2?TuusuIa 2B KELLOKOSKI E AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA URAKKAOHJELMA. Urakkaohjelrna Lute 3. Tuusulan kunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2?TuusuIa 2B KELLOKOSKI E AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 20 13-2017 URAKKAOHJELMA. Urakkaohjelrna Lute 3. Tuusulan kunta"

Transkriptio

1 2?TuusuIa Urakkaohjelrna Tuusulan kunta 2B KELLOKOSKI E AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA URAKKAOHJELMA PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ; WVVW.TUUSULAFI

2 ituusuia Urakkaohjeirna Sisäiiysluetteio 1. TILAAJA Tilaajana on Tuusulan kunta Tilaajan edustaja 4 2. TIETOJA HANKKEESTA Urakan kohde 4 3. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS Urakkamuoto Maksuperuste Urakkasuhteet 4 4. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Pääsuoritusvelvollisuus Toimintaresurssit Toiminnan mitoitus Urakkaan kuuluvat tehtävät Urakoitsijan tiedotusvelvollisuus urakkaan kuuiuva työnä Suoritusvelvollisuuden Iaiminlyönti SivuvelvoWisuudet Urakoitsijan tyonantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet Urakan johtovelvollisuudet Työhön määrääminen 9 5. TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Tilaajan toimesta tehtävät työt Tilaajan toimesta tehtävät hankinnat Lumen-ja ylijäamaiden vastaanottopaikka Välivarastot URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT Sopimusasiakirjat TYONSOPIMUSAIKA Sopimusaika Töiden aloitus Sopimuksen päättäminen Sopimusajanjatkaminen 11 PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ; \MPJ.TUUSULAFI

3 Tu usu a Urakkaohjrna 7.3. Sopimuksen irtisanominen Välitavoitteet Tehtäväkohtaiset sanktiot VAKUUDETJAVAKUUTUKSET Urakoitsijan vakuudet Työn sopimusajan vakuus Takuuaika ja takuuajan vakuus Tilaajan vakuudet Vastuu kolmannelle osapuolefle TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Laskujen maksuaika ja vnvästyskorko Ennakko Hintasidonnaisuudet Hinnanmuutokset Lisä-ja muutostyöt ORGANISAATIOT Tilaajan organisaatio/edustajat Urakoitsijan organisaatio/edustajat YHTEISETTOIMITUKSETJA RAPORTOINTI Katselmukset Tyomaapaiväkirja Raportointi RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN MUUT SOPIMUSASIAT/ ERITYISIA MAARAYKSIA Sopimuksen täydentâminen tai muuttaminen ja sopimuksen siirto kolmannefle osapuolelle Työvoimamaäräykset Ilmoitukset Iääninverovirastolle 17 PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ; W\MNTUUSULAFI

4 j22rtuusula Uraaot 1. TILMJA 1.1. Tilaajana on Tuusulan kunta Tilaajan edustaja tilaajana toimil Tuusulan kunnan Tekninen toimi postiosoite PL 60,04301 TUUSULA puhelin (09)87181 Tilaajan yhteyshenkilona toimli kunnossaditooããllikko Jan Huttunen. 2. TIETOJA HANKKEESTA 2.1. Urakan kohde Urakan kohteena on 2B KELLOKOSKI E AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA ? alueen katu- ja Ilikennealuelden tam auraus ja hiekoitustyot. Urakan kohteena olevat alueet on esitetty ja rajattu liittsenà olevissa tarjouspyyntoasiakinjoissa. 3. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 3.1. Urakkamuoto Urakka on ykslkkohintaurakka Maksuperuste Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteefla mflraytyvat yksikkohlnnat ja erilusen tyotllauksen perusteefla mflraytyvat IlsatyOyksikkChinnat Urakkasuhteet Urakoitsija vol teettfl osan toista tilaajan hyvsksymilla aliurakoitsijoilla. Urakoitsijan tulee esittaa tllaajalle aliurakoltsijoldensa tllaajavastuulain mukalset semtykset ja todistukset tapaturmavakuutuksen ottamisesta. lilaaja el saul alihankintojen ketjuttamista. Tilaajalla on olkeus hylata sellainen urakoitsija, joka el ole ennen toihin ryhtymlsta toimittanut vaadittuja semtyksla tel on allhankkijan alihankklja. POSTIOSOITE: Pt. 60,04301 WUSULA KAYNTIOSOITE: HYRYLANTIE 16, TUUSULA PUHEUN: (09) 87181; FAKSI: (09) Z

5 Sivu 5 s Tu usula Urakkaohjelma 4. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 4.1. Päasuoritusvelvollisuus Toimintaresurssit Hen ki Iöstö Urakan tyonjohdolla tulee olla vähintään 3 v tyokokemus vastaavanlaisista kunta alan toistä sekã voimassa oleva tieturva II kortti. Tyokoneissa tulee olla ammattitaitoiset kuljettajat kunnossa - ja puhtaanapitotoihin. Kuljettajalla tulee olla Suomessa kelpaava ajokortti. Kuijettajilla tulee olla voimassaoleva Tieturva I kortti. Urakan tyokieli on suomi. Autot, koneet ja lisälaitteet Tyokoneiden tulee olla kyseiseen tyohon soveltuvia ja taytettava ainakin seuraavat vaatimukset: auraukseen kaytettavän koneen paino vähintään 5,0 tn ja teho n,70 kw auraustyohon soveltuva aura, joka on varustettu kumireikäterällä tai hammastuksella. kauhonta- ja kuormaustöissa kauha joka on tarkoitettu lumen kuormaukseen kooltaan vãhintäãn 2,5 m3, jossa hammastettu terä. Lumen siirtoon ja levitykseen käytettavissa lumilinko Iiukkauden torjuntatoissa hiekoituskauha tal vastaava, jonka hiekoituksen tyoleveys on vähintään koneen leveys. All han kinnat Alihankkijoiden tulee omata samat valmiudet kuin pãaurakoisija Toiminnan mitoitus Urakoitsijan lumenpoiston ja liukkaudentorjunnan (kaluston ja henkiloston) mitoitus on suhteutettava siten että, tyot saadaan tehtya vaaditun laatutason edellyttamalla tavalla, vaadituissa toimenpideajoissa. Aurauksen toimenpiderajat Auraus, ajoradat I ja II kunnossapitoluokka yhdistetty kunnon ala raja kuivaa irtolunta 5 cm PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ; \MMNTUUSULA.Fl

6 ? Tu usula UrakkaoI I Lite 3 kunnon alaraja kuivaa irtolunta 8 cm (sunnuntaisin ja a rkipyh I na) auraus, iahtomaarayksestà toimenpideaika 6 h III kunnossapitoluokka, myos yksityistiet kunnon alaraja kuivaa irtolunta 8 cm kunnon alaraja kuivaa irtolunta 10 cm (sunnuntaisin ja a rkipyh n a) auraus, IahtOmaarayksesta toimenpideaika 10 h Auraus, jalkakaytavat, kevyen Ilikenteen vaylat Aja B kunnossapitoluokka yhdistetty kunnon alaraja kuivaa irtolunta 5 cm auraus, IahtOmaärayksestä toimenpideaika 6 h Sohjon poisto, ajoradat, kevyen Iiikenteen vaylat, sillat I ja II kunnossapitoluokka kunnon alaraja sohjoa keskimäärin 3 cm auraus, Iahtomaarayksestä toimenpideaika 6 h, toimenpide on kuitenkin suoritettava ennen sohjon jaatymista Iii kunnossapitoluokka kunnon alaraja sohjoa keskimäärin 5 cm auraus, IahtOmaarayksesta toimenpideaika 10 h, toimenpide on kuitenkin suoritettava ennen sohjon jaatymista 4t3. Urakkaan kuuluvattehtävät Urakka käsittää tyokohdekarttoihin ja luetteloihin merkittyjen katujen ajoratojen, jalkakäytavien, yhdistettyjen jalankulku- ja pyörateiden, pysakointialueiden, torien, puistojen, puistokaytävien, ja hyotyjätepisteiden aurausviitoitus-, talviauraus ja hiekoitustehtävät, Urakoitsija on erikseen tilattaessa velvollinen suorittamaan urakka-aiueella yksikkohintaluettelossa mainittuja muutos- ja IisätOitã tarjouksessa mainituin yksikkohinnoin. Urakoitsija on velvollinen tarjouksessaan ottamaan huomioon urakka-alueilla ja Iahietaisyydella kaynnissa olevat ja sopimusaikana kaynnistyvat rakennustyotja niiden vaikutukset tähãn urakkaan. Urakointialueilla tyonjohto on urakoitsijalla. Auraustyön suoritus Ennen aurauskauden alkua urakoitsijan on kaytava alueensa Iäpi ja tarkastettava mm. kaivojen kannetja lumien lajityspaikat. PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ; WVV in.tuusulafi

7 Tu u su a Svu 7 Urakkaohjelma Urakoitsija tulee kayttaa kuhunkin kohteeseen sopivaa kalustoa ja kevyen liikenteen vaylat ja puistokäytavat tulee aurata kalustolla, jossa on kumitettu reikãterã. U rakoitsijan tulee sovittaa tyojärjestys ku nnan esittäm an tarkeysjarjestyksen mukaan. Mikãli tyonjohdonisesti tãstä aiheutuu ongelmia, tulee neuvotteluin kunnan kanssa pyrkia loytamaan vãhiten haittaa aiheuttava ratkaisu, Auraustyo tulee suorittaa tehokkaasti siten, etteu auraustyon puutteellisuuden vuoksi ko. vaylan toimenpideraja ylity uudelleen saman aurauskerran aikana, ei irtolunta aurauksen jälkeen. Auraus on suoritettava siten, ettã asfaittialue on reunasta reunaan lumeton ja nun tehokkaasti ettei polanteen poiston tarvetta synny. Urakkaan kuuluu tarpeelliset levitykset lumimäärän kasvaessa, Vajaaksi aurattu vayla on välittömãsti huomautuksen jãlkeen puhdistettava tayteen leveyteensa. Kapeaksi auratun vaylan, jossa lum itilaa on kaytettavissa, leventäm men vaadittuun leveyteen, kuuluu aurausurakan km-hintaan, eikä siitä makseta erillistä korvausta. AlueiIla, joissa lumitilaa ei ole tai se on täyttynyt, lumensiirto tehdaan lisätyonã tilaajan maarittamässã vaiheessa ja laajuudessa erillisella yksikkohinnalla. Auraus suoritetaan kunnan edustajan antamien ohjeiden mukaisesti. Aurausviitoitus Aurausviittojen laitto syksylla ja poisto keväällã sisältyy tarjottavan alueen auraustyon yksikko hintaan. Aurauksen ensimmãinen lasku on maksukelpoinen vasta, kun aurausviitotus on tehty ja on hyvaksytysti vastaa notettu. Aura usviittojen poisto tu lee tehdã kuluvan aurauskauden toukokuun Ioppuun mennessä. Aurausviitat tulee laittaa aurauksen kannalta kriittisiin kohtiin. Hiekoitustyön suoritus Hiekoitusta varten kunta jarjestaa hiekan erikseen sovitulle paikalle Urakoitsija tarvittaessa kuormaa hiekan ajoneuvoon sekä noutaa hiekoitukseen tarvittavan hiekan erikseen lähialueelle varastoidulta alueelta ja levittää sen tilaajan ohjeiden mukaan, yleensa nun, että kevyen liikenteen vaylat hiekoitetaan kokonaan, ajoradoilta risteykset ja pysakit. Hiekoituksen km-hinnoilla tehtävissä töissã edellytetaan että, vaylat hiekoitetaan kokonaan. Hiekoituksen halytyslahtoon sovelletaan aurauksen halytyksen ehtoja ja maarayksia. POSTIOSOITE: PL 60, TUUSULA; KAYNTIOSOJTE: HYRYLANTIE 16, TUUSULA PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ; \W.NV.TUUSULA,FI

8 _cr Tuusula Sivu 8 Urakkaohjelma Tarvittaessa tilaaja voi harkintansa mukaan teettää muullakin kuin urakoitsijan kunnossapitokalustolla hiekoituksia, urakkakyselyssa esitetyilla alueilla. EdeIIä lueteltujen talvihoitoon Ilittyvien tehtävien suorittaminen edellyttaa jãrjestelmää, jonka avulla tilaaja tarvittaessa saa kaikkina vuorokauden aikoina yhteyden urakoitsijan nimettyyn edustajaan. Järjestelmä on voimassa välisenã aikana. Tavoitettavissa olo hen kilöllä on oltava valmiudet toimenpiteiden kaynnistamiseen. Palveluntuottajan tulee varustaa kaikki kuljettajalliset ajoneuvot ja koneet ajoneuvonseurantalaitteilla. Seuranta tulee järjestaa nun, että tilaaja voi halutessaan suorittaa urakoitsijan toiminnan valvontaa ajoneuvoseurannan avulla. Palveluntuottajan on esitettãvã seurantaraportti pyydettãessä. Talvikauden toiden suorituksessa syntyneet korjaustyot tulee tehdã kunkin hoitokauden jãlkeen toukokuun Ioppuun mennessã. Vaaraa aiheuttavien vaurioiden korjaustyot tulee suorittaa välittomästi. Sellaisista havaitsemistaan puutteista ja vioista, jotka voivat vaarantaa Iiikenteen, yleisen turvallisuuden, tai alueen, laitteen tms. käyttäjãn turvauisuuden urakoitsijan on ryhdyttäva vãlittomiin varoittamis- tai korjaustoimenpiteisiin riippumatta siitä kuuluuko kyseinen tehtãvä urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen. Urakoitsijan odotetaan oleva aktiivinen tilaajan omaisuuden arvon sailyttamisen, ympariston viihtyisyyden ja turvallisuuden suhteen. Kaytannossä se on tyon yhteydessä havaittujen teknisten, esteettisten, toiminnallisten tai turvallisuutta vaarantavien puutteiden kirjaamista ja poistamista. Urakoitsijan tulee varautua ja osallistua häiriötilanteiden ja poikkeusolojen aiheuttamiin toimenpiteisiin. Varautumisella tarkoitetaan, etta poikkeavassa häiriötilanteessa tai poukkeusoloissa urakoutsija on tilaajan pyytaessä kaytettavissa kulloisenkin tilanteen mukaiseen erikseen sovittavaan tehtãvään. Viranomaisten (esim. poliisi, pelastuslautos) m aarayksesta tulevissa tehtãvissã palveluntuottajan on ryhdyttava välittom un tarvittaviin varoittamis- ja/tai korjaustoimenpiteisiin. Nãistä tehtävistã palveluntuottajan on ilmoitettava ensitilassa tilaajan edustajalle mahdollisimman tarkoituksenmukaisten jatkotoimenpiteiden sopimiseksi Urakoitsijan tiedotusvelvollisuus urakkaan kuuluva tyona Urakoitsijan tulee viipymättä ilmoittaa tilaajan nimeämälle edustajalle urakka alueella havaitsemansa katu-, puisto- yms. vauriot sekä Iiikennettã tai muuta toim intaa vaarantavat taikka haittaavat puutteet (yleinen ilmoitusvelvollisu us). POSTIOSOITE: PL6O, TUUSULA; KAYNTIOSOITE: HYRYLANTIE 16, TUUSULA PUHELIN: (09) FAKSI: (09) ; W MN.TUUSULA.FI

9 zcr Tuusula Sivu 9 Urakkaohjelma Suorutusvelvollisuuden laiminlyonti MikäIi urakoitsija annetusta maarayksesta huolimatta Iaiminlyo tehtäviä suorituksen ja ei annetussa maaraajassa suorita tehtävää, on tilaajalla oikeus suorittaa tai teettää tyotja pena urakoitsijalta todelliset tyosta aiheutuneet kustannukset lisattyina tilaajan hallinnollisilla kuluifla Sivuvelvollisuudet Urakoitsijan tyonantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet Urakoitsijalle kuuluu tyomaan hallintaan, toiminnan jarjestelyyn ja tyomaan huoltoon liittyvien lupien hankkiminen ja ilmoitusten tekeminen, kuten mahdollisesti tarvittavat vuoro-, yo- ja pyhatyoluvat sekã ympanistolainsaadãnnosta aiheutuvat ilmoitukset Urakan johtovelvollisuudet Urakoutsija toimii tãssã urakassa paãurakoitsijana ja lainsäädãnnön tarkoittamana paatoteuttajana. Urakoitsijan velvollisuus on oma-aloitteisesti organisoida ja jãrjestãã tyot ni, ettã tilaajan sopimusasiakirjoihin kirjatut tavoitteet toteutuvat. Urakkaan sisaftyvat asiakirjaluettelossa mainittujen toiden lisãksi tyomaan johtovelvollisuudet sekã tyomaapalvelut. Tãmãn alueurakan tehtävien suorittaja on paãurakoitsijan (pãatoteuttaja) ominaisuudessa vastuussa urakka-alueella suorittamiensa tehtãvien tyoturvallisuudesta valtioneuvoston pããtoksen rakennustyon turvallisuudesta annetun va Itioneuvoston asetuksen 205/2009 m ukaisesti. Urakoitsijan tulee saadun tyomaãrayksen mukaan huolehtia siitã, ettã voimassaolevan, Laki katujen ja erãiden yleisten alueiden kunnossapidosta /669, annetun lain mukaiset sekã tãssã urakkaohjelmassa ja muissa tarjouspyyntoasiakirjoissa mainitut tehtãvãt tulevat suonitetu iksi omalta osaltaan oikea-aikaisesti ja tarpeettomia kustannuksia aiheuttamatta TyOhon mããrããminen Tyohon lãhtomaãrayksen antajat Ma - pe kb: lahtomaaräyksen antaa tiemestari tai tyonjohtaja. Iltaisin, viikonboppuisin ja arkipyhinã lahtomaanãyksen antaa vuonossa oleva pãivystãjã. Tyohon lahtomaarays annetaan puhelimen tekstiviestillã, johon tulee vastata hãlytyksen antajalle kuittaamalla tekstiviestilbä. Tyohon lãhtö ja tyon aboittaminen tulee tapahtua tunnin kuluessa tyohon lahtomaanayksesta. PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ; WWN.TUUSULAFI

10 alueet erikseen, 5.2. Tilaajan toimesta tehtãvät hankinnat ehdoin puhtaanapitoa haittaavien autojen ja Sivu URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 5.3. Lumen- ja ylijaamaiden vastaanottopaikka ccr Tuusula Urakkaohjelma 5.4. Välivarastot 6.1. Sopimusasiakirjat 5. TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 5.1. Tilaajan toimesta tehtävät tyot Tilaaja ylläpitaa lumen vastaanottopaikkaa. Tässà urakassa urakkaan kuuluvilta kuluvia osia ja laitteita. alueilta lajitysalueille toimitetusta lumesta ei perita vastaanottomaksua. aika ja kohde mista lumi on tuotu. siirrot erikseen sovittaessa tapauskohtaisesti, Ajoneuvojen stirtolain edellyttamin Tilaaja vastaa kustannuksellaan kunnossa - Lajitysalueelle toimitetusta lumesta on pidettava kirjaa, josta ilmenee lumen tuoja Lahilajitysalueiden kaytosta on sovittava tilaajan kanssa tapauskohtaisesti Tilaaja tekee urakkaan kuuluvat materiaalthankinnat, ei kuitenkaan kalustoon Sopimusasiakirjatja niiden keskinãinen patevyysjarjestys on seuraava: PUHELIN: (09) 87181: FAKS!: (09) : N MNTUUSULAFI POSTIOSQITE: PL 60, TUUSULA; KAYNTIOSOITE: HYRYLANTIE 16. TUUSULA liikennejärjestelyt liikennealueella I) Suomen kuntatekniikan yhdistyksen julkaisu 19/99 Tilapaiset j) InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, osa 2 k) Infra 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeisto, Maärämittausohje Järjestelmat ja taydentavat osat i) InfraRYL 2010 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, osa 1 Väylätja h) Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 2003 f) Tarjous liitteineen e) Tyoaluekartat lisaselvitykset c) TarjouspyyntO ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset d) Urakkaohjelma ja tyoturvallisuusasiakirja g) Rakennusurakan yleiset sopimusehdot JYSE 2009 b) Selontekoneuvotte?upoytäkirja a) Urakkasopmus

11 _cr Tuusula Sivu 11 Urakkaohjelma 7. TYON SOPIMUSAIKA 7.1. Sopimusaika m) Esteettomyys tulee huomioida esteettömän ympäriston suunnitteluohjekortin Suraku 8, tulapaiset liikennejarjestelyt mukaisesti. Tähän urakkaan ei ole liitetty eraitä sopimusasiakirjoissa mainittuja yleisia ohjeita. Molemmat osapuolet tuntevat ko. asiakirjat ja tunnustavat ne olennaisiksi osiksi tata urakkaa. Sopimusaika on Urakan vuosittainen toimintakausi on Tarvittaessa saaolosuhteista johtuen toimintakausi voi alkaa aikaisemmin syksylla tai jatkua pidempaän kevaallä TOiden aloitus Sopimuksen mukaiset tyot aloitetaan aikaisintaan kb Paätoteuttajan on tutustuttava alueisiin ja tehtäviin tilaajan edustajan opastuksella ilman en korvausta ennen sopimuksen mukaisten töiden aloittamista Sopimuksen paattaminen Sopimusaika paattyy kb Luovutuskatselmus pidetaan kaksi (2) viikkoa ennen sopimuksen paattymista ja siina tarkastetaan sopimuksen piiriin kuuluvien alueiden kunto ja luovutettava aineisto. Katselmuksesta tehdään muistio. Tilaajalla on oikeus pidättäa viimeinen maksu siihen saakka, kun luovutuskatselmus on pidettyja siinä mahdollisesti todetut puutteet on korjattu ja sopimusaika on paattynyt Sopimusajan jatkaminen Sopimusaikaa voidaan sopijapuolten yhteisella paatoksella jatkaa saakka vuosi kerrallaan. Pããtös sopimusajan mahdollisesta jatkamisesta tehdään hankintalain peniaatteiden mukaan Sopamuksen irtisanominen Irtisanomisaika urakoitsijan puolelta on yksi kuukausi. Irtisanomisajan ollessa lyhyemman on kunnalla oikeus pidattaa urakoitsijalle maksamattomista enistä uuden urakoitsijan hankintakulut sekä kuukauden irtisanomisaikaan asti kunnalle tulevat muut kyseisen alueen talviaurauksen ylimaaraiset kulut. POSTIOSOITE: PL 60, TUUSULA: KAYNTIOSOITE: HYRYL4NTIE 16, TUUSULA PUHELIN: (09) 87181: FAKSI: (09) : \NV JW.TUUSULAFI

12 ihelavaara iheutavaaj Sopimusajalle ei aseteta välitavoitteita Vàlitavoitteet Tu US U Ia UrakkaohjeJma Sivu VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 8.1. Urakoitsijan vakuudet 8.2. Tilaajan vakuudet TyOn sopimusajan vakuus Takuuaikaja takuuajan vakuus 7,5. Tehtäväkohtaiset sanktiot POSTIOSOITE: PL 60, TUUSULA; KAYN11OSOITE: HYRYLJ\NTIE 16, TUUSULA PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ; Tilaaja el aseta vakuutta. Urakan toteuttamiseksi el vaadita vakuutta. purkuperuste. alihankintojen ketjuttaminen Laaaiheuttav) araaaiheutty)_ - tehtavän myohastyminen tehtavan laiminlyonti huomautus tehtävan myohastyminen huomautus putteeliinenyosuoritus huomautus pidättaä sakko, mikä maaraytyy seuraavasti: toimenpideaika) tai poiketessa tehtävän suoritusohjeista tai iaatu jaa viivyttelematta valvojan maaritteiemän kohtuullisen ajan kuluessa valvojan ilmoituksesta. Valvoja vol ilmoittaa virheista tai puutteista myos suullisesti. saavuttamatta tilaajalla on oikeus antaa urakoitsijalle kirjallinen huomautus tal Valvojan havaitsemat virheet tal puutteet urakassa kirjataan ja ne on korjattava edellä olevan mukaisesti huomautettu ja/tal sakotettu ovat sopimuksen tehtãvän laiminlyonti Urakoitsijan edustajan vaihto poikkeama ensimmäinen kerta toinen kerta seuraava Iseuraavat kerrat Urakoitsijan myohastyessa yksittaisen tehtävän suorituksessa (aloitus, ajoitus, Urakoitsijan tulee vãhentaä saamansa sakko seuravasta Iaskustaan. Urakoitsijan kohdan mukaan. Tehtävien toistuvat puutteetja laiminlyonnit, joista on laiminlyodessa tehtävien suorituksen maarayksesta huolimatta menetellään Takuuaikaa el urakan tehtävissã ole, eikã takuuajan vakuutta vaadita.

13 pyyn nostà. vahinko. Tapauksissa, joissa kunta saattaa lain perusteella tai muuten laillisena Sivu TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 9.1. Laskujen maksuaika ja viivastyskorko 9.2. Ennakko sopimusvelvoitteensa, on kunnalla oikeus vaatia urakoitsijaa korvaamaan 8.3. Vastuu kolmannelle osapuolelle hyvaksytystä ajopaivakirjasta tulee olla laskun liitteenä. Laskussa on kokonaisveloitus eriteltävã siten, ettã siitä ilmenee veloituksen veroton hinta ja vastuuvahinkoilmoitukseen vaadittavat selvitykset enintään yukon sisällä tienpitajäna tai vastaavalla perusteella olla laillisessa korvausvastuussa kolmanteen henkilöon nähden, vahinkotapaukset hoidetaan siten, ettã kunta Oikeus korvausvaatimuksen esittamiseen kunnalla on myos silloin, jos hoitaa korvauskasittelyn oman hallintomenettelynsa mukaisesti tai kunta antaa Tilaajalla on oikeus tutustua kaikkiin urakoitsijan suoraan hoitamien paatoteuttajalle valtakirjan korvauskasittelyn hoitamiseksi. Mikäli vahinko on sopimusrikkomuksesta aiheutuu kunnalle muuta vahinkoa. Urakoitsijan on edella mainitussa tapauksessa aiheutunut siitä, että urakoitsija on laiminlyonyt vahinkotapausten asiakirjoihin. Urakoitsija on velvollinen antamaan tilaajalle pidettava luetteloa kaikista vahinkotapauksista ja -päatoksistã. yksityiskohtaiset ja havainnolliset tiedot tapahtumasta ja tehdyista yllãpitotoimista. Kaikista va h inkotapauksista tehtyjen selvitysten tulee sisältää riittãvã n Aura usurakasta maksetaan yksikkohintoihin perustuva korvaus Itie-km, ja /klv TyOmaaraysten perusteella suoritettujen tehtävien laskutus suoritetaan km. Tarjoukset tehdããn annettujen määrien perusteella (ns. kartta km). Laskujen arvonlisävero prosentteina sekä euroina. Tilaajalla on oikeus pidãttãã laskuista allekirjoitettujen Ajopaiväkirjojen perusteella kerran kuukaudessa. Kopio Vastaanottotarkastuksessa ja loppuselvityksessä todetut hyvitykset, maksuaika on 21 vrk siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. mahdolliset urakoitsijan huolimattomasta tyonsuorituksesta aiheutuvat vah ingot, arvonalennukset ym. kustannukset. toiden ja vahingonkorvausvaatimusten osalta tehtãvät pidàtykset on tilaajalla olevasta määrästã. Urakoitsijalle varataan tilaisuus antaa lausuntonsa pidatyksen oikeus vähentää viimeisestä maksuerãstã tai muutoin urakasta maksamatta arvonalennukset, sopimussakot ja vahingonkorvaukset sekã keskeneräisten perusteista ja maarasta.viivastyskorko on enintään lainmukainen Ennakkomaksua ei suoriteta. POSTIOSOITE: PL 60, TUUSULA; KAYNTIOSOITE: HYRYLANTIE 16. TUUSULA PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ; \MNW.TUUSULA.FI Tu usula Urakkaohjelma

14 Tu U SU Ia Sivu 14 Urakkaohjelma 9.3. Hintasidonnaisuudet Urakkahintaa eu sidota mihinkãän indeksiin. Urakkahintaan ei vaikuta sopimusajan säatilat tai muut olosuhdetekijãt Hinnanmuutokset Urakka-asiakirjoissa esitetyt alueiden Iaajuudet on esitetty sillã tarkkuudella kuin katu-, puisto- ym. rekisterit sen mahdollistavat. Tilaaja voi lisãtã tai vähenta aurausalueita 15 %. YksikkOhintaa muutetaan km mäarän suhteessa tarjottuun km mäãrään. Hinnan muutokset otetaan huomioon, siitä Iãhtien kuin sen on todettu vaikuttavan urakan toteuttam iskustannuksiin 9.5. Lisa- ja muutostyot Urakoitsija on velvoninen suorittamaan urakka-alueella yksikkohintaluettelossa mainittuja lisa- ja muutostoita sopimuksessa sovituilla yksikkohinnoulla. Mainitut tyot edellytetaan tehdyiksi tehtavämäärittelyissä selostetuilla tavoilla. Yksikköhintoihin on sisallytettava kaikki tehtävän edellyttamat kustannukset ja näin tehdyt tyot eivät saa aiheuttaa tilaajalle mitään muita kustannuksia erikseen lisãttãvää arvonlisaveroa Iukuun ottamatta. Kaikista muutos- ja lisätoistä seka lusävaatimuksista on sovuttava kurjallisesti erikseen. Tulaaja ei maksa mitään lisälaskuja ilman em. kirjallista sopimusta. Piirustusten ja tehtavamaarittelyjen mitoista poikkeavasti tehdystä tyostä aiheutuneesta lisatyostä tai Iisamenekistä ei urakoitsijalla ole oikeutta saada korvausta. Tilaajalla on oikeus antaa suoritettavaksi muutos- ja IisätOitã muulle kuin tamän urakkaohjelman tarkoittamalla urakoutsijalla tai tehdä ne itse neuvoteltuaan ensin urakoitsujan kanssa. 10. ORGANISAATIOT Tilaajan organisaatio/edustajat Tilaajan edustajana urakoitsijaan nähden toimii teknunen toimi. Muut tãta urakkaa koskevissa asioissa tilaajan edustajia ovat: kunnossapitopaallikko Jan Huttunen tiemestari Juha Lumppio tyonjohtaja Keijo Salminen POSTIOSOITE: PL TUUSULA: KAYNTIOSOITE: HYRYLANTIE 16. TUUSULA PUHELIN: (09) 87181, FAKSI: (09) ; MMN.TUUSULAFI

15 verrattuna Urakoitsijan organisaatio/edustajat Katselmukset henkiloston on kyettava kommunikoimaan sujuvasti suullisesti ja kirjallisesti Sivu Tyomaapaivakirja Raportointi silmämãäräisesti tarkastetaan urakka-alueen kunto ja todetaan mahdolliset urakasta johtuvat poikkeamat alkukatselmukseen verrattuna. Katselmuksissa luotettavasti myos jãlkeenpãin mahdollisten korvaustapausten käsittelyssã. Tyomaapãiväkirjan pidosta vastaa urakoitsijan vastuullinen työnjohtaja. jossa silmãmäärãisesti tarkastetaan urakka-alueen kunto ja todetaan mahdolliset suomen kielellä, ehdotetut urakoitsijan edustaja ja tyonjohtoon kuuluvat edustajat. Nãistã Urakoitsijaa pyydetäan tarjouksessaan ilmoittamaan kuka on tähän tyohon kaytettavat laitteet. Urakoitsija on velvoninen pitäm ään seurantalaitteet toimintakunnossa. Seunantalaitteen raporttia voidaan kayttaa napontoinnin hyvaksyä tai hylata urakoitsijan esittämä henkilosto. Urakan kieii on Suomi, henkiloistä toimitetaan tilaajalle henkildesitteet. Tilaaja pidättaã itselleen oikeuden silmämääraisesti tarkastetaan urakka-alueen kunto ja todetaan alueen en osia koskevat urakkaan kuuluvat, sekä toisaalta tiiaajan tai kolmansien osapuolten suonitettavaksi tulevat tehtävät ja niiden yhteensovittaminen. 11. YHTEISET TOIMITUKSET JA RAPORTOINTI Ennen tyon aloittamista pidetaan urakka-alueeila alkukatselmus, jossa urakasta johtuvat poikkeamat alkukatselmukseen tai edelliseen katselmukseen Urakan aikana toimintakauden paattyessa pidetaan urakka-alueella katseimus, TyOmaapaivakirjasta tulee urakoitsijan tyosuonitukset pystyä selvittãmãan molemmat osapuolet anekirjoittavat. läsnä ovat molemmat sopijapuolet. Katselmuksista Iaaditaan poytakirja, jonka Urakan päattyessa pidetãän urakka-alueella loppukatselmus, jossa Tehdyista töistä on pidettäva ajopãivakirjaa, josta ilmenee tilauksen tekijä, on oltava yhteensopiva tilaajan kayttaman ajoneuvonseurantajärjestelmän Urakoitsijan tulee pitää pãivittaistä Ajopaivakirjaa/toimenpidepaivakirjaa. kaytetty kone, kuijettaja sekã ajoreitti. Palveluntuottajan tulee varustaa kaikki kuijettajalliset ajoneuvot ja koneet ajoneuvonseurantalaitteilla, seurantalaitteiston kanssa, tai on kaytettava samaa järjestelmää. Kunnafta vol vuokrata seurannassa paivämaara, aloitusaika ja paattymisaika, kokonaiskestoaika, ajetut kilometritja PUHELIN: (09) 87181; FAKS!: (09) ; WWN.TUUSULA.FI a puvä Ii neen a. Tuusula Urakkaohjelma

16 12. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN tyontekijoidensa kanssa. vastaavahla tavahla. maalainen han on: maarayksia. kolmannelle osapuolelle 13. MUUT SOPIMUSASIAT/ ERITYISIA MAARAYKSIA karäjãoikeudessa Sopimuksen taydentaminen tai muuttaminen ja sopimuksen siirto Sivu TyOvoimamaarãykset että se ei luo osapuoline uusia merkittaviã velvolhsuuksia tai aiheuta lisäkustannuksia, Tuusula Urakkaohjelma Urakoitsija on velvollinen ottamaan omille tyontekijoilleen tapaturmavakuutukset ja huolehtimaan siitä, ettã ahihankkijat toimivat vastaavahla tavahla omien sovittu tai tarjouspyynnossä tai tarjouksessa tai julkisten hankintojen yleisissä sopimusehdoissa JYSE 2009 Sopimusta koskevia vähäisiä yksityiskohtia, joista ei ole etukäteen erikseen joista sopijaosapuolet eivãt paäse keskenään sopimukseen ratkaistaan Tuusulan Erimielisyydet pyritaan ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla, Riita-asiat, tarkoittamissa tehtãvissä tyomaalla palveluksessaan ulkomaalainen tyontekija, on kaytettavaksi tähãn palveluun, voidaan asiasta sopia erikseen sillä edellytyksella, sisältö tarkennetaan tyon alkaessa. Jos urakoitsijalla on tãmãn sopimuksen urakoitsijan huolehdittava jaljempana esitettyjen velvoitteiden tayttämisesta. Urakoitsijan tulee antaa tyovoimastaan tilaajalle ilmoitus. llmoituksen muoto ja Ulkomaisella tyontekijalla on oltava seuraavat luvat riippuen siitä minkä suomalaista Iainsaadantoa ja huolehtimaan siitã, etta myos ahihankkijat toimivat liittyvat alihankkijat noudattavat suomahaisen tyoehtosopimuksen mukaisia Urakoitsija on velvollinen osoittamaan, etta urakoitsija itse ja tahan sopimukseen Urakoitsija on velvollinen noudattamaan uhkomaisiin tyontekijoihinsa nahden Iainsaädännon edehlyttamat verot ja heillä on veronumero. Urakoitsija vastaa siitä, ulkomaahaiset tyontekijat maksavat suomalaisen tyontekijahla tuhee ama ohla oleskelulupa. Suomeen palkattu tyontekija. mitäãn todettu tai ehto ei sovellu Palvelut, a) Tyontekija on EU/ETA-maan kansalainen; tyon teko ei edellyta yrityksen palveluksessa tai lahetettyna tyontekijana, nun tallaisella b) Jos muiden maiden kansalainen tyoskentelee Suomessa toimivan PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ; WWN.TUUSULA.FI erillista oleskelulupaa tai paatösta, oh kyseessa lahetetty tai

17 Tilaaja pidattää itsellãän oikeuden ilmoittaa Iãäninverovirastolle Tuusulan kunnan tekriinen johtaja Jyrki)Kaija I -Th kanssa urakkasopimuksen tehneiden urakoitsijoiden nimet ja urakkasummat. (tilaajavastuulain muutos). Lute TurvalNsuusasiakirja Tuusulassa 30. paivanã &okuuta 2013 vevotteidensa tayttaminen. Lahetetyilla tyontekijoilla tulee ofla tyoskentelyn UrakoitsjaHa on velvolhsuus nayttaa toteen ulkomaalaista työvoimaa koskevien todistus tai sitten tapaturma-ja elakevakuutus otettuna suomalaisesta yhtiosta alkaessa kuvallinen henkilokortti varustettuna veronumeroua ja joko E 101- / Al PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ; WW/V.TUUSULA.FI Ilmoitukset laäninverovirastolle Tu usula Urakkaohjelrna

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 Sivu 1 Tuusulan kunta 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 URAKKASOPIMUS LUONNOS Sivu 2 Rakennuttaja Tilaaja Tuusulan kunta Tekninen toimi Urakoitsija Kohde 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS-

Lisätiedot

Tu usula Urakkao, 8 MATTILA-MAHLAMAKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013-2017 URAKKAOHJELMA. Lute 3. Tuusulan kunta

Tu usula Urakkao, 8 MATTILA-MAHLAMAKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013-2017 URAKKAOHJELMA. Lute 3. Tuusulan kunta Tuusulan kunta Tu usula Urakkao, 8 MATTILA-MAHLAMAKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013-2017 URAKKAOHJELMA POSTIOSOITE: PL 60, 04301 TUUSULA; KAYNTIOSOITE: HYRYLANTIE 16, TUUSULA PUHELIN: (09) 87181; FAKSI:

Lisätiedot

Sopimuskausi käsittää aurauskauden Marraskuusta 2012 Huhtikuuhun 2013.

Sopimuskausi käsittää aurauskauden Marraskuusta 2012 Huhtikuuhun 2013. 1 TUUSULAN KUNTA Tekninen toimi Teiden kunnossapito KATUJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN AURAUKSEN JA HIEKOITUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. Sopimusaika Sopimuskausi käsittää aurauskauden Marraskuusta 2012 Huhtikuuhun

Lisätiedot

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 2015 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET JA SOPIMUKSEN KOHDE 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Toimittaja Rakennuttaja on Järvenpään kaupunki Rakennuttajan edustajana ja tilaajana

Lisätiedot

ituusuia 3 RIIHIKALLIO AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 URAKKAOHJELMA Urakkaohjeirna Lute 3 Tuusulan kunta

ituusuia 3 RIIHIKALLIO AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 URAKKAOHJELMA Urakkaohjeirna Lute 3 Tuusulan kunta ituusuia Urakkaohjeirna Tuusulan kunta 3 RIIHIKALLIO AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 URAKKAOHJELMA POSTIOSOITE: PL 60, 04301 TUUSULA; KAYNTIOSOITE HYRYLANTIE 16, TUUSULA PUHELIN: (09) 87181: FAKSI:

Lisätiedot

Tu us u Ia Lute 3 2A KELLOKOSKI P AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013-2017 URAKKAOHJELMA. Tuusulan kunta

Tu us u Ia Lute 3 2A KELLOKOSKI P AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013-2017 URAKKAOHJELMA. Tuusulan kunta Tu us u Ia Tuusulan kunta 2A KELLOKOSKI P AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013-2017 URAKKAOHJELMA PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) 8718 3072; WMNTUUSULA.FI 2rTuusuIa Urakkaohjeirna Sisällysluetteio 4 1.1. Tilaajana

Lisätiedot

z? Tu US U Ia Urakkaohjelma

z? Tu US U Ia Urakkaohjelma Sivul z? Tu US U Ia Urakkaohjelma Tuusulan kunta 7 KIRKKOTIE-RANTATIE-PEKKOLA AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013-2017 URAKKAOHJELMA PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) 8718 3072; \NVVWTUUSULA.FI TuusuIa Urakkaohjeirna

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA Tekninen toimi Teiden kunnossapito KATUJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN AURAUKSEN JA HIEKOITUKSEN YLEISET SOPIMUS EHDOT

TUUSULAN KUNTA Tekninen toimi Teiden kunnossapito KATUJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN AURAUKSEN JA HIEKOITUKSEN YLEISET SOPIMUS EHDOT TUUSULAN KUNTA 30.8.2010 Tekninen toimi Teiden kunnossapito KATUJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN AURAUKSEN JA HIEKOITUKSEN YLEISET SOPIMUS EHDOT 1. Sopimusaika Sopimuskausi käsittää aurauskaudet 2010-2011 ja 2011-2012.

Lisätiedot

TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tilaaja Tilaajan edustaja Alueurakan kohde 3

TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tilaaja Tilaajan edustaja Alueurakan kohde 3 1 (1) 10.2.2016 URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 3 1.1 Tilaaja 3 1.2 Tilaajan edustaja 3 1.3 Alueurakan kohde 3 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 3 2.1 Urakkamuoto ja

Lisätiedot

ASEMA-ALUEIDEN LÄHIYMPÄRISTÖJEN LIIKENNE- JA VIHERALUEIDEN HOITO 2014-2015

ASEMA-ALUEIDEN LÄHIYMPÄRISTÖJEN LIIKENNE- JA VIHERALUEIDEN HOITO 2014-2015 ESPOON KAUPUNKI Palveluliiketoimi 1232/02.08.00/2014 ASEMA-ALUEIDEN LÄHIYMPÄRISTÖJEN LIIKENNE- JA VIHERALUEIDEN HOITO 2014-2015 URAKKAOHJELMA Palveluliiketoimi 2(16) SISÄLLYSLUETTELO 1. TILAAJA... 4 1.1

Lisätiedot

i TuusuIa 9A LAHELAN TALVI ALUEURAKKA 2013-2017 URAKKAOHJELMA Urakkaohjeirna Lute 3 Tuusulan kunta

i TuusuIa 9A LAHELAN TALVI ALUEURAKKA 2013-2017 URAKKAOHJELMA Urakkaohjeirna Lute 3 Tuusulan kunta i TuusuIa Urakkaohjeirna Tuusulan kunta 9A LAHELAN TALVI ALUEURAKKA 2013-2017 URAKKAOHJELMA POSTIOSOTE: PL 60, 04301 TUUSULA; KAYNTIOSOITE: HYRYLANTIE 16, TUUSULA PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) 8718

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017

JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017 Sivu 1 JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017 URAKKAOHJELMA Sivu 2 Sisällysluettelo 1. TILAAJA... 4 1.1. Tilaajana on Tuusulan kunta.... 4 1.2. Tilaajan edustaja... 4 2. TIETOJA HANKKEESTA... 4 2.1. Alueurakan kohde...

Lisätiedot

LIITE 1 URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015

LIITE 1 URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015 LIITE 1 URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015 2(15) URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNKI Tekninen- ja ympäristöpalvelukeskus SISÄLL YSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. Lappeenrannan matkakeskuksen ulkoalueiden hoito- ja kunnossapitourakka. Tekninen toimi Kadut ja ympäristö

URAKKAOHJELMA. Lappeenrannan matkakeskuksen ulkoalueiden hoito- ja kunnossapitourakka. Tekninen toimi Kadut ja ympäristö 1 (15) 15.7.2015 URAKKAOHJELMA Lappeenrannan matkakeskuksen ulkoalueiden hoito- ja kunnossapitourakka Tekninen toimi Kadut ja ympäristö PL 38, 53101 Lappeenranta Villimiehenkatu 1 puh. (05) 6161 kirjaamo@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA Ulkoalueiden viherhoitourakka Kiinteistö Oy Auroranlinnan piha-alueiden hoitourakka Sivu 2/14 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja hankkeesta... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Tilaajan edustaja ja tiedustelut... 4 1.3

Lisätiedot

SOPIMUS xxx KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA

SOPIMUS xxx KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA SOPIMUS xxx KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA 1/1 1. Sopijaosapuolet ja yhteyshenkilöt Lohjan kaupunki tekninen toimi (jäljempänä "Tilaaja" tai "Kunta") Y-tunnus: 1068322-0

Lisätiedot

HANKINTAOHJELMA 1 (6)

HANKINTAOHJELMA 1 (6) HANKINTAOHJELMA 1 (6) NOSTOKORIAUTON KÄYTTÖPALVELU 2013-2014 P A L V E L U N H A N K I N T A O H J E L M A 1. YLEISET TIEDOT 1.1 Hankintayksikkö 1.2 Hankinnan kohde 1.3 Hankintamenettely Espoon kaupunki,

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (10) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Turun Kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Infrapalvelut

Turun Kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Infrapalvelut SOPIMUSLUONNOS 1 (9) Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 Ylläpidon alueurakka Itä-Turku, 1.6.2016 alkaen Urakkasopimus X pääurakka sivu-urakka aliurakka muu urakka

Lisätiedot

VANHA-ESPOON PUHTAANAPITOURAKKA 2013-2014 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 1(16) 09.11.2012 URAKKA-AIKA 1.1.2013-30.9.2014

VANHA-ESPOON PUHTAANAPITOURAKKA 2013-2014 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 1(16) 09.11.2012 URAKKA-AIKA 1.1.2013-30.9.2014 URAKKAOHJELMA 1(16) 09.11.2012 VANHA-ESPOON PUHTAANAPITOURAKKA 2013-2014 URAKKAOHJELMA URAKKA-AIKA 1.1.2013-30.9.2014 ESPOON KAUPUNKI ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA-LIIKELAITOS KATUYLLÄPITO URAKKAOHJELMA 1(16)

Lisätiedot

SOPIMUS JA URAKKAOHJELMA KATUJEN JA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLIEN, (A1, A2, B1, B2 JA/TAI C) ALUEURAKASTA

SOPIMUS JA URAKKAOHJELMA KATUJEN JA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLIEN, (A1, A2, B1, B2 JA/TAI C) ALUEURAKASTA 1(9) SOPIMUS JA URAKKAOHJELMA KATUJEN JA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLIEN, (A1, A2, B1, B2 JA/TAI C) ALUEURAKASTA 1. Sopijaosapuolet ja yhteyshenkilöt 1.1. Tilaaja Laihian kunta/tekninen lautakunta (jäljempänä

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT TOUKOVUORI 2012 KATU OSASTO URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Rakennuskohde 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA

Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA Tarjouspyyntö KINNULAN KUNTA 07.08.2015 Tekninen toimi TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA 1 Yleistä Kinnulan kunta pyytää

Lisätiedot

Ylläpidon alueurakka Länsi-Turku, alkaen

Ylläpidon alueurakka Länsi-Turku, alkaen SOPIMUSLUONNOS 1 (1) Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 Ylläpidon alueurakka Länsi-Turku, 1.6.2017 alkaen Urakkasopimus pääurakka sivu-urakka aliurakka muu urakka

Lisätiedot

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA 12.7.2016 HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 5 1.1 Rakennuttaja 5 1.2 Tilaaja 5 1.3 Rakennuskohde

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO URAKKAOHJELMA ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO Tilaaja Espoon Asunnot Oy Upseerinkatu 3 B 02600 Espoo Espoon Asunnot

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010

Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010 Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010 PYHÄN FIS-RINNE Pelkosenniemen kunta pyytää tarjoustanne Pyhän FIS-rinne -urakasta kaikkine

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka.

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka. HARJAVALLAN KAUPUNKI Tekniset palvelut Keskustie 5b Päiväys Dnro 29200 HARJAVALTA 8.7.2013 URAKKAOHJELMA MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILLAN RAKENTAMINEN 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Osoite: Harjavallan

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS YLEISÖKÄYMÄLÖIDEN HANKINTA

SOPIMUSLUONNOS YLEISÖKÄYMÄLÖIDEN HANKINTA HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS 1(8) SOPIMUSLUONNOS YLEISÖKÄYMÄLÖIDEN HANKINTA HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS 2(8) 1. Sopijapuolet... 3 2. Sopimuksen kohde... 3 3. Sopimuksen mukaiset käymälät...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015 HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) SOPIMUSLUONNOS, ERIKOISIKKUNOIDEN PESUPALVELU 1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupungin opetusvirasto, PL 3000, 00099 Helsingin kaupunki jäljempänä Tilaaja

Lisätiedot

Luonnonhoito ja kaupunginpuutarhan palvelut Ylläpitosopimus

Luonnonhoito ja kaupunginpuutarhan palvelut Ylläpitosopimus 16.1.2015 2(9) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 2 TILAAJA JA PALVELUN TUOTTAJA... 4 2.1 Tilaaja... 4 2.2 Tuottaja... 4 3 SOPIMUKSEEN LIITTYVÄT ASIAT... 4 3.1 Sopimusasiakirjat... 4 3.2 Määrälaskenta...

Lisätiedot

Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka

Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka PUITESOPIMUS, LUONNOS 1(9) PUITESOPIMUS - puitejärjestely Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka 2013-2015 Viite Asianumero Puitesopimus Työkohdekohtainen tilaus Urakkakohde Tähän puitesopimukseen sopijaosapuolet

Lisätiedot

Heinäveden kunta pyytää urakkatarjouksia kunnan kaavateiden, kevyenliikenteen väylien ja kirkonkylän kunnan kiinteistöjen talviaurauksesta.

Heinäveden kunta pyytää urakkatarjouksia kunnan kaavateiden, kevyenliikenteen väylien ja kirkonkylän kunnan kiinteistöjen talviaurauksesta. TARJOUSPYYNTÖ Heinäveden kunta pyytää urakkatarjouksia kunnan kaavateiden, kevyenliikenteen väylien ja kirkonkylän kunnan kiinteistöjen talviaurauksesta. Auraussopimus on kolmivuotinen ja tehdään ajalle

Lisätiedot

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA Asianumero 834/22.08.00/2013 POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA 2013-2018/20 URAKKAOHJELMA 2(23) SISÄLLYSLUETTELO 1. RAKENNUTTAJA JA TILAAJA... 4 1.1 RAKENNUTTAJA... 4 1.2 TILAAJA... 4 1.2.1 Tilaajan edustaja...

Lisätiedot

RAKENNUSURAKKASOPIMUS

RAKENNUSURAKKASOPIMUS Kiinteistö Oy Mallisoppari 00100 HELSINKI RAKENNUSURAKKASOPIMUS Hanke Rakennuskohde Urakan kohteena on Vuokra Oy:n omistaman Kiinteistö Oy Mallisopparin (, 00100 Helsinki) pihan kunnostustyöt. Kiinteistö

Lisätiedot

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 0 SONKAJÄRVEN KUNTA Tekninen toimi Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEIDEN HOITO OULUNSALON ALUEURAKKA

KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEIDEN HOITO OULUNSALON ALUEURAKKA LIITE 1 KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEIDEN HOITO OULUNSALON ALUEURAKKA 09.04.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISET TIEDOT... 4 1.1 Tilaaja.... 4 1.2 Urakan kohteet... 4 1.3 Urakan laajuus... 4 1.4 Urakka-alueen erityispiirteitä...

Lisätiedot

PERHON KUNNAN TALOYHTIÖIDEN PIHOJEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 URAKKAOHJELMA. Laatija: Pasi Rannila

PERHON KUNNAN TALOYHTIÖIDEN PIHOJEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 URAKKAOHJELMA. Laatija: Pasi Rannila PERHON KUNNAN TALOYHTIÖIDEN PIHOJEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 URAKKAOHJELMA Laatija: Pasi Rannila SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA HANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Tilaajan edustajat... 4 1.3 Talvihoitourakan

Lisätiedot

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT 7.1.2016 KASELY/21/2016 Tilaaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Palvelu Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 2 (8)

Lisätiedot

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi URAKKAOHJELMA Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen Urakkaohjelma 2 RAKENNUSHANKE Rakennushanke käsittää As Oy Rovaniemen Tuohitie 4. Salaoja-

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa Sopimus lastensuojelulain mukaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta. 1. Sopijapuolet Tilaaja PL 85 45101 Kouvola Y-tunnus 0161075-9 Yhteyshenkilö Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen PL 85 45101 Kouvola

Lisätiedot

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA Vaalan kunta Tekniset palvelut Vaalantie 14 91700 VAALA Tarjouspyyntö Vaalan Palvelutalosäätiön, Vaalan Vanhustentaloyhdistys ry:n, Kiinteistö Oy Vaalahakan, As Oy Vaalan Uitonkartanon ja Kiinteistö Oy

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta.

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta. INARIN KUNTA Inarin kunta, tekninen osasto Piiskuntie 2 99800 IVALO URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sairaalantien kevyenliikenteenväylän parantaminen. Inarin kunta pyytää Teiltä urakkatarjoustanne oheisten urakka-asiakirjojen

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ URAKKAOHJELMA

HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ URAKKAOHJELMA HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Tilaaja 4 1.3 Rakennuskohde

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN JA ERITYISESTI MONNIN KIINTEISTÖJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN HOIDOSTA

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN JA ERITYISESTI MONNIN KIINTEISTÖJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN HOIDOSTA 10.10.2010 Sivu 1/5 Tilaaja: Keskustie 2-4 12100 Oitti Hanke: Monnin kiinteistöjen ja alueiden hoito TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN JA ERITYISESTI MONNIN KIINTEISTÖJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN HOIDOSTA Kohdetiedot

Lisätiedot

Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa

Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa 1.9.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOPIMUSASIAKIRJAT... 2 1.1 Ehtojen tulkinta... 2 1.2 Tarjous... 2 1.3 Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys... 2 2. MYYJÄN

Lisätiedot

KATUYLLÄPIDON KUNNOSTUSTYÖURAKKA 2012-2013 URAKKAOHJELMA

KATUYLLÄPIDON KUNNOSTUSTYÖURAKKA 2012-2013 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 1(16) 12.4.2012 KATUYLLÄPIDON KUNNOSTUSTYÖURAKKA 2012 - URAKKAOHJELMA URAKKA-AIKA 1.5.2012-30.4. & OPTIO 1.5. - 30.4.2014 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS ESPOON KAUPUNKI KATUYLLÄPITO

Lisätiedot

Liite 5. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka alueella

Liite 5. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka alueella Liite 5 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka alueella 2016-2018 URAKKAOHJELMA 9.8.2016 2(13) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA HANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Urakan kohteet... 4 1.3

Lisätiedot

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Siuntion kunta / Tekninen toiisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Störsvikintien Mt 11240, kevyen liikenteen väylän rakentainen välillä Kantatie 51 Saunanieentie, Siuntio URAKKAOHJELMA I SISÄLLYSLUETTELO: 1.TIETOJA

Lisätiedot

Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Liite 1 Urakkaohjelma Sivu 1/8

Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Liite 1 Urakkaohjelma Sivu 1/8 Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Liite 1 Urakkaohjelma Sivu 1/8 KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ URAKKAOHJELMA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Tilaaja: Jalasjärven kunta Tekniset palvelut Kirkkotie

Lisätiedot

Kiimingin yrityspuiston ja Honkimaan teollisuusalueen kehittäminen, rakennusurakka

Kiimingin yrityspuiston ja Honkimaan teollisuusalueen kehittäminen, rakennusurakka VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANAVALLA 3.3.2011 Kiimingin yrityspuiston ja Honkimaan teollisuusalueen kehittäminen, rakennusurakka Kiimingin kunta, Yhdyskuntapalvelut

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Tekninen lautakunta 22.9.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAAVATEIDEN TALVIKUNNOSSAPITO 2016 2017

TARJOUSPYYNTÖ Tekninen lautakunta 22.9.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAAVATEIDEN TALVIKUNNOSSAPITO 2016 2017 TARJOUSPYYNTÖ Tekninen lautakunta 22.9.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAAVATEIDEN TALVIKUNNOSSAPITO 2016 2017 Kärkölän kunta pyytää tarjouksia kaavateiden aurauksesta ja hiekoituksesta. Sopimuskausi on kaksi (2) talvikautta.

Lisätiedot

Kalaasin alueen kunnallistekniikka

Kalaasin alueen kunnallistekniikka Mäntsälän Kunta Mäntsälän Vesi Kalaasin alueen kunnallistekniikka Urakkaohjelma 2.7.2010 Tarkistanut Kirjoittanut Pekka Savolainen Asko Määttänen Mäntsälän kunta Heikinkuja 4 FI-04600 MÄNTSÄLÄ Finland

Lisätiedot

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 1 (16) SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

Isokuusi 1. alueen rakennusurakka 2014-2015, Vuores Tampere

Isokuusi 1. alueen rakennusurakka 2014-2015, Vuores Tampere 1.9.2014 1 (5) Isokuusi 1. alueen rakennusurakka 2014-2015, Vuores Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / yhteistyössä Tampereen Vesi liikelaitoksen, Tampereen Sähköverkko Oy:n ja Pirkan

Lisätiedot

SIUNTION KUNNAN NELJÄN (4) KUNNOSSAPITOALUEEN KATUJEN, JALKAKÄYTÄVIEN JA PIHA-ALUEIDEN YMPÄRIVUOTISTEN ALUEURAKOIDEN URAKKAOHJELMA

SIUNTION KUNNAN NELJÄN (4) KUNNOSSAPITOALUEEN KATUJEN, JALKAKÄYTÄVIEN JA PIHA-ALUEIDEN YMPÄRIVUOTISTEN ALUEURAKOIDEN URAKKAOHJELMA SIUNTION KUNNAN NELJÄN (4) KUNNOSSAPITOALUEEN KATUJEN, JALKAKÄYTÄVIEN JA PIHA-ALUEIDEN YMPÄRIVUOTISTEN ALUEURAKOIDEN 1 YLEISET TIEDOT 1.1 Tilaaja Siuntion kunta tekninen toimisto Suitia 51 B 02570 Siuntio

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 1(9) Asiatunnus/Dnro 14.10.2014. Liite 1. Oulujokilaakson moottorikelkkailureitistön URAKKAOHJELMA

URAKKAOHJELMA 1(9) Asiatunnus/Dnro 14.10.2014. Liite 1. Oulujokilaakson moottorikelkkailureitistön URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 1(9) 14.10.2014 Oulujokilaakson moottorikelkkailureitistön URAKKAOHJELMA 14.11.2014 URAKKAOHJELMA 2(9) 14.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISET TIEDOT... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Urakan kohteet...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TEIDEN JA ALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPIDOSTA

TARJOUSPYYNTÖ TEIDEN JA ALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPIDOSTA 1 (5) Tekninen osasto 06.08.2015 TARJOUSPYYNTÖ TEIDEN JA ALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPIDOSTA pyytää tarjoustanne kunnan kaavateiden, kevyenliikenteen väylien, yleisten alueiden ja liikenteellisesti merkittävien

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö 1(5) TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyöstä. Työssä on noudatettava

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11)

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11) RT 80260 toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde Urakkasopimus

Lisätiedot

YSE:n käyttö PKSSK:ssa

YSE:n käyttö PKSSK:ssa INVESTOINNIT PKSSK:SSA G2, Päiki, apteekki ja silmäyksikkö 12/2011 (12,8 milj. ) L1, psykiatriatalon 1. vaihe10/2013 (12,2 milj. ) P2, pysäköintitalo 2. 12/2013 (9,0 milj. ) K-talo tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

LIITE 2 TEHTÄVÄKORTTI LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019

LIITE 2 TEHTÄVÄKORTTI LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 LIITE 2 TEHTÄVÄKORTTI LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015 Sisällysluettelo 1 Auraus........................................... 3 1.1 Milloin työ on suoritettava...............................................

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA s. 1/12 Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA TEKNLTK 536/2011 5.10.2011 s. 2/12 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA LEPPÄVEDEN PÄIVÄKOTI 1(7)

LAUKAAN KUNTA LEPPÄVEDEN PÄIVÄKOTI 1(7) LAUKAAN KUNTA LEPPÄVEDEN PÄIVÄKOTI 1(7) Tekninen osasto RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA Tilapalvelu 30.1.2015 TARJOUSPYYNTÖ Laukaan kunnan teknisen osaston tilapalvelu pyytää tarjoustanne Tiituspohjan koulun

Lisätiedot

Espoon Asunnot Oy:n omistamien kiinteistöjen leikkipaikkojen tarkastus- ja suunnittelupalvelut.

Espoon Asunnot Oy:n omistamien kiinteistöjen leikkipaikkojen tarkastus- ja suunnittelupalvelut. URAKKAOHJELMA LEIKKIPAIKKOJEN TARKASTUS- JA SUUNNITTELUPALVELUT Tilaaja Espoon Asunnot Oy Upseerinkatu 3 B 02600 Espoo Espoon Asunnot Oy on Espoon kaupungin omistama kiinteistöyhtiö, jonka tarkoituksena

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Laihian kunta URAKKAOHJELMAN 1.7.2014 1(6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KATUJEN- JA KEVYENLIIKENTEENVÄYLIEN TALVI- JA KESÄHOITO Kokonaishintaurakka SISÄLLYSLUETTELO Laihian kunta URAKKAOHJELMAN 1.7.2014 2(6)

Lisätiedot

Hankintasopimusluonnos

Hankintasopimusluonnos Tarjouspyyntö 1(5) Hankintasopimusluonnos SOPIMUS [x]palveluiden TUOTTAMISESTA 1. OSAPUOLET TILAAJA Oulun kaupunki / [x] (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus: 0187690-1 PL 1 90015 Oulun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA

SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (9) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja... 4 1.2 Tilaaja... 4 1.3 Rakennuskohde... 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS

Lisätiedot

SOPIMUSMALLI (POHJA A) 1. SOPIJAOSAPUOLET 2. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET 3. SOPIMUKSEN KOHDE SOPIMUS PALVELUISTA

SOPIMUSMALLI (POHJA A) 1. SOPIJAOSAPUOLET 2. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET 3. SOPIMUKSEN KOHDE SOPIMUS PALVELUISTA SOPIMUSMALLI (POHJA A) SOPIMUS PALVELUISTA 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja nimi, osoite, puhelin, sähköposti, fax, yhteyshenkilö laskutusosoite tarvittaessa myös tiedot henkilöistä, jotka valvovat tuottajan

Lisätiedot

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus 1 SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki ja xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely 1 (6) Kuntatekniikka Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely Tarjouspyyntö: Jokilaakson kaava-alueen kunnallistekniset työt osa 1 Sipoon kunnan tekniikka- ja

Lisätiedot

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN Liedon kunta / Tekniset ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta / Liedon Vesi pyytää kokonaishintaurakkatarjoustanne Halmelan kentän alueen kunnallistekniikan

Lisätiedot

Loimaan kaupunki Kauppa/ankalu 3 Puh. 0276 11 0 www. /oimaa.fi 9, 32201 LO/MM 32200 Loimaa Fax. 02 764 1141 elunimi. sukunimi@/oimaa.

Loimaan kaupunki Kauppa/ankalu 3 Puh. 0276 11 0 www. /oimaa.fi 9, 32201 LO/MM 32200 Loimaa Fax. 02 764 1141 elunimi. sukunimi@/oimaa. Loimaa;; PL /yvijlla tulevolsuudesto Loimaan kaupunki Kauppa/ankalu 3 Puh. 0276 11 0 www. /oimaa.fi 9, 32201 LO/MM 32200 Loimaa Fax. 02 764 1141 elunimi. sukunimi@/oimaa.fi TARJOUSPYVNTÖ 8.6.2015 Katu-

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN KUNNOSSAPITOLUOKITUS

NOKIAN KAUPUNGIN KUNNOSSAPITOLUOKITUS NOKAN KAUPUNGN KUNNOSSAPTOLUOKTUS Sisällysohje 1. KATUJEN KUNNOSSAPTOLUOKTUS Yleistä Ajoradat Kevyenliikenteenväylät Pinnan tasaus ja polanteiden poisto ajoradoilla ja kevyenliikenteenväylillä Liite 1

Lisätiedot

Tarjoushinta annetaan kokonaishintana arvonlisävero eriteltynä.

Tarjoushinta annetaan kokonaishintana arvonlisävero eriteltynä. URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sähköurakka Tarjouspyyntö Pyydämme urakkatarjoustanne tässä tarjouspyynnössä esitetystä hankkeesta. Tarjous pyydetään erittelemään alla mainitulla tavalla. Tarjoukseen on liitettävä

Lisätiedot

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA Liite 6 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella 2016 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.8.2016 2/7 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

Linnala Setlementti ry (Linnala)

Linnala Setlementti ry (Linnala) 1 SOPIMUS HENKILÖSTÖPALVELUN MYYNNISTÄ 1. Sopijapuolet Savonlinnan kaupunki (kaupunki) yhteys/vastuuhenkilö Linnala Setlementti ry (Linnala) 2. Sopimuksen tarkoitus Tässä sopimuksessa määritellään sopijapuolten

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 16.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ MAA-AINESTEN TOIMITTAMISESTA Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia maa-ainesten toimittamisesta

Lisätiedot

JUUAN KUNTA

JUUAN KUNTA Tekninen palvelualue Kuntatekniikan päällikkö Seppo Portimo TARJOUSPYYNTÖ/AURAUS JA LIUKKAUDEN TORJUNTA Juuan kunnan tekninen palvelualue pyytää tarjouksia (alv 0 %) ajalle syksy 2014 kevät 2017 Aurausalueen

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5 7.5.2014 1/5 URAKKATARJOUSPYYNTÖ PENTTILÄNNIEMEN ASUNTOALUEEN VALAISTUKSEN SANEERAUS (Dnro 55/423/2010) 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan aikataulu Kokemäen kaupunki pyytää Teiltä tarjousta Penttilänniemen

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA. Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL Helsingin kaupunki Y-tunnus:

LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA. Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL Helsingin kaupunki Y-tunnus: 1 LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA 1.1. Luonnos Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus: 0201256-6 Palveluntuottaja: xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

31.03.2015 VIHTAVUOREN KOULU, A-SIIPI Koulutie 2, 41330 VIHTAVUORI Rakennusurakka = Pääurakka ASIAKIRJALUETTELO Urakkatarjouspyynnön liitteet Urakkasopimuksen liitteet Urakkatarjouslomake pvm. Urakkaohjelma

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Kari Kulmala (040) Pyydämme urakkatarjoustanne Kauhajoen terveyskeskuksen

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEI- DEN JA PALOILMOITTIMIEN TARKASTUS

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEI- DEN JA PALOILMOITTIMIEN TARKASTUS URAKKAOHJELMA ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEI- DEN JA PALOILMOITTIMIEN TARKASTUS AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEIDEN, PALOILMOITTIMIEN, PALOVAROITIN- JÄRJESTELMIEN SEKÄ SAVUNPOISTOLUUKKUJEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA. Päiväys 20.5.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA. Päiväys 20.5. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA Päiväys 20.5.2010 P.M. URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA... 1

Lisätiedot

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA LIITE 5A SOPIMUS SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Jyväskylän yliopisto Pl 35 40014 Jyväskylän yliopisto (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot