Mikä merkitys yhdistetyillä kuljetuksilla on Suomen kuljetusjärjestelmässä 5 10 vuoden kuluttua?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mikä merkitys yhdistetyillä kuljetuksilla on Suomen kuljetusjärjestelmässä 5 10 vuoden kuluttua?"

Transkriptio

1 Mikä merkitys yhdistetyillä kuljetuksilla on Suomen kuljetusjärjestelmässä 5 10 vuoden kuluttua? Saatesanat Seuraava teksti on kirjoitettu Väylät ja Liikenne tapahtumassa Tamperetalossa pidettävää esitelmää varten, ja se julkaistaan tapahtuman esitelmäkirjassa. Esitelmä perustuu keskeisiltä osiltaan Yleisen Teollisuusliiton toimeksiannosta Tampereen teknillisessä yliopistossa tehtyyn tutkimukseen yhdistettyjen kuljetusten potentiaalista ja tavaravirroista Suomessa. Tutkimus oli osa Yhdistettyjen kuljetusten edistäminen / Kombi- Suomi -yhteistyöhanketta. Tampereella Tommi Mäkelä

2 Mikä merkitys yhdistetyillä kuljetuksilla on Suomen kuljetusjärjestelmässä 5 10 vuoden kuluttua? tutkija Tommi Mäkelä, Tampereen teknillinen yliopisto Maailmankauppa ei toimi ilman suuryksikkökuljetuksia Suuryksikkökuljetukset ovat maailmanlaajuisesti vahvassa kasvussa. Globaalin kaupan mannertenväliset tuotekuljetukset perustuvat konttien hyödyntämiseen. Euroopan sisäisessä liikenteessä keskeisiä yksiköitä ovat myös trailerit (puoliperävaunut) ja vaihtokorit. Suomessa monet kuljetukset ja kuljetusratkaisut liittyvät ulkomaankauppaan ja sen tarpeisiin. Intermodaalikuljetus on tavarankuljetus, jossa kuljetettava tavara on koko kuljetuksen ajan samassa kuljetusyksikössä, suuryksikössä, ja kuljetukseen käytetään vähintään kahta eri kuljetusmuotoa. Yhdistetyissä kuljetuksissa runkokuljetus tapahtuu rautateitse tai vesiliikenteen aluksella, ja siihen liittyy teitse tapahtuva, yleensä lyhyt, nouto- ja jakelukuljetus. Yhdistettyjen kuljetusten kehittämiselle on tilaus Tarve hoitaa kuljetukset tehokkaasti ja ympäristöä vähemmän kuormittavasti on lisännyt isojen kuljetusketjuja hallitsevien toimijoiden kiinnostusta intermodaalikuljetusten nykyistä laajempaan ja monipuolisempaan hyödyntämiseen toiminnassaan myös Suomessa. Tämä on lähtökohtana myös Yleisen Teollisuusliiton koordinoimassa yhteistyöhankkeessa Yhdistettyjen kuljetusten edistäminen / KombiSuomi, jossa pyritään konkreettisesti laajentamaan yhdistettyjen kuljetusten tarjontaa ja käyttöä. Tavoitteena on ideoida ja kehittää asiakaslähtöinen KombiSuomi-toimintakonsepti. Hankkeessa on mukana yrityksiä, etujärjestöjä ja muita toimijoita huolinta- ja kuljetusalalta, satamista, kalustonvalmistuksesta, kunnista ja valtionhallinnosta. Hanketta tukevat Tekes ja liikenne- ja viestintäministeriö. Tämä esitys perustuu pääosin Tampereen teknillisessä yliopistossa osana KombiSuomihanketta tehtyyn tutkimukseen, jossa kartoitettiin yhdistettyjen kuljetusten lähitulevaisuuden potentiaalia ja potentiaalisia yhteysvälejä Suomessa. Tutkimuksessa haastateltiin keskeisiä huolinta- ja kuljetusalan toimijoita huhti-kesäkuussa Potentiaalia arvioitiin myös mm. analysoimalla tieliikenteen tavarankuljetustilaston aineistoja. Intermodaalikuljetusten markkina ja nykytila Suomessa Intermodaalikuljetukset voidaan jakaa käytettävän kuljetusyksikön perusteella kolmentyyppiseen liikenteeseen: pyörällisten yksiköiden kuljetukset, konttikuljetukset ja vaihtokorikuljetukset. Kuhunkin näistä liittyy tietynlainen palvelu, toimintamalli tai kuljetusjärjestelmä. Rajat eri järjestelmien välillä eivät kuitenkaan ole ehdottomia, vaan tietyntyyppisiä yksiköitä on tietyissä rajoissa mahdollista kuljettaa ja käsitellä myös toisissa järjestelmissä. Suomessa yhdistetyt kuljetukset ovat tyypillisesti pyörällisten yksiköiden kuljetuksia, joissa runkokuljetus tapahtuu rautateitse. VR:n yhdistettyjen kuljetusten tuote on juuri tällainen, ja se tarjoaa runkokuljetuksen rautateitse tietyille yhteysväleille, jotka ovat tällä hetkellä Helsinki Oulu ja Tampere Oulu. Vuonna 2007 VR Cargo kuljetti yhdistettyinä kuljetuksina pyörällistä yksikköä eli keskimäärin 27 yksikköä/vrk/suunta. Samoissa junissa voi kulkea pienemmässä mittakaavassa kontteja ja vaihtokoreja. 1

3 Konttien rautatiekuljetuksissa eräkoot, reitit ja kuljetusmäärät vaihtelevat enemmän. Suomessa konttien kuljetuserät ovat yleensä kokojunaa pienempiä, ja niitä kuljetetaan vaunukuormaliikenteen tyyppisesti. Kontin siirto vaunuun ja vaunusta tapahtuu tavallisesti satamassa, ja kuljetusketjun toisessa päässä kontti on kuormattaessa yleensä rautatievaunussa. Lisäksi rautateitse siirretään tyhjiä kontteja satamien välillä. Konttien kuljetusmatkat maakuljetuksissa ovat keskimäärin lyhyempiä kuin esimerkiksi trailerien, sillä konttivarikot sijaitsevat satamissa ja meno-paluukuljetukset ovat harvinaisia. Vaihtokoreja käytetään Suomessa itsenäisinä intermodaalisina kuljetusyksiköinä nykyään erittäin vähän, ja niiden kuljettamiseen on saatavilla tiekuljetuskalustoa erittäin rajoitetusti. Suurin osa vaihtokoreista liikkuu kuorma-auton kuormatiloina. Yhdistettyjen kuljetusten merkitys ja tarpeet yritysten toiminnassa Kaikki haastatellut alan toimijat ovat kiinnostuneita mahdollisuudesta käyttää yhdistettyjä kuljetuksia. Henkistä kynnystä ei näyttäisi olevan. Yritykset ovat myös tietyin ehdoin valmiita käyttämään yhdistettyjä kuljetuksia nykyistä laajemmin. Osa haastatelluista käyttää säännöllisesti yhdistettyjä kuljetuksia Suomessa, mutta yleensä potentiaalisista kuljetuksista vain osa kulkee junassa. Osa hyödyntää yhdistettyjä kuljetuksia säännöllisesti Manner- Euroopassa, mutta ei tällä hetkellä lainkaan Suomessa. Yritysten rooli kuljetustavan valinnassa vaihtelee: isot huolintaliikkeet ohjaavat itse valintaa, mutta osalla päätöksen tekee alihankkijana toimiva liikennöitsijä. VR:n tuote palvelee ilmeisen hyvin tiettyjä asiakkaita ja tiettyjä tarpeita. On kuitenkin monia tarpeita, joihin nykyinen palvelu ei vastaa. Alalla on halua selvittää nykyistä kattavamman palvelutarjonnan edellytyksiä: miten palvelu voitaisiin toteuttaa eri konseptilla ja matalammalla kustannusrakenteella kuin mitä VR nykyään tarjoaa. Valmius yhdistettyjen kuljetusten käyttöön liittyy ennen kaikkea palvelun hintaan ja laatuun: hinnan tulisi olla edullisempi kuin suorassa tiekuljetuksessa ja palvelukokonaisuuden vastata tarpeita. Kuljetuksen tulee olla helposti hankittava ja käytettävä ja tasalaatuinen. Yhdistettyjen kuljetusten operaattorin tulee olla palveluntuottaja common carrier / open access -periaatteella, jolloin kaikilla on halutessaan syrjimätön palvelun käyttömahdollisuus. Tarvetta on myös kokonaispalvelulle, jossa operaattori hoitaa liityntäkuljetuksen ja kuormauksen junaan. Järjestelmän mukaan lukien kuljetus- ja käsittelykaluston tulisi olla sellainen, että kaikkia suuryksiköitä, myös kontteja, olisi mahdollista kuljettaa samoissa junissa. Yksittäisille liikennöitsijöille suunnatulla kuljettaja mukaan -palvelulla, jossa kapasiteetti myydään vaunupaikkoina, arvioidaan olevan huomattavaa kysyntää. Aikataulu- ja kuljetustiheystarpeet Yhdistettyjen kuljetusten tarpeet kohdistuvat valtaosin yön yli -kuljetukseen viitenä päivänä viikossa. Aikataulujen edellytetään olevan pitäviä, mutta samalla toivotaan joustonvaraa. Aikatauluvaatimukset ja niiden tiukkuus vaihtelevat tavarasta ja asiakkaasta riippuen. Nykyisten junien aikataulut palvelevat joitakin asiakkaita hyvin, joitakin vain rajoitetusti ja joillekin ne eivät sovi lainkaan. Mm. kaupan kuljetukset ja posti eivät nykyään juuri kulje junissa. 2

4 Yhdistetty kuljetus ja siihen kuuluva rautatiekuljetus ovat yleensä osa laajempaa kuljetusketjua. Kuljetusaikataulut onkin sovitettava laivojen aikatauluihin, erityisesti kun kyseessä ovat kansainväliset kuljetusketjut asiakkaiden toiminnan rytmiin kuljetustuotannon nouto/jakelu, käsittely/lajittelu, runkokuljetukset rytmiin. Joillakin toimijoilla ja joissakin kuljetuksissa päiväkuljetukset sopisivat yön yli -kuljetuksia paremmin tuotannon rytmiin. Lyhyemmillä etäisyyksillä tulisi olla mahdollisuus useampiin päivittäisiin lähtöihin. Yhdistettyjen kuljetusten potentiaali Haastattelujen perusteella potentiaalia on lähitulevaisuudessa useita junallisia vuorokaudessa. Esimerkiksi yhteysväleillä Helsinki/Turku/Tampere Pohjois-Suomi potentiaali saattaisi olla 2 3-kertainen nykyiseen verrattuna. Liikennöinnin aloittaminen useimmilla yhteysväleillä edellyttää useamman toimijan tavaravirtojen siirtämistä junaan; tähän vaikuttaisi olevan valmiutta. Merkittävää potentiaalia on isojen logistiikka- ja huolintayritysten hallinnassa olevissa virroissa. Kuljettaja mukaan -palvelulla on ilmeisesti myös huomattava potentiaali: sen arvioidaan muodostavan jopa yli puolet potentiaalista. Lyhin mahdollinen runkokuljetusetäisyys vaikuttaa ratkaisevasti potentiaalin suuruuteen ja yhteysvälien määrään. Suurimmat tavaravirrat ovat eteläisessä Suomessa, jossa välimatkat melko lyhyitä ja rautatiekuljetusten mahdollisuudet rajoitetumpia. Tavaravirrat hajaantuvat etäisyyden kasvaessa, ja riittävän vahvoja virtoja on etäisyyden kasvaessa entistä vähemmän. Potentiaalin arviointiin liittyy paljon epävarmuuksia. Monet elinkeinoelämän muutokset tapahtuvat nopeammin kuin yhdistettyjen kuljetusten laajentaminen, esimerkiksi elinkeinoelämän keskittyminen ja tavaravirtojen ja tavaramäärien muutokset eri toimijoiden ja reittien välillä. Vain harvat toimijat haluavat etukäteen sitoutua tiettyihin kuljetusmääriin ja juniin. Lisäksi mm. kaupan tavaramäärät vaihtelevat huomattavasti kausittain. Palveluntarjoajalla onkin oltava valmius riskinottoon. Potentiaalisia yhteysvälejä Haastattelujen perusteella useimmin potentiaalisina mainitut yhteysvälit ovat pääkaupunkiseudulta Ouluun, Jyväskylään ja Kuopioon. Näistä VR liikennöi tällä hetkellä yhteysväliä Helsinki Oulu. Useita, mutta osittain ehdollisia mainintoja saivat yhteysväli Tampere Oulu, jolla VR jo liikennöi, sekä yhteydet pääkaupunkiseudulta Seinäjoelle, Joensuuhun ja Rovaniemelle sekä Turusta Kuopioon ja Ouluun. Yksittäisiä mainintoja saivat yhteysvälit pääkaupunkiseudulta Vaasaan, Kokkolaan, Ylivieskaan, Kemi-Tornio-seudulle, Varkauteen, Kajaaniin ja jopa Tampereelle sekä Turusta Seinäjoelle, Kokkolaan ja Jyväskylään ja yhteysvälit Tampere Kuopio, Jyväskylä Oulu ja Hanko Helsinki. 3

5 Lisäksi mainittiin yleisesti yhteydet satamista sisämaahan. Satamina mainittiin erityisesti Helsinki, Turku, Kotka/Hamina ja Hanko. Itärajan ylittävä liikenne mainittiin muutamissa haastatteluissa, mutta sitä ei kuitenkaan pidetty nykyisissä olosuhteissa hinnaltaan kilpailukykyisenä. Todettiin myös, että toiminnan jatkuvuudesta tulisi olla riittävät takeet, jotta kuljetuksia voisi tehokkaasti hyödyntää. Rovaniemi Kemi/Tornio Oulu Kokkola Ylivieska Kajaani Vaasa Seinäjoki Kuopio Joensuu Jyväskylä Varkaus Tampere Turku Hanko Pääkaupunkiseutu Kotka/Hamina Potentiaalisia yhdistettyjen kuljetusten yhteysvälejä kuljetusalan toimijoiden haastattelujen perusteella. Haastatteluissa käsiteltiin pääosin kahden paikan välisiä suoria virtoja. Aikatauluvaatimusten todettiin rajoittavan välipysähdyksiä. Kuitenkin ainakin teoriassa on monia mahdollisuuksia reitityksiin ja virtojen yhdistämiseen. Myös toimintamallit voivat poiketa nykyisin käytössä olevista, esimerkiksi: Täydet kuormat siirretään pääkaupunkiseudun ruuhka-alueen ulkopuolelle, josta ne toimitetaan vastaanottajille. Kuljetusketjun solmukohta voi olla myös muualla kuin lähellä päätepistettä: esimerkiksi Jyväskylässä olisi mahdollista yhdistää tieliikenteen ajoaikasäädösten mukainen vaihtopaikka ja yhdistettyjen kuljetusten solmu. 4

6 Verrattaessa potentiaalisiksi mainittuja yhteysvälejä tiekuljetusten pitkänmatkan tavaravirtoihin voidaan havaita tiettyjä yhtäläisyyksiä. Potentiaali kuvaakin valtaosin potentiaalista siirtymää suorista tiekuljetuksista yhdistettyihin kuljetuksiin. Sen sijaan uudenlaisten, innovatiivisten palvelujen, toimintamallien ja tavaravirtojen yhdistelyn myötä muodostuvaa potentiaalia ei tässä yhteydessä ole vielä pystytty juuri arvioimaan. Viitteitä valmiudesta toimintamallien ja kuljetusjärjestelmien uudelleenarviointiin siten, että ne on sovitettu esimerkiksi juuri yhdistettyjä kuljetuksia silmälläpitäen, on kuitenkin havaittavissa. Yhdistettyjen kuljetusten kehittämisen seuraava vaihe tapahtunee kuitenkin pääosin nykyisten toimintamallien ja kuljetusratkaisujen puitteissa. Pello Rovaniemi Kemi-Tornio Oulu Kajaani Kokkola Kannus Ylivieska Pietarsaari Haapajärvi Kiuruvesi Nurmes Lieksa Vaasa Viitasaari Seinäjoki Kuopio Outokumpu Äänekoski Kaskinen Kurikka Joensuu Keuruu Jyväskylä Varkaus Tohmajärvi Mänttä-Vilppula Savonlinna Kitee Pori Tampere Mikkeli Vammala Valkeakoski Rauma Harjavalta-Kokemäki Akaa Uusikaupunki-Laitila Hämeenlinna Humppila Pöytyä Riihimäki-Hyvinkää Heinola Lappeenranta Lahti Kouvola Anjalankoski Imatra Joutseno Turku Kerava-Järvenpää Kotka-Hamina Salo Lohja Porvoo Karjaa Helsinki Suurimpia suoria tiekuljetusvirtoja, kun matka on vähintään 150 kilometriä. Viivan paksuus kuvaa ajoneuvojen määrää. Lähtö- ja määräpaikat kattavat lähialueen noin 30 kilometrin säteellä. Lähde: Tilastokeskus, tieliikenteen tavarankuljetustilaston aineistot Yhdistettyjen kuljetusten kuormauspaikat Hanko Kuormauspaikan optimaalinen sijainti on lähellä isoja asiakkaita ja virtoja. Paikan valinta on liikenteellisen ja taloudellisen sijainnin optimointia. Terminaalikäsittelyt ja paikalliset siirrot on pyrittävä minimoimaan, sillä ne aiheuttavat lisäjärjestelyjä ja huomattavia kustannuksia. Siirron tehokkuus on erityisen oleellista lyhyemmillä runkoetäisyyksillä. 5

7 Pääkaupunkiseudulla tulisi olla kuormausmahdollisuus sekä satamassa että sisämaassa. Osa junista voisi liikennöidä satamaan, osa sisämaassa sijaitsevalle kuormauspaikalle. Pasila ei ole tulevaisuuden kuormauspaikka, sillä se tulee sijaitsemaan liian keskellä kaupunkia. Päätöstä uudesta kuormauspaikasta ei kuitenkaan ole vielä tehty. Oulun Oritkarissa tulisi voida hyödyntää synergia sataman kanssa yksiköiden käsittelyssä. Satama on itsessään luonnollinen ja jo toimiva intermodaaliterminaali. Mahdollisesti toteutettavat logistiikkakeskukset ovat luonnollinen paikka myös yhdistettyjen kuljetusten terminaalille tai kuormauspaikalle. Saksan GVZ-tyyppiselle verkostolle ei kuitenkaan ole Suomessa kysyntää. Logistiikkakeskussuunnitelmia on tällä hetkellä vireillä mm. Tampereella, Jyväskylässä ja Kuopiossa. Sinänsä yhdistetyt kuljetukset eivät edellytä mittavia terminaali-investointeja, sillä monessa paikassa riittää melko yksinkertainen kuormauspaikka. Konttien maaliikenteen kehittämisessä keskeisessä roolissa ovat sisämaan konttiterminaalit, jotka voidaan nähdä myös sisämaansatamina. Kun toimeen tartutaan? Kynnys alkaa käyttää yhdistettyjä kuljetuksia on ilmeisen matala. Tarvitaan kuitenkin yhteinen tavoite ja tahtotila: riittävästi sitoutuneita tahoja, investointihalukkuutta ja käyttövarmuutta puolin ja toisin. Lisäksi jonkun on konkreettisesti tartuttava toimeen. Kun tuote on kilpailukykyinen, sillä on sekä potentiaalia että kysyntää. Sysäys saattaa tulla globaalin toimintojen ohjauksen ja kuljetusten hallinnan kautta. Sitä tukevat yhteiskunnan määrätietoiset toimet, jotka näkyvät eurooppalaisten direktiivien ja kansallisen ohjauksen välityksellä. Samaan suuntaan ohjaavat tai pakottavat polttoaineen merkittävä kallistuminen ja pula osaavista kuorma-autonkuljettajista. Kuljetusasiakkaat eivät ilman näitä paineita ehkä merkittävästi muuta kuljetusvaatimuksiaan tai edellytä ympäristön huomioon ottamista. Yhteiskunnalta toivotaan erityisesti porkkanoita kannustimia tehokkaampaan ja ympäristön paremmin huomioon ottavaan kuljettamiseen ja logistiikkaan. Visio 5 10 vuoden kuluttua Suomessa on ainakin viisi runkoyhteysväliä, joilla on mahdollista kuljettaa pyörällisiä yksiköitä, kontteja ja vaihtokoreja säännöllisinä ja tiukkaan aikataulutettuina rautatiekuljetuksina viitenä päivänä viikossa. Vilkkaimmilla yhteysväleillä liikennöi useampia junia päivässä. Tieverkolta on poistunut tämän ansiosta jopa raskasta pitkänmatkan kuljetusta vuorokaudessa. Toiminnasta vastaa yhdistettyjen kuljetusten operaattori, joka voi toimia rautatiekuljetusten järjestämisessä yhteistyössä VR:n kanssa. Lisäksi VR Cargo voi edelleen tarjota nykyisenkaltaista palvelua. Palvelu on tasapuolisesti kaikkien saatavilla. Tuotekonsepti todennäköisesti vaihtelee eri junissa ja mahdollisesti myös eri yhteysväleillä. Runkokuljetusetäisyys on lyhimmillään hieman alle 300 km, mutta lyhyemmille yhteysväleille sopivia palveluja suunnitellaan aktiivisesti. 6

Katsaus Intermodaalikuljetusten käsitteisiin

Katsaus Intermodaalikuljetusten käsitteisiin Katsaus Intermodaalikuljetusten käsitteisiin Jorma Rytkönen Tommy Ulmanen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Merenkulku ja Logistiikka Kotka 2009 Tiivistelmä Tämä raportti on nk. Feasibility - Tyyppinen selvitys

Lisätiedot

Vuosaaren sataman vaikutukset Etelä-Suomen logistiikkaan

Vuosaaren sataman vaikutukset Etelä-Suomen logistiikkaan LOLLI - Log istiikan osaamisen laaj entaminen liittouman alueella RAPORTTEJA 3:2:7 2004 Vuosaaren sataman vaikutukset Etelä-Suomen logistiikkaan Tarveselvitys vaikutuksista yrityksiin ja alueisiin Antti

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN MAHDOL- LISUUDET TAVARAKULJETUK- SISSA JÄMSÄN SEUDULLA ESISELVITYS

RAIDELIIKENTEEN MAHDOL- LISUUDET TAVARAKULJETUK- SISSA JÄMSÄN SEUDULLA ESISELVITYS RAIDELIIKENTEEN MAHDOL- LISUUDET TAVARAKULJETUK- SISSA JÄMSÄN SEUDULLA ESISELVITYS Päivämäärä 28/05/2013 Laatijat Tuomo Pöyskö & Antti Heikkinen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 OULU P +358 20 755 7070 F

Lisätiedot

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Logistiikkaselvitys Ilkka Salanne ja Sanni Rönkkö 16.9.2014 2 (30) 16.9.2014 SISÄLTÖ 1 TOTEUTTAMINEN... 3 2 LOGISTIIKAN TAUSTA JA NYKYTILA... 4 2.1 Elinkeinoelämä... 4 2.2 Liikenneyhteydet... 9 2.3 Logistiikka-alueet

Lisätiedot

NECL-II, Loppuraportti, Activity 3.7 IP: SEEK, PP: Kaskinen. NLC SEINÄJOKI - Intermodaali logistiikkakeskus 2013, Elokuu

NECL-II, Loppuraportti, Activity 3.7 IP: SEEK, PP: Kaskinen. NLC SEINÄJOKI - Intermodaali logistiikkakeskus 2013, Elokuu NECL-II, Loppuraportti, Activity 3.7 IP: SEEK, PP: Kaskinen NLC SEINÄJOKI - Intermodaali logistiikkakeskus 2013, Elokuu NORTH EAST CARGO LINK II INTERREG NLC SEINÄJOKI - HANKEYHTEENVETO 2 3 ESIPUHE Nordic

Lisätiedot

Logistiikan kehityskuva 13.10.2014. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava

Logistiikan kehityskuva 13.10.2014. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Logistiikan kehityskuva 13.10.2014 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava 1 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ JOHDANTO A. Lähtökohdat... 7 1. Nykytila ja kehitys... 7 1.1 Uudenmaan kansainvälinen asema... 7 1.2 Satamat ja

Lisätiedot

Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma. Tavaraliikenne ja logistiikka

Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma. Tavaraliikenne ja logistiikka Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma Tavaraliikenne ja logistiikka 1.11.2005 ESIPUHE Päijät-Hämeen maakunnassa käynnistettiin liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen vuoden 2004 lopulla. Suunnittelu

Lisätiedot

Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi

Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi PORI PARKANO HAAPAMÄKI-RADAN UUDELLEENAVAAMISEN ARVIOINTI TIIVISTELMÄ Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi on osa laajempaa

Lisätiedot

Suuryksikkökuljetusten toimintaedellytykset rautatieliikenteen liikennepaikoilla

Suuryksikkökuljetusten toimintaedellytykset rautatieliikenteen liikennepaikoilla Suuryksikkökuljetusten toimintaedellytykset rautatieliikenteen liikennepaikoilla Timo Välke, Liikennevirasto 11.02.2015 Esityksen sisältö 1. Selvityksen tavoitteet ja sisältö 2. Suuryksiköihin perustuva

Lisätiedot

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE TIIVISTELMÄ Työn tavoitteena on ollut selvittää Etelä-Suomeen, Forssan seudulle, sijoitettavan lentokentän toimintaedellytykset sekä

Lisätiedot

Suomen sisäiset lentokuljetukset ja niiden merkitys huoltovarmuudelle

Suomen sisäiset lentokuljetukset ja niiden merkitys huoltovarmuudelle Suomen sisäiset lentokuljetukset ja niiden merkitys huoltovarmuudelle 2 Suomen sisäiset lentokuljetukset ja niiden merkitys huoltovarmuudelle 3 www.huoltovarmuus.fi Huoltovarmuudella tarkoitetaan kykyä

Lisätiedot

Tutkimuksia 47. Turo Laitinen. Kansainväliset lentorahtipalvelut Suomessa

Tutkimuksia 47. Turo Laitinen. Kansainväliset lentorahtipalvelut Suomessa Tutkimuksia 47 Turo Laitinen Kansainväliset lentorahtipalvelut Suomessa Tampere, 2002 Laitinen, Turo. Kansainväliset lentorahtipalvelut Suomessa / Turo Laitinen. - Tampere : Tampereen teknillinen korkeakoulu,

Lisätiedot

SUPERTERMINAALI. 6. lokakuuta

SUPERTERMINAALI. 6. lokakuuta SUPERTERMINAALI 6. lokakuuta 2010 ELLO on Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittama hanke, jonka tavoitteena on kehittää Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukykyä. Hankkeessa luodaan kansainvälinen

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA. Vuosaaren satamakeskus osana uutta yleiskaavaa. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto

HELSINGIN YLEISKAAVA. Vuosaaren satamakeskus osana uutta yleiskaavaa. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINGIN YLEISKAAVA Vuosaaren satamakeskus osana uutta yleiskaavaa Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2013:17 HELSINGIN

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET RAPORTTI Itä-Suomi ohjelman makrohanke M7 valmistelutyöryhmä 2006 LUONNOS 23.8.2006 1. JOHDANTO... 3 2. ITÄ-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ... 4 2.1. LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAT...

Lisätiedot

Simo Kotoaro VIHREÄ LOGISTIIKKA JA SEN KEHITTÄMINEN FORSSAN SEUDULLA

Simo Kotoaro VIHREÄ LOGISTIIKKA JA SEN KEHITTÄMINEN FORSSAN SEUDULLA Simo Kotoaro VIHREÄ LOGISTIIKKA JA SEN KEHITTÄMINEN FORSSAN SEUDULLA Raportti 12.8.2010 SISÄLTÖ KUVALUETTELO... 5 1. JOHDANTO... 6 2. KESTÄVÄ KEHITYS JA VIHREÄ LOGISTIIKKA... 7 2.1 KESTÄVÄN KEHITYKSEN

Lisätiedot

MARKKU KIVARI REIJO HELAAKOSKI

MARKKU KIVARI REIJO HELAAKOSKI Kaakkois-Suomen liikennestrategia MARKKU KIVARI REIJO HELAAKOSKI RAPORTTEJA 86 2014 KAAKKOIS-SUOMEN LIIKENNESTRATEGIA Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Markku Kivari Kansikuva:

Lisätiedot

Elinkeinoelämän kuljetustarpeiden kehitysnäkymät Keski-Suomessa

Elinkeinoelämän kuljetustarpeiden kehitysnäkymät Keski-Suomessa Julkaisu 158 Kaisuliina Vihanti, Tommi Mäkelä, Jorma Mäntynen & Harri Rauhamäki Elinkeinoelämän kuljetustarpeiden kehitysnäkymät Keski-Suomessa Jyväskylä 2007 Julkaisija Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4,

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tuotantotalouden osasto

TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tuotantotalouden osasto TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tuotantotalouden osasto JUHA LAAKSO TAVARAKULJETUSTEN TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÄJÄLÄHTÖINEN SUUNNITTELU Lisensiaatintutkimus Aihe hyväksytty osastoneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 44/2005 Liikenne. Rautatiekuljetusten kilpailukyky Suomessa

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 44/2005 Liikenne. Rautatiekuljetusten kilpailukyky Suomessa LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 44/2005 Liikenne Rautatiekuljetusten kilpailukyky Suomessa Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2005 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 10.5.2005 Tekijät

Lisätiedot

Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi

Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi LUONNOS Sivu 1 (22) Liikenne 2030 johtoryhmä Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi Liikenteen visio 2030 Liikenteen tavoitteellinen palvelutaso 2030 Missä olemme nyt Tulevaisuuden haasteita Uusia keinoja

Lisätiedot

Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan. raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta

Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan. raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta Logistiikan toimialavuoropuhelu 31.10.2006 Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta

Lisätiedot

Terminaalit ja logistiikkakeskukset toimitusketjussa. Puutavaralogistiikan kehittämishaasteita 14.6.2007 Jani Granqvist

Terminaalit ja logistiikkakeskukset toimitusketjussa. Puutavaralogistiikan kehittämishaasteita 14.6.2007 Jani Granqvist Terminaalit ja logistiikkakeskukset toimitusketjussa Puutavaralogistiikan kehittämishaasteita Jani Sisältö Määritelmiä Terminaalitoiminta Terminaalitrendejä Euroopassa Saksa Suomi Kuljetusmuodot Haasteet,

Lisätiedot

Etelä-Suomen lääninhallitus Kouvolan alueellinen palveluyksikkö

Etelä-Suomen lääninhallitus Kouvolan alueellinen palveluyksikkö Etelä-Suomen lääninhallitus Kouvolan alueellinen palveluyksikkö Logistiset toiminnot, työllisyyden pullonkaulat ja koulutustarpeiden ennakointi -projektin loppuraportti Euroopan sosiaalirahasto Tavoite

Lisätiedot

-il »:2 I-1 I-1 1-I I-1. (jbj I-1

-il »:2 I-1 I-1 1-I I-1. (jbj I-1 z x 0 11 z I-1 2»1 -il»:2 I-1 22 I-1 (jbj c Fr -I 0 -I Fn 2 -I 1-I»1»1 1 I-1 -I markkinapotentiaali 2 (63) MARKKINAPOTENTIAALI JA MAHDOLLISUUDET Toimeksiantaja: 6100714 Toimeksianto: Jämeren reta Asiakirjan

Lisätiedot

Näiden lisäksi määräaikaisesti huhtikuuhun 2018 asti sallitaan seuraavat muutokset:

Näiden lisäksi määräaikaisesti huhtikuuhun 2018 asti sallitaan seuraavat muutokset: 4 Kuljettaminen Kuorma- autojen mitta- ja massarajoitusten korotusten vaikutukset tieliikenteeseen Lasse Nykänen*, Heikki Liimatainen Liikenteen tutkimuskeskus Verne, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampere,

Lisätiedot

RESURSSITEHOKAS LOGISTIIKKA-ALUE

RESURSSITEHOKAS LOGISTIIKKA-ALUE RESURSSITEHOKAS LOGISTIIKKA-ALUE Forssan seudulle sijoittuvan logistiikkakeskittymän mahdollisuuksien tarkastelua Heikki Lahtinen TIIVISTELMÄ Tekijä Heikki Lahtinen Vuosi 2014 Työn nimi Resurssitehokas

Lisätiedot

Ilmakuljetusten huoltovarmuuden tilannekuvan muodostaminen

Ilmakuljetusten huoltovarmuuden tilannekuvan muodostaminen Ilmakuljetusten huoltovarmuuden tilannekuvan muodostaminen 1 2 Ilmakuljetusten huoltovarmuuden tilannekuvan muodostaminen 3 www.huoltovarmuus.fi Huoltovarmuudella tarkoitetaan väestön toimeentulon, maan

Lisätiedot

Lentoliikennestrategia. Väliraportti

Lentoliikennestrategia. Väliraportti Lentoliikennestrategia Väliraportti 17.12.2013 1 Sisällysluettelo 1. Lentoliikennestrategian tavoitteet... 2 Lentoliikennestrategian valmistelu... 3 3. Lentoliikenteen merkitys... 3 4. Lentoliikenteen

Lisätiedot

LOGHU3. Toimintaympäristön kehittyminen 30.3.2011. Pekka Rautiainen ja Irmeli Rinta-Keturi, Talent Partners Oy

LOGHU3. Toimintaympäristön kehittyminen 30.3.2011. Pekka Rautiainen ja Irmeli Rinta-Keturi, Talent Partners Oy LOGHU3 Toimintaympäristön kehittyminen 30.3.2011 Pekka Rautiainen ja Irmeli Rinta-Keturi, Talent Partners Oy LOGHU3 on Huoltovarmuuskeskuksen, puolustusvoimien ja liikenne- ja viestintäministeriön yhteishanke,

Lisätiedot