LIITE 1 URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE 1 URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015"

Transkriptio

1 LIITE 1 URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA

2 2(15) URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNKI Tekninen- ja ympäristöpalvelukeskus SISÄLL YSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tilaaja Tilaajan edustaja Alueurakan kohde 4 2. URAKKAIVlUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS Urakkamuoto ja maksuperuste Urakkasuhteet 4 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt Kokonaishintaan sisällytettävät tehtävät (tehtäväluettelon mukaan) Kokonaishintaan sisällyteuävät tehtävät (tehtäväluetteloon kuulumattomat) Suoritusvelvollisuuden laiminlyönti Sivuvelvollisuudet Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet Muut sivuvelvollisuudet Alueurakan johtovelvollisuudet Toimintatapa urakka-alueella Itsenäinen toiminta urakassa Työhön määrääminen 7 4. TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Tilaajan materiaalien noutopaikka Lumen, liukkaudentorjuntamateriaalin ja jätteiden vastaanottopaikat Urakka-alueen tukikohta 7 5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT Sopimusasiakirjat Määrälaskenta Sopimusasiakirjojen julkisuus 8 6. TYÖN SOPIMUSAIKA Sopimusaika Tehtäväkohtaiset toimenpideajat Tehtäväkohtaiset välitavoitteet Tehtäväkohtaiset sanktiot 9 7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET Urakoitsijan vakuudet Työn sopimusajan vakuus Takuuaika ja takuuajan vakuus 10

3 LOIMAAN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA 3(15) Tekninen- ja ympäristöpalvelukeskus 7.2 Tilaajan vakuudet Vakuutukset Vastuu kolmannelle osapuolelle TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan muodostuminen Hintasidonnaisuudet Muutos- ja lisät yöt Urakkahinnan maksaminen Ennakko Maksuerätaulukko Laskujen maksuaika ja viivästyskorko ORGANISAATIOT Tilaajan organisaatio/edustajat Urakoitsijan organisaatio/edustajat YHTEISET TOIMITUKSET JA RAPORTOINTI Katselmukset Työmaakokoukset Työmaapäiväkirja Raportointi RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Työvoimamääräykset Ilmoitukset lääninverovirastoile 14

4 4(15) URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNKI Tekninen- ja ympäristöpalvelukeskus 1. TI ETOJA HAN KKE EST A 1_1 Tilaaja Tilaajana on Loimaan kaupunki 1.2 Tilaajan edustaja katuosoite: Loimijoentie 74, Alastaro puhelin: Tilaajan edustajana toimii Loimaan kaupungin tekninen- ja ympäristöpalvelukeskus 1.3 Alueurakan kohteet Urakan kohteina ovat Loimaan kaupungin vastuulle kuuluvien katu- sekä piha alueiden talvihoito tässä urakkaohjelmassa ja sen liitteissä esitetyssä laajuudessa jaoteltuna eri urakkakokonaisuuksiin seuraavasti: Alueurakka 1: Keskustan alueen seuraavien kaupunginosien kadut ja kevyen liikenteen väylät sekä piha-alueet: Peltoinen, Mäenpää, Suopelto, Kartanonmäki, Juva, Alueurakka 2: Keskustan alueen seuraavien kaupunginosien kadut ja kevyen liikenteen väylät Hulmi, Myllykylä, Vesikoski Alueurakka 3: Kadut ja kevyen liikenteen väylät sekä piha-alueet: Hirvikoski Alueurakka 4: Kadut ja kevyen liikenteen väylät sekä piha-alueet: Alastaro, Virttaa, Virttaan moottorirata sekä mökki kylä Alueurakka 5: Piha-alueet: Metsämään alue Alueurakka 6: Mellilän tie- sekä katualueet Alueurakka 7: Piha-alueet: Niinijoki Urakan kohteena olevat alueet on esitetty ja rajattu työaluekartoissa ja -luetteloissa.

5 LOIMAAN KAUPUNKI URAKKAOH..JELMA 5(15) Tekninen- ja ympäristöpalvelukeskus 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 2.1 Urakkamuoto ja maksuperuste Toimitusvastuu määräytyy seuraavan urakkamuodon ja maksuperusteen mukaan: - Yksikköhintaperusteisesti Maksuperusteena on urakkasopimuksen määräytyvän talvikunnossapitoalueen hoitotehtävien kertasuoritus. 2.2 Urakkasuhteet Urakoitsija voi teettää osan töistä tilaajan hyväksymillä aliurakoitsijoilla. 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1 PÄÄSUORITUSVELVOLLISUUS Urakkaan kuuluvat työt Urakka käsittää työkohdeluetteloihin ja -karttoihin merkittyjen katujen ajoratojen, jalkakäytävien, kevyen liikenteen väylien, yhdistettyjen jalankulku- ja pyöräteiden, katuviheralueiden, portaiden, linja-autopysäkkien sadekatosten, pysäköinti- ja pihaalueiden sekä piha-alueiden alueiden talvihoitotehtävät. Urakoitsija on velvollinen suorittamaan urakka-alueella yksikköhintaluettelossa mainittuja lisä- ja muutostöitä tarjouksessa mainituilla yksikköhinnoilla. Myös nämä työt edellytetään tehdyiksi tehtäväkorteissa selostetuilla tavoilla. Urakoitsija on velvollinen tarvittaessa suorittamaan erikseen sovittavalla tavalla urakka-alueella myös yksikköhintaluettelossa mainitsemattomia lisä- ja muutostöitä. Urakkaan kuuluvat työt on jaoteltu hoidon ja kunnossapidon yleisten tehtävien mukaisesti. Urakoitsija on velvollinen tarjouksessaan ottamaan huomioon urakka-alueilla ja lähietäisyydellä tarjoushetkellä käynnissä olevat rakennustyöt Yksikköhintaan sisällytettävät tehtävät (tehtäväluettelon mukaan) Yksikköhintaan kuuluvat seuraavat hoidon ja kunnossapidon yleisen tehtäväluettelon mukaiset tehtävät:

6 6(15) URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNKI Tekninen- ja ympäristöpalvelukeskus 1000 Talvihoito, kadut, pihat, kentät, puistot Yleisen tehtäväluettelon mukaiset talvihoitotehtävät (osa 1000) lukuun ottamatta seuraavia tehtäviä: 1310 Pinnan tasaus (polanteen poisto) 1610 Talviaikainen pölynsidonta 1710 Kenttien jäädytys Erillisenä yksikköhintana suoritettavat tehtävät (tehtävä luetteloon kuulumattomat) - Liukkaudentorjuntamateriaalin poisto katu- puisto- ja piha-alueilta tulee suorittaa yhtenäisenä alueellisena toimenpiteenä. - Urakoitsijan hoitovastuuseen kuuluu aurausmerkkien asentaminen, ylläpito, lisääminen ja uusiminen. Urakkaan kuuluu lisäksi merkkien kerääminen pois keväisin ja niiden uudelleen asentaminen syksyisin. - Kaikkien jätteiden kuljetus- ja vastaanottomaksut tulee sisällyttää urakkahintoihin. Edellä lueteltujen talvihoitoon liittyvien tehtävien suorittaminen edellyttää järjestel mää, jonka avulla tilaaja tarvittaessa saa kaikkina vuorokauden aikoina yhteyden urakoitsijan nimettyyn edustajaan. Järjestelmä on voimassa välisenä aikana. Muuna urakka-aikana urakoitsijan tulee olla tavoitettavissa työpäivinä klo Urakoitsijan tulee viipymättä ilmoittaa tilaajan nimeämälle edustajalle urakkaalueelia havaitsemansa katu-, puisto- ja pihavauriot sekä liikennettä vaarantavat tai haittaavat puutteet (yleinen ilmoitusvelvollisuus varsinaisten kunnontarkistusten lisäksi). Sellaisista havaitsemistaan puutteista ja vioista, jotka voivat vaarantaa liikenteen, käytön tms. urakoitsijan on ryhdyttävä välittömiin tarvittaviin varoittamis- ja/tai korjaustoimenpiteisiin. Mikäli toimenpiteet eivät kuulu tämän urakan tehtäviin, on urakoitsijan ilmoitettava asiasta ensitilassa tilaajan edustajalle Suoritusvelvollisuuden laiminlyönti Mikäli urakoitsija annetusta määräyksestä huolimatta laiminlyö tehtävän suorituksen ja ei annetussa määräajassa suorita tehtävää, on tilaajalla oikeus suorittaa tai teettää työt ja periä kustannukset urakoitsijalta kaksinkertaisena. 3.2 Sivuvelvollisuudet Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet Tilaajavastuulain (1233/2006) mukaan sopimusosapuolen tulee antaa tilaajalle selvitys seuraavista asioista: - kaupparekisteriote - yrityksen merkitsemisestä ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisävelvollisten rekisteriin - todistus verojen maksamisesta

7 LOIMAAN KAUPUNKI Tekninen- ja ympäristöpalvelukeskus URAKKAOH.JELMA 7(15) - todistus eläkevakuutuksen ottamisesta - selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle myös mahdollisten aliurakoitsijoiden selvitykset verojäämistä ja työnantajamaksujen suorittamisesta sekä selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työsuhteen ehdoista. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä. Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, jos sopimuspuoli jättää olennaisilta osin noudattamatta tilaajavastuulaissa tarkoitettuja lakisääteisiä velvoitteita taikka se ei viivytyksettä anna asian selvittämiseksi tarpeellisia selvityksiä ja/tai tietoja tai ne ovat ilmeisen virheellisiä tai puutteellisia. Urakan kestäessä yli 12 kk on urakoitsijan esitettävä verovelkatodistus ja ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä 12 kuukauden välein. Maksujen laiminlyöminen on urakkasopimuksen purkuperuste. Urakoitsijalie kuuluu urakka-alueen hallintaan, toiminnan järjestelyyn ja huoltoon liittyvien lupien hankkiminen ja ilmoitusten tekeminen, kuten mahdollisesti tarvittavat vuoro-, yö- ja pyhätyöluvat, kaivuluvat, tilapäiset liikennejärjestelyluvat sekä ympäristölainsäädännöstä aiheutuvat ilmoitukset Muut sivuvelvollisuudet 3.3 Alueurakan johtovelvollisuudet Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. 3.4 Toimintatapa urakka-alueella Itsenäinen toiminta urakassa Tämän alueurakan tehtävien suorittaja on pääurakoitsijan (päätoteuttaja) ominaisuudessa vastuussa urakka-alueella suorittamiensa tehtävien työturvallisuudesta valtioneuvoston päätöksen (nro 629/rakennustyön työturvallisuus) mukaisesti. Urakoitsijan tulee ilman eri määräystä huolehtia siitä, että voimassaolevan kunnossaja puhtaanapidosta annetun lain sekä tässä urakkaohjelmassa mainitut tehtävät tulevat suoritetuiksi oikea-aikaisesti ja tarpeettomia kustannuksia aiheuttamatta. Urakoitsijan tulee alueiden kunnossapitäjänä itsenäisesti harkiten suorittaa urakkaan

8 8(15) URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelukeskus kuuluvat tehtävät. Tehtävien suorituksen tulee tapahtua tämän urakkaohjelman ja tehtäväkorttien mukaisesti Työhön määrääminen Alueurakan alueiden 1, 2 sekä 3 alueella tilaajan edustaja suorittaa työmääräyksen alueiden kunnossapitotöiden aloittamisesta. Alueurakan alueiden 4, 5, 6 sekä 7 alueella urakoitsijat suorittavat kunnossapitotyöt itsenäisesti tehtäväkortissa määritellyn rajojen täytyttyä. Vaikka urakoitsija toimii urakka-alueella osittain itsenäisesti, omaan harkintaansa ja annettuihin ohjeisiin perustuen, on tilaajan edustajalla urakoitsijan laiminlyödessä tehtävien työsuorituksen, työsuorituksen aloittamisen, tehtävän laadun alittuessa tai tms. oikeus määrätä urakoitsija ryhtymään tämän urakan tarkoittamiin toimenpiteisiin. Tällaisissa tapauksissa edellytetään urakoitsijan ryhtyvän töihin kahden tunnin kuluessa määräyksestä ellei muuta sovita. 4. TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 4.1 Tilaajan hankinnat Urakassa käytettävät materiaalit, jotka tilaaja luovuttaa korvauksetta urakoitsijalie: - ei ole Tilaajan materiaalien noutopaikka on mainittu kohdassa 4.2. Materiaalit luovutetaan kuittausta vastaan, ellei muusta käytännöstä ole erikseen sovittu. 4.2 Tilaajan materiaalien noutopaikka Tilaajan eri materiaalien nouto/palautuspaikka on kunnan keskusvarasto, osoitteessa Lamminkatu 25, Loimaa. 4.3 Lumen, liukkaudentorjuntamateriaalin ja jätteiden vastaanottopaikat Urakoitsija saa tilapäisesti läjittää veloituksetta tilaajan osoittamille paikoille lumen ja kerätyn hiekoitushiekan. Tilaajan ylläpitämä lumen ja kerätyn liukkaudentorjuntamateriaalin vastaanottopaikat sijaitsevat alle kolmen (6) kilometrin etäisyydellä työalueesta ja ne selvitetään työn alkaessa. Lähimmät erilaisten jätteiden vastaanottopaikat sijaitsevat keskustan jäteasemalla osoitteessa Myllykyläntie Urakka-alueen tukikohta Urakoitsijan tulee kustannuksellaan hankkia tarkoituksenmukainen tukikohta-alue.

9 LOIMAAN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA 9(15) Tekninen- ja ympäristöpalvelukeskus 5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 5.1 Sopimusasiakirjat Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: 5.2 Määrälaskenta a) urakkasopimus b) urakkaneuvottelupöytäkirja c) tarjouspyyntö ( ) ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset c) urakkaohjelma ja turvallisuusasiakirja d) työkohdeluettelot ja -kartat e) talvikunnossapito tehtäväkortti f) tarjous g) muutostöiden yksikköhintaluettelo h) Alueurakan yleiset sopimusehdot 2003 i) Alueurakan yleinen tehtäväluettelo 2003 Tilaaja on suorittanut määrälaskennan. Tilaaja edellyttää, että urakkatarjous tehdään annettujen määrätietojen perusteella. 5.3 Sopimusasiakirjojen julkisuus Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia ja kuntalain säännöksiä. 6. TYÖN SOPIMUSSAIKA 6.1 Sopimusaika Kokonaissopimusaika on Lisäksi on mahdollisuus yhteen optiovuoteen. 6.2 Tehtäväkohtaiset toimenpideajat Talvihoitotehtävät (auraus, sohjonpoisto, pinnan tasaus, liukkauden torjunta) tulee suorittaa niin, että tehtävä/tehtävät tulee suoritetuiksi aurauksen ja liukkaudentorjunnan osalta seuraavasti: Ajoradat I ja II kplk, jalkakäytävät ja kevyen liikenteen väylät, puistokäytävät ja piha-alueiden kulkuväylät, kunnossapitoluokka A: Auraus, tarpeen syntymisestä toimenpideaika 4 h kuitenkin siten, että auraus on yöllisen lumisateen jälkeen suoritettu klo 7.00 mennessä.

10 10(15) URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNKI Tekninen- ja ympäristöpalvelukeskus Liukkauden torjunta, tarpeen syntymisestä toimenpideaika 2 h kuitenkin siten, että aamuisin liukkauden torjunta on hoidettu klo 7.00 mennessä. Jalkakäytävät ja kevyen liikenteen väylät ja puistokäytävät, kunnossapitoluokka B: Auraus, tarpeen syntymisestä toimenpideaika 6 h, kuitenkin siten, että auraus on yöllisen lumisateen jälkeen suoritettu klo mennessä. Liukkauden torjunta, tarpeen syntymisestä toimenpideaika 4 h kuitenkin siten, että aamuisin liukkauden torjunta on hoidettu klo mennessä. Liukkaudentorjuntamateriaalin poistoon ryhdytään tilaajan kanssa sovittavana ajankohtana. Liukkaudentorjuntamateriaalin poiston kesto saa olla korkeintaan 20 työpäivää. 6.3 Tehtäväkohtaiset välitavoitleet Urakalle ei aseteta välitavoitteita. 6.4 Tehtäväkohtaiset sanktiot Urakoitsijan laiminlyödessä tehtävien suorituksen määräyksestä huolimatta menetellään kohdan mukaan. Urakoitsijan laiminlyödessä yksittäisen tehtävän suorituksen tai poiketessa tehtävän suoritusohjeista tai laatu jää saavuttamatta tilaaja voi antaa urakoitsijalie kirjallisen huomautuksen tai määritellä sakon seuraavasti: IPoikkeama ensimmäinen kerta toinen kerta seuraavat kerrat puutteellinen työsuoritus huomautus tehtävän laiminlyönti (ei huomautus aiheuta vaaraa) tehtävän laiminlyönti urakoitsijan edustajan (vaaraa aiheuttava) vaihto - Tehtävien toistuvat puutteet ja laiminlyönnit, joista on edellä olevan mukaisesti huomautettu ja/tai sakotettu ovat sopimuksen purkuperuste.

11 LOIMAAN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA 11(15) Tekninen- ja ympäristöpalvelukeskus 7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 7.1 Urakoitsijan vakuudet Työn sopimusajan vakuus Sopimusajan vakuuden suuruus on kymmenen (10) prosenttia urakan ensimmäisen vuoden anioidusta hoitotehtävien anonlisäverottomasta urakkahinnasta ja sen tulee olla voimassa kolme kuukautta yli urakka-ajan. Vakuudeksi hyväksytään pankin tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen, tai tilaajan nimiin asetettu pankkitalletus. Työn sopimusajan vakuus palautetaan urakoitsijalie heti, kun urakka on kokonaisuudessaan tullut hyväksytyksi, kun mahdolliset konaukset on suoritettu kolmansille osapuolille, jolle tilaaja saattaa joutua vastuuseen sekä kun tilaajan esittämät urakkasopimukseen ja tähän urakkaohjelmaan perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu Takuuaika ja takuuajan vakuus Takuuaikaa ei ole, eikä takuuajan vakuutta vaadita. 7.2 Tilaajan vakuudet Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta. 7.3 Vakuutukset UrakoitsijalIe on oltava voimassa oleva riittävä toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa tässä työssä tilaajalle, kolmannelle osapuolelle tai tämän omaisuudelle aiheutuneet vahingot. Vakuuksia otettaessa tulee erityisesti ottaa huomioon tämän urakan palveluluonne. 7.4 Vastuu kolmannelle osapuolelle Tapauksissa, joissa kaupunki saattaa kunnossa- ja puhtaanapitolain tai järjestyssäännön perusteella tai muuten laillisena tienpitäjänä tai vastaavalla perusteella olla laillisessa konausvastuussa kolmanteen henkilöön nähden, vahinkotapaukset hoidetaan siten, että kaupunki hoitaa konauskäsittelyn oman hallintomenettelynsä mukaisesti. Mikäli vahinko on edellä mainitussa tapauksessa aiheutunut siitä, että urakoitsija on laiminlyönyt sopimusvelvoitteensa, on kaupungilla oikeus kohdistaa urakoitsijaan konausvaade. Oikeus konausvaateen esittämiseen kunnalla on myös silloin, jos sopimusrikkomuksesta aiheutuu kunnalle muuta vahinkoa. Urakoitsijan on pidettävä luetteloa kaikista vahinkotapauksista ja -päätöksistä.

12 12( 15) URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNKI Tekninen- ja ympäristöpalvelukeskus Tilaajalla on oikeus tutustua kaikkiin urakoitsijan suoraan hoitamien vahinkotapausten asiakirjoihin. 8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1 Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinta on talvihoitokauden välisenä aikana suoritettujen talvikunnossapitokertojen määrä kerrottuna urakoitsijan tarjouksessaan antaman arvonlisäverottomaan suorituskertahintaan. 8.2 Hintasidonnaisuudet Urakkahinta ei ole indeksisidonnainen. 8.3 Muutos- ja lisätyöt Jos tehtävien yksikkömäärät muuttuvat urakoitsijasta riippumattomista syistä tai syistä, joita urakoitsijalla ei ollut mahdollisuutta ottaa huomioon, noudatetaan veloituksessa ja hyvityksessä sopimukseen liittyvää yksikköhintaluetteloa seuraavasti: yksikköhintaa ei tarkisteta jos määrä lisääntyy tai vähenee vähemmän kuin 25 % sopimuksessa olevasta määrästä yksikköhintaa korotetaan 12 % jos määrä vähenee enemmän kuin 25 % mutta ei kuitenkaan yli 50 % yksikköhintaa alennetaan 12 % jos määrä lisääntyy enemmän kuin 25 % mutta ei kuitenkaan yli 50 % yksikköhinnan korotusta tai alennusta ei suoriteta jos määrämuutoksen aiheuttama tehtävän kustannusmuutos on vähemmän kuin 1 % kauden/vuoden urakkahinnasta tehtävän määrän vähetessä tai lisääntyessä enemmän kuin 5 % sopimuksessa olevasta määrästä sopijapuolilla on oikeus vaatia yksikköhinnan perusteltua tarkistusta Urakoitsija on velvollinen suorittamaan urakka-alueella yksikköhintaluettelossa mainittuja lisä- ja muutostöitä tarjouksessa mainituilla yksikköhinnoilla. Mainitut työt edellytetään tehdyiksi tehtävämäärittelyissä selostetuilla tavoilla. Yksikköhintoihin on sisällytettävä kaikki tehtävän edellyttämät kustannukset ja näin tehdyt työt eivät saa aiheuttaa tilaajalle mitään muita kustannuksia erikseen lisättävää arvonlisäveroa lukuun ottamatta. Kaikista muutos- ja lisätöistä ja lisävaatimuksista on sovittava työmaakokouksissa. Tilaaja ei maksa mitään lisälaskuja ilman emo kirjallista sopimusta. Piirustusten ja tehtävämäärittelyjen mitoista poikkeavasti tehdystä työstä aiheutuneesta lisät yöstä tai lisämenekistä ei urakoitsijalla ole oikeutta saada korvausta. Urakkaan mahdollisesti liittyvät hyvitykset puolin ja toisin selvitetään viimeistään ennen urakkasopimuksen viimeisen maksuerän suoritusta.

13 LOIMAAN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA 13( 15) Tekninen- ja ympäristöpalvelukeskus Tilaajalla on oikeus suorituttaa muutos- ja lisätöitä muulla kuin tämän urakkaohjelman tarkoittamalla urakoitsijalla tai tehdä ne itse neuvoteltuaan urakoitsijan kanssa. 8.4 Urakkahinnan maksaminen Ennakko Ennakkomaksua ei suoriteta Maksusuoritukset Laskujen maksuaika on 14 vrk siitä kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. Ensimmäisen laskun maksamisen ehtona on, että työnaikainen vakuus on asetettu. Maksut ja kustannusten muutokset käsitellään nettohintaperiaatteella ja arvonlisäveron osuus otetaan huomioon erikseen. Katualueiden ja yleisten alueiden sekä piha-alueiden talvihoidon laskut toimitetaan tilaajalle kuukausittain Laskujen maksuaika ja viivästyskorko Laskut osoitetaan Loimaan kaupungin tekniselle- ja ympäristöpalvelukeskukselle ja toimitetaan kahtena kappaleena A4-kokoisina urakan paikallisvalvojalle. Työmääräysten perusteella suoritettujen tehtävien laskutus suoritetaan aliekirjoitettujen työmaapäiväkirjojen perusteella kerran kuukaudessa muun laskutuksen yhteydessä. Laskussa on kokonaisveloitus eriteltävä siten, että siitä ilmenee veloituksen veroton hinta, arvonlisävero prosentteina sekä euroina. Laskuista pidätetään mahdolliset urakoitsijan huolimattomasta työnsuorituksesta aiheutuvat vahingot, arvonalennukset ym. kustannukset. Vastaanottotarkastuksessa ja loppuselvityksessä todetut hyvitykset, arvonalennukset, sopimussakot ja vahingonkorvaukset sekä keskeneräisten töiden ja vahingonkorvausvaatimusten osalta tehtävät pidätykset on tilaajan oikeus vähentää viimeisestä maksuerästä tai muutoin urakasta maksamatta olevasta määrästä.

14 14(15} URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelukeskus 9. ORGANISAATIOT 9.1 Tilaajan organisaatio/edustajat Tilaajan edustajana sopimusasioissa toimii tekninen johtaja Jaana Koota Tehtävien suoritustapaa, työjärjestystä ja toimintasuunnitelmien muuttamista koskevia tahdonilmaisuja antamaan ja pienistä ja kiireellisistä muutoksista määräyksiä antamaan on oikeutettu työpäällikkö Esa Aronoja Paikallisvalvojana toimii työpäällikkö Esa Aronoja 9.2 Urakoitsijan organisaatio/edustajat Urakoitsijaa pyydetään tarjouksessaan ilmoittamaan ketkä ovat tähän työhön ehdotettavat urakoitsijan edustajat ja vastaava työnjohtaja. Urakoitsijan edustajan tulee olla tavoitettavissa puhelimitse. Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän työnjohdon. Työ voidaan alkaa vasta kun vastuunalainen työnjohtaja on hyväksytty. 10. YHTEISET TOIMITUKSET JA RAPORTOINTI 10.1 Katselmukset Ennen työn aloittamista pidetään urakka-alueilla alkukatselmus, jossa silmämääräisesti tarkastetaan urakka-alueen kunto ja todetaan alueen eri osia koskevat urakkaan kuuluvat, tilaajan suorittamat tai kolmansien osapuolten suorittamat tehtävät ja niiden yhteensovittaminen. Urakan aikana talvihoitokauden päättyessä pidetään urakka-alueella katselmus, jossa silmämääräisesti tarkastetaan urakka-alueen kunto ja todetaan mahdolliset urakasta johtuvat poikkeamat alkukatselmukseen tai edelliseen katselmukseen verrattuna. Katselmuksista laaditaan pöytäkirja, jonka molemmat osapuolet allekirjoittavat Työmaakokoukset Työmaakokouksia pidetään tarvittaessa Työmaapäiväkirja Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa (sää- ja kelipäiväkirja, toimenpidepäiväkirja). Mikäli sääolosuhteista tai muusta syystä johtuen ei urakka-alueella ole toimintaa, tulee työmaapäiväkirja silti täyttää säätilahavaintojen osalta.

15 LOIMAAN KAUPUNKI URAKKAOH..JELMA 15(15) Tekninen- ja ympäristöpalvelukeskus Työmaapäiväkirjaan tulee merkitä päivitläiset sää- ja lämpötilahavainnot (talvikautena vähintään kolme kertaa päivässä; aamulla, päivällä, illalla) töiden aloitus- ja lopetusajat tehdyt työt toimineet työryhmät (koneet, autot, henkilöstö) mahdolliset muut havainnot urakka-alueella tilaajan reklamaatiot asiakaspalaute Työmaapäiväkirjasta tulee urakoitsijan työsuoritukset pystyä selvittämään luotettavasti myös jälkeenpäin mahdollisten korvaustapausten käsittelyssä. Työmaapäiväkirjan allekirjoittavat urakoitsijan vastuullinen työnjohtaja ja tilaajan paikallisvalvoja Raportointi Urakoitsijan tulee laatia tilaajalle kuukausi/viikkoraportit (raporttien esitystavasta sovitaan erikseen). Kaikki urakan/kauden aikana syntynyt päiväkirja, raportti ja muu tarpeellinen laadunvarmistusmateriaali luovutetaan tilaajalle. Aineisto kootaan luovutuskansioksi, joka sisältää yhteenvedon kauden töistä. Kaikki työssä tapahtuvat poikkeamat raportoidaan poikkeamailmoituksella. 11. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia ratkaistaan välimiesmenettelyllä 12. MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 12.1 Työvoimamääräykset Urakoitsijan tulee antaa työvoimastaan tilaajalle ilmoitus työmaakokouksittain. Loimaalla Janne Ilmalahti rakennuttamisinsinööri

SOPIMUS xxx KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA

SOPIMUS xxx KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA SOPIMUS xxx KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA 1/1 1. Sopijaosapuolet ja yhteyshenkilöt Lohjan kaupunki tekninen toimi (jäljempänä "Tilaaja" tai "Kunta") Y-tunnus: 1068322-0

Lisätiedot

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA Ulkoalueiden viherhoitourakka Kiinteistö Oy Auroranlinnan piha-alueiden hoitourakka Sivu 2/14 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja hankkeesta... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Tilaajan edustaja ja tiedustelut... 4 1.3

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT TOUKOVUORI 2012 KATU OSASTO URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Rakennuskohde 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

Kalaasin alueen kunnallistekniikka

Kalaasin alueen kunnallistekniikka Mäntsälän Kunta Mäntsälän Vesi Kalaasin alueen kunnallistekniikka Urakkaohjelma 2.7.2010 Tarkistanut Kirjoittanut Pekka Savolainen Asko Määttänen Mäntsälän kunta Heikinkuja 4 FI-04600 MÄNTSÄLÄ Finland

Lisätiedot

NUMMISILLANKADUN VESIHUOLTOLINJAN RAKEN- TAMISURAKKA URAKKAOHJELMA

NUMMISILLANKADUN VESIHUOLTOLINJAN RAKEN- TAMISURAKKA URAKKAOHJELMA NUMMISILLANKADUN VESIHUOLTOLINJAN RAKEN- TAMISURAKKA HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (11) 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Tilaaja 4 1.3 Rakennuskohde ja yleiskuva rakennustyöstä 4 2 URAKKAMUOTO

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi. URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN

Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi. URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN 29.3.2010 1 (24) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Rakennuttaja / tilaaja... 4 1.2 Suunnittelijat...

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KADUT 2012

KIRKONKYLÄN KADUT 2012 Tekninen osasto URAKKAOHJELMA 14.3.2012 Sivu 2 / 18 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen, valvonta ja suunnittelu... 4 1.3 Muut osapuolet...

Lisätiedot

Polvijärven kunta. Kallioniementien saneeraus plv. 0-760 URAKKAOHJELMA

Polvijärven kunta. Kallioniementien saneeraus plv. 0-760 URAKKAOHJELMA SISÄLLYS 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. RAKENNUTTAJA... 4 1.2. TILAAJA... 4 1.3. SUUNNITTELIJA... 4 1.4. RAKENNUSKOHDE... 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS... 5 2.1. URAKKAMUOTO... 5

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011 MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011 Matti Sulonen Suunnitteluinsinööri Tekniset palvelut Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä p. +358 40

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS

KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS Tekninen toimi 6.5.2013 Sivu 2 / 17 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen,

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA URAKKAOHJELMA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA URAKKAOHJELMA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016 Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016 2(14) SISÄLLYSLUETTELO 84101 YLIVIESKA... 1 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 RAKENNUTTAJA... 4 1.2 TILAAJA...

Lisätiedot

POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015

POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015 URAKKAOHJELMA 1 (17) POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015 URAKKAOHJELMA 2 (17) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Urakkaohjelma 12.2.2013 2 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 4 Rakennuttaja Äänekosken kaupungin

Lisätiedot

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT URAKKAOHJELMA 11.4.2011 Jari Kinnunen URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO KITTILÄN KUNTA URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 1/19 Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT URAKKAOHJELMA Laatinut : 17.3.2010 Pekka Ulvila, Pöyry CM

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015

KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015 Tunnistetiedot Rakennuskohde KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 08.06.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA)... Laatija

Lisätiedot

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 1(10) Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 2(10) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

MIKKELIN VESILIIKELAITOS. Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo Kitereentien liittymä plv. 0-445. Urakkaohjelma 27.6.2014

MIKKELIN VESILIIKELAITOS. Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo Kitereentien liittymä plv. 0-445. Urakkaohjelma 27.6.2014 MIKKELIN VESILIIKELAITOS Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo plv. 0-445 Urakkaohjelma 27.6.2014 Sisällysluettelo 1 Rakennushankkeen yhteystiedot... 1 1.1 Rakennusurakan tilaaja... 1 1.2 Rakennuttaja...

Lisätiedot

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT URAKKAOHJELMA Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT Hietapohjantie 926 73460 Muuruvesi YSE 1998, noudatetaan tässä asiakirjassa mainituin

Lisätiedot

URAKKAOHJELMAN OSA I Yleinen osa

URAKKAOHJELMAN OSA I Yleinen osa LIIKENNEVIRASTO URAKKAOHJELMAN OSA I 1 (43) URAKKAOHJELMAN OSA I Yleinen osa Tätä urakkaohjelmaa noudatetaan Liikenneviraston tilaamissa töissä. Urakkaohjelma on jaettu osaan I (Yleinen osa, UO I) ja osaan

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN 5.9.2012 Sivu 1/24 Projektinumero: 00035 Tilaaja: Orimattilan kaupunki, tilapalvelu Pl 46 16301 Orimattila Hanke: Yhteiskoulun teknisen työn tilojen peruskorjaus ja laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger

Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger 10.7.2014 MAARAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) Kankaanpään kaupunki Tekninen keskus 1 1 Tulvasuojelupenger Sisällys 0 Rakennushankkeen yhteystiedot...

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA IRJANKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA

IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA IRJANKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA HATTULAN KUNTA 1 HATTULAN KUNTA 19.09.2014 HATTULAN KUNTA 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Tietoja rakennushankkeesta 2.1 Rakennuskohde 2.2 Rakennuttaja, valvonta 2.3 Tilaaja 2.4 Suunnittelija 2.5 Alueet

Lisätiedot

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 2015 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET JA SOPIMUKSEN KOHDE 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Toimittaja Rakennuttaja on Järvenpään kaupunki Rakennuttajan edustajana ja tilaajana

Lisätiedot

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden uusiminen 2013 OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 3.4.2013 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 30.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 31.5.2014 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT RAKENNUSAUTOMAATIO SPRINKLAUS Oulaisten terveyskeskuksen peruskorjaus,

Lisätiedot

PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT

PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT FCG Finnish Consulting Group Oy PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT URAKKAOHJELMA 0146-P18548 27.6.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy URAKKAOHJELMA Helsinki 27.6.2012 Pirttisaaren lastausramppi ja

Lisätiedot

Skanskan vakiosopimusehdot aliurakassa

Skanskan vakiosopimusehdot aliurakassa Skanskan vakiosopimusehdot aliurakassa 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. EHTOJEN TULKINTA... 3 2. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS... 3 Sivuvelvollisuudet... 3 Skanskan Code of Conduct -eettinen ohjeisto...

Lisätiedot