Palvelutuotannon lautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelutuotannon lautakunta"

Transkriptio

1 Palvelutuotannon lautakunta 1 Osavuosikatsaus Palvelutuotannon lautakunta Määrärahaseurannan perusteella voidaan todeta, että käyttösuunnitelma on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Määrärahojen ylityksiä ei ole näköpiirissä. Suotuisat sääolosuhteet ovat edesauttaneet asiaa. Kauttaaltaan toimialan toimintaa ovat hankaloittaneet irtisanomiset ja lomautukset. Lisäksi mm. ruokapalveluista ja siivouspalveluista on irtisanoutunut henkilöstöä muutoinkin ja korvaavan henkilöstön rekrytointi on ollut työlästä. Palveluverkkoselvitys kunnan kiinteistöistä on valmistunut ja hyväksytty toimielinkäsittelyissä. Talousarvion toteutuminen Liite Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Uudistuva palveluverkko / Tehokkaat palvelujen järjestämistavat ja toimivat prosessit Tavoite 1 / Tavoitetaso v Toiminnan kehittäminen ja tehokkuuden lisääminen Mittari/Seurantatapa Toimintaa seurataan vuosittain sisäisille asiakkaille tehtävällä asiakaskyselyllä. Tavoitteena on vuoden 2013 tason säilyttäminen. Kysely toteutetaan syksyllä 2014.

2 Osavuosikatsaus Palvelutuotannon lautakunta Tekniset tuotantopalvelut Talousarvion toteutuminen Liite Suoritteet / tunnusluvut Rakennuskannan kunnossapitopalvelut Tunnusluvut / Tekniset tuotantopalvelut TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA Tilahallinto ja rakennuskannan kunnossapitopalvelut Rakennusten ylläpito Ylläpidettävien toimitilojen kerrosala, m Ylläpidettävien vuokrattujen tilojen kerrosala, m Ylläpidettävien muiden tilojen kerrosala, m Muu palvelutoiminta Siivottava pinta-ala Yhdyskuntatekniikan kunnossapitopalvelut Tunnusluvut / Kunnossapitopalvelut Hoidetut metsäalueet, ha (31.12.) Hoidetut lähivirkistysalueet, ha (31.12.) Kunnossa- ja puhtaanapidettävät kadut, km (31.12.) Päällystetyt kadut, km (31.12.) Liikennealueiden valaistusaste, % (31.12.) Katuvalojen määrä, kpl

3 Palvelutuotannon lautakunta 3 Osavuosikatsaus Hallinto Talousseurannan perusteella voidaan todeta, että määrärahat ovat riittävät ja toiminnalliset tavoitteet on saavutettavissa. Toiminnalliset tavoitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Uudistuva palveluverkko / Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut Tavoite 1 / Tavoitetaso v Koko toimialaa koskeva asiakaskysely ulkoisten asiakkaiden tarpeiden kartoittamiseksi ja asiakaspalvelun, viestinnän ja vuorovaikutuksen kehittämiseksi. Tavoite: keskiarvo 3,5 tai >. (vuonna 2013 keskiarvo 3,28, asteikolla 1-5). Mittari/Seurantatapa Kerran vuodessa pääasiassa sähköisesti tehtävä kysely Digium Oy:n ohjelmalla kunnan kotisivujen kautta. Kyselyyn voi vastata myös paperilomakkeella. Kysely on meneillään ja päättyy Tuloksista raportoidaan lautakunnalle kesäkuussa. Laaditaan toimenpideohjelma toimialan viestinnän parantamiseksi sekä ulkoisen ja sisäisen asiakaspalvelun laadun parantamiseksi. Toimenpideohjelman toteutumista seurataan osavuosikatsausten yhteydessä. Toimenpideohjelmaa on valmisteltu ja ensimmäinen johtoryhmän työseminaari pidettiin Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Sitoutunut ja osaava henkilöstö / Tavoitteisiin ja yhteistyöhön sitoutunut hyvinvoiva henkilöstö Tavoite 2 / Tavoitetaso v Henkilöstöä kohdellaan tasapuolisesti ja kannustavasti, palautetta antaen. Kaikilla on selkeät tehtäväkuvaukset ja mahdollisuus kehittää osaamistaan omien voimavarojen mukaan. Työpaikkakokoukset ja kehityskeskustelut ovat osa jokapäiväistä toimintaa. Vuonna 2014 TYKY- päivää vietetään työyksiköittäin. Mittari/Seurantatapa Kehityskeskustelut Työpaikkakokoukset Työterveyshuollon raportit, jotka tuodaan henkilöstön tietoon toimialan yhteistoimintaryhmän kautta. Toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsausten yhteydessä. Kehityskeskusteluja on käyty ja ne jatkuvat vielä kesälomien jälkeen. Työpaikkakokouksia on pidetty tulosyksiköittäin säännöllisesti. Suuria haasteita ja hankaluutta yksiköissä ovat aiheuttaneet lomautukset. Ensimmäinen vuoden 2014 työterveyshuollon raportti käsitellään yhdyskuntatekniikan yhteistoimintaryhmässä Työtapaturmia on sattunut ajalla toimialalla yhteensä 11 kpl.

4 Osavuosikatsaus Palvelutuotannon lautakunta Investointipalvelut Sepänkannaksen päiväkodin ja Sjökullan oppimiskeskuksen suunnittelu on meneillään. Toiminnalliset tavoitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapainoinen talous / Investointihuippujen hallinta Tavoite 1 / Tavoitetaso v Investointitarpeet priorisoidaan niin, että rakentamisen volyymi on riittävän tasainen vuodesta toiseen. Mittari/Seurantatapa Taloussuunnitelmassa hankkeiden jaksotus on nykyistä tarkempi Asiassa on edetty niin että investoinnit ovat olleet muutamana peräkkäisenä vuonna aiempaa tasaisemmat. Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapainoinen talous / Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit Tavoite 2 / Tavoitetaso v Energiatehokkuuden huomioon ottavan suunnittelun ohjaus Mittari/Seurantatapa Rakennusten suunnitteluvaiheissa selvitetään toteutusvaihtojen energiatehokkuus ja elinkaarikustannukset -Uusi hankeohje on otettu käyttöön alkuvuodesta 2014, ja hankeohjeen kuvaamiin prosesseihin on tarkoitus viedä tämän tavoitteen mukainen toiminta. Energiatehokkuuden ja elinkaarikustannusten selvitys lisäävät jonkin verran suunnittelukustannuksia sekä pidentää hieman suunnitteluaikoja. Suunnittelun laatutasoa kohotetaan yleisemminkin. Tilahallinto rakennusten kunnossapitopalvelut Rakennuskannan ylläpitokustannusten käyttöprosentti on 29,7 % kun matemaattinen käyttöprosentti olisi 33,3 %. Alhainen käyttöprosentti johtuu pääosin siitä, että kulunut talvi oli sääolosuhteiltaan varsin suotuisa kiinteistöjen ylläpidolle. Vesikattojen vuotokorjauksia oli aikaisempia vuosia vähemmän mikä johtuu siitä, että lumenpoistoa vesikatoilta ei tarvinnut suorittaa. Korjausohjelman toteutuminen noin 6,5 %. Hankkeiden viivästyminen on johtunut siitä että kuluvan vuoden käyttösuunnitelma hyväksyttiin kunnanhallituksessa vasta ja hankkeet voitiin käynnistää vasta hyväksymispäätöksen jälkeen. Rakennusten korjaustoiminta on suurelta osin keskitetty kesäkauteen. Meneillään olevia korjauskohteita ovat mm. Kantvikin talonmiehenasunnon muuttaminen varhaiskasvatuksen käyttöön sekä Upinniemen rivitaloasunnon 20 A 3 korjaus. Toiminnalliset tavoitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapainoinen talous / Investointihuippujen hallinta

5 Palvelutuotannon lautakunta 5 Osavuosikatsaus Tavoite 1 / Tavoitetaso v Toimitilojen tehokas käyttö: Opetuskäytössä olevat rakennukset: h-m2 / oppilas ja päiväkodit: h-m2 / lapsi Mittari/Seurantatapa Toimitilojen h-m2 / asiakas. Seuranta kerran vuodessa Verrataan eräiden kuntien keskiarvoihin Seurantaraportti annetaan joulukuussa. Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapainoinen talous / Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit Tavoite 2 / Tavoitetaso v Toiminnan tuottavuus, omaisuuden arvon turvaaminen: Kiinteistöjen ylläpito, 4,80 / k-m2 / kk (2013 = 4,34 / k-m2 / kk) Kiinteistöjen korjaukset: 1,24 / k-m2 / kk ( Vuonna 2013 = 1,11 / k-m2 / kk) Siivous: 2,16 /kk/m2 (vuonna 2013 =2,01 /m2/kk) Mittari/Seurantatapa Ylläpito- ja korjauskustannukset / ylläpidettävien kiinteistöjen kokonaiskerrosala / kuukausi. Tilanne : Kiinteistöjen ylläpito: 4,05 / k-m2 / kk Kiinteistöjen korjaukset: 0,24 / k-m2 / kk Siivouskustannukset: 2,09 / m2 / kk Ostopalveluna 38 % ja omana tuotantona 62 % Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapainoinen talous / Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit Tavoite 3 / Tavoitetaso v Energiatehokkuussopimuksen tavoite on saavuttaa vuoden 2016 lopussa 9 %:n vuotuinen energiansäästö. Energiansäästötavoitteesta on saavutettu 7 %:n vuotuinen energiansäästö. Lisäksi asetetaan tavoitteet uusiutuvan energian käytön lisäämiselle. Mittari/Seurantatapa Kiinteistöjen energian kulutus (kwh) / rakennuksen tilavuus (rm³). Seuranta kerran vuodessa ja verrataan vertailuvuoden ominaiskulukseen. Kiinteistöjen energiankulutuksen seurantaraportti annetaan loppuvuodesta. Varikkotoiminta Talousarvion toteutuminen Varikon käyttösuunnitelmassa mainitut konehankinnat (alumiininen avovene sekä ajettavat ja työnnettävät nurmikonhoitokoneet) hankitaan kesäkuussa. Uuden ajoneuvon hankita huolto leasing - sopimuksella tehdään syksyllä. Varikon tuotot ovat suuremmat kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna, koska konekeskuksen vuokraustoiminnan sisäistä laskutusta on pyritty nopeuttamaan. Varikkotoiminnan menot ovat suuremmat kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna, mikä osittain johtuu siitä, että koneita ja vuokrakalustoa on kunnostettu arvioitua enemmän. Yhdyskuntatekniikan kunnossapitopalvelut Talousarvion toteutuminen Toimintamenot:

6 Osavuosikatsaus Palvelutuotannon lautakunta Kunnossapitopalvelujen ylläpitokustannusten käyttöprosentti on 29,%. Vuoden 2013 vastaava luku oli 38 %. Alhainen käyttöprosentti johtuu siitä, että kulunut talvi oli sääolosuhteiltaan varsin suotuisa katujen ja liikuntapaikkojen ylläpidolle. Toimintatulot: Toimintatulojen tuloprosentti on 21%. Tulot ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Edellä olevan perusteella voidaan todeta, että kunnossapitopalvelujen toimintakate toteutuu valtuuston päättämän talousarvion mukaisesti. Toiminnalliset tavoitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Uudistuva palveluverkko / Tehokkaat palvelujen järjestämistavat ja toimivat prosessit Tavoite 2 / Tavoitetaso v Hyvä ilmanlaatu Mittari/Seurantatapa Ajoradat ovat harjattu ja pesty 15.5 mennessä Ajoradat oli harjattu 17.4 mennessä

7 Palvelutuotannon lautakunta 7 Osavuosikatsaus Palo- ja pelastustoimi Talousarvion toteutuminen Liite Suoritteet / tunnusluvut Suoritteet / tunnusluvut TP 2012 TA 2013 TA Pelastustoimen tehtävät Kirkkonummella, kpl/vuosi Rakennuspalot, kpl/v Rakennuspalovaara, kpl/v Liikenneonnettomuudet, kpl/v Toimintaa hoitaa Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitos. Määrärahojen käyttöprosentti on 31,7 ja sitä voidaan pitää ajankohtaan nähden kohtuullisena. VPK-avustukset ovat vielä jakamatta, koska avustushakemus ei ole vielä tullut.

8 Osavuosikatsaus Palvelutuotannon lautakunta Ruokapalveluyksikkö Talousarvion toteutuminen Ruokapalvelujen toimintakulut olivat ,3 %, ja toimintatuotot 30 %. Ruokapalvelujen materiaalilaskut näkyvät järjestelmässä kolmen viikon viiveellä. Liite Suoritteet / tunnusluvut RUOKAPALVELUYKSIKKÖ Tunnusluvut / Ruokapalveluyksikkö TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA Tuotettuja aterioita, opetustoimi Tuotettuja aterioita, lasten päivähoito Tuotettuja aterioita, laitosruokailu Tuotettuja aterioita, henkilöstöruokailu Tuotettuja aterioita, muu tilausruokailu Tuotettuja aterioita, palvelutalo Ostopalvelujen osuus tuotetuista aterioista, % Toiminnalliset tavoitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Uudistuva palveluverkko / Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut Tavoite 1 / Tavoitetaso v Ruokapalvelun laatutason säilyttäminen niin, että 70 % mukaan ruoka on hyvää/erinomaista tai kohtalaista Mittari/Seurantatapa Asiakaskysely Asiakaskysely on tehty viikolla 20. Tulokset ehtivät seuraavaan osavuosikatsaukseen. Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapainoinen talous / Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit Tavoite 2 / Tavoitetaso v Toiminnan tuottavuuden ylläpitäminen 2,44 /suorite (v. 2013: 2,37 /suorite) Mittari/Seurantatapa Tuotetut ateriat/määrärahan käyttö - 1,86 /suorite

9 Palvelutuotannon lautakunta 9 Osavuosikatsaus Vesihuoltolaitos Talousarvion toteutuminen Liite Vesihuoltolaitoksen toimintakulut ovat 27,7 % ja toimintatuotot ovat 24,1 %. Tuottojen osalta on raportoitavissa tilanne (25 %). Toimintakuluista on vielä osa laskuttamatta, mm. jätevesimaksut huhtikuulta. Lukujen perusteella käyttökate on saavutettavissa vuodelle Suoritteet / tunnusluvut Tunnuslukujen perusteella vesihuoltolaitoksen tilanne näyttää positiiviselta. Ostoveden määrä on voitu alkuvuoden aikana pitää pienenä ja oman vedentuotannon määrät hyvänä. Myydyn veden suurin muuttuja on ollut Upinniemen kiinteistöjen liittyminen vesihuoltolaitoksen asiakkaiksi. Kuiva alkuvuosi on vähentänyt myös käsitellyn jäteveden määrää edellisestä vuodesta. Vuoden aikana liittyvät kiinteistöt tulevat olemaan lähellä arvioitua. Jätevesimäärät nousevat loppuvuodesta huomattavasti, kun Siuntio aloittaa jätevesien ohjaamisen Kirkkonummen verkostoon. Jätevesimäärät ovat tilanteessa, mutta pumpatun veden ja ostoveden määrät ovat tilanteessa. VESIHUOLTOLAITOS Tunnusluvut / Vesihuoltolaitos TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA Liittyneet kiinteistöt, kpl vuoden aikana liittyneet Pumpattu vesimäärä, m3/vuosi siitä ostoveden osuus, m Myyty vesimäärä, m3/vuosi Käsitelty jätevesimäärä, m3/vuosi (ostop.) Laskutettu jätevesimäärä, m3/vuosi Toiminnalliset tavoitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Sitoutunut ja osaava henkilöstö / Palvelujen tuotantotarpeisiin ja tapoihin vastaaminen Tavoite 1 / Tavoitetaso v Upinniemen varuskunnan vesihuollon käytön ja ylläpidon siirtäminen osaksi vesihuoltolaitoksen normaalitoimintaa Mittari/Seurantatapa Henkilökunta on perehdytetty ja perehtynyt uusiin tehtäviin ja toimintaympäristöön. Varuskunnan vesihuollon tekniset järjestelmät on saatu sujuvaksi osaksi vesihuoltolaitoksen muuta toimintaa. Tavoitteen toteutumista seurataan työpaikkakokouksissa. Toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsauksissa. Vesihuoltolaitoksen henkilöstö on hoitanut Upinniemen vesihuoltoa vuoden alusta ja henkilöstöä perehdytetään edelleen vesilaitoksen toimintaan.

10 Osavuosikatsaus Palvelutuotannon lautakunta INVESTOINTIOSA TALONRAKENTAMINEN Vastuuhenkilö: Jari Tirkkonen Varalla: Tero Luomajärvi Talonrakentamisen investoinnit käsittävät talonrakennushankkeet, joiden kokonaiskustannusarvion arvioidaan ylittävän ja joihin sovelletaan kunnanvaltuuston hyväksymää hankeohjetta. Tätä pienemmät hankkeet toteutetaan toimialan tai tilahallinnon aloitteesta käyttötalouden määrärahalla. Talousarvion liitteenä on hankekohtainen investointisuunnitelma vuosiksi TALOUSARVIOVUONNA VALMISTUVAT HANKKEET SIVISTYSTOIMI Vuorenmäen koulu ja päiväkoti Vuorenmäen koulu ja päiväkoti on valmistunut Takuuaikana on havaittu kiinteistön vesikatossa vuotoja. Urakoitsija on suorittanut korjaustoimenpiteitä, mutta ne eivät ole onnistuneet. Ulkopuolinen konsultti on suorittanut vesikattorakenteen suunnitelmien ja toteutuksen tarkastuksen ja havainnut kohteen urakkasuorituksessa puutteita sekä suunnitelmien sisältäneen riskiratkaisuja. Kohteen takuuajan vakuutta ei ole vapautettu ja urakoitsijan kanssa on käyty neuvottelut korjaustoimenpiteistä ja kustannusten jakautumisesta syksyllä Korjaus- ja parannustoimenpiteet käynnistettiin välittömästi neuvottelujen jälkeen vaurioiden ehkäisemiseksi. Korjaustoimet aloitettiin vuonna Talousarviossa on varattu kohteen vesikatteen korjausten loppuun suorittamiseksi niiltä osin kun kustannusten katsotaan kuuluvan tilaajan maksettavaksi vuodelle 2014 yhteensä Konsultoinnin tuloksena päädyttiin rakennuksen osan B katteen uusimiseen ja rakennusfysikaalisen toiminnan parantamiseksi lisäämään kosteuden kestävä havuvaneri ja bitumikermi aluskate, lisäämään syöksytorvia, lämmöneristystä ja asentamaan räystäslämmityskaapelit. Korjaustyö on valmistunut Masalan koulun laajennus ja peruskorjaus, vaihe I Masalan koulun laajennus ja peruskorjaus, vaihe I on valmistunut Takuuaikana on havaittu kiinteistön lattialaatoissa halkeamia. Urakoitsijan kanssa ei ole päästy sopimukseen tarvittavista korjaustöistä ja niiden laajuudesta. Kohteen takuuajan vakuutta ei ole vapautettu ja korjaustöihin ryhdytään kesällä Talousarviossa on esitetty lattiavaurioiden korjauksiin vuodelle Toimialajohtajan päätöksellä lattiankorjaustyö tehdään Masalan koulun liikuntasalin, keittiö/ruokasalin uudisrakentamisen yhteydessä 2015.

11 Palvelutuotannon lautakunta 11 Osavuosikatsaus TALOUSARVIOVUONNA KÄYNNISTYVÄT HANKKEET PERUSTURVA Vanhan kunnantalon peruskorjaus Hankkeelle on varattu vuodelle 2014 välttämättömiä korjaustoimenpiteitä varten Vanhan kunnantalon yläkerran vesikaton vuotokohdat on korjattu. Työt jatkuvat kun perusturva on ilmoittanut mitä toimintoja sinne on tarkoitus sijoittaa. Keskustan terveysasema Kunnanhallitus päätti kokouksessaan antaa palvelutuotannon lautakunnalle tehtäväksi keskeyttää terveyskeskuksen hankesuunnitelman mukaisen hankinnan nykyiselle tontille ja arvioida uudelleen terveyskeskuksen sijoittaminen nykyiselle tai muulle soveltuvalle tontille kuntakeskuksen alueella. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan saatuaan pyydetyt selvitykset, että hanke toteutetaan uudisrakennuksena Jokiniityn tontille. Terveyskeskushankkeelle on varattu talousarviossa vuodelle 2014 ja vuosille yhteensä Kunnanvaltuusto on päättänyt kokouksessaan sijoittaa terveyskeskuksen uudisrakennuksen Jokiniityn alueelle kortteliin 413 tontille 4. SIVISTYSTOIMI Sjökulla skola, laajennus, peruskorjaus ja päiväkoti Kunnanhallitus päätti , että tavoitteena on luoda koko Pohjois- Kirkkonummea palveleva päivähoidon ja perusopetuksen oppimiskeskus, joka sijoitetaan Sjökullan koulun yhteyteen. Asemakaavasta on hyväksytty. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt hankesuunnitelman Koko hankkeen hyötyala on 1952,5 hym2. Laajennusosan hyötyala on yhteensä 1061 hym2 (koulu 595 m2, päiväkoti 486 m2. 3 ryhmää). Peruskorjattavaa pinta-alaa on yhteensä 891,5 hym brm2 puretaan. Hankkeen tavoitehinta on (alv 0 %, Tocoman Oy:n kustannusselvitys , rakennuskustannusindeksi 118,5). Hanke suunnitellaan syksyllä Hankkeelle on esitetty budjetissa vuodelle 2014 ja vuodelle Luonnossuunnittelu on käynnissä. Peruskorjattavat tilat on esitelty ja hyväksytty palvelutuotannon lautakunnassa Masalan koulun saneeraus, liikuntasali, sekä ruokailu- ja keittiötilat Aloitetaan koulun keittiön, ruokalan ja liikuntasalin hankesuunnittelu ja peruskorjauksen suunnittelu ja toteutus. Talousarviossa on varattu suunnittelun aloittamista varten vuodelle 2014 yhteensä euroa ja vuosille yhteensä

12 Osavuosikatsaus Palvelutuotannon lautakunta Palvelutuotannonlautakunta päätti Raksystems-Anticimex Oy:n tekemän kuntotutkimuksen perusteella käynnistää hankesuunnitelman huonokuntoisen liikuntasali-, keittiö- ja ruokailurakennuksen rakennuksen korvaamisen uudisrakennuksella. Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta päätöksen mukaisesti käynnistetään tarveselvitys, jonka jälkeen laaditaan hankesuunnitelma. Gesterbyn koulukeskus sekä Gesterbyn ja Winellska skolanin teknisten tilojen saneeraus Hankkeet on esitetty palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2014 investointiohjelmassa vuosille 2014 ja Molemmille hankkeille on myönnetty määrärahaa seuraavasti, vuonna 2014 = ja vuonna 2015 = Investointiohjelmassa ei ole esitetty hankkeille toteuttamisjärjestystä. Molempien hankkeiden suunnittelutyö aloitettiin vuoden alussa. Wineellska skolanin suunnitelmat ovat valmiit ja hankkeen urakkakilpailu on käynnistetty. Tarjousten viimeinen jättöpäivä oli klo Suunnitelmien mukaan Winellska skolanin teknisten opetustilojen peruskorjaus aloitetaan aikaisintaan ja alustavan aikataulun mukaisesti tilat ovat valmiit Keskusta-alueen suomenkielinen koulu, uudisrakennus Vesitorninmäen asemakaavatyö on alkuvaiheessa. Keskusta-alueen suomenkielisen koulun uudisrakennuksen toteuttamisen aikataulu täsmentyy kun asemakaavatyö on edennyt. Koulu toteutetaan 1-9 vuosiluokkien yhtenäiskouluna (oppilasmäärä n ). Hankkeelle laaditaan hankesuunnitelma 2014, suunnitellaan ja rakennetaan Mahdollisesti hanke voidaan toteuttaa elinkaarihankkeena. Hankkeelle esitetään varattavaksi määrärahaa vuodelle 2014 yhteensä hankesuunnitelman päivittämiseksi ja vuosille Kaavoitus on kesken. Hankkeen aikataulu täsmentyy kun kaavoitustyö etenee. Kaavaluonnos esitellään toukokuun yhdyskuntatekniikan lautakunnassa. Sepänkannaksen päiväkoti Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan , että Sepänkannaksen päiväkoti toteutetaan pysyväksi suunniteltuna tyyppipäiväkotina ja että rakentamisen rahoitusmuodosta päätetään vuoden 2014 talousarvion laatimisen yhteydessä. Hankkeen suunnittelijat on valittu ja hanke suunnitellaan syksyllä Hankkeelle on esitetty budjetissa vuodelle 2014 ja vuodelle Palvelutuotannon lautakunta päätti kokouksessaan jättää hankkeen L2 luonnosten hyväksymisen pöydälle ja pyytää SVOL:n lausunto suunnitelmista. seuraavaan kokoukseen. Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta päätti todeta, että 1 suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta antaa palvelutuotannon lautakunnalle mahdollisuuden tehdä Sepänkannaksen päiväkodin L2-piirrustuksiin käytettävyyden ja viihtyvyyden kannalta tarvittavia vähäisiä korjauksia ja 2 hankkeen suunnittelua jatketaan em. piirustusten pohjalta mahdollisimman pian ja 3 tarkastaa päätöksen kokouksessa.

13 Palvelutuotannon lautakunta 13 Osavuosikatsaus Palvelutuotannon lautakunta kokouksessaan asiasta käydyn laajan keskustelun jälkeen esittelijä muutti päätösehdotuksensa kuulumaan seuraavasti: Palvelutuotannon lautakunta päättää hyväksyä asiakirjoina olevat Sepänkannaksen päiväkodin L2-piirustukset. Jatkosuunnittelussa erityistä huomiota on kiinnitettävä ja tarkistettava 1 laillisuus, esteettömyys ja tyyppipäiväkodin hankesuunnitelman mukaisuus, 1.1. käytäväympäristö (leveydet, valaistus, näkymät sisällä ja sisältä ulos, sisäikkunat jne.) ylipitkien käytävien muodostumisen estäminen, 1.2 ikkunoiden koko, määrä ja sijainti, 2 perustelut salimassan sijainnille ja 3 lisäksi lautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. Lautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti. Päiväkodin suunnitteluvaihe on L1, hankkeen aikataulu on viivästynyt. LIIKENNEVÄYLÄT JA PUISTOT Vastuuhenkilö: Eero Vartiainen Varalla: Suvi Kylmänen Aluekohtaiset tiet ja muut liikennealueet Keskustan asemakaava-alueet Asemankaaren, Asemapuiston, P-Asemapuiston, P-Veturitallin ja Nummitien suunnittelu, 2. vaihe (Asemanseutu 2.), jatkuu vuodelle 2015 Talvivalaistuksen rakentaminen Investointipalveluiden kustannusosuus vesihuoltolaitoksen aluekohtaisten verkostohankkeiden investointikustannuksista (50.000e) Aikataulu: Hankkeet eivät ole käynnistyneet. Gesterbyn asemakaava-alue Jolkbynjoen kunnostuksen suunnittelu välillä Vanha Rantatie-yläjuoksu Gesterborgintien yleisen pysäköintialueen suunnittelu ja rakentaminen Aikataulu: Jolkbynjoen kunnostuksen suunnittelu käynnistyy kun asemakaava on lainvoimainen. Gesterborgintien yleisen pysäköintialueen suunnittelu käynnistyy kun asemakaava on lainvoimainen. Jolkbynjoen suunnittelun tarjouspyyntö on lähetetty. Hanke käynnistettiin asemakaavan laatimisen yhteydessä. Gesterborgintien P-alueen suunnittelu ei käynnisty vuonna 2014 sillä Gesterbyn alueelle tullaan laatimaan asemakaavan muutos, jossa alueiden käyttöä mahdollisesti muutetaan ja tarkennetaan. Jokiniityn ja Vesitorninmäen risteysalue Katujen suunnittelu Investointipalveluiden kustannusosuus vesihuoltolaitoksen aluekohtaisten verkostohankkeiden investointikustannuksista (40.000e) Aikataulu: Kohteen suunnittelu käynnistyy kun asemakaava on lainvoimainen. Asemakaava ei ole vielä lainvoimainen joten hanke ei ole käynnistynyt. Heikkiläntorin rakentaminen Aikataulu: Hankkeen urakkakilpailu on käynnissä. Laajakallion asemakaava-alue Tolsan asemanseudun katujen ja puistojen rakentaminen Aikataulu:

14 Osavuosikatsaus Palvelutuotannon lautakunta Urakka etenee aikataulussaan. Urakan välitavoite valmistui sovitusti. Vesihuolto on rakennettu lähes valmiiksi. Inkilänportin asemakaava-alue Tiesuunnitelman rakennussuunnittelu, vaihe 1. Aikataulu: Kohteen suunnittelu käynnistyy kun asemakaava on lainvoimainen. Kohteen suunnittelun käynnistyminen odottaa asemakaavan lainvoimaisuutta. Kantvik Katujen ja katuviheralueiden perusparannus Aikataulu: Alustavat suunnitelmat Sokeritehtaantielle on laadittu. Haapiorinteen asemakaava-alue Katujen ja puistojen suunnittelu, jatkuu vuodelle 2015 Aikataulu: Kohteen suunnittelun käynnistyminen odottaa asemakaavan lainvoimaisuutta. Masalan keskustan asemakaava-alue Masalantien ja Rusthollinkujan liittymäalueen, Masalan koulun sisäisten liikennejärjestelyjen ja Masalan koulun asemakaavan mukaisten katujen ja kevyen liikenteen väylien rakentaminen Investointipalveluiden kustannusosuus vesihuoltolaitoksen aluekohtaisten verkostohankkeiden investointikustannuksista ( ) Aikataulu: Urakoitsija on valittu ja työt etenevät sovitun aikataulun mukaisesti. Sarvvikin asemakaava-alue Osa-alueiden 1 ja 2 rakentaminen, jatkuu vuodelle 2015 Aikataulu: Urakoitsija on valittu ja urakka etenee aikataulun mukaisesti.. Veikkolan asemakaava-alueet Alueiden 9 ja 10 katujen rakentaminen Alueiden 15, 16, 17 ja 19 katujen suunnittelu Koskentorin ja Koskentien rakentaminen Napparintien ja Saaristonkujan rakentaminen Investointipalveluiden kustannusosuus vesihuoltolaitoksen aluekohtaisten verkostohankkeiden investointikustannuksista ( e) Aikataulu: Alueiden 9 ja 10 urakka etenee aikataulun mukaisesti. Alueiden 15, 16, 17 ja 19 suunnittelua ei ole aloitettu. Koskentien hankkeen urakkakilpailu on käynnissä. Napparintien ja Saaristonkujan rakentaminen odottavat asemakaavan lainvoimaisuutta. Vanhojen kaatopaikkojen loppumaisemointi Volsin kaatopaikka Aikataulu: Kohde ei ole käynnistynyt. Kaava-alueiden katujen perusparannus Nummitie, Kirkkonummentie väli liik.ymp.-silta, Munkinmäentie, Sokeritehtaantie+jk, Kärrytie, Toritie, Nybronpolku, Länsilenkki, Veturitallintien jk, Kantohaan jk, Hommaksenkaari, Tinakuja, Eteläinen Salmitie, Piippolanrinne, Rasapolku Aikataulu:

15 Palvelutuotannon lautakunta 15 Osavuosikatsaus Urapaikkauksia on tehty keskusta-alueella pahimmissa urapaikoissa Kirkkonummentiellä ja Munkinmäentiellä, varsinaiset asfaltoinnit aloitetaan myöhemmin. Lähivirkistysalueiden perusparannushankkeet Albin Bromanin puiston leikkipaikka ja tunnistetaulujen uusiminen EU-standardin mukaisiksi Aikataulu: Kohde ei ole käynnistynyt. Sadevesiviemäröinti Investointipalveluiden kustannusosuus vesihuoltolaitoksen aluekohtaisten verkostohankkeiden investointikustannuksista sadevesiviemäröinnin osalta (budjetoidaan rahoitusosuutena vesihuoltolaitoksen puolella) Aikataulu: Hankkeet etenevät vesihuoltolaitoksen suunnitelmien mukaisesti. Muut liikennealueet Tolsan asema Parantamisen toteuttaminen (kunnan osuus), jatkuu vuodelle 2015 Aikataulu: Kohteen urakoitsija on valittu. Kevyen liikenteen raittien rakentaminen Tolsantien kevyen liikenteen väylän välillä Laajakalliontie-Vanha Rantatie rakentaminen Volsintien kevyen liikenteen väylän välillä Myllykyläntie-Ingelsintie suunnittelu (tiesuunnittelu, kunnan kustannusosuus 50 %) Aikataulu: Tolsantien klv:n tiesuunnitelma odottaa Liikenneviraston hyväksymispäätöstä. Volsintien klv:n tiesuunnittelu on käynnissä. Tiesuunnitelma valmistuu kesäkuussa. Tievalaistus kaava-alueiden ulkopuolella (Yt 5/ ) Hirsalantie väli kt51-tanskarla rakentaminen Porkkalantie väli Kt51-Vanha Porkkalantie suunnittelu Aikataulu: Hirsalantien valaistuksen urakoitsija on valittu. Porkkalantien valaistuksen suunnittelu on käynnissä. Tie- ja katualueiden valaistuksen uusiminen Katuvalojen uudistaminen EU-säädösten mukaiseksi Aikataulu: Tilanne 31.4.: Työt on aloitettu. Liikenneturvallisuuden parantaminen Liikenneturvallisuuskohteet on hyväksytty palvelutuotannon lautakunnassa päivitetään mt1991 Upinniementie paloaseman kohdalle suunnitellun keskisaarekkeellisen suojatien suunnitelmat Uudenmaan ELY-keskuksen lausunnon ehtojen mukaisesti ja rakentamista ellei sen kustannusarvio ylitä esitettyä selvitetään Volsintien ja Lindalintien risteysalueen kevyen liikenteen väylälle sijoitettavan suojakaiteen asennuksen mahdollisuus muokataan Wiikintien varrella oleva Kirkonkylän koulun saattoliikenteen kääntöpaikkaa korjataan Hankainrinteen ajohidaste toteutetaan Sepänrinteentien ja Leikarinrinteen risteykseen kavennettu suojatie toteutetaan Sepänrinteentielle suojatiet Skuuttihaantien, Vinssikujan ja Salpatien risteyksiin hankitaan ajoesteitä sijoitettavaksi tarpeellisiin kohteisiin sekä korvaamaan betoniporsaita uusitaan suojatiemaalauksia Aikataulu:

16 Osavuosikatsaus Palvelutuotannon lautakunta Tilanne 31.4: Suunniteltavat kohteet ovat käynnissä. LIIKUNTA- JA VIRKISTYSALUEET Vastuuhenkilö: Eero Vartiainen Varalla: Suvi Kylmänen Virkistysalueet ja ulkoilureitit Kuntoiluvälineiden uusiminen (Gesterby) Jerikonmäen sillan perusparantaminen Jerikonmäen latuverkon perusparannus ja muuttaminen ulkoilureitiksi Aikataulu: Kuntoiluvälineiden uusimista ei ole aloitettu. Jerikonmäen sillan urakkakilpailu on käynnissä. Jerikonmäen latuverkon suunnittelu on käynnissä. Muut hankkeet Vesitorninmäen liikunta-alueiden yleissuunnittelu kaavoituksen yhteydessä Liikuntapaikkojen valaisimien vaihto Aikataulu: Vesitorninmäen yleissuunnittelu ei ole käynnistynyt sillä kaava ei ole vielä edennyt siihen vaiheeseen. Tilanne 30.4.: Liikuntapaikkojen valaisinten vaihto on aloitettu. Sivistystoimi Kirkkonummen koulukeskuksen pihan liikunnallisuuden lisääminen Aikataulu: Tilanne 30.4.: Piha-alueen suunnittelu on käynnissä. MUUT KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Vastuuhenkilö: Eero Vartiainen Varalla: Suvi Kylmänen Joukkoliikenneinfran rakentaminen Mt110 bussipysäkkien parantaminen Bussipysäkit Joukkoliikenteen sujuvoittaminen Kirkkonummen linjastosuunnitelman edellyttämät parannukset Aikataulu: Hanke ei ole käynnistynyt. Strömsbyn maakaatopaikan viimeistelytyöt Aikataulu: Työt käynnissä.

17 Palvelutuotannon lautakunta 17 Osavuosikatsaus VESIHUOLTOLAITOKSEN KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Hankeryhmään on budjetoitu vesihuoltolaitoksen vedenhankintaan ja jakeluun sekä viemäröintiin liittyvien kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointien määrärahat ja tuloarviot. Hankkeiden tuloihin ei ole sisällytetty maankäyttösopimustuloja. Aluekohtaiset verkostohankkeet: Keskustan asemakaava-alueet ( , ) Asemankaaren, Asemanpuiston ja Nummitien vesihuollon suunnittelu, 2. vaihe. Koska johdoilla on osittain muutoinkin uusimistarvetta on arvioitu investointiyksikön osuuden olevan 50 % johtojen siirtokustannuksista. Aikataulu: Suunnittelun hankinta käynnistymässä (Investointiyksikkö). Jokiniityn ja Vesitorninmäen risteysalue (0, -0 ) Vesihuollon suunnittelu ei käynnisty vuonna 2014 johtuen asemakaavan viivästymisestä. Laajakallion asemakaava-alueet ( ) Tolsan asemanseudun vesihuollon rakentaminen valmiiksi. Aikataulu: Urakka on vesihuollon osalta lähes valmis. Muuten urakka etenee aikataulussa. Haapiorinteen asemakaava-alue ( ) Vesihuollon suunnittelu. Aikataulu: Hanke ei ole käynnistynyt. Masalan keskustan asemakaava-alue (60.000, ) Masalan koulun asemakaavan sadevesiviemäreiden rakentaminen. Koska sadevesiviemärit palvelevat pääosin ainoastaan katualueita on arvioitu investointiyksikön osuuden olevan 80 % johtojen rakentamiskustannuksista. Aikataulu: Urakka käynnissä ja aikataulussa. Sarvvikin asemakaava-alue ( ) Osa-alueiden 1 ja 2 vesihuollon rakentamisen aloitus. Aikataulu: Urakoitsija on valittu ja urakka on käynnistynyt kevään aikana. Veikkolan asemakaava-alueet ( , ) Hiekkamäen asemakaava-alueen (osa-alueet 9,10) sadevesiviemäreiden rakentaminen ja vesijohdon saneeraus valmiiksi katujen toteutuksen yhteydessä. Urakka on aloitettu Alue 17 sadevesiviemäreiden suunnittelu. Napparintien ja Saaristokujan vesihuollon rakentaminen.

18 Osavuosikatsaus Palvelutuotannon lautakunta Sadevesiviemäreiden suunnittelu- ja rakentamiskustannuksista osa-alueille 9,10 ja 17 laskutetaan 90 % kustannuksista investointiyksiköltä, koska alueille on jo aikaisemmin toteutettu vesijohto ja jätevesiverkosto. Aikataulu: Alueiden 9 ja 10 urakka etenee aikataulussaan. Alueen 17 suunnittelua ei ole aloitettu. Napparintien ja Saaristonkujan rakentaminen odottaa asemakaavan lainvoimaisuutta. Investointiyksikön kustannusosuus sadevesiviemäreiden rakentamisesta ( ) Kustannukset lasketaan vuoden lopussa. Runko- ja siirtojohdot: Runkoventtiilien uusiminen ja mitta-asemat ( ) Toimenpiteet vesijohtoverkoston toimintavarmuutta lisäämiseksi, hukkavesimäärän hallinnan parantamiseksi ja vesikatkosten rajoittamiseksi. Aikataulu: Ensimmäisen runkoventtiilin vaihtotyön suunnittelu käynnissä. Jätevedenpumppaamoiden saneeraus ( ) Hauklammen ja Kuusalan siirtoviemäripumppaamoiden saneeraus ja siirtoviemärin kapasiteetin lisäys. Hindersbyn jätevedenpumppaamon saneeraus. Strömsbyn ja Pikkalanlahden jätevedenpumppaamoiden kapasiteettien lisäykset. Aikataulu: Hindersbyn pumppaamon saneerauksen tarjous on saatu ja pumppaamon saneeraus aloitetaan vuoden 2014 syksyllä. Hauklammen ja Kuusalan pumppaamoiden saneeraus toteutetaan Espoo Veikkola siirtolinjan uusinnan yhteydessä Viemäriverkoston saneeraus ( ) Viemärisaneerausten suunnittelu ja tutkimukset Aikataulu: Vesihuoltoverkoston saneerausohjelmasta on saatu tarjous ja suunnittelun tulee olla valmiina Viemäriverkoston kuvaukset aloitetaan kun suunnitelma on saatu valmiiksi. Vesijohtojen saneeraus ( ) Vesijohtosaneerausten suunnittelu Aikataulu: Vesihuoltoverkoston saneerausohjelmasta on saatu tarjous ja suunnittelun tulee olla valmiina Yhdysvesijohto Espoosta Veikkolaan ( )

19 Palvelutuotannon lautakunta 19 Osavuosikatsaus Uusi yhdysvesijohdon toteutussuunnittelu ja rakentamisen aloitus. Yhdysjohdolla vastataan Veikkolan kasvavaan vedentarpeeseen. Veikkola 1 vedenottamolle myönnetty tilapäinen lisävedenottolupa päättyy , mihin mennessä johdon on oltava käytössä. Aikataulu: Toteutussuunnittelu käynnissä. Urakka aloitetaan loppuvuodesta. Espoo-Kirkkonummen keskusta yhdysvesijohdon saneeraus ( ) Espoo-keskusta päärunkovesijohdon saneerauksen seuraavan vaiheen toteutussuunnittelu ja saneeraus 2011 laaditun yleissuunnitelman mukaisesti. Aikataulu: Ensimmäinen saneerausvaihe (Laajakallio) suunnitteluvaiheessa. Toteutus syksyllä. Keskustan vesisäiliötilavuuden lisääminen ( ) Toiminnan kasvu edellyttää vesisäiliötilavuuden lisäämistä. Alavesisäiliön ja pumppuaseman rakentaminen Jorvakseen. Hanke valmistuu Aikataulu: Hankintamenettely kesken. Siuntion kunnan osuudet siirtoviemäristä ( ) Siuntion ja Kirkkonummen välisen sopimuksen mukaisesti Siuntiolta laskutetaan varaustaan vastaavat investointiosuudet Kirkkonummen maksamasta Siuntiota palvelevasta siirtoviemäristä sekä Espoon veden ja HSY:n investoinneista. Aikataulu: Kirkkonummen ja Siuntion välinen sopimus jätevesien johtamisesta on hyväksytty molempien kuntien puolesta. Vedenottamot: Meikon vedenottamon saneeraus ( ) Suunnitellaan ja toteutetaan asianmukaiset kemikaalien varastointitilat. Nykyiset tilat ovat toiminnallisuuden ja työturvallisuuden kannalta riittämättömät. Varaudutaan vedenottoputken kuntotarkastukseen. Aikataulu: Hanke ei ole käynnistynyt. Haja-asutusalueiden vesihuolto: Sepänkylän alueen vesihuolto ( ) Vesihuollon suunnittelu. Aikataulu: Suunnittelua ei ole vielä aloitettu.

20 Osavuosikatsaus Palvelutuotannon lautakunta Tuotot/kulut Tammikuu-Huhtikuu Palvelutuotannon johtokunta Summatasot: Tulosyksikkö toukokuu 2014 KS 2014 KS yht. TOT 2014 KSmuut. TOT- % TOT 2013 TP Johtokunta, hallinto Tuotot Kulut , Netto , Investointipalvelut Tuotot Kulut , Netto , Rak.kannan kunnospitopalvelut Tuotot , Kulut , Netto Siivouspalvelut Tuotot , Kulut , Netto , Yhdyskuntatekn.kunnossapitopal Tuotot , Kulut , Netto , Jätehuolto Tuotot , Kulut , Netto ***** Sisäiset palvelut Tuotot , Kulut , Netto , Palo- ja pelastuspalvelut Kulut , Netto ,

21 Palvelutuotannon lautakunta 21 Osavuosikatsaus Ruokahuoltopalvelut Tuotot , Kulut Netto , Puhdasvesiyksikkö Tuotot , Kulut , Netto , Jätevesiyksikkö Tuotot , Kulut , Netto , Sadevesiyksikkö Tuotot Kulut , Netto , Yhteiset toiminnot Tuotot ***** Kulut , Netto , RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot Kulut , Netto ,

22 Osavuosikatsaus Palvelutuotannon lautakunta Investointiraportti Tammikuu-Huhtikuu Palvelutuotannon johtokunta Summatasot: Projekti toukokuu 2014 KS 2014 KS yht. TOT 2014 KSmuut. TOT- % TOT 2013 TP Kesk. terv. aseman laajennus Kulut Netto Kes. terv. aseman p-korjaus Kulut Netto Kantvikin pk vanhan osan purku Kulut Netto Keskusta-alueen 9. pk Kulut ***** 0 0 Netto ***** Masalan uusi pk (ur) Tuotot Kulut ***** Netto ***** Sepänkannaksen pk Kulut ***** 0 0 Netto ***** Gesterbyn kk teknisen käsityön Kulut ***** Netto ***** Masalan koulun II vaiheen p-la Kulut ***** Netto ***** Vuorenmäen koulu

23 Palvelutuotannon lautakunta 23 Osavuosikatsaus Kulut ***** Netto ***** Sjökulla skola, peruskorjaus Kulut ***** Netto ***** Keskustan asemakaava-alue Kulut ***** Netto ***** Sepänkannas III, asemakaava-al Kulut Netto Laajakallion asemakaava-alueet Kulut ***** Netto ***** Jorvas, Inkilänportti Kulut ***** Netto ***** kantvikin asemakaavaalue Kulut Netto Masalan kesk. asemakaava-alue Kulut ***** Netto ***** Sarvvikin asemakaava-alue Kulut ***** 0 0 Netto ***** Veikkolan asemakaava-alueet Kulut ***** Netto ***** Vanhojen kaatopaikkojen maisem

24 Osavuosikatsaus Palvelutuotannon lautakunta Kulut Netto Jolkbyn asemakaava-alue Kulut Netto YT kust.os. sadevesiv. Kulut Netto *Kaava-al katujen perusparann Kulut Netto Tolsan asema (kunnan osuus) Kulut ***** 0 0 Netto ***** Jorvaksen asema (kunnan osuus) Kulut Netto Liityntäpysäköinti Kulut Netto Kevytliikenneväylien rakentam Kulut ***** Netto ***** Tie- ja katualueiden valaistuk Kulut Netto Tievalaistus kaava-alueen ulko Kulut ***** Netto ***** Liikenneturvallisuuden parant Kulut *****

25 Palvelutuotannon lautakunta 25 Osavuosikatsaus Netto ***** *Pallokenttien rakent./pp Tuotot Kulut Netto Lähiliikuntapaikkojen rakentam Tuotot Kulut Netto Leikki-ja piha-alueiden rakent Kulut Netto *Ulkoreittien rakentaminen/p-k Tuotot Kulut Netto Muut hankkeet Kulut ***** Netto ***** maakaatopaikan laajennus Kulut Netto Joukkoliikenne infran rakentam Kulut Netto Varavoimakoneiden hankinta Kulut ***** Netto ***** Kuntakeskuksen 2. vaiheen oyk Tuotot Kulut Netto ravalsin asemakaava-alue Kulut

26 Osavuosikatsaus Palvelutuotannon lautakunta Netto laajakallion asemakaava-alueet Kulut ***** Netto ***** masalan kesk. rakennuskaava-al Kulut Netto sarvvikin asekaava-alue mks Kulut ***** 0 0 Netto ***** veikkolan asemakaava-alueet Tuotot Kulut ***** Netto ***** yhdyskuntatekn.ltk osuus sv-vi Tuotot Kulut Netto *jäteveden pumpp saneeraus Kulut Netto lapinkylän vedenottamon saneer Tuotot Kulut Netto espoo-veikkola yhdysvesijohdon Kulut ***** Netto ***** espoo-kirkkonummen keskusta yh Kulut Netto keskustan vesisäiliötilavuuden Kulut ***** Netto *****

27 Palvelutuotannon lautakunta 27 Osavuosikatsaus lapinkylä-veikkola runkojohtoj Tuotot Kulut Netto hvittorpin viemärin saneeraus Kulut Netto RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot Kulut ***** Netto *****