Sisällysluettelo. 1 Johdanto Rekrytointiprosessi Henkilöstösuunnitelma rekrytoinnin perustana... 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 1 Johdanto... 1. 2 Rekrytointiprosessi... 1. 2.1 Henkilöstösuunnitelma rekrytoinnin perustana... 1"

Transkriptio

1 Sisällysluettelo 1 Johdanto Rekrytointiprosessi Henkilöstösuunnitelma rekrytoinnin perustana Rekrytointitarpeen arviointi Tehtävän tarve- ja sisältöanalyysi, tehtävänkuvaus, nimike ja kelpoisuusehdot Tehtäväkohtaisen palkan määrittely Virka vai toimi Vakinainen vai määräaikainen Kelpoisuusvaatimukset Täyttölupa Täyttömenettely Hakuilmoitus Hakemusten julkisuus Hakemusten täydentäminen Haastattelu Soveltuvuustestit Hakijoiden vertailu Valintapäätös Palvelussuhteen alkaminen Seuranta Perehdyttäminen Lähtöhaastattelu Arkistointi Liitteet Lähde... 14

2 Rekrytointiopas 1 Johdanto Kannuksen kaupungin strategiassa on määritelty, että palvelutuotannossa on motivoitunut, osaava ja osaamistaan jatkuvasti kehittävä, rakenteellisesti palvelutarvetta vastaava henkilöstö. Rekrytointi on osa strategista henkilöstöjohtamista. Rekrytoinnin ensimmäinen strateginen ratkaisu on se, millaista työvoimaa organisaatioon hankitaan. Onko osaaminen parhaiten hankittavissa ulkopuolelta vai tuleeko sen sijaita omassa organisaatiossa? Rekrytointi on ulkoisten henkilöstövoimavarojen hankintaa ja sisäisten resurssien kohdentamista ja kehittämistä. Sekä ulkoiseen että sisäiseen rekrytointiin käytetään Kuntarekryn sähköistä rekrytointijärjestelmää. 2 Rekrytointiprosessi 2.1 Henkilöstösuunnitelma rekrytoinnin perustana Rekrytoinnilla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla Kannuksen kaupungille hankintaan sen toiminnan kulloinkin tarvitsema henkilöstö. Palvelutarpeen ja osaamisvaatimusten tulee ohjata rekrytointia. Henkilöstösuunnittelulla vältetään tarpeettomia työhönottoja ja irtisanomisia. Henkilöstösuunnittelussa hyödynnetään kehityskeskusteluja ja osaamiskartoituksia. Organisaation tavoitteita tukevat henkilökohtaiset kehittymis- ja urasuunnitelmat pyritään mahdollisuuksien mukaan huomioimaan rekrytointiprosessissa. Myös uudelleensijoitustarpeet on tarkistettava, koska henkilöstön työkyvyssä on voinut tapahtua muutoksia. 2.2 Rekrytointitarpeen arviointi Rekrytoinnin tulee perustua vahvistettuun henkilöstösuunnitelmaan. Vaikka henkilöstösuunnitelma osoittaisikin rekrytointitarvetta, tulee kuitenkin vielä varmistaa todellinen tarve kyseisellä hetkellä, koska toimintaolosuhteet taikka suunnitelmat palvelujen tuottamisesta ovat saattaneet muuttua. Avointa virkaa tai tointa ei täytetä automaattisesti entisellä nimikkeellä, tehtävänkuvalla tai kelpoisuusehdoilla. Ennen jokaista uutta rekrytointia, suoritetaan tarveharkinta ja osaamistarpeiden määrittely sekä tarkistetaan, että kelpoisuusehdot ovat ajan tasalla ja vastaavat tehtävän todellisia vaatimuksia. 2.3 Tehtävän tarve- ja sisältöanalyysi, tehtävänkuvaus, nimike ja kelpoisuusehdot Millaista osaamista, ominaisuuksia, valmiuksia, taitoja tai kompetensseja tehtävän suoriutumisessa tarvitaan ja vaaditaan. Millainen olisi optimaalinen hakija, kokemus, koulutus, persoonallisuus? Ovatko kelpoisuusehdot ajan tasalla ja vastaavatko tehtävien todellisia vaatimuksia? Tehtävän tarvetta ja vaatimuksia voi miettiä esim. seuraavasti: 1

3 Rekrytointiopas - säilyykö tehtävänkuva ennallaan vai - onko sitä tarpeellista muuttaa/tarkentaa - tehtävän edellyttämä /tehtävässä toivottava koulutus, kielitaito, kokemustausta ja osaaminen - tavoiteltu henkilöprofiili; yleispiirteitä, päätöksenteko, toimintatyyli, tyisvaatimuksia - tehtävänimike, kuvaako se nykytilaa - palkkahinnoittelun tarkistaminen - vastuu, valta ja vaikutukset - alaiset ja esimiehet - yleiskuva tehtävästä, miksi se on olemassa, keitä varten sitä tehdään - työn keskeiset osa-alueet ja niiden tarkempi kuvaus (tehtävänkuvaus) sekä - tehtävän kannalta epäedullisia tekijöitä - tulevaisuudessa tehtävä muuttuu, mihin suuntaa - miten resursseja hyödynnetään jatkossa - onko nykyinen tehtävä enää tarpeellinen. Tehtävään liittyvät tiedot tarkistetaan aina ennen hakuprosessin käynnistämistä ja samalla laaditaan tehtävänkuvaus ja tarkistetaan nimike ja kelpoisuusehdot nykyisiä vaatimuksia vastaaviksi. 2.4 Tehtäväkohtaisen palkan määrittely Palkkaus perustuu virka- ja työehtosopimusten palkkahinnoitteluun, jollei kyseessä ole hinnoittelun ulkopuolinen tehtävä. Kunta-alan palkkajärjestelmä edellyttää työn vaativuuden arviointia tehtäväkohtaisen palkan määrittelyyn. 2.5 Virka vai toimi Kaupungin palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa kaupunkiin. Tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Muita tehtäviä varten ei perusteta virkaan, vaan niihin henkilöt otetaan työsuhteeseen. Virat ja toimet perustetaan kaupungin toimintaa varten, ei yhtä hallintokuntaa tai työpaikkaa varten. Katso lisää Kunnallisen esimiehen virkasuhdeopas tai Kunnallisen esimiehen työsuhdeopas. 2.6 Vakinainen vai määräaikainen Henkilöstö palkataan Kannuksen kaupungin palvelukseen pääsääntöisesti vakituisiin palvelussuhteisiin. Määräaikaista henkilöstöä palkataan tarpeen mukaan. Määräaikaisuudelle on aina oltava perusteltu syy. Katso lisää Kunnallisen esimiehen virkasuhdeopas tai Kunnallisen esimiehen työsuhdeopas. 2

4 2.7 Kelpoisuusvaatimukset Rekrytointiopas Tehtävien kelpoisuusvaatimukset tulee aina tarkistaa nykyisiä vaatimuksia vastaaviksi. Perustuslain mukaiset yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Yleisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi on lakisääteisiä kelpoisuusvaatimuksia. 2.8 Täyttölupa Kaupunginvaltuusto on talouden tasapainottamisohjelmassa vuosille päättänyt täyttölupamenettelystä määräaikaisesti. Avoimeksi jääneen viran tai toimen osalta pyydetään täyttölupa kaupunginhallitukselta. Ennen täyttöluvan pyytämistä tulee selvittää täyttötarve. Onko esim. mahdollista - kohdentaa uudelleen olemassa olevan henkilöstön työpanosta - järjestellä töitä uudelleen - hyödyntää uudelleensijoitusmahdollisuuksia (esim. sisäiset siirrot) - toteuttaa uusia henkilötyöpanosta korvaavia ratkaisuja Täyttölupaa pyydettäessä tulee perustella miksi virka/toimi tulee täyttää. Täyttölupahakemusmalli on liitteenä nro Täyttömenettely Vakinaisten virkojen täyttö Kaikki vakinaiset virat täytetään julkisella hakumenettelyllä, mikä tarkoittaa, että viranhaltijaa ei voida ottaa toistaiseksi voimassa olevaan palvelusuhteeseen sisäisen haun kautta. Poikkeukset: - taloudellisista tai tuotannollisista syistä irtisanotun viranhaltijan ottaminen toiseen virkasuhteeseen - virkasuhteen tarjoaminen osa-aikaiselle viranhaltijalle - viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen. Vakinaisten toimien täyttö Myös kaikki vakinaiset toimet täytetään pääsääntöisesti julkisella haulla. Pääsäännöstä poiketen voidaan harkita myös sisäistä hakumenettelyä silloin kun hallintokunta haluaa tarjota urakehitysmahdollisuuksia ja kaupungin työntekijöistä löytyy tarpeen mukaista henkilöstöpotentiaalia. Sisäinen rekrytointi ei poista työvoiman tarvetta, mutta tarve voidaan siirtää helpommin korvattavaan kohteeseen. Sisäiseen hakuun liittyy varmuustekijöitä: henkilö tunnetaan ja hän tuntee organisaation, henkilö on heti lyhyen perehdytyksen jälkeen valmis tulokselliseen toimintaan. Sisäinen urakierto motivoi ja sitouttaa entistä paremmin työyhteisöön. Esimiehet voivat kartoittaa halukkuutta uusiin tehtäviin esim. kehityskeskusteluissa ja työyhteisöjen palavereissa. Eri vastuualueiden tulisi jakaa tietoaan ja kokemuksiaan henkilöstönsä kehityshalusta sekä oman organisaationsa osaamistarpeesta. 3

5 Rekrytointiopas Määräaikaisten palvelussuhteiden täyttö Määräaikaisten palvelussuhteiden osalta voidaan käyttää ensin sisäistä hakumenettelyä. Sisäiseen hakumenettelyyn voivat osallistua kaikki vakinaisessa palvelussuhteessa olevat sekä pitkäaikaisia sijaisuuksia tai määräaikaisia/tilapäisiä tehtäviä hoitavat, jotka ovat olleet kaupungin palveluksessa päätoimisesti ao. hakuajan. Jos sisäinen hakumenettely ei ole tuottanut haluttua/tarvittavaa tulosta, siirrytään julkiseen hakumenettelyyn. Työhönotto ilman hakumenettelyä Ilman llistä julkista tai sisäistä hakumenettelyä on mahdollista ottaa henkilöstö palvelukseen seuraavissa tapauksissa: - alle vuoden palvelussuhteet - työsopimussuhteiset tuntipalkkaiset - työllistämistuella palkattavat Oppisopimus - yksi tapa rekrytoida ja lisäkouluttaa henkilöstöä - jos tarvitaan uutta työvoimaa, jolle ei heti aseteta suuria tieto- tai taitovaatimuksia - jos sopivan koulutuksen saanutta työntekijää ei löydy työmarkkinoilta - jos ilmenee tarvetta kouluttaa omaa henkilöstöä uusiin tehtäviin - jos työntekijän tehtävät edellyttävät oman ammattialan kostuvaa koulutusta 2.10 Hakuilmoitus Kun kyse on julkisella haulla täytettävän viran/toimen hakuilmoituksesta, tulee se julkaista ainakin julkisella ilmoitustaululla, Kuntarekry.fi palvelussa, työ- ja elinkeinotoimiston sivuilla ja sivustolla. Kun kyse on sisäisellä haulla täytettävästä tehtävästä, julkaistaan se intranetin etusivulla kohdassa Sisäisessä haussa olevat avoimet työpaikat. Työpaikka ei voi olla yhtä aikaa haettavana sekä sisäisessä että julkisessa haussa. Julkinen ja sisäinen hakuilmoitus tehdään Kuntarekry.fi palveluun. Joissakin tapauksissa on tarpeen myös lehti- tai ammattilehti-ilmoitus. Lehti-ilmoituksessa painopiste on työnantajamarkkinoinnissa ja hakijan kiinnostuksen motivoinnissa avoinna olevaan tehtävään. Mitkään säännökset eivät pakota julkaisemaan pitkiä kelpoisuus- tai muita ehtoja kalliissa lehti-ilmoituksessa. Usein riittää, että lehti-ilmoituksessa kerrotaan tehtävästä vain olennainen tieto ja ohjataan hakija ensisijaisesti sähköiseen työpaikkailmoitukseen sivustolla. 4

6 Rekrytointiopas KANNUKSEN KAUPUNKI HAKEE PERUSOPETUKSEN LEHTORIA (Vakituinen) Kannuksen kaupunki on vireä kaupunki Keski-Pohjanmaalla, Lestijoen varrella. Sekä kaupunkilaisten että henkilöstön hyvinvointi turvallisessa ja laadukkaassa ympäristössä on meille tärkeä asia. Hakuaikaa xx.xx.xxxx klo xx:xx saakka. Työpaikkailmoitus kokonaisuudessaan on nähtävillä osoitteessa Hakemukset tehdään ensisijaisesti Kuntarekry.fi:n sähköisen hakemuslomakkeen kautta. Jokaisen rekrytoinnin yhteydessä kannattaa kseen harkita ja vertailla esim. ilmoittelulehtien kustannuksia ja tavoitettavuutta. Kallista ilmoitusta ei kannata laittaa mediaan, jota tavoiteltu kohderyhmä ei käytä. Hakuilmoituksessa tulisi olla vähintäänkin seuraavat maininnat: - kunta - haettavana oleva virka/työsuhde - kelpoisuusvaatimukset - hakuaika - kenelle hakemus on osoitettava - minne hakemus on toimitettava - mikäli kyseessä on lasten parissa tehtävä työ, hakuilmoituksessa on mainittava myös velvollisuudesta toimittaa rikosrekistote - varsinaisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa voi olla mainita seikoista, joita pidetään valinnassa tärkeinä ja jotka vaikuttavat valintapäätökseen - koeajasta ei tarvitse olla mainintaa hakuilmoituksessa, mutta siitä on syytä mainita haastattelun yhteydessä - hakuaika vähintään 14 vuorokautta - kelpoisuusvaatimus merkitään hakuilmoitukseen sanatarkasti; kelpoisuusvaatimuksia täydentäviä toivomuksia ei saa kirjata ehdottomina - tehtävä kuvataan vaativuudeltaan ja mahdollisuuksiltaan kiinnostavasti, mutta realistisesti, kuvauksessa on huomioitava mahdollisen haastattelun ja henkilöarvioinnin tavoitteet Hakemusten julkisuus Hakemuksen saavuttua viranomaiselle tulee siitä julkinen, josta on pyydettäessä annettava tietoa. Yleensä viestintävälineet kunnioittavat hakijan pyyntöä, ettei nimeä julkisteta. Salassa pidettävistä ja arkaluontoisista tiedoista on säädetty Henkilötietolain luvussa 3:11 ja Julkisuuslain luvussa 6:24. Tietoja, joita ei saa antaa: 5

7 Rekrytointiopas - henkilötunnus - terveydentila ja henkilön saama terveydenhuollon tai kuntoutuksen palvelu - sairaus, vammaisuus - seksuaalinen suuntautuneisuus tai käyttäytyminen - tieto palvelusta ja/tai etuudesta, jonka henkilö on saanut sosiaalihuollosta tai työhallinnosta - henkilölle suoritetut psykologiset testit tai soveltuvuuskokeet - asevelvollisuuden suorittaminen - työntekijän valintaa tai palkkausta varten tehdyt arvioinnit - yhteiskunnallinen tai poliittinen vakaumus/toimita, ammattiliittoon kuuluminen, luottamustehtävä - yksityiselämän piirissä esitetyt mielipiteet - tieto elintavoista - tieto osallistumisesta yhdistystoimintaan - tieto vapaa-ajan harrastuksista - tieto perhe-elämästä - edellä mainittuihin verrattavat henkilökohtaiset olot Hakemusten täydentäminen Hakemuksen tulee saapua ja hakijan tulee täyttää kelpoisuusvaatimukset hakuajan päättymiseen mennessä. Mikäli hakemus on puutteellinen, on työnantajan pyydettävä täydennyksiä ja lisäselvityksiä hakemukseen. Työnantajan on ilmoitettava hakijalle kohtuullinen määräaika, jonka puitteissa hakijan on mahdollista täydentää hakemustaan Haastattelu Haastattelu on keskeisin osa rekrytointiprosessia. Hakijaa ei ole syytä valita tehtävään ilman henkilökohtaista tapaamista. Haastattelu on tärkeä hetki työnantajan edustajalle ja hakijallekin. Työhaastattelussa luodaan ensimmäiset käsitykset molemmin puolin. Hakija saa kuvan työnantajan edustajasta, tehtävistä ja odotuksista oman panoksensa suhteen. Haastattelija taas selvittää hakijakandidaatin kyvyt ja sopivuuden tehtävään ja organisaatioon. Haastatteluryhmän muodostavat vähintäänkin henkilövalinnoista päättävä viranomainen tai toimielimen edustaja sekä ao. työyksikön esimies. Yhteenvetoluettelosta ilmenevä osaaminen, pätevyys ja työkokemus ratkaisevat, keitä kutsutaan haastatteluun. Tasa-arvolaki ja muut syrjintää kieltävät säännökset pitää ottaa huomioon siten, että haastatteluun kutsutaan muodollisesti ansioituneimmat hakijat. Haastatteluun tulee ennalta valmistautua ja sen käyminen on suunniteltava: - ketkä osallistuvat haastatteluun - haastattelijoiden roolit - aika, paikka ja kesto - peruskysymykset, mitä pyritään selvittämään - kysymysten ja vastausten kirjaaminen. 6

8 Rekrytointiopas Pyydä haastateltavaa esittämään alkuperäiset tutkintotodistukset haastattelutilaisuudessa kelpoisuuden toteamiseksi Haastattelun tarkoitus on saada kuva haastateltavan suorituskyvystä tulevassa työssä. Haastattelussa voidaan käyttää asia- ja kysymyslistaa kaikille haastateltaville. Tämän etuna on helpompi vertailtavuus. Haastattelun tarkoituksena on selvittää mm. - hakijan valmiudet, koulutus ja työkokemus - perusteet työnhakuun - työnantajan ja työnhakijan odotukset - työnantajan ja työnhakijan suunnitelmat - tausta - elämäntilanne - ominaisuudet - vahvuudet - kehittämisalueet - vuorovaikutustaidot. Haastattelut ovat luottamuksellisia ja niihin on syytä valmistautua huolellisesti. Haastateltavalta saa kysyä kaikkea työhön liittyvää ja vain työhön liittyvää. Tehtävään liittyen selvitetään: - tiedot organisaatiosta/yksiköstä työnantajana - tehtäväkuvan pääsisältö - vastuut - työympäristö ja verkosto - työvälineet, resurssit ja kehittymismahdollisuudet - palkka ja muut edut. Kiellettyjä kysymyksiä ovat esim. - yksityiselämään liittyvät asiat - henkilökohtaiset asiat - perhesuhteet, perhesuunnitelmat - vapaa-aikana tapahtuva tupakointi ja alkoholin käyttö eivät yksityisyydensuojalain mukaan ole sellaisia työsuhteen kannalta tarpeellisia henkilötietoja, jotka liittyvät osapuolten oikeuksiin tai velvollisuuksien hoitamiseen, mutta mikäli tehtävän tyisluonne kuitenkin vaatii, nämäkin kysymykset ovat sallittuja. Haastattelussa on muistettava, että laki yksityisyyden suojasta ohjaa haastattelussa kysyttäviä asioita. Työnantaja saa käsitellä haastattelussa vain palvelussuhteen kannalta tarpeellisia tietoja. Rekrytointitilanteessa on lailla kielletty syrjintä iän, sukupuolen, etnisen 7

9 Rekrytointiopas syntyperän, kansalaisuuden, kielen uskonnon, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautuneisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Työnantajan on kerättävä henkilötiedot ensisijaisesti hakijalta itseltään. Jos työnantaja kerää henkilötietoja muualta kuin hakijalta itseltään, hakijalta on hankittava suostumus tietojen keräämiseen. Laki ei kuitenkaan estä soittamasta entisille työnantajille. Soittamiselle kannattaa kuitenkin kysyä lupa. Entisten työnantajien mahdollisesti antamat lausunnot eivät kuitenkaan saa näkyä valintaperusteissa. Henkilötietoja tulee käsitellä laillisesti, noudattaen huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa sekä toimia muutoinkin niin, ettei hakijan yksityiselämän suojaa loukata. Arvioitavilla on myös oikeus tietää, mitä häntä koskevia henkilötietoja henkilörekistin on talletettu. Haastattelussa tehdyt muistiinpanot ovat salassa pidettäviä. Mahdollinen päätöksestä valittaja saa vain päätöksen perusteluineen ja tehdyn yhteenvedon hakijoista, jos hakija sitä kseen pyytää. Kun haastattelut on suoritettu, arvioijien on syytä mahdollisimman pian käydä keskenään arviointikeskustelua, jossa itse kunkin omat muistiinpanot ja huomiot ovat tuoreina käytettävissä keskustelun pohjana Soveltuvuustestit Päätöksen tukena keskeisiä avaintehtäviä ja vaativia johtamistehtäviä täytettäessä voidaan käyttää soveltuvuusarviointeja ja testejä. Niiden tavoitteena on ennustaa henkilön suoriutumista mahdollisessa uudessa tehtävässä. Arvioinnissa pyritään pääsemään selville henkilön tavoista toimia ja ajatella, hänen kyvyistään ja hänen osaamisestaan. Henkilöarvioinnin tekeminen edellyttää hakijan suostumusta. Työnantaja vastaa siitä, etteivät henkilöä koskevat tiedot joudu ulkopuolisiin käsiin ja siitä, ettei niitä omassa organisaatiossa käytetä väärin. Soveltuvuusarvion tiedot tulee antaa ainoastaan sille mahdollisimman suppealle piirille, joka tosiasiallisesti tekee valintapäätöksen. Halutessaan hakijan tulee saada itseään koskeva arvio joko suullisena tai kirjallisena. Soveltuvuustestien käytöstä päättää valintapäätöksen tekijä Hakijoiden vertailu Hakijoista tehdään yhteenveto, johon kootaan hakijan nimi, koulutus, työkokemus ja kelpoisuus tehtävään. Tarvittaessa yhteenvetoa voidaan tarkentaa esimerkiksi tyistaitojen osalta. Yhteenvetoon otetaan vain ne asiat, joilla on merkitystä valinnassa. Jos hakemuksessa on varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi ollut muita kelpoisuusehtoja tai tyisiä taito- ja osaamisvaatimuksia tai asioita, joita katsotaan valinnassa eduksi, on nämä asiat vertailtava ansiovertailussa. 8

10 Rekrytointiopas Hakijayhteenveto toimii valintapäätöksen perusteena ja on siksi tehtävä huolella ja kaikkien hakijoiden osalta tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti. Yhteenvetoon kerätään tiedot kaikkien hakijoiden koulutuksesta, valintaan vaikuttavasta työkokemuksesta ja kelpoisuuden täyttymisestä. Yhteenveto hakijoista tulee julkiseksi vasta valintapäätöksen jälkeen. Se voidaan pyydettäessä lähettää tehtävää hakeneille henkilöille. Hakijayhteenvedon tulee olla niin hyvin laadittu, että siitä käy ilmi vertailu ja valintapäätöksen perusteet. Valinnan tekevä hallintokunta/viranhaltija voi päättää hakuajan pidentämisestä, kokonaan uudesta hakumenettelystä tai viran täyttämättä jättämisestä. Virka voidaan julistaa uudelleen haettavaksi, jos kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita ei ole tai hakijoita on vain muutama tai jos muuten katsotaan tarpeelliseksi saada uusia hakijoita. Uusintahaun yhteydessä on mainittava, otetaanko aikaisemman haun perusteella tulleet hakemukset huomioon automaattisesti vai pitääkö kaikkien hakijoiden toimittaa uudet hakemukset. Virka voidaan myös em. syistä päättää jättää täyttämättä, vaikka se on ollut julkisesti haettavana Valintapäätös Päätösvaiheessa otetaan esiin haastattelun yhteydessä täytetyt lomakkeet, muistiinpanot ja kriteluettelot. Mietitään, mitkä osaamisalueet ja ominaisuudet ovat työn kannalta todella tärkeitä, mitkä vähemmän tärkeitä ja mitkä eivät lainkaan tärkeitä. Tässä vaiheessa kannattaa huomioida, että perehdytyksellä ja koulutuksella voidaan joissain tapauksissa korvata pienet osaamispuutteet, jos henkilö on muuten sopiva. Valinnan on aina kohdistuttava pätevimpään ja sopivimpaan hakijaan. Näin vältytään mahdolliselta muutoksenhakumenettelyltä. Jos muodollisesti ansioitunein hakija ei tule valituksi, on syytä varautua mahdollisiin syrjintäväitteisiin ja kanteisiin. Näihin voidaan vastata tuomalla esille ne hyväksyttävät syyt, miksi muodollisesti ansioituneinta hakijaa ei valittu. Syyt voivat perustua esim. saatuihin kokemuksiin työelämässä tai haastattelussa esiin tulleisiin tehtävän hoitamisen kannalta oleellisiin seikkoihin. Tämänkin vuoksi on järkevää dokumentoida koko hakuprosessi kirjallisesti. Henkilövalintaa koskevan päätöksen tulee sisältää seuraavat asiat: Perusteluosa - selvitys hakumenettelyn kulusta ja päättäjän toimivallasta - haettavana olleen viran/toimen tehtävänimike, mahdollinen vakanssinumero ja kelpoisuusvaatimukset - määräaikaisessa täytössä määräaikaisuuden perustelut - hakijoiden keskinäinen vertailu. Päätösosa - valitun ja mahdollisesti varalle valitus henkilön nimi ja ammatti/tutkintotieto - sijoituspaikka palvelussuhteen alkaessa - valinnan perustelut 9

11 Rekrytointiopas - mahdollinen palvelusuhteen alkamisajankohta ja kesto - koeajan soveltaminen - palkan määräytymisen perusteet - tarvittaessa ehtolause lääkärintodistuksen toimittamisesta - tarvittaessa ehtolause rikosrekistotteen esittämisestä - tarvittaessa ehtolause huumausainetestitodistuksen toimittamisesta. Koeajasta Virkasuhteessa koeajan käyttämiseen ei tarvita viranhaltijan suostumusta. Viranhaltijan koeaika voi olla enintään kuusi (6) kuukautta, mutta vuotta lyhemmissä määräaikaisissa virkasuhteissa enintään puolet virkasuhteen kestosta. Työsuhteessa työnantajan edustaja ja työntekijä voivat työsopimuksessa sopia enintään neljän (4) kuukauden mittaisesta koeajasta, mutta kahdeksan kuukautta lyhemmässä työsuhteessa enintään puolesta työsuhteen kestosta Varalle valitsemisesta Valintapäätöksessä saattaa olla perusteltua varautua siihen, että tehtävään valittu henkilö ei voikaan ottaa tehtävää vastaan. Näin ollen on perusteltua valita yksi tai useampi henkilö varalle. Huomioitava, että varalle valinta on sitova. Päätöksen perustelemisesta Hallintolaissa säädetään yleisesti päätöksen perustelemisesta. Laki edellyttää viranomaisten henkilöstövalintoja koskevien päätösten perustelemista. Kuitenkin mikäli päätöksen tekee kunnallinen monijäseninen toimielin, päätös voidaan jättää lain mukaan perustelematta, mutta avoimuuden ja kuntaimagon vuoksi myös toimielimen henkilöstöpäätökset on syytä perustella. Ehdollinen valinta/lääkärintodistuksen esittäminen vaadittaessa Viranhaltijan tulee toimittaa terveydentilaansa koskeva selvitys ennen virkasuhteeseen ottamista siten kuin kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 7 :ssä säädetään. Mikäli terveydentilaa koskevia tietoja ei ole käytettävissä virkasuhteeseen otettaessa, on valintapäätös tehtävä ehdollisena. Ehdollisen valinnan yhteydessä tulee asettaa määräaika, mihin mennessä tiedot on toimitettava uhalla, että muussa tapauksessa virkaan ottamista ei voida vahvistaa ja se todetaan rauenneeksi. Lasten kanssa työskentelevien henkilöiden tulee toimittaa työnantajalle nähtäväksi heitä koskevassa rikostaustan selvittämislaissa tarkoitettu rikosrekistote. Ennen otteen toimittamista työnantajan nähtäväksi voidaan valinta vahvistaa ainoastaan ehdollisena (viranhaltija) tai työsopimusta ei voida tehdä (työsopimussuhteiset). Mikäli viranhaltijan ehdollista valintaa ei vahvisteta, päättyy palvelussuhde vahvistamatta jättämispäätöksen tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä lukien. Työsuhteeseen valit- 10

12 Rekrytointiopas taessa valintaa ei voi tehdä ehdollisena. Työntekijän on palvelukseen tullessaan tai siirtyessään toisenlaisiin tehtäviin vaadittaessa esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan (KVTES luku I 9). Valintapäätökseen tulee kirjata: Valitun tulee toimittaa ennen työsopimuksen allekirjoittamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Mikäli työntekijä ei toimita hyväksyttävää lääkärintodistusta tai lääkärintodistus osoittaa, ettei työntekijä ole terveydentilansa puolesta soveltuva työhön, voidaan työsuhde päättää, jos työsopimuslain koeaikapurkua, irtisanomista tai purkua koskevat edellytykset täyttyvät. Henkilöstön terveystietojen käsittelystä on ohjeistettu ohjeessa Virka- ja työvapaat sekä perhevapaat. Valinnasta ilmoittaminen Ilmoitus päätöksestä annetaan kaikille hakijoille muutoksenhakuohjeineen. Valitulle ilmoitetaan valinnasta puhelimitse. Samalla annetaan ohjeet työhöntulotarkastuksen varaamisesta työterveyshuollosta, lääkärintodistuksen ja mahdollisen rikosrekistotteen ja huumetestitodistuksen toimittamisesta. Valitsematta jääneille lähetetään kohtelias kirje. Valinnan vahvistaminen Jos valinta on tehty ehdollisena, tulee llisellä hallintopäätöksellä todeta joko valintapäätöksen vahvistaminen tai raukeaminen. 3 Palvelussuhteen alkaminen Työsopimus - tehdään kirjallisesti ennen työn aloittamista tai välittömästi työn alkaessa - molemmat osapuolet allekirjoittavat työsopimuksen - tehdään webtallennuksessa. Viranhoitomääräys - tehdään kirjallisesti ennen työn aloittamista tai välittömästi työn alkaessa - työnantajan edustaja allekirjoittaa virkamääräyksen - tehdään webtallennuksessa. Työhöntulotarkastus Vakinaiseen palvelusuhteeseen otettavalta henkilöltä edellytetään aina työhöntulotarkastus. Mikäli työntekijä siirtyy kunnan sisällä tehtävästä toiseen, vaaditaan työhöntulotarkastus harkinnan mukaan. Määräaikaiselta henkilöstöltä edellytetään työhöntulotarkastus, mikäli palvelussuhde kestää yli neljä (4) kuukautta Virka- ja työsuhteeseen liittyvien oikeuksien alkaminen Virkasuhde alkaa virkasuhteeseen ottamista koskevan toimivaltaisen viranomaisen päätöksen tekemisestä, mutta viranhaltijan oikeudet ja velvollisuudet sen sijaan alkavat siitä 11

13 Rekrytointiopas päivästä lukien, kun viranhaltija tosiasiallisesti ryhtyy virkatehtäviään hoitamaan eli virantoimitus alkaa. Työsopimussuhde alkaa työsopimuksen allekirjoittamispäivästä, mutta työntekijä oikeudet ja velvollisuudet alkavat sen sijaan siitä päivästä, kun työntekijä tosiasiallisesti ryhtyy työhön. 4 Seuranta 4.1 Perehdyttäminen Perehdyttäminen on keskeinen väline vaikuttaa työtehtävissä onnistumiseen. Huolellisesti suunniteltuna ja toteutettuna se vahvistaa hyvää työnantajakuvaa kaupungista. Perehdyttäminen koskee kaikkia rekrytoitavia henkilöitä, myös harjoittelijoita, sijaisia ja organisaation sisällä toisiin tehtäviin siirtyviä. Uuden työntekijän kohdalla korostuu kaupunkiorganisaation perehdyttäminen, kun taas uusiin tehtäviin siirryttäessä painotus on uudessa työympäristössä ja tehtävissä. Osastoilla ja yksiköissä on omia perehdytysoppaita Perehdyttäminen on sekä henkilöstön kehittämistä koulutuksellisin keinoin että työturvallisuuslain (738/2002) mukaista työturvallisuus- ja työterveystoimintaa. Työturvallisuuslaki korostaa jatkuvan perehdyttämisen merkitystä vaaratilanteiden tunnistamisessa ja niiden ennaltaehkäisyssä. Vastuu perehdyttämisen järjestelyistä on työnantajalla ja perehdyttämisen toteuttamiseen on varattava riittävästi aikaa. Myös työntekijän itsensä pitää huolehtia osaamisensa ylläpitämisestä ja työympäristöönsä perehtymisestä. 4.2 Lähtöhaastattelu Työyhteisö ja organisaatio oppivat myös työpaikasta lähtijöiltä. Lähtöpalautteen keräämisellä saadaan henkilöstösuunnitteluun tarpeellista taustatietoa. Tämä tieto tukee myös henkilöstön kehittämisen tarpeita. Lähtöhaastattelu toteutetaan osastokohtaisesti kyselylomakkeella. Yksittäistapauksissa lähtijöitä voidaan myös haastatella. Lähtöhaastattelulomakkeen malli on liitteenä. Lähtöhaastattelusta lähetetään kopio henkilöstöpalveluyksikköön. 5 Arkistointi Arkistonmuodostussuunnitelmassa on tarkat ohjeet asiakirjojen säilytysajoista ja tavoista, missä asiakirjoja säilytetään ja miten suoritetaan hävittäminen. Kooste viran ja toimen (vakituinen, sijainen, tilapäinen) täyttämiseen liittyvistä asiakirjojen säilytyksestä seuraavassa: Hakuilmoitus (kuulutus, ilmoitustaulukappale) 10 v. - säilytetään kaupunginhallituksen arkistossa 12

14 Rekrytointiopas Virkaan ja vakituiseen toimeen ja niiden sijaisuuteen, sekä kaupungin hallinnoiman hankkeen palvelukseen valitun hakemukset liitteineen - valitun hakemus tulostetaan Kuntarekrystä liitteineen - toimitetaan säilytettäväksi keskusarkistoon s.p. Tilapäisen, kesätyöntekijän, harjoittelijan hakemus 2 v. - säilytetään Kuntarekryssä sähköisesti (Kuntarekry poistaa hakemuksen liitteineen 2 v. kuluttua) Valitsematta jääneiden hakemukset liitteineen 2 v. - säilytetään Kuntarekryssä sähköisesti (Kuntarekry poistaa hakemukset liitteineen 2 v. kuluttua) Hakijoista laaditut yhteenvedot (ei liitetä päätökseen) 10 v. - yhteenvedot tulostetaan Kuntarekrystä ja toimitetaan säilytettäväksi keskitetysti keskusarkistoon Pyydetyt asiantuntijalausunnot (sis. testiasiakirjat) 10 v. - säilytetään keskitetysti keskusarkistossa Hakuprosessin aikana päätöksenteon tueksi syntyneet asiakirjat (esim. haastattelulomake) Päätös valinnasta (toimielimen pöytäkirja/viranhaltijapäätös) Työsopimus/Virkamääräys - säilytetään keskitetysti keskusarkistossa Valintaa koskevat muistutukset, kantelut ja niitä koskevat päätökset - säilytetään arkistonmuodostajan arkistossa saa hävittää päätöksen tultua lainvoimaiseksi s.p. 75 v. syntymästä s.p. 6 Liitteet Liite 1 Haastattelulomakemalli esimiehille Liite 2 Haastattelumalli yleinen Liite 3 Haastattelun apukysymyksiä Liite 4 Malli virkavalinnasta Liite 5 Malli työsuhteeseen valinnasta Liite 6 Lähtöhaastattelumalli Liite 7 Täyttölupa-anomusmalli 13

15 7 Lähde Rekrytointiopas Kuntatyö 2010 Rekrytointiopas kunta-alalle, Suomen Kuntaliitto 14

16 Haastattelulomake esimiehille Liite 1 Haastattelukysymyksiä ja arviointilomake esimiehelle Kohdetehtävä Haastateltava Haastattelija Päivämäärä Alussa voi kertoa myös hakuprosessista ja haastattelun läpiviennistä. Koulutus ja työkokemus ovat yhteenvetolomakkeessa. Kysymykset: 1. Millaisessa työssä olet nyt? 2. Miten viihdyt nykyisessä työssäsi? (plussat ja miinukset nykyisessä työssä) 3. Miten päädyit nykyiseen työhösi? 4. Missä asioissa olet onnistunut nykyisessä työssäsi? 5. Kerro lyhyesti aiemmista työpaikoistasi ja tehtävistäsi. 6. Oletko kokenut pettymyksiä edellisissä työpaikoissasi; millaisia? 7. Millainen kuva sinulla on tästä työstä jota nyt haet? Mitä valmiuksia työ mielestäsi edellyttää? 8. Miksi haet tätä tehtävää? 9. Mitä menetät, kun jätät nykyisen työpaikkasi? Mistä pidät nykyisessä työssäsi? 10. Mitä teet jos et tule valituksi tähän tehtävään? 11. Oletko parin viimevuoden aikana hakenut aktiivisesti uutta työpaikkaa? 12. Minkä tyyppisiin tehtäviin olet hakenut? 13. Millaisia ovat työelämään liittyvät suunnitelmasi noin viiden vuoden tähtäyksellä? 14. Miten sinun pitäisi kehittää itseäsi tätä tehtävää varten, jota nyt haet? 15. Millainen esimies sopisi sinulle? 16. Mitä odotat uusilta työtovereiltasi? 17. Mitkä ovat vahvuutesi / kehittämistarpeesi työelämässä? 18. Millaista on mielestäsi hyvä tiimityöskentely? 19. Mikä sinua motivoi? 20. Millaista työtä et haluaisi tehdä? 21. Mistä saat stressiä työssä? Miten hallitset stressiä? 22. Miten rentoudut, hankit vastapainoa työlle? 23. Miksi meidän kannattaisi valita juuri sinut? 24. Johtaminen: Kuvaile johtamistyylisi 25. Johtaminen: Mitkä ovat mielestäsi vahvuutesi / kehittämisalueesi esimiestyössä? 26. Johtaminen: Kuvaile tehottoman johtajan tunnuspiirteitä 27. Johtaminen: Joskus alaisen käytös saa hermostumaan. Mistä sinä hermostut? 28. Kerro mitä mielestäsi tarkoittavat seuraavat Kannuksen kaupungin esimiehen yleiset tehtävät - johtaa organisaatiota tulosvastuullisesti siten, että talousarvioissa ja suunnitelmassa sekä palvelusopimuksessa asetetut tavoitteet saavutetaan - toimia työnantajan edustajana johtamassaan organisaatiossa - valvoa säännösten, suunnitelmien, talousarvion ja muiden määräysten, päätösten ja tehtyjen sopimusten noudattamisesta - vastaa tarpeellisesta osastojen, vastuualueiden ja palvelukeskusten/-yksiköiden välisestä ja sisäisestä yhteistoiminnasta, ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä ja kehittämisestä sekä työyhtei- LUOTTAMUKSELLINEN

17 Haastattelulomake esimiehille Liite 1 sönsä hyvinvoinnista 30. Onko sinulla vielä jotain kysyttävää? Lopetus: Kerro hakijalle valintaprosessin aikataulu ja päätöksestä ilmoittaminen yms. ARVIO Persoonallisuus: - sisäänpäin kääntyvä ulospäin suuntautuva Ajattelu, hahmottaminen: - kapeaa laajaa sovinnaista luovaa Toiminta: - odottavaa passiivista ripeää aloitteellista Vuorovaikutus: - heikot yhteistyövalmiudet hyvät yhteistyövalmiudet heikot esiintymisvalmiudet hyvät esiintymisvalmiudet heikot johtamisvalmiudet hyvät johtamisvalmiudet Muut: - motivaatio hajanainen, kyseenalainen motivaatio kohdentunut, vakuuttava heikko stressinsietokyky vahva stressinsietokyky kehityspotentiaali kyseenalainen kehityspotentiaali voimakas Kokonaisarvio: Vaatimaton Lupaava Yleinen vaikutelma (sanallinen arvio) LUOTTAMUKSELLINEN

18 Haastattelulomake yleinen Liite 2 Haastattelukysymyksiä ja arviointilomake Kohdetehtävä Haastateltava Haastattelija Päivämäärä Alussa voi kertoa myös hakuprosessista ja haastattelun läpiviennistä. KOULUTUS JA OPINNOT 1. Peruskoulutus 2. Jatko- ja täydennyskoulutus 3. Miten tulit valinneeksi tämän alan? NYKYINEN TYÖPAIKKA 1. Mikä on nykyisen työn sisältö? 2. Miten viihdyt nykyisessä työssäsi? 3. Kuka on nykyinen esimiehesi? 4. Miten yhteistyö nykyisen esimiehesi kanssa sujuu? 5. Mitä yleensä odotat omalta esimieheltäsi? 6. Miten näet suhteesi työtovereihin alaisiin? KESKUSTELUA OSAAMISESTA JA AMMATTITAIDOSTA 1. Mitkä ovat vahvuuksiasi nykyisessä työssäsi? 2. Mitä taitoja/osaamista haluaisit kehittää? 3. Millaista osaamista tulet todennäköisesti tarvitsemaan tulevaisuudessa? 4. Miten seuraat oman alasi kehitystä? 5. Mistä muista asioista olet kiinnostunut? MOTIVAATIO 1. Miksi haluat vaihtaa työpaikkaa? 2. Miksi haet juuri avoinna olevaa työpaikkaa? LUOTTAMUKSELLINEN

19 Haastattelulomake yleinen Liite 2 3. Mikä haettavassa työssä kiinnostaa? 4. Millaiset asiat yleensä motivoivat sinua työssä? 5. Millaiset tilanteet turhauttavat? 6. Mitä työ sinulle merkitsee YHTEISTYÖTAIDOT 1. Työskenteletkö mieluummin yksin vai ryhmässä? 2. Oletko joutunut tekemisiin ns. vaikeiden ihmisten kanssa? Miten olet selviytynyt? ITSE ESIMIEHENÄ 1. Miten kuvailisit tapaasi toimia? 2. Mitkä ovat vahvuuksiasi esimiehenä? 3. Mitkä ovat kehitettäviä alueitasi esimiehenä? 4. Millaista palautetta olet saanut esimiestyöstäsi? 5. Millaiset tilanteet koet tyisen haasteellisiksi esimiestyössä? 6. Mitä odotat henkilöstöltäsi? Tarkoituksena on, että haasteltava puhuu väh. 70 % ja haastattelijat 30 % ARVIO Persoonallisuus: - sisäänpäin kääntyvä ulospäin suuntautuva Ajattelu, hahmottaminen: - kapeaa laajaa sovinnaista luovaa Toiminta: - odottavaa passiivista ripeää aloitteellista Vuorovaikutus: - heikot yhteistyövalmiudet hyvät yhteistyövalmiudet heikot esiintymisvalmiudet LUOTTAMUKSELLINEN

20 Haastattelulomake yleinen Liite 2 - hyvät esiintymisvalmiudet heikot esimies valmiudet hyvät esimies valmiudet Muut: - motivaatio hajanainen, kyseenalainen motivaatio kohdentunut, vakuuttava heikko stressinsietokyky vahva stressinsietokyky kehityspotentiaali kyseenalainen kehityspotentiaali voimakas Kokonaisarvio: Vaatimaton Lupaava Yleinen vaikutelma (sanallinen arvio) LUOTTAMUKSELLINEN

21 Yleisimpiä haastattelukysymyksiä Liite 3 Haastattelun apukysymyksiä Mitä tiedät kunnasta/työpaikasta, johon olet hakeutumassa? Mitä uskot menestymisen meidän kunnassamme/työyksikössämme vaativan? Miten kuvailisit itseäsi lyhyesti? Mitkä ovat vahvuutesi ja heikkoutesi? Mitkä ovat urasuunnitelmasi lyhyellä ja pitkällä aikavälillä? Mitä tavoittelet elämässäsi ja työssäsi? Miten olet saavuttanut ja aioit saavuttaa asettamasi tavoitteet? Mitä työn sisältö ja palkka merkitsevät sinulle? Miksi haet juuri tätä paikkaa? Miksi olet valinnut tämän alan/ammatin? Mitä muuttaisit uravalinnassasi, jos voisit? Mitä olet oppinut aiemmissa työpaikoissa? Miksi haluat jättää nykyisen työpaikkasi? Minkälainen on mielestäsi hyvä työpaikka? Miten voit hyödyntää koulutustasi ja kokemustasi tässä työssä? Jos voisit valita vapaasti, minkä ammatin valitsisit? Osaatko johtaa? Oletko luova? Mikä motivoi sinua työssäsi? Mikä on suurin onnistumisesi ja epäonnistumisesi? Mitkä ovat vahvuutesi ja heikkoutesi? Miten toimit paineen alaisuudessa? Millainen on mielestäsi hyvä esimies? Millaisessa työympäristössä mieluiten työskentelisit? Mitä odotat uudelta esimieheltäsi/työtovereitasi/alaisiltasi? Työskenteletkö mieluummin yksin vai ryhmässä? Työskenteletkö mieluummin asioiden vai ihmisten kanssa? Mitä ongelmia olet kohdannut ja miten olet selvittänyt ne? Millaisena työtovt sinua pitävät? Millaisessa tilanteessa menetät malttisi? Mitkä ovat tarpeet perheesi ja vapaa-ajan suhteen? Miksi juuri Sinut pitäisi valita? Oletko halukas matkustamaan työn vuoksi? Mitä odotat hakemaltasi työtehtävältä? Millainen on mielestäsi hyvä esimies? Miten käsittelet hankalia asiakkaita/työtovereita? Oletko valmis joustamaan työajoissa? Onko sinulla joitain rajoitteita, jotka voisivat vaikuttaa työskentelyysi? Mitä haluat kysyä meiltä? Lisäkysymykset esimiehille - kuvaile johtamistyyliäsi - minkälaiselta johtamistyylisi näyttä alaistesi silmissä? - minkälainen esimies olisi hyvä itsellesi? - mitkä ovat mielestäsi esimiestyön keskeiset ongelma-alueet? - kuvaile tehottoman johtajan piirteitä LUOTTAMUKSELLINEN

22 Malli virkavalinnasta Liite 4 Erityislastentarhanopettajan viran täyttäminen/henkilön nimi Asia: Varhaiskasvatuspalveluiden tulosalueella on ollut avoimena kiertävän tyislastentarhanopettajan virka. Virkaan on kaupunginhallituksen täyttölupa pv.kk.vuosi/numero. Hakukuulutus on ollut kaupungin ilmoitustaululla, Kuntarekry.fi sivuilla, Internet sivuilla ja työ- ja elinkeinotoimiston Internet -sivuilla ajalla pv.kk.vuosi. Virkaan on yksitoista (11) hakijaa, joista yksi hakija ei täytä kelpoisuusvaatimuksia. Virkaan haastateltiin 5 hakijaa. Haastattelijat olivat XXX ja XXX. Hallintosääntö luku Päätös: Valitsen tyislastentarhanopettajan virkaan tyislastentarhanopettaja xxxx pv.kk.vuosi lukien. Perusteluna valinnalle on virkaan edellytetty kelpoisuus ja 12 vuoden kokemus tyislastentarhanopettajan tehtävissä. Virkaan valinta on ehdollinen, kunnes valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan sekä rikostaustan selvittämislaissa tarkoitetun rikosrekistotteen. Virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaisesti. Huom! Yhteenvetoa hakijoista ei liitetä päätökseen.

23 Malli työsuhteeseen valinnasta Liite 5 Ravitsemistyöntekijän toimen täyttäminen/henkilön nimi Asia: Ruoka- ja puhdistuspalveluiden tulosalueella on ollut avoimena ravitsemistyöntekijän toimi tämänhetkisenä sijoituspaikkana koulukeskuksen keittiö. Toimeen on kaupunginhallituksen täyttölupa pv.kk.vuosi/numero. Hakuilmoitus on ollut kaupungin ilmoitustaululla, Kuntarekry.fi sivuilla, Internet sivuilla ja työ- ja elinkeinotoimiston Internet -sivuilla ajalla pv.kk.vuosi. Toimeen oli yksitoista (11) hakijaa, joista kolmea haastateltiin. Haastattelijat olivat XXX ja XXX. Hallintosääntö luku Päätös: Valitsen xxxx ravitsemistyöntekijän toimeen pv.kk.vuosi lukien. Perusteluna valinnalle on sopiva koulutus ja 16 vuoden työkokemus vastaavissa tehtävissä. Hygieniapassin hän on suorittanut vuonna xxxx. Lisäksi hänellä on dieettikokin koisammattitutkinto. Valitun tulee toimittaa ennen toimen vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Toimessa noudatetaan on neljän (4) kuukauden koeaika. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaisesti. Huom! Yhteenvetoa hakijoista ei liitetä päätökseen.

24 Lähtöhaastattelu Liite 6 Voidaksemme kehittää toimintaamme toivomme Sinulta palautetta työstäsi ja työyhteisöstäsi. Vastaa huolellisesti lomakkeen kaikkiin kysymyksiin. Nimi (ei pakollinen): Tehtävänimike: Työpiste: Saako vastauksista keskustella esimiehen kanssa? Kyllä Ei Esimiehen nimi (ei pakollinen): Mistä lähtien olet ollut nykyisessä työssäsi kunnassamme? Siirrytkö nykyisestä työstäsi: vastuualueen sisällä toiseen työpisteeseen kaupungin sisällä toiselle vastuualueelle vanhuuseläkkeelle työkyvyttömyyseläkkeelle toisen työnantajan palvelukseen, minne? (ei pakollinen) Rengasta sarakkeesta numero, joka parhaiten kuvaa, miten Sinä olet kokenut asioiden olevan omassa työyksikössäsi ja työssäsi. 1 =, 2 =, 3 =, 4 = 1. TYÖTEHTÄVÄ Työtehtävien tavoitteet olivat selkeät Työtehtävän sisältö vastasi odotuksiani Työtehtävä vastasi koulutustani Työnjako oli selkeä Työmääräni oli sopiva Minulla oli tarpeeksi aikaa saada työni tehdyksi Työni oli monipuolista Vaikutusmahdollisuudet työhön olivat hyvät Työni edellytti uusien asioiden oppimista Työssäni sain tehdä paljon laisia asioita Työvälineeni olivat asianmukaiset TYÖYHTEISÖ Yhteistyö esimiehen kanssa sujui Sain riittävästi palautetta työstäni Pystyin luottamaan esimieheeni Esimieheni kohteli työntekijöitä ystävällisesti ja asianmukaisesti

25 Lähtöhaastattelu Liite 6 täysi Esimieheni kannusti työntekijöitä opiskelemaan ja kehittymään työssä Esimieheni tuki ja rohkaisi minua Sain riittävästi tietoa Suhteeni työtovereihin olivat hyvä Työpaikkani ilmapiiri oli hyvä Työpaikkani oli kannustava Työpaikallani arvotettiin työtäni Pystyin todella luottamaan ihmisiin työpaikallani Fyysinen työympäristö oli ajanmukainen Suorittelisin kaupunkia työpaikaksi ystävilleni KEHITYSMAHDOLLISUUDET Kehittymiseeni ja koulutukseeni panostettiin riittävästi Työssäni oli hyvät etenemismahdollisuudet Kehityskeskusteluja käytiin tarpeeksi Kehityskeskusteluista oli minulle hyötyä PALKKA Palkkataso vastasi odotuksiani Palkkakehitys vastasi odotuksiani Henkilökohtaisesta osaamisesta/taidosta palkittiin riittävästi Hyvistä työtuloksista palkittiin riittävästi MUUTA Työaikani oli sopiva Työmatkani oli sopiva Henkilökohtaiset syyt (esim. perhe) eivät vaikuttaneet poislähtööni KIRJOITA OMIN SANOIN OLEELLISIMMAT LÄHTÖÖSI VAIKUTTANEET SYYT TÄR- KEYSJÄRJESTYKSESSÄ Kiitos palautteesta!

26 Täyttölupa-anomusmalli Liite 7 HENKILÖSTÖN PALKKAAMISTA KOSKEVA TÄYTTÖLUPA-ANOMUS Täyttölupa-anomus koskee kaikkia vakinaisia virkoja sekä toimia ja tyinen tarveharkinta määräaikaisesti täytettäviä tehtäviä. Täyttölupa-anomus toimitetaan kaupunginhallitukselle. Tiedot tehtävästä Hallintokunta Toimintayksikkö Tehtävänimike Tehtävä täytetään ajalle Palvelussuhteen laji Tehtäväkuvaus Virkasuhde Työsuhde Kelpoisuusehdot Ennen täyttölupaanomusta on Esitys tehtävän täyttölupamenettelyksi perusteluineen Rahoitus mietitty tehtäväkuva uudelleen selvitetty, että tehtävää ei voida yhdistää johonkin toiseen tehtävään tai järjestellä olemassa olevaa työpanosta uudelleen tutkittu, löytyykö kaupungin tai hallintokunnan sisältä uudelleensijoitettavaa (terveydelliset syyt) ko. tehtävään selvitetty osa-aikaisten halukkuus lisätyöhön selvitetty, että voidaanko toteuttaa henkilötyöpanosta korvaava ratkaisu sisäinen haku julkinen haku muu menettely Perustelu: perustuu talousarvioon hankerahoitus muu Perustelu ulkopuoliselle rahoitukselle: Esimies / yhteyshenkilö Nimi Puhelinnumero

Henkilöstöyksikön opas 1.6.2011. Rovaniemen kaupungin rekrytointiopas

Henkilöstöyksikön opas 1.6.2011. Rovaniemen kaupungin rekrytointiopas Henkilöstöyksikön opas 1.6.2011 Rovaniemen kaupungin rekrytointiopas 1 Sisältö 1. Henkilöstösuunnitelma rekrytoinnin perustana 3 2. Rekrytointitarpeen arviointi 3 3. Täyttölupa 3 4. Virka tai toimi 3 5.

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNNAN REKRYTOINTIOHJE Kunnanhallitus 12.10.2009

HAUKIPUTAAN KUNNAN REKRYTOINTIOHJE Kunnanhallitus 12.10.2009 HAUKIPUTAAN KUNNAN REKRYTOINTIOHJE Kunnanhallitus 12.10.2009 YLEISTÄ Rekrytoinnilla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla kuntaan hankitaan sen toiminnan kulloinkin tarvitsema henkilöstö. Kunnalle

Lisätiedot

Valintaprosessin lainsäädännölliset haasteet

Valintaprosessin lainsäädännölliset haasteet Valintaprosessin lainsäädännölliset haasteet Rekrytoija 2010 9.-10.11.2010 Oulu henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen PPSHP Kunnan henkilöstö Kuntalaki 44 Kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa

Lisätiedot

Opettajien valintaprosessi Virve Kemppi 26.2.2013

Opettajien valintaprosessi Virve Kemppi 26.2.2013 Opettajien valintaprosessi Virve Kemppi 26.2.2013 Opettajavirkojen täyttäminen peruskouluissa ja lukioissa Opettajavirkojen ja tuntiopettajan tehtävien täyttäminen vakinaisesti 1.8.2013 alkaen Koulut antoivat

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Työhaastattelut ja henkilöarvioinnit. Sari Anetjärvi

Työhaastattelut ja henkilöarvioinnit. Sari Anetjärvi Työhaastattelut ja henkilöarvioinnit Sari Anetjärvi Työhaastattelu Virkaan tai työsuhteeseen hakijoiden haastattelun tarkoituksena on selvittää heidän soveltuvuuttaan tehtävään ja syventää tietoa heidän

Lisätiedot

TYÖNHAKUINFO. Materiaali on tarkoitettu kaikille työuransa alussa oleville työnhakijoille.

TYÖNHAKUINFO. Materiaali on tarkoitettu kaikille työuransa alussa oleville työnhakijoille. TYÖNHAKUINFO Materiaali on tarkoitettu kaikille työuransa alussa oleville työnhakijoille. SISÄLTÖ: Työnhausta Työnantajan odotuksia työnhakijaa kohtaan Työnhakuprosessi Työhakemus Ansioluettelo (CV) Työhaastattelu

Lisätiedot

KH Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, p

KH Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, p Kaupunginhallitus 146 09.05.2016 Kaupunginhallitus 177 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 40 29.06.2016 Kaupunginhallitus 218 08.08.2016 Kaupunginhallitus 248 22.08.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN VIRKA 442/22/2016

Lisätiedot

SIKATILOJEN TYÖNANTAJAOSAAMINEN

SIKATILOJEN TYÖNANTAJAOSAAMINEN SIKATILOJEN TYÖNANTAJAOSAAMINEN 2.10.2012 14.2.2013 Rekrytointi REKRYTOINTI Työnantajakuva? Työn sisällöt? Osaava työvoima? Työn kannustearvo (palkkaus/palkitseminen)? Työvoiman liikkuvuus/pysyvyys? Mitä

Lisätiedot

Kreettastiina Isohanni-Niiranen SAKKY Harri Åkerfelt SAMI

Kreettastiina Isohanni-Niiranen SAKKY Harri Åkerfelt SAMI Kreettastiina Isohanni-Niiranen SAKKY Harri Åkerfelt SAMI Valmistelu Tarve Esitetään täyttölupaa toimeen tai virkaan Selvitys Henkilöstöhallinto selvittää onko organisaatiossa henkilöä, joka on lomautettu,

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin talousarvion 2011 ja taloussuunnitelma

Rovaniemen kaupungin talousarvion 2011 ja taloussuunnitelma Henkilöstöyksikkö 1.6.2011 ROVANIEMEN KAUPUNGIN REKRYTOINTIOHJEISTUS 2011 YLEISTÄ Rekrytoinnilla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla Rovaniemen kaupungille hankitaan sen toiminnan tarvitsema

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 3 27.01.2016. 3 Asianro 7479/01.01.

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 3 27.01.2016. 3 Asianro 7479/01.01. Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 3 Asianro 7479/01.01.01/2015 Oikaisuvaatimus / Palomiehen viran valinta alkusijoituspaikkana Riistaveden paloasema Henkilöstö- ja hallintopäällikkö

Lisätiedot

Rekrytointiapu. HELSINGIN HIIPPAKUNNAN Muistio 1 (6) TUOMIOKAPITULI Heikki Hämäläinen 17.12.2008 Ritva Saario Hannu Ronimus Janne Silvast

Rekrytointiapu. HELSINGIN HIIPPAKUNNAN Muistio 1 (6) TUOMIOKAPITULI Heikki Hämäläinen 17.12.2008 Ritva Saario Hannu Ronimus Janne Silvast HELSINGIN HIIPPAKUNNAN Muistio 1 (6) TUOMIOKAPITULI Heikki Hämäläinen 17.12.2008 Ritva Saario Hannu Ronimus Janne Silvast Rekrytointiapu Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 2 Rekrytointiprosessin alku...2

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 21.4.2016 30 liite 7 Yhtymäkokous 19.5.2016 12 liite 12 Sisältö 1 Yleistä... 3 1 Henkilöstösäännön soveltaminen... 3 2 Viran ja työsopimussuhteisen

Lisätiedot

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin?

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin? TYÖPAIKKAHAASTATTELU Voit käyttää tätä työpaikkahaastattelun käsikirjoitusta apuna haastattelutilanteessa. Tulosta käsikirjoitus ja tee omia merkintöjä ennen haastattelua, sen kuluessa ja haastattelun

Lisätiedot

Lausunto Aulikki Imporannan valitukseen Kemijärven kaupunginvaltuuston päätöksestä 31.3.2015 32

Lausunto Aulikki Imporannan valitukseen Kemijärven kaupunginvaltuuston päätöksestä 31.3.2015 32 Lausunto Aulikki Imporannan valitukseen Kemijärven kaupunginvaltuuston päätöksestä 31.3.2015 32 Kemijärven kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 31.3.2015 32 valinnut kaupunginjohtajan virkaan Atte Rantasen.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Konsernipalvelu Työnantajapalvelu Käsittelijä 21.10.2014

Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Konsernipalvelu Työnantajapalvelu Käsittelijä 21.10.2014 Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Vanha sääntö Uusi sääntö Kuopion kaupunki JOHTOSÄÄNTÖ TOIMIVALLASTA HENKILÖSTÖASIOISSA Kuopion kaupunki JOHTOSÄÄNTÖ TOIMIVALLASTA HENKILÖSTÖASIOISSA

Lisätiedot

TYÖHAASTATTELIJANA ONNISTUMINEN. 30.6.2015 I Risto Kökkö Kevätkarkelot 2012

TYÖHAASTATTELIJANA ONNISTUMINEN. 30.6.2015 I Risto Kökkö Kevätkarkelot 2012 TYÖHAASTATTELIJANA ONNISTUMINEN I Risto Kökkö Kevätkarkelot 2012 MIKSI HAASTATELLA? - Rekrytointi on arvaamista, tarvitaan tietoja työnhakijoista! - Tiedonkeruun tärkein menetelmä 2 HAASTATTELUMENETELMÄT

Lisätiedot

Työnhakuun liittyvää juridiikkaa/ käsiteltävät asiat

Työnhakuun liittyvää juridiikkaa/ käsiteltävät asiat Työnhakuun liittyvää juridiikkaa/ käsiteltävät asiat Sopimusoikeudelliset periaatteet ja oikeustoimilaki Työnhakijatietojen käsittely Syrjinnän kielto Henkilö- ja soveltuvuusarviointitestaus työhönotossa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain )

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain ) 24.08.2016 Sivu 1 / 1 5576/2015 01.01.01 131 Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain 3-1414-15) Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo Salonen, puh.

Lisätiedot

Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020

Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020 Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Voimaan 1.1.2015 Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2015 2020 1 Sisällysluettelo 1 Mikä on henkilöstöpoliittinen

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 105. 105 Oikaisuvaatimus lukion historian ja yhteiskuntaopin lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain 3-66-16)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 105. 105 Oikaisuvaatimus lukion historian ja yhteiskuntaopin lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain 3-66-16) 15.06.2016 Sivu 1 / 1 569/2016 01.01.01 105 Oikaisuvaatimus lukion historian ja yhteiskuntaopin lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain 3-66-16) Valmistelijat / lisätiedot: Tapio Erma, puh.

Lisätiedot

Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet. 2013 Edunvalvontaosasto

Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet. 2013 Edunvalvontaosasto Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet 2013 Edunvalvontaosasto Taloudellinen ja/tai tuotannollinen irtisanomisperuste Tuotannollinen ja/tai taloudellinen irtisanomisperuste Tuotannollisen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/9 15.01.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/9 15.01.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (6) 9 Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen toimitusjohtajan virkaan ottaminen HEL 2013-011522 T 01 01 01 01 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

ASIA. Virkanimitys KANTELU

ASIA. Virkanimitys KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 06.11.2015 Dnro OKV/2215/1/2014 1/5 ASIA Virkanimitys KANTELU Kantelija arvostelee oikeuskanslerille 30.12.2014 osoittamassaan kirjoituksessa oikeusaputoimiston johtavan julkisen oikeusavustajan

Lisätiedot

1 Määräysten soveltaminen

1 Määräysten soveltaminen Kuopion kaupunki Sääntö 1 (8) Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 Määräysten soveltaminen Tämän johtosäännön määräyksiä noudatetaan, ellei kunnallisesta viranhaltijasta annetussa

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot Työhyvinvointikysely 2011 n yliopisto / Muut yliopistot Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 1215 100% 80% 60% 55% 60% 40% 45% 40% 20% 0% Nainen (KA: 1.452, Hajonta: 1.117)

Lisätiedot

Kuntaliitoksen tapahtuessa Joutsan kunnan henkilöstö muodostuu nykyisestä Joutsan kunnan ja Leivonmäen kunnan henkilöstöstä.

Kuntaliitoksen tapahtuessa Joutsan kunnan henkilöstö muodostuu nykyisestä Joutsan kunnan ja Leivonmäen kunnan henkilöstöstä. Joutsan kunnanhallitus 216 24.09.2007 Kunnanvaltuusto 55 22.10.2007 Henkilöstötoimikunta 7 29.10.2007 Henkilöstötoimikunta 13 12.11.2007 Yhteinen Joutsan kunnanhallitus 37 19.11.2007 Kuntaliitossopimuksen

Lisätiedot

HENKILÖVALINTOJEN PERUSTEET

HENKILÖVALINTOJEN PERUSTEET 1 HENKILÖVALINTOJEN PERUSTEET Valittaessa viranhaltijaa tai työntekijää on harkinnassa otettava huomioon erilaisia tekijöitä, joita eritellään seuraavassa. 1. Yleiset kelpoisuusehdot Suomen perustuslain

Lisätiedot

Hallintojohtajan viran täyttäminen

Hallintojohtajan viran täyttäminen Kunnanhallitus 35 03.02.2015 Kunnanhallitus 70 10.03.2015 Kunnanhallitus 109 12.05.2015 Kunnanvaltuusto 28 20.05.2015 Kunnanhallitus 143 23.06.2015 Hallintojohtajan viran täyttäminen 268/01.01.04/2014

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille 1 2 Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Uuden yliopistolain (558/2009) voimaantulon

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

29 28.01.2016. Kaikki osastonylilääkärin virkaa hakeneet täyttivät vaaditut kelpoisuusehdot ja ovat naistentautien ja synnytysten erikoislääkäreitä.

29 28.01.2016. Kaikki osastonylilääkärin virkaa hakeneet täyttivät vaaditut kelpoisuusehdot ja ovat naistentautien ja synnytysten erikoislääkäreitä. LOHJAN SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 29 28.01.2016 HANNA ROUHEN OIKAISUVAATIMUS NAISTENTAUTIEN JA SYNNYTYSTEN OSASTONYLILÄÄKÄRIN VIRKAVALINTAAN LOHLTK 29 Erikoislääkäri, LT Hanna Rouhe on tehnyt oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin henkilöstösääntö

Ylöjärven kaupungin henkilöstösääntö 1 (6) Ylöjärven kaupunki Ylöjärven kaupungin henkilöstösääntö Voimaantulo 01.01.2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 1 Henkilöstösäännön soveltaminen Henkilöstösäännössä määrätään päätöksenteosta

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Valtiokonttori Sörnäisten rantatie 13 000054 VALTIOKONTTORI Rekisterin nimi Valtiolle.fi - Valtion rekrytointijärjestelmä Henkilötietojen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 236 04.06.2013 ULLA ALA-HIIRON OIKAISUVAATIMUS HENKILÖSTÖPÄÄTÖKSEEN / KUNTAKOKEILUN TYÖHÖNVALMENTAJAN VALINTA 112/1.120/2013 KHALL 236 Va. talousjohtaja 20.5.2013 Ulla Ala-Hiiro on toimittanut

Lisätiedot

Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt:

Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt: Kunnanhallitus 154 19.06.2012 Kunnanhallitus 177 07.08.2012 Hallintojohtajan viran täyttäminen // KHALL 154 Hallintojohtaja Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 17.04.2012 julistaa hallintojohtajan viran

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

MENETTELYOHJEET VALTUUSTOJEN HYVÄKSYMIEN HENKILÖSTÖKRITEERIEN TÄYTÄÄNTÖÖNPANOA JA SOVELTAMISTA KOSKIEN

MENETTELYOHJEET VALTUUSTOJEN HYVÄKSYMIEN HENKILÖSTÖKRITEERIEN TÄYTÄÄNTÖÖNPANOA JA SOVELTAMISTA KOSKIEN LIITE 3 MENETTELYOHJEET VALTUUSTOJEN HYVÄKSYMIEN HENKILÖSTÖKRITEERIEN TÄYTÄÄNTÖÖNPANOA JA SOVELTAMISTA KOSKIEN HENKILÖSTÖKRITEERI 1, TÄYTÄNTÖÖNPANO 1. vaihe, otetaan käyttöön (johto- ja ohjausryhmän päätöksiin

Lisätiedot

r e k r y t o i n t i o h j e l m a

r e k r y t o i n t i o h j e l m a Va a s a n k a u p u n g i n r e k r y t o i n t i o h j e l m a REKRYTOINTITYÖRYHMÄN RAPORTTI Johdanto Kaupunginjohtaja asetti 4.10.2004 työryhmän selvittämään ja kehittämään kaupungille toimivan rekrytointiohjelman.

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/8 09.09.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/8 09.09.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (6) 308 Sosiaali- ja kriisipäivystyksen erityissosiaalityöntekijän viran täyttämistä koskeva oikaisuvaatimus HEL 2014-008071 T 01 01 01 01 Päätös Perustelut päätti

Lisätiedot

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMA Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMAN MYÖNTÄMINEN Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi on haettava sairauslomaa toimivaltaiselta työnantajan edustajalta. Esimies voi myöntää sairauslomaa ilman

Lisätiedot

KORPILAHDEN KUNTA Sosiaalilautakunta 7/2007

KORPILAHDEN KUNTA Sosiaalilautakunta 7/2007 KORPILAHDEN KUNTA Sosiaalilautakunta 7/2007 SOSIAALILAUTAKUNNAN ESITYSLISTA Kokousaika Torstaina 16.8.2007 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat Liite 75 IRTISANOUTUMINEN -

Lisätiedot

Ohjaus- ja seurantalomake 1 (7) Kuntalisä työttömiä palkkatuella työllistäville järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille

Ohjaus- ja seurantalomake 1 (7) Kuntalisä työttömiä palkkatuella työllistäville järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille Ohjaus- ja seurantalomake 1 (7) Oulun kaupunki maksaa yleishyödyllisille kuntalisää palkkatuella työllistettävän oululaisen henkilön palkkakuluihin. Kuntalisän maksamisessa noudatetaan Oulun kaupungin

Lisätiedot

Hakemus/cv Todistukset Suosittelijat Haastattelut Testit

Hakemus/cv Todistukset Suosittelijat Haastattelut Testit Tiedonkeruumenetelmät Hakemus/cv Todistukset Suosittelijat Haastattelut Testit Haastattelun runko Koulutus ja kurssit Jatko-opintosuunnitelmat Aiempi työkokemus Nykyinen työpaikka Hakemisen perusteet /

Lisätiedot

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 1 2013 Uudenmaan TE-toimisto/ Marina Misukka Perusohjeita työnhakuun - Kaiken perusta on oma aktiivisuutesi. Kyse on Sinun työnhaustasi,

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ Tavoitteet: Ymmärtää keskeinen lainsäädäntö sukupuolten välisestä tasa-arvosta organisaation näkökulmasta Ymmärtää sukupuolten välisen tasa-arvon

Lisätiedot

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1 Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ Porvoo 2011 - Borgå 2011 N = 1273 Sukupuoli 100 % 90 % 80 % 81 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 18 % 10 % 0 % mies nainen Ikäryhmä

Lisätiedot

Rekrytointijärjestelmän hyödyntäminen Fenniassa

Rekrytointijärjestelmän hyödyntäminen Fenniassa Rekrytointijärjestelmän hyödyntäminen Fenniassa Rekrytoinnin uudet haasteet -seminaari HR-partner Eija Ronkainen 6.5.2010 Fennia-ryhmästä kokonaisvaltaiset vakuutuspalvelut Fennia vahinkovakuutuspalvelut

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSUUNNITTELU JA REKRYTOINTI. Sari Anetjärvi

HENKILÖSTÖSUUNNITTELU JA REKRYTOINTI. Sari Anetjärvi HENKILÖSTÖSUUNNITTELU JA REKRYTOINTI Sari Anetjärvi Henkilöstösuunnittelu Henkilöstösuunnittelulla tarkoitetaan tulevaisuuteen katsovaa työvoiman oikean määrän ja laadun arvioimista, Henkilöstön laadulla

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 17.6.2013 Voimaantulopäivä 1.8.2013 1 Henkilöstösäännön soveltaminen Henkilöstösäännössä määrätään päätöksenteosta ja toimivallasta henkilöstöasioissa

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Käsiteltävät asiat Työsopimuksen päättyminen Takaisinottovelvollisuus Perhevapaat Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Henkilöstön edustajien irtisanomissuoja Työsopimuksen päättyminen

Lisätiedot

1 kutsua virkaa hakeneista haastateltaviksi seuraavat hakijat:

1 kutsua virkaa hakeneista haastateltaviksi seuraavat hakijat: Kunnanhallitus 8.09.05 Kunnanhallitus 9 0..05 Henkilöstöjohtajan viran, vakanssinumero 00000089, täyttäminen 68/0.0.00/05 Kunnanhallitus 8.09.05 Kunnanhallitus julisti kokouksessaan 0.8.05 henkilöstöjohtajan

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan rekrytointiohjeistus

Kirkkonummen kunnan rekrytointiohjeistus Ohje Kh liite nro 14/ 206 Henkilöstöyksikkö Kirkkonummen kunnan rekrytointiohjeistus Rekrytoinnilla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla kuntaan hankitaan hakumenettelyn kautta sen kulloinkin

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut Helmikuu 2015. Rekrytointiopas

Henkilöstöpalvelut Helmikuu 2015. Rekrytointiopas Henkilöstöpalvelut Helmikuu 2015 Rekrytointiopas Tekstit: Henkilöstöpalvelut Taitto: Suvi Lantta Kuvitus: Kouvolan kaupunki Kouvolan kaupungin julkaisu 2015 REKRYTOINTIOPAS SISÄLTÖ 1 JOHDANTO...4 2 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA...4

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (5) Opetuslautakunta NAL/1 14.10.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (5) Opetuslautakunta NAL/1 14.10.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (5) 214 Oikaisuvaatimus koskien tuntiopettajan määräaikaista virkasuhdetta (turvallisuusala, aikuiskoulutus, työavain 25-439-14) HEL 2014-005591 T 01 01 01 01 Päätös

Lisätiedot

Rekrytointiviidakosta paratiisiin

Rekrytointiviidakosta paratiisiin Rekrytointiviidakosta paratiisiin HENRY FOORUMI 2010 Vihreä kilpailukyky inhimillinen vallankumous HR-partner Eija Ronkainen 9.11.2010 Fennia-ryhmästä kokonaisvaltaiset vakuutuspalvelut Yritykset Yrittäjät

Lisätiedot

Mikä on CV? Mitkä ovat tärkeimmät asiakirjat työpaikkaa hakiessa? Vastaus: CV on ansioluettelo. Vastaus: ansioluettelo työhakemus

Mikä on CV? Mitkä ovat tärkeimmät asiakirjat työpaikkaa hakiessa? Vastaus: CV on ansioluettelo. Vastaus: ansioluettelo työhakemus Mikä on CV? CV on ansioluettelo. Se on tiivistelmä eli luettelo, jossa on tiedot aikaisemmista työpaikoistasi, koulutuksestasi ja omasta osaamisestasi Mitkä ovat tärkeimmät asiakirjat työpaikkaa hakiessa?

Lisätiedot

Tiedonjulkistamisneuvottelukunnan tilaisuus 21.4.2008 Tieteiden talolla Hallintojohtaja Anitta Hämäläinen Kansallisarkisto anitta.hamalainen@narc.

Tiedonjulkistamisneuvottelukunnan tilaisuus 21.4.2008 Tieteiden talolla Hallintojohtaja Anitta Hämäläinen Kansallisarkisto anitta.hamalainen@narc. Tutkimus, aineistot ja avoimuuden rajat Tiedonjulkistamisneuvottelukunnan tilaisuus 21.4.2008 Tieteiden talolla Hallintojohtaja Anitta Hämäläinen Kansallisarkisto anitta.hamalainen@narc.fi HYVÄ AINEISTON

Lisätiedot

2 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, työavain Päätös

2 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, työavain Päätös Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 2 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, työavain 45-1435-14 HEL 2015-002922 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Lastensuojelun sosiaalityön päätti koulutuksen,

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (5) Varhaiskasvatusvirasto 01.04.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (5) Varhaiskasvatusvirasto 01.04.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (5) 38 Päivähoitoyksikkö Jollas-Poikkilaakso-Puuskakulman päiväkodinjohtajan virkaan valinta HEL 2015-002812 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti ottaa

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia on antanut 29.4.2014 päivätyn selvityksen.

Valtioneuvoston kanslia on antanut 29.4.2014 päivätyn selvityksen. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 25.06.2015 Dnro OKV/2142/1/2013 1/6 ASIA Pääsihteerin nimittäminen KANTELU Kantelija on 20.12.2013 päivätyllä kirjoituksellaan saattanut oikeuskanslerin tietoon valtioneuvoston kanslian

Lisätiedot

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 45 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Kunnan henkilöstöpolitiikka perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan valitsee kaupunginvaltuusto. Viran julistaa haettavaksi kaupunginhallitus.

Kaupunginjohtajan valitsee kaupunginvaltuusto. Viran julistaa haettavaksi kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus 140 11.05.2015 Kaupunginhallitus 154 01.06.2015 Kaupunginhallitus 213 17.08.2015 Kaupunginvaltuusto 58 24.08.2015 Kaupunginjohtajan viran täyttäminen 344/01.01.01.00/2015 KH 11.05.2015

Lisätiedot

Työhakemuksen tekeminen

Työhakemuksen tekeminen Työhakemuksen tekeminen Annamari Rovamo Työelämäpalvelut kevätlukukausi 2015 annamari.rovamo@jyu.fi CV-työpaja 20.2. Lähetä CV osoitteeseen annamari.rovamo@jyu.fi Deadline ke 18.2. Työskentely pienryhmissä

Lisätiedot

Henkilöstösopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijaosapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet. Siirtymisen ajankohta:

Henkilöstösopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijaosapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet. Siirtymisen ajankohta: LOHJAN KAUPUNGIN JA PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN SOSIAALI- JA TERVEYS-PALVELUJEN HENKILÖSTÖSOPIMUS Yhtymähallitus 18.9.2012 liite 109 Sopijaosapuolet: Lohjan yhdistymishallitus Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

REHTORI-SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN VIRASTA, VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN JA VIRAN VAALI

REHTORI-SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN VIRASTA, VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN JA VIRAN VAALI Sivistyslautakunta 8 18.02.2015 Kunnanhallitus 42 16.03.2015 Kunnanhallitus 58 20.04.2015 Kunnanhallitus 65 27.04.2015 REHTORI-SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN VIRASTA, VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN TYÖLLISTÄMINEN JA UUDELLEENSIJOITUS

RAUMAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN TYÖLLISTÄMINEN JA UUDELLEENSIJOITUS RAUMAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN TYÖLLISTÄMINEN JA UUDELLEENSIJOITUS Kaupunginhallitus hyväksynyt 18.10.1993 Voimaantulopäivä 26.10.1993 Rauman kaupungin säästötavoitteiden ja henkilöstösuunnitelman toteuttamiseksi

Lisätiedot

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 IKÄ % 18 24 9 25-34 35-44 26 45-54 30 55-60 13 Yli 60 7 ASEMA % Työntekijä 23 Alempi toimihenkilö 13 Ylempi toimihenkilö 31 Johtava asema 6 Opiskelija 9 Perhe-/opinto-/vuorotteluvapaalla

Lisätiedot

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1 Vastausprosentti % 9 8 75 74 67 Kuntaliitto 4, n=2 Kuntaliitto 8, n=198 Kuntaliitto 11, n=2 Työterveyslaitos 1 Parempi Työyhteisö -Avainluvut 19 Työyhteisön kehittämisedellytykset 18 Työryhmän kehittämisaktiivisuus

Lisätiedot

OHJE TYÖPAIKKAHAKEMUKSEN JÄTTÄMISEEN EREKRY-JÄRJESTELMÄN KAUTTA

OHJE TYÖPAIKKAHAKEMUKSEN JÄTTÄMISEEN EREKRY-JÄRJESTELMÄN KAUTTA 1 Henkilöstöpalvelut 2015 (12.8.2015) OHJE TYÖPAIKKAHAKEMUKSEN JÄTTÄMISEEN EREKRY-JÄRJESTELMÄN KAUTTA Hakemus Turun yliopistossa avoinna olevaan tehtävään tehdään täyttämällä hakemus ja liittämällä tarvittavat

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

10 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen; Idän sosiaalityö, työavain Päätös

10 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen; Idän sosiaalityö, työavain Päätös Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) 10 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen; Idän sosiaalityö, työavain 45-1505-14 HEL 2015-002037 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti kumota päätöksen 8

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Uudelleensijoittamisprosessi

Uudelleensijoittamisprosessi Uudelleensijoittamisprosessi Viraston tulee määrittää (prosessiin osallistuvien) toimijoiden vastuut sekä sitoutua valtion hyvän henkilöstöjohtamisen noudattamiseen. Lähettävä virasto 1. Virkakortin hankkiminen

Lisätiedot

TYÖHAASTATTELU- OPAS

TYÖHAASTATTELU- OPAS TYÖHAASTATTELU- OPAS Työhaastattelu Työhaastattelu on työnhakijan ja rekrytoivan tahon vuorovaikutteinen kohtaaminen. Haastattelussa käydään yleensä läpi sekä työnhakijan persoonaan että ammattitaitoon

Lisätiedot

Hakemukset liitteineen ovat nähtävillä kokouksessa. Valmistelija: kunnanjohtaja Tarmo Aarnio

Hakemukset liitteineen ovat nähtävillä kokouksessa. Valmistelija: kunnanjohtaja Tarmo Aarnio Kunnanhallitus 0.0.04 Kunnanhallitus 56 4.0.04 Kunnanhallitus 4.04.04 Kunnanhallitus 46 05.06.04 Talousjohtajan viran täyttäminen Kunnanhallitus 0.0.04 797/0.0.00/0 Kunnanhallitus julisti kokouksessaan

Lisätiedot

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa UK-henkilöstöryhmä, 10.6.2010 Henkilöstöjohtamisella tarkoitetaan tässä sitä johtamisen

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas. Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.fi Turun lähimmäispalveluyhdistys ry Kotikunnas Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE. Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko

AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE. Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko KKO 2007:69 Työntekijän takaisin ottaminen Työnantaja ja työntekijä olivat tehneet

Lisätiedot

Kun nuori tulee töihin

Kun nuori tulee töihin Kun nuori tulee töihin Tämän oppaan tarkoituksena on toimia käsikirjana pk-yrityksen työllistäessä nuoren henkilön. Mukaan on koottu muistilista työnantajalle perehdytyksen tueksi. Vastaavasti mukana on

Lisätiedot

Professorin rekrytointiprosessi Sibelius-Akatemiassa

Professorin rekrytointiprosessi Sibelius-Akatemiassa Professorin rekrytointiprosessi Sibelius-Akatemiassa 1 Soveltamisala Tätä prosessikuvausta sovelletaan silloin, kun henkilö palkataan toistaiseksi voimassa olevaan tai vähintään kahden vuoden pituiseen

Lisätiedot

Rekrytointiohje. Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu. Yt-toimikuntax.x.2015? Henkilöstöjaosto x.x2015?

Rekrytointiohje. Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu. Yt-toimikuntax.x.2015? Henkilöstöjaosto x.x2015? Rekrytointiohje Yt-toimikuntax.x.2015? Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu Henkilöstöjaosto x.x2015? Sisällys 1. Täyttölupamenettely... 1 2. Sijaisten/määräaikaisten

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 (5) HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka Leena Mattheiszen 14.2.2013

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 (5) HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka Leena Mattheiszen 14.2.2013 HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 (5) Jakelussa mainituille ELÄKKEELLE SIIRTYMINEN JA ELÄKKEELLÄ OLEVAN PALKKAAMINEN 1 Vanhuuseläkkeelle siirtyminen Tämä ohje korvaa henkilöstökeskuksen 7.1.2010 antaman ohjeen

Lisätiedot

8 Psykiatrian ja päihdehuollon erityispalvelut, ylilääkärin virka, työavain. Päätös

8 Psykiatrian ja päihdehuollon erityispalvelut, ylilääkärin virka, työavain. Päätös Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 8 Psykiatrian ja päihdehuollon erityispalvelut, ylilääkärin virka, työavain 45-88-16 HEL 2016-002895 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti ottaa koulutuksen,

Lisätiedot

5 Terveyskeskuslääkärin virkaan ottaminen, työavain 45-924-15, Munkkiniemen terveysasema. Päätös

5 Terveyskeskuslääkärin virkaan ottaminen, työavain 45-924-15, Munkkiniemen terveysasema. Päätös Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 5 Terveyskeskuslääkärin virkaan ottaminen, työavain 45-924-15, Munkkiniemen terveysasema HEL 2015-011043 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti valita lääketieteen

Lisätiedot

A. VAKINAISET TOIMET:

A. VAKINAISET TOIMET: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva) on hoidon ja hoivan palvelualueella haettavana 18.3.2013 klo 15.00 mennessä seuraavat vakinaiset ja määräaikaiset toimet:

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

Kansainvälinen rekrytointi ja työyhteisön monikulttuuristumisen haasteet ja voimavarat

Kansainvälinen rekrytointi ja työyhteisön monikulttuuristumisen haasteet ja voimavarat Kansainvälinen rekrytointi ja työyhteisön monikulttuuristumisen haasteet ja voimavarat Työperäinen maahanmuutto/ kansainvälinen rekrytointi Helsinki 8.10.2013 Rekrytointoprosessi: Prosessi etenee eri rekrytointien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Opetuslautakunta POL/4 25.08.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Opetuslautakunta POL/4 25.08.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 4 Oikaisuvaatimus luokanopettajan virkaan ottamisesta määräajaksi HEL 2015-006724 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää kuntalain 89 :n

Lisätiedot

Kokoustila Porina 19.4.2011

Kokoustila Porina 19.4.2011 Vinkkejä työntekijän valintaan Kokoustila Porina 19.4.2011 KAJO-keskus Polkuja yrityksiin- projekti Näkökulma: Työllistämistuella työllistävät järjestöt Valmistautuminen Paikka auki hyvissä ajoin (itse

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 25 19.01.2015. 25 Asianro 8193/01.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 25 19.01.2015. 25 Asianro 8193/01.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 115 16.12.2014 25 Asianro 8193/01.01.00/2014 Tehtävien lakkauttaminen ja virkojen perustaminen perusturvan palvelualueella 1.1.2015

Lisätiedot