IIN KUNNAN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IIN KUNNAN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 IIN KUNNAN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA Yhteistyö- ja työsuojelutoimikunta

2 2 Kunnanhallitus Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1. IIN KUNNAN HENKILÖSTÖ Henkilöstön määrä, ikärakenne ja sukupuolijakauma sekä arvio henkilöstön määrän kehityksestä Iin kunnan vakinaisen henkilöstön ikärakenne ja sukupuolijakauma Henkilöstön rakenne ja työsuhdemuodot Henkilöstön määrä kuntaorganisaation eri tasoilla Erilaisten työsuhdemuotojen käytön periaatteet 7 2. HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI 8 3. HENKILÖSTÖN HYVINVOINNIN JA TYÖKYVYN YLLÄPITÄMINEN 8 4. OSAAMISEN YLLÄPITÄMINEN JA HENKILÖSTÖN KOULUTUSTARPEET KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN JA KOULUTUKSIIN OSALLISTUMISEN SEURANTA 10 Liite Toimiala/tulosaluekohtaiset suunnitelmat

3 3 JOHDANTO Yhteistoimintalakiin tehtiin vuoden 2014 alussa muutoksia, jotka koskivat henkilöstö- ja suunnitelmaa. Lakiuudistus oli osa isompaa kokonaisuutta, jonka taustalla on työmarkkinajärjestöjen vuonna 2013 tekemä sopimus osaamisen kehittämisen toimintamallista. Lainuudistuksella pyritään tukemaan työntekijöiden osaamisen kehittämistä verovähennysoikeudella tai vastaavalla korvauksella. Jos yritys kuuluu yhteistoimintalain soveltamisalaan, sen on laadittava suunnitelma osana henkilöstö- ja suunnitelmaa. Verovähennyksen tai sitä vastaavan korvauksen määrä lasketaan työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden keskimääräisen päiväpalkan perusteella, ja sen enimmäismäärä on verovuonna kolme päivää työntekijää kohden. Uudistus ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, että yrityksille olisi tullut velvollisuus kouluttaa henkilöstöään. Yritys saa itse päättää edelleen, mitä ta se henkilöstölleen tarjoaa tai kouluttaako se henkilöstöään lainkaan. Lakimuutos on tehty kannustamaan työnantajaa kehittämään henkilöstön osaamista laaja-alaisesti (vähennys tai korvaus on työntekijäkohtainen) sekä ottamaan huomioon ne työntekijäryhmät, joilla on osaamisen kehittämiseen liittyviä erityistarpeita. Henkilöstö- ja suunnitelman sisällölliset vaatimukset ovat yhteistoimintalaissa. Lisäksi uudessa laissa taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä on säännökset suunnitelmasta. Laissa työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 4 a :ssä todetaan: Kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö- ja suunnitelma. Henkilöstö- ja suunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: toteutuneiden määräaikaisten työ- ja virkasuhteiden määrä sekä arvio näiden kehittymisestä; periaatteet erilaisten työsuhdemuotojen käytöstä; yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä sekä työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta, arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta sekä ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja näiden syistä sekä tähän arvioon perustuva vuosittainen suunnitelma henkilöstöryhmittäin tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmiteltynä sekä seurantamenettelyt. Henkilöstö- ja suunnitelma tulee käsitellä yhdessä henkilöstön edustajien kanssa yhteistoimintalain säännösten mukaisesti. Iin kunnassa suunnitelma käsitellään yhteistoiminta- ja työsuojelutoimikunnassa sekä kunnanhallituksessa.

4 4 1. IIN KUNNAN HENKILÖSTÖ 1.1. Henkilöstön määrä, ikärakenne ja sukupuolijakauma sekä arvio henkilöstön määrän kehityksestä Iin kunnan henkilöstön kokonaismäärä on viime vuosina vakiintunut vajaan 500 henkilön tasolle. Poikkeuksena on vuosi 2013, jolloin kunnan vakinaista henkilöstöä oli tavanomaista enemmän virkatai työvapaalla ja sen seurauksena sijaisten tarve oli vertailuvuosia suurempaa.

5 Iin kunnan vakinaisen henkilöstön ikärakenne ja sukupuolijakauma 2014 Kuten yllä olevasta kuvasta voidaan todeta, Iin kunnan vakinainen henkilöstö on pääosin kokenutta ja iältään varttunutta väkeä. Ikärakenne on vinoutunut siten, että yli 50 vuotiaiden määrä henkilöstön kokonaismäärästä on lähes puolet eli 49 % ja yli 60 vuotiaiden osuus on 11 %.Toisaalta nuoriin ikäryhmiin eli alle 30 vuotiaisiin kuuluvia on kokonaismäärästä vain 5 % ja alle 40 vuotiaita vain 24 %. Edellä esitetyt luvut tarkoittavat sitä, että jo kuluvan vuosikymmenen aikana Iin kunnan henkilöstössä tapahtuu eläkkeelle siirtymisten vuoksi runsaasti vaihtuvuutta ja samalla myös henkilöstön ikärakenteen vinouma oikenee siten, että nuorempiin ikäryhmiin kuuluvien osuus henkilöstön kokonaismäärästä tulee kasvamaan. Suomen kuntien henkilöstöstä kolme neljäsosaa työskentelee terveydenhuollossa, sosiaalitoimessa tai sivistystoimessa ja neljä viidesosaa henkilöstöstä on naisia. Vaikka Iin kunnassa ei ole enää sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä, on naisten osuus henkilöstöstä 82 %.

6 6 Iin kunnan vakinaisten virka/työsuhteiden määrässä tapahtuvat muutokset ovat hyvin vähäisiä lähivuosien aikana. Vain opetus- ja varhaiskasvatuspalveluissa työtehtävien määrässä tapahtuu ennusteen mukaan pientä vähenemistä Henkilöstön rakenne ja työsuhdemuodot 1.4. Henkilöstön määrä kuntaorganisaation eri tasoilla

7 Yllä olevassa kuvassa Iin kunnan henkilöstö jaoteltuna vakinaiseen/määräaikaiseen sekä kokoaikaiseen/osa-aikaiseen henkilöstöön. Määräaikaisen henkilöstön lukumäärään on otettu mukaan kaikki ne henkilöt, joiden virka/työsuhteen kesto on ollut vähintään 3 kk. Kun mukaan ei lasketa hyvin lyhyitä työsuhteita, määräaikaisen henkilöstön osuus henkilöstön kokonaismäärästä on 21 %. Osa aikatyötä tekevien osuus on 12 % 7

8 Erilaisten työsuhdemuotojen käytön periaatteet Kuntalain mukaan kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa kuntaan. Virat perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa. Mikäli tehtävässä ei käytetä julkista valtaa, henkilö otetaan työsuhteeseen (Kuntalaki 1995/ ja 46). Viranhaltija otetaan virkasuhteeseen yleensä toistaiseksi. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 3 :n mukaan viranhaltija voidaan ottaa virkaan määräajaksi viranhaltijan omasta pyynnöstä määräajaksi ottamisesta on erikseen laissa tai asetuksessa säädetty taikka tehtävän luonne sijaisuus avoinna olevaan virkaan kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastava kunnan toimintaan liittyvä määräaikaista virkasuhdetta edellyttävä seikka sitä vaatii. Työsopimussuhde alkaa työsopimuksen tekemisestä. Työsopimus on sopimus, jolla työntekijä sitoutuu vastikkeesta tekemään työnantajalle työtä niin, että tällä on työnjohtamis- ja valvontaoikeus. Työsopimus voi olla toistaiseksi voimassa oleva (ns. vakinainen) tai määräaikainen. Toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen kestoa ei ole etukäteen rajattu. Sen sijaan määräaikainen työsuhde päättyy ilman irtisanomista ja irtisanomisaikaa sovitun määräajan päättyessä. Työsopimusalain mukaan työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi. Työsopimuksen päätyyppinä ovat siten toistaiseksi voimassa olevat sopimukset. Määräaikainen sopimus voidaan tehdä ainoastaan silloin, kun siihen on laissa tarkoitettu perusteltu syy.

9 9 Määräaikaisen työsopimuksen tekemisen perusteet: työn luonne sijaisuus harjoittelu tai muu näihin rinnastettava syy sekä muu yrityksen toimintaan tai suoritettavaan työhön liittyvä peruste. Iin kunnassa määräaikaisesti täytettäviä tehtäviä ovat sijaisuudet, määräaikaisten hankkeiden henkilöstön tai harjoittelijain palkkaamiset. Lisäksi avoin virka tai työsopimussuhde voidaan täyttää määräaikaisesti, mikäli toimintojen tai työtehtävien uudelleenjärjestelyn kannalta se on perustelua. Pysyvä avoin virka tai työsopimussuhde voidaan täyttää määräaikaisesti vain yhdeksi vuodeksi. Tämän jälkeen, mikäli viran/tehtävän täyttäminen on edelleen tarpeellista, se tulee täyttää toistaiseksi voimassa olevana virka- tai työsopimussuhteena. 2. HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI Iin kunnan hallintosäännössä ovat yksityiskohtaiset määräykset virkojen perustamisesta, virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi, virkojen ja työsuhteiden avoimeksi julistamisesta, henkilöstön kelpoisuusehdoista sekä henkilöstövalinnoista. Uuden viran tai työsuhteen täyttämiseen haetaan lupa kunnanhallitukselta. Määräaikaisesti täytettävän avoimen viran tai työsuhteen täyttöluvan myöntää hakijan esimies. Täyttöluvan hakijana on se viranomainen, jolla on oikeus kyseisen tehtävän täyttämiseen. Hallintosäännön 18 :n mukaan valitseva viranomainen määrää henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta, ellei virkaa perustettaessa tai laissa ole asiasta määrätty. Virkailmoitukset julkaistaan täyttävän viranomaisen harkinnan mukaisesti. Kunnanvaltuuston täyttämistä viroista päätöksen tekee kunnanhallitus. Iin kunnan nettisivuille on avattu Iirekry sivusto, jonne kerätään tietoa ja linkkejä Iin kunnan ja alueen muiden työnantajain avoinna olevista työpaikoista sekä työkokeilu- ja harjoittelupaikoista. Iirekry sivuilla ilmoitetaan kaikista Iin kunnan avoimista työpaikoista. Pohjois Pohjanmaan TE toimistoon avoimeksi ilmoitetuista Iin kunnan ja Iin alueen muiden työnantajien työpaikoista tieto siirtyy suoraan IiRekry sivustolle. IiRekry sivuston kehittämistä jatketaan kartoittamalla kunnan eri toimintojen sijaisten rekrytointitarpeet ja nykyiset käytännöt tavoitteena keskittää myös sijaisten palkkaaminen iirekry palvelun välityksellä toteutettavaksi. Sen jälkeen kun virka tai työsuhde on täytetty, palvelusuhteen alkamisesta on tehtävä päätös (Web tallennus) sekä virkasuhteen alkamisesta virkamääräys ja työsuhteisen osalta työsopimus. Uuden henkilön tehtäväkohtaista palkkaa määriteltäessä tulee ottaa huomioon työn vaativuuden lisäksi Iin kunnassa noudatettava palkkauslinja. Uusi viranhaltija/työntekijä tulee perehdyttää työhönsä ja kuntaorganisaatioon yksilöllisesti. Perehdyttämisen avuksi on laadittu sähköinen perehdyttämiskansio.

10 10 3. HENKILÖSTÖN HYVINVOINNIN JA TYÖKYVYN YLLÄPITÄMINEN Iin kunnan henkilöstön työkykyä tuetaan ja ylläpidetään vuosittain tarkistettavan Työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti. Suunnitelman mukaan Iin kunnan tarpeet työterveyshuoltotoiminalle ovat: 1) Terveydenhoito, terveystarkastukset ja sairauksien ennaltaehkäisy 2) Työssä jaksaminen, työkyvyn tukeminen ja ylläpitäminen sekä varhaisen eläköitymisen ennaltaehkäisy 3) Varhaisen tuen mallin juurruttaminen esimiestyöhön Työterveyshuolto tekee työpaikkaselvitykseen liittyvät työpaikkakäynnit uuden työpaikan toiminnan alkaessa, työolosuhteiden muuttuessa tai tarpeen vaatiessa. Työpaikkaselvitykseen liittyy työpaikan vaara- ja riskikartoituksen laatiminen, johon liittyy myös arvio henkilöstöä kuormittavista tekijöistä. Työhöntulotarkastus suoritetaan kaikille Iin kunnan vakinaiseen palvelukseen tuleville ja määräaikaisille, joiden työsuhde kestää yli vuoden. Määräaikaistarkastukset tehdään 3-5 vuoden välein. Mikäli terveystarkastusten ja sairausvastaanottokäyntien yhteydessä tulee esille työkykyongelmia tai työnantajan yhteydenotto liittyen työntekijän terveydentilaan, edetään asiassa siten, että mahdolliset sairaudet tutkitaan ja hoidetaan sekä tarvittaessa työntekijä ohjataan avo- tai laitosmuotoiseen kuntoutukseen, fysioterapiaan tai psykologille. Tarvittaessa työterveyshuolto tekee henkilöstä moniammatillisen työkyvyn selvittämisen. Työterveyshuolto ohjaa henkilöstöä Tyk- ja Aslak kuntoutuksiin, joiden ajaksi työnantaja myöntää kuntoutujalle palkatonta virkavapaata tai työlomaa. Kuntoutukseen osallistuja voi hakea Kelan myöntämää kuntoutustukea. Mikäli työntekijän työkyky on alentunut tai muut syyt vaikuttavat siihen, että työntekijä ei voi suorittaa nykyisiä tehtäviä, työterveyshuollon edustajien johdolla käydään työterveysneuvottelu, jossa on mukana kyseinen työntekijä ja hänen esimiehensä työnantajan edustajana. Neuvottelun tuloksena voi olla henkilön tehtäväkuvan muuttaminen, työkokeilu tai uudelleen. Vaikeissa tapauksissa ratkaisuja ovat erilaiset eläkejärjestelyt kuten osakuntoutustuki, osatyökyvyttömyyseläke, iänmukainen osa-aikaeläke tai työkyvyttömyyseläke. Iin kunnan henkilöstöllä on käytettävissä 100 euroa vuodessa liikunta- ja kulttuuripalveluiden hankkimista varten. Kunta on hankkinut henkilöstön käyttöön liikunta- ja kulttuuripassin, jonka nimi on epassi. Passin käyttö on tehty hyvin vaivattomaksi, koska palvelun maksaminen tapahtuu käyttäjän omalla puhelinnumerolla tai mobiilisovelluksella. Iin alueen palveluiden lisäksi kunnan henkilöstö voi käyttää passia myös Kemissä ja Oulussa. Käyttöpaikkajakauma: palvelupisteiden paikkakunta

11 11 lukumäärä Ii Oulu Kemi sisäliikunta ulkoliikunta kulttuuri Iin kunta tarjoaa henkilökuntaetuna henkilöstölle mahdollisuuden työpistekohtaisen virkistyspäivän (tai 2 x puolipäivää) viettämiseen kerran vuodessa. Lisäksi työnantaja tarjoaa lounaan tai osallistuu muihin kustannuksiin 10 eurolla/henkilö. 4. OSAAMISEN YLLÄPITÄMINEN JA HENKILÖSTÖN KOULUTUSTARPEET Julkisten palveluiden tuottaminen ja järjestäminen ovat lähitulevaisuudessa suuressa muutoksessa. Muutoksen välttämättömyyttä perustellaan ennen kaikkea väestön ikärakenteen muutoksella ja sen seurauksena huoltosuhteen negatiivisella kehityksellä. Myös julkisen talouden ongelmat vaikuttavat kuntien jo ennestään ahtaalla oleviin talouksiin siten, että tarjottavien palveluiden määrään, tuottamistapoihin ja työn tekemistapoihin joudutaan kiinnittämään erityistä huomiota. Esimies on avainasemassa sekä nykyisen osaamisen että tulevan osaamistarpeen kartoittamisessa. Vuosittain jokaisen työntekijän kanssa käytävässä kehittämiskeskustelussa käydään läpi henkilön perustehtävä, tavoitteet, mahdolliset toiminnalliset tai työn organisoinnin muutokset ja niihin liittyvä osaamisen kehittäminen ja tarpeet. Esimiehen tulee kannustaa koulutukseen erityisesti niitä työntekijöitä, jotka eivät itse aktiivisesti hakeudu koulutuksiin. Osaamisen kehittäminen tarkoittaa koulutuksen lisäksi kaikkea työssä, työyhteisössä ja yhteistyöverkoissa tapahtuvaa oppimista ja toimintatapojen uudistamista. Iin kunnan toimiala- ja liikelaitosjohtajat ovat arvioineet henkilöstönsä osaamistason keskimäärin hyväksi luokituksella tyydyttävä -hyvä -hyvin hyvä -kiitettävä. Esimiesten arvion mukaan tulevaisuudessa henkilöstön osaamisessa korostuvat sosiaalisten taitojen lisäksi uuden teknologian hyväksikäyttö, hanke- ja projektiosaaminen sekä etäpalveluiden kehittäminen. Hyvät sosiaaliset taidot tarkoittavat tässä yhteydessä työyhteisötaitoja, tasokasta asiakaspalvelua sekä keskustelu- ja

12 12 neuvottelutaitoja. Jo lähivuosina yhä enemmän kunnan palveluista tullaan siirtämään sähköiseen muotoon, joten tämä tulee ottaa henkilöstön täydennyskoulutuksessa huomioon. Henkilöstön toimiala- ja liikelaitoskohtaiset suunnitelmat ovat asiakirjan liitteenä. 5. KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN JA KOULUTUKSIIN OSALLISTUMISEN SEURANTA Henkilöstön tarpeiden päivittäminen tapahtuu vuosittain kehityskeskusteluissa, joiden yhden kokonaisuuden muodostavat kunkin henkilön omat näkemykset lisä- ja täydennystarpeista. Samassa yhteydessä voidaan yhteistuumin todeta ja kirjata henkilön oman työn kehittämisen kannalta myös muita tarpeita. Koulutukseen hakeutuminen käytännössä tapahtuu siten, että henkilö keskustelee asiasta esimiehensä kanssa esittelemällä esimiehelle koulutuksen sisällön ja kustannukset sekä perustelemalla koulutukseen osallistumisensa. Mikäli esimies alustavasti suhtautuu asiaan myönteisesti, tekee koulutukseen hakeutuva henkilö hakemuksensa web-tallennukseen, jossa esimies tekee asiasta lopullisen päätöksen. Koulutukseen osallistumisen seurannan kannalta on ehdottoman välttämätöntä, että kaikki hakemukset ja niihin liittyvät päätökset tehdään edellä kuvatun mukaisesti, koska kyseessä ei ole vain koulutukseen osallistumisen ja keskeytysten seuranta, vaan koulutuksiin osallistumisen tarkalla kirjaamisella on kunnalle myös taloudellista merkitystä, kuten tämän asiakirjan johdannossa todetaan. Iin kunnan henkilöstö- ja suunnitelman liite Toimiala/tulosaluekohtaiset suunnitelmat Tulosalue: Arkistotoimi Henkilöstön määrä: Sähköinen arkistointi ja tiedonhallintasuunnitelman tekeminen Koulutuspäivät Sisäinen/ulkoinen 3 ulkoinen Koulutus-kustan nukset Tulosalue: Talous Työtehtäviin liittyvä Henkilöstön määrä: Koulutuspäivät Sisäinen/ulkoinen Koulutus-kustan nukset 5 ulkoinen 2000

13 13 Oman osaamisen 3 ulkoinen 800 kehittäminen Työyhteisön kehittäminen 2 sisäinen/ulkoinen 500 Tulosalue: Työllistämisen palvelukeskus Henkilöstön määrä: 7-8 Ensiapu Työturvallisuus-korttikoulut us Tulityö-kortti Hygieniapassi- 1 Päihdetyön Mielenterveyden ensiapu työnohjaus tietotekniikka hankinta Koulutuspäivät 6 Sisäinen/ulkoinen Koulutus-kusta nnukset Tulosalue: Opetus- ja varhaiskasvatus Henkilöstön määrä: 255 Turvallisuus a) EA b) Tulityökortit c) Turvallisuus eri oppiaineissa Työhyvinvointi a) Työrauhalla työiloon b) Tulevaisuuden koulu Koulutuspäivät a) Henkilöitä 20, päiviä 20x3 b) Henkilöitä 5, päiviä 5x3 c) Henkilöitä 20, päiviä 20x3 a) Henkilöitä 20, päiviä 20x3 b) Henkilöitä 10, päiviä 10 Sisäinen/ulkoinen a) Ulkoinen b) Ulkoinen c) Ulkoinen a) Ulkoinen b) Ulkoinen Koulutus-kustan nukset a) b) c) a) b) Ainekohtainen kouluttautuminen a) Varhaiskasvatus b) Esi- ja alkuopetus c) Perusopetus d) Lukio-opetus e) Erityisopetus Ammatillinen kouluttautuminen a) Oppilashuollon koulutukset b) OPS-koulutukset c) Nivelvaihe- d) Lapset Puheeksi e) TVT a) 20 b) 20 c) 40 d) 10 e) 15 a) 40 b) 20 c) 15 d) 765 e) 20 a) Ulkoinen b) Ulkoinen c) Ulkoinen d) Ulkoinen e) Ulkoinen a) Ulkoinen b) Ulkoinen ja sisäinen c) Ulkoinen ja sisäinen d) Ulkoinen ja sisäinen e) Ulkoinen ja sisäinen a) b) c) d) e) a) b) c) d) e) 1 000

14 14 VESO:t a) OPS b) Lapset Puheeksi c) Luovuus Yhteensä a) 255 b) 255 c) 255 Henkilöpäiviä 1945 a) Ulkoinen ja sisäinen b) Ulkoinen ja sisäinen c) Ulkoinen ja sisäinen a) b) c) / 275 per henkilö Tulosalue: Tekninen Henkilöstön määrä: 3 Koulutuspäivät Sisäinen/ulkoinen Koulutus-kustann ukset Rakennuttaminen Rakennusvalvonta Maankäytön suunnittelu Tulosalue: Ii-instituutti -liikelaitos Henkilöstön määrä: 21 Koulutuspäivät Sisäinen/ulkoinen Koulutus-kustann ukset Alakohtainen 60 (1 pv/hlö/vuosi) 20/ Talous 18 ( 1 pv/esimies/vuosi) 9/ Esimies 36 (2 pv/esimies/vuosi) 18/ Tietotekniikka 30 (1/2 pv/hlö/vuosi) 20/ Projektiosaaminen 18 (1 pv/esimies/vuosi) 6/ Muu 30 (1/2/hlö/vuosi) 20/ Yhteensä 192 päivää 93/ Tulosalue: Ateria- ja tilapalvelut Henkilöstön määrä: 62 Ateria: Työyhteisötaidot Uudet ravitsemussuositukset Alakohtaiset koulutukset Asiakaspalvelu Kiinteistö: Turvaväline Alakohtaiset koulutukset Työyhteisötaidot Puhdistus: Siivouksen vaikutus Koulutuspäivät Sisäinen/ulkoinen Koulutus-kustan nukset

15 15 sisäilman laatuun Alakohtaiset koulutukset Työyhteisötaidot Asiakaspalvelu Tulosalue: Vesiliikelaitos Henkilöstön määrä: Koulutuspäivät Sisäinen/ulkoinen Koulutus-kustan nukset Erityistilanteet 4 3/ Vesihygienia 4 0/ Ammattialan 4 0/

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annettuun lakiin on tullut muutos 1.1.2014. Lakiin on lisätty 4a pykälä, jonka mukaan

Lisätiedot

Liittojen yhteinen ohjeistus osaamisen kehittämistä koskevien määräysten soveltamiseksi

Liittojen yhteinen ohjeistus osaamisen kehittämistä koskevien määräysten soveltamiseksi Liittojen yhteinen ohjeistus osaamisen kehittämistä koskevien määräysten soveltamiseksi 1 Taloudellisesti tuettu osaamisen kehittäminen Tarkoituksena on edistää suunnitelmallista työntekijöiden ammatillisen

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen kehittäminen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yt-ryhmä Kunnanhallitus

Ammatillisen osaamisen kehittäminen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yt-ryhmä Kunnanhallitus kehittäminen Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2017 Yt-ryhmä 7.12.2016 30 Kunnanhallitus 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Henkilöstösuunnitelma... 4 Henkilöstörakenne... 4 Osa-aikaiset työntekijät...

Lisätiedot

Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan. Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014

Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan. Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014 Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014 Yleistä - Laki osaamisen kehittämisestä Työmarkkinajärjestöt sopivat maaliskuussa 2013 osaamisen

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Velvoite henkilöstö- ja koulutussuunnitelman Taustalla: laatimiseen valtion virastoissa Ammatillisen osaamisen kehittämisen lakipaketti (HE 99/2013) Laki taloudellisesti

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015

JUANKOSKEN KAUPUNKI. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 JUANKOSKEN KAUPUNKI Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Vuoden 2014 alusta tuli voimaan Laki taloudellisesta tuesta ammatillisen osaamisen kehittämisestä sekä muutos Lakiin työnantajan ja henkilöstön

Lisätiedot

OSAAMINEN TYÖPAIKAN MENESTYSTEKIJÄNÄ SAANA SIEKKINEN 20.1.2015

OSAAMINEN TYÖPAIKAN MENESTYSTEKIJÄNÄ SAANA SIEKKINEN 20.1.2015 OSAAMINEN TYÖPAIKAN MENESTYSTEKIJÄNÄ SAANA SIEKKINEN 20.1.2015 1 Työpaikan laatu on yhteydessä lähes kaikkiin työelämän ilmiöihin ja aina niin, että laadukkailla työpaikoilla asiat ovat muita paremmin.

Lisätiedot

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Sari Anetjärvi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen tilalle on tullut voimaan Kirkon

Lisätiedot

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 45 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Kunnan henkilöstöpolitiikka perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta

Lisätiedot

taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä

taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä EDUSKUNNAN VASTAUS 192/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS- SUUNNITELMA 2017

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS- SUUNNITELMA 2017 Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS- SUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 2.2.2017 Kaupunginhallitus 13.2.2017 Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annettuun lakiin on tullut

Lisätiedot

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille 1 2 Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Uuden yliopistolain (558/2009) voimaantulon

Lisätiedot

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2018

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2018 Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2018 Yhteistoimintaelin 30.10.2017 Kaupunginhallitus 20.11.2017 Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annettuun lakiin on 1.1.2014

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2014, Raision kaupunki

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2014, Raision kaupunki Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2014, Raision kaupunki Eduskunnassa on parhaillaan käsittelyssä lakiesityksiä (Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä, Laki työnantajan ja

Lisätiedot

Osaamisen kehittämisen toimintamalli

Osaamisen kehittämisen toimintamalli 1(9) Osaamisen kehittämisen toimintamalli Tiivistelmä Uusi, osaamisen kehittämisen liittyvä taloudellinen kannuste on käytössä vuoden 2014 alusta alkaen. Koulutukseen liittyvän tuen saaminen edellyttää

Lisätiedot

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2016

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annettuun lakiin on tullut muutos 1.1.2014. Lakiin on lisätty 4a pykälä, jonka mukaan

Lisätiedot

7.3.2013 1 (5) OSAAMISEN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI. 1 Suunnitelma koulutuksen kehittämiseksi yrityksissä. 1.1 Yt-lain piiriin kuuluvat yritykset

7.3.2013 1 (5) OSAAMISEN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI. 1 Suunnitelma koulutuksen kehittämiseksi yrityksissä. 1.1 Yt-lain piiriin kuuluvat yritykset 7.3.2013 1 (5) OSAAMISEN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI 1 Suunnitelma koulutuksen kehittämiseksi yrityksissä 1.1 Yt-lain piiriin kuuluvat yritykset Yt-laissa olevan koulutussuunnitelman perussisältöä selkeytetään.

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Henkilöstömenot vuosina 2014-2016 4. Henkilöstön

Lisätiedot

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN JA UUSI LAINSÄÄDÄNTÖ

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN JA UUSI LAINSÄÄDÄNTÖ OSAAMISEN KEHITTÄMINEN JA UUSI LAINSÄÄDÄNTÖ KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ MARKKU LILJESTRÖM 5.11.2013 Oma valinta tähän 1 KOULUTUS KASAANTUU JA ERIYTYY Koulutuspolkua ennustaa sukupuoli, vanhempien koulutustausta,

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus

ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Voimaan 1.1.2012 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013 2 Perustaminen, muuttaminen ja lakkauttaminen

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yhteistoimintatoimikunta / 5

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yhteistoimintatoimikunta / 5 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistoimintatoimikunta 27.1.2017 / 5 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Henkilöstösuunnitelma... 3 2.1 Henkilöstörakenne... 3 2.2 Määräaikaiset työntekijät...

Lisätiedot

Aktiivisen tuen avaimet

Aktiivisen tuen avaimet SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Aktiivisen tuen avaimet Työntekijän työhyvinvoinnin tukeminen Ammatillinen kuntoutus Työntekijällä on sairauden vuoksi uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina. Ammatillisen

Lisätiedot

KH Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, p

KH Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, p Kaupunginhallitus 146 09.05.2016 Kaupunginhallitus 177 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 40 29.06.2016 Kaupunginhallitus 218 08.08.2016 Kaupunginhallitus 248 22.08.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN VIRKA 442/22/2016

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Yt-neuvottelukunta 26.1.2015 Kh 2.2.2015

MYNÄMÄEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Yt-neuvottelukunta 26.1.2015 Kh 2.2.2015 MYNÄMÄEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Yt-neuvottelukunta 26.1.2015 Kh 2.2.2015 Arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta (työntekijä tarkoittaa työsopimussuhteisia ja virkasuhteisia) Mynämäen

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta 2015 Työterveyshuolto on kattava Lakisääteinen työterveyshuolto (lakisääteiset terveystarkastukset, työpaikkakäynnit) Muu ennaltaehkäisevä työterveyshuolto

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

LItt-k LUUMÄKI. Yt-toimikunta 26.11.2014 5. Kunnanhallitus 8.12.2014

LItt-k LUUMÄKI. Yt-toimikunta 26.11.2014 5. Kunnanhallitus 8.12.2014 LItt-k SD 1 LUUMÄKI Luumäen kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Yt-toimikunta 26.11.2014 5 Kunnanhallitus 8.12.2014 2 1 Yleistä Luumäen kunnassa on YT-toimikunnan 4.10.2013 tekeman päätöksen

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI. Henkilöstö-, koulutus- ja tasa-arvosuunnitelma. 1. Johdanto

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI. Henkilöstö-, koulutus- ja tasa-arvosuunnitelma. 1. Johdanto 1 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI Henkilöstö-, koulutus- ja tasa-arvosuunnitelma 1. Johdanto Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa koskevat lakimuutokset ((Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 (5) HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka Leena Mattheiszen 14.2.2013

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 (5) HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka Leena Mattheiszen 14.2.2013 HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 (5) Jakelussa mainituille ELÄKKEELLE SIIRTYMINEN JA ELÄKKEELLÄ OLEVAN PALKKAAMINEN 1 Vanhuuseläkkeelle siirtyminen Tämä ohje korvaa henkilöstökeskuksen 7.1.2010 antaman ohjeen

Lisätiedot

Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen

Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen KHHJ 4.2.2014 19 SISÄLLYS 1 Muun työn tarjoaminen irtisanomisen (taloudelliset ja tuotannolliset syyt) vaihtoehtona... 1 2 Koulutusvelvollisuus... 2 3 Toimintamalli

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 19/2003 LIITE 2 1 (7)

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 19/2003 LIITE 2 1 (7) KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 19/2003 LIITE 2 1 (7) MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE 1 Virkasuhteen kesto Viranhaltija voidaan ottaa virkasuhteeseen joko toistaiseksi (ns. vakinainen viranhaltija)

Lisätiedot

Koulutussuunnitelma 2016

Koulutussuunnitelma 2016 Koulutussuunnitelma 2016 nurmes.fi SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Suunnitelman laatiminen ja seuranta... 1 2 KOULUTUSSUUNNITELMA... 1 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne sekä arvio näiden kehittymisestä... 1

Lisätiedot

TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI PUULAN SEUTUOPISTOON / VAKINAISESTI NIMITTÄMINEN

TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI PUULAN SEUTUOPISTOON / VAKINAISESTI NIMITTÄMINEN Kunnanhallitus 97 08.05.2006 Kunnanhallitus 99 28.03.2007 Kunnanhallitus 118 16.04.2007 TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI PUULAN SEUTUOPISTOON / VAKINAISESTI NIMITTÄMINEN 86//2006 Opistolautakunta

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 21.4.2016 30 liite 7 Yhtymäkokous 19.5.2016 12 liite 12 Sisältö 1 Yleistä... 3 1 Henkilöstösäännön soveltaminen... 3 2 Viran ja työsopimussuhteisen

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS 1 Henkilöstösopimuksen perusteet Lakkautettavan Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän henkilöstö, Siikaisten kunnan peruspääoman

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET Kaupunginhallitus 23.01.2017 24 1 Sisällys 1. Täyttölupamenettely 3 Tehtävän vakinainen täyttäminen 3 Tehtävän määräaikainen täyttäminen 3 Sijaisten palkkaaminen 4 Sisäiset

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 9.5.2005 1997/nro 7 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala 1 ' Liikunta- ja nuorisolautakunnan alaisen palvelukeskuksen

Lisätiedot

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMA Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMAN MYÖNTÄMINEN Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi on haettava sairauslomaa toimivaltaiselta työnantajan edustajalta. Esimies voi myöntää sairauslomaa ilman

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin henkilöstösääntö

Ylöjärven kaupungin henkilöstösääntö 1 (6) Ylöjärven kaupunki Ylöjärven kaupungin henkilöstösääntö Voimaantulo 01.01.2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 1 Henkilöstösäännön soveltaminen Henkilöstösäännössä määrätään päätöksenteosta

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

SONKAJÄRVEN KUNTA. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma SONKAJÄRVEN KUNTA Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yhteistyöryhmä 24.11.2014 Kunnanhallitus..2014 1. Ammatillisen osaamisen kehittäminen 2. Henkilöstö Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS Henkilöstö palvelutuotannon voimavarana 31.8.2017 Raija Ranta, henkilöstöjohtaja-sosiaali-ja terveysjohtaja HENKILÖSTÖ / RAKENNE HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2016 Vakinaiset 3 177

Lisätiedot

Työntekijän palkkaaminen Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy

Työntekijän palkkaaminen Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy Työntekijän palkkaaminen 25.10.2017 Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy Uuden työntekijän tarve? Toimiako yksin vai toiminko työantajana ja kasvatan yritystä? Kysynnän ja tarjonnan suhde? Kasvaako yritys

Lisätiedot

TYÖTERVEYSNEUVOTTELU tiedote työntekijälle

TYÖTERVEYSNEUVOTTELU tiedote työntekijälle LT, työterveyshuollon el Sini Lohi TYÖTERVEYSNEUVOTTELU tiedote työntekijälle Työterveysneuvottelussa sovitaan työntekijän työkykyä tukevista järjestelyistä yhteistyössä työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 26/ (6) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 26/ (6) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 26/2016 1 (6) 108 Toimialan palvelukokonaisuuksien ason virkojen täyttömenettely ja kelpoisuusehdot HEL 2016-013422 T 01 01 00 Päätös päätti, että toimialojen palvelukokonaisuuksia

Lisätiedot

Työterveyshuolto 2018

Työterveyshuolto 2018 Työterveyshuolto 2018 Työterveyshuollon tavoitteet Terveellinen ja turvallinen työ, työympäristö ja työyhteisö Työhön liittyvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisy Työntekijän terveyden sekä työ- ja

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖN RAKENNE JA MÄÄRÄ SEKÄ ARVIO NÄIDEN KEHITTYMISESTÄ

2. HENKILÖSTÖN RAKENNE JA MÄÄRÄ SEKÄ ARVIO NÄIDEN KEHITTYMISESTÄ 1 Vaalan kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Hyväksytty Kh 21.2.2017 Voimaan 01.03.2017 1. YLEISTÄ HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMASTA Lain työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta

Lisätiedot

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi säädettyä työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toimintaa, jolla edistetään 1) työhön liittyvien

Lisätiedot

Korvaava työ kemian aloilla

Korvaava työ kemian aloilla Korvaava työ kemian aloilla KEMIANTEOLLISUUS KT RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY 1 KORVAAVA TYÖ KEMIAN ALOILLA 2017 Korvaava työ kemian aloilla

Lisätiedot

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa UK-henkilöstöryhmä, 10.6.2010 Henkilöstöjohtamisella tarkoitetaan tässä sitä johtamisen

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ-

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- Jaakko Joensuu henkilöstöpäällikkö Kempele on voimakkaasti kasvava 15 100 asukkaan nuorekas kunta. Kempele on huipputeknologiaa,

Lisätiedot

Verkostot ja palvelut esimiehen tukena työhyvinvoinnin johtamisessa. Jengoilleen hankkeen verkostopäivä 2.9.2014 Merja Koivuniemi, lehtori, SAMK

Verkostot ja palvelut esimiehen tukena työhyvinvoinnin johtamisessa. Jengoilleen hankkeen verkostopäivä 2.9.2014 Merja Koivuniemi, lehtori, SAMK Verkostot ja palvelut esimiehen tukena työhyvinvoinnin johtamisessa Jengoilleen hankkeen verkostopäivä 2.9.2014 Merja Koivuniemi, lehtori, SAMK Tukea läheltä - Työterveyshuollosta Apua työkyvyn ja kuntoutustarpeen

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteinen malli henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteinen malli henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseksi Akava Elinkeinoelämän keskusliitto Kirkon työmarkkinalaitos Kunnallinen työmarkkinalaitos Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Valtion työmarkkinalaitos Työmarkkinakeskusjärjestöjen

Lisätiedot

SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN ALKAEN

SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN ALKAEN SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN 1.1. 2018 ALKAEN 1. Sopimuksen osapuolet 1) Lieksan kaupunki luovuttajana 2) Lieksan Kiinteistöt

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITELMA 2014

KOULUTUSSUUNNITELMA 2014 KOULUTUSSUUNNITELMA 2014 Johtoryhmä 7.3.2014 HEKE-tiimi 20.3.2014 YT-ryhmä 27.3.2014 Hallitus 8.4.2014 1. LAKISÄÄTEINEN KOULUTUSSUUNNITELMA JA KOULUTUSKORVAUS Kuntaorganisaatiossa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Selvitys suomenkielisen opetuksen tulosyksikön opettajien virkavalinnoista

Espoon kaupunki Pöytäkirja Selvitys suomenkielisen opetuksen tulosyksikön opettajien virkavalinnoista 19.03.2014 Sivu 1 / 1 4615/01.01.01/2013 36 Selvitys suomenkielisen opetuksen tulosyksikön opettajien virkavalinnoista Valmistelijat / lisätiedot: Tapio Erma, puh. 046 877 3216 Virpi Leino, puh. 046 877

Lisätiedot

Yt-ryhmä 26.5.2014 Kunnanhallitus 2.6.2014 NOUSIAISTEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA

Yt-ryhmä 26.5.2014 Kunnanhallitus 2.6.2014 NOUSIAISTEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA Yt-ryhmä 26.5.2014 Kunnanhallitus 2.6.2014 NOUSIAISTEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA Osaamisen kehittämisen toimintamalli ja koulutussuunnitelma 2014 1. Osaamisen Nousiaisten kunnan strategiassa 2021 osaamisen

Lisätiedot

työssä selviytymisen tukena Itellassa

työssä selviytymisen tukena Itellassa Kunnon Polku Määräaikainen työn keventäminen työssä selviytymisen tukena Itellassa Työelämä muutosmurroksessa 17.11.2009 Työhyvinvointipäällikkö i Pirjo Talvela-Blomqvist l Itella Oyj 1 Itellan haasteita

Lisätiedot

Työhyvinvointi yhtymässä 2013

Työhyvinvointi yhtymässä 2013 Työhyvinvointi yhtymässä 2013 Marita Simola työhyvinvointipäällikkö 25.4.2013 Yhtymän työhyvinvointisuunnitelman painopistealueet vuosina 2012-2013 1. Hyvinvoiva työyhteisö, työyhteisön toimivuus. 2. Mahdollistaa

Lisätiedot

7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet

7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet 7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat yksi työelämän suurimpia haasteita. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 25/2010 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 17/2011 11.3.2011 Asia Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä A, työvoimaneuvoja Virasto työ- ja elinkeinotoimisto Korvausvaatimus

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 36/2010 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 37/2012 8.6.2012 Asia Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä A, vahtimestari Virasto Korkeakoulu Korvausvaatimus Korkeakoulu on

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Kh Kv

Henkilöstöraportti Kh Kv Henkilöstöraportti 2016 Kh 9.10.2017 64 Kv 16.10.2017 44 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne vuonna 2016... 4 2.1 Henkilöstömäärän kehitys... 4 2.2 Henkilöstö ammattinimikkeittäin...

Lisätiedot

Työohjeita esimiehille ja työntekijöille. - korvaava työ - työterveysneuvottelu

Työohjeita esimiehille ja työntekijöille. - korvaava työ - työterveysneuvottelu Työohjeita esimiehille ja työntekijöille - korvaava työ - työterveysneuvottelu Mitä tarkoittaa korvaava työ Korvaavalla työllä tarkoitetaan sitä, että työntekijä on sairauden tai tapaturman vuoksi estynyt

Lisätiedot

Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu. Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy

Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu. Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy Esityksen sisältö 1. Työkyvyn palauttamiseen ja työhön paluuseen liittyvät

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 2.11.2017 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

Opettajien valintaprosessi Virve Kemppi 26.2.2013

Opettajien valintaprosessi Virve Kemppi 26.2.2013 Opettajien valintaprosessi Virve Kemppi 26.2.2013 Opettajavirkojen täyttäminen peruskouluissa ja lukioissa Opettajavirkojen ja tuntiopettajan tehtävien täyttäminen vakinaisesti 1.8.2013 alkaen Koulut antoivat

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä Työterveysyhteistyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä työterveyshuoltolain toteuttamiseksi. Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä OPAS PIENTYÖPAIKOILLE Hyvä työkyky ja hyvä ilmapiiri

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/2875/ /2015 Valtion työmarkkinalaitos

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/2875/ /2015 Valtion työmarkkinalaitos VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 21.12.2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/2875/00.00.00/2015 Valtion työmarkkinalaitos Sisältöalue Ammatillinen osaaminen Taloudellinen tuki Koulutuskorvaus

Lisätiedot

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 Tavoite Nopeampi työllistyminen ja muutoksen aikaisen turvan lisääminen tuotannollisissa ja taloudellisissa irtisanomistilanteissa ja pidempiaikaisissa lomautustilanteissa (vähintään

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja HENKILÖSTÖPOLITIIKAN KOHTI TEHOKASTA TERVEYDENHUOLLON KOKONAISUUTTA HUS:N VALTUUSTON LAIVASEMINAARI 24 26.9.2013 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja 1 2 HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI Riittävä,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- KOULUTUKSEN ABC

HENKILÖSTÖ- KOULUTUKSEN ABC HENKILÖSTÖ- KOULUTUKSEN ABC OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TÄMINEN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI ABC Osaamisen kehittämisen muodot Perehdyttäminen Ammatillinen henkilöstökoulutus Työkierto ja työn vaihto Täydennyskoulutus

Lisätiedot

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle 2 Milloin opiskelija voi tarvita tukea työllistymiseen? Miten oppilaitoksessa voidaan ohjata työllistymisessä? Ammatillisen koulutuksen tavoitteena

Lisätiedot

Ohjeita henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen

Ohjeita henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 1 (10) Ohjeita henkilöstö ja koulutussuunnitelman laatimiseen Työntekijöiden osaamisen kehittämistä koskevat uudet lait, laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä ja laki koulutuksen

Lisätiedot

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Työterveyshuolto kehittää työuria KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Diapaketin tarkoitus ja käyttö Diapaketti toimii tukimateriaalina, kun kunnat ja kuntayhtymät miettivät, miten voivat tukea henkilöstön työurien

Lisätiedot

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 5/2015 Kokousaika 19. toukokuuta 2015 klo 14.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen avaus... 1 2 Kokouksen

Lisätiedot

Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma

Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma TTH-lain tarkoitus (1383/2001, 1 2mom) Yhteistoimin edistää: 1. työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä; 2. työn ja

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kuntalain muuttamisesta

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 19.11.2013 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

Markus Äimälä Mika Kärkkäinen Yhteistoimintalaki Talentum Helsinki 2015

Markus Äimälä Mika Kärkkäinen Yhteistoimintalaki Talentum Helsinki 2015 Yhteistoimintalaki Markus Äimälä Mika Kärkkäinen Yhteistoimintalaki Talentum Helsinki 2015 3., uudistettu painos 2015 Markus Äimälä, Mika Kärkkäinen ja Talentum Media Oy Taitto: Marja-Leena Saari ISBN

Lisätiedot

Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa

Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa Marjo Sinokki Työterveysjohtaja Turun Työterveystalo/Turun kaupunki LT, työterveyshuollon ja terveydenhuollon EL EI SIDONNAISUUKSIA Tänään pohditaan Taustaa Työkyky Yhteistyö

Lisätiedot

AMMATILLINEN KUNTOUTUS

AMMATILLINEN KUNTOUTUS AMMATILLINEN KUNTOUTUS Ammatillinen kuntoutus auttaa jatkamaan työssä Työkyvyn heikkeneminen voi estää työskentelysi jossain vaiheessa työuraa. Tällöin ammatillinen kuntoutus voi auttaa sinua jatkamaan

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Ylivieskan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.9.2012 64 Voimaantulopäivä 1.11.2012 I LUKU JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN YLEISET PERUSTEET

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

Miten tuloksiin työterveys- /työkykyneuvotteluissa? 8.5.2014

Miten tuloksiin työterveys- /työkykyneuvotteluissa? 8.5.2014 Miten tuloksiin työterveys- /työkykyneuvotteluissa? 8.5.2014 Satu Väihkönen Johtava ylilääkäri, Työterveys Wellamo Oy Puheenjohtaja, Suomen Työterveyslääkäriyhdistys Työterveys Wellamo Oy - yhteistyötä

Lisätiedot