intermodaalikuljetusten näkökulmasta Suomessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "intermodaalikuljetusten näkökulmasta Suomessa"

Transkriptio

1 KombiSuomi Konttiliikenne ja sen tulevaisuus intermodaalikuljetusten näkökulmasta Suomessa tutkija Tommi Mäkelä

2 2 Viitekehys ja lähtökohdat Yleisen Teollisuusliiton toimeksiannosta osana KombiSuomi-hanketta tavoitteena kartoittaa konttikuljetusten näkymiä, kehityssuuntia ja tavaravirtoja Suomen näkökulmasta toteutettu keskeisiltä osiltaan haastattelututkimuksena loka-joulukuussa 2008 yhtymäkohtia y kartoitukseen yhdistettyjen yj kuljetusten lähitulevaisuuden potentiaalista ja potentiaalisista yhteysväleistä Suomessa (TTY 2008)

3 3 Haastattelut

4 4 Yhteenveto Konttialalla ei ole yhtenäistä näkemystä rautatiekuljetusten hyödyntämisen ja sisämaan terminaalien tarpeesta tai eduista Suomessa. Rautatiekuljetukset nähdään kuitenkin useissa tapauksissa ainakin potentiaalisena mahdollisuutena tehostaa toimintaa. Sisämaanterminaalin ja siihen liittyvän konttivarikon luomiseksi saattaa löytyä riittävästi sitoutuneita tahoja ja tavaravirtoja. Sisämaanterminaalin toiminta lienee mahdollista käynnistää muutaman vuoden kuluessa kehittämispäätöksestä. Tavoitteena tulee olla mahdollisimman yksinkertainen ja matalan kustannustason toimintamalli ja infrastruktuuri, jossa yhdistyy tarpeen mukaan erilaisten suuryksiköiden kuljettaminen.

5 5 Konttiliikenteen markkinat Valtameriliikenteen ISOkontit ja Euroopan-liikenteen kontit ovat eri tuotteita eri markkinoilla. Molemmat hyödyntävät samoja kontinkäsittely- järjestelmiä ja maapuolen kuljetusratkaisuja. Miksi kontti? Kontti tarjoaa kustannustehokkaan ja joustavan kuljetusketjun, joka kattaa koko maailman. Alalla on useita palveluntarjoajia, mikä mahdollistaa asiakkaan näkökulmasta kilpailukykyiset hinnat, kuljetusvaihtoehdot ja -reitit. Kontti soveltuu hyvin eri kuljetusmuotoihin ja tukee luonnostaan intermodaalisia kuljetusratkaisuja.

6 Konttiliikenteen eri tuotteet ja palvelut 6 maailmanlaajuinen valtamerikonttiliikenne konttivarustamot feeder-liikenne ISO 40 ft, 20 ft Euroopan-konttiliikenne shortsea-konttioperaattorit varustamon omat yhteydet 45 ft palletwide highcube erikoiskonttiliikenne, kuten säiliö- kuljetukset ja irtotavarakuljetukset kokonaispalvelut osana asiakkaiden tuotantoprosesseja erikoiskontit, joita ei yleensä käytetä kappaletavaraliikenteessä

7 Tiedot Suomen konttikuljetusvirroista 7 ei kattavaa julkista tietoa, pidetään osittain liikesalaisuuksina meriliikenne satamien kautta Merenkulkulaitoksen (ja Satamaliiton) tilastot satamittain rajanylittävät rautatiekuljetukset tiedot VR:ltä maakuljetukset Suomessa tiekuljetuksista ei kattavaa tietoa rautatiekuljetukset pääosin VR:n sisäistä tietoa satamissa kontitettavien tuotteiden kuljetusketjut pääosin kuljetustenantajien ja satamaoperaattorien sisäistä tietoa

8 Suomen ja ulkomaiden väliset merikuljetukset kuljetusvälineissä ja -yksiköissä vuonna 2007 Lähde: Merenkulkulaitos 8 Tuonti 2007 t Vienti 2007 t Tornio Kemi Tuonti 2007 yksikköä Vienti 2007 yksikköä Tornio Kemi Tuontitransito 2007 t Vientitransito 2007 t Oulu Oulu kuorma-autot perävaunut kontit rautatievaunut muut yksiköt Pietarsaari Kokkola Raahe Suomen satamat yhteensä kuorma-autot perävaunut kontit tyhjät kontit rautatievaunut muut yksiköt Pietarsaari Kokkola Raahe Suomen satamat yhteensä kuorma-autot perävaunut kontit rautatievaunut muut yksiköt transito yhteensä Kokkola Vaasa Vaasa Vaasa Suomen satamat yhteensä 2,4 milj. t yksiköissä (34 % transitosta) Rauma Pori Uusikaupunki 28,1 milj. t (27 % kokonaisliikenteestä) Rauma Pori Uusikaupunki 1,9 milj. yksikköä Lappeenranta Naantali Eckerö Maarianhamina Långnäs Turku Hanko Helsinki Kotka Hamina Naantali Eckerö Maarianhamina Långnäs Turku Hanko Helsinki Kotka Hamina Turku Hanko Helsinki Kotka Hamina tavaramäärä yksiköiden lukumäärä transitoliikenne

9 Käytettävien satamien määräytyminen 9 Käytännössä teollisuuden erityisesti metsäteollisuuden kuljetusratkaisut ja omistukset satamaoperoinnissa määrittävät keskeisimmät käytettävät satamat Helsingin ohella. Kilpailu satamien välillä ja satamien sisällä on asiakkaiden näkökulmasta etu kuten myös kilpailu konttikuljetuspalveluissa. t l l i Varustamo pyrkii yleensä minimoimaan maakuljetukset ja käyttämään asiakkaan lähellä sijaitsevaa satamaa.

10 Konttiliikenteen asiakkaat ja kuljetusten ohjaus 10 Konttimääriltään iltää merkittäviä iä lähettäviä tai vastaanottavia asiakkaita tai paikkoja on melko vähän. Ne liittyvät valtaosin teollisuuden keskeisten toimialojen kuljetuksiin. Loppuasiakkaiden ohella tai sijaan merkittäviä toimijoita kuljetusten ohjauksessa ovat myös huolintaliikkeet konttioperaattorit ja niiden alihankkijat jotkut kuljetusyritykset tai kontteja käsittelevät tahot. Tuonnissa konttien kuljetusmatkat ovat Suomessa tyypillisesti selvästi lyhyempiä kuin viennissä.

11 Konttiliikenteen asiakkaat ja kuljetusten ohjaus 11 Tuonti huomattava osa huolintaliikkeiden ohjauksessa joitakin suuria tuojia, jotka vastaavat itse kuljetusten järjestämisestä lisäksi kaupan keskusliikkeet Vienti metsäteollisuus selvästi suurin toimija ij suurimmat yritykset ohjaavat kymmenien tuhansien TEU-yksiköiden konttivirtoja muiden yritysten konttiliikennemäärät ovat selvästi pienempiä muut toimialat suurimmilla toimijoilla muutamien tuhansien TEUyksiköiden virtoja useimmilla kontteja käyttävillä yrityksillä korkeintaan muutaman sadan TEU:n konttimääriä pienet vientiasiakkaat hoitavat konttikuljetuksensa suurelta osin huolintaliikkeiden kautta

12 Transitoliikenteen luonne ja näkymät 12 kontit kulkevat Suomesta itään kuormattuina tyhjät kontit palaavat takaisin Suomen kautta etu suomalaisille vientiasiakkaille niin konttien saatavuuden kuin kustannustenkin kannalta Suomi säilynee yhtenä transitoreittinä, vaikka markkinat muuttuvat Suomessa toimiva ja tehokas logististen palvelujen infrastruktuuri

13 13 Kontit ja rautatiet Useilla alan toimijoilla on kokemusta rautateiden hyödyntämisestä Manner-Euroopassa. Suomessa ei ole päästy riittävän kustannustehokkaisiin tai aikatauluiltaan sopiviin ratkaisuihin konttikuljetuspalveluissa, joissa rautateillä olisi runkokuljetusrooli. Keskitetymmät runkovirrat ja solmupisteiden kehittäminen toisivat uusia mahdollisuuksia rautatiekuljetusten hyödyntämiseen. Myös synergiaa eri yksiköiden ja niiden kuljetuspalvelujen välille? Rautatiekuljetusten hyödyntämisen näkökulmasta konttiliikenne ja pyörällisten yksiköiden liikenne ovat Suomessa tällä hetkellä suurelta osin erillisiä markkinoita.

14 14 Rautatiekonttikuljetukset Suomessa Suomen nykyiset yhdistetyt kuljetukset toimivat pyörällisten yksiköiden, erityisesti ajoneuvoyhdistelmien ehdoilla. Kontit kulkevat rautateitse Suomessa valtaosin vaunukuormaliikenteen luonteisesti. Tavaraa kuljetetaan vain toiseen suuntaan. Suurin osa konteista kuormataan ja puretaan sisämaassa vaunun päällä. Rautatiekuljetus on nykyään yleensä aikataulu- ja kustannus- syistä käytännössä mahdollinen vain, kun asiakkaalla on raideyhteys. Laajamittaisinta konttien kuljettamista ovat tällä hetkellä tyhjien konttien siirrot satamien välillä. Idänliikenteessä on myös konttien kokojunaliikennettä, mutta vähän verrattuna Siperian-radan konttiyhteyksien huippuaikoihin. Haasteina ovat kokonaispalvelun sujuvuus ja kustannukset.

15 Sisämaanterminaalin haasteet ja mahdollisuudet 15 Konttiliikenteen t solmupisteinä i Suomessa toimivat i t tällä hetkellä lähes pelkästään satamat. Myös konttivarikkotoiminta, joka on keskeinen osa konttien hallintaa, on keskittynyt y satamiin. Sisämaanterminaalin toteuttamisen kannalta ratkaisevan hyödyn arvioidaan voivan syntyä tyhjien konttien siirtojen vähentymisestä. Tämä tarjoaisi keinon vähentää kustannuksia ja nopeuttaa konttikiertoa. Alalla ei ole yhtenäistä näkemystä tällaisen terminaalitoiminnan tarpeellisuudesta. Terminaalitoiminta voi liittyä myös kuormattujen konttien ja muiden yksiköiden kuljetuksiin, mikä tarjoaa synergiamahdollisuuksia ja volyymietua. Konttivarikkotoiminta nähdään myös laajamittaisen rautatiekuljetusten hyödyntämisen edellytyksenä.

16 Idea intermodaalikuljetusten verkostosta ja solmupisteistä, jossa erilaiset yksikkökuljetukset tukevat toisiaan 16 (hahmotelma sitoumuksetta, vrt. visio )

17 Sisämaanterminaalin paikka ja toimivuuden lähtökohdat 17 Teoriassa mahdollisiksi sisämaan konttiterminaalin sijaintipaikoiksi mainittiin haastatteluissa useimmin Tampere joissain tapauksissa ssa Kerava, a, Jyväskylä y ä tai Kuopio o idänliikenteessä Kouvola Oulu, jos pohjoisen konttiliikennettä kulkee etelän satamien kautta. Sisämaan konttivarikon tulisi käsitellä kaikkien keskeisten konttioperaattoreiden kontteja. Ainakin valtamerikonttien omistajien keskuudessa näyttäisi olevan valmiutta sisämaan varikon hyödyntämiseen, mutta ne tuskin edistävät asiaa oma-aloitteisesti. Uuden varikon perustaminen lisää riskiä, että virrat hajautuvat entisestään ja konttikierto hidastuu. Nykyisin keskitetyimmin toimivat tahot ovat melko kriittisiä mahdollista uutta solmupistettä kohtaan. Idänliikenteessä ei ole tällä hetkellä keskitetystä sisämaanterminaalista hyötyviä tuotteita. Kouvolan rooli sisämaan konttiterminaalina perustui Kaukoidänliikenteeseen Siperian-radan kautta.

18 (S)WO(T) ( ) Miksi vielä ei ole tapahtunut juuri mitään? 18 Kuorma-autokuljetus on erittäin joustava ja hinnaltaan kilpailukykyinen kuljetusmuoto. Välitöntä tarvetta tai halua intermodaalikuljetusten kehittämiseen Suomen sisällä ei ole laajasti ollut. Rautatieliikenteessä on Suomessa voitu keskittyä suurten teollisuusasiakkaiden palvelemiseen. Suuryksikkökuljetusten kehitystä ei ole nähty strategisena mahdollisuutena yhdistettyjen kuljetusten kehittämisestä huolimatta. Tarvitaan edelläkävijöitä, joilla on kykyä ennakoida tulevaisuuden muutoksia ja resursseja kehittää uusia toimintamalleja. Globaali ja eurooppalainen kehitys määrittelee suuryksiköiden käytön reunaehdot, mutta Suomessa voidaan vaikuttaa ratkaisevasti siihen, miten täällä toimitaan kilpailukykyisesti osana kansainvälisiä logistisia ketjuja ja asiakkuuksien hallintaa.

19 19 Yhteenveto Konttialalla ei ole yhtenäistä näkemystä rautatiekuljetusten hyödyntämisen ja sisämaan terminaalien tarpeesta tai eduista Suomessa. Rautatiekuljetukset nähdään kuitenkin useissa tapauksissa ainakin potentiaalisena mahdollisuutena tehostaa toimintaa. Sisämaanterminaalin ja siihen liittyvän konttivarikon luomiseksi saattaa löytyä riittävästi sitoutuneita tahoja ja tavaravirtoja. Sisämaanterminaalin toiminta lienee mahdollista käynnistää muutaman vuoden kuluessa kehittämispäätöksestä. Tavoitteena tulee olla mahdollisimman yksinkertainen ja matalan kustannustason toimintamalli ja infrastruktuuri, jossa yhdistyy tarpeen mukaan erilaisten suuryksiköiden kuljettaminen.

Konttiliikenne ja sen tulevaisuus intermodaalikuljetusten näkökulmasta Suomessa

Konttiliikenne ja sen tulevaisuus intermodaalikuljetusten näkökulmasta Suomessa Liikenne- ja kuljetusjärjestelmät. Työraportti 14 Tommi Mäkelä Konttiliikenne ja sen tulevaisuus intermodaalikuljetusten näkökulmasta Suomessa Tampere 2009 Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenne- ja

Lisätiedot

Mikä merkitys yhdistetyillä kuljetuksilla on Suomen kuljetusjärjestelmässä 5 10 vuoden kuluttua?

Mikä merkitys yhdistetyillä kuljetuksilla on Suomen kuljetusjärjestelmässä 5 10 vuoden kuluttua? Mikä merkitys yhdistetyillä kuljetuksilla on Suomen kuljetusjärjestelmässä 5 10 vuoden kuluttua? Saatesanat Seuraava teksti on kirjoitettu Väylät ja Liikenne 2008 -tapahtumassa Tamperetalossa 9.10.2008

Lisätiedot

Rautatieinfrastruktuurin kehitystarpeet suuryksikkökuljetusten

Rautatieinfrastruktuurin kehitystarpeet suuryksikkökuljetusten A 11/2006 Rautatieinfrastruktuurin kehitystarpeet suuryksikkökuljetusten yleistyessä Tommi Mäkelä Jarkko Rantala Heikki Liimatainen Ratahallintokeskuksen julkaisuja A 11/2006 Rautatieinfrastruktuurin kehitystarpeet

Lisätiedot

Katsaus Intermodaalikuljetusten käsitteisiin

Katsaus Intermodaalikuljetusten käsitteisiin Katsaus Intermodaalikuljetusten käsitteisiin Jorma Rytkönen Tommy Ulmanen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Merenkulku ja Logistiikka Kotka 2009 Tiivistelmä Tämä raportti on nk. Feasibility - Tyyppinen selvitys

Lisätiedot

Vuosaaren sataman vaikutukset Etelä-Suomen logistiikkaan

Vuosaaren sataman vaikutukset Etelä-Suomen logistiikkaan LOLLI - Log istiikan osaamisen laaj entaminen liittouman alueella RAPORTTEJA 3:2:7 2004 Vuosaaren sataman vaikutukset Etelä-Suomen logistiikkaan Tarveselvitys vaikutuksista yrityksiin ja alueisiin Antti

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN MAHDOL- LISUUDET TAVARAKULJETUK- SISSA JÄMSÄN SEUDULLA ESISELVITYS

RAIDELIIKENTEEN MAHDOL- LISUUDET TAVARAKULJETUK- SISSA JÄMSÄN SEUDULLA ESISELVITYS RAIDELIIKENTEEN MAHDOL- LISUUDET TAVARAKULJETUK- SISSA JÄMSÄN SEUDULLA ESISELVITYS Päivämäärä 28/05/2013 Laatijat Tuomo Pöyskö & Antti Heikkinen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 OULU P +358 20 755 7070 F

Lisätiedot

Logistiikan kehityskuva 13.10.2014. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava

Logistiikan kehityskuva 13.10.2014. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Logistiikan kehityskuva 13.10.2014 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava 1 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ JOHDANTO A. Lähtökohdat... 7 1. Nykytila ja kehitys... 7 1.1 Uudenmaan kansainvälinen asema... 7 1.2 Satamat ja

Lisätiedot

Kempeleen ja Limingan kunnat

Kempeleen ja Limingan kunnat Kempeleen ja Limingan kunnat Esiselvitys 24.3.2014 tarkistettu 2.4.2014 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy / Kai Tolonen SISÄLLYSLUETTELO... 1 SISÄLLYSLUETTELO... 2 ESIPUHE... 4 LÄHTÖKOHDAT... 5 LOGISTIIKAN

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. BGLC- ja NECL II- hankkeiden yhteenvetoselvitys

Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. BGLC- ja NECL II- hankkeiden yhteenvetoselvitys Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 11.10.2013 2 (34) SISÄLTÖ 1 KULJETUSKÄYTÄVÄT... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Kuljetuskäytävät Etelä-Pohjanmaalla... 4 2 KULJETUSVIRRAT KULJETUSMUODOITTAIN... 7

Lisätiedot

Seinäjoen seudun yhdistetyt kuljetukset. Tarveselvitys

Seinäjoen seudun yhdistetyt kuljetukset. Tarveselvitys Seinäjoen seudun yhdistetyt kuljetukset Tarveselvitys Raporttiluonnos 15.11.2010 Kannen kuvat: Liidea Oy (Oulun Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaali) SISÄLTÖ 1 Alkusanat... 5 2 Työn tavoitteet

Lisätiedot

Terminaalit ja logistiikkakeskukset toimitusketjussa. Puutavaralogistiikan kehittämishaasteita 14.6.2007 Jani Granqvist

Terminaalit ja logistiikkakeskukset toimitusketjussa. Puutavaralogistiikan kehittämishaasteita 14.6.2007 Jani Granqvist Terminaalit ja logistiikkakeskukset toimitusketjussa Puutavaralogistiikan kehittämishaasteita Jani Sisältö Määritelmiä Terminaalitoiminta Terminaalitrendejä Euroopassa Saksa Suomi Kuljetusmuodot Haasteet,

Lisätiedot

Suomen konttikuljetukset meritse

Suomen konttikuljetukset meritse Merenkulkulaitoksen julkaisuja 4/2008 Suomen konttikuljetukset meritse Helsinki 2008 ISBN 978-951-49-2141-4 ISSN 1456-7814 Merenkulkulaitoksen julkaisuja 4/2008 Suomen konttikuljetukset meritse Helsinki

Lisätiedot

Suuryksikkökuljetusten toimintaedellytykset rautatieliikenteen liikennepaikoilla

Suuryksikkökuljetusten toimintaedellytykset rautatieliikenteen liikennepaikoilla Suuryksikkökuljetusten toimintaedellytykset rautatieliikenteen liikennepaikoilla Timo Välke, Liikennevirasto 11.02.2015 Esityksen sisältö 1. Selvityksen tavoitteet ja sisältö 2. Suuryksiköihin perustuva

Lisätiedot

Yhdistetyt kuljetukset. Julkisten organisaatioiden rooli ja vaikutusmahdollisuudet

Yhdistetyt kuljetukset. Julkisten organisaatioiden rooli ja vaikutusmahdollisuudet Yhdistetyt kuljetukset Julkisten organisaatioiden rooli ja vaikutusmahdollisuudet Julkaisuja 32/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus

Lisätiedot

SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLINEN KULJETUSLOGISTIIKKA Yrityshaastattelut

SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLINEN KULJETUSLOGISTIIKKA Yrityshaastattelut TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU B 135 2006 SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLINEN KULJETUSLOGISTIIKKA

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKKASTRATEGIA JA LOGISTIIKAN KEHITTÄMISOHJELMA

POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKKASTRATEGIA JA LOGISTIIKAN KEHITTÄMISOHJELMA POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKKASTRATEGIA JA LOGISTIIKAN KEHITTÄMISOHJELMA Pohjois-Pohjanmaan liitto Lapin liitto Kainuun maakunta kuntayhtymä Keski-Pohjanmaan liitto POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKKASTRATEGIA JA

Lisätiedot

Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan. raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta

Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan. raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta Logistiikan toimialavuoropuhelu 31.10.2006 Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta

Lisätiedot

Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi

Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi PORI PARKANO HAAPAMÄKI-RADAN UUDELLEENAVAAMISEN ARVIOINTI TIIVISTELMÄ Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi on osa laajempaa

Lisätiedot

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Logistiikkaselvitys Ilkka Salanne ja Sanni Rönkkö 16.9.2014 2 (30) 16.9.2014 SISÄLTÖ 1 TOTEUTTAMINEN... 3 2 LOGISTIIKAN TAUSTA JA NYKYTILA... 4 2.1 Elinkeinoelämä... 4 2.2 Liikenneyhteydet... 9 2.3 Logistiikka-alueet

Lisätiedot

Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma. Tavaraliikenne ja logistiikka

Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma. Tavaraliikenne ja logistiikka Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma Tavaraliikenne ja logistiikka 1.11.2005 ESIPUHE Päijät-Hämeen maakunnassa käynnistettiin liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen vuoden 2004 lopulla. Suunnittelu

Lisätiedot

Uudenmaan liiton julkaisuja E 136-2014 LOGISTIIKAN KEHITYSKUVA. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava

Uudenmaan liiton julkaisuja E 136-2014 LOGISTIIKAN KEHITYSKUVA. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Uudenmaan liiton julkaisuja E 136-2014 LOGISTIIKAN KEHITYSKUVA Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Uudenmaan liiton julkaisuja E 136-2014 ISBN 978-952-448-401-5 ISSN 2341-8885 Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

SUPERTERMINAALI. 6. lokakuuta

SUPERTERMINAALI. 6. lokakuuta SUPERTERMINAALI 6. lokakuuta 2010 ELLO on Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittama hanke, jonka tavoitteena on kehittää Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukykyä. Hankkeessa luodaan kansainvälinen

Lisätiedot

NECL-II, Loppuraportti, Activity 3.7 IP: SEEK, PP: Kaskinen. NLC SEINÄJOKI - Intermodaali logistiikkakeskus 2013, Elokuu

NECL-II, Loppuraportti, Activity 3.7 IP: SEEK, PP: Kaskinen. NLC SEINÄJOKI - Intermodaali logistiikkakeskus 2013, Elokuu NECL-II, Loppuraportti, Activity 3.7 IP: SEEK, PP: Kaskinen NLC SEINÄJOKI - Intermodaali logistiikkakeskus 2013, Elokuu NORTH EAST CARGO LINK II INTERREG NLC SEINÄJOKI - HANKEYHTEENVETO 2 3 ESIPUHE Nordic

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 44/2005 Liikenne. Rautatiekuljetusten kilpailukyky Suomessa

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 44/2005 Liikenne. Rautatiekuljetusten kilpailukyky Suomessa LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 44/2005 Liikenne Rautatiekuljetusten kilpailukyky Suomessa Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2005 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 10.5.2005 Tekijät

Lisätiedot

A 5/2008 Perussolmuratapihojen merkitys ja näkymät osana kuljetusjärjestelmää

A 5/2008 Perussolmuratapihojen merkitys ja näkymät osana kuljetusjärjestelmää A 5/2008 Perussolmuratapihojen merkitys ja näkymät osana kuljetusjärjestelmää Tommi Mäkelä Ratahallintokeskuksen julkaisuja A 5/2008 Perussolmuratapihojen merkitys ja näkymät osana kuljetusjärjestelmää

Lisätiedot

ELLO WP 3. Vientiteollisuuden tulevaisuuden näkymät Haastatteluraportti 9.11.2010. Marja Mattila. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

ELLO WP 3. Vientiteollisuuden tulevaisuuden näkymät Haastatteluraportti 9.11.2010. Marja Mattila. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Marja Mattila Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus CEMAT ELLO WP 3 Vientiteollisuuden tulevaisuuden näkymät Haastatteluraportti 9.11.2010 Aalto-yliopiston Pienyrityskeskus

Lisätiedot

Etelä-Suomen lääninhallitus Kouvolan alueellinen palveluyksikkö

Etelä-Suomen lääninhallitus Kouvolan alueellinen palveluyksikkö Etelä-Suomen lääninhallitus Kouvolan alueellinen palveluyksikkö Logistiset toiminnot, työllisyyden pullonkaulat ja koulutustarpeiden ennakointi -projektin loppuraportti Euroopan sosiaalirahasto Tavoite

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ TAVARALIIKENTEEN VAPAUTTAMINEN KILPAILULLE SUOMEN RAUTATEILLÄ. Selvitys vaikutuksista

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ TAVARALIIKENTEEN VAPAUTTAMINEN KILPAILULLE SUOMEN RAUTATEILLÄ. Selvitys vaikutuksista LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ TAVARALIIKENTEEN VAPAUTTAMINEN KILPAILULLE SUOMEN RAUTATEILLÄ Selvitys vaikutuksista 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ JA RAUTATIETOIMIALAN KEHITYS

Lisätiedot

Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi

Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi LUONNOS Sivu 1 (22) Liikenne 2030 johtoryhmä Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi Liikenteen visio 2030 Liikenteen tavoitteellinen palvelutaso 2030 Missä olemme nyt Tulevaisuuden haasteita Uusia keinoja

Lisätiedot

15.12.2011. Liikennejärjestelmän nykytilakatsaus liikennepoliittisen selonteon tausta-aineistoksi

15.12.2011. Liikennejärjestelmän nykytilakatsaus liikennepoliittisen selonteon tausta-aineistoksi 15.12.2011 Liikennejärjestelmän nykytilakatsaus liikennepoliittisen selonteon tausta-aineistoksi 3 Sisältö JOHTOPÄÄTÖKSET 5 1 LIIKENTEEN MERKITYS YHTEISKUNNASSA 6 1.1 Liikenteen kustannukset 6 1.2 Alue-

Lisätiedot