Palvelutuotannon lautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelutuotannon lautakunta"

Transkriptio

1 Palvelutuotannon lautakunta 1 Osavuosikatsaus Palvelutuotannon lautakunta Määrärahaseurannan perusteella voidaan todeta, että käyttösuunnitelma on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Määrärahojen ylityksiä ei ole näköpiirissä. Suotuisat sääolosuhteet ovat edesauttaneet asiaa. Kauttaaltaan toimialan toimintaa ovat hankaloittaneet irtisanomiset ja lomautukset. Lisäksi mm. ruokapalveluista ja siivouspalveluista on irtisanoutunut henkilöstöä muutoinkin ja korvaavan henkilöstön rekrytointi on ollut työlästä. Palveluverkkoselvitys kunnan kiinteistöistä on valmistunut ja hyväksytty toimielinkäsittelyissä. Talousarvion toteutuminen Liite Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Uudistuva palveluverkko / Tehokkaat palvelujen järjestämistavat ja toimivat prosessit Tavoite 1 / Tavoitetaso v Toiminnan kehittäminen ja tehokkuuden lisääminen Mittari/Seurantatapa Toimintaa seurataan vuosittain sisäisille asiakkaille tehtävällä asiakaskyselyllä. Tavoitteena on vuoden 2013 tason säilyttäminen. Kysely toteutetaan syksyllä 2014.

2 Osavuosikatsaus Palvelutuotannon lautakunta Tekniset tuotantopalvelut Talousarvion toteutuminen Liite Suoritteet / tunnusluvut Rakennuskannan kunnossapitopalvelut Tunnusluvut / Tekniset tuotantopalvelut TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA Tilahallinto ja rakennuskannan kunnossapitopalvelut Rakennusten ylläpito Ylläpidettävien toimitilojen kerrosala, m Ylläpidettävien vuokrattujen tilojen kerrosala, m Ylläpidettävien muiden tilojen kerrosala, m Muu palvelutoiminta Siivottava pinta-ala Yhdyskuntatekniikan kunnossapitopalvelut Tunnusluvut / Kunnossapitopalvelut Hoidetut metsäalueet, ha (31.12.) Hoidetut lähivirkistysalueet, ha (31.12.) Kunnossa- ja puhtaanapidettävät kadut, km (31.12.) Päällystetyt kadut, km (31.12.) Liikennealueiden valaistusaste, % (31.12.) Katuvalojen määrä, kpl

3 Palvelutuotannon lautakunta 3 Osavuosikatsaus Hallinto Talousseurannan perusteella voidaan todeta, että määrärahat ovat riittävät ja toiminnalliset tavoitteet on saavutettavissa. Toiminnalliset tavoitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Uudistuva palveluverkko / Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut Tavoite 1 / Tavoitetaso v Koko toimialaa koskeva asiakaskysely ulkoisten asiakkaiden tarpeiden kartoittamiseksi ja asiakaspalvelun, viestinnän ja vuorovaikutuksen kehittämiseksi. Tavoite: keskiarvo 3,5 tai >. (vuonna 2013 keskiarvo 3,28, asteikolla 1-5). Mittari/Seurantatapa Kerran vuodessa pääasiassa sähköisesti tehtävä kysely Digium Oy:n ohjelmalla kunnan kotisivujen kautta. Kyselyyn voi vastata myös paperilomakkeella. Kysely on meneillään ja päättyy Tuloksista raportoidaan lautakunnalle kesäkuussa. Laaditaan toimenpideohjelma toimialan viestinnän parantamiseksi sekä ulkoisen ja sisäisen asiakaspalvelun laadun parantamiseksi. Toimenpideohjelman toteutumista seurataan osavuosikatsausten yhteydessä. Toimenpideohjelmaa on valmisteltu ja ensimmäinen johtoryhmän työseminaari pidettiin Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Sitoutunut ja osaava henkilöstö / Tavoitteisiin ja yhteistyöhön sitoutunut hyvinvoiva henkilöstö Tavoite 2 / Tavoitetaso v Henkilöstöä kohdellaan tasapuolisesti ja kannustavasti, palautetta antaen. Kaikilla on selkeät tehtäväkuvaukset ja mahdollisuus kehittää osaamistaan omien voimavarojen mukaan. Työpaikkakokoukset ja kehityskeskustelut ovat osa jokapäiväistä toimintaa. Vuonna 2014 TYKY- päivää vietetään työyksiköittäin. Mittari/Seurantatapa Kehityskeskustelut Työpaikkakokoukset Työterveyshuollon raportit, jotka tuodaan henkilöstön tietoon toimialan yhteistoimintaryhmän kautta. Toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsausten yhteydessä. Kehityskeskusteluja on käyty ja ne jatkuvat vielä kesälomien jälkeen. Työpaikkakokouksia on pidetty tulosyksiköittäin säännöllisesti. Suuria haasteita ja hankaluutta yksiköissä ovat aiheuttaneet lomautukset. Ensimmäinen vuoden 2014 työterveyshuollon raportti käsitellään yhdyskuntatekniikan yhteistoimintaryhmässä Työtapaturmia on sattunut ajalla toimialalla yhteensä 11 kpl.

4 Osavuosikatsaus Palvelutuotannon lautakunta Investointipalvelut Sepänkannaksen päiväkodin ja Sjökullan oppimiskeskuksen suunnittelu on meneillään. Toiminnalliset tavoitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapainoinen talous / Investointihuippujen hallinta Tavoite 1 / Tavoitetaso v Investointitarpeet priorisoidaan niin, että rakentamisen volyymi on riittävän tasainen vuodesta toiseen. Mittari/Seurantatapa Taloussuunnitelmassa hankkeiden jaksotus on nykyistä tarkempi Asiassa on edetty niin että investoinnit ovat olleet muutamana peräkkäisenä vuonna aiempaa tasaisemmat. Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapainoinen talous / Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit Tavoite 2 / Tavoitetaso v Energiatehokkuuden huomioon ottavan suunnittelun ohjaus Mittari/Seurantatapa Rakennusten suunnitteluvaiheissa selvitetään toteutusvaihtojen energiatehokkuus ja elinkaarikustannukset -Uusi hankeohje on otettu käyttöön alkuvuodesta 2014, ja hankeohjeen kuvaamiin prosesseihin on tarkoitus viedä tämän tavoitteen mukainen toiminta. Energiatehokkuuden ja elinkaarikustannusten selvitys lisäävät jonkin verran suunnittelukustannuksia sekä pidentää hieman suunnitteluaikoja. Suunnittelun laatutasoa kohotetaan yleisemminkin. Tilahallinto rakennusten kunnossapitopalvelut Rakennuskannan ylläpitokustannusten käyttöprosentti on 29,7 % kun matemaattinen käyttöprosentti olisi 33,3 %. Alhainen käyttöprosentti johtuu pääosin siitä, että kulunut talvi oli sääolosuhteiltaan varsin suotuisa kiinteistöjen ylläpidolle. Vesikattojen vuotokorjauksia oli aikaisempia vuosia vähemmän mikä johtuu siitä, että lumenpoistoa vesikatoilta ei tarvinnut suorittaa. Korjausohjelman toteutuminen noin 6,5 %. Hankkeiden viivästyminen on johtunut siitä että kuluvan vuoden käyttösuunnitelma hyväksyttiin kunnanhallituksessa vasta ja hankkeet voitiin käynnistää vasta hyväksymispäätöksen jälkeen. Rakennusten korjaustoiminta on suurelta osin keskitetty kesäkauteen. Meneillään olevia korjauskohteita ovat mm. Kantvikin talonmiehenasunnon muuttaminen varhaiskasvatuksen käyttöön sekä Upinniemen rivitaloasunnon 20 A 3 korjaus. Toiminnalliset tavoitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapainoinen talous / Investointihuippujen hallinta

5 Palvelutuotannon lautakunta 5 Osavuosikatsaus Tavoite 1 / Tavoitetaso v Toimitilojen tehokas käyttö: Opetuskäytössä olevat rakennukset: h-m2 / oppilas ja päiväkodit: h-m2 / lapsi Mittari/Seurantatapa Toimitilojen h-m2 / asiakas. Seuranta kerran vuodessa Verrataan eräiden kuntien keskiarvoihin Seurantaraportti annetaan joulukuussa. Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapainoinen talous / Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit Tavoite 2 / Tavoitetaso v Toiminnan tuottavuus, omaisuuden arvon turvaaminen: Kiinteistöjen ylläpito, 4,80 / k-m2 / kk (2013 = 4,34 / k-m2 / kk) Kiinteistöjen korjaukset: 1,24 / k-m2 / kk ( Vuonna 2013 = 1,11 / k-m2 / kk) Siivous: 2,16 /kk/m2 (vuonna 2013 =2,01 /m2/kk) Mittari/Seurantatapa Ylläpito- ja korjauskustannukset / ylläpidettävien kiinteistöjen kokonaiskerrosala / kuukausi. Tilanne : Kiinteistöjen ylläpito: 4,05 / k-m2 / kk Kiinteistöjen korjaukset: 0,24 / k-m2 / kk Siivouskustannukset: 2,09 / m2 / kk Ostopalveluna 38 % ja omana tuotantona 62 % Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapainoinen talous / Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit Tavoite 3 / Tavoitetaso v Energiatehokkuussopimuksen tavoite on saavuttaa vuoden 2016 lopussa 9 %:n vuotuinen energiansäästö. Energiansäästötavoitteesta on saavutettu 7 %:n vuotuinen energiansäästö. Lisäksi asetetaan tavoitteet uusiutuvan energian käytön lisäämiselle. Mittari/Seurantatapa Kiinteistöjen energian kulutus (kwh) / rakennuksen tilavuus (rm³). Seuranta kerran vuodessa ja verrataan vertailuvuoden ominaiskulukseen. Kiinteistöjen energiankulutuksen seurantaraportti annetaan loppuvuodesta. Varikkotoiminta Talousarvion toteutuminen Varikon käyttösuunnitelmassa mainitut konehankinnat (alumiininen avovene sekä ajettavat ja työnnettävät nurmikonhoitokoneet) hankitaan kesäkuussa. Uuden ajoneuvon hankita huolto leasing - sopimuksella tehdään syksyllä. Varikon tuotot ovat suuremmat kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna, koska konekeskuksen vuokraustoiminnan sisäistä laskutusta on pyritty nopeuttamaan. Varikkotoiminnan menot ovat suuremmat kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna, mikä osittain johtuu siitä, että koneita ja vuokrakalustoa on kunnostettu arvioitua enemmän. Yhdyskuntatekniikan kunnossapitopalvelut Talousarvion toteutuminen Toimintamenot:

6 Osavuosikatsaus Palvelutuotannon lautakunta Kunnossapitopalvelujen ylläpitokustannusten käyttöprosentti on 29,%. Vuoden 2013 vastaava luku oli 38 %. Alhainen käyttöprosentti johtuu siitä, että kulunut talvi oli sääolosuhteiltaan varsin suotuisa katujen ja liikuntapaikkojen ylläpidolle. Toimintatulot: Toimintatulojen tuloprosentti on 21%. Tulot ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Edellä olevan perusteella voidaan todeta, että kunnossapitopalvelujen toimintakate toteutuu valtuuston päättämän talousarvion mukaisesti. Toiminnalliset tavoitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Uudistuva palveluverkko / Tehokkaat palvelujen järjestämistavat ja toimivat prosessit Tavoite 2 / Tavoitetaso v Hyvä ilmanlaatu Mittari/Seurantatapa Ajoradat ovat harjattu ja pesty 15.5 mennessä Ajoradat oli harjattu 17.4 mennessä

7 Palvelutuotannon lautakunta 7 Osavuosikatsaus Palo- ja pelastustoimi Talousarvion toteutuminen Liite Suoritteet / tunnusluvut Suoritteet / tunnusluvut TP 2012 TA 2013 TA Pelastustoimen tehtävät Kirkkonummella, kpl/vuosi Rakennuspalot, kpl/v Rakennuspalovaara, kpl/v Liikenneonnettomuudet, kpl/v Toimintaa hoitaa Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitos. Määrärahojen käyttöprosentti on 31,7 ja sitä voidaan pitää ajankohtaan nähden kohtuullisena. VPK-avustukset ovat vielä jakamatta, koska avustushakemus ei ole vielä tullut.

8 Osavuosikatsaus Palvelutuotannon lautakunta Ruokapalveluyksikkö Talousarvion toteutuminen Ruokapalvelujen toimintakulut olivat ,3 %, ja toimintatuotot 30 %. Ruokapalvelujen materiaalilaskut näkyvät järjestelmässä kolmen viikon viiveellä. Liite Suoritteet / tunnusluvut RUOKAPALVELUYKSIKKÖ Tunnusluvut / Ruokapalveluyksikkö TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA Tuotettuja aterioita, opetustoimi Tuotettuja aterioita, lasten päivähoito Tuotettuja aterioita, laitosruokailu Tuotettuja aterioita, henkilöstöruokailu Tuotettuja aterioita, muu tilausruokailu Tuotettuja aterioita, palvelutalo Ostopalvelujen osuus tuotetuista aterioista, % Toiminnalliset tavoitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Uudistuva palveluverkko / Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut Tavoite 1 / Tavoitetaso v Ruokapalvelun laatutason säilyttäminen niin, että 70 % mukaan ruoka on hyvää/erinomaista tai kohtalaista Mittari/Seurantatapa Asiakaskysely Asiakaskysely on tehty viikolla 20. Tulokset ehtivät seuraavaan osavuosikatsaukseen. Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapainoinen talous / Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit Tavoite 2 / Tavoitetaso v Toiminnan tuottavuuden ylläpitäminen 2,44 /suorite (v. 2013: 2,37 /suorite) Mittari/Seurantatapa Tuotetut ateriat/määrärahan käyttö - 1,86 /suorite

9 Palvelutuotannon lautakunta 9 Osavuosikatsaus Vesihuoltolaitos Talousarvion toteutuminen Liite Vesihuoltolaitoksen toimintakulut ovat 27,7 % ja toimintatuotot ovat 24,1 %. Tuottojen osalta on raportoitavissa tilanne (25 %). Toimintakuluista on vielä osa laskuttamatta, mm. jätevesimaksut huhtikuulta. Lukujen perusteella käyttökate on saavutettavissa vuodelle Suoritteet / tunnusluvut Tunnuslukujen perusteella vesihuoltolaitoksen tilanne näyttää positiiviselta. Ostoveden määrä on voitu alkuvuoden aikana pitää pienenä ja oman vedentuotannon määrät hyvänä. Myydyn veden suurin muuttuja on ollut Upinniemen kiinteistöjen liittyminen vesihuoltolaitoksen asiakkaiksi. Kuiva alkuvuosi on vähentänyt myös käsitellyn jäteveden määrää edellisestä vuodesta. Vuoden aikana liittyvät kiinteistöt tulevat olemaan lähellä arvioitua. Jätevesimäärät nousevat loppuvuodesta huomattavasti, kun Siuntio aloittaa jätevesien ohjaamisen Kirkkonummen verkostoon. Jätevesimäärät ovat tilanteessa, mutta pumpatun veden ja ostoveden määrät ovat tilanteessa. VESIHUOLTOLAITOS Tunnusluvut / Vesihuoltolaitos TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA Liittyneet kiinteistöt, kpl vuoden aikana liittyneet Pumpattu vesimäärä, m3/vuosi siitä ostoveden osuus, m Myyty vesimäärä, m3/vuosi Käsitelty jätevesimäärä, m3/vuosi (ostop.) Laskutettu jätevesimäärä, m3/vuosi Toiminnalliset tavoitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Sitoutunut ja osaava henkilöstö / Palvelujen tuotantotarpeisiin ja tapoihin vastaaminen Tavoite 1 / Tavoitetaso v Upinniemen varuskunnan vesihuollon käytön ja ylläpidon siirtäminen osaksi vesihuoltolaitoksen normaalitoimintaa Mittari/Seurantatapa Henkilökunta on perehdytetty ja perehtynyt uusiin tehtäviin ja toimintaympäristöön. Varuskunnan vesihuollon tekniset järjestelmät on saatu sujuvaksi osaksi vesihuoltolaitoksen muuta toimintaa. Tavoitteen toteutumista seurataan työpaikkakokouksissa. Toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsauksissa. Vesihuoltolaitoksen henkilöstö on hoitanut Upinniemen vesihuoltoa vuoden alusta ja henkilöstöä perehdytetään edelleen vesilaitoksen toimintaan.

10 Osavuosikatsaus Palvelutuotannon lautakunta INVESTOINTIOSA TALONRAKENTAMINEN Vastuuhenkilö: Jari Tirkkonen Varalla: Tero Luomajärvi Talonrakentamisen investoinnit käsittävät talonrakennushankkeet, joiden kokonaiskustannusarvion arvioidaan ylittävän ja joihin sovelletaan kunnanvaltuuston hyväksymää hankeohjetta. Tätä pienemmät hankkeet toteutetaan toimialan tai tilahallinnon aloitteesta käyttötalouden määrärahalla. Talousarvion liitteenä on hankekohtainen investointisuunnitelma vuosiksi TALOUSARVIOVUONNA VALMISTUVAT HANKKEET SIVISTYSTOIMI Vuorenmäen koulu ja päiväkoti Vuorenmäen koulu ja päiväkoti on valmistunut Takuuaikana on havaittu kiinteistön vesikatossa vuotoja. Urakoitsija on suorittanut korjaustoimenpiteitä, mutta ne eivät ole onnistuneet. Ulkopuolinen konsultti on suorittanut vesikattorakenteen suunnitelmien ja toteutuksen tarkastuksen ja havainnut kohteen urakkasuorituksessa puutteita sekä suunnitelmien sisältäneen riskiratkaisuja. Kohteen takuuajan vakuutta ei ole vapautettu ja urakoitsijan kanssa on käyty neuvottelut korjaustoimenpiteistä ja kustannusten jakautumisesta syksyllä Korjaus- ja parannustoimenpiteet käynnistettiin välittömästi neuvottelujen jälkeen vaurioiden ehkäisemiseksi. Korjaustoimet aloitettiin vuonna Talousarviossa on varattu kohteen vesikatteen korjausten loppuun suorittamiseksi niiltä osin kun kustannusten katsotaan kuuluvan tilaajan maksettavaksi vuodelle 2014 yhteensä Konsultoinnin tuloksena päädyttiin rakennuksen osan B katteen uusimiseen ja rakennusfysikaalisen toiminnan parantamiseksi lisäämään kosteuden kestävä havuvaneri ja bitumikermi aluskate, lisäämään syöksytorvia, lämmöneristystä ja asentamaan räystäslämmityskaapelit. Korjaustyö on valmistunut Masalan koulun laajennus ja peruskorjaus, vaihe I Masalan koulun laajennus ja peruskorjaus, vaihe I on valmistunut Takuuaikana on havaittu kiinteistön lattialaatoissa halkeamia. Urakoitsijan kanssa ei ole päästy sopimukseen tarvittavista korjaustöistä ja niiden laajuudesta. Kohteen takuuajan vakuutta ei ole vapautettu ja korjaustöihin ryhdytään kesällä Talousarviossa on esitetty lattiavaurioiden korjauksiin vuodelle Toimialajohtajan päätöksellä lattiankorjaustyö tehdään Masalan koulun liikuntasalin, keittiö/ruokasalin uudisrakentamisen yhteydessä 2015.

11 Palvelutuotannon lautakunta 11 Osavuosikatsaus TALOUSARVIOVUONNA KÄYNNISTYVÄT HANKKEET PERUSTURVA Vanhan kunnantalon peruskorjaus Hankkeelle on varattu vuodelle 2014 välttämättömiä korjaustoimenpiteitä varten Vanhan kunnantalon yläkerran vesikaton vuotokohdat on korjattu. Työt jatkuvat kun perusturva on ilmoittanut mitä toimintoja sinne on tarkoitus sijoittaa. Keskustan terveysasema Kunnanhallitus päätti kokouksessaan antaa palvelutuotannon lautakunnalle tehtäväksi keskeyttää terveyskeskuksen hankesuunnitelman mukaisen hankinnan nykyiselle tontille ja arvioida uudelleen terveyskeskuksen sijoittaminen nykyiselle tai muulle soveltuvalle tontille kuntakeskuksen alueella. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan saatuaan pyydetyt selvitykset, että hanke toteutetaan uudisrakennuksena Jokiniityn tontille. Terveyskeskushankkeelle on varattu talousarviossa vuodelle 2014 ja vuosille yhteensä Kunnanvaltuusto on päättänyt kokouksessaan sijoittaa terveyskeskuksen uudisrakennuksen Jokiniityn alueelle kortteliin 413 tontille 4. SIVISTYSTOIMI Sjökulla skola, laajennus, peruskorjaus ja päiväkoti Kunnanhallitus päätti , että tavoitteena on luoda koko Pohjois- Kirkkonummea palveleva päivähoidon ja perusopetuksen oppimiskeskus, joka sijoitetaan Sjökullan koulun yhteyteen. Asemakaavasta on hyväksytty. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt hankesuunnitelman Koko hankkeen hyötyala on 1952,5 hym2. Laajennusosan hyötyala on yhteensä 1061 hym2 (koulu 595 m2, päiväkoti 486 m2. 3 ryhmää). Peruskorjattavaa pinta-alaa on yhteensä 891,5 hym brm2 puretaan. Hankkeen tavoitehinta on (alv 0 %, Tocoman Oy:n kustannusselvitys , rakennuskustannusindeksi 118,5). Hanke suunnitellaan syksyllä Hankkeelle on esitetty budjetissa vuodelle 2014 ja vuodelle Luonnossuunnittelu on käynnissä. Peruskorjattavat tilat on esitelty ja hyväksytty palvelutuotannon lautakunnassa Masalan koulun saneeraus, liikuntasali, sekä ruokailu- ja keittiötilat Aloitetaan koulun keittiön, ruokalan ja liikuntasalin hankesuunnittelu ja peruskorjauksen suunnittelu ja toteutus. Talousarviossa on varattu suunnittelun aloittamista varten vuodelle 2014 yhteensä euroa ja vuosille yhteensä

12 Osavuosikatsaus Palvelutuotannon lautakunta Palvelutuotannonlautakunta päätti Raksystems-Anticimex Oy:n tekemän kuntotutkimuksen perusteella käynnistää hankesuunnitelman huonokuntoisen liikuntasali-, keittiö- ja ruokailurakennuksen rakennuksen korvaamisen uudisrakennuksella. Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta päätöksen mukaisesti käynnistetään tarveselvitys, jonka jälkeen laaditaan hankesuunnitelma. Gesterbyn koulukeskus sekä Gesterbyn ja Winellska skolanin teknisten tilojen saneeraus Hankkeet on esitetty palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2014 investointiohjelmassa vuosille 2014 ja Molemmille hankkeille on myönnetty määrärahaa seuraavasti, vuonna 2014 = ja vuonna 2015 = Investointiohjelmassa ei ole esitetty hankkeille toteuttamisjärjestystä. Molempien hankkeiden suunnittelutyö aloitettiin vuoden alussa. Wineellska skolanin suunnitelmat ovat valmiit ja hankkeen urakkakilpailu on käynnistetty. Tarjousten viimeinen jättöpäivä oli klo Suunnitelmien mukaan Winellska skolanin teknisten opetustilojen peruskorjaus aloitetaan aikaisintaan ja alustavan aikataulun mukaisesti tilat ovat valmiit Keskusta-alueen suomenkielinen koulu, uudisrakennus Vesitorninmäen asemakaavatyö on alkuvaiheessa. Keskusta-alueen suomenkielisen koulun uudisrakennuksen toteuttamisen aikataulu täsmentyy kun asemakaavatyö on edennyt. Koulu toteutetaan 1-9 vuosiluokkien yhtenäiskouluna (oppilasmäärä n ). Hankkeelle laaditaan hankesuunnitelma 2014, suunnitellaan ja rakennetaan Mahdollisesti hanke voidaan toteuttaa elinkaarihankkeena. Hankkeelle esitetään varattavaksi määrärahaa vuodelle 2014 yhteensä hankesuunnitelman päivittämiseksi ja vuosille Kaavoitus on kesken. Hankkeen aikataulu täsmentyy kun kaavoitustyö etenee. Kaavaluonnos esitellään toukokuun yhdyskuntatekniikan lautakunnassa. Sepänkannaksen päiväkoti Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan , että Sepänkannaksen päiväkoti toteutetaan pysyväksi suunniteltuna tyyppipäiväkotina ja että rakentamisen rahoitusmuodosta päätetään vuoden 2014 talousarvion laatimisen yhteydessä. Hankkeen suunnittelijat on valittu ja hanke suunnitellaan syksyllä Hankkeelle on esitetty budjetissa vuodelle 2014 ja vuodelle Palvelutuotannon lautakunta päätti kokouksessaan jättää hankkeen L2 luonnosten hyväksymisen pöydälle ja pyytää SVOL:n lausunto suunnitelmista. seuraavaan kokoukseen. Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta päätti todeta, että 1 suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta antaa palvelutuotannon lautakunnalle mahdollisuuden tehdä Sepänkannaksen päiväkodin L2-piirrustuksiin käytettävyyden ja viihtyvyyden kannalta tarvittavia vähäisiä korjauksia ja 2 hankkeen suunnittelua jatketaan em. piirustusten pohjalta mahdollisimman pian ja 3 tarkastaa päätöksen kokouksessa.

13 Palvelutuotannon lautakunta 13 Osavuosikatsaus Palvelutuotannon lautakunta kokouksessaan asiasta käydyn laajan keskustelun jälkeen esittelijä muutti päätösehdotuksensa kuulumaan seuraavasti: Palvelutuotannon lautakunta päättää hyväksyä asiakirjoina olevat Sepänkannaksen päiväkodin L2-piirustukset. Jatkosuunnittelussa erityistä huomiota on kiinnitettävä ja tarkistettava 1 laillisuus, esteettömyys ja tyyppipäiväkodin hankesuunnitelman mukaisuus, 1.1. käytäväympäristö (leveydet, valaistus, näkymät sisällä ja sisältä ulos, sisäikkunat jne.) ylipitkien käytävien muodostumisen estäminen, 1.2 ikkunoiden koko, määrä ja sijainti, 2 perustelut salimassan sijainnille ja 3 lisäksi lautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. Lautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti. Päiväkodin suunnitteluvaihe on L1, hankkeen aikataulu on viivästynyt. LIIKENNEVÄYLÄT JA PUISTOT Vastuuhenkilö: Eero Vartiainen Varalla: Suvi Kylmänen Aluekohtaiset tiet ja muut liikennealueet Keskustan asemakaava-alueet Asemankaaren, Asemapuiston, P-Asemapuiston, P-Veturitallin ja Nummitien suunnittelu, 2. vaihe (Asemanseutu 2.), jatkuu vuodelle 2015 Talvivalaistuksen rakentaminen Investointipalveluiden kustannusosuus vesihuoltolaitoksen aluekohtaisten verkostohankkeiden investointikustannuksista (50.000e) Aikataulu: Hankkeet eivät ole käynnistyneet. Gesterbyn asemakaava-alue Jolkbynjoen kunnostuksen suunnittelu välillä Vanha Rantatie-yläjuoksu Gesterborgintien yleisen pysäköintialueen suunnittelu ja rakentaminen Aikataulu: Jolkbynjoen kunnostuksen suunnittelu käynnistyy kun asemakaava on lainvoimainen. Gesterborgintien yleisen pysäköintialueen suunnittelu käynnistyy kun asemakaava on lainvoimainen. Jolkbynjoen suunnittelun tarjouspyyntö on lähetetty. Hanke käynnistettiin asemakaavan laatimisen yhteydessä. Gesterborgintien P-alueen suunnittelu ei käynnisty vuonna 2014 sillä Gesterbyn alueelle tullaan laatimaan asemakaavan muutos, jossa alueiden käyttöä mahdollisesti muutetaan ja tarkennetaan. Jokiniityn ja Vesitorninmäen risteysalue Katujen suunnittelu Investointipalveluiden kustannusosuus vesihuoltolaitoksen aluekohtaisten verkostohankkeiden investointikustannuksista (40.000e) Aikataulu: Kohteen suunnittelu käynnistyy kun asemakaava on lainvoimainen. Asemakaava ei ole vielä lainvoimainen joten hanke ei ole käynnistynyt. Heikkiläntorin rakentaminen Aikataulu: Hankkeen urakkakilpailu on käynnissä. Laajakallion asemakaava-alue Tolsan asemanseudun katujen ja puistojen rakentaminen Aikataulu:

14 Osavuosikatsaus Palvelutuotannon lautakunta Urakka etenee aikataulussaan. Urakan välitavoite valmistui sovitusti. Vesihuolto on rakennettu lähes valmiiksi. Inkilänportin asemakaava-alue Tiesuunnitelman rakennussuunnittelu, vaihe 1. Aikataulu: Kohteen suunnittelu käynnistyy kun asemakaava on lainvoimainen. Kohteen suunnittelun käynnistyminen odottaa asemakaavan lainvoimaisuutta. Kantvik Katujen ja katuviheralueiden perusparannus Aikataulu: Alustavat suunnitelmat Sokeritehtaantielle on laadittu. Haapiorinteen asemakaava-alue Katujen ja puistojen suunnittelu, jatkuu vuodelle 2015 Aikataulu: Kohteen suunnittelun käynnistyminen odottaa asemakaavan lainvoimaisuutta. Masalan keskustan asemakaava-alue Masalantien ja Rusthollinkujan liittymäalueen, Masalan koulun sisäisten liikennejärjestelyjen ja Masalan koulun asemakaavan mukaisten katujen ja kevyen liikenteen väylien rakentaminen Investointipalveluiden kustannusosuus vesihuoltolaitoksen aluekohtaisten verkostohankkeiden investointikustannuksista ( ) Aikataulu: Urakoitsija on valittu ja työt etenevät sovitun aikataulun mukaisesti. Sarvvikin asemakaava-alue Osa-alueiden 1 ja 2 rakentaminen, jatkuu vuodelle 2015 Aikataulu: Urakoitsija on valittu ja urakka etenee aikataulun mukaisesti.. Veikkolan asemakaava-alueet Alueiden 9 ja 10 katujen rakentaminen Alueiden 15, 16, 17 ja 19 katujen suunnittelu Koskentorin ja Koskentien rakentaminen Napparintien ja Saaristonkujan rakentaminen Investointipalveluiden kustannusosuus vesihuoltolaitoksen aluekohtaisten verkostohankkeiden investointikustannuksista ( e) Aikataulu: Alueiden 9 ja 10 urakka etenee aikataulun mukaisesti. Alueiden 15, 16, 17 ja 19 suunnittelua ei ole aloitettu. Koskentien hankkeen urakkakilpailu on käynnissä. Napparintien ja Saaristonkujan rakentaminen odottavat asemakaavan lainvoimaisuutta. Vanhojen kaatopaikkojen loppumaisemointi Volsin kaatopaikka Aikataulu: Kohde ei ole käynnistynyt. Kaava-alueiden katujen perusparannus Nummitie, Kirkkonummentie väli liik.ymp.-silta, Munkinmäentie, Sokeritehtaantie+jk, Kärrytie, Toritie, Nybronpolku, Länsilenkki, Veturitallintien jk, Kantohaan jk, Hommaksenkaari, Tinakuja, Eteläinen Salmitie, Piippolanrinne, Rasapolku Aikataulu:

15 Palvelutuotannon lautakunta 15 Osavuosikatsaus Urapaikkauksia on tehty keskusta-alueella pahimmissa urapaikoissa Kirkkonummentiellä ja Munkinmäentiellä, varsinaiset asfaltoinnit aloitetaan myöhemmin. Lähivirkistysalueiden perusparannushankkeet Albin Bromanin puiston leikkipaikka ja tunnistetaulujen uusiminen EU-standardin mukaisiksi Aikataulu: Kohde ei ole käynnistynyt. Sadevesiviemäröinti Investointipalveluiden kustannusosuus vesihuoltolaitoksen aluekohtaisten verkostohankkeiden investointikustannuksista sadevesiviemäröinnin osalta (budjetoidaan rahoitusosuutena vesihuoltolaitoksen puolella) Aikataulu: Hankkeet etenevät vesihuoltolaitoksen suunnitelmien mukaisesti. Muut liikennealueet Tolsan asema Parantamisen toteuttaminen (kunnan osuus), jatkuu vuodelle 2015 Aikataulu: Kohteen urakoitsija on valittu. Kevyen liikenteen raittien rakentaminen Tolsantien kevyen liikenteen väylän välillä Laajakalliontie-Vanha Rantatie rakentaminen Volsintien kevyen liikenteen väylän välillä Myllykyläntie-Ingelsintie suunnittelu (tiesuunnittelu, kunnan kustannusosuus 50 %) Aikataulu: Tolsantien klv:n tiesuunnitelma odottaa Liikenneviraston hyväksymispäätöstä. Volsintien klv:n tiesuunnittelu on käynnissä. Tiesuunnitelma valmistuu kesäkuussa. Tievalaistus kaava-alueiden ulkopuolella (Yt 5/ ) Hirsalantie väli kt51-tanskarla rakentaminen Porkkalantie väli Kt51-Vanha Porkkalantie suunnittelu Aikataulu: Hirsalantien valaistuksen urakoitsija on valittu. Porkkalantien valaistuksen suunnittelu on käynnissä. Tie- ja katualueiden valaistuksen uusiminen Katuvalojen uudistaminen EU-säädösten mukaiseksi Aikataulu: Tilanne 31.4.: Työt on aloitettu. Liikenneturvallisuuden parantaminen Liikenneturvallisuuskohteet on hyväksytty palvelutuotannon lautakunnassa päivitetään mt1991 Upinniementie paloaseman kohdalle suunnitellun keskisaarekkeellisen suojatien suunnitelmat Uudenmaan ELY-keskuksen lausunnon ehtojen mukaisesti ja rakentamista ellei sen kustannusarvio ylitä esitettyä selvitetään Volsintien ja Lindalintien risteysalueen kevyen liikenteen väylälle sijoitettavan suojakaiteen asennuksen mahdollisuus muokataan Wiikintien varrella oleva Kirkonkylän koulun saattoliikenteen kääntöpaikkaa korjataan Hankainrinteen ajohidaste toteutetaan Sepänrinteentien ja Leikarinrinteen risteykseen kavennettu suojatie toteutetaan Sepänrinteentielle suojatiet Skuuttihaantien, Vinssikujan ja Salpatien risteyksiin hankitaan ajoesteitä sijoitettavaksi tarpeellisiin kohteisiin sekä korvaamaan betoniporsaita uusitaan suojatiemaalauksia Aikataulu:

16 Osavuosikatsaus Palvelutuotannon lautakunta Tilanne 31.4: Suunniteltavat kohteet ovat käynnissä. LIIKUNTA- JA VIRKISTYSALUEET Vastuuhenkilö: Eero Vartiainen Varalla: Suvi Kylmänen Virkistysalueet ja ulkoilureitit Kuntoiluvälineiden uusiminen (Gesterby) Jerikonmäen sillan perusparantaminen Jerikonmäen latuverkon perusparannus ja muuttaminen ulkoilureitiksi Aikataulu: Kuntoiluvälineiden uusimista ei ole aloitettu. Jerikonmäen sillan urakkakilpailu on käynnissä. Jerikonmäen latuverkon suunnittelu on käynnissä. Muut hankkeet Vesitorninmäen liikunta-alueiden yleissuunnittelu kaavoituksen yhteydessä Liikuntapaikkojen valaisimien vaihto Aikataulu: Vesitorninmäen yleissuunnittelu ei ole käynnistynyt sillä kaava ei ole vielä edennyt siihen vaiheeseen. Tilanne 30.4.: Liikuntapaikkojen valaisinten vaihto on aloitettu. Sivistystoimi Kirkkonummen koulukeskuksen pihan liikunnallisuuden lisääminen Aikataulu: Tilanne 30.4.: Piha-alueen suunnittelu on käynnissä. MUUT KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Vastuuhenkilö: Eero Vartiainen Varalla: Suvi Kylmänen Joukkoliikenneinfran rakentaminen Mt110 bussipysäkkien parantaminen Bussipysäkit Joukkoliikenteen sujuvoittaminen Kirkkonummen linjastosuunnitelman edellyttämät parannukset Aikataulu: Hanke ei ole käynnistynyt. Strömsbyn maakaatopaikan viimeistelytyöt Aikataulu: Työt käynnissä.

17 Palvelutuotannon lautakunta 17 Osavuosikatsaus VESIHUOLTOLAITOKSEN KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Hankeryhmään on budjetoitu vesihuoltolaitoksen vedenhankintaan ja jakeluun sekä viemäröintiin liittyvien kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointien määrärahat ja tuloarviot. Hankkeiden tuloihin ei ole sisällytetty maankäyttösopimustuloja. Aluekohtaiset verkostohankkeet: Keskustan asemakaava-alueet ( , ) Asemankaaren, Asemanpuiston ja Nummitien vesihuollon suunnittelu, 2. vaihe. Koska johdoilla on osittain muutoinkin uusimistarvetta on arvioitu investointiyksikön osuuden olevan 50 % johtojen siirtokustannuksista. Aikataulu: Suunnittelun hankinta käynnistymässä (Investointiyksikkö). Jokiniityn ja Vesitorninmäen risteysalue (0, -0 ) Vesihuollon suunnittelu ei käynnisty vuonna 2014 johtuen asemakaavan viivästymisestä. Laajakallion asemakaava-alueet ( ) Tolsan asemanseudun vesihuollon rakentaminen valmiiksi. Aikataulu: Urakka on vesihuollon osalta lähes valmis. Muuten urakka etenee aikataulussa. Haapiorinteen asemakaava-alue ( ) Vesihuollon suunnittelu. Aikataulu: Hanke ei ole käynnistynyt. Masalan keskustan asemakaava-alue (60.000, ) Masalan koulun asemakaavan sadevesiviemäreiden rakentaminen. Koska sadevesiviemärit palvelevat pääosin ainoastaan katualueita on arvioitu investointiyksikön osuuden olevan 80 % johtojen rakentamiskustannuksista. Aikataulu: Urakka käynnissä ja aikataulussa. Sarvvikin asemakaava-alue ( ) Osa-alueiden 1 ja 2 vesihuollon rakentamisen aloitus. Aikataulu: Urakoitsija on valittu ja urakka on käynnistynyt kevään aikana. Veikkolan asemakaava-alueet ( , ) Hiekkamäen asemakaava-alueen (osa-alueet 9,10) sadevesiviemäreiden rakentaminen ja vesijohdon saneeraus valmiiksi katujen toteutuksen yhteydessä. Urakka on aloitettu Alue 17 sadevesiviemäreiden suunnittelu. Napparintien ja Saaristokujan vesihuollon rakentaminen.

18 Osavuosikatsaus Palvelutuotannon lautakunta Sadevesiviemäreiden suunnittelu- ja rakentamiskustannuksista osa-alueille 9,10 ja 17 laskutetaan 90 % kustannuksista investointiyksiköltä, koska alueille on jo aikaisemmin toteutettu vesijohto ja jätevesiverkosto. Aikataulu: Alueiden 9 ja 10 urakka etenee aikataulussaan. Alueen 17 suunnittelua ei ole aloitettu. Napparintien ja Saaristonkujan rakentaminen odottaa asemakaavan lainvoimaisuutta. Investointiyksikön kustannusosuus sadevesiviemäreiden rakentamisesta ( ) Kustannukset lasketaan vuoden lopussa. Runko- ja siirtojohdot: Runkoventtiilien uusiminen ja mitta-asemat ( ) Toimenpiteet vesijohtoverkoston toimintavarmuutta lisäämiseksi, hukkavesimäärän hallinnan parantamiseksi ja vesikatkosten rajoittamiseksi. Aikataulu: Ensimmäisen runkoventtiilin vaihtotyön suunnittelu käynnissä. Jätevedenpumppaamoiden saneeraus ( ) Hauklammen ja Kuusalan siirtoviemäripumppaamoiden saneeraus ja siirtoviemärin kapasiteetin lisäys. Hindersbyn jätevedenpumppaamon saneeraus. Strömsbyn ja Pikkalanlahden jätevedenpumppaamoiden kapasiteettien lisäykset. Aikataulu: Hindersbyn pumppaamon saneerauksen tarjous on saatu ja pumppaamon saneeraus aloitetaan vuoden 2014 syksyllä. Hauklammen ja Kuusalan pumppaamoiden saneeraus toteutetaan Espoo Veikkola siirtolinjan uusinnan yhteydessä Viemäriverkoston saneeraus ( ) Viemärisaneerausten suunnittelu ja tutkimukset Aikataulu: Vesihuoltoverkoston saneerausohjelmasta on saatu tarjous ja suunnittelun tulee olla valmiina Viemäriverkoston kuvaukset aloitetaan kun suunnitelma on saatu valmiiksi. Vesijohtojen saneeraus ( ) Vesijohtosaneerausten suunnittelu Aikataulu: Vesihuoltoverkoston saneerausohjelmasta on saatu tarjous ja suunnittelun tulee olla valmiina Yhdysvesijohto Espoosta Veikkolaan ( )

19 Palvelutuotannon lautakunta 19 Osavuosikatsaus Uusi yhdysvesijohdon toteutussuunnittelu ja rakentamisen aloitus. Yhdysjohdolla vastataan Veikkolan kasvavaan vedentarpeeseen. Veikkola 1 vedenottamolle myönnetty tilapäinen lisävedenottolupa päättyy , mihin mennessä johdon on oltava käytössä. Aikataulu: Toteutussuunnittelu käynnissä. Urakka aloitetaan loppuvuodesta. Espoo-Kirkkonummen keskusta yhdysvesijohdon saneeraus ( ) Espoo-keskusta päärunkovesijohdon saneerauksen seuraavan vaiheen toteutussuunnittelu ja saneeraus 2011 laaditun yleissuunnitelman mukaisesti. Aikataulu: Ensimmäinen saneerausvaihe (Laajakallio) suunnitteluvaiheessa. Toteutus syksyllä. Keskustan vesisäiliötilavuuden lisääminen ( ) Toiminnan kasvu edellyttää vesisäiliötilavuuden lisäämistä. Alavesisäiliön ja pumppuaseman rakentaminen Jorvakseen. Hanke valmistuu Aikataulu: Hankintamenettely kesken. Siuntion kunnan osuudet siirtoviemäristä ( ) Siuntion ja Kirkkonummen välisen sopimuksen mukaisesti Siuntiolta laskutetaan varaustaan vastaavat investointiosuudet Kirkkonummen maksamasta Siuntiota palvelevasta siirtoviemäristä sekä Espoon veden ja HSY:n investoinneista. Aikataulu: Kirkkonummen ja Siuntion välinen sopimus jätevesien johtamisesta on hyväksytty molempien kuntien puolesta. Vedenottamot: Meikon vedenottamon saneeraus ( ) Suunnitellaan ja toteutetaan asianmukaiset kemikaalien varastointitilat. Nykyiset tilat ovat toiminnallisuuden ja työturvallisuuden kannalta riittämättömät. Varaudutaan vedenottoputken kuntotarkastukseen. Aikataulu: Hanke ei ole käynnistynyt. Haja-asutusalueiden vesihuolto: Sepänkylän alueen vesihuolto ( ) Vesihuollon suunnittelu. Aikataulu: Suunnittelua ei ole vielä aloitettu.

20 Osavuosikatsaus Palvelutuotannon lautakunta Tuotot/kulut Tammikuu-Huhtikuu Palvelutuotannon johtokunta Summatasot: Tulosyksikkö toukokuu 2014 KS 2014 KS yht. TOT 2014 KSmuut. TOT- % TOT 2013 TP Johtokunta, hallinto Tuotot Kulut , Netto , Investointipalvelut Tuotot Kulut , Netto , Rak.kannan kunnospitopalvelut Tuotot , Kulut , Netto Siivouspalvelut Tuotot , Kulut , Netto , Yhdyskuntatekn.kunnossapitopal Tuotot , Kulut , Netto , Jätehuolto Tuotot , Kulut , Netto ***** Sisäiset palvelut Tuotot , Kulut , Netto , Palo- ja pelastuspalvelut Kulut , Netto ,

21 Palvelutuotannon lautakunta 21 Osavuosikatsaus Ruokahuoltopalvelut Tuotot , Kulut Netto , Puhdasvesiyksikkö Tuotot , Kulut , Netto , Jätevesiyksikkö Tuotot , Kulut , Netto , Sadevesiyksikkö Tuotot Kulut , Netto , Yhteiset toiminnot Tuotot ***** Kulut , Netto , RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot Kulut , Netto ,

22 Osavuosikatsaus Palvelutuotannon lautakunta Investointiraportti Tammikuu-Huhtikuu Palvelutuotannon johtokunta Summatasot: Projekti toukokuu 2014 KS 2014 KS yht. TOT 2014 KSmuut. TOT- % TOT 2013 TP Kesk. terv. aseman laajennus Kulut Netto Kes. terv. aseman p-korjaus Kulut Netto Kantvikin pk vanhan osan purku Kulut Netto Keskusta-alueen 9. pk Kulut ***** 0 0 Netto ***** Masalan uusi pk (ur) Tuotot Kulut ***** Netto ***** Sepänkannaksen pk Kulut ***** 0 0 Netto ***** Gesterbyn kk teknisen käsityön Kulut ***** Netto ***** Masalan koulun II vaiheen p-la Kulut ***** Netto ***** Vuorenmäen koulu

23 Palvelutuotannon lautakunta 23 Osavuosikatsaus Kulut ***** Netto ***** Sjökulla skola, peruskorjaus Kulut ***** Netto ***** Keskustan asemakaava-alue Kulut ***** Netto ***** Sepänkannas III, asemakaava-al Kulut Netto Laajakallion asemakaava-alueet Kulut ***** Netto ***** Jorvas, Inkilänportti Kulut ***** Netto ***** kantvikin asemakaavaalue Kulut Netto Masalan kesk. asemakaava-alue Kulut ***** Netto ***** Sarvvikin asemakaava-alue Kulut ***** 0 0 Netto ***** Veikkolan asemakaava-alueet Kulut ***** Netto ***** Vanhojen kaatopaikkojen maisem

24 Osavuosikatsaus Palvelutuotannon lautakunta Kulut Netto Jolkbyn asemakaava-alue Kulut Netto YT kust.os. sadevesiv. Kulut Netto *Kaava-al katujen perusparann Kulut Netto Tolsan asema (kunnan osuus) Kulut ***** 0 0 Netto ***** Jorvaksen asema (kunnan osuus) Kulut Netto Liityntäpysäköinti Kulut Netto Kevytliikenneväylien rakentam Kulut ***** Netto ***** Tie- ja katualueiden valaistuk Kulut Netto Tievalaistus kaava-alueen ulko Kulut ***** Netto ***** Liikenneturvallisuuden parant Kulut *****

25 Palvelutuotannon lautakunta 25 Osavuosikatsaus Netto ***** *Pallokenttien rakent./pp Tuotot Kulut Netto Lähiliikuntapaikkojen rakentam Tuotot Kulut Netto Leikki-ja piha-alueiden rakent Kulut Netto *Ulkoreittien rakentaminen/p-k Tuotot Kulut Netto Muut hankkeet Kulut ***** Netto ***** maakaatopaikan laajennus Kulut Netto Joukkoliikenne infran rakentam Kulut Netto Varavoimakoneiden hankinta Kulut ***** Netto ***** Kuntakeskuksen 2. vaiheen oyk Tuotot Kulut Netto ravalsin asemakaava-alue Kulut

26 Osavuosikatsaus Palvelutuotannon lautakunta Netto laajakallion asemakaava-alueet Kulut ***** Netto ***** masalan kesk. rakennuskaava-al Kulut Netto sarvvikin asekaava-alue mks Kulut ***** 0 0 Netto ***** veikkolan asemakaava-alueet Tuotot Kulut ***** Netto ***** yhdyskuntatekn.ltk osuus sv-vi Tuotot Kulut Netto *jäteveden pumpp saneeraus Kulut Netto lapinkylän vedenottamon saneer Tuotot Kulut Netto espoo-veikkola yhdysvesijohdon Kulut ***** Netto ***** espoo-kirkkonummen keskusta yh Kulut Netto keskustan vesisäiliötilavuuden Kulut ***** Netto *****

27 Palvelutuotannon lautakunta 27 Osavuosikatsaus lapinkylä-veikkola runkojohtoj Tuotot Kulut Netto hvittorpin viemärin saneeraus Kulut Netto RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot Kulut ***** Netto *****

3429 Masalan koulun liikuntasalin ja keittiön rakentaminen ( )

3429 Masalan koulun liikuntasalin ja keittiön rakentaminen ( ) 1 SVOL Liite TALOUSSUUNNITELMA 2016-2020/ INVESTOINNIT SVOL (Tähän eritellään hankkeen nimi, sanalliset perustelut, investointitulot ja menot, sekä hankkeen kesto, mikäli hanke jakautuu usealle vuodelle)

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset. SVOL 4.2., Liite 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston 15.12. 133 päätöksen mukaiset. Poikkeuksena

Lisätiedot

Toiminnalliset tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia.

Toiminnalliset tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia. Palvelutuotannon lautakunta 6 29.01.2015 Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelma 897/02.02.02/2014 Palvelutuotannon lautakunta 6 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tekninen lautakunta

Siilinjärven kunta. Tekninen lautakunta Siilinjärven kunta Tekninen lautakunta Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta 1.1. 30.4.2016 Tekniset palvelut Sitovuus: valtuusto, brutto Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Ari Kainulainen Arvio mahdollisista

Lisätiedot

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan Palvelutuotannon lautakunta 88 7.08.05 Kunnanhallitus 80 4.09.05 Kunnanvaltuusto 97.0.05 Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 2.75 2.75 2.75 0.0 0.0 * vakituiset 2.75 2.75 2.75 Rakennusluvat 165 165 165 0 0.0 Toimenpideluvat 71 80 80 0 0.0 Ilmoitusluvat

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Sisältö 1 HALLINTO... 1 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TUOTTAMAT PALVELUT... 1 2.1 Talousvesi... 1 2.2 Jätevesi... 1 3 VEDEN KULUTUS JA MYYNTI...

Lisätiedot

2 Tekpa / Maan osto 150 150 200 200 2 Kiinteä omaisuus yhteensä 150 150 200 200

2 Tekpa / Maan osto 150 150 200 200 2 Kiinteä omaisuus yhteensä 150 150 200 200 INVESTOINNIT 115 13. INVESTOINNIT Menot Inv:n Luvut 1000 eurona laatu Kohteen nimi 2014 2015 2016 2017 1 Keskusvirasto/Teollisuuskylän osakepääoma 0 100 0 0 1 Keskusvirasto/Terveysasema osakepääoma 0 0

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman poistoja).

Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman poistoja). Ympäristölautakunta 126 13.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2016 353/22.220/2015 Ympäristölautakunta 126 Menot Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta Palvelutuotannon lautakunta 117 21.10.2015 Kunnanhallitus 345 02.11.2015 Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2016-2019 701/08.00.01/2015 Palvelutuotannon

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET Kunnanvaltuuston hyväksymä 12.4.2010 Dnro 1207/454/2008 KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET HANKEOHJE Astuu voimaan 19.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä...1 Talonrakennushankkeen prosessi...1 Hankkeen

Lisätiedot

Laskutusjakso 3 kuukautta, paitsi suurkuluttajille 1 kuukausi

Laskutusjakso 3 kuukautta, paitsi suurkuluttajille 1 kuukausi 1 12.4.2016 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2016 A. Talous Käyttötalous 1 000 Tot 3/2015 TA 2016 Tot 3/2016 % ta:sta Muutos 15-16 Muutos % Tuotot 3 479 15 478 3 601 23,3 122 3,4 Kulut -1 435-7 581-1 628 21,5-193

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)

Lisätiedot

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvik pysyy väljästi rakennettuna ja viihtyisänä asuinalueena 3.5.2012 1 Långvikin kehittäminen kunnan päätöksenteossa 1(5) Joulukuu

Lisätiedot

TULOSLASKELMA TP-2015 TA-2016 TAE-2017

TULOSLASKELMA TP-2015 TA-2016 TAE-2017 RAKENNUSLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 1 1,00 1,00 0,0 1 1 * vakituiset 1 1,00 1,00 0,0 1 1 Rakennusluvat 116 110 105-5 180 180 Toimenpideluvat 59 70 70 0 100 100 Ilmoitusluvat

Lisätiedot

Työpaja I : Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä

Työpaja I : Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä Prosessin aikataulu Työpaja I 24.4.2014: Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä Hankesuunnitelman jatkotyöstäminen Työpaja II 26.5.2014: Hankesuunnitelman esittely ja

Lisätiedot

Vuoden 2015 peruskorjauskohteiden määrittely

Vuoden 2015 peruskorjauskohteiden määrittely Vuoden 2015 peruskorjauskohteiden määrittely Saneerauskohteiden valinta, 2. vaihe 08.06.2015 Projektiryhmä 1 Vuoden 2015 peruskorjauskohteiden määrittely Projektin vetäjä: Rainer Långsjö Projektiryhmä:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Toteuma %:a talousarviosta. Talousarvio 2014 (valtuusto) Toteuma Tilinpäätös Tilinpäätös 2013 TILAUS

Toteuma %:a talousarviosta. Talousarvio 2014 (valtuusto) Toteuma Tilinpäätös Tilinpäätös 2013 TILAUS Palvelu: Talous- ja hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Hallintopäällikkö Anne Rantala -03-03 %:a Hallinto Lautakunnan kokoukset, kpl 15 13 15 4 27 % Hallinto / asia 307,93 292,84 295,89 355,24 120 % Henkilöstöhallintopalvelut

Lisätiedot

Hallinto TEKNISEN TOIMEN HALLINTO - - Hallinto Teknisen toimen henkilöstö % Nettomenot euroa / keskuksen

Hallinto TEKNISEN TOIMEN HALLINTO - - Hallinto Teknisen toimen henkilöstö % Nettomenot euroa / keskuksen Palvelu: Talous- ja hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Halintopäällikkö Anne Rantala -06-06 %:a Hallinto TEKNISEN TOIMEN HALLINTO - - Hallinto Teknisen toimen henkilöstö 264 264 100 % Hallinto Nettomenot

Lisätiedot

INVESTOINTIOHJELMA 2016

INVESTOINTIOHJELMA 2016 INVESTOINTIOHJELMA 2016 Valtuuston 30.11.2015 hyväksymässä vuoden 2016 talousarviossa on teknisen lautakunnan toimialueen alle hyväksytty seuraavat investointihankkeet. Investointimääräraha maankäyttö

Lisätiedot

ASEMANTIEN PÄIVÄKODIN LOPPURAPORTTI

ASEMANTIEN PÄIVÄKODIN LOPPURAPORTTI ASEMANTIEN PÄIVÄKODIN LOPPURAPORTTI 28.1.2014 RAKENNUSHANKKEEN LOPPURAPORTTI Kohde: Asemantien päiväkoti 740-4-33-1 Asemantie 16 57100 SAVONLINNA Hankkeen laajuustiedot ja tilatehokkuudet: Päiväkotirakennus:

Lisätiedot

Finnsbackan päiväkodin rakentamiseen liittyvät ehdotukset ja päätökset

Finnsbackan päiväkodin rakentamiseen liittyvät ehdotukset ja päätökset Kunnanhallitus 188 13.06.2016 Vastaus kuntalaisaloitteeseen Finnsbackan päiväkodin säilyttäminen Kirkkonummen keskustassa (kv) 264/05.10.00/2016 Kunnanhallitus 13.06.2016 188 Kirkkonummen kunnan kirjaamoon

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekla 16.6.2015 29, liite no 10 Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Lapinlahden terveyskeskuksen peruskorjauksen jatkaminen Alapitkän

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (2/7)

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (2/7) AIRIX Ympäristö Oy vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Taalintehtaan pintavedenottamon järjestelyt Varaottamo ja valmiuden

Lisätiedot

KESKENERÄISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET VUO- DELLE 2017

KESKENERÄISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET VUO- DELLE 2017 1 KESKENERÄISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET VUO- DELLE 2017 TALONRAKENNUS/YLEISHALLINTO Villa Breda, palvelukeskus Menot - Utgifte 710,6 9 000,0 0,0 9 000,0 2 463,3 6 536,7 3 536,7 Netto

Lisätiedot

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen TOIMITILAT Riihenmäen yhtenäiskoulu Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen Aikataulu: Rakentamisen aloitus 11/2015 Budjetti: 15 300 000 Nykyisen koulurakennuksen yhteyteen rakennetaan laajennusosa,

Lisätiedot

Savukosken kunnanvirasto

Savukosken kunnanvirasto SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Rakennus- ja tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 8.5.2012 klo 18.00-19.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 11 12 13 14 15 16 18 19 Savukosken kunnanvirasto Tiedoksi lautakunnalle

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

TILAHALLINTO Liite 2 Päivitetty 16.1.2013 KORJAUSOHJELMA 2013

TILAHALLINTO Liite 2 Päivitetty 16.1.2013 KORJAUSOHJELMA 2013 TILAHALLINTO Liite 2 Päivitetty 16.1.2013 KORJAUSOHJELMA 2013 Projektin t Kustannukset ylläpitoluokittain RU = Risto Utriainen A1 1 572 500 GL = Georg Lindström A2 532 000 KK = Kai Kinnunen B 65 000 RL

Lisätiedot

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI 1 SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI 30.4.2008 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI PALVELUALUE/TULOSALUE: TEKNISET PALVELUT PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit

Lisätiedot

Ruokapalvelun rakennemuutos

Ruokapalvelun rakennemuutos Kunnanhallitus 104 04.04.2016 Kunnanhallitus 121 11.04.2016 Ruokapalvelun rakennemuutos 700/00.01.02/2016 Khall 04.04.2016 104 Osana kunnan talouden tasapainotusohjelmaa selvitetään valmistuskeittiöiden

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

(NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin,

(NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, Naantalin Kaupunki ( Y M P Ä R I S T Ö (50000005) ) 18 0000.00 18 0000.00 16 0000.00 16 0000.00 14 0000.00 14 0000.00 12 0000.00 12 0000.00 1000.00 1000.00 8 0000.00 8 0000.00 6 0000.00 6 0000.00 4 0000.00

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) AIRIX Ympäristö Oy vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Taalintehtaan pintavedenottamon järjestelyt Varaottamo ja valmiuden

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSPALKKIO 2014 LOPPURAPORTTI

KIRKKONUMMEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSPALKKIO 2014 LOPPURAPORTTI Liite PatuL 3 / 25.3.2015 KIRKKONUMMEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSPALKKIO 2014 LOPPURAPORTTI 28.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TULOSPALKKION SAAMISEN EDELLYTYKSET... 3 1.1 Vesihuoltolaitoksen tulos...

Lisätiedot

23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta. 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / tukipalvelulautakunta

23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta. 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (10) Aika 29.10.2015, klo 17:30-18:39 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsitellyt asiat 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22 Pöytäkirjan tarkastus 23

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta. 18.09.2013 Sivu 1 / 1 3929/02.02.00/2013 90 Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien 2014-2018 investointiohjelmasta. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh. (09)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen.

Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen. 1 TEKNINEN TOIMI TEKNINEN LAUTAKUNTA 500 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA PELASTUSTOIMI Vastuuhenkilö: hallintopäällikkö Marjo Nieminen Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kemiönsaaren kunnan Ekniemen alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Tämä osallistumis-

Lisätiedot

Långvik Info. Lehdistötilaisuus Tervetuloa! Långvikin kyläyhdistyksen työryhmä

Långvik Info. Lehdistötilaisuus Tervetuloa! Långvikin kyläyhdistyksen työryhmä Långvik Info Lehdistötilaisuus 13.12.2011 Tervetuloa! 1 Långvikin kehittäminen Kirkkonummen kunnan päätöksenteossa Joulukuu 2009 Kunnanvaltuusto hyväksyi joulukuussa 2009 kaavoitusohjelman, jossa Långvikin

Lisätiedot

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018 Asra 8.9.2015 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018 Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta Rakennusvalvonta Sivu 2 TP 2014 TA+muutokset 2015 TA 2016 2017 2018 Toimintatuotot 319 908 404 100 354 000

Lisätiedot

Finnsbackan päiväkodin rakentamiseen liittyvät ehdotukset ja päätökset

Finnsbackan päiväkodin rakentamiseen liittyvät ehdotukset ja päätökset Kunnanhallitus 188 13.06.2016 Kunnanhallitus 250 22.08.2016 Vastaus kuntalaisaloitteeseen Finnsbackan päiväkodin säilyttäminen Kirkkonummen keskustassa (kv) 264/05.10.00/2016 Kunnanhallitus 13.06.2016

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Säkylän kunta / Vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/5)

AIRIX Ympäristö Oy Säkylän kunta / Vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/5) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/5) SÄKYLÄN KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2010-2020 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito Seurataan vesijohtoverkoston kuntoa ja saneerataan saneerausohjelman

Lisätiedot

Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto

Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/6) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston saneerausohjelman toteuttaminen Verkoston toimintavarmuuden lisääminen, sammutusvesi, talousveden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu: johto Vastuuhenkilö: Mika Grönvall / / TEKNISEN TOIMEN HALLINTO Lautakunnan kokoukset, kpl kpl 11 10 10 10 100 100 Hallinnon kulut yhteensä -635338-599027 -590600-510000

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ 1. TOIMINTASÄÄNNÖN PERUSTA JA TARKOITUS Tämä toimintaohje perustuu Mäntsälän kunnan hallintosäännön 1 :ään. Tällä toimintasäännöllä määritellään teknisen lautakunnan alaisen

Lisätiedot

4340 Toimisto- pankki- ja asiantuntijapalvelut , Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut , , Servicehuset

4340 Toimisto- pankki- ja asiantuntijapalvelut , Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut , , Servicehuset Kalenteri 2012 Kululaji Kaikki kululajit Kuukausi Kaikki Rakenne Kaikki Arvot Riviotsikot Budjetti 2012 TP 2012 C1 LOVIISAN KAUPUNKI -11 557 000,00-3 515 136,08 C80 INVESTOINTIOSA -11 557 000,00-3 515

Lisätiedot

Kiinteistöpalv ,2 Yhteensä ,4

Kiinteistöpalv ,2 Yhteensä ,4 Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) Tukipalvelulautakunta, 15, 11.08.2015 Tukipalvelulautakunta, 23, 29.10.2015 23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta MjuDno-2015-671 Tukipalvelulautakunta,

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto päätti

Kunnanvaltuusto päätti Kunnanvaltuusto päätti 15.11.2010 1.1. Långvikin ja Honskbyn osayleiskaavatyön pohjaksi selvitetään vuoden 2011 aikana alueen kaavatalouden keskeiset tekijät ja mitoitukset, jotka täsmentyvät osayleiskaavatyön

Lisätiedot

Liite 1. Vesihuollon investointistrategia ehdotus -esittelykalvosarja 1.4.2014

Liite 1. Vesihuollon investointistrategia ehdotus -esittelykalvosarja 1.4.2014 Liite 1. Vesihuollon investointistrategia ehdotus - Vesihuollon investointistrategian valmistelu Vesihuollon valmistelun lähtöaineistona on käytetty vuonna 2009 valmisteltua vesihuollon investointistrategiaa,

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 25 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Asianro 279/02.06.01/2015 Vs. hallintopäällikkö Sami Koskikallio 25.2.2015: Teknisen lautakunnan vuoden 2014 tilinpäätös on valmisteltu

Lisätiedot

Strateginen sopimus

Strateginen sopimus KIINTEISTÖTOIMIALAN STRATEGINEN SOPIMUS 1. SOPIMUKSEN JA TOIMINNAN KUVAUS Sopijatahot Turun kaupungin kaupunginhallitus ja Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta Sopimuksen tarkoitus Määritellä Kiinteistöliikelaitoksen

Lisätiedot

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8/2012 Aika: Torstai 11.10.2012 klo. 19.00-20,45 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Iiris-Maija

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 7.9.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 12.9.2016 kello 18.30 Käsiteltävät asiat Paikka Jämijärven keskuskoulu, taideluokka 191 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 25. syyskuuta 2014 kello 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Jari Laurila pj Esko Syrjälä j. Kimmo Kupi j. Pirjo Leino j. Elina Rauhala j. Läsnä Poissa Muut saapuvilla

Lisätiedot

Mäntsälän kunta 0 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Taloussuunnitelma 2015 2017 Tekniset palvelut

Mäntsälän kunta 0 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Taloussuunnitelma 2015 2017 Tekniset palvelut 0 lousarvio ja taloussuunnitelma - lousarvio loussuunnitelma Tekniset palvelut Kunnanhallitus 1.12. 341 Kunnanvaltuusto 8.12. 121 1 lousarvio ja taloussuunnitelma - Sisällysluettelo 70 Tekniset palvelut...

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

Yhtymähallitus

Yhtymähallitus Yhtymähallitus 226 22.11.2012 Osavuosikatsaus 3/2012 542/02.02.00/2012 Yhtymähallitus 22.5.2012 113 Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh. 040 747 0506.

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

LIITE. Vanha Klaukan alueelle muodostuu alueen asemakaavoituksen myötä uusi asuinalue, johon sijoittuu pääosin AKR ja AO alueita.

LIITE. Vanha Klaukan alueelle muodostuu alueen asemakaavoituksen myötä uusi asuinalue, johon sijoittuu pääosin AKR ja AO alueita. 1. JOHDANTO Vanha Klaukan alueelle muodostuu alueen asemakaavoituksen myötä uusi asuinalue, johon sijoittuu pääosin AKR ja AO alueita. AKR- alueiden yhteenlaskettu rakennusoikeus on n. 60 000 m2 ja AO

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

GOLFKLUBIN asemakaavamuutos

GOLFKLUBIN asemakaavamuutos GOLFKLUBIN asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee asemakaavan

Lisätiedot

Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen energiamaksun korottaminen Talousarvion toteutuminen tammi-lokakuu 2015 Muut asiat

Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen energiamaksun korottaminen Talousarvion toteutuminen tammi-lokakuu 2015 Muut asiat SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 24.11.2015 klo 18.00 19.30 Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 27 28 29 30 Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Kaavoitus ja liikennejärjestelmäpalvelut

Kirkkonummen kunta Kaavoitus ja liikennejärjestelmäpalvelut JORVAKSENMYLLY ASEMAKAAVAN MUUTOS JORVAKSENMYLLYN ASEMAKAAVAN KORTTELEIDEN 3035 JA 3036 SEKÄ LIIKENNE- JA KATUALUEIDEN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva 1. Suunnittelualueen rajaus ja

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Asianro 191/02.06.01/2014 Tiivistelmä Teknisen lautakunnan talouden sopeutustoimenpiteet sisältävä talousarvio toteutui laaditun

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

Tarjoukset esitellään ja päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Tarjoukset esitellään ja päätösehdotus annetaan kokouksessa. Palvelutuotannon lautakunta 63 16.06.2016 Kunnanhallitus 247 208.2016 Kantvikin päiväkoti laajennus ja korjaus, lisämääräraha vuodelle 2016 (kv) 148/10.03.002/2011 Palvelutuotannon lautakunta 16.06.2016

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ KESKEISET MUUTOKSET JA NÄKYMÄT Kaupunginvaltuuston talousseminaari

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ KESKEISET MUUTOKSET JA NÄKYMÄT Kaupunginvaltuuston talousseminaari KAUPUNKIYMPÄRISTÖ KESKEISET MUUTOKSET JA NÄKYMÄT 2017 Kaupunginvaltuuston talousseminaari 8.9.2016 TAUSTATEKIJÖITÄ Kustannustason muutokset 06/2015 06/ 2016 : Maarakennuskustannusindeksi -2,7 % Katujen

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 67 000 67 000 67 000 0 0 0

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 67 000 67 000 67 000 0 0 0 INVESTOINTISUUNNITELMA 2015-2018 6.11.2014 sisältää kaikki esitykset - kunnanjohtaja värikoodeill a merkinnyt ne, mihin esittää muutoksia Investointiraja 8.000 euroa (arvonlisäveroton). Sitovuustaso valtuustoon

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2010 1 LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2010 Kaupunginvaltuuston hyväksymät Loimaan kaupungin

Lisätiedot

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS / KIRKONKYLÄN KOULUKESKUS Luonnosvaiheen mielipiteet, lausunnot ja kaavoittajan esitys vastineiksi

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS / KIRKONKYLÄN KOULUKESKUS Luonnosvaiheen mielipiteet, lausunnot ja kaavoittajan esitys vastineiksi KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS / KIRKONKYLÄN KOULUKESKUS Luonnosvaiheen mielipiteet, lausunnot ja kaavoittajan esitys vastineiksi Suunnittelualue sijaitsee Kempeleen keskustan tilastoalueen (101) Kirkonseudun

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 KAUPPI KORTTELIT 880 4 JA 881 26, 27 JA 28, TEISKONTIE 33 JA KUNTOKATU 4 (TAMK JA PIRAMK, LISÄRAKENTAMINEN) SEKÄ KATU-, PUISTOJA PYSÄKÖINTIALUETTA.

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Euran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Euran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/7) AIRIX Ympäristö Oy n kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2010-2020 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2016 talousarvion sekä vuosien taloussuunnitelman.

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2016 talousarvion sekä vuosien taloussuunnitelman. Tekninen lautakunta 3 26.01.2016 Teknisen toimialan vuoden 2016 talousarvion käyttösuunnitelma 268/02.02/2015 Tekninen lautakunta 3 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2015 125 hyväksynyt vuoden 2016

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 Rahatoimisto 9.8.2012 Kaupungin käyttötalouden toimintatuloista oli heinäkuun lopussa kertynyt 4,7 miljoonaa euroa eli 42 % budjetoidusta määrästä. Toimintamenoihin oli heinäkuun

Lisätiedot

Valmistus omaan käyttöön 4 301

Valmistus omaan käyttöön 4 301 KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekniset palvelut Tekniset palvelut tukee kunnan muita yksiköitä saavuttamaan tuloksia tarjoamalla hyvät toimitilat sekä miellyttävän ympäristön. Tekniset palvelut toteuttaa peruspalveluja

Lisätiedot

Tiistai kello Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Tiistai kello Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9 / 2011 KOKOUSAIKA Tiistai 01.11.2011 kello 17.00 20.25 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI Kunnanhallitus Jari Lämsä, tekninen johtaja

JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI Kunnanhallitus Jari Lämsä, tekninen johtaja JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI 30.1.2017 Kunnanhallitus 6.2.2017 - Jari Lämsä, tekninen johtaja Valmisteluvaiheet - Valtuustoseminaari 30.1.2017 (Terveyskeskus) - Valtuusto 19.12.2016, TA2017,

Lisätiedot

Talousarvion lisämääräraha-anomus kunnanhallituksen etuosto-oikeuden käyttämistä koskevan päätöksen tultua voimaan

Talousarvion lisämääräraha-anomus kunnanhallituksen etuosto-oikeuden käyttämistä koskevan päätöksen tultua voimaan Kunnanhallitus 49 24.02.2014 Kunnanvaltuusto 19 10.03.2014 Talousarvion lisämääräraha-anomus kunnanhallituksen 19.12.2011 454 etuosto-oikeuden käyttämistä koskevan päätöksen tultua voimaan 1710/10.00.01/2011

Lisätiedot

Liite: Kaavaselostus liitteineen, liite 1/ 6. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite: Kaavaselostus liitteineen, liite 1/ 6. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Valtuusto 61 18.06.2012 NG 5 Kartanonrinteen asemakaava ja asemakaavan muutos 33/10.02.03/2012 KAAVJAOS 6 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at) sipoo.fi,

Lisätiedot

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN Sivistyslautakunta 52 27.09.2007 Joutsan kunnanhallitus 4 08.10.2007 Kunnanvaltuusto 57 22.10.2007 Sivistyslautakunta 5 19.02.2008 Joutsan kunnanhallitus 62 04.03.2008 Kunnanvaltuusto 18 10.03.2008 Joutsan

Lisätiedot