Kelan mahdollisuudet TULES-potilaiden kuntoutuksessa Mitä kuntoutussuunnitelmaan?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kelan mahdollisuudet TULES-potilaiden kuntoutuksessa Mitä kuntoutussuunnitelmaan?"

Transkriptio

1 Kelan mahdollisuudet TULES-potilaiden kuntoutuksessa Mitä kuntoutussuunnitelmaan? Jorma Kiuttu, LT, sosiaalilääketieteen dosentti, vakuutusalueen ylilääkäri Tunnuslukuja vuonna 2010 Vakuutetut Henkilöstö Maksetut etuudet milj. e * Etuudet/vakuutettu e * Toimintakulut 25,9 milj. e Ratkaisuja/vuosi kpl ilman sh-korvauksia kpl Ratkaisut / toimih kpl Lappi Oulu Pohjois-Pohjanmaa * Lähde Kelasto WIT100A, WIT117A ja WIT134A, ei sisällä työterveyshuoltoa

2 3 4

3 5 6

4 Lakiviidakko

5 Kelan kuntoutustoiminnan perusta ja tavoite (KKRL /566) Kuntoutus Työ- ja toimintakyvyn turvaaminen tai parantaminen, Kuntoutusraha Toimeentuloturva kuntoutuksen aikana Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä Eri kuntoutustahojen yhteistyö Kelan kuntoutustoiminta Järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluva kuntoutus vajaakuntoisten ammatillinen kuntoutus vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus kuntoutuspsykoterapia ( lähtien) Harkinnanvarainen kuntoutus muu ammatillinen ja lääkinnällinen kuntoutus täydentää Kelan ammatillista ja vaikeavammaisten lääkinnällistä kuntoutusta Kuntoutusraha kuntoutuksesta aiheutuvien ansiomenetyksen korvaaminen

6 Harkinnanvarainen kuntoutus (KKRL 12 ) ASLAK -kuntoutus Kuntoutuskurssit Yksilöllinen laitoskuntoutus Sopeutumisvalmennus Psykoterapia Neuropsykologinen kuntoutus LISÄKSI Työssä välttämättömät apuvälineet (mm. erityisistuin, erityistyötuoli, erityisvalaisin) Ammatillisia valmiuksia lisäävät kurssit Kuntoutuskurssit Tavoitteena on työ- ja toimintakyvyn parantaminen ja innostaminen omatoimiseen kunnon ylläpitoon Ryhmämuotoisesti toteutettuja Sairausryhmäkohtaisia, osa ammatillisesti painottuneita Avohoito ei ole riittävän tuloksellista ja tarvitaan tehostettua avohoitoa laajempaa kokonaisuutta Toteutetaan laitos- tai avomuotoisena, tavallisesti 2-3 jaksossa, yhteensä enintään 18 vrk

7 Alueelliset kuntoutuskurssit Selkäkurssit Tule -sairaus keskittyy alaselkään ei ongelmia kantavissa nivelissä ei haittaavia yleissairauksia Niskahartiaoireisten kurssit kipuongelmat kroonistuneet kulumat juurioireineen kaularangassa instabiliteettia Tules -kurssit tukirangan lisäksi ongelmia kantavissa nivelissä kuten lonkissa, polvissa, nilkoissa tai yläraajoissa Tules -ylipainoisten kurssit tukirangan lisäksi ongelmia kantavissa nivelissä kuten lonkissa, polvissa, nilkoissa tai yläraajoissa huomattava ylipaino (BMI-30-45) Alueelliset kuntoutuskurssit Tules -elämänhallintakurssit pitkittyneitä työ- ja toimintakykyä alentavia tuki- ja liikuntaelimistön kipuja elämäntilanteeseen liittyviä kuormitustekijöitä, jotka sitovat voimavaroja ja huonontavat tuki- ja liikuntaelimistön oireilun hallintaa Kivunhallintakurssit VAIKEA-ASTEISILLE kipupotilaille kun tavanomainen aktiivinen kuntoutus ei sovi muut kivunhoitokeinot käytetty Työelämässä uupuneiden kurssit Työkykyä uhkaavat psyykkiset uupumusoireet, lisäksi myös muuta mielenterveydenoireilua (esim. masennus) Yhteys työelämään Ei henkilöille, joilla on vaikea-asteinen masennus tai henkilöille, jotka eivät kykene ryhmämuotoiseen työskentelyyn

8 Kelan järjestämä muu kurssitoiminta eri sairausryhmille Afasia, aivohalvaus, aivovamma Allergia, atopia Avanne CP-vamma Diabetes Epilepsia Hengityselinsairaudet Kuulovammaisuus Lihassairaus Mielenterveydenhäiriöt Ms-tauti Neurologiset sairaudet Näkövammaisuus Parkinsonintauti Psoriasis Reuma, sidekudostauti, fibromyalgia Selkäydinvamma Sydänsairaudet Syöpä Yksilöllinen kuntoutusjakso Suunnattu lähinnä tule- tai neurologisia sairauksia sairastaville, ongelmia useilla toimintakyvyn alueilla Sairauden pitkittyminen uhkaa työkykyä Avohoito ei ole riittävän tuloksellista ja tarvitaan tehostettua avohoitoa laajempaa kokonaisuutta Kuntoutuksen oikea ajoitus sairauden kannalta on tärkeää Sairaus on riittävästi tutkittu ja hoidettu Yksilölliset kuntoutusjaksot järjestetään alueellisen määrärahan puitteissa Yksilöllistä kuntoutusjaksoa voi hakea läpi vuoden eikä kuntoutusjaksoja ole kurssirekisterissä

9 Sopeutumisvalmennuskurssit Tavoitteena on lisätä kuntoutujan ja hänen perheensä valmiuksia mahdollisimman täysipainoiseen elämään sairaudesta huolimatta Edistävät kuntoutumista antamalla tiedollisia ja taidollisia valmiuksia ja tarjoavat mahdollisuuden vertaistukeen Kestoltaan lyhyehköjä, enintään 12 pv Kursseihin liittyy usein myös omaisten jakso Toteutetaan yleensä vammaisjärjestöjen ja kuntoutuslaitosten yhteistyönä Ammatillinen kuntoutus

10 Oikeus ammatilliseen kuntoutukseen (6 ) Vakuutetulla on oikeus saada työkyvyttömyyden estämiseksi tai työ- ja ansiokyvyn parantamiseksi tarkoituksenmukaista ammatillista kuntoutusta, jos 1) asianmukaisesti todettu sairaus, vika tai vamma todennäköisesti aiheuttaa sellaisen uhkan, että vakuutettu tulee työkyvyttömäksi; tai 2) vakuutetun työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien on katsottava sairauden, vian tai vamman vuoksi olennaisesti heikentyneen. Työkyvyttömyyden ja kuntoutustarpeen arviointi Oire Sairaus Vaurio Diagnoosi Hoito Toiminnanvajaus Haitta Lääkinnällinen kuntoutus Ammatillinen kuntoutus Työn vaatimukset

11 Työkyvyttömyyden uhka Sairaus aiheuttaa lähivuosina todennäköisesti objektiivisesti todettavan uhkan joutua työkyvyttömyyseläkkeelle. Tällöin tarkoitetaan: sairaudella asianmukaisesti diagnosoitua sairautta, jonka osalta hoidon ja lääkinnällisen kuntoutuksen mahdollisuudet on otettu huomioon lähivuosilla noin viiden vuoden aikaa työkyvyttömyyseläkkeellä täyttä tai osatyökyvyttömyyseläkettä. Todennäköisyys arvioidaan käyttämällä ammattitautien diagnostiikassa sovellettavaa asteikkoa: 1) erittäin todennäköinen 2) todennäköinen 3) mahdollinen 4) epätodennäköinen 5) erittäin epätodennäköinen Menettely harkittaessa oikeutta ammatilliseen kuntoutukseen 1) Selvitetään, onko vakuutetun työkyky olennaisesti heikentynyt. 2) Jos olennaista heikentymistä ei ole todettavissa, arvioidaan mahdollinen työkyvyttömyyden uhka lähitulevaisuudessa. 3) Mikäli 1 tai 2 toteutuu, harkitaan kuntoutuksen tarkoituksenmukaisuus ottaen huomioon vakuutetun ikä, ammatti, aikaisempi toiminta, koulutus, sosiaaliset ja taloudelliset seikat sekä se, johtaako haettu kuntoutus todennäköisesti hakijan terveydentilaan sopivassa työssä jatkamiseen, sopivaan työhön palaamiseen tai työelämään siirtymiseen.

12 Kelan ja työeläkelaitosten välinen työnjako ammatillisessa kuntoutuksessa Työikäisten tärkeimmät kuntouttajat ammatillisen kuntoutuksen osalta ovat työeläkelaitokset ja Kela. Työeläkelaitoksilla on päävastuu niiden henkilöiden ammatillisesta kuntoutuksesta, jotka ovat työelämässä tai jotka ovat olleet työelämässä eikä heidän yhteytensä työelämään ole lopullisesti katkennut. Kela vastaa erityisesti nuorten ja työelämään vakiintumattomien työikäisten ammatillisesta kuntouttamisesta ja ryhmämuotoisesta kuntoutustoiminnasta. Kelan kuntoutuspalvelut työ- ja toimintakyvyn näkökulmasta Työ- ja toimintakyky Terveet työntekijät Työkykyongelmia ennakoivat merkit Mahdollinen työkyvyttömyyden uhka pitkällä aikavälillä Työkyvyttömyyseläkkeen uhka lähivuosina Olennaisesti alentunut työkyky 100 % 60 % Kelan palvelut Yritys/työterveyshuolto/terveydenhuolto Kelan korvaus työterveyshuollon kustannuksista primaari preventio Työterveyshuolto/yritys, Kelan kuntoutusraha Työhyvinvoinnin tukeminen, terveyden edistäminen, varhaiskuntoutus Kuntoremonttikurssi ennaltaehkäisevä kuntoutus Hoito Lääkinnällinen kuntoutus (varhaiskuntoutus/kuntoutus) ASLAK kuntoutuspsykoterapia kurssit Työeläkejärjestelmä, Kela Kelan ammatillinen kuntoutus Vaikeavammaisella huomattavia vaikeuksia ja rasituksia päivittäisessä elämässä Vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus Terapiat Kuntoutuskurssit

13 Kuntoutustarpeen selvittäminen sairauspäivärahakaudella Kuntoutustarve selvitetään yhdessä asiakkaan kanssa Kirje asiakkaalle kuntoutusmahdollisuuksista tai eläkehakemuksesta 60 pv 150 pv pv - kuntoutustarpeen selvittäminen kasvaa - työkyvyn menettämisen uhka - ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen - työn jatkamismahdollisuus? varhaiskuntoutus (ASLAK ) - siirtyminen toiseen työhön? - kuntoutuspsykoterapia - ammatillinen kuntoutus: - muu työ- ja toimintakykyä - työkykyä ylläpitävä ja parantava kuntoutus edistävä valmennus (TYK) - ammatillinen uudelleen koulutus - työhönvalmennus - ammatilliset kurssit Kuntoutustarveselvitys- ja tutkimus Kuntoutustarveselvitys Työikäiset henkilöt, joiden työ- ja toimintakyvyssä on todettu rajoitteita, joiden vaikutuksia työssä selviytymiseen ja kuntoutusmahdollisuuksiin ei ole selvitetty riittävästi ja jotka vaikeuttavat kuntoutuksen suunnittelua Asiantuntijoiden arvio kuntoutuksen tarpeesta ja kuntoutusmahdollisuuksista sekä kyvystä selviytyä työssä Kuntoutustutkimus Monipuolinen, lääketieteellinen, sosiaalinen ja psykologinen kartoitus lähinnä asiakkaan ammatillisista kuntoutusmahdollisuuksista, tavoitteena realistinen ammatillinen suunnitelma

14 Työkokeilu ja koulutus Työkokeilu Selvitys työelämässä suoriutumisen edellytyksistä ja mahdollisuuksista Tavoitteena voi olla kuntoutussuunnitelman laatiminen tai tarkistaminen tai sijoittuminen suoraan työelämään Koulutus Tavoitteena terveydelle soveltuvan ammatin saavuttaminen tai ammatillisen osaamisen päivitys Koulutusmuotoina perus- ja ammatillinen koulutus Vaikeavammaisten kuntoutus

15 Työnjako: Kela (KKRL 9 ) 1/5 Vaikeavammainen vakuutettu, joka ei ole julkisessa laitoshoidossa, on oikeutettu saamaan työ- tai toimintakyvyn turvaamiseksi tai parantamiseksi tarpeellista lääkinnällistä kuntoutusta Vaikeavammaisuus: Sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutuva yleinen lääketieteellinen ja toiminnallinen haitta on niin suuri, että henkilöllä on sen vuoksi huomattavia vaikeuksia ja rasituksia selviytyä kotona, koulussa, työelämässä ja muissa elämäntilanteissa julkisen laitoshoidon ulkopuolella. 29 Vaikeavammaiskuntoutus 2/5 Tulee olla korotettu tai ylin Alle 16- vuotiaan vammaistuki 16- vuotta täyttäneen vammaistuki Eläkettä saavan hoitotuki Vähintään vuoden kestävä kuntoutustarve Kuntoutussuunnitelma on laadittava hoidosta vastaavassa julkisen terveydenhuollon yksikössä Ei välittömästi sairaanhoitoon liittyvää kuntoutusta Ei perushoitoon liittyvänä toimenpiteenä Tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset 30

16 Kuntoutussuunnitelma Lähtökohtana kuntoutujan mahdollisuudet ja tarpeet Kuntoutussuunnitelmassa asiantuntijoiden tehtävä on ohjata kuntoutujan epävarmuus, pelot, tuska ja pettymykset rakentavaksi ja aktiiviseksi toiminnaksi. Tavoitteena on ihmisen itseymmärryksen lisääntyminen ja oman elämän hallinnan kasvu sairauden kanssa. Kuntoutussuunnitelma on parhaimmillaan ennakkoelämäkerta, jossa näkyvät ne tavoitteet, joita kuntoutuja asettaa itselleen omassa tilanteessaan. Kuntoutussuunnitelma Kuntoutussuunnitelmasta tulisi ilmetä seuraavat tiedot: kuntoutujan sairaus, vika tai vamma lääketieteellinen ja toiminnallinen haitta tai rasitus päivittäisissä toiminnoissa, työssä, opiskelussa yms. (mistä ei suoriudu ikätasoon nähden) kuntoutuksen tavoite ja kuntoutujan sitoutuminen tavoitteeseen Kuntoutujan tarvitsemat kuntoutuspalvelut (esim. terapiat ja erilaiset kurssit) ja niiden ajoitus, kesto, jaksotus ja tiheys perusteluineen Ammatillisen kuntoutuksen suunnitelma Aikaisempi kuntoutus ja sen tulokset

17 Kuntoutussuunnitelma Lisäksi :Kuntoutussuunnitelma (jatkuu) avoterapioissa ohjaus- ja tukikäyntien perustelut ja määrät perusteet omaisen tai muun läheisen osallistumisesta kuntoutukseen kuntoutuksen mahdollinen toteuttajataho hoitava taho yhteyshenkilötietoineen hoitotahon mahdollinen seurantasuunnitelma Jos kuntoutuspäätöksen tekemiseksi ei ole riittävästi em. tietoja, Kelan toimisto tekee suunnitelman laatineelle taholle yksilöidyn pyynnön kuntoutussuunnitelman täydentämiseksi Tapaus Timo 45 -vuotias muurari. Hän on suorittanut 25 vuotta sitten kaksivuotisen ammattikoulun rakennuslinjan ja muurarin ammattitutkinnon vuonna Hän on työskennellyt muurarina noin 20 vuotta. Nyt hän on ollut työttömänä ja selkäkivun vuoksi poissa työstä yhdenjaksoisesti lähes kolmen vuoden ajan. Selkäkipuja jo nuoresta lähtien. Todettu rtg-kuvassa nikamansiirtymä. Oireena selän rasituskipu. Seisominen on hankalaa, kävellessä joutuu pysähtymään 100 metrin välein oikean reiden takaosan kivun vuoksi. Oikea alaraaja puutuu ja on ajoittain tunnoton. Tukiliivi käytössä. Tutkimuksessa Oswestryn indeksi on 42 ja selässä nähtävissä selvä hylly, mikä viittaa suuriasteiseen siirtymään. Selän oikaisu suoraksi ei onnistu. Hermojuuripuristukseen viittaavaa ei todeta, mutta liikkuminen, riisuminen ja pukeutuminen on vaikeutunut. Rtg-kuvassa presakraalivälissä degeneraatiota ja yli 50 prosentin nikamansiirtymä. Leikkaushoitoon Timo ei ole motivoitunut. Toimenpiteet? Oikeus ammatilliseen kuntoutukseen? 34

18 Tapaus Marko Hakija on 43 vuotias, sähköasentaja/työnjohtaja Työ on pääosin kenttätyötä, jossa kuormittavia työasentoja, sähköasennusta uudisrakennuksissa ja remontoitavissa kohteissa ja lisäksi työnjohdollisia tehtäviä, toimistotyötä. Työ sisältää raskaita nostamisia, kantamista, hankalia kurkottelua. Hakijan kuntoutukselle asettamana tavoitteena on työkykyisenä pysyminen 35 Tapaus Marko jatkuu DG: M47,8 Spondylosis lumbosacralis Ristiselkäkivut keväästä 2009 alkaen lähes päivittäin. Selkä on jäykkä ja kivulias aamuisin, kipu säteilee alaraajoihin ja päkiöihin, voimattomuutta jaloissa. Kipu häiritsee työtä sähköasentajana. MRI : LIV/ V väliin painottuva discus degeneraatio ja spondyloosi muutoksia. Tuntoheikkoutta on tutkittaessa vas. jalkaterässä, LV ja SI hermoalueella. Toimenpiteet? Kuntoutussuunnitelma? 36

19 Tulevaisuuden näkymiä? 37 Tulevaisuuden näkymiä? 38

20 K I I T O S

Johdanto... 3. 4. Palvelut toisen asteen päättyessä, jos nuori ei työllisty... 24 Kelan palvelut... 24 TE-toimiston palvelut... 25

Johdanto... 3. 4. Palvelut toisen asteen päättyessä, jos nuori ei työllisty... 24 Kelan palvelut... 24 TE-toimiston palvelut... 25 MAST SISÄLTÖ Johdanto... 3 1. Palvelut peruskoulun lähestyessä loppua... 4 Tutustuminen toisen asteen ammatillisiin opintoihin... 4 Vammaispalvelun tukitoimet... 4 2. Palvelut peruskoulun päättymisen jälkeen...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 1 Liite 4 TARKISTUSLISTA / palvelusuunnitelma YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 Kela 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Vammaistukea myönnetään

Lisätiedot

Kuntoutusja tukipalvelut

Kuntoutusja tukipalvelut Kuntoutusja tukipalvelut LUKIJALLE Pitkäaikaissairaus, kuten Parkinsonin tauti, muuttaa usein arjen käytäntöjä. Myös oman toimintakyvyn heikkenemiseen liittyvät epävarmuuden tunteet ovat tavallisia. Muuttuviin

Lisätiedot

Ulla Buchert Mirkka Vuorento

Ulla Buchert Mirkka Vuorento Ulla Buchert Mirkka Vuorento Suomalaisten hyvinvointipalveluiden ammattilaisten näkemyksiä maahanmuuttajien ammatillisen ja mielenterveyskuntoutuksen haasteista ja ratkaisuista 81/2012 Sosiaali- ja terveysturvan

Lisätiedot

Ammatilliseen kuntoutukseen pääsee nyt helpommin kuin aikaisemmin Kelan kuntoutuslain muutos

Ammatilliseen kuntoutukseen pääsee nyt helpommin kuin aikaisemmin Kelan kuntoutuslain muutos Ammatilliseen kuntoutukseen pääsee nyt helpommin kuin aikaisemmin Kelan kuntoutuslain muutos 17.9.2014 Kuntoutuspäällikkö Tiina Huusko Kela, Terveysosasto, Kuntoutusryhmä Mikä muuttui 1.1.2014? 6 : suurimmat

Lisätiedot

SOSIAALITURVAOPAS AIVOVAMMAUTUNEELLE

SOSIAALITURVAOPAS AIVOVAMMAUTUNEELLE SOSIAALITURVAOPAS AIVOVAMMAUTUNEELLE SISÄLTÖ: 1 JOHDANTO... 3 2 TAPATURMAVAKUUTUS... 4 2.1 Korvaukset... 4 2.2 Kuntoutus... 6 2.3 Muutoksenhaku... 6 3 LIIKENNEVAKUUTUS... 7 3.1 Korvaukset... 7 3.2 Kuntoutus...

Lisätiedot

NUORI. Koulu ja koulutus. Ihmissuhteet Työ Toimeentulo. Ympäristö. Harrastukset Kuntoutuminen. Koti ja asuminen. Kelan tukimuodot

NUORI. Koulu ja koulutus. Ihmissuhteet Työ Toimeentulo. Ympäristö. Harrastukset Kuntoutuminen. Koti ja asuminen. Kelan tukimuodot NUORI Koulu ja koulutus Kelan tukimuodot Ihmissuhteet Työ Toimeentulo Ympäristö Koti ja asuminen Harrastukset Kuntoutuminen Nivelvaiheen nuotit-projekti Varsinais-Suomen alueellinen kehittämistyöryhmä

Lisätiedot

Palvelut tutuiksi / Tietoisku palvelusuunnitelmasta ja kuntoutussuunnitelmasta

Palvelut tutuiksi / Tietoisku palvelusuunnitelmasta ja kuntoutussuunnitelmasta Palvelut tutuiksi / Tietoisku palvelusuunnitelmasta ja kuntoutussuunnitelmasta Turku 26.5.2014 Hanna-Mari Hanhiala sosiaaliturvasuunnittelija Lihastautiliitto ry PALVELUSUUNNITELMA JA KUNTOUTUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Kuntoutuksen keinoin työuria pidemmäksi. Essi Manner

Kuntoutuksen keinoin työuria pidemmäksi. Essi Manner Kuntoutuksen keinoin työuria pidemmäksi Essi Manner 2 Kuntoutuksen toimijat ja työnjako Tapaturma- ja liikennevakuutus aina ensisijaista muihin nähden myös ammattitaudit Terveydenhuolto terveydentilaa

Lisätiedot

HE 201/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksen. riippuen kuntoutujalle maksettaisiin kuntoutusraha

HE 201/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksen. riippuen kuntoutujalle maksettaisiin kuntoutusraha Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot

1. Johdanto... 3 2. Työssä jatkamiseen ja työhön paluuseen liittyvät tekijät... 6 2.1 Varhaiseläkkeelle siirtyminen ja työssä jatkamisaikomukset...

1. Johdanto... 3 2. Työssä jatkamiseen ja työhön paluuseen liittyvät tekijät... 6 2.1 Varhaiseläkkeelle siirtyminen ja työssä jatkamisaikomukset... 1 1. Johdanto... 3 2. Työssä jatkamiseen ja työhön paluuseen liittyvät tekijät... 6 2.1 Varhaiseläkkeelle siirtyminen ja työssä jatkamisaikomukset... 7 2.2 Sairauspoissaoloihin liittyvä toimintateoreettinen

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2011 alkaen Päivitetty 15.3.2011, päivitykset ovat voimassa 1.1.2012 alkaen

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Terveys ja kuntoutus 1 Kun sairastut 2 Kuka voi saada Kelan tukia? 2

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2015 alkaen Päivitetty 31.10.2013 päivitykset ovat voimassa 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

Työkyvyn aktiivinen tuki

Työkyvyn aktiivinen tuki Yhteistyöryhmä 11.11.2013 KHHJ 29.1.2014 Työkyvyn aktiivinen tuki 1/2014 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1 ESIPUHE... 3 2 AKTIIVINEN TUKI... 5 3 TYÖKYKY MUODOSTUU MONISTA TEKIJÖISTÄ... 8 4 VARHAINEN

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 21.5.2014 8.38 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS SISÄLLYSLUETTELO I IHMISOIKEUDET...

Lisätiedot

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN Raija Tiainen, Marja Oivo, Jouni Puumalainen ja Johanna Korkeamäki Mielenterveysongelmien esiintyvyys ei ole väestössä lisääntynyt. viime vuosina. Erityisesti ovat lisääntyneet masennuksen perusteella

Lisätiedot

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 1 Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, edunvalvonta-asiamies, Alzheimer-keskusliitto ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Alzheimer-keskusliitto (toim.) DEMENTOITUVAN

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

03/2015. Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa. Eläketurvakeskus. Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus

03/2015. Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa. Eläketurvakeskus. Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus 03/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus Jyri Liukko ja Niina Kuuva Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

Lisätiedot

Selkä- ja niskakuntoutujien terveyteen liittyvä elämänlaatu ja psykososiaaliset tekijät

Selkä- ja niskakuntoutujien terveyteen liittyvä elämänlaatu ja psykososiaaliset tekijät Selkä- ja niskakuntoutujien terveyteen liittyvä elämänlaatu ja psykososiaaliset tekijät Eija Väänänen, 0127695 Pro gradu -tutkielma kevät 2013 Kuntoutustiede Lapin yliopisto Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Sari Niemi Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Tie yhdenvertaiseen elämään OPINNÄYTETYÖ Syksy 2005 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoki Sosiaalialan koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU SISÄLLYS

Lisätiedot

VAKUUTUSKUNTOUTUS VKK R.Y. TOIMINTAKYKYYN LIITTYVÄN

VAKUUTUSKUNTOUTUS VKK R.Y. TOIMINTAKYKYYN LIITTYVÄN VAKUUTUSKUNTOUTUS VKK R.Y. TOIMINTAKYKYYN LIITTYVÄN 1(49) Tämän ohjeen on hyväksynyt Liikennevakuutuskeskus 12/2011. 1 TOIMINTAKYKYYN LIITTYVÄ KUNTOUTUS 1.1. Toimintakykyyn liittyvän kuntoutuksen yleinen

Lisätiedot

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Henkilökohtaisen avun tavoitteet Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vaikeavammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden

Lisätiedot

LAPSIPERHEEN PALV E L U O PA S

LAPSIPERHEEN PALV E L U O PA S EPILEPSIALIITON PERHEJAOSTO Perhetoiminta Liiton perhetoiminnan tavoitteena on antaa epilepsiaa sairastavien lasten ja nuorten vanhemmille tietoa ja tukea epilepsiaan liittyvissä kysymyksissä sekä tarjota

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

Järjestöseminaari sopeutumisvalmennustoiminnasta 31.8.2010

Järjestöseminaari sopeutumisvalmennustoiminnasta 31.8.2010 Järjestöseminaari sopeutumisvalmennustoiminnasta 31.8.2010 RAY:n rahoittama sopeutumisvalmennustoiminta Järjestökyselyiden tuloksia avustusvalmistelijat Marika Heimo ja Niina Pajari, RAY Johtopäätöksiä

Lisätiedot