Arviointi Isojoen Koulukolmiossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arviointi Isojoen Koulukolmiossa"

Transkriptio

1 Arviointi Isojoen Koulukolmiossa Aikaisemmilla luokka-asteilla oppilasta arvioidaan sanallisesti ja numeroilla. Lisäksi vanhemmat saavat ajankohtaista tietoa lapsensa koulunkäynnistä arviointikeskusteluissa. Neljännen luokan keväältä alkaa numeroarviointi. Yleiset periaatteet Perusopetuslain mukaisesti koulussa oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään oppilaan edellytyksiä itsearviointiin siten, että aiemmin tässä opetussuunnitelmassa mainitut tavoitteet saavutettaisiin. Oppilaan arvioinnilla on kaksi erilaista tehtävää: - opintojen ohjaaminen ja kannustaminen, jota kutsutaan arvioinniksi opintojen aikana ja sen tulee perustua oppilaan omaan oppimis- ja kasvamisprosessiin, sen lähtökohtaan ja tavoitteisiin, jotka ovat opetusta ja opintoja suunniteltaessa johdettu opetussuunnitelmasta. Tätä arviointia voidaan käyttää 7:nen ja osittain 8:nen luokan opintojen arvioinnissa. - päättöarviointi, jonka perusteella oppilaat valikoituvat jatko-opintoihin. Tämän arvioinnin on oltava kansallisesti vertailukelpoista ja siinä oppilaita on kohdeltava tasavertaisesti. Päättöarvioinnin on perustuttava perusopetuksen tavoitteisiin, eikä oppilaan vertaamiseen omaan edistymiseensä. Päättöarviointikriteerejä pyritään lähestymään jo 8:nen luokan kevätarvioinnissa ja sovelletaan 9:nen luokan arvioinnissa. Arvioinnin kohteena tulee olla myös oppilaan oppimistulosten lisäksi myös hänen työskentelynsä ja koko oppimisprosessi. Koulun tehtävään kuuluu myös käytöksen arviointi. Arvioinnin muodot Oppilaan opintojen edistymisestä ja työskentelystä sekä käyttäytymisestä annetaan oppilaalle ja hänen huoltajalleen tietoa vähintään 4 kertaa vuodessa jaksojen vaihtumisen yhteydessä. Tietoja voidaan antaa todistuksilla jouluna ja keväällä, vapaamuotoisilla tiedotteilla ja/ tai suullisesti syys- ja kevätlukukaudella. Koulussa on käytössä 7 9 luokilla osittainen nelijaksojärjestelmä, jolloin oppilas saa todistuksen jouluna ja keväällä. Tällöin todistuksesta ilmenee oppilaan jaksojen aikana suorittamat kurssit ja kurssiarvosanat. Lukuvuoden viimeisessä, eli lukuvuositodistuksessa ilmenee oppilaan seuraavalle vuosiluokalle siirtyminen, oppilaan saamat ehdot, sekä luokalle jääminen.

2 Isojoen Koulukolmion luokilla 6 9 käytetään numeroarvostelua, paitsi niissä valinnaisaineissa, joiden pituus ei ole vähintään 2 vuosiviikkotuntia, jolloin todistukseen tulee merkintä erinomaisesti suoritettu, hyvin suoritettu, suoritettu tai hylätty. Numeroarvostelua voi täydentää myös sanallinen arvio. Päättöarvioinnin kriteerien avulla arvioidaan ensisijaisesti sitä, kuinka hyvin oppilas on saavuttaa ja hallitsee peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa kuvatut oppiaineen sisällöt. Pakollisten aineiden arvostelussa käytetään asteikkoa 4 10 ja valinnaisaineissa, mitkä arvostellaan numeroin asteikkoa Päättöarvioinnin vaatimukset on laadittu siten, että oppilaan oppimistulokset vastaavat oppiaineen päättöarvioinnissa arvosanaa: erinomainen ( 10 ) mikäli hän ylittää lähes kaikkien oppiaineen kriteereiden edellyttämän osaamisen tason ja tämän lisäksi hän osoittaa erityistä harrastuneisuutta oppiaineen aihepiiriä kohtaan kiitettävä ( 9 ) mikäli hän ylittää useimpien oppiaineen kriteerien edellyttämän osaamisen tason hyvä ( 8 ) mikäli hän osoittaa keskimäärin oppiaineen kriteereiden edellyttämää osaamista; joidenkin kriteerien saavuttamatta jäämisen voi kompensoida muiden kriteerien tason ylittäminen tyydyttävä ( 7 ) mikäli hän osoittaa osaamista, jota useimmat oppiaineen kriteerit edellyttävät kohtalainen ( 6 ) mikäli hän osoittaa joidenkin oppiaineen kriteerien edellyttämää osaamista välttävä ( 5 ) mikäli hän pyrkii oppiaineen tavoitteiden saavuttamiseen, vaikka pystyy osoittamaan vain jossain määrin kriteerien edellyttämää osaamista

3 hylätty ( 4 ) Kurssin suorittaminen ja uusiminen Arvostelu opintojen aikana perustuu sekä oppilaan tietojen että hänen työskentelynsä arviointiin. Miten painotus jakautuu, riippuu kunkin oppiaineen luonteesta. Oppilaalle selvitetään kurssin alussa kyseisen kurssin arvosteluperiaatteet, jotka ovat näkyvissä myös jokaisen yhteisen oppiaineen tavoitteiden ja sisältöjen yhteydessä. Mikäli oppilas saa päättyvästä kurssista arvosanan hylätty (4), on hänellä mahdollisuus yhteen uusintakuulusteluun välittömästi kurssin päätyttyä. Rehtori voi oppilaan ja/tai hänen huoltajansa anoessa, neuvoteltuaan opettajan kanssa, antaa erityisen painavasta syystä mahdollisuuden arvosanan korottamiseen. Vuosiluokalta siirtyminen, ehdot ja vuosiluokalle jääminen Vuosiluokan jokaisen oppiaineen oppimäärän hyväksyttävästi suorittanut oppilas siirretään lukuvuoden päättyessä seuraavalle vuosiluokalle. Hylätty suoritus yhdessä oppiaineessa merkitsee ehtoja ja kahdessa tai useammassa oppiaineessa vuosiluokalle jäämistä. Mikäli kuitenkin arvioidaan, että oppilas kykenee selviytymään seuraavan luokan opinnoista hyväksyttävästi hylätyistä suorituksista huolimatta, voidaan oppilas siirtää seuraavalle luokalle rehtorin ja oppilaan opettajien yhteisellä päätöksellä. Oppilas voidaan myös jättää luokalle, jos se katsotaan yleisen koulumenestyksen vuoksi tarpeelliseksi, vaikka oppilaalla ei olisikaan hylättyjä suorituksia. Luokalle jättämisestä päättävät rehtori ja oppilaan opettajat yhdessä. Tällöin on vanhemmilla oikeus tulla kuulluksi asiassa. Oppilas voi jäädä luokalle myös siinä tapauksessa, että vanhemmat sitä pyytävät. Vuosiluokalle jäävän oppilaan suoritukset raukeavat. Oppilas voi suorittaa saamansa ehdot yhden kerran kesäkuun aikana. Oppilaan huoltaja voi kahden kuukauden kuluessa arvioinnista tiedon saatuaan pyytää luokalle jäämistä koskevan päätöksen tai päättöarvioinnin uusimista. Pyyntö tehdään rehtorille. Uudesta arvioinnista päättävät koulun rehtori ja oppilaan opettajat yhdessä. Jos huoltaja on tyytymätön uuteen arviointiin tai ratkaisuun, jolla pyyntö on hylätty, huoltaja voi pyytää arvioinnin oikaisua lääninhallitukselta.

4 Päättötodistuksen arvosanojen määräytyminen Kun oppilas on hyväksyttävästi suorittanut koko peruskoulun oppimäärän, hän saa päättötodistuksen, johon liitetään myös arviointi suoritetuista valinnaiskursseista. Todistuksen arvosanojen on oltava kansallisesti vertailukelpoisia ja kohdeltava oppilaita tasavertaisesti. Päättöarvioinnin on perustuttava perusopetuksen tavoitteisiin. Päättöarvioinnin yleiset kriteerit on esitetty aiemmin sekä ainekohtaiset kriteerit kunkin oppiaineen arviointikriteerien kohdalla. Päättöarvosana annetaan koko perusopetuksen aikana osoitettujen tietojen ja taitojen perusteella. Jos oppilaalla on viimeisen vuosiluokan päättyessä yhdessä tai useammassa oppiaineessa hylättyjä arvosanoja tai kursseja, saa hän lukukausitodistuksen ja suoritettuaan kyseiset aineet hyväksyttävästi päättötodistuksen. Oppilaan itsearviointi Itsearvioinnin tarkoituksena on tukea itsetuntemuksen kasvua, kehittää opiskelutaitoja sekä auttaa oppilasta ymmärtämään opiskelemansa syvällisesti. Itsearvioinnissa oppilas asettaa itselleen tavoitteen ja sitten arvioi sen toteutumista. Tässä vaiheessa on tärkeää, että oppilas ymmärtää omat mahdollisuutensa. Käytännössä itsearviointi voidaan toteuttaa siten, että oppilas merkitsee kirjallisesti tavoitteensa pakollisissa aineissa ja keinot, millä hän pyrkii asettamaansa tavoitteeseen. Tämä voisi tapahtua ensimmäisen jakson jälkeen syyslukukaudella. Kurssien vaihtuessa oppilas, opettaja ja vanhemmat voivat arvioida tavoitteiden toteutumista ja miettiä keinoja paremman tuloksen saamiseksi. Työskentelyn arvioinnin perusteet ja arviointitapa Työskentelyn arvioinnissa otetaan huomioon, miten vastuullisesti ja oma-aloitteisesti oppilas työskentelee ja miten hän toimii yhteistyössä muiden kanssa. Erityisesti kiinnitetään huomiota siihen, miten oppilas osaa yhdistää työskentelytaitojen eri osa-alueet luontevaksi oppimisprosessiksi. Työskentelyn eri osa-alueita ovat muun muassa osallistuminen oppitunnin etenemiseen, tunnilla annettujen tehtävien tekeminen, ryhmätöiden ja erilaisten projektien suorittaminen, kotitehtävien tekeminen jne.

5 Käyttäytymisen arviointi ja arviointitapa Käyttäytymisen arvioinnin tehtävänä on ohjata oppilaan kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Käyttäytymisen arviointi on jatkuvaa ja luonnollinen osa koulun päivittäistä työtä. Käyttäytyminen arvioidaan oppilaan, hänen huoltajansa ja koulun henkilökunnan yhteistyönä. Käyttäytymisen arvioinnin perusteina on mm. hyvien tapojen kunnioittaminen, oppituntien rauhallisuuden takaaminen, oppilastovereita ja opettajia kohtaan asiallinen käyttäytyminen ja koulun järjestyssääntöjen noudattaminen sekä ympäristön viihtyisyydestä huolehtiminen. Käyttäytyminen arvioidaan numeroin 4 10 asteikolla lukukausitodistuksissa. Numeroarvioinnin lisäksi tai yhteydessä voidaan käyttää myös sanallista arviointia. Numeroarvostelu merkitään todistukseen, sanallinen arvio todistuksen liitteeseen. Käyttäytymisen arviota ei merkitä numeroin ero- eikä päättötodistukseen, mutta haluttaessa sanallinen arvio voidaan antaa päättötodistuksen erillisenä liitteenä. Koulun ja kodin yhteistyö arvioinnissa Oppilaan huoltaja saa allekirjoitettavakseen kaksi lukukausitodistusta, joista ilmenee oppilaan jaksojen aikana suorittamien kurssien arvostelut. Lisäksi hän saa allekirjoitettavakseen myös kaksi oppilaan kirjallista itsearviointia, joissa näkyy myös opettajan arviointi oppilaan työskentelystä ja tavoitteiden realistisuudesta. Opettajalla on myös velvollisuus käydä henkilökohtaisia keskusteluja huoltajan kanssa oppilaan arviointia ja hänen menestystään koskevissa kysymyksissä, mikäli huoltaja näin haluaa.