HAUKIPUTAAN KUNNAN REKRYTOINTIOHJE Kunnanhallitus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAUKIPUTAAN KUNNAN REKRYTOINTIOHJE Kunnanhallitus 12.10.2009"

Transkriptio

1 HAUKIPUTAAN KUNNAN REKRYTOINTIOHJE Kunnanhallitus YLEISTÄ Rekrytoinnilla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla kuntaan hankitaan sen toiminnan kulloinkin tarvitsema henkilöstö. Kunnalle on tärkeää olla vetovoimainen työnantaja. Kunnan menestys riippuu työntekijöiden suorituksista. Tarpeen ja osaamisvaatimusten tulee ohjata rekrytointia myös tulevaisuudessa. Rekrytointi on osa strategista henkilöstöjohtamista. Rekrytoinnin ensimmäinen strateginen ratkaisu on se, millaista työvoimaa kuntaan hankitaan. Onko osaaminen parhaiten hankittavissa ulkopuolelta vai tuleeko sen sijaita omassa organisaatiossa? Jokainen avoin rekrytointitilanne antaa kunnalle mahdollisuuden tarkastella osaamistarvettaan. Automaattinen avoimen tehtävän täyttäminen entisin tehtäväkuvauksin ja pätevyysvaatimuksin ei ole aina tarkoituksenmukaista. Henkilöstön rekrytointia voidaan tarkastella prosessina, johon kuuluu vaiheita: suunnitteluvaihe, toteutusvaihe, päätöksentekovaihe ja seurantavaihe. Rekrytointi on myös prosessi, jossa syntyy kustannuksia ja siksi rekrytointiin kannattaa panostaa ja tehdä siitä tuottavaa toimintaa. Nyt jos koskaan rekrytoinnin täytyy onnistua. Virherekrytointeihin ei ole varaa. Kalliiksi rekrytointi tulee, jos se epäonnistuu; jos valinta on väärä, jos perusteet eivät ole pitävät, jos lain tai muiden säännösten muotoseikkoja ei täytetä. Sotaraudan ja Majoisen (2001) mukaan kunnat tarvitsevat arkipäivän neroja, jotka osaavat rakentaa uudenlaisia ajattelumalleja lukea muutosten merkkejä ja laisten tapahtumien merkityksiä sekä heikkoja signaaleja sekä kyseenalaistaa toimintoja hallitsevat perusoletukset ja katsoa ongelmia ja haasteita monista näkökulmista. SUUNNITTELUVAIHE Tehtäväanalyysi Millaista osaamista, ominaisuuksia, valmiuksia, taitoja tai kompetensseja tehtävän suoriutumisessa tarvitaan ja vaaditaan. Millainen olisi optimaalinen hakija, kokemus, koulutus, persoonallisuus? Tehtävän vaatimuksia voisi miettiä esim. seuraavasti: säilyykö tehtäväkuva ennallaan vai onko sitä tarpeellista muuttaa/tarkentaa tehtävän edellyttämä / tehtävässä toivottava koulutus, kielitaito, kokemustausta ja osaaminen tavoiteltu henkilöprofiili; yleispiirteitä, päätöksenteko, toimintatyyli, tyisvalmiuksia tehtävänimike, kuvaako se nykytilaa palkkahinnoittelun mahdollinen tarkistaminen vastuut, valta ja vaikutukset alaiset ja esimiehet yleiskuva tehtävästä, miksi se on olemassa, keitä varten sitä tehdään työn keskeiset osa-alueet ja niiden tarkempi kuvaus sekä tehtävän hoitamisen kannalta epäedullisia tekijöitä tulevaisuudessa tehtävä muuttuu, mihin suuntaa miten resursseja hyödynnetään jatkossa onko nykyinen tehtävä enää tarpeellinen Tehtävään liittyvät tiedot tarkistetaan aina ennen hakuprosessin käynnistämistä. 1

2 Osaamistarve: Arvioidaan jokaisen rekrytoinnin kohdalla uudelleen. Jokainen avoin rekrytointitilanne antaa kunnalle mahdollisuuden tarkastella osaamistarvettaan. Osaamistarpeen määrittely vaikuttaa myös tehtävänkuvaukseen, johon voi liittyä myös sellaisia velvoitteita, jotka on helpompi muuttaa ennen rekrytointia kuin sen jälkeen. Täyttötarve: Onko vaihtoehtoja työvoimatarpeen ratkaisemiseksi? Onko esim. mahdollista kohdentaa uudelleen olemassa olevan henkilöstön työpanosta järjestellä töitä uudelleen hyödyntää uudelleensijoitusmahdollisuuksia toteuttaa uusia henkilötyöpanosta korvaavia ratkaisuja Kelpoisuusvaatimukset: Vakanssien kelpoisuusvaatimukset on aina tarkistettava, kun rekrytointia harkitaan. Rekrytointitarve määrittelee kelpoisuusvaatimukset, jotka määritellään riittävän yleisellä tasolla, koska työn asettamat vaatimukset muuttuvat jatkuvasti. Virka- vai työsuhde? Tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Ne kunnan palveluksessa olevat, jotka osallistuvat päätöksentekoon, asioiden valmisteluun tai muutoin käyttävät julkista valtaa, suorittavat näitä tehtäviä virkavastuulla. Vaikka henkilön tehtäviin sisältyisi julkisen vallan käyttöä vain vähäisessä määrin, henkilön tulee olla kuntaan virkasuhteessa. Muita tehtäviä varten ei ole paikallaan perustaa virkaa, vaan niihin henkilöt otetaan työsuhteeseen. Määräaikainen vai toistaiseksi? Määräaikaisuus on aina perusteltava. Määräaikaisuuden perusteena voi mm. olla tehtävän luonne o määrätty työ tai työkokonaisuus, jota työnantaja ei teetä jatkuvasti o kausiluonteinen työ, jota teetetään vuosittain alle 9 10 kuukautta o projekti sijaisuus avoinna olevaan palvelussuhteeseen kuuluvien tehtävien järjestäminen harjoittelu muu edellisiin rinnastettava syy kuten esim. o tehtävien vakiintumattomuus tai o organisaation uudelleenjärjestelyt Määräaikaisista palvelussuhteista on tarkentavia säännöksiä mm. opetustoimen, sosiaalihuollon ja terveydenhuollon henkilöstön kelpoisuuksista annetuissa asetuksissa. Toistaiseksi tarkoittaa yhtä kuin vakinaiseksi. 2

3 Täyttömenettely Täyttölupa: Täyttölupa edellytetään toistaiseksi kaikissa vakinaisesti täytettävissä ja vähintään 6 kuukautta kestävissä tehtävissä. Täyttölupa haetaan llisellä täyttölupahakemuksella. Täyttölupa käsitellään kunnan johtoryhmässä ja sen myöntää kunnanjohtaja. Vakinaiset virkojen täyttö: Kaikki vakinaiset virat täytetään julkisella hakumenettelyllä, mikä tarkoittaa, että viranhaltijaa ei voida ottaa toistaiseksi voimassa olevaan palvelusuhteeseen sisäisen haun kautta. Poikkeukset taloudellisista tai tuotannollisista syistä irtisanotun viranhaltijan ottaminen toiseen virkasuhteeseen virkasuhteen tarjoaminen osa-aikaiselle viranhaltijalle viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen Vakinaiset toimien täyttö: Myös kaikki vakinaiset toimet täytetään pääsääntöisesti julkisella haulla. Pääsäännöstä poiketen voidaan harkita myös sisäistä hakumenettelyä silloin kun hallintokunta haluaa tarjota urakehitysmahdollisuuksia ja kunnan työntekijöistä löytyy tarpeen mukaista henkilöstöpotentiaalia. Sisäinen rekrytointi ei poista työvoiman tarvetta, mutta tarve voidaan siirtää helpommin korvattavaan kohteeseen. Sisäiseen hakuun liittyy varmuustekijöitä: henkilö tunnetaan ja hän tuntee organisaation, henkilö on heti lyhyen perehdytyksen jälkeen valmis tulokselliseen toimintaan. Sisäinen urakierto motivoi ja sitouttaa entistä paremmin työyhteisöön. Esimiehet voivat kartoittaa halukkuutta uusiin tehtäviin esim. kehityskeskusteluissa ja työyhteisöjen palavereissa. Eri vastuualueiden tulisi jakaa tietoaan ja kokemuksiaan henkilöstönsä kehityshalusta sekä oman organisaationsa osaamistarpeesta. Sisäisessäkin rekrytoinnissa käydään läpi hakumenettelyprosessi: suunnitteluvaihe -> toteutusvaihe -> päätöksentekovaihe -> seurantavaihe Määräaikaisten palvelussuhteiden täyttö: Määräaikaisten palvelussuhteiden osalta voidaan käyttää ensin sisäistä hakumenettelyä. Sisäiseen hakumenettelyyn voivat osallistua kaikki vakinaisessa palvelussuhteessa olevat sekä pitkäaikaisia sijaisuuksia tai määräaikaisia/tilapäisiä tehtäviä hoitavat, jotka ovat olleet kunnan palveluksessa päätoimisesti ao. hakuajan päättymistä edeltävän 12 kuukauden aikana vähintään 200 vuorokautta. Jos sisäinen hakumenettely ei ole tuottanut haluttua/tarvittavaa tulosta, siirrytään julkiseen hakumenettelyyn. Työhönotto ilman hakumenettelyä: Ilman llistä julkista tai sisäistä hakumenettelyä on mahdollista ottaa henkilö palvelukseen seuraavissa tapauksissa: 3

4 alle 6 kuukauden palvelussuhteet työllistämistuella palkattavat OPPISOPIMUS yksi tapa rekrytoida ja lisäkouluttaa henkilöstöä jos tarvitaan uutta työvoimaa, jolle ei heti aseteta suuria tieto- tai taitovaatimuksia jos sopivan koulutuksen saanutta työntekijää ei löydy työmarkkinoilta jos ilmenee tarvetta kouluttaa omaa henkilöstöä uusiin tehtäviin jos työntekijän tehtävät edellyttävät oman ammattialan kostuvaa koulutusta TOTEUTUSVAIHE Hakuilmoitus Kaikki avoimet tehtävät julkaistaan kunnan Avoimet työpaikat sivustolla (Intranetissä sisäiset ja Internetissä ulkoiset). Hakijat ohjataan käyttämään ensisijaisesti sähköistä LAURA-hakua. Lehtiilmoituksessa tulee mainita Internet-osoite, josta sähköinen työpaikkailmoitus ja hakulomake löytyvät. Lehti-ilmoituksessa on tärkeää motivoida hakija kiinnostumaan avoinna olevasta tehtävästä ja markkinoida kuntaa työnantajana. Usein riittää, että lehti-ilmoituksessa kerrotaan tehtävästä vain olennainen tieto ja ohjataan hakija sähköiseen työpaikkailmoitukseen. Sähköisessä ilmoituksessa voi kuvata tehtävää ja työyksikköä tarkemmin. Lehti-ilmoittelun pääpaino on kuntamarkkinoinnissa, yksittäisten tehtävien kuvaukset ja vaatimukset annetaan esim. lisätietona www-sivuilla. Jokaisen rekrytoinnin yhteydessä kannattaa kseen harkita ja vertailla esim. ilmoittelulehtien kustannuksia ja tavoitettavuutta. Kallista ilmoitusta ei kannata laittaa mediaan, jota tavoiteltu kohderyhmä ei käytä. Ulkoiseen hakuun tulevista avoimista työpaikoista tulee ilmoittaa myös työvoimatoimistoon. Työpaikka ei voi olla yhtä aikaa haettavana sekä sisäisessä että julkisessa haussa. Hakuilmoituksessa tulisi olla vähintäänkin seuraavat maininnat: kunta haettavana oleva virka/työsuhde kelpoisuusvaatimukset hakuaika kenelle hakemus on ositettava minne hakemus on toimitettava mikäli kyseessä on lasten parissa tehtävä työ, hakuilmoituksessa on mainittava myös velvollisuudesta toimittaa rikosrekistote varsinaisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa voi olla mainita seikoista, joita pidetään valinnassa tärkeinä ja jotka vaikuttavat valintapäätökseen koeajasta ei tarvitse olla mainintaa hakuilmoituksessa hakuaika vähintään 14 vuorokautta ja päättyy haun viimeisenä päivä klo kelpoisuusvaatimus merkitään verkkoilmoitukseen sanatarkasti; kelpoisuusvaatimuksia täydentäviä toivomuksia ei saa kirjata ehdottomina tehtävä kuvataan vaativuudeltaan ja mahdollisuuksiltaan kiinnostavasti, mutta realistisesti, kuvauksessa on huomioitava mahdollisen haastattelun ja henkilöarvioinnin tavoitteet vakinaiset tehtävät on ilmoitettava myös virallisten kuulutusten ilmoitustaululla Sähköinen työpaikkakohtainen hakemuslomake sisäisen haun hakemuslomake löytyy kunnan intranet-osoitteesta 4

5 julkisen haun sähköinen hakemuslomake löytyy kunnan internet-osoitteesta sähköisen hakemuslomakkeen käyttömahdollisuudesta on aina ilmoitettava paikkaa koskevassa ilmoituksessa Kirjallinen hakemus kunnallisia viranhaltijoita koskevassa laissa edellytetään, että virkoja on aina haettava kirjallisesti sähköpostina tai telekopiona lähetetty hakemus täyttää sähköisen asiakirjan vaatimukset, kännykän tekstiviesti ei Hakemusten julkisuus Hakemuksen saavuttua virnaomaiselle tulee siitä julkinen, josta on pyydettäessä annettava tietoa. Yleensä viestintävälineet kunnioittavat hakijan pyyntöä ettei nimeä julkisteta. Hakemusten täydentäminen Mikäli hakemus on puutteellinen, työnantajan on pyydettävä täydennyksiä ja lisäselvityksiä hakemukseen. Työnantajan on ilmoitettava hakijalle kohtuullinen määräaika, jonka puitteissa hakijan on mahdollista täydentää hakemustaan. Hakemuksen tulee saapua ja hakijan tulee täyttää kelpoisuusvaatimukset hakuajan päättymiseen mennessä Hakijoiden vertailu Hakijayhteenveto toimii valintapäätöksen perusteena ja on siksi tehtävä huolella ja kaikkien hakijoiden osalta tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti. Yhteenvetoon kerätään tiedot kaikkien hakijoiden koulutuksesta, valintaan vaikuttavasta työkokemuksesta ja kelpoisuuden täyttymisestä. Yhteenveto hakijoista tulee julkiseksi vasta valintapäätöksen jälkeen. se voidaan pyydettäessä lähettää tehtävää hakeneille henkilöille. HUOM! Valinnan tekevä hallintokunta/viranhaltija voi päättää hakuajan pidentämisestä, kokonaan uudesta hakumenettelystä tai viran täyttämättä jättämisestä. Virka voidaan julistaa uudelleen haettavaksi, jos kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita ei ole tai hakijoita on vain muutama tai jos muuten katsotaan tarpeelliseksi saada uusia hakijoita. Uusintahaun yhteydessä on mainittava, otetaanko aikaisemman haun perusteella tulleet hakemukset huomioon automaattisesti vai pitääkö kaikkien hakijoiden toimittaa uudet hakemukset. Virka voidaan myös em. syistä päättää jättää täyttämättä, vaikka se on ollut julkisesti haettavana. Haastattelut Haastattelu on keskeisin osa rekrytointiprosessia. Hakijaa ei ole syytä valita tehtävään ilman henkilökohtaista tapaamista. Haastattelu on totuudenhetki niin työnantajan edustajalle kuin hakijallekin. Työhaastattelussa luodaan ensimmäiset ja ehkä voimakkaimmat käsitykset molemmin puolin. Hakija saa kuvan työnantajan edustajasta, tehtävistä ja odotuksista oman panoksensa suhteen. Haastattelija taas selvittää hakijakandidaatin kyvyt ja sopivuuden tehtävään ja organisaatioon. Haastatteluryhmän muodostavat vähintäänkin päätöksentekijä ja esittelijä sekä ao. työyksikön esimies. Haastattelija on arvioija, jonka pitää osata kysyä, kuunnella ja tehdä huomioita yhtä aikaa. Ymmärtämisen halu, varaukseton ja valpas mieliala, avoin ja vastaanottavainen mieli edesauttavat onnistunutta haastattelua. 5

6 Yhteenvetoluettelosta ilmenevä osaaminen, pätevyys ja työkokemus ratkaisevat, keitä kutsutaan haastatteluun. Tasa-arvolaki ja muut syrjintää kieltävät säännökset pitää ottaa huomioon siten, että haastatteluun kutsutaan muodollisesti ansioituneimmat hakijat. Haastattelun tarkoituksena on selvittää mm. hakijan valmiudet perusteet työnhakuun työnantajan ja työnhakijan odotukset työnantajan ja työnhakijan suunnitelmat tausta elämäntilanne ominaisuudet vahvuudet kehittämisalueet vuorovaikutustaidot Haastattelut ovat luottamuksellisia ja niihin on syytä valmistautua huolellisesti. Haastateltavalta saa kysyä kaikkea työhön liittyvää ja vain työhön liittyvää. Työnhakijaa koskevat henkilötiedot on kerättävä ensisijaisesti hakijalta itseltään. Kiellettyjä kysymyksiä ovat esim.: yksityiselämään liittyvät asiat henkilökohtaiset asiat perhesuhteet perhesuunnitelmia varottava tyisesti vapaa-aikana tapahtuva tupakointi ja alkoholin kohtuukäyttö eivät yksityisyydensuojalain mukaan ole sellaisia työsuhteen kannalta tarpeellisia henkilötietoja, jotka liittyvät osapuolten oikeuksiin tai velvollisuuksien hoitamiseen, mutta mikäli tehtävän tyisluonne kuitenkin vaatii, nämäkin kysymykset ovat sallittuja ja jopa asiaankuuluvia. Testit Perheasioiden utelulta välttyy, kun kysyy: Miten Sinulta onnistuu työn ja vapaa-ajan yhdistäminen? Haettavana olevan tehtävän vaatimukset määrittävät sitä, millaista osaamista ja millaista persoonaa ollaan etsimässä. Tämä puolestaan vaikuttaa siihen, miten hakijoita haastatellaan ja mitä heiltä kysytään. Haastattelun pmmäisin tarkoitus on saada kuva haastateltavan suorituskyvystä tulevassa työssä, ei niinkään siitä, mikä hän on nyt. Kun haastattelut on suoritettu, arvioijien on syytä mahdollisimman pian käydä keskenään arviointikeskustelua, jossa itse kunkin omat muistiinpanot ja huomiot ovat tuoreina käytettävissä keskustelun pohjana. On tavallista, että henkilöt ovat tulkinneet vastauksia tavoin ja joskus heillä on vastakkaiset näkemykset siitä, kuka ehdokkaista on soveliain. Päätöksen tukena keskeisiä avaintehtäviä ja vaativia esimiestehtäviä täytettäessä voidaan käyttää soveltuvuusarviointeja ja testejä. Niiden tavoitteena on ennustaa henkilön suoriutumista mahdollisessa uudessa tehtävässä. Arvioinnissa pyritään pääsemään selville henkilön tavoista toimia ja ajatella, hänen kyvyistään ja hänen osaamisestaan. Henkilöarvioinnin tekeminen edellyttää hakijan suostumusta. Työnantaja vastaa siitä, etteivät henkilöä koskevat tiedot joudu ulkopuolisiin käsiin ja siitä, ettei niitä omassa organisaatiossa käytetä väärin. Soveltuvuusarvion tiedot tulee antaa aino- 6

7 astaan sille mahdollisimman suppealle piirille, joka tosiasiallisesti tekee valintapäätöksen. Halutessaan hakijan tulee saada itseään koskeva arvio joko suullisena tai kirjallisena. VALINTAPÄÄTÖS Päätösvaiheessa otetaan esiin haastattelun yhteydessä täytetyt lomakkeet, muistiinpanot ja kriteluettelot. Mietitään, mitkä osaamisalueet ja ominaisuudet ovat työn kannalta todella tärkeitä, mitkä vähemmän tärkeitä ja mitkä eivät lainkaan tärkeitä. Tässä vaiheessa kannattaa huomioida, että perehdytyksellä ja koulutuksella voidaan joissain tapauksissa korvata pienet osaamispuutteet, jos henkilö on muuten sopiva. Valinnan on aina kohdistuttava pätevimpään ja sopivimpaan hakijaan. Näin vältytään mahdolliselta muutoksenhakumenettelyltä. Jos muodollisesti ansioitunein hakija ei tule valituksi, on syytä varautua mahdollisiin syrjintäväitteisiin ja kanteisiin. Näihin voidaan vastata tuomalla esille ne hyväksyttävät syyt, miksi muodollisesti ansioituneinta hakijaa ei valittu. Syyt voivat perustua esim. saatuihin kokemuksiin työelämässä tai haastattelussa esiin tulleisiin tehtävän hoitamisen kannalta oleellisiin seikkoihin. Tämänkin vuoksi on järkevää dokumentoida koko hakuprosessi kirjallisesti. Henkilövalintaa koskevan päätöksen tulee sisältää seuraavat asiat: Perusteluosa selvitys hakumenettelyn kulusta ja päättäjän toimivallasta haettavana olleen viran/toimen tehtävänimike, mahdollinen vakanssinumero ja kelpoisuusvaatimukset määräaikaisessa täytössä määräaikaisuuden perustelut hakijoiden keskinäinen vertailu esitys valittavasta henkilöstöä ja valinnan perustelut myös yleiset nimitysperusteet - taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto tulee todeta päätöksessä Päätösosa valitun ja mahdollisesti varalle valitus henkilön nimi ja ammatti/tutkintotieto sijoituspaikka palvelussuhteen alkaessa mahdollinen palvelusuhteen alkamisajankohta ja kesto koeajan soveltaminen palkan määräytymisen perusteet tai tehtäväkohtainen palkka tarvittaessa ehtolause lääkärintodistuksen toimittamisesta tarvittaessa ehtolause rikosrekistotteen esittämisestä tarvittaessa ehtolause huumausainetestitodistuksen toimittamisesta Koeajasta virkasuhteessa koeajan käyttämiseen ei tarvita viranhaltijan suostumusta. Viranhaltijan koeaika voi olla enintään kuusi (6) kuukautta, mutta vuotta lyhemmissä määräaikaisissa virkasuhteissa enintään puolet virkasuhteen kestosta työsuhteessa työnantajan edustaja ja työntekijä voivat työsopimuksessa sopia enintään neljän (4) kuukauden mittaisesta koeajasta, mutta kahdeksan kuukautta lyhemmässä työsuhteessa enintään puolesta työsuhteen kestosta Varalle valitsemisesta Valintapäätöksessä saattaa olla perusteltua varautua siihen, että tehtävään valittu henkilö ei voikaan ottaa tehtävää vastaan. Näin ollen on perusteltua valita yksi tai useampi henkilö varalle. Huomioitava, että varalle valinta on sitova. 7

8 Päätöksen perustelemisesta hallintolaissa säädetään yleisesti päätöksen perustelemisesta. Laki edellyttää viranomaisten henkilöstövalintoja koskevien päätösten perustelemista. Kuitenkin mikäli päätöksen tekee kunnallinen monijäseninen toimielin, päätös voidaan jättää lain mukaan perustelematta, mutta avoimuuden ja kuntaimagon vuoksi myös toimielimen henkilöstöpäätökset on syytä perustella. Valinnasta ilmoittaminen ilmoitus päätöksestä annetaan kaikille hakijoille, puhelu valitulle ja kohtelias kirje valitsematta jääneille muutoksenhakuohjeineen. valitulle annetaan ohjeet työhöntulotarkastuksen varaamisesta työterveyshuollosta, lääkärintodistuksen ja mahdollisen rikosrekistotteen ja huumetestitodistuksen toimittamisesta Valinnan vahvistaminen jos valinta on tehty ehdollisena, tulee llisellä hallintopäätöksellä todeta joko valintapäätöksen vahvistaminen tai raukeaminen. PALVELUSSUHTEEN ALKAMINEN Työsopimus tehdään kirjallisesti ennen työn aloittamista tai välittömästi työn alkaessa mikäli työsuhde on voimassa yli yhden kuukauden, on työnantajan edustajan annettava työntekijälle kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista; tämä toteutuu työsopimuslomakkeen huolellisella täyttämisellä molemmat osapuolet allekirjoittavat työsopimuksen Viranhoitomääräys sisältää vähintään o työpaikan virkasuhteen alkaessa o virkanimikkeen o mahdollisen määräaikaisuuden perusteen o virantoimituksen alkamisajankohdan o pääasialliset tehtävät tai niiden määräytymisperusteet o palkkauksen perusteet llistä viranhoitomääräystä ei tarvita, jos viran täyttöpäätös on tehty päätöspöytäkirjalla, josta käyvät ilmi edellä todetut asiat. Työhöntulotarkastus vakinaiseen palvelusuhteeseen otettavalta henkilöltä edellytetään aina työhöntulotarkastus mikäli työntekijä siirtyy kunnan sisällä tehtävästä toiseen, vaaditaan työhöntulotarkastus harkinnan mukaan määräaikaiselta henkilöstöltä edellytetään työhöntulotarkastus, mikäli palvelussuhde kestää yli yhdeksän (9) kuukautta Virka- ja työsuhteeseen liittyvien oikeuksien alkaminen virkasuhde alkaa virkasuhteeseen ottamista koskevan toimivaltaisen viranomaisen päätöksen tekemisestä, mutta viranhaltijan oikeudet ja velvollisuudet sen sijaan alkavat siitä päivästä lukien, kun viranhaltija tosiasiallisesti ryhtyy virkatehtäviään hoitamaan eli virantoimitus alkaa työsopimussuhde alkaa työsopimuksen allekirjoittamispäivästä, mutta työntekijä oikeudet ja velvollisuudet alkavat sen sijaan siitä päivästä, kun työntekijä tosiasiallisesti ryhtyy työhön 8

9 SEURANTA Perehdyttäminen: katso Intra: sisäiset tukipalvelut -> henkilöstöpalvelut -> henkilöstötyön ohjeet -> perehdyttämisopas ja/tai Intra: säännöt ja ohjeet -> ohjeet -> henkilöstötyönohjeet -> perehdyttämisen ohjeistus ja perehdyttämiskortti ( ) Kehityskeskustelu: katso Intra: säännöt ja ohjeet -> ohjeet -> henkilöstötyönohjeet -> kehittämiskeskustelujen runko Lähtöhaastattelu: systemaattisella lähtöpalautteen keräämisellä saadaan taustatietoa henkilöstösuunnitteluun palaute toimii myös henkilöstön kehittämisen tukena henkilökohtainen haastattelu voi antaa syvempää tietoa lähdön syistä haastateltavalta tiedustellaan haluaako keskustella lähdöstään lähemmin vastuualueen johtajan tai henkilöstöpäällikön kanssa täytetystä lomakkeesta kopio johdon sihtelle 9

10 LÄHTÖHAASTATTELU Voidaksemme kehittää toimintaamme toivomme Sinulta palautetta työstäsi ja työyhteisöstäsi. Vastaa huolellisesti lomakkeen kaikkiin kysymyksiin. Nimi (ei pakollinen): Tehtävänimike: Työpiste: Saako vastauksista keskustella esimiehen kanssa? Esimiehen nimi ja puhelinnumero (ei pakollisia): Mistä lähtien olet ollut nykyisessä työssäsi kunnassamme? Siirrytkö nykyisestä työstäsi: vastuualueen sisällä toiseen työpisteeseen kunnan sisällä toiselle vastuualueelle vanhuuseläkkeelle työkyvyttömyyseläkkeelle toisen työnantajan palvelukseen, minne? (ei pakollinen) Rengasta sarakkeesta numero, joka parhaiten kuvaa, miten Sinä olet kokenut asioiden olevan omassa työyksikössäsi ja työssäsi. 1 =, 2 =, 3 =, 4 = 1. TYÖTEHTÄVÄ Työtehtävän tavoitteet olivat selkeät o Työtehtävän sisältö vastasi odotuksiani Työtehtävä vastasi koulutustani Työnjako oli selkeä Työmääräni oli sopiva Minulla oli tarpeeksi aikaa saada työni tehdyksi Työni oli monipuolista Vaikutusmahdollisuudet työhön olivat hyvät Työni edellytti uusien asioiden oppimista Työssäni sain tehdä paljon laisia asioita Työvälineeni olivat asianmukaiset TYÖYHTEISÖ Yhteistyö esimieheni kanssa sujui hyvin Sain riittävästi palautetta työstäni

11 Pystyin luottamaan esimieheeni Esimieheni kohteli työntekijöitä ystävällisesti ja asianmukaisesti Esimieheni tuki ja rohkaisi minua Esimieheni kannusti työntekijöitä opiskelemaan ja kehittymään työssä Sain riittävästi tietoa Suhteeni työtovereihin olivat hyvät Työpaikkani ilmapiiri oli hyvä Työpaikkani oli kannustava Työpaikallani arvostettiin työtäni Pystyin todella luottamaan ihmisiin työpaikallani Fyysinen työympäristöni oli ajanmukainen Suosittelisin kuntaa työpaikaksi ystävilleni KEHITTYMISMAHDOLLISUUDET Kehittymiseeni ja koulutukseeni panostettiin riittävästi o Työssäni oli hyvät etenemismahdollisuudet Kehityskeskusteluja käytiin tarpeeksi Kehityskeskusteluista oli minulle hyötyä 4. PALKKA Palkkataso vastasi odotuksiani o Palkkakehitys vastasi odotuksiani Henkilökohtaisesta osaamisesta/taidoista palkittiin riittävästi Hyvistä tuloksista palkittiin riittävästi MUUTA Työaikani oli sopiva o Työmatkani oli sopiva Henkilökohtaiset syyt (esim. perhe) eivät vaikuttaneet poislähtööni KIRJOITA OMIN SANOIN OLEELLISIMMAT LÄHTÖÖSI VAIKUTTANEET SYYT TÄRKEYSJÄRJESTYKSESSÄ KIITOS PALAUTTEESTA! 11

12 HAASTATTELUN APUKYSYMYKSIÄ 20 tavallisinta kysymystä työhaastattelussa: 1. Mitkä ovat pitkän ja lyhyen tähtäimen tavoitteesi ja miten aiot ne saavuttaa? 2. Mitä uskot tekeväsi viiden vuoden kuluttua? 3. Mitkä ovat uratavoitteesi? 4. Mitkä ovat vahvuutesi ja heikkoutesi? 5. Mikä motivoi sinua panostamaan kaikkesi? 6. Miksi meidän pitäisi palkata sinut? 7. Mitkä ovat ne sinun ominaisuudet, jotka ovat tärkeitä tässä työssä? 8. Mitä uskot menestymisen meidän yhteisössämme vaativan? 9. Mistä saavutuksistasi olet kaikkein ylpein? 10. Miksi valitsit juuri sen alan, jota olet opiskellut 11. Mitä muuttaisit uravalinnassasi, jos voisit? 12. Millaisessa työympäristössä mieluiten työskentelisit? 13. Miten toimit paineen alaisena? 14. Mitä tiedät yhteisöstämme? 15. Oletko valmis muuttamaan paikkakuntaa työn vuoksi? 16. Oletko halukas matkustamaan työn vuoksi? 17. Miksi hait juuri tätä työpaikkaa? 18. Mitä ongelmia olet kohdannut ja miten olet ne selvittänyt? 19. Miten arvioit ja valitset toivetyöpaikkasi? 20. Miten kuvailisit itseäsi lyhyesti? HAASTATTELUJEN AIHEPIIRIT JA HAASTATTELYUKYSYMYKSIÄ Hakijan tausta, pätevyys ja koulutus Kuvaile itseäsi lyhyesti Mitä teet tällä hetkellä? Miksi valitsit sen alan, jota olet opiskellut? Mitkä ovat vahvuutesi ja heikkoutesi? Mitkä ovat harrastuksesi? Miten uskot koulutuksesi soveltuvan hakemaasi tehtävään? Motivaatio ja odotukset Miksi haet tätä työpaikkaa/ miksi olet vaihtamassa työpaikkaa? Mikä motivoi sinua työntekijänä/työssäsi? Mitä odotat hakemaltasi työtehtävältä? Sosiaaliset taidot ja stressinsietokyky Miten toimit paineen alaisena? Kerro esimerkki ongelmatilanteesta ja miten siitä selvisit? Sovitko ryhmätyöskentelyyn vai itsenäiseen työskentelyyn? Millainen on mielestäsi hyvä esimies? Miten käsittelet hankalia asiakkaita/työtovereita? Organisaatiotietämys työtehtävään liittyvät kysymykset Mitä tiedät kunnastamme/hallintokunnastamme? Miten voit olla hyödyksi kunnallemme/hallintokunnallemme? Atk-taitosi ja raportointikykysi? Millaisessa työympäristössä työskentelet mieluiten? Oletko valmis matkustamaan työn takia? Oletko valmis joustamaan työajoissa? Onko sinulla joitain rajoitteita, jotka voisivat vaikuttaa työskentelyysi? 12

13 Oppiminen ja uran valinta Mitä olet oppinut aiemmista työpaikoistasi? Mitä muuttaisit uravalinnassasi jos voisit? Mistä saavutuksestasi olet tyisen ylpeä? Mitkä ovat pitkän tähtäimen suunnitelmasi/mitä aioit tehdä viiden vuoden päästä? Miten aiot saavuttaa asettamasi tavoitteet? Mitä haluat kysyä meiltä? HAASTATTELUMALLI YLEISKYSYMYKSIÄ JA LISÄKYSYMYKSIÄ ESIMIEHILLE 1. Miten olet yleensä menestynyt koulussa/opiskelussa? mikä oli koulussa menestymisen salaisuus mikä tuon yhden arvosana tiputti mikähän venyytti opiskeluaikaa 2. Mitä teet nykyisessä työssäsi+ minkä kokoisia ovat vetämäsi hankkeet mikä on oma vastuualueesi minkä suuruinen budjetti sinulla on onko sinulla alaisia 3. Miten viihdyt nykyisessä tehtävässäsi? mitkä ovat nykytehtävän plussat ja miinukset 4. Kävisitkö lyhyesti läpi edelliset työpaikkasi? 5. Miten päädyit nykyiseen tehtävääsi? 6. Minkälainen kuva sinulla on tästä tehtävästä? 7. Miksi haet tätä tehtävää? 8. Mitä jos tällä kerralla ei tärppää? 9. Mikä on yleistilanteesi? 10. Mistä tämä hakuprosessi lähti liikkeelle? 11. Mitä ehkä menetät, kun jätät nykyiset tehtäväsi? 12. Mitä odotat uudelta esimieheltäsi/työtovereitasi/alaisiltasi? 13. Miten sinun pitäisi kehittää itseäsi tehtävää varten? 14. Mitä taitoja ja valmiuksia sinus tarvitsisi kehittää? 15. Onko sinulla vielä jotain kysyttävää/mielessäsi? Askarruttaako si jokin asia? Lisäkysymykset esimiehille kuvaile johtamistyyliäsi minkälaiselta johtamistyylisi näyttä alaistesi silmissä? joskus alaisen käytös saa väistämättä suuttumuksen pintaan; mikä saa sinus pulssisi kohoamaan? minkälainen esimies olisi hyvä itsellesi? mitkä ovat mielestäsi esimiestyön keskeiset ongelma alueet? kuvaile tehottoman johtajan piirteitä 13

14 HAASTATTELURUNKO Haastateltavan nimi: KOULUTUS JA OPINNOT 1. Peruskoulutus 2. Jatko ja täydennyskoulutus 3. Miten tulit valinneeksi tämän alan? NYKYINEN TYÖPAIKKA 1. Mikä on nykyisen työn sisältö? 2. Miten viihdyt nykyisessä työssäsi? 3. Kuka on nykyinen esimiehesi? 4. Miten yhteistyö nykyisen esimiehesi kanssa sujuu? 5. Mitä yleensä odotat omalta esimieheltäsi? 6. Miten näet suhteesi työtovereihin alaisiin? KESKUSTELUA OSAAMISESTA JA AMMATTITAIDOSTA 1. Mitkä ovat vahvuuksiasi nykyisessä työssäsi? 2. Mitä taitoja/osaamista haluaisit kehittää? 3. Millaista osaamista tulet todennäköisesti tarvitsemaan tulevaisuudessa? 4. Miten seuraat oman alasi kehitystä? 5. Mistä muista asioista olet kiinnostunut? MOTIVAATIO 1. Miksi haluat vaihtaa työpaikkaa? 2. Miksi haet juuri avoinna olevaa työpaikkaa? 3. Mikä haettavassa työssä kiinnostaa? 4. Millaiset asiat yleensä motivoivat sinua työssä? 5. Millaiset tilanteet turhauttavat? 6. Mitä työ sinulle merkitsee? YHTEISTYÖTAIDOT 1. Työskenteletkö mieluummin yksin vai ryhmässä? 2. Oletko joutunut tekemisiin ns. vaikeiden ihmisten kanssa? Miten ole selviytynyt? ITSE ESIMIEHENÄ 1. Miten kuvailisit tapaasi toimia? 2. Mitkä ovat vahvuuksiasi esimiehenä? 3. Mitkä ovat kehitettäviä alueitasi esimiehenä? 4. Millaista palautetta olet saanut esimiestyöstäsi? 5. Millaiset tilanteet koet tyisen haasteellisiksi esimiestyössä? 6. Mitä odotat henkilöstöltäsi? Tarkoituksena on, että haasteltava puhuu väh. 70 % ja haastattelijat 30 % 14

15 YLEISIMPIÄ HAASTATTELUKYSYMYKSIÄ Mitä tiedät kunnasta/työpaikasta, johon olet hakeutumassa? Mitä uskot menestymisen meidän kunnassamme/työyksikössämme vaativan? Miten kuvailisit itseäsi lyhyesti? Mitkä ovat vahvuutesi ja heikkoutesi? Mitkä ovat urasuunnitelmasi lyhyellä ja pitkällä aikavälillä? Mitä tavoittelet elämässäsi ja työssäsi? Miten olet saavuttanut ja aioit saavuttaa asettamasi tavoitteet? Mitä työn sisältö ja palkka merkitsevät sinulle? Miksi haet juuri tätä paikkaa? Miksi olet valinnut tämän ammatin? Mitä olet oppinut aiemmissa työpaikoissa? Miksi haluat jättää nykyisen työpaikkasi? Minkälainen on mielestäsi hyvä työpaikka? Miten voit hyödyntää koulutustasi ja kokemustasi tässä työssä? Jos voisit valita vapaasti, minkä ammatin valitsisit? Osaatko johtaa? Oletko luova? Mikä motivoi sinua? Mikä on suurin onnistumisesi ja epäonnistumisesi? Miten toimit paineen alaisuudessa? Millainen on mielestäsi hyvä esimies? millaisessa työympäristössä mieluiten työskentelisit? Työskenteletkö mieluummin yksin vai ryhmässä? Työskenteletkö mieluummin asioiden vai ihmisten kanssa? Mitä ongelmia olet kohdannut ja miten olet selvittänyt ne? Millaisena työtovt sinua pitävät? Millaisessa tilanteessa menetät malttisi? Mitkä ovat tarpeet perheesi ja vapaa ajan suhteen? Miksi juuri Sinut pitäisi valita? 15

Kuinka välttää oikaisuvaatimukset rekrytoinneissa?

Kuinka välttää oikaisuvaatimukset rekrytoinneissa? Kuinka välttää oikaisuvaatimukset rekrytoinneissa? Rekrytoija 2017 Noora Nordberg, Vihdin kunta Onnistuneen rekrytoinnin askelmerkit Valmistaudu huolella, tiedä mitä olet tekemässä Vältä muotovirheet Vertaile

Lisätiedot

Valintaprosessin lainsäädännölliset haasteet

Valintaprosessin lainsäädännölliset haasteet Valintaprosessin lainsäädännölliset haasteet Rekrytoija 2010 9.-10.11.2010 Oulu henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen PPSHP Kunnan henkilöstö Kuntalaki 44 Kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Johdanto... 1. 2 Rekrytointiprosessi... 1. 2.1 Henkilöstösuunnitelma rekrytoinnin perustana... 1

Sisällysluettelo. 1 Johdanto... 1. 2 Rekrytointiprosessi... 1. 2.1 Henkilöstösuunnitelma rekrytoinnin perustana... 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Rekrytointiprosessi... 1 2.1 Henkilöstösuunnitelma rekrytoinnin perustana... 1 2.2 Rekrytointitarpeen arviointi... 1 2.3 Tehtävän tarve- ja sisältöanalyysi, tehtävänkuvaus,

Lisätiedot

TYÖNHAKUINFO. Materiaali on tarkoitettu kaikille työuransa alussa oleville työnhakijoille.

TYÖNHAKUINFO. Materiaali on tarkoitettu kaikille työuransa alussa oleville työnhakijoille. TYÖNHAKUINFO Materiaali on tarkoitettu kaikille työuransa alussa oleville työnhakijoille. SISÄLTÖ: Työnhausta Työnantajan odotuksia työnhakijaa kohtaan Työnhakuprosessi Työhakemus Ansioluettelo (CV) Työhaastattelu

Lisätiedot

SIKATILOJEN TYÖNANTAJAOSAAMINEN

SIKATILOJEN TYÖNANTAJAOSAAMINEN SIKATILOJEN TYÖNANTAJAOSAAMINEN 2.10.2012 14.2.2013 Rekrytointi REKRYTOINTI Työnantajakuva? Työn sisällöt? Osaava työvoima? Työn kannustearvo (palkkaus/palkitseminen)? Työvoiman liikkuvuus/pysyvyys? Mitä

Lisätiedot

Opettajien valintaprosessi Virve Kemppi 26.2.2013

Opettajien valintaprosessi Virve Kemppi 26.2.2013 Opettajien valintaprosessi Virve Kemppi 26.2.2013 Opettajavirkojen täyttäminen peruskouluissa ja lukioissa Opettajavirkojen ja tuntiopettajan tehtävien täyttäminen vakinaisesti 1.8.2013 alkaen Koulut antoivat

Lisätiedot

Henkilöstöyksikön opas 1.6.2011. Rovaniemen kaupungin rekrytointiopas

Henkilöstöyksikön opas 1.6.2011. Rovaniemen kaupungin rekrytointiopas Henkilöstöyksikön opas 1.6.2011 Rovaniemen kaupungin rekrytointiopas 1 Sisältö 1. Henkilöstösuunnitelma rekrytoinnin perustana 3 2. Rekrytointitarpeen arviointi 3 3. Täyttölupa 3 4. Virka tai toimi 3 5.

Lisätiedot

Työhaastattelut ja henkilöarvioinnit. Sari Anetjärvi

Työhaastattelut ja henkilöarvioinnit. Sari Anetjärvi Työhaastattelut ja henkilöarvioinnit Sari Anetjärvi Työhaastattelu Virkaan tai työsuhteeseen hakijoiden haastattelun tarkoituksena on selvittää heidän soveltuvuuttaan tehtävään ja syventää tietoa heidän

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille 1 2 Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Uuden yliopistolain (558/2009) voimaantulon

Lisätiedot

Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen

Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen KHHJ 4.2.2014 19 SISÄLLYS 1 Muun työn tarjoaminen irtisanomisen (taloudelliset ja tuotannolliset syyt) vaihtoehtona... 1 2 Koulutusvelvollisuus... 2 3 Toimintamalli

Lisätiedot

Kreettastiina Isohanni-Niiranen SAKKY Harri Åkerfelt SAMI

Kreettastiina Isohanni-Niiranen SAKKY Harri Åkerfelt SAMI Kreettastiina Isohanni-Niiranen SAKKY Harri Åkerfelt SAMI Valmistelu Tarve Esitetään täyttölupaa toimeen tai virkaan Selvitys Henkilöstöhallinto selvittää onko organisaatiossa henkilöä, joka on lomautettu,

Lisätiedot

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin?

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin? TYÖPAIKKAHAASTATTELU Voit käyttää tätä työpaikkahaastattelun käsikirjoitusta apuna haastattelutilanteessa. Tulosta käsikirjoitus ja tee omia merkintöjä ennen haastattelua, sen kuluessa ja haastattelun

Lisätiedot

KH Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, p

KH Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, p Kaupunginhallitus 146 09.05.2016 Kaupunginhallitus 177 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 40 29.06.2016 Kaupunginhallitus 218 08.08.2016 Kaupunginhallitus 248 22.08.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN VIRKA 442/22/2016

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus peruskoulun luokanopettajan virkojen vakinaisesta täyttämisestä (työavain )

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus peruskoulun luokanopettajan virkojen vakinaisesta täyttämisestä (työavain ) 17.05.2017 Sivu 1 / 1 5435/2016 01.01.01 101 Oikaisuvaatimus peruskoulun luokanopettajan virkojen vakinaisesta täyttämisestä (työavain 3-1256-16) Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Leino, puh. 046 877 1846

Lisätiedot

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1 Vastausprosentti % 9 8 75 74 67 Kuntaliitto 4, n=2 Kuntaliitto 8, n=198 Kuntaliitto 11, n=2 Työterveyslaitos 1 Parempi Työyhteisö -Avainluvut 19 Työyhteisön kehittämisedellytykset 18 Työryhmän kehittämisaktiivisuus

Lisätiedot

MENETTELYOHJEET VALTUUSTOJEN HYVÄKSYMIEN HENKILÖSTÖKRITEERIEN TÄYTÄÄNTÖÖNPANOA JA SOVELTAMISTA KOSKIEN

MENETTELYOHJEET VALTUUSTOJEN HYVÄKSYMIEN HENKILÖSTÖKRITEERIEN TÄYTÄÄNTÖÖNPANOA JA SOVELTAMISTA KOSKIEN LIITE 3 MENETTELYOHJEET VALTUUSTOJEN HYVÄKSYMIEN HENKILÖSTÖKRITEERIEN TÄYTÄÄNTÖÖNPANOA JA SOVELTAMISTA KOSKIEN HENKILÖSTÖKRITEERI 1, TÄYTÄNTÖÖNPANO 1. vaihe, otetaan käyttöön (johto- ja ohjausryhmän päätöksiin

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 21.4.2016 30 liite 7 Yhtymäkokous 19.5.2016 12 liite 12 Sisältö 1 Yleistä... 3 1 Henkilöstösäännön soveltaminen... 3 2 Viran ja työsopimussuhteisen

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Työntekijän palkkaaminen Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy

Työntekijän palkkaaminen Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy Työntekijän palkkaaminen 25.10.2017 Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy Uuden työntekijän tarve? Toimiako yksin vai toiminko työantajana ja kasvatan yritystä? Kysynnän ja tarjonnan suhde? Kasvaako yritys

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain )

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain ) 18.05.2016 Sivu 1 / 1 5576/2015 01.01.01 85 Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain 3-1414-15) Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo Salonen, puh.

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot Työhyvinvointikysely 2011 n yliopisto / Muut yliopistot Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 1215 100% 80% 60% 55% 60% 40% 45% 40% 20% 0% Nainen (KA: 1.452, Hajonta: 1.117)

Lisätiedot

Kauhavan kaupungin rekrytointiohje

Kauhavan kaupungin rekrytointiohje Kauhavan kaupungin rekrytointiohje Kauhavan kaupunki 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA REKRYTOINNIN PERUSTANA... 3 3 REKRYTOINTIPROSESSI... 3 3.1 Selvitykset ennen rekrytointiprosessin

Lisätiedot

Urakirja opiskelijoille ja valmistuneille. Osa II. 8 askelta urapolullani

Urakirja opiskelijoille ja valmistuneille. Osa II. 8 askelta urapolullani This tool was created by Urakirja opiskelijoille ja valmistuneille Osa II 8 askelta urapolullani Yhteystiedot Nimi: Osoite: Puhelin: Matkapuh: Email: Tuutorini / Ohjaajani: Osoite: Puhelin: Matkapuh: Email:

Lisätiedot

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 IKÄ % 18 24 9 25-34 35-44 26 45-54 30 55-60 13 Yli 60 7 ASEMA % Työntekijä 23 Alempi toimihenkilö 13 Ylempi toimihenkilö 31 Johtava asema 6 Opiskelija 9 Perhe-/opinto-/vuorotteluvapaalla

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014

Työhyvinvointikysely 2014 Työhyvinvointikysely 2014 1. Henkilöstö- ja tehtäväryhmäsi 2. Yksikkösi Vastaajien määrä: 3. Omaan työhön liittyvä informaatio Minulla on selkeä tehtäväkuva 1 18 0 64 89 172 4,3 4,4 Minulle on täysin

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 19/2003 LIITE 2 1 (7)

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 19/2003 LIITE 2 1 (7) KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 19/2003 LIITE 2 1 (7) MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE 1 Virkasuhteen kesto Viranhaltija voidaan ottaa virkasuhteeseen joko toistaiseksi (ns. vakinainen viranhaltija)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain )

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain ) 24.08.2016 Sivu 1 / 1 5576/2015 01.01.01 131 Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain 3-1414-15) Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo Salonen, puh.

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin talousarvion 2011 ja taloussuunnitelma

Rovaniemen kaupungin talousarvion 2011 ja taloussuunnitelma Henkilöstöyksikkö 1.6.2011 ROVANIEMEN KAUPUNGIN REKRYTOINTIOHJEISTUS 2011 YLEISTÄ Rekrytoinnilla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla Rovaniemen kaupungille hankitaan sen toiminnan tarvitsema

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET Kaupunginhallitus 23.01.2017 24 1 Sisällys 1. Täyttölupamenettely 3 Tehtävän vakinainen täyttäminen 3 Tehtävän määräaikainen täyttäminen 3 Sijaisten palkkaaminen 4 Sisäiset

Lisätiedot

r e k r y t o i n t i o h j e l m a

r e k r y t o i n t i o h j e l m a Va a s a n k a u p u n g i n r e k r y t o i n t i o h j e l m a REKRYTOINTITYÖRYHMÄN RAPORTTI Johdanto Kaupunginjohtaja asetti 4.10.2004 työryhmän selvittämään ja kehittämään kaupungille toimivan rekrytointiohjelman.

Lisätiedot

Rekrytointiapu. HELSINGIN HIIPPAKUNNAN Muistio 1 (6) TUOMIOKAPITULI Heikki Hämäläinen 17.12.2008 Ritva Saario Hannu Ronimus Janne Silvast

Rekrytointiapu. HELSINGIN HIIPPAKUNNAN Muistio 1 (6) TUOMIOKAPITULI Heikki Hämäläinen 17.12.2008 Ritva Saario Hannu Ronimus Janne Silvast HELSINGIN HIIPPAKUNNAN Muistio 1 (6) TUOMIOKAPITULI Heikki Hämäläinen 17.12.2008 Ritva Saario Hannu Ronimus Janne Silvast Rekrytointiapu Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 2 Rekrytointiprosessin alku...2

Lisätiedot

FAQ, Rekrytointimoduuli

FAQ, Rekrytointimoduuli 1 FAQ, SISÄLTÖ FAQ, Rekrytointimoduuli... 2 Miten rekrytointipohjat löytyvät?... 2 Miksi rekrytointilistauksessa eivät näy kaikki rekrytoinnit tai juuri luomani uusi rekrytointi?... 2 Miten voin muokata

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

Ohjaus- ja seurantalomake 1 (7) Kuntalisä työttömiä palkkatuella työllistäville järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille

Ohjaus- ja seurantalomake 1 (7) Kuntalisä työttömiä palkkatuella työllistäville järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille Ohjaus- ja seurantalomake 1 (7) Oulun kaupunki maksaa yleishyödyllisille kuntalisää palkkatuella työllistettävän oululaisen henkilön palkkakuluihin. Kuntalisän maksamisessa noudatetaan Oulun kaupungin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 45 Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden ympäristöpalvelun ympäristönsuojeluyksikön maaperä ja jätteet -tiimin tiimipäällikön viran täyttäminen

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

OHJE TYÖPAIKKAHAKEMUKSEN JÄTTÄMISEEN EREKRY-JÄRJESTELMÄN KAUTTA

OHJE TYÖPAIKKAHAKEMUKSEN JÄTTÄMISEEN EREKRY-JÄRJESTELMÄN KAUTTA 1 Henkilöstöpalvelut 2015 (12.8.2015) OHJE TYÖPAIKKAHAKEMUKSEN JÄTTÄMISEEN EREKRY-JÄRJESTELMÄN KAUTTA Hakemus Turun yliopistossa avoinna olevaan tehtävään tehdään täyttämällä hakemus ja liittämällä tarvittavat

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille 1. Tässä opintojaksossa painotetaan työelämätaitoja ja yrittäjyyttä. Lisäksi käsitellään lyhyesti oman talouden suunnittelua.

Lisätiedot

Suomen Ekonomien hallitukseen Hallitushaastattelut Taitavaksi haastattelijaksi

Suomen Ekonomien hallitukseen Hallitushaastattelut Taitavaksi haastattelijaksi Suomen Ekonomien hallitukseen 2018-2020 Hallitushaastattelut Taitavaksi haastattelijaksi Infoa haastattelijalle Nina Juhava, 29.8.2017 5.9.2017 Hallitushaastattelut Hallitushaastattelut 1. Esityö: Tehtävän

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 3 27.01.2016. 3 Asianro 7479/01.01.

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 3 27.01.2016. 3 Asianro 7479/01.01. Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 3 Asianro 7479/01.01.01/2015 Oikaisuvaatimus / Palomiehen viran valinta alkusijoituspaikkana Riistaveden paloasema Henkilöstö- ja hallintopäällikkö

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

TYÖHAASTATTELU- OPAS

TYÖHAASTATTELU- OPAS TYÖHAASTATTELU- OPAS Työhaastattelu Työhaastattelu on työnhakijan ja rekrytoivan tahon vuorovaikutteinen kohtaaminen. Haastattelussa käydään yleensä läpi sekä työnhakijan persoonaan että ammattitaitoon

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

VALMISTAUDU HUOLELLISESTI HAASTATTE- LUUN. Ennen haastattelua valmistaudu haastatteluun

VALMISTAUDU HUOLELLISESTI HAASTATTE- LUUN. Ennen haastattelua valmistaudu haastatteluun VALMISTAUDU HUOLELLISESTI HAASTATTE- LUUN Mikäli hakemuksesi on herättänyt tarpeeksi kiinnostusta työnantajassa, sinut kutsutaan työhönottohaastatteluun. Haastattelu on varsin ratkaiseva vaihe työnhaussa,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Opetuslautakunta POL/4 25.08.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Opetuslautakunta POL/4 25.08.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 4 Oikaisuvaatimus luokanopettajan virkaan ottamisesta määräajaksi HEL 2015-006724 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää kuntalain 89 :n

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Mikä on CV? Mitkä ovat tärkeimmät asiakirjat työpaikkaa hakiessa? Vastaus: CV on ansioluettelo. Vastaus: ansioluettelo työhakemus

Mikä on CV? Mitkä ovat tärkeimmät asiakirjat työpaikkaa hakiessa? Vastaus: CV on ansioluettelo. Vastaus: ansioluettelo työhakemus Mikä on CV? CV on ansioluettelo. Se on tiivistelmä eli luettelo, jossa on tiedot aikaisemmista työpaikoistasi, koulutuksestasi ja omasta osaamisestasi Mitkä ovat tärkeimmät asiakirjat työpaikkaa hakiessa?

Lisätiedot

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 1 2013 Uudenmaan TE-toimisto/ Marina Misukka Perusohjeita työnhakuun - Kaiken perusta on oma aktiivisuutesi. Kyse on Sinun työnhaustasi,

Lisätiedot

REHTORI-SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN VIRASTA, VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN JA VIRAN VAALI

REHTORI-SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN VIRASTA, VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN JA VIRAN VAALI Sivistyslautakunta 8 18.02.2015 Kunnanhallitus 42 16.03.2015 Kunnanhallitus 58 20.04.2015 Kunnanhallitus 65 27.04.2015 REHTORI-SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN VIRASTA, VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN

Lisätiedot

Kotimainen kirjallisuus

Kotimainen kirjallisuus Kotimainen kirjallisuus Kysely lähetettiin 80 kotimaisen kirjallisuuden alumnille, joista 27 vastasi. Vastausprosentti oli 34 %. Vastaajista 89 % on naisia. Vastaajien keski-ikä on 35 vuotta. Opintojen

Lisätiedot

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1 Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ Porvoo 2011 - Borgå 2011 N = 1273 Sukupuoli 100 % 90 % 80 % 81 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 18 % 10 % 0 % mies nainen Ikäryhmä

Lisätiedot

Kokoustila Porina 19.4.2011

Kokoustila Porina 19.4.2011 Vinkkejä työntekijän valintaan Kokoustila Porina 19.4.2011 KAJO-keskus Polkuja yrityksiin- projekti Näkökulma: Työllistämistuella työllistävät järjestöt Valmistautuminen Paikka auki hyvissä ajoin (itse

Lisätiedot

Salon kaupunki Tehdaskatu 2, SALO PL 77, SALO Y-tunnus:

Salon kaupunki Tehdaskatu 2, SALO PL 77, SALO  Y-tunnus: 1(1) 2(1) Työsopimussuhteisten tehtävien rekrytointiprosessit Henkilöstöpalvelut Kh 25.3.2013 (Päivitetty 1.8.2014) Tarkistettu kh XX.5.2017 3(1) Työsopimussuhteisten tehtävien rekrytointiprosessit Työsopimussuhteisten

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus määräaikaisen erityisluokanopettajan valinnasta (työavain )

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus määräaikaisen erityisluokanopettajan valinnasta (työavain ) 17.02.2016 Sivu 1 / 1 69/2016 01.01.01 26 Oikaisuvaatimus määräaikaisen erityisluokanopettajan valinnasta (työavain 3-1299-15) Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 Virpi Leino, puh.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunta Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunta Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (5) 57 Oikaisuvaatimus koskien opinto-ohjaajan määräaikaisen virkasuhteen täyttämistä HEL 2017-007095 T 01 01 01 01 Päätös päätti hylätä Stadin ammattiopiston ja

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

Työhakemuksen tekeminen

Työhakemuksen tekeminen Työhakemuksen tekeminen Annamari Rovamo Työelämäpalvelut kevätlukukausi 2015 annamari.rovamo@jyu.fi CV-työpaja 20.2. Lähetä CV osoitteeseen annamari.rovamo@jyu.fi Deadline ke 18.2. Työskentely pienryhmissä

Lisätiedot

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä CV-OPAS Ansioluettelon lyhyt oppimäärä Millainen on hyvä CV? Ansioluettelo, Curriculum Vitae eli CV, on työnhaun tärkein ja käytetyin asiakirja ja se kannattaa tehdä ajatuksella. Hyvä CV on looginen ja

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

8 Sosiaali-ja terveysvirasto, Viiskulman terveyskeskuslääkärin virka. Päätös

8 Sosiaali-ja terveysvirasto, Viiskulman terveyskeskuslääkärin virka. Päätös Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 8 Sosiaali-ja terveysvirasto, Viiskulman terveyskeskuslääkärin virka HEL 2017-003865 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti valita lääketieteen lisensiaatti

Lisätiedot

MERCURIA KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS MINÄ MERKONOMIOPISKELIJANA

MERCURIA KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS MINÄ MERKONOMIOPISKELIJANA MERCURIA KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS MINÄ MERKONOMIOPISKELIJANA Olli Opiskelija Raportti Helmikuu 2013 SISÄLLYS sivu 1 MINÄ JA OSAAMISENI 1.1 Henkilökuva 1.2 Vahvuuteni ja kehittämiskohteeni (lisää sivunumerot

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas. Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.fi Turun lähimmäispalveluyhdistys ry Kotikunnas Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Valtiokonttori Sörnäisten rantatie 13 000054 VALTIOKONTTORI Rekisterin nimi Valtiolle.fi - Valtion rekrytointijärjestelmä Henkilötietojen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Selvitys suomenkielisen opetuksen tulosyksikön opettajien virkavalinnoista

Espoon kaupunki Pöytäkirja Selvitys suomenkielisen opetuksen tulosyksikön opettajien virkavalinnoista 19.03.2014 Sivu 1 / 1 4615/01.01.01/2013 36 Selvitys suomenkielisen opetuksen tulosyksikön opettajien virkavalinnoista Valmistelijat / lisätiedot: Tapio Erma, puh. 046 877 3216 Virpi Leino, puh. 046 877

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 (5) HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka Leena Mattheiszen 14.2.2013

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 (5) HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka Leena Mattheiszen 14.2.2013 HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 (5) Jakelussa mainituille ELÄKKEELLE SIIRTYMINEN JA ELÄKKEELLÄ OLEVAN PALKKAAMINEN 1 Vanhuuseläkkeelle siirtyminen Tämä ohje korvaa henkilöstökeskuksen 7.1.2010 antaman ohjeen

Lisätiedot

TE-palvelut työnantajille. 25.9.2014 Toimisto Otsikko

TE-palvelut työnantajille. 25.9.2014 Toimisto Otsikko TE-palvelut työnantajille 1 Ilmoita avoin työpaikka Paikan ilmoittaminen verkossa, te-palvelut.fi Kun teet työnantajana yhteistyösopimuksen TE-toimiston kanssa, saat omalta TE-toimistoltasi käyttöösi verkkopalvelutunnukset

Lisätiedot

yhtenäisten tietojen/kriteerien/vaikutelman saaminen kaikista hakijoista mahdollisten kriittisten tekijöiden kartoitus esim.

yhtenäisten tietojen/kriteerien/vaikutelman saaminen kaikista hakijoista mahdollisten kriittisten tekijöiden kartoitus esim. Työhaastattelu Työhaastattelun tavoitteet Työnantajan näkökulmasta työhaastattelun tavoite on selvittää kuinka hyvin hakija soveltuu avoimena olevaan tehtävään seulonta jatkoon yhtenäisten tietojen/kriteerien/vaikutelman

Lisätiedot

Kun nuori tulee töihin

Kun nuori tulee töihin Kun nuori tulee töihin Tämän oppaan tarkoituksena on toimia käsikirjana pk-yrityksen työllistäessä nuoren henkilön. Mukaan on koottu muistilista työnantajalle perehdytyksen tueksi. Vastaavasti mukana on

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS 11.12.2000 TUKES - PALKKAUSJÄRJESTELMÄ

TURVATEKNIIKAN KESKUS 11.12.2000 TUKES - PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1 TURVATEKNIIKAN KESKUS 11.12.2000 TUKES - PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 2 1. PALKKAUSJÄRJESTELMÄ OSA JOHTAMISTA Palkkaus ja palkitseminen ovat keskeinen osa turvatekniikan keskuksen johtamisjärjestelmää. Organisaation

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008 , sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1 1 Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Sinä voit osoittaa eli näyttää ammattitaitosi, kun teet näyttötutkinnon. Näyttötutkinnon jälkeen voit saada tutkintotodistuksen,

Lisätiedot

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 5/2015 Kokousaika 19. toukokuuta 2015 klo 14.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen avaus... 1 2 Kokouksen

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN REKRYTOINTIOHJE. Yhteistyötoimikunta Hallintolautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto 25.1.

RAAHEN KAUPUNGIN REKRYTOINTIOHJE. Yhteistyötoimikunta Hallintolautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto 25.1. Kuva: Päivi Kurola RAAHEN KAUPUNGIN REKRYTOINTIOHJE Yhteistyötoimikunta 10.9.2015 Hallintolautakunta 15.12.2015 Kaupunginhallitus 11.1.2016 Kaupunginvaltuusto 25.1.20 Päivitys hallintosäännön mukaiseksi

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus oman äidinkielen opettajan (espanja) valinnasta (työavain )

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus oman äidinkielen opettajan (espanja) valinnasta (työavain ) 18.05.2016 Sivu 1 / 1 381/2016 01.01.01 84 Oikaisuvaatimus oman äidinkielen opettajan (espanja) valinnasta (työavain 3-1403-15) Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 Virpi Leino,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (5) Opetuslautakunta NAL/1 14.10.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (5) Opetuslautakunta NAL/1 14.10.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (5) 214 Oikaisuvaatimus koskien tuntiopettajan määräaikaista virkasuhdetta (turvallisuusala, aikuiskoulutus, työavain 25-439-14) HEL 2014-005591 T 01 01 01 01 Päätös

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/9 15.01.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/9 15.01.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (6) 9 Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen toimitusjohtajan virkaan ottaminen HEL 2013-011522 T 01 01 01 01 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Rekrytointijärjestelmän hyödyntäminen Fenniassa

Rekrytointijärjestelmän hyödyntäminen Fenniassa Rekrytointijärjestelmän hyödyntäminen Fenniassa Rekrytoinnin uudet haasteet -seminaari HR-partner Eija Ronkainen 6.5.2010 Fennia-ryhmästä kokonaisvaltaiset vakuutuspalvelut Fennia vahinkovakuutuspalvelut

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 25/ (8) Yleisten töiden lautakunta Ho/

Helsingin kaupunki Esityslista 25/ (8) Yleisten töiden lautakunta Ho/ Helsingin kaupunki Esityslista 25/2013 1 (8) 4 Oikaisuvaatimus pysäköinnintarkastajan virkaan ottamista koskevista palveluosaston osastopäällikön päätöksistä 8. 9.4.2013 HEL 2013-007752 T 01 01 01 01 Päätösehdotus

Lisätiedot

Oikeushallinnon Henkilökunta OHK ry:n jäsenkysely

Oikeushallinnon Henkilökunta OHK ry:n jäsenkysely Oikeushallinnon Henkilökunta OHK ry:n jäsenkysely Tämä kysely on tarkoitettu OHK ry:n jäsenille. Kyselyllä selvitetään eräiden uuteen palkkausjärjestelmään liittyvien ongelmien määrää ja laatua edunvalvonnan

Lisätiedot

SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEN ABC

SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEN ABC SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEN ABC Tämän ohjeistuksen tarkoitus on toimia muistilistana työnantajan edustajille ja luottamusmiehille toimenpiteistä, joita sosiaalialan järjestöjen

Lisätiedot

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa UK-henkilöstöryhmä, 10.6.2010 Henkilöstöjohtamisella tarkoitetaan tässä sitä johtamisen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 41/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää perustaa 1.12.

Helsingin kaupunki Esityslista 41/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää perustaa 1.12. Helsingin kaupunki Esityslista 41/2016 1 (5) 7 Palvelukokonaisuuksien johtajien virkojen perustaminen ja täyttömenettely sekä sosiaali- ja terveysviraston osastopäälliköiden virkojen virkanimikkeiden muuttaminen

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 8.4.2010

TEUVAN KUNTA Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 8.4.2010 TEUVAN KUNNAN KIRJASTONJOHTAJAN VIRKA, VAKINAINEN TÄYTTÄMINEN TOISTAISEKSI 3.5.2010 ALKAEN Valmistelija/lisätiedot: Kirjastonjohtaja Raija Hakala p. (06) 2413 4321 koulutusltk 9 Teuvan kunnan kirjastonjohtajan

Lisätiedot

ASIA. Virkanimitys KANTELU

ASIA. Virkanimitys KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 06.11.2015 Dnro OKV/2215/1/2014 1/5 ASIA Virkanimitys KANTELU Kantelija arvostelee oikeuskanslerille 30.12.2014 osoittamassaan kirjoituksessa oikeusaputoimiston johtavan julkisen oikeusavustajan

Lisätiedot

Miten toimit, kun löydät sopivan työpaikkailmoituksen? Lue ilmoitus huolellisesti läpi.

Miten toimit, kun löydät sopivan työpaikkailmoituksen? Lue ilmoitus huolellisesti läpi. Miten toimit, kun löydät sopivan työpaikkailmoituksen? Lue ilmoitus huolellisesti läpi. Selvitä ilmoituksesta pyydetäänkö sinua ottamaan yhteyttä: soittamalla, lähettämällä hakemus tai täyttämällä lomake.

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa 1 SISÄLTÖ Työsopimus... 4 Koeaika... 4 Palkanmaksu ja verotus... 4 Oppisopimustyöntekijän oikeudet ja velvollisuudet... 5 Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet...

Lisätiedot

VASTINE ARI-PEKKA ISONIMEN OIKAISUVAATIMUKSEEN (6.3

VASTINE ARI-PEKKA ISONIMEN OIKAISUVAATIMUKSEEN (6.3 VASTINE 27.3.2017 Joroisten kunnanhallitus VASTINE ARI-PEKKA ISONIMEN OIKAISUVAATIMUKSEEN (6.3.2017), JOKA KOSKEE KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTÄ (HENKILÖSTÖPÄÄTÖS 2) YHTENÄISKOULUN REHTORIN VALINTA

Lisätiedot

Kivijärven kunta HENKILÖSTÖPOLITIIKKA

Kivijärven kunta HENKILÖSTÖPOLITIIKKA 1 Kivijärven kunta HENKILÖSTÖPOLITIIKKA 2 KIVIJÄRVEN KUNNAN HENKILÖSTÖPOLITIIKKA Henkilöstöpolitiikka on osa kunnan toimintapolitiikkaan. Se täydentää muuta henkilöstöhallinnon säännöstöä. Tavoitteiden

Lisätiedot

HAKEMUSLOMAKE AVOTYÖN ARVIOINTI- JA VALMENNUSJAKSOLLE VASKOOLIIN JA KOIVUTARHAAN

HAKEMUSLOMAKE AVOTYÖN ARVIOINTI- JA VALMENNUSJAKSOLLE VASKOOLIIN JA KOIVUTARHAAN HAKEMUSLOMAKE AVOTYÖN ARVIOINTI- JA VALMENNUSJAKSOLLE VASKOOLIIN JA KOIVUTARHAAN Vastaanottaja täyttää: Hakija: Hakemus nro: / Saapunut: Keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry 1 Hakeutumisohje:

Lisätiedot

Hakemus/cv Todistukset Suosittelijat Haastattelut Testit

Hakemus/cv Todistukset Suosittelijat Haastattelut Testit Tiedonkeruumenetelmät Hakemus/cv Todistukset Suosittelijat Haastattelut Testit Haastattelun runko Koulutus ja kurssit Jatko-opintosuunnitelmat Aiempi työkokemus Nykyinen työpaikka Hakemisen perusteet /

Lisätiedot

1 Määräysten soveltaminen

1 Määräysten soveltaminen Kuopion kaupunki Sääntö 1 (8) Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 Määräysten soveltaminen Tämän johtosäännön määräyksiä noudatetaan, ellei kunnallisesta viranhaltijasta annetussa

Lisätiedot

10 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, työavain Päätös

10 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, työavain Päätös Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 10 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, työavain 45-1279-16 HEL 2016-014443 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti poistaa tekemänsä päätöksen 25.1.2017

Lisätiedot

9 Terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen Perhe - ja sosiaalipalveluissa Työavain Päätös

9 Terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen Perhe - ja sosiaalipalveluissa Työavain Päätös Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 9 Terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen Perhe - ja sosiaalipalveluissa Työavain 45-1237-14 HEL 2014-013994 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Lisätiedot Johtajalääkäri

Lisätiedot

Liite 2. KEHITYSKESKUSTELU

Liite 2. KEHITYSKESKUSTELU Liite 2. KEHITYSKESKUSTELU Yleistä Kehityskeskustelut ovat yksi suunnittelun, arvioinnin ja kehittämisen väline. Näitä keskusteluja esimiehen ja alaisen välillä kutsutaan myös tavoite-, tulos-, arviointi-,

Lisätiedot

VASTUULLINEN KESÄDUUNI 2011 -KYSELY

VASTUULLINEN KESÄDUUNI 2011 -KYSELY VASTUULLINEN KESÄDUUNI 20 -KYSELY TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.5.20 kesäduuni 20 - kysely / T-Media Oy 2 TAUSTAMUUTTUJAT Mukana vastuullinen kesäduuni 20 -kampanjassa Työnantajan tyyppi Työnantajan koko

Lisätiedot