Konttiliikenne ja sen tulevaisuus intermodaalikuljetusten näkökulmasta Suomessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Konttiliikenne ja sen tulevaisuus intermodaalikuljetusten näkökulmasta Suomessa"

Transkriptio

1 Liikenne- ja kuljetusjärjestelmät. Työraportti 14 Tommi Mäkelä Konttiliikenne ja sen tulevaisuus intermodaalikuljetusten näkökulmasta Suomessa Tampere 2009

2

3 Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenne- ja kuljetusjärjestelmät. Työraportti 14 Tommi Mäkelä Konttiliikenne ja sen tulevaisuus intermodaalikuljetusten näkökulmasta Suomessa Tampereen teknillinen yliopisto. Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos Tampere 2009

4 Kansikuvat: Tommi Mäkelä Verkkojulkaisu: ISBN (PDF)

5 TIIVISTELMÄ Julkaisuajankohta Tekijät Tommi Mäkelä Julkaisun nimi Konttiliikenne ja sen tulevaisuus intermodaalikuljetusten näkökulmasta Suomessa Tiivistelmä Kontti tarjoaa kustannustehokkaan ja joustavan kuljetusketjun, joka kattaa koko maailman. Konttiliikenne kasvanee jatkossakin pitkällä tähtäimellä huolimatta talouden suhdannevaihteluista. Globaali ja eurooppalainen kehitys määrittelee suuryksiköiden käytön reunaehdot, mutta Suomessa voidaan vaikuttaa ratkaisevasti siihen, miten täällä toimitaan kilpailukykyisesti osana kansainvälisiä logistisia ketjuja ja asiakkuuksien hallintaa. Samalla voidaan vähentää kuljettamisen haittavaikutuksia ympäristöön ja ympäröivään yhteiskuntaan. Tämä tutkimus on tehty osana KombiSuomi-hanketta, ja siinä on kartoitettu konttikuljetusten näkymiä, kehityssuuntia ja kuljetusvirtoja Suomen näkökulmasta. Työ on toteutettu keskeisiltä osiltaan haastattelututkimuksena. Konttimääriltään merkittäviä lähettäviä tai vastaanottavia asiakkaita tai paikkoja on kohtuullisen vähän, ja ne liittyvät valtaosin teollisuuden keskeisten toimialojen kuljetuksiin. Loppuasiakkaiden ohella tai sijaan merkittäviä toimijoita kuljetusten ohjauksessa ovat myös huolintaliikkeet, konttioperaattorit ja niiden alihankkijat sekä jotkut kuljetusyritykset ja kontteja käsittelevät tahot. Tuonnista valtaosa tulee Etelä-Suomeen ja pääkaupunkiseudulle. Tuontikuljetuksista huomattava osa tapahtuu huolintaliikkeiden ohjauksessa. Metsäteollisuus on selvästi suurin konttiviennin toimija. Transitoliikenteessä kontit kulkevat Suomesta itään kuormattuina ja tyhjät kontit palaavat takaisin Suomen kautta, mikä on etu suomalaisille vientiasiakkaille. Varustamo pyrkii yleensä minimoimaan maakuljetukset ja käyttämään asiakkaan lähellä sijaitsevaa satamaa. Helsingin ohella käytettävät satamat määräytyvät valtaosin keskeisten asiakkaiden perusteella. Suomessa ei ole toistaiseksi päästy riittävän kustannustehokkaisiin tai aikatauluiltaan sopiviin konttikuljetusratkaisuihin, joissa rautateillä olisi runkokuljetusrooli. Rautatiekuljetusten hyödyntämisen näkökulmasta konttiliikenne ja pyörällisten yksiköiden liikenne ovat nykyään suurelta osin erillisiä markkinoita. Suomen nykyiset yhdistetyt kuljetukset toimivat pyörällisten yksiköiden, erityisesti ajoneuvoyhdistelmien ehdoilla. Konttialalla ei ole yhtenäistä näkemystä rautatiekuljetusten hyödyntämisen ja sisämaan terminaalien tarpeesta tai eduista Suomessa. Rautatiekuljetukset nähdään kuitenkin useissa tapauksissa ainakin potentiaalisena mahdollisuutena tehostaa toimintaa. Myös sisämaan terminaalin ja siihen liittyvän konttivarikon luomiseksi saattaa löytyä riittävästi sitoutuneita tahoja ja tavaravirtoja. Tavoitteena tulee olla mahdollisimman yksinkertainen ja matalan kustannustason toimintamalli ja infrastruktuuri, jossa yhdistyy tarpeen mukaan erilaisten suuryksiköiden kuljettaminen. Avainsanat konttiliikenne, konttikuljetukset, intermodaalikuljetukset, tulevaisuus Sarjan nimi ja numero Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenne- ja kuljetusjärjestelmät. Työraportti 14 ISSN Kokonaissivumäärä 19 ISBN (PDF)

6

7 Date of publication Authors Tommi Mäkelä Name of the publication Container traffic and its future related to intermodal transport in Finland Abstract Container enables a cost-effective and flexible transport chain worldwide. Container transport is a growing market in the long term in spite of economic fluctuations. Global and European development will determine future framework in unit load transports. Still in Finland, it is possible to contribute to the direction of development so that transports within Finland will remain a competitive part of international logistics chains and customer management. At the same time, it is possible to reduce environmental impacts and impacts on the surrounding community. This study is a part of KombiFinland (KombiSuomi) project, and it aims to survey future needs, trends and goods flows of container transport from Finland s perspective. It is based mainly on interviews in the transport sector in Finland. There are few significant container transport customers. Great majority of container transports are related to major industries. Besides end customers, significant parties in transport management are freight forwarders, container operators and their subcontractors and some container transport and handling companies. Trip lengths are typically remarkably shorter in import than in export. Major part of import transport is managed by freight forwarders. Forest industry is the biggest container customer segment in export. In transit traffic, loaded containers are transported eastwards and empty containers on return path westwards; this is an advantage to Finnish export customers. Shipping companies tend to minimize inland transports and use ports near customers. In addition to Helsinki, important ports are substantially determined by the major customers. So far in Finland, there has not been large-scale rail transport solutions for containers that are cost-effective enough and have competitive timetables. At the moment, container transport and transport of trailers and articulated vehicles are mainly two separate markets from the rail transport viewpoint. The present combined transport in Finland is customized for units with wheels, especially for articulated vehicles. In container sector, there is no congruent opinion on needs or advantages of using rail transport or inland terminals in Finland. In many cases, however, rail transport is seen at least as a potential possibility to rationalize operations. It may be possible to find enough companies and goods flows to start inland terminal operations and container depot operations related to it. The goal should be an unsophisticated and a low-cost operations concept and infrastructure, enabling unit load transports of different techniques. Keywords container traffic, container transport, freight transport, intermodal transport, future Serial name and number Tampere University of Technology. Transportation Systems. Working Report 14 ISSN Pages, total 19 ISBN (PDF)

8

9 SISÄLLYS 1 LÄHTÖKOHDAT Viitekehys Työn sisältö ja menetelmät KONTTIKULJETUSTEN OMINAISUUDET Kontti on maailmankaupan perusyksikkö, mutta sen merkitys kasvaa myös Euroopan-liikenteessä Kontti trailerin sijaan? Konttiliikenteen eri tuotteet ja palvelut SUOMEN KONTTILIIKENNE Suomen konttiliikenne tilastojen mukaan Käytettävien satamien määräytyminen Asiakkaat ja kuljetusten ohjaus Transitoliikenteen luonne ja näkymät RAUTATEIDEN JA SISÄMAANTERMINAALIEN ROOLI KONTTILIIKENTEESSÄ Kontit ja rautatiet Sisämaanterminaalin haasteet ja mahdollisuudet Sisämaanterminaalin paikka ja toimivuuden lähtökohdat Idänliikenteen terminaalitarpeet TULEVAISUUDEN HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET Miksi vielä ei ole tapahtunut juuri mitään? Miten liikkeelle? Yhteenveto LÄHTEET LIITE: Haastatellut elinkeinoelämän edustajat... 19

10

11 1 LÄHTÖKOHDAT 1.1 Viitekehys Yleinen Teollisuusliitto (YTL) koordinoi yhteistyöhanketta Yhdistettyjen kuljetusten edistäminen / KombiSuomi, jonka avulla pyritään konkreettisesti laajentamaan yhdistettyjen kuljetusten tarjontaa ja käyttöä. Yhdistetyillä kuljetuksilla on tässä hankkeessa tarkoitettu sellaisia suuryksikkökuljetuksia, joiden runkokuljetus tapahtuu Suomessa rautateitse. Tässä raportissa on käytetty pääosin termiä intermodaalikuljetus, kun kysymys on kuljetusketjusta, jossa suuryksikköjä kuten kontteja kuljetetaan vähintään kahdella kuljetusmuodolla. Lähtökohtana työlle on isojen kuljetusketjuja hallitsevien toimijoiden kiinnostus yhdistettyjen kuljetusten nykyistä laajempaan ja monipuolisempaan hyödyntämiseen toiminnassaan. Tulokset ovat kaikkien alan toimijoiden hyödynnettävissä ja tarjoavat lähtökohdan kehittää kuljetuspalveluja ja yhteistyötä kuljetusjärjestelmän tehostamiseksi. 1.2 Työn sisältö ja menetelmät Seuraava teksti perustuu Tampereen teknillisessä yliopistossa osana KombiSuomi-hanketta tehtyyn tutkimukseen, jossa on kartoitettu konttikuljetusten näkymiä, kehityssuuntia ja kuljetusvirtoja Suomen näkökulmasta. Työ on toteutettu keskeisiltä osiltaan haastattelututkimuksena, joka perustuu alan toimijoiden tapaamisiin yrityksissä ja ryhmäkeskusteluun Yleisessä Teollisuusliitossa loka-joulukuussa Haastattelut kattavat 15 yritystä ja 19 haastateltua henkilöä, joista 4 ryhmäkeskustelussa (ks. liite). Satamien tavaramäärätiedot perustuvat julkisiin tilastoihin. Tällä työllä on yhtymäkohtia keväällä ja kesällä 2008 Tampereen teknillisessä yliopistossa tehtyyn tutkimukseen, jossa kartoitettiin yhdistettyjen kuljetusten lähitulevaisuuden potentiaalia ja potentiaalisia yhteysvälejä Suomessa (ks. Mäkelä 2008). 2 KONTTIKULJETUSTEN OMINAISUUDET 2.1 Kontti on maailmankaupan perusyksikkö, mutta sen merkitys kasvaa myös Euroopan-liikenteessä Kontti tarjoaa kustannustehokkaan ja joustavan kuljetusketjun, joka kattaa koko maailman. Alalla on useita palveluntarjoajia, mikä mahdollistaa asiakkaan näkökulmasta kilpailukykyiset hinnat, kuljetusvaihtoehdot ja -reitit. Konttiliikenne kasvanee jatkossakin pitkällä tähtäimellä huolimatta talouden suhdannevaihteluista. Kasvu lienee kuitenkin keskimäärin maltillisempaa kuin se on ollut viime vuosina. Yksikköliikenteessä kontilla on hallitseva rooli maailmankaupassa ja trailerilla Euroopanliikenteessä. Euroopan-liikenteen kontit ovat kasvattaneet merkitystään Euroopassa 2000-luvun alusta alkaen. Euroopassa konttien käyttö edellyttää pääsääntöisesti 45 jalan palletwide-konttien hyödyntämistä, jotta kontit pystyvät kilpailemaan trailerien kanssa kuormatilan koossa. Hinnoittelulla ohjataan joissakin tapauksissa myös Euroopan sisäisiä tavaravirtoja käyttämään valtamerikontteja. 9

12 Konttiliikenteessä valtameriliikenteen ISO-kontit ja Euroopan-liikenteen kontit ovat eri tuotteita eri markkinoilla, mutta ne molemmat hyödyntävät samoja kontinkäsittelyjärjestelmiä ja maapuolen kuljetusratkaisuja. Kontit sopivat hyvin eri kuljetusmuotoihin ja siten luonnostaan tukevat intermodaalisia kuljetusratkaisuja. Vesiliikenteessä 45 jalan kontit eivät mittojensa puolesta sovellu valtameriliikenteeseen, mutta niitä on kasvavassa määrin mahdollista kuljettaa feeder- ja shortsea-liikenteen konttilaivoilla. Kontteja voidaan kuljettaa ja kuljetetaan varsinaisten konttialusten ohella roro-aluksilla, mutta pienemmässä mittakaavassa. 2.2 Kontti trailerin sijaan? Valtamerikonttiliikenteen sykli ja frekvenssi ovat jonkin verran hitaammat kuin Euroopankonttiliikenteen ja erityisesti traileriliikenteen. Asiakkaiden kustannuspaineet ovat lisänneet valmiutta konttikuljetusten käyttöön, vaikka kuljetus olisi 1 2 vuorokautta hitaampi. Kontti on yksikkönä halvempi, joten kontilla on myös hieman enemmän aikaa odottaa : sekä asiakas että konttioperaattori voivat aikatauluttaa kuljetukset tarvittaessa hieman hitaammiksi, jos siten pystytään tasaamaan kuormitusvaihteluja ja parantamaan kustannustehokkuutta. Euroopassa trailereiden hyödyntäminen perustuu nopeaan ja tehokkaaseen maakuljetusjärjestelmään ja siihen tarvittaessa kuten Suomen ja Manner-Euroopan välisessä liikenteessä liittyviin roro-kuljetuksiin. Konttien kuljettamisen perustana ovat myös Euroopan sisäisessä liikenteessä laivakuljetukset, joihin liittyvät yleensä mahdollisimman lyhyet maakuljetukset. Tyypillisesti konttiliikenteessä on traileriliikennettä selvästi suurempia vaihteluita niin ajallisesti kuin kuljetussuuntienkin välillä. 2.3 Konttiliikenteen eri tuotteet ja palvelut Konttiliikenteessä on erotettavissa seuraavat segmentit: maailmanlaajuinen valtamerikonttiliikenne, jota harjoittavat konttivarustamot ja niiden alihankkijat; kuljetusyksikkönä on valtamerikontti Euroopan konttiliikenne, jossa toimivat shortsea-konttioperaattorit joko päätoimenaan tai yhtenä toimialana; kuljetusyksikkönä on Euroopan-liikenteen kontti (usein 45 jalan palletwide) erikoiskonttiliikenne, kuten säiliö- tai irtotavarakuljetukset (bulk). Lisäksi konttikuljetuspalveluja tarjoavat tai tuottavat osana palvelukokonaisuuksiaan huolintaliikkeet, logistiikkayritykset ja muut kuljetusyritykset. Valtamerikontit ovat konttivarustamojen omistuksessa. Ne kulkevat Suomeen ja Suomesta varustamojen omilla aluksilla tai feeder-varustamojen aluksilla, jotka kuljettavat useiden omistajien kontteja. Myös Euroopan-liikenteessä kontit ovat pääosin varustamojen omistuksessa ja niitä kuljetetaan lähinnä varustamojen omilla yhteyksillä. Varustamojen näkökulmasta logistiikassa ensisijaista on laivojen kulku, mutta myös konttien hallinta; maapuolen kuljetusratkaisujen tulee tukea näitä ydintoimintoja ja sopeutua niihin. 10

13 Osa konttikuljetuksista perustuu ovelta ovelle -palveluun, jossa palveluntarjoaja voi hoitaa itse osan kuljetusketjusta, esimerkiksi laivakuljetuksen. Palveluntarjoaja voi vastata myös pelkästään ketjun koordinoinnista, jolloin kuljetukset ostetaan eri kuljetusmuotojen toimijoilta. Rorovarustamo voi tarjota myös konttikuljetuspalveluja. Säiliö- ja irtotavarakonttikuljetuspalvelut ovat yleensä tiukimmin sidottuja asiakkaiden tuotantoprosesseihin ja tapahtuvat pääosin yksiköillä, joita ei käytetä kappaletavaraliikenteessä. 3 SUOMEN KONTTILIIKENNE 3.1 Suomen konttiliikenne tilastojen mukaan Konttikuljetusten määriä, reittejä ja käytettäviä konttityyppejä on vain rajoitetusti mahdollista arvioida julkisista lähteistä. Tavaran tai kontin koko kuljetusketjun lähtöpaikasta määräpaikkaan kattavia tilastoja ei koota. Tarkimmat tiedot on Suomen osalta saatavissa satamien meripuolen kuljetuksista Merenkulkulaitoksen tilastoista. Maapuolen kuljetusvirroista ei ole saatavilla julkista tietoa juuri lainkaan. Suomen konttikuljetusten ominaisuuksia on tarkasteltu mm. julkaisussa Suomen konttikuljetukset meritse (Venäläinen 2008). Arvioita satamien maaliikenteestä on esitetty julkaisussa Satamien tavaraliikenneselvitys (Leskinen & Niinikoski 2008), mutta maapuolen konttiliikenteeseen siinä ei ole paneuduttu. Konttiliikenteen solmupisteinä Suomessa toimivat tällä hetkellä lähes pelkästään satamat, joihin on keskittynyt myös konttivarikkotoiminta, joka on keskeinen osa konttien hallintaa. Vuonna 2007 Suomen satamien ulkomaanliikenteessä kuljetettiin konttia ja niissä 12,5 miljoonaa tonnia tavaraa. Transitoliikenteen osuus tästä oli konttia (21 %) ja 2,2 milj. t (18 %); Suomeen tuoduista konteista 40 prosenttia oli transitoliikenteessä. Suomen konttiliikenteen yksikkömäärä oli yhteensä TEU. Suurimmat konttisatamat olivat Kotka ( TEU), Helsinki ( TEU), Hamina ( TEU) ja Rauma ( TEU), joiden osuus oli 84 prosenttia satamien konteissa kuljetetusta tavaramäärästä ja 87 prosenttia TEU-yksiköistä. Konteissa kuljetettiin 12 prosenttia satamien ulkomaanliikenteen tavaramäärästä ja 32 prosenttia transitoliikenteen tavaramäärästä. Tuonti ja vienti ovat koko Suomen konttiliikenteessä melko hyvin tasapainossa, mutta satamittain tilanne vaihtelee. (Merenkulkulaitos 2008) 11

14 Tuonti 2007 t Tuonti 2007 yksikköä Tornio Tornio Vienti 2007 t Kemi Vienti 2007 yksikköä Kemi Oulu Oulu kuorma-autot perävaunut kontit Raahe kuorma-autot perävaunut kontit Raahe rautatievaunut tyhjät kontit muut yksiköt rautatievaunut Pietarsaari Kokkola Suomen satamat yhteensä muut yksiköt Pietarsaari Kokkola Suomen satamat yhteensä Vaasa Vaasa Rauma Pori 28,1 milj. t (27 % kokonaisliikenteestä) Rauma Pori 1,9 milj. yksikköä Uusikaupunki Uusikaupunki Naantali Eckerö Maarianhamina Långnäs Turku Kotka Hamina Naantali Eckerö Maarianhamina Långnäs Turku Kotka Hamina Hanko Helsinki Hanko Helsinki Kuva 1 Suomen ja ulkomaiden väliset merikuljetukset kuljetusvälineissä ja kuljetusyksiköissä satamittain vuonna (Tietojen lähde: Merenkulkulaitos 2008) Tuontitransito 2007 t Vientitransito 2007 t kuorma-autot perävaunut kontit rautatievaunut muut yksiköt transito yhteensä Kokkola Vaasa Suomen satamat yhteensä 2,4 milj. t yksiköissä (34 % transitosta) Lappeenranta Turku Kotka Hamina Hanko Helsinki Kuva 2 Suomen satamien kautta vuonna 2007 kulkeneen transitoliikenteen tavaramäärä ja yksikkökuljetusten osuus satamittain. (Tietojen lähde: Merenkulkulaitos 2008) Suomessa kuljetettiin vuonna 2007 rautateitse TEU kontteja, josta 2500 TEU Siperianradan liikenteessä. Vertailun vuoksi mainittakoon, että pyörällisten yksiköiden yhdistetyissä kuljetuksissa kuljetettiin yksikköä ( TEU). (VR-Yhtymä 2008; VR Cargo 2008) 12

15 3.2 Käytettävien satamien määräytyminen Eri tahoilla on esitetty toiveita konttiliikenteen keskittämisestä nykyistä harvempiin satamiin. Kuitenkin käytännössä teollisuuden erityisesti metsäteollisuuden kuljetusratkaisut ja omistukset satamaoperoinnissa määrittävät keskeisimmät käytettävät satamat. Lisäksi kilpailu sekä satamien välillä että satamien sisällä on asiakkaiden näkökulmasta etu sama pätee konttien kuljettamiseen ylipäänsä, sillä konttikuljetukset ovat erittäin kilpailtu ala. Toisaalta keskitetymmät runkovirrat toisivat uusia mahdollisuuksia rautatiekuljetusten hyödyntämiseen. Tilanne on kuitenkin kehittynyt päinvastaiseen suuntaan, sillä Helsingin suhteellinen osuus konttikuljetuksista on pienentynyt. Vuosaaren satama parantaa ainakin teoriassa Helsingin asemaa konttikuljetusmarkkinoilla. Varustamo pyrkii yleensä minimoimaan maakuljetukset ja käyttämään asiakkaan lähellä sijaitsevaa satamaa. Keskittämismahdollisuuksia nähdään kuitenkin jossain määrin olevan. Varustamot valitsevat satamat asiakkaidensa perusteella: vientisataman määrittelee yleensä asiakas, tuontisatamaan voi varustamollakin olla mahdollisuus vaikuttaa tietyissä tapauksissa. Lähitulevaisuudessa konttikuljetusten yhteydet säilynevät pääpiirteissään nykyisellään. Pitemmällä aikavälillä on mahdollista, että toimintamallit ja reitit muuttuvat merkittävästikin. Kokonaan uusia kehityssuuntia voivat avata esimerkiksi Venäjän satamien konttiliikenteen kehittyminen, pohjoisten meriyhteyksien hyödyntäminen konttikuljetuksissa tai Ruotsin ja Manner-Euroopan välisten rautatieyhteyksien muodostuminen merkittäväksi konttien kuljetusväyläksi. 3.3 Asiakkaat ja kuljetusten ohjaus Konttimääriltään merkittäviä lähettäviä tai vastaanottavia asiakkaita tai paikkoja on kohtuullisen vähän, ja ne liittyvät valtaosin teollisuuden keskeisten toimialojen kuljetuksiin. Loppuasiakkaiden ohella tai sijaan merkittäviä toimijoita kuljetusten ohjauksessa ovat myös huolintaliikkeet, konttioperaattorit ja niiden alihankkijat sekä jotkut kuljetusyritykset ja kontteja käsittelevät tahot. Tuonnissa konttien kuljetusmatkat ovat Suomessa tyypillisesti selvästi lyhyempiä kuin viennissä. Tuonnista valtaosa tulee Etelä-Suomeen ja pääkaupunkiseudulle. Jonkin verran tuontikonteista puretaan etelän terminaaleissa, ja tavarat jatkavat yksiköimättöminä autokuljetuksina määränpäihin. Teollisuuden vientiasiakkaista monet sijaitsevat kauempana sisämaassa, mutta etenkin paperista osa kuormataan kontteihin vasta satamassa. Tuontikuljetuksista huomattava osa tapahtuu huolintaliikkeiden ohjauksessa. Suomessa on joitakin suuria tuojia, jotka vastaavat itse kuljetusten järjestämisestä. Lisäksi kaupan keskusliikkeet hoitavat tuontikonttikuljetuksia. Metsäteollisuus on selvästi suurin konttiviennin toimija. Alan suurimmat yritykset ohjaavat kymmenien tuhansien TEU-yksiköiden konttivirtoja, muiden yritysten konttiliikennemäärät ovat selvästi pienempiä. Muilla toimialoilla suurimmilla toimijoilla on muutamien tuhansien TEU-yksiköiden virtoja, mutta useimmilla kontteja käyttävillä yrityksillä on korkeintaan muutaman sadan TEU:n konttimääriä. Pienet vientiasiakkaat hoitavat konttikuljetuksensa suurelta osin huolintaliikkeiden kautta. 13

16 3.4 Transitoliikenteen luonne ja näkymät Transitoliikenteessä kontit kulkevat Suomesta itään kuormattuina (ks. luku 3.1 Suomen konttiliikenne tilastojen mukaan). Tyhjät kontit palaavat takaisin Suomen kautta. Tämä on etu suomalaisille vientiasiakkaille niin konttien saatavuuden kuin kustannustenkin kannalta. Suomen kautta tapahtuvilla konttikuljetuksilla arvioidaan olevan merkitystä myös tulevaisuudessa, sillä Suomessa on toimiva ja tehokas logististen palvelujen infrastruktuuri. Rautateillä on potentiaalia konttien transitoliikenteessä, jos kokonaispalvelun sujuvuutta ja kustannustehokkuutta pystytään parantamaan. Sisämaan konttiterminaalin mahdollisuudet ovat sidoksissa rautatiekuljetusten rooliin kuljetuksissa (vrt. luku 4.4 Idänliikenteen terminaalitarpeet). 4 RAUTATEIDEN JA SISÄMAANTERMINAALIEN ROOLI KONTTILIIKENTEESSÄ 4.1 Kontit ja rautatiet Useilla alan toimijoilla on kokemusta rautateiden hyödyntämisestä Manner-Euroopassa. Vaikka yrityksillä on yleensä halua kehittää eri kuljetusmuotojen käyttöä ottaen myös huomioon ympäristövaikutukset, usein kilpailutilanne ja kustannukset sanelevat käytännön. Haastateltavien mukaan myös erilaisia rautateiden runkokuljetusrooliin liittyviä konttikuljetuspalveluja on Suomessakin kokeiltu, mutta niissä ei ole päästy riittävän kustannustehokkaisiin tai aikatauluiltaan sopiviin ratkaisuihin. Rautatiekuljetusten hyödyntämisen näkökulmasta konttiliikenne ja pyörällisten yksiköiden liikenne ovat suurelta osin erillisiä markkinoita. Suomen nykyiset yhdistetyt kuljetukset toimivat pyörällisten yksiköiden, erityisesti ajoneuvoyhdistelmien ehdoilla. Rautatievaunut soveltuvat myös konttien ja vaihtokorien kuljettamiseen, mutta toimintamallia ei ole sovitettu konttikuljetusten tarpeisiin. Konttiliikenteen aikataulutarpeet, rytmi ja lähtö- ja määräterminaalit poikkeavat ainakin jonkin verran pyörällisten yksiköiden kuljettamisesta. Eri yksiköitä ja niiden kuljetuspalveluja yhdistävänä tekijänä kohti laajempaa ja vahvempaa intermodaalista kuljetusjärjestelmää voisivat kuitenkin olla ainakin osittain samat solmupisteet. Kontit kulkevat rautateitse Suomessa valtaosin vaunukuormaliikenteen luonteisesti vaunukuormaliikenteen palvelutasolla. Kun tavaran lähtöpaikka on sisämaassa, tyhjä kontti viedään rautateitse asiakkaalle, asiakas kuormaa rautatievaunussa olevan kontin ja kontti kuljetetaan määränpäähän, usein satamaan. Idänliikenteessä on myös konttien kokojunaliikennettä (vrt. luku 3.1 Suomen konttiliikenne tilastojen mukaan), mutta vain vähän verrattuna Siperian-radan konttiyhteyksien huippuaikoihin. Laajamittaisinta konttien kuljettamista ovat tällä hetkellä tyhjien konttien siirrot satamien välillä Suomessa, ja tähän VR Cargo on luomassa entistä tarkemmin vakioitua ja aikataulutettua tuotetta. Konttien meno-paluukuljetuksiin on varsinkin rautateillä nykyisin vain vähän mahdollisuuksia. Tiekuljetuksissa yhdistelymahdollisuuksia on hieman enemmän. Sisämaasta lähtee pääosin vain vientikuljetuksia, ja silloin kun tuontiasiakas sijaitsee sisämaassa, sillä ei välttämättä ole raideyhteyttä. Rautatiekuljetus on nykyään yleensä aikataulu- ja kustannussyistä käytännössä mahdollinen vain, kun asiakkaalla on raideyhteys. Suurin osa konteista kuormataan ja puretaan sisämaassa ajoneuvon päällä tämä pätee sekä kuorma-autoihin että rautatievaunuihin. Tiekuljetuksissa konttinostimella (sideloader) varustettujen perävaunujen määrä on kuitenkin kasvanut. 14

17 4.2 Sisämaanterminaalin haasteet ja mahdollisuudet Logistiikkakeskushankkeille ei ole toistaiseksi löytynyt lisäarvoa satamien ulkopuolelta. Myös konttikuljetusten kannalta satama on sinänsä luonnollinen solmupiste. Konttien hallintaan liittyy oleellisesti kontin tarkastus- ja korjaustoiminta, jonka tulee tapahtua varustamon standardien mukaisesti. Kontit tarkastetaan jokaisen kuljetustehtävän jälkeen ja tarvittaessa huolletaan ja korjataan vaatimusten mukaisiksi. Konttivarikkotoiminta tapahtuu nyt valtaosin satamissa. Sisämaanterminaalin toteuttamisen kannalta ratkaisevan hyödyn arvioidaan voivan syntyä tyhjien konttien siirtojen vähentymisestä. Tämä tarjoaisi keinon vähentää kustannuksia ja nopeuttaa konttikiertoa. Alalla ei kuitenkaan ole yhtenäistä näkemystä tällaisen terminaalitoiminnan tarpeellisuudesta. Sisämaassa konttiterminaalitoiminta voi liittyä joko tyhjien konttien hallintaan tai myös kuormattujen konttien kuljetuksiin. Toiminnan kulmakiveksi nähdään konttivarikkotoiminta ja siihen liittyvät tyhjien konttien siirrot. Kuormatut kontit lähinnä kulkevat terminaalin kautta, kun terminaalissa siirrytään kuljetusmuodosta toiseen. Konttien lisäksi voidaan käsitellä muitakin yksiköitä, mikä tarjoaa synergiamahdollisuuksia ja volyymietua terminaalitoiminnoissa. Konttivarikkotoiminta nähdään myös laajamittaisen rautatiekuljetusten hyödyntämisen edellytyksenä. Koska terminaalissa on oltava henkilökuntaa ja käsittelykalustoa, ne voisivat esimerkiksi osan ajasta käsitellä juniin liittyviä yksiköitä ja osan aikaa työskennellä varikkotoiminnoissa. Kuva 3 Idea intermodaalikuljetusten verkosta ja solmupisteistä, jossa erilaiset yksikkökuljetukset tukevat toisiaan. Näin voisi olla mahdollista muodostaa riittävän vahvoja runkovirtoja ja uusia reittivaihtoehtoja. Kuvan yhteysvälit ja solmupisteet on esitetty pelkästään idean hahmottamiseksi; ne eivät kuvaa ehdotettua tai toivottua verkkoa. 15

18 4.3 Sisämaanterminaalin paikka ja toimivuuden lähtökohdat Teoriassa mahdollisiksi sisämaan konttiterminaalin sijaintipaikoiksi mainittiin haastatteluissa useimmin Tampere, joissain tapauksissa Kerava, Jyväskylä tai Kuopio, idänliikenteessä Kouvola sekä Oulu, jos pohjoisen konttiliikennettä kulkee etelän satamien kautta. Jos sisämaassa olisi konttivarikko, sen tulisi käsitellä kaikkien keskeisten konttioperaattoreiden kontteja. Ainakin valtamerikonttien omistajien keskuudessa näyttäisi olevan valmiutta sisämaan varikon hyödyntämiseen, mutta ne tuskin edistävät asiaa oma-aloitteisesti. Jotta oikean varustamon oikeaa konttityyppiä olisi saatavilla oikea-aikaisesti, konttivirtojen tulisi olla melko suuria molempiin suuntiin, jotta tyhjien konttien siirrot terminaalien välillä voitaisiin minimoida ja yksikkökustannukset saadaan kohtuullisiksi. Konttioperaattorit käyttävät vähintään yhtä varikkoa jokaisessa konttisatamassa, jossa ne toimivat. Uuden varikon perustaminen lisää riskiä, että virrat hajautuvat entisestään ja konttikierto hidastuu. Tästä syystä nykyisin keskitetyimmin toimivat tahot ovat melko kriittisiä mahdollista uutta solmupistettä kohtaan. Uuden terminaalin muodostaminen edellyttää konttiliikenteen toimijoiden yhteistyötä. Keskeisessä roolissa ovat ainakin konttioperaattorit (konttien omistajat), huolinta- ja kuljetusyritykset ja osin myös lastinantajat, vienti- ja tuontiasiakkaat. Maankäytön ja terminaalien osalta yhteistyötahoja ovat ainakin kunnat ja liikenneinfrastruktuurin haltijat. Neutraali terminaalioperointi on järjestettävä tapauskohtaisesti. Jakelun rakenteen on arvioitu muuttuvan siten, että runko- ja jakelukuljetukset tapahtuisivat tulevaisuudessa selvästi toisistaan erillisinä ketjun osina. Tähän voivat johtaa mm. tiekuljetusten kiristyvät säännökset ja kasvavat kustannukset. Runkokuljetus ilman jakelua tarjoaa myös rautateille uusia mahdollisuuksia. Samalla kontteja voisi olla helpompi kuljettaa kauemmas sisämaahan, kun siellä olisi terminaaleja, joissa niitä voidaan sujuvasti käsitellä. Tämä lisää mahdollisuuksia myös meno-paluukuormiin. Konttikuljetuksen keskeinen idea on kuljettaa tavara kontissa perille asti mahdollisimman vähin välikäsittelyin. Kontitus satamassa on tästä näkökulmasta erikoisratkaisu, mutta sille on ollut perusteensa osana metsäteollisuuden logistista toimintamallia. Rautateitse on tehokkaampaa kuljettaa paperirullat yksiköimättöminä rautatievaunuissa kuin konteissa. Toimintamalli on jonkin verran vaihdellut vuosien kuluessa: välillä kontituksen painopistettä on pyritty siirtämään lähtöpaikkaan, välillä taas satamaan. Sisämaanterminaalilla kun se ei sijaitse teollisuuslaitoksen välittömässä läheisyydessä ei viime vuosien kokemusten valossa kuitenkaan ole välitöntä yhteyttä suurteollisuuden kontituksen kanssa kuin tyhjien konttien hallinnan kautta. 4.4 Idänliikenteen terminaalitarpeet Kouvolan rooli sisämaan konttiterminaalina perustui Kaukoidän-liikenteeseen Siperian-radan kautta. Tällä hetkellä ei ole tarjolla vastaavia sisämaan terminaaliin perustuvia tuotteita. Itärajan ylittävän konttiliikenteen lähtöpaikan Kaakkois-Suomessa määrittelee nyt lähinnä varastokapasiteetin sijainti, ei sinänsä sijainti tietyllä paikkakunnalla. Rautatiekonttikuljetusten kehittämisen suurin haaste ja kasvun merkittävä este on toistaiseksi ollut Venäjän tullaukseen liittyvä byrokratia. 16

19 5 TULEVAISUUDEN HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET 5.1 Miksi vielä ei ole tapahtunut juuri mitään? Miten liikkeelle? Kuorma-autokuljetus on erittäin joustava ja hinnaltaan kilpailukykyinen kuljetusmuoto, joten välitöntä tarvetta tai halua intermodaalikuljetusten kehittämiseen Suomen sisällä ei ole laajasti ollut. Tarpeita vastaavia kuljetuspalveluja on mm. ajoittaisesta kuljettajapulasta tai sen uhasta huolimatta ollut edelleen pääsääntöisesti saatavilla. Tiekuljetusala on erittäin kilpailtu, joten hinnat ovat olleet asiakkaalle kilpailukykyisiä tosin kuljetusyritysten kannattavuuden kustannuksella. Pienyrittäjävaltaisuudesta johtuen toiminta on joustavaa ja sitoutunutta, mutta neuvotteluvoima on isoilla kuljetusasiakkailla ja logistiikkayrityksillä. Rautatieliikenteessä on Suomessa voitu keskittyä suurten teollisuusasiakkaiden palvelemiseen. Suuryksikkökuljetusten kehitystä ei ole nähty strategisena mahdollisuutena sinänsä ansiokkaasta yhdistettyjen kuljetusten kehittämisestä huolimatta. Harppaus suuryksikkö- ja intermodaalikuljetusten suuntaan Suomen sisällä tapahtuu niiden toimijoiden vetämänä, joilla on kykyä ennakoida tulevaisuuden muutoksia ja resursseja kehittää uusia toimintamalleja. Konttien lisääntyvä käyttö Euroopan-liikenteessä madaltaa osaltaan intermodaalikuljetusten käytön kynnystä. Intermodaalikuljetusten käytöllä parannetaan toiminnan tehokkuutta vahvempia runkoyhteyksiä ja solmupisteitä hyödyntäen. Globaali ja eurooppalainen kehitys määrittelee suuryksiköiden käytön reunaehdot, mutta Suomessa voidaan vaikuttaa ratkaisevasti siihen, miten täällä toimitaan kilpailukykyisesti osana kansainvälisiä logistisia ketjuja ja asiakkuuksien hallintaa. Yhteiskunnan ja julkishallinnon edun mukaista on tarjota puitteet, jotka tukevat elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, mutta jotka ovat samalla yhteiskuntataloudellisesti tehokkaat. Samalla voidaan vähentää kuljettamisen haittavaikutuksia ympäristöön ja ympäröivään yhteiskuntaan. Logistiikka-alan edelläkävijät luovat käytännön edellytykset ja puitteet toimiville markkinoille ja hyötyvät samalla taloudellisesti. 5.2 Yhteenveto Konttialalla ei ole yhtenäistä näkemystä rautatiekuljetusten hyödyntämisen ja sisämaan terminaalien tarpeesta tai eduista Suomessa. Rautatiekuljetukset nähdään kuitenkin useissa tapauksissa ainakin potentiaalisena mahdollisuutena tehostaa toimintaa. Myös sisämaan terminaalin ja siihen liittyvän konttivarikon luomiseksi saattaa löytyä riittävästi sitoutuneita tahoja ja tavaravirtoja. Sisämaanterminaalin toiminta lienee mahdollista käynnistää muutaman vuoden kuluessa kehittämispäätöksestä joissain tapauksissa ilmeisesti nopeamminkin. Tavoitteena tulee olla mahdollisimman yksinkertainen ja matalan kustannustason toimintamalli ja infrastruktuuri, jossa yhdistyy tarpeen mukaan erilaisten suuryksiköiden kuljettaminen. 17

20 LÄHTEET Elinkeinoelämän edustajien haastattelut loka-joulukuussa 2008 (ks. liite). Leskinen, Teuvo & Niinikoski, Miikka Satamien tavaraliikenneselvitys. Luonnos. Julkaistaneen Tiehallinnon selvityksiä -sarjassa vuonna Merenkulkulaitos Ulkomaan meriliikennetilasto Merenkulkulaitoksen tilastoja 5/2008. Mäkelä, Tommi Mikä merkitys yhdistetyillä kuljetuksilla on Suomen kuljetusjärjestelmässä 5 10 vuoden kuluttua? Esitelmä Väylät ja Liikenne tapahtumassa Tampereella Venäläinen, Pirjo Suomen konttikuljetukset meritse. Merenkulkulaitoksen julkaisuja 4/2008. VR Cargo Esittelymateriaalia yhdistetyistä kuljetuksista. VR-Yhtymä Vuosikertomus

21 LIITE: Haastatellut elinkeinoelämän edustajat 19

22 Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos PL Tampere ISBN (PDF)

Mikä merkitys yhdistetyillä kuljetuksilla on Suomen kuljetusjärjestelmässä 5 10 vuoden kuluttua?

Mikä merkitys yhdistetyillä kuljetuksilla on Suomen kuljetusjärjestelmässä 5 10 vuoden kuluttua? Mikä merkitys yhdistetyillä kuljetuksilla on Suomen kuljetusjärjestelmässä 5 10 vuoden kuluttua? Saatesanat Seuraava teksti on kirjoitettu Väylät ja Liikenne 2008 -tapahtumassa Tamperetalossa 9.10.2008

Lisätiedot

Suomen konttikuljetukset meritse

Suomen konttikuljetukset meritse Merenkulkulaitoksen julkaisuja 4/2008 Suomen konttikuljetukset meritse Helsinki 2008 ISBN 978-951-49-2141-4 ISSN 1456-7814 Merenkulkulaitoksen julkaisuja 4/2008 Suomen konttikuljetukset meritse Helsinki

Lisätiedot

Yhdistetyt kuljetukset. Julkisten organisaatioiden rooli ja vaikutusmahdollisuudet

Yhdistetyt kuljetukset. Julkisten organisaatioiden rooli ja vaikutusmahdollisuudet Yhdistetyt kuljetukset Julkisten organisaatioiden rooli ja vaikutusmahdollisuudet Julkaisuja 32/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus

Lisätiedot

Katsaus Intermodaalikuljetusten käsitteisiin

Katsaus Intermodaalikuljetusten käsitteisiin Katsaus Intermodaalikuljetusten käsitteisiin Jorma Rytkönen Tommy Ulmanen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Merenkulku ja Logistiikka Kotka 2009 Tiivistelmä Tämä raportti on nk. Feasibility - Tyyppinen selvitys

Lisätiedot

A 11/2007 Logistiikkakeskusten tie- ja ratayhteydet

A 11/2007 Logistiikkakeskusten tie- ja ratayhteydet A 11/2007 Logistiikkakeskusten tie- ja ratayhteydet Olli Haveri Ratahallintokeskuksen julkaisuja A 11/2007 Logistiikkakeskusten tie- ja rautatieyhteydet Olli Haveri Helsinki 2008 Ratahallintokeskus Ratahallintokeskuksen

Lisätiedot

Tutkimuksia 47. Turo Laitinen. Kansainväliset lentorahtipalvelut Suomessa

Tutkimuksia 47. Turo Laitinen. Kansainväliset lentorahtipalvelut Suomessa Tutkimuksia 47 Turo Laitinen Kansainväliset lentorahtipalvelut Suomessa Tampere, 2002 Laitinen, Turo. Kansainväliset lentorahtipalvelut Suomessa / Turo Laitinen. - Tampere : Tampereen teknillinen korkeakoulu,

Lisätiedot

Elinkeinoelämän kuljetustarpeiden kehitysnäkymät Keski-Suomessa

Elinkeinoelämän kuljetustarpeiden kehitysnäkymät Keski-Suomessa Julkaisu 158 Kaisuliina Vihanti, Tommi Mäkelä, Jorma Mäntynen & Harri Rauhamäki Elinkeinoelämän kuljetustarpeiden kehitysnäkymät Keski-Suomessa Jyväskylä 2007 Julkaisija Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4,

Lisätiedot

Vuosaaren sataman vaikutukset Etelä-Suomen logistiikkaan

Vuosaaren sataman vaikutukset Etelä-Suomen logistiikkaan LOLLI - Log istiikan osaamisen laaj entaminen liittouman alueella RAPORTTEJA 3:2:7 2004 Vuosaaren sataman vaikutukset Etelä-Suomen logistiikkaan Tarveselvitys vaikutuksista yrityksiin ja alueisiin Antti

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 26/2008. Kabotaasi Suomessa

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 26/2008. Kabotaasi Suomessa LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 26/2008 Kabotaasi Suomessa Helsinki, 2008 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 2.5.2008 Tekijät EP-Logistics Oy: Pirjo Venäläinen, Raimo Salmenkari, Riku Koskimaa,

Lisätiedot

Etelä-Suomen lääninhallitus Kouvolan alueellinen palveluyksikkö

Etelä-Suomen lääninhallitus Kouvolan alueellinen palveluyksikkö Etelä-Suomen lääninhallitus Kouvolan alueellinen palveluyksikkö Logistiset toiminnot, työllisyyden pullonkaulat ja koulutustarpeiden ennakointi -projektin loppuraportti Euroopan sosiaalirahasto Tavoite

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 44/2005 Liikenne. Rautatiekuljetusten kilpailukyky Suomessa

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 44/2005 Liikenne. Rautatiekuljetusten kilpailukyky Suomessa LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 44/2005 Liikenne Rautatiekuljetusten kilpailukyky Suomessa Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2005 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 10.5.2005 Tekijät

Lisätiedot

Kuljetustarpeidenkehitysnäkymät Satakunnassa

Kuljetustarpeidenkehitysnäkymät Satakunnassa Tommi Mäkelä,JarkkoRantala, JormaMäntynen&EssiSinisalo Kuljetustarpeidenkehitysnäkymät Satakunnassa Tiehallinnon selvityksiä 56/2004 Tommi Mäkelä, Jarkko Rantala, Jorma Mäntynen & Essi Sinisalo Kuljetustarpeiden

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN MAHDOL- LISUUDET TAVARAKULJETUK- SISSA JÄMSÄN SEUDULLA ESISELVITYS

RAIDELIIKENTEEN MAHDOL- LISUUDET TAVARAKULJETUK- SISSA JÄMSÄN SEUDULLA ESISELVITYS RAIDELIIKENTEEN MAHDOL- LISUUDET TAVARAKULJETUK- SISSA JÄMSÄN SEUDULLA ESISELVITYS Päivämäärä 28/05/2013 Laatijat Tuomo Pöyskö & Antti Heikkinen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 OULU P +358 20 755 7070 F

Lisätiedot

Suomen merikuljetusten toimintaympäristön muutokset

Suomen merikuljetusten toimintaympäristön muutokset Merenkulkulaitoksen julkaisuja 4/2009 Suomen merikuljetusten toimintaympäristön muutokset Helsinki 2009 ISBN 978-951-49-2154-4 ISSN 1456-7814 Merenkulkulaitoksen julkaisuja 4/2009 Suomen merikuljetusten

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tuotantotalouden osasto

TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tuotantotalouden osasto TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tuotantotalouden osasto JUHA LAAKSO TAVARAKULJETUSTEN TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÄJÄLÄHTÖINEN SUUNNITTELU Lisensiaatintutkimus Aihe hyväksytty osastoneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

Toimintamalleja kaupunkilogistiikan kehittämiseen

Toimintamalleja kaupunkilogistiikan kehittämiseen Ellinoora Kiiskinen, Erika Kallionpää, Pasi Metsäpuro & Jarkko Rantala Toimintamalleja kaupunkilogistiikan kehittämiseen Tutkimusraportti 87 [tyhjä sivu blank page] [tyhjä sivu blank page] Tampereen teknillinen

Lisätiedot

Logistiikan kehityskuva 13.10.2014. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava

Logistiikan kehityskuva 13.10.2014. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Logistiikan kehityskuva 13.10.2014 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava 1 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ JOHDANTO A. Lähtökohdat... 7 1. Nykytila ja kehitys... 7 1.1 Uudenmaan kansainvälinen asema... 7 1.2 Satamat ja

Lisätiedot

SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLINEN KULJETUSLOGISTIIKKA Yrityshaastattelut

SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLINEN KULJETUSLOGISTIIKKA Yrityshaastattelut TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU B 135 2006 SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLINEN KULJETUSLOGISTIIKKA

Lisätiedot

Satamatoiminnan kilpailukyky ja kehittämistarpeet Arvio kilpailukyvyn osatekijöistä ja vertailu Itämeren alueen satamiin

Satamatoiminnan kilpailukyky ja kehittämistarpeet Arvio kilpailukyvyn osatekijöistä ja vertailu Itämeren alueen satamiin Satamatoiminnan kilpailukyky ja kehittämistarpeet Arvio kilpailukyvyn osatekijöistä ja vertailu Itämeren alueen satamiin Julkaisuja 17/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA. Vuosaaren satamakeskus osana uutta yleiskaavaa. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto

HELSINGIN YLEISKAAVA. Vuosaaren satamakeskus osana uutta yleiskaavaa. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINGIN YLEISKAAVA Vuosaaren satamakeskus osana uutta yleiskaavaa Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2013:17 HELSINGIN

Lisätiedot

NECL-II, Loppuraportti, Activity 3.7 IP: SEEK, PP: Kaskinen. NLC SEINÄJOKI - Intermodaali logistiikkakeskus 2013, Elokuu

NECL-II, Loppuraportti, Activity 3.7 IP: SEEK, PP: Kaskinen. NLC SEINÄJOKI - Intermodaali logistiikkakeskus 2013, Elokuu NECL-II, Loppuraportti, Activity 3.7 IP: SEEK, PP: Kaskinen NLC SEINÄJOKI - Intermodaali logistiikkakeskus 2013, Elokuu NORTH EAST CARGO LINK II INTERREG NLC SEINÄJOKI - HANKEYHTEENVETO 2 3 ESIPUHE Nordic

Lisätiedot

Seinäjoen seudun yhdistetyt kuljetukset. Tarveselvitys

Seinäjoen seudun yhdistetyt kuljetukset. Tarveselvitys Seinäjoen seudun yhdistetyt kuljetukset Tarveselvitys Raporttiluonnos 15.11.2010 Kannen kuvat: Liidea Oy (Oulun Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaali) SISÄLTÖ 1 Alkusanat... 5 2 Työn tavoitteet

Lisätiedot

TRALIA TRANSITOLIIKENTEEN LISÄARVOPALVELUT

TRALIA TRANSITOLIIKENTEEN LISÄARVOPALVELUT TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU B 164 2009 TRALIA TRANSITOLIIKENTEEN LISÄARVOPALVELUT Antti

Lisätiedot

FINRUS2 Suomen ja Venäjän välisen logistiikan tietojärjestelmien yhteensopivuus

FINRUS2 Suomen ja Venäjän välisen logistiikan tietojärjestelmien yhteensopivuus TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-00844-07 FINRUS2 Suomen ja Venäjän välisen logistiikan tietojärjestelmien yhteensopivuus Pilottihankkeiden koordinointi Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Jarkko Lehtinen, Antti Permala,

Lisätiedot

Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma. Tavaraliikenne ja logistiikka

Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma. Tavaraliikenne ja logistiikka Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma Tavaraliikenne ja logistiikka 1.11.2005 ESIPUHE Päijät-Hämeen maakunnassa käynnistettiin liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen vuoden 2004 lopulla. Suunnittelu

Lisätiedot

Suomen ulkomaankaupan. kilpailukyky ja kehittämistarpeet. Selvitysmiesryhmän loppuraportti

Suomen ulkomaankaupan. kilpailukyky ja kehittämistarpeet. Selvitysmiesryhmän loppuraportti Suomen ulkomaankaupan logistinen kilpailukyky ja kehittämistarpeet Selvitysmiesryhmän loppuraportti Julkaisuja 6/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä

Lisätiedot

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Logistiikkaselvitys Ilkka Salanne ja Sanni Rönkkö 16.9.2014 2 (30) 16.9.2014 SISÄLTÖ 1 TOTEUTTAMINEN... 3 2 LOGISTIIKAN TAUSTA JA NYKYTILA... 4 2.1 Elinkeinoelämä... 4 2.2 Liikenneyhteydet... 9 2.3 Logistiikka-alueet

Lisätiedot

Ilmakuljetusten huoltovarmuuden tilannekuvan muodostaminen

Ilmakuljetusten huoltovarmuuden tilannekuvan muodostaminen Ilmakuljetusten huoltovarmuuden tilannekuvan muodostaminen 1 2 Ilmakuljetusten huoltovarmuuden tilannekuvan muodostaminen 3 www.huoltovarmuus.fi Huoltovarmuudella tarkoitetaan väestön toimeentulon, maan

Lisätiedot

463 MARKKINA- MEKANISMIT PALVELUJEN TUOTANNOSSA: ITÄMEREN LOGISTIIKKA- PALVELUT

463 MARKKINA- MEKANISMIT PALVELUJEN TUOTANNOSSA: ITÄMEREN LOGISTIIKKA- PALVELUT VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 463 MARKKINA- MEKANISMIT PALVELUJEN TUOTANNOSSA: ITÄMEREN LOGISTIIKKA- PALVELUT Inna Berg, Heikki Metsäranta, Paavo Moilanen, Erkki Siivonen Valtion taloudellinen

Lisätiedot

Jarkko Rantala, Riikka Salkonen, Markus Pöllänen & Jorma Mäntynen. Erikoiskuljetustoiminnan. asiakastarpeet. Tiehallinnon selvityksiä 14/2007

Jarkko Rantala, Riikka Salkonen, Markus Pöllänen & Jorma Mäntynen. Erikoiskuljetustoiminnan. asiakastarpeet. Tiehallinnon selvityksiä 14/2007 Jarkko Rantala, Riikka Salkonen, Markus Pöllänen & Jorma Mäntynen Erikoiskuljetustoiminnan asiakastarpeet Tiehallinnon selvityksiä 14/2007 Jarkko Rantala, Riikka Salkonen, Markus Pöllänen & Jorma Mäntynen

Lisätiedot