Henkilöstöyksikön opas Rovaniemen kaupungin rekrytointiopas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstöyksikön opas 1.6.2011. Rovaniemen kaupungin rekrytointiopas"

Transkriptio

1 Henkilöstöyksikön opas Rovaniemen kaupungin rekrytointiopas 1

2 Sisältö 1. Henkilöstösuunnitelma rekrytoinnin perustana 3 2. Rekrytointitarpeen arviointi 3 3. Täyttölupa 3 4. Virka tai toimi 3 5. Virkamääräys tai työsopimus 3 6. Vakinainen tai määräaikainen 4 7. Nimike ja kelpoisuusehdot 4 8. Palkkauksen määrittely 4 9. Hakumenettely Julkinen rekrytointi Hakuilmoitus Haastattelu Soveltuvuustestit Hakijoiden vertailu Valintapäätös Palvelussuhteen alkaminen Perehdyttäminen Lähtöhaastattelu 10 2

3 1. Henkilöstösuunnitelma rekrytoinnin perustana Rekrytoinnilla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla Rovaniemen kaupungille hankitaan sen toiminnan tarvitsema henkilöstö. Palvelutarpeen ja osaamisvaatimusten tulee ohjata rekrytointia. Henkilöstösuunnittelussa hyödynnetään kehityskeskusteluja ja osaamiskartoituksia. Organisaation tavoitteita tukevat henkilökohtaiset kehittymis- ja urasuunnitelmat pyritään mahdollisuuksien huomioimaan rekrytointiprosessissa. 2. Rekrytointitarpeen arviointi Rekrytoinnin tulee aina perustua vahvistettuun henkilöstösuunnitelmaan ja tällöinkin tulee vielä varmistaa, ovatko suunnitelmat palveluiden tuottamisessa muuttuneet. Avointa virkaa/tointa ei täytetä automaattisesti entisellä nimikkeellä, tehtäväkuvalla tai kelpoisuusehdoilla. Ennen rekrytoinnin aloittamista tulee päivittää tehtäväkuva / tehtävässä tarvittavat keskeiset taidot: - ammatilliset taidot - yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot - kielitaito - muut vaadittavat taidot - asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden edellyttämä osaaminen - tulevien tehtävien ja organisaation muutostarpeiden edellyttämä osaaminen 3. Täyttölupa Avoimeksi jäävän/jääneen viran tai toimen osalta tulee selvittää täyttötarve: Onko eri vaihtoehtoja työvoimatarpeen ratkaisemiseksi? Onko esim. mahdollista kohdentaa uudelleen olemassa olevan henkilöstön työpanosta järjestellä töitä uudelleen hyödyntää uudelleensijoitusmahdollisuuksia (esim. sisäiset siirrot) toteuttaa uusia henkilötyöpanosta korvaavia ratkaisuja Täyttölupahakemuksessa tulee perustella miksi virka/toimi tulee täyttää. Vakinaiseen tai yli vuoden mittaiseen määräaikaiseen tehtävään rekrytointi edellyttää aina osastonjohtajan täyttölupaa. 4. Virka tai toimi Kunnalliset palvelussuhteet jakautuvat virka- ja työsuhteisiin. Mikäli tehtävässä ei käytetä julkista valtaa, palkataan henkilö työsuhteeseen. Julkisen vallan käyttöä edellyttävissä tehtävissä henkilö tulee ottaa virkasuhteeseen. Katso lisää palvelussuhdeoppaan kohdasta virka tai toimi. 5. Virkamääräys tai työsopimus 3

4 Virkasuhde perustetaan virkamääräyksellä ja työsuhde perustetaan työsopimuksella. Kaikkien Rovaniemen kaupungin palveluksessa olevien henkilöiden virkamääräykset ja työsopimukset tulee tehdä sähköisesti ESS:iin. Katso lisää palvelussuhdeoppaan kohdasta virkamääräyksen ja työsopimuksen tekeminen. 6. Vakinainen tai määräaikainen Virat ja toimet täytetään täyttöluvan mukaisesti joko vakinaisesti tai määräaikaisesti. Mikäli kyse on määräaikaisesta virka- tai työsuhteesta, muista AINA mainita määräaikaisuuden peruste. Mikäli kyse on sijaisesta, merkitse sopimukseen myös AINA vakinainen viran-/toimenhaltijan vakanssinumero. Katso lisää palvelussuhdeoppaan kohdasta virkamääräyksen ja työsopimuksen tekeminen. 7. Nimike ja kelpoisuusehdot Viran/toimen tullessa avoimeksi tulee nimike, kelpoisuusehdot ja tehtävät tulee tarkistaa nykyisiä vaatimuksia vastaaviksi. Päätösvalta edellä oleviin on määritelty hallinto- ja johtosäännön jatkodelegointimatriisissa. Perustuslain mukaiset yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Yleisten kelpoisuusehtojen lisäksi on lakisääteisiä kelpoisuusehtoja. 8. Palkkauksen määrittely Palkkaus perustuu virka- ja työehtosopimusten hinnoitteluun, jollei kyseessä ole hinnoittelun ulkopuolinen tehtävä. Kunta-alan palkkausjärjestelmä edellyttää useimmilla sopimusaloilla tehtäväkohtaisen palkan määrittelyä ja työn vaativuuden arviointia. Päätösvalta palkkausta on määritelty hallinto- ja johtosäännön jatkodelegointimatriisissa. 9. Hakumenettely 9.1. Julkinen rekrytointi Julkisessa hakumenettelyssä hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun hakuilmoitus on julkaistu virallisella ilmoitustaululla Hakuilmoitus Kun kyse on ulkoisella haulla täytettävää virkaa/toimea koskevasta hakuilmoituksesta, tulee hakuilmoitus julkaista ainakin julkisella ilmoitustaululla ja kaupungin intra- ja internet-sivuilla (Rekryohjelman sijaintipaikat). Lisäksi ilmoitus voidaan julkaista työ- ja elinkeinotoimiston sivuilla. Hakuilmoitus tehdään Rovaniemen kaupungin Rekryohjelmaan. Rekry-ohjelma päivittää tietoja neljän tunnin välein ja tästä johtuen hakemuksissa ei tule käyttää viimeisen päivän kelloaikaa, jotta tulkinnanvaraisuuksilta vältyttäisiin. Työ- ja elinkeinotoimiston työpaikkojen ilmoitussivulle on kaupungilla olemassa tunnuksia. Tarkempia tietoja saa palvelukeskusten hallintosihteereiltä. Ilmoituksen voi tehdä myös ilman tunnuksia kohdasta "Työpaikkailmoitus ilman verkkoasiointisopimusta. 4

5 Joissain tapauksissa on tarpeen myös lehti- tai ammattilehti-ilmoitus. Lehti-ilmoituksessa on tärkeää motivoida hakija kiinnostumaan avoinna olevasta tehtävästä ja samalla markkinoida kuntaa työnantajana. Usein riittää, että lehti-ilmoituksessa kerrotaan tehtävästä vain olennainen tieto ja ohjataan hakija sähköiseen työpaikkailmoitukseen. Lehti-ilmoitus on hyvä tehdä yhteistyössä viestinnän kanssa. Jokaisen rekrytoinnin yhteydessä kannattaa erikseen harkita ilmoituksen kustannuksia ja tarvetta. Hakuilmoituksessa tulisi olla vähintäänkin seuraavat maininnat: kunta haettavana oleva virka/työsuhde kelpoisuusvaatimukset hakuaika mihin hakemus tehdään mikäli kyseessä on lasten parissa tehtävä työ, hakuilmoituksessa on mainittava myös velvollisuudesta toimittaa rikosrekisteriote varsinaisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa voi olla maininta seikoista, joita pidetään valinnassa tärkeinä ja jotka vaikuttavat valintapäätökseen koeajasta ei tarvitse välttämättä olla mainintaa hakuilmoituksessa hakuaika vähintään 14 vuorokautta kelpoisuusvaatimus merkitään ilmoitukseen sanatarkasti; kelpoisuusvaatimuksia täydentäviä toivomuksia ei saa kirjata ehdottomina tehtävä kuvataan vaativuudeltaan ja mahdollisuuksiltaan kiinnostavasti, mutta realistisesti, kuvauksessa on huomioitava mahdollisen haastattelun ja henkilöarvioinnin tavoitteet Hakemusten julkisuus Hakemuksen saavuttua viranomaiselle tulee siitä julkinen, josta on pyydettäessä annettava tietoa. Yleensä viestintävälineet kunnioittavat hakijan pyyntöä, ettei nimeä julkisteta. Salassapidettävistä ja arkaluontoisista tiedoista on säädetty Henkilötietolain luvussa 3:11 ja Julkisuuslain luvussa 6:24. Tietoja, joita ei saa antaa: henkilötunnus terveydentila ja henkilön saama terveydenhuollon tai kuntoutuksen palvelu sairaus, vammaisuus seksuaalinen suuntautuneisuus tai käyttäytyminen tieto palvelusta ja/tai etuudesta, jonka henkilö on saanut sosiaalihuollosta tai työhallinnosta henkilölle suoritetut psykologiset testit tai soveltuvuuskokeet asevelvollisuuden suorittaminen työntekijän valintaa tai palkkausta varten tehdyt arvioinnit yhteiskunnallinen tai poliittinen vakaumus/toimita, ammattiliittoon kuuluminen, luottamustehtävä yksityiselämän piirissä esitetyt mielipiteet tieto elintavoista tieto osallistumisesta yhdistystoimintaan tieto vapaa-ajan harrastuksista tieto perhe-elämästä edellä mainittuihin verrattavat henkilökohtaiset olot Hakemusten täydentäminen Hakemuksen tulee saapua ja hakijan tulee täyttää kelpoisuusvaatimukset hakuajan päättymiseen 5

6 mennessä. Mikäli hakemus on puutteellinen, on työnantajan pyydettävä täydennyksiä ja lisäselvityksiä hakemukseen. Työnantajan on ilmoitettava hakijalle kohtuullinen määräaika, jonka puitteissa hakijan on mahdollista täydentää hakemustaan Haastattelu Haastattelu on keskeisin osa rekrytointiprosessia. Hakijaa ei ole syytä valita tehtävään ilman henkilökohtaista tapaamista. Haastattelu on tärkeä hetki työnantajan edustajalle ja hakijallekin. Työhaastattelussa luodaan ensimmäiset käsitykset molemmin puolin. Hakija saa kuvan työnantajan edustajasta, tehtävistä ja odotuksista oman panoksensa suhteen. Haastattelija taas selvittää hakijakandidaatin kyvyt ja sopivuuden tehtävään ja organisaatioon. Haastatteluryhmän muodostavat vähintäänkin esittelijä sekä ao. työyksikön esimies. Yhteenvetoluettelosta ilmenevä osaaminen, pätevyys ja työkokemus ratkaisevat, keitä kutsutaan haastatteluun. Tasa-arvolaki ja muut syrjintää kieltävät säännökset pitää ottaa huomioon siten, että haastatteluun kutsutaan muodollisesti ansioituneimmat hakijat. Haastatteluun tulee ennalta valmistautua ja sen käyminen on suunniteltava: - ketkä osallistuvat haastatteluun - haastattelijoiden roolit - aika, paikka ja kesto - peruskysymykset, mitä pyritään selvittämään - kysymysten ja vastausten kirjaaminen Haastattelun tarkoitus on saada kuva haastateltavan suorituskyvystä tulevassa työssä. Haastattelussa voidaan käyttää samaa asia- ja kysymyslistaa kaikille haastateltaville. Tämän etuna on helpompi vertailtavuus. Haastattelun tarkoituksena on selvittää mm. hakijan valmiudet, koulutus ja työkokemus perusteet työnhakuun työnantajan ja työnhakijan odotukset työnantajan ja työnhakijan suunnitelmat tausta elämäntilanne ominaisuudet vahvuudet kehittämisalueet vuorovaikutustaidot Haastattelut ovat luottamuksellisia ja niihin on syytä valmistautua huolellisesti. Haastateltavalta saa kysyä kaikkea työhön liittyvää ja vain työhön liittyvää. Tehtävään liittyen selvitetään: - tiedot organisaatiosta/yksiköstä työnantajana - tehtäväkuvan pääsisältö - vastuut - työympäristö ja verkosto - työvälineet, resurssit ja kehittymismahdollisuudet - palkka ja muut edut 6

7 Kiellettyjä kysymyksiä ovat esim. yksityiselämään liittyvät asiat henkilökohtaiset asiat perhesuhteet, perhesuunnitelmat vapaa-aikana tapahtuva tupakointi ja alkoholin käyttö eivät yksityisyydensuojalain mukaan ole sellaisia työsuhteen kannalta tarpeellisia henkilötietoja, jotka liittyvät osapuolten oikeuksiin tai velvollisuuksien hoitamiseen, mutta mikäli tehtävän erityisluonne kuitenkin vaatii, nämäkin kysymykset ovat sallittuja. Haastattelussa on muistettava, että laki yksityisyyden suojasta ohjaa haastattelussa kysyttäviä asioita. Työnantaja saa käsitellä haastattelussa vain palvelussuhteen kannalta tarpeellisia tietoja. Rekrytointitilanteessa on lailla kielletty syrjintä iän, sukupuolen, etnisen syntyperän, kansalaisuuden, kielen uskonnon, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautuneisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Työnantajan on kerättävä henkilötiedot ensisijaisesti hakijalta itseltään. Jos työnantaja kerää henkilötietoja muualta kuin hakijalta itseltään, hakijalta on hankittava suostumus tietojen keräämiseen. Laki ei kuitenkaan estä soittamasta entisille työnantajille. Soittamisella kannattaa kuitenkin kysyä lupa. Entisten työnantajien mahdollisesti antamat lausunnot eivät kuitenkaan saa näkyä valintaperusteissa. Henkilötietoja tulee käsitellä laillisesti, noudattaen huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa sekä toimia muutoinkin niin, ettei hakijan yksityiselämän suojaa loukata. Arvioitavilla on myös oikeus tietää, mitä häntä koskevia henkilötietoja henkilörekisteriin on talletettu. Haastattelussa tehdyt muistiinpanot ovat salassa pidettäviä. Mahdollinen päätöksestä valittaja saa vain päätöksen perusteluineen ja tehdyn yhteenvedon hakijoista, jos hakija sitä erikseen pyytää. Kun haastattelut on suoritettu, arvioijien on syytä mahdollisimman pian käydä keskenään arviointikeskustelua, jossa itse kunkin omat muistiinpanot ja huomiot ovat tuoreina käytettävissä keskustelun pohjana. 9.5 Soveltuvuustestit Päätöksen tukena keskeisiä avaintehtäviä ja vaativia johtamistehtäviä täytettäessä voidaan käyttää soveltuvuusarviointeja ja testejä. Niiden tavoitteena on ennustaa henkilön suoriutumista mahdollisessa uudessa tehtävässä. Arvioinnissa pyritään pääsemään selville henkilön tavoista toimia ja ajatella, hänen kyvyistään ja hänen osaamisestaan. Henkilöarvioinnin tekeminen edellyttää hakijan suostumusta. Työnantaja vastaa siitä, etteivät henkilöä koskevat tiedot joudu ulkopuolisiin käsiin ja siitä, ettei niitä omassa organisaatiossa käytetä väärin. Soveltuvuusarvion tiedot tulee antaa ainoastaan sille mahdollisimman suppealle piirille, joka tosiasiallisesti tekee valintapäätöksen. Halutessaan hakijan tulee saada itseään koskeva arvio joko suullisena tai kirjallisena. Soveltuvuustestien käytöstä päättää valintapäätöksen tekijä. 9.6 Hakijoiden vertailu Hakijoista tehdään yhteenveto, johon kootaan hakijan nimi, koulutus, työkokemus ja kelpoisuus tehtävään. Tarvittaessa yhteenvetoa voidaan tarkentaa esimerkiksi erityistaitojen osalta. Yhteenvetoon otetaan vain ne asiat, joilla on merkitystä valinnassa. 7

8 Jos hakemuksessa on varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi ollut muita kelpoisuusehtoja tai erityisiä taito- ja osaamisvaatimuksia tai asioita, joita katsotaan valinnassa eduksi, on nämä asiat vertailtava ansiovertailussa. Hakijayhteenveto toimii valintapäätöksen perusteena ja on siksi tehtävä huolella ja kaikkien hakijoiden osalta tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti. Yhteenvetoon kerätään tiedot kaikkien hakijoiden koulutuksesta, valintaan vaikuttavasta työkokemuksesta ja kelpoisuuden täyttymisestä Yhteenveto hakijoista tulee julkiseksi vasta valintapäätöksen jälkeen. se voidaan pyydettäessä lähettää tehtävää hakeneille henkilöille. Hakijayhteenvedon tulee olla niin hyvin laadittu että siitä käy ilmi vertailu ja valintapäätöksen perusteet. Valinnan tekevä hallintokunta/viranhaltija voi päättää hakuajan pidentämisestä, kokonaan uudesta hakumenettelystä tai viran täyttämättä jättämisestä. Virka voidaan julistaa uudelleen haettavaksi, jos kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita ei ole tai hakijoita on vain muutama tai jos muuten katsotaan tarpeelliseksi saada uusia hakijoita. Uusintahaun yhteydessä on mainittava, otetaanko aikaisemman haun perusteella tulleet hakemukset huomioon automaattisesti vai pitääkö kaikkien hakijoiden toimittaa uudet hakemukset. Virka voidaan myös em. syistä päättää jättää täyttämättä, vaikka se on ollut julkisesti haettavana. 9.7 Valintapäätös Palvelussuhteeseen ottaminen edellyttää päätöksen tekemistä. Päätös on julkinen asiakirja, joka on oltava nähtävillä toimielinten päättämällä tavalla. Lyhytaikaisiin, alle vuoden mittaisiin virka- tai työsuhteisiin otettaessa päätös on tehty virkamääräys tai työsopimus. Päätösote ja muutoksenhakuohje lähetetään aina kirjallisena kaikille hakijoille. Se voidaan lähettää sähköisesti Rekrystä, jos henkilö on antanut siihen Rekryssä suostumuksensa. Valintapäätöksessä tulee olla ainakin seuraavat tiedot: - virka- tai tehtävänimike, vakanssinumero - sijoituspaikka palvelussuhteen alkaessa - palkkauksen perusteet, esim. KVTES, tehtäväpalkka - kelpoisuusehdot - selvitys hakuprosessista, päättävän viranomaisen päätösvalta - selvitys hakijoista (hakijamäärä, haastateltujen lkm) - esitys valittavasta, tutkinto ja nimi - koeajan soveltaminen - palvelussuhteen alkamisaika - ehtolause hyväksyttävästä lääkärintodistuksesta terveydentilasta (virkasuhteiset) tai maininta siitä että hyväksyttävä lääkärintodistus on esitettävä ennen työsopimuksen allekirjoittamista (työsopimussuhteiset). - maininta rikosrekisteriotteen esittämisestä, jos sitä vaaditaan - maininta huumausainetestitodistuksen esittämisestä, jos sitä vaaditaan - mahdollinen varalle vallittu 8

9 Viranhaltijan tekemä virkavaali on Hallintolain mukaisesti aina perusteltava. Vakinaisiin tai yli vuoden mittaisiin työsuhteisiin tehdyt viranhaltijapäätökset on myös perusteltava. Vaikka toimielin voi lain mukaan jättää virkavaalin perustelut ilmoittamatta, on päätöksessä tarpeellista kuvata lyhyesti ne perusteet, joilla virkaan/toimeen valittu on todettu ansioituneimmaksi. Henkilövalinnoissa on tärkeintä hakijoiden ansiovertailu ja kokonaisarvioinnin perusteella hakuilmoituksen kelpoisuusvaatimukset parhaiten täyttävän eli ansioituneimman valitseminen. Soveltuvuustestien salassa pidettävien tulosten on oltava vaalin toimittavan viranomaisen käytettävissä. Yksityiskohtainen ansiovertailu voidaan useiden hakijoiden joukosta rajata sellaisiin hakijoihin, joita pidetään varteenotettavimpina. Huolellisesti ja tasapuolisesti tehty hakijoiden ansiovertailu on keskeinen osa valintapäätöksen perustelua. Toinen osa on hakijoiden henkilökohtaisten ominaisuuksien arviointi, mutta tältä osin perustelut voivat jäädä melko yleiselle tasolle. Täsmällisemmät perustelut voi esittää vielä mahdollisen muutoksenhaun yhteydessä. Tällöin vertaillaan keskenään tehtävään valitun ja muutoksenhakijan ansioita ja ominaisuuksia. Varalle valitsemisesta Valintapäätöksessä saattaa olla perusteltua varautua siihen, että tehtävään valittu henkilö ei voikaan ottaa tehtävää vastaan. Näin ollen on perusteltua valita yksi tai useampi henkilö varalle. Huomioitava, että varalle valinta on sitova. Ehdollinen valinta/lääkärintodistuksen esittäminen vaadittaessa Viranhaltijan tulee toimittaa terveydentilaansa koskeva selvitys ennen virkasuhteeseen ottamista siten kuin kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 7 :ssä säädetään. Mikäli terveydentilaa koskevia tietoja ei ole käytettävissä virkasuhteeseen otettaessa, on valintapäätös tehtävä ehdollisena. Ehdollisen valinnan yhteydessä tulee asettaa määräaika, mihin mennessä tiedot on toimitettava uhalla, että muussa tapauksessa virkaan ottamista ei voida vahvistaa ja se todetaan rauenneeksi. Lasten kanssa työskentelevien henkilöiden tulee toimittaa työnantajalle nähtäväksi heitä koskevassa rikostaustan selvittämislaissa tarkoitettu rikosrekisteriote. Ennen otteen toimittamista työnantajan nähtäväksi voidaan valinta vahvistaa ainoastaan ehdollisena (viranhaltija) tai työsopimusta ei voida tehdä (työsopimussuhteiset). Mikäli viranhaltijan ehdollista valintaa ei vahvisteta, päättyy palvelussuhde vahvistamatta jättämispäätöksen tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä lukien. Työsuhteeseen valittaessa valintaa ei voi tehdä ehdollisena. Työntekijän on palvelukseen tullessaan tai siirtyessään toisenlaisiin tehtäviin vaadittaessa esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan (KVtes luku I 9 ). Valintapäätökseen tulee kirjata: Valitun tulee toimittaa ennen työsopimuksen allekirjoittamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Mikäli työntekijä ei toimita hyväksyttävää lääkärintodistusta tai lääkärintodistus osoittaa, ettei työntekijä ole terveydentilansa puolesta soveltuva työhön, voidaan työsuhde päättää, jos työsopimuslain koeaikapurkua, irtisanomista tai purkua koskevat edellytykset täyttyvät. Henkilöstön terveystietojen käsittelystä on erillinen ohje. Valinnasta ilmoittaminen ilmoitus päätöksestä annetaan kaikille hakijoille muutoksenhakuohjeineen, puhelu valitulle valitulle annetaan ohjeet työhöntulotarkastuksen varaamisesta työterveyshuollosta, lääkärintodistuksen ja mahdollisen rikosrekisteriotteen ja huumetestitodistuksen toimittamisesta. 9

10 Valinnan vahvistaminen jos valinta on tehty ehdollisena, tulee erillisellä hallintopäätöksellä todeta joko valintapäätöksen vahvistaminen tai raukeaminen. 10. Palvelussuhteen alkaminen Työsopimus tehdään kirjallisesti ennen työn aloittamista tai välittömästi työn alkaessa molemmat osapuolet allekirjoittavat työsopimuksen - tehdään Personec Essillä Virkamääräys tehdään kirjallisesti ennen työn aloittamista tai välittömästi työn alkaessa työnantajan edustaja allekirjoittaa virkamääräyksen - tehdään Personec Essillä Työhöntulotarkastus vakinaiseen palvelusuhteeseen otettavalta henkilöltä edellytetään työterveyshuollon työhöntulotarkastus, jos ei ole työterveyshuollon tarkastuksissa käynyt henkilö (esim. pitkäaikainen sijainen) mikäli työntekijä siirtyy kunnan sisällä tehtävästä toiseen, vaaditaan työhöntulotarkastus harkinnan mukaan Virka- ja työsuhteeseen liittyvien oikeuksien alkaminen Virkasuhde alkaa virkasuhteeseen ottamista koskevan toimivaltaisen viranomaisen päätöksen tekemisestä, mutta viranhaltijan oikeudet ja velvollisuudet sen sijaan alkavat siitä päivästä lukien, kun viranhaltija tosiasiallisesti ryhtyy virkatehtäviään hoitamaan eli virantoimitus alkaa Työsopimussuhde alkaa työsopimuksen allekirjoittamispäivästä, mutta työntekijä oikeudet ja velvollisuudet alkavat sen sijaan siitä päivästä, kun työntekijä tosiasiallisesti ryhtyy työhön 11. Perehdyttäminen Perehdyttäminen on keskeinen väline vaikuttaa työtehtävissä onnistumiseen. Huolellisesti suunniteltuna ja toteutettuna se vahvistaa hyvää työnantajakuvaa kaupungista. Perehdyttäminen koskee kaikkia rekrytoitavia henkilöitä, myös harjoittelijoita, sijaisia ja organisaation sisällä toisiin tehtäviin siirtyviä. Uuden työntekijän kohdalla korostuu kaupunkiorganisaation perehdyttäminen, kun taas uusiin tehtäviin siirryttäessä painotus on uudessa työympäristössä ja tehtävissä. Rovaniemen kaupungin perehdytysopas löytyy Lanssista kohdasta työntekijälle > perehdyskansiot. Osastoilla ja yksiköissä on omia perehdytysoppaita. Perehtyminen palvelussuhteeseen tapahtuu Lanssissa kohdassa palvelussuhdeopas. 12. Lähtöhaastattelu Työyhteisö ja organisaatio oppivat myös työpaikasta lähtijöiltä. 10

11 Lähtöpalautteen keräämisellä saadaan henkilöstösuunnitteluun tarpeellista taustatietoa. Tämä tieto tukee myös henkilöstön kehittämisen tarpeita. Lähtöhaastattelu toteutetaan osastokohtaisesti kyselylomakkeella. Yksittäistapauksissa lähtijöitä voidaan myös haastatella. Lähtöhaastattelulomakkeen malli on liitteenä. Lähtöhaastattelusta lähetetään kopio henkilöstöyksikköön. Liitteet Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Hakuilmoitusmalli virka Hakuilmoitusmalli toimi Haastattelulomakemalli esimiehille Haastattelumalli yleinen Haastattelun apukysymyksiä Malli virkavalinnasta Malli työsuhteeseen valinnasta Lähtöhaastattelumalli Liite 1 Hakuilmoitusmalli virka Lehteen: SUUNNITTELUJOHTAJAN VIRKA Rovaniemen kaupunki hakee palvelukseensa talouden ja -suunnittelun vastuualueelle suunnittelujohtajaa. Suunnittelujohtajan tehtävänä on kaupungin talouden suunnittelu- ja seurantatehtävät. Lisäksi tehtäviin kuuluu taloushallinnon prosessien kehittäminen ja suunnittelun johtaminen. Tarkempia tietoja virasta ja hakeminen osoitteessa Julkiselle ilmoitustaululle, Rekryyn, Lanssiin, Rovaniemi-sivulle: SUUNNITTELUJOHTAJAN VIRKA Rovaniemen kaupunki hakee palvelukseensa talouden ja suunnittelun vastuualueelle suunnittelujohtajaa. Suunnittelujohtajan tehtävänä on kaupungin talouden suunnittelu- ja seurantatehtävät. Lisäksi tehtäviin kuuluu taloushallinnon prosessien kehittäminen ja suunnittelun johtaminen. Hakijalta edellytetään ylempää soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä hyvää laskentatoimen osaamista ja kokemusta vaativista taloushallinnon tehtävistä. Lisäksi edellytetään kokemusta taloushallinnon prosessien ja tietojärjestelmien kehittämisestä. Palvelussuhteen ehdot ja viran tehtäväpalkka määräytyvät KVTES:in mukaisesti. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan (ei pakollinen ilmoituksessa). Virkaan sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa (ei pakollinen ilmoituksessa). Virkaan haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa XX.XX.XXXX mennessä. (EI KELLOAIKAA REKRYN VUOKSI). Lisätietoja: Johtaja nimi puhelinnumero tai päällikkö nimi puhelinnumero sähköpostiosoitteet Mol:in sivuille: 11

12 SUUNNITTELUJOHTAJAN VIRKA Rovaniemen kaupunki hakee palvelukseensa talouden ja -suunnittelun vastuualueelle suunnittelujohtajaa. Suunnittelujohtajan tehtävänä on kaupungin talouden suunnittelu- ja seurantatehtävät. Lisäksi tehtäviin kuuluu taloushallinnon prosessien kehittäminen ja suunnittelun johtaminen. Tarkempia tietoja virasta ja hakeminen osoitteessa Liite 2 Hakuilmoitusmalli toimi Julkiselle ilmoitustaululle, Rekryyn, Lanssiin, Rovaniemi-sivulle: ROVANIEMEN KAUPUNGIN PALVELUKESKUKSESSA on haettavana Kotihoidossa 1 hoitajan toimi 1 hoitoapulaisen toimi Palveluasumisessa 3 hoitajan tointa Toimien tämänhetkisen sijoituspaikat ovat Nimi palvelutalo (1), Nimi palvelutalo (1) ja Nimi palvelutalo (1). Sairaalassa 1 hoitaja toimi Toimen tämänhetkinen sijoituspaikka on osasto XX. Kelpoisuusvaatimuksena hoitajan toimeen on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulun hoitajan tutkinto tai terveydenhuoltoalan aiempi opistoasteen hoitajan tutkinto. Kelpoisuusvaatimuksena hoitajan toimiin on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, hoitaja, tai muu tehtävään soveltuva vastaava aiempi kouluasteinen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tutkinto (hoitaja tai hoitaja). Kelpoisuusvaatimuksena hoitoapulaisen toimeen on hoitoapulaisen tutkinto tai muu tehtävään soveltuva koulutus ja riittävä kokemus alalta. Toimeen valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan (ei pakollinen ilmoituksessa). Toimeen sovelletaan 4 kuukauden koeaikaa (ei pakollinen ilmoituksessa). Toimeen haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa XX.XX.XXX mennessä (EI KELLOAIKAA REKRYN VUOKSI). Lisätietoja antavat kotihoito Nimi puhelinnumero, palveluasuminen Nimi puhelinnumero ja sairaala Nimi puhelinnumero Sähköpostiosoitteet: Mol:in sivuille: Hallintosihteeri syöttää tiedot. 12

13 Liite 3 Haastattelulomakemalli esimiehille Haastattelukysymyksiä ja arviointilomake esimiehelle Kohdetehtävä Haastateltava Haastattelija Päivämäärä HAASTATTELURUNKO Luottamuksellinen Alussa voi kertoa myös hakuprosessista ja haastattelun läpiviennistä. Koulutus ja työkokemus ovat yhteenvetolomakkeessa. Kysymykset: 1. Millaisessa työssä olet nyt? 2. Miten viihdyt nykyisessä työssäsi? (plussat ja miinukset nykyisessä työssä) 3. Miten päädyit nykyiseen työhösi? 4. Missä asioissa olet onnistunut nykyisessä työssäsi? 5. Kerro lyhyesti aiemmista työpaikoistasi ja tehtävistäsi. 6. Oletko kokenut pettymyksiä edellisissä työpaikoissasi; millaisia? 7. Millainen kuva sinulla on tästä työstä jota nyt haet? Mitä valmiuksia työ mielestäsi edellyttää? 8. Miksi haet tätä tehtävää? 9. Mitä menetät, kun jätät nykyisen työpaikkasi? Mistä pidät nykyisessä työssäsi? 10. Mitä teet jos et tule valituksi tähän tehtävään? 11. Oletko parin viimevuoden aikana hakenut aktiivisesti uutta työpaikkaa? 12. Minkä tyyppisiin tehtäviin olet hakenut? 13. Millaisia ovat työelämään liittyvät suunnitelmasi noin viiden vuoden tähtäyksellä? 14. Miten sinun pitäisi kehittää itseäsi tätä tehtävää varten, jota nyt haet? 15. Millainen esimies sopisi sinulle? 16. Mitä odotat uusilta työtovereiltasi? 17. Mitkä ovat vahvuutesi / kehittämistarpeesi työelämässä? 18. Millaista on mielestäsi hyvä tiimityöskentely? 19. Mikä sinua motivoi? 20. Millaista työtä et haluaisi tehdä? 21. Mistä saat stressiä työssä? Miten hallitset stressiä? 22. Miten rentoudut, hankit vastapainoa työlle? 23. Miksi meidän kannattaisi valita juuri sinut? 24. Johtaminen: Kuvaile johtamistyylisi 25Johtaminen: Mitkä ovat mielestäsi vahvuutesi / kehittämisalueesi esimiestyössä? 26Johtaminen: Kuvaile tehottoman johtajan tunnuspiirteitä 27. Johtaminen: Joskus alaisen käytös saa hermostumaan. Mistä sinä hermostut? 28. Kerro mitä mielestäsi tarkoittavat seuraavat Rovaniemen kaupungin esimiehen yleiset tehtävät - johtaa organisaatiota tulosvastuullisesti siten, että talousarvioissa ja suunnitelmassa sekä palvelusopimuksessa asetetut tavoitteet saavutetaan - toimia työnantajan edustajana johtamassaan organisaatiossa - valvoa säännösten, suunnitelmien, talousarvion ja muiden määräysten, päätösten ja tehtyjen sopimusten noudattamisesta - vastaa tarpeellisesta osastojen, vastuualueiden ja palvelukeskusten/-yksiköiden välisestä ja sisäisestä yhteistoiminnasta, ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä ja kehittämisestä sekä työhteisönsä hyvinvoinnista. 30. Onko sinulla vielä jotain kysyttävää? Lopetus: Kerro hakijalle valintaprosessin aikataulu ja päätöksestä ilmoittaminen yms. Arvio 13

14 Persoonallisuus Sisäänpäin kääntyvä Ulospäin suuntautuva Ajattelu, hahmottaminen Kapeaa Laajaa Sovinnaista Luovaa Toiminta Odottavaa, passiivista Ripeää, aloitteellista Vuorovaikutus Heikot yhteistyövalmiudet Hyvät yhteistyövalmiudet Heikot esiintymisvalmiudet Hyvät esiintymisvalmiudet Heikot johtamisvalmiudet Hyvät johtamisvalmiudet Muut Motivaatio hajanainen, kyseenalainen Motivaatio kohdentunut, vakuuttava Heikko stressinsietokyky Vahva stressinsietokyky Kehityspotentiaali kyseenalainen Kehityspotentiaali voimakas Kokonaisarvio Vaatimaton Lupaava Yleinen vaikutelma (sanallinen arvio) 14

15 Liite 4 Haastattelumalli yleinen HAASTATTELURUNKO Haastateltavan nimi: KOULUTUS JA OPINNOT 1. Peruskoulutus 2. Jatko- ja täydennyskoulutus 3. Miten tulit valinneeksi tämän alan? NYKYINEN TYÖPAIKKA 1. Mikä on nykyisen työn sisältö? 2. Miten viihdyt nykyisessä työssäsi? 3. Kuka on nykyinen esimiehesi? 4. Miten yhteistyö nykyisen esimiehesi kanssa sujuu? 5. Mitä yleensä odotat omalta esimieheltäsi? 6. Miten näet suhteesi työtovereihin alaisiin? KESKUSTELUA OSAAMISESTA JA AMMATTITAIDOSTA 1. Mitkä ovat vahvuuksiasi nykyisessä työssäsi? 2. Mitä taitoja/osaamista haluaisit kehittää? 3. Millaista osaamista tulet todennäköisesti tarvitsemaan tulevaisuudessa? 4. Miten seuraat oman alasi kehitystä? 5. Mistä muista asioista olet kiinnostunut? MOTIVAATIO 1. Miksi haluat vaihtaa työpaikkaa? 2. Miksi haet juuri avoinna olevaa työpaikkaa? 3. Mikä haettavassa työssä kiinnostaa? 4. Millaiset asiat yleensä motivoivat sinua työssä? 5. Millaiset tilanteet turhauttavat? 6. Mitä työ sinulle merkitsee? YHTEISTYÖTAIDOT 1. Työskenteletkö mieluummin yksin vai ryhmässä? 2. Oletko joutunut tekemisiin ns. vaikeiden ihmisten kanssa? Miten ole selviytynyt? ITSE ESIMIEHENÄ 1. Miten kuvailisit tapaasi toimia? 2. Mitkä ovat vahvuuksiasi esimiehenä? 3. Mitkä ovat kehitettäviä alueitasi esimiehenä? 4. Millaista palautetta olet saanut esimiestyöstäsi? 5. Millaiset tilanteet koet erityisen haasteellisiksi esimiestyössä? 6. Mitä odotat henkilöstöltäsi? Tarkoituksena on, että haasteltava puhuu väh. 70 % ja haastattelijat 30 % 15

16 Liite 5 Haastattelun apukysymyksiä YLEISIMPIÄ HAASTATTELUKYSYMYKSIÄ Mitä tiedät kunnasta/työpaikasta, johon olet hakeutumassa? Mitä uskot menestymisen meidän kunnassamme/työyksikössämme vaativan? Miten kuvailisit itseäsi lyhyesti? Mitkä ovat vahvuutesi ja heikkoutesi? Mitkä ovat urasuunnitelmasi lyhyellä ja pitkällä aikavälillä? Mitä tavoittelet elämässäsi ja työssäsi? Miten olet saavuttanut ja aioit saavuttaa asettamasi tavoitteet? Mitä työn sisältö ja palkka merkitsevät sinulle? Miksi haet juuri tätä paikkaa? Miksi olet valinnut tämän alan/ammatin? Mitä muuttaisit uravalinnassasi, jos voisit? Mitä olet oppinut aiemmissa työpaikoissa? Miksi haluat jättää nykyisen työpaikkasi? Minkälainen on mielestäsi hyvä työpaikka? Miten voit hyödyntää koulutustasi ja kokemustasi tässä työssä? Jos voisit valita vapaasti, minkä ammatin valitsisit? Osaatko johtaa? Oletko luova? Mikä motivoi sinua työssäsi? Mikä on suurin onnistumisesi ja epäonnistumisesi? Mitkä ovat vahvuutesi ja heikkoutesi? Miten toimit paineen alaisuudessa? Millainen on mielestäsi hyvä esimies? millaisessa työympäristössä mieluiten työskentelisit? Mitä odotat uudelta esimieheltäsi/työtovereitasi/alaisiltasi? Työskenteletkö mieluummin yksin vai ryhmässä? Työskenteletkö mieluummin asioiden vai ihmisten kanssa? Mitä ongelmia olet kohdannut ja miten olet selvittänyt ne? Millaisena työtoverit sinua pitävät? Millaisessa tilanteessa menetät malttisi? Mitkä ovat tarpeet perheesi ja vapaa-ajan suhteen? Miksi juuri Sinut pitäisi valita? Oletko halukas matkustamaan työn vuoksi? Mitä odotat hakemaltasi työtehtävältä? Millainen on mielestäsi hyvä esimies? Miten käsittelet hankalia asiakkaita/työtovereita? Oletko valmis joustamaan työajoissa? Onko sinulla joitain rajoitteita, jotka voisivat vaikuttaa työskentelyysi? Mitä haluat kysyä meiltä? Lisäkysymykset esimiehille kuvaile johtamistyyliäsi minkälaiselta johtamistyylisi näyttä alaistesi silmissä? minkälainen esimies olisi hyvä itsellesi? mitkä ovat mielestäsi esimiestyön keskeiset ongelma-alueet? kuvaile tehottoman johtajan piirteitä 16

17 Liite 6 Malli virkavalinnasta Hallintojohtajan viran täyttäminen/hallintoyksikkö Asia Hallintoyksikkö: Hallintoyksikössä on ollut avoimena virka vakanssinumero XXXXXX. Virkaan on johtaja XXX täyttölupa pv.kk.vuosi/numero. Hakukuulutus on ollut kaupungin ilmoitustaululla, internet-sivuilla, työ- ja elinkeinotoimiston internet-sivuilla ja Kunta -lehdessä ajalla pv.kk.vuosi. Virkaan on kolmetoista (13) hakijaa, joista yksi hakija ei täytä kelpoisuusvaatimuksia. Virkaan haastateltiin 5 hakijaa. Haastattelijat olivat XXX ja XXX. Apulaisjohtaja: Esitän, että hallintojohtajan virkaan valitaan hallintotieteiden tohtori xxx. Perusteluna valinnalle on virkaan sopiva koulutus ja vahva kokemus kunta-alalta. XXXX työskentelee tällä hetkellä Jonkun kaupungin henkilöstöjohtajana. XXX on suorittanut hallintotieteiden tohtorin tutkinnon vuonna XXX Lisäksi hänellä on henkilöstöjohtamiskoulutusta ja kuntakoulutusta. XXX on kokemusta kunta-alan johtamis- ja hallintotehtävistä 19 vuoden ajalta. Esitän hallintotieteiden tohtori XX:n valitsemista yllämainituin perustein hallintojohtajan virkaan vakanssinumero XXXXX toistaiseksi XX.XX.XXXX alkaen. Virkaan valinta on ehdollinen, kunnes valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaisesti. Liitteenä yhteenveto hakijoista. Päätös Valitsen hallintieteidentohtorin virkaan (n:o XXXXX) pv.kk.vuosi alkaen apulaisjohtaja XXX XXX esityksen mukaisesti yllämainituin perustein. Virkaan valinta on ehdollinen, kunnes valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika. Palkkaus määräytyy Kvtes:in mukaisesti. Allekirjoitus XXXX johtaja Toimeenpano hakijat, hallintoyksikkö, palkat Muutoksenhakuosoitus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi. Valitusviranomainen Esim. Rovaniemen kaupunki Hallitus Postiosoite: PL 8216, Rovaniemi Käyntiosoite: Hallituskatu 7 17

18 Liite 7 Malli työsuhteeseen valinnasta Siistijän toimen täyttäminen/sairaala Asia Palvelukeskus: Palvelukeskuksessa on ollut avoimena siistijän toimi vakanssinumero XXX XXXX tämänhetkisenä sijoituspaikkana sairaalan osasto XX. Toimeen on osastonjohtaja XXX :n täyttölupa pv.kk.vuosi/numero. Hakukuulutus on ollut kaupungin ilmoitustaululla, internet-sivuilla ja työ- ja elinkeinotoimiston internetsivuilla ajalla pp.kk.vuosi pv.kk.vuosi. Toimeen on XX hakijaa, joista montako haastateltiin. Haastattelijat olivat XXX, XXX ja XXX. Esittelijän nimi: Esitän, että siistijän toimeen valitaan XXX. Päätöksen perusteluna on XXX sopiva koulutus ja tehtävään sopiva pitkä työkokemus. XXX on suorittanut laitoshuoltajan tutkinnon vuonna XXX ja Puhdistuspalveluiden peruslinjan vuonna XXXX. Hygieniapassin hän on suorittanut vuonna XXXX. Lisäksi hänellä vuosilta XXXX on työkokemusta laitosapulaisen tehtävistä Rovaniemen terveyskeskussairaalasta ja vanhainkodista vuosilta XXXX sekä sairaala-apulaisen tehtävistä Lapin keskussairaalasta vuosilta XXXX. Lisäksi hänellä on työkokemusta päiväkotiapulaisen, ruokapalvelutyöntekijän, siivoojan ja kerroshoitajan tehtävistä. Yhteensä hänellä on työkokemusta tehtäväalalta lähes kaksitoista (12) vuotta. Esitän XXX valitsemista yllämainituin perustein siistijän toimeen vakanssinumero XXXX tämänhetkisenä sijoituspaikkana sairaalan osasto XX pv.kk.vuosi alkaen. Valitun tulee toimittaa ennen työsopimuksen allekirjoittamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Toimessa on neljän kuukauden koeaika. Liitteenä yhteenveto hakijoista. Päätös Valitsen XXXX laitosapulaisen toimeen (XXXX) pv.kk.vuosi alkaen esittelijän asema ja nimi esityksen mukaisesti yllämainituin perustein. Valitun tulee toimittaa ennen työsopimuksen allekirjoittamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Toimessa on neljän kuukauden koeaika. Allekirjoitus Toimeenpano XXX Osastopäällikkö hakijat, palvelukeskus Muutoksenhakuosoitus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi. Valitusviranomainen Esim. Rovaniemen kaupunki Johtokunta Postiosoite: PL 8216, Rovaniemi Käyntiosoite: Rovakatu 2 18

19 Liite 6 Lähtöhaastattelumalli LÄHTÖHAASTATTELU Voidaksemme kehittää toimintaamme toivomme Sinulta palautetta työstäsi ja työyhteisöstäsi. Vastaa huolellisesti lomakkeen kaikkiin kysymyksiin. Nimi (ei pakollinen): Tehtävänimike: Työpiste: Saako vastauksista keskustella esimiehen kanssa? Esimiehen nimi ja puhelinnumero (ei pakollisia): Mistä lähtien olet ollut nykyisessä työssäsi kunnassamme? Siirrytkö nykyisestä työstäsi: vastuualueen sisällä toiseen työpisteeseen kunnan sisällä toiselle vastuualueelle vanhuuseläkkeelle työkyvyttömyyseläkkeelle toisen työnantajan palvelukseen, minne? (ei pakollinen) Rengasta sarakkeesta numero, joka parhaiten kuvaa, miten Sinä olet kokenut asioiden olevan omassa työyksikössäsi ja työssäsi. 1 = täysin samaa mieltä, 2 = melko samaa mieltä, 3 = melko eri mieltä, 4 = täysin eri mieltä 1. TYÖTEHTÄVÄ Työtehtävän tavoitteet olivat selkeät o Työtehtävän sisältö vastasi odotuksiani Työtehtävä vastasi koulutustani Työnjako oli selkeä Työmääräni oli sopiva Minulla oli tarpeeksi aikaa saada työni tehdyksi Työni oli monipuolista Vaikutusmahdollisuudet työhön olivat hyvät Työni edellytti uusien asioiden oppimista Työssäni sain tehdä paljon erilaisia asioita Työvälineeni olivat asianmukaiset TYÖYHTEISÖ Yhteistyö esimieheni kanssa sujui hyvin Sain riittävästi palautetta työstäni Pystyin luottamaan esimieheeni Esimieheni kohteli työntekijöitä ystävällisesti ja asianmukaisesti Esimieheni tuki ja rohkaisi minua Esimieheni kannusti työntekijöitä opiskelemaan ja kehittymään työssä Sain riittävästi tietoa Suhteeni työtovereihin olivat hyvät Työpaikkani ilmapiiri oli hyvä Työpaikkani oli kannustava Työpaikallani arvostettiin työtäni Pystyin todella luottamaan ihmisiin työpaikallani Fyysinen työympäristöni oli ajanmukainen Suosittelisin kuntaa työpaikaksi ystävilleni KEHITTYMISMAHDOLLISUUDET Kehittymiseeni ja koulutukseeni panostettiin riittävästi o Työssäni oli hyvät etenemismahdollisuudet Kehityskeskusteluja käytiin tarpeeksi Kehityskeskusteluista oli minulle hyötyä 4. PALKKA Palkkataso vastasi odotuksiani o Palkkakehitys vastasi odotuksiani

20 Henkilökohtaisesta osaamisesta/taidoista palkittiin riittävästi Hyvistä tuloksista palkittiin riittävästi MUUTA Työaikani oli sopiva o Työmatkani oli sopiva Henkilökohtaiset syyt (esim. perhe) eivät vaikuttaneet poislähtööni KIRJOITA OMIN SANOIN OLEELLISIMMAT LÄHTÖÖSI VAIKUTTANEET SYYT TÄRKEYSJÄRJESTYKSESSÄ KIITOS PALAUTTEESTA! 20

Valintaprosessin lainsäädännölliset haasteet

Valintaprosessin lainsäädännölliset haasteet Valintaprosessin lainsäädännölliset haasteet Rekrytoija 2010 9.-10.11.2010 Oulu henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen PPSHP Kunnan henkilöstö Kuntalaki 44 Kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 21.4.2016 30 liite 7 Yhtymäkokous 19.5.2016 12 liite 12 Sisältö 1 Yleistä... 3 1 Henkilöstösäännön soveltaminen... 3 2 Viran ja työsopimussuhteisen

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 3 27.01.2016. 3 Asianro 7479/01.01.

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 3 27.01.2016. 3 Asianro 7479/01.01. Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 3 Asianro 7479/01.01.01/2015 Oikaisuvaatimus / Palomiehen viran valinta alkusijoituspaikkana Riistaveden paloasema Henkilöstö- ja hallintopäällikkö

Lisätiedot

Rekrytointiapu. HELSINGIN HIIPPAKUNNAN Muistio 1 (6) TUOMIOKAPITULI Heikki Hämäläinen 17.12.2008 Ritva Saario Hannu Ronimus Janne Silvast

Rekrytointiapu. HELSINGIN HIIPPAKUNNAN Muistio 1 (6) TUOMIOKAPITULI Heikki Hämäläinen 17.12.2008 Ritva Saario Hannu Ronimus Janne Silvast HELSINGIN HIIPPAKUNNAN Muistio 1 (6) TUOMIOKAPITULI Heikki Hämäläinen 17.12.2008 Ritva Saario Hannu Ronimus Janne Silvast Rekrytointiapu Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 2 Rekrytointiprosessin alku...2

Lisätiedot

5 Terveyskeskuslääkärin virkaan ottaminen, työavain 45-924-15, Munkkiniemen terveysasema. Päätös

5 Terveyskeskuslääkärin virkaan ottaminen, työavain 45-924-15, Munkkiniemen terveysasema. Päätös Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 5 Terveyskeskuslääkärin virkaan ottaminen, työavain 45-924-15, Munkkiniemen terveysasema HEL 2015-011043 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti valita lääketieteen

Lisätiedot

Kuinka välttää oikaisuvaatimukset rekrytoinneissa?

Kuinka välttää oikaisuvaatimukset rekrytoinneissa? Kuinka välttää oikaisuvaatimukset rekrytoinneissa? Rekrytoija 2017 Noora Nordberg, Vihdin kunta Onnistuneen rekrytoinnin askelmerkit Valmistaudu huolella, tiedä mitä olet tekemässä Vältä muotovirheet Vertaile

Lisätiedot

Opettajien valintaprosessi Virve Kemppi 26.2.2013

Opettajien valintaprosessi Virve Kemppi 26.2.2013 Opettajien valintaprosessi Virve Kemppi 26.2.2013 Opettajavirkojen täyttäminen peruskouluissa ja lukioissa Opettajavirkojen ja tuntiopettajan tehtävien täyttäminen vakinaisesti 1.8.2013 alkaen Koulut antoivat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Sosiaali- ja terveysvirasto 2/2015 Terveys- ja päihdepalvelut Terveysasemat ja sisätautien poliklinikka 13.02.

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Sosiaali- ja terveysvirasto 2/2015 Terveys- ja päihdepalvelut Terveysasemat ja sisätautien poliklinikka 13.02. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 2 Terveyskeskuslääkärin virkaan ottaminen Haagan terveysasemalle, työavain 45-1441-14 HEL 2015-000798 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti valita lääketieteen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Johdanto... 1. 2 Rekrytointiprosessi... 1. 2.1 Henkilöstösuunnitelma rekrytoinnin perustana... 1

Sisällysluettelo. 1 Johdanto... 1. 2 Rekrytointiprosessi... 1. 2.1 Henkilöstösuunnitelma rekrytoinnin perustana... 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Rekrytointiprosessi... 1 2.1 Henkilöstösuunnitelma rekrytoinnin perustana... 1 2.2 Rekrytointitarpeen arviointi... 1 2.3 Tehtävän tarve- ja sisältöanalyysi, tehtävänkuvaus,

Lisätiedot

29 28.01.2016. Kaikki osastonylilääkärin virkaa hakeneet täyttivät vaaditut kelpoisuusehdot ja ovat naistentautien ja synnytysten erikoislääkäreitä.

29 28.01.2016. Kaikki osastonylilääkärin virkaa hakeneet täyttivät vaaditut kelpoisuusehdot ja ovat naistentautien ja synnytysten erikoislääkäreitä. LOHJAN SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 29 28.01.2016 HANNA ROUHEN OIKAISUVAATIMUS NAISTENTAUTIEN JA SYNNYTYSTEN OSASTONYLILÄÄKÄRIN VIRKAVALINTAAN LOHLTK 29 Erikoislääkäri, LT Hanna Rouhe on tehnyt oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Khall 267 Valmistelija hallintojohtaja Liisa Virkkunen, p. 0505-395 0302

Khall 267 Valmistelija hallintojohtaja Liisa Virkkunen, p. 0505-395 0302 267 12.10.2010 295 26.10.2010 324 10.11.2010 341 16.11.2010 33 01.02.2011 Ii-instituutti-liikelaitoksen johtajan viran perustaminen ja viran aukijulistaminen/virkavalinnan valmistelu/viran vaali/virkavaalin

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto päätti 7.9.2015 52 perustaa kunnan tekniseen toimeen kehityspäällikön viran.

Kunnanvaltuusto päätti 7.9.2015 52 perustaa kunnan tekniseen toimeen kehityspäällikön viran. Kunnanhallitus 198 05.10.2015 Kunnanhallitus 213 26.10.2015 Kunnanhallitus 249 30.11.2015 Kunnanvaltuusto 81 14.12.2015 Kehityspäällikön virka - virkavaali (ohm. 27) Khall 05.10.2015 198 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Rakennusvalvontavirasto 25.04.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Rakennusvalvontavirasto 25.04.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 9 kaupunkikuvaosaston rakennusmestarin määräaikaisen viran (vakanssi 034696) täyttäminen, työavain 28-7- 16 HEL 2016-002042 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut

Lisätiedot

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus Sisältö

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus Sisältö Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus 1 1 1 1 1 1 1 0 1 Sisältö I Yleistä... Soveltamisala... II Hakukelpoisuus... Ensisijaisen tutkinnonsuoritusoikeuden vaikutus...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/9 15.01.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/9 15.01.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (6) 9 Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen toimitusjohtajan virkaan ottaminen HEL 2013-011522 T 01 01 01 01 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunkisuunnitteluvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 15 n asemakaavaosaston II asemakaavaarkkitehdin viran täyttäminen HEL 2016-000003 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti valita arkkitehti Arja Kasasen kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Valtiokonttori Sörnäisten rantatie 13 000054 VALTIOKONTTORI Rekisterin nimi Valtiolle.fi - Valtion rekrytointijärjestelmä Henkilötietojen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 106

Espoon kaupunki Pöytäkirja 106 21.10.2015 Sivu 1 / 1 3558/01.01.01/2015 106 Oikaisuvaatimus hankintalakimiehen virkavalinnasta Valmistelijat / lisätiedot: Heli Aro, puh. 050 534 8391 Katariina Kaukonen, puh. 040 527 0294 Riikka Hietanen,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Ympäristökeskus 2/2015 27.01.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Ympäristökeskus 2/2015 27.01.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) 7 Helsingin kaupungin ympäristöpalkinnon 2015 säännöt HEL 2015-000843 T 00 04 04 Päätös päätti hyväksyä Helsingin kaupungin ympäristöpalkinnon säännöt seuraavasti: Palkinnon

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Konsernipalvelu Työnantajapalvelu Käsittelijä 21.10.2014

Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Konsernipalvelu Työnantajapalvelu Käsittelijä 21.10.2014 Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Vanha sääntö Uusi sääntö Kuopion kaupunki JOHTOSÄÄNTÖ TOIMIVALLASTA HENKILÖSTÖASIOISSA Kuopion kaupunki JOHTOSÄÄNTÖ TOIMIVALLASTA HENKILÖSTÖASIOISSA

Lisätiedot

1 Määräysten soveltaminen

1 Määräysten soveltaminen Kuopion kaupunki Sääntö 1 (8) Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 Määräysten soveltaminen Tämän johtosäännön määräyksiä noudatetaan, ellei kunnallisesta viranhaltijasta annetussa

Lisätiedot

TYÖHAASTATTELIJANA ONNISTUMINEN. 30.6.2015 I Risto Kökkö Kevätkarkelot 2012

TYÖHAASTATTELIJANA ONNISTUMINEN. 30.6.2015 I Risto Kökkö Kevätkarkelot 2012 TYÖHAASTATTELIJANA ONNISTUMINEN I Risto Kökkö Kevätkarkelot 2012 MIKSI HAASTATELLA? - Rekrytointi on arvaamista, tarvitaan tietoja työnhakijoista! - Tiedonkeruun tärkein menetelmä 2 HAASTATTELUMENETELMÄT

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 45 Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden ympäristöpalvelun ympäristönsuojeluyksikön maaperä ja jätteet -tiimin tiimipäällikön viran täyttäminen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 105. 105 Oikaisuvaatimus lukion historian ja yhteiskuntaopin lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain 3-66-16)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 105. 105 Oikaisuvaatimus lukion historian ja yhteiskuntaopin lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain 3-66-16) 15.06.2016 Sivu 1 / 1 569/2016 01.01.01 105 Oikaisuvaatimus lukion historian ja yhteiskuntaopin lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain 3-66-16) Valmistelijat / lisätiedot: Tapio Erma, puh.

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Hoitotyön johtaja Henkilöstöpäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Hoitotyön johtaja Henkilöstöpäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) KIRDno-2017-990 Kotihoidon alue-esimiehen viran täyttäminen, vakanssinumero 1000200158 Kotihoidon alue-esimiehen virka (vakanssinumero 1000200158) on ollut julkisesti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 1 (5) Opetuslautakunta NAL/2 2.2.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 1 (5) Opetuslautakunta NAL/2 2.2.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 1 (5) 2 Oikaisuvaatimus koskien Stadin aikuisopiston hoitotyön opettajan virkasuhteen täyttämistä HEL 2015-012221 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut

Lisätiedot

ASIA. Virkanimitys KANTELU

ASIA. Virkanimitys KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 06.11.2015 Dnro OKV/2215/1/2014 1/5 ASIA Virkanimitys KANTELU Kantelija arvostelee oikeuskanslerille 30.12.2014 osoittamassaan kirjoituksessa oikeusaputoimiston johtavan julkisen oikeusavustajan

Lisätiedot

Lausunto Aulikki Imporannan valitukseen Kemijärven kaupunginvaltuuston päätöksestä 31.3.2015 32

Lausunto Aulikki Imporannan valitukseen Kemijärven kaupunginvaltuuston päätöksestä 31.3.2015 32 Lausunto Aulikki Imporannan valitukseen Kemijärven kaupunginvaltuuston päätöksestä 31.3.2015 32 Kemijärven kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 31.3.2015 32 valinnut kaupunginjohtajan virkaan Atte Rantasen.

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA PÖYTÄKIRJA 3 Hallitus 23.4.2015

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA PÖYTÄKIRJA 3 Hallitus 23.4.2015 Kokoustiedot Aika: torstai 23.4.2015 klo 18.30 19.15. Paikka: Lehtimäentie 1 D, Espoon keskus Saapuvilla olleet jäsenet: Muut saapuvilla olleet: Pirjo Kemppi-Virtanen, puheenjohtaja jäsen Espoo Kaisa Alaviiri,

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut Helmikuu 2015. Rekrytointiopas

Henkilöstöpalvelut Helmikuu 2015. Rekrytointiopas Henkilöstöpalvelut Helmikuu 2015 Rekrytointiopas Tekstit: Henkilöstöpalvelut Taitto: Suvi Lantta Kuvitus: Kouvolan kaupunki Kouvolan kaupungin julkaisu 2015 REKRYTOINTIOPAS SISÄLTÖ 1 JOHDANTO...4 2 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA...4

Lisätiedot

Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt:

Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt: Kunnanhallitus 154 19.06.2012 Kunnanhallitus 177 07.08.2012 Hallintojohtajan viran täyttäminen // KHALL 154 Hallintojohtaja Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 17.04.2012 julistaa hallintojohtajan viran

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 7 / 2008 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 4.9.2008 klo 15.00 15.58 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 Kunnanvaltuusto 06.08.2014 AIKA 06.08.2014 klo 14:00-14:06 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

8 Sosiaali-ja terveysvirasto, Viiskulman terveyskeskuslääkärin virka. Päätös

8 Sosiaali-ja terveysvirasto, Viiskulman terveyskeskuslääkärin virka. Päätös Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 8 Sosiaali-ja terveysvirasto, Viiskulman terveyskeskuslääkärin virka HEL 2017-003865 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti valita lääketieteen lisensiaatti

Lisätiedot

ASIALISTA. Asiat. 20 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi. 21 Palvelussuhteen päättäminen. 22 Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen

ASIALISTA. Asiat. 20 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi. 21 Palvelussuhteen päättäminen. 22 Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen 0 ASIALISTA Asiat 20 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 21 Palvelussuhteen päättäminen 22 Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen 23 Sosiaalilautakunnan talousarvion 2015 toteumatilanne 24 Muut asiat

Lisätiedot

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta.

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta. Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011 Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2016 1 (7) Opetuslautakunta POL/4 21.06.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2016 1 (7) Opetuslautakunta POL/4 21.06.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2016 1 (7) 4 Oikaisuvaatimus päätoimisen tuntiopettajan valinnasta HEL 2016-004467 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää kuntalain 89 :n nojalla hylätä

Lisätiedot

Mikä on CV? Mitkä ovat tärkeimmät asiakirjat työpaikkaa hakiessa? Vastaus: CV on ansioluettelo. Vastaus: ansioluettelo työhakemus

Mikä on CV? Mitkä ovat tärkeimmät asiakirjat työpaikkaa hakiessa? Vastaus: CV on ansioluettelo. Vastaus: ansioluettelo työhakemus Mikä on CV? CV on ansioluettelo. Se on tiivistelmä eli luettelo, jossa on tiedot aikaisemmista työpaikoistasi, koulutuksestasi ja omasta osaamisestasi Mitkä ovat tärkeimmät asiakirjat työpaikkaa hakiessa?

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus peruskoulun luokanopettajan virkojen vakinaisesta täyttämisestä (työavain )

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus peruskoulun luokanopettajan virkojen vakinaisesta täyttämisestä (työavain ) 17.05.2017 Sivu 1 / 1 5435/2016 01.01.01 101 Oikaisuvaatimus peruskoulun luokanopettajan virkojen vakinaisesta täyttämisestä (työavain 3-1256-16) Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Leino, puh. 046 877 1846

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 28.9.2011 klo 16-16.25 Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Seppo Alatörmänen pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Mika Vaari vj Sirpa-Liisa Korva

Lisätiedot

9 Terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen Perhe - ja sosiaalipalveluissa Työavain Päätös

9 Terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen Perhe - ja sosiaalipalveluissa Työavain Päätös Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 9 Terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen Perhe - ja sosiaalipalveluissa Työavain 45-1237-14 HEL 2014-013994 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Lisätiedot Johtajalääkäri

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNNAN REKRYTOINTIOHJE Kunnanhallitus 12.10.2009

HAUKIPUTAAN KUNNAN REKRYTOINTIOHJE Kunnanhallitus 12.10.2009 HAUKIPUTAAN KUNNAN REKRYTOINTIOHJE Kunnanhallitus 12.10.2009 YLEISTÄ Rekrytoinnilla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla kuntaan hankitaan sen toiminnan kulloinkin tarvitsema henkilöstö. Kunnalle

Lisätiedot

2 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, työavain Päätös

2 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, työavain Päätös Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 2 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, työavain 45-1435-14 HEL 2015-002922 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Lastensuojelun sosiaalityön päätti koulutuksen,

Lisätiedot

KH Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, p

KH Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, p Kaupunginhallitus 146 09.05.2016 Kaupunginhallitus 177 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 40 29.06.2016 Kaupunginhallitus 218 08.08.2016 Kaupunginhallitus 248 22.08.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN VIRKA 442/22/2016

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain )

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain ) 18.05.2016 Sivu 1 / 1 5576/2015 01.01.01 85 Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain 3-1414-15) Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo Salonen, puh.

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus rehtorin viran, nro 0011, täyttämisestä, Esa Yrttimaa

Oikaisuvaatimus rehtorin viran, nro 0011, täyttämisestä, Esa Yrttimaa Oikaisuvaatimus rehtorin viran, nro 0011, täyttämisestä, Esa Yrttimaa Siv. ltk. 85 Sivistyslautakunta on julistanut haettavaksi 31.10.2008 mennessä reh- 25.11.2008 torin viran, nro 0011, vakinaisesti 1.8.2009

Lisätiedot

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä on hoidon ja hoivan palvelualueella haettavana 29.2.2012 klo 15.00 mennessä seuraavat toimet:

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä on hoidon ja hoivan palvelualueella haettavana 29.2.2012 klo 15.00 mennessä seuraavat toimet: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän hoidon ja hoivan palvelualue tuottaa, kehittää ja turvaa oikea aikaiset ja vaikuttavat terveys ja avopalvelut yhteistoiminta alueensa eli Kauhajoen kaupungin

Lisätiedot

Työhaastattelut ja henkilöarvioinnit. Sari Anetjärvi

Työhaastattelut ja henkilöarvioinnit. Sari Anetjärvi Työhaastattelut ja henkilöarvioinnit Sari Anetjärvi Työhaastattelu Virkaan tai työsuhteeseen hakijoiden haastattelun tarkoituksena on selvittää heidän soveltuvuuttaan tehtävään ja syventää tietoa heidän

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus määräaikaisen erityisluokanopettajan valinnasta (työavain )

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus määräaikaisen erityisluokanopettajan valinnasta (työavain ) 17.02.2016 Sivu 1 / 1 69/2016 01.01.01 26 Oikaisuvaatimus määräaikaisen erityisluokanopettajan valinnasta (työavain 3-1299-15) Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 Virpi Leino, puh.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 29 Kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalvelujen hallintopäällikön viran täyttäminen HEL 2017-001908 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Viran täyttömenettely

Lisätiedot

7 Palvelualueiden lääkäripalvelujen terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen. Päätös

7 Palvelualueiden lääkäripalvelujen terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen. Päätös Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) 7 Palvelualueiden lääkäripalvelujen terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen HEL 2014-006944 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti koulutuksen, työkokemuksen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 38 09.02.2016 Kaupunginhallitus 76 08.03.2016. Hirsikampuksen apulaisrehtorin viran täyttäminen 883/07.00/2015, 947/03.

Kaupunginhallitus 38 09.02.2016 Kaupunginhallitus 76 08.03.2016. Hirsikampuksen apulaisrehtorin viran täyttäminen 883/07.00/2015, 947/03. Kaupunginhallitus 38 09.02.2016 Kaupunginhallitus 76 08.03.2016 Hirsikampuksen apulaisrehtorin viran täyttäminen 883/07.00/2015, 947/03.05/2016 KH 09.02.2016 38 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 22.12.2015

Lisätiedot

FAQ, Rekrytointimoduuli

FAQ, Rekrytointimoduuli 1 FAQ, SISÄLTÖ FAQ, Rekrytointimoduuli... 2 Miten rekrytointipohjat löytyvät?... 2 Miksi rekrytointilistauksessa eivät näy kaikki rekrytoinnit tai juuri luomani uusi rekrytointi?... 2 Miten voin muokata

Lisätiedot

ASIALISTA. Asiat. SAVUKOSKEN KUNTA Sosiaalilautakunta 29.042014. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Hallitus Valtuusto

ASIALISTA. Asiat. SAVUKOSKEN KUNTA Sosiaalilautakunta 29.042014. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Hallitus Valtuusto 0 ASIALISTA Asiat 12 Ei julkinen 13 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 14 Ohjaajan toimi työtoimintaan 15 Sosiaalilautakunnan talousarvion 2014 toteumatilanne 16 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitys

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 37 09.02.2016 Kaupunginhallitus 75 08.03.2016 Kaupunginhallitus 125 26.04.2016. Hirsikampuksen rehtorin viran täyttäminen

Kaupunginhallitus 37 09.02.2016 Kaupunginhallitus 75 08.03.2016 Kaupunginhallitus 125 26.04.2016. Hirsikampuksen rehtorin viran täyttäminen Kaupunginhallitus 37 09.02.2016 Kaupunginhallitus 75 08.03.2016 Kaupunginhallitus 125 26.04.2016 Hirsikampuksen rehtorin viran täyttäminen 883/07.00/2015, 946/03.05/2016 KH 09.02.2016 37 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

10 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, työavain Päätös

10 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, työavain Päätös Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 10 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, työavain 45-1279-16 HEL 2016-014443 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti poistaa tekemänsä päätöksen 25.1.2017

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015 MUONION-ENONTEKIÖN ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Kokousaika To 29.10.2015 klo 19.00 19.32 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Muonion kunnasta: Hietala Kosti, I vpj. Kangosjärvi Ulla-Maija

Lisätiedot

2 Helsingin vastaanottokeskuksen sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, työavain

2 Helsingin vastaanottokeskuksen sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, työavain HELSINGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1(7) 2 Helsingin vastaanottokeskuksen sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, työavain 7-92-17 Päätös päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden

Lisätiedot

1 kutsua virkaa hakeneista haastateltaviksi seuraavat hakijat:

1 kutsua virkaa hakeneista haastateltaviksi seuraavat hakijat: Kunnanhallitus 8.09.05 Kunnanhallitus 9 0..05 Henkilöstöjohtajan viran, vakanssinumero 00000089, täyttäminen 68/0.0.00/05 Kunnanhallitus 8.09.05 Kunnanhallitus julisti kokouksessaan 0.8.05 henkilöstöjohtajan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja. Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualue vastaa - seuraavien sosiaalihuoltolain 17. :ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä vanhuksille ja vammaisille: omaishoidon tuki, kotipalvelut, sosiaalityö,

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1. Ylivieskan seudun kansalaisopiston johtokunta 21.05.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1. Ylivieskan seudun kansalaisopiston johtokunta 21.05.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 21.05.2014 AIKA 21.05.2014 19:00-20:00 PAIKKA Jokirannan koulu, Visalantie 5, 84100 Ylivieska (Huom! kelloaika) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Eteva kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen Teknisen johtajan virkavaali

Kokouksen järjestäytyminen Eteva kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen Teknisen johtajan virkavaali nro 16/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 225 KH 226 KH 227 Kokouksen järjestäytyminen Eteva kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen Teknisen johtajan virkavaali Sivu 2 Nro 16/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo

Lisätiedot

14 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, työavain Päätös

14 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, työavain Päätös Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 14 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, työavain 45-333-17 HEL 2017-005185 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Lastensuojelun sosiaalityön päätti koulutuksen,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6)

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 16 n maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden, maankäytön yleissuunnittelu -palvelun yleiskaavoitus -yksikön päällikön viran täyttäminen HEL 2017-005712 T

Lisätiedot

5 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen. Päätös

5 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen. Päätös Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 5 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen HEL 2015-006937 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Lastensuojelun sosiaalityön päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

VASTINE ARI-PEKKA ISONIMEN OIKAISUVAATIMUKSEEN (6.3

VASTINE ARI-PEKKA ISONIMEN OIKAISUVAATIMUKSEEN (6.3 VASTINE 27.3.2017 Joroisten kunnanhallitus VASTINE ARI-PEKKA ISONIMEN OIKAISUVAATIMUKSEEN (6.3.2017), JOKA KOSKEE KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTÄ (HENKILÖSTÖPÄÄTÖS 2) YHTENÄISKOULUN REHTORIN VALINTA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (5) Opetuslautakunta NAL/1 14.10.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (5) Opetuslautakunta NAL/1 14.10.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (5) 214 Oikaisuvaatimus koskien tuntiopettajan määräaikaista virkasuhdetta (turvallisuusala, aikuiskoulutus, työavain 25-439-14) HEL 2014-005591 T 01 01 01 01 Päätös

Lisätiedot

Siun Sote Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän, keskussairaalapalveluiden

Siun Sote Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän, keskussairaalapalveluiden Siun sote Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallitus Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu kirjaamo@siunsote.fi OIKAISUVAATIMUS Asia: Siun Sote Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

2 Palvelualueiden lääkäripalvelut, terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen, työavain Päätös

2 Palvelualueiden lääkäripalvelut, terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen, työavain Päätös Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 2 Palvelualueiden lääkäripalvelut, terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen, työavain 45-1290-16 HEL 2017-000247 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Kaupunginsairaalan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Terveys- ja päihdepalvelut -palvelukokonaisuus Psykiatria- ja päihdepalvelut

HELSINGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Terveys- ja päihdepalvelut -palvelukokonaisuus Psykiatria- ja päihdepalvelut HELSINGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1 (7) 2 Sosiaali-ja terveystoimi,, Sosiaalityöntekijän virka työavain 7-136-17 Päätös päätti ottaa koulutuksen ja kokemuksen perusteella sosiaalityöntekijä Ami Westerholmin

Lisätiedot

TERVON KUNNAN KOTIHOIDON KOTISAIRAANHOITAJAN VIRAN- SIJAISUUS VÄLISELLÄ AJALLA

TERVON KUNNAN KOTIHOIDON KOTISAIRAANHOITAJAN VIRAN- SIJAISUUS VÄLISELLÄ AJALLA TERVON KUNTA VIRANHALTIJAN PÄÄTÖS Perusturvajohtaja 53/2017 15.12.2017 ASIA: ASIASELOSTUS: TERVON KUNNAN KOTIHOIDON KOTISAIRAANHOITAJAN VIRAN- SIJAISUUS 18.12.2017. 31.12.2018 VÄLISELLÄ AJALLA Kotisairaanhoitajan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain )

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain ) 24.08.2016 Sivu 1 / 1 5576/2015 01.01.01 131 Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain 3-1414-15) Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo Salonen, puh.

Lisätiedot

4 Lännen psykiatria- ja päihdekeskus, Lääkärin viran täyttäminen, työavain. Päätös

4 Lännen psykiatria- ja päihdekeskus, Lääkärin viran täyttäminen, työavain. Päätös Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 4 Lännen psykiatria- ja päihdekeskus, Lääkärin viran täyttäminen, työavain 45-394-16 HEL 2016-005315 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti ottaa koulutuksen

Lisätiedot

Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt:

Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt: Kunnanhallitus 154 19.06.2012 Kunnanhallitus 177 07.08.2012 Kunnanvaltuusto 57 27.08.2012 Hallintojohtajan viran täyttäminen // KHALL 154 Hallintojohtaja Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 17.04.2012

Lisätiedot

Hakemukset liitteineen ovat nähtävillä kokouksessa. Valmistelija: kunnanjohtaja Tarmo Aarnio

Hakemukset liitteineen ovat nähtävillä kokouksessa. Valmistelija: kunnanjohtaja Tarmo Aarnio Kunnanhallitus 0.0.04 Kunnanhallitus 56 4.0.04 Kunnanhallitus 4.04.04 Kunnanhallitus 46 05.06.04 Talousjohtajan viran täyttäminen Kunnanhallitus 0.0.04 797/0.0.00/0 Kunnanhallitus julisti kokouksessaan

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt

POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt 1. LUKU TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄT 2. LUKU ORGANISAATIO 1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Lausunto Sami Kilpeläisen Oulun hallinto-oikeuteen tekemästä hallintojohtajan viran täyttämistä koskevasta valituksesta

Lausunto Sami Kilpeläisen Oulun hallinto-oikeuteen tekemästä hallintojohtajan viran täyttämistä koskevasta valituksesta Kunnanhallitus 238 23.10.2012 Lausunto Sami Kilpeläisen Oulun hallinto-oikeuteen tekemästä hallintojohtajan viran täyttämistä koskevasta valituksesta 167/1/132/2012 KHALL 238 Hallintojohtaja Sami Kilpeläinen

Lisätiedot

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen SOPIMUS 1 (5) 16.3.2015 Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen 1. Sopimuksen tausta ja lähtökohdat Maakuntajohtajan virkaan sovelletaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kunnallisen

Lisätiedot

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TAVOITTEET Annetaan tietoa ja valmiuksia työnhakuun liittyvistä taidoista ja menetelmistä, mukaan lukien simuloitu työhaastattelu. Työnhakuun liittyvien

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

FI Euroopan unionin virallinen lehti SÄÄNTÖJEN LAADINNASTA VASTAAVAN JOHTAJAN AVOINTA TOINTA KOSKEVA ILMOITUS (2003/C 198 A/04)

FI Euroopan unionin virallinen lehti SÄÄNTÖJEN LAADINNASTA VASTAAVAN JOHTAJAN AVOINTA TOINTA KOSKEVA ILMOITUS (2003/C 198 A/04) C198A/10 FI Euroopan unionin virallinen lehti 22.8.2003 SÄÄNTÖJEN LAADINNASTA VASTAAVAN JOHTAJAN AVOINTA TOINTA KOSKEVA ILMOITUS (2003/C 198 A/04) Tällä ilmoituksella pyydetään hakemuksia Euroopan lentoturvallisuusvirastossa

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Varhaiskasvatusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Varhaiskasvatusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 77 Päivähoitoyksikkö Lassi-Niityn päiväkodinjohtajan viran täyttäminen HEL 2016-006549 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti ottaa kasvatustieteen maisteri,

Lisätiedot

TYÖN HAKU, CV JA KELPOISUUDET

TYÖN HAKU, CV JA KELPOISUUDET TYÖN HAKU, CV JA KELPOISUUDET Pekka Ruuskanen, Johtava rehtori, FT, Jyväskylän normaalikoulu, 10.3.2014 https://www.norssi.jyu.fi/ohjattu-harjoittelu/ aineenopettajaharjoittelu/opea520-yhteisetluennot

Lisätiedot

Lisätiedot Kaarina Järvenpää, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajalääkäri, puhelin: 310 76109 kaarina.jarvenpaa(a)hel.fi

Lisätiedot Kaarina Järvenpää, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajalääkäri, puhelin: 310 76109 kaarina.jarvenpaa(a)hel.fi Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 4 Lastenpsykiatrin virkaan valinta, työavain 45-307-14 HEL 2014-005380 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Perhe - ja sosiaalipalvelujen johtajalääkäri päätti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/8 09.09.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/8 09.09.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (6) 308 Sosiaali- ja kriisipäivystyksen erityissosiaalityöntekijän viran täyttämistä koskeva oikaisuvaatimus HEL 2014-008071 T 01 01 01 01 Päätös Perustelut päätti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Sosiaali- ja terveysvirasto Terveys- ja päihdepalvelut Terveysasemat ja sisätautien poliklinikka

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Sosiaali- ja terveysvirasto Terveys- ja päihdepalvelut Terveysasemat ja sisätautien poliklinikka Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 5 Sotev, Pihlajamäen terveysasema, terveyskeskuslääkärin virka, työavain 45-144-16 HEL 2016-003065 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti valita lääketieteen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuus

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuus Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 10 Leikkipuistoyksikkö Kampinmalmi-Lauttasaari-Töölön johtavan leikkipuisto-ohjaajan valinta HEL 2017-005992 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti ottaa sosionomi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Opetuslautakunta POL/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Opetuslautakunta POL/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/2017 1 (5) 3 Oikaisuvaatimus englannin ja espanjan kielen lehtorin virkaan ottamisesta HEL 2017-004372 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää kuntalain

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Sosiaali- ja terveysvirasto 24/2015 Perhe- ja sosiaalipalvelut Lastensuojelu Lastensuojelun johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Sosiaali- ja terveysvirasto 24/2015 Perhe- ja sosiaalipalvelut Lastensuojelu Lastensuojelun johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 36 Malmin lastensuojelutarpeen arvioinnin johtavan sosiaalityöntekijän viran täyttäminen HEL 2015-009608 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti ottaa koulutuksen,

Lisätiedot

Hallintojohtajan viran täyttäminen

Hallintojohtajan viran täyttäminen Kunnanhallitus 35 03.02.2015 Kunnanhallitus 70 10.03.2015 Kunnanhallitus 109 12.05.2015 Kunnanvaltuusto 28 20.05.2015 Kunnanhallitus 143 23.06.2015 Hallintojohtajan viran täyttäminen 268/01.01.04/2014

Lisätiedot

11 Kotihoidon ohjaajan viran täyttäminen, työavain 45-766-14. Päätös

11 Kotihoidon ohjaajan viran täyttäminen, työavain 45-766-14. Päätös Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 11 Kotihoidon ohjaajan viran täyttäminen, työavain 45-766-14 HEL 2014-009231 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti koulutuksen, työkokemuksen sekä haastattelujen

Lisätiedot

Lisätiedot Sanna Teiro, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: sanna.teiro(a)hel.fi

Lisätiedot Sanna Teiro, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: sanna.teiro(a)hel.fi Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 20 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen HEL 2014-008275 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Lastensuojelun sosiaalityön päätti koulutuksen, työkokemuksen sekä

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen 1. TYÖNHAKIJAN PERUSTIEDOT OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Työnhakijan nimi Sosiaaliturvatunnus Lähiosoite Postinumero Sähköpostiosoite 2. AIKAISEMPI KOULUTUS Postitoimipaikka puh. gsm Pohjakoulutus, suoritusvuosi

Lisätiedot

5 Palliatiivisen poliklinikan apulaisylilääkärin virkavalinta, työavain Päätös

5 Palliatiivisen poliklinikan apulaisylilääkärin virkavalinta, työavain Päätös Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 5 Palliatiivisen poliklinikan apulaisylilääkärin virkavalinta, työavain 45-24-17 HEL 2017-002554 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti ottaa koulutuksen,

Lisätiedot

-- Merkitään pöytäkirjaan, että vs. tekninen johtaja Eero Talala esitteli asiaa kokouksessa.

-- Merkitään pöytäkirjaan, että vs. tekninen johtaja Eero Talala esitteli asiaa kokouksessa. Kaupunginhallitus 455 17.12.2013 Kaupunginhallitus 108 18.03.2014 Kaupunginhallitus 163 16.04.2014 Kaupunginhallitus 201 06.05.2014 Kaupunginhallitus 248 04.06.2014 Ruokapalvelupäällikön viran täyttäminen

Lisätiedot

Urapalvelut. CHEM & ENG Susanna Saarinen, koordinaattori career-tech@aalto.fi. into.aalto.fi/careerweb

Urapalvelut. CHEM & ENG Susanna Saarinen, koordinaattori career-tech@aalto.fi. into.aalto.fi/careerweb Urapalvelut CHEM & ENG Susanna Saarinen, koordinaattori career-tech@aalto.fi into.aalto.fi/careerweb Apua työnhakuun - Aalto CareerWeb Työpaikkaportaali CareerWeb Job Channel Työnhaun opas Linkkejä työpaikkasivustoille

Lisätiedot

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Hallitus 25.1.2012 Päivitysvastuu: hallintojohtaja OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRYTOINTISÄÄNTÖ 1 luku Tehtävät 1 Professorin tehtävät Professorin tehtävistä

Lisätiedot