ituusuia 3 RIIHIKALLIO AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA URAKKAOHJELMA Urakkaohjeirna Lute 3 Tuusulan kunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ituusuia 3 RIIHIKALLIO AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 URAKKAOHJELMA Urakkaohjeirna Lute 3 Tuusulan kunta"

Transkriptio

1 ituusuia Urakkaohjeirna Tuusulan kunta 3 RIIHIKALLIO AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA URAKKAOHJELMA POSTIOSOITE: PL 60, TUUSULA; KAYNTIOSOITE HYRYLANTIE 16, TUUSULA PUHELIN: (09) 87181: FAKSI: (09) ; WMN.TUUSULA.FI

2 usula Urakkaohirna s sii Ivs luette TILAAJA Tilaajana on Tuusulan kunta Tilaajan edustaja 4 2. TIETOJAHANKKEESTA Urakan kohde 4 3. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 4 3.1, Urakkamuoto Maksuperuste Urakkasuhteet 4 4. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Pääsuoritusvelvollisuus Toimintaresurssft S Toiminnan mitoitus Urakkaan kuuluvat tehtävät Urakoitsijan tiedotusvelvollisuus urakkaan kuu!uva työnä Suoritusvetvollisuuden Iaiminlyönti Sivuvelvoilisuudet Urakoitsijan työnantajaasemasta johtuvat velvollisuudet Urakan johtovelvollisuudet Tyohon määrääminen 9 5. TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Tilaajan toimesta tehtävät työt Tilaajan toimesta tehtavät hankinnat Lumen-ja ylijaämaiden vastaanottopaikka Välivarastot URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT Sopimusasiakirjat TYONSOPIMUSAIKA Sopimusaika Töiden aloitus Sopimuksen päättaminen Sopimusajan jatkaminen 11 POSTIOSOITE: PL 60, TUUSULA; KAYN flosoite: HYRYLANTIE 16, TUUSULA PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ; WMN.TUUSULA.FI

3 7.3. Sopimuksen irtisanominen Välitavoitteet Tehtäväkohtaiset sanktiot Tilaajan vakuudet Takuuaika ja takuuajan vakuus 12 Z%i Tuusula Urakkaohjelma Sivu 3 9. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 13 osapuolelle ORGANISAATIOT YHTEISETTOIMITUKSETJA RAPORTOINTI RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN MUUT SOPIMUSASIAT/ ERITYISIA MAARAYKSJA Sopimuksen taydentaminen tai muuttaminen ja sopimuksen siirto kolmannelle 8. VAKUUDETJAVAKUUTUKSET Työn sopimusajan vakuus Urakoitsijan vakuudet Vastuu kolmannelle osapuolelle Laskujen maksuaika ja viivästyskorko Ennakko Hintasidonnaisuudet Hinnanmuutokset Lisä-ja muutostyot Tilaajan organisaatio/edustajat Urakoitsijan organisaatio/edustajat Katselmukset Työmaapäiväkirja Raportointi Työvoimamääraykset Ilmoitukset Iääninverovirastolle 17 POSTIOSOITE: PL 60, TUUSULA; KAYNTIOSOITE: HYRYL.ANTIE 16, TUUSULA PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ; WNWTUUSULA.FI

4 Sivu 4, Tuusula Urakkaohjelma 1. TILAAJA 1.1. Tilaajana on Tuusulan kunta Tilaajan edustaja tilaajana toimii Tuusulan kunnan Tekninen toimi postiosoite PL 60, TUUSULA puhelin (09)87181 Tilaajan yhteyshenkilona toimii kunnossapitopãälhkkö Jan Huttunen. 2. TIETOJA HANKKEESTA 2.1. Urakankohcle Urakan kohteena on 3 RIIHIKALLIO AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA alueen katu- ja liikennealueiden talvi auraus ja hiekoitustyot. Urakan kohteena olevat alueet on esitetty ja rajattu liitteena olevissa tarjouspyyntoasiakirjoissa. 3. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 3.1. Urakkamuoto Urakka on yksikkohintaurakka Maksuperuste Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella maarãytyvat yksikkohinnat ja erillisen tyotilauksen perusteella maaraytyvat lisatyoyksikkohinnat Urakkasuhteet Urakoitsija vol teettãã osan toistä tilaajan hyväksymillä aliurakoitsijoilla. Urakoitsijan tulee esittäã tilaajalle aliurakoitsijoidensa tilaajavastuulain mukaiset selvitykset ja todistukset tapaturmavakuutuksen ottamisesta. Tilaaja ei saul alihankintojen ketjuttamista. Tilaajalla on oikeus hylata sellainen urakoitsija, joka el ole ennen toihin ryhtymista toimittanut vaadittuja selvityksià tai on alihankkijan a liha nkkija. POSTIOSOITE: PL TUUSULA; KAYNTIOSOITE: HYRYLANTIE 16. TUUSULA PUHELIN: (09) 87181: FAKSI: (09) ; WWN.TUUSULA,FI

5 Sivu 5 z-4 Tuusula Urakkaohjelma 4. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 4.1. Paasuoritusvelvollisuus Toimintaresurssit Henkilöstö Urakan työnjohdolla tulee olla vähintãn 3 v tyokokemus vastaavanlaisista kunta alan toistà sekã voimassa oleva tieturva II kortti. Tyokoneissa tulee olla ammattftaitoiset kuijettajat kunnossa - ja puhtaanapitotoihin. Kuijettajalla tulee olla Suomessa kelpaava ajokortti. Kuijettajilla tulee olla voimassaoleva T;eturva I kortti. Urakan tyokieli on suomi. Autot, koneet ja lisälaitteet Tyôkoneiden tulee olla kyseiseen tyohon soveltuvia ja taytettava ainakin seuraavat vaatimukset: auraukseen kaytettavan koneen paino vähintäãn 5,0 tn ja teho n.70 kw auraustyohon soveltuva aura, joka on varustettu kumireikãterãllä tai hammastuksella. kauhonta- ja kuormaustoissä kauha joka on tarkoitettu lumen kuormaukseen kooltaan vahintäãn 2,5 m3, jossa hammastettu terä. Lumen siirtoon ja levitykseen käytettavissa lumilinko liukkauden torjuntatöissä hiekoituskauha tai vastaava, jonka hiekoituksen tyoleveys on vähintaãn koneen leveys. Al i han kin nat Alihankkijoiden tulee omata samat valmiudet kuin paäurakoisija Toiminnan mitoitus Urakoitsijan lumenpoiston ja liukkaudentorjunnan (kaluston ja henkiloston) mitoitus on suhteutettava siten että, tyôt saadaan tehtyã vaaditun laatutason edellyttamalla tavalla, vaadituissa toimenpideajoissa. Aurauksen toimenpiderajat Auraus, ajoradat I ja II kunnossapitoluokka yhdistetty kunnon alaraja kuivaa irtolunta 5 cm POSTIOSOITE: PL 60, TUUSULA: KAYNTIOSOITE: HYRYLANTIE 16. TUUSULA PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) : WMIV.TUUSULAFI

6 c Tuusula Sivu6 Urakkaohj&ma kunnon alaraja kuivaa irtolunta 8 cm (sunnuntaisin ja a rkipyh in a) auraus, IahtOmaarayksesta toimenpideaika 6 h III kunnossapitoluokka, myos yksityistiet kunnon alaraja kuivaa irtolunta 8 cm kunnon alaraja kuivaa irtolunta 10 cm (sunnuntaisin ja a rkipyh in a) auraus, IähtOmaäräyksestä toimenpideaika 10 h Auraus, jalkakaytavat, kevyen Iiikenteen vaylat Aja B kunnossapitoluokka yhdistetty kunnon alaraja kuivaa irtolunta 5 cm auraus, iahtomaarayksesta toimenpideaika 6 h Sohjon poisto, ajoradat, kevyen Iiikenteen vaylat, sillat I ja II kunnossapitoluokka kunnon alaraja sohjoa keskimäarin 3 cm auraus, Iahtomäaräyksesta toimenpideaika 6 h, toimenpide on kuitenkin suoritettava ennen sohjon jaätymista III kunnossapitoluokka kunnon alaraja sohjoa keskimäärin 5 cm auraus, Iahtomaarayksesta toimenpideaika 10 h, toimenpide on kuitenkin suoritettava ennen sohjon jaatymista Urakkaan kuuluvat tehtävät U rakka kasittää työkohdekarttoihin ja luetteloihin merkittyjen katujen ajoratojen, jalkakaytavien, yhdistettyjen jalankulku- ja pyorateiden, pysäkointialueiden, torien, puistojen, puistokaytavien, ja hyotyjatepisteiden aurausviitoitus-, talviauraus ja hiekoitustehtävät. Urakoitsija on erikseen tilattaessa velvollinen suorittamaan urakka-alueella yksikköhintaluettelossa mainittuja muutos- ja IisätOitä tarjouksessa mainituin yksikkohinnoin. Urakoitsija on velvollinen tarjouksessaan ottamaan huomioon urakka-alueilla ja Iahietaisyydella kaynnissa olevat ja sopimusaikana kaynnistyvät rakennustyotja niiden vaikutukset tãhãn urakkaan. Urakointialueilla tyonjohto on urakoitsijalla. Auraustyon suoritus Ennen aurauskauden alkua urakoitsijan on kaytava alueensa lapi ja tarkastettava mm. kaivojen kannetja lumien lajityspaikat. PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ; VWtN.TUUSULA.FI

7 korvausta. Urakoitsijan tulee sovittaa tyojarjestys kunnan esittãmän AuraustyO tulee suorittaa tehokkaasti siten, ettei auraustyon ongelmia, tulee neuvotteluin kunnan kanssa pyrkia loytamaan vähiten haittaa aiheuttava ratkaisu. jossa on kumitettu reikäterã. Sivu 7 PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ; VWWiTUUSULAFI c? Tuusula Urakkaohjelma Auraus on suoritettava siten, että asfalttialue on reunasta reunaan Vajaaksi aurattu vãylä on välittomästi huomautuksen jälkeen Urakoitsija tulee käyttää kuhunkin kohteeseen sopivaa kalustoa ja lumeton ja nun tehokkaast ettei polanteen poiston tarvetta synny. U rakkaan kuu luu tarpeelliset levitykset lumimãärän kasvaessa. kevyen liikenteen vaylätja puistokãytãvät tulee aurata kalustolla, puhdistettava tayteen leveyteensa. Kapeaksi auratun vãylän, jossa Alueilla, joissa lumitilaa ei ole tai se on tayttynyt, lumensifrto tehdaan lum itilaa on kaytettavissa, leventäm men vaadittuun leveyteen, tarkeysjàrjestyksen mukaan. Mikäli tyonjohdollisesti tästà aiheutuu kuuluu aurausurakan km-hintaan. eikä siitä makseta erillistä puutteellisuuden vuoksi ko. vaylan toimenpideraja ylity uudelleen Auraus suoritetaan kunnan edustajan antamien ohjeiden mukaisesti. ykskkohinnalla. saman aurauskerran aikana, ei irtolunta aurauksen jälkeen. Iisatyona tilaajan määrittämässä vaiheessa ja laajuudessa erillisellä Aurausviittojen laitto syksyllä ja poisto keväãllã sisaltyy tarjottavan Au rausvi itoitus on maksukelpoinen vasta, kun aurausviitotus on tehty ja on alueen auraustyon yksikko hintaan. Aurauksen ensummäinen lasku ja pysakit. Hiekoituksen km-hinnoilla tehtävissã töissä edellytetaan tulee laittaa aurauksen kannalta kriittisiin kohtiin, kuluvan aurauskauden toukokuun loppuun mennessä. Aurausviitat hyvaksytysti vastaanotettu Au rausviittojen poisto tu lee tehdã Hiekoitustyon suoritus alueelta ja levittãä sen tulaajan ohjeiden mukaan, yleensa nun, että että, vaylat hiekoitetaan kokonaan. Hiekoutuksen halytyslahtoon hiekoitukseen tarvittavan hiekan erikseen lähialueelle varastoidulta Hiekoitusta varten kunta jarjestäa hiekan erikseen sovitulle paikalle sovelletaan aurauksen halytyksen ehtoja ja maärayksia. Urakoitsija tarvittaessa kuormaa hiekan ajoneuvoon sekã noutaa kevyen liikenteen vaylät hiekoitetaan kokonaan, ajoradoilta risteykset

8 käynnistämiseen. urakoitsijan kunnossapitokalustolla hiekoituksia, urakkakys&yssa esitetyilla alueilla. Tarvittaessa tilaaja vol harkintansa mukaan teettäã muullakin kuin Sivu Urakoitsijan tiedotusvelvollisuus urakkaan kuuluva tyonä toimintaa vaarantavat taikka haittaavat puutteet (yleinen ilmoitusvelvollisuus). cstuusuia Urakkaohjelma alueella havaitsemansa katu-, puisto- yms. vauriot sekä Iuikennettã tai muuta Urakoitsijan tulee viipymättä ilmoittaa tilaajan nimeämälle edustajalle urakka PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ; W NW.TUUSULA.FI kayttajãn turvallisuuden urakoitsijan on ryhdyttãvä vãlittomiin varoittamis- tal korjaustoimenpiteisuin ruippumatta siitä kuuluuko tilaaja vol haiutessaan suorittaa urakoitsijan toiminnan valvontaa vuorokauden aikona yhteyden urakoitsijan nimettyyn edustajaan. edellyttaa järjestelmàã, jonka avulla tilaaja tarvittaessa saa kaikkina koneet ajoneuvonseurantalaitteilla. Seuranta tulee jarjestaa nun, että ajoneuvoseurannan avulla, Palveluntuottajan on esitettãvä Tavoitettavissa olo henkilöllä on oltava valmiudet toimenputeiden EdeIã lueteltujen talvihoitoon liuttyvien tehtävien suorittaminen seurantaraportti pyydettäessa. Palveluntuottajan tulee varustaa kaikki kuijettajalliset ajoneuvot ja Jãrjestelmä on voimassa vähsenä aikana. Talvikauden toiden suorituksessa syntyneet korjaustyot tulee tehdã vaarantaa Ilikenteen, yleisen turvallisuuden, tal alueen, laitteen tms. kunkin hoitokauden jalkeen toukokuun ioppuun mennessã. Vaaraa aiheuttavien vaurioiden korjaustyot tulee suorittaa valittömasti. Sellaisista havaitsemistaan puutteista ja vioista, jotka voivat esteettisten, toiminnanisten tai turvallisuutta vaarantavien puutteiden sailyttamisen, ympäriston viihtyisyyden ja turvallisuuden suhteen. kyseinen tehtävä urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen. KãytännOssä se on tyon yhteydessa havaittujen teknisten, tarkoitetaan, että poikkeavassa häiriötila nteessa tai poikkeusoloissa Urakoitsijan odotetaan oleva aktiivinen tilaajan omaisuuden arvon kirjaamista ja poistamista. tehtävissä palvelu ntuottajan on ryhdyttava välittom un tarvittaviin poikkeusolojen aiheuttamiin toimenpiteisiin. Varautumisella Viranomaisten (esim. poliisi, pelastuslaitos) maarayksesta tulevissa m ukaiseen erikseen sovittavaa n tehtävään. Urakoitsijan tulee varautua ja osallistua häiriötilanteiden ja varoittamis- ja/tai korjaustoimenpiteisiin. Näistä tehtävistã sopim iseksi. urakoitsija on tilaajan pyytaessa kaytettavissa kulloisenkin tilanteen palveluntuottajan on ilmoitettava ensitilassa tilaajan edustajalle mahdollisimman tarkoituksenmukaisten jatkotoimenpiteiden

9 Ma - pe Urakoitsijan tyonantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet 4.2. Sivuvelvollisuudet kustannukset lisattyina tilaajan hallinnolhsilla kuluilla Suoritusvelvollisuuden laiminlyonti Sivu Urakan johtovelvollisuudet TyOhon mäãrããminen Urakkaan sisaltyvat asiakirjaluette?ossa mainittujen töiden lisäksi tyomaan johtovelvollisuudet sekä tyomaapalvelut. paatoteuttajana. Urakoitsijan velvouisuus on oma-aloitteisesti organisoida ja järjestãa tyôt nun, että tilaajan sopimusasiakirjouhin kirjatut tavoitteet toteutuvat. ymparistolainsaadannosta aiheutuvat ulmoitukset. Mikãli urakoutsija annetusta maarayksesta huolimatta laiminlyo tehtãviã huoltoon liittyvien lupuen hankkiminen ja ilmoitusten tekeminen, kuten Urakoitsijalle kuuluu tyomaan halhntaan, toiminnan jarjestelyyn ja tyomaan suorituksen ja ei annetussa mããrãajassa suorita tehtävãä, on tilaajalla oikeus suorittaa tai teettãã tyotja penã urakoitsijalta todelliset työsta aiheutuneet mahdollisesti tarvittavat vuoro-, yo- ja pyhatyoluvat sekä Urakoitsija toumii tässà urakassa paaurakoitsijana ja lainsäädännon tarkoittamana Tämän alueurakan tehtävien suorittaja on paaurakoitsijan (paätoteuttaja) tyoturvallisuudesta valtioneuvoston paatoksen rakennustyôn turvallisuudesta ominaisuudessa vastuussa urakka-alueella suorittamiensa tehtãvien annetun valtioneuvoston asetuksen 205/2009 m ukaisesti. voimassaolevan, Laki katujen ja eräiden yleisten alueiden kunnossapidosta tarjouspyyntoasiakirjoissa mainitut tehtãvãt tulevat suoritetuiksi omalta osaltaa n /669, annetun lain mukaiset sekä tãssã urakkaohjelmassa ja muissa Urakoitsijan tulee saadun tyomaarayksen mukaan huolehtia siitä, ettã oikea-a ikaisesti ja tarpeettom ia kustann uksia aiheuttamatta. Tyohan lahtomaarayksen antajat viikonboppuisin ja arkipyhinä IahtOmaarayksen antaa vuorossa oleva päivystaja. Tyohon lahtomaarays annetaan puhelimen tekstiviestillã, johon tulee vastata Työhon lähto ja tyon aboittaminen tulee tapahtua tunnin kuluessa tyohôn hãlytyksen antajalle kuittaamalla tekstiviestillã. lahtomaarayksesta. kb: PUHELIN: (09) 87181; FAKS): (09) ; WWN.TUUSULAF lahtomaarayksen antaa tiemestari tai tyonjohtaja. Iltaisin, r Tu usu I a Urakkaohjema

10 alueet erikseen. ehdoin Sivu 10 puhtaanapitoa haittaavien autojen ja 6. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 5.3. Lumen- ja ylijaamaiden vastaanottopaikka.cr Tu U SU I a Urakkaohjelma 5.4. Välivarastot 6.1. Sopimusasiakirjat 5. TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 5.1. Tilaajan toimesta tehtàvàt tyot kuluvia osia ja laitteita. Tilaaja vastaa kustannukseflaan kunnossa - Tilaaja yllapitaa lumen vastaanottopaikkaa. Tässä urakassa urakkaan kuuluvilta alueilta lajitysalueille toimitetusta lumesta ei perita vastaanottomaksua. aika ja kohde mistä lumi on tuotu. siirrot erikseen sovittaessa tapauskohtaisesti. Ajoneuvojen siirtolain edellyttamin Lãjitysalueelle toimitetusta lumesta on pidettava kirjaa, josta ilmenee lumen tuoja 5.2. Tilaajan toimesta tehtävat hankinnat Lahilajitysalueiden kaytosta on sovittava tilaajan kanssa tapauskohtaisesti Tilaaja tekee urakkaan kuuluvat materiaalihankinnat, ei kuitenkaan kalustoon Sopimusasiakirjatja niiden keskinainen patevyysjarjestys on seuraava: PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ;.MMN.TUUSULA.Fj Iiikennejarjestelyt Iiikennealueella I) Suomen kuntatekniikan yhdistyksen julkaisu 19/99 Tilapaiset k) Infra 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeisto, Maärämittausohje Järjestelmat ja taydentavat osat j) InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, osa 2 I) InfraRYL 2010 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, osa 1 Vaylatja h) Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 2003 g) Rakennusurakan yleiset sopimusehdot JYSE 2009 f) Tarjous liitteineen e) TyOaluekartat d) Urakkaohjelma ja tyoturvallisuusasiakirja lisaselvitykset b) Selontekoneuvottelupoytakirja a) Urakkasopimus c) TarjouspyyntO ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset

11 TOiden aloitus keväällä Tähän urakkaan ei ole Iiitetty erãitä sopimusasiakirjoissa mainittuja yieisia Sopimusaika on Sopimusaika 7. TYON SOPIMUSAIKA ohjeita. Molemmat osapuolet tuntevat ko. asiakirjat ja tunnustavat ne suunnitteluohjekortin Suraku 8, tilapaiset Iiikennejarjestelyt mukaisesti. olennaisiksi osiksi tätã urakkaa. m) Esteettômyys tu lee h uom ioida esteettomà n ympãriston Sivu Sopimusajan jatkaminen 7.3. Sopimuksen irtisanominen Sopimuksen päättãminen Sopimuksen mukaisettyot aioitetaan aikaisintaan kb Pãatoteuttajan on tutustuttava aiueisiin ja tehtäviin tiiaajan edustajan opastukseiia ilman en korvausta ennen sopimuksen mukaisten toiden aloittamista. johtuen toimintakausi voi aikaa aikaisemmin syksyllã tai jatkua pidempaän Urakan vuosittainen toimintakausi on 1.11, Tarvittaessa säãoiosuhteista Sopimusaika paattyy kb siinä tarkastetaan sopimuksen piiriin kuuluvien aiueiden kunto ja luovutettava aineisto, Katseimuksesta tehdään muistio. Tiiaajalia on oikeus pidattaã viimeinen lrtisanomisaika urakoitsan puoleita on yksi kuukausi. Irtisanomisajan ollessa iyhyemman on kunnalia oikeus pidattaa urakoitsijalie todetut puutteet on korjattu ja sopimusaika on päattynyt. Luovutuskatselmus pidetãan kaksi (2) viikkoa ennen sopimuksen paattymista ja maksu sühen saakka, kun luovutuskatselmus on pidettyja siina mahdoliisesti Sopimusaikaa voidaan sopijapuolten yhteisella paatoksellãjatkaa saakka vuosi kerrabiaan. PäätOs sopimusajan mahdoilisesta jatkamisesta tehdäan hankintalain periaatteiden mukaan. ylimaaräiset kubut. maksamattomista eristã uuden urakoitsijan hankintakulut sekã kuukauden irlisanomisaikaan asti kunna lie tulevat muut kyseisen alueen taiviaurauksen POSTIOSOITE: PL 60, TUUSULA; KAYNTIOSOITE; HYRYLANTIE 16, TUUSUL PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ; \MMNTUUSULAFI Tuusu I a Urakkaohjelma

12 Sopim usajalle ei aseteta vãlitavoitteita. viivyttelematta valvojan määrittelemàn kohtuullisen ajan kuluessa valvojan ilmoituksesta. Valvoja vol imoittaa virheista tal puutteista myos suullisesti. Valvojan havaitsemat virheet tai puutteet urakassa kirjataan ja ne on korjattava 7.4. Välitavoitteet 7.5. Tehtäväkohtaiset sanktiot Sivul2 8. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 8.1. Urakoitsijan vakuudet kptuusu Ia Urakkaohjelma 8.2. Tilaajan vakuudet Tyon sopimusajan vakuus Takuuaika ja takuuajan vakuus ppinnin Iaiml önti (yraa aiheuttava) heuta_ saavuttamatta tilaajalla on oikeus antaa urakoitsijalle kirjallinen huomautus tal tehtävän myohastyminen huomautus Urakoitsijan myohastyessã yksittaisen tehtãvän suorituksessa (&oitus, ajoitus, pidattäa sakko, mikã maarãytyy seuraavasti: toimenpideaika) tai poiketessa tehtävan suoritusohjeista tai Iaatu jää poikkeama ensimmäinen kerta toinen kerta seuraava /seuraavat kerrat tehtavän laiminlyanti huomautus tehtävän myohastyminen tehtavän aiminlyanti Urakoitsijan edustajan vaihto (yaaraaaiheuttav alihankintojen edella olevan mukaisesti huomautettu ja/tai sakotettu ovat sopimuksen kohdan mukaan. Tehtävien toistuvat puutteetja Iaiminlyönnit, joista on Urakoitsijan tulee vähentäa saamansa sakko seuravasta Iaskustaan. Urakoitsijan laiminlyodessa tehtävien suorituksen maarayksesta huolimatta menetelläãn purkuperuste. Takuuaikaa ei urakan tehtãvissä ole, eikä takuuajan vakuutta vaadita. Urakan toteuttamiseksi el vaadita vakuutta. Tilaaja ei aseta vakuutta. yttane_ euvaa PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ; huomautus

13 vahinko. pyynnosta, Sivu TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 9.1. Laskujen maksuaika ja viivastyskorko 9.2. Ennakko 8.3. Vastuu kolmannelle osapuolelle sopimusrikkomuksesta aiheutuu kunnalle muuta vahinkoa. Urakoitsijan on hoitaa korvauskasittelyn oman hallintomenettelynsa mukaisesti tai kunta antaa tienpitäjänä tai vastaavalla perusteella olla laullisessa korvausvastuussa kolmanteen henkiloön nähden, vahinkotapaukset hoidetaan siten, ettã kunta pidettavä luetteloa kaikista vahinkotapauksista ja -paätoksistä. Tapauksissa, joissa kunta saattaa lain perusteella tai muuten laillisena Oikeus korvausvaatimuksen esittamiseen kunnalla on myos silloin, jos vastuuvahinkoilmoitukseen vaadittavat selvitykset enintãän yukon sisäflä paatoteuttajalle valtakirjan korvauskasittelyn hoitamiseksi. Mikäli vahinko on Tilaajalla on oukeus tutustua kaikkiin urakoitsijan suoraan hoitamien sopimusvelvoitteensa, on kunnalla oikeus vaatia urakoitsijaa korvaamaan vahinkotapausten asiakirjouhin. Urakoitsija on velvollinen antamaan tilaajalle edellä mainitussa tapauksessa aiheutunut siitä, että urakoitsija on laiminlyonyt hyvaksytysta ajopaivakirjasta tulee olla laskun liitteenä. Laskussa on kokonaisveloitus eriteltãvã siten, ettã siitä ulmenee veloituksen veroton hinta ja yksityiskohtaiset ja havainnolliset tiedot tapahtumasta ja tehdyista ylläpitotoim ista. Vastaa nottotarkastuksessa ja loppuselvityksessä todetut hyvitykset, arvonalennukset, sopimussakot ja vahingonkorvaukset sekä keskenerãisten Aurausurakasta maksetaan yksikkohintoihin perustuva korvaus Itie-km, ja /klv Kaikista vahinkotapauksista tehtyjen selvitysten tulee sisältää riittävän Tyomaaraysten perusteella suoritettujen tehtãvien laskutus suoritetaa n allekirjoitettujen Ajopaivakirjojen perusteella kerran kuukaudessa. Kopio km. Tarjoukset tehdäãn annettujen määrien perusteella (ns. kartta km). Laskujen maksuaika on 21 vrk siitã, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. arvonalennukset ym. kustannukset. arvonhisävero prosentteina sekã euroina. Tilaajalla on oikeus pidãttäa laskuista mahdolliset urakoitsijan huolimattomasta tyonsuorituksesta aiheutuvat vahingot, töiden ja vahingonkorvausvaatimusten osalta tehtävät pidatykset on tilaajalla oikeus vähentäã viimeisestä maksuerästa tai muutoin urakasta maksamatta olevasta mããrästã. Urakoitsijalle varataan tilaisuus antaa lausuntonsa pidãtyksen perusteista ja mäarästa.viivastyskorko on enintään lainmukainen Ennakkomaksua ei suoriteta. PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ; WWWTUUSULAFI Tuusula Urakkaohjelma

14 erikseen Hintasidonnaisuudet 9.4. Hinnanmuutokset aurausalueita 15 %. katu-, puisto- ym. rekisterit sen mahdollistavat. Tilaaja vol Iisätã tai vähentäã 10. ORGANISAATIOT urakoitsijan kanssa Lisa- ja muutostyot Tu us u Ia Urakkaohjelma Tilaajan organisaatio/edustajat Yksikköhintaa muutetaan km määrän suhteessa tarjottuun km määrään. Hinnan toteuttam iskustannuksiin. Urakkahntaan ei vaikuta sopimusajan sãatilat tai muut olosuhdetekijat. Urakkahintaa el sidota mihinkään indeksiin. muutokset otetaan huomloon, siitä Iahtien kuin sen on todettu vaikuttavan urakan tyot edellytetaan tehdyiksi tehtavamaarittelyissa selostetuilla tavoilla. YksikkOhintoihin on sisallytettava kaikki tehtavan edellyttamat kustannukset ja Urakka-asiakirjoissa esitetyt aluelden laajuudet on esitetty sillä tarkkuudella kuin mainittuja lisa- ja muutostoitä sopimuksessa sovituilla yksikkohinnoilla. Mainitut Urakoitsija on velvoulnen suorittamaan urakka-alueella yksikkohintaluettelossa Tilaaja ei maksa mitään lisälaskuja ilman em. kirjallista sopimusta. Piirustusten ja näin tehdyt tyot eivät saa aiheuttaa tilaajalle mitään muita kustannuksia erikseen tehtavamaarittelyjen m itoista poikkeavasti tehdysta työstä aiheutuneesta lisättävää arvonlisäveroa lukuun ottamatta. Tilaajalla on oikeus antaa suoritettavaksi muutos- ja lisatöitä muulle kuin tàmän Kaikista muutos- ja lisätöistä seka lisavaatimuksista on sovittava kirjallisesti lisatyosta tai Iisamenekistä ei urakoitsijalla ole oikeutta saada korvausta. Tilaajan edustajana urakoitsijaan nahden toimii tekninen toimi. urakkaohjelman tarkoittamaua urakoitsijalla tal tehda ne itse neuvoteltuaan ensin Muut tatä urakkaa koskevissa asioissa tilaajan edustajia ovat: tiemestari Juha Lumppio kunnossapitopaallikko Jan Huttunen tyonjohtaja Keijo Salminen PUHELIN: (09) 87181; FAKS!: (09) , W MN.TUUSULA.Fi Sivu 14

15 verrattuna Urakoitsijan organisaatio/edustajat Katselmukset 11. YHTEISET TOIMITUKSET JA RAPORTOINTI Tuusula Urakkaohjelma Sivu TyOmaapäivakirja Raportointi jossa silmämaäräisesti tarkastetaan urakka-alueen kunto ja todetaan mahdolliset silmämããräisesti tarkastetaan urakka-alueen kunto ja todetaan mahdolliset urakasta johtuvat poikkeamat alkukatselmukseen verrattuna. Katselmuksissa silmamääraisesti tarkastetaan urakka-afueen kunto ja todetaan alueen en osia suoritettavaksi tutevat tehtävät ja nhiden yhteensovittam men. ehdotetut urakoitsijan edustaja ja työnjohtoon kuuluvat edustajat. Nãistä Urakoitsijaa pyydetaan tarjouksessaan ilmoittamaan kuka on tähän tyohon koskevat urakkaan kuuluvat, sekä toisaalta tilaajan tai kolmansien osapuolten henkiloistã toimitetaan tilaajalle henkilöesitteet. Tilaaja pidattaa itselleen olkeuden Ennen tyon aloittamista pidetããn urakka-alueena alkukatselmus, jossa henkilostön on kyettava kommunikoimaan sujuvasti suullisesti ja kirjallisesti hyvaksyä tai hylata urakoitsijan esittamä henkilösto. Urakan kieli on Suomi, suomen kielellä. Urakan aikana toimintakauden paattyessa pidetäan urakka-alueeila katselmus, urakasta johtuvat poikkeamat alkukatselmukseen tai edelliseen katselmukseen Urakan paattyessa pidetäan urakka-alueella loppukatselmus, jossa kuijettajalluset ajoneuvot ja koneet ajoneuvonseurantalaitteilla, seurantalaitteiston on oltava yhteensopiva tilaajan kayttaman ajoneuvonseurantajärjest&män Iäsnã ovat molem mat sopijapuolet. Katselmuksista Iaaditaan poytakirja, jonka molemmat osapuolet allekirjoittavat. Tyomaapaivakirjasta tulee urakoitsijan tyosuoritukset pystya selvittämãän TyOmaapãivãkirjan pidosta vastaa urakoitsijan vastuullinen tyonjohtaja. Urakoutsijan tulee pitãä pãivittaista Ajopaivãkirjaa/toimenpidepaivakirjaa. luotettavasti myos jalkeenpamn mahdollisten korvaustapausten kasittelyssa. Tehdyista töistã on pidettava ajopaivakirjaa, josta ilmenee tilauksen tekijä, päivamãärä, aloitusaika ja päàttymisaika, kokonaiskestoaika, ajetut kilometritja kaytetty kone, kuijettaja sekä ajoreittu. Palveluntuottajan tulee varustaa kaikki toimintakunnossa. Seurantalaitteen raporttia voidaan käyttaä raportoinnin kanssa, tai on kaytettàva samaa järjestelmaã. Kunnalta voi vuokrata seurannassa apuvälineena. kãytettavat laitteet. Urakoitsija on velvollinen pitamaan seurantalaitteet POSTIOSOJTE: PL 60, TUUSULA; KAYNTIOSOITE: HYRYLAN11E 16, TUUSULA PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ; WWWTUUSULAFI

16 maarayksia. Palvelut, Sopimuksentaydentaminentai muuttaminenja sopimuksen siirto kolmannehe osapuolelle kãràjãoikeudessa.?r Tuusula Urakkaohjelma Sivu TyOvoimamaaraykset sovittu tai tarjouspyynnossa tai tarjouksessa tal julkisten hankintojen yleisissa sopimusehdoissa JYSE RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN Sopimusta koskevia vähäisiä yksityiskohtia, joista ei ole etukäteen erikseen Erim iehsyydet pyritaan ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelem alla. Riita-asiat, että se ei Iuo osapuolille uusia merkittäviä velvollisuuksia tai aiheuta joista sopijaosapuolet eivàt päase keskenään sopimukseen ratkaistaan Tuusulan käytettavãksi tähän palveluun, voidaan asiasta sopia erikseen sillã edellytyksella, lisäkustannuksia. 13. MUUT SOPIMUSASIAT? ERITYISIA MAARAYKSIA sisälto tarkennetaan tyon alkaessa. Jos urakoitsijalla on tamän sopimuksen tarkoittamissa tehtãvissä tyomaalla palveluksessaan ulkomaalainen tyontekija, on Urakoitsijan tulee antaa tyovoimastaan tilaajalle ilmoitus. Ilmoituksen muoto ja urakoitsijan huolehdittava jaljempana esitettyjen velvoitteiden tayttamisesta. maalainen han on: Ulkomaisella tyontekijalla on oltava seuraavat luvat riippuen siitä minkä ja huolehtimaan sñtã, ettã alihankkijat toimivat vastaavalla tavalla omien tyontekijoidensa kanssa, iuittyvat alihankkijat noudattavat suomalaisen työehtosopimuksen mukaisia Urakoitsija on velvollinen osoittamaan, että urakoitsija itse ja tähän sopimukseen suomalaista lainsaädäntöä ja huolehtimaan siitã, etta myos aiihankkijat toimivat Urakoitsija on velvollinen ottamaan omilie tyontekijoilieen tapaturmavakuutukset vastaavaila tavalla. Urakoitsija on velvollinen noudattamaan ulkomaisiin tyontekijoihinsa nàhden Urakoitsija vastaa siitã, ulkomaalaiset tyontekijat maksavat suomalaisen lainsaadännön edellyttamat verot ja heilla on veronumero. a) TyOntekija on EU/ETA-maan kansalainen; tyon teko ei edehyta b) Jos muiden maiden kansalainen tyoskentelee Suomessa toimivan PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) ; WW NTUUSULAFI yrityksen palveluksessa tai lahetettyna tyontekijana, nun tällaisella tyontekijaila tulee ama olla oleskelulupa. erillistä oleskelulupaa tai paätostä, oil kyseessa lahetetty tai Suomeen palkattu tyontekija. mitaän todettu tai ehto ei sovellu

17 kanssa urakkasopimuksen tehneiden urakoitsijoiden nimet ja urakkasummat. Tilaaja pidattaä itselläan oikeuden ilmoittaa Iaäninverovirastolle Tuusulan kunnan Ilmoitukset Iääninverovirastolle (tllaajavastuutain muutos). Lute Turvallisuusasiakirja Tuusulassa 30. paivana elokuuta 2013 tekhinen johtaja velvoitteidensa tayttaminen. LahetetyiNa tyontekijoilla tulee olla työskentelyn Urakoitsijalla on velvonisuus nàyttäã toteen ulkomaalaista tyovoimaa koskevien Jyrki Kauja todistus tai sitten tapaturma- ja eläkevakuutus otettuna suomalaisesta yhtiostä alkaessa kuvallinen henkilökortti varustettuna veronumerolla ja joko E lo1. I Al PUHELIN: (09) 87181; FAKS!: (09) ; WVVWTUUSULAFI Tu u sula UrakkaohIrna

Tu us u Ia Lute 3 2A KELLOKOSKI P AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013-2017 URAKKAOHJELMA. Tuusulan kunta

Tu us u Ia Lute 3 2A KELLOKOSKI P AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013-2017 URAKKAOHJELMA. Tuusulan kunta Tu us u Ia Tuusulan kunta 2A KELLOKOSKI P AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013-2017 URAKKAOHJELMA PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) 8718 3072; WMNTUUSULA.FI 2rTuusuIa Urakkaohjeirna Sisällysluetteio 4 1.1. Tilaajana

Lisätiedot

JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017

JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017 Sivu 1 JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017 URAKKAOHJELMA Sivu 2 Sisällysluettelo 1. TILAAJA... 4 1.1. Tilaajana on Tuusulan kunta.... 4 1.2. Tilaajan edustaja... 4 2. TIETOJA HANKKEESTA... 4 2.1. Alueurakan kohde...

Lisätiedot

SOPIMUS xxx KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA

SOPIMUS xxx KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA SOPIMUS xxx KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA 1/1 1. Sopijaosapuolet ja yhteyshenkilöt Lohjan kaupunki tekninen toimi (jäljempänä "Tilaaja" tai "Kunta") Y-tunnus: 1068322-0

Lisätiedot

LIITE 1 URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015

LIITE 1 URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015 LIITE 1 URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015 2(15) URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNKI Tekninen- ja ympäristöpalvelukeskus SISÄLL YSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

Lisätiedot

Sopimuskausi käsittää aurauskauden Marraskuusta 2012 Huhtikuuhun 2013.

Sopimuskausi käsittää aurauskauden Marraskuusta 2012 Huhtikuuhun 2013. 1 TUUSULAN KUNTA Tekninen toimi Teiden kunnossapito KATUJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN AURAUKSEN JA HIEKOITUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. Sopimusaika Sopimuskausi käsittää aurauskauden Marraskuusta 2012 Huhtikuuhun

Lisätiedot

KATUJEN JA TEIDENTALVI-KUNNOSSAPITO V. 2014-2018

KATUJEN JA TEIDENTALVI-KUNNOSSAPITO V. 2014-2018 TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kunnossapito URAKKAOHJELMA 5.5.2014 1(21) KATUJEN JA TEIDENTALVI-KUNNOSSAPITO V. 2014-2018 Osoite Puhelin Fax Suensaarenkatu 4 (016) 432 11 (016) 431 087 95400 TORNIO

Lisätiedot

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA Ulkoalueiden viherhoitourakka Kiinteistö Oy Auroranlinnan piha-alueiden hoitourakka Sivu 2/14 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja hankkeesta... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Tilaajan edustaja ja tiedustelut... 4 1.3

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi. URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN

Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi. URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN 29.3.2010 1 (24) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Rakennuttaja / tilaaja... 4 1.2 Suunnittelijat...

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT TOUKOVUORI 2012 KATU OSASTO URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Rakennuskohde 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

TUPALANTIEN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 26.8.2015

TUPALANTIEN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 26.8.2015 URAKKAOHJELMA 1 (15) TUPALANTIEN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 26.8.2015 URAKKAOHJELMA 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen laajennuksen maanrakennusurakka

Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen laajennuksen maanrakennusurakka Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen laajennuksen maanrakennusurakka Urakkaohjelma 4.7.2014 SISÄLTÖ 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 3 1.1 Rakennuttaja / tilaaja 3 1.2 Rakennuskohde 3 2 URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Urakkaohjelma LIITE 8 14.1.2015 PÄÄLLYSTYSTYÖT 2015. Urakkaohjelma

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Urakkaohjelma LIITE 8 14.1.2015 PÄÄLLYSTYSTYÖT 2015. Urakkaohjelma JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Urakkaohjelma LIITE 8 14.1.2015 PÄÄLLYSTYSTYÖT 2015 Urakkaohjelma JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Urakkaohjelma LIITE 8 14.1.2015 Sisällysluettelo 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 1 1.1 Rakennuttaja...

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMISTO

KOKEMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMISTO KOKEMÄEN KAUPUNKI KÄRÄJÄTIEN PARANTAMINEN RAKENTAMALLA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ rakentaminen kokonaisurakkana 14.6.2012 Työ n:o 9067 KOKEMÄEN KAUPUNKI 2(12) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015

POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015 URAKKAOHJELMA 1 (17) POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015 URAKKAOHJELMA 2 (17) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

HATTULA PÄIVÄRINTEEN KAAVA-ALUE

HATTULA PÄIVÄRINTEEN KAAVA-ALUE HATTULA PÄIVÄRINTEEN KAAVA-ALUE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKAOHJELMA 21.5.2014 Urakkaohjelma Päivärinteen kunnallistekniikan rakentaminen 2014 1/19 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Rakennuttajat...4

Lisätiedot

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT URAKKAOHJELMA 11.4.2011 Jari Kinnunen URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO KITTILÄN KUNTA URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

Piir.nro Mittakaava Piirustus Pvm. 22.5.2015 1 TARJOUSPYYNTÖ JA LISÄSELVITYKSET Tarjouspyyntö

Piir.nro Mittakaava Piirustus Pvm. 22.5.2015 1 TARJOUSPYYNTÖ JA LISÄSELVITYKSET Tarjouspyyntö PUNKALAITUMEN KUNTA Tekniset palvelut SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN VESIHUOLTOSUUNNITELMA ASIAKIRJALUETTELO Piir.nro Mittakaava Piirustus Pvm. 22.5.2015 1 TARJOUSPYYNTÖ JA LISÄSELVITYKSET Tarjouspyyntö

Lisätiedot

16.3.2010. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kansallisenkynnysarvon.

16.3.2010. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kansallisenkynnysarvon. TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) 16.3.2010 PÄÄLLYSTEPAIKKAUSTYÖT 2010 Järvenpään kaupungin tekninen toimi pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen teettämistä paikkaustöistä yksikköhintaisena kokonaisurakkana

Lisätiedot

Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - urakkaohjelma 28.8.2015

Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - urakkaohjelma 28.8.2015 Urakkaohjelma 1 ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - urakkaohjelma 28.8.2015 15561 15560 Urakkaohjelma 2 ja Sisällys Sisällys... 2 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja

Lisätiedot

URAKKAOHJELMAN OSA I Yleinen osa

URAKKAOHJELMAN OSA I Yleinen osa LIIKENNEVIRASTO URAKKAOHJELMAN OSA I 1 (43) URAKKAOHJELMAN OSA I Yleinen osa Tätä urakkaohjelmaa noudatetaan Liikenneviraston tilaamissa töissä. Urakkaohjelma on jaettu osaan I (Yleinen osa, UO I) ja osaan

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Mäntsälän kunnan katuvalaistuksen perusparannus 2012 29.2.2012

Urakkaohjelma. Mäntsälän kunnan katuvalaistuksen perusparannus 2012 29.2.2012 Urakkaohjelma Mäntsälän kunnan katuvalaistuksen perusparannus 2012 Sisältö 1 TIEDOT URAKKAKOHTEESTA...5 1.1 URAKKAKOHDE JA -RAKENNUSPAIKKA...5 1.2 TILAAJA...5 1.3 SUUNNITTELIJAT JA MUUT OSAPUOLET...5 2

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, JYVÄSKYLÄ

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, JYVÄSKYLÄ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 1/21 Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, JYVÄSKYLÄ URAKKAOHJELMA Laatinut : 9.6.2010 Tommi Rantala, Ramboll Finland Oy Sepänkatu 14

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA LEIVOLANKYLÄN, HIRVENNIEMEN JA SOTKAMON KESKUSTAAJAMAN KATUJEN JA PYSÄKÖINTIALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPITOTYÖT LUMITYÖURAKAN URAKKAOHJELMA

SOTKAMON KUNTA LEIVOLANKYLÄN, HIRVENNIEMEN JA SOTKAMON KESKUSTAAJAMAN KATUJEN JA PYSÄKÖINTIALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPITOTYÖT LUMITYÖURAKAN URAKKAOHJELMA SOTKAMON KUNTA LEIVOLANKYLÄN, HIRVENNIEMEN JA SOTKAMON KESKUSTAAJAMAN KATUJEN JA PYSÄKÖINTIALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPITOTYÖT LUMITYÖURAKAN URAKKAOHJELMA 2015-2018 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISET TIEDOT... 5

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS

KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS Tekninen toimi 6.5.2013 Sivu 2 / 17 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen,

Lisätiedot

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 1/19 Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT URAKKAOHJELMA Laatinut : 17.3.2010 Pekka Ulvila, Pöyry CM

Lisätiedot

IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA IRJANKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA

IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA IRJANKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA HATTULAN KUNTA 1 HATTULAN KUNTA 19.09.2014 HATTULAN KUNTA 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Tietoja rakennushankkeesta 2.1 Rakennuskohde 2.2 Rakennuttaja, valvonta 2.3 Tilaaja 2.4 Suunnittelija 2.5 Alueet

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KADUT 2012

KIRKONKYLÄN KADUT 2012 Tekninen osasto URAKKAOHJELMA 14.3.2012 Sivu 2 / 18 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen, valvonta ja suunnittelu... 4 1.3 Muut osapuolet...

Lisätiedot

MIKKELIN VESILIIKELAITOS. Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo Kitereentien liittymä plv. 0-445. Urakkaohjelma 27.6.2014

MIKKELIN VESILIIKELAITOS. Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo Kitereentien liittymä plv. 0-445. Urakkaohjelma 27.6.2014 MIKKELIN VESILIIKELAITOS Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo plv. 0-445 Urakkaohjelma 27.6.2014 Sisällysluettelo 1 Rakennushankkeen yhteystiedot... 1 1.1 Rakennusurakan tilaaja... 1 1.2 Rakennuttaja...

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA URAKKAOHJELMA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA URAKKAOHJELMA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016 Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016 2(14) SISÄLLYSLUETTELO 84101 YLIVIESKA... 1 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 RAKENNUTTAJA... 4 1.2 TILAAJA...

Lisätiedot

Skanskan vakiosopimusehdot aliurakassa

Skanskan vakiosopimusehdot aliurakassa Skanskan vakiosopimusehdot aliurakassa 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. EHTOJEN TULKINTA... 3 2. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS... 3 Sivuvelvollisuudet... 3 Skanskan Code of Conduct -eettinen ohjeisto...

Lisätiedot