z? Tu US U Ia Urakkaohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "z? Tu US U Ia Urakkaohjelma"

Transkriptio

1 Sivul z? Tu US U Ia Urakkaohjelma Tuusulan kunta 7 KIRKKOTIE-RANTATIE-PEKKOLA AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA URAKKAOHJELMA PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ; \NVVWTUUSULA.FI

2 TuusuIa Urakkaohjeirna SIsUivsIuettcIo 1. TILAAJA Tilaajana on Tuusuian kunta Tilaajan edustaja 4 2. TIETOJAHANKKEESTA Urakan kohde 4 3. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS Urakkamuoto Maksuperuste Urakkasuhteet 4 4. URAKOITSIJAN SUQRITUSVELVOLIJSUUS Pääsuoritusvelvollisuus Toimintaresurssit Toiminnan mitoitus Urakkaan kuuluvat tehtävät Urakoitsijan tiedotusvelvollisuus urakkaan kuuluva työnä Suoritusvelvollisuuden Iaimintyonti Sivuvelvollisuudet Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet Urakanjohtovelvollisuudet Työhon määrääminen 9 5. TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Tilaajan toimesta tehtävät työt Tilaajan toimesta tehtävät hankinnat Lumen- ja ylijaämaiden vastaanottopaikka Välivarastot URAKASSA NOUDATETTAVATASIAKIRJAT Sopimusasiakirjat TYONSOPIMUSAIKA Sopimusaika Töiden aloitus Sopimuksen päättäminen Sopimusajan jatkaminen 11 PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ; W MN.TUUSULAFI

3 zc? Tu U S U I a Sivu 3 Urakkaohjelma Lnte Sopimuksen irtisanominen Välitavoitteet Tehtäväkohtaiset sanktiot VAKUUDETJAVAKUUTUKSET Urakoitsijan vakuudet Työn sopimusajan vakuus Takuuaika ja takuuajan vakuus Tilaajan vakuudet Vastuu kolmannelle osapuolelle TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Laskujen maksuaika ja viivästyskorko Ennakko Hintasidonnaisuudet Hinnanmuutokset Lisä-ja muutostyöt ORGANISAATIOT Tilaajan organisaatio/edustajat Urakoitsijan organisaatio/edustajat YHTEISET TOIMITUKSET JA RAPORTOINTI Katselmukset Työmaapaivakirja Raportointi RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN MUUT SOPIMUSASIAT/ ERITYISIA MAARAYKSIA Sopimuksen taydentaminen tai muuttaminen ja sopimuksen siirto kolmannelle osapuolelle TyOvoimamaäräykset Ilmoitukset Iääninverovirastolle 17 PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ;

4 puhelin (09) tilaajana toimil Tuusulan kunnan Tekninen toimi postiosoite PL 60, TUUSULA 12. Tilaajan edustaja 1.1. Tilaajana on Tuusuan kunta. 1. TILAAJA PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ; WWNTUUSULA,FI a liha n kkija. ei ole ennen töihin ryhtymistä toimittanut vaadittuja selvityksia tai on alihankkijan selvitykset ja todistukset tapatu rm avaku utuksen ottam isesta. Tilaaja ei salli ahhankintojen ketjuttamista. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, joka Urakoitsija voi teettää osan toistä tilaajan hyvaksymilla aliurakoitsijoilla. Urakoitsijan tulee esittãä tilaajalle aliurakoitsijoidensa tilaajavastuulain mukaiset 3.3. Urakkasuhteet ja erillisen tyotilauksen perusteella maaraytyvat Iisatyoyksikkohinnat. Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella maaraytyvat yksikkohinnat 3.2. Maksuperuste Urakka on yksikkohintaurakka Urakkamuoto 3. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS olevissa tarjouspyyntoasiakirjoissa. HIEKOITUSURAKKA alueen katu-ja Iiikennealueiden talvi aurausja Urakan kohteena on 7 KIRKKOTIE-RANTATIE-PEKKOLA AURAUS- JA hiekoitustyot. Urakan kohteena olevat alueet on esitetty ja rajattu Iiitteenä 2.1. Urakankohde 2. TIETOJA HANKKEESTA Tilaajan yhteyshenkilona toimii kunnossapitopaallikko Jan Huttunen. cstuusuia Urakkaohjelma Sivu 4

5 Hen kilöstö Toimintaresurssit 4.1. Pãäsuoritusvelvollisuus 4. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Tyokoneissa tulee ova ammattitaitoiset kuljettajat kunnossa - ja kauhonta- ja kuormaustoissä kauha joka on tarkoitettu lumen I ja II kunnossapitoluokka yhdistetty kunnon PUHELIN: (09) 87181; FAKS1: (09) ; WVWJ.TUUSULAFI alaraja kuivaa irtolunta 5 cm Auraus, ajoradat Aurauksen toimenpiderajat edellyttamalla tavalla, vaadituissa toimenpideajoissa. Urakoitsijan lumenpoiston ja liukkaudentorjunnan (kaluston ja henkiloston) mitoitus on suhteutettava siten että, tyot saadaan tehtya vaaditun laatutason Toiminnan mitoitus Alihankkijoiden tulee omata samat valmiudet kuin paaurakoisija. Alihankinnat auraustyohon soveltuva aura, joka on varustettu kumireikäterälla tai hammastuksella. Lumen siirtoon ja levitykseen kaytettàvissa lumilinko liukkauden torjuntatöissä hiekoituskauha tai vastaava, jonka terä. kuormaukseen kooltaan vahintään 2,5 m3, jossa hammastettu n.70 kw hiekoituksen tyoleveys on vãhintään koneen leveys. auraukseen kaytettavan koneen paino vähintään 5,0 tn ja teho seuraavat vaatimukset: Tyokoneiden tulee olla kyseiseen tyohon soveltuvia ja taytettävã ainakin Autot, koneet ja lisälaitteet Urakan tyokieli on suomi. Kuljettajilla tulee olla voimassaoleva Tieturva I kortti. puhtaanapitotoihin. Kuljettajalla tulee olla Suomessa kelpaava ajokortti. Urakan tyonjohdolla tulee olla vãhintããn 3 v tyokokemus vastaavanlaisista kunta alan toistä sekã voimassa oleva tieturva II kortti. Tuusula Urakkaohjelma Sivu 5

6 kunnon auraus, kunnon kunnon auraus, III kunnossapitoluokka, myos yksityistiet IahtOmaarayksesta toimenpideaika 6 h iahtomaäràyksestä toimenpideaika 10 h alaraja kuivaa irtolunta 8 cm (sunnuntaisin ja arkipyhina) alaraja kuivaa irtolunta 8 cm alaraja kuivaa irtolunta 10 cm (sunnuntaisin ja arkipyhina) PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ; WVWV.TUUSULAFI tarkastettava mm. kaivojen kannet ja lumien lajityspaikat. Ennen aurauskauden alkua urakoitsijan on kaytava alueensa Iäpi ja Auraustyöri suoritus Urakointialueilla tyonjohto on urakoitsijaha. niiden vaikutukset tãhan urakkaan, Iahietaisyydella kaynnissa olevat ja sopimusaikana kaynnistyvät rakennustyot ja Urakoitsija on velvollinen tarjouksessaan ottamaan huomioon urakka-alueilla ja yksikköhintaluettelossa mainittuja muutos-ja Iisãtöitã tarjouksessa mainituin yksikkohnnoin. Urakoitsija on erikseen tilattaessa velvollinen suorittamaan urakka-alueella h iekoitustehtãvät. puistojen, puistokäytãvien, ja hyotyjatepisteiden aurausviitoitus-, talviauraus ja jalkakaytavien, yhdistettyjen jalankulku- ja pyorateiden, pysakointialueiden, torien, Urakka kãsittãa tyokohdekarttoihin ja luetteloihin merkittyjen katujen ajoratojen, Urakkaan kuuluvattehtävãt kuitenkin suoritettava ennen sohjon jäatymista III kunnossapitoluokka kuitenkin suoritettava ennen sohjon jaatymista Sohjon poisto, ajoradat, kevyen iiikenteen vaylat, siiat kunnon auraus, I ja II kunnossapitoluokka kunnon auraus, kunnon auraus, Iahtomäarayksesta toimenpideaika 10 h, toimenpide on alaraja sohjoa keskimäarin 5 cm Iahtomaarayksesta toimenpideaika 6 h, toimenpide on alaraja sohjoa keskimaärin 3 cm Iahtomaaräyksesta toimenpideaika 6 h alaraja kuivaa irtolunta 5 cm A ja B kunnossapitoluokka yhdistetty Auraus, jalkakaytavat, kevyen Iiikenteen vaylat Tuusula Urakkaohjelma Sivu 6

7 AuraustyO tulee suor,ttaa tehokkaasti siten, ettei auraustyan ongelmia, tulee neuvotteluin kunnan kanssa pyrkia loytãrnãân kevyen Ilikenteen vaylat ja puistokaytavät tulee aurata kalustolla, vãhiten haittaa aiheuttava ratkaisu, tarkeysjarjestyksen mukaan. Mikãli tyonjohdolhsesti tästã aiheutuu U rakoitsijan tulee sovittaa tyojarjestys ku nnan esittãmãn jossa on kumitettu reikãterà. Urakoutsija tulee kayttaa kuhunkin kohteeseen sopivaa kalustoa ja POSTIOSOITE: PL 60, TUUSULA: KAYNTIOSOITE: HYRYLANTIE 16, TUUSULA PUHELIN: (09) 87181: FAKSI: (09) : WMNTUUSULA.FI hiekoitukseen tarvittavan hiekan erikseen lähialueelle varastoidulta alueelta ja levittã sen tilaajan ohjeiden mukaan, yleensa ni, ettã että. väylät hiekoitetaan kokonaan. Hiekoituksen hãlytyslahtoon sovelletaan aura uksen halytyksen ehtoja ja maarayksia. Hiekoitusta varten kunta järjestäã hiekan erikseen sovitulle paikalle kevyen liikenteen väylat hiekoitetaan kokonaa n, ajoradoilta risteykset ja pysakit. Hiekoituksen km-hinnoilla tehtãvissã töissã edellytetaan Urakoitsija tarvittaessa kuormaa hiekan ajoneuvoon sekä noutaa Hiekoitustyön suoritus tulee laittaa aurauksen kannalta kriittisiin kohtiin. kuluvan aurauskauden toukokuun loppuun mennessä. Aurausviitat Aurausviittojen laitto syksylla ja poisto keväãllä sisaltyy tarjottavan hyvaksytysti vastaanotettu. Aurausviittojen poisto tulee tehdä on maksukelpoinen vasta, kun aurausviitotus on tehty ja on alueen auraustyon yksikko hintaan. Aurauksen ensimmãinen lasku Au rausvi itoitus Auraus suoritetaan kunnan edustajan antamien ohjeiden mukaisesti. yksikkohinnalla. lisatyona tilaajan määrittãmässã vaiheessa ja laajuudessa erilliseltã AIueiIIa, joissa Iumitilaa ei ole tai se on tãyttynyt, lumensiirto tehdããn kuuluu aurausurakan km-hintaan, eikä siitã makseta erilllsta lum itilaa on kaytettavissä, leventäm men vaadittuun leveyteen, puhdistettava täyteen leveyteensa, Kapeaksi au ratun vaylan, jossa korvausta. Vajaaksi aurattu vayla on vähttomästi huomautuksen jalkeen Urakkaan kuuluu tarpeelliset levitykset lumimãaran kasvaessa. lumeton ja nun tehokkaasti ettei polanteen poiston tarvetta synny. Auraus on suoritettava siten, että asfaittialue on reunasta reunaan saman aurauskerran aikana, ei irtolunta aurauksen jalkeen. puutteellisuuden vuoksi ko. vãylan toimenpideraja ylity uudelleen c: Tuusula Urakkaohjelma Sivu 7

8 sopimiseksi. kaynnistamiseen. esitetyillä alueilla. Tarvittaessa tilaaja vol harkintansa mukaan teettàã muullakin kuin Sivu Urakoitsijan tiedotusvelvollisuus urakkaan kuuluva työnã alueefla havaitsemansa katu-, puisto- yms. vauriot sekã Iiikennettã tai muuta toimintaa vaarantavat taikka haittaavat puutteet (yleinen ilmoitusvelvollisuus). Tuusula Urakkaohjelma Urakoitsijan tulee viipymättä ilmoittaa tilaajan nimeämãlle edustajalle urakka POSTIOSOITE: PL 60, TUUSULA: KAYNTIOSOITE: HYRYLANTIE 16, TUUSULA PUHELIN: (09) 87181: FAKSI: (09) ; WW NTUUSULAFI tilaaja vol halutessaan suorittaa urakoftsijan toiminnan vaivontaa urakoitsijan kunnossapitokalustolla hiekoituksia, urakkakyselyssã koneet ajoneuvonseurantalaitteilla. Seuranta tulee jarjestäa nun, että ajoneuvoseurannan avulla. Palveluntuottajan on esitettävä edellyttaa jãrjestelmää, jonka avulla tilaaja tarvittaessa saa kaikkuna vuorokauden aikoina yhteyden urakoitsijan nimettyyn edustajaan. EdeIIã lueteltujen talvihoitoon hittyvien tehtävien suorittaminen Ta(vikauden toiden suorituksessa syntyneet korjaustyot tulee tehdä seurantaraportti pyydettãessä. Tavoitettavussa olo henkilollä on oltava valmiudet toimenpiteiden Järjestelmä on voimassa välisenà aikana. vaarantaa Iiikenteen, yleisen turvallisuuden, tai alueen, laitteen tms. kunkin hoitokauden jälkeen toukokuun Ioppuun mennessa. Vaaraa aiheuttavien vauriolden korjaustyot tulee suorittaa välittömãsti. Palveluntuottajan tulee varustaa kaikki kuijettajalliset ajoneuvotja varoittamis- tal korjaustoimenpiteisiin ruuppumatta siitä kuuluuko Sellaisista havaitsem istaan Pu utteista ja vioista, jotka voivat käyttajän turvallisuuden urakoitsijan on ryhdyttàvä välittomiin esteettisten, toiminnallisten tal turvauisuutta vaarantavien puutteiden sailyttamisen, ympariston viihtyisyyden ja turvallisuuden suhteen. kyseinen tehtävä urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen. tarkoitetaan, että poikkeavassa hàiriötilanteessa tai poikkeusoloissa Urakoitsijan odotetaan oleva aktiivunen tulaajan omaisuuden arvon Kaytannossa se on tyon yhteydessa havaittujen teknisten, tehtävissã palvelu ntuottajan on ryhdyttävã välittöm un tarvittaviin varoittamis- ja/tai korjaustoimenpiteisiin. Nãistä tehtävistä Viranom aisten (esim. poliisi, pelastusla itos) m aarayksesta tu levissa kirjaamista ja poistamista. mukaiseen erikseen sovittavaan tehtävãän. poikkeusolojen aiheuttamlin toimenpiteisiin. Varautumisella Urakoitsijan tulee varautua ja osallistua hãiriötilanteiden ja palveluntuottajan on ilmoitettava ensitiassa tilaajan edustajalle urakoitsija on tilaajan pyytaessa käytettavissa kulloisenkin tilanteen mahdollisim man tarkoituksenmukaisten jatkotoumenpiteiden

9 4.2. Sivuvelvollisuudet kustannukset lisattyinã tilaajan hallinnolhsilla kuluilla. suorituksen ja el annetussa maaraajassa suorita tehtävää, on tilaajalla oikeus suorittaa tai teettää tyotja penã urakoitsijalta todelliset tyosta aiheutuneet Mikãli urakoitsija annetusta maarayksesta huolimatta laiminlyo tehtäviä Suoritusvelvollisuuden laiminlyonti PUHELIN: (09) 87181: FAKSI: (09) : W\NW.TUUSULAFI POSTIOSOITE: PL 60, TUUSULA: KAYNTIOSOITE: HYRYLANTIE 16, TUUSULA lahtomãanãyksesta. Tyohon lãhtö ja työn aboittaminen tulee tapahtua tunnin kuluessa tyohön Tyohon lahtomaarays annetaan puhelimen tekstiviestillä, johon tulee vastata Ma - pe kb: hãlytyksen antajalle ku ittaamalla tekstiviestillã. viikonboppuisin ja ankipyhina lãhtomãarayksen antaa vuonossa oleva pãivystäjã. 16 IahtOmaarayksen antaa tiemestari tai tyonjohtaja. lltaisin, TyOhOn lahtomaanayksen antajat Työhon mäaräãminen oikea-a ikaisesti ja tanpeettom Ia kustan nuksia aiheuttamatta /669, annetun lain mukaiset sekã tãssã urakkaohjelmassa ja muissa tarjouspyyntoasiakirjoissa m ainitut tehtãvãt tulevat suoritetu iksi omalta osaltaan voimassaolevan, Laki katujen ja erãiden yleisten alueiden kunnossapidosta Urakoitsijan tulee saadun tyomaarayksen mukaan huolehtia siitã, ettã annetun valtioneuvoston asetuksen 205/2009 mukaisesti. ominaisuudessa vastuussa urakka-alueella suonittamiensa tehtãvien Tämãn alueurakan tehtãvien suorittaja on pãaurakoitsijan (päãtoteuttaja) tyoturvallisuudesta valtioneuvoston paãtöksen raken nustyon turvallisu udesta Urakkaan sisaltyvät asiakirjaluettelossa mainittujen toiden lisäksi tyomaan johtovelvollisuudet sekä tyomaapalvelut. pãatoteuttajana. Urakoitsijan velvollisuus on oma-atoitteisesti organisoida ja järjestää tyot nun, ettã tulaajan sopimusasiakirjoihin kirjatut tavoitteet toteutuvat. Urakoitsija toimii tässã urakassa paaurakoitsijana ja IainsãadännOn tarkoittamana 4.3. Urakan johtovelvollisuudet ymparistolainsaadãnnosta aiheutuvat imoitukset. mahdollisesti tarvittavat vuoro-, yo- ja pyhatyoluvat sekã huoltoon Iiittyvien lupien hankkiminen ja ilmoitusten tekeminen, kuten Urakoitsijalle kuuluu tyomaan hallintaan, toiminnan jarjestelyyn ja tyomaan Urakoitsijan tyonantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet Tu U SU Ia Urakkaohjelma Sivu 9

10 Tuusula Sivu 10 Urakkaohjelma Lifte 3 5. TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 5.1. Tilaajan toimesta tehtavattyot Tilaaja vastaa kustannuksellaan kunnossa - ja puhtaanapitoa haittaavien autojen siirrot erikseen sovittaessa tapauskohtaisesti. Ajoneuvojen siirtolain edellyttamin ehdoin 5.2. Tilaajan toimesta tehtãvät hankinnat Tilaaja tekee urakkaan kuuluvat materiaalihankinnat, ei kuitenkaan kalustoon kuluvia osia ja laitteita Lumen- ja ylijaamaiden vastaanottopaikka Tilaaja yllapitaa lumen vastaanottopaikkaa. Tässä urakassa urakkaan kuuluvilta alueilta lajitysaluellle toimitetusta lumesta ei peritä vastaanottomaksua. Lajitysalueelle toimitetusta lumesta on pidettavä kirjaa, josta ilmenee lumen tuoja aika ja kohde mistä lumi on tuotu Vãlivarastot Lahilajitysalueiden kaytostã on sovittava tilaajan kanssa tapauskohtaisesb erikseen. 6. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 6.1. Sopimusasiakirjat Sopimusasiakirjatja niiden keskinãinen patevyysjarjestys on seuraava: a) Urakkasopimus b) SelontekoneuvottelupOytäkirja c) Tarjouspyynto ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalllset lisaselvitykset d) Urakkaohjelma ja tyoturvallisuusasiakirja e) TyOaluekartat f) Tarjous liitteineen g) Rakennusurakan yleiset sopimusehdot JYSE 2009 h) Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 2003 i) lnfraryl 2010 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, osa 1 Vaylatja alueet j) InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, osa 2 Jãrjestelmãt ja taydentavat osat k) Infra 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeisto, Maãrämittausohje I) Suomen kuntatekniikan yhdistyksen julkaisu 19/99 Tilapãiset liikennejarjestelyt liikennealueella PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ; WWN.TUUSULAFI

11 7.1, Sopimusaika 7. TYON SOPIMUSAIKA suunnitteluohjekortin Suraku 8, tilapäiset liikennejarjestelyt mukaisesti. olennaisiksi osiksi tata urakkaa. ohjeita. Molemmat osapuolet tuntevat ko. asiakirjat ja tunnustavat ne m) Esteettomyys tulee huomioida esteettömän ympariston Lite 3 Tahän urakkaan ei ole lhtetty erätä sopimusasiakirjoissa main ittuja yleisia PUHELIN: (09) 87181: FAKSI: (09) ; WVVWTUUSULAFI Irtisanomisaika urakoitsijan puolelta on yksi kuukausi. Irtisanomisajan ollessa Iyhyemman on kunnalla oikeus pidãttaa urakoitsijalle irtisanomisaikaan asti kunnalbe tulevat muut kyseisen alueen talviaurauksen ylimaäraiset kulut. maksamattomista eristä uuden urakoitsijan hankintakulut sekä kuukauden 7.3. Sopimuksen irtisanominen hankintalain periaatteiden mukaan. saakka vuosi kerrablaan. PäätOs sopimusajan mahdollisesta jatkamisesta tehdäãn Sopimusaikaa voidaan sopijapuoten yhteisella paatöksella jatkaa Sopimusajan jatkaminen Luovutuskatselmus pidetaan kaksi (2) viikkoa ennen sopimuksen päattymista ja todetut puutteet on korjattu ja sopimusaika on paattynyt. aineisto. Katsebmuksesta tehdäan muistio. Tibaajabla on oikeus pidattaa viimeinen maksu siihen saakka, kun luovutuskatselmus on pidettyja siinä mahdollisesti siinä tarkastetaan sopimuksen piiriin kuuluvien alueiden kunto ja luovutettava Sopimusaika paattyy kb Sopimuksen paättaminen ilman en korvausta ennen sopimuksen mukaisten toiden aboittamista. Paätoteuttajan on tutustuttava alueisiin ja tehtäviin tilaajan edustajan opastuksella Sopimuksen mukaiset tyot aloitetaan aikaisintaan kb TOiden aloitus keväällä Urakan vuosittainen toimintakausi on Tarvittaessa sääolosuhteista Sopimusaika on johtuen toimintakausi vol alkaa aikaisemmin syksylla tai jatkua pidempaan Tu us u Ia Urakkaohjelma Sivu 11

12 i TuusuIa UrakkaohIrna 7.4. Vãlitavoitteet Sopimusajalle ei aseteta välitavoitteita Tehtaväkohtaiset sanktiot Valvojan havaitsemat virheet tai puutteet urakassa kirjataan ja ne on korjattava viivyttelemattä vavojan mããrittelemãn kohtuullisen ajan kuluessa valvojan ilmoituksesta. Valvoja vol ilmoittaa virheistä tai puutteista myos suullisesti. Urakoitsijan myohastyessa yksittäisen tehtävãn suorituksessa (aloitus, ajoitus, toimenpideaika) tai poiketessa tehtävän suoritusohjeista tai Iaatu jaa saavuttamatta tilaajalla on oikeus antaa urakoitsijalle kirjallinen huomautus tai pidattaä sakko, mikä maaraytyy seuraavasti: poikkeama ensimmäinen kerta : toinen kerta seuraava Iseuraavat kerrat puutteehijytu huomautus raportoinnin laiminlyonti tehtävãn mydhastyminen huomautus (ei aiheuta vaaraa) tehtavan myohastyminen jaaraa aiheuttava) tehtvãn laiminlyonti huomautus jutyaara tehtävän laiminlyonti Urakoitsijan edustajan vaihto jeutty alihankintojen ketjuttaminen Urakoitsijan tulee vahentäa saamansa sakko seuravasta laskustaan. Urakoitsijan laiminlyodessa tehtävien suorituksen maarayksesta huolimatta menetellãän kohdan mukaan. Tehtävien toistuvat puutteetja laiminlyonnit, joista on edellä olevan mukaisesti huomautettu ja/tai sakotettu ovat sopimuksen purkuperuste. 8. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 8.1. Urakoitsijan vakuudet TyOn sopimusajan vakuus Urakan toteuttamiseksi ei vaadita vakuutta Takuuaika ja takuuajan vakuus Takuuaikaa ei urakan tehtävissä ole, eikä takuuajan vakuutta vaadita Tilaajan vakuudet Tilaaja ei aseta vakuutta. PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ; WNVJTUUSULA.FI

13 tienpitajana tai vastaavatla perusteella olla laillisessa korvausvastuussa kolmanteen henkilöön nãhden, vahinkotapaukset houdetaan siten, että kunta edellä mainitussa tapauksessa aiheutunut siità, että urakoitsija on laiminlyanyt paatoteuttajalle valtakirjan korvauskasittelyn hoitamiseksi. Mikali vahinko on hoitaa korvauskasittelyn oman hallintomenettelynsä mukaisesti tai kunta antaa Tapauksissa, joissa kunta saattaa lain perusteella tai muuten laillisena 8.3. Vastuu kolmannelle osapuolene PUHELIN: (09) 87181; FAKS!: (09) ; POSTIOSOITE: PL 60, TUUSULA; KAYNTOSOITE: HYRYLANTIE 16, TUUSULA Ennakkomaksua ei suoriteta Ennakko perusteista ja maarasta.vuivastyskorko on enintäãn lainmukainen arvonalennukset, sopimussakot ja vahingonkorvaukset sekã keskenerãisten olevasta mãärästã. Urakoitsijalle varataan tilaisuus antaa lausuntonsa pidãtyksen oikeus vähentãä viimeisestã maksuerästä tai muutoin urakasta maksamatta toiden ja vahingonkorvausvaatimusten osalta tehtävät pidatykset on tilaajalla Vastaanottotarkastuksessa ja Ioppuselvityksessa todetut hyvitykset, arvonalennukset ym. kustannukset. TyOmaaraysten perusteella suoritettujen tehtävien laskutus suoritetaa n hyvaksytysta ajopaivakirjasta tulee ova laskun Iiitteenä. Laskussa on kokonaisveloitus eriteltãvã siten, että siitã ilmenee veloituksen veroton hinta ja mahdolliset urakoitsijan huolimattomasta tyonsuorituksesta aiheutuvat vahingot, maksuaika on 21 vrk siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. arvonlisävero prosentteina sekã euroina. Tilaajalla on oikeus pidattaa askuista allekirjoitettujen Ajopaivakirjojen perusteella kerran kuukaudessa. Kopio km. Tarjoukset tehdäãn annettujen mäãrien perusteefla (ns. kartta km). Laskujen Aurausurakasta maksetaan yksikkohintoihin perustuva korvaus /tie-km, ja /klv 9.1. Laskujen maksuaika ja viivastyskorko 9. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS yksityiskohtaiset ja havainnolliset tiedot tapahtumasta ja tehdyista yiläpitotoimista. Kaikista vahinkotapa uksista tehtyjen selvitysten tu lee sisã ltäã riittävàn pyyn nöstä. vastuuvahinkoilmoitukseen vaadittavat selvitykset enintãan yukon sisallä vahinkotapausten asiakirjoihin. Urakoitsija on velvollinen antamaan tilaajalle TiIaajaIla on oikeus tutustua kaikkiin urakoitsijan suoraan hoitamien sopimusrikkomuksesta aiheutuu kunnalle muuta vahinkoa. Urakoitsijan on Qikeus korvausvaatimuksen esittamiseen kunnalla on myos silloin, jos pidettäva luetteloa kaikista vahinkotapauksista ja -paàtoksistà. vahinko. sopimusvelvoitteensa, on kunnalla oikeus vaatia urakoitsijaa korvaamaan cr Tu u su Ia Urakkaohjelma Sivu 13

14 Tu U SU Ia Sivu 14 Urakkaohjelma 9.3. Hintasidonnaisuudet Urakkahintaa ei sidota mihinkään indekshn. Urakkahntaan ei vaikuta sopimusajan sããtilat tai muut olosuhdetekijãt Hinnanmuutokset Urakka-asiakirjoissa esitetyt alueiden laajuudet on esitetty sillä tarkkuudefla kuin katu-, puisto- ym. rekisterut sen mahdollistavat. Tilaaja voi lisata tai vähentãã aurausalueita 15 %. YksikkOhintaa muutetaan km màärãn suhteessa tarjottuun km mäãrään. Hinnan muutokset otetaan huomioon, siitã lahtien kuin sen on todettu vaikuttavan urakan toteuttam iskustannuksiin Lisa-ja muutostyot Urakoftsija on velvollinen suorittamaan urakka-alueella yksikkohintaluettelossa mainittuja lisa- ja muutostoita sopimuksessa sovituilla yksikkohinnoilla. Mainitut tyot edellytetaan tehdyiksi tehtavamaarittelyissa selostetuilla tavoilla. Yksikköhintoihin on sisallytettava kaikki tehtavän edellyttamat kustannukset ja nãin tehdyt tyot eivãt saa aiheuttaa tilaajalle mitaãn muita kustannuksia erikseen Iisãttäväa arvonlisaveroa lukuun ottamatta. Kaikista muutos- ja IisätOistä seka Iisavaatimuksista on sovittava kirjallisesti erikseen. Tilaaja ei maksa mitãän lisalaskuja ilman em. kirjallista sopimusta. Piirustusten ja tehtavämaarittelyjen mitoista poikkeavasti tehdysta tyostã aiheutuneesta lisätyosta tai lisämenekistä ei urakoitsijalla ole oikeutta saada korvausta. Tilaajalla on oikeus antaa suoritettavaksi muutos- ja IisatOitä muulle kuin tamän urakkaohjelman tarkoittamalla urakoitsijaila tai tehda ne itse neuvoteltuaan ensin urakoitsijan kanssa. 10. ORGANISAATIOT Tilaajan organisaatio/edustajat Tilaajan edustajana urakoitsijaan nahden toimii tekninen toimi. Muut tãtä urakkaa koskevissa asioissa tilaajan edustajia ovat: kunnossapitopaallikko Jan Huttunen tiemestani Juha Lumppio työnjohtaja Keijo Saminen PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ; WVVW.TUUSULA.FI

15 Tuusula Sivu 15 Urakkaohjelma Urakoitsijan organisaatio/edustajat 11. Urakoitsijaa pyydetaan ilmoittamaan kuka on tähän tyohon ehdotetut urakoitsijan edustaja ja tyonjohtoon kuuluvat edustajat. Nãistã henkiloistä toimitetaan tilaajalle henkilöesitteet. Tilaaja pidattaä itselleen oikeuden hyvaksyã tai hylata urakoitsijan esittãmã henkilosto. Urakan kieli on Suomi, henkilöstön on kyettava kommunikoimaan sujuvasti suullisesti ja kirjahisesti suomen kielellä. TOIMITUKSET JA YHTEISET tarjouksessaan RAPORTOINTI Katselmukset Ennen tyon aloittamista pidetaan urakka-alueella alkukatselmus, silmãmäãrãisesti urakka-alueen kunto ja todetaan alueen en osia koskevat urakkaan kuuluvat, seka toisaalta tilaajan tai kolmansien osapuolten suoritettavaksi tulevat niiden yhteensovittaminen. tarkastetaan tehtävãtja jossa Urakan aikana toimintakauden pidetaan urakka-alueella katsetmus, silmämääräisesti urakka-alueen kunto ja todetaan mahdolliset urakasta johtuvat poikkeamat alkukatselmukseen tai edelliseen katselmukseen verrattuna. jossa tarkastetaan paattyessa Urakan pidetaan urakka-alueella loppukatselmus, silmãmãärãisesti tarkastetaan urakka-alueen kunto ja todetaan mahdolliset urakasta johtuvat poikkeamat alkukatselmukseen verrattuna. Katselmuksissa läsnã ovat molemmat sopijapuolet. Katselmuksista Iaaditaan poytakirja, jonka molemmat osapuolet allekirjoittavat. paattyessa jossa TyOmaapaivakirja Urakoitsijan tulee pitaa pãivittãistã Ajopäivakirjaa/toimenpidepaivakirjaa. Työmaapãiväkirjasta tulee urakoitsijan tyosuoritukset pystyã selvittämãän uotettavasti myos jalkeenpain mahdollisten korvaustapausten käsittelyssa. TyOmaapaivakirjan pidosta urakoitsijan vastuullinen tyonjohtaja. vastaa Raportointi Tehdyistä toistã on pidettävä ajopãiväkirjaa, josta ilmenee tilauksen tekijà, päivamãärä, aloitusaika ja päättymisaika, kokonaiskestoaika, ajetut kilometritja kaytetty kone, kuijettaja sekã ajoreitti. Palveluntuottajan tulee varustaa kaikki kuijettajalliset ajoneuvot ja koneet ajoneuvonseurantalaitteilla, seurantalaitteiston on oltava yhteensopiva tilaajan kayttaman ajoneuvonseurantajärjestelmãn kanssa, tai on kaytettava järjestelmäã. Kunnalta vol vuokrata kãytettavat laitteet. Urakoitsija on velvollinen pitamaan seurantalaitteet toimintakunnossa. Seurantalaitteen raporttia voidaan kayttäa raportoinnin apuvälineenä. samaa seurannassa POSTIOSOITE: PL 60, TUUSULA; KAYN11OSOITE: HYRYLANTIE 16, TUUSULA PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ; W MNTUUSULA.FI

16 kolmannelle osapuolelle Sopimuksentaydentaminen tai muuttaminenja sopimuksen siirto 12. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN Erimiehsyydet pyritaan ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Riita-asiat, 13. MUUT SOPIMUSASIAT/ ERITYISIA MAARAYKSIA karajäoikeudessa. joista sopijaosapuolet eivät pãase keskenaän sopimukseen ratkaistaan Tuusulan sopimusehdoissa JYSE 2009 Palvelut, b) Jos muiden maiden kansalainen tyoskentelee Suomessa toimivan POS11OSOITE: PL 60, TUUSULA; KAYNTIOSOfTE: HYRYLANTIE 16, TUUSULA PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ; W NWTUUSULA.FI lainsaädannön edehlyttamat verot ja heilla on veronumero. Urakoitsija vastaa siitä, ulkomaalaiset tyontekijat maksavat suomalaisen vastaavahla tavalla. suomalaista lainsaadantoa ja huolehtimaan siitã, ettâ myos ahihankkijat toimivat Urakoitsija on velvollinen noudattamaan ulkomaisiin tyontekijoihinsa nähden tyontekijoidensa kanssa. ja huolehtimaan siitã, ettã ahihankkijat toimivat vastaavalla tavahla omien Urakoitsija on velvolhinen ottamaan omihle tyontekijoilleen tapaturmavakuutukset maarayksia. liittyvat alihankkijat noudattavat suomalaisen tyoehtosopimuksen mukaisia Urakoitsija on velvollinen osoittamaan, että urakoitsija itse ja tahan sopimukseen yrityksen palveluksessa tai Iähetettynä tyontekijana, nun tãllaisella tyontekijalla tulee ama olla oleskelulupa. Suomeen palkattu tyontekija. a) Tyontekija on EU/ETA-maan kansalainen; tyon teko ei edeuyta erillistã oleskelulupaa tai paätösta, oh kyseessa lähetetty tai maalainen han on: Ulkomaisella tyontekijalla on oltava seuraavat luvat riippuen siitä minkä tarkoittamissa tehtävissa tyomaalla palveluksessaan ulkomaalainen tyontekija, on sisälto tarkennetaan työn alkaessa, Jos urakoitsijalla on tämän sopimuksen Urakoitsijan tulee antaa tyovoimastaan tilaajalle ilmoitus, llmoituksen muoto ja urakoitsijan huolehdittava jaljempana esitettyjen velvoitteiden tayttamisesta TyOvoimamaaraykset kaytettavaksi tahãn palveluun, voidaan asiasta sopia erikseen sillä edellytyksella, että se ei luo osapuolille uusia merkittävia velvollisuuksia tai aiheuta mitããn todettu tai ehto ei sovellu sovittu tat tarjouspyynnossa tai tarjouksessa tai julkisten hankintojen yleisissa Sopimusta koskevia vähãisiä yksityiskohtia, joista ei ole etukateen enkseen lisakustannuksia. ç- Tu us u Ia Urakkaohjelma Sivu 16

17 alkaessa kuvallinen henkilökortti varustettuna veronumerolla ja joko E 101- / Al 13,3. Ilmoitukset Iäaninverovirastolle (tilaajavastuulain muutos). velvoitteidensa tayttaminen. Lähetetyillä tyontekijoillã tulee olla tyoskentelyn todistus ta sitten tapaturma- ja elakevakuutus otettuna suomalaisesta yhtiosta Urakoitsijalla on ve)vonisuus näyttäã toteen ulkomaalaista tyovoimaa koskevien PUHELIN: (09) 87181: FAKSI: (09) ; WMN.TUUSULAFI POSTIOSOITE: PL 60, TUUSULA. KAYNTIOSOITE: HYRYLANTIE 16, TUUSULA Lute Turvallisuusasiakirja tekninen johtaja JyçV1aija Tuusulassa 30. paivänä elokuuta 2013 Tiaaja pidattaa itsellään olkeuden ilmoittaa Iaäninverovirastolle Tuusulan kunnan kanssa urakkasopimuksen tehneiden urakoitsijoiden nimetja urakkasummat. p22? Tu us u Ia UrakkaohIrna

Tu us u Ia Lute 3 2A KELLOKOSKI P AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013-2017 URAKKAOHJELMA. Tuusulan kunta

Tu us u Ia Lute 3 2A KELLOKOSKI P AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013-2017 URAKKAOHJELMA. Tuusulan kunta Tu us u Ia Tuusulan kunta 2A KELLOKOSKI P AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013-2017 URAKKAOHJELMA PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) 8718 3072; WMNTUUSULA.FI 2rTuusuIa Urakkaohjeirna Sisällysluetteio 4 1.1. Tilaajana

Lisätiedot

JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017

JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017 Sivu 1 JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017 URAKKAOHJELMA Sivu 2 Sisällysluettelo 1. TILAAJA... 4 1.1. Tilaajana on Tuusulan kunta.... 4 1.2. Tilaajan edustaja... 4 2. TIETOJA HANKKEESTA... 4 2.1. Alueurakan kohde...

Lisätiedot

SOPIMUS xxx KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA

SOPIMUS xxx KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA SOPIMUS xxx KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA 1/1 1. Sopijaosapuolet ja yhteyshenkilöt Lohjan kaupunki tekninen toimi (jäljempänä "Tilaaja" tai "Kunta") Y-tunnus: 1068322-0

Lisätiedot

Sopimuskausi käsittää aurauskauden Marraskuusta 2012 Huhtikuuhun 2013.

Sopimuskausi käsittää aurauskauden Marraskuusta 2012 Huhtikuuhun 2013. 1 TUUSULAN KUNTA Tekninen toimi Teiden kunnossapito KATUJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN AURAUKSEN JA HIEKOITUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. Sopimusaika Sopimuskausi käsittää aurauskauden Marraskuusta 2012 Huhtikuuhun

Lisätiedot

LIITE 1 URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015

LIITE 1 URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015 LIITE 1 URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015 2(15) URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNKI Tekninen- ja ympäristöpalvelukeskus SISÄLL YSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

Lisätiedot

KATUJEN JA TEIDENTALVI-KUNNOSSAPITO V. 2014-2018

KATUJEN JA TEIDENTALVI-KUNNOSSAPITO V. 2014-2018 TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kunnossapito URAKKAOHJELMA 5.5.2014 1(21) KATUJEN JA TEIDENTALVI-KUNNOSSAPITO V. 2014-2018 Osoite Puhelin Fax Suensaarenkatu 4 (016) 432 11 (016) 431 087 95400 TORNIO

Lisätiedot

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA Ulkoalueiden viherhoitourakka Kiinteistö Oy Auroranlinnan piha-alueiden hoitourakka Sivu 2/14 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja hankkeesta... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Tilaajan edustaja ja tiedustelut... 4 1.3

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi. URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN

Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi. URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN 29.3.2010 1 (24) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Rakennuttaja / tilaaja... 4 1.2 Suunnittelijat...

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT TOUKOVUORI 2012 KATU OSASTO URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Rakennuskohde 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

TUPALANTIEN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 26.8.2015

TUPALANTIEN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 26.8.2015 URAKKAOHJELMA 1 (15) TUPALANTIEN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 26.8.2015 URAKKAOHJELMA 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen laajennuksen maanrakennusurakka

Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen laajennuksen maanrakennusurakka Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen laajennuksen maanrakennusurakka Urakkaohjelma 4.7.2014 SISÄLTÖ 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 3 1.1 Rakennuttaja / tilaaja 3 1.2 Rakennuskohde 3 2 URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Urakkaohjelma LIITE 8 14.1.2015 PÄÄLLYSTYSTYÖT 2015. Urakkaohjelma

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Urakkaohjelma LIITE 8 14.1.2015 PÄÄLLYSTYSTYÖT 2015. Urakkaohjelma JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Urakkaohjelma LIITE 8 14.1.2015 PÄÄLLYSTYSTYÖT 2015 Urakkaohjelma JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Urakkaohjelma LIITE 8 14.1.2015 Sisällysluettelo 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 1 1.1 Rakennuttaja...

Lisätiedot

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT URAKKAOHJELMA 11.4.2011 Jari Kinnunen URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO KITTILÄN KUNTA URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015

POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015 URAKKAOHJELMA 1 (17) POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015 URAKKAOHJELMA 2 (17) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMISTO

KOKEMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMISTO KOKEMÄEN KAUPUNKI KÄRÄJÄTIEN PARANTAMINEN RAKENTAMALLA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ rakentaminen kokonaisurakkana 14.6.2012 Työ n:o 9067 KOKEMÄEN KAUPUNKI 2(12) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - urakkaohjelma 28.8.2015

Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - urakkaohjelma 28.8.2015 Urakkaohjelma 1 ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - urakkaohjelma 28.8.2015 15561 15560 Urakkaohjelma 2 ja Sisällys Sisällys... 2 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja

Lisätiedot

HATTULA PÄIVÄRINTEEN KAAVA-ALUE

HATTULA PÄIVÄRINTEEN KAAVA-ALUE HATTULA PÄIVÄRINTEEN KAAVA-ALUE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKAOHJELMA 21.5.2014 Urakkaohjelma Päivärinteen kunnallistekniikan rakentaminen 2014 1/19 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Rakennuttajat...4

Lisätiedot

16.3.2010. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kansallisenkynnysarvon.

16.3.2010. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kansallisenkynnysarvon. TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) 16.3.2010 PÄÄLLYSTEPAIKKAUSTYÖT 2010 Järvenpään kaupungin tekninen toimi pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen teettämistä paikkaustöistä yksikköhintaisena kokonaisurakkana

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA LEIVOLANKYLÄN, HIRVENNIEMEN JA SOTKAMON KESKUSTAAJAMAN KATUJEN JA PYSÄKÖINTIALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPITOTYÖT LUMITYÖURAKAN URAKKAOHJELMA

SOTKAMON KUNTA LEIVOLANKYLÄN, HIRVENNIEMEN JA SOTKAMON KESKUSTAAJAMAN KATUJEN JA PYSÄKÖINTIALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPITOTYÖT LUMITYÖURAKAN URAKKAOHJELMA SOTKAMON KUNTA LEIVOLANKYLÄN, HIRVENNIEMEN JA SOTKAMON KESKUSTAAJAMAN KATUJEN JA PYSÄKÖINTIALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPITOTYÖT LUMITYÖURAKAN URAKKAOHJELMA 2015-2018 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISET TIEDOT... 5

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, JYVÄSKYLÄ

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, JYVÄSKYLÄ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 1/21 Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, JYVÄSKYLÄ URAKKAOHJELMA Laatinut : 9.6.2010 Tommi Rantala, Ramboll Finland Oy Sepänkatu 14

Lisätiedot

Piir.nro Mittakaava Piirustus Pvm. 22.5.2015 1 TARJOUSPYYNTÖ JA LISÄSELVITYKSET Tarjouspyyntö

Piir.nro Mittakaava Piirustus Pvm. 22.5.2015 1 TARJOUSPYYNTÖ JA LISÄSELVITYKSET Tarjouspyyntö PUNKALAITUMEN KUNTA Tekniset palvelut SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN VESIHUOLTOSUUNNITELMA ASIAKIRJALUETTELO Piir.nro Mittakaava Piirustus Pvm. 22.5.2015 1 TARJOUSPYYNTÖ JA LISÄSELVITYKSET Tarjouspyyntö

Lisätiedot

URAKKAOHJELMAN OSA I Yleinen osa

URAKKAOHJELMAN OSA I Yleinen osa LIIKENNEVIRASTO URAKKAOHJELMAN OSA I 1 (43) URAKKAOHJELMAN OSA I Yleinen osa Tätä urakkaohjelmaa noudatetaan Liikenneviraston tilaamissa töissä. Urakkaohjelma on jaettu osaan I (Yleinen osa, UO I) ja osaan

Lisätiedot

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 1/19 Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT URAKKAOHJELMA Laatinut : 17.3.2010 Pekka Ulvila, Pöyry CM

Lisätiedot

IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA IRJANKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA

IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA IRJANKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA HATTULAN KUNTA 1 HATTULAN KUNTA 19.09.2014 HATTULAN KUNTA 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Tietoja rakennushankkeesta 2.1 Rakennuskohde 2.2 Rakennuttaja, valvonta 2.3 Tilaaja 2.4 Suunnittelija 2.5 Alueet

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Urakkaohjelma 12.2.2013 2 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 4 Rakennuttaja Äänekosken kaupungin

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Mäntsälän kunnan katuvalaistuksen perusparannus 2012 29.2.2012

Urakkaohjelma. Mäntsälän kunnan katuvalaistuksen perusparannus 2012 29.2.2012 Urakkaohjelma Mäntsälän kunnan katuvalaistuksen perusparannus 2012 Sisältö 1 TIEDOT URAKKAKOHTEESTA...5 1.1 URAKKAKOHDE JA -RAKENNUSPAIKKA...5 1.2 TILAAJA...5 1.3 SUUNNITTELIJAT JA MUUT OSAPUOLET...5 2

Lisätiedot

MIKKELIN VESILIIKELAITOS. Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo Kitereentien liittymä plv. 0-445. Urakkaohjelma 27.6.2014

MIKKELIN VESILIIKELAITOS. Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo Kitereentien liittymä plv. 0-445. Urakkaohjelma 27.6.2014 MIKKELIN VESILIIKELAITOS Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo plv. 0-445 Urakkaohjelma 27.6.2014 Sisällysluettelo 1 Rakennushankkeen yhteystiedot... 1 1.1 Rakennusurakan tilaaja... 1 1.2 Rakennuttaja...

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS

KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS Tekninen toimi 6.5.2013 Sivu 2 / 17 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen,

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KADUT 2012

KIRKONKYLÄN KADUT 2012 Tekninen osasto URAKKAOHJELMA 14.3.2012 Sivu 2 / 18 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen, valvonta ja suunnittelu... 4 1.3 Muut osapuolet...

Lisätiedot

Polvijärven kunta. Kallioniementien saneeraus plv. 0-760 URAKKAOHJELMA

Polvijärven kunta. Kallioniementien saneeraus plv. 0-760 URAKKAOHJELMA SISÄLLYS 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. RAKENNUTTAJA... 4 1.2. TILAAJA... 4 1.3. SUUNNITTELIJA... 4 1.4. RAKENNUSKOHDE... 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS... 5 2.1. URAKKAMUOTO... 5

Lisätiedot