MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ PROJEKTI MaMuPlus-projekti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ PROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011"

Transkriptio

1 SOVATEK - SÄÄTIÖ Matarankatu Jyväskylä JATKOHAKEMUS VUODELLE 2011 Keski-Suomen ELY -keskus Cygnaeuksenkatu Jyväskylä MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ PROJEKTI MaMuPlus-projekti JOHDANTO Työvalmennussäätiö Tekevä ja Jyväskylän Seudun Päihdepalvelusäätiö sulautuivat alkaen uudeksi Sovatek-säätiöksi. Sovatek-säätiö on julkisen ja kolmannen sektorin taustayhteisöjen perustama yhteistoimintaorganisaatio laajenevien ja monimutkaistuvien ongelmien ehkäisyyn ja hoitoon sekä järjestölähtöinen toimija syrjäytymisen ehkäisemiseen ja osallisuuden edistämiseen. Sovatek-säätiö edustaa uudenlaista toimintatapaa julkisen sektorin toiminnassa ja palvelujärjestelmässä sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa tehtävässä yhteistyössä. Lähtökohtana on palvelujärjestelmien kehittäminen ja palveluiden tuottaminen palveluita tarvitsevien sekä palveluja tilaavien asiakkaiden näkökulmasta. Sovatek-säätiön sääntöjen mukaisesti säätiön tarkoituksena on syrjäytymisen ehkäiseminen, yhteiskunnallisesti heikommassa asemassa olevien auttaminen ja tukeminen sekä heidän tilanteensa parantaminen. Säätiö pyrkii ehkäisemään ja vähentämään päihde- ja muita riippuvuusongelmia, edistämään työtoimintaa vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistämiseksi, kuntouttamiseksi ja kouluttamiseksi. Sovatek-säätiön toiminnon aloja ovat hoito, kuntoutus, työhönvalmennus ja erilaiset työllisyyttä tukevat palvelut. Yksi työllistymistä edistävä ja tukeva palvelu uudessa säätiössä on vuonna 2010 perustettu Töihin!-palvelu. Palvelu syntyi MaMuPlus projektin tuloksien innoittamalla ja yritysyhteistyön menetelmiä laajentamalla. Töihin!-palvelun tarkoitus on edistää asiakkaiden työllistymistä avoimille työmarkkinoille yrityksissä työhön valmennusta toteuttamalla. Yhteiskunnan tarjoamat palvelut eivät aina riitä maahanmuuttajien, pitkäaikaistyöttömien, vajaakuntoisten ja nuorten työllistymiseksi. Työllistymisen edistämistä edesauttavat erilaiset palvelut, jotka toimivat linkkinä työhallinnon ja työnantajan välillä. Vuosina sellaisia palveluja on ollut mahdollisuus kehittää tuloksellisesti MaMuPlus-projektin avulla. Vuoden 2009 MaMuPlus projektin tulokset olivat yllätyksellisen hyviä. Projektin aikana kehitetyillä menetelmillä oli selkeästi työllistävää vaikuttavuutta. 1/6

2 Projektin emo-organisaatio päätti kokeilla MaMuPlus projektin menetelmiä muillekin kohderyhmillä (nuoret, suomalaiset pitkäaikaistyöttömät ja vajaakuntoiset) Vuonna 2010 syntyi Töihin!-palvelu, jossa MaMuPlus-projektin kehittämällä yritysyhteistyön ja yrityksissä tapahtuvalla valmennusmallilla palvellaan myös muita työttömiä henkilöitä: pitkäaikaistyöttömiä, nuoria, vajaakuntoisia. Maahanmuuttajien työelämään valmennuksesta ja näin ollen koko Töihin!- palvelun kehittämistyöstä on vastuussa MaMuPlus-projekti. (Liite 1: Töihin!-palvelun prosessikaavio) 2. MaMuPlus-PROJEKTI Vuonna 2009 alkaneen MaMuPlus projektin tavoite on kehittää maahanmuuttajien työhön valmennusta yrityksissä. Toiminnan peruspilari on yksilövalmennus, mentorointi ja työllistymisprosessien koordinointi. Tarkoitus on, että valmennuksena toteutettava työ luo yritykselle lisäarvoa ja näin ollen synnyttää uusia työpaikkoja. MaMuPlus-projektin toiminta-ajatuksena on yrityksissä, kunnissa ja järjestöissä asiakaslähtöisen työhön valmennuksen toteuttaminen. Projektin kehittämän toiminnan tavoitteena on luoda lisäarvoa yrityksille ja synnyttää uusia työpaikkoja. Toiminnalla pyritään tulevaisuudessa turvaamaan motivoituneen ja osaavan työvoiman saatavuus. Valmennusta toteutetaan pääsääntöisesti yrityksissä tai vaihtoehtoisesti Sovatek-sätiön tuotannollisen työn yhteydessä. Tavoitteena on työttömien maahanmuuttajataustaisten työnhakijoiden työmarkkinavalmiuksien parantaminen ja avoimille työmarkkinoille työllistymisen edistäminen. MaMuPlus-hankkeessa käytetään useita tarjolla olevia työmarkkinatoimenpiteitä (työkokeilu, työharjoittelu, työelämävalmennus), palkkatuettua työtä sekä mahdollisuuksien mukaan muita julkisia työvoimapalveluja asiakkaan tarpeista riippuen. 3. PROJEKTIN TARKOITUS JA TAVOITTEET MaMuPlus-projektin toiminnan tarkoitus on Tekevän MaMu-projektin kehittämän monipuolisen työhönvalmennuksen toteuttaminen yrityksissä. Valmennus on suunnitelmallista ja vastaa maahanmuuttajien erityistarpeisiin. Vuonna 2011 MaMuPlus-projekti työstää ja kehittää menetelmiä, joiden avulla voidaan laajentaa edellisinä vuosina käytettyjä työvalmennuskeinoja siirtämällä ne yrityksiin. Yrityksissä toteutettavassa työhönvalmennuksessa hyödynnetään kaikkia Sovatekissa käytettäviä valmennuksen keinoja, esim. yksilövalmennus, ryhmävalmennus, valmennussuunnitelmat, valmennuspalaverit, arviointi jne. 2/6

3 Hankkeen tarkoitus on käytännön työtä tehdessä selvittää ja kokeilla yrityksissä tapahtuvan työvalmennuksen mahdollisuuksia, vaikuttavuutta ja hyötyä sekä yksilö- että yhteiskuntatasolla. MaMuPlus-projektin kolme päätavoitetta ovat: 1. Maahanmuuttajataustaisten työnhakijoiden työllistymisen edistäminen avoimille työmarkkinoille yritysyhteistyötä tehostamalla ja työnantajia tukemalla. 2. Työhönvalmennusprosessin siirtäminen yrityksiin, ja sen avulla uusien työpaikkojen synnyttäminen. 3. Pysyvärahoitteisen ammatillista koulutusta ja työllistymistä edistävän palvelun luominen maahanmuuttajataustaisille henkilöille. 4. PROJEKTIN SISÄLTÖ (Liite 2. MaMuPlus-kaavio.) MaMuPlus-projekti koostuu kolmesta osa-alueesta: 1. Kartoitus ja palveluohjaus 2. Työvalmennus Sovatekissa 3. Työhönvalmennus yrityksissä, järjestöissä ja kunnassa Kartoituksen ja ohjauksen tarkoitus on selvittää maahanmuuttajan valmiudet suoriutua työssä ja työyhteisössä, työmotivaatio ja tarvittava valmennuksellinen tuki. Kartoituksen ja palveluohjauksen tavoitteena on ohjata henkilö oikeisiin palveluihin (työvalmennus Sovatekissa tai yrityksissä, tarvittava ammatillinen koulutus tai joku muu palvelu). Työvalmennus Sovatekissa on tarkoitettu maahanmuuttajataustaisille henkilöille, joilla ei ole valmiuksia työhönvalmennukseen yrityksissä (henkinen, fyysinen tai joku muu vaikeuttava tekijä) tai heille ei ole vielä löytynyt valmennuspaikkaa yrityksessä. Heille tarjotaan työvalmennusta Sovatekin eri tuotannollisissa yksiköissä. Valmennukseen liittyy tuki arjen hallinnassa, tarvittava tulkkipalvelu, vertaistukiryhmätoiminta sekä Sovatekin erilaiset tukipalvelut (hygieniapassikoulutus, työnhakukoulutus, ryhmävalmennus jne.) Tarvittaessa toteutetaan orientaatiojakso Sovatekissa ennen maahanmuuttajan työvalmennuksen toteuttamista yrityksessä. Orientaatiojakson tavoite on syventävästi kartoittaa, arvioida ja luoda lisävalmiuksia maahanmuuttajan työvalmennuksen aloittamiseksi hänen osaamista hyödyntämään pysyvässä yrityksessä. Yrityksissä toteutetun työhönvalmennuksen tarkoitus on vahvistaa maahanmuuttajan kiinnittymistä yritykseen ja edesauttaa hänen työllistymistään ko. yritykseen. Yksilövalmentaja on toimija TE-toimiston, työnantajan ja maahanmuuttajan välillä. Tavoite on tukea maahanmuut- 3/6

4 tajan selviytymistä työtehtävissä ja työyhteisössä toimimisessa sekä murtaa työnantajien ennakkoluuloja maahanmuuttajien työllistämisessä. (Liite 2. Valmennus yrityksessä.) MaMuPlus -projekti tarjoa yksilöllisiä palveluja sekä maahanmuuttaja-asiakkaille, TEtoimistolle että työnantajille: - Asiakkaille yksilövalmennus ja työllistymisprosessin koordinointi - Työhallinnolle toteutetaan TE-toimiston tai TYP:in työllistymissuunnitelmaa - Työnantajalle henkilökohtainen kontakti, luottamus, moraalinen tuki, helppous ottaa vastaan uusi työntekijä, neutraali osapuoli ristiriitatilanteissa - Byrokratia kirjoitetaan th ja tev sopimukset, neuvotaan mahdollisten palkkatuki- ja kaupunkilisähakemuksen kirjoittamisessa, varmistetaan muut tarvittavat liitteet (kaupparekisterin ote, verotodistus jne.) 5. PROJEKTIN KOHDERYHMÄ Projektin kohderyhmänä ovat kaikki työikäiset maahanmuuttajat, joiden työmarkkinoille pääsy ilman yksiköllistä suunnittelua ja heille kohdennettua tukea on vaikeutunut. Projekti palvelee maahanmuuttajataustaisia henkilöitä, jotka ovat Jyväskylän TE-toimiston asiakkaita. Työllistämisprosessi suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä Jyväskylän TE-toimiston ja Jyväskylän Työvoimapalvelukeskuksen kanssa. MaMuPlus-projektin palveluun pääseminen ei edellytä asiakkailta ammatillista koulutusta eikä työkokemusta. Yksi toiminnan peruspilareista on yksilövalmennus, joka auttaa asiakkaita arjen hallinnassa, tarvittavan ammatillisen koulutuksen suunnittelussa ja räätälöityjen työelämäpolkujen rakentamisessa. 6. PROJEKTIN TULOKSELLISET TAVOITTEET Vuoden 2010 aikana tulokset ovat olleet erinomaiset. Valmennus yrityksissä on tuottanut selkeää tulosta ja vaikuttanut positiivisesti työllistymiseen. MaMuPlus projektin ohjauksessa oli vuonna 2010 yhteensä 94 henkilöä. Yrityksiin tehtiin vuoden aikana valmennussopimuksia yhteensä 79 kappaletta, Tekevällä/Sovatekissa aloitti valmennuksen 7 henkilöä, opiskelemaan ohjautui 12 henkilöä. Vuoden 2010 aikana MaMuPlus-proejektiin osallistuneille maahanmuuttajille tehtiin työsopimuksia yhteensä 44 kappaletta. (Liite 6: MaMuPlus Väliraportti 2010.) MaMuPlus -projektin tuottamista palveluista on ollut selvästi suoranaista vaikuttavuutta maahanmuuttajien työllistymiseen. MaMusPlus projektin rahoituksella voitiin kehittää toiminnan seuraavia alueita: - selkeä ja toimiva yhteistyörakenne TE-toimiston kanssa - laaja yritys- ja työnantajayhteistyö - yrityksille tarjottava moraalinen ja byrokraattinen tuki 4/6

5 - maahanmuuttajien yksilöllisen työllistämispolun suunnittelu - asiakkaiden henkilökohtainen ohjaus ja mentorointi. Vuoden 2011 aikana on tarkoitus entisestään laajentaa yrityksessä tapahtuvaa valmennusmallia ja tehostaa sen vaikuttavuutta. tavoite on, että projektin puitteessa kehitetystä yritysyhteistyöstä ja siihen liittyvistä palveluista hyötyvät kaikki Töihin!-palvelun asiakasryhmät. Kuten kaikille Töihin!-palvelun asiakkaille, niin myös MaMuPlus-projektin asiakkaille tehdään yhteistyössä työhallinnon kanssa työllistymisprosessin suunnitelma, jota projektin on tarkoitus toteuttaa Vuoden 2010 aikana käytiin yhteistyöneuvotteluja n. 200 työnantajan kanssa. Nämä yrityskontaktit pidetään yllä myös vuonna Sen lisäksi on tarkoitus käydä yhteistyöneuvotteluja vielä n. 100 pienyrityksen kanssa. Asiakastavoitteen vuodelle 2011 on seuraavat: o Sovatekin eri tuotannollisiin yksiköihin valmennukseen ohjataan n. 20 maahanmuuttaja o Valmennus yrityksiin mahdollistetaan n. 60 maahanmuuttajalle o Opiskelemaan ohjataan n. 10 maahanmuuttajaa o Ohjaus- ja neuvontapalveluja tarjotaan kaikille maahanmuuttajalle, tavoitteena on edistää heidän työllistymistä, tukea selviytymistään arjessa, kannustaa ja aktivoida heidän hakemista ammatilliseen koulutukseen tai kursseille. Heidät voidaan myös ohjata muihin palveluihin maahanmuuttajan tarpeet huomioiden. MaMuPlus-projekti toteuttaa maahanmuuttajan tavoitteellista työllistymisprosessin koordinointia, tuettua työhönvalmennusta Sovatekisss ja yrityksissä, yksilövalmennusta, ryhmävalmennusta, yrittäjyysvalmennusta ja erilaisia tukipalveluja. (Liite 4. Projektin toiminnan keinot.) MaMuPlus-projektin tavoite on luoda maahanmuuttajille kohdennettu työllistymistä edistävä palvelupaketti, joka jää projektin jälkeen osaksi Sovatekin Töihin!-palvelua. 7. TIEDOTUS JA VIESTINTÄ Vuonna 2011 MaMuPlus -projekti jatkaa tiedotus ja viestintästrategian toteutusta. Viestintää jakautuu ulkoiseen ja sisäiseen viestintään. Ulkoiseen viestintästrategiaan kuuluu projektitoiminnasta kertominen ja kehitettyjen menetelmien esitteleminen paikallisissa ja valtakunnallisissa foorumeissa. Projektin esitteitä jaetaan TE-toimistoon, yhteistyöverkostolle, paikallisille yrityksille ja muille työnantajille. Tavoitteena on että projektin toiminnasta ilmestyy lehtiartikkeleita noin 3 4 kertaa vuodessa. Sisäinen viestintä tarkoittaa Sovatekin sisäistä tiedotusta projektin toiminnasta ja palveluista. Tiedotusta toteutetaan esitteitä jakamalla, sähköisesti, organisaation sisäisen tiedotuslehti Sovaset välityksellä, sekä Sovatekin tiimipalavereihin osallistumalla 5/6

6 8. TOIMINNAN SEURANTA JA ARVIOINTI MaMuPlus-projektin toimintaa ja tuloksellisuutta on tarkoitus seurata ja arvioida systemaattisesti. TE-keskuksen työllistämisprojektien seurantalomakkeen lisäksi käytössä on Töihin!- palvelun oma sähköinen tietokantajärjestelmä sekä valmentautujien anonyymi sähköinen asiakaspalautejärjestelmä. Lisäksi käytetään MaMu-projektin kehittämiä menetelmiä valmentautujien työssä suoriutumisesta ja itsearvioinnista. Tarkoitus on MaMuPlus-hankkeen puitteessa kehittää myös erillinen seuranta- ja arviointimalli, joka palvelee yritysyhteistyön kehittämistä. 9. RESURSSIT Vuonna 2010 MaMuPlus toimintaa laajennettiin sekä asiakasmäärällisesti että toiminnallisesti. Mahdollisuus oli palkata myös yhteensä kolmea projektityöntekijää: projektipäällikkö, yrityskoordinaattori ja projektityöntekijää. Samaa henkilöresurssia tarvitaan myös vuonna (Liite 5. MaMuPlus henkilöresurssi.) 10. YHTEISTYÖKUMPPANIT Keski-Suomen ELY-keskus, Jyväskylän TE-toimisto, Jyväskylän työvoimapalvelukeskus, Jyväskylän Maahanmuuttajapalvelut, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Ry, Valtakunnallinen Työpajayhdistys Ry, Jyväskylän Ammattiopisto, Jyväskylän Aikuisopisto, Oppisopimuskeskus, Oppilaitokset (Humak, Jamk, Diak, Yliopisto/kieltenlaitos/S2), SPR, Uusyrittäjyyskeskus, pakalliset yritykset ja muut työnantajat. 11. LIITTEET: Liite 1 Töihin!-palvelun prosessikaavio Liite 2 MaMuPlus-kaavio Liite 3 Valmennus yrityksessä Liite 4 Toiminnan keinot Liite 5 MaMuPlus henkilöresurssin tarve Liite 6 MaMuPlus väliraportti 2010 Liite 7 Budjetti Liite 8 Sovatekin toimintasuunnitelma 2011 Jyväskylässä, Jatkohakemuksen laatija: Anu Laasanen Projektipäällikkö MaMuPlus -projekti Puh /6

7 Töihin!-palvelun prosessikaavio Liite 1 Lähettävä taho: T&E toimisto ja Sovetek Töihin!-palvelu 2011 Valmennus yrityksissä TMT = Suomalaisten työllisyyden edistäminen MaMuPlusProjekti = Maahanmuuttajien työllisyyden edistäminen Toki-hanke = Nuorten työllisyyden edistäminen Töihin!-palvelun ORIENTAATIO JA PALVELUNOHJAUS Kolmannelle sektorille VALMENNUS yrityksissä, järjestöissä, kunnassa Opiskelemaan Muihin palveluihin

8 MaMuPlus PALVELUN KAAVIO liite 2 Ohjaaminen ammatillisen koulutukseen tai kurssimuotoiseen koulutukseen ALKUHAASTATTELU ja PALVELUOHJAUS Maahanmuuttajien työvalmiuksien ja yksilöllisen tuen tarpeen kartoitus. Työllistymisprosessin suunnittelu yhteistyössä työhallinnon kanssa. Ohjaaminen muuhun tarvittavaan palveluun TYÖVALMENNUS SOVATEKISSA VALMENNUS YRITYKSESSÄ Tavoitteellinen ja suunnitelmallinen työvalmennus Sovatekin eri TYÖYKSIKÖISSÄ: työvalmennus, yksilövalmennus, mentorointi ja tuki arjen hallinnassa, vertaistukena toimiva ryhmävalmennus, yhteiskuntaan integroitumista tukeva tietopuolinen, valmennuspalaverit, Sovatekin tukipalvelut, suomen kielen vahvistaminen, arviointipalvelut. Tarkoitettu asiakkaille, joilla ei ole valmiuksia toimia yrityksessä (henkinen, fyysinen tai joku muu vaikeuttava tekijä) Tarvittaessa ennen yrityksessä tapahtuvaa työvalmennusta toteutetaan Sovatekissa orientaatiojakso: syvennetysti kartoitetaan maahanmuuttajan valmiudet ja tuen tarve. (yksilövalmennus, työkokeilu) Tavoitteellinen ja suunnitelmallinen tuettu työhönvalmennus YRITYKSISSÄ. Työllistymisprosessin vastuullinen toteuttaminen yhteistyössä tarvittavan verkoston kanssa. Valmennusta yrityksessä toteutetaan Sovatekin valmennuskeinoja käyttäen: yksilöllinen valmennussuunnitelma, tuki ja ohjaus arjen hallinnassa, tavoitteellinen tulevaisuuden suunnittelu, valmennuspalaverit, ammattisanaston ja ammatillisen osaamisen vahvistaminen. Moraalinen sekä byrokraattinen tuki työnantajalle. Valmennuksellinen tuki ja ohjaus asiakkaalle. Kulttuuritulkkina toimiminen asiakkaan ja työnantajan välillä. Tavoitteena työllistyminen.

9 MaMuPlus projekti: Liite 3 VALMENNUS YRITYKSESSÄ PROSESSINA KARTOITUS JA PALVELUOHJAUS 1. ALKUHAASATTELU/KARTOITUS perustiedot koulutus ja työkokemus asiakkaan motivointi työllistyä laaditaan työllistymisen suunnitelma 2. YHTEISTYÖ TE-toimiston KANSSA laadittu työllistymissuunnitelma lähetetään TE-toimistoon pyydettään asiakkaan mahdolliset tukijaksot (tev, pt) 3. YRITYSKOORDINOINTI kartoitetaan yritykset jossa asiakaan valmennusta voidaan toteuttaa 4. YKSILÖLLINEN ASIAKASTYÖ yritysvierailut valmennuspaikkaan tutustumiseksi selvitetään asiakkaan tuen tarve 4. MAHDOLLISUUS OSALLISTUA RYHMÄVALMENNUKSEEN selkeytyvät sosiaaliset taidot suomenkielen vahvistuminen työelämänpelisääntöjen vahvistaminen TYÖHÖNVALMENNUS YRITYKSESSÄ (Tietty työ tietyssä yrityksessä) PROJEKTITYÖNTEKIJÄN TARJOAMAT PALVELUT: 1. ASIAKKAALLE: laaditaan valmennussuunnitelma aloitetaan kuukauden te sopimuksella henkilökohtainen tuki arjen hallinnassa tuki ja ohjaus työyhteisössä toimimisessa lähivalmennusvierailut 2. TYÖNANTAJALLE kulttuuritulkkina toimiminen byrokraattinen käytännönapu työnantajalle moraalinen tuki työnantajalle valmennuksessa 2. YHTEISTYÖ TE-toimiston KANSSA valmennuksessa käytetään työvoimapoliittisia toimenpiteitä tev- pt tavoitteena työllistyminen valmennussopimukset tehdään yhteistyössä TE-toimiston kanssa TYÖLLISTYMINEN YRITYKSEEN VALMENNUS ON LUONUT UUDEN TYÖPAIKAN: valmennus on ollut sekä asiakkaalle että työnantajalle hyödyllistä työnantajalle tarjotaan palkkatukea (projekti hoitaa byrokratian) palkkatukijakson aikana varmistuu valmennuksen kautta uuden työpaikan syntyminen yritykseen projekti on edelleen linkkinä työnantajan - asiakkaan työhallinnon välissä TAVOITE ON ETTÄ ASIAKAS TYÖLLISTYY YRITYKSEEN KOVALLA RAHALLA asiakkuus projektissa päättyy n. kuukausi työllistymisestä yhteistyö työnantajan kanssa jatkuu 1

10 MaMuPlus projekti: Liite 3 VALMENNUS YRITYKSESSÄ PROSESSINA Tavoite: Prosessin tavoitteena on yrityksessä toteutettava valmennus, joka tähtää työllistymiseen ko. yritykseen. Tarkoitus on, että maahanmuuttajien valmennuksellinen työpanos tuottaa yritykselle lisäarvoa ja näin olleen synnyttää uusia työpaikkoja. Kohderyhmä: Työelämätavoitteiset maahanmuuttajat, joiden työllistyminen avoimille työmarkkinoille on jostain syystä pitkittynyt tai joiden työllistyminen vaatii erityistä tukea. Asiakkaat ohjautuvat MaMuPlus projektiin TE-toimistosta. Resurssit: Projektin toiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen tarvitaan kolmea työntekijää: Projektipäällikkö (projektin hallinnointi, tiedotus- ja kehittämistehtävät ja verkostotyö) Yrityskoordinaattori (yritys- ja järjestöyhteistyö, mahdollisuuksien mukaan myös asiakastyö) Projektityöntekijä (asiakastyö yrityksissä ja tiivis yhteistyö työhallinnon kanssa) Valmennus yrityksessä sisältö: Tuettu työhönvalmennus alkaa valmentautujan henkilökohtaisella haastattelulla, jossa kartoitetaan hänen koulutus- ja työhistoriaansa sekä toiveita tulevan työelämän osalta. Samalla varmistetaan myös hänen voimassaoleva työllistymissuunnitelma TE-toimistossa ja käytettävissä olevat työvoimapoliittiset jaksot. Tarvittavalla orientaatio/kartoitusjaksolla kartoitetaan valmentautujan työvalmiudet ja osaaminen, varmistetaan tuleva ammattiala sekä selvitetään valmennuksellisen tuen tarve. Orientaatiojaksoa toteutetaan yksilö- ja ryhmävalmennuksen keinoin. Tarvittaessa käytetään myös työkokeilua Sovatekin eri yksiköissä. Jokaiselle asiakkaalle tehdään työllistymisprosessin suunnitelma, johon kirjataan valmentautujan työllistymistä edistävät toimenpiteet ja täsmennetään projektin tarjoamat palvelut. Suunnitelma päivitetään ja vahvistetaan kirjallisesti TE toimistossa. Valmentautujaa autetaan ja tuetaan mm. työnhakuasiakirjojen päivittämisessä, työnhaussa, työhaastattelussa, tulevaan työ/valmennuspaikkaan ja työtehtäviin tutustumisessa. Projektityöntekijät ovat linkkinä asiakkaan työnantajan TE-toimiston välissä. Projekti tarjoa sekä moraalista, valmennuksellista että byrokraattista tukea jokaiselle osapuolelle. Yksilöllinen asiakastyö, tiivis yhteistyö TE-toimiston ja työnantajien kanssa ovat projektitoiminnan peruspilareita. 2

11 MaMuPlus- projektin toiminnan keinoja ovat Liite 4 YKSILÖVALMENNUS joka käytännössä tarkoittaa maahanmuuttajien työllistymisprosessin koordinointia sekä maahanmuuttajalle annettavaa yksilöllistä tukea ja kannustusta. Keskusteluissa yksilövalmentajan kanssa pyritään löytämään parhaat mahdolliset vaihtoehdot tulevaisuuden suunnittelussa. Valmennuksen ja kehityskaaren seurantaa varten laaditaan valmennussuunnitelma. Jatkopolkuja rakennetaan periaatteella: hyödynnetään maahanmuuttajien jo olemassa oleva koulutus ja osaaminen, kehitetään tämänhetkistä osaamista ja ammattitaitoa, otetaan vastuu tulevaisuuden suunnittelusta. Tarvittaessa hyödynnetään Sovatekin sisäisiä tukipalveluja, jotka tukevat suomalaisen työelämän tuntemista ja työpaikan löytämistä vapailta työmarkkinoilta (CV, työhakemus, osaamiskansion, eli Portfolion laatiminen, palautearviointi, tuettu työllistäminen). Yksilövalmentaja suunnittelee ja toteuttaa myös ryhmävalmennuksen, jonka sisältö suunnitellaan ryhmän (jokaisen maahanmuuttajan) tarpeita ja valmiuksia huomioiden. TYÖVALMENNUS joka pitää sisällään maahanmuuttajien tavoitteita, valmiuksia ja osaamista huomioivan ohjatun työvalmennuksen yrityksissä tai jossakin Sovatekin 16 työyksikössä. Työvalmennus on suunnitelmallista, tuettua ja valmennusjaksojen aikana on mahdollisuus kehittää omia ammattitaitoja suomalaiseen työelämään soveltuvaksi, opiskella ammattia ja saada arvokasta työkokemusta. Työvalmennusyhteisön tarjoama mahdollisuus monikulttuuriseen sosiaaliseen kanssakäymiseen on erittäin tärkeä, sillä sitä kautta vahvistuvat maahanmuuttajien itseluottamus, suomen kielen osaaminen ja valmiudet hakeutua töihin tai koulutuksiin. RYHMÄVALMENNUS / RYHMÄKONTAKTIPÄIVÄT on noin kerran kuukaudessa. Tarkoitus on tukea maahanmuuttajien integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja heidän minä identiteetin rakentamista uudessa yhteiskunnassa. Useasti toiminta tapahtuu yhdessä suomalaisten kanssa, koska sellainen vuorovaikutus palvelee sekä maahanmuuttajien suomen kielen harjaantumista että kantaväestön ennakkoluulojen vähenemistä maahanmuuttajien kohtaan. Ryhmävalmennuksen puitteessa järjestetään yritysvierailuja, päivitetään työhakupaperit, puhutaan työelämänpelisäännöistä, työturvallisuudesta, ammattiliitoista, harjoitetaan työhaastattelutilanteita. KOULUTUSTARJONTA sisältää maahanmuuttajille räätälöityä suomalaiseen työelämään liittyviä tukipalveluita: työelämätietoutta, työnhakukoulutusta, asiakaspalvelukoulutusta, yrityskoulutusta, työnhakuvalmennusta, tietoa työterveydenhuollosta, yhteiskunta tietous, hygieniapassikoulutus jne. Koulutuksen suunnittelussa otetaan huomioon maahanmuuttajan tarpeet ja valmiudet. Tavoite on, että kyseiset koulutukset edesauttavat maahanmuuttajien pääsemistä työelämään. Työelämään liittyvät koulutusosiot tuotetaan yhteistyössä Sovatekin koulutuspalvelujen kanssa. Koulutus on monelle maahanmuuttajalle avain työllistymiseen. Käyttäen Sovatekin opinto- 1/2

12 MaMuPlus- projektin toiminnan keinoja ovat Liite 4 ohjaajan palveluja, kerrotaan maahanmuuttajille koulutusjärjestelmästä ja mahdollisuuksista Suomessa (ammattikoulutus, aikuiskoulutus, oppisopimuskoulutus, kurssit, näytöt jne.) Vieraillaan eri oppilaitoksissa sekä Jyväskylässä että muualla Keski-Suomessa. Monelle maahanmuuttajalle yksi työllistymisen vaihtoehto voi olla oman toiminimen tai yrityksen perustaminen. Koska yritysvalmennus on tavoitteellista, yrittämisestä kiinnostuneille järjestetään yrityskursseja, joissa annetaan perustieto oman yrityksen perustamisesta ja yrittäjyydestä. SUOMEN KIELEN VAHVISTAMINEN on tärkeä osa MaMu palvelua. Erityisesti ammattisanaston laajentaminen. Oppiminen tapahtuu käytännössä työyksiköissä sekä vastaavilla kielikylvyn tunneilla. Yhteistyönä Jkl Yliopiston kanssa hyödynnetään kielilaitoksen opiskelijoiden harjoittelujaksoja Suomi2 opetuksen puitteessa. TYÖNHAKUKLUBI Maahanmuuttajille tarkoitettu ryhmämuotoinen ja yksilöllinen työnhakuklubi, jonka tavoite on lisätä maahanmuuttajien mahdollisuuksia päästää työelämään. Työhakuklubi on ensisijaisesti tarkoitettu näille maahanmuuttajille jotka ovat ohjauksessa tai Sovatekissa toteutetun valmennuksen loppuvaiheessa. Työhakuklubi toimii nonstop periaatteella ja siihen voi osallistua aina myös yksilöllisesti tarpeen tulleen. YRITTÄJYYSVALMENNUS Yrittäjyysvalmennuksen tavoitteena on antaa maahanmuuttajataustaisille henkilöille mahdollisuus löytää oma toimeentulo ja elinkeino yrittäjänä uudessa kotimaassa. Yrittäjyysvalmennus auttaa heitä, joilla on oma tuote, palveluidea tai vahva osaaminen sekä motivaatio kokeilla yrittäjyyttä. Yrittäjältä vaadittavia ominaisuuksia kehitetään pikku hiljaa yksilövalmentajien ohjauksessa ja vertaistuen avulla säännöllisissä viikkopalavereissa. Ensin kartoitetaan omaa osaamista, tuotetta ja tarkennetaan liikeideaa. Liikeideavaiheessa tärkeintä on idean realisointi eli arvioidaan, onko sillä mahdollisuuksia yritysmaailmassa. Tavoitteena on yksilövalmennuksen avulla antaa tukea markkinointiin, verkostoitumiseen ja liikeidean hiomiseen. Yrittäjyysvalmennuksen pitkän tähtäimen tavoite on perustaa oma yritys tai toiminimi. Sovatekin Töihin!-palvelussa laadittujen suunnitelmien varassa yrittäjä voi aloittaa oman taipaleensa yritysmaailmassa. Oman liikeidean realisointia on mahdollisuus toteuttaa myös osuuskunta Tekemoniassa. Aina yrittäjyysvalmennus ei johda itsenäiseen yrittäjyyteen, eikä se haittaa. Hyvä tulos on myös se, kun joku yrittäjyysvalmennuksessa tekee johtopäätöksen, ettei hänestä ole yrittäjäksi. Yrittäjäksi toivovia maahanmuuttajia ohjataan Töihih!-palveluun Sovatekin eri eri yksiköistä, Keski-Suomen uusyrittäjyyskeskuksesta ja Jyväskylän TE-toimistosta ennen starttirahan myöntämistä tai halukkaat löytävät valmennuksen omatoimisesti ennen ison askelen ottamista ja oman yrityksen perustamista. OSUUSKUNTATOIMINTA Maahanmuuttajilla on mahdollisuus työllistyä Sovatekin osuuskunta Tekemonian kautta. 2/2

13 MaMuPlus henkilöresurssin tarve ja tehtävänkuvat Liite 5 MaMuPlus toiminnan tulokselliseen toteuttamiseen tarvitaan kolmea (3) työntekijää. Projektipäällikkö, yrityskoordinaattori ja projektityöntekijää. 1. Projektipäällikkö (projektin hallinnointi, kehittämistehtävät, tiedotus- ja verkostotyö) 2. Yrityskoordinaattori (yritys-, järjestö- ja työnantajayhteistyö) 3. Projektityöntekijä (asiakastyö ja tiivis yhteistyö työhallinnon kanssa) Projektipäällikön tehtävät: 1. maahanmuuttajille kohdennetun palvelun kokonaisvaltainen kehittäminen 2. mahdollisuuksien mukaan asiakastyö (asiakkaita n vuodessa) 3. projektin hallinnolliset tehtävät (seuranta, raportointi, arkistointi jne.) 4. projektin viestinnästä ja tiedotuksesta vastaaminen 5. yhteistyön kehittäminen eri toimijoiden kanssa (työhallinto, kaupunki, projektit jne.) 6. rahoituksen järjestäminen 7. verkostoyhteistyö 8. valtakunnallinen vaikuttaminen 9. täsmäpalveluiden suunnittelu ja järjestäminen 10. tarvittavan lisäkoulutuksen suunnittelu, järjestäminen tai sinne ohjaaminen 11. yrittäjyysvalmennuksen toteuttaminen 12. yhteistyö oppilaitoksien kanssa (AO, Aikuisopisto) 13. Sovatekin yrityksessä tapahtuvan valmennuksen kokonaisvaltainen kehittämistyö ja koordinointi 14. koulutuksien toteuttaminen yrityksissä ja oppilaitoksissa Yrityskoordinaattorin tehtävät: 1. yritysyhteistyön rakentaminen ja ylläpitäminen 2. valmennuspaikan löytäminen yritysmaailmasta 3. yrityskoordinaattorina toimiminen kaikille Tekevän työllistämisyksikön kohderyhmille (maahanmuuttajat, pitkä-aikaistyöttömät, nuoret) 4. tarvittavien palvelujen tarjoaminen työnantajille 5. kulttuuritulkkina toimiminen 6. yritysyhteistyöhön liittyvät kirjalliset tehtävät 7. yrityksissä tapahtuvan valmennuksen lakisäädöksien seuraaminen 8. yrityksissä tapahtuvan valmennuksen oikeuksista vastaaminen 9. verkostoyhteistyön ylläpitäminen 10. yritysyhteistyön menetelmien kehittäminen 11. mahdollisuuksien mukaan asiakastyö (asiakkaita n vuodessa) 1

14 MaMuPlus henkilöresurssin tarve ja tehtävänkuvat Liite ryhmävalmennuksen toteuttaminen (toiminnallinen ja tietopohjainen) Projektityöntekijä (asiakastyö ja tiivis yhteistyö työhallinnon kanssa): 1. maahanmuuttajien alkuhaastattelut (asiakaita n vuodessa) 2. valmennussuunnitelmien laatiminen yhteistyössä työhallinnon kanssa 3. valmennuksellinen asiakastyö yrityksissä, järjestössä ja Sovatekissa lähivalmennus 4. ryhmävalmennuksen toteuttaminen (toiminnallinen ja tietopohjainen) 5. asiakkaille tarvittavien tukipalvelujen suunnittelu ja järjestäminen 6. tarvittavan lisäkoulutuksen suunnittelu, järjestäminen tai sinne ohjaaminen 7. maahanmuuttajille valmennuksen järjestäminen ja toteuttaminen yrityksissä 8. kulttuuritulkkina toimiminen asiakkaan ja työnantajan välissä 9. maahanmuuttajien mentorointi, puolestapuhuminen ja rinnalle kulkeminen 10. asiakkaan kanssa yksilöllisesti töihin tai koulutuksiin hakeminen 11. ohjaus- ja neuvontapalvelut asiakkaille, tuki arjen hallinnassa 2

15 Keski-Suomi VÄLIRAPORTTI Työllisyyspoliittiset avustukset 11/2010 Liite jatkohakemukseen Hankkeen nimi Taustaorganisaatio Yhteyshenkilö ja tiedot Hankkeen toteutusaika ja -alue MaMuPlus- projekti Työvalmennussäätiö Tekevä/ alkaen SOVATEK-säätiö Palvelun vastaava, projektipäällikkö Anu Laasanen, p , Jyväskylä 1. Hankkeen yleiskuvaus TARVE JA TARKOITUS: MaMuPlus projekti on Töihin!-palvelun yksi kehittämisprojekteista, jonka tarkoitus on työttömien työnhakijoiden (maahanmuuttajien) työmarkkinavalmiuksien parantaminen, sekä suomalaiseen työyhteisöön sopeutumisen ja avoimille työmarkkinoille työllistymisen edistäminen. MaMuPlus-projektin tarkoituksena on yrityksissä, kunnissa ja järjestöissä asiakaslähtöisen työhön valmennuksen toteuttaminen. Tavoitteena on luoda lisäarvoa yrityksille ja synnyttää uusia työpaikkoja. Toiminnalla pyritään tulevaisuudessa turvaamaan motivoituneen ja osaavan työvoiman saatavuus. MENETELMÄT: Projektin tavoite on työstää menetelmiä, joiden avulla voidaan tehostaa työttömien työnhakijoiden siirtymistä välityömarkkinoilta avoimille työmarkkinoille. Yrityksissä toteutettavassa työhönvalmennuksessa hyödynnetään kaikkia Tekevällä/Sovatekissa käytettäviä valmennuksen keinoja, esim. yksilövalmennus, valmennussuunnitelmat, ryhmävalmennus, valmennuspalaverit jne. Yrityksissä tapahtuva työhönvalmennus on ollut suunnitelmallista ja vastanut maahanmuuttajien erityistarpeisiin. Hankkeen tarkoitus on toteuttaa ja kehittää yrityksissä tapahtuvan työvalmennuksen mahdollisuuksia, vaikuttavuutta ja hyötyä sekä yksilö- että yhteiskuntatasolla. Asiakkaat on ohjautunut MaMuPlus-projektiin sekä Tekevältä/Sovatekista että suoraan TEtoimistosta, jonka kanssa on luotu hyvä ja toimiva yhteistyörakenne. Valmennuksessa ja työllistymispolkujen rakentamisessa käytetään kaikkia työvoimapoliittisia toimenpiteitä. YRITYSYHTEISTYÖLINJAT: 1. Uuden työpaikan synnyttäminen valmennuksen kautta. 2. Keikka ja ruuhkatyöt "kovalla" rahalla. 3. Rekryvalmennus: monta henkilö samassa paikassa, tavoittena että joku työllistyy. 4. Yksilöllinen työhaku avoimmille työpaikoille. 2. Hankehenkilöstö 1.Projektipäällikkö - projektin hallinnointi, kehittämistehtävät ja verkostotyö, mahdollisuuksien mukaan myös asiakastyö. On ollut MaMuPlus-projektin kehittämistyön kautta vastuussa koko Töihin!-palvelun kehittämisestä, jossa kokeillaan samoja menetelmien mukaan valmennusta yrityksissä myös muille kohderyhmille(maajanmuuttajien lisäksi myös nuorille ja pitkäaikaistyöttömille) 2.Yrityskoordinaattori - yritys- ja järjestöyhteistyö, tarvittaessa myös asiakastyö. Yrityskoordinaattorin työpanoksesta on hyötyneet Töihin!-palvelun kaikki asiakkaat, joten yrityksiin valmennukseen on viety maahanmuuttajien lisäksi myös nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä. 3.Projektityöntekijä - asiakastyö ja valmennus yrityksissä, tiivis yhteistyö työhallinnon ja muun tarvittavan verkoston kanssa. 4.Hankkeen kirjanpidosta vastaa Sovatekin talouspäällikkö. 1 / 4

16 3. Hankkeen kohderyhmä Projektin kohderyhmänä ovat kaikki työikäiset maahanmuuttajat, joiden työmarkkinoille pääsy ilman yksiköllistä suunnittelua ja heille kohdennettua tukea on vaikeutunut. Projekti palvelee maahanmuuttajataustaisia henkilöitä, jotka ovat Jyväskylän TE-toimiston asiakkaita. Työllistämisprosessi suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä Jyväskylän TE-toimiston ja Jyväskylän Työvoimapalvelukeskuksen kanssa. MaMuPlus-projektin palveluun pääseminen ei edellytä asiakkailta ammatillista koulutusta eikä työkokemusta. Yksi toiminnan peruspilareista on yksilövalmennus, joka auttaa asiakkaita arjen hallinnassa, tarvittavan ammatillisen koulutuksen suunnittelussa ja räätälöityjen työelämäpolkujen rakentamisessa. 4. Hankkeen yhteistyöverkostot Projekti on tiiviissä yhteistyössä Jkl T&E toimiston kanssa (on mukana asiakkaiden työllistymisprosessin suunnittelussa ja vastaa sen toteutuksesta) Keski-Suomen ELY (rahoittaja) Jkl T&E toimisto, Jyväskylän työvoimapalvelukeskus, Jyväskylän Maahanmuuttajapalvelut. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Ry (Välittäjä-hanke, Duunari-projekti, Mosaiikki, Työkompassi, Monikulttuurisuuskeskus), Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys Ry. Valtakunnallinen Työpajayhdistys Ry, Vates-säätiö, Lapsiasiavaltuutettu. Jyväskylän Ammattiopisto, Jyväskylän Aikuisopisto, Oppisopimuskeskus, Oppilaitokset (Humak, Jamk), SPR, Uusyrittäjyyskeskus, Cimson Oy, VMP. Paikalliset yritykset ja muut työnantjat. MaMuPlus -projektin toimintaa ja yritysyhteistyömallia on esitelty henkilökohtaisesti mm. Työ- ja elinkeinoministeri Mauri Pekkariselle, OPM nuorisoasianeuvos Olli Saarelalle, Lapsiasiavaltutettu Maria Kaisa Aulalle, Valtakunnallise Työpajayhdistyksen toiminnanjohtaja Markku Hassiselle. MaMuPlus-projekti toteutti yhteistyössä eri tahojen kanssa Monikulttuuriset Perheet -korttipelin, joka perustuu vanhaan suomalaiseen korttipeliin. Yhteistyössä olivat mukana Saarijärven Kolkanlahden alakoulu, Saarijärven kaupunki, KYT, Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys Ry, Vammaispalvelusäätiö, ISS, Nuorisoseurat, Kalevan Nuoret, Lapsiasianvaltutettu, Suomenselän Sateenkaari ja Sovatek. Kortteja markkinoidaan ympäri Suomea. 5. Kuvaus hankkeen toistaiseksi toteutuneesta toiminnasta HYÖDYLISYYS: Vuonna 2009 alkaneen MaMuPlus projektin tarkoitus on kehittää maahanmuuttajien työhön valmennusta yrityksissä, valmennuksessa käytetään työvoimapol. toimeenpiteitä (th, tev, pt jne.) Toiminnan peruspilari on ollut yksilövalmennus, mentorointi ja työllistymisprosessien koordinointi. Vuoden 2009 MaMuPlus projektin tulokset olivat yllätyksellisen hyviä. Projektin aikana kehitetyillä menetelmillä oli selkeästi työllistävää vaikuttavuutta. Projektin emoorganisaatio päätti kokeilla MaMuPlus projektin menetelmiä muillekin kohderyhmille (nuoret, suomalaiset pitkäaikaistyöttömät ja vajaakuntoiset). Vuonna 2010 syntyi MaMuPlus-projektin hyvien tuloksien pohjalta Töihin!-palvelu, jossa MaMuPlus projektilla on keskeinen rooli yritysyhteistyön kehittämisessä ja maahanmuuttaja-asiakkaiden työllistymisprosessin koordinoimisessa. YKSILÖLLISET PALVELUT: 1. Maahanmuuttaja-asiakkaille yksilövalmennus ja asiakaslähtöisen valmennusprosessin ohjaus. (ohjaus/neuvonta, yksilövalmennus, ryhmävalmennus, tukipalvelut ja -kurssit, esim. hygikoulutus) 2. Työhallinnolle prosessoidaan ja toteutetaan TE-toimiston tai TYP:in työnhakusuunnitelmaa 3. Työnantajalle henkilökohtainen kontakti, luottamus, moraalinen tuki, helppous ottaa vastaan uutta työntekijää, neutraali osapuoli ristiriitatilanteissa. 4. Byrokratia kirjoitetaan kaikki sopimukset (th, tev jne.), hakemukset (palkkatuki, kaupunkilisä), varmistetaan muut tarvittavat liitteet (kauppareg.ote, verotodistus jne.) TIEDOTUS: MaMuPlus toimintaa on esitelty sekä paikallisissa että valtakunnallisissa foorumeissa, esitteitä ja jaettu TE-toimistoon ja muille yhteityökumppaneille. Projektia on esitelty n. 200:lle työnantajalle. Projektin toiminnasta on kirjoitettu useasti paikallislehdissä. (katso liite: Tiedotus) 2 / 4

17 6. Hankkeen tulokset ja tavoitteiden saavuttaminen Vuonna 2010 on ollut 182 yritystä/työnantajaa, joiden kanssa on käyty henkilökohtainen neuvottelu mahdollisesta yhteistyöstä.työnantajat ovat suhtautuneet MaMuPlus tarjoamaan palveluun erittäin myönteisesti. Projektin tarjoamat palvelut selvästi helpottavat ja mahdollistavat maahanmuuttajien pääsyn yrityksiin valmennukseen. Useasti valmennuksen avulla syntyy uusi työpaikka ja maahanmuuttaja työllistyy yritykseen. TULOKSET 2010 (tarkemmin seurantalomakkeessa) ASIAKASTYÖ: Asiakkaita ohjautunut yhteensä 94: (työhallinnosta 85; oppilaitoksista 9) Sijoittuminen: (valmennussopimuksia yrityksiin tehty 79; valmennukseen Tekevälle 7; opiskelemaan 12; muu 3) Työsopimuksia on kirjoitettu yhteensä 44 kappaletta (sisältäen työllistyminen avoimille työmarkkinoille, palkkatuetun työn, oppisopimuskoulutuksen, keikkatyöt, määräaikaiset työsopimukset. Tarkemmat tiedot seurantalomakkeessa.) MUU TOIMINTA_ 12.3.järjestettiin Maahanmuuttajien ammatillisen osaamisen vahvistuminen ja työllistyminen - asiantuntijaseminaari (pääpuhujana tohtori P.Arajärvi) MaMuPlus toimintaa esitelty paikallisissa ja valtakunnalisissa foorumeissa:esim. TEM:inasiantuntijatilaisuus 29.9; Keski-Suomen nuorisomessut ; Valtakunnalliset työpajapäivät Porissa ; Vates-päivät Oulussa ; Asiantuntijapäivä Jamk:issa Projektin toiminnasta ja yritysyhteistyöstä tehty opinnäytetyö (katso liite: Työhönvalmennuksella työelämään), jonka esittelytilaisuus järjestettiin TE-toimistossa Tilaisuuteen osallistuivat yrittäjät, TE-toimiston henkilökunta ja kaupungin edustajat, mm. Anssi Niemelä. 7. Lyhyt kuvaus hankkeen seuraavan vuoden toiminnasta ja kehittämissuunnitelmat Vuonna 2011 MaMuPlus projektin toiminnan tarkoitus on kehittää ja toteuttaa menetelmiä, joilla voidaan siirtää ihmisiä välityömarkkinoilta yrityksiin avoimille työmarkkinoille. MaMuPlus projekti on toteuttanut valmennusta yrityksissä noin kahden vuoden ajan. Tulokset ovat olleet merkittäviä ja yhteistyö työnantajien kanssa on sujunut hyvin. Vuonna 2011 on tarkoitus vahvistaa ja laajentaa yhteistyömenetelmiä ja -käytäntöä. Sovatekissa (entinen Tekevä) toteutettavan MaMuPlus-projektin avulla kehitetään palvelua, jolla on yhteiskunnallinen tarve ja kysyntä. Kehittämistyön pohjana on useasti tutkimuksellinen tieto. Yritysyhteistyötä ja työnantajan näkökulmia selvitettiin Eeva Erkkilän kandidaatin opinnäytetyö Työhönvalmennuksella työelämään avulla. Erkkilän opinnäytetyötä ja sen tuloksia hyödynnetään maahanmuuttajien valmennustyössä ja koko Töihin!-palvelun toiminnan kehittämisessä. (liitteenä E.Erkkilän opinnäytetyö) Vuoden 2011 yritysyhteistyön tavoite on kehittää monipuolisia palveluja joilla voidaan helpottaa työnantajia ottamaan vastaan uusi työntekijä. Tarkoitus on, että valmennuksen kautta tehtävä työ tuo lisäarvoa yritykselle ja synnyttää uusia työpaikkoja. 3 / 4

18 OHJE VÄLIRAPORTTILOMAKKEEN TÄYTTÄMISEEN Työllisyyspoliittisen avustuksen saajan on laadittava hankkeen toiminnasta väliraportti hakiessaan jatkorahoitusta hankkeelle. Jatkorahoitusta haetaan vuosittain. Väliraportti laaditaan K-S Ely-keskuksen lomakkeelle ja se liitetään osaksi hankkeen jatkohakemusta (lomake TEM /2010). 1. Hankkeen yleiskuvaus Hankkeen yleiskuvaus -kohdassa esitetään hankkeen tarpeellisuus, tarkoitus ja tavoitteet. Hanke voi olla laaja-alainen sisältäen esim. työttömien työnhakijoiden työ- ja toimintakyvyn ja työllistymisedellytysten selvittämistä, työmarkkinavalmiuksien parantamista työmarkkinatoimenpitein ja sekä uusien palvelujen kehittämistä. Hanke voi myös sisältää yksinomaan palkkatuettua työtä. Hankkeen yleiskuvausta voi täydentää liitteillä. 2. Hankehenkilöstö Hankehenkilöstö -kohdassa esitetään hankkeen toteutuksesta vastaavan henkilön ja muiden hankkeen toteutukseen osallistuvien henkilöiden työtehtävät. 3. Hankkeen kohderyhmä Hankkeen kohderyhmä jaoteltuna seuraavasti: 500 päivää työttömyysturvaa saaneisiin, muut pitkäaikaistyöttömät, nuoret alle 25-vuotiaat, vajaakuntoiset ja maahanmuuttajat (yhteenveto kuluneen vuoden ajalta). 4. Hankkeen yhteistyöverkostot Hankkeen yhteistyöverkosto -kohdassa esitetään, millä tavalla hanke tekee yhteistyötä TE-toimistojen kanssa. Lisäksi kuvataan yhteistyötä työnantajien, kuntien, viranomaisten, oppilaitosten, muiden hankkeiden ja järjestöjen kanssa (yhteenveto hankkeen ajalta). Kuvausta yhteistyöverkostoista voi täydentää liitteillä. 5. Kuvaus hankkeen toistaiseksi toteutuneesta toiminnasta Hankkeen toteutumista kuvataan hankesuunnitelman toteutumisen avulla. Esitetään tiivisti mitä hankkeessa on tehty; millaista toimintaa kohderyhmälle on järjestetty (koulutus, työmarkkinatoimenpiteet, palkkatuettu työ, ohjaus- ja neuvontapalvelut, muut palvelut). Mikäli kohderyhmälle tarjotaan ohjaus-, neuvonta- ja valmennuspalveluja, kuvataan ohjausprosessi. Kohdassa 5 esitetään myös, millä tavalla hankkeesta on tiedotettu. Kuvausta toteutuneesta toiminnasta voi täydentää liitteillä. 6. Hankkeen tulokset ja tavoitteiden saavuttaminen Tuloksia ja tavoitteiden saavuttamista kuvataan hankesuunnitelman avulla, jossa on määritelty, mihin tuloksiin ja tavoitteisiin hankkeessa pyritään. Kuvataan lisäksi asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset tai kerrotaan muulla tavalla, mikä merkitys hankkeella on sen kohderyhmälle. Kuvataan hankkeessa kehitetyt / kehitteillä olevat menetelmät ja mallit. Lisäksi tuodaan ilmi, mitä tavoitteita jäi saavuttamatta ja miksi? Kohdassa 6 voidaan kuvata hankkeen toteuttamisen esteitä tai ongelmakohtia. Kuvausta tuloksista ja tavoitteiden saavuttamisesta voidaan täydentää liitteillä. 7. Lyhyt kuvaus hankkeen seuraavan vuoden toiminnasta ja kehittämissuunnitelmat Kohdassa 7 esitetään lyhyt kuvaus hankkeen toiminnasta jatkorahoituksen ajalle. Esitetään, millä tavalla toimintaa ja tavoitteisiin pääsyä on tarkoitus parantaa. Jos hankkeessa on tarkoitus kehittää uutta toimintaa, jota ei ole kuvattu hankesuunnitelmassa, tulee siitä käydä neuvottelu Ely-keskuksen kanssa ennen jatkorahoitushakemuksen jättämistä. Kohtaa 7 voidaan täydentää liitteillä. 4 / 4

19 MaMuPlus-projektin tiedotus ja viestintä Liite VÄLIRAPORTTIIN MaMuPlus on toteuttanut suunnitelmallista tiedotus- ja viestintästrategiaa. Vuonna 2010 on MaMuPlus projektin työstä ollut artikkeleita seuraavissa paikallislehdissä: Keskisuomalainen: Uusi ilme korteille, Hyödyntäkää tulijoiden ammattitaitoa, Kielen kautta kulttuuriin, Työ palautti ilon, Huonekaluilla pääsee uuteen alkuun, Pelikortit kansainväliseksi, SuurJyväskylän lehti: Tekevältä käsin, 9 artikkelin sarja Tekevän maahanmuuttajatyöstä, 2010 Työ on parasta kotouttamista, Töihin!-palvelu aloitti rivakasti, Työhönvalmennuksella työelämään, Jyväskylän kaupunkilehti Maahanmuuttajien työnhakua kiritetään, Saarijärveläinen Kansainvälisyyskasvatusta leikkimielisesti, Artikkeli maahanmuuttajien esiintymisestä Kolkanlahden koululla, Sampo Suomalaisia on moneksi, Keski-Suomen Viikko Pentti Arajärvi MaMu-perjantaissa, Humanismi avuksi maahanmuuttajillekin, Muuramelainen Ministeri Pekkarinen vierailulla, nro 19 SAK paikallislehti Kimppa Maahanmuuttajat ovat voimavara,

20 MaMuPlus-projektin tiedotus ja viestintä Liite VÄLIRAPORTTIIN Kotiseudun sanomat Pakolaisia Kinnulaan, Valmu, Tekevän oma tiedotuslehti MaMuPlus projektin toiminnasta kirjoitettiin jatkuvasti organisaation oman tiedotuslehti Valmussa. Lehti ilmestyi joka toinen viikko ja se jaettiin organisaation sidosryhmille. MaMuPlus-projektin muu viestinnällinen vaikuttamistoiminta: Maahanmuuttajien ammatillisen osaamisen vahvistuminen ja työllistyminen - asiantuntijaseminaari (pääpuhujana tohtori P.Arajärvi) Asennekasvatukseen liittyvänä toimintana syntyi Monikulttuuriset Perheet pelikortit. Korttipeli toteutettiin yhteistyössä Saarijärven Kolkanlahden alakoulun kanssa. Korttien julkaisu sai valtakunnalista huomiota: o Julkaisutilaisuus o Tv lähetys TV2 Keski-Suomen uutisissa ja TV1 aamutv:ssä ja o Yle radiouutiset Projektin toiminnan esittely valtakunnallisilla foorumeilla: Valmennuksesta yrityksissä Jamkin seminaarissa Monikulttuurisuuskoulutus Humak:issa Vates-säätiön työhönvalmennuksen kehittämispäivät Oulussa TEM:in asiantuntijatilaisuus Keski-Suomen nuorisomessut Valtakunnalliset työpajapäivät Porissa

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 Työvalmennussäätiö Tekevä Matarankatu 4 40100 Jyväskylä Keski-Suomen TE-keskus Cygnaeuksenkatu 1 40101 Jyväskylä MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 JATKOHAKEMUS

Lisätiedot

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI-II Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Work shop 1: Kuntien ja valtion välisen työjaon kokeilun mahdollisuudet (hallitusohjelma)

Lisätiedot

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työtie-projektin ja kuntien yhteinen kokeilu. Mukana Juuka, Valtimo, Nurmes ja Lieksa. Kesto projektin rahoituspäätöksen mukaan. Käynnistynyt kuuden valitun työvalmentajan

Lisätiedot

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus 30.10.2014 Petri Puroaho Kehittämispäivän tavoitteet YHTEISTYÖ: Vahvistaa välityömarkkinatoimijoiden ja TEhallinnon välistä yhteistyötä VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Moninaisuus on rikkaus Lahti

Moninaisuus on rikkaus Lahti Moninaisuus on rikkaus Lahti 28.10.2014 Petri Puroaho Tilaisuuden tavoite Tehdä näkyväksi työpajatoiminnan moniulotteisuutta ja merkityksellisyyttä. Nostaa esiin kolmannen sektorin / välityömarkkinoiden

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Perustajayhteisöt. Iisalmen Kehitysvammaisten Tuki ry. Iisalmen Mielenterveystuki ry. Kiuruveden Varapäre ry. Sonkajärven Nuorison Tuki ry

Perustajayhteisöt. Iisalmen Kehitysvammaisten Tuki ry. Iisalmen Mielenterveystuki ry. Kiuruveden Varapäre ry. Sonkajärven Nuorison Tuki ry Perustajayhteisöt Iisalmen Kehitysvammaisten Tuki ry Iisalmen Mielenterveystuki ry Kiuruveden Varapäre ry Sonkajärven Nuorison Tuki ry Sonkajärven Mielenterveyskerho ry Iisalmen Invalidit ry ORGANISAATIO

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke 1.8.2016-28.2.2019 10.10.2016 Perustietoa hankkeesta Päärahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi & ajankohtaista Pohjois-Karjalassa 20.4.2011 Vaivion kurssi- ja leirikeskus Johtaja Jarmo

Lisätiedot

K O M P A S S I - ammatillisesta kuntoutuksesta kohti avoimia työmarkkinoita

K O M P A S S I - ammatillisesta kuntoutuksesta kohti avoimia työmarkkinoita K O M P A S S I - ammatillisesta kuntoutuksesta kohti avoimia työmarkkinoita Lapin välityömarkkinoiden työkokous 26.9.2013 projektipäällikkö Anne-Mari Arola Kompassi-projektin ammatillisen kuntoutuksen

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa

TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa Kuntoutumisvaihe Keskeistä on terveydentilaan ja elämänhallintaan liittyvät asiat Prosessivastuu kunnalla ja terveydenhuollolla,

Lisätiedot

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille 25.8.2015 Petri Puroaho Taustani ja ketä edustan? Taustani: n. 15 vuoden tieto- ja kokemuspääomaa työllistymisasioihiin liittyen Suomesta

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot II Ohjaamo-päivät 24.3.2015, Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllisyydenhoidon kokonaisuus ELINKEINO- POLITIIKKA TYÖPOLITIIKKA

Lisätiedot

Kansainvälistymiseen kehitettyjä keinoja - vuorovaikutteinen verkostofoorumi klo MONATTA-hanke

Kansainvälistymiseen kehitettyjä keinoja - vuorovaikutteinen verkostofoorumi klo MONATTA-hanke Kansainvälistymiseen kehitettyjä keinoja - vuorovaikutteinen verkostofoorumi 22.1.2014 klo 12.00 15.45 MONATTA-hanke 2011-2014 Työnantajat Kulttuurisesti moniarvoinen työyhteisö -tutkimus Työharjoittelu

Lisätiedot

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto Kyselyn tarkoitus Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa Lapin ammattiopiston aikuiskoulutuksen opettajien näkemyksiä Työräätäli -toimintamallin kehittämiseksi opettajien ja opiskelijoiden hyödyksi. Työräätäli

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset kansalaiset voivat määritellä valmiutensa, taitonsa

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula. PARKKI Nuorten työllistymisen edistämiseksi

Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula. PARKKI Nuorten työllistymisen edistämiseksi Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula PARKKI Nuorten työllistymisen edistämiseksi Keski-Uudenmaan nuorisotakuun kuntakokeilu 2016 Sisällys PARKKI -kokeilu... 3 Suunnittelu

Lisätiedot

Perhetukea maahanmuuttajille

Perhetukea maahanmuuttajille Perhetukea maahanmuuttajille Startti Perhetyö Maahanmuuttajille Startti Maahanmuuttajapalvelut tarjoavat ammatillista tukea haastavissa tilanteissa oleville maahanmuuttajataustaisille perheille. Myös toisen

Lisätiedot

Ohjaamo Helsinki. Projektipäällikkö Sirkku Reponen

Ohjaamo Helsinki. Projektipäällikkö Sirkku Reponen Ohjaamo Helsinki Projektipäällikkö Sirkku Reponen Kohtaanto-ongelma? 2 16.3.2016 Miksi Ohjaamo? Työmarkkinoiden muutos digitalisaatio, robotiikka Palvelut edelleen siiloissa / putkissa ei riitä muuttuneessa

Lisätiedot

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä 1 Linjaukset Palkkatuettu työ vähenee välityömarkkinoilla Tarkoituksena on tarjota työvälineitä paikallisen yhteistyön kehittämiselle

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

KEVÄT- Keski-Suomen. kehittämisohjelma. Esitys Maakunnan Yhteistyöryhmälle 1.12.2009

KEVÄT- Keski-Suomen. kehittämisohjelma. Esitys Maakunnan Yhteistyöryhmälle 1.12.2009 KEVÄT- Keski-Suomen välityömarkkinoiden kehittämisohjelma Esitys Maakunnan Yhteistyöryhmälle 1.12.2009 Projektipäällikkö Hankeasiantuntija Hankearvioija janne.laitinen@jamk.fi taina.era@jamk.fi raija.laaperi@thl.fi

Lisätiedot

OHJURI hankkeen palvelut työllistymisen tukena

OHJURI hankkeen palvelut työllistymisen tukena OHJURI hankkeen palvelut työllistymisen tukena KASE Työllisyysseminaari 2016 Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus Ohjurin tavoitteet: Heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisvalmiuksien parantaminen

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Kotityö ja puhdistuspalvelujen perustutkinnossa Nakkila Pirkko 29.11.2012 Työllistyminen on yksi keskeinen keino syrjäytymisen ehkäisemiseen Riittävät

Lisätiedot

Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi

Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi Pohjois-Karjalan työllisyyshankkeiden kehittämispäivä 20.4.2011 Raisa Lappeteläinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus EU -rakennerahastoyksikkö Pitkäaikaistyöttömyyden

Lisätiedot

Oma asiointi palvelu

Oma asiointi palvelu Oma asiointi palvelu 1.1. 2017 1 Oma asiointi palvelu henkilöasiakkaan asioinnissa Päivityksiä tehty 1.1. 2017 ja seuraavat tulossa loppukeväästä 2017 Palvelussa henkilöasiakkaalle mm.: yhteystiedot, työttömyysturvatiedot,

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 21. 22.4.2016 Helsinki YTY Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä YTY-HANKKEET

Lisätiedot

Monimuotoisen ohjauksen foorumi OHJAUSTYÖTÄ YRITYKSISSÄ Ohjattu harjoittelu nuorten työllistymispalveluna

Monimuotoisen ohjauksen foorumi OHJAUSTYÖTÄ YRITYKSISSÄ Ohjattu harjoittelu nuorten työllistymispalveluna Monimuotoisen ohjauksen foorumi 16.10.2012 OHJAUSTYÖTÄ YRITYKSISSÄ Ohjattu harjoittelu nuorten työllistymispalveluna Projektipäällikkö Riina Hiipakka-Lahti, Ohjaaja Outi Lahtinen Nuorten Verkostotyöpaja

Lisätiedot

Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha Lahden 4H-yhdistys ry Neljänkaivonkatu Lahti

Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha Lahden 4H-yhdistys ry Neljänkaivonkatu Lahti Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha Lahden 4H-yhdistys ry Neljänkaivonkatu 47 15100 Lahti www.lahti.4h.fi Tiedon Taidot hanke Ohjausryhmän kokous 1/2015 perjantai 20.11.2015 1 Esityslista 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Lisätiedot

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille PALAPELI2-PROJEKTI 1.8.2008-31.12.2012 Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille Palapeli2-projektin tavoite saada hyvin ja tehokkaasti alkuun maahanmuuttajan kotoutumisja

Lisätiedot

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset (Alustava) TYÖLLISTÄMISYKSIKKÖ Tehtävät Yksikön tehtävänä on kuntalaisten työllistymistä edistävien palvelujen järjestäminen sekä näiden palvelujen

Lisätiedot

Parempaa huomista ihmisille. Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto

Parempaa huomista ihmisille. Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto Parempaa huomista ihmisille Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto Porvoo 20.4.2016 Hämeen ELY-keskus Merja Rossi Yhdistykset hyvinvointia luomassa EU -ohjelman ja Euroopan sosiaalirahaston ESR tavoitteena

Lisätiedot

Pirkanmaan työllisyydenhoidon seminaari/ kuntaesimerkit/ kolme pajaa/ Pälkäne, Orivesi ja Pirkkala. Työ- ja keskustelupisteet 4.3.

Pirkanmaan työllisyydenhoidon seminaari/ kuntaesimerkit/ kolme pajaa/ Pälkäne, Orivesi ja Pirkkala. Työ- ja keskustelupisteet 4.3. Pirkanmaan työllisyydenhoidon seminaari/ kuntaesimerkit/ kolme pajaa/ Pälkäne, Orivesi ja Pirkkala Työ- ja keskustelupisteet 4.3.2013 7.3.2013 Parasta aikaa Pälkäneen paja 2012-2015 Parasta aikaa Pälkäneen

Lisätiedot

Ajopuu vai tietoinen vaikuttaja

Ajopuu vai tietoinen vaikuttaja Ajopuu vai tietoinen vaikuttaja Miksi dokumentoida Tampere 11.6.2014 1 PAJATOIMINTA JOKA EI OLE DOKUMENTOITU EI OLE PAJATOIMINTAA Tampere 11.6.2014 2 24000 23000 22000 21000 20000 20772 21459 22791 22805

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Nuoret työpajoilta tavoitteellisesti elämään, koulutukseen ja työhön. Etelä-Pohjanmaan Pajoilta Urille pajaseminaari Seinäjoki 13.3.

Nuoret työpajoilta tavoitteellisesti elämään, koulutukseen ja työhön. Etelä-Pohjanmaan Pajoilta Urille pajaseminaari Seinäjoki 13.3. Nuoret työpajoilta tavoitteellisesti elämään, koulutukseen ja työhön Etelä-Pohjanmaan Pajoilta Urille pajaseminaari Seinäjoki 13.3.2013 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (TPY) Työpaja-ammattilaisten

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Keski-Suomen TE-palvelut

Keski-Suomen TE-palvelut Keski-Suomen TE-palvelut Kirsi Elg Asiantuntija, Tuetun ja moniammatillisen tuen palvelut Toimialue: Keski-Suomi Toimipaikat: Jyväskylä, Äänekoski, Jämsä Yhteispalvelupisteet: Joutsa, Kannonkoski, Karstula,

Lisätiedot

Työnvälityksen aluevastuu ja määräaikaishaastattelut

Työnvälityksen aluevastuu ja määräaikaishaastattelut Työnvälityksen aluevastuu ja määräaikaishaastattelut palvelujohtaja, työnvälitys- ja yrityspalvelut Huhtiniemi Jukka palvelujohtaja, henkilöasiakaspalvelut Lehto Katri Sidosryhmätilaisuus 10.1.2017 Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen. Ohjaus yrittäjyyteen Kaakkois-Suomen ELO-verkosto

Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen. Ohjaus yrittäjyyteen Kaakkois-Suomen ELO-verkosto Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen Ohjaus yrittäjyyteen 27.10.2015 Kaakkois-Suomen ELO-verkosto Ohjaus yrittäjyyteen tilaisuuden teemana TYÖELÄMÄTAIDOT JA YRITTÄJYYS Oivallinen mahdollisuus

Lisätiedot

TEMPO Polkuja työelämään Pirkko Mäkelä-Pusa/

TEMPO Polkuja työelämään Pirkko Mäkelä-Pusa/ TEMPO Polkuja työelämään 2015-2018 Pirkko Mäkelä-Pusa/25.8.2016 Osatyökykyisyys ja työelämä Hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen edellyttää korkeampaa työllisyysastetta ja pidempiä työuria. Osatyökykyisten

Lisätiedot

KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo

KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo 22.11. 2016 KOTOUTUMISKOULUTUS Kotoutumiskoulutus toteutetaan Opetushallituksen kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan (OPH 1/011/2012) Toteutuksessa

Lisätiedot

KAIKU. Sanna Saastamoinen

KAIKU. Sanna Saastamoinen KAIKU Sanna Saastamoinen 22.9.2016 KAIKU pähkinänkuoressa Työhönvalmennusta 100 kuntouttavan työtoiminnan asiakkaalle Turvapaikanhakijoiden ja oleskeluluvan saaneiden työllistymisen tukemista Yhdistyksille

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016 Tilaisuus välityömarkkinatoimijoille Pohjois-Pohjanmaalla 15.12.2015 Palveluesimies Virpi Niemi 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus

Lisätiedot

ROVANIEMEN MONITOIMIKESKUS-SÄÄTIÖ L A A D U K K A I D E N K U N T O U T U S - J A O H J A U S P A L V E L U J E N E D E L L Ä K Ä V I J Ä

ROVANIEMEN MONITOIMIKESKUS-SÄÄTIÖ L A A D U K K A I D E N K U N T O U T U S - J A O H J A U S P A L V E L U J E N E D E L L Ä K Ä V I J Ä ROVANIEMEN MONITOIMIKESKUS-SÄÄTIÖ L A A D U K K A I D E N K U N T O U T U S - J A O H J A U S P A L V E L U J E N E D E L L Ä K Ä V I J Ä ROMOTKE Rovaniemen kaupungin konserniin kuuluva säätiö Perustettu

Lisätiedot

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Onnistuvat opit -hanke Hyvinvointipäivä, Rovaniemi 31.3.2011 Pirjo Oulasvirta-Niiranen Onnistuvat opit nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleilla

Lisätiedot

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN (474100,22404 ) HAKEMUSLOMAKE

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN (474100,22404 ) HAKEMUSLOMAKE 12940-2011 Liite 1 TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN (474100,22404 ) HAKEMUSLOMAKE HUOM! Lomakkeiden kenttien välillä tulee liikkua F11-näppäimellä HAKIJAN PERUSTIEDOT Rahoituksen hakija Turun Seudun Työttömät TST

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

TURUN STARTTIVALMENNUS

TURUN STARTTIVALMENNUS TURUN STARTTIVALMENNUS Turun Nuorten palvelut Ohjaus ja tuki / Starttivalmennus Jaana Petäjoki 10.6.2015 STARTTIVALMENNUS OSANA ORGANISAATIOTA Starttivalmennus kuuluu Turun kaupungin Vapaa-aikatoimialan

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

ALUSTA-HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS

ALUSTA-HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS ALUSTA-HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Järvenpäässä - 25.08.2016 29.8.2016 Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö 3 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus ja esittelykierros 2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

Pirjo Oksanen

Pirjo Oksanen TYÖLLISYYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN INTEGROITU TOIMINTAMALLI KUOPION ALUEEN TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUJA KOSKEVA TYÖLLISYYSKOKEILU PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN VÄHENTÄMISEKSI 14.9.2016 Pirjo Oksanen KOKEILUALUE

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT 15.042015 Pohjois-Karjalan työllisyystoimijoiden kehittämispäivä Tarja Husso Työllisyyspäällikkö Joensuun kaupunki MIKSI TYÖLLISYYSYKSIKKÖ PERUSTETTU

Lisätiedot

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia?

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Kuntamarkkinat 15.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista

Lisätiedot

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Tiina Myllymäki Projektivastaava / Työhönvalmentaja 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti (2015 2017)

Lisätiedot

Päivi Kipinoinen

Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS 8.2.2016 Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS Työvoimakoulutuksena toteutettava mestari-kisälli toimintamalliin perustuva koulutuskokeilu Toteutusaika

Lisätiedot

Monikulttuurinen Neuvonta -hanke

Monikulttuurinen Neuvonta -hanke MOONA Monikulttuurinen Neuvonta -hanke Heikki Niermi Hanke pähkinänkuoressa Hankkeella autetaan alueen työnantajia ottamaan ensimmäinen askel ulkomaalaistaustaisen työvoiman palkkaamiseksi. Monikulttuurisuuteen

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

STARTTIVALMENNUS -mistä on kyse?

STARTTIVALMENNUS -mistä on kyse? STARTTIVALMENNUS -mistä on kyse? Alueelliset työpajapäivät 10.6.2015 Tampere Mea Hannila-Niemelä projektipäällikkö Startti parempaan elämään juurruttamishanke (2012-2016), TPY www.tpy.fi Sisältöä Hankkeesta

Lisätiedot

työllisyysyksikkö , ,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0, , ,0 #JAKO/0!

työllisyysyksikkö , ,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0, , ,0 #JAKO/0! Työllisyysyksikkö Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet: työllisyysyksikkö 935 940,0 778 020,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0,0 935 940,0 778 020,0 #JAKO/0! työllisyysyksikkö 2 831 200,0 2 692 110,0 #JAKO/0!

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Euroopan Sosiaalirahaston rahoitus, rahoitushaku Länsi-Suomessa Rahoitusasiantuntija Keski-Suomen ELY-keskus Mitä rakennerahastot ovat?

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää 13.10.2011 Markku Liljeström SAK 13.10..2011/MLI/SAK 1 Elinikäisen ohjauksen kehittämistarve Elinikäisen oppimisen neuvosto esitti 2010, että TEM ja OKM ryhtyvät

Lisätiedot

Tornion Työvoimalasäätiön Starttivalmennus Stara hanke

Tornion Työvoimalasäätiön Starttivalmennus Stara hanke 20.10.2015 Tornion Työvoimalasäätiön Starttivalmennus Stara hanke 2015 2018 Toimijaverkosto Sosiaalitoimi Nuorisotoimi ja etsivä nuorisotyö Typ / tetoimisto Mielenterveyspalvelut STARTTI VALMENNUS Päihdepalvelut

Lisätiedot

Infotilaisuus Koskela Helena

Infotilaisuus Koskela Helena Infotilaisuus 26.01.2017 1 26.01.2017 Koskela Helena Työnhakijan haastattelut työttömän työnhakijan haastattelu tulee järjestää työttömyyden jatkuttua yhdenjaksoisesti kolmen kuukauden ajan ja sen jälkeen

Lisätiedot

Ajankohtaista. Työelämän sanasto

Ajankohtaista. Työelämän sanasto Ajankohtaista Työelämän sanasto www.tyoelamasanasto.fi (Työelämän verkko opisto, SAK) Yli 600 termiä selityksineen Nyt mukana myös osatyökykyisyyteen liittyvää sanastoa 2 1 Job Shadow Day 27.4. Lisää osatyökykyisten

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Osaamisen kehittämisen palvelulinjan palvelumalli

Osaamisen kehittämisen palvelulinjan palvelumalli Osaamisen kehittämisen palvelulinjan palvelumalli Aamutunti 26.3.2013 1 Asiakkuus osaamisen kehittämisen palveluissa Henkilöasiakkaat, jotka tarvitsevat ammattitaidon parantamista tai tukea tavoitteiden

Lisätiedot

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus 6.11.2014 Lyhyt prosessikuvaus OKM ja OPH virkamiesvalmistelua 2012 > Taustaselvityksiä ja yhteistyöseminaareja

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen ESR haku 16.2.2015 mennessä Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen 14.1.2015 Ison kuvan hahmottaminen - Mikä on meidän roolimme kokonaisuudessa? Lähde: Maija-Riitta Ollila,

Lisätiedot

erityisohjauksen kehittämiseen

erityisohjauksen kehittämiseen Näkökulmia aikuisten kehittämiseen 3.3.2010 Materiaali on tuotettu Pohjois-Karjalan Aikuisopiston ja AIVO -projektin yhteistyönä. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Työllisty järjestöön!

Työllisty järjestöön! Työllisty järjestöön! Hankekuvaus vuosille 2012 2013 Hankekuvaus lyhyesti Taustaa Työllisty järjestöön hanke on tarjonnut arvokasta työtä lasten ja perheiden parissa vuodesta 2005 lähtien. Hankkeen kautta

Lisätiedot

Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto Etelä-Suomen lääninhallitus Kouvolan Seudun Ammattiopisto

Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto Etelä-Suomen lääninhallitus Kouvolan Seudun Ammattiopisto Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto Etelä-Suomen lääninhallitus Kouvolan Seudun Ammattiopisto 2008-2010 2010 Tuettu työllistyminen - yrityspankki Moniammatillinen verkostoyhteistyö - yhteistyökartta

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi

Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi OSSI - osaaminen esiin hanke 1.8.2015-31.1.2018 Projektipäällikkö Siru Kilpilampi 2.10.2015 Ossi -hankkeessa tuotetaan ohjaus- ja koulutusmalli, joka edistää

Lisätiedot

Tuula Poikonen. Etappeja matkan varrelta

Tuula Poikonen. Etappeja matkan varrelta Tuula Poikonen 2.12.2016 Tuettu työllistyminen ja työllistymisen tukipalvelut Etappeja matkan varrelta 2 1994 suunnitelma ja sosiaalilautakunnan päätös tuetun työllistymisen (avotyö!) kehittämisestä tausta

Lisätiedot

TOTEUTTAJAT: RAHOITTAJA: KOKONAISBUDJETTI. Etelä-Savon ammattiopisto ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto. Etelä-Savon ELY-keskus.

TOTEUTTAJAT: RAHOITTAJA: KOKONAISBUDJETTI. Etelä-Savon ammattiopisto ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto. Etelä-Savon ELY-keskus. TOTEUTTAJAT: RAHOITTAJA: KOKONAISBUDJETTI Etelä-Savon ammattiopisto ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto Etelä-Savon ELY-keskus 676 690 euroa 1/9 KESKEINEN TAVOITE: Matalan kynnyksen koulutustarjonnan

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan työllisyystilanne

Pohjois-Pohjanmaan työllisyystilanne TE- toimiston terveiset kuntien työllisyyden kehittämiselle Marita Rimpeläinen-Karvonen, palvelujohtaja Pohjois-Pohjanmaan TE- toimisto 1 16.11.2015 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Pohjois-Pohjanmaan työllisyystilanne

Lisätiedot

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Marja Perälä, toimistonjohtaja 1 Maahanmuuttajien palveluun sovellettavat lait ja ohjeet Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) - kotoutumislaki voimaan

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi. Jyväskylän oppisopimuskeskus

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi. Jyväskylän oppisopimuskeskus Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi 1 Jyväskylän oppisopimuskeskus HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA SUUNNITTELU OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA TYÖSSÄ OPPIMINEN JA OHJAAMINEN

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

SUUNTA Nuorten vanhempien suunta työuralle

SUUNTA Nuorten vanhempien suunta työuralle SUUNTA Nuorten vanhempien suunta työuralle Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn mittaaminen ja arviointi -seminaari Helsinki 17.11.2016 Johanna Moilanen & Taina Era SUUNTA Nuorten vanhempien suunta työuralle

Lisätiedot

Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät

Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät 17.3.2016 Esityksen tavoite Taustalla mm. käynnissä oleva hanke Työuria pidentävät yhteistoiminnalliset keinot (Typyke),

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUJEN MERKITYS TYÖLLISTYMISEN KANNALTA

TERVEYSPALVELUJEN MERKITYS TYÖLLISTYMISEN KANNALTA TERVEYSPALVELUJEN MERKITYS TYÖLLISTYMISEN KANNALTA Päivi Ahola-Anttonen KAIRA-hanke (S10179) Kajaani 8.12.2010 KAIRA-HANKE Tavoite Keinot Kainuun rakennetyöttömyyden purkaminen 1) toimijat yhteistyöhön

Lisätiedot

6.4.2010. Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio

6.4.2010. Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio LOPPURAPORTTI 1 / 5 MAHIS PROJEKTIN LOPPURAPORTTI AJALTA 1.4.2007 30.3.2010 Projektin nimi Projektipäällikkö Ohjausryhmä Mahis projekti Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio Sauli Hyöppinen

Lisätiedot

Työllisyyden kuntakokeilu Jyväskylä, Muurame, Jämsä

Työllisyyden kuntakokeilu Jyväskylä, Muurame, Jämsä Työllisyyden kuntakokeilu Jyväskylä, Muurame, Jämsä KUNTAKOKEILU PÄHKINÄNKUORESSA Tarkoitus vähentää pitkäaikaistyöttömyyttä ja kehittää kunnille oma työllisyydenhoidon malli Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Osallistamalla osaamista Luovaa osaamista. Haku Valtteri Karhu Marika Lindroth

Osallistamalla osaamista Luovaa osaamista. Haku Valtteri Karhu Marika Lindroth Osallistamalla osaamista Luovaa osaamista Haku 1.1 1.3.2016 Valtteri Karhu Marika Lindroth Tavoitteet Vahvistetaan nuorten elämänhallintaa, osallisuutta ja voimavaroja, jotta motivaatio opiskeluun ja

Lisätiedot