eksote ARVIOI NTI KERTOM US 2OT4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "eksote ARVIOI NTI KERTOM US 2OT4"

Transkriptio

1 # ekste ARVIOI NTI KERTOM US 2OT4

2 Eteld-Ka rjalan ssiaal i- ja terveyspiirin tarkastuslautaku nta TIIVISTELMA Tarkastuslautakunnan tehtdvii n arviida valtuustn asettamien tavitteiden tteutumista. Tarkastuslautakunnan niik6kulma Eksten timintaan n sama kuin kuntalaisen. Kuntalaista kiinnstaa tietdd kuinka hyvin Ekste n nnistunut jdrjestiimdiin ja tuttamaan ssiaali- ja terveyspalveluita. Eksten valtuust n talusarvissa asettanut hallitukselle taludelliset ja timinnalliset tavitteet, jiden tteutumista tarkastuslautakunta vusittain arvii. Tilikauden tiirkein tehtiivii n llut taluden tasapainttaminen ja alijddmiiisen tulskehityksen suunnan muuttaminen. Eksten rahitusta lis6ttiin ja tuttavuushjelma (palvelurakenneuudistus) laadittiin lppuvudesta Tilinpiiiits 2014 sittaa, ettd krjausliike n nnistuttu tekemiidn. Timintakatetta jiii niin paljn, ettd kertyneit6 edellisten vusien alijddmid vidaan kattaa jpa suunniteltua enemm;in. Talussuunnitelman mukaan tasapain menissa ja tulissa n saavutettu mys tulevina vusina. Niin kauan kuin kuntien maksukyvyssii ei tapahdu lennaista heikentymistd, ssiaali- ja terveyspalvelut pystytddn siis jatkssakin jdrjestdmiiiin nykyiselld taslla. Ekste ptirjdii edelleen hyvin suurten kuntien keskindisessii tehkkuusvertailussa, mistd vi pddtell6 sen ettii jiisenkuntien taludellisen lisdanstuksen tarve ei le seurausta ainakaan Eksten timinnan merkittdvdstd tehttmuudesta. Kuntalaisen turvallisuuden tunne mudstuu suurelta sin siitd, ettd hdn kkee saavansa kntaktin palveluntuttajaan sillin kun hdn sitd tarvitsee. Vaikka yhteiskunta tietkneistuu ja kansalaisen matimisuutta halutaan vahvistaa, kestdd vieli jnkun aikaa ennen kuin puhelimen asema tdrkeimpiinii yhteydenttviilineend vidaan krvata jllakin muulla. Sumen suurimpien kaupunkien ja kuntien avterveydenhullsta tehdyn laajan kyselytutkimuksen perusteella puhelinpalvelut eivdt le kuntien ydinsaamista; kansalaiset antivat hunt arvsanat puhelinyhteyden saamisesta. Miksi Sneran O2O202 vastaa viidessd sekunnissa kun kunnan puhelimeen vastaaminen kestdd viisi minuuttia? Kska Snera ei halua etta 15 sekunnin piiiistii asiakas valitsee kilpailijan numern 0100L00. Luurin nstamisen npeus kert siiti kuinka paljn asiakkaasta vdlittiiii. On tiirkeiid kiinnstua asiakkaan tuntemuksista, keriitii palautetta ja analysida siti. Eksten yleisarvsana li mainitussa 12 suurinta kuntaa kiisittdvdssd kyselytutkimuksessa sieltd heikimmasta piiiistii, jskin vaihteluviili li kapea. Tisaalta Eksten palvelut pdrjiiiiviit suurten kuntien kustannusvertailussa ja laatu ja hinta liittyvet erttamattmasti tisiinsa. Liikkuvat terveyspalvelut laajenivat tilikauden aikana labratripalveluja pyrien pddlld tarjavan Malla -autn avulla. Haja-asutusalueiden ngelma n kiinteiden timipisteiden viihiiinen kdyttbaste eli kiiiintiien ngelma n krkeat yksikk6kustannukset. Palvelujen keskittiiminen taas vie palveluita etaelle asukkaista. Palvelupisteiden viihentdmisestd aiheutuvaa haittaa pyritddn lievittdmddn liikkuvien palvelujen avulla. On tdrkedii etsis Malla-autn kaltaisia uusia timintamalleja, kska vanhalla tavalla ei vida kustannussyistd jatkaa. Uusia menetelmid pitdd alusta pitden arviida kuitenkin my6s taludellisen kannattavuuden ndkkulmasta j pilttivaiheessa. Laskelmien tulksia lisi hyvti avata mys valtuustn suuntaan. Kuinka muuten vi valtuust varmistua siita, ette Mallun ja Mallan kdyttdm i n en siiiistd ii ra h aa ki i ntedd n pa lvel uverkkn verrattu na? Valtuustn niihden sitvien tavitteiden tteumaraprtinti saa tiinii vunna tarkastuslautakunnalta mitteita. Tilinpliiitksen keskeinen tehtave n antaa valtuustlle tieta siitd kuinka hyvin Eksten timinnalliset ja taludelliset tavitteet n saavutettu kska kuntalain mukaan kuntayhtymdn timinnasta ja taludesta vastaa valtuust. Tarkastuslautakunta ei vi arviida tavitteiden saavuttamista, js tulksista raprtidaan puutteellisesti. ja riskienhallinnan kehittamiseen n kiinnitettiivii humita. Hyvin dkumentidun valvntajdrjestelmiin avulla valtuust vi varmistua siitii, ettd kuntayhtyma saavuttaa sille asetetut tavitteet ja systemaattisen riskienhallinnan avulla vidaan varautua mahdllisiin uhkakuviin. Valvnta ja riskienhallinta alkaa Sisdisen valvnnan yllmmiiltii taslta; valtuustn n syyte ryhtyd timenpiteisiin timivaltansa palauttamiseksi asettamalla talusarvissa varjen kiiytdlle selke6 katt. Vuden 2014 talusarvissa sellaista ei llut, sitvana tavitteena li vain tuls. Valtuustn tehtava n pdiittdd menkehyksestii eli timinnan laajuudesta. ARVIOINTIKERTOM U5 2O],4

3 Eteld-Karjalan ssiaal i- ja terveyspiirin ta rkastuslautakunta Eksten Taluden tasapain ja edellisten vusien kertyneet alijiimdt...6 ARVIOINTI KERTOM US 2014

4 Eteld-Karjalan ssiaal i- ja terveyspiirin ta rkastuslautakunta KOKOONPANO Tarkastuslautakunnan varsinaisia j6seniii vat lleet Heikki Lhi (puheenjhtaja), Esk ljiis (varapuheenjhtaja), Piiivi Sivenius, Anneli Mylldrinen ja Jarm Semi. Heiddn varajdseninddn vat timineet Asm Karhu, Juhani Liimatta, Titta Miikkulainen, Virpi Trniainen ja Esa Hirvnen. Tilintarkastuksesta n vastannut JHTT-yhteis BDO Audiatr Oy ja piiiivastuullisena tilintarkastajana n timinut JHTT, KHT Ulla-Maija Tumela ja L6.6.20t4liihtien JHTT, HTM Jhanna Lundstrm. TEHTAVAT Tarkastuslautakunnan tehtave kuntalain mukaan n arviida, vatk valtuustn asettamat timinnalliset ja taludelliset tavitteet tteutuneet. Valtuust n hyvdksynyt timinnalliset ja taludelliset tavitteet talusarvissa. Tarkastuslautakunnan muut tehtiivdt n yksityiskhtaisesti miiiiritetty Eksten tarkastussiiinndsss. TOIMINTA Tarkastuslautakunta kkntui tilikauden aikana ll kertaa. Tarkastuslautakunnan tarkastuskhteet perustuivat vusisuunnitelmaan ja sisdlsivit seuraavat timinnan sa-alueet ja erityiskysymykset: r. dihdekuntutus liikkuvatpalvelutavterveydenhullssa lgistiikka sis6ltiien kuljetukset, varastinnin, materiaali, kalust- ja palveluhankinnat Parikkalan, Rautjdrven ja Ruklahden kunnat stpalvelut Saimaan tukipalvelut Oy Terveys- ja vanhustenpalvelut -vastuualue taluskatsaukset ja tilintarkastajan vdliraprtinnit Timinnan tavitteet asetetaan strategian mukaisesti neljdstii nikkulmasta: 1) asiakas ja palvelut, 2) timintamallit ja prsessit, 3) henkilst6 sekri 4) talus ja tulksellisuus. Eksten valtuust n vahvistanut Eksten timinnalle vudelle 2014 sitvat tavitteet, jiden tteutumista lautakunta arvii niik6kulmittain. ASIAKAS JA PALVELUT Asiakkaan ja palvelujen ndkdkulmasta seurataan palvelujen laatua, saatavuutta seki asiakkaan valinnanmahdllisuuksien lisiidmistii. Palvelujen saatavuutta ja laatua arviidaan hit- ja palvelutakuun tteutumisella siiddsten mukaisesti sekii ensikntaktin saamisella keskeisimpien palvelujen salta. Aikarajissa pysyminen n tiirkeii mittari. Palvelutarpeen arviinnin ja itse palvelun saamisen npeus vat tiirkeitd laatumittareita, sen hella ettii palvelu itsessiidn n laadukasta. Resurssien kasvattaminen npeuttaa palvelun saatavuutta mutta lis55 samalla kustannuksia. Prsessien kehittiimisellii hyddynnetiidn lemassa levat resurssit mahdllisimman hyvin, mutta jssain vaiheessa tehstamisellekin tulee raja vastaan.

5 Eteld-Karjalan ssiaal i- ja terveyspiirin ta rkastuslautakunta hit- ja palvelutakuun tteutuminen (%) ensikntaktin saaminen keskeisimpien palveluiden salta / terveyskeskusten pu helinvastausaika (%l asi akastyytyvdisyysky sely svitun hjelman mukaisesti palvelusetelien kdytt ja laajuus (palveluiden lukumddrd ja eurmddrd ) matalan kynnyksen pa lvelukeskittvmdt liikkuvat palvelut mnipalvelu pisteet 100 % sdddksien rajissa L00 % siiddksien mukaisissa rajissa (<5 min tai ta ka isi nsitt) yksittdisen kyselyn tulksen keskiarv > 3,5 pa lveluseteli kdytcissd vdhintssn kuudessa palvelussa ja L palvelussa he nki lkhta i nen budjetti, eurmddrd kasvaa vusittain ja krvaa nykyisid palveluja pa lveluneuvnnan ja hjauksen kiyttdjien mdiird kasvaa tetaan kewtn vdhintddn kahdessa merkittdvdssd pa lvelu ssa hyvinvintiasem apil ttien (3) yhteydessi kkeillaan mnipalvelu pisteide n timintamallia 74,2% - 100,0% vastaus alle 5 min:80% Callback:94% ei raprtitu 7L,4%- 100,0% vastaus alle 5 min: 85% Callback:94% Hitnpddsy lasten ja nurten psykiatriassa n parantunut leellisesti edeltivistd vudesta. Heikin tuls n vammaispalveluissa, jssa asian vireille tul kesti jka neljiinnessii tapauksessa yli sdddetyt 7 vrk. Tilastjen laskentatapa ei le lspindkyvds. Vuden 2013 arviintikertm uksessa n tettu yksityiskhtaisemmin kantaa tdhdn asiaan. Jllei laskentaperusteita avata, menettae mittari merkityksensd. Tavitteen tteutumista ei vi arviida. kska siti ei raprtitu. t t2s3 466 Eurmddrd n kasvanut yli 200 tuhatta "Malla" liikkuva labratri tettiin kayttn rppuvunn a Hammashu It Nuli, Hyvinvintia semapiltit eu ra tavitteen m ukaisesti. Henkil<ikhtaisen budjetin salta tulsta ei le raprtitu eikd myciskdin sitd miten palvelusetelit vat krvanneet nykyisis palveluita. Tteutunutta kdyttdjdmidrdd ei le raprtitu. Tavite n sittain saavutettu, kska liikkuva labratri n tettu kawtn. Ei raprtitu. Taulukk 1. Palvelujen stvuus -tavitteen tteutuminen TOI M I NTAMALLIT JA PROSESSIT Timintamallien ja prsessien niikkulmasta seurataan palvelurakenteen muutsta laitshidsta avpalveluihin seka rsessien sdh k6istdmistd. Arviintikert mus 2014

6 Eteld-Karjalan ssiaali- ja terveyspiirin tarkastuslautakunta lkdihmisten ymperivurka utisten pitkdaikaishitpaikkjen lukumddrd suhteessa yli 75- vutiaaseen vdestcin pl. lmatra Laitshidn netttimintamenjen suus Eksten netttimintamenista (%). LAhttas vunna 2011 n Laskee vudesta 20L3 Laskee 27 %:iin vunna ,6% (=tl7t paikkaa / 1r.136 hl6a) t,7 % (=1168 paikkaa / 109s0 hl6e) tavite saavutettiin Muuts li ikean suuntainen mutta tavitteesta jeatiin. Sdhk6isen asiinnin prtaalin kewtiijet (lkm) Sdhkdisten palveluiden kayttaktiivisuus ja laajuus (%-suus kdyttdjistii, timintjen lukumddrd) Rekisterciityneet kdyttdjdt 5% vdestcistd. Prtaalin aktiiviset keyttejet 100/kk Keytta ktiivisu us kknaisuutena lisddntyy 70%:iin ja k6yttri laajenee uusiin timintihin. Itseilmittautuminen: kaikki EKKS:n yksikcit ja Armilan terveysasema mukana itseilmittautumisessa. Turvallinen viestinvelitys: Tavitetas n 500 kiiyttajaa. Yksikiden lisddminen L5:een. ei raprtitu ei raprtitu Ti mi nta kertm uksessa raprtidaan kirjautumiskertjen llsddntyneen 6375:std 18420:een. Tavitteena li rekisterciityneide n Ei le raprtitu livatk kaikki EKKS:n yksik6t ja Armilan terveysasema mukana itseilmittaut umisessa. Turvallinen v iestinvalitys: 1905 kdyttdjdd. Yksikciiden mddrdd ei raprtitu. Turvallinen v iestinvdlitys: 710 kdyttdjdd. Yksikiden mddrdd ei raprtitu. kdyttdj i en I uku m dii rd n kasvu. Tavitteen saavuttamista ei vi arviida. Sdhkciisten alveluiden kdyt6n lisddntymiselle asetettujen tavitteiden tteutumista ei vi arviida, kska se n puutteellisesti raprtitu. Talusarvissa n asetettu selkedt tavitteet, jtka tulee raprtida timinta kertmu ksessa. Ainastaan turvallisen viestinvdlityksen salta n kdyttdjien meere ilmitettu selkedsti ja sen salta tavite n saavutettu. Ajanvaraus: Kaikki Eksten yksinkertaiset ajanvaraukset vat palvelun piirissd Osa palveluista n timintakert muksen mukaan ajanvarauksen piirisse, mutta tavitteen tteutumista ei le sel kedsti Taulukk 2. Timintmallit ja prsessit -tqvitteen tteutuminen Arviintikertmus 20L4

7 Etelii-Karjalan ssiaal i- ja terveyspiirin ta rkastuslautakunta HENKILOSTO Henkil6st mudstaa suurimman san Eksten kustannuksista ja n siten tdrkein tutannntekijd. Tytyytyvdisyydellii n vaikutusta tyn tuttavuuteen. On tdrkedd selvittiiii henkilstn hyvinvintia sddnn6llisesti, jtta mahdllisiin epdkhtiin vidaan puuttua ajissa. Tycityytyvd i syys kyse ly Vastausprsentti 73 ja tulsten keskiarv paranee kaikilla sa-alueilla Jhtaminen 3,2; ty6yhteiscin timivuus 3,32; ty6lt ja saaminen 3,19; mat vimavarat a a1. Jhtaminen 3,2; tydyhteisn timivuus 3,36; tylt ja saaminen 3,2; mat vimavarat 3,72; palkkaus2,64 Pa I kkatyytyviiisyyttii ei raprtitu. Vastausprsentti li 60. Viidestd sa-alueesta vain yksi ei laskenut. Tavitetta ei saavutettu. palkkaus ei Henkikitycivusien vertailukelpinen midrd Vakiintuu 4000 henki ltyrivuden taslle tavite saavutettiin T u I u kk 3. H e n ki I st6 -tavitte e n tte utu m i n e n Valtuustn niihden sitvat tavitteet tteutuivat investinteja tasapainssa ja lainja n vehennetty suunniteltua npeammin. sairaa lahan kkeen viivdstymisestd. lukuun ttamatta. Taluden tult ja ment vat Investinnin jdivdt saksi tteutumatta, mikd jhtui Investinnit Tilikauden tuls Lainjen lisbys Lainjen lyhennys talusarvi (MEUR) L4,9 8,3 1,8 4,L tteuma (MEUR) 10,6 tt,4 0,0 5,4 TALOUS JA TULOKSELLISUUS Taluden ja tulksellisuuden niikkulmasta seurataan kustannustehkkuutta. Palvelujen hinta n kuntalaisille yhtii tdrkeiiii kuin niiden saatavuus ja laatu.

8 Eteld-Ka rjalan ssiaali- ja terveyspiirin ta rkastuslautakunta Tarvevakiidut netttiminta me nt pl. lmatra ( /asukas), Tammi-Elkuu 3r.r ,7 (ka 3013,0 ) r,2% (ka 2012->2013 4,9%l Raprtintikausi n vuden ensi mmdinen klmannes, mikd sisdltdd paljn epdvarmuustekijitd. Raprtinnissa tulisi kiiyttdd ajallisesti kattavampaa aineista. Ainakin tammi-elkuun tilast n llut iivissd tilinpiiatksen ten aikana. Raprtintikausi n vuden ensimmeinen klmannes, mikd sisiiltdd paljn epdvarmuustekijitd. Raprtinnissa tulisi talusarvin tteutuminen Talusarvin tteutumi nen n ettti mi nta me n jen salta li 100,5% (tteuma ja talusarvi ). Mittarit n syyta nimete selkeesti, ette tulkinnan varaa ei jea siitd, minkd tlusarvin ercin tteutuminen n tavitteena. Esimerkiksi tessa tapauksessa svelias nimi lisi N ettti mi nta m e n j e n tte utu m i n en tl usrvin mukisena. Tavite saavutettiin. Taulukk 4. Talus j tulksellisuus -tavitteen tteutuminen EKSOTEN VERTAILU MUIHIN KUNTIIN JA KUNTAYHTYMIIN Ainut kattavan vertailutiedn lehde n Kuntaliitn kehityspiiiillikkd Heikki Punnsen laatima pikkileikkaus alustavista tilinpiidtstiedista (tammi-julukuu 2014). Punnnen tdhdentiiii, ettii tiedt sisdltdvdt mnia epevarmuustekij6itd ja niiden tulkinnassa n humiitava mnia selittdvid syit6. Kska parempaakaan tietlahdette ei le kdytettdvissd arviintikertmuksen laatimisajankhtana, n tiissiikin kertmuksessa Eksten timintaa arviitu mainittujen vertailulukujen valssa. Kuv L. Ekste kestiiii kustnnustehkkuusvertilun suurten kuntien kesken. Vihreiit tlpat sittavt, kuinka paljn kunnn (kuntayhtymdn) ste-kustannus li henkeii khden kun humiidn kuntlisten ika i sirastavuus. Kdyrti sitta ku n na n vdest mdd rd n. Ste-ment asukasta khden 2014 (g x (g (H.) (u P buu C -c s00 ; : j 400 :6(u?nn -:z f 200,! :::FUAggJat i.i99c*ru g;gsiif*p lil /asukas -35Lrk35luku

9 Eteld-Karjalan ssiaali- ja terveyspiirin ta rkastuslautakunta TALOUDEN TASAPAINO JA EDELLISTEN VUOSIEN KERTYNEET ALIJAAMAT Jdsenkunnat spivat vunna 20L3 taluden tasapainttamistimista, jiden avulla velkaantumiskehitys pysaytetaan ja kertyneet alijdiimiit maksetaan hallitusti pis liihivusina. Ratkaisuna n sekii lisiitd kuntien rahitusta etta tehstaa Eksten timintaa. Rahituksen lisiiiiminen edellytti jdsenkunnilta vernkrtuksia ja Ekstelta knkreettista suunnitelmaa siiistdjen aikaansaamiseksi. Timintakatetta jdi vunna 2014 niin paljn, ettii sillii pystyttiin rahittamaan pistt ja rahituskulut sekd kattamaan aiempien vusien aikana syntynyttii taluden alijiiiimiiii jpa suunniteltua enemmen. Tarkastuslautakunta pitdii taluden tasapainttamistimia nnistuneena. Eksten talus n vakaalla phjalla keskipitkdlld tiihtiiimellii edellyttiien ettd jdsenkuntien maksukyvyssd ei tapahdu lennaista heikentymistd. kuv 2. Alijtidmiin kasvu n pysiihtynyt ja timintktteen tas sittqa taluden levn tspainss. Taluden tasapain ( 5 CJ G -c f s t suunnitelma suunnitelma suunnitelma L r Pistt, TEUR mtimintakate, TEUR Tilinpiiiit6ksen ldhtkhta n valtuustn hyviiksymd talusarvi ja siind asetetut tavitteet. Tilinpddtksessii ja timintakertmuksessa tulee tavitteiden tteutuminen esittiiii selkedsti kiiyttdmdllii jhdnmukaisesti samaa esitystapaa kuin talusarvissa n keytetty. Js tavitteeksi n asetettu siihkdisen prtlin kiiyttiijien miiiirii, niin ei tule raprtida tiimiin sijasta kirjautumiskertjen miiiiriiii kska tdmd n eri asia. Tarkastuslautakunta ei vi tdeta saavutetun sellaisia tavitteita, jiden tteumaa ei raprtida ikein tai jdtetean kknaan raprtimatta. Raprtimatta jiittiimiselle tulee esittiid aina syy. Tavitteiden tteutumisen tdsmiilliseen raprtintiin n kiinnitetteve humita. Ekste n pyrkinyt tehstamaan avterveydenhulln palveluverkn timintaa karsimalla haja-asutusalueiden kiinteita palvelupisteitd. Palvelutarvetta n pyrittytyydyttdmiiiin liikkuvilla palveluilla kuten Mallu -autlla, jka n matkailuautn alustalle riiitiility terveydenhulln palvelupiste. Tilikauden aikana n liikkuvia palveluita laajennettu uuden labratriautn, nimeltddn Malla, mytii. Vuden 2013 arviintikertmuksessa tarkastuslautakunta halusi

10 Etelii-Ka rjalan ssiaali- ja terveyspiirin tarkastuslautakunta ldpindkyvyyttd liikkuvien terveyspalvelujen kustannuksiin, jtta lisi mahdllista arviida niiden taludellista jdrkevyyttii vaihtehtna kiinteiden timipaikkjen ylliipitdmiseen tai asiakkaiden kuljettamiseen. Lautakunnan mielestd kustannuslaskentaa li tdltd sin kehitettiivd. Ekste n pyrkinyt kehittemaan kustannuslaskentaa siten kuin lautakunta n esittdnyt. Tieta n systemaattisesti kerdtty niin suritteista kuin kustannuksistakin, mutta valmiita kustannusvertailuja tai niistii tehtyjd jhtpiiiitdksiii ei le. Timintakertmuksessa ei le tettu kantaa liikkuvien palveluiden kustannustehkkuuteen. Kannattavuusvertailun tekeminen kiinteiin timipaikan palvelun ja Mallu -autn viilillii n vaikeaa, kska Mallu -autn palvelut pikkeavat kiintedn timipaikan palveluista; pii6pain n llut sairaanhitajan ja suuhygienistin palveluissa mutta niiiden lisdksi n tarjttu labratripalveluita sekii palvelunhjausta. Liikkuva palvelupiste n uudentyyppistd timintaa, jlle ei le lemassa valmista mallia ja siksi Ekste n edennyt erilaisten kkeilujen kautta. Kdytdnniin haasteista hulimatta lautakunta pitee tarkeene ette liikkuvia palveluja samin kuin kaikkea muutakin timintaa arviidaan muiden kriteerien lisdksi aina my<is palvelun taludellisen tehkkuuden kautta. Oman timinnan yksikk6kustannusten selvittdminen ja vertailu muiden ste -piirien yksikkkustannuksiin kannattaa, kska se antaa tdrkedd tieta man timinnan laadusta. Laadukas timinta n aina kustannustehkasta. Tilikaudella kahdeksantista hanketta sai ulkpulista rahitusta. Niiden yhteissumma li 12,9 MEUR ja hankkeiden kestt vaihtelivat kahdesta klmeen vuteen. Valtasa hankkeista piiiittyi tilikaudella siten, etta vunna 2015 kdynnissii levien hankkeiden arv li endd 7,9 MEUR. Tyypillisesti Eksten rahitussuus li nin pulet hankkeen kkn aiskusta n nu ksista. Tarkastuslautakunta kiinnitti humita vuden 2013 arviintikertmuksessa 3 MEUR suuruiseen klmevutiseen tutkimushankkeeseen (nimetty myohemmin "KauklKA"), jhn sallistumisesta hallitus piiiitti ilman valtuustn hyviiksyntiiii. Arviintikertmukseen antamassaan vastineessa hallitus tteaa, etti "hallint- tai timintasssnndssd ei hallitukselle le asetettu eurmdiiriiisi6 rajja pidtksenten katiksi." Pciytiikirjan mukaan valtuust ei reaginut asiaan, mistd vinee pii2itellii sen hyviiksyneen menettelyn. Alustavan suunnitelman mukaan 3 MEUR laajuinen hanke lisi aiheuttanut Ekstelle 1,5 MEUR kustannukset (50% rahitussuus). Vuden 2014 hankeraprtinnista ilmenee ettd hankkeen kknaiskustannus n kasvanut 4,3 MEUR:n ja Eksten rahitussuus n kasvanut 2,7 MEUR:n (63%1. Timintasiiiintijn n kirjattu ettii hallituksen tulee timia talusarvin asetettujen rajjen puitteissa. Kska valtuust n hyvdksynyt talusarvin, jssa valtuustn niihden sitvat tavitteet eiviit rajaa varjen kiiytt6ii (menjen yldrajaa ei le asetettu), se n kdytinn6ssi luvuttanut piiiitsvaltansa hallitukselle. Jtta valtuust vi tsiasiassa vastata Eksten timinnasta ja taludesta kuten kuntalaki miiiiriiii, n valtuustn syyta asettaa hallitukselle valtuustn ndhden sitvaksi tavitteeksi tilikauden menille katt ia siten asettaa vervarjen kiytiille selkedt rajat. Kuntaliitn teettdmdssd asiakastyytyviiisyystutkimuksessa haastateltiin 7700 asiakasta terveyskeskuskdynnin yhteydessii. Tutkimuksessa livat mukana Helsinki, Esp, Jyviiskyld, Kuvla, Kupi, Lahti, Oulu, Turku, Vantaa, Hdmeenlinna, Tampere ja Ekste. Suurten kaupunkien yleisarvsana li 4,3 asteiklla 1 (heikin) - 5 (paras). Alhaisimmat yleisarvsanat saivat Ekste ja Lahti. Hiimeenlinna li paras liihes kaikilla sa-alueilla. Asiakkaat livat erityisen tyytyvdisiii henkil6kunnan ammattitaitn. Viihiten tyytyvaisia ltiin puhelinyhteyden saamiseen. Eksten tulee edelleen kehittiii palvelujen saatavuutta helpttamalla asiakaskntaktin saamista puhelimitse, se npeasti etenevdstd ICT -alan kehityksestd hulimatta n kuitenkin viel6 piidasiallinen yhteydentttapa. kska

11 Etelii-Karjalan ssiaali- ja terveyspiirin tarkastuslautakunta Lppuvudesta 2013 Ekste teki suunnitelman palvelurakennemuutksen timeenpansta ja siihen liittyen suunnitelman palveluverkn uudistamisesta vusina 2Ol Palvelurakennemuutksen nnistuminen n taluden pysyvdn tasapainttamisen edellytys, mutta sen tteutus edellyttiiii pitkajenteiste ja suunnitelmallista timintaa. Kska pulet Eksten kustannuksista mudstuu palkista, npeiden siiiist6timenpiteiden tekeminen ei le kunnallisen tyvimaplitiikan asettamien reunaehtjen vuksi mahdllista; palkat eivdt justa alaspdin eikd irtisanminen taludellisista syistd le kdytiinnssd mahdllista. Kuntayhtymiin n kaikissa lsuhteissa lisiiksi pystyttdvd hitamaan sille asetetut lakisdsteiset velvitteet, mikii edellyttiiii miiiirdttyd henkiliityvusimidrdd. Lautakunta tteaa, ette Ekste n timinut palvelurakenneuudistuksen tavitteiden mukaisesti. Hyvinvintiasemia n kdynnistetty Lemille, Ruklahdelle ja Lauritsalaan, sdhkistd ajanvarausta n hyddynnetty, yhteyskeskuksen avulla n kehitetty ajanvaraustimintaa ja hidntarpeenarviintia ja laitshidn vudesastjen paikkja n vdhennetty. Uudistusten taludellisten vaikutusten arviiminen n vaikeaa, kska Eksten palvelukknaisuus mudstuu mnesta eri tekijiistii, jtka kaikki vat keskindisessd riippuvuussuhteessa. Palvelujen saatavuuden parantaminen lisdd palvelujen kysyntdd, mikli pulestaan kasvattaa kustannuksia ainakin lyhyellii aikaviilillii. Pitkin aikav6lin vaikutuksia ei vida ennustaa. Lisdiintynyt ste-palvelujen kdytt6 vi ehkiiistii syrjdytymisestii kituvia kustannuksia, jllin pulestaan n mahdllista saada aikaan sdiistii. Esimerkiksi siihkinen ajanvaraus ja hidntarpeen arviinnin integraati useiden timipaikkjen kesken tehstavat Eksten timintaa ja parantavat palvelua mikd n jka tapauksessa kuntalaisen edun mukaista. Vaikka mainittujen esimerkkien khdalla Eksten kulut pysyisiviitkin alkuvaiheessa ennallaan (tai jpa kasvaisivat tarvittavien investintien ja kulutuksen vuksi), niin timinnan laatu paranee ja suritteet lisaentwat. Kun uusi timintamalli vakiintuu, vidaan timinnan laajuutta speuttaa vastaamaan kuntien maksukykyii henkil6kunnan lunnllisen pistuman mytii ja vasta sillin rahitustarvekin pienenee. Laitshidn purkaminen n timinnan tehstamisen niik6kulmasta ngelmallinen tavite. Ei le lainkaan itsestaen selviiii, etta ktiin vietdviit hit- ja hivapalvelut lisivat taludellisesti edullisin vaihteht erityisesti hajaasutusalueella. On muistettava, ettd Eksten palvelurakenneuudistus lijhti liikkeelle nimenmaan timinnan tehstamistarpeista kuntien maksu kyvyn hei ketessd. Sisiiinen valvnta n lennainen sa pdivittdistd jhtamista, jnka tarkitus n asetettujen tavitteiden saavuttaminen. Valvnta- ja raprtintivelvitteet sitetaan selvdsti, tiet ja tietjdrjestelmdt sujataan ja maisuus turvataan. Spimushallinta n kunnssa ja vddrinkiiytkset estetii6n. Talusarviprsessin yhteydessd analysidaan riskeji, jtka uhkaavat asetettuja tavitteita. Riskienhallinta tulee ulttua kaikkeen piiivittdiseen timintaan ja se tulee dkumentida. Kaikista merkitteviste piiiitksistd n tehtiivii riskiarvi. Sisiiisen valvnnan ja riskienhallinnan timivuudesta n rartitava timintakertmuksessa. Kuntalain mukaan kunnan (kuntayhtymiin) valtuustn n tehteve pddtds sisdisen valvnnan ja riskienhallinnan perusteista. Tilintarkastaja n tilintarkastuskertmuksessaan ilmittanut havainneensa, ette mainittu pddts n tekemdtt6. Hallituksen tulee ryhtye vdlitttimlisti timenpiteisiin, jtta sisiinen valvnta ja riskienhallinta saatetaan kuntalain edellyttemelle taslle.

12 EtelS-Karjalan ssiaali- ja terveyspiirin tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta esittdd valtuustlle, ettii se mydntae tilivelvllisille vastuuvapauden tilikaudelta20t4. Tarkastuslautakunta jettea arviintikertmuksen vudelta 2014 valtuustlle kdsiteltdviiksi ja esittiiii, ettd valtuust pyytdd arviintikertmuksessa esitetyistd havainnista hallituksen selvitykset niin, ettii ne vidaan kiisitelld valtuustssa vuden lppuun mennessai ja timittaa selvitykset mys tarkastuslautakunnalle. Lappeenranna,r^ //' 6',* Eteld-Karjalan ssiaal i- ja terveyspiirin,/,/ Heikki Lhi puheenjhtaja ku ntayhtymdn tarkastuslautakunta era*- Esk ljds I varapuheenjhtaja &'6'"u"r^ Piiivi Sivenius jdsen

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. 74 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017, sosiaali- ja terveystoimi (Kh/Kv)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. 74 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017, sosiaali- ja terveystoimi (Kh/Kv) 24.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 74 Vuden 2015 talusarvi ja talussuunnitelma vusille 2015-2017, ssiaali- ja terveystimi (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedt: Aulis Majuri, puh. 09 816 23000 Maija

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2016

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2016 PÄLKÄNEEN KUNTA Tarkastuslautakunta 8. 5. 2017 ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2016 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄ, ARVIOINTIMENETTELY JA KOKOONPANO Pälkäneen kunnanvaltuust n kuntalain mukaisesti asettanut tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava Heinlan kaupunki liikunta- ja kulttuurilautakunta Oikaisuvaatimus Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 pöytäkirja asetettu yleisesti nähtäville 10.2.2016 Vaatimus: Liikunta- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma 2013-2016

Tuottavuusohjelma 2013-2016 Tuttavuushjelma 2013-2016 Tilannekatsaus 25.9.2014 Jrma Penttinen Aikataulu / suunnitelma Suunnitteluvaihe I Nykyisen palvelurakenteen kuvaus (kevät/kesä 2013) Uuden timintamallin kuvaus (syksy 2013) Arviinti

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän lppuraprtti 7.1.2010 Sisällysluettel 2(7) 1. Työryhmän timeksiant... 3 2. Yhteistyömahdllisuudet... 4 2.1. Tila-asiat

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS PHJIS - KAR JALA SAIRAAHIT - 1 (2) JA SSIAALIPALVLUJ KUTAYHTYM Ä Jhtajaylilääkäri Itä-Sumen aluehallintvirast Kirjaam PL 5 511 MIKKLI Viite: AVI: n lausunt - ja selv ityspyyntö 15.9.214 Dnr ISAVI/443/5.7.5/213

Lisätiedot

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT FC HONKA AKATEMIAN ARVOT JOHDANTO... 3 FC HONKA AKATEMIAN ARVOT... 4 YHTEISÖLLISYYS & YKSILÖ... 5 MEIDÄN SEURA, TOIMIMME YHDESSÄ, VOITAMME YHDESSÄ... 5 YKSILÖN KEHITYS JA YKSILÖN ONNISTUMISET PARANTAVAT

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti 1 AvHILMO-aineistjen mukainen hitnpääsyn dtusaika raprtti 26.5.2014 Käyttöhjeisiin n kttu lyhyesti keskeisiä asiita AvHILMO aineiststa kstetuista perusterveydenhulln hitnpääsyn raprteista, niissä liikkumisesta,

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus DM 450969 02-2009 Cpyright Tekes Tekes teknlgian ja innvaatiiden kehittämiskeskus Innvaatitiminnan edistämisen edelläkävijä Tekes verkstja innvaatiille Palvelut Asiakkaat Resurssit rahitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikkeilu -sahankkeen laajennus Sitra 13.10.2017 Vukk Lehtimäki, hankepäällikkö, STM 1 Palvelusetelikkeilujen mahdllisuus laajentua Kärkihankkeen

Lisätiedot

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS Kehittämisprjektin timinta vunna 2010 Tteutettu Työsujelurahastn tuella 1 EKOKEM 2 Alkusanat Tapana turvallisuus prjekti n jatka turvallisuusjhtamisen arviintiprjektille, jka

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014 SAK ry Ohje 1 (3) Liitt- ja jäsenpalvelusast Esk Grekelä/Anitta Leiks 2.12.2014 PAIKALLISJÄRJESTÖN PURKAMINEN TOIMENPITEET 1. Ilmitus SAK:n alueelliseen timipisteeseen välittömästi, kun paikallisjärjestön

Lisätiedot

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi kunnallisessa päätöksenteossa

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi kunnallisessa päätöksenteossa Ihmisiin khdistuvien vaikutusten arviinti kunnallisessa päätöksentessa Esimerkkinä Espn ssiaali- ja terveystimi Erityissuunnittelija Elina Savla IVA timinnan hjauksen kknaisuudessa Perinteisesti arviinti

Lisätiedot

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA Aulis Laaksnen Länsi-Sumen Ste 2020-luvulle 2 900 000 000 36 600 3 Y 3.11.2014 Aulis Laaksnen 2 Sairaanhidn erityisvastuualueet ja sairaanhitpiirit, väestö 31.12.2013

Lisätiedot

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT VIRIILI KUHMOINEN Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten tunnetusti lunnnkauniissa ympäristössä arki ja vapaa-aika sujuvat sekä yhteydet

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

2.2.2015. www.ktay.fi

2.2.2015. www.ktay.fi Ssiaali- ja terveysvalikunta Eduskunta Kuntutuksen timialayhdistyksen lausunt hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ssiaali- ja terveydenhulln järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta Sumen vetvimaisin piskelijakunta Strategia 2013-2015 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. MISSIO JA VISIO... 3 2.1.Missi... 3 2.2.Visi... 4 3. PAINOPISTEET... 4 3.1. Erinmaiset palvelut... 4 3.2. Osaavat ja

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

FISU (Finnish Sustainable Communities) edelläkävijäkuntien verkoston jäsenyydestä

FISU (Finnish Sustainable Communities) edelläkävijäkuntien verkoston jäsenyydestä HAKEMUS FISU (Finnish Sustainable Cmmunities) edelläkävijäkuntien verkstn jäsenyydestä Kunta Kunnan tiedt / site Puh. www-sivut hakee FISU-verkstn jäsenyyttä situtuen seuraaviin liitteessä 1 esitettyihin

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN POTKU VÄLIRAPORTTI. Hämeenlinna / Häme POTKU osahanke 1.11.2012 31.10.2014

VÄLI-SUOMEN POTKU VÄLIRAPORTTI. Hämeenlinna / Häme POTKU osahanke 1.11.2012 31.10.2014 VÄLI-SUOMEN POTKU VÄLIRAPORTTI Hämeenlinna / Häme POTKU sahanke 1.11.2012 31.10.2014 Lilli Väisänen Hämeenlinna/ Häme POTKU2- prjektipäällikkö Elkuu 2014 1. Osahankkeen rganisituminen 1. Hankkeen rganisituminen

Lisätiedot

Mitä kuuluu Kansalliselle omaishoidon kehittämisohjelmalle (KOHO) KUINKA LAKIA LUETAAN 6.10.2015 Aluehallintoviraston auditorio, Pasila Yrjö Mattila

Mitä kuuluu Kansalliselle omaishoidon kehittämisohjelmalle (KOHO) KUINKA LAKIA LUETAAN 6.10.2015 Aluehallintoviraston auditorio, Pasila Yrjö Mattila Mitä kuuluu Kansalliselle maishidn kehittämishjelmalle (KOHO) KUINKA LAKIA LUETAAN 6.10.2015 Aluehallintvirastn auditri, Pasila Yrjö Mattila Omaishidn tukemisen haasteita ja tavitteita Omaishidn tuen myöntämisen

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia sairastavien

Lisätiedot

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, YLI- II Talussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nurisplitiikan tiettarpeisiin Armi Tauriainen Talusarvipäällikkö 17.11.2010 2

Lisätiedot

Kaupungistuminen väestönkasvu yleiskaava

Kaupungistuminen väestönkasvu yleiskaava Helsingin yleiskaava Teemaseminaari 14.1.2013 Sepp Laaks Kaupungistuminen väestönkasvu yleiskaava Miksi Helsingin seutu kasvaa? Kuinka paljn väestöä n tulssa? Vidaank väestökehitystä ennustaa? Pitäisikö

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala JÄSENKOKOUS Aika: 1.12.2015 kl 18.30 Paikka Valtuusttal Kkmuksen ryhmähune PÖYTÄKIRJA 1. Kkuksen avaus ja päätösvaltaiseksi tteaminen Puheenjhtaja Anna-Maija Kukknen avasi kkuksen ja ttesi päätösvaltaiseksi

Lisätiedot

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa Avin tiet ja avin hallint kunnissa Turku 19.11.2013 Elisa Kettunen, erityisasiantuntija Tietyhteiskuntayksikkö elisa.kettunen(at)kuntaliitt.fi Avin hallint & tiet Kuntaliitssa Kansainvälinen Avimen hallinnn

Lisätiedot

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja 1. Jhdant Tämä n Lautamaan kyläyhdistyksen ensimmäinen kylän kehittämissuunnitelma, jnka tarkituksena n timia kaupunkisuunnitelun apuna sana yhdyskuntasuunnitelua. Lähtökhtana kyläsuunnittelussa vat lleet

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNKI MAASELÄNKANKAAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA VASTINEET MIKKO YLIKULJUN TEKEMÄÄN VALITUKSEEN

OULAISTEN KAUPUNKI MAASELÄNKANKAAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA VASTINEET MIKKO YLIKULJUN TEKEMÄÄN VALITUKSEEN OULAISTEN KAUPUNKI MAASELÄNKANKAAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA VASTINEET MIKKO YLIKULJUN TEKEMÄÄN VALITUKSEEN Phjis- Sumen hallint-ikeus PL 189 90101 OULU 26.10.2014 (saapunut 27.10.2014) Valituksen laatijan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

TIedOTe. varainhoitovuodelta 2010. vuosikertomukset. varainhoitovuoden 2010 vuosikertomusten esittely ja vuosikertomuksia koskevat selvitykset

TIedOTe. varainhoitovuodelta 2010. vuosikertomukset. varainhoitovuoden 2010 vuosikertomusten esittely ja vuosikertomuksia koskevat selvitykset euroopan TILINTARKAsTusTuOMIOIsTuIN TIedOTe varainhitvuden 2010 vusikertmusten esittely ja vusikertmuksia kskevat selvitykset vuosikertomukset varainhoitovuodelta 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 TIEDOTE 1 LUKIJALLE

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

Sääntömuutos esitykset

Sääntömuutos esitykset Sääntömuuts esitykset Asiakirja 8 Sisältää myös muutksen taustan sekä partineuvstn lausunnn Hallituksen 11.10.2012 päättämät sääntöjen muutsesitykset jäsenkkukselle - Jäsenkkukselle 2012 ehdtettavat lisäykset

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia

Lisätiedot

UUTTA VAHVISTUSTA ASIAKASOHJAUKSEEN

UUTTA VAHVISTUSTA ASIAKASOHJAUKSEEN 1 UUTTA VAHVISTUSTA ASIAKASOHJAUKSEEN Millaisia vat uuden vanhuspalvelulain ja laatususituksen tumat muutstarpeet? Case Hämeenlinna Vukk Lehtimäki, asiakashjausyksikön päällikkö, vs. Khti vanhustyön tulevaisuutta

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

Oheismateriaali yt / ^

Oheismateriaali yt / ^ Oheismateriaali yt / 20.8.2015 Kunnanhallitus Kunnanvaltuust 178 59^ 25.05.2015 15.06.2015 Vuden 2015 talusarvin tarkistaminen 897/02.02.02/2014 Kunnanhallitus 25.05.2015 178 Hallintsäännön 24 :n mukaisesti

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Ikääntyneiden mnisairaiden kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Ikääntyneiden mnisairaiden

Lisätiedot

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2014

SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2014 SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2014 1 YLEISPERUSTELUT Kunta- ja palvelustrategian tteuttamiseksi vudelle 2014 asetetaan seuraavat kuntatasn sitvat tavitteet: KEHITTYVÄ KIRKKONUMMI HELSINGIN SEUDULLA (näkökulma)

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa Basware Knsernitilinpäätös Frum Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa 16.5.2013 Samuli Perälä, KHT Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa Arvpaperimarkkinalain muuts Mitä tieta tilinpäätöksessä n annettava

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

OULUN SEUDUN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS [2009 2012] [Luonnos 18.6.2009]

OULUN SEUDUN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS [2009 2012] [Luonnos 18.6.2009] 2009 OULUN SEUDUN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS [2009 ] [Lunns 18.6.2009] Sisältö 1. Spimuksen taustaa ja tarkitus... 3 2. Spijasapulet... 3 3. Maankäytön ja liikenteen yhteensvittaminen... 4 4.

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin. 1 (6) 22.1.2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsujelun valvntahanke vusina 2012-2015 ( Turvallinen, terveellinen ja tuttava kuntatyö 2015 ) HANKESUUNNITELMA Tausta Kuntasektrilla n tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

Palveluliiketoiminnan kehittämisohjelma Ohjelmaluonnos

Palveluliiketoiminnan kehittämisohjelma Ohjelmaluonnos LUONNOS Palveluliiketiminnan kehittämishjelma Ohjelmalunns 2014 MLP Mdular Learning Prcesses Oy. Kaikki ikeudet pidätetään. 1 MLP:n taustaa MLP:n kuluttajana MLP Mdular Learning Prcesses Oy n timinut vudesta

Lisätiedot

Lainahakemus Natura Viva Oy:n Vuosaaren melontakeskusinvestoinnin

Lainahakemus Natura Viva Oy:n Vuosaaren melontakeskusinvestoinnin Helsingin kaupunki Urheilu- ja ulkilulaitsrahast HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STADS REGISTRATORSKONTOR SaapunuVlnkmmit O 9, 01. 2015 Onr/Dnr TsHtävälUkka U ipfllflakia»8 Lainahakemus Natura

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

3) Kehitetään omaishoidontukea

3) Kehitetään omaishoidontukea IKÄIHMISTEN PALVELUJEN KEHITTÄMISOHJELMA VEHMAAN KUNNASSA Liite 2 1) Tuetaan ikääntyneen terveyden edistämistä ja timintakykyä TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHOT Ikäihmisillä n terveyttä Ikäihmisten neuvntatiminta

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI PERUSTURVAN TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. - tavoitteet palvelualueittain - määrärahaesitykset - vakanssiesitykset

FORSSAN KAUPUNKI PERUSTURVAN TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. - tavoitteet palvelualueittain - määrärahaesitykset - vakanssiesitykset FORSSAN KAUPUNKI PERUSTURVAN TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 - tavitteet palvelualueittain - määrärahaesitykset - vakanssiesitykset Frssan kaupunki Talusarvi ja -suunnitelma 2014-2016 TOIMIALA

Lisätiedot

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta www.penspace.fi inf@penspace.fi 15.6.2015 1 Ominaisuus- ja timintkuvaus Idea/Kehityspankki - svelluksesta 1. Yleistä Kun jäljempänä puhutaan prjektista, tarkitetaan sillä mitä tahansa kehittämishjelmaa

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Ajankohtaista europarlamentista. Bioenergiapäivät 29.11.2013 Eija-Riitta Korhola, MEP

Ajankohtaista europarlamentista. Bioenergiapäivät 29.11.2013 Eija-Riitta Korhola, MEP Ajankhtaista eurparlamentista Bienergiapäivät 29.11.2013 Eija-Riitta Krhla, MEP Sisältöä Bienergian kestävyyskriteereistä EU:n energia- ja ilmastplitiikka 2030 mututumassa EU:n päästökaupan ajankhtaiset

Lisätiedot

1 0-11- 2015 J /3 /I~

1 0-11- 2015 J /3 /I~ ~ OIKEUSIISTERIÖ TULOSTAVOITEASIAKIRJåc/3 16.10.2015 VALTAKU i\:~,i.',syyn~jäj~virasto 1 0-11- 2015 J /3 /I~ VAL TAKUASVYTT ÄJÄVIRASTO TULOSTAVOITEASIAKIRJA KAUDELLE - 2019 Oikeusministeriö ja Valtakunnansyyttäjänvirast

Lisätiedot

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007)

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007) Minna Laaksnen n kkus 1/2007 (31.1.2007) Aika: 31.1.2007 kl 13 15 Paikka: AKE nh. Kytkin Osallistujat: Jaana Järvelin /Phjla, Raine Järvinen /Lähivakuutus, Kim Kalpi /Nrdea, Lauri Linna /Vakes, Harri Ljungdell

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot