(1.-5. jäljempänä Maanomistajat tai Maanomistajayhtiöt ) Jäljempänä Myyjät ja Ostaja yhdessä Osapuolet ja kukin erikseen Osapuoli.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "(1.-5. jäljempänä Maanomistajat tai Maanomistajayhtiöt ) Jäljempänä Myyjät ja Ostaja yhdessä Osapuolet ja kukin erikseen Osapuoli."

Transkriptio

1 ESISOPIMUS 1 OSAPUOLET Myyjät 1. Kiinteistö Oy Jorvaksen Kulma (y-tunnus ), omistusosuus 1/5 2. Kiinteistö Oy Jorvaksen Portti (y-tunnus ), omistusosuus 1/5 3. Kiinteistö Oy Jorvaksen Hovi (y-tunnus ), omistusosuus 1/5 4. Kiinteistö Oy Jorvaksen Rinne (y-tunnus ), omistusosuus 1/5 5. Mäkijorvas Oy (y-tunnus ), omistusosuus 1/5 6. Lemminkäinen Talo Oy (y-tunnus ) (1.-5. jäljempänä Maanomistajat tai Maanomistajayhtiöt ) (6. jäljempänä Lemminkäinen ) (1.-6. jäljempänä kaikki yhdessä Myyjät ) Ostaja Kirkkonummen kunta (y-tunnus ) PL 20, Kirkkonummi (jäljempänä Kunta ) Jäljempänä Myyjät ja Ostaja yhdessä Osapuolet ja kukin erikseen Osapuoli. 2 ESISOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS Maanomistajayhtiöt ovat Lemminkäisen täysin omistamia tytäryhtiöitä. Maanomistajat omistavat kukin 1/5 Kirkkonummen kunnan Jorvaksen kylässä sijaitsevasta Westerskog-nimisestä tilasta, jonka rekisterinumero on (jäljempänä Kiinteistö ). Kiinteistö on osa Kiilakallion asemakaava-aluetta. Maanomistajat ja Kunta ovat allekirjoittaneet Kiinteistöä koskevan maankäyttösopimuksen (jäljempänä Kiilakallion maankäyttösopimus ). Kiilakallion maankäyttösopimuksessa Maanomistajat ja Kunta ovat muun muassa sopineet, että Maanomistajat huolehtivat omalla kustannuksellaan Kiinteistöä koskevasta kunnallistekniikan suunnittelusta ja rakentamisesta. Lemminkäinen ja Kunta ovat solmineet Tolsan asemanseudun asemakaavaaluetta koskevan maankäyttösopimuksen ja kiinteistönluovutuksen esisopimuksen (jäljempänä Tolsan maankäyttösopimus ), jossa on sovittu muun muassa kunnallistekniikasta ja maa-alueluovutuksista sekä Lemminkäisen Kunnalle maksamasta kauppahinnasta. Tässä sopimuksella Osapuolet sopivat toimenpiteistä, jotka Maanomistajat ja Lemminkäinen toteuttavat, jotta Lemminkäinen voi toimenpiteiden jälkeen maksaa Tolsan maankäyttösopimukseen perustuvat alla määritellyt kauppahinnat luovuttamalla Kiinteistön Kunnalle. 3 ESISOPIMUKSEN EHDOT 3.1 Kaupan kohde Kaupan kohteena on Maanomistajien yhdessä omistama Kirkkonummen kunnan Jorvaksen kylässä sijaitseva Westerskog-niminen tila rekisterinumero

2 2 (4) (jäljempänä Kiinteistö ). Kiinteistö on osa Kiilakallion asemakaava-aluetta. Kiinteistö on osoitettu liitekartalla 1. Kaupan kohteen pinta-ala on noin neliömetriä ja rakennusoikeus yhteensä kem2, kaavamääräys on KTY (toimitilarakennusten korttelialue). 3.2 Lopullisen kaupan edellytykset Maanomistajat siirtävät tämän esisopimuksen allekirjoituksin Lemminkäiselle kaikki Kiinteistöä koskevaan Kiilakallion maankäyttösopimukseen perustuvat kunnallistekniikan suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvät sopimusvelvoitteensa. Allekirjoittamalla tämän esisopimuksen Kunta hyväksyy siirron. Lemminkäinen täyttää Kiinteistöä koskevassa Kiilakallion maankäyttösopimuksessa sovitut kunnallistekniikan suunnittelu- ja rakentamisvelvoitteet mahdollisimman pian tämän sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Velvoitteiden asianmukainen täyttäminen todetaan Kiilakallion maankäyttösopimuksessa sovitulla tavalla. Lemminkäisellä on oikeus täyttää velvoitteet joko itse tai teettämällä työt valitsemallaan urakoitsijalla. Lemminkäinen tekee tarvittavat päätökset ja saattaa vireille Maanomistajayhtiöiden purkamista koskevat asiat. Osapuolten tavoitteena on, että Maanomistajayhtiöt puretaan mahdollisimman pian ja että Maanomistajayhtiöiden yhteisesti omistama Kiinteistö tulee kokonaisuudessaan Lemminkäisen omistukseen. Maanomistajien edellä tarkoitettujen velvoitteiden tultua täytetyksi ja Maanomistajayhtiöiden tultua edellä todetulla tavalla puretuksi, Lemminkäinen ja Kunta solmivat kauppakirjan, jonka mukaisesti Lemminkäinen luovuttaa Kiinteistön Kunnalle. 3.3 Kauppahinnan määräytyminen Kiinteistön kauppahinta määräytyy Kiinteistöllä olevan rakennusoikeuden perusteella ja on näin laskettuna euroa (84,8 /kem²* kem²)., Kauppahinta sovitaan lopullisessa kauppakirjassa maksettavan siten, että Kunta kuittaa kauppakirjan allekirjoituksin saaneensa suorituksen Tolsan maankäyttösopimuksen liitteessä 4 määritellyille, kortteleiden 652 ja 655 tontteihin tai tonttien osiin (osoitettu liitekartalla 2) kohdistuville maksettaville kauppahinnoille (Tolsan maankäyttösopimuksen mukaisesti euroa, laskelma liitteenä 3). Tolsan maankäyttösopimuksen liitteessä 4 määriteltyjen Lemminkäisen maksamien tonttien kauppahintojen suuruus perustuu oletukselle, jonka mukaan Tolsan asemanseudun asemakaava-alueen asuntotuotantomuodot ja kerrosalat toteutuvat Tolsan maankäyttösopimuksen liitteen 4 mukaisesti. Mikäli alueen asuntotuotanto toteutetaan liitteestä 4 poiketen, muutos vaikuttaa Lemminkäisen maksuvelvoitteiden määrään ja vaikutus todetaan mahdollisuuksien mukaan toteutettaessa Tolsan maankäyttösopimuksen liitteen 4 mukaisia kauppoja tonteista 652 ja 655 (toiseksi ja kolmanneksi viimeinen maksuerä) tai viimeistään Lemminkäisen viimeisen maksuerän (korttelin 653 tonttikaupan) yhteydessä. Mikäli Lemminkäisen maksuvelvoitteiden määrä näin muuttuu, Kunta ja Lemminkäinen sitoutuvat korjaamaan vastaavasti Kiinteistön kauppakirjan yhteydessä sovittuja maksuvelvoitteita ja tekemään korjauksen edellyttämät maksusuoritukset. Lopullisen kauppakirjan edellytysten täyttyessä Kunta ja Lemminkäinen sitoutuvat tekemään ja allekirjoittamaan lopullisen kauppakirjan 4 viikon kuluessa edellytysten täyttymisestä lukien. 3.4 Esisopimuksen voimassaolo Elleivät lopullisen kaupan edellytykset ole täyttyneet tai lopullista kauppakirjaa allekirjoitettu mennessä, raukeaa tämä esisopimus.

3 3 (4) 4 PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) samasanaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle.. päivänä kuuta 2015 KIRKKONUMMEN KUNTA KIINTEISTÖ OY JORVAKSEN KULMA KIINTEISTÖ OY JORVAKSEN PORTTI KIINTEISTÖ OY JORVAKSEN HOVI KIINTEISTÖ OY JORVAKSEN RINNE MÄKIJORVAS OY LEMMINKÄINEN TALO OY

4 4 (4) KAUPANVAHVISTAJAN TODISTUS Julkisena kaupanvahvistajana todistan, että Maanomistajien puolesta, Lemminkäisen puolesta ja Kirkkonummen kunnan puolesta ovat allekirjoittaneet tämän esisopimuksen ja olleet yhtä aikaa läsnä sopimusta vahvistettaessa. Olen tarkistanut allekirjoittajien henkilöllisyyden ja todennut, että esisopimus on laadittu maakaaren (540/95) 2 luvun 1 :ssä ja 7 :ssä säädetyllä tavalla.

5 9 Liitekartta 1 Kiilakallion tontit (tila Westerskog 1:63) 1: :23 2:36 5:7 1:51 1:60 1:65 1:55 1:30 1:51 1:14 1:62 1:63 1:76 1:65 2:25 1:63 1:146 1:65 1:149 1: Metriä 1:5 2014

6 Liitekartta 2 Tolsan asemanseudun asemakaava-alueen kortteleiden 652 ja 655 tontit/ tonttien osat, jotka kunta luovuttaa 1: :351 1:357 1:357 1:358 1:358 1:317 1:450 1:451 1:352 1:352 1:442 1:442 1:353 1:353 1:452 1:453 1: :1 9901:1 1:445 1:455 1:455 1:454 1:454 1:449 1:449 1:444 1:444 1:443 1:443 1:396 1:396 1:397 1:397 1:305 1:305 1:4 1:457 1:5 1:5 1:134 1:134 1:17 1:17 1:4 2:16 2:3 2:3 1:461 1: :146 1: Metriä 6 1:

7 Liite 3 Tolsan Maankäyttösopimuksen liitteen 4 kauppahintalaskelma kortteleista 652 ja 655 indeksikorjattuna Tonttien yksikköhinnat Asuntotuotanto-muoto Yksikköhinta /k-m2 Yksikköhinta /k-m2 indeksitarkistettu hinta Suunniteltu tuotantomäärä k- m2 Hinnan tarkistaminen ARA-tuotanto aina vallitseva ARA-hinta Vuokra-asunnot (vapaarahoitteinen Hinta on 2 v kiinteä kunnanvaltuuston päätöksestä (kun maankäyttösopimus on lainvoimainen), tämän jälkeen sidottu päätöspäivän elinkustannusindeksiin. Hintaa ei tarkisteta alaspäin. Omistusasunnot Hinta on 2 v kiinteä kunnanvaltuuston päätöksestä (kun maankäyttösopimus on lainvoimainen), tämän jälkeen sidottu päätöspäivän elinkustannusindeksiin. Hintaa ei tarkisteta alaspäin. Tonttikauppojen aikataulu ja maksuerät Maksuerän perusteet Tontit/ kortteli Rakennus-oikeus k- m2 Asuntotuotantomuoto Maksujen/kauppojen aikataulu, asemakaavan ja katusuunnitelmien lainvoimasta (Sitova aikataulu) Lähtötilanne Maksettava (indeksitarkistettu) maankäyttösopimuskorvaus (sitova aikataulu) Lemminkäisen valtiolle maksaman kauppahinnan vähentäminen Aiemmin maksettu ennakko, vähennetään kauppahinnasta Indeksitarkistettu kauppahinta 10/2014 Maksettava kauppahinta indeksikorjattuna Kauppahinta+ maankäyttösopimuskorvaus 652 RS k-m2, Vuokra-K 4000 k m2 15 kk , , Kauppahinta+ maankäyttösopimuskorvaus 655 ARA 4600 k-m2, Vuokra-K k-m2 27 kk , ,

NAANTALIN KAUPUNKI KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS 1

NAANTALIN KAUPUNKI KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS 1 NAANTALIN KAUPUNKI KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS 1 OSAPUOLET Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, jäljempänä MYYJÄ, ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, y-tunnus 0906150-4, Pinninkatu 51, 33100 Tampere,

Lisätiedot

ESISOPIMUS KIINTEISTON KAUPASTA

ESISOPIMUS KIINTEISTON KAUPASTA ESISOPIMUS KIINTEISTON KAUPASTA KAUPAN OSAPUOLET Talla esisopimuksella osapuolet sopivat myohemmin tehtavasta kiinteiston kaupasta seuraavasti: Myyja Ostaja Ferraria Oy Ab Y-tunnus 0107936-3 10470FISKARS

Lisätiedot

MYYJÄ Karungin Palvelukoti ry (Y-tunnus: 0216145-7) os. Satamakatu 12, 95400 Tornio.

MYYJÄ Karungin Palvelukoti ry (Y-tunnus: 0216145-7) os. Satamakatu 12, 95400 Tornio. KAUPPAKIRJA MYYJÄ Karungin Palvelukoti ry (Y-tunnus: 0216145-7) os. Satamakatu 12, 95400 Tornio. OSTAJA KAUPAN KOHDE Tornion kaupunki os. Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio Vanhainkoti -nimisestä tilasta,

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 8.7.2014, ver 1 Sivu 1 / 5 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET (Kaunismäen alue / vuokratontti) MYYJÄ Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä. puhelin: 019-264 5000

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA (LUONNOS 11.6.2014)

KAUPPAKIRJA (LUONNOS 11.6.2014) asianumero kh KAUPPAKIRJA (LUONNOS 11.6.2014) Myyjä Suomen valtio, jota edustaa: Senaatti-kiinteistöt Y-tunnus 1503388-4 PL 237, 00531 HELSINKI jäljempänä myyjä. Ostaja Kuopion kaupunki, y-tunnus 0171450-7

Lisätiedot

Myyjä 1/2 Laitakangas Väinö Nestori, (Sotu) k. 5.9.1980 jakamattoman kuolinpesän osakkaat:

Myyjä 1/2 Laitakangas Väinö Nestori, (Sotu) k. 5.9.1980 jakamattoman kuolinpesän osakkaat: 1 (5) KAUPPAKIRJA (Luonnos) Kiinteistön osto perustuu kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen xx.xx.2014 X Myyjä 1/2 Laitakangas Väinö Nestori, (Sotu) k. 5.9.1980 jakamattoman kuolinpesän osakkaat:

Lisätiedot

Ostaja Raision seudun Koulutuskuntayhtymä y-tunnus 0204427-7 Eeronkuja 3 21200 Raisio

Ostaja Raision seudun Koulutuskuntayhtymä y-tunnus 0204427-7 Eeronkuja 3 21200 Raisio KAUPPAKIRJA Myyjä Raision kaupunki y-tunnus 0204428-5 PL 100 21201 Raisio Ostaja Raision seudun Koulutuskuntayhtymä y-tunnus 0204427-7 Eeronkuja 3 21200 Raisio Kaupan kohde Kiinteistö 680-1-156-2 rakennuksineen.

Lisätiedot

LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS

LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS LIITE 1 1 LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS 1 Osapuolet Vuokranantaja Hyrynsalmen kunta, 0185075-2, Hyrynsalmi, Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI. Vuokralainen Winterhome Suomi Oy perustettavan yhtiön Oy Saunaworld

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA (LUONNOS)

KAUPPAKIRJA (LUONNOS) 1 (5) KAUPPAKIRJA (LUONNOS) Tontin myynti perustuu kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen xx.xx.2014 X Myyjä Ylivieskan kaupunki, 0190557-3 Kyöstintie 4, PL 70 84100 Ylivieska Ostaja Cenna Oy,

Lisätiedot

Tarjousten perusteella myytävät rivitalotontit Lehtoniemen Kärängässä

Tarjousten perusteella myytävät rivitalotontit Lehtoniemen Kärängässä KUOPION KAUPUNKI Maaomaisuuden hallintapalvelut Tarjousten perusteella myytävät rivitalotontit Lehtoniemen Kärängässä Tarjousten jättöaika 1.10-26.10.2012 KUOPION KAUPUNKI Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

Lisätiedot

KAUPPAKIRJAPOHJA. Vesilahden kunta (Y-tunnus:) jäljempänä myyjä Lindinkuja 1 37470 VESILAHTI. (Y-tunnus. ) jäljempänä ostaja

KAUPPAKIRJAPOHJA. Vesilahden kunta (Y-tunnus:) jäljempänä myyjä Lindinkuja 1 37470 VESILAHTI. (Y-tunnus. ) jäljempänä ostaja 1 KAUPPAKIRJAPOHJA Myyjä: Vesilahden kunta (Y-tunnus:) jäljempänä myyjä Lindinkuja 1 37470 VESILAHTI Ostaja: (Y-tunnus. ) jäljempänä ostaja KAUPAN KOHDE: Kunta Kylä Tilan nimi RN:o Tontti n:o Pinta-ala

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA (LUONNOS)

KAUPPAKIRJA (LUONNOS) 1 (5) KAUPPAKIRJA (LUONNOS) Myyjä Ylivieskan kaupunki, 0190557-3 Kyöstintie 4, PL 70 84100 Ylivieska Ostaja Rave Rakennus Oy, 1769201-5 tai määräämänsä Osoite: Lintutie 1 84100 Ylivieska Kaupan kohde Ylivieskan

Lisätiedot

TEERSALO OMAKOTITONTTIEN HINNOITTELU 2015

TEERSALO OMAKOTITONTTIEN HINNOITTELU 2015 Naantali - kotikaupunki, josta voit olla ylpeä n tontit TEERSALO OMAKOTITONTTIEN HINNOITTELU 2015 27.2.2015 PP n Kiinteistö- Tilan Omakotitontin Pinta-ala Rak-oikeus Myyntihinta Ennakko Tontin Lähtö-

Lisätiedot

MYYTÄVÄT TONTIT NOKIALLA

MYYTÄVÄT TONTIT NOKIALLA MYYTÄVÄT TONTIT NOKIALLA Tutustukaa tähän tonttiesitteeseen huolellisesti ennen tontin ostohakemuksen allekirjoittamista ja palauttamista. SAMMALISTO (19) NOKIAN KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS MYYTÄVINÄ OLEVAT

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

( Myyjä ) ( Ostaja )

( Myyjä ) ( Ostaja ) 1 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 1. Osapuolet WH2005/NIAM III East (Asset Oy) Y-tunnus 2080130-7 Korkeavuorenkatu 45, PL 940 00101 Helsinki ( Myyjä ) ja Hyrynsalmen kunta Y-tunnus 0185075-2 PL 5 89401 Hyrynsalmi

Lisätiedot

MYYJÄ: Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis (Y: 2186527-3) Parantolantie 24 40930 KINKOMAA. (Jäljempänä tässä kauppakirjassa Myyjä )

MYYJÄ: Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis (Y: 2186527-3) Parantolantie 24 40930 KINKOMAA. (Jäljempänä tässä kauppakirjassa Myyjä ) 1/5 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA LUONNOS MYYJÄ: Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis (Y: 2186527-3) Parantolantie 24 40930 KINKOMAA (Jäljempänä tässä kauppakirjassa Myyjä ) OSTAJA: Maija Meikäläinen [hlö-tunnus]

Lisätiedot

Apporttina Lapin ammattikorkeakoulu Oy:öön sijoitetaan seuraavat kiinteät varallisuuserät:

Apporttina Lapin ammattikorkeakoulu Oy:öön sijoitetaan seuraavat kiinteät varallisuuserät: LUOVUTUSKIRJA (luonnosversio 3.12.2013) 1(6) 1. SOPIJAPUOLET a) Kemin kaupunki (0210427-6) Valtakatu 26, 94100 Kemi ja Tornion kaupunki (0193524-6) Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio (yhdessä jäljempänä myös

Lisätiedot

Kauppahinta on neljäkymmentätuhatta yhdeksänsataakolmekymmentäkuusi (40 936,00) euroa (14,00 /m 2 ).

Kauppahinta on neljäkymmentätuhatta yhdeksänsataakolmekymmentäkuusi (40 936,00) euroa (14,00 /m 2 ). KAUPPAKIRJA LUONNOS 1(5) MYYJÄ Ylivieskan kaupunki, 0190557-3 PL 70, 84101 YLIVIESKA OSTAJA Rakennuspalvelu Salmela Ky, 1895756-4 Osoite: Ojahaantie 15, 84100 YLIVIESKA KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN

Lisätiedot

LUNASTUSSOPIMUS JOHDANTO

LUNASTUSSOPIMUS JOHDANTO LUNASTUSSOPIMUS JOHDANTO Kerimäen kunta (kunta), 0164792-2, ja Kerimäen kunnasta oleva perustettava kalastajien kiinteistöyhtiö Kerimäen kalatalo Oy (yritys), sopivat Kerimäen kunnan Jouhenniemen kylässä

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA. 1/3 osuudella: Kehusmaa (os. Alapassi), Sisko Helena, osoite: Kanavakatu 4, 28200 Pori

KAUPPAKIRJA. 1/3 osuudella: Kehusmaa (os. Alapassi), Sisko Helena, osoite: Kanavakatu 4, 28200 Pori KAUPPAKIRJA Myyjät: 1/3 osuudella: Alapassi, Antti Veikko osoite: Iidesranta 46 A 006, 33100 Tampere 1/3 osuudella: Alapassi, Erkki Tapani, kuolinpesä, jonka edunsaajana Koivisto, Kirsti Aino Marjatta

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA. Kauhavan kaupungin Alahärmän kaupunginosassa sijaitseva MÄNTYRINNEniminen kiinteistö (233-411-23-4).

KAUPPAKIRJA. Kauhavan kaupungin Alahärmän kaupunginosassa sijaitseva MÄNTYRINNEniminen kiinteistö (233-411-23-4). KAUPPAKIRJA Myyjä: Eira, Aarre Esko Kalevi kp. c/o Eira, Esko Tapio Kulnevintie 21, 62300 Härmä Ostaja: Kauhavan kaupunki Y-tunnus: 0208852-8 Kauppatie 109, 62200 Kauhava Kaupan kohde: Kauhavan kaupungin

Lisätiedot

1(5) 14.5.2013 VALAISTUSVERKKOJEN MYYNTIÄ KOSKEVA KAUPPAKIRJA KUNNAN JA SUOMEN KUNTAVALO OY:N VÄLILLÄ

1(5) 14.5.2013 VALAISTUSVERKKOJEN MYYNTIÄ KOSKEVA KAUPPAKIRJA KUNNAN JA SUOMEN KUNTAVALO OY:N VÄLILLÄ 1(5) 14.5.2013 VALAISTUSVERKKOJEN MYYNTIÄ KOSKEVA KAUPPAKIRJA KUNNAN JA SUOMEN KUNTAVALO OY:N VÄLILLÄ 2(5) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Kaupan osapuolet... 3 2. Omaisuuden luovutuksen tausta

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään allekirjoittaneet tämän apporttiomaisuuden luovutuskirjan. Luovutuskirja on laadittu maakaaren (540/1995) 2 luvun 1 :n määrämuodot

Lisätiedot

MYYTÄVÄT KERROSTALOTONTIT ETU-TÖÖLÖ LEPPÄSUO

MYYTÄVÄT KERROSTALOTONTIT ETU-TÖÖLÖ LEPPÄSUO MYYTÄVÄT KERROSTALOTONTIT ETU-TÖÖLÖ LEPPÄSUO Kuvan tiedot 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2 2. Tontin tiedot 3 2.1 Tontin perustiedot 2.2 Tontin kaavatiedot 2.3 Tontin maaperä ja rakennettavuus 2.4 Maaperän

Lisätiedot

Optiosopimus. Turun kaupungin, YH- Länsi Oy:n. Kiinteistö Oy Turun Yliopistonkatu 30:n. välillä

Optiosopimus. Turun kaupungin, YH- Länsi Oy:n. Kiinteistö Oy Turun Yliopistonkatu 30:n. välillä Optiosopimus Turun kaupungin, YH- Länsi Oy:n ja Kiinteistö Oy Turun Yliopistonkatu 30:n välillä..2012 ASTREA Asianajotoimisto Attorneys at Law 2/6 OPTIOSOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Optio-oikeuden myöntäjä

Lisätiedot

28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9

28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9 28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9 MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA (Kaunismäki tontti 1205-2) Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS

YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tämän sopimuksen osapuolina ovat: 1. Saimaan talous ja tieto Oy (y-tunnus 2245148-6) Valto Käkelän Katu 3b, 53130 Lappeenranta jäljempänä Saita Oy 2. Etelä-Karjalan

Lisätiedot

ASUINHUONEISTON ESIVUOKRASOPIMUS

ASUINHUONEISTON ESIVUOKRASOPIMUS ASUINHUONEISTON ESIVUOKRASOPIMUS Kiinteistö Oy Lieksan Teeritie (jäljempänä yhtiö) ja Lieksan kaupunki (jäljempänä kaupunki) ovat sopineet tässä sopimuksessa ja sen liitteessä määriteltyjen Kiinteistö

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Annalankankaantie 20, Y 2195451-6 Annalankankaantie 20, 90830 HAUKIPUDAS

Kiinteistö Oy Annalankankaantie 20, Y 2195451-6 Annalankankaantie 20, 90830 HAUKIPUDAS VUOKRASOPIMUS Teollisuustontin lisäalue Päivämäärä: 5.2.2009 Luovutuspäätökset ja vuokralaskelmat Mi. 28.10.2008 26 Perusvuokra 34323 x 5,00 x 1719 x 8 =16 857,50 1400 x 100 1. Vuokranantaja 2. Vuokralainen

Lisätiedot