Suuryksikkökuljetusten toimintaedellytykset rautatieliikenteen liikennepaikoilla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suuryksikkökuljetusten toimintaedellytykset rautatieliikenteen liikennepaikoilla"

Transkriptio

1 Suuryksikkökuljetusten toimintaedellytykset rautatieliikenteen liikennepaikoilla Timo Välke, Liikennevirasto

2 Esityksen sisältö 1. Selvityksen tavoitteet ja sisältö 2. Suuryksiköihin perustuva kuljetusjärjestelmä 3. Näkemykset suuryksiköiden käytöstä 4. Aluevaraukset liikennepaikoilla 5. Keskeiset havainnot ja jatkotoimenpiteet

3 1. Selvityksen tavoitteet ja sisältö

4 Tavoitteet Tunnistaa rataverkolla potentiaalisimmat liikennealueet tulevaisuuden suuryksikkökuljetusten operointiin huomioiden potentiaalinen kuljetuskysyntä, liikennöintimallin kustannustehokkuus, maankäyttö ja nykyinen ratainfrastruktuuri Mahdollistaa kuljetustoiminnan kehittäminen osoittamalla ja varaamalla logistiikkatoiminnoille sopivia alueita Lähtökohtana olemassa olevan ratainfrastruktuurin täysimääräinen hyödyntäminen ja investointitarpeiden minimointi 4

5 Toteutus Työvaiheet 1) Lähtökohtien ja toimintaympäristönäkymien analyysi 2) Arvio tulevaisuuden suuryksikköliikenteen toimintamalleista, eurooppalaisten esimerkkien benchmarking ja alustavat suunnitteluperusteet 3) Potentiaalisimpien solmukohtien tunnistaminen sekä aluevarausten ja toimenpidetarpeiden arviointi 4) Aluevarausten laajuuden ja alustavan teknisen toteutettavuuden arviointi sekä esitykset aluevarausten sijoittumisesta Toteutusaika 3/ /2014 Konsulttina Ramboll Finland ja VR Track 5

6 2. Suuryksiköihin perustuva kuljetusjärjestelmä

7 Suuryksikkökuljetukset Suuryksikkökuljetukset intermodaalisten kuljetusten muoto, jossa kuljetettava tavara on kuormattuna suuryksikköön Suuryksiköitä ovat kontit, vaihtokorit ja puoliperävaunut - myös rautatievaunut, kuorma-autot ja ajoneuvoyhdistelmät ovat suuryksiköitä, kun niitä kuljetetaan muilla kuljetusvälineillä Suuryksiköiden käyttö tehostaa lastinkäsittelyä ja vähentää yksittäisen tuotteen tai pakkauksen käsittelytarvetta sekä siten vaurioriskiä tavarankäsittelyssä Kuva: Bertchi Finland Kuva: VR Transpoint 7

8 Suuryksikkökuljetusten käyttö Suomessa Tärkeimmät käyttäjät vientiteollisuus ja kauppa (tuonnissa) Teollisuuden vientikuljetuksissa suuryksiköiden käyttöön perustuva kuljetusjärjestelmä yleistynyt merkittävästi viimeisen vuosikymmenen aikana Kontteja käytetään nykyisin tuoteryhmissä, joita aikaisemmin pidettiin liian matalan jalostusasteen tuotteina konttikuljetukseen: esim. kemianteollisuuden ja sahateollisuuden tuotteet Nykyisin käyttö keskittyy satamiin ja satamien läheisyyteen - sisämaan kuljetuksissa suuryksiköt kuljetetaan Suomessa autokuljetuksina Satamien suuryksikköliikenne 2013 (lähde: Satamaliiton tilastot 2014). 8

9 Suuryksikkökuljetusten käyttö Suomessa Säännöllisiä pyörällisten suuryksiköiden kuljetuksia ollut rataverkolla Helsinki- Oulu ja Tampere-Oulu yhteysväleillä Enimmillään kuljetuksia > TEU/vuosi (yli yhdistelmäajoneuvoa tai traileria noin 60 ajoneuvoyhdistelmää/vrk) Kuljetukset Helsinki-Oulu välillä lakkautettiin tammikuussa 2014 kannattamattomina (routavauriot merkittävä syy liikenteen hiipumiseen) Nykyisin vaunukuormaliikenteen vaunuissa satunnaisesti lähinnä tyhjiä kontteja teollisuuden vientitoimintojen tarpeisiin Pyörällisten suuryksikkökuljetusten tonnimääräinen kehitys Suomessa vuosina (lähde: VR Transpoint 2011). 9

10 Vaatimukset kuljetusjärjestelmälle Intermodaalikuljetus vaatii hyvän ja toimintavarman rataverkoston sekä toimivat siirtokuormapaikat Tehokas lastinkäsittely terminaalissa Operointi rataverkolla linjavetureilla (vaihtotöiden minimointi) Sijoittuminen lähelle tuotantoa tai muita logistiikan solmupisteitä vältetään ylimääräiset käsittelyt ja siirtokuljetukset Toiminnan kannalta olennaista koko ketjun kustannustaso, toimintavarmuus ja junien aikataulutus Intermodaalikuljetuksissa korostuu kuljettamisen lisäksi usein lisäarvologistiikan palveluiden merkitys 10

11 Kuljetusten käyttöä tukevat toimintaympäristön trendit Maailmankaupan kuljetukset perustuvat kontteihin ja trailereihin Intermodaalisuuden merkitys korostuu EU:n liikennepoliittiset tavoitteet energiatehokkuus ja päästöjen vähentäminen raidekuljetusten suosiminen (yli 300 km pitkät matkat) Energian/polttoaineen hinnan nousu todennäköistä pitkällä aikavälillä Raskaan liikenteen kuljettajapula & tiukentuva sääntely Liikenneturvallisuus 11

12 Rataverkon suuryksikkökuljetusten haasteet Kysyntäpotentiaali riittävän suuret kahdensuuntaiset tavaravirrat aikataulutus ja frekvenssi Rataverkon välityskyvyn ja kuljetustoiminnan luotettavuuden varmistaminen Rataverkon suuryksikkökuljetusten kustannuskilpailukyky suhteessa tiekuljetuksiin Investointitarpeet vaunu- ja veturikaluston sekä lastausalueverkoston kehittämiseen Raskaiden ajoneuvojen maksimikorkeuden nousu kotimaan liikenteessä: maksimikorkeuteen rakennettuja ajoneuvoja ei mahdollista kuljettaa sähköistetyillä rataosilla 12

13 Eurooppalaiset kokemukset Euroopan kuljetusmarkkinoilla suuryksikkökuljetusten palvelu blokkijuna ollut onnistunut uudistus rautateiden tavaraliikenteessä Blokkijuna-konseptissa kaikki vaunut kulkevat tietyn lähtö- ja määränpään välillä, eikä reitin varrella suoriteta lastaus-/purkutoimenpiteitä Konseptin avulla rautatiekuljetukset saavuttaneet takaisin menetetyn markkina-asemansa erityisesti kulutus- ja tuotantotavaroiden kuljetuksissa Rautateiden tavaraliikenteen vapauttaminen kilpailulle nostanut rautatiekuljetusten kilpailukykyä: pienempien palveluntarjoajien tulo markkinoille ja joustavuus mahdollistaa palvelut, joiden toteutus on vaikeaa suurille yrityksille Suuryksikkökuljetukset kasvaneet merkittävästi viimeisen 40 vuoden aikana: nykyisin vuosivolyymi jo yli 18 milj. TEU (2011, UIC) Rautatien käyttö taloudellisesti houkutteleva ja tehokas kuljetusmuoto meren ylittävissä kuljetusketjuissa ja pitkillä kuljetusmatkoilla maaliikenteen yhdistetyissä kuljetuksissa Pitkillä maakuljetusmatkoilla yksittäisten tavaraerien kokoaminen yhteen suuriksi tavarayksiköiksi synnyttänyt Euroopassa toimintamallin, jossa kuljetuksia operoi erillinen operaattori (integraattori) hankkivat junan verran kapasiteettia rautatieyhtiöltä myyvät kapasiteetin huolinta- ja kuljetusliikkeille vastaa terminaalioperoinnista 13

14 Case Ruotsi Suuryksikkökuljetukset kasvaneet vahvasti: 6 milj. tkm (2010) ja 25 % markkinaosuus kaikista rataverkon kuljetuksista Ruotsissa toimii noin kymmenen suuryksikkökuljetuksia rataverkolla tarjoavaa yritystä: osa hoitaa pääsääntöisesti omia kuljetuksiaan, osa runkokuljetuksia ja osa syöttöliikennettä isommille rautatieyrityksille Valtaosa rataverkon suuryksikkökuljetuksista niin sanottuja perinteisiä raskaita kuljetuksia (tungkombi) tällä tarkoitetaan kuljetusjärjestelmässä rajoitettua terminaalimäärää ja pitkiä kuljetusetäisyyksiä terminaalien välillä: tarvitaan terminaaleihin kalliita investointeja, jotta pystytään käsittelemään tehokkaasti vaihtokoreja, kontteja ja trailereita Ruotsissa on tutkittu mahdollisuuksia kevyemmälle ja joustavammalle järjestelmälle, jossa terminaalit ovat pienempiä, yksinkertaisempia ja halvempia Terminaaliverkosta tiheämpi, jolloin syöttöliikennematkat lyhenevät ja markkinapotentiaali kasvaa Järjestelmä edellyttää yksinkertaisia terminaaleja esimerkiksi läpiajettavilla sivuraiteilla, joissa pysähdys on mahdollisimman lyhyt ja lastaus tapahtuu nopeasti. Jatkossa suuryksikkökuljetuksista halutaan tehdä joustavampia ja turvallisempia: terminaalien aukioloajat, varausjärjestelmä ja seuranta 14

15 Kevyemmät toimintamallit Toimintamallit perinteiselle ja kevyemmälle lätt/linjetrafik mallille Erilaisia keveämpään toteutusmalliin perustavia terminaalikonsepteja Ruotsissa Lähde: Swedish Intermodal Transport Research Centre (2010) Lähde: KTH (2011). Linjetåg för småskaglig kombitrafik 15

16 3. Näkemyksiä suuryksiköiden käytöstä 16

17 Esiin nostetut potentiaalit Logistiikan keskittymät ja tuotannon sijoittuminen Esimerkkejä suuryksikkökuljetuksille potentiaalisista yhteysväleistä Lähde: logistiikka-alueet ESLogC/Limowa, teollisuuden sijoittuminen Tilastokeskuksen toimipaikkarekisteri Lähde: Kombi-Suomea rakentamassa, YTL (2010)

18 Kuljetusten toimintamalli tulevaisuudessa? Tulevaisuuden suuryksikkökuljetus voi sisältää piirteitä eurooppalaisista palvelumalleista ja aikaisemmin harjoitetusta liikenteestä Rataverkolle voi syntyä erilaisilla konsepteilla toimivia palveluja, kuten Sisämaan kuljetuspalvelu tiheällä kuormauspaikkaverkostolla kuljetusyksikköinä kontit ja trailerit pienet investoinnit infrastruktuuriin nopea lastinkäsittely ja läpivirtaus terminaalissa lastaus kurottajatrukeilla tai vastaavalla teknologialla satamat kiinteästi kuljetusverkostoon lastinkäsittelyssä käytettävää kalustoa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan myös muussa teollisuuden tai logistiikkaoperoinnin tarpeissa lähi-alueella Kansainvälisen transiton suuryksikkökuljetusten palvelu yhteyden toinen pää suomalaisessa satamassa ja toinen esimerkiksi Pietarissa ja/tai Moskovassa mahdollisesti vaunustojen ja/tai kuljetusyksiköiden liittäminen junaan keskeisellä sisämaan liikennepaikalla

19 4. Aluevaraukset liiikennepaikoilla

20 Lähtökohdat aluetarkasteluille Tulevaisuuden suuryksikköliikenteen toimintamallin toteutuksen päättävät toiminnan käynnistävät yritykset Koska kuljetusten lopullista toteutusmallia ei tiedetä, liikennepaikkojen ja alueiden kehittämisessä tarve mahdollistaa ja huomioida erilaisten operointiratkaisujen toteutus Työssä on pyritty tunnistamaan ja osoittamaan tulevaisuuden tarpeisiin potentiaalisimmat suuryksikköjen mahdolliset lastausalueet nykyisiltä rataverkon liikennepaikoilta. Huomioitiin potentiaalisimmiksi arvioidut kohteet Lisäksi huomioitiin jo käytössä olevat konttiterminaalit ja -kuormauspaikat sekä kerättiin tietoja aiemmin tehdyistä suunnitelmista kuormaustoiminnan laajentamisesta ja/tai aloittamisesta

21 Potentiaalisimmat alueet Aikaisempien selvitysten ja toteutettujen yrityshaastattelujen perusteella arvioitiin mahdollisia tulevaisuuden kuljetusreittejä sekä lastausalueiden sijoittumista Potentiaalisimmaksi reitiksi arvioitiin pääradan suuntainen reitti Lisäksi Keski-Suomen ja Itä-Suomen keskeisissä logistiikan solmukohdissa voisi olla mahdollisuuksia kevyellä toimintamallilla toteutetulle suuryksikkökuljetusten palvelulle Palvelun toteutuksessa yksi mahdollisuus toteuttaa ns. ympyräreitti, jollaisia ollut toiminnassa esimerkiksi Ruotsissa Transitoliikenteen kuljetuksissa nähdään pitkällä aikavälillä merkittäviä potentiaaleja Tampereen ja Kouvolan ratapihoilla tarve varautua myös vaunustoryhmien liittämiseen kuljetuksia palvelevaan junarunkoon

22 Kuormauspaikkaverkosto

23 5. Keskeiset havainnot ja jatkotoimenpiteet

24 Keskeiset havainnot (1/2) Suuryksikkökuljetusten kysyntäpotentiaali arvioitu riittäväksi säännöllisen liikenteen käynnistämiseen rataverkolla useilla yhteysväleillä - potentiaalin toteutumiseen vaikuttaa palvelun kustannuskilpailukyky ja laadullisen tekijät Suunnittelutyön aikana toteutetuissa yrityshaastatteluissa kuljetusten käynnistyminen arvioitiin todennäköiseksi lähivuosina Mahdollisissa käynnistyvissä kuljetuksissa toteutuva palvelukonsepti ja kuljetusreitit määritetään palveluja tarjoavissa yrityksissä Potentiaalisimmille kuljetusreiteille sijoittuvissa rataverkon solmukohdissa syytä varautua suuryksikkökuljetusten käynnistymiseen varaamalla ja säilyttämällä operointiin parhaiten soveltuvat raiteet sekä alueet rautatiekäytössä Suuryksikkökuljetusten käynnistymiseen syytä varautua Helsinkiin ja Ouluun nykyisin sijoittuvien suuryksikköterminaalien lisäksi rataverkon liikennepaikoilla Tampereen seudulla, Kouvolassa, Jyväskylän seudulla, Pieksämäen/Kuopion seudulla, Seinäjoella, Kokkolassa sekä Hangossa, Vuosaaressa ja Turussa (satamat) Mahdollisissa liikennepaikkojen muutostöissä syytä huomioida ja selvittää suuryksikkökuljetusten operointi- ja raiteistotarpeet

25 Keskeiset havainnot (2/2) Suuryksikkökuljetusten operointi olisi mahdollista usealla liikennepaikalla noin metrin mittaisella junalla, mutta edellyttää pääsääntöisesti rautatieliikenteessä vaihtotyötä Toiminnan käynnistäminen edellyttäisi ainakin pieniä kehittämistoimenpiteitä kaikilla liikennepaikoilla lukuun ottamatta Tampereen Viinikkaa ja mahdollisesti Jyväskylän liikennepaikan yhteydessä olevia lyhyitä sähköistämättömiä sivuraiteita Jos toimintaa halutaan kehittää säännölliseksi kokojunaliikenteeksi (pituus yli 600 metriä), kaikilla tarkastelluilla liikennepaikoilla tarve toteuttaa suhteellisen mittavia kehittämistoimenpiteitä Satamissa jo nykyisin valmiudet rautateitse kuljetettavien suuryksiköiden lastinkäsittelyyn: nykyiset raiteistomallit eivät aina mahdollista tehokasta operointia - satamissa tarve arvioida toimintaan soveltuvat alueet ja raiteistot

26 Jatkotoimenpiteet Suuryksikkökuljetuksille soveltuvien kuormauspaikkojen aluevarausten huomiointi ja tarvittaessa tarkempi ratatekninen suunnittelu ratapihojen/ liikennepaikkojen suunnitteluhankkeissa Reittikohtaisten toimintaedellytysten ja kuormauspaikkojen tarkempi kartoittaminen Maaperätietojen ja perustamisolosuhteiden tarkempi kartoitus käyttöön otettavilla terminaalialueilla Vaihtoehtoisten suuryksikkökuljetusten kuljetusketjujen ja verkostojen operointikustannuksen mallintaminen kuljetusjärjestelmän kilpailukyvyn arvioimiseksi Uudenlaisten toimintakonseptien kehittäminen ja pilotointi viranomaisten ja yritysten yhteistyönä Selvityksen raportti saatavilla maaliskuun alussa Tutkimuksia ja selvityksiä 2015

RAIDELIIKENTEEN MAHDOL- LISUUDET TAVARAKULJETUK- SISSA JÄMSÄN SEUDULLA ESISELVITYS

RAIDELIIKENTEEN MAHDOL- LISUUDET TAVARAKULJETUK- SISSA JÄMSÄN SEUDULLA ESISELVITYS RAIDELIIKENTEEN MAHDOL- LISUUDET TAVARAKULJETUK- SISSA JÄMSÄN SEUDULLA ESISELVITYS Päivämäärä 28/05/2013 Laatijat Tuomo Pöyskö & Antti Heikkinen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 OULU P +358 20 755 7070 F

Lisätiedot

Katsaus Intermodaalikuljetusten käsitteisiin

Katsaus Intermodaalikuljetusten käsitteisiin Katsaus Intermodaalikuljetusten käsitteisiin Jorma Rytkönen Tommy Ulmanen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Merenkulku ja Logistiikka Kotka 2009 Tiivistelmä Tämä raportti on nk. Feasibility - Tyyppinen selvitys

Lisätiedot

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Logistiikkaselvitys Ilkka Salanne ja Sanni Rönkkö 16.9.2014 2 (30) 16.9.2014 SISÄLTÖ 1 TOTEUTTAMINEN... 3 2 LOGISTIIKAN TAUSTA JA NYKYTILA... 4 2.1 Elinkeinoelämä... 4 2.2 Liikenneyhteydet... 9 2.3 Logistiikka-alueet

Lisätiedot

Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi

Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi PORI PARKANO HAAPAMÄKI-RADAN UUDELLEENAVAAMISEN ARVIOINTI TIIVISTELMÄ Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi on osa laajempaa

Lisätiedot

NECL-II, Loppuraportti, Activity 3.7 IP: SEEK, PP: Kaskinen. NLC SEINÄJOKI - Intermodaali logistiikkakeskus 2013, Elokuu

NECL-II, Loppuraportti, Activity 3.7 IP: SEEK, PP: Kaskinen. NLC SEINÄJOKI - Intermodaali logistiikkakeskus 2013, Elokuu NECL-II, Loppuraportti, Activity 3.7 IP: SEEK, PP: Kaskinen NLC SEINÄJOKI - Intermodaali logistiikkakeskus 2013, Elokuu NORTH EAST CARGO LINK II INTERREG NLC SEINÄJOKI - HANKEYHTEENVETO 2 3 ESIPUHE Nordic

Lisätiedot

VARTIUKSEN KANSAINVÄLISEN RAJA-ASEMAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008

VARTIUKSEN KANSAINVÄLISEN RAJA-ASEMAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008 Barents Link Forum VARTIUKSEN KANSAINVÄLISEN RAJA-ASEMAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kajaani, tammikuu 2008 SISÄLTÖ Alkusanat...4 1 Yleistä...5 2 Raja-aseman liikennejärjestelyt

Lisätiedot

Logistiikan kehityskuva 13.10.2014. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava

Logistiikan kehityskuva 13.10.2014. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Logistiikan kehityskuva 13.10.2014 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava 1 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ JOHDANTO A. Lähtökohdat... 7 1. Nykytila ja kehitys... 7 1.1 Uudenmaan kansainvälinen asema... 7 1.2 Satamat ja

Lisätiedot

SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLINEN KULJETUSLOGISTIIKKA Yrityshaastattelut

SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLINEN KULJETUSLOGISTIIKKA Yrityshaastattelut TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU B 135 2006 SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLINEN KULJETUSLOGISTIIKKA

Lisätiedot

OULUN SEUDUN LOGISTIIKKA- STRATEGIA

OULUN SEUDUN LOGISTIIKKA- STRATEGIA OULUN SEUDUN LOGISTIIKKA- STRATEGIA TOIMENPIDEOHJELMA 2012-2016 OULUN SEUDUN LOGISTIIKKASTRATEGIA Tarkastus Antti Meriläinen Päivämäärä 23/04/2012 Laatija Tuomo Pöyskö Ramboll Kirkkokatu 2 90100 Oulu

Lisätiedot

SUPERTERMINAALI. 6. lokakuuta

SUPERTERMINAALI. 6. lokakuuta SUPERTERMINAALI 6. lokakuuta 2010 ELLO on Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittama hanke, jonka tavoitteena on kehittää Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukykyä. Hankkeessa luodaan kansainvälinen

Lisätiedot

Helsinki Forssa Pori -radan esiselvitys

Helsinki Forssa Pori -radan esiselvitys Helsinki Forssa Pori -radan esiselvitys 12.2.2010 Kohateam Oy, Reijo Lehtinen Työraportti Työryhmän kokouksen 13.1.2010 tarkistusten ja lisätäsmennysten mukaisena 1 Sisältö Esipuhe... 3 1. Tausta... 4

Lisätiedot

Satamatoiminnan kilpailukyky ja kehittämistarpeet Arvio kilpailukyvyn osatekijöistä ja vertailu Itämeren alueen satamiin

Satamatoiminnan kilpailukyky ja kehittämistarpeet Arvio kilpailukyvyn osatekijöistä ja vertailu Itämeren alueen satamiin Satamatoiminnan kilpailukyky ja kehittämistarpeet Arvio kilpailukyvyn osatekijöistä ja vertailu Itämeren alueen satamiin Julkaisuja 17/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä

Lisätiedot

Barents Link Kansainvälisen raideliikenteen markkinointi- ja kehittämiskonsepti Vartius-Kotshkoma 2009

Barents Link Kansainvälisen raideliikenteen markkinointi- ja kehittämiskonsepti Vartius-Kotshkoma 2009 Barents Link Kansainvälisen raideliikenteen markkinointi- ja kehittämiskonsepti Vartius-Kotshkoma 2009 Barents Link Kansainvälisen raideliikenteen markkinointija kehittämiskonsepti Vartius-Kotshkoma 2009

Lisätiedot

HLJ 2015 - Tavaraliikenne ja elinkeinoelämän tarpeet

HLJ 2015 - Tavaraliikenne ja elinkeinoelämän tarpeet HLJ 2015 - Tavaraliikenne ja elinkeinoelämän tarpeet Luonnos 15.10.2014 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 Helsinki puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET RAPORTTI Itä-Suomi ohjelman makrohanke M7 valmistelutyöryhmä 2006 LUONNOS 23.8.2006 1. JOHDANTO... 3 2. ITÄ-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ... 4 2.1. LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAT...

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN NYKYTILAN ANALYYSI JA TOIMENPIDEOHJELMA

POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN NYKYTILAN ANALYYSI JA TOIMENPIDEOHJELMA POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN NYKYTILAN ANALYYSI JA TOIMENPIDEOHJELMA Pohjois-Pohjanmaan liiton julkaisusarja: B:69 ISBN 978-952-5731-28-6 ISSN 1236-8393 Kannen kuvat: Oulun satama (Suomen Ilmakuva Oy) Oulun

Lisätiedot

Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan. raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta

Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan. raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta Logistiikan toimialavuoropuhelu 31.10.2006 Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta

Lisätiedot

Hangon sataman logistiikkaselvitys

Hangon sataman logistiikkaselvitys Hangon sataman logistiikkaselvitys Hanko 2007 1 2 ESIPUHE Uudenmaan liitto, Hangon Satama, Raaseporin elinkeinokeskus sekä Länsi-Uudenmaan kauppakamari ovat teettäneet Hangon sataman logistiikkaselvityksen,

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET RAPORTTI Itä-Suomi ohjelman makrohanke M7 valmistelutyöryhmä 23.03.2007 1. JOHDANTO... 3 2. ITÄ-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ... 4 2.1. LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAT...

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 44/2005 Liikenne. Rautatiekuljetusten kilpailukyky Suomessa

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 44/2005 Liikenne. Rautatiekuljetusten kilpailukyky Suomessa LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 44/2005 Liikenne Rautatiekuljetusten kilpailukyky Suomessa Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2005 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 10.5.2005 Tekijät

Lisätiedot

ELLO WP 3. Vientiteollisuuden tulevaisuuden näkymät Haastatteluraportti 9.11.2010. Marja Mattila. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

ELLO WP 3. Vientiteollisuuden tulevaisuuden näkymät Haastatteluraportti 9.11.2010. Marja Mattila. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Marja Mattila Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus CEMAT ELLO WP 3 Vientiteollisuuden tulevaisuuden näkymät Haastatteluraportti 9.11.2010 Aalto-yliopiston Pienyrityskeskus

Lisätiedot

Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022

Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022 Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022 Tässä raportissa esitetään Liikennepoliittisen selonteon päätökset liikenneverkon kehittämisestä 2012 2022. esipuhe Pitkäjänteinen liikenneverkon kehittämisohjelma

Lisätiedot

Ari Arposalo, Matti Liedes TRAKET II - TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TRANSITOLIIKENTEESSÄ

Ari Arposalo, Matti Liedes TRAKET II - TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TRANSITOLIIKENTEESSÄ LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Northern Dimension Research Centre Publication 43 Ari Arposalo, Matti Liedes TRAKET II - TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TRANSITOLIIKENTEESSÄ Lappeenranta University

Lisätiedot

Suomen rautatiekuljetusmarkkinat

Suomen rautatiekuljetusmarkkinat Suomen rautatiekuljetusmarkkinat Kilpailuun vaikuttavien tekijöiden, kilpailun toimivuuden ja kilpailun vaikutusten mittaaminen Katja Kolehmainen (ohjaaja) Petra Kinnula Anne Komscha Aino Romo Rautatieviraston

Lisätiedot

A 4/2009 Raakapuun terminaali- ja kuormauspaikkaverkon kehittäminen

A 4/2009 Raakapuun terminaali- ja kuormauspaikkaverkon kehittäminen A 4/2009 Raakapuun terminaali- ja kuormauspaikkaverkon kehittäminen Pekka Iikkanen - Mikko Mukula - Tero Kosonen - Tiina Kiuru Ratahallintokeskuksen julkaisuja A 4/2009 Raakapuun terminaali- ja kuormauspaikkaverkon

Lisätiedot

LOGHU3. Toimintaympäristön kehittyminen 30.3.2011. Pekka Rautiainen ja Irmeli Rinta-Keturi, Talent Partners Oy

LOGHU3. Toimintaympäristön kehittyminen 30.3.2011. Pekka Rautiainen ja Irmeli Rinta-Keturi, Talent Partners Oy LOGHU3 Toimintaympäristön kehittyminen 30.3.2011 Pekka Rautiainen ja Irmeli Rinta-Keturi, Talent Partners Oy LOGHU3 on Huoltovarmuuskeskuksen, puolustusvoimien ja liikenne- ja viestintäministeriön yhteishanke,

Lisätiedot

Kaskinen Seinäjoki rautatien kehityskelpoisuusselvitys. Patrik Hellman

Kaskinen Seinäjoki rautatien kehityskelpoisuusselvitys. Patrik Hellman Kaskinen Seinäjoki rautatien kehityskelpoisuusselvitys 2015 Patrik Hellman Yhteenveto Tämän projektin tarkoitus on antaa näyttöä Kaskinen Seinäjoki-rataosuuden kehityspotentiaalista, joka toimisi perusteena

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN KANSAINVÄLISET LIIKENNEKÄYTÄVÄT

POHJOIS-SUOMEN KANSAINVÄLISET LIIKENNEKÄYTÄVÄT POHJOIS-SUOMEN KANSAINVÄLISET LIIKENNEKÄYTÄVÄT 2 B:52 ISBN 978-952-5731-03-3 ISSN 1236-8393 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. ALKUSANAT... 5 2. POHJOIS-SUOMI OSANA KANSAINVÄLISIÄ KULJETUSKETJUJA... 6 2.1 Elinkeinoelämä...7

Lisätiedot

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE Päijät-Hämeen liitto Kymenlaakson liitto Hollola Lahti Nastola Iitti Kouvola ESIPUHE Valtatien 12 kehittäminen Lahden ja Kouvolan

Lisätiedot

A 16/2009 Etelä-Suomen rataverkon tavaraliikenteen kehittäminen

A 16/2009 Etelä-Suomen rataverkon tavaraliikenteen kehittäminen A 16/2009 Etelä-Suomen rataverkon tavaraliikenteen kehittäminen Pekka Iikkanen - Tero Kosonen - Mikko Mukula - Tiina Kiuru Ratahallintokeskuksen julkaisuja A 16/2009 Etelä-Suomen rataverkon tavaraliikenteen

Lisätiedot