ituusuia 3 RIIHIKALLIO AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA URAKKAOHJELMA Urakkaohjeirna Lute 3 Tuusulan kunta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ituusuia 3 RIIHIKALLIO AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 URAKKAOHJELMA Urakkaohjeirna Lute 3 Tuusulan kunta"

Transkriptio

1 ituusuia Urakkaohjeirna Tuusulan kunta 3 RIIHIKALLIO AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA URAKKAOHJELMA POSTIOSOITE: PL 60, TUUSULA; KAYNTIOSOITE HYRYLANTIE 16, TUUSULA PUHELIN: (09) 87181: FAKSI: (09) ; WMN.TUUSULA.FI

2 usula Urakkaohirna s sii Ivs luette TILAAJA Tilaajana on Tuusulan kunta Tilaajan edustaja 4 2. TIETOJAHANKKEESTA Urakan kohde 4 3. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 4 3.1, Urakkamuoto Maksuperuste Urakkasuhteet 4 4. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Pääsuoritusvelvollisuus Toimintaresurssft S Toiminnan mitoitus Urakkaan kuuluvat tehtävät Urakoitsijan tiedotusvelvollisuus urakkaan kuu!uva työnä Suoritusvetvollisuuden Iaiminlyönti Sivuvelvoilisuudet Urakoitsijan työnantajaasemasta johtuvat velvollisuudet Urakan johtovelvollisuudet Tyohon määrääminen 9 5. TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Tilaajan toimesta tehtävät työt Tilaajan toimesta tehtavät hankinnat Lumen-ja ylijaämaiden vastaanottopaikka Välivarastot URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT Sopimusasiakirjat TYONSOPIMUSAIKA Sopimusaika Töiden aloitus Sopimuksen päättaminen Sopimusajan jatkaminen 11 POSTIOSOITE: PL 60, TUUSULA; KAYN flosoite: HYRYLANTIE 16, TUUSULA PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ; WMN.TUUSULA.FI

3 7.3. Sopimuksen irtisanominen Välitavoitteet Tehtäväkohtaiset sanktiot Tilaajan vakuudet Takuuaika ja takuuajan vakuus 12 Z%i Tuusula Urakkaohjelma Sivu 3 9. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 13 osapuolelle ORGANISAATIOT YHTEISETTOIMITUKSETJA RAPORTOINTI RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN MUUT SOPIMUSASIAT/ ERITYISIA MAARAYKSJA Sopimuksen taydentaminen tai muuttaminen ja sopimuksen siirto kolmannelle 8. VAKUUDETJAVAKUUTUKSET Työn sopimusajan vakuus Urakoitsijan vakuudet Vastuu kolmannelle osapuolelle Laskujen maksuaika ja viivästyskorko Ennakko Hintasidonnaisuudet Hinnanmuutokset Lisä-ja muutostyot Tilaajan organisaatio/edustajat Urakoitsijan organisaatio/edustajat Katselmukset Työmaapäiväkirja Raportointi Työvoimamääraykset Ilmoitukset Iääninverovirastolle 17 POSTIOSOITE: PL 60, TUUSULA; KAYNTIOSOITE: HYRYL.ANTIE 16, TUUSULA PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ; WNWTUUSULA.FI

4 Sivu 4, Tuusula Urakkaohjelma 1. TILAAJA 1.1. Tilaajana on Tuusulan kunta Tilaajan edustaja tilaajana toimii Tuusulan kunnan Tekninen toimi postiosoite PL 60, TUUSULA puhelin (09)87181 Tilaajan yhteyshenkilona toimii kunnossapitopãälhkkö Jan Huttunen. 2. TIETOJA HANKKEESTA 2.1. Urakankohcle Urakan kohteena on 3 RIIHIKALLIO AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA alueen katu- ja liikennealueiden talvi auraus ja hiekoitustyot. Urakan kohteena olevat alueet on esitetty ja rajattu liitteena olevissa tarjouspyyntoasiakirjoissa. 3. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 3.1. Urakkamuoto Urakka on yksikkohintaurakka Maksuperuste Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella maarãytyvat yksikkohinnat ja erillisen tyotilauksen perusteella maaraytyvat lisatyoyksikkohinnat Urakkasuhteet Urakoitsija vol teettãã osan toistä tilaajan hyväksymillä aliurakoitsijoilla. Urakoitsijan tulee esittäã tilaajalle aliurakoitsijoidensa tilaajavastuulain mukaiset selvitykset ja todistukset tapaturmavakuutuksen ottamisesta. Tilaaja ei saul alihankintojen ketjuttamista. Tilaajalla on oikeus hylata sellainen urakoitsija, joka el ole ennen toihin ryhtymista toimittanut vaadittuja selvityksià tai on alihankkijan a liha nkkija. POSTIOSOITE: PL TUUSULA; KAYNTIOSOITE: HYRYLANTIE 16. TUUSULA PUHELIN: (09) 87181: FAKSI: (09) ; WWN.TUUSULA,FI

5 Sivu 5 z-4 Tuusula Urakkaohjelma 4. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 4.1. Paasuoritusvelvollisuus Toimintaresurssit Henkilöstö Urakan työnjohdolla tulee olla vähintãn 3 v tyokokemus vastaavanlaisista kunta alan toistà sekã voimassa oleva tieturva II kortti. Tyokoneissa tulee olla ammattftaitoiset kuijettajat kunnossa - ja puhtaanapitotoihin. Kuijettajalla tulee olla Suomessa kelpaava ajokortti. Kuijettajilla tulee olla voimassaoleva T;eturva I kortti. Urakan tyokieli on suomi. Autot, koneet ja lisälaitteet Tyôkoneiden tulee olla kyseiseen tyohon soveltuvia ja taytettava ainakin seuraavat vaatimukset: auraukseen kaytettavan koneen paino vähintäãn 5,0 tn ja teho n.70 kw auraustyohon soveltuva aura, joka on varustettu kumireikãterãllä tai hammastuksella. kauhonta- ja kuormaustoissä kauha joka on tarkoitettu lumen kuormaukseen kooltaan vahintäãn 2,5 m3, jossa hammastettu terä. Lumen siirtoon ja levitykseen käytettavissa lumilinko liukkauden torjuntatöissä hiekoituskauha tai vastaava, jonka hiekoituksen tyoleveys on vähintaãn koneen leveys. Al i han kin nat Alihankkijoiden tulee omata samat valmiudet kuin paäurakoisija Toiminnan mitoitus Urakoitsijan lumenpoiston ja liukkaudentorjunnan (kaluston ja henkiloston) mitoitus on suhteutettava siten että, tyôt saadaan tehtyã vaaditun laatutason edellyttamalla tavalla, vaadituissa toimenpideajoissa. Aurauksen toimenpiderajat Auraus, ajoradat I ja II kunnossapitoluokka yhdistetty kunnon alaraja kuivaa irtolunta 5 cm POSTIOSOITE: PL 60, TUUSULA: KAYNTIOSOITE: HYRYLANTIE 16. TUUSULA PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) : WMIV.TUUSULAFI

6 c Tuusula Sivu6 Urakkaohj&ma kunnon alaraja kuivaa irtolunta 8 cm (sunnuntaisin ja a rkipyh in a) auraus, IahtOmaarayksesta toimenpideaika 6 h III kunnossapitoluokka, myos yksityistiet kunnon alaraja kuivaa irtolunta 8 cm kunnon alaraja kuivaa irtolunta 10 cm (sunnuntaisin ja a rkipyh in a) auraus, IähtOmaäräyksestä toimenpideaika 10 h Auraus, jalkakaytavat, kevyen Iiikenteen vaylat Aja B kunnossapitoluokka yhdistetty kunnon alaraja kuivaa irtolunta 5 cm auraus, iahtomaarayksesta toimenpideaika 6 h Sohjon poisto, ajoradat, kevyen Iiikenteen vaylat, sillat I ja II kunnossapitoluokka kunnon alaraja sohjoa keskimäarin 3 cm auraus, Iahtomäaräyksesta toimenpideaika 6 h, toimenpide on kuitenkin suoritettava ennen sohjon jaätymista III kunnossapitoluokka kunnon alaraja sohjoa keskimäärin 5 cm auraus, Iahtomaarayksesta toimenpideaika 10 h, toimenpide on kuitenkin suoritettava ennen sohjon jaatymista Urakkaan kuuluvat tehtävät U rakka kasittää työkohdekarttoihin ja luetteloihin merkittyjen katujen ajoratojen, jalkakaytavien, yhdistettyjen jalankulku- ja pyorateiden, pysäkointialueiden, torien, puistojen, puistokaytavien, ja hyotyjatepisteiden aurausviitoitus-, talviauraus ja hiekoitustehtävät. Urakoitsija on erikseen tilattaessa velvollinen suorittamaan urakka-alueella yksikköhintaluettelossa mainittuja muutos- ja IisätOitä tarjouksessa mainituin yksikkohinnoin. Urakoitsija on velvollinen tarjouksessaan ottamaan huomioon urakka-alueilla ja Iahietaisyydella kaynnissa olevat ja sopimusaikana kaynnistyvät rakennustyotja niiden vaikutukset tãhãn urakkaan. Urakointialueilla tyonjohto on urakoitsijalla. Auraustyon suoritus Ennen aurauskauden alkua urakoitsijan on kaytava alueensa lapi ja tarkastettava mm. kaivojen kannetja lumien lajityspaikat. PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ; VWtN.TUUSULA.FI

7 korvausta. Urakoitsijan tulee sovittaa tyojarjestys kunnan esittãmän AuraustyO tulee suorittaa tehokkaasti siten, ettei auraustyon ongelmia, tulee neuvotteluin kunnan kanssa pyrkia loytamaan vähiten haittaa aiheuttava ratkaisu. jossa on kumitettu reikäterã. Sivu 7 PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ; VWWiTUUSULAFI c? Tuusula Urakkaohjelma Auraus on suoritettava siten, että asfalttialue on reunasta reunaan Vajaaksi aurattu vãylä on välittomästi huomautuksen jälkeen Urakoitsija tulee käyttää kuhunkin kohteeseen sopivaa kalustoa ja lumeton ja nun tehokkaast ettei polanteen poiston tarvetta synny. U rakkaan kuu luu tarpeelliset levitykset lumimãärän kasvaessa. kevyen liikenteen vaylätja puistokãytãvät tulee aurata kalustolla, puhdistettava tayteen leveyteensa. Kapeaksi auratun vãylän, jossa Alueilla, joissa lumitilaa ei ole tai se on tayttynyt, lumensifrto tehdaan lum itilaa on kaytettavissa, leventäm men vaadittuun leveyteen, tarkeysjàrjestyksen mukaan. Mikäli tyonjohdollisesti tästà aiheutuu kuuluu aurausurakan km-hintaan. eikä siitä makseta erillistä puutteellisuuden vuoksi ko. vaylan toimenpideraja ylity uudelleen Auraus suoritetaan kunnan edustajan antamien ohjeiden mukaisesti. ykskkohinnalla. saman aurauskerran aikana, ei irtolunta aurauksen jälkeen. Iisatyona tilaajan määrittämässä vaiheessa ja laajuudessa erillisellä Aurausviittojen laitto syksyllä ja poisto keväãllã sisaltyy tarjottavan Au rausvi itoitus on maksukelpoinen vasta, kun aurausviitotus on tehty ja on alueen auraustyon yksikko hintaan. Aurauksen ensummäinen lasku ja pysakit. Hiekoituksen km-hinnoilla tehtävissã töissä edellytetaan tulee laittaa aurauksen kannalta kriittisiin kohtiin, kuluvan aurauskauden toukokuun loppuun mennessä. Aurausviitat hyvaksytysti vastaanotettu Au rausviittojen poisto tu lee tehdã Hiekoitustyon suoritus alueelta ja levittãä sen tulaajan ohjeiden mukaan, yleensa nun, että että, vaylat hiekoitetaan kokonaan. Hiekoutuksen halytyslahtoon hiekoitukseen tarvittavan hiekan erikseen lähialueelle varastoidulta Hiekoitusta varten kunta jarjestäa hiekan erikseen sovitulle paikalle sovelletaan aurauksen halytyksen ehtoja ja maärayksia. Urakoitsija tarvittaessa kuormaa hiekan ajoneuvoon sekã noutaa kevyen liikenteen vaylät hiekoitetaan kokonaan, ajoradoilta risteykset

8 käynnistämiseen. urakoitsijan kunnossapitokalustolla hiekoituksia, urakkakys&yssa esitetyilla alueilla. Tarvittaessa tilaaja vol harkintansa mukaan teettäã muullakin kuin Sivu Urakoitsijan tiedotusvelvollisuus urakkaan kuuluva tyonä toimintaa vaarantavat taikka haittaavat puutteet (yleinen ilmoitusvelvollisuus). cstuusuia Urakkaohjelma alueella havaitsemansa katu-, puisto- yms. vauriot sekä Iuikennettã tai muuta Urakoitsijan tulee viipymättä ilmoittaa tilaajan nimeämälle edustajalle urakka PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ; W NW.TUUSULA.FI kayttajãn turvallisuuden urakoitsijan on ryhdyttãvä vãlittomiin varoittamis- tal korjaustoimenpiteisuin ruippumatta siitä kuuluuko tilaaja vol haiutessaan suorittaa urakoitsijan toiminnan valvontaa vuorokauden aikona yhteyden urakoitsijan nimettyyn edustajaan. edellyttaa järjestelmàã, jonka avulla tilaaja tarvittaessa saa kaikkina koneet ajoneuvonseurantalaitteilla. Seuranta tulee jarjestaa nun, että ajoneuvoseurannan avulla, Palveluntuottajan on esitettãvä Tavoitettavissa olo henkilöllä on oltava valmiudet toimenputeiden EdeIã lueteltujen talvihoitoon liuttyvien tehtävien suorittaminen seurantaraportti pyydettäessa. Palveluntuottajan tulee varustaa kaikki kuijettajalliset ajoneuvot ja Jãrjestelmä on voimassa vähsenä aikana. Talvikauden toiden suorituksessa syntyneet korjaustyot tulee tehdã vaarantaa Ilikenteen, yleisen turvallisuuden, tal alueen, laitteen tms. kunkin hoitokauden jalkeen toukokuun ioppuun mennessã. Vaaraa aiheuttavien vaurioiden korjaustyot tulee suorittaa valittömasti. Sellaisista havaitsemistaan puutteista ja vioista, jotka voivat esteettisten, toiminnanisten tai turvallisuutta vaarantavien puutteiden sailyttamisen, ympäriston viihtyisyyden ja turvallisuuden suhteen. kyseinen tehtävä urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen. KãytännOssä se on tyon yhteydessa havaittujen teknisten, tarkoitetaan, että poikkeavassa häiriötila nteessa tai poikkeusoloissa Urakoitsijan odotetaan oleva aktiivinen tilaajan omaisuuden arvon kirjaamista ja poistamista. tehtävissä palvelu ntuottajan on ryhdyttava välittom un tarvittaviin poikkeusolojen aiheuttamiin toimenpiteisiin. Varautumisella Viranomaisten (esim. poliisi, pelastuslaitos) maarayksesta tulevissa m ukaiseen erikseen sovittavaa n tehtävään. Urakoitsijan tulee varautua ja osallistua häiriötilanteiden ja varoittamis- ja/tai korjaustoimenpiteisiin. Näistä tehtävistã sopim iseksi. urakoitsija on tilaajan pyytaessa kaytettavissa kulloisenkin tilanteen palveluntuottajan on ilmoitettava ensitilassa tilaajan edustajalle mahdollisimman tarkoituksenmukaisten jatkotoimenpiteiden

9 Ma - pe Urakoitsijan tyonantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet 4.2. Sivuvelvollisuudet kustannukset lisattyina tilaajan hallinnolhsilla kuluilla Suoritusvelvollisuuden laiminlyonti Sivu Urakan johtovelvollisuudet TyOhon mäãrããminen Urakkaan sisaltyvat asiakirjaluette?ossa mainittujen töiden lisäksi tyomaan johtovelvollisuudet sekä tyomaapalvelut. paatoteuttajana. Urakoitsijan velvouisuus on oma-aloitteisesti organisoida ja järjestãa tyôt nun, että tilaajan sopimusasiakirjouhin kirjatut tavoitteet toteutuvat. ymparistolainsaadannosta aiheutuvat ulmoitukset. Mikãli urakoutsija annetusta maarayksesta huolimatta laiminlyo tehtãviã huoltoon liittyvien lupuen hankkiminen ja ilmoitusten tekeminen, kuten Urakoitsijalle kuuluu tyomaan halhntaan, toiminnan jarjestelyyn ja tyomaan suorituksen ja ei annetussa mããrãajassa suorita tehtävãä, on tilaajalla oikeus suorittaa tai teettãã tyotja penã urakoitsijalta todelliset työsta aiheutuneet mahdollisesti tarvittavat vuoro-, yo- ja pyhatyoluvat sekä Urakoitsija toumii tässà urakassa paaurakoitsijana ja lainsäädännon tarkoittamana Tämän alueurakan tehtävien suorittaja on paaurakoitsijan (paätoteuttaja) tyoturvallisuudesta valtioneuvoston paatoksen rakennustyôn turvallisuudesta ominaisuudessa vastuussa urakka-alueella suorittamiensa tehtãvien annetun valtioneuvoston asetuksen 205/2009 m ukaisesti. voimassaolevan, Laki katujen ja eräiden yleisten alueiden kunnossapidosta tarjouspyyntoasiakirjoissa mainitut tehtãvãt tulevat suoritetuiksi omalta osaltaa n /669, annetun lain mukaiset sekä tãssã urakkaohjelmassa ja muissa Urakoitsijan tulee saadun tyomaarayksen mukaan huolehtia siitä, ettã oikea-a ikaisesti ja tarpeettom ia kustann uksia aiheuttamatta. Tyohan lahtomaarayksen antajat viikonboppuisin ja arkipyhinä IahtOmaarayksen antaa vuorossa oleva päivystaja. Tyohon lahtomaarays annetaan puhelimen tekstiviestillã, johon tulee vastata Työhon lähto ja tyon aboittaminen tulee tapahtua tunnin kuluessa tyohôn hãlytyksen antajalle kuittaamalla tekstiviestillã. lahtomaarayksesta. kb: PUHELIN: (09) 87181; FAKS): (09) ; WWN.TUUSULAF lahtomaarayksen antaa tiemestari tai tyonjohtaja. Iltaisin, r Tu usu I a Urakkaohjema

10 alueet erikseen. ehdoin Sivu 10 puhtaanapitoa haittaavien autojen ja 6. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 5.3. Lumen- ja ylijaamaiden vastaanottopaikka.cr Tu U SU I a Urakkaohjelma 5.4. Välivarastot 6.1. Sopimusasiakirjat 5. TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 5.1. Tilaajan toimesta tehtàvàt tyot kuluvia osia ja laitteita. Tilaaja vastaa kustannukseflaan kunnossa - Tilaaja yllapitaa lumen vastaanottopaikkaa. Tässä urakassa urakkaan kuuluvilta alueilta lajitysalueille toimitetusta lumesta ei perita vastaanottomaksua. aika ja kohde mistä lumi on tuotu. siirrot erikseen sovittaessa tapauskohtaisesti. Ajoneuvojen siirtolain edellyttamin Lãjitysalueelle toimitetusta lumesta on pidettava kirjaa, josta ilmenee lumen tuoja 5.2. Tilaajan toimesta tehtävat hankinnat Lahilajitysalueiden kaytosta on sovittava tilaajan kanssa tapauskohtaisesti Tilaaja tekee urakkaan kuuluvat materiaalihankinnat, ei kuitenkaan kalustoon Sopimusasiakirjatja niiden keskinainen patevyysjarjestys on seuraava: PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ;.MMN.TUUSULA.Fj Iiikennejarjestelyt Iiikennealueella I) Suomen kuntatekniikan yhdistyksen julkaisu 19/99 Tilapaiset k) Infra 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeisto, Maärämittausohje Järjestelmat ja taydentavat osat j) InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, osa 2 I) InfraRYL 2010 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, osa 1 Vaylatja h) Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 2003 g) Rakennusurakan yleiset sopimusehdot JYSE 2009 f) Tarjous liitteineen e) TyOaluekartat d) Urakkaohjelma ja tyoturvallisuusasiakirja lisaselvitykset b) Selontekoneuvottelupoytakirja a) Urakkasopimus c) TarjouspyyntO ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset

11 TOiden aloitus keväällä Tähän urakkaan ei ole Iiitetty erãitä sopimusasiakirjoissa mainittuja yieisia Sopimusaika on Sopimusaika 7. TYON SOPIMUSAIKA ohjeita. Molemmat osapuolet tuntevat ko. asiakirjat ja tunnustavat ne suunnitteluohjekortin Suraku 8, tilapaiset Iiikennejarjestelyt mukaisesti. olennaisiksi osiksi tätã urakkaa. m) Esteettômyys tu lee h uom ioida esteettomà n ympãriston Sivu Sopimusajan jatkaminen 7.3. Sopimuksen irtisanominen Sopimuksen päättãminen Sopimuksen mukaisettyot aioitetaan aikaisintaan kb Pãatoteuttajan on tutustuttava aiueisiin ja tehtäviin tiiaajan edustajan opastukseiia ilman en korvausta ennen sopimuksen mukaisten toiden aloittamista. johtuen toimintakausi voi aikaa aikaisemmin syksyllã tai jatkua pidempaän Urakan vuosittainen toimintakausi on 1.11, Tarvittaessa säãoiosuhteista Sopimusaika paattyy kb siinä tarkastetaan sopimuksen piiriin kuuluvien aiueiden kunto ja luovutettava aineisto, Katseimuksesta tehdään muistio. Tiiaajalia on oikeus pidattaã viimeinen lrtisanomisaika urakoitsan puoleita on yksi kuukausi. Irtisanomisajan ollessa iyhyemman on kunnalia oikeus pidattaa urakoitsijalie todetut puutteet on korjattu ja sopimusaika on päattynyt. Luovutuskatselmus pidetãan kaksi (2) viikkoa ennen sopimuksen paattymista ja maksu sühen saakka, kun luovutuskatselmus on pidettyja siina mahdoliisesti Sopimusaikaa voidaan sopijapuolten yhteisella paatoksellãjatkaa saakka vuosi kerrabiaan. PäätOs sopimusajan mahdoilisesta jatkamisesta tehdäan hankintalain periaatteiden mukaan. ylimaaräiset kubut. maksamattomista eristã uuden urakoitsijan hankintakulut sekã kuukauden irlisanomisaikaan asti kunna lie tulevat muut kyseisen alueen taiviaurauksen POSTIOSOITE: PL 60, TUUSULA; KAYNTIOSOITE; HYRYLANTIE 16, TUUSUL PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ; \MMNTUUSULAFI Tuusu I a Urakkaohjelma

12 Sopim usajalle ei aseteta vãlitavoitteita. viivyttelematta valvojan määrittelemàn kohtuullisen ajan kuluessa valvojan ilmoituksesta. Valvoja vol imoittaa virheista tal puutteista myos suullisesti. Valvojan havaitsemat virheet tai puutteet urakassa kirjataan ja ne on korjattava 7.4. Välitavoitteet 7.5. Tehtäväkohtaiset sanktiot Sivul2 8. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 8.1. Urakoitsijan vakuudet kptuusu Ia Urakkaohjelma 8.2. Tilaajan vakuudet Tyon sopimusajan vakuus Takuuaika ja takuuajan vakuus ppinnin Iaiml önti (yraa aiheuttava) heuta_ saavuttamatta tilaajalla on oikeus antaa urakoitsijalle kirjallinen huomautus tal tehtävän myohastyminen huomautus Urakoitsijan myohastyessã yksittaisen tehtãvän suorituksessa (&oitus, ajoitus, pidattäa sakko, mikã maarãytyy seuraavasti: toimenpideaika) tai poiketessa tehtävan suoritusohjeista tai Iaatu jää poikkeama ensimmäinen kerta toinen kerta seuraava /seuraavat kerrat tehtavän laiminlyanti huomautus tehtävän myohastyminen tehtavän aiminlyanti Urakoitsijan edustajan vaihto (yaaraaaiheuttav alihankintojen edella olevan mukaisesti huomautettu ja/tai sakotettu ovat sopimuksen kohdan mukaan. Tehtävien toistuvat puutteetja Iaiminlyönnit, joista on Urakoitsijan tulee vähentäa saamansa sakko seuravasta Iaskustaan. Urakoitsijan laiminlyodessa tehtävien suorituksen maarayksesta huolimatta menetelläãn purkuperuste. Takuuaikaa ei urakan tehtãvissä ole, eikä takuuajan vakuutta vaadita. Urakan toteuttamiseksi el vaadita vakuutta. Tilaaja ei aseta vakuutta. yttane_ euvaa PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ; huomautus

13 vahinko. pyynnosta, Sivu TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 9.1. Laskujen maksuaika ja viivastyskorko 9.2. Ennakko 8.3. Vastuu kolmannelle osapuolelle sopimusrikkomuksesta aiheutuu kunnalle muuta vahinkoa. Urakoitsijan on hoitaa korvauskasittelyn oman hallintomenettelynsa mukaisesti tai kunta antaa tienpitäjänä tai vastaavalla perusteella olla laullisessa korvausvastuussa kolmanteen henkiloön nähden, vahinkotapaukset hoidetaan siten, ettã kunta pidettavä luetteloa kaikista vahinkotapauksista ja -paätoksistä. Tapauksissa, joissa kunta saattaa lain perusteella tai muuten laillisena Oikeus korvausvaatimuksen esittamiseen kunnalla on myos silloin, jos vastuuvahinkoilmoitukseen vaadittavat selvitykset enintãän yukon sisäflä paatoteuttajalle valtakirjan korvauskasittelyn hoitamiseksi. Mikäli vahinko on Tilaajalla on oukeus tutustua kaikkiin urakoitsijan suoraan hoitamien sopimusvelvoitteensa, on kunnalla oikeus vaatia urakoitsijaa korvaamaan vahinkotapausten asiakirjouhin. Urakoitsija on velvollinen antamaan tilaajalle edellä mainitussa tapauksessa aiheutunut siitä, että urakoitsija on laiminlyonyt hyvaksytysta ajopaivakirjasta tulee olla laskun liitteenä. Laskussa on kokonaisveloitus eriteltãvã siten, ettã siitä ulmenee veloituksen veroton hinta ja yksityiskohtaiset ja havainnolliset tiedot tapahtumasta ja tehdyista ylläpitotoim ista. Vastaa nottotarkastuksessa ja loppuselvityksessä todetut hyvitykset, arvonalennukset, sopimussakot ja vahingonkorvaukset sekä keskenerãisten Aurausurakasta maksetaan yksikkohintoihin perustuva korvaus Itie-km, ja /klv Kaikista vahinkotapauksista tehtyjen selvitysten tulee sisältää riittävän Tyomaaraysten perusteella suoritettujen tehtãvien laskutus suoritetaa n allekirjoitettujen Ajopaivakirjojen perusteella kerran kuukaudessa. Kopio km. Tarjoukset tehdäãn annettujen määrien perusteella (ns. kartta km). Laskujen maksuaika on 21 vrk siitã, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. arvonalennukset ym. kustannukset. arvonhisävero prosentteina sekã euroina. Tilaajalla on oikeus pidãttäa laskuista mahdolliset urakoitsijan huolimattomasta tyonsuorituksesta aiheutuvat vahingot, töiden ja vahingonkorvausvaatimusten osalta tehtävät pidatykset on tilaajalla oikeus vähentäã viimeisestä maksuerästa tai muutoin urakasta maksamatta olevasta mããrästã. Urakoitsijalle varataan tilaisuus antaa lausuntonsa pidãtyksen perusteista ja mäarästa.viivastyskorko on enintään lainmukainen Ennakkomaksua ei suoriteta. PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ; WWWTUUSULAFI Tuusula Urakkaohjelma

14 erikseen Hintasidonnaisuudet 9.4. Hinnanmuutokset aurausalueita 15 %. katu-, puisto- ym. rekisterit sen mahdollistavat. Tilaaja vol Iisätã tai vähentäã 10. ORGANISAATIOT urakoitsijan kanssa Lisa- ja muutostyot Tu us u Ia Urakkaohjelma Tilaajan organisaatio/edustajat Yksikköhintaa muutetaan km määrän suhteessa tarjottuun km määrään. Hinnan toteuttam iskustannuksiin. Urakkahntaan ei vaikuta sopimusajan sãatilat tai muut olosuhdetekijat. Urakkahintaa el sidota mihinkään indeksiin. muutokset otetaan huomloon, siitä Iahtien kuin sen on todettu vaikuttavan urakan tyot edellytetaan tehdyiksi tehtavamaarittelyissa selostetuilla tavoilla. YksikkOhintoihin on sisallytettava kaikki tehtavan edellyttamat kustannukset ja Urakka-asiakirjoissa esitetyt aluelden laajuudet on esitetty sillä tarkkuudella kuin mainittuja lisa- ja muutostoitä sopimuksessa sovituilla yksikkohinnoilla. Mainitut Urakoitsija on velvoulnen suorittamaan urakka-alueella yksikkohintaluettelossa Tilaaja ei maksa mitään lisälaskuja ilman em. kirjallista sopimusta. Piirustusten ja näin tehdyt tyot eivät saa aiheuttaa tilaajalle mitään muita kustannuksia erikseen tehtavamaarittelyjen m itoista poikkeavasti tehdysta työstä aiheutuneesta lisättävää arvonlisäveroa lukuun ottamatta. Tilaajalla on oikeus antaa suoritettavaksi muutos- ja lisatöitä muulle kuin tàmän Kaikista muutos- ja lisätöistä seka lisavaatimuksista on sovittava kirjallisesti lisatyosta tai Iisamenekistä ei urakoitsijalla ole oikeutta saada korvausta. Tilaajan edustajana urakoitsijaan nahden toimii tekninen toimi. urakkaohjelman tarkoittamaua urakoitsijalla tal tehda ne itse neuvoteltuaan ensin Muut tatä urakkaa koskevissa asioissa tilaajan edustajia ovat: tiemestari Juha Lumppio kunnossapitopaallikko Jan Huttunen tyonjohtaja Keijo Salminen PUHELIN: (09) 87181; FAKS!: (09) , W MN.TUUSULA.Fi Sivu 14

15 verrattuna Urakoitsijan organisaatio/edustajat Katselmukset 11. YHTEISET TOIMITUKSET JA RAPORTOINTI Tuusula Urakkaohjelma Sivu TyOmaapäivakirja Raportointi jossa silmämaäräisesti tarkastetaan urakka-alueen kunto ja todetaan mahdolliset silmämããräisesti tarkastetaan urakka-alueen kunto ja todetaan mahdolliset urakasta johtuvat poikkeamat alkukatselmukseen verrattuna. Katselmuksissa silmamääraisesti tarkastetaan urakka-afueen kunto ja todetaan alueen en osia suoritettavaksi tutevat tehtävät ja nhiden yhteensovittam men. ehdotetut urakoitsijan edustaja ja työnjohtoon kuuluvat edustajat. Nãistä Urakoitsijaa pyydetaan tarjouksessaan ilmoittamaan kuka on tähän tyohon koskevat urakkaan kuuluvat, sekä toisaalta tilaajan tai kolmansien osapuolten henkiloistã toimitetaan tilaajalle henkilöesitteet. Tilaaja pidattaa itselleen olkeuden Ennen tyon aloittamista pidetããn urakka-alueena alkukatselmus, jossa henkilostön on kyettava kommunikoimaan sujuvasti suullisesti ja kirjallisesti hyvaksyä tai hylata urakoitsijan esittamä henkilösto. Urakan kieli on Suomi, suomen kielellä. Urakan aikana toimintakauden paattyessa pidetäan urakka-alueeila katselmus, urakasta johtuvat poikkeamat alkukatselmukseen tai edelliseen katselmukseen Urakan paattyessa pidetäan urakka-alueella loppukatselmus, jossa kuijettajalluset ajoneuvot ja koneet ajoneuvonseurantalaitteilla, seurantalaitteiston on oltava yhteensopiva tilaajan kayttaman ajoneuvonseurantajärjest&män Iäsnã ovat molem mat sopijapuolet. Katselmuksista Iaaditaan poytakirja, jonka molemmat osapuolet allekirjoittavat. Tyomaapaivakirjasta tulee urakoitsijan tyosuoritukset pystya selvittämãän TyOmaapãivãkirjan pidosta vastaa urakoitsijan vastuullinen tyonjohtaja. Urakoutsijan tulee pitãä pãivittaista Ajopaivãkirjaa/toimenpidepaivakirjaa. luotettavasti myos jalkeenpamn mahdollisten korvaustapausten kasittelyssa. Tehdyista töistã on pidettava ajopaivakirjaa, josta ilmenee tilauksen tekijä, päivamãärä, aloitusaika ja päàttymisaika, kokonaiskestoaika, ajetut kilometritja kaytetty kone, kuijettaja sekä ajoreittu. Palveluntuottajan tulee varustaa kaikki toimintakunnossa. Seurantalaitteen raporttia voidaan käyttaä raportoinnin kanssa, tai on kaytettàva samaa järjestelmaã. Kunnalta voi vuokrata seurannassa apuvälineena. kãytettavat laitteet. Urakoitsija on velvollinen pitamaan seurantalaitteet POSTIOSOJTE: PL 60, TUUSULA; KAYNTIOSOITE: HYRYLAN11E 16, TUUSULA PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ; WWWTUUSULAFI

16 maarayksia. Palvelut, Sopimuksentaydentaminentai muuttaminenja sopimuksen siirto kolmannehe osapuolelle kãràjãoikeudessa.?r Tuusula Urakkaohjelma Sivu TyOvoimamaaraykset sovittu tai tarjouspyynnossa tai tarjouksessa tal julkisten hankintojen yleisissa sopimusehdoissa JYSE RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN Sopimusta koskevia vähäisiä yksityiskohtia, joista ei ole etukäteen erikseen Erim iehsyydet pyritaan ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelem alla. Riita-asiat, että se ei Iuo osapuolille uusia merkittäviä velvollisuuksia tai aiheuta joista sopijaosapuolet eivàt päase keskenään sopimukseen ratkaistaan Tuusulan käytettavãksi tähän palveluun, voidaan asiasta sopia erikseen sillã edellytyksella, lisäkustannuksia. 13. MUUT SOPIMUSASIAT? ERITYISIA MAARAYKSIA sisälto tarkennetaan tyon alkaessa. Jos urakoitsijalla on tamän sopimuksen tarkoittamissa tehtãvissä tyomaalla palveluksessaan ulkomaalainen tyontekija, on Urakoitsijan tulee antaa tyovoimastaan tilaajalle ilmoitus. Ilmoituksen muoto ja urakoitsijan huolehdittava jaljempana esitettyjen velvoitteiden tayttamisesta. maalainen han on: Ulkomaisella tyontekijalla on oltava seuraavat luvat riippuen siitä minkä ja huolehtimaan sñtã, ettã alihankkijat toimivat vastaavalla tavalla omien tyontekijoidensa kanssa, iuittyvat alihankkijat noudattavat suomalaisen työehtosopimuksen mukaisia Urakoitsija on velvollinen osoittamaan, että urakoitsija itse ja tähän sopimukseen suomalaista lainsaädäntöä ja huolehtimaan siitã, etta myos aiihankkijat toimivat Urakoitsija on velvollinen ottamaan omilie tyontekijoilieen tapaturmavakuutukset vastaavaila tavalla. Urakoitsija on velvollinen noudattamaan ulkomaisiin tyontekijoihinsa nàhden Urakoitsija vastaa siitã, ulkomaalaiset tyontekijat maksavat suomalaisen lainsaadännön edellyttamat verot ja heilla on veronumero. a) TyOntekija on EU/ETA-maan kansalainen; tyon teko ei edehyta b) Jos muiden maiden kansalainen tyoskentelee Suomessa toimivan PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ; WW NTUUSULAFI yrityksen palveluksessa tai lahetettyna tyontekijana, nun tällaisella tyontekijaila tulee ama olla oleskelulupa. erillistä oleskelulupaa tai paätostä, oil kyseessa lahetetty tai Suomeen palkattu tyontekija. mitaän todettu tai ehto ei sovellu

17 kanssa urakkasopimuksen tehneiden urakoitsijoiden nimet ja urakkasummat. Tilaaja pidattaä itselläan oikeuden ilmoittaa Iaäninverovirastolle Tuusulan kunnan Ilmoitukset Iääninverovirastolle (tllaajavastuutain muutos). Lute Turvallisuusasiakirja Tuusulassa 30. paivana elokuuta 2013 tekhinen johtaja velvoitteidensa tayttaminen. LahetetyiNa tyontekijoilla tulee olla työskentelyn Urakoitsijalla on velvonisuus nàyttäã toteen ulkomaalaista tyovoimaa koskevien Jyrki Kauja todistus tai sitten tapaturma- ja eläkevakuutus otettuna suomalaisesta yhtiostä alkaessa kuvallinen henkilökortti varustettuna veronumerolla ja joko E lo1. I Al PUHELIN: (09) 87181; FAKS!: (09) ; WVVWTUUSULAFI Tu u sula UrakkaohIrna

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 Sivu 1 Tuusulan kunta 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 URAKKASOPIMUS LUONNOS Sivu 2 Rakennuttaja Tilaaja Tuusulan kunta Tekninen toimi Urakoitsija Kohde 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS-

Lisätiedot

Tu usula Urakkao, 8 MATTILA-MAHLAMAKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013-2017 URAKKAOHJELMA. Lute 3. Tuusulan kunta

Tu usula Urakkao, 8 MATTILA-MAHLAMAKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013-2017 URAKKAOHJELMA. Lute 3. Tuusulan kunta Tuusulan kunta Tu usula Urakkao, 8 MATTILA-MAHLAMAKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013-2017 URAKKAOHJELMA POSTIOSOITE: PL 60, 04301 TUUSULA; KAYNTIOSOITE: HYRYLANTIE 16, TUUSULA PUHELIN: (09) 87181; FAKSI:

Lisätiedot

ALUE XX AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA

ALUE XX AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA Sivu 1 Tuusulan kunta ALUE XX AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2017 2019 URAKKAOHJELMA Sivu 2 Sisällysluettelo 1. TILAAJA... 4 1.1. Tilaajana on Tuusulan kunta.... 4 1.2. Tilaajan edustaja... 4 2. TIETOJA HANKKEESTA...

Lisätiedot

2?TuusuIa 2B KELLOKOSKI E AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 20 13-2017 URAKKAOHJELMA. Urakkaohjelrna Lute 3. Tuusulan kunta

2?TuusuIa 2B KELLOKOSKI E AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 20 13-2017 URAKKAOHJELMA. Urakkaohjelrna Lute 3. Tuusulan kunta 2?TuusuIa Urakkaohjelrna Tuusulan kunta 2B KELLOKOSKI E AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 20 13-2017 URAKKAOHJELMA PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) 8718 3072; WVVW.TUUSULAFI ituusuia Urakkaohjeirna Sisäiiysluetteio

Lisätiedot

Sopimuskausi käsittää aurauskauden Marraskuusta 2012 Huhtikuuhun 2013.

Sopimuskausi käsittää aurauskauden Marraskuusta 2012 Huhtikuuhun 2013. 1 TUUSULAN KUNTA Tekninen toimi Teiden kunnossapito KATUJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN AURAUKSEN JA HIEKOITUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. Sopimusaika Sopimuskausi käsittää aurauskauden Marraskuusta 2012 Huhtikuuhun

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET.

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET. SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-30.9.2020. Urakkakohde Urakkakohteina Nurmijärven

Lisätiedot

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 2015 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET JA SOPIMUKSEN KOHDE 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Toimittaja Rakennuttaja on Järvenpään kaupunki Rakennuttajan edustajana ja tilaajana

Lisätiedot

z? Tu US U Ia Urakkaohjelma

z? Tu US U Ia Urakkaohjelma Sivul z? Tu US U Ia Urakkaohjelma Tuusulan kunta 7 KIRKKOTIE-RANTATIE-PEKKOLA AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013-2017 URAKKAOHJELMA PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) 8718 3072; \NVVWTUUSULA.FI TuusuIa Urakkaohjeirna

Lisätiedot

Tu us u Ia Lute 3 2A KELLOKOSKI P AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013-2017 URAKKAOHJELMA. Tuusulan kunta

Tu us u Ia Lute 3 2A KELLOKOSKI P AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013-2017 URAKKAOHJELMA. Tuusulan kunta Tu us u Ia Tuusulan kunta 2A KELLOKOSKI P AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013-2017 URAKKAOHJELMA PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) 8718 3072; WMNTUUSULA.FI 2rTuusuIa Urakkaohjeirna Sisällysluetteio 4 1.1. Tilaajana

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA.

SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA. SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKAN SOPIMUS 1.10.2017 1.10.2020 Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-1.10.2020. Kunnossapitokohde

Lisätiedot

TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tilaaja Tilaajan edustaja Alueurakan kohde 3

TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tilaaja Tilaajan edustaja Alueurakan kohde 3 1 (1) 10.2.2016 URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 3 1.1 Tilaaja 3 1.2 Tilaajan edustaja 3 1.3 Alueurakan kohde 3 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 3 2.1 Urakkamuoto ja

Lisätiedot

ASEMA-ALUEIDEN LÄHIYMPÄRISTÖJEN LIIKENNE- JA VIHERALUEIDEN HOITO 2014-2015

ASEMA-ALUEIDEN LÄHIYMPÄRISTÖJEN LIIKENNE- JA VIHERALUEIDEN HOITO 2014-2015 ESPOON KAUPUNKI Palveluliiketoimi 1232/02.08.00/2014 ASEMA-ALUEIDEN LÄHIYMPÄRISTÖJEN LIIKENNE- JA VIHERALUEIDEN HOITO 2014-2015 URAKKAOHJELMA Palveluliiketoimi 2(16) SISÄLLYSLUETTELO 1. TILAAJA... 4 1.1

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA Tekninen toimi Teiden kunnossapito KATUJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN AURAUKSEN JA HIEKOITUKSEN YLEISET SOPIMUS EHDOT

TUUSULAN KUNTA Tekninen toimi Teiden kunnossapito KATUJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN AURAUKSEN JA HIEKOITUKSEN YLEISET SOPIMUS EHDOT TUUSULAN KUNTA 30.8.2010 Tekninen toimi Teiden kunnossapito KATUJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN AURAUKSEN JA HIEKOITUKSEN YLEISET SOPIMUS EHDOT 1. Sopimusaika Sopimuskausi käsittää aurauskaudet 2010-2011 ja 2011-2012.

Lisätiedot

LIITE 1 URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015

LIITE 1 URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015 LIITE 1 URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015 2(15) URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNKI Tekninen- ja ympäristöpalvelukeskus SISÄLL YSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

Lisätiedot

i TuusuIa 9A LAHELAN TALVI ALUEURAKKA 2013-2017 URAKKAOHJELMA Urakkaohjeirna Lute 3 Tuusulan kunta

i TuusuIa 9A LAHELAN TALVI ALUEURAKKA 2013-2017 URAKKAOHJELMA Urakkaohjeirna Lute 3 Tuusulan kunta i TuusuIa Urakkaohjeirna Tuusulan kunta 9A LAHELAN TALVI ALUEURAKKA 2013-2017 URAKKAOHJELMA POSTIOSOTE: PL 60, 04301 TUUSULA; KAYNTIOSOITE: HYRYLANTIE 16, TUUSULA PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) 8718

Lisätiedot

JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017

JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017 Sivu 1 JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017 URAKKAOHJELMA Sivu 2 Sisällysluettelo 1. TILAAJA... 4 1.1. Tilaajana on Tuusulan kunta.... 4 1.2. Tilaajan edustaja... 4 2. TIETOJA HANKKEESTA... 4 2.1. Alueurakan kohde...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. Lappeenrannan matkakeskuksen ulkoalueiden hoito- ja kunnossapitourakka. Tekninen toimi Kadut ja ympäristö

URAKKAOHJELMA. Lappeenrannan matkakeskuksen ulkoalueiden hoito- ja kunnossapitourakka. Tekninen toimi Kadut ja ympäristö 1 (15) 15.7.2015 URAKKAOHJELMA Lappeenrannan matkakeskuksen ulkoalueiden hoito- ja kunnossapitourakka Tekninen toimi Kadut ja ympäristö PL 38, 53101 Lappeenranta Villimiehenkatu 1 puh. (05) 6161 kirjaamo@lappeenranta.fi

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS 12.9.2017 Sisällys 2(5) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 SUUNNITTELIJAT... 3 KATSELMUKSET... 3 URAKKAMUOTO JA URAKOITSIJAN VELVOLLISUUDET... 3 TILAAJAN VELVOLLISUUDET... 3 SOPIMUSASIAKIRJAT...

Lisätiedot

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA Ulkoalueiden viherhoitourakka Kiinteistö Oy Auroranlinnan piha-alueiden hoitourakka Sivu 2/14 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja hankkeesta... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Tilaajan edustaja ja tiedustelut... 4 1.3

Lisätiedot

SOPIMUS xxx KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA

SOPIMUS xxx KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA SOPIMUS xxx KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA 1/1 1. Sopijaosapuolet ja yhteyshenkilöt Lohjan kaupunki tekninen toimi (jäljempänä "Tilaaja" tai "Kunta") Y-tunnus: 1068322-0

Lisätiedot

Työselostus ja laatuvaatimukset. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL

Työselostus ja laatuvaatimukset. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL Työselostus ja laatuvaatimukset Staran pienlouhintatyöt ajalla 1.1. 31.12.2017 HEL 2016-011768 TYÖSELOSTUS JA 2(5) 1. TYÖN SUORITUS Urakka käsittää kallion porauksen ja irrotuksen. Porattaessa on käytettävä

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (10) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

HANKINTAOHJELMA 1 (6)

HANKINTAOHJELMA 1 (6) HANKINTAOHJELMA 1 (6) NOSTOKORIAUTON KÄYTTÖPALVELU 2013-2014 P A L V E L U N H A N K I N T A O H J E L M A 1. YLEISET TIEDOT 1.1 Hankintayksikkö 1.2 Hankinnan kohde 1.3 Hankintamenettely Espoon kaupunki,

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

VANHA-ESPOON PUHTAANAPITOURAKKA 2013-2014 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 1(16) 09.11.2012 URAKKA-AIKA 1.1.2013-30.9.2014

VANHA-ESPOON PUHTAANAPITOURAKKA 2013-2014 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 1(16) 09.11.2012 URAKKA-AIKA 1.1.2013-30.9.2014 URAKKAOHJELMA 1(16) 09.11.2012 VANHA-ESPOON PUHTAANAPITOURAKKA 2013-2014 URAKKAOHJELMA URAKKA-AIKA 1.1.2013-30.9.2014 ESPOON KAUPUNKI ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA-LIIKELAITOS KATUYLLÄPITO URAKKAOHJELMA 1(16)

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT TOUKOVUORI 2012 KATU OSASTO URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Rakennuskohde 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

SOPIMUS JA URAKKAOHJELMA KATUJEN JA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLIEN, (A1, A2, B1, B2 JA/TAI C) ALUEURAKASTA

SOPIMUS JA URAKKAOHJELMA KATUJEN JA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLIEN, (A1, A2, B1, B2 JA/TAI C) ALUEURAKASTA 1(9) SOPIMUS JA URAKKAOHJELMA KATUJEN JA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLIEN, (A1, A2, B1, B2 JA/TAI C) ALUEURAKASTA 1. Sopijaosapuolet ja yhteyshenkilöt 1.1. Tilaaja Laihian kunta/tekninen lautakunta (jäljempänä

Lisätiedot

Turun Kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Infrapalvelut

Turun Kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Infrapalvelut SOPIMUSLUONNOS 1 (9) Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 Ylläpidon alueurakka Itä-Turku, 1.6.2016 alkaen Urakkasopimus X pääurakka sivu-urakka aliurakka muu urakka

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA TALVIHOIDON HANKINTA TALVIKAUSILLE 2017/18, 2018/19 JA 2019/20 + OPTIOKAUDELLE 2020/21. Urakkaohjelma 1 (10)

URAKKAOHJELMA TALVIHOIDON HANKINTA TALVIKAUSILLE 2017/18, 2018/19 JA 2019/20 + OPTIOKAUDELLE 2020/21. Urakkaohjelma 1 (10) Urakkaohjelma 1 (10) URAKKAOHJELMA TALVIHOIDON HANKINTA TALVIKAUSILLE 2017/18, 2018/19 JA 2019/20 + OPTIOKAUDELLE 2020/21 Urakkaohjelma 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA HANKINNASTA... 3 1.1. Tilaaja...

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

Luonnonhoito ja kaupunginpuutarhan palvelut Ylläpitosopimus

Luonnonhoito ja kaupunginpuutarhan palvelut Ylläpitosopimus 16.1.2015 2(9) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 2 TILAAJA JA PALVELUN TUOTTAJA... 4 2.1 Tilaaja... 4 2.2 Tuottaja... 4 3 SOPIMUKSEEN LIITTYVÄT ASIAT... 4 3.1 Sopimusasiakirjat... 4 3.2 Määrälaskenta...

Lisätiedot

KATU- JA VIHERALUEIDEN YLLÄPITOTYÖT ALUEURAKKASOPIMUSLUONNOS 2017

KATU- JA VIHERALUEIDEN YLLÄPITOTYÖT ALUEURAKKASOPIMUSLUONNOS 2017 KATU- JA VIHERALUEIDEN YLLÄPITOTYÖT ALUEURAKKASOPIMUSLUONNOS 2017 Keskustan, Leinolan, Kissanmaan, Hervannan, Vuoreksen, Nekalan ja Lielahden ylläpidon alueurakat 2(17) ALUEURAKKASOPIMUS TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010

Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010 Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010 PYHÄN FIS-RINNE Pelkosenniemen kunta pyytää tarjoustanne Pyhän FIS-rinne -urakasta kaikkine

Lisätiedot

Ylläpidon alueurakka Länsi-Turku, alkaen

Ylläpidon alueurakka Länsi-Turku, alkaen SOPIMUSLUONNOS 1 (1) Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 Ylläpidon alueurakka Länsi-Turku, 1.6.2017 alkaen Urakkasopimus pääurakka sivu-urakka aliurakka muu urakka

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEIDEN HOITO OULUNSALON ALUEURAKKA

KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEIDEN HOITO OULUNSALON ALUEURAKKA LIITE 1 KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEIDEN HOITO OULUNSALON ALUEURAKKA 09.04.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISET TIEDOT... 4 1.1 Tilaaja.... 4 1.2 Urakan kohteet... 4 1.3 Urakan laajuus... 4 1.4 Urakka-alueen erityispiirteitä...

Lisätiedot

PERHON KUNNAN TALOYHTIÖIDEN PIHOJEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 URAKKAOHJELMA. Laatija: Pasi Rannila

PERHON KUNNAN TALOYHTIÖIDEN PIHOJEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 URAKKAOHJELMA. Laatija: Pasi Rannila PERHON KUNNAN TALOYHTIÖIDEN PIHOJEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 URAKKAOHJELMA Laatija: Pasi Rannila SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA HANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Tilaajan edustajat... 4 1.3 Talvihoitourakan

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA ASEMAN SEUDUN ALUEURAKKA LAATINUT: Seppo Jokinen

URAKKAOHJELMA ASEMAN SEUDUN ALUEURAKKA LAATINUT: Seppo Jokinen URAKKAOHJELMA ASEMAN SEUDUN ALUEURAKKA LAATINUT: Seppo Jokinen 2(14) URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA HANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Alueurakan kohde... 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA 12.7.2016 HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 5 1.1 Rakennuttaja 5 1.2 Tilaaja 5 1.3 Rakennuskohde

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO URAKKAOHJELMA ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO Tilaaja Espoon Asunnot Oy Upseerinkatu 3 B 02600 Espoo Espoon Asunnot

Lisätiedot

PUITESOPIMUS - puitejärjestely

PUITESOPIMUS - puitejärjestely PUITESOPIMUS, LUONNOS 1(9) PUITESOPIMUS - puitejärjestely Hanke Viite Asianumero 1756/02.08.00/2012 Puitesopimus Työkohdekohtainen tilaus Urakkakohde Tähän puitesopimukseen sopijaosapuolet ovat kirjanneet

Lisätiedot

Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA

Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA Tarjouspyyntö KINNULAN KUNTA 07.08.2015 Tekninen toimi TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA 1 Yleistä Kinnulan kunta pyytää

Lisätiedot

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi URAKKAOHJELMA Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen Urakkaohjelma 2 RAKENNUSHANKE Rakennushanke käsittää As Oy Rovaniemen Tuohitie 4. Salaoja-

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka.

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka. HARJAVALLAN KAUPUNKI Tekniset palvelut Keskustie 5b Päiväys Dnro 29200 HARJAVALTA 8.7.2013 URAKKAOHJELMA MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILLAN RAKENTAMINEN 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Osoite: Harjavallan

Lisätiedot

Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka

Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka PUITESOPIMUS, LUONNOS 1(9) PUITESOPIMUS - puitejärjestely Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka 2013-2015 Viite Asianumero Puitesopimus Työkohdekohtainen tilaus Urakkakohde Tähän puitesopimukseen sopijaosapuolet

Lisätiedot

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA Vaalan kunta Tekniset palvelut Vaalantie 14 91700 VAALA Tarjouspyyntö Vaalan Palvelutalosäätiön, Vaalan Vanhustentaloyhdistys ry:n, Kiinteistö Oy Vaalahakan, As Oy Vaalan Uitonkartanon ja Kiinteistö Oy

Lisätiedot

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 0 SONKAJÄRVEN KUNTA Tekninen toimi Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

Lisätiedot

RAKENNUSURAKKASOPIMUS

RAKENNUSURAKKASOPIMUS Kiinteistö Oy Mallisoppari 00100 HELSINKI RAKENNUSURAKKASOPIMUS Hanke Rakennuskohde Urakan kohteena on Vuokra Oy:n omistaman Kiinteistö Oy Mallisopparin (, 00100 Helsinki) pihan kunnostustyöt. Kiinteistö

Lisätiedot

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA Asianumero 834/22.08.00/2013 POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA 2013-2018/20 URAKKAOHJELMA 2(23) SISÄLLYSLUETTELO 1. RAKENNUTTAJA JA TILAAJA... 4 1.1 RAKENNUTTAJA... 4 1.2 TILAAJA... 4 1.2.1 Tilaajan edustaja...

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS YLEISÖKÄYMÄLÖIDEN HANKINTA

SOPIMUSLUONNOS YLEISÖKÄYMÄLÖIDEN HANKINTA HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS 1(8) SOPIMUSLUONNOS YLEISÖKÄYMÄLÖIDEN HANKINTA HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS 2(8) 1. Sopijapuolet... 3 2. Sopimuksen kohde... 3 3. Sopimuksen mukaiset käymälät...

Lisätiedot

Keskustien perusparannus. Puumala, Kirkonkylä PUUMALA. Tilaajan edustajat Sopimusasioissa Työsuoritukseen liittyvissä asioissa

Keskustien perusparannus. Puumala, Kirkonkylä PUUMALA. Tilaajan edustajat Sopimusasioissa Työsuoritukseen liittyvissä asioissa Kunnanhallitus 14.8.2017 142 liite nro 1 URAKKASOPIMUS 8.8.2017 1(6) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH

Lisätiedot

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa Sopimus lastensuojelulain mukaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta. 1. Sopijapuolet Tilaaja PL 85 45101 Kouvola Y-tunnus 0161075-9 Yhteyshenkilö Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen PL 85 45101 Kouvola

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS TARJOUSPYYNTÖ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS TARJOUSPYYNTÖ MÄNTTÄVILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS MÄNTTÄVILPPULAN KAUPUNKI Päivämäärä 20.3.2017 Työn nimi Päällystysurakka 2017 Tarjouspyynnön kohde MänttäVilppulan kaupunki pyytää teiltä katujen ja muiden

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015 HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) SOPIMUSLUONNOS, ERIKOISIKKUNOIDEN PESUPALVELU 1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupungin opetusvirasto, PL 3000, 00099 Helsingin kaupunki jäljempänä Tilaaja

Lisätiedot

AURAN KUNTA Kaavateiden ja piha-alueiden talvikunnossapito

AURAN KUNTA Kaavateiden ja piha-alueiden talvikunnossapito Tarjouspyyntö 1 (5) 8.9.2017 AURAN KUNTA Kaavateiden ja piha-alueiden talvikunnossapito 2017 2019 Tarjouspyyntö 1 Yleistä 2 Hankinnan kuvaus Auran kunta pyytää tarjoustanne kaavateiden ja piha-alueiden

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 1(9) Asiatunnus/Dnro 14.10.2014. Liite 1. Oulujokilaakson moottorikelkkailureitistön URAKKAOHJELMA

URAKKAOHJELMA 1(9) Asiatunnus/Dnro 14.10.2014. Liite 1. Oulujokilaakson moottorikelkkailureitistön URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 1(9) 14.10.2014 Oulujokilaakson moottorikelkkailureitistön URAKKAOHJELMA 14.11.2014 URAKKAOHJELMA 2(9) 14.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISET TIEDOT... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Urakan kohteet...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TEIDEN JA ALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPIDOSTA

TARJOUSPYYNTÖ TEIDEN JA ALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPIDOSTA 1 (5) Tekninen osasto 06.08.2015 TARJOUSPYYNTÖ TEIDEN JA ALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPIDOSTA pyytää tarjoustanne kunnan kaavateiden, kevyenliikenteen väylien, yleisten alueiden ja liikenteellisesti merkittävien

Lisätiedot

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT 7.1.2016 KASELY/21/2016 Tilaaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Palvelu Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 2 (8)

Lisätiedot

Yleisten alueiden ylläpito 2014 PALVELUSOPIMUS

Yleisten alueiden ylläpito 2014 PALVELUSOPIMUS PALVELUSOPIMUS 25.2.2014 sivu 2 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 2 TILAAJA JA PALVELUN TUOTTAJA... 3 2.1 Tilaaja... 3 2.2 Tuottaja... 3 3 SOPIMUKSEEN LIITTYVÄT ASIAT... 3 3.1 Sopimusasiakirjat... 3

Lisätiedot

Liite 5. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka alueella

Liite 5. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka alueella Liite 5 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka alueella 2016-2018 URAKKAOHJELMA 9.8.2016 2(13) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA HANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Urakan kohteet... 4 1.3

Lisätiedot

KATUYLLÄPIDON KUNNOSTUSTYÖURAKKA 2012-2013 URAKKAOHJELMA

KATUYLLÄPIDON KUNNOSTUSTYÖURAKKA 2012-2013 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 1(16) 12.4.2012 KATUYLLÄPIDON KUNNOSTUSTYÖURAKKA 2012 - URAKKAOHJELMA URAKKA-AIKA 1.5.2012-30.4. & OPTIO 1.5. - 30.4.2014 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS ESPOON KAUPUNKI KATUYLLÄPITO

Lisätiedot

Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa

Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa 1.9.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOPIMUSASIAKIRJAT... 2 1.1 Ehtojen tulkinta... 2 1.2 Tarjous... 2 1.3 Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys... 2 2. MYYJÄN

Lisätiedot

SIUNTION KUNNAN NELJÄN (4) KUNNOSSAPITOALUEEN KATUJEN, JALKAKÄYTÄVIEN JA PIHA-ALUEIDEN YMPÄRIVUOTISTEN ALUEURAKOIDEN URAKKAOHJELMA

SIUNTION KUNNAN NELJÄN (4) KUNNOSSAPITOALUEEN KATUJEN, JALKAKÄYTÄVIEN JA PIHA-ALUEIDEN YMPÄRIVUOTISTEN ALUEURAKOIDEN URAKKAOHJELMA SIUNTION KUNNAN NELJÄN (4) KUNNOSSAPITOALUEEN KATUJEN, JALKAKÄYTÄVIEN JA PIHA-ALUEIDEN YMPÄRIVUOTISTEN ALUEURAKOIDEN 1 YLEISET TIEDOT 1.1 Tilaaja Siuntion kunta tekninen toimisto Suitia 51 B 02570 Siuntio

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta.

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta. INARIN KUNTA Inarin kunta, tekninen osasto Piiskuntie 2 99800 IVALO URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sairaalantien kevyenliikenteenväylän parantaminen. Inarin kunta pyytää Teiltä urakkatarjoustanne oheisten urakka-asiakirjojen

Lisätiedot

Oulaisten kaupungin Tekninen keskus pyytää tarjoustanne kaupungin piha-alueiden auraamisesta (liite 2).

Oulaisten kaupungin Tekninen keskus pyytää tarjoustanne kaupungin piha-alueiden auraamisesta (liite 2). TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEIDEN AURAUS Oulaisten kaupungin pyytää tarjoustanne kaupungin piha-alueiden auraamisesta (liite 2). Tarjoushintaan ( /h) on sisällytettävä kaikki työhön liittyvät kone-

Lisätiedot

Kalaasin alueen kunnallistekniikka

Kalaasin alueen kunnallistekniikka Mäntsälän Kunta Mäntsälän Vesi Kalaasin alueen kunnallistekniikka Urakkaohjelma 2.7.2010 Tarkistanut Kirjoittanut Pekka Savolainen Asko Määttänen Mäntsälän kunta Heikinkuja 4 FI-04600 MÄNTSÄLÄ Finland

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Tekninen osasto /Kunnallistekniikka PIR/344/0401/2016 PIRKKALAN KUNTA

Pirkkalan kunta Tekninen osasto /Kunnallistekniikka PIR/344/0401/2016 PIRKKALAN KUNTA Tekninen osasto /Kunnallistekniikka Dnro PIR/344/0401/2016 PIRKKALAN KUNTA KATUJEN JA KIINTEISTÖALUEIDEN TALVIHOITO- TYÖT TALVIKAUDELLE 2017/18 SEKÄ OPTIOKAUSIL- LE 18/19 JA 19/20 9.4.2017 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN JA ERITYISESTI MONNIN KIINTEISTÖJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN HOIDOSTA

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN JA ERITYISESTI MONNIN KIINTEISTÖJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN HOIDOSTA 10.10.2010 Sivu 1/5 Tilaaja: Keskustie 2-4 12100 Oitti Hanke: Monnin kiinteistöjen ja alueiden hoito TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN JA ERITYISESTI MONNIN KIINTEISTÖJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN HOIDOSTA Kohdetiedot

Lisätiedot

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö 1(5) TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyöstä. Työssä on noudatettava

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Tekninen lautakunta 22.9.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAAVATEIDEN TALVIKUNNOSSAPITO 2016 2017

TARJOUSPYYNTÖ Tekninen lautakunta 22.9.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAAVATEIDEN TALVIKUNNOSSAPITO 2016 2017 TARJOUSPYYNTÖ Tekninen lautakunta 22.9.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAAVATEIDEN TALVIKUNNOSSAPITO 2016 2017 Kärkölän kunta pyytää tarjouksia kaavateiden aurauksesta ja hiekoituksesta. Sopimuskausi on kaksi (2) talvikautta.

Lisätiedot

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 1 (16) SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

Isokuusi 1. alueen rakennusurakka 2014-2015, Vuores Tampere

Isokuusi 1. alueen rakennusurakka 2014-2015, Vuores Tampere 1.9.2014 1 (5) Isokuusi 1. alueen rakennusurakka 2014-2015, Vuores Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / yhteistyössä Tampereen Vesi liikelaitoksen, Tampereen Sähköverkko Oy:n ja Pirkan

Lisätiedot

Heinäveden kunta pyytää urakkatarjouksia kunnan kaavateiden, kevyenliikenteen väylien ja kirkonkylän kunnan kiinteistöjen talviaurauksesta.

Heinäveden kunta pyytää urakkatarjouksia kunnan kaavateiden, kevyenliikenteen väylien ja kirkonkylän kunnan kiinteistöjen talviaurauksesta. TARJOUSPYYNTÖ Heinäveden kunta pyytää urakkatarjouksia kunnan kaavateiden, kevyenliikenteen väylien ja kirkonkylän kunnan kiinteistöjen talviaurauksesta. Auraussopimus on kolmivuotinen ja tehdään ajalle

Lisätiedot

LVIA-URAKKA URAKKASOPIMUSLUONNOS. (Jakeluosoite) OULUN KAUPUNKI. XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: ja

LVIA-URAKKA URAKKASOPIMUSLUONNOS. (Jakeluosoite) OULUN KAUPUNKI. XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: ja XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: 601252 ja 601253 Tilaaja: Liikelaitos Oulun Tilakeskus PL 30 90015 OULUN KAUPUNKI Urakoitsija: (Urakoitsijayritys) (Jakeluosoite) Hanke: Monitilatoimistomuutokset 2015-16

Lisätiedot

Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Liite 1 Urakkaohjelma Sivu 1/8

Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Liite 1 Urakkaohjelma Sivu 1/8 Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Liite 1 Urakkaohjelma Sivu 1/8 KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ URAKKAOHJELMA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Tilaaja: Jalasjärven kunta Tekniset palvelut Kirkkotie

Lisätiedot

LIITE 2 TEHTÄVÄKORTTI LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019

LIITE 2 TEHTÄVÄKORTTI LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 LIITE 2 TEHTÄVÄKORTTI LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015 Sisällysluettelo 1 Auraus........................................... 3 1.1 Milloin työ on suoritettava...............................................

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ URAKKAOHJELMA

HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ URAKKAOHJELMA HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Tilaaja 4 1.3 Rakennuskohde

Lisätiedot

YSE:n käyttö PKSSK:ssa

YSE:n käyttö PKSSK:ssa INVESTOINNIT PKSSK:SSA G2, Päiki, apteekki ja silmäyksikkö 12/2011 (12,8 milj. ) L1, psykiatriatalon 1. vaihe10/2013 (12,2 milj. ) P2, pysäköintitalo 2. 12/2013 (9,0 milj. ) K-talo tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta.

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta. INARIN KUNTA URAKKATARJOUSPYYNTÖ Inarin kunta, tekninen osasto Piiskuntie 2 99800 IVALO Puh: 016-687111 Fax: 016-662 628 24.1.2018 Ivalon tulvasuojelu, tulvapenkereiden korotus (tulvapenger 2 ja 5) Inarin

Lisätiedot

METSURIPALVELUT

METSURIPALVELUT HANKINTASOPIMUS 1 (5) METSURIPALVELUT 2014-2015 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja: Espoon kaupunki / Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 6400 Teirinsyrjä 4 02070 ESPOON KAUPUNKI Yhteyshlö etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNNANHALLITUS Kermanrannantie HEINÄVESI AURAUSURAKKATARJOUSPYYNTÖ ALUEET. Kiinteistöt kartan 2 mukaisesti

HEINÄVEDEN KUNNANHALLITUS Kermanrannantie HEINÄVESI AURAUSURAKKATARJOUSPYYNTÖ ALUEET. Kiinteistöt kartan 2 mukaisesti HEINÄVEDEN KUNNANHALLITUS Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI AURAUSURAKKATARJOUSPYYNTÖ 2017-2020 1. ALUEET Kaavatiet kartan 1 mukaisesti Kiinteistöt kartan 2 mukaisesti Lumen poisto ajettavaan kuntoon ennen

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

KULJETUS- JA TYÖKONETARJOUSPYYNTÖ vuoden optio (2 + 1 v)

KULJETUS- JA TYÖKONETARJOUSPYYNTÖ vuoden optio (2 + 1 v) Tekniset palvelut Tarjouspyyntö 35/2017 Sivu 1/4 Heikinkuja 4 27.6.2017 Tarjoajille TARJOUSPYYNTÖ 35/2017 KULJETUS- JA TYÖKONETARJOUSPYYNTÖ 2017 2019 + 1 vuoden optio (2 + 1 v) Asia Mäntsälän kunnan tekniset

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 11.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä 1.1.2016 31.12.2017. Kohde

Lisätiedot

SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA

SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (9) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja... 4 1.2 Tilaaja... 4 1.3 Rakennuskohde... 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11)

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11) RT 80260 toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde Urakkasopimus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Tekninen toimi Harjukuja Parikkala puh KATUJEN KUNNOSSAPITO LUOKITUS Talvihoito

Parikkalan kunta Tekninen toimi Harjukuja Parikkala puh KATUJEN KUNNOSSAPITO LUOKITUS Talvihoito Talvihoito 1 Katujen ja kevyenliikenteen väylien kunnossapitoluokitus Talvikunnossapito 1.0 Yleistä Parikkalan kunnan kadut on jaettu kolmeen eri kunnossapitoluokkaan. Kunnossapitoluokituksen avulla määritetään

Lisätiedot

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Siuntion kunta / Tekninen toiisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Störsvikintien Mt 11240, kevyen liikenteen väylän rakentainen välillä Kantatie 51 Saunanieentie, Siuntio URAKKAOHJELMA I SISÄLLYSLUETTELO: 1.TIETOJA

Lisätiedot

JUUAN KUNTA

JUUAN KUNTA Tekninen palvelualue Kuntatekniikan päällikkö Seppo Portimo TARJOUSPYYNTÖ/AURAUS JA LIUKKAUDEN TORJUNTA Juuan kunnan tekninen palvelualue pyytää tarjouksia (alv 0 %) ajalle syksy 2014 kevät 2017 Aurausalueen

Lisätiedot

Hankintasopimusluonnos

Hankintasopimusluonnos Tarjouspyyntö 1(5) Hankintasopimusluonnos SOPIMUS [x]palveluiden TUOTTAMISESTA 1. OSAPUOLET TILAAJA Oulun kaupunki / [x] (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus: 0187690-1 PL 1 90015 Oulun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Kiimingin yrityspuiston ja Honkimaan teollisuusalueen kehittäminen, rakennusurakka

Kiimingin yrityspuiston ja Honkimaan teollisuusalueen kehittäminen, rakennusurakka VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANAVALLA 3.3.2011 Kiimingin yrityspuiston ja Honkimaan teollisuusalueen kehittäminen, rakennusurakka Kiimingin kunta, Yhdyskuntapalvelut

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN KUNNOSSAPITOLUOKITUS

NOKIAN KAUPUNGIN KUNNOSSAPITOLUOKITUS NOKAN KAUPUNGN KUNNOSSAPTOLUOKTUS Sisällysohje 1. KATUJEN KUNNOSSAPTOLUOKTUS Yleistä Ajoradat Kevyenliikenteenväylät Pinnan tasaus ja polanteiden poisto ajoradoilla ja kevyenliikenteenväylillä Liite 1

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNISTEN TÖIDEN SUORITTAMINEN AIKAVELOITUSPERIAATTEELLA

SÄHKÖTEKNISTEN TÖIDEN SUORITTAMINEN AIKAVELOITUSPERIAATTEELLA SÄHKÖTEKNISTEN TÖIDEN SUORITTAMINEN AIKAVELOITUSPERIAATTEELLA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa sähkötöiden suorittamisesta sekä tilaajan tai urakoitsijan

Lisätiedot

Talvikunnossapito KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI. Tehtäväkortti. Viimeksi päivitetty 10.8.2015

Talvikunnossapito KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI. Tehtäväkortti. Viimeksi päivitetty 10.8.2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI Talvikunnossapito Tehtäväkortti Viimeksi päivitetty 10.8.2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO Tehtäväkortti Sisällysluettelo 1 Auraus... 1 1.1 Milloin

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Liite 3 Kuntatekniikka TIEMERKINTÄTYÖT MASSALLA/MAALILLA VUONNA 2017

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Liite 3 Kuntatekniikka TIEMERKINTÄTYÖT MASSALLA/MAALILLA VUONNA 2017 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Liite 3 Kuntatekniikka 17.3.2017 TIEMERKINTÄTYÖT MASSALLA/MAALILLA VUONNA 2017 URAKKAOHJELMA KAUNIAISTEN KAUPUNKI Urakkaohjelma 2(11) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot