2?TuusuIa 2B KELLOKOSKI E AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA URAKKAOHJELMA. Urakkaohjelrna Lute 3. Tuusulan kunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2?TuusuIa 2B KELLOKOSKI E AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 20 13-2017 URAKKAOHJELMA. Urakkaohjelrna Lute 3. Tuusulan kunta"

Transkriptio

1 2?TuusuIa Urakkaohjelrna Tuusulan kunta 2B KELLOKOSKI E AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA URAKKAOHJELMA PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ; WVVW.TUUSULAFI

2 ituusuia Urakkaohjeirna Sisäiiysluetteio 1. TILAAJA Tilaajana on Tuusulan kunta Tilaajan edustaja 4 2. TIETOJA HANKKEESTA Urakan kohde 4 3. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS Urakkamuoto Maksuperuste Urakkasuhteet 4 4. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Pääsuoritusvelvollisuus Toimintaresurssit Toiminnan mitoitus Urakkaan kuuluvat tehtävät Urakoitsijan tiedotusvelvollisuus urakkaan kuuiuva työnä Suoritusvelvollisuuden Iaiminlyönti SivuvelvoWisuudet Urakoitsijan tyonantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet Urakan johtovelvollisuudet Työhön määrääminen 9 5. TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Tilaajan toimesta tehtävät työt Tilaajan toimesta tehtävät hankinnat Lumen-ja ylijäamaiden vastaanottopaikka Välivarastot URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT Sopimusasiakirjat TYONSOPIMUSAIKA Sopimusaika Töiden aloitus Sopimuksen päättäminen Sopimusajanjatkaminen 11 PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ; \MPJ.TUUSULAFI

3 Tu usu a Urakkaohjrna 7.3. Sopimuksen irtisanominen Välitavoitteet Tehtäväkohtaiset sanktiot VAKUUDETJAVAKUUTUKSET Urakoitsijan vakuudet Työn sopimusajan vakuus Takuuaika ja takuuajan vakuus Tilaajan vakuudet Vastuu kolmannelle osapuolefle TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Laskujen maksuaika ja vnvästyskorko Ennakko Hintasidonnaisuudet Hinnanmuutokset Lisä-ja muutostyöt ORGANISAATIOT Tilaajan organisaatio/edustajat Urakoitsijan organisaatio/edustajat YHTEISETTOIMITUKSETJA RAPORTOINTI Katselmukset Tyomaapaiväkirja Raportointi RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN MUUT SOPIMUSASIAT/ ERITYISIA MAARAYKSIA Sopimuksen täydentâminen tai muuttaminen ja sopimuksen siirto kolmannefle osapuolelle Työvoimamaäräykset Ilmoitukset Iääninverovirastolle 17 PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ; W\MNTUUSULAFI

4 j22rtuusula Uraaot 1. TILMJA 1.1. Tilaajana on Tuusulan kunta Tilaajan edustaja tilaajana toimil Tuusulan kunnan Tekninen toimi postiosoite PL 60,04301 TUUSULA puhelin (09)87181 Tilaajan yhteyshenkilona toimli kunnossaditooããllikko Jan Huttunen. 2. TIETOJA HANKKEESTA 2.1. Urakan kohde Urakan kohteena on 2B KELLOKOSKI E AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA ? alueen katu- ja Ilikennealuelden tam auraus ja hiekoitustyot. Urakan kohteena olevat alueet on esitetty ja rajattu liittsenà olevissa tarjouspyyntoasiakinjoissa. 3. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 3.1. Urakkamuoto Urakka on ykslkkohintaurakka Maksuperuste Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteefla mflraytyvat yksikkohlnnat ja erilusen tyotllauksen perusteefla mflraytyvat IlsatyOyksikkChinnat Urakkasuhteet Urakoitsija vol teettfl osan toista tilaajan hyvsksymilla aliurakoitsijoilla. Urakoitsijan tulee esittaa tllaajalle aliurakoltsijoldensa tllaajavastuulain mukalset semtykset ja todistukset tapaturmavakuutuksen ottamisesta. lilaaja el saul alihankintojen ketjuttamista. Tilaajalla on olkeus hylata sellainen urakoitsija, joka el ole ennen toihin ryhtymlsta toimittanut vaadittuja semtyksla tel on allhankkijan alihankklja. POSTIOSOITE: Pt. 60,04301 WUSULA KAYNTIOSOITE: HYRYLANTIE 16, TUUSULA PUHEUN: (09) 87181; FAKSI: (09) Z

5 Sivu 5 s Tu usula Urakkaohjelma 4. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 4.1. Päasuoritusvelvollisuus Toimintaresurssit Hen ki Iöstö Urakan tyonjohdolla tulee olla vähintään 3 v tyokokemus vastaavanlaisista kunta alan toistä sekã voimassa oleva tieturva II kortti. Tyokoneissa tulee olla ammattitaitoiset kuljettajat kunnossa - ja puhtaanapitotoihin. Kuljettajalla tulee olla Suomessa kelpaava ajokortti. Kuijettajilla tulee olla voimassaoleva Tieturva I kortti. Urakan tyokieli on suomi. Autot, koneet ja lisälaitteet Tyokoneiden tulee olla kyseiseen tyohon soveltuvia ja taytettava ainakin seuraavat vaatimukset: auraukseen kaytettavän koneen paino vähintään 5,0 tn ja teho n,70 kw auraustyohon soveltuva aura, joka on varustettu kumireikäterällä tai hammastuksella. kauhonta- ja kuormaustöissa kauha joka on tarkoitettu lumen kuormaukseen kooltaan vãhintäãn 2,5 m3, jossa hammastettu terä. Lumen siirtoon ja levitykseen käytettavissa lumilinko Iiukkauden torjuntatoissa hiekoituskauha tal vastaava, jonka hiekoituksen tyoleveys on vähintään koneen leveys. All han kinnat Alihankkijoiden tulee omata samat valmiudet kuin pãaurakoisija Toiminnan mitoitus Urakoitsijan lumenpoiston ja liukkaudentorjunnan (kaluston ja henkiloston) mitoitus on suhteutettava siten että, tyot saadaan tehtya vaaditun laatutason edellyttamalla tavalla, vaadituissa toimenpideajoissa. Aurauksen toimenpiderajat Auraus, ajoradat I ja II kunnossapitoluokka yhdistetty kunnon ala raja kuivaa irtolunta 5 cm PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ; \MMNTUUSULA.Fl

6 ? Tu usula UrakkaoI I Lite 3 kunnon alaraja kuivaa irtolunta 8 cm (sunnuntaisin ja a rkipyh I na) auraus, iahtomaarayksestà toimenpideaika 6 h III kunnossapitoluokka, myos yksityistiet kunnon alaraja kuivaa irtolunta 8 cm kunnon alaraja kuivaa irtolunta 10 cm (sunnuntaisin ja a rkipyh n a) auraus, IahtOmaarayksesta toimenpideaika 10 h Auraus, jalkakaytavat, kevyen Ilikenteen vaylat Aja B kunnossapitoluokka yhdistetty kunnon alaraja kuivaa irtolunta 5 cm auraus, IahtOmaärayksestä toimenpideaika 6 h Sohjon poisto, ajoradat, kevyen Iiikenteen vaylat, sillat I ja II kunnossapitoluokka kunnon alaraja sohjoa keskimäärin 3 cm auraus, Iahtomaarayksestä toimenpideaika 6 h, toimenpide on kuitenkin suoritettava ennen sohjon jaatymista Iii kunnossapitoluokka kunnon alaraja sohjoa keskimäärin 5 cm auraus, IahtOmaarayksesta toimenpideaika 10 h, toimenpide on kuitenkin suoritettava ennen sohjon jaatymista 4t3. Urakkaan kuuluvattehtävät Urakka käsittää tyokohdekarttoihin ja luetteloihin merkittyjen katujen ajoratojen, jalkakäytavien, yhdistettyjen jalankulku- ja pyörateiden, pysakointialueiden, torien, puistojen, puistokaytävien, ja hyotyjätepisteiden aurausviitoitus-, talviauraus ja hiekoitustehtävät, Urakoitsija on erikseen tilattaessa velvollinen suorittamaan urakka-aiueella yksikkohintaluettelossa mainittuja muutos- ja IisätOitã tarjouksessa mainituin yksikkohinnoin. Urakoitsija on velvollinen tarjouksessaan ottamaan huomioon urakka-alueilla ja Iahietaisyydella kaynnissa olevat ja sopimusaikana kaynnistyvat rakennustyotja niiden vaikutukset tähãn urakkaan. Urakointialueilla tyonjohto on urakoitsijalla. Auraustyön suoritus Ennen aurauskauden alkua urakoitsijan on kaytava alueensa Iäpi ja tarkastettava mm. kaivojen kannetja lumien lajityspaikat. PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ; WVV in.tuusulafi

7 Tu u su a Svu 7 Urakkaohjelma Urakoitsija tulee kayttaa kuhunkin kohteeseen sopivaa kalustoa ja kevyen liikenteen vaylat ja puistokäytavat tulee aurata kalustolla, jossa on kumitettu reikãterã. U rakoitsijan tulee sovittaa tyojärjestys ku nnan esittäm an tarkeysjarjestyksen mukaan. Mikãli tyonjohdonisesti tãstä aiheutuu ongelmia, tulee neuvotteluin kunnan kanssa pyrkia loytamaan vãhiten haittaa aiheuttava ratkaisu, Auraustyo tulee suorittaa tehokkaasti siten, etteu auraustyon puutteellisuuden vuoksi ko. vaylan toimenpideraja ylity uudelleen saman aurauskerran aikana, ei irtolunta aurauksen jälkeen. Auraus on suoritettava siten, ettã asfaittialue on reunasta reunaan lumeton ja nun tehokkaasti ettei polanteen poiston tarvetta synny. Urakkaan kuuluu tarpeelliset levitykset lumimäärän kasvaessa, Vajaaksi aurattu vayla on välittömãsti huomautuksen jãlkeen puhdistettava tayteen leveyteensa. Kapeaksi auratun vaylan, jossa lum itilaa on kaytettavissa, leventäm men vaadittuun leveyteen, kuuluu aurausurakan km-hintaan, eikä siitä makseta erillistä korvausta. AlueiIla, joissa lumitilaa ei ole tai se on täyttynyt, lumensiirto tehdaan lisätyonã tilaajan maarittamässã vaiheessa ja laajuudessa erillisella yksikkohinnalla. Auraus suoritetaan kunnan edustajan antamien ohjeiden mukaisesti. Aurausviitoitus Aurausviittojen laitto syksylla ja poisto keväällã sisältyy tarjottavan alueen auraustyon yksikko hintaan. Aurauksen ensimmãinen lasku on maksukelpoinen vasta, kun aurausviitotus on tehty ja on hyvaksytysti vastaa notettu. Aura usviittojen poisto tu lee tehdã kuluvan aurauskauden toukokuun Ioppuun mennessä. Aurausviitat tulee laittaa aurauksen kannalta kriittisiin kohtiin. Hiekoitustyön suoritus Hiekoitusta varten kunta jarjestaa hiekan erikseen sovitulle paikalle Urakoitsija tarvittaessa kuormaa hiekan ajoneuvoon sekä noutaa hiekoitukseen tarvittavan hiekan erikseen lähialueelle varastoidulta alueelta ja levittää sen tilaajan ohjeiden mukaan, yleensa nun, että kevyen liikenteen vaylat hiekoitetaan kokonaan, ajoradoilta risteykset ja pysakit. Hiekoituksen km-hinnoilla tehtävissä töissã edellytetaan että, vaylat hiekoitetaan kokonaan. Hiekoituksen halytyslahtoon sovelletaan aurauksen halytyksen ehtoja ja maarayksia. POSTIOSOITE: PL 60, TUUSULA; KAYNTIOSOJTE: HYRYLANTIE 16, TUUSULA PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ; \W.NV.TUUSULA,FI

8 _cr Tuusula Sivu 8 Urakkaohjelma Tarvittaessa tilaaja voi harkintansa mukaan teettää muullakin kuin urakoitsijan kunnossapitokalustolla hiekoituksia, urakkakyselyssa esitetyilla alueilla. EdeIIä lueteltujen talvihoitoon Ilittyvien tehtävien suorittaminen edellyttaa jãrjestelmää, jonka avulla tilaaja tarvittaessa saa kaikkina vuorokauden aikoina yhteyden urakoitsijan nimettyyn edustajaan. Järjestelmä on voimassa välisenã aikana. Tavoitettavissa olo hen kilöllä on oltava valmiudet toimenpiteiden kaynnistamiseen. Palveluntuottajan tulee varustaa kaikki kuljettajalliset ajoneuvot ja koneet ajoneuvonseurantalaitteilla. Seuranta tulee järjestaa nun, että tilaaja voi halutessaan suorittaa urakoitsijan toiminnan valvontaa ajoneuvoseurannan avulla. Palveluntuottajan on esitettãvã seurantaraportti pyydettãessä. Talvikauden toiden suorituksessa syntyneet korjaustyot tulee tehdã kunkin hoitokauden jãlkeen toukokuun Ioppuun mennessã. Vaaraa aiheuttavien vaurioiden korjaustyot tulee suorittaa välittomästi. Sellaisista havaitsemistaan puutteista ja vioista, jotka voivat vaarantaa Iiikenteen, yleisen turvallisuuden, tai alueen, laitteen tms. käyttäjãn turvauisuuden urakoitsijan on ryhdyttäva vãlittomiin varoittamis- tai korjaustoimenpiteisiin riippumatta siitä kuuluuko kyseinen tehtãvä urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen. Urakoitsijan odotetaan oleva aktiivinen tilaajan omaisuuden arvon sailyttamisen, ympariston viihtyisyyden ja turvallisuuden suhteen. Kaytannossä se on tyon yhteydessä havaittujen teknisten, esteettisten, toiminnallisten tai turvallisuutta vaarantavien puutteiden kirjaamista ja poistamista. Urakoitsijan tulee varautua ja osallistua häiriötilanteiden ja poikkeusolojen aiheuttamiin toimenpiteisiin. Varautumisella tarkoitetaan, etta poikkeavassa häiriötilanteessa tai poukkeusoloissa urakoutsija on tilaajan pyytaessä kaytettavissa kulloisenkin tilanteen mukaiseen erikseen sovittavaan tehtãvään. Viranomaisten (esim. poliisi, pelastuslautos) m aarayksesta tulevissa tehtãvissã palveluntuottajan on ryhdyttava välittom un tarvittaviin varoittamis- ja/tai korjaustoimenpiteisiin. Nãistä tehtävistã palveluntuottajan on ilmoitettava ensitilassa tilaajan edustajalle mahdollisimman tarkoituksenmukaisten jatkotoimenpiteiden sopimiseksi Urakoitsijan tiedotusvelvollisuus urakkaan kuuluva tyona Urakoitsijan tulee viipymättä ilmoittaa tilaajan nimeämälle edustajalle urakka alueella havaitsemansa katu-, puisto- yms. vauriot sekä Iiikennettã tai muuta toim intaa vaarantavat taikka haittaavat puutteet (yleinen ilmoitusvelvollisu us). POSTIOSOITE: PL6O, TUUSULA; KAYNTIOSOITE: HYRYLANTIE 16, TUUSULA PUHELIN: (09) FAKSI: (09) ; W MN.TUUSULA.FI

9 zcr Tuusula Sivu 9 Urakkaohjelma Suorutusvelvollisuuden laiminlyonti MikäIi urakoitsija annetusta maarayksesta huolimatta Iaiminlyo tehtäviä suorituksen ja ei annetussa maaraajassa suorita tehtävää, on tilaajalla oikeus suorittaa tai teettää tyotja pena urakoitsijalta todelliset tyosta aiheutuneet kustannukset lisattyina tilaajan hallinnollisilla kuluifla Sivuvelvollisuudet Urakoitsijan tyonantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet Urakoitsijalle kuuluu tyomaan hallintaan, toiminnan jarjestelyyn ja tyomaan huoltoon liittyvien lupien hankkiminen ja ilmoitusten tekeminen, kuten mahdollisesti tarvittavat vuoro-, yo- ja pyhatyoluvat sekã ympanistolainsaadãnnosta aiheutuvat ilmoitukset Urakan johtovelvollisuudet Urakoutsija toimii tãssã urakassa paãurakoitsijana ja lainsäädãnnön tarkoittamana paatoteuttajana. Urakoitsijan velvollisuus on oma-aloitteisesti organisoida ja jãrjestãã tyot ni, ettã tilaajan sopimusasiakirjoihin kirjatut tavoitteet toteutuvat. Urakkaan sisaftyvat asiakirjaluettelossa mainittujen toiden lisãksi tyomaan johtovelvollisuudet sekã tyomaapalvelut. Tãmãn alueurakan tehtävien suorittaja on paãurakoitsijan (pãatoteuttaja) ominaisuudessa vastuussa urakka-alueella suorittamiensa tehtãvien tyoturvallisuudesta valtioneuvoston pããtoksen rakennustyon turvallisuudesta annetun va Itioneuvoston asetuksen 205/2009 m ukaisesti. Urakoitsijan tulee saadun tyomaãrayksen mukaan huolehtia siitã, ettã voimassaolevan, Laki katujen ja erãiden yleisten alueiden kunnossapidosta /669, annetun lain mukaiset sekã tãssã urakkaohjelmassa ja muissa tarjouspyyntoasiakirjoissa mainitut tehtãvãt tulevat suonitetu iksi omalta osaltaan oikea-aikaisesti ja tarpeettomia kustannuksia aiheuttamatta TyOhon mããrããminen Tyohon lãhtomaãrayksen antajat Ma - pe kb: lahtomaaräyksen antaa tiemestari tai tyonjohtaja. Iltaisin, viikonboppuisin ja arkipyhinã lahtomaanãyksen antaa vuonossa oleva pãivystãjã. Tyohon lahtomaarays annetaan puhelimen tekstiviestillã, johon tulee vastata hãlytyksen antajalle kuittaamalla tekstiviestilbä. Tyohon lãhtö ja tyon aboittaminen tulee tapahtua tunnin kuluessa tyohon lahtomaanayksesta. PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ; WWN.TUUSULAFI

10 alueet erikseen, 5.2. Tilaajan toimesta tehtãvät hankinnat ehdoin puhtaanapitoa haittaavien autojen ja Sivu URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 5.3. Lumen- ja ylijaamaiden vastaanottopaikka ccr Tuusula Urakkaohjelma 5.4. Välivarastot 6.1. Sopimusasiakirjat 5. TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 5.1. Tilaajan toimesta tehtävät tyot Tilaaja ylläpitaa lumen vastaanottopaikkaa. Tässà urakassa urakkaan kuuluvilta kuluvia osia ja laitteita. alueilta lajitysalueille toimitetusta lumesta ei perita vastaanottomaksua. aika ja kohde mista lumi on tuotu. siirrot erikseen sovittaessa tapauskohtaisesti, Ajoneuvojen stirtolain edellyttamin Tilaaja vastaa kustannuksellaan kunnossa - Lajitysalueelle toimitetusta lumesta on pidettava kirjaa, josta ilmenee lumen tuoja Lahilajitysalueiden kaytosta on sovittava tilaajan kanssa tapauskohtaisesti Tilaaja tekee urakkaan kuuluvat materiaalthankinnat, ei kuitenkaan kalustoon Sopimusasiakirjatja niiden keskinãinen patevyysjarjestys on seuraava: PUHELIN: (09) 87181: FAKS!: (09) : N MNTUUSULAFI POSTIOSQITE: PL 60, TUUSULA; KAYNTIOSOITE: HYRYLANTIE 16. TUUSULA liikennejärjestelyt liikennealueella I) Suomen kuntatekniikan yhdistyksen julkaisu 19/99 Tilapaiset j) InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, osa 2 k) Infra 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeisto, Maärämittausohje Järjestelmat ja taydentavat osat i) InfraRYL 2010 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, osa 1 Väylätja h) Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 2003 f) Tarjous liitteineen e) Tyoaluekartat lisaselvitykset c) TarjouspyyntO ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset d) Urakkaohjelma ja tyoturvallisuusasiakirja g) Rakennusurakan yleiset sopimusehdot JYSE 2009 b) Selontekoneuvotte?upoytäkirja a) Urakkasopmus

11 _cr Tuusula Sivu 11 Urakkaohjelma 7. TYON SOPIMUSAIKA 7.1. Sopimusaika m) Esteettomyys tulee huomioida esteettömän ympäriston suunnitteluohjekortin Suraku 8, tulapaiset liikennejarjestelyt mukaisesti. Tähän urakkaan ei ole liitetty eraitä sopimusasiakirjoissa mainittuja yleisia ohjeita. Molemmat osapuolet tuntevat ko. asiakirjat ja tunnustavat ne olennaisiksi osiksi tata urakkaa. Sopimusaika on Urakan vuosittainen toimintakausi on Tarvittaessa saaolosuhteista johtuen toimintakausi voi alkaa aikaisemmin syksylla tai jatkua pidempaän kevaallä TOiden aloitus Sopimuksen mukaiset tyot aloitetaan aikaisintaan kb Paätoteuttajan on tutustuttava alueisiin ja tehtäviin tilaajan edustajan opastuksella ilman en korvausta ennen sopimuksen mukaisten töiden aloittamista Sopimuksen paattaminen Sopimusaika paattyy kb Luovutuskatselmus pidetaan kaksi (2) viikkoa ennen sopimuksen paattymista ja siina tarkastetaan sopimuksen piiriin kuuluvien alueiden kunto ja luovutettava aineisto. Katselmuksesta tehdään muistio. Tilaajalla on oikeus pidättäa viimeinen maksu siihen saakka, kun luovutuskatselmus on pidettyja siinä mahdollisesti todetut puutteet on korjattu ja sopimusaika on paattynyt Sopimusajan jatkaminen Sopimusaikaa voidaan sopijapuolten yhteisella paatoksella jatkaa saakka vuosi kerrallaan. Pããtös sopimusajan mahdollisesta jatkamisesta tehdään hankintalain peniaatteiden mukaan Sopamuksen irtisanominen Irtisanomisaika urakoitsijan puolelta on yksi kuukausi. Irtisanomisajan ollessa lyhyemman on kunnalla oikeus pidattaa urakoitsijalle maksamattomista enistä uuden urakoitsijan hankintakulut sekä kuukauden irtisanomisaikaan asti kunnalle tulevat muut kyseisen alueen talviaurauksen ylimaaraiset kulut. POSTIOSOITE: PL 60, TUUSULA: KAYNTIOSOITE: HYRYL4NTIE 16, TUUSULA PUHELIN: (09) 87181: FAKSI: (09) : \NV JW.TUUSULAFI

12 ihelavaara iheutavaaj Sopimusajalle ei aseteta välitavoitteita Vàlitavoitteet Tu US U Ia UrakkaohjeJma Sivu VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 8.1. Urakoitsijan vakuudet 8.2. Tilaajan vakuudet TyOn sopimusajan vakuus Takuuaikaja takuuajan vakuus 7,5. Tehtäväkohtaiset sanktiot POSTIOSOITE: PL 60, TUUSULA; KAYN11OSOITE: HYRYLJ\NTIE 16, TUUSULA PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ; Tilaaja el aseta vakuutta. Urakan toteuttamiseksi el vaadita vakuutta. purkuperuste. alihankintojen ketjuttaminen Laaaiheuttav) araaaiheutty)_ - tehtavän myohastyminen tehtavan laiminlyonti huomautus tehtävan myohastyminen huomautus putteeliinenyosuoritus huomautus pidättaä sakko, mikä maaraytyy seuraavasti: toimenpideaika) tai poiketessa tehtävän suoritusohjeista tai iaatu jaa viivyttelematta valvojan maaritteiemän kohtuullisen ajan kuluessa valvojan ilmoituksesta. Valvoja vol ilmoittaa virheista tai puutteista myos suullisesti. saavuttamatta tilaajalla on oikeus antaa urakoitsijalle kirjallinen huomautus tal Valvojan havaitsemat virheet tal puutteet urakassa kirjataan ja ne on korjattava edellä olevan mukaisesti huomautettu ja/tal sakotettu ovat sopimuksen tehtãvän laiminlyonti Urakoitsijan edustajan vaihto poikkeama ensimmäinen kerta toinen kerta seuraava Iseuraavat kerrat Urakoitsijan myohastyessa yksittaisen tehtävän suorituksessa (aloitus, ajoitus, Urakoitsijan tulee vãhentaä saamansa sakko seuravasta Iaskustaan. Urakoitsijan kohdan mukaan. Tehtävien toistuvat puutteetja laiminlyonnit, joista on laiminlyodessa tehtävien suorituksen maarayksesta huolimatta menetellään Takuuaikaa el urakan tehtävissã ole, eikã takuuajan vakuutta vaadita.

13 pyyn nostà. vahinko. Tapauksissa, joissa kunta saattaa lain perusteella tai muuten laillisena Sivu TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 9.1. Laskujen maksuaika ja viivastyskorko 9.2. Ennakko sopimusvelvoitteensa, on kunnalla oikeus vaatia urakoitsijaa korvaamaan 8.3. Vastuu kolmannelle osapuolelle hyvaksytystä ajopaivakirjasta tulee olla laskun liitteenä. Laskussa on kokonaisveloitus eriteltävã siten, ettã siitä ilmenee veloituksen veroton hinta ja vastuuvahinkoilmoitukseen vaadittavat selvitykset enintään yukon sisällä tienpitajäna tai vastaavalla perusteella olla laillisessa korvausvastuussa kolmanteen henkilöon nähden, vahinkotapaukset hoidetaan siten, ettã kunta Oikeus korvausvaatimuksen esittamiseen kunnalla on myos silloin, jos hoitaa korvauskasittelyn oman hallintomenettelynsa mukaisesti tai kunta antaa Tilaajalla on oikeus tutustua kaikkiin urakoitsijan suoraan hoitamien paatoteuttajalle valtakirjan korvauskasittelyn hoitamiseksi. Mikäli vahinko on sopimusrikkomuksesta aiheutuu kunnalle muuta vahinkoa. Urakoitsijan on edella mainitussa tapauksessa aiheutunut siitä, että urakoitsija on laiminlyonyt vahinkotapausten asiakirjoihin. Urakoitsija on velvollinen antamaan tilaajalle pidettava luetteloa kaikista vahinkotapauksista ja -päatoksistã. yksityiskohtaiset ja havainnolliset tiedot tapahtumasta ja tehdyista yllãpitotoimista. Kaikista va h inkotapauksista tehtyjen selvitysten tulee sisältää riittãvã n Aura usurakasta maksetaan yksikkohintoihin perustuva korvaus Itie-km, ja /klv TyOmaaraysten perusteella suoritettujen tehtävien laskutus suoritetaan km. Tarjoukset tehdããn annettujen määrien perusteella (ns. kartta km). Laskujen arvonlisävero prosentteina sekä euroina. Tilaajalla on oikeus pidãttãã laskuista allekirjoitettujen Ajopaiväkirjojen perusteella kerran kuukaudessa. Kopio Vastaanottotarkastuksessa ja loppuselvityksessä todetut hyvitykset, maksuaika on 21 vrk siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. mahdolliset urakoitsijan huolimattomasta tyonsuorituksesta aiheutuvat vah ingot, arvonalennukset ym. kustannukset. toiden ja vahingonkorvausvaatimusten osalta tehtãvät pidàtykset on tilaajalla olevasta määrästã. Urakoitsijalle varataan tilaisuus antaa lausuntonsa pidatyksen oikeus vähentää viimeisestä maksuerãstã tai muutoin urakasta maksamatta arvonalennukset, sopimussakot ja vahingonkorvaukset sekã keskeneräisten perusteista ja maarasta.viivastyskorko on enintään lainmukainen Ennakkomaksua ei suoriteta. POSTIOSOITE: PL 60, TUUSULA; KAYNTIOSOITE: HYRYLANTIE 16. TUUSULA PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ; \MNW.TUUSULA.FI Tu usula Urakkaohjelma

14 Tu U SU Ia Sivu 14 Urakkaohjelma 9.3. Hintasidonnaisuudet Urakkahintaa eu sidota mihinkãän indeksiin. Urakkahintaan ei vaikuta sopimusajan säatilat tai muut olosuhdetekijãt Hinnanmuutokset Urakka-asiakirjoissa esitetyt alueiden Iaajuudet on esitetty sillã tarkkuudella kuin katu-, puisto- ym. rekisterit sen mahdollistavat. Tilaaja voi lisãtã tai vähenta aurausalueita 15 %. YksikkOhintaa muutetaan km mäarän suhteessa tarjottuun km mäãrään. Hinnan muutokset otetaan huomioon, siitä Iãhtien kuin sen on todettu vaikuttavan urakan toteuttam iskustannuksiin 9.5. Lisa- ja muutostyot Urakoitsija on velvoninen suorittamaan urakka-alueella yksikkohintaluettelossa mainittuja lisa- ja muutostoita sopimuksessa sovituilla yksikkohinnoulla. Mainitut tyot edellytetaan tehdyiksi tehtavämäärittelyissä selostetuilla tavoilla. Yksikköhintoihin on sisallytettava kaikki tehtävän edellyttamat kustannukset ja näin tehdyt tyot eivät saa aiheuttaa tilaajalle mitään muita kustannuksia erikseen lisãttãvää arvonlisaveroa Iukuun ottamatta. Kaikista muutos- ja lisätoistä seka lusävaatimuksista on sovuttava kurjallisesti erikseen. Tulaaja ei maksa mitään lisälaskuja ilman em. kirjallista sopimusta. Piirustusten ja tehtavamaarittelyjen mitoista poikkeavasti tehdystä tyostä aiheutuneesta lisatyostä tai Iisamenekistä ei urakoitsijalla ole oikeutta saada korvausta. Tilaajalla on oikeus antaa suoritettavaksi muutos- ja IisätOitã muulle kuin tamän urakkaohjelman tarkoittamalla urakoutsijalla tai tehdä ne itse neuvoteltuaan ensin urakoitsujan kanssa. 10. ORGANISAATIOT Tilaajan organisaatio/edustajat Tilaajan edustajana urakoitsijaan nähden toimii teknunen toimi. Muut tãta urakkaa koskevissa asioissa tilaajan edustajia ovat: kunnossapitopaallikko Jan Huttunen tiemestari Juha Lumppio tyonjohtaja Keijo Salminen POSTIOSOITE: PL TUUSULA: KAYNTIOSOITE: HYRYLANTIE 16. TUUSULA PUHELIN: (09) 87181, FAKSI: (09) ; MMN.TUUSULAFI

15 verrattuna Urakoitsijan organisaatio/edustajat Katselmukset henkiloston on kyettava kommunikoimaan sujuvasti suullisesti ja kirjallisesti Sivu Tyomaapaivakirja Raportointi silmämãäräisesti tarkastetaan urakka-alueen kunto ja todetaan mahdolliset urakasta johtuvat poikkeamat alkukatselmukseen verrattuna. Katselmuksissa luotettavasti myos jãlkeenpãin mahdollisten korvaustapausten käsittelyssã. Tyomaapãiväkirjan pidosta vastaa urakoitsijan vastuullinen työnjohtaja. jossa silmãmäärãisesti tarkastetaan urakka-alueen kunto ja todetaan mahdolliset suomen kielellä, ehdotetut urakoitsijan edustaja ja tyonjohtoon kuuluvat edustajat. Nãistã Urakoitsijaa pyydetäan tarjouksessaan ilmoittamaan kuka on tähän tyohon kaytettavat laitteet. Urakoitsija on velvoninen pitäm ään seurantalaitteet toimintakunnossa. Seunantalaitteen raporttia voidaan kayttaa napontoinnin hyvaksyä tai hylata urakoitsijan esittämä henkilosto. Urakan kieii on Suomi, henkiloistä toimitetaan tilaajalle henkildesitteet. Tilaaja pidättaã itselleen oikeuden silmämääraisesti tarkastetaan urakka-alueen kunto ja todetaan alueen en osia koskevat urakkaan kuuluvat, sekä toisaalta tiiaajan tai kolmansien osapuolten suonitettavaksi tulevat tehtävät ja niiden yhteensovittaminen. 11. YHTEISET TOIMITUKSET JA RAPORTOINTI Ennen tyon aloittamista pidetaan urakka-alueeila alkukatselmus, jossa urakasta johtuvat poikkeamat alkukatselmukseen tai edelliseen katselmukseen Urakan aikana toimintakauden paattyessa pidetaan urakka-alueella katseimus, TyOmaapaivakirjasta tulee urakoitsijan tyosuonitukset pystyä selvittãmãan molemmat osapuolet anekirjoittavat. läsnä ovat molemmat sopijapuolet. Katselmuksista Iaaditaan poytakirja, jonka Urakan päattyessa pidetãän urakka-alueella loppukatselmus, jossa Tehdyista töistä on pidettäva ajopãivakirjaa, josta ilmenee tilauksen tekijä, on oltava yhteensopiva tilaajan kayttaman ajoneuvonseurantajärjestelmän Urakoitsijan tulee pitää pãivittaistä Ajopaivakirjaa/toimenpidepaivakirjaa. kaytetty kone, kuijettaja sekã ajoreitti. Palveluntuottajan tulee varustaa kaikki kuijettajalliset ajoneuvot ja koneet ajoneuvonseurantalaitteilla, seurantalaitteiston kanssa, tai on kaytettava samaa järjestelmää. Kunnafta vol vuokrata seurannassa paivämaara, aloitusaika ja paattymisaika, kokonaiskestoaika, ajetut kilometritja PUHELIN: (09) 87181; FAKS!: (09) ; WWN.TUUSULA.FI a puvä Ii neen a. Tuusula Urakkaohjelma

16 12. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN tyontekijoidensa kanssa. vastaavahla tavahla. maalainen han on: maarayksia. kolmannelle osapuolelle 13. MUUT SOPIMUSASIAT/ ERITYISIA MAARAYKSIA karäjãoikeudessa Sopimuksen taydentaminen tai muuttaminen ja sopimuksen siirto Sivu TyOvoimamaarãykset että se ei luo osapuoline uusia merkittaviã velvolhsuuksia tai aiheuta lisäkustannuksia, Tuusula Urakkaohjelma Urakoitsija on velvollinen ottamaan omille tyontekijoilleen tapaturmavakuutukset ja huolehtimaan siitä, ettã ahihankkijat toimivat vastaavahla tavahla omien sovittu tai tarjouspyynnossä tai tarjouksessa tai julkisten hankintojen yleisissä sopimusehdoissa JYSE 2009 Sopimusta koskevia vähäisiä yksityiskohtia, joista ei ole etukäteen erikseen joista sopijaosapuolet eivãt paäse keskenään sopimukseen ratkaistaan Tuusulan Erimielisyydet pyritaan ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla, Riita-asiat, tarkoittamissa tehtãvissä tyomaalla palveluksessaan ulkomaalainen tyontekija, on kaytettavaksi tähãn palveluun, voidaan asiasta sopia erikseen sillä edellytyksella, sisältö tarkennetaan tyon alkaessa. Jos urakoitsijalla on tãmãn sopimuksen urakoitsijan huolehdittava jaljempana esitettyjen velvoitteiden tayttämisesta. Urakoitsijan tulee antaa tyovoimastaan tilaajalle ilmoitus. llmoituksen muoto ja Ulkomaisella tyontekijalla on oltava seuraavat luvat riippuen siitä minkä suomalaista Iainsaadantoa ja huolehtimaan siitã, etta myos ahihankkijat toimivat liittyvat alihankkijat noudattavat suomahaisen tyoehtosopimuksen mukaisia Urakoitsija on velvollinen osoittamaan, etta urakoitsija itse ja tahan sopimukseen Urakoitsija on velvollinen noudattamaan uhkomaisiin tyontekijoihinsa nahden Iainsaädännon edehlyttamat verot ja heillä on veronumero. Urakoitsija vastaa siitä, ulkomaahaiset tyontekijat maksavat suomalaisen tyontekijahla tuhee ama ohla oleskelulupa. Suomeen palkattu tyontekija. mitäãn todettu tai ehto ei sovellu Palvelut, a) Tyontekija on EU/ETA-maan kansalainen; tyon teko ei edellyta yrityksen palveluksessa tai lahetettyna tyontekijana, nun tallaisella b) Jos muiden maiden kansalainen tyoskentelee Suomessa toimivan PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ; WWN.TUUSULA.FI erillista oleskelulupaa tai paatösta, oh kyseessa lahetetty tai

17 Tilaaja pidattää itsellãän oikeuden ilmoittaa Iãäninverovirastolle Tuusulan kunnan tekriinen johtaja Jyrki)Kaija I -Th kanssa urakkasopimuksen tehneiden urakoitsijoiden nimet ja urakkasummat. (tilaajavastuulain muutos). Lute TurvalNsuusasiakirja Tuusulassa 30. paivanã &okuuta 2013 vevotteidensa tayttaminen. Lahetetyilla tyontekijoilla tulee ofla tyoskentelyn UrakoitsjaHa on velvolhsuus nayttaa toteen ulkomaalaista työvoimaa koskevien todistus tai sitten tapaturma-ja elakevakuutus otettuna suomalaisesta yhtiosta alkaessa kuvallinen henkilokortti varustettuna veronumeroua ja joko E 101- / Al PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ; WW/V.TUUSULA.FI Ilmoitukset laäninverovirastolle Tu usula Urakkaohjelrna

Tu us u Ia Lute 3 2A KELLOKOSKI P AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013-2017 URAKKAOHJELMA. Tuusulan kunta

Tu us u Ia Lute 3 2A KELLOKOSKI P AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013-2017 URAKKAOHJELMA. Tuusulan kunta Tu us u Ia Tuusulan kunta 2A KELLOKOSKI P AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013-2017 URAKKAOHJELMA PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) 8718 3072; WMNTUUSULA.FI 2rTuusuIa Urakkaohjeirna Sisällysluetteio 4 1.1. Tilaajana

Lisätiedot

JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017

JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017 Sivu 1 JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017 URAKKAOHJELMA Sivu 2 Sisällysluettelo 1. TILAAJA... 4 1.1. Tilaajana on Tuusulan kunta.... 4 1.2. Tilaajan edustaja... 4 2. TIETOJA HANKKEESTA... 4 2.1. Alueurakan kohde...

Lisätiedot

SOPIMUS xxx KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA

SOPIMUS xxx KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA SOPIMUS xxx KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA 1/1 1. Sopijaosapuolet ja yhteyshenkilöt Lohjan kaupunki tekninen toimi (jäljempänä "Tilaaja" tai "Kunta") Y-tunnus: 1068322-0

Lisätiedot

Sopimuskausi käsittää aurauskauden Marraskuusta 2012 Huhtikuuhun 2013.

Sopimuskausi käsittää aurauskauden Marraskuusta 2012 Huhtikuuhun 2013. 1 TUUSULAN KUNTA Tekninen toimi Teiden kunnossapito KATUJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN AURAUKSEN JA HIEKOITUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. Sopimusaika Sopimuskausi käsittää aurauskauden Marraskuusta 2012 Huhtikuuhun

Lisätiedot

LIITE 1 URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015

LIITE 1 URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015 LIITE 1 URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015 2(15) URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNKI Tekninen- ja ympäristöpalvelukeskus SISÄLL YSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

Lisätiedot

KATUJEN JA TEIDENTALVI-KUNNOSSAPITO V. 2014-2018

KATUJEN JA TEIDENTALVI-KUNNOSSAPITO V. 2014-2018 TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kunnossapito URAKKAOHJELMA 5.5.2014 1(21) KATUJEN JA TEIDENTALVI-KUNNOSSAPITO V. 2014-2018 Osoite Puhelin Fax Suensaarenkatu 4 (016) 432 11 (016) 431 087 95400 TORNIO

Lisätiedot

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA Ulkoalueiden viherhoitourakka Kiinteistö Oy Auroranlinnan piha-alueiden hoitourakka Sivu 2/14 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja hankkeesta... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Tilaajan edustaja ja tiedustelut... 4 1.3

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi. URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN

Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi. URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN 29.3.2010 1 (24) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Rakennuttaja / tilaaja... 4 1.2 Suunnittelijat...

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT TOUKOVUORI 2012 KATU OSASTO URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Rakennuskohde 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

TUPALANTIEN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 26.8.2015

TUPALANTIEN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 26.8.2015 URAKKAOHJELMA 1 (15) TUPALANTIEN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 26.8.2015 URAKKAOHJELMA 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen laajennuksen maanrakennusurakka

Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen laajennuksen maanrakennusurakka Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen laajennuksen maanrakennusurakka Urakkaohjelma 4.7.2014 SISÄLTÖ 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 3 1.1 Rakennuttaja / tilaaja 3 1.2 Rakennuskohde 3 2 URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Urakkaohjelma LIITE 8 14.1.2015 PÄÄLLYSTYSTYÖT 2015. Urakkaohjelma

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Urakkaohjelma LIITE 8 14.1.2015 PÄÄLLYSTYSTYÖT 2015. Urakkaohjelma JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Urakkaohjelma LIITE 8 14.1.2015 PÄÄLLYSTYSTYÖT 2015 Urakkaohjelma JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Urakkaohjelma LIITE 8 14.1.2015 Sisällysluettelo 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 1 1.1 Rakennuttaja...

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMISTO

KOKEMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMISTO KOKEMÄEN KAUPUNKI KÄRÄJÄTIEN PARANTAMINEN RAKENTAMALLA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ rakentaminen kokonaisurakkana 14.6.2012 Työ n:o 9067 KOKEMÄEN KAUPUNKI 2(12) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

Piir.nro Mittakaava Piirustus Pvm. 22.5.2015 1 TARJOUSPYYNTÖ JA LISÄSELVITYKSET Tarjouspyyntö

Piir.nro Mittakaava Piirustus Pvm. 22.5.2015 1 TARJOUSPYYNTÖ JA LISÄSELVITYKSET Tarjouspyyntö PUNKALAITUMEN KUNTA Tekniset palvelut SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN VESIHUOLTOSUUNNITELMA ASIAKIRJALUETTELO Piir.nro Mittakaava Piirustus Pvm. 22.5.2015 1 TARJOUSPYYNTÖ JA LISÄSELVITYKSET Tarjouspyyntö

Lisätiedot

POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015

POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015 URAKKAOHJELMA 1 (17) POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015 URAKKAOHJELMA 2 (17) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

HATTULA PÄIVÄRINTEEN KAAVA-ALUE

HATTULA PÄIVÄRINTEEN KAAVA-ALUE HATTULA PÄIVÄRINTEEN KAAVA-ALUE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKAOHJELMA 21.5.2014 Urakkaohjelma Päivärinteen kunnallistekniikan rakentaminen 2014 1/19 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Rakennuttajat...4

Lisätiedot

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT URAKKAOHJELMA 11.4.2011 Jari Kinnunen URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO KITTILÄN KUNTA URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - urakkaohjelma 28.8.2015

Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - urakkaohjelma 28.8.2015 Urakkaohjelma 1 ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - urakkaohjelma 28.8.2015 15561 15560 Urakkaohjelma 2 ja Sisällys Sisällys... 2 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja

Lisätiedot

16.3.2010. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kansallisenkynnysarvon.

16.3.2010. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kansallisenkynnysarvon. TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) 16.3.2010 PÄÄLLYSTEPAIKKAUSTYÖT 2010 Järvenpään kaupungin tekninen toimi pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen teettämistä paikkaustöistä yksikköhintaisena kokonaisurakkana

Lisätiedot

URAKKAOHJELMAN OSA I Yleinen osa

URAKKAOHJELMAN OSA I Yleinen osa LIIKENNEVIRASTO URAKKAOHJELMAN OSA I 1 (43) URAKKAOHJELMAN OSA I Yleinen osa Tätä urakkaohjelmaa noudatetaan Liikenneviraston tilaamissa töissä. Urakkaohjelma on jaettu osaan I (Yleinen osa, UO I) ja osaan

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, JYVÄSKYLÄ

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, JYVÄSKYLÄ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 1/21 Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, JYVÄSKYLÄ URAKKAOHJELMA Laatinut : 9.6.2010 Tommi Rantala, Ramboll Finland Oy Sepänkatu 14

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA LEIVOLANKYLÄN, HIRVENNIEMEN JA SOTKAMON KESKUSTAAJAMAN KATUJEN JA PYSÄKÖINTIALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPITOTYÖT LUMITYÖURAKAN URAKKAOHJELMA

SOTKAMON KUNTA LEIVOLANKYLÄN, HIRVENNIEMEN JA SOTKAMON KESKUSTAAJAMAN KATUJEN JA PYSÄKÖINTIALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPITOTYÖT LUMITYÖURAKAN URAKKAOHJELMA SOTKAMON KUNTA LEIVOLANKYLÄN, HIRVENNIEMEN JA SOTKAMON KESKUSTAAJAMAN KATUJEN JA PYSÄKÖINTIALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPITOTYÖT LUMITYÖURAKAN URAKKAOHJELMA 2015-2018 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISET TIEDOT... 5

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KADUT 2012

KIRKONKYLÄN KADUT 2012 Tekninen osasto URAKKAOHJELMA 14.3.2012 Sivu 2 / 18 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen, valvonta ja suunnittelu... 4 1.3 Muut osapuolet...

Lisätiedot

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 1/19 Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT URAKKAOHJELMA Laatinut : 17.3.2010 Pekka Ulvila, Pöyry CM

Lisätiedot

IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA IRJANKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA

IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA IRJANKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA HATTULAN KUNTA 1 HATTULAN KUNTA 19.09.2014 HATTULAN KUNTA 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Tietoja rakennushankkeesta 2.1 Rakennuskohde 2.2 Rakennuttaja, valvonta 2.3 Tilaaja 2.4 Suunnittelija 2.5 Alueet

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Mäntsälän kunnan katuvalaistuksen perusparannus 2012 29.2.2012

Urakkaohjelma. Mäntsälän kunnan katuvalaistuksen perusparannus 2012 29.2.2012 Urakkaohjelma Mäntsälän kunnan katuvalaistuksen perusparannus 2012 Sisältö 1 TIEDOT URAKKAKOHTEESTA...5 1.1 URAKKAKOHDE JA -RAKENNUSPAIKKA...5 1.2 TILAAJA...5 1.3 SUUNNITTELIJAT JA MUUT OSAPUOLET...5 2

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Urakkaohjelma 12.2.2013 2 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 4 Rakennuttaja Äänekosken kaupungin

Lisätiedot

MIKKELIN VESILIIKELAITOS. Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo Kitereentien liittymä plv. 0-445. Urakkaohjelma 27.6.2014

MIKKELIN VESILIIKELAITOS. Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo Kitereentien liittymä plv. 0-445. Urakkaohjelma 27.6.2014 MIKKELIN VESILIIKELAITOS Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo plv. 0-445 Urakkaohjelma 27.6.2014 Sisällysluettelo 1 Rakennushankkeen yhteystiedot... 1 1.1 Rakennusurakan tilaaja... 1 1.2 Rakennuttaja...

Lisätiedot

Polvijärven kunta. Kallioniementien saneeraus plv. 0-760 URAKKAOHJELMA

Polvijärven kunta. Kallioniementien saneeraus plv. 0-760 URAKKAOHJELMA SISÄLLYS 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. RAKENNUTTAJA... 4 1.2. TILAAJA... 4 1.3. SUUNNITTELIJA... 4 1.4. RAKENNUSKOHDE... 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS... 5 2.1. URAKKAMUOTO... 5

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS

KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS Tekninen toimi 6.5.2013 Sivu 2 / 17 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen,

Lisätiedot