z? Tu US U Ia Urakkaohjelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "z? Tu US U Ia Urakkaohjelma"

Transkriptio

1 Sivul z? Tu US U Ia Urakkaohjelma Tuusulan kunta 7 KIRKKOTIE-RANTATIE-PEKKOLA AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA URAKKAOHJELMA PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ; \NVVWTUUSULA.FI

2 TuusuIa Urakkaohjeirna SIsUivsIuettcIo 1. TILAAJA Tilaajana on Tuusuian kunta Tilaajan edustaja 4 2. TIETOJAHANKKEESTA Urakan kohde 4 3. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS Urakkamuoto Maksuperuste Urakkasuhteet 4 4. URAKOITSIJAN SUQRITUSVELVOLIJSUUS Pääsuoritusvelvollisuus Toimintaresurssit Toiminnan mitoitus Urakkaan kuuluvat tehtävät Urakoitsijan tiedotusvelvollisuus urakkaan kuuluva työnä Suoritusvelvollisuuden Iaimintyonti Sivuvelvollisuudet Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet Urakanjohtovelvollisuudet Työhon määrääminen 9 5. TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Tilaajan toimesta tehtävät työt Tilaajan toimesta tehtävät hankinnat Lumen- ja ylijaämaiden vastaanottopaikka Välivarastot URAKASSA NOUDATETTAVATASIAKIRJAT Sopimusasiakirjat TYONSOPIMUSAIKA Sopimusaika Töiden aloitus Sopimuksen päättäminen Sopimusajan jatkaminen 11 PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ; W MN.TUUSULAFI

3 zc? Tu U S U I a Sivu 3 Urakkaohjelma Lnte Sopimuksen irtisanominen Välitavoitteet Tehtäväkohtaiset sanktiot VAKUUDETJAVAKUUTUKSET Urakoitsijan vakuudet Työn sopimusajan vakuus Takuuaika ja takuuajan vakuus Tilaajan vakuudet Vastuu kolmannelle osapuolelle TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Laskujen maksuaika ja viivästyskorko Ennakko Hintasidonnaisuudet Hinnanmuutokset Lisä-ja muutostyöt ORGANISAATIOT Tilaajan organisaatio/edustajat Urakoitsijan organisaatio/edustajat YHTEISET TOIMITUKSET JA RAPORTOINTI Katselmukset Työmaapaivakirja Raportointi RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN MUUT SOPIMUSASIAT/ ERITYISIA MAARAYKSIA Sopimuksen taydentaminen tai muuttaminen ja sopimuksen siirto kolmannelle osapuolelle TyOvoimamaäräykset Ilmoitukset Iääninverovirastolle 17 PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ;

4 puhelin (09) tilaajana toimil Tuusulan kunnan Tekninen toimi postiosoite PL 60, TUUSULA 12. Tilaajan edustaja 1.1. Tilaajana on Tuusuan kunta. 1. TILAAJA PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ; WWNTUUSULA,FI a liha n kkija. ei ole ennen töihin ryhtymistä toimittanut vaadittuja selvityksia tai on alihankkijan selvitykset ja todistukset tapatu rm avaku utuksen ottam isesta. Tilaaja ei salli ahhankintojen ketjuttamista. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, joka Urakoitsija voi teettää osan toistä tilaajan hyvaksymilla aliurakoitsijoilla. Urakoitsijan tulee esittãä tilaajalle aliurakoitsijoidensa tilaajavastuulain mukaiset 3.3. Urakkasuhteet ja erillisen tyotilauksen perusteella maaraytyvat Iisatyoyksikkohinnat. Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella maaraytyvat yksikkohinnat 3.2. Maksuperuste Urakka on yksikkohintaurakka Urakkamuoto 3. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS olevissa tarjouspyyntoasiakirjoissa. HIEKOITUSURAKKA alueen katu-ja Iiikennealueiden talvi aurausja Urakan kohteena on 7 KIRKKOTIE-RANTATIE-PEKKOLA AURAUS- JA hiekoitustyot. Urakan kohteena olevat alueet on esitetty ja rajattu Iiitteenä 2.1. Urakankohde 2. TIETOJA HANKKEESTA Tilaajan yhteyshenkilona toimii kunnossapitopaallikko Jan Huttunen. cstuusuia Urakkaohjelma Sivu 4

5 Hen kilöstö Toimintaresurssit 4.1. Pãäsuoritusvelvollisuus 4. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Tyokoneissa tulee ova ammattitaitoiset kuljettajat kunnossa - ja kauhonta- ja kuormaustoissä kauha joka on tarkoitettu lumen I ja II kunnossapitoluokka yhdistetty kunnon PUHELIN: (09) 87181; FAKS1: (09) ; WVWJ.TUUSULAFI alaraja kuivaa irtolunta 5 cm Auraus, ajoradat Aurauksen toimenpiderajat edellyttamalla tavalla, vaadituissa toimenpideajoissa. Urakoitsijan lumenpoiston ja liukkaudentorjunnan (kaluston ja henkiloston) mitoitus on suhteutettava siten että, tyot saadaan tehtya vaaditun laatutason Toiminnan mitoitus Alihankkijoiden tulee omata samat valmiudet kuin paaurakoisija. Alihankinnat auraustyohon soveltuva aura, joka on varustettu kumireikäterälla tai hammastuksella. Lumen siirtoon ja levitykseen kaytettàvissa lumilinko liukkauden torjuntatöissä hiekoituskauha tai vastaava, jonka terä. kuormaukseen kooltaan vahintään 2,5 m3, jossa hammastettu n.70 kw hiekoituksen tyoleveys on vãhintään koneen leveys. auraukseen kaytettavan koneen paino vähintään 5,0 tn ja teho seuraavat vaatimukset: Tyokoneiden tulee olla kyseiseen tyohon soveltuvia ja taytettävã ainakin Autot, koneet ja lisälaitteet Urakan tyokieli on suomi. Kuljettajilla tulee olla voimassaoleva Tieturva I kortti. puhtaanapitotoihin. Kuljettajalla tulee olla Suomessa kelpaava ajokortti. Urakan tyonjohdolla tulee olla vãhintããn 3 v tyokokemus vastaavanlaisista kunta alan toistä sekã voimassa oleva tieturva II kortti. Tuusula Urakkaohjelma Sivu 5

6 kunnon auraus, kunnon kunnon auraus, III kunnossapitoluokka, myos yksityistiet IahtOmaarayksesta toimenpideaika 6 h iahtomaäràyksestä toimenpideaika 10 h alaraja kuivaa irtolunta 8 cm (sunnuntaisin ja arkipyhina) alaraja kuivaa irtolunta 8 cm alaraja kuivaa irtolunta 10 cm (sunnuntaisin ja arkipyhina) PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ; WVWV.TUUSULAFI tarkastettava mm. kaivojen kannet ja lumien lajityspaikat. Ennen aurauskauden alkua urakoitsijan on kaytava alueensa Iäpi ja Auraustyöri suoritus Urakointialueilla tyonjohto on urakoitsijaha. niiden vaikutukset tãhan urakkaan, Iahietaisyydella kaynnissa olevat ja sopimusaikana kaynnistyvät rakennustyot ja Urakoitsija on velvollinen tarjouksessaan ottamaan huomioon urakka-alueilla ja yksikköhintaluettelossa mainittuja muutos-ja Iisãtöitã tarjouksessa mainituin yksikkohnnoin. Urakoitsija on erikseen tilattaessa velvollinen suorittamaan urakka-alueella h iekoitustehtãvät. puistojen, puistokäytãvien, ja hyotyjatepisteiden aurausviitoitus-, talviauraus ja jalkakaytavien, yhdistettyjen jalankulku- ja pyorateiden, pysakointialueiden, torien, Urakka kãsittãa tyokohdekarttoihin ja luetteloihin merkittyjen katujen ajoratojen, Urakkaan kuuluvattehtävãt kuitenkin suoritettava ennen sohjon jäatymista III kunnossapitoluokka kuitenkin suoritettava ennen sohjon jaatymista Sohjon poisto, ajoradat, kevyen iiikenteen vaylat, siiat kunnon auraus, I ja II kunnossapitoluokka kunnon auraus, kunnon auraus, Iahtomäarayksesta toimenpideaika 10 h, toimenpide on alaraja sohjoa keskimäarin 5 cm Iahtomaarayksesta toimenpideaika 6 h, toimenpide on alaraja sohjoa keskimaärin 3 cm Iahtomaaräyksesta toimenpideaika 6 h alaraja kuivaa irtolunta 5 cm A ja B kunnossapitoluokka yhdistetty Auraus, jalkakaytavat, kevyen Iiikenteen vaylat Tuusula Urakkaohjelma Sivu 6

7 AuraustyO tulee suor,ttaa tehokkaasti siten, ettei auraustyan ongelmia, tulee neuvotteluin kunnan kanssa pyrkia loytãrnãân kevyen Ilikenteen vaylat ja puistokaytavät tulee aurata kalustolla, vãhiten haittaa aiheuttava ratkaisu, tarkeysjarjestyksen mukaan. Mikãli tyonjohdolhsesti tästã aiheutuu U rakoitsijan tulee sovittaa tyojarjestys ku nnan esittãmãn jossa on kumitettu reikãterà. Urakoutsija tulee kayttaa kuhunkin kohteeseen sopivaa kalustoa ja POSTIOSOITE: PL 60, TUUSULA: KAYNTIOSOITE: HYRYLANTIE 16, TUUSULA PUHELIN: (09) 87181: FAKSI: (09) : WMNTUUSULA.FI hiekoitukseen tarvittavan hiekan erikseen lähialueelle varastoidulta alueelta ja levittã sen tilaajan ohjeiden mukaan, yleensa ni, ettã että. väylät hiekoitetaan kokonaan. Hiekoituksen hãlytyslahtoon sovelletaan aura uksen halytyksen ehtoja ja maarayksia. Hiekoitusta varten kunta järjestäã hiekan erikseen sovitulle paikalle kevyen liikenteen väylat hiekoitetaan kokonaa n, ajoradoilta risteykset ja pysakit. Hiekoituksen km-hinnoilla tehtãvissã töissã edellytetaan Urakoitsija tarvittaessa kuormaa hiekan ajoneuvoon sekä noutaa Hiekoitustyön suoritus tulee laittaa aurauksen kannalta kriittisiin kohtiin. kuluvan aurauskauden toukokuun loppuun mennessä. Aurausviitat Aurausviittojen laitto syksylla ja poisto keväãllä sisaltyy tarjottavan hyvaksytysti vastaanotettu. Aurausviittojen poisto tulee tehdä on maksukelpoinen vasta, kun aurausviitotus on tehty ja on alueen auraustyon yksikko hintaan. Aurauksen ensimmãinen lasku Au rausvi itoitus Auraus suoritetaan kunnan edustajan antamien ohjeiden mukaisesti. yksikkohinnalla. lisatyona tilaajan määrittãmässã vaiheessa ja laajuudessa erilliseltã AIueiIIa, joissa Iumitilaa ei ole tai se on tãyttynyt, lumensiirto tehdããn kuuluu aurausurakan km-hintaan, eikä siitã makseta erilllsta lum itilaa on kaytettavissä, leventäm men vaadittuun leveyteen, puhdistettava täyteen leveyteensa, Kapeaksi au ratun vaylan, jossa korvausta. Vajaaksi aurattu vayla on vähttomästi huomautuksen jalkeen Urakkaan kuuluu tarpeelliset levitykset lumimãaran kasvaessa. lumeton ja nun tehokkaasti ettei polanteen poiston tarvetta synny. Auraus on suoritettava siten, että asfaittialue on reunasta reunaan saman aurauskerran aikana, ei irtolunta aurauksen jalkeen. puutteellisuuden vuoksi ko. vãylan toimenpideraja ylity uudelleen c: Tuusula Urakkaohjelma Sivu 7

8 sopimiseksi. kaynnistamiseen. esitetyillä alueilla. Tarvittaessa tilaaja vol harkintansa mukaan teettàã muullakin kuin Sivu Urakoitsijan tiedotusvelvollisuus urakkaan kuuluva työnã alueefla havaitsemansa katu-, puisto- yms. vauriot sekã Iiikennettã tai muuta toimintaa vaarantavat taikka haittaavat puutteet (yleinen ilmoitusvelvollisuus). Tuusula Urakkaohjelma Urakoitsijan tulee viipymättä ilmoittaa tilaajan nimeämãlle edustajalle urakka POSTIOSOITE: PL 60, TUUSULA: KAYNTIOSOITE: HYRYLANTIE 16, TUUSULA PUHELIN: (09) 87181: FAKSI: (09) ; WW NTUUSULAFI tilaaja vol halutessaan suorittaa urakoftsijan toiminnan vaivontaa urakoitsijan kunnossapitokalustolla hiekoituksia, urakkakyselyssã koneet ajoneuvonseurantalaitteilla. Seuranta tulee jarjestäa nun, että ajoneuvoseurannan avulla. Palveluntuottajan on esitettävä edellyttaa jãrjestelmää, jonka avulla tilaaja tarvittaessa saa kaikkuna vuorokauden aikoina yhteyden urakoitsijan nimettyyn edustajaan. EdeIIã lueteltujen talvihoitoon hittyvien tehtävien suorittaminen Ta(vikauden toiden suorituksessa syntyneet korjaustyot tulee tehdä seurantaraportti pyydettãessä. Tavoitettavussa olo henkilollä on oltava valmiudet toimenpiteiden Järjestelmä on voimassa välisenà aikana. vaarantaa Iiikenteen, yleisen turvallisuuden, tai alueen, laitteen tms. kunkin hoitokauden jälkeen toukokuun Ioppuun mennessa. Vaaraa aiheuttavien vauriolden korjaustyot tulee suorittaa välittömãsti. Palveluntuottajan tulee varustaa kaikki kuijettajalliset ajoneuvotja varoittamis- tal korjaustoimenpiteisiin ruuppumatta siitä kuuluuko Sellaisista havaitsem istaan Pu utteista ja vioista, jotka voivat käyttajän turvallisuuden urakoitsijan on ryhdyttàvä välittomiin esteettisten, toiminnallisten tal turvauisuutta vaarantavien puutteiden sailyttamisen, ympariston viihtyisyyden ja turvallisuuden suhteen. kyseinen tehtävä urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen. tarkoitetaan, että poikkeavassa hàiriötilanteessa tai poikkeusoloissa Urakoitsijan odotetaan oleva aktiivunen tulaajan omaisuuden arvon Kaytannossa se on tyon yhteydessa havaittujen teknisten, tehtävissã palvelu ntuottajan on ryhdyttävã välittöm un tarvittaviin varoittamis- ja/tai korjaustoimenpiteisiin. Nãistä tehtävistä Viranom aisten (esim. poliisi, pelastusla itos) m aarayksesta tu levissa kirjaamista ja poistamista. mukaiseen erikseen sovittavaan tehtävãän. poikkeusolojen aiheuttamlin toimenpiteisiin. Varautumisella Urakoitsijan tulee varautua ja osallistua hãiriötilanteiden ja palveluntuottajan on ilmoitettava ensitiassa tilaajan edustajalle urakoitsija on tilaajan pyytaessa käytettavissa kulloisenkin tilanteen mahdollisim man tarkoituksenmukaisten jatkotoumenpiteiden

9 4.2. Sivuvelvollisuudet kustannukset lisattyinã tilaajan hallinnolhsilla kuluilla. suorituksen ja el annetussa maaraajassa suorita tehtävää, on tilaajalla oikeus suorittaa tai teettää tyotja penã urakoitsijalta todelliset tyosta aiheutuneet Mikãli urakoitsija annetusta maarayksesta huolimatta laiminlyo tehtäviä Suoritusvelvollisuuden laiminlyonti PUHELIN: (09) 87181: FAKSI: (09) : W\NW.TUUSULAFI POSTIOSOITE: PL 60, TUUSULA: KAYNTIOSOITE: HYRYLANTIE 16, TUUSULA lahtomãanãyksesta. Tyohon lãhtö ja työn aboittaminen tulee tapahtua tunnin kuluessa tyohön Tyohon lahtomaarays annetaan puhelimen tekstiviestillä, johon tulee vastata Ma - pe kb: hãlytyksen antajalle ku ittaamalla tekstiviestillã. viikonboppuisin ja ankipyhina lãhtomãarayksen antaa vuonossa oleva pãivystäjã. 16 IahtOmaarayksen antaa tiemestari tai tyonjohtaja. lltaisin, TyOhOn lahtomaanayksen antajat Työhon mäaräãminen oikea-a ikaisesti ja tanpeettom Ia kustan nuksia aiheuttamatta /669, annetun lain mukaiset sekã tãssã urakkaohjelmassa ja muissa tarjouspyyntoasiakirjoissa m ainitut tehtãvãt tulevat suoritetu iksi omalta osaltaan voimassaolevan, Laki katujen ja erãiden yleisten alueiden kunnossapidosta Urakoitsijan tulee saadun tyomaarayksen mukaan huolehtia siitã, ettã annetun valtioneuvoston asetuksen 205/2009 mukaisesti. ominaisuudessa vastuussa urakka-alueella suonittamiensa tehtãvien Tämãn alueurakan tehtãvien suorittaja on pãaurakoitsijan (päãtoteuttaja) tyoturvallisuudesta valtioneuvoston paãtöksen raken nustyon turvallisu udesta Urakkaan sisaltyvät asiakirjaluettelossa mainittujen toiden lisäksi tyomaan johtovelvollisuudet sekä tyomaapalvelut. pãatoteuttajana. Urakoitsijan velvollisuus on oma-atoitteisesti organisoida ja järjestää tyot nun, ettã tulaajan sopimusasiakirjoihin kirjatut tavoitteet toteutuvat. Urakoitsija toimii tässã urakassa paaurakoitsijana ja IainsãadännOn tarkoittamana 4.3. Urakan johtovelvollisuudet ymparistolainsaadãnnosta aiheutuvat imoitukset. mahdollisesti tarvittavat vuoro-, yo- ja pyhatyoluvat sekã huoltoon Iiittyvien lupien hankkiminen ja ilmoitusten tekeminen, kuten Urakoitsijalle kuuluu tyomaan hallintaan, toiminnan jarjestelyyn ja tyomaan Urakoitsijan tyonantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet Tu U SU Ia Urakkaohjelma Sivu 9

10 Tuusula Sivu 10 Urakkaohjelma Lifte 3 5. TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 5.1. Tilaajan toimesta tehtavattyot Tilaaja vastaa kustannuksellaan kunnossa - ja puhtaanapitoa haittaavien autojen siirrot erikseen sovittaessa tapauskohtaisesti. Ajoneuvojen siirtolain edellyttamin ehdoin 5.2. Tilaajan toimesta tehtãvät hankinnat Tilaaja tekee urakkaan kuuluvat materiaalihankinnat, ei kuitenkaan kalustoon kuluvia osia ja laitteita Lumen- ja ylijaamaiden vastaanottopaikka Tilaaja yllapitaa lumen vastaanottopaikkaa. Tässä urakassa urakkaan kuuluvilta alueilta lajitysaluellle toimitetusta lumesta ei peritä vastaanottomaksua. Lajitysalueelle toimitetusta lumesta on pidettavä kirjaa, josta ilmenee lumen tuoja aika ja kohde mistä lumi on tuotu Vãlivarastot Lahilajitysalueiden kaytostã on sovittava tilaajan kanssa tapauskohtaisesb erikseen. 6. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 6.1. Sopimusasiakirjat Sopimusasiakirjatja niiden keskinãinen patevyysjarjestys on seuraava: a) Urakkasopimus b) SelontekoneuvottelupOytäkirja c) Tarjouspyynto ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalllset lisaselvitykset d) Urakkaohjelma ja tyoturvallisuusasiakirja e) TyOaluekartat f) Tarjous liitteineen g) Rakennusurakan yleiset sopimusehdot JYSE 2009 h) Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 2003 i) lnfraryl 2010 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, osa 1 Vaylatja alueet j) InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, osa 2 Jãrjestelmãt ja taydentavat osat k) Infra 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeisto, Maãrämittausohje I) Suomen kuntatekniikan yhdistyksen julkaisu 19/99 Tilapãiset liikennejarjestelyt liikennealueella PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ; WWN.TUUSULAFI

11 7.1, Sopimusaika 7. TYON SOPIMUSAIKA suunnitteluohjekortin Suraku 8, tilapäiset liikennejarjestelyt mukaisesti. olennaisiksi osiksi tata urakkaa. ohjeita. Molemmat osapuolet tuntevat ko. asiakirjat ja tunnustavat ne m) Esteettomyys tulee huomioida esteettömän ympariston Lite 3 Tahän urakkaan ei ole lhtetty erätä sopimusasiakirjoissa main ittuja yleisia PUHELIN: (09) 87181: FAKSI: (09) ; WVVWTUUSULAFI Irtisanomisaika urakoitsijan puolelta on yksi kuukausi. Irtisanomisajan ollessa Iyhyemman on kunnalla oikeus pidãttaa urakoitsijalle irtisanomisaikaan asti kunnalbe tulevat muut kyseisen alueen talviaurauksen ylimaäraiset kulut. maksamattomista eristä uuden urakoitsijan hankintakulut sekä kuukauden 7.3. Sopimuksen irtisanominen hankintalain periaatteiden mukaan. saakka vuosi kerrablaan. PäätOs sopimusajan mahdollisesta jatkamisesta tehdäãn Sopimusaikaa voidaan sopijapuoten yhteisella paatöksella jatkaa Sopimusajan jatkaminen Luovutuskatselmus pidetaan kaksi (2) viikkoa ennen sopimuksen päattymista ja todetut puutteet on korjattu ja sopimusaika on paattynyt. aineisto. Katsebmuksesta tehdäan muistio. Tibaajabla on oikeus pidattaa viimeinen maksu siihen saakka, kun luovutuskatselmus on pidettyja siinä mahdollisesti siinä tarkastetaan sopimuksen piiriin kuuluvien alueiden kunto ja luovutettava Sopimusaika paattyy kb Sopimuksen paättaminen ilman en korvausta ennen sopimuksen mukaisten toiden aboittamista. Paätoteuttajan on tutustuttava alueisiin ja tehtäviin tilaajan edustajan opastuksella Sopimuksen mukaiset tyot aloitetaan aikaisintaan kb TOiden aloitus keväällä Urakan vuosittainen toimintakausi on Tarvittaessa sääolosuhteista Sopimusaika on johtuen toimintakausi vol alkaa aikaisemmin syksylla tai jatkua pidempaan Tu us u Ia Urakkaohjelma Sivu 11

12 i TuusuIa UrakkaohIrna 7.4. Vãlitavoitteet Sopimusajalle ei aseteta välitavoitteita Tehtaväkohtaiset sanktiot Valvojan havaitsemat virheet tai puutteet urakassa kirjataan ja ne on korjattava viivyttelemattä vavojan mããrittelemãn kohtuullisen ajan kuluessa valvojan ilmoituksesta. Valvoja vol ilmoittaa virheistä tai puutteista myos suullisesti. Urakoitsijan myohastyessa yksittäisen tehtävãn suorituksessa (aloitus, ajoitus, toimenpideaika) tai poiketessa tehtävän suoritusohjeista tai Iaatu jaa saavuttamatta tilaajalla on oikeus antaa urakoitsijalle kirjallinen huomautus tai pidattaä sakko, mikä maaraytyy seuraavasti: poikkeama ensimmäinen kerta : toinen kerta seuraava Iseuraavat kerrat puutteehijytu huomautus raportoinnin laiminlyonti tehtävãn mydhastyminen huomautus (ei aiheuta vaaraa) tehtavan myohastyminen jaaraa aiheuttava) tehtvãn laiminlyonti huomautus jutyaara tehtävän laiminlyonti Urakoitsijan edustajan vaihto jeutty alihankintojen ketjuttaminen Urakoitsijan tulee vahentäa saamansa sakko seuravasta laskustaan. Urakoitsijan laiminlyodessa tehtävien suorituksen maarayksesta huolimatta menetellãän kohdan mukaan. Tehtävien toistuvat puutteetja laiminlyonnit, joista on edellä olevan mukaisesti huomautettu ja/tai sakotettu ovat sopimuksen purkuperuste. 8. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 8.1. Urakoitsijan vakuudet TyOn sopimusajan vakuus Urakan toteuttamiseksi ei vaadita vakuutta Takuuaika ja takuuajan vakuus Takuuaikaa ei urakan tehtävissä ole, eikä takuuajan vakuutta vaadita Tilaajan vakuudet Tilaaja ei aseta vakuutta. PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ; WNVJTUUSULA.FI

13 tienpitajana tai vastaavatla perusteella olla laillisessa korvausvastuussa kolmanteen henkilöön nãhden, vahinkotapaukset houdetaan siten, että kunta edellä mainitussa tapauksessa aiheutunut siità, että urakoitsija on laiminlyanyt paatoteuttajalle valtakirjan korvauskasittelyn hoitamiseksi. Mikali vahinko on hoitaa korvauskasittelyn oman hallintomenettelynsä mukaisesti tai kunta antaa Tapauksissa, joissa kunta saattaa lain perusteella tai muuten laillisena 8.3. Vastuu kolmannelle osapuolene PUHELIN: (09) 87181; FAKS!: (09) ; POSTIOSOITE: PL 60, TUUSULA; KAYNTOSOITE: HYRYLANTIE 16, TUUSULA Ennakkomaksua ei suoriteta Ennakko perusteista ja maarasta.vuivastyskorko on enintäãn lainmukainen arvonalennukset, sopimussakot ja vahingonkorvaukset sekã keskenerãisten olevasta mãärästã. Urakoitsijalle varataan tilaisuus antaa lausuntonsa pidãtyksen oikeus vähentãä viimeisestã maksuerästä tai muutoin urakasta maksamatta toiden ja vahingonkorvausvaatimusten osalta tehtävät pidatykset on tilaajalla Vastaanottotarkastuksessa ja Ioppuselvityksessa todetut hyvitykset, arvonalennukset ym. kustannukset. TyOmaaraysten perusteella suoritettujen tehtävien laskutus suoritetaa n hyvaksytysta ajopaivakirjasta tulee ova laskun Iiitteenä. Laskussa on kokonaisveloitus eriteltãvã siten, että siitã ilmenee veloituksen veroton hinta ja mahdolliset urakoitsijan huolimattomasta tyonsuorituksesta aiheutuvat vahingot, maksuaika on 21 vrk siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. arvonlisävero prosentteina sekã euroina. Tilaajalla on oikeus pidattaa askuista allekirjoitettujen Ajopaivakirjojen perusteella kerran kuukaudessa. Kopio km. Tarjoukset tehdäãn annettujen mäãrien perusteefla (ns. kartta km). Laskujen Aurausurakasta maksetaan yksikkohintoihin perustuva korvaus /tie-km, ja /klv 9.1. Laskujen maksuaika ja viivastyskorko 9. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS yksityiskohtaiset ja havainnolliset tiedot tapahtumasta ja tehdyista yiläpitotoimista. Kaikista vahinkotapa uksista tehtyjen selvitysten tu lee sisã ltäã riittävàn pyyn nöstä. vastuuvahinkoilmoitukseen vaadittavat selvitykset enintãan yukon sisallä vahinkotapausten asiakirjoihin. Urakoitsija on velvollinen antamaan tilaajalle TiIaajaIla on oikeus tutustua kaikkiin urakoitsijan suoraan hoitamien sopimusrikkomuksesta aiheutuu kunnalle muuta vahinkoa. Urakoitsijan on Qikeus korvausvaatimuksen esittamiseen kunnalla on myos silloin, jos pidettäva luetteloa kaikista vahinkotapauksista ja -paàtoksistà. vahinko. sopimusvelvoitteensa, on kunnalla oikeus vaatia urakoitsijaa korvaamaan cr Tu u su Ia Urakkaohjelma Sivu 13

14 Tu U SU Ia Sivu 14 Urakkaohjelma 9.3. Hintasidonnaisuudet Urakkahintaa ei sidota mihinkään indekshn. Urakkahntaan ei vaikuta sopimusajan sããtilat tai muut olosuhdetekijãt Hinnanmuutokset Urakka-asiakirjoissa esitetyt alueiden laajuudet on esitetty sillä tarkkuudefla kuin katu-, puisto- ym. rekisterut sen mahdollistavat. Tilaaja voi lisata tai vähentãã aurausalueita 15 %. YksikkOhintaa muutetaan km màärãn suhteessa tarjottuun km mäãrään. Hinnan muutokset otetaan huomioon, siitã lahtien kuin sen on todettu vaikuttavan urakan toteuttam iskustannuksiin Lisa-ja muutostyot Urakoftsija on velvollinen suorittamaan urakka-alueella yksikkohintaluettelossa mainittuja lisa- ja muutostoita sopimuksessa sovituilla yksikkohinnoilla. Mainitut tyot edellytetaan tehdyiksi tehtavamaarittelyissa selostetuilla tavoilla. Yksikköhintoihin on sisallytettava kaikki tehtavän edellyttamat kustannukset ja nãin tehdyt tyot eivãt saa aiheuttaa tilaajalle mitaãn muita kustannuksia erikseen Iisãttäväa arvonlisaveroa lukuun ottamatta. Kaikista muutos- ja IisätOistä seka Iisavaatimuksista on sovittava kirjallisesti erikseen. Tilaaja ei maksa mitãän lisalaskuja ilman em. kirjallista sopimusta. Piirustusten ja tehtavämaarittelyjen mitoista poikkeavasti tehdysta tyostã aiheutuneesta lisätyosta tai lisämenekistä ei urakoitsijalla ole oikeutta saada korvausta. Tilaajalla on oikeus antaa suoritettavaksi muutos- ja IisatOitä muulle kuin tamän urakkaohjelman tarkoittamalla urakoitsijaila tai tehda ne itse neuvoteltuaan ensin urakoitsijan kanssa. 10. ORGANISAATIOT Tilaajan organisaatio/edustajat Tilaajan edustajana urakoitsijaan nahden toimii tekninen toimi. Muut tãtä urakkaa koskevissa asioissa tilaajan edustajia ovat: kunnossapitopaallikko Jan Huttunen tiemestani Juha Lumppio työnjohtaja Keijo Saminen PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ; WVVW.TUUSULA.FI

15 Tuusula Sivu 15 Urakkaohjelma Urakoitsijan organisaatio/edustajat 11. Urakoitsijaa pyydetaan ilmoittamaan kuka on tähän tyohon ehdotetut urakoitsijan edustaja ja tyonjohtoon kuuluvat edustajat. Nãistã henkiloistä toimitetaan tilaajalle henkilöesitteet. Tilaaja pidattaä itselleen oikeuden hyvaksyã tai hylata urakoitsijan esittãmã henkilosto. Urakan kieli on Suomi, henkilöstön on kyettava kommunikoimaan sujuvasti suullisesti ja kirjahisesti suomen kielellä. TOIMITUKSET JA YHTEISET tarjouksessaan RAPORTOINTI Katselmukset Ennen tyon aloittamista pidetaan urakka-alueella alkukatselmus, silmãmäãrãisesti urakka-alueen kunto ja todetaan alueen en osia koskevat urakkaan kuuluvat, seka toisaalta tilaajan tai kolmansien osapuolten suoritettavaksi tulevat niiden yhteensovittaminen. tarkastetaan tehtävãtja jossa Urakan aikana toimintakauden pidetaan urakka-alueella katsetmus, silmämääräisesti urakka-alueen kunto ja todetaan mahdolliset urakasta johtuvat poikkeamat alkukatselmukseen tai edelliseen katselmukseen verrattuna. jossa tarkastetaan paattyessa Urakan pidetaan urakka-alueella loppukatselmus, silmãmãärãisesti tarkastetaan urakka-alueen kunto ja todetaan mahdolliset urakasta johtuvat poikkeamat alkukatselmukseen verrattuna. Katselmuksissa läsnã ovat molemmat sopijapuolet. Katselmuksista Iaaditaan poytakirja, jonka molemmat osapuolet allekirjoittavat. paattyessa jossa TyOmaapaivakirja Urakoitsijan tulee pitaa pãivittãistã Ajopäivakirjaa/toimenpidepaivakirjaa. Työmaapãiväkirjasta tulee urakoitsijan tyosuoritukset pystyã selvittämãän uotettavasti myos jalkeenpain mahdollisten korvaustapausten käsittelyssa. TyOmaapaivakirjan pidosta urakoitsijan vastuullinen tyonjohtaja. vastaa Raportointi Tehdyistä toistã on pidettävä ajopãiväkirjaa, josta ilmenee tilauksen tekijà, päivamãärä, aloitusaika ja päättymisaika, kokonaiskestoaika, ajetut kilometritja kaytetty kone, kuijettaja sekã ajoreitti. Palveluntuottajan tulee varustaa kaikki kuijettajalliset ajoneuvot ja koneet ajoneuvonseurantalaitteilla, seurantalaitteiston on oltava yhteensopiva tilaajan kayttaman ajoneuvonseurantajärjestelmãn kanssa, tai on kaytettava järjestelmäã. Kunnalta vol vuokrata kãytettavat laitteet. Urakoitsija on velvollinen pitamaan seurantalaitteet toimintakunnossa. Seurantalaitteen raporttia voidaan kayttäa raportoinnin apuvälineenä. samaa seurannassa POSTIOSOITE: PL 60, TUUSULA; KAYN11OSOITE: HYRYLANTIE 16, TUUSULA PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ; W MNTUUSULA.FI

16 kolmannelle osapuolelle Sopimuksentaydentaminen tai muuttaminenja sopimuksen siirto 12. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN Erimiehsyydet pyritaan ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Riita-asiat, 13. MUUT SOPIMUSASIAT/ ERITYISIA MAARAYKSIA karajäoikeudessa. joista sopijaosapuolet eivät pãase keskenaän sopimukseen ratkaistaan Tuusulan sopimusehdoissa JYSE 2009 Palvelut, b) Jos muiden maiden kansalainen tyoskentelee Suomessa toimivan POS11OSOITE: PL 60, TUUSULA; KAYNTIOSOfTE: HYRYLANTIE 16, TUUSULA PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ; W NWTUUSULA.FI lainsaädannön edehlyttamat verot ja heilla on veronumero. Urakoitsija vastaa siitä, ulkomaalaiset tyontekijat maksavat suomalaisen vastaavahla tavalla. suomalaista lainsaadantoa ja huolehtimaan siitã, ettâ myos ahihankkijat toimivat Urakoitsija on velvollinen noudattamaan ulkomaisiin tyontekijoihinsa nähden tyontekijoidensa kanssa. ja huolehtimaan siitã, ettã ahihankkijat toimivat vastaavalla tavahla omien Urakoitsija on velvolhinen ottamaan omihle tyontekijoilleen tapaturmavakuutukset maarayksia. liittyvat alihankkijat noudattavat suomalaisen tyoehtosopimuksen mukaisia Urakoitsija on velvollinen osoittamaan, että urakoitsija itse ja tahan sopimukseen yrityksen palveluksessa tai Iähetettynä tyontekijana, nun tãllaisella tyontekijalla tulee ama olla oleskelulupa. Suomeen palkattu tyontekija. a) Tyontekija on EU/ETA-maan kansalainen; tyon teko ei edeuyta erillistã oleskelulupaa tai paätösta, oh kyseessa lähetetty tai maalainen han on: Ulkomaisella tyontekijalla on oltava seuraavat luvat riippuen siitä minkä tarkoittamissa tehtävissa tyomaalla palveluksessaan ulkomaalainen tyontekija, on sisälto tarkennetaan työn alkaessa, Jos urakoitsijalla on tämän sopimuksen Urakoitsijan tulee antaa tyovoimastaan tilaajalle ilmoitus, llmoituksen muoto ja urakoitsijan huolehdittava jaljempana esitettyjen velvoitteiden tayttamisesta TyOvoimamaaraykset kaytettavaksi tahãn palveluun, voidaan asiasta sopia erikseen sillä edellytyksella, että se ei luo osapuolille uusia merkittävia velvollisuuksia tai aiheuta mitããn todettu tai ehto ei sovellu sovittu tat tarjouspyynnossa tai tarjouksessa tai julkisten hankintojen yleisissa Sopimusta koskevia vähãisiä yksityiskohtia, joista ei ole etukateen enkseen lisakustannuksia. ç- Tu us u Ia Urakkaohjelma Sivu 16

17 alkaessa kuvallinen henkilökortti varustettuna veronumerolla ja joko E 101- / Al 13,3. Ilmoitukset Iäaninverovirastolle (tilaajavastuulain muutos). velvoitteidensa tayttaminen. Lähetetyillä tyontekijoillã tulee olla tyoskentelyn todistus ta sitten tapaturma- ja elakevakuutus otettuna suomalaisesta yhtiosta Urakoitsijalla on ve)vonisuus näyttäã toteen ulkomaalaista tyovoimaa koskevien PUHELIN: (09) 87181: FAKSI: (09) ; WMN.TUUSULAFI POSTIOSOITE: PL 60, TUUSULA. KAYNTIOSOITE: HYRYLANTIE 16, TUUSULA Lute Turvallisuusasiakirja tekninen johtaja JyçV1aija Tuusulassa 30. paivänä elokuuta 2013 Tiaaja pidattaa itsellään olkeuden ilmoittaa Iaäninverovirastolle Tuusulan kunnan kanssa urakkasopimuksen tehneiden urakoitsijoiden nimetja urakkasummat. p22? Tu us u Ia UrakkaohIrna

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 Sivu 1 Tuusulan kunta 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 URAKKASOPIMUS LUONNOS Sivu 2 Rakennuttaja Tilaaja Tuusulan kunta Tekninen toimi Urakoitsija Kohde 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS-

Lisätiedot

ALUE XX AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA

ALUE XX AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA Sivu 1 Tuusulan kunta ALUE XX AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2017 2019 URAKKAOHJELMA Sivu 2 Sisällysluettelo 1. TILAAJA... 4 1.1. Tilaajana on Tuusulan kunta.... 4 1.2. Tilaajan edustaja... 4 2. TIETOJA HANKKEESTA...

Lisätiedot

Sopimuskausi käsittää aurauskauden Marraskuusta 2012 Huhtikuuhun 2013.

Sopimuskausi käsittää aurauskauden Marraskuusta 2012 Huhtikuuhun 2013. 1 TUUSULAN KUNTA Tekninen toimi Teiden kunnossapito KATUJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN AURAUKSEN JA HIEKOITUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. Sopimusaika Sopimuskausi käsittää aurauskauden Marraskuusta 2012 Huhtikuuhun

Lisätiedot

Tu usula Urakkao, 8 MATTILA-MAHLAMAKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013-2017 URAKKAOHJELMA. Lute 3. Tuusulan kunta

Tu usula Urakkao, 8 MATTILA-MAHLAMAKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013-2017 URAKKAOHJELMA. Lute 3. Tuusulan kunta Tuusulan kunta Tu usula Urakkao, 8 MATTILA-MAHLAMAKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013-2017 URAKKAOHJELMA POSTIOSOITE: PL 60, 04301 TUUSULA; KAYNTIOSOITE: HYRYLANTIE 16, TUUSULA PUHELIN: (09) 87181; FAKSI:

Lisätiedot

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 2015 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET JA SOPIMUKSEN KOHDE 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Toimittaja Rakennuttaja on Järvenpään kaupunki Rakennuttajan edustajana ja tilaajana

Lisätiedot

2?TuusuIa 2B KELLOKOSKI E AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 20 13-2017 URAKKAOHJELMA. Urakkaohjelrna Lute 3. Tuusulan kunta

2?TuusuIa 2B KELLOKOSKI E AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 20 13-2017 URAKKAOHJELMA. Urakkaohjelrna Lute 3. Tuusulan kunta 2?TuusuIa Urakkaohjelrna Tuusulan kunta 2B KELLOKOSKI E AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 20 13-2017 URAKKAOHJELMA PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) 8718 3072; WVVW.TUUSULAFI ituusuia Urakkaohjeirna Sisäiiysluetteio

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET.

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET. SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-30.9.2020. Urakkakohde Urakkakohteina Nurmijärven

Lisätiedot

ituusuia 3 RIIHIKALLIO AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 URAKKAOHJELMA Urakkaohjeirna Lute 3 Tuusulan kunta

ituusuia 3 RIIHIKALLIO AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 URAKKAOHJELMA Urakkaohjeirna Lute 3 Tuusulan kunta ituusuia Urakkaohjeirna Tuusulan kunta 3 RIIHIKALLIO AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 URAKKAOHJELMA POSTIOSOITE: PL 60, 04301 TUUSULA; KAYNTIOSOITE HYRYLANTIE 16, TUUSULA PUHELIN: (09) 87181: FAKSI:

Lisätiedot

Tu us u Ia Lute 3 2A KELLOKOSKI P AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013-2017 URAKKAOHJELMA. Tuusulan kunta

Tu us u Ia Lute 3 2A KELLOKOSKI P AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013-2017 URAKKAOHJELMA. Tuusulan kunta Tu us u Ia Tuusulan kunta 2A KELLOKOSKI P AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013-2017 URAKKAOHJELMA PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) 8718 3072; WMNTUUSULA.FI 2rTuusuIa Urakkaohjeirna Sisällysluetteio 4 1.1. Tilaajana

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA.

SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA. SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKAN SOPIMUS 1.10.2017 1.10.2020 Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-1.10.2020. Kunnossapitokohde

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA Tekninen toimi Teiden kunnossapito KATUJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN AURAUKSEN JA HIEKOITUKSEN YLEISET SOPIMUS EHDOT

TUUSULAN KUNTA Tekninen toimi Teiden kunnossapito KATUJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN AURAUKSEN JA HIEKOITUKSEN YLEISET SOPIMUS EHDOT TUUSULAN KUNTA 30.8.2010 Tekninen toimi Teiden kunnossapito KATUJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN AURAUKSEN JA HIEKOITUKSEN YLEISET SOPIMUS EHDOT 1. Sopimusaika Sopimuskausi käsittää aurauskaudet 2010-2011 ja 2011-2012.

Lisätiedot

i TuusuIa 9A LAHELAN TALVI ALUEURAKKA 2013-2017 URAKKAOHJELMA Urakkaohjeirna Lute 3 Tuusulan kunta

i TuusuIa 9A LAHELAN TALVI ALUEURAKKA 2013-2017 URAKKAOHJELMA Urakkaohjeirna Lute 3 Tuusulan kunta i TuusuIa Urakkaohjeirna Tuusulan kunta 9A LAHELAN TALVI ALUEURAKKA 2013-2017 URAKKAOHJELMA POSTIOSOTE: PL 60, 04301 TUUSULA; KAYNTIOSOITE: HYRYLANTIE 16, TUUSULA PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) 8718

Lisätiedot

TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tilaaja Tilaajan edustaja Alueurakan kohde 3

TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tilaaja Tilaajan edustaja Alueurakan kohde 3 1 (1) 10.2.2016 URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 3 1.1 Tilaaja 3 1.2 Tilaajan edustaja 3 1.3 Alueurakan kohde 3 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 3 2.1 Urakkamuoto ja

Lisätiedot

ASEMA-ALUEIDEN LÄHIYMPÄRISTÖJEN LIIKENNE- JA VIHERALUEIDEN HOITO 2014-2015

ASEMA-ALUEIDEN LÄHIYMPÄRISTÖJEN LIIKENNE- JA VIHERALUEIDEN HOITO 2014-2015 ESPOON KAUPUNKI Palveluliiketoimi 1232/02.08.00/2014 ASEMA-ALUEIDEN LÄHIYMPÄRISTÖJEN LIIKENNE- JA VIHERALUEIDEN HOITO 2014-2015 URAKKAOHJELMA Palveluliiketoimi 2(16) SISÄLLYSLUETTELO 1. TILAAJA... 4 1.1

Lisätiedot

JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017

JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017 Sivu 1 JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017 URAKKAOHJELMA Sivu 2 Sisällysluettelo 1. TILAAJA... 4 1.1. Tilaajana on Tuusulan kunta.... 4 1.2. Tilaajan edustaja... 4 2. TIETOJA HANKKEESTA... 4 2.1. Alueurakan kohde...

Lisätiedot

LIITE 1 URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015

LIITE 1 URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015 LIITE 1 URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015 2(15) URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNKI Tekninen- ja ympäristöpalvelukeskus SISÄLL YSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS 12.9.2017 Sisällys 2(5) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 SUUNNITTELIJAT... 3 KATSELMUKSET... 3 URAKKAMUOTO JA URAKOITSIJAN VELVOLLISUUDET... 3 TILAAJAN VELVOLLISUUDET... 3 SOPIMUSASIAKIRJAT...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

Työselostus ja laatuvaatimukset. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL

Työselostus ja laatuvaatimukset. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL Työselostus ja laatuvaatimukset Staran pienlouhintatyöt ajalla 1.1. 31.12.2017 HEL 2016-011768 TYÖSELOSTUS JA 2(5) 1. TYÖN SUORITUS Urakka käsittää kallion porauksen ja irrotuksen. Porattaessa on käytettävä

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. Lappeenrannan matkakeskuksen ulkoalueiden hoito- ja kunnossapitourakka. Tekninen toimi Kadut ja ympäristö

URAKKAOHJELMA. Lappeenrannan matkakeskuksen ulkoalueiden hoito- ja kunnossapitourakka. Tekninen toimi Kadut ja ympäristö 1 (15) 15.7.2015 URAKKAOHJELMA Lappeenrannan matkakeskuksen ulkoalueiden hoito- ja kunnossapitourakka Tekninen toimi Kadut ja ympäristö PL 38, 53101 Lappeenranta Villimiehenkatu 1 puh. (05) 6161 kirjaamo@lappeenranta.fi

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (10) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA Ulkoalueiden viherhoitourakka Kiinteistö Oy Auroranlinnan piha-alueiden hoitourakka Sivu 2/14 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja hankkeesta... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Tilaajan edustaja ja tiedustelut... 4 1.3

Lisätiedot

HANKINTAOHJELMA 1 (6)

HANKINTAOHJELMA 1 (6) HANKINTAOHJELMA 1 (6) NOSTOKORIAUTON KÄYTTÖPALVELU 2013-2014 P A L V E L U N H A N K I N T A O H J E L M A 1. YLEISET TIEDOT 1.1 Hankintayksikkö 1.2 Hankinnan kohde 1.3 Hankintamenettely Espoon kaupunki,

Lisätiedot

SOPIMUS xxx KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA

SOPIMUS xxx KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA SOPIMUS xxx KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA 1/1 1. Sopijaosapuolet ja yhteyshenkilöt Lohjan kaupunki tekninen toimi (jäljempänä "Tilaaja" tai "Kunta") Y-tunnus: 1068322-0

Lisätiedot

Turun Kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Infrapalvelut

Turun Kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Infrapalvelut SOPIMUSLUONNOS 1 (9) Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 Ylläpidon alueurakka Itä-Turku, 1.6.2016 alkaen Urakkasopimus X pääurakka sivu-urakka aliurakka muu urakka

Lisätiedot

VANHA-ESPOON PUHTAANAPITOURAKKA 2013-2014 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 1(16) 09.11.2012 URAKKA-AIKA 1.1.2013-30.9.2014

VANHA-ESPOON PUHTAANAPITOURAKKA 2013-2014 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 1(16) 09.11.2012 URAKKA-AIKA 1.1.2013-30.9.2014 URAKKAOHJELMA 1(16) 09.11.2012 VANHA-ESPOON PUHTAANAPITOURAKKA 2013-2014 URAKKAOHJELMA URAKKA-AIKA 1.1.2013-30.9.2014 ESPOON KAUPUNKI ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA-LIIKELAITOS KATUYLLÄPITO URAKKAOHJELMA 1(16)

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT TOUKOVUORI 2012 KATU OSASTO URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Rakennuskohde 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

Ylläpidon alueurakka Länsi-Turku, alkaen

Ylläpidon alueurakka Länsi-Turku, alkaen SOPIMUSLUONNOS 1 (1) Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 Ylläpidon alueurakka Länsi-Turku, 1.6.2017 alkaen Urakkasopimus pääurakka sivu-urakka aliurakka muu urakka

Lisätiedot

PUITESOPIMUS - puitejärjestely

PUITESOPIMUS - puitejärjestely PUITESOPIMUS, LUONNOS 1(9) PUITESOPIMUS - puitejärjestely Hanke Viite Asianumero 1756/02.08.00/2012 Puitesopimus Työkohdekohtainen tilaus Urakkakohde Tähän puitesopimukseen sopijaosapuolet ovat kirjanneet

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

SOPIMUS JA URAKKAOHJELMA KATUJEN JA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLIEN, (A1, A2, B1, B2 JA/TAI C) ALUEURAKASTA

SOPIMUS JA URAKKAOHJELMA KATUJEN JA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLIEN, (A1, A2, B1, B2 JA/TAI C) ALUEURAKASTA 1(9) SOPIMUS JA URAKKAOHJELMA KATUJEN JA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLIEN, (A1, A2, B1, B2 JA/TAI C) ALUEURAKASTA 1. Sopijaosapuolet ja yhteyshenkilöt 1.1. Tilaaja Laihian kunta/tekninen lautakunta (jäljempänä

Lisätiedot

Luonnonhoito ja kaupunginpuutarhan palvelut Ylläpitosopimus

Luonnonhoito ja kaupunginpuutarhan palvelut Ylläpitosopimus 16.1.2015 2(9) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 2 TILAAJA JA PALVELUN TUOTTAJA... 4 2.1 Tilaaja... 4 2.2 Tuottaja... 4 3 SOPIMUKSEEN LIITTYVÄT ASIAT... 4 3.1 Sopimusasiakirjat... 4 3.2 Määrälaskenta...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA TALVIHOIDON HANKINTA TALVIKAUSILLE 2017/18, 2018/19 JA 2019/20 + OPTIOKAUDELLE 2020/21. Urakkaohjelma 1 (10)

URAKKAOHJELMA TALVIHOIDON HANKINTA TALVIKAUSILLE 2017/18, 2018/19 JA 2019/20 + OPTIOKAUDELLE 2020/21. Urakkaohjelma 1 (10) Urakkaohjelma 1 (10) URAKKAOHJELMA TALVIHOIDON HANKINTA TALVIKAUSILLE 2017/18, 2018/19 JA 2019/20 + OPTIOKAUDELLE 2020/21 Urakkaohjelma 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA HANKINNASTA... 3 1.1. Tilaaja...

Lisätiedot

Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka

Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka PUITESOPIMUS, LUONNOS 1(9) PUITESOPIMUS - puitejärjestely Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka 2013-2015 Viite Asianumero Puitesopimus Työkohdekohtainen tilaus Urakkakohde Tähän puitesopimukseen sopijaosapuolet

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka.

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka. HARJAVALLAN KAUPUNKI Tekniset palvelut Keskustie 5b Päiväys Dnro 29200 HARJAVALTA 8.7.2013 URAKKAOHJELMA MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILLAN RAKENTAMINEN 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Osoite: Harjavallan

Lisätiedot

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA 12.7.2016 HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 5 1.1 Rakennuttaja 5 1.2 Tilaaja 5 1.3 Rakennuskohde

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO URAKKAOHJELMA ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO Tilaaja Espoon Asunnot Oy Upseerinkatu 3 B 02600 Espoo Espoon Asunnot

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010

Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010 Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010 PYHÄN FIS-RINNE Pelkosenniemen kunta pyytää tarjoustanne Pyhän FIS-rinne -urakasta kaikkine

Lisätiedot

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi URAKKAOHJELMA Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen Urakkaohjelma 2 RAKENNUSHANKE Rakennushanke käsittää As Oy Rovaniemen Tuohitie 4. Salaoja-

Lisätiedot

Keskustien perusparannus. Puumala, Kirkonkylä PUUMALA. Tilaajan edustajat Sopimusasioissa Työsuoritukseen liittyvissä asioissa

Keskustien perusparannus. Puumala, Kirkonkylä PUUMALA. Tilaajan edustajat Sopimusasioissa Työsuoritukseen liittyvissä asioissa Kunnanhallitus 14.8.2017 142 liite nro 1 URAKKASOPIMUS 8.8.2017 1(6) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH

Lisätiedot

KATU- JA VIHERALUEIDEN YLLÄPITOTYÖT ALUEURAKKASOPIMUSLUONNOS 2017

KATU- JA VIHERALUEIDEN YLLÄPITOTYÖT ALUEURAKKASOPIMUSLUONNOS 2017 KATU- JA VIHERALUEIDEN YLLÄPITOTYÖT ALUEURAKKASOPIMUSLUONNOS 2017 Keskustan, Leinolan, Kissanmaan, Hervannan, Vuoreksen, Nekalan ja Lielahden ylläpidon alueurakat 2(17) ALUEURAKKASOPIMUS TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA ASEMAN SEUDUN ALUEURAKKA LAATINUT: Seppo Jokinen

URAKKAOHJELMA ASEMAN SEUDUN ALUEURAKKA LAATINUT: Seppo Jokinen URAKKAOHJELMA ASEMAN SEUDUN ALUEURAKKA LAATINUT: Seppo Jokinen 2(14) URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA HANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Alueurakan kohde... 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 0 SONKAJÄRVEN KUNTA Tekninen toimi Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

Lisätiedot

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa Sopimus lastensuojelulain mukaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta. 1. Sopijapuolet Tilaaja PL 85 45101 Kouvola Y-tunnus 0161075-9 Yhteyshenkilö Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen PL 85 45101 Kouvola

Lisätiedot

Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA

Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA Tarjouspyyntö KINNULAN KUNTA 07.08.2015 Tekninen toimi TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA 1 Yleistä Kinnulan kunta pyytää

Lisätiedot

RAKENNUSURAKKASOPIMUS

RAKENNUSURAKKASOPIMUS Kiinteistö Oy Mallisoppari 00100 HELSINKI RAKENNUSURAKKASOPIMUS Hanke Rakennuskohde Urakan kohteena on Vuokra Oy:n omistaman Kiinteistö Oy Mallisopparin (, 00100 Helsinki) pihan kunnostustyöt. Kiinteistö

Lisätiedot

PERHON KUNNAN TALOYHTIÖIDEN PIHOJEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 URAKKAOHJELMA. Laatija: Pasi Rannila

PERHON KUNNAN TALOYHTIÖIDEN PIHOJEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 URAKKAOHJELMA. Laatija: Pasi Rannila PERHON KUNNAN TALOYHTIÖIDEN PIHOJEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 URAKKAOHJELMA Laatija: Pasi Rannila SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA HANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Tilaajan edustajat... 4 1.3 Talvihoitourakan

Lisätiedot

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA Asianumero 834/22.08.00/2013 POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA 2013-2018/20 URAKKAOHJELMA 2(23) SISÄLLYSLUETTELO 1. RAKENNUTTAJA JA TILAAJA... 4 1.1 RAKENNUTTAJA... 4 1.2 TILAAJA... 4 1.2.1 Tilaajan edustaja...

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEIDEN HOITO OULUNSALON ALUEURAKKA

KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEIDEN HOITO OULUNSALON ALUEURAKKA LIITE 1 KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEIDEN HOITO OULUNSALON ALUEURAKKA 09.04.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISET TIEDOT... 4 1.1 Tilaaja.... 4 1.2 Urakan kohteet... 4 1.3 Urakan laajuus... 4 1.4 Urakka-alueen erityispiirteitä...

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS YLEISÖKÄYMÄLÖIDEN HANKINTA

SOPIMUSLUONNOS YLEISÖKÄYMÄLÖIDEN HANKINTA HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS 1(8) SOPIMUSLUONNOS YLEISÖKÄYMÄLÖIDEN HANKINTA HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS 2(8) 1. Sopijapuolet... 3 2. Sopimuksen kohde... 3 3. Sopimuksen mukaiset käymälät...

Lisätiedot

Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa

Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa 1.9.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOPIMUSASIAKIRJAT... 2 1.1 Ehtojen tulkinta... 2 1.2 Tarjous... 2 1.3 Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys... 2 2. MYYJÄN

Lisätiedot

Oulaisten kaupungin Tekninen keskus pyytää tarjoustanne kaupungin piha-alueiden auraamisesta (liite 2).

Oulaisten kaupungin Tekninen keskus pyytää tarjoustanne kaupungin piha-alueiden auraamisesta (liite 2). TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEIDEN AURAUS Oulaisten kaupungin pyytää tarjoustanne kaupungin piha-alueiden auraamisesta (liite 2). Tarjoushintaan ( /h) on sisällytettävä kaikki työhön liittyvät kone-

Lisätiedot

AURAN KUNTA Kaavateiden ja piha-alueiden talvikunnossapito

AURAN KUNTA Kaavateiden ja piha-alueiden talvikunnossapito Tarjouspyyntö 1 (5) 8.9.2017 AURAN KUNTA Kaavateiden ja piha-alueiden talvikunnossapito 2017 2019 Tarjouspyyntö 1 Yleistä 2 Hankinnan kuvaus Auran kunta pyytää tarjoustanne kaavateiden ja piha-alueiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TEIDEN JA ALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPIDOSTA

TARJOUSPYYNTÖ TEIDEN JA ALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPIDOSTA 1 (5) Tekninen osasto 06.08.2015 TARJOUSPYYNTÖ TEIDEN JA ALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPIDOSTA pyytää tarjoustanne kunnan kaavateiden, kevyenliikenteen väylien, yleisten alueiden ja liikenteellisesti merkittävien

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015 HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) SOPIMUSLUONNOS, ERIKOISIKKUNOIDEN PESUPALVELU 1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupungin opetusvirasto, PL 3000, 00099 Helsingin kaupunki jäljempänä Tilaaja

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta.

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta. INARIN KUNTA Inarin kunta, tekninen osasto Piiskuntie 2 99800 IVALO URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sairaalantien kevyenliikenteenväylän parantaminen. Inarin kunta pyytää Teiltä urakkatarjoustanne oheisten urakka-asiakirjojen

Lisätiedot

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT 7.1.2016 KASELY/21/2016 Tilaaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Palvelu Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 2 (8)

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

KATUYLLÄPIDON KUNNOSTUSTYÖURAKKA 2012-2013 URAKKAOHJELMA

KATUYLLÄPIDON KUNNOSTUSTYÖURAKKA 2012-2013 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 1(16) 12.4.2012 KATUYLLÄPIDON KUNNOSTUSTYÖURAKKA 2012 - URAKKAOHJELMA URAKKA-AIKA 1.5.2012-30.4. & OPTIO 1.5. - 30.4.2014 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS ESPOON KAUPUNKI KATUYLLÄPITO

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11)

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11) RT 80260 toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde Urakkasopimus

Lisätiedot

Heinäveden kunta pyytää urakkatarjouksia kunnan kaavateiden, kevyenliikenteen väylien ja kirkonkylän kunnan kiinteistöjen talviaurauksesta.

Heinäveden kunta pyytää urakkatarjouksia kunnan kaavateiden, kevyenliikenteen väylien ja kirkonkylän kunnan kiinteistöjen talviaurauksesta. TARJOUSPYYNTÖ Heinäveden kunta pyytää urakkatarjouksia kunnan kaavateiden, kevyenliikenteen väylien ja kirkonkylän kunnan kiinteistöjen talviaurauksesta. Auraussopimus on kolmivuotinen ja tehdään ajalle

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Tekninen lautakunta 22.9.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAAVATEIDEN TALVIKUNNOSSAPITO 2016 2017

TARJOUSPYYNTÖ Tekninen lautakunta 22.9.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAAVATEIDEN TALVIKUNNOSSAPITO 2016 2017 TARJOUSPYYNTÖ Tekninen lautakunta 22.9.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAAVATEIDEN TALVIKUNNOSSAPITO 2016 2017 Kärkölän kunta pyytää tarjouksia kaavateiden aurauksesta ja hiekoituksesta. Sopimuskausi on kaksi (2) talvikautta.

Lisätiedot

Liite 5. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka alueella

Liite 5. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka alueella Liite 5 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka alueella 2016-2018 URAKKAOHJELMA 9.8.2016 2(13) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA HANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Urakan kohteet... 4 1.3

Lisätiedot

Kalaasin alueen kunnallistekniikka

Kalaasin alueen kunnallistekniikka Mäntsälän Kunta Mäntsälän Vesi Kalaasin alueen kunnallistekniikka Urakkaohjelma 2.7.2010 Tarkistanut Kirjoittanut Pekka Savolainen Asko Määttänen Mäntsälän kunta Heikinkuja 4 FI-04600 MÄNTSÄLÄ Finland

Lisätiedot

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 1 (16) SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

LVIA-URAKKA URAKKASOPIMUSLUONNOS. (Jakeluosoite) OULUN KAUPUNKI. XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: ja

LVIA-URAKKA URAKKASOPIMUSLUONNOS. (Jakeluosoite) OULUN KAUPUNKI. XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: ja XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: 601252 ja 601253 Tilaaja: Liikelaitos Oulun Tilakeskus PL 30 90015 OULUN KAUPUNKI Urakoitsija: (Urakoitsijayritys) (Jakeluosoite) Hanke: Monitilatoimistomuutokset 2015-16

Lisätiedot

Yleisten alueiden ylläpito 2014 PALVELUSOPIMUS

Yleisten alueiden ylläpito 2014 PALVELUSOPIMUS PALVELUSOPIMUS 25.2.2014 sivu 2 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 2 TILAAJA JA PALVELUN TUOTTAJA... 3 2.1 Tilaaja... 3 2.2 Tuottaja... 3 3 SOPIMUKSEEN LIITTYVÄT ASIAT... 3 3.1 Sopimusasiakirjat... 3

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 1(9) Asiatunnus/Dnro 14.10.2014. Liite 1. Oulujokilaakson moottorikelkkailureitistön URAKKAOHJELMA

URAKKAOHJELMA 1(9) Asiatunnus/Dnro 14.10.2014. Liite 1. Oulujokilaakson moottorikelkkailureitistön URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 1(9) 14.10.2014 Oulujokilaakson moottorikelkkailureitistön URAKKAOHJELMA 14.11.2014 URAKKAOHJELMA 2(9) 14.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISET TIEDOT... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Urakan kohteet...

Lisätiedot

METSURIPALVELUT

METSURIPALVELUT HANKINTASOPIMUS 1 (5) METSURIPALVELUT 2014-2015 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja: Espoon kaupunki / Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 6400 Teirinsyrjä 4 02070 ESPOON KAUPUNKI Yhteyshlö etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kiimingin yrityspuiston ja Honkimaan teollisuusalueen kehittäminen, rakennusurakka

Kiimingin yrityspuiston ja Honkimaan teollisuusalueen kehittäminen, rakennusurakka VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANAVALLA 3.3.2011 Kiimingin yrityspuiston ja Honkimaan teollisuusalueen kehittäminen, rakennusurakka Kiimingin kunta, Yhdyskuntapalvelut

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

SIUNTION KUNNAN NELJÄN (4) KUNNOSSAPITOALUEEN KATUJEN, JALKAKÄYTÄVIEN JA PIHA-ALUEIDEN YMPÄRIVUOTISTEN ALUEURAKOIDEN URAKKAOHJELMA

SIUNTION KUNNAN NELJÄN (4) KUNNOSSAPITOALUEEN KATUJEN, JALKAKÄYTÄVIEN JA PIHA-ALUEIDEN YMPÄRIVUOTISTEN ALUEURAKOIDEN URAKKAOHJELMA SIUNTION KUNNAN NELJÄN (4) KUNNOSSAPITOALUEEN KATUJEN, JALKAKÄYTÄVIEN JA PIHA-ALUEIDEN YMPÄRIVUOTISTEN ALUEURAKOIDEN 1 YLEISET TIEDOT 1.1 Tilaaja Siuntion kunta tekninen toimisto Suitia 51 B 02570 Siuntio

Lisätiedot

Isokuusi 1. alueen rakennusurakka 2014-2015, Vuores Tampere

Isokuusi 1. alueen rakennusurakka 2014-2015, Vuores Tampere 1.9.2014 1 (5) Isokuusi 1. alueen rakennusurakka 2014-2015, Vuores Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / yhteistyössä Tampereen Vesi liikelaitoksen, Tampereen Sähköverkko Oy:n ja Pirkan

Lisätiedot

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA Liite 6 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella 2016 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.8.2016 2/7 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Laihian kunta URAKKAOHJELMAN 1.7.2014 1(6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KATUJEN- JA KEVYENLIIKENTEENVÄYLIEN TALVI- JA KESÄHOITO Kokonaishintaurakka SISÄLLYSLUETTELO Laihian kunta URAKKAOHJELMAN 1.7.2014 2(6)

Lisätiedot

Parikkalan kunta Tekninen toimi Harjukuja Parikkala puh KATUJEN KUNNOSSAPITO LUOKITUS Talvihoito

Parikkalan kunta Tekninen toimi Harjukuja Parikkala puh KATUJEN KUNNOSSAPITO LUOKITUS Talvihoito Talvihoito 1 Katujen ja kevyenliikenteen väylien kunnossapitoluokitus Talvikunnossapito 1.0 Yleistä Parikkalan kunnan kadut on jaettu kolmeen eri kunnossapitoluokkaan. Kunnossapitoluokituksen avulla määritetään

Lisätiedot

Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Liite 1 Urakkaohjelma Sivu 1/8

Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Liite 1 Urakkaohjelma Sivu 1/8 Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Liite 1 Urakkaohjelma Sivu 1/8 KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ URAKKAOHJELMA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Tilaaja: Jalasjärven kunta Tekniset palvelut Kirkkotie

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta.

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta. INARIN KUNTA URAKKATARJOUSPYYNTÖ Inarin kunta, tekninen osasto Piiskuntie 2 99800 IVALO Puh: 016-687111 Fax: 016-662 628 24.1.2018 Ivalon tulvasuojelu, tulvapenkereiden korotus (tulvapenger 2 ja 5) Inarin

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA Vaalan kunta Tekniset palvelut Vaalantie 14 91700 VAALA Tarjouspyyntö Vaalan Palvelutalosäätiön, Vaalan Vanhustentaloyhdistys ry:n, Kiinteistö Oy Vaalahakan, As Oy Vaalan Uitonkartanon ja Kiinteistö Oy

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS TARJOUSPYYNTÖ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS TARJOUSPYYNTÖ MÄNTTÄVILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS MÄNTTÄVILPPULAN KAUPUNKI Päivämäärä 20.3.2017 Työn nimi Päällystysurakka 2017 Tarjouspyynnön kohde MänttäVilppulan kaupunki pyytää teiltä katujen ja muiden

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNNANHALLITUS Kermanrannantie HEINÄVESI AURAUSURAKKATARJOUSPYYNTÖ ALUEET. Kiinteistöt kartan 2 mukaisesti

HEINÄVEDEN KUNNANHALLITUS Kermanrannantie HEINÄVESI AURAUSURAKKATARJOUSPYYNTÖ ALUEET. Kiinteistöt kartan 2 mukaisesti HEINÄVEDEN KUNNANHALLITUS Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI AURAUSURAKKATARJOUSPYYNTÖ 2017-2020 1. ALUEET Kaavatiet kartan 1 mukaisesti Kiinteistöt kartan 2 mukaisesti Lumen poisto ajettavaan kuntoon ennen

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ URAKKAOHJELMA

HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ URAKKAOHJELMA HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Tilaaja 4 1.3 Rakennuskohde

Lisätiedot

SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA

SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (9) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja... 4 1.2 Tilaaja... 4 1.3 Rakennuskohde... 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS

Lisätiedot

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö 1(5) TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyöstä. Työssä on noudatettava

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Liite 3 Kuntatekniikka TIEMERKINTÄTYÖT MASSALLA/MAALILLA VUONNA 2017

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Liite 3 Kuntatekniikka TIEMERKINTÄTYÖT MASSALLA/MAALILLA VUONNA 2017 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Liite 3 Kuntatekniikka 17.3.2017 TIEMERKINTÄTYÖT MASSALLA/MAALILLA VUONNA 2017 URAKKAOHJELMA KAUNIAISTEN KAUPUNKI Urakkaohjelma 2(11) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN JA ERITYISESTI MONNIN KIINTEISTÖJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN HOIDOSTA

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN JA ERITYISESTI MONNIN KIINTEISTÖJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN HOIDOSTA 10.10.2010 Sivu 1/5 Tilaaja: Keskustie 2-4 12100 Oitti Hanke: Monnin kiinteistöjen ja alueiden hoito TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN JA ERITYISESTI MONNIN KIINTEISTÖJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN HOIDOSTA Kohdetiedot

Lisätiedot

31.03.2015 VIHTAVUOREN KOULU, A-SIIPI Koulutie 2, 41330 VIHTAVUORI Rakennusurakka = Pääurakka ASIAKIRJALUETTELO Urakkatarjouspyynnön liitteet Urakkasopimuksen liitteet Urakkatarjouslomake pvm. Urakkaohjelma

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 11.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä 1.1.2016 31.12.2017. Kohde

Lisätiedot

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA LIITE 5A SOPIMUS SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Jyväskylän yliopisto Pl 35 40014 Jyväskylän yliopisto (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

07.04.2014 TIITUSPOHJAN KOULU Tiituspohjantie 50 C, 41310 LEPPÄVESI Urakkatarjouslomake Yksikköhintaluettelo Rakennusurakka = Pääurakka ASIAKIRJALUETTELO Urakkatarjouspyynnön liitteet Urakkasopimuksen

Lisätiedot

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Siuntion kunta / Tekninen toiisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Störsvikintien Mt 11240, kevyen liikenteen väylän rakentainen välillä Kantatie 51 Saunanieentie, Siuntio URAKKAOHJELMA I SISÄLLYSLUETTELO: 1.TIETOJA

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ JOKELAN ALUEURAKKA Sivu 1 Tarjouspyyntö Liite 2. Tarjouspyynnön kohde/hankinnan kuvaus

TARJOUSPYYNTÖ JOKELAN ALUEURAKKA Sivu 1 Tarjouspyyntö Liite 2. Tarjouspyynnön kohde/hankinnan kuvaus Sivu 1 TARJOUSPYYNTÖ JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017 Tarjouspyynnön kohde/hankinnan kuvaus Tuusulan kunta pyytää teiltä tarjousta Jokelan alueurakasta 2013 2017 kokonaishintaurakkana tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

SOPIMUSMALLI (POHJA A) 1. SOPIJAOSAPUOLET 2. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET 3. SOPIMUKSEN KOHDE SOPIMUS PALVELUISTA

SOPIMUSMALLI (POHJA A) 1. SOPIJAOSAPUOLET 2. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET 3. SOPIMUKSEN KOHDE SOPIMUS PALVELUISTA SOPIMUSMALLI (POHJA A) SOPIMUS PALVELUISTA 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja nimi, osoite, puhelin, sähköposti, fax, yhteyshenkilö laskutusosoite tarvittaessa myös tiedot henkilöistä, jotka valvovat tuottajan

Lisätiedot

KULJETUS- JA TYÖKONETARJOUSPYYNTÖ vuoden optio (2 + 1 v)

KULJETUS- JA TYÖKONETARJOUSPYYNTÖ vuoden optio (2 + 1 v) Tekniset palvelut Tarjouspyyntö 35/2017 Sivu 1/4 Heikinkuja 4 27.6.2017 Tarjoajille TARJOUSPYYNTÖ 35/2017 KULJETUS- JA TYÖKONETARJOUSPYYNTÖ 2017 2019 + 1 vuoden optio (2 + 1 v) Asia Mäntsälän kunnan tekniset

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA s. 1/12 Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA TEKNLTK 536/2011 5.10.2011 s. 2/12 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

Lisätiedot

Loimaan kaupunki Kauppa/ankalu 3 Puh. 0276 11 0 www. /oimaa.fi 9, 32201 LO/MM 32200 Loimaa Fax. 02 764 1141 elunimi. sukunimi@/oimaa.

Loimaan kaupunki Kauppa/ankalu 3 Puh. 0276 11 0 www. /oimaa.fi 9, 32201 LO/MM 32200 Loimaa Fax. 02 764 1141 elunimi. sukunimi@/oimaa. Loimaa;; PL /yvijlla tulevolsuudesto Loimaan kaupunki Kauppa/ankalu 3 Puh. 0276 11 0 www. /oimaa.fi 9, 32201 LO/MM 32200 Loimaa Fax. 02 764 1141 elunimi. sukunimi@/oimaa.fi TARJOUSPYVNTÖ 8.6.2015 Katu-

Lisätiedot