vuosittain. Väliraportti laaditaan K-S Ely-keskuksen lomakkeelle ja se liitetään osaksi hankkeen jatkohakemusta (lomake TEM /2010). 1. Hankkeen yleiskuvaus Hankkeen yleiskuvaus -kohdassa esitetään hankkeen tarpeellisuus, tarkoitus ja tavoitteet. Hanke voi olla laaja-alainen sisältäen esim. työttömien työnhakijoiden työ- ja toimintakyvyn ja työllistymisedellytysten selvittämistä, työmarkkinavalmiuksien parantamista työmarkkinatoimenpitein ja sekä uusien palvelujen kehittämistä. Hanke voi myös sisältää yksinomaan palkkatuettua työtä. Hankkeen yleiskuvausta voi täydentää liitteillä. 2. Hankehenkilöstö Hankehenkilöstö -kohdassa esitetään hankkeen toteutuksesta vastaavan henkilön ja muiden hankkeen toteutukseen osallistuvien henkilöiden työtehtävät. 3. Hankkeen kohderyhmä Hankkeen kohderyhmä jaoteltuna seuraavasti: 500 päivää työttömyysturvaa saaneisiin, muut pitkäaikaistyöttömät, nuoret alle 25-vuotiaat, vajaakuntoiset ja maahanmuuttajat (yhteenveto kuluneen vuoden ajalta). 4. Hankkeen yhteistyöverkostot Hankkeen yhteistyöverkosto -kohdassa esitetään, millä tavalla hanke tekee yhteistyötä TE-toimistojen kanssa. Lisäksi kuvataan yhteistyötä työnantajien, kuntien, viranomaisten, oppilaitosten, muiden hankkeiden ja järjestöjen kanssa (yhteenveto hankkeen ajalta). Kuvausta yhteistyöverkostoista voi täydentää liitteillä. 5. Kuvaus hankkeen toistaiseksi toteutuneesta toiminnasta Hankkeen toteutumista kuvataan hankesuunnitelman toteutumisen avulla. Esitetään tiivisti mitä hankkeessa on tehty; millaista toimintaa kohderyhmälle on järjestetty (koulutus, työmarkkinatoimenpiteet, palkkatuettu työ, ohjaus- ja neuvontapalvelut, muut palvelut). Mikäli kohderyhmälle tarjotaan ohjaus-, neuvonta- ja valmennuspalveluja, kuvataan ohjausprosessi. Kohdassa 5 esitetään myös, millä tavalla hankkeesta on tiedotettu. Kuvausta toteutuneesta toiminnasta voi täydentää liitteillä. 6. Hankkeen tulokset ja tavoitteiden saavuttaminen Tuloksia ja tavoitteiden saavuttamista kuvataan hankesuunnitelman avulla, jossa on määritelty, mihin tuloksiin ja tavoitteisiin hankkeessa pyritään. Kuvataan lisäksi asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset tai kerrotaan muulla tavalla, mikä merkitys hankkeella on sen kohderyhmälle. Kuvataan hankkeessa kehitetyt / kehitteillä olevat menetelmät ja mallit. Lisäksi tuodaan ilmi, mitä tavoitteita jäi saavuttamatta ja miksi? Kohdassa 6 voidaan kuvata hankkeen toteuttamisen esteitä tai ongelmakohtia. Kuvausta tuloksista ja tavoitteiden saavuttamisesta voidaan täydentää liitteillä. 7. Lyhyt kuvaus hankkeen seuraavan vuoden toiminnasta ja kehittämissuunnitelmat Kohdassa 7 esitetään lyhyt kuvaus hankkeen toiminnasta jatkorahoituksen ajalle. Esitetään, millä tavalla toimintaa ja tavoitteisiin pääsyä on tarkoitus parantaa. Jos hankkeessa on tarkoitus kehittää uutta toimintaa, jota ei ole kuvattu hankesuunnitelmassa, tulee siitä käydä neuvottelu Ely-keskuksen kanssa ennen jatkorahoitushakemuksen jättämistä. Kohtaa 7 voidaan täydentää liitteillä. 4 / 4

19 MaMuPlus-projektin tiedotus ja viestintä Liite VÄLIRAPORTTIIN MaMuPlus on toteuttanut suunnitelmallista tiedotus- ja viestintästrategiaa. Vuonna 2010 on MaMuPlus projektin työstä ollut artikkeleita seuraavissa paikallislehdissä: Keskisuomalainen: Uusi ilme korteille, Hyödyntäkää tulijoiden ammattitaitoa, Kielen kautta kulttuuriin, Työ palautti ilon, Huonekaluilla pääsee uuteen alkuun, Pelikortit kansainväliseksi, SuurJyväskylän lehti: Tekevältä käsin, 9 artikkelin sarja Tekevän maahanmuuttajatyöstä, 2010 Työ on parasta kotouttamista, Töihin!-palvelu aloitti rivakasti, Työhönvalmennuksella työelämään, Jyväskylän kaupunkilehti Maahanmuuttajien työnhakua kiritetään, Saarijärveläinen Kansainvälisyyskasvatusta leikkimielisesti, Artikkeli maahanmuuttajien esiintymisestä Kolkanlahden koululla, Sampo Suomalaisia on moneksi, Keski-Suomen Viikko Pentti Arajärvi MaMu-perjantaissa, Humanismi avuksi maahanmuuttajillekin, Muuramelainen Ministeri Pekkarinen vierailulla, nro 19 SAK paikallislehti Kimppa Maahanmuuttajat ovat voimavara,

20 MaMuPlus-projektin tiedotus ja viestintä Liite VÄLIRAPORTTIIN Kotiseudun sanomat Pakolaisia Kinnulaan, Valmu, Tekevän oma tiedotuslehti MaMuPlus projektin toiminnasta kirjoitettiin jatkuvasti organisaation oman tiedotuslehti Valmussa. Lehti ilmestyi joka toinen viikko ja se jaettiin organisaation sidosryhmille. MaMuPlus-projektin muu viestinnällinen vaikuttamistoiminta: Maahanmuuttajien ammatillisen osaamisen vahvistuminen ja työllistyminen - asiantuntijaseminaari (pääpuhujana tohtori P.Arajärvi) Asennekasvatukseen liittyvänä toimintana syntyi Monikulttuuriset Perheet pelikortit. Korttipeli toteutettiin yhteistyössä Saarijärven Kolkanlahden alakoulun kanssa. Korttien julkaisu sai valtakunnalista huomiota: o Julkaisutilaisuus o Tv lähetys TV2 Keski-Suomen uutisissa ja TV1 aamutv:ssä ja o Yle radiouutiset Projektin toiminnan esittely valtakunnallisilla foorumeilla: Valmennuksesta yrityksissä Jamkin seminaarissa Monikulttuurisuuskoulutus Humak:issa Vates-säätiön työhönvalmennuksen kehittämispäivät Oulussa TEM:in asiantuntijatilaisuus Keski-Suomen nuorisomessut Valtakunnalliset työpajapäivät Porissa

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT HUHTIKUU 2013 2 SISÄLLYS: ESPOO... 3 ETELÄ-KARJALA... 4 ETELÄ-PIRKANMAA... 5 HAMINA JA KOTKA... 6 HELSINKI... 7 HATTULA,

Lisätiedot

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla H y v ä t k ä y t ä n n ö t Telle Lemetyinen Kimmo Riusala SELVITYS MAAHANMUUTTAJATYÖSTÄ SAADUISTA KOKEMUKSISTA

Lisätiedot

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö ÖTY L K H A B C T TYÖ SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö Anne Välimaa, Pasi Ylipaavalniemi, Suvi Pikkusaari,

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

Töihin!-palvelu Valmennus yrityksessä. Anu Laasanen 29.9.2010

Töihin!-palvelu Valmennus yrityksessä. Anu Laasanen 29.9.2010 Töihin!-palvelu Valmennus yrityksessä Anu Laasanen 29.9.2010 Toiminta-ajatus 2011 Töihin!-palvelun tarkoituksena on yrityksissä, kunnissa ja järjestöissä asiakaslähtöisen työhönvalmennuksen toteuttaminen.

Lisätiedot

KOHTI SEUDULLISIA TYÖLLISTÄMISEN MONIPALVELUITA

KOHTI SEUDULLISIA TYÖLLISTÄMISEN MONIPALVELUITA KOHI SEUDULLISI YÖLLISÄMISEN MONIPLVELUI Selvitys Oulun seudun työllistämisen monipalvelutoiminnasta Oulun seudun välityömarkkinat -hanke Saila Lehto Seija Mustonen Oulun seutu 2 Kohti seudullisia työllistämisen

Lisätiedot

Olemme edelläkävijöitä työelämän ja työllisyyttä edistävän yritysyhteistyön kehittämisessä. Vaikuttamis- ja kehittämistyö on tärkeä osa toimintaamme.

Olemme edelläkävijöitä työelämän ja työllisyyttä edistävän yritysyhteistyön kehittämisessä. Vaikuttamis- ja kehittämistyö on tärkeä osa toimintaamme. Rakenne Töihin!-palvelu on työllisyyttä edistävä palvelukokonaisuus, jonka perustana on laaja ja tiivis yritysyhteistyö. Tarkoituksenamme on tukea työllistymistä valmentamalla asiakkaita työelämään ja

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014 1 KITEEN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2015 1. Johdanto Kiteen kaupungin ja koko Keski-Karjalan alueen työllisyys on heikentynyt viime vuosina. Vuoden 2014 lopussa Keski-Karjalassa oli työttömänä 1 588 henkilöä,

Lisätiedot

TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia

TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia Valtakunnallinen T U I J A H Ä M Ä L Ä I N E N S U S A N N A P A LO TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia lähtökohtia työpajalla työpajayhdistys ry TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

Kisällistä mestariksi 1

Kisällistä mestariksi 1 Kisällistä mestariksi 1 2 Kisällistä mestariksi Pohjois-Kymen Setlementti ry: Kisällistä mestariksi ammattipajamalli työllistämisen tukena Kisällistä mestariksi 3 l ll Kisällistä mestariksi ammattipajamalli

Lisätiedot

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 17/2012

Lisätiedot

1. Yleistä... 5. 2. Jyväskylän tulosalue... 8. 2.1. Hoitopalveluyksikkö... 8. 2.2. Arviointi- ja kuntoutuspalveluyksikkö... 9

1. Yleistä... 5. 2. Jyväskylän tulosalue... 8. 2.1. Hoitopalveluyksikkö... 8. 2.2. Arviointi- ja kuntoutuspalveluyksikkö... 9 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Yleistä... 5 2. Jyväskylän tulosalue... 8 2.1. Hoitopalveluyksikkö... 8 2.2. Arviointi- ja kuntoutuspalveluyksikkö... 9 2.3. Palveluohjausyksikkö...

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Valmennuspalvelujen tuottaminen Kehittämistyö ja projektit vuonna 2002 Työllisyyden edistämisen uusimmat keinot

Toimitusjohtajan katsaus Valmennuspalvelujen tuottaminen Kehittämistyö ja projektit vuonna 2002 Työllisyyden edistämisen uusimmat keinot Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 4 Valmennuspalvelujen tuottaminen 5 Kehittämistyö ja projektit vuonna 2002 9 Työllisyyden edistämisen uusimmat keinot 10 Tekniset asiat 13 Kieso -projekti 13 Pomppu

Lisätiedot

3.2 Kiintiöpakolaisten vastaanotto ja Janakkalan kiintiöpakolaiset...9

3.2 Kiintiöpakolaisten vastaanotto ja Janakkalan kiintiöpakolaiset...9 JANAKKALAN A M L E J H O S U ISU R U U T T L U K I MON 2012-2013 12.3.2012 1 (68) Sisältö 1. Johdanto...2 2. Ohjelman lähtökohta, sisältö ja tavoitteet...3 3. Maahanmuuttaja kuntalaisena...7 3.1 Ulkomaalaisten

Lisätiedot

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Kirje Työ- ja elinkeinotoimistot 10.12.2013 TEM/2551/00.03.05.02/2013 TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET TE-palvelujen asiakkuuslinjaukset korvaavat työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha.

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 81 18.12.2014 Työllisyysohjelma vuodelle 2015 2847/01.00.00/2014 HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Tulosalue

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

Suvi Pikkusaari. Työ(hön)valmennus on taitolaji

Suvi Pikkusaari. Työ(hön)valmennus on taitolaji Suvi Pikkusaari Työ(hön)valmennus on taitolaji Suvi Pikkusaari Työ(hön)valmennus on taitolaji Julkaisija: Kiipulasäätiö KoutsiHäme-projekti Kiipulantie 507 14200 Turenki puh. (03) 685 21 www.kiipula.fi

Lisätiedot

Sosiaalisen tilinpidon tilinpäätös TULOKSET (tiivistelmä) tilikaudelta 1.9.2009 31.8.2010

Sosiaalisen tilinpidon tilinpäätös TULOKSET (tiivistelmä) tilikaudelta 1.9.2009 31.8.2010 Pohjois-Kymen Setlementti ry Uusi ura ammattipajasta projekti 2009-2011 Sosiaalisen tilinpidon tilinpäätös TULOKSET (tiivistelmä) tilikaudelta 1.9.2009 31.8.2010 (I tilikausi) Sosiaalisen tilinpidon TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toiminta

Työllistymistä edistävä toiminta Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2012, 2011 Työllistymistä edistävä toiminta OT-hanke 2. PÄÄTAVOITE: JYVÄLÄ ON VASTUULLINEN TYÖNANTA JA päätavoite jakautuu 3 osatavoitteeseen 2012 Tulos:

Lisätiedot

Kotouttamisohjelma 2013 2017

Kotouttamisohjelma 2013 2017 Kotini on täällä Kotouttamisohjelma 2013 2017 Kotini on täällä Sydämessä on aina pieni tila omalle, erityiselle asuinalueelle Oulu on asenne. Uusi Oulu syntyy ihmisten tekojen kautta. Uudessa Oulussa on

Lisätiedot

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013 2016 1 Sisällys Lukijalle 3 Monikulttuurinen Jyväskylä 5 Maahanmuuttajat nuoria aikuisia 7 Maahanmuuttajat työelämässä

Lisätiedot

Talvisodan henkeä työllistämiseen! s. 8. Kyyjärvellä ei tyydytä vanhaan s.4. Heli Poikela koordinoi järjestöjen työllistymistoimia

Talvisodan henkeä työllistämiseen! s. 8. Kyyjärvellä ei tyydytä vanhaan s.4. Heli Poikela koordinoi järjestöjen työllistymistoimia Talvisodan henkeä työllistämiseen! s. 8 Kyyjärvellä ei tyydytä vanhaan s.4 Heli Poikela koordinoi järjestöjen työllistymistoimia s. 6 Uhkakuvia vai mahdollisuuksia? 3 2009 Kyvyt käyttöön on vammaisten

Lisätiedot

Haukiputaan kunnan kotouttamisohjelma sekä syrjinnän ehkäisemisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen suunnitelma 2011 2012

Haukiputaan kunnan kotouttamisohjelma sekä syrjinnän ehkäisemisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen suunnitelma 2011 2012 Perusturvalautakunta 14.12.2010 / LIITE 137 Haukiputaan kunnan kotouttamisohjelma sekä syrjinnän ehkäisemisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen suunnitelma 2011 2012 Sisältö Johdanto... 3 1. Keskeisiä käsitteitä...

Lisätiedot

TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010-12

TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010-12 1 HAUKIPUTAAN KUNTA Nuorten työpaja TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010-12 3.6.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO......... 3 2. TYÖPAJATOIMINTA.. 3 3. TYÖPAJAN TOIMINTA-AJATUS JA PERUSTEHTÄVÄ.....

Lisätiedot

Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017

Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017 Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017 SUOMUSSALMI PUOLANKA HYRYNSALMI VAALA RISTIJÄRVI PALTAMO KAJAANI SOTKAMO KUHMO KAINUUN KUNTIEN YHTEINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 Asta Komulainen

Lisätiedot

Välittäjäorganisaatiot saavat. Pienet toimijat toimimaan

Välittäjäorganisaatiot saavat. Pienet toimijat toimimaan Välittäjäorganisaatiot saavat Pienet toimijat toimimaan Sisältö Pienet toimijat, suuret teot...3 Välittäjäorganisaatiot saavat Pienet toimijat toimimaan...4 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry AVOT rakentaa

Lisätiedot

Missä lymyävät hyvät käytännöt?

Missä lymyävät hyvät käytännöt? Missä lymyävät hyvät käytännöt? Rakennetyöttömyys ja hyvät käytännöt rakennerahastoissa Sosiaalikehitys Oy Robert Arnkil, Timo Spangar, Jarmo Nieminen, Sari Pitkänen LTT-Tutkimus Oy Jari Karjalainen Työelämän

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin Toim. Arto O. Vehkomäki Sisällysluettelo 1 Esipuhe 4 2 Koutsi arvioiden ja valmentaen työammattiin 6 2.1 Koutsin kokonaisuus ja toteuttajat 6 2.2 Koutsin

Lisätiedot