SOPIMUS xxx KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOPIMUS xxx KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA"

Transkriptio

1 SOPIMUS xxx KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA 1/1 1. Sopijaosapuolet ja yhteyshenkilöt Lohjan kaupunki tekninen toimi (jäljempänä "Tilaaja" tai "Kunta") Y-tunnus: X Oy (jäljempänä "Urakoitsija" tai "Palveluntuottaja") Y--tunnus xxxxxxx-z Molemmat jäljempänä myös "Sopijaosapuoli" tai "Osapuolet" Sopijaosapuolet ilmoittavat yhteyshenkilönsä tiedot toisilleen ennen sopimuksen allekirjoittamista ja ilmoittavat mahdollisista henkilömuutoksista sopimuskauden aikana välittömästi sellaisen tapahduttua. Samalla sovitaan käytettävästä yhteydenpitotavasta (puhelin, sähköposti, muu). 2. Sopimuksen toteuttamisessa ja sen tulkinnassa sovellettavat asiakirjat ja niiden tulkintajärjestys Sopimus muodostuu tästä sopimuksesta, urakkaohjelmasta, turvallisuusasiakirjasta, tarjouspyynnön sisällöstä ja urakoitsijan tarjouksesta. Sopimus on näiden kaikkien asiakirjojen muodostama kokonaisuus. Sopimuksen tulkinnassa noudatetaan toinen toistaan täydentävien asiakirjojen osalta seuraavaa tulkintajärjestystä: 1. Tämä sopimus 2. Tarjouspyyntö ja sen muut liitteet (Liitteet) 3. Tarjoajan tarjous 3. Sopimuksen kohde ja tarkoitus Sopimuksen kohteena on Sammatin alueiden alueurakka (katualueiden talvi- ja kesähoitotyöt ja kiinteistöjen pihojen talvihoitotyöt) tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä tavalla ja sen mukaisin ehdoin). Alueurakan kohteena olevat työt on esitetty ja rajattu työaluekartoissa ja tarjouspyyntöasiakirjoissa. Alueurakoitsijaksi valittu sitoutuu hoitamaan edellä mainittujen sopimusasiakirjakokonaisuuden määrittelemät työt sopimusasiakirjoissa mainitussa laajuudessa, vaaditun laatutason ja sopimusasiakirjojen mukaisesti Lohja - Lojo Karstuvägen 4,08100 Lojo Fax

2 Urakoitsijan on sijoitettava vähintään yksi koneyksikkö kaupungin osaa varten. Urakotisijalla tulee olla käytettävissään lisä konekapasiteettia, jos hän ei suoriudu työstä sovituissa määräajoissa tai olosuhteet ovat hankalia, että toimenpide aika venyy kohtuuttomasti. 4. Sopimuskausi Sopimusaika on kolme vuotta /13 Töiden aloitus Sopimuksen mukaiset työt aloitetaan klo Työt aloitetaan tutustumalla alueisiin ja tehtäviin ilman eri korvausta ennen sopimuksen mukaisten töiden aloittamista. Sopimuksen päättäminen Sopimusaika päättyy klo ilman erillistä irtisanomista. Sopimuksen päättyessä palveluntuottaja luovuttaa kohteiden asiakirjat sekä hoitaa tiedon siirtämiseen liittyvät asiat. Luovutuskatselmus pidetään kaksi (2) viikkoa ennen sopimuksen päättymistä ja siinä tarkastetaan sopimuksen piiriin kuuluvien alueiden kunto ja luovutettava aineisto. Katselmuksesta tehdään muistio. Viimeisen sopimuskuukauden maksu maksetaan, kun luovutuskatselmus on pidetty ja siinä mahdollisesti todetut puutteet on korjattu ja sopimusaika on päättynyt. Luovutus ja luovutukseen liittyvät tehtävät järjestetään yhdessä seuraavan palveluntuottajan kanssa. 5. Asiakirjojen julkisuus, salassapito ja tietojen luovutus Palveluntuottaja vastaa siitä, että palvelua annettaessa ja toiminnassaan muutenkin noudatetaan voimassa olevia asiakirjojen julkisuudesta, salassapidosta, vaitiolovelvollisuudesta, tietosuojasta ja salassa pidettävien asiakirjojen luovuttamisesta annettuja lainsäädäntöä ja muita säännöksiä. Toiminnassa syntyneisiin asiakirjoihin, niiden tietoihin, säilytykseen, luovutukseen ja hävittämiseen sovelletaan lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta, henkilötietolakia ja muita henkilötietojen käsittelyä koskevia säännöksiä sekä tilaajan antamia ohjeita. Sopimusosapuolet sitoutuvat antamaan toisilleen tiedot sopimuksen tehtävä-alueeseen liittyvästä toiminnasta, muutoksista ja kehittämissuunnitelmista. Nämä määräykset ovat voimassa myös sopimuksen päättymisen jälkeen.

3 3/13 6. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS Urakkamuoto Urakka on kokonaisurakka Maksuperuste Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvä kokonaishinta. Erikseen määriteltyjen työsuoritusten osalta (kohta ) maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvät yksikköhinnat (erillisen työtilauksen perusteella suoritettavat tehtävät). Määrät tarkistetaan työsuoritusten yhteydessä ja urakkahintaa muutetaan todettujen määrien ja niihin liittyvien yksikköhintojen perusteella. 6.3 Urakkasuhteet Urakoitsija voi teettää osan töistä tilaajan hyväksymillä aliurakoitsijoilla. Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle aliurakoitsijoidensa tilaavavastuulain mukaiset selvitykset ja todistukset tapaturmavakuutuksen ottamisesta. Tilaaja ei salli alihankintojen ketjuttamista. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, joka ei ole ennen töihin ryhtymistä toimittanut vaadittuja selvityksiä tai on alihankkijan alihankkija. 7. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt - yleistä Urakka käsittää tarjouspyyntöasiakirjoihin (liitteineen) merkittyjen katujen ajoratojen, jalkakäytävien, yhdistettyjen jalankulku- ja pyöräteiden, katuviheralueiden, pysäköintialueiden, torien ja luettelossa olevien kiinteistöjen piha- ja pysäköintialueiden kunnossapitotyöt. Urakoitsija on velvollinen suorittamaan urakka-alueella yksikköhintaluettelossa mainittuja lisä- ja muutostöitä tarjouksessa mainituilla yksikköhinnoilla. Myös nämä työt edellytetään tehdyiksi tehtäväkorteissa selostetuilla tavoilla. Urakoitsija on velvollinen tarvittaessa suorittamaan urakka-alueella myös yksikköhintaluettelossa mainitsemattomia lisä- ja muutostöitä. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden supistaa urakan laajuutta tai tehdä työn tai jokin sen osa itse tai tilata työn muilta toimijoilta. Urakkaan kuuluvat työt on jaoteltu katualueiden talvi- ja kesähoitoa, sekä talvihoitoa koskeviin tehtäviin. Urakkaan kuuluu kiinteistöjen osalta vain talvityöt.

4 4/13 Urakoitsija on velvollinen tarjouksessaan ottamaan huomioon urakka-alueilla ja lähietäisyydellä käynnissä olevat rakennustyöt sekä muut hoitotyöt ja niiden vaikutukset tähän urakkaan Kokonaishintaan sisällytettävät tehtävät, Liite 1 Tehtäväluettelo perustuu Suomen Kuntaliiton julkaisuun "Alueurakointi, yleinen tehtäväluettelo 2003". Tehtäväluettelon em. julkaisun mukaisista tehtävänimikkeistä. Edellä lueteltujen talvihoitoon liittyvien tehtävien suorittaminen edellyttää järjestelmää, jonka avulla tilaaja tarvittaessa saa kaikkina vuorokauden aikoina yhteyden urakoitsijan nimettyyn edustajaan. Järjestelmä on voimassa välisenä aikana. Muuna urakka-aikana urakoitsijan tulee olla tavoitettavissa työpäivinä klo Urakoitsijan tulee viipymättä ilmoittaa tilaajan nimeämälle edustajalle urakka-alueella havaitsemansa katu- ja muutvauriot sekä liikennettä vaarantavat tai haittaavat puutteet (yleinen ilmoitusvelvollisuus varsinaisten kunnontarkistusten lisäksi). Ilmoitusvelvollisuuden tulee sisältyä kaikkiin tehtäviin niiden maksuperusteesta riippumatta. Sellaisista havaitsemistaan puutteista ja vioista, jotka voivat vaarantaa liikenteen tai aiheuttaa vaaraa tai haittaa. Urakoitsijan on ryhdyttävä välittömiin tarvittaviin varoittamis- ja/tai korjaustoimenpiteisiin. Mikäli toimenpiteet eivät kuulu tämän urakan tehtäviin, on urakoitsijan kuitenkin pyrittävä estämään välitön vahingon syntyminen ja ilmoitettava asiasta ensitilassa tilaajan edustajalle. Viranomaisten (poliisi, pelastuslaitos) määräyksestä tulevissa tehtävissä urakoitsijan on ryhdyttävä välittömiin tarvittaviin varoittamis- ja/tai korjaustoimenpiteisiin. Näistä tehtävistä urakoitsijan on ilmoitettava ensitilassa tilaajan edustajalle mahdollisimman tarkoituksenmukaisten jatkotoimenpiteiden sopimiseksi. Urakoitsijan odotetaan oleva aktiivinen tilaajan omaisuuden arvon säilyttämisen, ympäristön viihtyisyyden ja turvallisuuden suhteen. Käytännössä se on työn yhteydessä havaittujen teknisten, esteettisten, toiminnallisten tai turvallisuutta vaarantavien puutteiden kirjaamista ja poistamista. Mikäli urakoitsija ei puutteiden vähäisyyden vuoksi voi korjata niitä oma-aloitteisesti heti tilausten sisällä, tuodaan ne työmaakokouskäsittelyyn tarvittaessa lisätilauksia tai tulevien vuosien ohjelmiin sijoittamista varten. Urakkaan kuuluu ensimmäisen hoitokauden (talvi- ja kesäkausi) aikana urakka-alueen läpikäynti tehtävittäin. Kustakin tehtävästä etsitään kehittämistarpeita, jotka voivat koskea mitä tahansa tehtävään liittyvää (laatu, toimenpideaika, sisältö, työmenetelmä, merkitys kokonaisuuden kannalta, kustannukset). Syntyneet ideat ja ehdotukset käydään yhdessä läpi, määritellään mahdolliset jatkotoimenpiteet ja käyttöönotto. Urakan aikana urakoitsijan tekemät vahingot ja niiden korjaaminen esimerkiksi nurmikoille ja reunatuille, roskakoreille, penkeille, kaiteille, valaisinpylväille, sadekatoksille, ym. sisältyvät urakkaan.

5 5/ Kokonaishintaan sisällytettävät muut tehtävät Liukkaudentorjuntamateriaalien kuljetus-, vastaanotto- ja käsittelymaksut tulee sisällyttää urakkahintoihin. Talvikauden töiden suorituksessa syntyneet korjaustyöt tulee tehdä kunkin hoitokauden jälkeen toukokuun loppuun mennessä. Vaaraa aiheuttavien vaurioiden korjaustyöt tulee suorittaa välittömästi. Urakoitsijan tulee varautua ja osallistua häiriötilanteiden ja poikkeusolojen aiheuttamiin toimenpiteisiin. Varautumisella tarkoitetaan, että poikkeavassa häiriötilanteessa tai poikkeusoloissa urakoitsija on tilaajan käytettävissä kulloisenkin tilanteen mukaiseen erikseen sovittavaan tehtävään Yksikköhinnoilla suoritettavat tehtävät Tapauksissa, joissa maksu perustuu annettuun yksikköhintaan (kokonaishintaan kuulumaton tehtävä) työ suoritetaan tilaajan työmääräyksen perusteella. Tilaajan erillisen työmääräyksen perusteella tehtävät työt suoritetaan tehtäväkorttien periaatteiden mukaisesti, jos työmääräystä annettaessa ei muita ohjeita ole annettu. Työmääräyksessä työn ajoitus ja kesto sovitaan tapauskohtaisesti. Epäselvissä ja tulkinnanvaraisissa tapauksissa urakoitsijan tulee ottaa yhteyttä tilaajan edustajaan Suoritusvelvollisuuden laiminlyönti Tilaaja reklamoi urakoitsijaa välittömästi tapahtuneesta laiminlyönnistä, sopimuksen vastaisesta tapahtumasta tai muusta virheestä. Samalla sovitaan, miten virhe korjataan. Tapa, jolla reklamaatio saatetaan urakoitsijan tietoon, sovitaan myöhemmin. Tilaaja vahvistaa tehdyn reklamaation kirjallisesti sähköpostina urakoitsijan ilmoittamaan osoitteeseen. Mikäli urakoitsija annetusta määräyksestä huolimatta laiminlyö tehtävien suorituksen ja ei annetussa määräajassa suorita tehtävää, on tilaajalla oikeus suorittaa tai teettää työt ja periä kustannukset urakoitsijalta kaksinkertaisena

6 Sivuvelvollisuudet 6/ Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet Urakoitsijan tulee hyväksyttää tilaajalla mahdolliset aliurakoitsijat ja toimittaa tilaajalle heitä koskevat tilaajavastuulain mukaiset selvitykset ja todistukset ennen alihankintaa koskevan sopimuksen tekemistä. Aliurakan kestäessä yli 12 kk on urakoitsijan toimitettava tilaajalle ilman eri pyyntöä tilaajavastuulain vaatimat todistukset ja selvitykset. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä. Tilaajavastuulain mukaiset todistukset ja selvitykset ovat: - todistus ennakkoperintärekisteriin merkitsemisestä - todistus työnantajarekisteriin merkitsemisestä mikäli lain mukaan siihen on kuuluttava - todistus arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkitsemisestä - kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä saadut vastaavat tiedot - todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai maksusuunnitelma ja selvitys siitä, että maksusuunnitelmaa on noudatettu - vakuutusyhtiöiden ja työttömyysvakuutusrahaston todistus eläkevakuutusten ottamisesta ja niiden maksamisesta tai maksusuunnitelma ja selvitys siitä, että sitä on noudatettu - selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista Urakoitsijalle kuuluu työmaan hallintaan, toiminnan järjestelyyn ja työmaan huoltoon liittyvien lupien hankkiminen ja ilmoitusten tekeminen, kuten mahdollisesti tarvittavat vuoro-, yö- ja pyhätyöluvat sekä ympäristölainsäädännöstä aiheutuvat ilmoitukset Alueurakan johtovelvollisuudet Tämän alueurakan tehtävien suorittaja on pääurakoitsijan (päätoteuttaja) ominaisuudessa vastuussa urakka-alueella suorittamiensa tehtävien työturvallisuudesta valtioneuvoston päätöksen rakennustyön työturvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 205/2009 mukaisesti. Urakoitsijan tulee ilman eri määräystä huolehtia siitä, että voimassaolevan kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain sekä tässä urakkaohjelmassa ja muissa tarjouspyyntöasiakirjoissa mainitut tehtävät tulevat suoritetuiksi oikea-aikaisesti ja tarpeettomia kustannuksia aiheuttamatta. Urakoitsijan tulee alueiden kunnossapitäjänä itsenäisesti harkiten suorittaa urakkaan kuuluvat tehtävät. Tehtävien suorituksen tulee tapahtua tämän urakkaohjelman ja tehtäväkorttien mukaisesti.

7 7/ Työhön määrääminen Urakoitsija toimii urakka-alueella itsenäisesti, omaan harkintaansa ja annettuihin ohjeisiin perustuen. Tilaajan edustajalla, urakoitsijan laiminlyödessä tehtävien suorituksen, niiden aloittamisen, tehtävän laadun alittuessa vaadittavan tason tai muussa vastaavassa tapauksessa, on oikeus määrätä urakoitsija ryhtymään tämän urakan tarkoittamiin toimenpiteisiin. Tällaisissa tapauksissa edellytetään urakoitsijan ryhtyvän töihin yhden tunnin kuluessa määräyksestä, ellei muuta sovita. 8. TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 8.1. Tilaajan toimesta tehtävät työt Tilaaja suorittaa tarvittaessa kustannuksellaan sadevesikaivojen ja sakkapesien tyhjennykset. Tilaaja vastaa kustannuksellaan katujen valaistuksesta, uudelleen päällystämisestä ja ajorajamerkintöjen tekemisestä Lumen- ja jätteiden vastaanottopaikat Urakoitsija saa läjittää urakka-alueelta keräämäänsä lunta veloituksetta tilaajan osoittamalle paikalle. 9. ALUEURAKASSA NOUDATETTAVAT MUUT ASIAKIRJAT Alueurakan toteutuksessa noudatetaan varsinaisten sopimusasiakirjojen lisäksi seuraavia muita asiakirjoja soveltuvin osin: 10. Tehtäväkohtaiset toimenpideajat Talvihoitotehtävät (auraus, sohjonpoisto, pinnan tasaus, liukkauden torjunta) tulee suorittaa niin, että tehtävä/tehtävät tulee suoritetuiksi aurauksen ja liukkaudentorjunnan osalta seuraavasti: Ajoradat I kplk, jalkakäytävät ja kevyen liikenteen väylät: - Auraus, tarpeen syntymisestä toimenpideaika 4 h (katso TEHTÄVÄKORTTIEN TYÖKOHTAISET TÄYDENNYKSET), kuitenkin siten, että auraus on yöllisen lumisateen jälkeen suoritettu klo 7.00 mennessä. - Liukkauden torjuntaa suoritetaan tarvittaessa. Ajoradat II kplk, jalkakäytävät ja kevyen liikenteen väylät, puistokäytävät: - Auraus, tarpeen syntymisestä toimenpideaika 6 h, (katso TEHTÄVÄKORTTIEN TYÖKOHTAISET TÄYDENNYKSET) - Liukkauden torjuntaa suoritetaan tarvittaessa.

8 8/13 Ajoradat, kunnossapitoluokka III: - Auraus, tarpeen syntymisestä toimenpideaika 10 h, (katso TEHTÄVÄKORTTIEN TYÖKOHTAISET TÄYDENNYKSET) - Liukkauden torjunta suoritetaan tarvittaessa. Hiekoitushiekan poistoon ryhdytään tilaajan kanssa sovittavana ajankohtana. Hiekoitushiekka tulee poistaa kaava-alueilta keräämällä. Hiekoitushiekan poiston kesto saa olla korkeintaan 20 työpäivää Tehtäväkohtaiset välitavoitteet Urakalle ei aseteta välitavoitteita Tehtäväkohtaiset sanktiot Urakoitsijan laiminlyödessä urakkavelvollisuuteen kuuluvan yksittäisen tehtävän suorituksen tai poiketessa tehtävän suoritusohjeista tai laatu jää saavuttamatta tilaaja voi antaa urakoitsijalle kirjallisen huomautuksen tai määrätä sakon seuraavasti: Poikkeama 1.kerta 2.kerta seuraavat puutteellinen työsuoritus huomautus dokumentointi laiminlyöty huomautus tehtävän laiminlyönti huomautus (ei aiheuta vaaraa) tehtävän laiminlyönti sopimuksen purku (varaa aiheuttava) Alihankintojen ketjuttaminen huomautus 2000 urakoitsijan edustajan vaihto Sanktioita tarkastellaan hoitokausittain. Tehtävien toistuvat puutteet ja laiminlyönnit, joista on edellä olevan mukaisesti huomautettu ja/tai sakotettu ovat sopimuksen purkuperuste. Urakoitsijan tulee vähentää saamansa sakko seuraavasta laskustaan. 11. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 11.1 Urakoitsijan vakuudet

9 9/ Työn sopimusajan vakuus Sopimusajan vakuutta ei vaadita Takuuaika ja takuuajan vakuus Takuuaikaa ei ole, eikä takuuajan vakuutta vaadita Tilaajan vakuudet Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta Vakuutukset Urakoitsijalle on oltava voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus (AYSE 2 ), joka kattaa tässä työssä tilaajalle, kolmannelle osapuolelle tai tämän omaisuudelle aiheutuneet vahingot. Vakuutuksia otettaessa tulee erityisesti ottaa huomioon tämän urakan palveluluonne. Urakoitsijalle on oltava voimassa olevat lakisääteiset vakuutukset Vastuu kolmannelle osapuolelle Tapauksissa, joissa kunta saattaa kunnossa- ja puhtaanapitolain tai järjestyslain perusteella tai muuten laillisena tienpitäjänä tai vastaavalla perusteella olla laillisessa korvausvastuussa kolmanteen henkilöön nähden, vahinkotapaukset hoidetaan siten, että kunta hoitaa korvauskäsittelyn oman hallintomenettelynsä mukaisesti. Mikäli vahinko on edellä mainitussa tapauksessa aiheutunut siitä, että urakoitsija on laiminlyönyt sopimusvelvoitteensa, on kunnalla oikeus kohdistaa urakoitsijaan korvausvaade. Oikeus korvausvaateen esittämiseen kunnalla on myös silloin, jos sopimusrikkomuksesta aiheutuu kunnalle muuta vahinkoa. Urakoitsijan on pidettävä luetteloa kaikista vahinkotapauksista ja -päätöksistä. Tilaajalla on oikeus tutustua kaikkiin urakoitsijan suoraan hoitamien vahinkotapausten asiakirjoihin. Kaikista vahinkotapauksista tehtyjen selvitysten tulee sisältää riittävän yksityiskohtaiset ja havainnolliset tiedot tapahtumista ja tehdyistä ylläpitotoimista. 12. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 12.1 Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinta on urakoitsijan tarjouksessa antama arvonlisäveroton kokonaishinta Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko

10 Urakoitsija voi esittää ensimmäisen laskun hoitokaudesta 10.1.mennessä, toisen laskun ja kolmannen mennessä hoitokauden aikana. Laskussa tulee eritellä katualueen ja kiinteistöjen pihojen hoitotyöt. Urakkaan kuulumattomat työt voi laskuttaa heti kun tilaajan edustaja on työsuorituksen hyväksynyt. 10/ Ennakko Ennakkomaksua ei suoriteta Hintasidonnaisuudet Urakkahintaa ei sidota mihinkään indeksiin. Urakan kokonaishintaosuus on kiinteä koko sopimuskauden. Urakkahintaan eivät vaikuta sopimusajan säätilat tai muut olosuhdetekijät Muutos- ja lisätyöt Jos tehtävien yksikkömäärät muuttuvat urakoitsijasta riippumattomista syistä tai syistä, joita urakoitsijalla ei ollut mahdollisuutta ottaa huomioon, noudatetaan veloituksessa ja hyvityksessä sopimukseen liittyvää yksikköhintaluetteloa seuraavasti: - yksikköhintaa ei tarkisteta jos määrä lisääntyy tai vähenee vähemmän kuin 25 % sopimuksessa olevasta määrästä - yksikköhintaa korotetaan 12 % jos määrä vähenee enemmän kuin 25 % mutta ei kuitenkaan yli 50 % - yksikköhintaa alennetaan 12 % jos määrä lisääntyy enemmän kuin 25 % mutta ei kuitenkaan yli 50 % - yksikköhinnan korotusta tai alennusta ei suoriteta jos määrämuutoksen aiheuttama tehtävän kustannusmuutos on vähemmän kuin 1 % kauden/vuoden urakkahinnasta - tehtävän määrän vähetessä tai lisääntyessä enemmän kuin 50 % sopimuksessa olevasta määrästä sopijapuolilla on oikeus vaatia yksikköhinnan perusteltua tarkistusta Urakoitsija on velvollinen suorittamaan urakka-alueella yksikköhintaluettelossa mainittuja lisä- ja muutostöitä tarjouksessa mainituilla yksikköhinnoilla. Mainitut työt edellytetään tehdyiksi tehtävämäärittelyissä selostetuilla tavoilla. Yksikköhintoihin on sisällytettävä kaikki tehtävän edellyttämät kustannukset ja näin tehdyt työt eivät saa aiheuttaa tilaajalle mitään muita kustannuksia erikseen lisättävää arvonlisäveroa lukuun ottamatta. Kaikista muutos- ja lisätöistä ja lisävaatimuksista on sovittava työmaakokouksissa. Tilaaja ei maksa mitään lisälaskuja ilman em. kirjallista sopimusta. Piirustusten ja tehtävämäärittelyjen mitoista poikkeavasti tehdystä työstä aiheutuneesta lisätyöstä tai lisämenekistä ei urakoitsijalla ole oikeutta saada korvausta. Urakkaan mahdollisesti liittyvät hyvitykset puolin ja toisin selvitetään viimeistään ennen urakkasopimuksen viimeisen maksuerän suoritusta.

11 11/13 Tilaajalla on oikeus suorituttaa muutos- ja lisätöitä muulla kuin tämän urakkaohjelman tarkoittamalla urakoitsijalla tai tehdä ne itse neuvoteltuaan ensin urakoitsijan kanssa Laskujen maksuaika ja viivästyskorko Laskujen maksuaika on 30 vrk siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. Jos laskennallinen eräpäivä sattuu viikonloppuun tai pyhäpäivään, siirtyy maksupäivä seuraavalle ensimmäiselle arkipäivälle. Työmääräysten perusteella tehdyt työt laskutetaan allekirjoitettujen työmaapäiväkirjojen perusteella. Tilaajalla on oikeus pidättää laskuista mahdolliset urakoitsijan huolimattomasta työnsuorituksesta aiheutuvat vahingot, arvonalennukset ym. kustannukset. Pidätettävistä eristä neuvotellaan ja sovitaan etukäteen urakoitsijan kanssa. Vastaanottotarkastuksessa ja loppuselvityksessä todetut hyvitykset, arvonalennukset, sopimussakot ja vahingonkorvaukset sekä keskeneräisten töiden ja vahingonkorvausvaatimusten osalta tehtävät pidätykset on tilaajalla oikeus vähentää viimeisestä maksuerästä tai muutoin urakasta maksamatta olevasta määrästä. Urakoitsijalle varataan tilaisuus antaa lausuntonsa pidätyksen perusteista ja määrästä. Viivästyskorko on korkolain mukainen. 13. ORGANISAATIOT 13.1 Tilaajan organisaatio/edustajat Tilaajan edustajana urakoitsijaan nähden toimii tekninen toimi sen kunnallistekniikka ja tilapalvellut. Alueurakkaa koskevissa täsmentävistä yksityiskohdista, joista ei ole määrätty sopimuksessa, on tilaajan puolelta oikeutettu sopimaan kunnallistekniikan päällikkö ja tilapalveluiden päällikkö tai hänen määräämänsä henkilö. Täsmennykset eivät kuitenkaan saa olla sopimuksen vastaisia tai muuttaa sitä merkittävästi Urakoitsijan organisaatio/edustajat Urakoitsija ilmoittaa tilaajalle, keitä henkilöitä urakoitsija ehdottaa alueurakan toimivaltaiseksi urakoitsijan edustajaksi ja vastaavaksi työnjohtajaksi.. Urakoitsijalla tai hänen edustajalla ja vähintään yhdellä työntekijällä on oltava hyvä suomenkielen suullinen ja kirjallinen taito. 14. YHTEISET TOIMITUKSET JA RAPORTOINTI

12 12/ Katselmukset Ennen työn aloittamista pidetään urakka-alueella alkukatselmus, jossa silmämääräisesti tarkastetaan urakka-alueen kunto ja todetaan alueen eri osia koskevat urakkaan kuuluvat, sekä toisaalta tilaajan tai kolmansien osapuolten suoritettavaksi tulevat tehtävät ja niiden yhteensovittaminen. Urakan aikana talvi/kesähoitokauden päättyessä pidetään urakka-alueella katselmus, jossa silmämääräisesti tarkastetaan urakka-alueen kunto ja todetaan mahdolliset urakasta johtuvat poikkeamat alkukatselmukseen tai edelliseen katselmukseen verrattuna. Urakan päättyessä pidetään urakka-alueella loppukatselmus, jossa silmämääräisesti tarkastetaan urakka-alueen kunto ja todetaan mahdolliset urakasta johtuvat poikkeamat alkukatselmukseen verrattuna. Katselmuksissa läsnä ovat molemmat sopijapuolet. Katselmuksista laaditaan pöytäkirja, jonka molemmat osapuolet allekirjoittavat Työmaakokoukset Työmaakokouksia pidetään tarvittaessa (vähintään kaksi kappaletta aloitus ja päätös /kausi). Työmaakokouksen kokoonkutsujasta ja aikatauluista sopijapuolet sopivat myöhemmin. Työmaakokouksissa käsitellään myös kohteeseen ja tehtäviin liittyvät keskeiset turvallisuusasiat (ks. työturvallisuusasiakirja). Urakoitsijan tulee työmaakokouksiin laatia pyydettäessä omavalvontaraportti kokousvälin keskeisistä ja merkittävistä asioista. Omavalvontaraportti on työmaakokouspöytäkirjan liiteasiakirja Työmaapäiväkirja Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa. Mikäli sääolosuhteista tai muusta syystä johtuen ei urakka-alueella ole toimintaa, tulee työmaapäiväkirja silti täyttää säätilahavaintojen osalta. Työmaapäiväkirjaan tulee merkitä: - päivittäiset sää- ja lämpötilahavainnot (vähintään kaksi kertaa päivässä; aamulla ja illalla) - töiden aloitus- ja lopetusajat - tehdyt työt - käytetyt tilaajan materiaalit - laadunvalvontatoimenpiteet - tehdyt tarkastukset - toimineet työryhmät (koneet, autot, henkilöstö) - mahdolliset muut havainnot urakka-alueella - tilaajan reklamaatiot

13 - asiakaspalaute - vahinkotapaukset 13/13 Työmaapäiväkirjasta tulee urakoitsijan työsuoritukset pystyä selvittämään luotettavasti myös jälkeenpäin mahdollisten korvaustapausten käsittelyssä. Työmaapäiväkirjan hyväksyvät urakoitsijan vastuullinen työnjohtaja ja tilaajan paikallisvalvoja Raportointi Urakoitsijan tulee laatia tilaajalle kuukausi- ja/tai viikkoraportit. Raporttien esitystavasta sovitaan erikseen. Kaikki alueurakan/kauden aikana syntynyt päiväkirja, raportti ja muu tarpeellinen laadunvarmistusmateriaali luovutetaan tilaajalle. Aineisto kootaan luovutuskansioksi, joka sisältää yhteenvedon kauden töistä. Kaikki työssä tapahtuvat poikkeamat raportoidaan poikkeamailmoituksella. 15. MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 15.1 Työvoimamääräykset Urakoitsijan tulee antaa työvoimastaan tilaajalle ilmoitus työmaakokouksittain. Ilmoituksen muoto ja sisältö tarkennetaan työn alkaessa. Jos urakoitsijalla on tämän sopimuksen tarkoittamissa tehtävissä työmaalla palveluksessaan ulkomaalainen työntekijä, on urakoitsijan huolehdittava jäljempänä esitettyjen velvollisuuksien täyttymisestä. Ulkomaisella työntekijällä on oltava seuraavat luvat riippuen siitä minkä maalainen hän on: a) Työntekijä on EU/ETA-maan kansalainen; työnteko ei edellytä erillistä oleskelulupaa tai päätöstä, oli kyseessä lähetetty tai Suomeen palkattu työntekijä b) Jos muiden maiden kansalainen työskentelee Suomessa toimivan yrityksen palveluksessa tai lähetettynä työntekijänä, niin tällaisella työntekijällä tulee aina olla oleskelulupa. Urakoitsija on velvollinen osoittamaan, että urakoitsija itse ja tähän sopimukseen liittyvät alihankkijat noudattavat suomalaisen työehtosopimuksen mukaisia määräyksiä. Urakoitsija on velvollinen ottamaan omille työntekijöilleen tapaturmavakuutuksen ja muut lakisääteiset vakuutukset ja huolehtimaan siitä, että alihankkijat toimivat vastaavalla tavalla omien työntekijöidensä kanssa. Urakoitsija on velvollinen noudattamaan ulkomaisiin työntekijöihinsä

14 nähden suomalaista lainsäädäntöä ja huolehtimaan siitä, että myös alihankkijat toimivat vastaavalla tavalla. 14/13 Urakoitsija vastaa siitä, että ulkomaalaiset työntekijät maksavat suomalaisen lainsäädännön edellyttämät verot ja heillä on veronumero, kuten myös suomalaisilla työntekijöillä. Urakoitsijalla on velvollisuus näyttää toteen ulkomaalaista työvoimaa koskevien velvoitteiden täyttyminen. Lähetetyillä työntekijöillä tulee olla työskentelyn alkaessa joko E101 - / A1 -todistus tai sitten tapaturma- ja eläkevakuutus otettuna suomalaisesta yhtiöstä Ilmoitukset verohallinnolle Tilaaja pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa lääninverovirastolle Lohjan kaupungin teknisen toimen kanssa urakkasopimuksen tehneiden urakoitsijoiden nimet ja urakkahinnat ym. yhteystiedot (ly - tunnus, osoite, vastuuhenkilön nimi, urakointilaji, urakan aloittamispäivä ja arvioitu urakan loppupäivä). 16. SOPIMUKSEN PURKAMINEN Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus verojen, sosiaaliturvamaksujen tai lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen maksamisen laiminlyönnin johdosta, ellei laiminlyöntiä voida pitää vähäisenä tai ellei palveluntuottaja ole toimittanut maksunsaajan hyväksymää maksusuunnitelmaa. Sopijapuolilla on oikeus purkaa sopimus, jos toinen sopijapuoli olennaisesti rikkoo sopimusvelvoitteitaan ja sopimuksen jatkamista on sopimusrikkomuksen luonne huomioiden pidettävä toisen sopijapuolen kannalta kohtuuttomana. Kummallakin sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus, jos sopimuksen täyttyminen ylivoimaisen esteen vuoksi tulee mahdottomaksi tai viivästyy oleellisesti. Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin, mikäli toimittajan olosuhteissa on tapahtunut olennainen muutos ja tilaaja osoittaa, ettei olisi tehnyt sopimusta toimittajan kanssa, mikäli kyseinen olosuhteiden muutos olisi ollut tilaajan tiedossa sopimuksentekohetkellä. Tällöin toimittajalla on oikeus saada täysimääräinen maksu sopimuksen päättymishetkeen mennessä toimitetuista tavaroista, mutta ei oikeutta muuhun korvaukseen purkamisen johdosta. Jos toimittaja joutuu konkurssiin, selvitystilaan tai muutoin sellaisiin taloudellisiin vaikeuksiin, että on syytä olettaa sopimusvelvoitteiden täyttymisen vaarantuvan, on tilaajalla oikeus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin kokonaan tai määrätyiltä osin. Sopimuksen purkamisesta on ilmoitettava toiselle sopijapuolelle kirjallisesti ja purkamisilmoituksessa on ilmoitettava purkamisen perusteet. 17. SOPIMUKSEN SIIRTO

15 Tätä sopimusta ei saa siirtää kolmannelle sopijapuolelle ilman toisen sopijapuolen kirjallista suostumusta. 15/ SOPIMUKSEN TÄYDENTÄMINEN JA MUUTTAMINEN Sopimukseen voidaan tarvittaessa tehdä tarkennuksia molempien sopijapuolien kirjallisin allekirjoituksin mutta sopimusta ei voida muuttaa olennaisesti erilaiseksi. 19. YLIVOIMAINEN ESTE Ylivoimainen este on sopimuksen solmimisen jälkeen tapahtunut sellainen ennalta arvaamaton seikka, joka ei ollut osapuolten tiedossa sopimushetkellä ja joka estää tai tekee kohtuuttomaksi sopimukseen perustuvien velvoitteiden täyttämisen. Tällaisia ovat mm. tulipalo, luonnonmullistus, liikekannallepano, sota, kapina, takavarikko, muuttuneet uudet lainsäännökset tai viranomaismääräykset, vientilisenssien epääminen, käyttövoiman rajoitukset, valtakunnallinen lakko tai työsulku tai näihin rinnastettava tekijä. Osapuoli ei voi vedota ylivoimaiseen tekijään, ellei hän ole antanut kirjallista ilmoitusta viipymättä siitä tiedon saatuaan ja viimeistään viikon kuluessa sen alkamisesta. 20. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISUPAIKKA Sopimuksesta ja sen soveltamisesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla sopijaosapuolten välisissä neuvotteluissa. Ellei neuvotteluissa päästä ratkaisuun asiassa, annetaan erimielisyydet Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden ratkaistavaksi. 21. SOPIMUSKAPPALEET Tämä sopimus on laadittu kahtena (2) samasanaisena kappaleena, yksi (1) kummallekin osapuolelle. Lohjalla xx päivänä maaliskuuta 201x. Sopimuksen liitteet: Tarjouspyyntö liitteineen (liitteet) Palveluntuottajan tarjous

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA Ulkoalueiden viherhoitourakka Kiinteistö Oy Auroranlinnan piha-alueiden hoitourakka Sivu 2/14 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja hankkeesta... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Tilaajan edustaja ja tiedustelut... 4 1.3

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi. URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN

Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi. URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN 29.3.2010 1 (24) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Rakennuttaja / tilaaja... 4 1.2 Suunnittelijat...

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUSLUONNOS VESITEKNIIKKA TUOTERYHMÄN VENTTIILEISTÄ, LIITOSOSISTA, MUHVILUKOISTA JA KORJAUSMUHVEISTA

HANKINTASOPIMUSLUONNOS VESITEKNIIKKA TUOTERYHMÄN VENTTIILEISTÄ, LIITOSOSISTA, MUHVILUKOISTA JA KORJAUSMUHVEISTA 1 (6) Liite 4 HANKINTASOPIMUSLUONNOS VESITEKNIIKKA TUOTERYHMÄN VENTTIILEISTÄ, LIITOSOSISTA, MUHVILUKOISTA JA KORJAUSMUHVEISTA 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja Nurmijärven kunta Keskustie 2 B 01901 Nurmijärvi

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN 5.9.2012 Sivu 1/24 Projektinumero: 00035 Tilaaja: Orimattilan kaupunki, tilapalvelu Pl 46 16301 Orimattila Hanke: Yhteiskoulun teknisen työn tilojen peruskorjaus ja laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN,

Lisätiedot

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT URAKKAOHJELMA 11.4.2011 Jari Kinnunen URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO KITTILÄN KUNTA URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

1.7.2015. Sopimuskausi alkaa 1.9.2015. tai kun hankintasopimus on allekirjoitettu, ja päättyy viimeistään 31.8.2017.

1.7.2015. Sopimuskausi alkaa 1.9.2015. tai kun hankintasopimus on allekirjoitettu, ja päättyy viimeistään 31.8.2017. 1 HANKINTASOPIMUSLUONNOS / TUOREET LEIPOMOTUOTTEET 1. SOPIJAOSAPUOLET Asiakas / tilaaja: Urjalan kunta y-tunnus: 0157323-0, osoite: PL 33, 31761 Urjala Toimittaja: 2. SOPIMUKSEN KOHDE JA TARKOITUS Tämä

Lisätiedot

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1(11) SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1. SOPIMUSOSAPUOLET Nurmijärven kunnan sopimus: Nurmijärven kunta/seudullinen hankintapalvelukeskus jäljempänä Hankintapalvelukeskus

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KADUT 2012

KIRKONKYLÄN KADUT 2012 Tekninen osasto URAKKAOHJELMA 14.3.2012 Sivu 2 / 18 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen, valvonta ja suunnittelu... 4 1.3 Muut osapuolet...

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT TOUKOVUORI 2012 KATU OSASTO URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Rakennuskohde 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Skanskan vakiosopimusehdot aliurakassa

Skanskan vakiosopimusehdot aliurakassa Skanskan vakiosopimusehdot aliurakassa 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. EHTOJEN TULKINTA... 3 2. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS... 3 Sivuvelvollisuudet... 3 Skanskan Code of Conduct -eettinen ohjeisto...

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS. Nurmijärven kunnankiinteistöjen ulkoalueiden hoitopalveluista

SOPIMUSLUONNOS. Nurmijärven kunnankiinteistöjen ulkoalueiden hoitopalveluista Liite 3 SOPIMUSLUONNOS Nurmijärven kunnankiinteistöjen ulkoalueiden hoitopalveluista Nurmijärven kunnankiinteistöjen pensaiden alasleikkauksesta ja kuorikatteen levityspalveluista Nurmijärven kunnankiinteistöjen

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT

PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT FCG Finnish Consulting Group Oy PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT URAKKAOHJELMA 0146-P18548 27.6.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy URAKKAOHJELMA Helsinki 27.6.2012 Pirttisaaren lastausramppi ja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011 MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011 Matti Sulonen Suunnitteluinsinööri Tekniset palvelut Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä p. +358 40

Lisätiedot

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA RAKENNUTTAMISPALVELUT MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 URAKKAOHJELMA 11.05.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Urakkaohjelma 12.2.2013 2 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 4 Rakennuttaja Äänekosken kaupungin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 18.10.2012. Aleksia, kiinteistö-, ruoka- ja siivouspalvelujen kunnallinen liikelaitos

TARJOUSPYYNTÖ 18.10.2012. Aleksia, kiinteistö-, ruoka- ja siivouspalvelujen kunnallinen liikelaitos TARJOUSPYYNTÖ RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUHENKILÖSTÖN SUOJAVAATTEIDEN OSTOSTA (jäljempänä Aleksia) pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Nurmijärven kunnan eri laitoksissa ja

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS

ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS ARKKITEHTUURITOIMISTO OVASKAINEN OY SATAMATIE 25, 53900 LAPPEENRANTA ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS 13 URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 1/19 Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT URAKKAOHJELMA Laatinut : 17.3.2010 Pekka Ulvila, Pöyry CM

Lisätiedot

POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015

POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015 URAKKAOHJELMA 1 (17) POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015 URAKKAOHJELMA 2 (17) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET KULUTTAJASOPIMUSEHDOT URAKOIHIN, JOIDEN URAKKASUMMA ON N. 10 000 EUROA TAI YLI

RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET KULUTTAJASOPIMUSEHDOT URAKOIHIN, JOIDEN URAKKASUMMA ON N. 10 000 EUROA TAI YLI RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET KULUTTAJASOPIMUSEHDOT URAKOIHIN, JOIDEN URAKKASUMMA ON N. 10 000 EUROA TAI YLI Nämä sopimusehdot on mukailtu eri urakoitsijaliittojen yhdessä laatimista, kuluttajaasiamiehen

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ URAKKAOHJELMA 04.08.2014 TÄMÄ URAKKAOHJELMA KOSKEE SEURAAVIA URAKOITA: RAKENNUSURAKKA RU (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA PU (LVV-URAKKA

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro:

Sopimuksen päiväys ja nro: Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007 Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä julkisen hallinnon IT-hankintojen yleisiä sopimusehtoja noudatetaan

Lisätiedot

Yleiset hankintaehdot 1(10)

Yleiset hankintaehdot 1(10) Yleiset hankintaehdot 1(10) 1. Yleistä Sen lisäksi, mitä Efora Oy:n ("Tilaaja") ja toimittajan ("Toimittaja") välillä on sovittu kirjallisessa sopimuksessa, tilauksessa tai muussa toimeksiannossa, mukaan

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUS 2015

JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 URAKKAOHJELMA 1 + 19 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala Urakkaohjelma 10.02.2015

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012 MYRSKYLÄN KUNTA Virastotien perusparannus ja torin laajennus Työ: E25344 Tampere 12.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot