KUNTIEN YRITYSILMASTO Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011. Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä"

Transkriptio

1 KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011 Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä

2 KUNTIENYRITYSILMASTO 2011

3 SISÄLTÖ SAATTEEKSI 3 JOHTOPÄÄTÖKSET 4 1SELVITYSMENETELMÄT 5 1.1Yritysilmastomittarijaselvityksentoteuttaminen 5 1.2Tulostentulkinta 5 2KESKEISETTULOKSET 6 2.1Kuntienyritysilmasto 6 2.2Seutukuntienyritysilmasto 7 3YHTEENVETO 8 LIITTEET 9 Seutukuntajakovuonna2011,selvityksenseutukunnat 9 Tiivistelmätuloksista 10 KuntienyritysilmastoIMarraskuu2011 2

4 SAATTEEKSI Kuntien lisääntyvät tehtävät ja niukkenevat resurssit vaikeassa taloustilanteessa asettavat omathaasteensakuntapäättäjille.tälläonvaikutuksensamyösyrityksiin,silläkunnissateh tävät päätökset ja toimenpiteet vaikuttavat suoraan yritysten toimintaympäristöön ja me nestymisen mahdollisuuksiin. Yritysten tarpeiden hyvä tunteminen ja niihin vastaaminen korostuvatentisestään. EK:nselvittikuntienyritysilmastoanyttoistakertaa.Selvityksessäkuntienyritysilmastoaar vioidaan tuoreimpien saatavilla olevien tilastotietojen ja yrityskyselystä saatujen tulosten perusteella.yksittäistenkuntienlisäksiesittelemmetässäjulkaisussamyösseutukuntakoh taisia tuloksia. Toivottavasti tämä näkökulma antaa vuonna 2010 toteutettua pilottitutki musta kokonaisvaltaisemman kuvan yritysten ja yrittämisen nykytilanteesta erilaisissa kas vukeskuksissajatyössäkäyntialueilla. Tämänselvityksentarkoituksenaeiolekorostaataileimatayksittäisiäkuntiahyväntaihuo nonyritysilmastonperusteella.keskeisenätavoitteenaonherättääkeskusteluasiitä,miten yrittäjyysaktiivisuuttavoidaantehokkaimminedistääjayritystenkasvuatukeaerityyppisillä alueilla.haluammetälläselvitykselläkannustaakuntiajayrityksiätiivistämäänvuoropuhelu aansekälisäämäänyhteistyötääntyöllisyydenjahyvinvoinninkehittämisessä. KuntienyritysilmastoIMarraskuu2011 3

5 JOHTOPÄÄTÖKSET Hyväyritysilmastoontodennäköinen,joskunta: 1. HuolehtiiPKyritystoiminnankannusteista Monetyritysjohtajistakokevat,ettäkunnissakeskitytäänliianpaljonjokoaloittavienyrittäji entaisuurtenyritystenpalvelemiseen.näidenväliinjääkuitenkinsuurijoukkopieniäyrityk siä,jotkasaattavattarvitaapuayrityksensäkasvattamiseen. 2. Ottaayritysvaikutuksethuomioonpäätöksenteossaan Selvitysosoittaa,etteikaikissakunnissaoleriittäviävalmiuksiayritysvaikutustenarviointei hin,jotkapitäisitehdähyvissäajoinennenpäätöksiäjaottaapysyväksiosaksipäätöksente koprosesseja. 3. HyödyntääalueenPKyrityksiäpalvelutuotannossaan Kuntien tehtävät lisääntyvät, jolloin niiden kannattaa keskittyä ydintehtäviinsä. Asenteet, ennakkoluulot,lainsäädäntöjavanhentuneetkäytännötvaikeuttavatkuitenkinpkyritysten osallistumistakuntapalveluidentuottamiseen. 4. Toimiiläpinäkyvästijaaktiivisestiyritystenkanssa Osayritysjohtajistapitikuntapäättäjientoimintaaliianpassiivisena.Yrityksettoivoivatlisää informaatiotakunnanpalveluistajasäännöllisiätapaamisiakuntajohtajienkanssa. Hyvänyritysilmastonkunnissaonmonipuolistayritystoimintaajavahvayhdessäteke misenhenki KuntienyritysilmastoIMarraskuu2011 4

6 1SELVITYSMENETELMÄT 1.1Yritysilmastomittarijaselvityksentoteuttaminen Kuntienyritysilmastoselvitysperustuutilastotietoihinjayrityskyselyyn.Tilastomuuttujiaon yhteensäkuusijanekuvaavatkunnanominaisuuksiajataloudellistatilannettasekäyrittä jyydenyleisyyttäjayrittäjyysaktiivisuutta.tilastoistasyntynyttäkuvaatäydennetäänyritys johtajienmielipiteillä,jotkakoskevatyritysilmastonlaatua,sijaintipaikansopivuuttajaelin keinopolitiikantoimivuuttayrityksenkotikunnassa.näidentekijöidenperusteellamuodoste taan kokonaisindeksi, jossa tilastojen painoarvo on suurempi, noin 2/3 kokonaispisteistä. Taulukossa1onkuvattumittarineriosaalueita. Taulukko1.Yritysilmastomittarinosaalueet 1 Tilastomuuttujat Kysely Tulovero% Toimintamenotperasukas Työllisyysaste Yrittäjyysaste Yrityksiäperasukas Aloittaneetyritykset/yrityskanta Yritysilmastoväittämät(neljäteemaa) Sijaintipaikansopivuus Elinkeinopolitiikankokonaisarvosana Kaikkiedellämainitutmittaristonosaalueetjaniidenpainotuksetovatsamatkuinpilottitut kimuksessavuonna2010.tilastoissakäytettiinkuitenkinuusinta,vuoden2011aluejakoaja tuoreimpiasaatavillaoleviakokonaisenkalenterivuodentilastotietoja.tietojenkeruunsuo ritti Tilastokeskus EK:n toimeksiannosta. Tämän jälkeen EK toteutti yrityskyselyn syys lokakuussa2011,mistäsaatiinajankohtainenkokonaiskuvatilanteestaerialueilla.kyselyyn vastasiyhteensä1927yritysjohtajaa. 1.2Tulostentulkinta Selvityksentuloksiatulkittaessaonhyvätiedostaa,ettäkyseonsuuntaaantavistatuloksista. Tämäjohtuusiitä,ettäyksittäistenkuntienjaseutukuntienväliseterotsaattavatollamargi naalisia,jotenpienikinmuutostilastomuuttujissajayritysjohtajienmielipiteissäsaattaanos taataialentaasijoitustahuomattavasti.yksittäistenkuntienosaltamerkittävänämuutokse navoidaanyleisestiottaenpitääyli10sijannousuatailaskuaedellisvuodensijoitukseenver rattuna. Tiedostammemyöshyvin,etteivätmittariinvalituttilastomuuttujatkuvaatäydellisestikaik kia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat kuntien toimintaedellytyksiin ja / tai yritysten toimin taympäristöön.valituttilastomuuttujattarjoavatkuitenkinhyvänkokonaiskuvankuntienja seutukuntientilanteestajayrittäjyysaktiivisuudesta.lisäksinemuodostavatyhdessäyritys kyselynkanssakokonaisuuden,jossayritysjohtajienvastauksetsaavatrajallisenpainoarvon. Tämä on tärkeää, koska tämäntyyppisissä kyselyissä havaintojen lukumäärä voi jäädä pie neksiosassaalueita.yhdessätilastotjayrityskyselyluovatsiiskokonaisuuden,jollaonposi tiivinen vaikutus tulosten luotettavuuteen verrattuna pelkästään yrityskyselyinä tehtyihin kuntavertailuihin. 1 Seutukuntakohtaisessatarkastelussatulovero%jatoimintamenotperasukasovatseutukuntiinkuuluvien kuntienkeskiarvoja KuntienyritysilmastoIMarraskuu2011 5

7 2KESKEISETTULOKSET 2.1Kuntienyritysilmasto Kuntakohtaisessatarkastelussaolimukana50kuntaa,joista42olimyösvuoden2010pilotti tutkimuksessa.taulukossa2onesitettykuntienjärjestystämänvuodenyritysilmastotutki muksessa. Taulukko2.Kuntienyritysilmasto2011 Kunta Kokonaisindeksi Sijoitus Lieto Kaarina Raisio Kerava Nurmijärvi 72 Uusi 6.Salo Espoo Kangasala Lahti Seinäjoki Tuusula Tampere Helsinki Valkeakoski 61 Uusi 15.Tornio 61 Uusi 16.Pieksämäki 60 Uusi 17.Janakkala Porvoo Hyvinkää Hollola 55 Uusi 21.Lohja Jyväskylä Hämeenlinna Kokkola Järvenpää Vantaa Oulu Vaasa Loimaa 47 Uusi 30.Pori Rauma Kirkkonummi Sastamala Forssa Savonlinna 43 Uusi 36.Mikkeli Turku Kuopio Kuusamo 41 Uusi 40.Iisalmi Imatra Rovaniemi Joensuu Kajaani Lappeenranta Kouvola Hamina Äänekoski Kotka Kemi KuntienyritysilmastoIMarraskuu2011 6

8 SelvityksenmukaanparasyritysilmastoolitänävuonnaLiedossa,jokaylsimyösviimevuon nakymmenenparhaanjoukkoon.viimevuodenkolmenkärkimahtuimyöstänävuonnanel jänparhaanjoukkoon.järjestystosinhiemanmuuttuisillätoisensijannappasikaarinaen nenraisiotajakeravaa.erotnäidenkolmenkunnanvälilläolivatkuitenkinhyvinpieniä.vuo den2010menestyjistämyöskangasalapitihyvinpintansajaolitukevastikärkikuntienjou kossa. Ensimmäistä kertaa vertailussa mukana olleista kunnista Nurmijärvi nousi suoraan sijalleviisi. MerkillepantavaaonmyösLahdenjaSalonmerkittävänousuverrattunavuodentakaiseen vertailuun. Molempien nousu selittyy paitsi yritysjohtajien aikaisempaa positiivisemmilla tuntemuksillaniinmyösyrittäjyysaktiivisuudessatapahtuneellamyönteiselläkehityksellä. 2.2Seutukuntienyritysilmasto Tämänvuodenselvityksessätuloksiatarkasteltiinmyösseutukunnittain.Mukanaoliyhteen sä25seutukuntaaeripuoliltasuomea.seutukuntiakoskevattuloksetonkuvattutaulukossa 3. Taulukko3.Seutukuntienyritysilmasto Seutukunta Kokonaisindeksi 1.Salonseutukunta 77 2.Tampereenseutukunta 67 3.Lahdenseutukunta 64 4.Imatranseutukunta 64 5.Seinäjoenseutukunta 64 6.Helsinginseutukunta 64 7.Turunseutukunta 62 8.Loimaanseutukunta 59 9.Hämeenlinnanseutukunta EteläPirkanmaanseutukunta Vaasanseutukunta Porinseutukunta Oulunseutukunta YläSavonseutukunta Jyväskylänseutukunta Raumanseutukunta Kuopionseutukunta Mikkelinseutukunta Lappeenrannanseutukunta Joensuunseutukunta Rovaniemenseutukunta Kouvolanseutukunta Kajaaninseutukunta KemiTornionseutukunta KotkanHaminanseutukunta 27 Seutukuntientarkastelukuvaakuntakohtaisiatuloksialaajemminyritysilmastontilaaerilai sissakasvukeskuksissa.kolmenkärjeksimuodostuijärjestyksessäsalon,tampereenjalah den seutukunnat. Sen sijaan haasteita näyttäisi tämän vertailun perusteella olevan eniten Kajaanin,KemiTornionjaKotkanHaminanseutukunnissa. KuntienyritysilmastoIMarraskuu2011 7

9 3YHTEENVETO Valtakunnallistentulostenperusteellakuntienyritysilmastontilaaarvioitiinhyvinsamankal taiseksikuinedellisenävuonna.tulostenperusteellayritystenmerkitystunnistetaankunnis sa,muttaesimerkiksitulevaisuudenennakoinnissaonpuutteita.käytännössämonissakun nissasiisluodaanyritystoiminnallekohtuullisetedellytykset,kuntaasturbulentissatoimin taympäristössä pitkän tähtäimen suunnittelu on entistä vaikeampaa ja tulevaisuuden me nestystekijöidentunnistaminenhaasteellista. Selvityksenmukaanyritystentarpeethuomioidaanosinpäätöksenteossa,muttapäätösten yritysvaikutukset jäävät monissa kunnissa selvittämättä. Kunnilta toivotaankin lisää aktiivi suutta,joustavuuttajatehokkuuttayrityksiäkoskevienasioidenhoitamiseen.keskeinenkri tiikkikohdistuumyössiihen,etteikaikissakunnissakohdellayrityksiätasapuolisesti.tulosten perusteellakunnissakeskitytäänuseinpääasiassauusienyrittäjienauttamiseenjamerkittä vientyönantajayritystenpalvelemiseen.tämäonniukkojenresurssienvalossaymmärrettä vää,muttasamallasuurijoukkopieniätyönantajayrityksiäjääomanonnensanojaan.monet näistäyrityksistäkaipaavatkuitenkinapuatiettyjenkasvukynnystenylittämiseenjaneuvon taamm.rahoitukseentaikansainvälistymiseenliittyvissäasioissa. Monetyritysjohtajatpitävätmyöskuntienpalvelurakenteitajatoimintakäytäntöjävanhen tuneina. Usein ne myös estävät pienyrityksiä osallistumasta esimerkiksi kuntapalvelujen tuottamiseen.yrityksissätoivotaanenemmänläpinäkyvyyttäjaselkeyttäjulkisiintarjouskil pailuihinsekälisäämahdollisuuksiaosallistuapalvelurakenteidenuudistamiseen. KuntienyritysilmastoIMarraskuu2011 8

10 KuntienyritysilmastoIMarraskuu LIITTEET Seutukuntajakovuonna2011,selvityksenseutukunnat(lähde:Tilastokeskus) EteläPirkanmaanseutukunta Akaa,Valkeakoski,Urjala Helsinginseutukunta Espoo,Helsinki,Hyvinkää,Järvenpää,Karjalohja,Karkkila,Kauniainen, Kerava,Kirkkonummi,Lohja,Mäntsälä,NummiPusula,Nurmijärvi,Por nainen,sipoo,siuntio,tuusula,vantaa,vihti Hämeenlinnanseutukunta Hattula,Hämeenlinna,Janakkala Imatranseutukunta Imatra,Parikkala,Rautjärvi,Ruokolahti Joensuunseutukunta Ilomantsi,Joensuu,Juuka,Kontiolahti,Liperi,Outokumpu,Polvijärvi Jyväskylänseutukunta Hankasalmi,Jyväskylä,Laukaa,Muurame,Petäjävesi,Toivakka,Uurainen Kajaaninseutukunta Kajaani,Paltamo,Ristijärvi,Sotkamo,Vaala KemiTornionseutukunta Kemi,Keminmaa,Simo,Tervola,Tornio KotkanHaminanseutukunta Hamina,Kotka,Miehikkälä,Pyhtää,Virolahti Kouvolanseutukunta Iitti,Kouvola Kuopionseutukunta Kuopio,Maaninka,Siilinjärvi Lahdenseutukunta Asikkala,Hartola,Heinola,Hollola,Hämeenkoski,Kärkölä,Lahti,Nastola, Orimattila,Padasjoki,Sysmä Lappeenrannanseutukunta Lappeenranta,Lemi,Luumäki,Savitaipale,Suomenniemi,Taipalsaari Loimaanseutukunta Aura,Koski,Loimaa,Marttila,Oripää,Pöytyä,Tarvasjoki Mikkelinseutukunta Hirvensalmi,Kangasniemi,Mikkeli,Mäntyharju,Pertunmaa,Puumala, Ristiina Oulunseutukunta Hailuoto,Haukipudas,Kempele,Kiiminki,Liminka,Lumijoki,Muhos, Oulu,Oulunsalo,Tyrnävä Porinseutukunta Harjavalta,Huittinen,Kokemäki,Luvia,Merikarvia,Nakkila,Pomarkku, Pori,Ulvila Raumanseutukunta Eura,Eurajoki,Köyliö,Rauma,Säkylä Rovaniemenseutukunta Ranua,Rovaniemi Salonseutukunta Salo,Somero Seinäjoenseutukunta Ilmajoki,Jalasjärvi,Kauhava,Kurikka,Lapua,Seinäjoki Tampereenseutukunta Hämeenkyrö,Kangasala,Lempäälä,Nokia,Orivesi,Pirkkala,Pälkäne, Tampere,Vesilahti,Ylöjärvi Turunseutukunta Kaarina,Lieto,Masku,Mynämäki,Naantali,Nousiainen,Paimio,Raisio, Rusko,Sauvo,Turku Vaasanseutukunta Körsnäs,Maalahti,Mustasaari,Vaasa,Vöyri YläSavonseutukunta Iisalmi,Keitele,Kiuruvesi,Lapinlahti,Pielavesi,Sonkajärvi,Vieremä

11 KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011 Tiivistelmä tuloksista

12 1 KUNTIENYRITYSILMASTO FokuksessaTOP5&BOTTOM5 2 KUNTIENSIJOITUKSETKYSELYSSÄ JATILASTOMUUTTUJISSA TOP5 1.Lieto 2.Kaarina 3.Raisio 4.Kerava 5.Nurmijärvi BOTTOM5 46.Kouvola 47.Hamina 48.Äänekoski 49.Kotka 50.Kemi Kysely Tunnusluvut

13 YLEINENYRITYSILMASTO Yritysilmastokyselynosaalue1,keskiarvotasteikko15 1.Lieto 2.Kaarina 3.Raisio 4.Kerava 5.Nurmijärvi 46.Kouvola 47.Hamina 48.Äänekoski 49.Kotka 50.Kemi 4,00 3,32 3,89 3,69 3,68 3,48 3,47 3,67 2,91 2,98 3,05 2,29 2,71 2,73 3,00 2,73 3,58 2,59 2,68 2,53 2,73 Vuosi2011 Vuosi PÄÄTÖKSENTEONYRITYSLÄHTÖISYYS Yritysilmasto2,keskiarvotasteikko15 1.Lieto 2.Kaarina 3.Raisio 4.Kerava 5.Nurmijärvi 46.Kouvola 47.Hamina 48.Äänekoski 49.Kotka 50.Kemi 3,81 3,22 3,72 3,43 3,47 3,28 3,40 3,32 2,57 2,81 2,90 2,32 2,79 2,25 2,56 2,61 3,31 2,49 2,81 2,58 3,06 Vuosi2011 Vuosi

14 YRITYSTOIMINNANKANNUSTEET Yritysilmasto3,keskiarvotasteikko15 1.Lieto 2.Kaarina 3.Raisio 4.Kerava 5.Nurmijärvi 46.Kouvola 47.Hamina 48.Äänekoski 49.Kotka 50.Kemi 3,44 2,56 3,33 3,02 3,06 2,75 3,10 2,97 2,70 2,73 2,65 2,32 2,49 2,59 2,71 2,75 3,22 2,61 2,28 2,67 2,59 Vuosi2011 Vuosi PALVELUTJAPALVELURAKENTEET Yritysilmasto4,keskiarvotasteikko15 1.Lieto 2.Kaarina 3.Raisio 4.Kerava 5.Nurmijärvi 46.Kouvola 47.Hamina 48.Äänekoski 49.Kotka 50.Kemi 2,53 2,46 2,83 2,81 3,06 3,32 3,16 2,70 2,50 2,55 2,67 2,08 2,11 2,44 2,86 2,33 3,00 2,45 2,59 2,11 2,69 Vuosi2011 Vuosi

15 ELINKEINOPOLITIIKANKOKONAISARVOSANA Keskiarvot,asteikko15 1.Lieto 3,12 3,88 2.Kaarina 3,60 3,57 3.Raisio 3,62 3,88 4.Kerava 3,53 3,50 5.Nurmijärvi 3,09 46.Kouvola 2,33 2,42 3,04 3,01 Vuosi2011 Vuosi Hamina 2,75 2,62 48.Äänekoski 2,78 3,62 49.Kotka 2,75 2,62 50.Kemi 2,67 2,75 7 SIJAINTIPAIKANSOPIVUUSYRITYKSILLE Keskiarvot,asteikko15 1.Lieto 2.Kaarina 3.Raisio 4.Kerava 5.Nurmijärvi 46.Kouvola 47.Hamina 48.Äänekoski 49.Kotka 50.Kemi 4,00 3,62 3,80 4,14 4,25 4,38 4,35 4,20 4,18 3,96 3,96 3,57 3,89 3,75 3,88 3,78 4,25 3,85 3,50 3,67 4,25 Vuosi2011 Vuosi

16 SEUTUKUNTIENYRITYSILMASTO FokuksessaTOP5&BOTTOM5 SEUTUKUNTIENSIJOITUKSETKYSELYSSÄ JATILASTOMUUTTUJISSA TOP Salonseutukunta 2.Tampereenseutukunta 3.Lahdenseutukunta 4.Imatranseutukunta 5.Seinäjoenseutukunta BOTTOM5 21.Rovaniemenseutukunta 22.Kouvolanseutukunta 23.Kajaaninseutukunta 24.KemiTornionseutukunta 25.KotkanHaminanseutukunta Kysely Tunnusluvut 10 5

17 YLEINENYRITYSILMASTO Yritysilmastokyselynosaalue1,keskiarvotasteikko15 1.Salonsk 2.Tampereensk 3.Lahdensk 4.Imatransk 5.Seinäjoensk 21.Rovaniemensk 22.Kouvolansk 23.Kajaaninsk 24.KemiTornionsk 25.KotkanHaminansk 3,33 3,09 3,25 3,41 3,27 2,98 2,59 2,42 3,17 2,76 2,65 11 PÄÄTÖKSENTEONYRITYSLÄHTÖISYYS Yritysilmasto2,keskiarvotasteikko15 1.Salonsk 3,15 2.Tampereensk 3.Lahdensk 4.Imatransk 5.Seinäjoensk 2,83 3,04 3,27 3,05 2,81 21.Rovaniemensk 22.Kouvolansk 2,44 2,42 23.Kajaaninsk 24.KemiTornionsk 2,84 2,99 25.KotkanHaminansk 2,

18 YRITYSTOIMINNANKANNUSTEET Yritysilmasto3,keskiarvotasteikko15 1.Salonsk 2.Tampereensk 3.Lahdensk 4.Imatransk 5.Seinäjoensk 21.Rovaniemensk 22.Kouvolansk 23.Kajaaninsk 24.KemiTornionsk 25.KotkanHaminansk 2,95 2,76 2,79 3,11 2,80 2,73 2,47 2,39 2,72 2,69 2,66 13 PALVELUTJAPALVELURAKENTEET Yritysilmasto4,keskiarvotasteikko15 1.Salonsk 2.Tampereensk 3.Lahdensk 4.Imatransk 5.Seinäjoensk 21.Rovaniemensk 22.Kouvolansk 23.Kajaaninsk 24.KemiTornionsk 25.KotkanHaminansk 2,15 2,72 2,56 2,73 2,69 2,75 2,55 2,55 2,77 2,48 2,

19 ELINKEINOPOLITIIKANKOKONAISARVOSANA Keskiarvot,asteikko15 1.Salonsk 2.Tampereensk 3.Lahdensk 4.Imatransk 5.Seinäjoensk 21.Rovaniemensk 22.Kouvolansk 23.Kajaaninsk 24.KemiTornionsk 25.KotkanHaminansk 3,23 3,17 3,26 3,38 3,16 3,04 2,66 2,44 3,03 2,96 2,84 15 SIJAINTIPAIKANSOPIVUUSYRITYKSILLE Keskiarvot,asteikko15 1.Salonsk 2.Tampereensk 3.Lahdensk 4.Imatransk 5.Seinäjoensk 21.Rovaniemensk 22.Kouvolansk 23.Kajaaninsk 24.KemiTornionsk 25.KotkanHaminansk 3,95 4,17 4,15 4,19 3,86 3,96 3,97 3,62 4,03 4,04 3,

20 ARVIOTYRITYSILMASTOSTA Yksittäistenväittämientarkastelu YLEINENYRITYSILMASTO(Kaikkivastaajat,ka.2,98) Yritystenmerkitystunnistetaan,tulevaisuudenennakoinnissa puutteita Kunnassaymmärretään,että yritystenmenestyson hyvinvoinninparas rakennuspuu 3,15 3,17 Kuntaluoyritystoiminnalle hyvätedellytykset 3,09 3,18 Kunnallaon yrittäjyysmyönteinenmaine 3,02 3,05 Vuosi2011 Vuosi2010 Kuntatoteuttaatuloksellista elinkeinopolitiikkaa 2,88 2,97 Kunnanelinkeinopolitiikassa tunnistetaanyritysten tulevaisuuden menestystekijät 2,77 2,

21 PÄÄTÖKSENTEONYRITYSLÄHTÖISYYS(Kaikki,ka.2,81) Yritystentarpeethuomioidaanosinpäätöksenteossa,muttapäätösten yritysvaikutuksetjäävätuseinselvittämättä Kunnassaymmärretäänalueen yritysrakenteenaiheuttamat tarpeetpäätöksenteossa 2,83 2,98 Yrityksiäkoskevatasiat hoidetaankunnassariittävän tehokkaasti Kuntaosallistuujoustavasti yrityksentilatarpeiden järjestämiseen 2,83 2,91 2,83 2,90 Vuosi2011 Vuosi2010 Kunnanpäätöksenteossa otetaanyritysvaikutukset hyvinhuomioon 2,73 2,83 19 YRITYSTOIMINNANKANNUSTEET(Kaikki,ka.2,73) Aloittavayritystoimintahuomioitukohtuullisesti,yrityksettoivovat tasapuolisempaakohteluajaapuarahoitusjärjestelyihin Kuntaedistääaloittavien yritystentoimintaa 3,01 2,94 Kuntahuolehtiitoimivien yritystenolosuhteista Kuntaedistäätasapuolisesti kaikkientoimialojen yritystoimintaa 2,77 2,68 2,62 2,56 Vuosi2011 Vuosi2010 Kuntaedesauttaayritysten rahoitusjärjestelyiden toteuttamistaaktiivisesti 2,51 2,

22 PALVELUTJAPALVELURAKENTEET(Kaikki,ka.2,55) Julkistenhankintojentoimivuuteenjajulkistenpalveluidenuudistamiseen enemmänhuomiota,yksityisiä palveluntuottajiaeihyödynnetä riittävästi Kuntajärjestääjulkiset palvelutriittävänjoustavasti yritystentarpeiden näkökulmasta 2,67 2,77 Kuntatoteuttaajulkiset hankinnatniin,ettäyritysten onmielekästäosallistua tarjouskilpailuihin Kuntaauttaayrityksiä saamaanosaavaatyövoimaa 2,59 2,67 2,49 2,65 Vuosi2011 Vuosi2010 Kuntahyödyntääyksityisiä palveluntuottajiariittävästi palvelurakenteiden uudistamisessa 2,46 2,

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Jyväskylän seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen Kuntien yritysilmasto 2012 Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Helsingin seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Vaasan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lappeenrannan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Oulun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kuopion seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lahden seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kouvolan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Seinäjoen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Tampereen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kotkan-Haminan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset)

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) 15.2.2005/MK Lääni, Saapuneet asiat, kpl Käsitellyt asiat,kpl Käsitellyt tiedoksiantoasiat, kpl Avoinna ulosottoasioita kpl Henkilökunta,

Lisätiedot

Imatra -100-50 0 50 100

Imatra -100-50 0 50 100 Asukasta kohti laskettujen ikävakioitujen kustannusten prosentuaalinen ero keskisuurten kaupunkien keskiarvoon vuonna 00 Imatra -0-0 0 0 0 % -,0 + -0, -, -, -, -, -,0-0, -,0 -, -, PERUS -, -, -,, 0 -,0

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu 21.11.2013 Pekka Järvinen sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus

Lisätiedot

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö N:o 6 27 TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö Taajuuskokonaisuus 1 105,7 Anjalankoski 106,2 Espoo 106,0 Eurajoki 104,1 Haapavesi

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 28 213 ENNAKKOTIETO VUODELTA 214 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

SYSMÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

SYSMÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 SYSMÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 31.12.2001. Valtuutussäännös Liikennevakuutuslain 16 22/002/2001. Voimassaoloaika 1.1.2002 toistaiseksi

MÄÄRÄYS 31.12.2001. Valtuutussäännös Liikennevakuutuslain 16 22/002/2001. Voimassaoloaika 1.1.2002 toistaiseksi 1 (2) MÄÄRÄYS 31.12.2001 Valtuutussäännös Dnro Liikennevakuutuslain 16 22/002/2001 Voimassaoloaika 1.1.2002 toistaiseksi Kumoaa Sosiaali- ja terveysministeriön määräys 181/411/95 Asia Liikennevakuutuksen

Lisätiedot

1.3 Tontin lohkomistoimituksen kesto keskimäärin (vrk)

1.3 Tontin lohkomistoimituksen kesto keskimäärin (vrk) . KIINTEISTÖNMUODOSTUSTOIMINTA. Tontinlohk omisia suoritettu.. Näissä tontteja yhteensä (kpl).2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtyjä kiinnitysten käsittelypäätöksiä (kpl).3 Tontin lohkomistoimituksen kesto

Lisätiedot

Säännöllinen kapasiteetti

Säännöllinen kapasiteetti Junatyyppi Juna Kulkuväli Lähtö Tulo Linja Kulkupäivät Voimassaoloaika IC 1 Helsinki asema Joensuu asema 7:17:00 11:40:00 Ma Ti Ke To Pe La Su 30.10.2016 10.12.2016 IC 2 Joensuu asema Helsinki asema 5:18:00

Lisätiedot

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw)

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw) N:o 434 1269 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.3 Digitaalinen televisiotoiminta Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu

Lisätiedot

7714 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Seinäjoki Koulukatu 20 60100 Seinäjoki Iso 0094 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Alajärvi Kauppakatu 16

7714 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Seinäjoki Koulukatu 20 60100 Seinäjoki Iso 0094 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Alajärvi Kauppakatu 16 Nimi Osoite 7714 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Seinäjoki Koulukatu 20 60100 Seinäjoki Iso 0094 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Alajärvi Kauppakatu 16 62900 Alajärvi Iso 2488 Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

7625 SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA OY OLAVINKATU 48 57100 Savonlinna 7633 SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA OY KAUPPAKESKUS WILLA TORIKATU 7 7862 SUOMALAINEN

7625 SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA OY OLAVINKATU 48 57100 Savonlinna 7633 SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA OY KAUPPAKESKUS WILLA TORIKATU 7 7862 SUOMALAINEN 106 kplnimi Osoite 7714 ETELÄ-POHJANMAAN KIRJAKAUPPA OY Info Seinäjoki Koulukatu 20 60100 Seinäjoki 0094 ETELÄ-POHJANMAAN KIRJAKAUPPA OY Info Alajärvi Kauppakatu 16 62900 Alajärvi 2488 ETELÄ-POHJANMAAN

Lisätiedot

Tarkemmat tiedot kohteista saat myyntipalvelustamme 0424-852200 tai info@ultimatemarket.com.

Tarkemmat tiedot kohteista saat myyntipalvelustamme 0424-852200 tai info@ultimatemarket.com. Tarkemmat tiedot kohteista saat myyntipalvelustamme 0424-852200 tai info@ultimatemarket.com. Kohdetuote Kohdekaupunki Kohdepostinumero energiavaraaja HELSINKI 00660 energiavaraaja HELSINKI 00690 energiavaraaja

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu)

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) VNK TEAS hanke Taustamateriaalia työpajaan 24.11.2016 Kysely yrityksille Yritys ten toimintaympäristö ja sijoittuminen Kysely yrityksille Kyselyn

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy Hallitus 198 10.04.2013 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy H 198 Suomen Terveystalo Oy on pyytänyt Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvon ta vi ras tol ta yksityisen

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN KUULUVUUDESTA

Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN KUULUVUUDESTA Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN KUULUVUUDESTA SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 YLEISTÄ... 4 TAVOITE... 5 PAIKKAKUNNAT... 5 MITATUT SUUREET JA MITTAUSJÄRJESTELMÄ... 6 MITATUT SUUREET... 6 MITTAUSJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus LUONNOS Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 1/2015 2.2.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2015

Ensirekisteröinnit 1/2015 2.2.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2015 Ensirekisteröinnit 1/2015 2.2.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus 01/2015 01/2014 (%) (%) Henkilöautot yhteensä 10 267 12 697-19,1 89,4 joista matkailuautoja 58

Lisätiedot

HUOLTOLIIKELUETTELO 01.01.2014. ESPOO Espoon Kodinkonehuolto Oy Torpanmäki 3 02740 ESPOO p. (09) 250 5700 www.espoonkodinkonehuolto.

HUOLTOLIIKELUETTELO 01.01.2014. ESPOO Espoon Kodinkonehuolto Oy Torpanmäki 3 02740 ESPOO p. (09) 250 5700 www.espoonkodinkonehuolto. HUOLTOLIIKELUETTELO 01.01.2014 ESPOO Espoon Kodinkonehuolto Oy Torpanmäki 3 02740 ESPOO p. (09) 250 5700 www.espoonkodinkonehuolto.fi EURA VM-Huoltokeskus Kärjenkuja 5 32700 HUITTINEN p. 010 666 7686 www.vm-huoltokeskus.fi

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013 Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset 27.6.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään

Lisätiedot

Vapaa-ajan palvelut Vuosiseminaari 14.1.2009 Piia Savolainen

Vapaa-ajan palvelut Vuosiseminaari 14.1.2009 Piia Savolainen Vapaa-ajan palvelut Vuosiseminaari 14.1.2009 Piia Savolainen Varamiespalvelu-Yhtiötel Vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen henkilöstöpalveluja tuottava yritysketju Yli 70 palvelualuetta Suomessa, Virossa,

Lisätiedot

Kiinteistö- ja mittaustoimi v. 2011. 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto keskimäärin (vrk)

Kiinteistö- ja mittaustoimi v. 2011. 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto keskimäärin (vrk) 1. KIINTEISTÖNMUODOSTUSTOIMINTA 1.1 Tontinlohkomisia suoritettu 1.1.1 Näissä tontteja yhteensä 1.2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtyjä kiinnitysten käsittelypäätöksiä 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto

Lisätiedot

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2014-2018. Julkaisuvapaa 24.6.2014 klo 10

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2014-2018. Julkaisuvapaa 24.6.2014 klo 10 Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2014-2018 Julkaisuvapaa 24.6.2014 klo 10 Lähestymistapa Tutkimus tehtiin edellisen kerran vuonna 2013. Asuntosijoittamisen kannattavuuteen vaikuttavat tekijät:

Lisätiedot

VARAMIESPALVELU-YHTIÖT

VARAMIESPALVELU-YHTIÖT VARAMIESPALVELU-YHTIÖT vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen henkilöstöpalveluja tuottava yritysketju 60 palvelualuetta Suomessa ja Virossa alan markkinajohtaja Suomessa sekä liikevaihdon että palvelualueiden

Lisätiedot

UUSIVUOSI 2013-2014 ASIAKASPALVELUKESKUS

UUSIVUOSI 2013-2014 ASIAKASPALVELUKESKUS UUSIVUOSI 2013-2014 ASIAKASPALVELUKESKUS Yksityisasiakkaat p. 010 414 00 asiakkaat p. 010 414 0666 ma 31.12.2012 Uudenvuodenaatto 7-20 ti 1.1.2013 Uudenvuodenpäivä 7-20 LÄÄKÄRIKESKUKSET (MUU SUOMI) HYVINKÄÄ

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta 24.8.2016 Vastaanotto Vastaanottolain tarkoituksena on turvata kansainvälistä suojelua hakevan

Lisätiedot

Magistrate (Meldeämter) in Finnland. ETELÄ-SUOMI (SÜDFINNLAND) Länsi-Uudenmaan maistraatti:

Magistrate (Meldeämter) in Finnland. ETELÄ-SUOMI (SÜDFINNLAND) Länsi-Uudenmaan maistraatti: Magistrate (Meldeämter) in Finnland Register Office of Espoo Itätuulentie 1 P.O.B. 49 02101 ESPOO Tel.: (029) 553 9301 Fax: (029) 553 6326 info.lansi-uusimaa@maistraatti.fi ETELÄ-SUOMI (SÜDFINNLAND) Länsi-Uudenmaan

Lisätiedot

MARKKINAT. Valiorakettilajitelma, 8 kpl/pkt. Voimassa 27..31.12.2015 tai niin kauan kuin tuotteita riittää.

MARKKINAT. Valiorakettilajitelma, 8 kpl/pkt. Voimassa 27..31.12.2015 tai niin kauan kuin tuotteita riittää. Voimassa 27..31.12.2015 tai niin kauan kuin tuotteita riittää. RAKETTI MARKKINAT Valiorakettilajitelma, 8 kpl/pkt Neljä erilaista, upeaa ja värikästä tähtikuviota. Tuhti avauspanos, isot tähtikuviot. 14

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2009

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2009 ENSIREKISTERÖINNIT 12/09 1(12) 5.1.2010 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

1. PÄRE 26.7. Turku Tukholma 08.45 8.8. Tukholma Turku 20.10 LÄHTÖ 25-26.7. PALUU 9.8.

1. PÄRE 26.7. Turku Tukholma 08.45 8.8. Tukholma Turku 20.10 LÄHTÖ 25-26.7. PALUU 9.8. Leirilippukuntien bussiaikataulut 1. PÄRE 26.7. Turku Tukholma 08.45 8.8. Tukholma Turku 20.10 16.30 (25.7.) Kemijärvi, linja-autoasema 23.30 18.30 (25.7.) Rovaniemi, linja-autoasema 21.30 20.00 (25.7.)

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 03/2013 03/2012 (%) (%) 1-03/2013 1-03/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 9 492 22 938-58,6 89,9 27 640 47 834-42,2 joista matkailuautoja

Lisätiedot

Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN KUULUVUUDESTA

Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN KUULUVUUDESTA Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN KUULUVUUDESTA SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 YLEISTÄ... 4 TAVOITE... 5 PAIKKAKUNNAT... 5 MITATUT SUUREET JA MITTAUSJÄRJESTELMÄ... 6 MITATUT SUUREET... 6 MITTAUSJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

Indeksitalo 2016 Varsinais-Suomi

Indeksitalo 2016 Varsinais-Suomi Indeksitalo 2016 Varsinais-Suomi Indeksitalo 2016 tilaisuus, Turku, 14.9.2016 Juho Järvinen Talous- ja veroasiantuntija Kiinteistöliitto V-S Kiinteistöliiton Indeksitalo Vertailee kuntakohtaisesti määrittyviä

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 3/2015 1.4.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2015

Ensirekisteröinnit 3/2015 1.4.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2015 Ensirekisteröinnit 3/2015 1.4.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 03/2015 03/2014 (%) (%) 1-03/2015 1-03/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 11 097 9 626 15,3

Lisätiedot

VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET

VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET 1/6 VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET ALAJÄRVI ESPOO EURA FORSSA HAAPAJÄRVI HARTOLA HELSINKI HYVINKÄÄ KYLMÄKONEHUOLTO PEKKA UKONMÄKI KY Keskuskatu 4 62900 Alajärvi puh. 06 557 3160 ESPOON KODINKONEHUOLTO OY Torpanmäki

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 5/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013

Ensirekisteröinnit 5/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013 Ensirekisteröinnit 5/2013 3.6.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 05/2013 05/2012 (%) (%) 1-05/2013 1-05/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 10 228 7 316 39,8

Lisätiedot

CUMULUS Hotellit Kaupunki Hotelli Huoneluokka Normal Low High Normal Low High

CUMULUS Hotellit Kaupunki Hotelli Huoneluokka Normal Low High Normal Low High CUMULUS Hotellit Normal Helsinki Cumulus Kaisaniemi Standard 139 119 149 11.1.-31.5 1.-17.6. Superior 169 139 179 3.-31.12 Helsinki Cumulus Olympia Standard 109 109 119 11.1.-31.5 1.1.-10.1 1.-17.6. 18.6.-16.8

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 11/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013

Ensirekisteröinnit 11/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013 Ensirekisteröinnit 11/2013 2.12.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 11/2013 11/2012 (%) (%) 1-11/2013 1-11/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 7 463 7 714-3,3

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013 Ensirekisteröinnit 10/2013 1.11.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 10/2013 10/2012 (%) (%) 1-10/2013 1-10/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 9 093 8 191 11,0

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 8/2015 1.9.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT ELOKUU 2015

Ensirekisteröinnit 8/2015 1.9.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT ELOKUU 2015 Ensirekisteröinnit 8/2015 1.9.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT ELOKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 08/2015 08/2014 (%) (%) 1-08/2015 1-08/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 8 402 7 525 11,7 86,4

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN YHTEYSTIETOJA. Helsinki Helsingin VOK, Kaarlenkatu Helsingin kaupunki hvok.kaarlenkatu@hel.fi

VASTAANOTTOKESKUSTEN YHTEYSTIETOJA. Helsinki Helsingin VOK, Kaarlenkatu Helsingin kaupunki hvok.kaarlenkatu@hel.fi YHTEYSTIETOJA 29.12.2015 VASTAANOTTOKESKUSTEN YHTEYSTIETOJA Espoo Espoo, Nihtisilta 050 467 2631 vok.kutoja@luona.fi Espoo, Otaniemi 050 4665 180 espoo.keskus@luona.fi Espoo, Siikajärvi 050 467 1862 vok.siikajarvi@luona.fi

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70/2014 M 1 (27) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2011

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2011 ENSIREKISTERÖINNIT 5/2011 1(12) 1.6.2011 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 11/2014 1.12.2014 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2014

Ensirekisteröinnit 11/2014 1.12.2014 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2014 Ensirekisteröinnit 11/2014 1.12.2014 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2014 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 11/2014 11/2013 (%) (%) 1-11/2014 1-11/2013 (%) Henkilöautot yhteensä 7 220 7 463-3,3

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 5/2015 1.6.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2015

Ensirekisteröinnit 5/2015 1.6.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2015 Ensirekisteröinnit 5/2015 1.6.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 05/2015 05/2014 (%) (%) 1-05/2015 1-05/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 9 114 10 114-9,9

Lisätiedot

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9 Espoo % -00-0 0 0 00 0 -, -,, 0,,,,0, -, -, -0, -, -, -,, - v. -, -0,,,, -, Espoo -00-0 -0-0 - 0 Miljoonaa euroa 0 -, -, -, -,0 -, -,0 -, -,, 0,, 0,,, 0, - v. -, -0,,, 0, -, Helsinki % -00-0 0 0 00 0,

Lisätiedot

Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN KUULUVUUDESTA

Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN KUULUVUUDESTA Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN KUULUVUUDESTA SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 YLEISTÄ... 4 TAVOITE... 5 PAIKKAKUNNAT... 5 MITATUT SUUREET JA MITTAUSJÄRJESTELMÄ... 6 MITATUT SUUREET... 6 MITTAUSJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN YHTEYSTIETOJA. Heinola Heinola Setlementtiliitto/Viittakivi oy heinolavok@setlementti.fi

VASTAANOTTOKESKUSTEN YHTEYSTIETOJA. Heinola Heinola Setlementtiliitto/Viittakivi oy heinolavok@setlementti.fi YHTEYSTIETOJA 4.1.2016 VASTAANOTTOKESKUSTEN YHTEYSTIETOJA Asikkala Vääksy Kotouma oy 050 412 1605 vok.vaaksy@kotouma.fi Espoo Espoo, Nihtisilta 050 467 2631 vok.kutoja@luona.fi Espoo, Otaniemi 050 4665

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2012

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2012 Ensirekisteröinnit ajoneuvolajeittain Muutos Osuus 01/2012 01/2011 (%) (%) Henkilöautot yhteensä 14 263 13 788 3,4 89,9 joista matkailuautoja 105 87 20,7 0,7 joista

Lisätiedot

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi Liittotunnus yhdistysnumero yhdistyksen nimi prosentti 2015 374 021 Jyty Espoo - Jyty Esbo ry 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 313 054 Jyty Helsinki ry 1,3%

Lisätiedot

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta. Taajuus (MHz) ERP (kw)

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta. Taajuus (MHz) ERP (kw) 382 Liite TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 2.1 Analoginen radiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Taajuus (MHz) ERP (kw) Anjalankoski,

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70 C/2015 M 1 (36) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2015 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Rajapintojen käyttöönotto, kysely v. 2011

Rajapintojen käyttöönotto, kysely v. 2011 Rajapintojen, kysely v. 2011 Ajantasaasemakaavatietojen rajapinta (WMS) Ajantasaasemakaavatietojen rajapinta (WFS) Kouvola Käyttöönotto käynnissä 05/2011 Rauma käyttöön 1.1.2011 Järvenpää Huittinen Loppi

Lisätiedot

Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat

Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat TOIMINTA JA HALLINTO 2007:7 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat Oikeushallintotilastoja vuodelta 2006 Ulosottotoimi OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2007:7 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70 D/2016 M 1 (35) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä 14. päivänä tammikuuta 2016 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa. Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus

Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa. Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus 29.1.2013 Prosessit tuottavat ja tarvitsevat paikkatietoa Tuotetun tiedon jakaminen HALLINNON TIETOPROSESSEJA

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 7/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015

Ensirekisteröinnit 7/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015 Ensirekisteröinnit 7/2015 3.8.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 07/2015 07/2014 (%) (%) 1-07/2015 1-07/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 8 721 8 017 8,8

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 6/2015 1.7.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT KESÄKUU 2015

Ensirekisteröinnit 6/2015 1.7.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT KESÄKUU 2015 Ensirekisteröinnit 6/2015 1.7.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT KESÄKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 06/2015 06/2014 (%) (%) 1-06/2015 1-06/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 8 976 9 209-2,5 87,4

Lisätiedot

Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 2016 tammi-huhtikuun nettotoimintamenoja. edellisvuoteen ja talousarvioihin

Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 2016 tammi-huhtikuun nettotoimintamenoja. edellisvuoteen ja talousarvioihin Mari Sjöholm Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 2016 tammi-huhtikuun nettotoimintamenoja sekä niiden vertailuja edellisvuoteen ja talousarvioihin Kooste 58 suurimman kunnan, Etelä-Karjalan ja Kainuun

Lisätiedot

VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET

VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET 1/6 VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET ALAJÄRVI KYLMÄKONEHUOLTO PEKKA UKONMÄKI KY Keskuskatu 4 62900 Alajärvi puh. 06 557 3160 ESPOO EURA FORSSA ESPOON KODINKONEHUOLTO OY Torpanmäki 3 02740 Espoo puh. 09 250 5700

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2008

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2008 ENSIREKISTERÖINNIT 2/08 1(12) 6.3.2008 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET

VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET 1/6 VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET ALAJÄRVI ESPOO EURA FORSSA HAAPAJÄRVI HARTOLA HELSINKI HYVINKÄÄ KYLMÄKONEHUOLTO PEKKA UKONMÄKI KY Keskuskatu 4 62900 Alajärvi puh. 06 557 3160 ESPOON KODINKONEHUOLTO OY Torpanmäki

Lisätiedot

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset Ville Nieminen Käynnistyneet kuntajakoselvitykset 33 selvitystä, joissa yhteensä 169 kuntaa mukana» n. 5 kuntaa selvitystä kohden 136 eri kuntaa 8 erityisselvitystä»

Lisätiedot

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 176 N:o 22 Liite 2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 2.1 Analoginen radiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Taajuus ERP (MHz) (kw) AAVASAKSA 87,9 10 AAVASAKSA AAVASAKSA

Lisätiedot

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015 Ensirekisteröinnit 10/2015 2.11.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 10/2015 10/2014 (%) (%) 1-10/2015 1-10/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 9 166 8 838 3,7

Lisätiedot