eksote ARVIOI NTI KERTOM US 2OT4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "eksote ARVIOI NTI KERTOM US 2OT4"

Transkriptio

1 # ekste ARVIOI NTI KERTOM US 2OT4

2 Eteld-Ka rjalan ssiaal i- ja terveyspiirin tarkastuslautaku nta TIIVISTELMA Tarkastuslautakunnan tehtdvii n arviida valtuustn asettamien tavitteiden tteutumista. Tarkastuslautakunnan niik6kulma Eksten timintaan n sama kuin kuntalaisen. Kuntalaista kiinnstaa tietdd kuinka hyvin Ekste n nnistunut jdrjestiimdiin ja tuttamaan ssiaali- ja terveyspalveluita. Eksten valtuust n talusarvissa asettanut hallitukselle taludelliset ja timinnalliset tavitteet, jiden tteutumista tarkastuslautakunta vusittain arvii. Tilikauden tiirkein tehtiivii n llut taluden tasapainttaminen ja alijddmiiisen tulskehityksen suunnan muuttaminen. Eksten rahitusta lis6ttiin ja tuttavuushjelma (palvelurakenneuudistus) laadittiin lppuvudesta Tilinpiiiits 2014 sittaa, ettd krjausliike n nnistuttu tekemiidn. Timintakatetta jiii niin paljn, ettd kertyneit6 edellisten vusien alijddmid vidaan kattaa jpa suunniteltua enemm;in. Talussuunnitelman mukaan tasapain menissa ja tulissa n saavutettu mys tulevina vusina. Niin kauan kuin kuntien maksukyvyssii ei tapahdu lennaista heikentymistd, ssiaali- ja terveyspalvelut pystytddn siis jatkssakin jdrjestdmiiiin nykyiselld taslla. Ekste ptirjdii edelleen hyvin suurten kuntien keskindisessii tehkkuusvertailussa, mistd vi pddtell6 sen ettii jiisenkuntien taludellisen lisdanstuksen tarve ei le seurausta ainakaan Eksten timinnan merkittdvdstd tehttmuudesta. Kuntalaisen turvallisuuden tunne mudstuu suurelta sin siitd, ettd hdn kkee saavansa kntaktin palveluntuttajaan sillin kun hdn sitd tarvitsee. Vaikka yhteiskunta tietkneistuu ja kansalaisen matimisuutta halutaan vahvistaa, kestdd vieli jnkun aikaa ennen kuin puhelimen asema tdrkeimpiinii yhteydenttviilineend vidaan krvata jllakin muulla. Sumen suurimpien kaupunkien ja kuntien avterveydenhullsta tehdyn laajan kyselytutkimuksen perusteella puhelinpalvelut eivdt le kuntien ydinsaamista; kansalaiset antivat hunt arvsanat puhelinyhteyden saamisesta. Miksi Sneran O2O202 vastaa viidessd sekunnissa kun kunnan puhelimeen vastaaminen kestdd viisi minuuttia? Kska Snera ei halua etta 15 sekunnin piiiistii asiakas valitsee kilpailijan numern 0100L00. Luurin nstamisen npeus kert siiti kuinka paljn asiakkaasta vdlittiiii. On tiirkeiid kiinnstua asiakkaan tuntemuksista, keriitii palautetta ja analysida siti. Eksten yleisarvsana li mainitussa 12 suurinta kuntaa kiisittdvdssd kyselytutkimuksessa sieltd heikimmasta piiiistii, jskin vaihteluviili li kapea. Tisaalta Eksten palvelut pdrjiiiiviit suurten kuntien kustannusvertailussa ja laatu ja hinta liittyvet erttamattmasti tisiinsa. Liikkuvat terveyspalvelut laajenivat tilikauden aikana labratripalveluja pyrien pddlld tarjavan Malla -autn avulla. Haja-asutusalueiden ngelma n kiinteiden timipisteiden viihiiinen kdyttbaste eli kiiiintiien ngelma n krkeat yksikk6kustannukset. Palvelujen keskittiiminen taas vie palveluita etaelle asukkaista. Palvelupisteiden viihentdmisestd aiheutuvaa haittaa pyritddn lievittdmddn liikkuvien palvelujen avulla. On tdrkedii etsis Malla-autn kaltaisia uusia timintamalleja, kska vanhalla tavalla ei vida kustannussyistd jatkaa. Uusia menetelmid pitdd alusta pitden arviida kuitenkin my6s taludellisen kannattavuuden ndkkulmasta j pilttivaiheessa. Laskelmien tulksia lisi hyvti avata mys valtuustn suuntaan. Kuinka muuten vi valtuust varmistua siita, ette Mallun ja Mallan kdyttdm i n en siiiistd ii ra h aa ki i ntedd n pa lvel uverkkn verrattu na? Valtuustn niihden sitvien tavitteiden tteumaraprtinti saa tiinii vunna tarkastuslautakunnalta mitteita. Tilinpliiitksen keskeinen tehtave n antaa valtuustlle tieta siitd kuinka hyvin Eksten timinnalliset ja taludelliset tavitteet n saavutettu kska kuntalain mukaan kuntayhtymdn timinnasta ja taludesta vastaa valtuust. Tarkastuslautakunta ei vi arviida tavitteiden saavuttamista, js tulksista raprtidaan puutteellisesti. ja riskienhallinnan kehittamiseen n kiinnitettiivii humita. Hyvin dkumentidun valvntajdrjestelmiin avulla valtuust vi varmistua siitii, ettd kuntayhtyma saavuttaa sille asetetut tavitteet ja systemaattisen riskienhallinnan avulla vidaan varautua mahdllisiin uhkakuviin. Valvnta ja riskienhallinta alkaa Sisdisen valvnnan yllmmiiltii taslta; valtuustn n syyte ryhtyd timenpiteisiin timivaltansa palauttamiseksi asettamalla talusarvissa varjen kiiytdlle selke6 katt. Vuden 2014 talusarvissa sellaista ei llut, sitvana tavitteena li vain tuls. Valtuustn tehtava n pdiittdd menkehyksestii eli timinnan laajuudesta. ARVIOINTIKERTOM U5 2O],4

3 Eteld-Karjalan ssiaal i- ja terveyspiirin ta rkastuslautakunta Eksten Taluden tasapain ja edellisten vusien kertyneet alijiimdt...6 ARVIOINTI KERTOM US 2014

4 Eteld-Karjalan ssiaal i- ja terveyspiirin ta rkastuslautakunta KOKOONPANO Tarkastuslautakunnan varsinaisia j6seniii vat lleet Heikki Lhi (puheenjhtaja), Esk ljiis (varapuheenjhtaja), Piiivi Sivenius, Anneli Mylldrinen ja Jarm Semi. Heiddn varajdseninddn vat timineet Asm Karhu, Juhani Liimatta, Titta Miikkulainen, Virpi Trniainen ja Esa Hirvnen. Tilintarkastuksesta n vastannut JHTT-yhteis BDO Audiatr Oy ja piiiivastuullisena tilintarkastajana n timinut JHTT, KHT Ulla-Maija Tumela ja L6.6.20t4liihtien JHTT, HTM Jhanna Lundstrm. TEHTAVAT Tarkastuslautakunnan tehtave kuntalain mukaan n arviida, vatk valtuustn asettamat timinnalliset ja taludelliset tavitteet tteutuneet. Valtuust n hyvdksynyt timinnalliset ja taludelliset tavitteet talusarvissa. Tarkastuslautakunnan muut tehtiivdt n yksityiskhtaisesti miiiiritetty Eksten tarkastussiiinndsss. TOIMINTA Tarkastuslautakunta kkntui tilikauden aikana ll kertaa. Tarkastuslautakunnan tarkastuskhteet perustuivat vusisuunnitelmaan ja sisdlsivit seuraavat timinnan sa-alueet ja erityiskysymykset: r. dihdekuntutus liikkuvatpalvelutavterveydenhullssa lgistiikka sis6ltiien kuljetukset, varastinnin, materiaali, kalust- ja palveluhankinnat Parikkalan, Rautjdrven ja Ruklahden kunnat stpalvelut Saimaan tukipalvelut Oy Terveys- ja vanhustenpalvelut -vastuualue taluskatsaukset ja tilintarkastajan vdliraprtinnit Timinnan tavitteet asetetaan strategian mukaisesti neljdstii nikkulmasta: 1) asiakas ja palvelut, 2) timintamallit ja prsessit, 3) henkilst6 sekri 4) talus ja tulksellisuus. Eksten valtuust n vahvistanut Eksten timinnalle vudelle 2014 sitvat tavitteet, jiden tteutumista lautakunta arvii niik6kulmittain. ASIAKAS JA PALVELUT Asiakkaan ja palvelujen ndkdkulmasta seurataan palvelujen laatua, saatavuutta seki asiakkaan valinnanmahdllisuuksien lisiidmistii. Palvelujen saatavuutta ja laatua arviidaan hit- ja palvelutakuun tteutumisella siiddsten mukaisesti sekii ensikntaktin saamisella keskeisimpien palvelujen salta. Aikarajissa pysyminen n tiirkeii mittari. Palvelutarpeen arviinnin ja itse palvelun saamisen npeus vat tiirkeitd laatumittareita, sen hella ettii palvelu itsessiidn n laadukasta. Resurssien kasvattaminen npeuttaa palvelun saatavuutta mutta lis55 samalla kustannuksia. Prsessien kehittiimisellii hyddynnetiidn lemassa levat resurssit mahdllisimman hyvin, mutta jssain vaiheessa tehstamisellekin tulee raja vastaan.

5 Eteld-Karjalan ssiaal i- ja terveyspiirin ta rkastuslautakunta hit- ja palvelutakuun tteutuminen (%) ensikntaktin saaminen keskeisimpien palveluiden salta / terveyskeskusten pu helinvastausaika (%l asi akastyytyvdisyysky sely svitun hjelman mukaisesti palvelusetelien kdytt ja laajuus (palveluiden lukumddrd ja eurmddrd ) matalan kynnyksen pa lvelukeskittvmdt liikkuvat palvelut mnipalvelu pisteet 100 % sdddksien rajissa L00 % siiddksien mukaisissa rajissa (<5 min tai ta ka isi nsitt) yksittdisen kyselyn tulksen keskiarv > 3,5 pa lveluseteli kdytcissd vdhintssn kuudessa palvelussa ja L palvelussa he nki lkhta i nen budjetti, eurmddrd kasvaa vusittain ja krvaa nykyisid palveluja pa lveluneuvnnan ja hjauksen kiyttdjien mdiird kasvaa tetaan kewtn vdhintddn kahdessa merkittdvdssd pa lvelu ssa hyvinvintiasem apil ttien (3) yhteydessi kkeillaan mnipalvelu pisteide n timintamallia 74,2% - 100,0% vastaus alle 5 min:80% Callback:94% ei raprtitu 7L,4%- 100,0% vastaus alle 5 min: 85% Callback:94% Hitnpddsy lasten ja nurten psykiatriassa n parantunut leellisesti edeltivistd vudesta. Heikin tuls n vammaispalveluissa, jssa asian vireille tul kesti jka neljiinnessii tapauksessa yli sdddetyt 7 vrk. Tilastjen laskentatapa ei le lspindkyvds. Vuden 2013 arviintikertm uksessa n tettu yksityiskhtaisemmin kantaa tdhdn asiaan. Jllei laskentaperusteita avata, menettae mittari merkityksensd. Tavitteen tteutumista ei vi arviida. kska siti ei raprtitu. t t2s3 466 Eurmddrd n kasvanut yli 200 tuhatta "Malla" liikkuva labratri tettiin kayttn rppuvunn a Hammashu It Nuli, Hyvinvintia semapiltit eu ra tavitteen m ukaisesti. Henkil<ikhtaisen budjetin salta tulsta ei le raprtitu eikd myciskdin sitd miten palvelusetelit vat krvanneet nykyisis palveluita. Tteutunutta kdyttdjdmidrdd ei le raprtitu. Tavite n sittain saavutettu, kska liikkuva labratri n tettu kawtn. Ei raprtitu. Taulukk 1. Palvelujen stvuus -tavitteen tteutuminen TOI M I NTAMALLIT JA PROSESSIT Timintamallien ja prsessien niikkulmasta seurataan palvelurakenteen muutsta laitshidsta avpalveluihin seka rsessien sdh k6istdmistd. Arviintikert mus 2014

6 Eteld-Karjalan ssiaali- ja terveyspiirin tarkastuslautakunta lkdihmisten ymperivurka utisten pitkdaikaishitpaikkjen lukumddrd suhteessa yli 75- vutiaaseen vdestcin pl. lmatra Laitshidn netttimintamenjen suus Eksten netttimintamenista (%). LAhttas vunna 2011 n Laskee vudesta 20L3 Laskee 27 %:iin vunna ,6% (=tl7t paikkaa / 1r.136 hl6a) t,7 % (=1168 paikkaa / 109s0 hl6e) tavite saavutettiin Muuts li ikean suuntainen mutta tavitteesta jeatiin. Sdhk6isen asiinnin prtaalin kewtiijet (lkm) Sdhkdisten palveluiden kayttaktiivisuus ja laajuus (%-suus kdyttdjistii, timintjen lukumddrd) Rekisterciityneet kdyttdjdt 5% vdestcistd. Prtaalin aktiiviset keyttejet 100/kk Keytta ktiivisu us kknaisuutena lisddntyy 70%:iin ja k6yttri laajenee uusiin timintihin. Itseilmittautuminen: kaikki EKKS:n yksikcit ja Armilan terveysasema mukana itseilmittautumisessa. Turvallinen viestinvelitys: Tavitetas n 500 kiiyttajaa. Yksikiden lisddminen L5:een. ei raprtitu ei raprtitu Ti mi nta kertm uksessa raprtidaan kirjautumiskertjen llsddntyneen 6375:std 18420:een. Tavitteena li rekisterciityneide n Ei le raprtitu livatk kaikki EKKS:n yksik6t ja Armilan terveysasema mukana itseilmittaut umisessa. Turvallinen v iestinvalitys: 1905 kdyttdjdd. Yksikciiden mddrdd ei raprtitu. Turvallinen v iestinvdlitys: 710 kdyttdjdd. Yksikiden mddrdd ei raprtitu. kdyttdj i en I uku m dii rd n kasvu. Tavitteen saavuttamista ei vi arviida. Sdhkciisten alveluiden kdyt6n lisddntymiselle asetettujen tavitteiden tteutumista ei vi arviida, kska se n puutteellisesti raprtitu. Talusarvissa n asetettu selkedt tavitteet, jtka tulee raprtida timinta kertmu ksessa. Ainastaan turvallisen viestinvdlityksen salta n kdyttdjien meere ilmitettu selkedsti ja sen salta tavite n saavutettu. Ajanvaraus: Kaikki Eksten yksinkertaiset ajanvaraukset vat palvelun piirissd Osa palveluista n timintakert muksen mukaan ajanvarauksen piirisse, mutta tavitteen tteutumista ei le sel kedsti Taulukk 2. Timintmallit ja prsessit -tqvitteen tteutuminen Arviintikertmus 20L4

7 Etelii-Karjalan ssiaal i- ja terveyspiirin ta rkastuslautakunta HENKILOSTO Henkil6st mudstaa suurimman san Eksten kustannuksista ja n siten tdrkein tutannntekijd. Tytyytyvdisyydellii n vaikutusta tyn tuttavuuteen. On tdrkedd selvittiiii henkilstn hyvinvintia sddnn6llisesti, jtta mahdllisiin epdkhtiin vidaan puuttua ajissa. Tycityytyvd i syys kyse ly Vastausprsentti 73 ja tulsten keskiarv paranee kaikilla sa-alueilla Jhtaminen 3,2; ty6yhteiscin timivuus 3,32; ty6lt ja saaminen 3,19; mat vimavarat a a1. Jhtaminen 3,2; tydyhteisn timivuus 3,36; tylt ja saaminen 3,2; mat vimavarat 3,72; palkkaus2,64 Pa I kkatyytyviiisyyttii ei raprtitu. Vastausprsentti li 60. Viidestd sa-alueesta vain yksi ei laskenut. Tavitetta ei saavutettu. palkkaus ei Henkikitycivusien vertailukelpinen midrd Vakiintuu 4000 henki ltyrivuden taslle tavite saavutettiin T u I u kk 3. H e n ki I st6 -tavitte e n tte utu m i n e n Valtuustn niihden sitvat tavitteet tteutuivat investinteja tasapainssa ja lainja n vehennetty suunniteltua npeammin. sairaa lahan kkeen viivdstymisestd. lukuun ttamatta. Taluden tult ja ment vat Investinnin jdivdt saksi tteutumatta, mikd jhtui Investinnit Tilikauden tuls Lainjen lisbys Lainjen lyhennys talusarvi (MEUR) L4,9 8,3 1,8 4,L tteuma (MEUR) 10,6 tt,4 0,0 5,4 TALOUS JA TULOKSELLISUUS Taluden ja tulksellisuuden niikkulmasta seurataan kustannustehkkuutta. Palvelujen hinta n kuntalaisille yhtii tdrkeiiii kuin niiden saatavuus ja laatu.

8 Eteld-Ka rjalan ssiaali- ja terveyspiirin ta rkastuslautakunta Tarvevakiidut netttiminta me nt pl. lmatra ( /asukas), Tammi-Elkuu 3r.r ,7 (ka 3013,0 ) r,2% (ka 2012->2013 4,9%l Raprtintikausi n vuden ensi mmdinen klmannes, mikd sisdltdd paljn epdvarmuustekijitd. Raprtinnissa tulisi kiiyttdd ajallisesti kattavampaa aineista. Ainakin tammi-elkuun tilast n llut iivissd tilinpiiatksen ten aikana. Raprtintikausi n vuden ensimmeinen klmannes, mikd sisiiltdd paljn epdvarmuustekijitd. Raprtinnissa tulisi talusarvin tteutuminen Talusarvin tteutumi nen n ettti mi nta me n jen salta li 100,5% (tteuma ja talusarvi ). Mittarit n syyta nimete selkeesti, ette tulkinnan varaa ei jea siitd, minkd tlusarvin ercin tteutuminen n tavitteena. Esimerkiksi tessa tapauksessa svelias nimi lisi N ettti mi nta m e n j e n tte utu m i n en tl usrvin mukisena. Tavite saavutettiin. Taulukk 4. Talus j tulksellisuus -tavitteen tteutuminen EKSOTEN VERTAILU MUIHIN KUNTIIN JA KUNTAYHTYMIIN Ainut kattavan vertailutiedn lehde n Kuntaliitn kehityspiiiillikkd Heikki Punnsen laatima pikkileikkaus alustavista tilinpiidtstiedista (tammi-julukuu 2014). Punnnen tdhdentiiii, ettii tiedt sisdltdvdt mnia epevarmuustekij6itd ja niiden tulkinnassa n humiitava mnia selittdvid syit6. Kska parempaakaan tietlahdette ei le kdytettdvissd arviintikertmuksen laatimisajankhtana, n tiissiikin kertmuksessa Eksten timintaa arviitu mainittujen vertailulukujen valssa. Kuv L. Ekste kestiiii kustnnustehkkuusvertilun suurten kuntien kesken. Vihreiit tlpat sittavt, kuinka paljn kunnn (kuntayhtymdn) ste-kustannus li henkeii khden kun humiidn kuntlisten ika i sirastavuus. Kdyrti sitta ku n na n vdest mdd rd n. Ste-ment asukasta khden 2014 (g x (g (H.) (u P buu C -c s00 ; : j 400 :6(u?nn -:z f 200,! :::FUAggJat i.i99c*ru g;gsiif*p lil /asukas -35Lrk35luku

9 Eteld-Karjalan ssiaali- ja terveyspiirin ta rkastuslautakunta TALOUDEN TASAPAINO JA EDELLISTEN VUOSIEN KERTYNEET ALIJAAMAT Jdsenkunnat spivat vunna 20L3 taluden tasapainttamistimista, jiden avulla velkaantumiskehitys pysaytetaan ja kertyneet alijdiimiit maksetaan hallitusti pis liihivusina. Ratkaisuna n sekii lisiitd kuntien rahitusta etta tehstaa Eksten timintaa. Rahituksen lisiiiiminen edellytti jdsenkunnilta vernkrtuksia ja Ekstelta knkreettista suunnitelmaa siiistdjen aikaansaamiseksi. Timintakatetta jdi vunna 2014 niin paljn, ettii sillii pystyttiin rahittamaan pistt ja rahituskulut sekd kattamaan aiempien vusien aikana syntynyttii taluden alijiiiimiiii jpa suunniteltua enemmen. Tarkastuslautakunta pitdii taluden tasapainttamistimia nnistuneena. Eksten talus n vakaalla phjalla keskipitkdlld tiihtiiimellii edellyttiien ettd jdsenkuntien maksukyvyssd ei tapahdu lennaista heikentymistd. kuv 2. Alijtidmiin kasvu n pysiihtynyt ja timintktteen tas sittqa taluden levn tspainss. Taluden tasapain ( 5 CJ G -c f s t suunnitelma suunnitelma suunnitelma L r Pistt, TEUR mtimintakate, TEUR Tilinpiiiit6ksen ldhtkhta n valtuustn hyviiksymd talusarvi ja siind asetetut tavitteet. Tilinpddtksessii ja timintakertmuksessa tulee tavitteiden tteutuminen esittiiii selkedsti kiiyttdmdllii jhdnmukaisesti samaa esitystapaa kuin talusarvissa n keytetty. Js tavitteeksi n asetettu siihkdisen prtlin kiiyttiijien miiiirii, niin ei tule raprtida tiimiin sijasta kirjautumiskertjen miiiiriiii kska tdmd n eri asia. Tarkastuslautakunta ei vi tdeta saavutetun sellaisia tavitteita, jiden tteumaa ei raprtida ikein tai jdtetean kknaan raprtimatta. Raprtimatta jiittiimiselle tulee esittiid aina syy. Tavitteiden tteutumisen tdsmiilliseen raprtintiin n kiinnitetteve humita. Ekste n pyrkinyt tehstamaan avterveydenhulln palveluverkn timintaa karsimalla haja-asutusalueiden kiinteita palvelupisteitd. Palvelutarvetta n pyrittytyydyttdmiiiin liikkuvilla palveluilla kuten Mallu -autlla, jka n matkailuautn alustalle riiitiility terveydenhulln palvelupiste. Tilikauden aikana n liikkuvia palveluita laajennettu uuden labratriautn, nimeltddn Malla, mytii. Vuden 2013 arviintikertmuksessa tarkastuslautakunta halusi

10 Etelii-Ka rjalan ssiaali- ja terveyspiirin tarkastuslautakunta ldpindkyvyyttd liikkuvien terveyspalvelujen kustannuksiin, jtta lisi mahdllista arviida niiden taludellista jdrkevyyttii vaihtehtna kiinteiden timipaikkjen ylliipitdmiseen tai asiakkaiden kuljettamiseen. Lautakunnan mielestd kustannuslaskentaa li tdltd sin kehitettiivd. Ekste n pyrkinyt kehittemaan kustannuslaskentaa siten kuin lautakunta n esittdnyt. Tieta n systemaattisesti kerdtty niin suritteista kuin kustannuksistakin, mutta valmiita kustannusvertailuja tai niistii tehtyjd jhtpiiiitdksiii ei le. Timintakertmuksessa ei le tettu kantaa liikkuvien palveluiden kustannustehkkuuteen. Kannattavuusvertailun tekeminen kiinteiin timipaikan palvelun ja Mallu -autn viilillii n vaikeaa, kska Mallu -autn palvelut pikkeavat kiintedn timipaikan palveluista; pii6pain n llut sairaanhitajan ja suuhygienistin palveluissa mutta niiiden lisdksi n tarjttu labratripalveluita sekii palvelunhjausta. Liikkuva palvelupiste n uudentyyppistd timintaa, jlle ei le lemassa valmista mallia ja siksi Ekste n edennyt erilaisten kkeilujen kautta. Kdytdnniin haasteista hulimatta lautakunta pitee tarkeene ette liikkuvia palveluja samin kuin kaikkea muutakin timintaa arviidaan muiden kriteerien lisdksi aina my<is palvelun taludellisen tehkkuuden kautta. Oman timinnan yksikk6kustannusten selvittdminen ja vertailu muiden ste -piirien yksikkkustannuksiin kannattaa, kska se antaa tdrkedd tieta man timinnan laadusta. Laadukas timinta n aina kustannustehkasta. Tilikaudella kahdeksantista hanketta sai ulkpulista rahitusta. Niiden yhteissumma li 12,9 MEUR ja hankkeiden kestt vaihtelivat kahdesta klmeen vuteen. Valtasa hankkeista piiiittyi tilikaudella siten, etta vunna 2015 kdynnissii levien hankkeiden arv li endd 7,9 MEUR. Tyypillisesti Eksten rahitussuus li nin pulet hankkeen kkn aiskusta n nu ksista. Tarkastuslautakunta kiinnitti humita vuden 2013 arviintikertmuksessa 3 MEUR suuruiseen klmevutiseen tutkimushankkeeseen (nimetty myohemmin "KauklKA"), jhn sallistumisesta hallitus piiiitti ilman valtuustn hyviiksyntiiii. Arviintikertmukseen antamassaan vastineessa hallitus tteaa, etti "hallint- tai timintasssnndssd ei hallitukselle le asetettu eurmdiiriiisi6 rajja pidtksenten katiksi." Pciytiikirjan mukaan valtuust ei reaginut asiaan, mistd vinee pii2itellii sen hyviiksyneen menettelyn. Alustavan suunnitelman mukaan 3 MEUR laajuinen hanke lisi aiheuttanut Ekstelle 1,5 MEUR kustannukset (50% rahitussuus). Vuden 2014 hankeraprtinnista ilmenee ettd hankkeen kknaiskustannus n kasvanut 4,3 MEUR:n ja Eksten rahitussuus n kasvanut 2,7 MEUR:n (63%1. Timintasiiiintijn n kirjattu ettii hallituksen tulee timia talusarvin asetettujen rajjen puitteissa. Kska valtuust n hyvdksynyt talusarvin, jssa valtuustn niihden sitvat tavitteet eiviit rajaa varjen kiiytt6ii (menjen yldrajaa ei le asetettu), se n kdytinn6ssi luvuttanut piiiitsvaltansa hallitukselle. Jtta valtuust vi tsiasiassa vastata Eksten timinnasta ja taludesta kuten kuntalaki miiiiriiii, n valtuustn syyta asettaa hallitukselle valtuustn ndhden sitvaksi tavitteeksi tilikauden menille katt ia siten asettaa vervarjen kiytiille selkedt rajat. Kuntaliitn teettdmdssd asiakastyytyviiisyystutkimuksessa haastateltiin 7700 asiakasta terveyskeskuskdynnin yhteydessii. Tutkimuksessa livat mukana Helsinki, Esp, Jyviiskyld, Kuvla, Kupi, Lahti, Oulu, Turku, Vantaa, Hdmeenlinna, Tampere ja Ekste. Suurten kaupunkien yleisarvsana li 4,3 asteiklla 1 (heikin) - 5 (paras). Alhaisimmat yleisarvsanat saivat Ekste ja Lahti. Hiimeenlinna li paras liihes kaikilla sa-alueilla. Asiakkaat livat erityisen tyytyvdisiii henkil6kunnan ammattitaitn. Viihiten tyytyvaisia ltiin puhelinyhteyden saamiseen. Eksten tulee edelleen kehittiii palvelujen saatavuutta helpttamalla asiakaskntaktin saamista puhelimitse, se npeasti etenevdstd ICT -alan kehityksestd hulimatta n kuitenkin viel6 piidasiallinen yhteydentttapa. kska

11 Etelii-Karjalan ssiaali- ja terveyspiirin tarkastuslautakunta Lppuvudesta 2013 Ekste teki suunnitelman palvelurakennemuutksen timeenpansta ja siihen liittyen suunnitelman palveluverkn uudistamisesta vusina 2Ol Palvelurakennemuutksen nnistuminen n taluden pysyvdn tasapainttamisen edellytys, mutta sen tteutus edellyttiiii pitkajenteiste ja suunnitelmallista timintaa. Kska pulet Eksten kustannuksista mudstuu palkista, npeiden siiiist6timenpiteiden tekeminen ei le kunnallisen tyvimaplitiikan asettamien reunaehtjen vuksi mahdllista; palkat eivdt justa alaspdin eikd irtisanminen taludellisista syistd le kdytiinnssd mahdllista. Kuntayhtymiin n kaikissa lsuhteissa lisiiksi pystyttdvd hitamaan sille asetetut lakisdsteiset velvitteet, mikii edellyttiiii miiiirdttyd henkiliityvusimidrdd. Lautakunta tteaa, ette Ekste n timinut palvelurakenneuudistuksen tavitteiden mukaisesti. Hyvinvintiasemia n kdynnistetty Lemille, Ruklahdelle ja Lauritsalaan, sdhkistd ajanvarausta n hyddynnetty, yhteyskeskuksen avulla n kehitetty ajanvaraustimintaa ja hidntarpeenarviintia ja laitshidn vudesastjen paikkja n vdhennetty. Uudistusten taludellisten vaikutusten arviiminen n vaikeaa, kska Eksten palvelukknaisuus mudstuu mnesta eri tekijiistii, jtka kaikki vat keskindisessd riippuvuussuhteessa. Palvelujen saatavuuden parantaminen lisdd palvelujen kysyntdd, mikli pulestaan kasvattaa kustannuksia ainakin lyhyellii aikaviilillii. Pitkin aikav6lin vaikutuksia ei vida ennustaa. Lisdiintynyt ste-palvelujen kdytt6 vi ehkiiistii syrjdytymisestii kituvia kustannuksia, jllin pulestaan n mahdllista saada aikaan sdiistii. Esimerkiksi siihkinen ajanvaraus ja hidntarpeen arviinnin integraati useiden timipaikkjen kesken tehstavat Eksten timintaa ja parantavat palvelua mikd n jka tapauksessa kuntalaisen edun mukaista. Vaikka mainittujen esimerkkien khdalla Eksten kulut pysyisiviitkin alkuvaiheessa ennallaan (tai jpa kasvaisivat tarvittavien investintien ja kulutuksen vuksi), niin timinnan laatu paranee ja suritteet lisaentwat. Kun uusi timintamalli vakiintuu, vidaan timinnan laajuutta speuttaa vastaamaan kuntien maksukykyii henkil6kunnan lunnllisen pistuman mytii ja vasta sillin rahitustarvekin pienenee. Laitshidn purkaminen n timinnan tehstamisen niik6kulmasta ngelmallinen tavite. Ei le lainkaan itsestaen selviiii, etta ktiin vietdviit hit- ja hivapalvelut lisivat taludellisesti edullisin vaihteht erityisesti hajaasutusalueella. On muistettava, ettd Eksten palvelurakenneuudistus lijhti liikkeelle nimenmaan timinnan tehstamistarpeista kuntien maksu kyvyn hei ketessd. Sisiiinen valvnta n lennainen sa pdivittdistd jhtamista, jnka tarkitus n asetettujen tavitteiden saavuttaminen. Valvnta- ja raprtintivelvitteet sitetaan selvdsti, tiet ja tietjdrjestelmdt sujataan ja maisuus turvataan. Spimushallinta n kunnssa ja vddrinkiiytkset estetii6n. Talusarviprsessin yhteydessd analysidaan riskeji, jtka uhkaavat asetettuja tavitteita. Riskienhallinta tulee ulttua kaikkeen piiivittdiseen timintaan ja se tulee dkumentida. Kaikista merkitteviste piiiitksistd n tehtiivii riskiarvi. Sisiiisen valvnnan ja riskienhallinnan timivuudesta n rartitava timintakertmuksessa. Kuntalain mukaan kunnan (kuntayhtymiin) valtuustn n tehteve pddtds sisdisen valvnnan ja riskienhallinnan perusteista. Tilintarkastaja n tilintarkastuskertmuksessaan ilmittanut havainneensa, ette mainittu pddts n tekemdtt6. Hallituksen tulee ryhtye vdlitttimlisti timenpiteisiin, jtta sisiinen valvnta ja riskienhallinta saatetaan kuntalain edellyttemelle taslle.

12 EtelS-Karjalan ssiaali- ja terveyspiirin tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta esittdd valtuustlle, ettii se mydntae tilivelvllisille vastuuvapauden tilikaudelta20t4. Tarkastuslautakunta jettea arviintikertmuksen vudelta 2014 valtuustlle kdsiteltdviiksi ja esittiiii, ettd valtuust pyytdd arviintikertmuksessa esitetyistd havainnista hallituksen selvitykset niin, ettii ne vidaan kiisitelld valtuustssa vuden lppuun mennessai ja timittaa selvitykset mys tarkastuslautakunnalle. Lappeenranna,r^ //' 6',* Eteld-Karjalan ssiaal i- ja terveyspiirin,/,/ Heikki Lhi puheenjhtaja ku ntayhtymdn tarkastuslautakunta era*- Esk ljds I varapuheenjhtaja &'6'"u"r^ Piiivi Sivenius jdsen

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän lppuraprtti 7.1.2010 Sisällysluettel 2(7) 1. Työryhmän timeksiant... 3 2. Yhteistyömahdllisuudet... 4 2.1. Tila-asiat

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma 2013-2016

Tuottavuusohjelma 2013-2016 Tuttavuushjelma 2013-2016 Tilannekatsaus 25.9.2014 Jrma Penttinen Aikataulu / suunnitelma Suunnitteluvaihe I Nykyisen palvelurakenteen kuvaus (kevät/kesä 2013) Uuden timintamallin kuvaus (syksy 2013) Arviinti

Lisätiedot

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava Heinlan kaupunki liikunta- ja kulttuurilautakunta Oikaisuvaatimus Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 pöytäkirja asetettu yleisesti nähtäville 10.2.2016 Vaatimus: Liikunta- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS PHJIS - KAR JALA SAIRAAHIT - 1 (2) JA SSIAALIPALVLUJ KUTAYHTYM Ä Jhtajaylilääkäri Itä-Sumen aluehallintvirast Kirjaam PL 5 511 MIKKLI Viite: AVI: n lausunt - ja selv ityspyyntö 15.9.214 Dnr ISAVI/443/5.7.5/213

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS Kehittämisprjektin timinta vunna 2010 Tteutettu Työsujelurahastn tuella 1 EKOKEM 2 Alkusanat Tapana turvallisuus prjekti n jatka turvallisuusjhtamisen arviintiprjektille, jka

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN POTKU VÄLIRAPORTTI. Hämeenlinna / Häme POTKU osahanke 1.11.2012 31.10.2014

VÄLI-SUOMEN POTKU VÄLIRAPORTTI. Hämeenlinna / Häme POTKU osahanke 1.11.2012 31.10.2014 VÄLI-SUOMEN POTKU VÄLIRAPORTTI Hämeenlinna / Häme POTKU sahanke 1.11.2012 31.10.2014 Lilli Väisänen Hämeenlinna/ Häme POTKU2- prjektipäällikkö Elkuu 2014 1. Osahankkeen rganisituminen 1. Hankkeen rganisituminen

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto Spimus asiakas- ja ptilastietjärjestelmästä Liite 3 Käyttööntt 21.11.2016 1(5) Sisällysluettel 1. Jhdant... 2 2. Tavitteet... 2 3. Organisaati ja hallintmalli...2 4. Lpputulkset, situs, aikataulu, vastuut...2

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

RAPI: Reaaliaikaisen tiedonluovutusrajapinnan mahdollisuudet ja haasteet

RAPI: Reaaliaikaisen tiedonluovutusrajapinnan mahdollisuudet ja haasteet RAPI: Reaaliaikaisen tiednluvutusrajapinnan mahdllisuudet ja haasteet Lppuraprtti Tiednluvutusrajapinnan esiselvitys Versi 1.0H Laatija Tiednluvutusrajapinnan esiselvitys -prjekti 13.3.2012 Sisällysluettel

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Järviruoko energiaksi, vesien tila paremmaksi Pohjois-Karjalassa (JÄREÄ-hanke)

Järviruoko energiaksi, vesien tila paremmaksi Pohjois-Karjalassa (JÄREÄ-hanke) Järviruk energiaksi, vesien tila paremmaksi Phjis-Karjalassa (JÄREÄ-hanke) Kuva Eemil Tlvanen 13.6.2013 Jensuun Tiedepuist, Jensuu Ilna Jensuu Sumen ympäristökeskus, Jensuun timipaikka Järviruk energiaksi,

Lisätiedot

Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys ICT teemaryhmän raportti

Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys ICT teemaryhmän raportti Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys ICT teemaryhmän raprtti 6.5.2014 Versi 1.01 Etelä-Karjalan kunnat Valtivarainministeriö 2 (41) Sisällys Sisällys... 2 1. Prjektin tiivistelmä... 3 1.1. Prjektin lähtökhdat...

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA

RAUMAN KAUPUNGIN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA LUONNOS 13.3.2012 RAUMAN KAUPUNGIN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA OSA I. KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE

Lisätiedot

Pöytäkirja. Toimialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Biokatu 8, Tampere

Pöytäkirja. Toimialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Biokatu 8, Tampere Timialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) HOITOEETTISEN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS Aika 5.5.2015 kl 9.07 12.00 Paikka Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Bikatu 8, Tampere Osallistujat Piispa Juha Pihkala puheenjhtaja

Lisätiedot

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016 Taulukklaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjitus 9 1/8 Avin ylipist Huhtikuu 2016 Oppimistavitteet: - Krk- ja kannattavuuslaskelmia Excelillä, NPV- ja IRR-funktit - Datan siistiminen pistamalla

Lisätiedot

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta.

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta. LUONNOS 22.8 2016 1 (5) YLIOPISTOJEN PROFILOITUMISEN VAHVISTAMINEN KILPAILLULLA RAHOITUKSELLA MARRASKUUN 2016 (PROFI 3) HAUN HAKUILMOITUS Haku n auki verkkasiinnissa 26.10. 16.11.2016. Rahitus tteutuu

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö T 1 (6) Tietpyyntö Tietpyyntö Testaustyövälineen kilpailutus tietpyyntö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi T 2 (6) Tietpyyntö Sisällysluettel 1 Tausta... 3 2 Hankinta, jhn tietpyyntö

Lisätiedot

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttri Liite 1 (9) Viranmaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttrin Valmiina digikiriin selvityksessä ehdtettiin tiednhallinnan kknaisarkkitehtuurin kuvausta ja timeenpana sekä rekisterienpidn

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE

LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE 1 KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA / Kaupunginhallitus hyväksynyt 16.11.1981 1358 Päivitetty 7.3.2016, 16.1.2017 LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE Lieksan kaupungin avustukset yhteisöille... 2 1. Yleistä... 2 2.

Lisätiedot

Aiesopimuksen liikenneosuus

Aiesopimuksen liikenneosuus Lunns 27.5.2015 Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtin välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiespimus 2016 2019 Aiespimuksen liikennesuus Mustalla tekstillä hyödynnettävä aiespimusteksti spimuskaudelta

Lisätiedot

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6)

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6) Vastuullista liiketimintaa 2015 1 (6) 2 (6) Vastuullista HYY-liiketimintaa Ylippilaskunta haluaa esimerkillään näyttää, että yritystimintaa vidaan tehdä ssiaalisesti, kulttuurisesti ja ympäristön kannalta

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO Lapin ssiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO - Trstai 17.8.2006 kl 10 15 - Lapin ylipist, ls 21, Rvaniemi - Läsnä 25 henkilöä: Kaisa Kstam-Pääkkö, Asta Niskala, Maarit Pirttijärvi,

Lisätiedot

Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Koonnut Anne Miettinen

Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Koonnut Anne Miettinen Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Knnut Anne Miettinen Tampereella 25.9.2013 järjestetyn Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyössä visiitiin älykästä kaupunkia erityisesti eri ikäryhmien ja yritysten

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Koulutusalan ja -paikan valintaan vaikuttavat mielikuvat Case: Laurea Hyvinkää

Koulutusalan ja -paikan valintaan vaikuttavat mielikuvat Case: Laurea Hyvinkää Kulutusalan ja -paikan valintaan vaikuttavat mielikuvat Case: Laurea Hyvinkää Virtanen, Jhanna 2013 Hyvinkää Laurea-ammattikrkeakulu Laurea Hyvinkää Kulutusalan ja -paikan valintaan vaikuttavat mielikuvat

Lisätiedot

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI Jhtryhmä 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2013 kl 10.00 12.33 Paikka Kemi-Trninlaaksn kulutuskuntayhtymä Lappia Mediataln neuvtteluhune, Urheilukatu 6, Trni Osallistujat VARSINAINEN

Lisätiedot

Mallit on julkaistu yhteistyössä Arvopaperimarkkinayhdistyksen kanssa yhdistyksen internetsivuilla (www.cgfinland.fi).

Mallit on julkaistu yhteistyössä Arvopaperimarkkinayhdistyksen kanssa yhdistyksen internetsivuilla (www.cgfinland.fi). 1 TIEDONANTOPOLITIIKKA MALLI 1 Jhdant Pörssiyhtiöiden, viranmaisten ja pörssin mudstama työryhmä n yhteistyössä IR-yhdistys r.y:n edustajien kanssa laatinut yleisen tiednantplitiikka-mallin ja päätöksentekpuita

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi Muisti 1 (7) HAUSJÄRVEN, HYVINKÄÄN, LOPEN JA RIIHIMÄEN SEUDULLISEN LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN KOKOUS Aika kl 14.00 16.00 Paikka Riihimäen Yritystal, Teklan nh, 3.krs, site Eteläinen Asemakatu 2, Osallistujat

Lisätiedot

8. HELMIKUUTA 2016 STM:N HARVINAISET SAIRAUDET TYÖRYHMÄ 2014 2015 RAPORTTI TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA JUKKA SARIOLA HARVINAISET-VERKOSTO

8. HELMIKUUTA 2016 STM:N HARVINAISET SAIRAUDET TYÖRYHMÄ 2014 2015 RAPORTTI TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA JUKKA SARIOLA HARVINAISET-VERKOSTO 8. HELMIKUUTA 2016 STM:N HARVINAISET SAIRAUDET TYÖRYHMÄ 2014 2015 RAPORTTI TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA JUKKA SARIOLA HARVINAISET-VERKOSTO Alkusanat Raprtti STM:n Harvinaiset sairaudet työryhmän (2014 2015) timinnasta

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ. TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ. TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen Vahvistettu hallituksen jastssa 19.8.2009 15 Liite nr 2/2009 2 Sisällysluettel: 1. Timeentultuen

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun 1 Sähköinen tukihaku Pelttuki-hjelmalla 8.4.2014, hjelmaversi 2014.11 Yleiskuvaus Pelttuki-hjelmasta n lemassa kaksi eri laajuista versita, maksullinen Pelttuki Pr ja ilmaiseksi käyttöön saatava Pelttuki

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS

LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS TYÖNUMERO: E27737 KAUHAVAN KAUPUNKI 4.9.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY LUONNOS Muutslista 4.9.2015 OIK OIK AJOK LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

Opus Dental -julkaisutiedot Versio

Opus Dental -julkaisutiedot Versio Opus Dental -julkaisutiedt 23.3.2016 Versi 7.1.348 Versi 7.1.348 (versin 7.1.339 jälkeen) Timenpiteiden kirjaus: Labratri- ja röntgentutkimuksia kirjattaessa Opus varmistaa nyt, että määräyspäivä ei le

Lisätiedot

Harjoitus 5 (viikko 40)

Harjoitus 5 (viikko 40) Mikäli tehtävissä n jtain epäselvää, laita sähköpstia vastuupettajalle (jrma.laurikkala@uta.fi). Muista nudattaa hyvää hjelminti tapaa muun muassa kdia kmmentimalla ja sisentämällä. Kats lisää hjeita luentmateriaalin

Lisätiedot

Opus Dental -julkaisutiedot Versio

Opus Dental -julkaisutiedot Versio Opus Dental -julkaisutiedt 23.6.2016 Versi 7.1.356 Versi 7.1.356 (versin 7.1.348 jälkeen) Hum! Opus Internet ajanvarauksen käyttäjät! Opus Dental 7.1.356 vaatii Opus Online Clientin päivittämisen versin

Lisätiedot

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nr 18 Sivu 1 / 18 Liittkkus 20.-21.11.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Npeammin, krkeammalle,

Lisätiedot

Kansalaisvaikuttaminen ja demokratia - valmistelutyöryhmä

Kansalaisvaikuttaminen ja demokratia - valmistelutyöryhmä 1 Kansalaisvaikuttaminen ja demkratia - valmistelutyöryhmä KOKOUS 3 Aika: 6.5.2014 kell 17.30 Paikka: Kkemäen kaupungintal / kaupunginhallituksen kkushune Työryhmän jäsenet: Marja Vaitmaa (pj) / Luvia

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA 1 TARJOUSPYYNTÖ LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjus pyydetään kuntalain 14 luvun mukaisesta hallinnn ja taluden tarkastuksesta tilikausien 2017 2020 vastaavilta

Lisätiedot

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on 5 Pistetul ja sen svellutuksia Kun kahdella vektrilla, a ja b n hteinen alkupiste, niiden määräämät pulisurat jakavat tasn kahteen saan, kahteen kulmaan, jtka vat tistensa eksplementtikulmia, siis kulmia,

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2015 Sähköasentaja, Automaatioasentaja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2015 Sähköasentaja, Automaatioasentaja n tutkintkhtainen sa Sähkö- ja autmaatitekniikan perustutkint 2015 Sähköasentaja, Autmaatiasentaja Oph määräys 77/011/2014 Luksian hallitus 24.4.2015 Sisältö 1 Sähkö- ja autmaatialan kuvaus ja arvperusta

Lisätiedot

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 KOOSTE SEMINAARIPÄIVÄN HAVAINNOISTA JA TULOKSISTA Kirjaukset: Tm Tarvainen, tm.tarvainen@ajatustal.fi

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel 1. HALLINTO JA TALOUS, LIITON KOKOUKSET... 4 1.1. Hallint...

Lisätiedot

Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet,

Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet, 1(7) Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdllisuudet, 31.5.2016 Suunnittelu ja päätöksentek Ryhmä 1 Ossi Ah Helena Alatarvas Ask Alppi Henry Haglund Eila Henrikssn Maisa Hietikk Sirpa Sulku pj Anja Nr,

Lisätiedot

LUUNTIHEYSMITTAUS. www.pkssk.fi

LUUNTIHEYSMITTAUS. www.pkssk.fi 1 (5) LUUNTIHEYSMITTAUS Hakusanat/synnyymit: fysilgia, steprsi, luukat, DEXA, DXA, luuntiheys, murtuma, lnkkamurtuma, T-scre, Z-scre, murtumariski, seulnta, D-vitamiini. 1. YLEISTÄ Osteprsi eli luukat

Lisätiedot

POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON YKSIKKÖÖN

POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON YKSIKKÖÖN PKS-SEHYK Esp Helsinki Kauniainen Kirkknummi Vantaa Suun erikishidn yksikkö (09) 310 47475, Mannerheimintie 172, 00300 Helsinki POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON

Lisätiedot

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta.

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta. me-tal knsepti. Khti myönteistä tulevaisuutta. 2 visi. 2050 Sumessa ei le yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nurta painpistealueet. maahanmuuttajanuret mielenterveyden tuki ja palvelut kulutus työllistyminen

Lisätiedot

Parikkalan kunta. Uukuniemen yleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavamuutosalue

Parikkalan kunta. Uukuniemen yleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavamuutosalue 83657 Parikkalan kunta Uukuniemen yleiskaavan muuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9.3.0 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit.

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit. TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATYÖLLE, KOULU- JA OPISKELU- TERVEYDENHUOLLOLLE SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄI- SEVÄLLE SUUN TERVEYDENHUOLLOLLE VUOSILLE 2012-2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 LIPERIN KUNNAN JA OUTOKUMMUN

Lisätiedot

KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELU SOPIMUS 2014

KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELU SOPIMUS 2014 KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELU SOPIMUS 014 (SAVONLINNAN KAUPUNKI/ ITÄ-SAVON SAIRAAN HOITOPllRIN KY) ~ Perusterveydenhulln jast 18.1.013 3_6 Ssiaalijast 18.1.013 45

Lisätiedot

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee.

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee. 5.7.2013 Medtrnic-viite: FA586 Hyvä Paradigm-insuliinipumpun käyttäjä Tällä kirjeellä ilmitamme, että Medtrnic MiniMed pistaa vapaaehtisesti markkinilta Paradigminsuliinipumpuissamme käytettävien MMT-326A-mallin

Lisätiedot

IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gbain Pipe Systems Oy Merstlantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie

Lisätiedot

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13 t, P R I.S KI. TARVIil PÄMTYS As y Siselänkuj 1 iselänkuj I 00970 HSIKT difiu: 3.9.20'13 Y}ITVT Rkennustekniikk Asunt y Siselänkuj 1 n Helsinin Mellunmäess sijitsev kuuden suinkestln nudstm yhti. Rkennusvusi

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1. Myllypuro-Vartiokylän tiimi (Itäinen perhekeskus, Helsinki)

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1. Myllypuro-Vartiokylän tiimi (Itäinen perhekeskus, Helsinki) Lastensujelun kehittämisverkst pääkaupunkiseudulla KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lmake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: Lakisääteinen Lapsikeskeinen Laadukas Myllypur-Vartikylän tiimi (Itäinen perhekeskus,

Lisätiedot

KOMPASSI - tueksi imetystä pohtiville vanhemmille

KOMPASSI - tueksi imetystä pohtiville vanhemmille KOMPASSI - tueksi imetystä phtiville vanhemmille VAUVAMYÖNTEISYYSKOULUTTAJAT RY 18.10.2016 Kansalliset imetyspäivät 18.10.2016 Th- imetyskuluttaja Mari Khnen Klö-th- imetyskuluttaja Minna Rantanen Prjektin

Lisätiedot

Nakukakkuja ja unimunia uudissanasatoa. Henna Leskelä Kieliseminaari 4.3.2016 Tukholman Suomi-instituutti

Nakukakkuja ja unimunia uudissanasatoa. Henna Leskelä Kieliseminaari 4.3.2016 Tukholman Suomi-instituutti Nakukakkuja ja unimunia uudissanasata Henna Leskelä Kieliseminaari 4.3.2016 Tukhlman Sumi-instituutti Vuden uudissanat Sekä Rutsissa (Kielineuvst & Språktidningen) että Sumessa (Ktimaisten kielten keskus)

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Livensa 300 mikrogrammaa/24 tuntia depotlaastari Testosteroni

PAKKAUSSELOSTE. Livensa 300 mikrogrammaa/24 tuntia depotlaastari Testosteroni PAKKAUSSELOSTE Livensa 300 mikrgrammaa/24 tuntia deptlaastari Teststerni Lue tämä pakkausselste hulellisesti, ennen kuin alitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausselste. Vit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Toivonen Yhtiöt Oy. Vironvuorten jätteenkäsittelykeskuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Toivonen Yhtiöt Oy. Vironvuorten jätteenkäsittelykeskuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma Virnvurten jätteenkäsittelykeskuksen ympäristövaikutusten arviintihjelma Tiivistelmä 21.10.2005 TOIVONEN YHTIÖT OY VIRONVUORTEN JÄTTEENKÄSITTELYKESKUS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI ARVIOINTIOHJELMAN TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

-::::::::::::~:; t{ A I ::: c: ...,- '"0 ... z - ~ Z. :;:0... > ["T'l ~ ...,c :;:0. Suomen Aliopseeriliiton vuoden 1931 tulo- ja menoarvio.

-::::::::::::~:; t{ A I ::: c: ...,- '0 ... z - ~ Z. :;:0... > [T'l ~ ...,c :;:0. Suomen Aliopseeriliiton vuoden 1931 tulo- ja menoarvio. Liite N: 3. Sumen Alipseeriliitn vuden 1931 tul- ja menarvi. T u j a: 1) Jäsenmaksut 2,3 jäsentä a 1:- 2) Urheilutult. 3) Laatikkkeräys. 4) Alasastjen liitn vusipäivänä liitn hyväksi pitämistä juhlista

Lisätiedot

- ONCELMAT JA PARANNUSEHDOTUKSET

- ONCELMAT JA PARANNUSEHDOTUKSET RATTJUOPUMUKSEN ALKOHOLMAARTYKSET SUOMESSA - ONCELMAT JA PARANNUSEHDOTUKSET P,]T.]R T]RKSSON Alkhlihumala heikentää ajtaita j a aiheuttaa nnettmuuksia. Humala-asteen nustessa riskit kasvavat. Aikaisemmin

Lisätiedot

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. Liikehäiriökurssit

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. Liikehäiriökurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Liikehäiriökurssit 29.8.2012 Kurssityypit Kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Speutumisvalmennuskurssi, parikurssi Khderyhmä Liikehäiriösairautta sairastavat, jilla n kurssimutisen

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit Hittieteen laits VALINTAKOE 15.5.2013, Kysymykset ja arviintikriteerit Kysymys 1. Nimeä tieteellisen tiedn kriteerit ja määrittele niiden sisältö (5 pistettä) (sivut 24-29) Erikssn K, Isla A, Kyngäs H,

Lisätiedot

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ 39 7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ Elämässä tulee vastaan yllättäviä tilanteita ja tapahtumia, tisinaan aivan yllättäenkin ja arvaamattmasti ja ne vievät elämän hetkeksi hämmennyksen ja

Lisätiedot

Professori Riitta Ahonen, Tutkija Pirjo Pöllänen, muiden yliopistojen edustajia, opiskelijoiden edustajia

Professori Riitta Ahonen, Tutkija Pirjo Pöllänen, muiden yliopistojen edustajia, opiskelijoiden edustajia Ylipistjen tasa-arvpäivät 17. - 18.4.2012 Itä-Sumen ylipist, Kupin kampus Snellmania, Suuri luentsali Tiistai 17.4.2012 Puheenjhtaja Perttu Vartiainen? 9.00-10.00 Ilmittautuminen ja aamukahvi 10.00-10.15

Lisätiedot