Tu us u Ia Lute 3 2A KELLOKOSKI P AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA URAKKAOHJELMA. Tuusulan kunta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tu us u Ia Lute 3 2A KELLOKOSKI P AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013-2017 URAKKAOHJELMA. Tuusulan kunta"

Transkriptio

1 Tu us u Ia Tuusulan kunta 2A KELLOKOSKI P AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA URAKKAOHJELMA PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ; WMNTUUSULA.FI

2 2rTuusuIa Urakkaohjeirna Sisällysluetteio Tilaajana on Tuusuian Tilaajanedustaja 4 2. TIETOJA HANKKEESTA Urakan kohde 4 3. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS Urakkamuoto Maksuperuste Urakkasuhteet 4 4. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Pääsuoritusvelvollisuus Toimintaresurssit Toiminnan mitoitus Urakkaan kuuluvat tehtävät Urakoitsijan tiedotusvelvollisuus urakkaan kuuluva työnä Suoritusvelvollisuuden Iaimin!yonti Sivuvelvollisuudet Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet Urakan johtovelvollisuudet Työhön määrääminen 9 5. TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Tilaajan toimesta tehtävät tyot Tilaajan toimesta tehtävät hankinnat Lumen- ja ylijäämaiden vastaanottopaikka Välivarastot URAKASSA NOUDATETTAVATASIAKIRJAT Sopimusasiakirjat TYON SOPIMUSAIKA Sopimusaika Töiden aloitus Sopimuksen päättäminen Sopimusajan jatkaminen 11 PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ; WMN.TUUSULAFI

3 8. VAKUUDETJAVAKUUTUKSET Työn sopimusajan vakuus , Takuuaika ja takuuajan vakuus Sopimuksen irtisanominen Välitavoitteet Tehtäväkohtaiset sanktiot Urakoitsijan vakuudet 12 PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ; W1 MI.TUUSULA.FI 9.4. Hinnanmuutokset Lisa- ja muutostyot Tilaajan organisaatio/edustajat Urakoitsijan organisaatio/edustajat Katselmukset Tyomaapäivakirja Raportointi Työvoimamaäräykset Ilmoitukset Iääninverovirasto!Ie 17 osapuolelle Sopimuksen täydentaminen tai muuttaminen ja sopimuksen siirto kolmannehe 10. ORGANISAATIOT YHTEISET TOJMITUKSET JA RAPORTOINTI RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN MUUT SOPIMUSASIAT/ ERITYISIA MAARAYKSIA Hintasidonnaisuudet Ennakko Laskujen maksuaika ja viivastyskorko TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Vastuu kolmannelle osapuolelle Tilaajan vakuudet 12 Tu u su Ia Urakkaohjelma Sivu 3

4 puhelin (09) postiosote PL 60, TUUSULA tilaajana toimii Tuusulan kunnan Tekninen toimi 1.2. Tilaajan edustaja 1.1. Tilaajana on Tuusulan kunta. 1. TILAAJA PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ; MMN.TUUSULA.FI a liha n kkija. el ole ennen toihin ryhtymistä toimittanut vaadittuja selvityksia tai on alihankkijan alihankintojen ketjuttamista. TiIaajaIla on oikeus hyläta sellainen urakoitsija, joka selvitykset ja todistukset tapaturmavakuutuksen ottamisesta. Tifaaja ei saul Urakoitsija voi teettää osan toistä tilaajan hyvàksymillã ahurakoitsijoilla. Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle aiurakoitsijoidensa tilaajavastuuain mukaiset 3.3. Urakkasuhteet ja erillisen tyotilauksen perusteella maaraytyvat lisatyoyksikkohinnat. Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella maaraytyvat yksikkohinnat 3.2. Maksuperuste Urakka on yksikkohintaurakka Urakkamuoto 3. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS tarjouspyyntoasiakirjoissa. kohteena olevat alueet on esitetty ja rajattu liitteenã olevissa alueen katu-ja liikennealueiden talvi aurausja hiekoitustyot. Urakan Urakan kohteena on 2A KELLOKOSKI P AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2.1. Urakankohde 2. TIETOJA HANKKEESTA Tilaajan yhteyshenkilona toimil kunnossapitopaallikko Jan Huttunen. Tuusula Urakkaohj&ma Sivu 4

5 Toimintaresurssit 4.1. Pääsuoritusvelvollisuus 4. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) : W iwi.tuusula.fi POSTIOSOITE: PL 60: TUUSULA; KAYNTIOSQITE: HYRYLANTIE 16, TUUSULA I ja II kunnossapitoluokka yhdistetty kunnon alaraja kuivaa irtolunta 5 cm Auraus, ajoradat Aurauksen toimenpiderajat edellyttamalla tavalla, vaadituissa toimenpideajoissa. mitoitus on suhteutettava siten että, tyot saadaan tehtya vaaditun laatutason Urakoitsijan lumenpoiston ja liukkaudentorjunnan (kaluston ja henkilöston) 4.1.2, Toiminnan mitoitus Alihankkijoiden tulee omata samat valmiudet kuin paãurakoisija. Al i han kin nat terä. hiekoituksen tyoleveys on vãhintään koneen leveys. kuormaukseen kooltaan vähintãan 2,5 m3, jossa hammastettu n.70 kw auraukseen kaytettavan koneen paino vahintään 5,0 tn ja teho auraustyohon soveltuva aura, joka on varustettu kumireikaterällä tai hammastuksella. kauhonta- ja kuormaustöissä kauha joka on tarkoitettu lumen Lumen siirtoon ja levitykseen kaytettavissa lumilinko liukkauden torjuntatossä hiekoituskauha tai vastaava, jonka seuraavat vaatimukset: Tyokoneiden tulee olla kyseiseen tyohon soveltuvia ja taytettava ainakin Autot, koneet ja Iisälaitteet Urakan työkieli on suomi. Kuijettajilla tulee olla voimassaoleva Tieturva I kortti. puhtaanapitotoihin. Kuijettajalla tulee olla Suomessa kelpaava ajokortti. Tyokoneissa tulee olla ammattitaitoiset kuljettajat kunnossa - ja Hen ki Iöstö Urakan tyonjohdolla tulee olla vähintään 3 v tyokokemus vastaavanlaisista kunta alan töistä sekã voimassa oleva tieturva II kortti. cr Tu usu Ia Urakkaohjelma Sivu 5

6 kunnon alaraja kuivaa irtolunta 8 cm (sunnuntaisin ja auraus, lahtomaarayksesta toimenpideaika 6 h kunnon alaraja kuivaa irtolunta 8 cm kunnon alaraja kuivaa irtolunta 10 cm (sunnuntaisin ja auraus, lahtomaarayksestá toimenpideaika 10 h arkipytiina) Ill kunnossapitoluokka, myos yksityistiet arldpyhina) kunnon alaraja kulvaa irtolunta 5 cm I ja II kunnossapitoluokka kunnon alaraja sohjoa keskimaarin 3 cm auraus, IahtomaarayksestA toimenpidealka 6 h, toimenpide on kunnon alaraja sohjoa keskimflrin 5 cm auraus, lahtomaárayksesta toimenpidealka 10 h, toimenpide on PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ; POSTIOSOITE: PL TUUSUL& KAYNTIOSOITE: HYRYLANTIE 16. TUUSULA tarkastettava mm. kaivojen kannetja lumien lajityspaikat. Ennen aurauskauden alkua urakoitsijan on kaytava alueensa lapi ja Auraustybn suoritus Urakointialueilla tycnjohto on urakoitsijalla. Urakoitsjja on velvollinen tarjouksessaan ottamaan huomioon urakka-alueilla ja niiden vaikutukset tahan urakkaan. Iahietaisyydella kaynnissa olevat ja sopimusaikana kaynnistyvat rakennustyot ja yksikkchinnoin. yksikkohintaluettelossa mainittuja muutos-ja lisatoita tarjouksessa mainituin Urakoitsija on erikseen tilattaessa velvollinen suorittamaan urakka-alueella hlekoitustehtavat. puistojen, puistokaytavien, ja hyotyjatepisteiden aurausvlltoitus-, talviauraus ja jalkakaytavien, yhdistettyjen jalankulku- ja pyorateiden, pysakointialueiden, torien, Urakka kasittaa tyokohdekarttoihin ja luetteloihin merkittyjen katujen ajoratojen, Urakkaan kuuluvat tehtavat kultenkin suoritettava ennen sohjon jaatymlsta III kunnossapitoluokka kuitenkin suoritettava ennen sohjon jaatymista Sohjon poisto, ajoradat, kevyen liikenteen vãylat, siflat - auraus, IahtOmAarayksesta toimenpldeaika 6 h Aja B kunnossapitoluokka yhdistetty Auraus, jalkakäytavât, kevyen liikenteen vaylãt 3 TuusuIa

7 ongelmia, tulee neuvotteluin kunnan kanssa pyrkia loytamaãn vãhiten haittaa aiheuttava ratkaisu. tarkeysjarjestyksen mukaan. Mikäli tyonjohdollisesti tãstä aiheutuu Urakoitsija tulee kayttaà kuhunkin kohteeseen sopivaa kalustoa ja Urakoitsijan tulee sovittaa työjärjestys kunnan esittämän jossa on kumitettu reikãterã. kevyen liikenteen väylät ja puistokaytavat tulee aurata kalustolla, PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ; WMNTUUSULA.F POSTIOSQITE: PL 60, TUUSULA: KAYNTIOSOITE: HYRYLANTIE 16, TUUSULA sovelletaan aurauksen hälytyksen ehtoja ja maãrayksiä, hiekoitukseen tarvittavan hiekan erikseen lãhialueelle varastoidulta että, vaylat hiekoitetaan kokonaan. Hiekoituksen halytyslahtoon Urakoitsija tarvittaessa kuormaa hiekan ajoneuvoon sekä noutaa ja pysakit. Hiekoituksen km-hinnoilla tehtävissã toissã edellytetaan kevyen liikenteen väylãt hiekoitetaan kokonaa n, ajoradoilta risteykset alueelta ja levittää sen tilaajan ohjeiden mukaan, yleensa nun, että Hiekoitusta varten kunta järjestää hiekan erikseen sovitulle paikalle Hiekoitustyon suoritus tulee laittaa aurauksen kannalta kriittisiin kohtiin. kuluvan aurauskauden toukokuun loppuun mennessã. Aurausviitat hyvaksytysti vastaanotettu. Aura usviittojen poisto tu lee tehdä on maksukelpoinen vasta, kun aurausviitotus on tehty ja on alueen auraustyon yksikko hintaan. Aurauksen ensimmäinen lasku Aurausviittojen laitto syksyfla ja poisto kevãällã sisaltyy tarjottavan Aurausviitoitus Auraus suoritetaan kunnan edustajan antamien ohjeiden mukaisesti. yksikkohinnalla. lisätydnä tilaajan määrittamãssä vaiheessa ja laajuudessa erillisellä Alueilla. joissa lumitilaa ei ole tai se on tayttynyt, lumensiirto tehdaän korvausta. kuuluu aurausurakan km-hintaan, eikä siitä makseta erillistä lum itilaa on kaytettavissa, leventäm men vaadittu u n leveyteen, puhdistettava tayteen leveyteensa. Kapeaksi auratun vaylan, jossa Vajaaksi aurattu vyia on välittomästi huomautuksen jalkeen Urakkaan kuuluu tarpeelliset levitykset lumimäãrän kasvaessa. lumeton ja nun tehokkaasti ettei polanteen poiston tarvetta synny. Auraus on suoritettava siten, että asfalttialue on reunasta reunaan saman aurauskerran aikana, ei irtolunta aurauksen jälkeen. puutteellisuuden vuoksi ko. vaylan toimenpideraja yhty uudelleen Auraustyo tulee suorittaa tehokkaasti siten, ettei aura ustyon Tu us u Ia Urakkaohjelma Sivu 7

8 vuorokauden aikoina yhteyden urakoitsijan nimettyyn edustajaan. Tavoitettavissa olo henkilollä on oltava valmiudet toimenpiteiden edellyttaa jãrjestelmaa, jonka avulla tilaaja tarvittaessa saa kaikkina EdeIlä lueteltujen talvihoitoon Iiittyvien tehtãvien suorittaminen esitetyillã alueilla. urakoitsijan kunnossapitokalustolla hiekoituksa, urakkakyselyssä Tarvittaessa tilaaja voi harkintansa mukaan teettäã muullakin kuin Jãrjest&mä on voimassa ill. - kaynnistamiseen välisenã aikana, PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ; WWN.TUUSULAFI alueella havaitsemansa katu-, puisto- yms. vauriot sekä Iiikennettã tai muuta toimintaa vaarantavat taikka haittaavat puutteet (yleinen ilmoitusvelvollisuus). Urakoitsijan tulee viipymättä Umoittaa tilaajan nimeämãlle edustajalle urakka Urakoitsijan tiedotusvelvollisuus urakkaan kuuluva tyona Viranomaisten (esim. poliisi, pelastuslaitos) maaräyksestä tulevissa palveluntuottajan on imoitettava ensitilassa tilaajan edustajalle sopimiseksi. mahdollisimman tarkoituksenmukaisten jatkotoimenpiteiden varoittam is- ja/tai korjaustoimenpiteisiin. Näistã tehtãvistã tehtãvissä palveiuntuottajan on ryhdyttava vãlittom un tarvuttaviin tarkoitetaan, että poikkeavassa häiriötia nteessa tai poikkeusoloissa mukaiseen erikseen sovittavaan tehtãvããn. Urakoitsijan tulee varautua ja osallistua häiriotilanteiden ja urakoitsija on tilaajan pyytãessã kaytettavissa ku Iloisenkin tilanteen poikkeusolojen aiheuttamiin toimenpiteisiin. VarautumiseHa kirjaamista ja poistamista. esteettisten, toiminnallisten tai turvallisuutta vaarantavien puutteiden Kaytannossa se on tyon yhteydessa havaittujen teknisten, sãilyttamisen, ympäriston viihtyisyyden ja turvawsuuden suhteen. Urakoitsijan odotetaan o)eva aktiivinen tilaajan omaisuuden arvon vaarantaa liikenteen, yleisen turvaflisuuden, tal alueen, laitteen tms. aiheuttavien vauriolden korjaustyot tulee suorittaa välittomasti. Sellaisista havaitsemistaan puutteista ja vioista, jotka voivat kunkin hoitokauden jälkeen toukokuun Ioppuun mennessã. Vaaraa Talvikauden toiden suorituksessa syntyneet korjaustyot tulee tehdä käyttäjän turvallisuuden urakoitsijan on ryhdyttãva vãlittömiin varoittamis- tal korjaustoimenpiteisiin ruippumatta siitã kuuluuko kyseinen tehtãvä urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen. ajoneuvoseurannan avulla. Palveluntuottajan on esitettävã seurantaraportti pyydettaessa. tilaaja vol halutessaan suorittaa urakoitsijan toiminnan valvontaa koneet ajoneuvonseurantalaitteilla. Seuranta tulee jãrjestaã nun, että Palveluntuottajan tulee varustaa kaikki kuijettajalliset ajoneuvot ja c?tu usula Urakkaohjeirna

9 4.2. Sivuvelvollisuudet kustannukset lisattyina tilaajan halhnnollisllla kuluilla. suorituksen ja ei annetussa maaraajassa suorita tehtãvãä, on tilaajalla oikeus suorittaa tai teettãä tyot ja penã urakoitsijalta todelliset tyostã aiheutuneet Mikãli urakoitsija annetusta mäãrayksesta huolimatta IaiminlyO tehtãviä SuoritusvelvoiHsuuden Iaiminlyonti PUHEUN: (09) 87181: FAKSI: (09) : WNWTUUSULAFI lahtömaarayksesta. Tyohon lãhtö ja työn aloittaminen tulee tapahtua tunnin kuluessa tyohon Tyohon lãhtomãäräys annetaan puhelimen tekstiviestillã, johon tulee vastata Ma - pe kb: halytyksen antajalle ku ittaama lla tekstiviestillã. viikonboppuisin ja arkipyhinã Iãhtomããräyksen antaa vuorossa oleva pãivystaja. 16 lahtomãanayksen antaa tiemestari tai tyonjohtaja. lltaisin, Tyohon IahtOmaarayksen antajat TyOhon mãäräãminen /669, annetun lain mukaiset sekã tãssã urakkaohjelmassa ja muissa tarjouspyyntöasiakirjoissa m ainitut tehtãvät tulevat suoritetuiksi omalta osaltaan oikea-aikaisesti ja tarpeettomia kustannuksia aiheuttamatta. voimassaolevan, Laki katujen ja erãiden yleisten aluelden kunnossapidosta Urakoitsijan tulee saadun tyomaarayksen mukaan huolehtia siitã, ettã annetun valtioneuvoston asetuksen 205/2009 mukaisesti. ominaisuudessa vastuussa urakka-alueella suorittamiensa tehtãvien Tãmãn alueurakan tehtãvien suorittaja on paaurakoitsijan (päãtoteuttaja) tyoturvallisuudesta valtioneuvoston pãatoksen rakennustyon turvallisuudesta Urakkaan sisaltyvat asiakirjaluettelossa mainittujen töiden lisãksi tyomaan johtovelvollisuudet sekã tyomaapalvelut. pããtoteuttajana. Urakoitsijan velvollisuus on oma-aloitteisesti organisoida ja jãrjestãä työt ni, etta tilaajan sopimusasiakirjoihin kirjatut tavoitteet toteutuvat. Urakoitsija toimii tässä urakassa päãurakoitsijana ja lainsãadännön tarkoittamana 4.3. Urakan johtovelvollisuudet mahdollisesti tarvittavat vuoro-, yö- ja pyhatyöluvat sekã ympanistolainsaadannosta aiheutuvat ilmoitukset. huoltoon liittyvien lupien hankkiminen ja ilmoitusten tekeminen, kuten Urakoitsijalle kuuluu tyomaan hallintaan, toiminnan jarjestelyyn ja tyomaan Urakoitsijan tyonantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet _zcr Tuusula Urakkaohjelma Sivu 9

10 5.1. Tilaajan toimesta tehtavattyot 5.2. Tilaajan toimesta tehtävät hankinnat ehdoin 5. TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS slirrot erikseen sovittaessa tapauskohtaisesti. Ajoneuvojen siirtolain edellyttamin Tilaaja vastaa kustannuksellaan kunnossa - ja puhtaanapitoa haittaavien autojen PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ; NWNTUUSULAFj POSTIOSOITE: PL 60, TUUSULA: KAYNTIOS0TE: HYRYLANTIE 16, TUUSULA liikennejarjestelyt liikennealueella I isäse lvitykset I) Suomen kuntatekniikan yhdistyksen julkaisu 19/99 Tilapaiset k) Infra 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeisto, Määrämittausohje alueet Järjestelmãt ja täydentavat osat j) InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset Iaatuvaatimukset, osa 2 I) InfraRYL 2010 Infrarakentamisen yleiset Iaatuvaatimukset, osa 1 Vaylatja b) Selontekoneuvottelupoytakirja h) Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 2003 d) Urakkaohjelma ja tyoturvallisuusasiakirja g) Rakennusurakan yleiset sopimusehdot JYSE 2009 Tarjous liitteineen c) Tarjouspyynto ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset a) Urakkasopimus e) Tyoaluekartat Sopimusasiakirjatja niiden keskinäinen patevyysjarjestys on seuraava: 6.1. Sopimusasiakirjat 6. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT erikseen. Lahilajitysalueiden kãytostã on sovittava tilaajan kanssa tapauskohtaisesti 5.4. Vãlivarastot Lajitysalueelle toimitetusta lumesta on pidettãvã kirjaa, josta ilmenee lumen tuoja Tilaaja yllapitaa lumen vastaanottopaikkaa. Tãssã urakassa urakkaan kuuluvilta alueilta Iãjitysalueille toimitetusta lumesta ei peritä vastaanottomaksua. aika ja kohde mistä lumi on tuotu Lumen- ja ylijãamaiden vastaanottopaikka kuluvia osia ja laitteita. Tilaaja tekee urakkaan kuuluvat materiaa!ihankinnat, ei kuitenkaan kalustoon ccr Tuusula Urakkaohjelma Sivu 10

11 Tuusuia Sivu 11 Urakkaohjelma LUte 3 7. TYON SOPIMUSAIKA 71. Sopimusaika m) Esteettomyys tulee huomiolda esteettomän ympäriston suunnitteluohjekortin Suraku 8, tilapäiset liikennejarjestelyt mukaisesti. Tähãn urakkaan ei ole liitetty eräitä sopimusasiakirjoissa mainittuja yleisia ohjeita. Molemmat osapuolet tuntevat ko, asiakirjatja tunnustavat ne olennaisiksi osiksi täta urakkaa. Sopimusaika on , Urakan vuosittainen toimintakausi on i 5.4. Tarvittaessa säãolosuhteista johtuen toimintakausi voi alkaa aikaisemmin syksyllä tal jatkua pidempaän kevaäila 711. TOiden aloitus Sopimuksen mukaiset työt aloitetaan aikaisintaan kb Päätoteuttajan on tutustuttava alueisiin ja tehtäviin tilaajan ed ustajan opastuksella ibman en korvausta ennen sopimuksen mukaisten töiden aboittamista Sopimuksen päättaminen Sopimusaika paattyy kb Luovutuskatsebmus pidetaan kaksi (2) viikkoa ennen sopimuksen paattymista ja siinä tarkastetaan sopimuksen piiriin kuuluvien alueiden kunto ja buovutettava ain&sto. Katselmuksesta tehdään muistio, Tibaajalba on oikeus pidattaa vilmeinen maksu siihen saakka, kun luovutuskatsebmus on pidettyja siinä mahdollisesti todetut puutteet on korjattu ja sopimusaika on paättynyt, 7.2. Sopimusajan jatkaminen Sopimusaikaa voidaan sopijapuolten yhteisella paatôksellajatkaa saakka vuosi kerrallaan. Päãtös sopimusajan mahdonisesta jatkamisesta tehdään hankintalain periaatteiden mukaan Sopimuksen irtisanominen Irtisanomisaika urakoitsijan puolebta on yksi kuukausi. Irtisanomisajan ollessa Iyhyemman on kunnalba oikeus pidättaä urakoitsijalbe maksamattomista eristä uuden urakoitsijan hankintakubut sekä kuukauden irtisanomisaikaan asti kunnalle tulevat muut kysesen alueen tabviaurauksen ylimäaraiset kulut. PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ; WWWTUUSULA.FI

12 Tu usu Ia Sivu 12 Urakkaohjelma 7.4. Vãlitavoitteet Sopimusajalle ei aseteta välitavoitteita. 7.5, Tehtävãkohtaiset sanktiot Valvojan havaitsemat virheet tai puutteet urakassa kirjataan ja ne on korjattava vuivytt&ematta valvojan määritteleman kohtuullisen ajan kuiuessa valvojan ilmoituksesta. Vavoja voi imoittaa virheistä tai puutteista myos suuflisesti. Urakoitsijan myohastyessa yksittaisen tehtävän suorituksessa (aloitus, ajoitus, toimenpideaika) tai poiketessa tehtävän suoritusohjeista tai Iaatu jàä saavuttamatta tilaajalla on oikeus antaa urakoitsijalle kirjallinen huomautus tai pidttaa sakko, mikä maaraytyy seuraavasti: poikkeama ensimmäinen kerta toinen kerta seuraava Iseuraavat kerrat huomautus tehtävän myohstyminen huomautus araa tehtavän myohastyminen çvaaraa aiheuttava) tehtävän Iaiminyonti huomautus jiaya tehtävàn laiminlyonti Urakoitsijan edustajan vaihto yaauava alihankintojen Urakoitsijan tulee vähentää saamansa sakko seuravasta laskustaan. Urakoitsijan Iaiminlyödessa tehtävien suorituksen maarayksesta huolimatta menetelläan kohdan mukaan. Tehtävien toistuvat puutteetja laiminlyonnit, joista on edellä olevan mukaisesti huomautettu ja/tai sakotettu ovat sopimuksen purkuperuste. 8. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 8.1. Urakoitsijan vakuudet Tyon sopimusajan vakuus Urakan toteuttamiseksi ei vaadita vakuutta Takuuaika ja takuuajan vakuus Takuuaikaa ei urakan tehtävissä ole, eikä takuuajan vakuutta vaadita Tilaajan vakuudet Tilaaja ei aseta vakuutta. POSTIOSOITE: PL 60, TUUSULA; KAYNTIDSOITE: HYRYLANTIE 16, TUUSULA PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ; WVWITUUSULA.FI

13 cs- Tuusula Sivu 13 Urakkaohjelma 83. Vastuu kolmannelle osapuolelle Tapauksissa, joissa kunta saattaa lain perusteella tai muuten laillisena tienpitajänä tai vastaavalla perusteella olla laillisessa korvausvastuussa kolmanteen henkiloon nähden, vahinkotapaukset hoidetaan siten, että kunta hoitaa korvauskasittelyn oman hallintomenettelynsa mukaisesti tai kunta antaa paatoteuttajalle valtakirjan korvauskasittelyn hoitamiseksi, Mikäli vahinko on edellã mainitussa tapauksessa aiheutunut siitä, että urakoitsija on laiminlyonyt sopimusvelvoitteensa, on kunnalla oikeus vaatia urakoitsijaa korvaamaan va hin ko. Oikeus korvausvaatimuksen esittämiseen kunnalla on myos silloin, jos sopimusrikkomuksesta aiheutuu kunnalle muuta vahinkoa, Urakoitsijan on pidettava luetteloa kaikista vahinkotapauksista ja -paãtoksistä. Tilaajalla on oikeus tutustua kaikkiin urakoitsijan suoraan hoitamien vahinkotapausten asiakirjoihin. Urakoitsija on velvollinen antamaan tilaajalle vastuuvahinkoilmoitukseen vaad ittavat selvitykset en intää n yukon sisällä pyyn nöstä. Kaikista va hinkotapauksista tehtyjen selvitysten tulee sisältää riittãvã n yksityiskohtaiset ja havain nolliset tiedot tapahtumasta ja tehdyista ylläpitotoim ista. 9. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 9.1. Laskujen maksuaika ja viivastyskorko Aurausurakasta maksetaan yksikkohintoihin perustuva korvaus Itie-km, ja /klv km. Tarjoukset tehdãan annettujen mãärien perusteella (ns. kartta km). Laskujen maksuaika on 21 vrk siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. Tyomaaraysten perusteella suoritettujen tehtävien laskutus suoritetaa n allekirjoitettujen Ajopaivakirjojen perusteella kerran kuukaudessa, Kopio hyvaksytysta ajopaivakirjasta tulee olla laskun liitteenä. Laskussa on kokonaisv&oitus eriteltävä siten, että siitä ilmenee veloituksen veroton hinta ja arvonlisävero prosentteina sekä euroina, Tilaajalla on oikeus pidättää laskuista mahdolliset urakoitsijan huolimattomasta tyonsuorituksesta aiheutuvat vahingot, arvonalennukset ym. kustannukset, Vastaanottotarkastuksessa ja loppuselvityksessa todetut hyvitykset, arvonalennukset, sopimussakot ja vahingonkorvaukset sekä keskeneräisten toiden ja vahingonkorvausvaatimusten osalta tehtãvät pidatykset on tilaajalla oikeus vähentää viimeisestã maksuerästä tai muutoin urakasta maksamatta olevasta mãärästä. Urakoitsijalle varataan tilaisuus antaa lausuntonsa pidatyksen perusteista ja maarasta.viivastyskorko on enintään lainmukainen 9.2. Ennakko Ennakkomaksua ei suoriteta. PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ; WWN.TUUSULAFI

14 Tuusuta Sivu 14 Urakkaohjelma 9.3. Hintasidonnaisuudet Urakkahintaa el sidota mihinkäãn indeksiin. Urakkahintaan ei vaikuta sopimusajan sããtilat tai muut olosuhdetekijãt Hinnanmuutokset Urakka-asiakirjoissa esitetyt alueuden laajuudet on esitetty sillä tarkkuudella kuin katu-, puisto- ym. rekisterit sen mahdollistavat. Tilaaja voi lisätà tai aurausalueita 15%. vähentãà YksikkOhintaa muutetaan km maärän tarjottuun km mäàraän. Flinnan muutokset otetaan huomioon, siitä lähtien kuin sen on todettu vaikuttavan urakan toteuttam iskusta nn u ksiin. suhteessa 9.5. Lisaja muutostyot Urakoitsija on velvollinen suorittamaan urakka-alueella yksikkohintaluett&ossa mainittuja lisa- ja muutosttã sopimuksessa sovituilla yksikkohinnoilla. Mainitut tyot edellytetaan tehdyiksi tehtavamaarittelyissa selostetuilla tavoilla. Yksikköhintoihin on sisallytettãvä kaikki tehtävan edellyttamat näin tehdyt tyot eivät aiheuttaa tilaajalle mitään muita kustannuksia erikseen lisättavaä arvonlisäveroa lukuun ottamatta. saa kustannuksetja Kaikista muutos- ja lisätöistä seka lisävaatimuksista on sovittava kirjallisesti erikseen. Tilaaja ei maksa mitäãn lisälaskuja ilman em. kirjallista sopimusta. Piirustusten ja tehtavamaarittelyjen mitoista poikkeavasti tehdysta työsta IisätyOstä tai lisämenekistä ei urakoitsijalla ole oikeutta korvausta. saada aiheutuneesta Tilaajalla on oikeus antaa suoritettavaksi muutos- ja lisätöitã muulle kuin tãmän urakkaohjelman tarkoittamalla urakoitsijalla tai tehdä ne itse neuvoteltuaan ensin urakoitsijan kanssa. 10. ORGANISAATIOT Tilaajan organ isaatio/edustajat Tilaajan edustajana urakoitsijaan nähden toimii tekninen toimi. Muut tãtä urakkaa koskevissa asioissa tilaajan edustajia ovat: kunnossapitopaallikko Jan Huttunen tiemestari Juha Lumppio tyonjohtaja Keijo Salminen POSTIOSOITE: PL 60, TUUSULJ; KAYNTIOSOITE: HYRYLANTIE 16, TUUSULA, PUHELIN: (09) 87181: FAKSI: (09) , W MN.TUUSULA,FI

15 ehdotetut urakoitsijan edustaja ja tycnjohtoon kuuluvat edustajat. Nâlstâ 11. YHTEISET TOIMITUKSET JA RAPORTOINTI suomen kielellâ. henkiloston on kyettáva kommunikoimaan sujuvasti suullisesti ja kirjauisesti hyvaksya tai hylätâ urakoitsijan esittama henkilosto. Urakan kieli on Suomi, Urakoltsijaa pyydetaan tarjouksessaan ilmoiltamaan kuka on tahàn työhon henkiloista toimltetaan tftaajalle henkiloesitteet. Tilaaja pidãttfl itselleen oikeuden Urakoitsijan organisaatioledustajat LUte 3 POSTIOSOITE Pt TUUSIRA KAYNTIOSOITE: HYRYLANflE 16. TIJUSULA PUHEUN: (09)87181; FAKSI: (09) ;.TUUSULA.FI palvamaara, aloltusaika ja paattymlsaika, kokonaiskestoalka, ajetut kilometrit ja apuvalineena. Tehdyista toista on pidettava ajopaivakirjaa, josta ilmenee tilauksen tekija, kaytettavat laitteet. Urakoitsija on velvoninen pitamaan seurantalaitteet toimintakunnossa. Seurantalaitteen raporttia voidaan kayttaa rapontoinnin kanssa, tai on kayteltava samaa jarjestelmaa. Kunnalta voi vuokrata seurannassa kuljettajalliset ajoneuvot ja koneet ajoneuvonseurantalaitteilla, seurantalaitteiston on oltava yhteensopiva tilaajan kayttaman ajoneuvonseurantajaijestelman kaytetty kone, kuljettaja seka ajoreitti. Palveluntuottajan tulee varustaa kaikki Raportointi TyOmaapaivaklrjan pidosta vastaa urakoitsan vastuulllnen tyonjohtaja. TyCmaapaivakirjasta tulee urakoitsijan tyosuorltukset pystya semttamfln luotettavasti myos jalkeenpain mahdollisten korvaustapausten kasittelyssa. Urakoitsijan tulee pitfl paivittaista Ajopaivaki,jaanoimenpidepalvakiijaa Tyomaapaivakirja molemmat osapuolet allekirjoittavat. silmamaaraisestl tarkastetaan urakka-alueen kunto ja todetaan mahdolliset urakasta johtuvat poikkeamat alkukatselmukseen verrattuna. Katselmukslssa lasna oval molemmat sopapuoiet. Katsehnukslsta Iaadltaan poytakiija, jonka Urakan pflttyessä pidetäan urakka-alueella loppukatselmus, jossa verrattuna. urakasta johtuvat poikkeamat alkukatselmukseen tai edeuiseen katselmukseen jossa siknamflralsesti tarkastetaan urakka-alueen kunto ja todetaan mahdofliset Urakan aikana toimintakauden pflttyessa pidetfln urakkaealueella katseknus, silmamaaraisesti tarkastetaan urakka-alueen kunto ja todetaan alueen en osia Ennen lyon aloittamista pidetaan urakka-alueella alkukatselmus, jossa koskevat urakkaan kuuluvat, seka toisaalta tilaajan tai kolmansien osapuolten suoritettavaksi tulevat tehtâvat ja nuden yhteensovittaminen Katselmukset $1 TuusuIa

16 kolmannehe osapuolelle Sopimuksen taydentaminen tai muuttaminenja sopimuksen siirto käräjäoikeudessa Erimielisyydet pyritäan ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Riita-asiat, 12. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN joista sopijaosapuolet eivãt pääse keskenãän sopimukseen ratkaustaan Tuusulan 13. MUUT SOPIMUSASIAT! ERITYISIA MAARAYKSIA PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ; \N MN.TUUSULAFl IainsäãdännOn edellyttamat verot ja heillã on veronumero. Urakoitsija vastaa siitã, ulkomaalaiset tyontekijat maksavat suomalaisen vastaavalla tavalla. suomalaista lainsaadäntöä ja huolehtimaan siitä, että myos alihankkijat toimivat Urakoitsija on velvollinen noudattamaan ulkomaisiin tyontekijoihinsa nahden tyontekijoidensa kanssa. ja huolehtimaan siitã, etta alihankkijat toimivat vastaavalla tavalla omien Urakoitsija on velvollinen ottamaan omille tyontekijoilleen tapaturmavakuutukset maarayksia. Iiittyvat alihankkijat noudattavat suomalaisen tyoehtosopimuksen mukaisia Urakoitsija on velvollinen osoittamaan, että urakoitsija itse ja tähan sopimukseen yrityksen palveluksessa tai lahetettyna tyontekijana, nun tãllaisella tyontekijalla tulee ama olla oleskelulupa. b) Jos muiden maiden kansalainen tyoskentelee Suomessa toimivan Suomeen palkattu tyontekija. erihistä oleskelulupaa tai paatösta, oh kyseessa Iahetetty tai a) Työntekijä on EU/ETA-maan kansalainen; tyon teko ei edeliyta maalainen han on: Ulkomaisella tyontekijälla on oltava seuraavat luvat riippuen siitã minkã urakoitsijan huolehdittava jaljempanä esitettyjen velvoitteiden tayttamisesta. tarkoittamissa tehtävissa tyomaalla palveluksessaan ulkomaalainen tyontekija, on sisaltö tarkennetaan tyon alkaessa. Jos urakoitsijalla on tamän sopimuksen Urakoitsijan tulee antaa tyovoimastaan tilaajalle ilmoitus. llmoituksen muoto ja TyOvoimamäãraykset kaytettavaksi tähän paveluun, voidaan asiasta sopia erikseen sillä edellytyksellä, ettã se ei luo osapuolille uusia merkittãviä velvollisuuksia tai aiheuta sopimusehdoissa JYSE 2009 Palvelut, mitaãn todettu tai ehto ei sovellu sovittu tai tarjouspyynnossa tai tarjouksessa tai julkisten hankintojen yleisissa Sopimusta koskevia vãhãisiä yksityiskohtia, joista ei ole etukäteen erikseen lisakustannuksia. Tuusula Urakkaohjelma Sivu 16

17 alkaessa kuvailinen henkilökortti varustettuna veronumeroia ja joko E 101- I Al Ilmoitukset Iääninverovirastolle velvoitteidensa täyttaminen. Lahetetyiflã tyontekijoilia tulee olla tyoskentelyn (tilaajavastuulain muutos). todistus tai sitten tapaturma- ja elakevakuutus otettuna suomalaisesta yhtiosta Urakoitsijalla on velvollisuus nãyttäã toteen ulkomaalaista tyovoimaa koskevien PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ; W MN.TUUSULAFI POSTIOSQITE: PL 60, TUUSULA; KAYNTIOSQITE: HYRYLANTIE 16, TUUSULA Lute TurvaNisuusasiakirja tekninen johtaja Jyi Kauja Tuusulassa 30, paivana elokuuta 2013 kanssa urakkasopimuksen tehneiden urakoitsijoiden nimetja urakkasummat. Tiiaaja pidättãä itsellãän olkeuden ilmoittaa ãâninverovirastoiie Tuusu!an kunnan TuusuIa Urakkaohlrna

2?TuusuIa 2B KELLOKOSKI E AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 20 13-2017 URAKKAOHJELMA. Urakkaohjelrna Lute 3. Tuusulan kunta

2?TuusuIa 2B KELLOKOSKI E AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 20 13-2017 URAKKAOHJELMA. Urakkaohjelrna Lute 3. Tuusulan kunta 2?TuusuIa Urakkaohjelrna Tuusulan kunta 2B KELLOKOSKI E AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 20 13-2017 URAKKAOHJELMA PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) 8718 3072; WVVW.TUUSULAFI ituusuia Urakkaohjeirna Sisäiiysluetteio

Lisätiedot

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 Sivu 1 Tuusulan kunta 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 URAKKASOPIMUS LUONNOS Sivu 2 Rakennuttaja Tilaaja Tuusulan kunta Tekninen toimi Urakoitsija Kohde 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS-

Lisätiedot

ALUE XX AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA

ALUE XX AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA Sivu 1 Tuusulan kunta ALUE XX AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2017 2019 URAKKAOHJELMA Sivu 2 Sisällysluettelo 1. TILAAJA... 4 1.1. Tilaajana on Tuusulan kunta.... 4 1.2. Tilaajan edustaja... 4 2. TIETOJA HANKKEESTA...

Lisätiedot

Tu usula Urakkao, 8 MATTILA-MAHLAMAKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013-2017 URAKKAOHJELMA. Lute 3. Tuusulan kunta

Tu usula Urakkao, 8 MATTILA-MAHLAMAKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013-2017 URAKKAOHJELMA. Lute 3. Tuusulan kunta Tuusulan kunta Tu usula Urakkao, 8 MATTILA-MAHLAMAKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013-2017 URAKKAOHJELMA POSTIOSOITE: PL 60, 04301 TUUSULA; KAYNTIOSOITE: HYRYLANTIE 16, TUUSULA PUHELIN: (09) 87181; FAKSI:

Lisätiedot

z? Tu US U Ia Urakkaohjelma

z? Tu US U Ia Urakkaohjelma Sivul z? Tu US U Ia Urakkaohjelma Tuusulan kunta 7 KIRKKOTIE-RANTATIE-PEKKOLA AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013-2017 URAKKAOHJELMA PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) 8718 3072; \NVVWTUUSULA.FI TuusuIa Urakkaohjeirna

Lisätiedot

Sopimuskausi käsittää aurauskauden Marraskuusta 2012 Huhtikuuhun 2013.

Sopimuskausi käsittää aurauskauden Marraskuusta 2012 Huhtikuuhun 2013. 1 TUUSULAN KUNTA Tekninen toimi Teiden kunnossapito KATUJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN AURAUKSEN JA HIEKOITUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. Sopimusaika Sopimuskausi käsittää aurauskauden Marraskuusta 2012 Huhtikuuhun

Lisätiedot

ituusuia 3 RIIHIKALLIO AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 URAKKAOHJELMA Urakkaohjeirna Lute 3 Tuusulan kunta

ituusuia 3 RIIHIKALLIO AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 URAKKAOHJELMA Urakkaohjeirna Lute 3 Tuusulan kunta ituusuia Urakkaohjeirna Tuusulan kunta 3 RIIHIKALLIO AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 URAKKAOHJELMA POSTIOSOITE: PL 60, 04301 TUUSULA; KAYNTIOSOITE HYRYLANTIE 16, TUUSULA PUHELIN: (09) 87181: FAKSI:

Lisätiedot

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 2015 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET JA SOPIMUKSEN KOHDE 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Toimittaja Rakennuttaja on Järvenpään kaupunki Rakennuttajan edustajana ja tilaajana

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET.

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET. SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-30.9.2020. Urakkakohde Urakkakohteina Nurmijärven

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA.

SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA. SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKAN SOPIMUS 1.10.2017 1.10.2020 Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-1.10.2020. Kunnossapitokohde

Lisätiedot

TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tilaaja Tilaajan edustaja Alueurakan kohde 3

TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tilaaja Tilaajan edustaja Alueurakan kohde 3 1 (1) 10.2.2016 URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 3 1.1 Tilaaja 3 1.2 Tilaajan edustaja 3 1.3 Alueurakan kohde 3 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 3 2.1 Urakkamuoto ja

Lisätiedot

ASEMA-ALUEIDEN LÄHIYMPÄRISTÖJEN LIIKENNE- JA VIHERALUEIDEN HOITO 2014-2015

ASEMA-ALUEIDEN LÄHIYMPÄRISTÖJEN LIIKENNE- JA VIHERALUEIDEN HOITO 2014-2015 ESPOON KAUPUNKI Palveluliiketoimi 1232/02.08.00/2014 ASEMA-ALUEIDEN LÄHIYMPÄRISTÖJEN LIIKENNE- JA VIHERALUEIDEN HOITO 2014-2015 URAKKAOHJELMA Palveluliiketoimi 2(16) SISÄLLYSLUETTELO 1. TILAAJA... 4 1.1

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA Tekninen toimi Teiden kunnossapito KATUJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN AURAUKSEN JA HIEKOITUKSEN YLEISET SOPIMUS EHDOT

TUUSULAN KUNTA Tekninen toimi Teiden kunnossapito KATUJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN AURAUKSEN JA HIEKOITUKSEN YLEISET SOPIMUS EHDOT TUUSULAN KUNTA 30.8.2010 Tekninen toimi Teiden kunnossapito KATUJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN AURAUKSEN JA HIEKOITUKSEN YLEISET SOPIMUS EHDOT 1. Sopimusaika Sopimuskausi käsittää aurauskaudet 2010-2011 ja 2011-2012.

Lisätiedot

i TuusuIa 9A LAHELAN TALVI ALUEURAKKA 2013-2017 URAKKAOHJELMA Urakkaohjeirna Lute 3 Tuusulan kunta

i TuusuIa 9A LAHELAN TALVI ALUEURAKKA 2013-2017 URAKKAOHJELMA Urakkaohjeirna Lute 3 Tuusulan kunta i TuusuIa Urakkaohjeirna Tuusulan kunta 9A LAHELAN TALVI ALUEURAKKA 2013-2017 URAKKAOHJELMA POSTIOSOTE: PL 60, 04301 TUUSULA; KAYNTIOSOITE: HYRYLANTIE 16, TUUSULA PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) 8718

Lisätiedot

JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017

JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017 Sivu 1 JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017 URAKKAOHJELMA Sivu 2 Sisällysluettelo 1. TILAAJA... 4 1.1. Tilaajana on Tuusulan kunta.... 4 1.2. Tilaajan edustaja... 4 2. TIETOJA HANKKEESTA... 4 2.1. Alueurakan kohde...

Lisätiedot

LIITE 1 URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015

LIITE 1 URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015 LIITE 1 URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015 2(15) URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNKI Tekninen- ja ympäristöpalvelukeskus SISÄLL YSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS 12.9.2017 Sisällys 2(5) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 SUUNNITTELIJAT... 3 KATSELMUKSET... 3 URAKKAMUOTO JA URAKOITSIJAN VELVOLLISUUDET... 3 TILAAJAN VELVOLLISUUDET... 3 SOPIMUSASIAKIRJAT...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. Lappeenrannan matkakeskuksen ulkoalueiden hoito- ja kunnossapitourakka. Tekninen toimi Kadut ja ympäristö

URAKKAOHJELMA. Lappeenrannan matkakeskuksen ulkoalueiden hoito- ja kunnossapitourakka. Tekninen toimi Kadut ja ympäristö 1 (15) 15.7.2015 URAKKAOHJELMA Lappeenrannan matkakeskuksen ulkoalueiden hoito- ja kunnossapitourakka Tekninen toimi Kadut ja ympäristö PL 38, 53101 Lappeenranta Villimiehenkatu 1 puh. (05) 6161 kirjaamo@lappeenranta.fi

Lisätiedot

SOPIMUS xxx KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA

SOPIMUS xxx KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA SOPIMUS xxx KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA 1/1 1. Sopijaosapuolet ja yhteyshenkilöt Lohjan kaupunki tekninen toimi (jäljempänä "Tilaaja" tai "Kunta") Y-tunnus: 1068322-0

Lisätiedot

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA Ulkoalueiden viherhoitourakka Kiinteistö Oy Auroranlinnan piha-alueiden hoitourakka Sivu 2/14 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja hankkeesta... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Tilaajan edustaja ja tiedustelut... 4 1.3

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Työselostus ja laatuvaatimukset. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL

Työselostus ja laatuvaatimukset. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL Työselostus ja laatuvaatimukset Staran pienlouhintatyöt ajalla 1.1. 31.12.2017 HEL 2016-011768 TYÖSELOSTUS JA 2(5) 1. TYÖN SUORITUS Urakka käsittää kallion porauksen ja irrotuksen. Porattaessa on käytettävä

Lisätiedot

HANKINTAOHJELMA 1 (6)

HANKINTAOHJELMA 1 (6) HANKINTAOHJELMA 1 (6) NOSTOKORIAUTON KÄYTTÖPALVELU 2013-2014 P A L V E L U N H A N K I N T A O H J E L M A 1. YLEISET TIEDOT 1.1 Hankintayksikkö 1.2 Hankinnan kohde 1.3 Hankintamenettely Espoon kaupunki,

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (10) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

VANHA-ESPOON PUHTAANAPITOURAKKA 2013-2014 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 1(16) 09.11.2012 URAKKA-AIKA 1.1.2013-30.9.2014

VANHA-ESPOON PUHTAANAPITOURAKKA 2013-2014 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 1(16) 09.11.2012 URAKKA-AIKA 1.1.2013-30.9.2014 URAKKAOHJELMA 1(16) 09.11.2012 VANHA-ESPOON PUHTAANAPITOURAKKA 2013-2014 URAKKAOHJELMA URAKKA-AIKA 1.1.2013-30.9.2014 ESPOON KAUPUNKI ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA-LIIKELAITOS KATUYLLÄPITO URAKKAOHJELMA 1(16)

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT TOUKOVUORI 2012 KATU OSASTO URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Rakennuskohde 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

Turun Kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Infrapalvelut

Turun Kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Infrapalvelut SOPIMUSLUONNOS 1 (9) Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 Ylläpidon alueurakka Itä-Turku, 1.6.2016 alkaen Urakkasopimus X pääurakka sivu-urakka aliurakka muu urakka

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

SOPIMUS JA URAKKAOHJELMA KATUJEN JA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLIEN, (A1, A2, B1, B2 JA/TAI C) ALUEURAKASTA

SOPIMUS JA URAKKAOHJELMA KATUJEN JA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLIEN, (A1, A2, B1, B2 JA/TAI C) ALUEURAKASTA 1(9) SOPIMUS JA URAKKAOHJELMA KATUJEN JA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLIEN, (A1, A2, B1, B2 JA/TAI C) ALUEURAKASTA 1. Sopijaosapuolet ja yhteyshenkilöt 1.1. Tilaaja Laihian kunta/tekninen lautakunta (jäljempänä

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA TALVIHOIDON HANKINTA TALVIKAUSILLE 2017/18, 2018/19 JA 2019/20 + OPTIOKAUDELLE 2020/21. Urakkaohjelma 1 (10)

URAKKAOHJELMA TALVIHOIDON HANKINTA TALVIKAUSILLE 2017/18, 2018/19 JA 2019/20 + OPTIOKAUDELLE 2020/21. Urakkaohjelma 1 (10) Urakkaohjelma 1 (10) URAKKAOHJELMA TALVIHOIDON HANKINTA TALVIKAUSILLE 2017/18, 2018/19 JA 2019/20 + OPTIOKAUDELLE 2020/21 Urakkaohjelma 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA HANKINNASTA... 3 1.1. Tilaaja...

Lisätiedot

Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA

Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA Tarjouspyyntö KINNULAN KUNTA 07.08.2015 Tekninen toimi TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA 1 Yleistä Kinnulan kunta pyytää

Lisätiedot

Ylläpidon alueurakka Länsi-Turku, alkaen

Ylläpidon alueurakka Länsi-Turku, alkaen SOPIMUSLUONNOS 1 (1) Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 Ylläpidon alueurakka Länsi-Turku, 1.6.2017 alkaen Urakkasopimus pääurakka sivu-urakka aliurakka muu urakka

Lisätiedot

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA 12.7.2016 HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 5 1.1 Rakennuttaja 5 1.2 Tilaaja 5 1.3 Rakennuskohde

Lisätiedot

PUITESOPIMUS - puitejärjestely

PUITESOPIMUS - puitejärjestely PUITESOPIMUS, LUONNOS 1(9) PUITESOPIMUS - puitejärjestely Hanke Viite Asianumero 1756/02.08.00/2012 Puitesopimus Työkohdekohtainen tilaus Urakkakohde Tähän puitesopimukseen sopijaosapuolet ovat kirjanneet

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka.

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka. HARJAVALLAN KAUPUNKI Tekniset palvelut Keskustie 5b Päiväys Dnro 29200 HARJAVALTA 8.7.2013 URAKKAOHJELMA MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILLAN RAKENTAMINEN 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Osoite: Harjavallan

Lisätiedot

AURAN KUNTA Kaavateiden ja piha-alueiden talvikunnossapito

AURAN KUNTA Kaavateiden ja piha-alueiden talvikunnossapito Tarjouspyyntö 1 (5) 8.9.2017 AURAN KUNTA Kaavateiden ja piha-alueiden talvikunnossapito 2017 2019 Tarjouspyyntö 1 Yleistä 2 Hankinnan kuvaus Auran kunta pyytää tarjoustanne kaavateiden ja piha-alueiden

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEIDEN HOITO OULUNSALON ALUEURAKKA

KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEIDEN HOITO OULUNSALON ALUEURAKKA LIITE 1 KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEIDEN HOITO OULUNSALON ALUEURAKKA 09.04.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISET TIEDOT... 4 1.1 Tilaaja.... 4 1.2 Urakan kohteet... 4 1.3 Urakan laajuus... 4 1.4 Urakka-alueen erityispiirteitä...

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS YLEISÖKÄYMÄLÖIDEN HANKINTA

SOPIMUSLUONNOS YLEISÖKÄYMÄLÖIDEN HANKINTA HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS 1(8) SOPIMUSLUONNOS YLEISÖKÄYMÄLÖIDEN HANKINTA HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS 2(8) 1. Sopijapuolet... 3 2. Sopimuksen kohde... 3 3. Sopimuksen mukaiset käymälät...

Lisätiedot

Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka

Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka PUITESOPIMUS, LUONNOS 1(9) PUITESOPIMUS - puitejärjestely Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka 2013-2015 Viite Asianumero Puitesopimus Työkohdekohtainen tilaus Urakkakohde Tähän puitesopimukseen sopijaosapuolet

Lisätiedot

KATU- JA VIHERALUEIDEN YLLÄPITOTYÖT ALUEURAKKASOPIMUSLUONNOS 2017

KATU- JA VIHERALUEIDEN YLLÄPITOTYÖT ALUEURAKKASOPIMUSLUONNOS 2017 KATU- JA VIHERALUEIDEN YLLÄPITOTYÖT ALUEURAKKASOPIMUSLUONNOS 2017 Keskustan, Leinolan, Kissanmaan, Hervannan, Vuoreksen, Nekalan ja Lielahden ylläpidon alueurakat 2(17) ALUEURAKKASOPIMUS TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

PERHON KUNNAN TALOYHTIÖIDEN PIHOJEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 URAKKAOHJELMA. Laatija: Pasi Rannila

PERHON KUNNAN TALOYHTIÖIDEN PIHOJEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 URAKKAOHJELMA. Laatija: Pasi Rannila PERHON KUNNAN TALOYHTIÖIDEN PIHOJEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 URAKKAOHJELMA Laatija: Pasi Rannila SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA HANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Tilaajan edustajat... 4 1.3 Talvihoitourakan

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA ASEMAN SEUDUN ALUEURAKKA LAATINUT: Seppo Jokinen

URAKKAOHJELMA ASEMAN SEUDUN ALUEURAKKA LAATINUT: Seppo Jokinen URAKKAOHJELMA ASEMAN SEUDUN ALUEURAKKA LAATINUT: Seppo Jokinen 2(14) URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA HANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Alueurakan kohde... 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA Asianumero 834/22.08.00/2013 POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA 2013-2018/20 URAKKAOHJELMA 2(23) SISÄLLYSLUETTELO 1. RAKENNUTTAJA JA TILAAJA... 4 1.1 RAKENNUTTAJA... 4 1.2 TILAAJA... 4 1.2.1 Tilaajan edustaja...

Lisätiedot

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 0 SONKAJÄRVEN KUNTA Tekninen toimi Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

Lisätiedot

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi URAKKAOHJELMA Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen Urakkaohjelma 2 RAKENNUSHANKE Rakennushanke käsittää As Oy Rovaniemen Tuohitie 4. Salaoja-

Lisätiedot

Luonnonhoito ja kaupunginpuutarhan palvelut Ylläpitosopimus

Luonnonhoito ja kaupunginpuutarhan palvelut Ylläpitosopimus 16.1.2015 2(9) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 2 TILAAJA JA PALVELUN TUOTTAJA... 4 2.1 Tilaaja... 4 2.2 Tuottaja... 4 3 SOPIMUKSEEN LIITTYVÄT ASIAT... 4 3.1 Sopimusasiakirjat... 4 3.2 Määrälaskenta...

Lisätiedot

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT 7.1.2016 KASELY/21/2016 Tilaaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Palvelu Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 2 (8)

Lisätiedot

Keskustien perusparannus. Puumala, Kirkonkylä PUUMALA. Tilaajan edustajat Sopimusasioissa Työsuoritukseen liittyvissä asioissa

Keskustien perusparannus. Puumala, Kirkonkylä PUUMALA. Tilaajan edustajat Sopimusasioissa Työsuoritukseen liittyvissä asioissa Kunnanhallitus 14.8.2017 142 liite nro 1 URAKKASOPIMUS 8.8.2017 1(6) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH

Lisätiedot

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA Vaalan kunta Tekniset palvelut Vaalantie 14 91700 VAALA Tarjouspyyntö Vaalan Palvelutalosäätiön, Vaalan Vanhustentaloyhdistys ry:n, Kiinteistö Oy Vaalahakan, As Oy Vaalan Uitonkartanon ja Kiinteistö Oy

Lisätiedot

Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa

Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa 1.9.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOPIMUSASIAKIRJAT... 2 1.1 Ehtojen tulkinta... 2 1.2 Tarjous... 2 1.3 Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys... 2 2. MYYJÄN

Lisätiedot

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa Sopimus lastensuojelulain mukaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta. 1. Sopijapuolet Tilaaja PL 85 45101 Kouvola Y-tunnus 0161075-9 Yhteyshenkilö Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen PL 85 45101 Kouvola

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010

Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010 Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010 PYHÄN FIS-RINNE Pelkosenniemen kunta pyytää tarjoustanne Pyhän FIS-rinne -urakasta kaikkine

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015 HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) SOPIMUSLUONNOS, ERIKOISIKKUNOIDEN PESUPALVELU 1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupungin opetusvirasto, PL 3000, 00099 Helsingin kaupunki jäljempänä Tilaaja

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO URAKKAOHJELMA ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO Tilaaja Espoon Asunnot Oy Upseerinkatu 3 B 02600 Espoo Espoon Asunnot

Lisätiedot

Heinäveden kunta pyytää urakkatarjouksia kunnan kaavateiden, kevyenliikenteen väylien ja kirkonkylän kunnan kiinteistöjen talviaurauksesta.

Heinäveden kunta pyytää urakkatarjouksia kunnan kaavateiden, kevyenliikenteen väylien ja kirkonkylän kunnan kiinteistöjen talviaurauksesta. TARJOUSPYYNTÖ Heinäveden kunta pyytää urakkatarjouksia kunnan kaavateiden, kevyenliikenteen väylien ja kirkonkylän kunnan kiinteistöjen talviaurauksesta. Auraussopimus on kolmivuotinen ja tehdään ajalle

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS TARJOUSPYYNTÖ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS TARJOUSPYYNTÖ MÄNTTÄVILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS MÄNTTÄVILPPULAN KAUPUNKI Päivämäärä 20.3.2017 Työn nimi Päällystysurakka 2017 Tarjouspyynnön kohde MänttäVilppulan kaupunki pyytää teiltä katujen ja muiden

Lisätiedot

RAKENNUSURAKKASOPIMUS

RAKENNUSURAKKASOPIMUS Kiinteistö Oy Mallisoppari 00100 HELSINKI RAKENNUSURAKKASOPIMUS Hanke Rakennuskohde Urakan kohteena on Vuokra Oy:n omistaman Kiinteistö Oy Mallisopparin (, 00100 Helsinki) pihan kunnostustyöt. Kiinteistö

Lisätiedot

Oulaisten kaupungin Tekninen keskus pyytää tarjoustanne kaupungin piha-alueiden auraamisesta (liite 2).

Oulaisten kaupungin Tekninen keskus pyytää tarjoustanne kaupungin piha-alueiden auraamisesta (liite 2). TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEIDEN AURAUS Oulaisten kaupungin pyytää tarjoustanne kaupungin piha-alueiden auraamisesta (liite 2). Tarjoushintaan ( /h) on sisällytettävä kaikki työhön liittyvät kone-

Lisätiedot

KATUYLLÄPIDON KUNNOSTUSTYÖURAKKA 2012-2013 URAKKAOHJELMA

KATUYLLÄPIDON KUNNOSTUSTYÖURAKKA 2012-2013 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 1(16) 12.4.2012 KATUYLLÄPIDON KUNNOSTUSTYÖURAKKA 2012 - URAKKAOHJELMA URAKKA-AIKA 1.5.2012-30.4. & OPTIO 1.5. - 30.4.2014 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS ESPOON KAUPUNKI KATUYLLÄPITO

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11)

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11) RT 80260 toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde Urakkasopimus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Tekninen lautakunta 22.9.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAAVATEIDEN TALVIKUNNOSSAPITO 2016 2017

TARJOUSPYYNTÖ Tekninen lautakunta 22.9.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAAVATEIDEN TALVIKUNNOSSAPITO 2016 2017 TARJOUSPYYNTÖ Tekninen lautakunta 22.9.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAAVATEIDEN TALVIKUNNOSSAPITO 2016 2017 Kärkölän kunta pyytää tarjouksia kaavateiden aurauksesta ja hiekoituksesta. Sopimuskausi on kaksi (2) talvikautta.

Lisätiedot

Isokuusi 1. alueen rakennusurakka 2014-2015, Vuores Tampere

Isokuusi 1. alueen rakennusurakka 2014-2015, Vuores Tampere 1.9.2014 1 (5) Isokuusi 1. alueen rakennusurakka 2014-2015, Vuores Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / yhteistyössä Tampereen Vesi liikelaitoksen, Tampereen Sähköverkko Oy:n ja Pirkan

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta.

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta. INARIN KUNTA Inarin kunta, tekninen osasto Piiskuntie 2 99800 IVALO URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sairaalantien kevyenliikenteenväylän parantaminen. Inarin kunta pyytää Teiltä urakkatarjoustanne oheisten urakka-asiakirjojen

Lisätiedot

Kalaasin alueen kunnallistekniikka

Kalaasin alueen kunnallistekniikka Mäntsälän Kunta Mäntsälän Vesi Kalaasin alueen kunnallistekniikka Urakkaohjelma 2.7.2010 Tarkistanut Kirjoittanut Pekka Savolainen Asko Määttänen Mäntsälän kunta Heikinkuja 4 FI-04600 MÄNTSÄLÄ Finland

Lisätiedot

Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Liite 1 Urakkaohjelma Sivu 1/8

Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Liite 1 Urakkaohjelma Sivu 1/8 Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Liite 1 Urakkaohjelma Sivu 1/8 KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ URAKKAOHJELMA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Tilaaja: Jalasjärven kunta Tekniset palvelut Kirkkotie

Lisätiedot

SIUNTION KUNNAN NELJÄN (4) KUNNOSSAPITOALUEEN KATUJEN, JALKAKÄYTÄVIEN JA PIHA-ALUEIDEN YMPÄRIVUOTISTEN ALUEURAKOIDEN URAKKAOHJELMA

SIUNTION KUNNAN NELJÄN (4) KUNNOSSAPITOALUEEN KATUJEN, JALKAKÄYTÄVIEN JA PIHA-ALUEIDEN YMPÄRIVUOTISTEN ALUEURAKOIDEN URAKKAOHJELMA SIUNTION KUNNAN NELJÄN (4) KUNNOSSAPITOALUEEN KATUJEN, JALKAKÄYTÄVIEN JA PIHA-ALUEIDEN YMPÄRIVUOTISTEN ALUEURAKOIDEN 1 YLEISET TIEDOT 1.1 Tilaaja Siuntion kunta tekninen toimisto Suitia 51 B 02570 Siuntio

Lisätiedot

Liite 5. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka alueella

Liite 5. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka alueella Liite 5 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka alueella 2016-2018 URAKKAOHJELMA 9.8.2016 2(13) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA HANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Urakan kohteet... 4 1.3

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNNANHALLITUS Kermanrannantie HEINÄVESI AURAUSURAKKATARJOUSPYYNTÖ ALUEET. Kiinteistöt kartan 2 mukaisesti

HEINÄVEDEN KUNNANHALLITUS Kermanrannantie HEINÄVESI AURAUSURAKKATARJOUSPYYNTÖ ALUEET. Kiinteistöt kartan 2 mukaisesti HEINÄVEDEN KUNNANHALLITUS Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI AURAUSURAKKATARJOUSPYYNTÖ 2017-2020 1. ALUEET Kaavatiet kartan 1 mukaisesti Kiinteistöt kartan 2 mukaisesti Lumen poisto ajettavaan kuntoon ennen

Lisätiedot

METSURIPALVELUT

METSURIPALVELUT HANKINTASOPIMUS 1 (5) METSURIPALVELUT 2014-2015 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja: Espoon kaupunki / Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 6400 Teirinsyrjä 4 02070 ESPOON KAUPUNKI Yhteyshlö etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Siuntion kunta / Tekninen toiisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Störsvikintien Mt 11240, kevyen liikenteen väylän rakentainen välillä Kantatie 51 Saunanieentie, Siuntio URAKKAOHJELMA I SISÄLLYSLUETTELO: 1.TIETOJA

Lisätiedot

SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA

SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (9) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja... 4 1.2 Tilaaja... 4 1.3 Rakennuskohde... 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

Parikkalan kunta Tekninen toimi Harjukuja Parikkala puh KATUJEN KUNNOSSAPITO LUOKITUS Talvihoito

Parikkalan kunta Tekninen toimi Harjukuja Parikkala puh KATUJEN KUNNOSSAPITO LUOKITUS Talvihoito Talvihoito 1 Katujen ja kevyenliikenteen väylien kunnossapitoluokitus Talvikunnossapito 1.0 Yleistä Parikkalan kunnan kadut on jaettu kolmeen eri kunnossapitoluokkaan. Kunnossapitoluokituksen avulla määritetään

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ URAKKAOHJELMA

HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ URAKKAOHJELMA HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Tilaaja 4 1.3 Rakennuskohde

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN JA ERITYISESTI MONNIN KIINTEISTÖJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN HOIDOSTA

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN JA ERITYISESTI MONNIN KIINTEISTÖJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN HOIDOSTA 10.10.2010 Sivu 1/5 Tilaaja: Keskustie 2-4 12100 Oitti Hanke: Monnin kiinteistöjen ja alueiden hoito TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN JA ERITYISESTI MONNIN KIINTEISTÖJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN HOIDOSTA Kohdetiedot

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TEIDEN JA ALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPIDOSTA

TARJOUSPYYNTÖ TEIDEN JA ALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPIDOSTA 1 (5) Tekninen osasto 06.08.2015 TARJOUSPYYNTÖ TEIDEN JA ALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPIDOSTA pyytää tarjoustanne kunnan kaavateiden, kevyenliikenteen väylien, yleisten alueiden ja liikenteellisesti merkittävien

Lisätiedot

Loimaan kaupunki Kauppa/ankalu 3 Puh. 0276 11 0 www. /oimaa.fi 9, 32201 LO/MM 32200 Loimaa Fax. 02 764 1141 elunimi. sukunimi@/oimaa.

Loimaan kaupunki Kauppa/ankalu 3 Puh. 0276 11 0 www. /oimaa.fi 9, 32201 LO/MM 32200 Loimaa Fax. 02 764 1141 elunimi. sukunimi@/oimaa. Loimaa;; PL /yvijlla tulevolsuudesto Loimaan kaupunki Kauppa/ankalu 3 Puh. 0276 11 0 www. /oimaa.fi 9, 32201 LO/MM 32200 Loimaa Fax. 02 764 1141 elunimi. sukunimi@/oimaa.fi TARJOUSPYVNTÖ 8.6.2015 Katu-

Lisätiedot

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA Liite 6 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella 2016 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.8.2016 2/7 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö 1(5) TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyöstä. Työssä on noudatettava

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 11.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä 1.1.2016 31.12.2017. Kohde

Lisätiedot

JUUAN KUNTA

JUUAN KUNTA Tekninen palvelualue Kuntatekniikan päällikkö Seppo Portimo TARJOUSPYYNTÖ/AURAUS JA LIUKKAUDEN TORJUNTA Juuan kunnan tekninen palvelualue pyytää tarjouksia (alv 0 %) ajalle syksy 2014 kevät 2017 Aurausalueen

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Tekninen osasto /Kunnallistekniikka PIR/344/0401/2016 PIRKKALAN KUNTA

Pirkkalan kunta Tekninen osasto /Kunnallistekniikka PIR/344/0401/2016 PIRKKALAN KUNTA Tekninen osasto /Kunnallistekniikka Dnro PIR/344/0401/2016 PIRKKALAN KUNTA KATUJEN JA KIINTEISTÖALUEIDEN TALVIHOITO- TYÖT TALVIKAUDELLE 2017/18 SEKÄ OPTIOKAUSIL- LE 18/19 JA 19/20 9.4.2017 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Yleisten alueiden ylläpito 2014 PALVELUSOPIMUS

Yleisten alueiden ylläpito 2014 PALVELUSOPIMUS PALVELUSOPIMUS 25.2.2014 sivu 2 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 2 TILAAJA JA PALVELUN TUOTTAJA... 3 2.1 Tilaaja... 3 2.2 Tuottaja... 3 3 SOPIMUKSEEN LIITTYVÄT ASIAT... 3 3.1 Sopimusasiakirjat... 3

Lisätiedot

LVIA-URAKKA URAKKASOPIMUSLUONNOS. (Jakeluosoite) OULUN KAUPUNKI. XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: ja

LVIA-URAKKA URAKKASOPIMUSLUONNOS. (Jakeluosoite) OULUN KAUPUNKI. XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: ja XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: 601252 ja 601253 Tilaaja: Liikelaitos Oulun Tilakeskus PL 30 90015 OULUN KAUPUNKI Urakoitsija: (Urakoitsijayritys) (Jakeluosoite) Hanke: Monitilatoimistomuutokset 2015-16

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNISTEN TÖIDEN SUORITTAMINEN AIKAVELOITUSPERIAATTEELLA

SÄHKÖTEKNISTEN TÖIDEN SUORITTAMINEN AIKAVELOITUSPERIAATTEELLA SÄHKÖTEKNISTEN TÖIDEN SUORITTAMINEN AIKAVELOITUSPERIAATTEELLA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa sähkötöiden suorittamisesta sekä tilaajan tai urakoitsijan

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Liite 3 Kuntatekniikka TIEMERKINTÄTYÖT MASSALLA/MAALILLA VUONNA 2017

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Liite 3 Kuntatekniikka TIEMERKINTÄTYÖT MASSALLA/MAALILLA VUONNA 2017 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Liite 3 Kuntatekniikka 17.3.2017 TIEMERKINTÄTYÖT MASSALLA/MAALILLA VUONNA 2017 URAKKAOHJELMA KAUNIAISTEN KAUPUNKI Urakkaohjelma 2(11) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Laihian kunta URAKKAOHJELMAN 1.7.2014 1(6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KATUJEN- JA KEVYENLIIKENTEENVÄYLIEN TALVI- JA KESÄHOITO Kokonaishintaurakka SISÄLLYSLUETTELO Laihian kunta URAKKAOHJELMAN 1.7.2014 2(6)

Lisätiedot

Tarjoushinta annetaan kokonaishintana arvonlisävero eriteltynä.

Tarjoushinta annetaan kokonaishintana arvonlisävero eriteltynä. URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sähköurakka Tarjouspyyntö Pyydämme urakkatarjoustanne tässä tarjouspyynnössä esitetystä hankkeesta. Tarjous pyydetään erittelemään alla mainitulla tavalla. Tarjoukseen on liitettävä

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA LEPPÄVEDEN PÄIVÄKOTI 1(7)

LAUKAAN KUNTA LEPPÄVEDEN PÄIVÄKOTI 1(7) LAUKAAN KUNTA LEPPÄVEDEN PÄIVÄKOTI 1(7) Tekninen osasto RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA Tilapalvelu 30.1.2015 TARJOUSPYYNTÖ Laukaan kunnan teknisen osaston tilapalvelu pyytää tarjoustanne Tiituspohjan koulun

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA. Päiväys 20.5.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA. Päiväys 20.5. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA Päiväys 20.5.2010 P.M. URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA... 1

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta.

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta. INARIN KUNTA URAKKATARJOUSPYYNTÖ Inarin kunta, tekninen osasto Piiskuntie 2 99800 IVALO Puh: 016-687111 Fax: 016-662 628 24.1.2018 Ivalon tulvasuojelu, tulvapenkereiden korotus (tulvapenger 2 ja 5) Inarin

Lisätiedot

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 1 (16) SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

31.03.2015 VIHTAVUOREN KOULU, A-SIIPI Koulutie 2, 41330 VIHTAVUORI Rakennusurakka = Pääurakka ASIAKIRJALUETTELO Urakkatarjouspyynnön liitteet Urakkasopimuksen liitteet Urakkatarjouslomake pvm. Urakkaohjelma

Lisätiedot

KULJETUS- JA TYÖKONETARJOUSPYYNTÖ vuoden optio (2 + 1 v)

KULJETUS- JA TYÖKONETARJOUSPYYNTÖ vuoden optio (2 + 1 v) Tekniset palvelut Tarjouspyyntö 35/2017 Sivu 1/4 Heikinkuja 4 27.6.2017 Tarjoajille TARJOUSPYYNTÖ 35/2017 KULJETUS- JA TYÖKONETARJOUSPYYNTÖ 2017 2019 + 1 vuoden optio (2 + 1 v) Asia Mäntsälän kunnan tekniset

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA s. 1/12 Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA TEKNLTK 536/2011 5.10.2011 s. 2/12 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

Lisätiedot