Palvelutuotannon lautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelutuotannon lautakunta"

Transkriptio

1 Palvelutuotannon lautakunta 1 Osavuosikatsaus Palvelutuotannon lautakunta Määrärahaseurannan perusteella voidaan todeta, että käyttösuunnitelma on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Määrärahojen ylityksiä ei ole näköpiirissä. Suotuisat sääolosuhteet ovat edesauttaneet asiaa. Kauttaaltaan toimialan toimintaa ovat hankaloittaneet irtisanomiset ja lomautukset. Lisäksi mm. ruokapalveluista ja siivouspalveluista on irtisanoutunut henkilöstöä muutoinkin ja korvaavan henkilöstön rekrytointi on ollut työlästä. Palveluverkkoselvitys kunnan kiinteistöistä on valmistunut ja hyväksytty toimielinkäsittelyissä. Talousarvion toteutuminen Liite Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Uudistuva palveluverkko / Tehokkaat palvelujen järjestämistavat ja toimivat prosessit Tavoite 1 / Tavoitetaso v Toiminnan kehittäminen ja tehokkuuden lisääminen Mittari/Seurantatapa Toimintaa seurataan vuosittain sisäisille asiakkaille tehtävällä asiakaskyselyllä. Tavoitteena on vuoden 2013 tason säilyttäminen. Kysely toteutetaan syksyllä 2014.

2 Osavuosikatsaus Palvelutuotannon lautakunta Tekniset tuotantopalvelut Talousarvion toteutuminen Liite Suoritteet / tunnusluvut Rakennuskannan kunnossapitopalvelut Tunnusluvut / Tekniset tuotantopalvelut TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA Tilahallinto ja rakennuskannan kunnossapitopalvelut Rakennusten ylläpito Ylläpidettävien toimitilojen kerrosala, m Ylläpidettävien vuokrattujen tilojen kerrosala, m Ylläpidettävien muiden tilojen kerrosala, m Muu palvelutoiminta Siivottava pinta-ala Yhdyskuntatekniikan kunnossapitopalvelut Tunnusluvut / Kunnossapitopalvelut Hoidetut metsäalueet, ha (31.12.) Hoidetut lähivirkistysalueet, ha (31.12.) Kunnossa- ja puhtaanapidettävät kadut, km (31.12.) Päällystetyt kadut, km (31.12.) Liikennealueiden valaistusaste, % (31.12.) Katuvalojen määrä, kpl

3 Palvelutuotannon lautakunta 3 Osavuosikatsaus Hallinto Talousseurannan perusteella voidaan todeta, että määrärahat ovat riittävät ja toiminnalliset tavoitteet on saavutettavissa. Toiminnalliset tavoitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Uudistuva palveluverkko / Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut Tavoite 1 / Tavoitetaso v Koko toimialaa koskeva asiakaskysely ulkoisten asiakkaiden tarpeiden kartoittamiseksi ja asiakaspalvelun, viestinnän ja vuorovaikutuksen kehittämiseksi. Tavoite: keskiarvo 3,5 tai >. (vuonna 2013 keskiarvo 3,28, asteikolla 1-5). Mittari/Seurantatapa Kerran vuodessa pääasiassa sähköisesti tehtävä kysely Digium Oy:n ohjelmalla kunnan kotisivujen kautta. Kyselyyn voi vastata myös paperilomakkeella. Kysely on meneillään ja päättyy Tuloksista raportoidaan lautakunnalle kesäkuussa. Laaditaan toimenpideohjelma toimialan viestinnän parantamiseksi sekä ulkoisen ja sisäisen asiakaspalvelun laadun parantamiseksi. Toimenpideohjelman toteutumista seurataan osavuosikatsausten yhteydessä. Toimenpideohjelmaa on valmisteltu ja ensimmäinen johtoryhmän työseminaari pidettiin Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Sitoutunut ja osaava henkilöstö / Tavoitteisiin ja yhteistyöhön sitoutunut hyvinvoiva henkilöstö Tavoite 2 / Tavoitetaso v Henkilöstöä kohdellaan tasapuolisesti ja kannustavasti, palautetta antaen. Kaikilla on selkeät tehtäväkuvaukset ja mahdollisuus kehittää osaamistaan omien voimavarojen mukaan. Työpaikkakokoukset ja kehityskeskustelut ovat osa jokapäiväistä toimintaa. Vuonna 2014 TYKY- päivää vietetään työyksiköittäin. Mittari/Seurantatapa Kehityskeskustelut Työpaikkakokoukset Työterveyshuollon raportit, jotka tuodaan henkilöstön tietoon toimialan yhteistoimintaryhmän kautta. Toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsausten yhteydessä. Kehityskeskusteluja on käyty ja ne jatkuvat vielä kesälomien jälkeen. Työpaikkakokouksia on pidetty tulosyksiköittäin säännöllisesti. Suuria haasteita ja hankaluutta yksiköissä ovat aiheuttaneet lomautukset. Ensimmäinen vuoden 2014 työterveyshuollon raportti käsitellään yhdyskuntatekniikan yhteistoimintaryhmässä Työtapaturmia on sattunut ajalla toimialalla yhteensä 11 kpl.

4 Osavuosikatsaus Palvelutuotannon lautakunta Investointipalvelut Sepänkannaksen päiväkodin ja Sjökullan oppimiskeskuksen suunnittelu on meneillään. Toiminnalliset tavoitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapainoinen talous / Investointihuippujen hallinta Tavoite 1 / Tavoitetaso v Investointitarpeet priorisoidaan niin, että rakentamisen volyymi on riittävän tasainen vuodesta toiseen. Mittari/Seurantatapa Taloussuunnitelmassa hankkeiden jaksotus on nykyistä tarkempi Asiassa on edetty niin että investoinnit ovat olleet muutamana peräkkäisenä vuonna aiempaa tasaisemmat. Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapainoinen talous / Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit Tavoite 2 / Tavoitetaso v Energiatehokkuuden huomioon ottavan suunnittelun ohjaus Mittari/Seurantatapa Rakennusten suunnitteluvaiheissa selvitetään toteutusvaihtojen energiatehokkuus ja elinkaarikustannukset -Uusi hankeohje on otettu käyttöön alkuvuodesta 2014, ja hankeohjeen kuvaamiin prosesseihin on tarkoitus viedä tämän tavoitteen mukainen toiminta. Energiatehokkuuden ja elinkaarikustannusten selvitys lisäävät jonkin verran suunnittelukustannuksia sekä pidentää hieman suunnitteluaikoja. Suunnittelun laatutasoa kohotetaan yleisemminkin. Tilahallinto rakennusten kunnossapitopalvelut Rakennuskannan ylläpitokustannusten käyttöprosentti on 29,7 % kun matemaattinen käyttöprosentti olisi 33,3 %. Alhainen käyttöprosentti johtuu pääosin siitä, että kulunut talvi oli sääolosuhteiltaan varsin suotuisa kiinteistöjen ylläpidolle. Vesikattojen vuotokorjauksia oli aikaisempia vuosia vähemmän mikä johtuu siitä, että lumenpoistoa vesikatoilta ei tarvinnut suorittaa. Korjausohjelman toteutuminen noin 6,5 %. Hankkeiden viivästyminen on johtunut siitä että kuluvan vuoden käyttösuunnitelma hyväksyttiin kunnanhallituksessa vasta ja hankkeet voitiin käynnistää vasta hyväksymispäätöksen jälkeen. Rakennusten korjaustoiminta on suurelta osin keskitetty kesäkauteen. Meneillään olevia korjauskohteita ovat mm. Kantvikin talonmiehenasunnon muuttaminen varhaiskasvatuksen käyttöön sekä Upinniemen rivitaloasunnon 20 A 3 korjaus. Toiminnalliset tavoitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapainoinen talous / Investointihuippujen hallinta

5 Palvelutuotannon lautakunta 5 Osavuosikatsaus Tavoite 1 / Tavoitetaso v Toimitilojen tehokas käyttö: Opetuskäytössä olevat rakennukset: h-m2 / oppilas ja päiväkodit: h-m2 / lapsi Mittari/Seurantatapa Toimitilojen h-m2 / asiakas. Seuranta kerran vuodessa Verrataan eräiden kuntien keskiarvoihin Seurantaraportti annetaan joulukuussa. Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapainoinen talous / Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit Tavoite 2 / Tavoitetaso v Toiminnan tuottavuus, omaisuuden arvon turvaaminen: Kiinteistöjen ylläpito, 4,80 / k-m2 / kk (2013 = 4,34 / k-m2 / kk) Kiinteistöjen korjaukset: 1,24 / k-m2 / kk ( Vuonna 2013 = 1,11 / k-m2 / kk) Siivous: 2,16 /kk/m2 (vuonna 2013 =2,01 /m2/kk) Mittari/Seurantatapa Ylläpito- ja korjauskustannukset / ylläpidettävien kiinteistöjen kokonaiskerrosala / kuukausi. Tilanne : Kiinteistöjen ylläpito: 4,05 / k-m2 / kk Kiinteistöjen korjaukset: 0,24 / k-m2 / kk Siivouskustannukset: 2,09 / m2 / kk Ostopalveluna 38 % ja omana tuotantona 62 % Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapainoinen talous / Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit Tavoite 3 / Tavoitetaso v Energiatehokkuussopimuksen tavoite on saavuttaa vuoden 2016 lopussa 9 %:n vuotuinen energiansäästö. Energiansäästötavoitteesta on saavutettu 7 %:n vuotuinen energiansäästö. Lisäksi asetetaan tavoitteet uusiutuvan energian käytön lisäämiselle. Mittari/Seurantatapa Kiinteistöjen energian kulutus (kwh) / rakennuksen tilavuus (rm³). Seuranta kerran vuodessa ja verrataan vertailuvuoden ominaiskulukseen. Kiinteistöjen energiankulutuksen seurantaraportti annetaan loppuvuodesta. Varikkotoiminta Talousarvion toteutuminen Varikon käyttösuunnitelmassa mainitut konehankinnat (alumiininen avovene sekä ajettavat ja työnnettävät nurmikonhoitokoneet) hankitaan kesäkuussa. Uuden ajoneuvon hankita huolto leasing - sopimuksella tehdään syksyllä. Varikon tuotot ovat suuremmat kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna, koska konekeskuksen vuokraustoiminnan sisäistä laskutusta on pyritty nopeuttamaan. Varikkotoiminnan menot ovat suuremmat kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna, mikä osittain johtuu siitä, että koneita ja vuokrakalustoa on kunnostettu arvioitua enemmän. Yhdyskuntatekniikan kunnossapitopalvelut Talousarvion toteutuminen Toimintamenot:

6 Osavuosikatsaus Palvelutuotannon lautakunta Kunnossapitopalvelujen ylläpitokustannusten käyttöprosentti on 29,%. Vuoden 2013 vastaava luku oli 38 %. Alhainen käyttöprosentti johtuu siitä, että kulunut talvi oli sääolosuhteiltaan varsin suotuisa katujen ja liikuntapaikkojen ylläpidolle. Toimintatulot: Toimintatulojen tuloprosentti on 21%. Tulot ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Edellä olevan perusteella voidaan todeta, että kunnossapitopalvelujen toimintakate toteutuu valtuuston päättämän talousarvion mukaisesti. Toiminnalliset tavoitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Uudistuva palveluverkko / Tehokkaat palvelujen järjestämistavat ja toimivat prosessit Tavoite 2 / Tavoitetaso v Hyvä ilmanlaatu Mittari/Seurantatapa Ajoradat ovat harjattu ja pesty 15.5 mennessä Ajoradat oli harjattu 17.4 mennessä

7 Palvelutuotannon lautakunta 7 Osavuosikatsaus Palo- ja pelastustoimi Talousarvion toteutuminen Liite Suoritteet / tunnusluvut Suoritteet / tunnusluvut TP 2012 TA 2013 TA Pelastustoimen tehtävät Kirkkonummella, kpl/vuosi Rakennuspalot, kpl/v Rakennuspalovaara, kpl/v Liikenneonnettomuudet, kpl/v Toimintaa hoitaa Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitos. Määrärahojen käyttöprosentti on 31,7 ja sitä voidaan pitää ajankohtaan nähden kohtuullisena. VPK-avustukset ovat vielä jakamatta, koska avustushakemus ei ole vielä tullut.

8 Osavuosikatsaus Palvelutuotannon lautakunta Ruokapalveluyksikkö Talousarvion toteutuminen Ruokapalvelujen toimintakulut olivat ,3 %, ja toimintatuotot 30 %. Ruokapalvelujen materiaalilaskut näkyvät järjestelmässä kolmen viikon viiveellä. Liite Suoritteet / tunnusluvut RUOKAPALVELUYKSIKKÖ Tunnusluvut / Ruokapalveluyksikkö TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA Tuotettuja aterioita, opetustoimi Tuotettuja aterioita, lasten päivähoito Tuotettuja aterioita, laitosruokailu Tuotettuja aterioita, henkilöstöruokailu Tuotettuja aterioita, muu tilausruokailu Tuotettuja aterioita, palvelutalo Ostopalvelujen osuus tuotetuista aterioista, % Toiminnalliset tavoitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Uudistuva palveluverkko / Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut Tavoite 1 / Tavoitetaso v Ruokapalvelun laatutason säilyttäminen niin, että 70 % mukaan ruoka on hyvää/erinomaista tai kohtalaista Mittari/Seurantatapa Asiakaskysely Asiakaskysely on tehty viikolla 20. Tulokset ehtivät seuraavaan osavuosikatsaukseen. Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapainoinen talous / Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit Tavoite 2 / Tavoitetaso v Toiminnan tuottavuuden ylläpitäminen 2,44 /suorite (v. 2013: 2,37 /suorite) Mittari/Seurantatapa Tuotetut ateriat/määrärahan käyttö - 1,86 /suorite

9 Palvelutuotannon lautakunta 9 Osavuosikatsaus Vesihuoltolaitos Talousarvion toteutuminen Liite Vesihuoltolaitoksen toimintakulut ovat 27,7 % ja toimintatuotot ovat 24,1 %. Tuottojen osalta on raportoitavissa tilanne (25 %). Toimintakuluista on vielä osa laskuttamatta, mm. jätevesimaksut huhtikuulta. Lukujen perusteella käyttökate on saavutettavissa vuodelle Suoritteet / tunnusluvut Tunnuslukujen perusteella vesihuoltolaitoksen tilanne näyttää positiiviselta. Ostoveden määrä on voitu alkuvuoden aikana pitää pienenä ja oman vedentuotannon määrät hyvänä. Myydyn veden suurin muuttuja on ollut Upinniemen kiinteistöjen liittyminen vesihuoltolaitoksen asiakkaiksi. Kuiva alkuvuosi on vähentänyt myös käsitellyn jäteveden määrää edellisestä vuodesta. Vuoden aikana liittyvät kiinteistöt tulevat olemaan lähellä arvioitua. Jätevesimäärät nousevat loppuvuodesta huomattavasti, kun Siuntio aloittaa jätevesien ohjaamisen Kirkkonummen verkostoon. Jätevesimäärät ovat tilanteessa, mutta pumpatun veden ja ostoveden määrät ovat tilanteessa. VESIHUOLTOLAITOS Tunnusluvut / Vesihuoltolaitos TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA Liittyneet kiinteistöt, kpl vuoden aikana liittyneet Pumpattu vesimäärä, m3/vuosi siitä ostoveden osuus, m Myyty vesimäärä, m3/vuosi Käsitelty jätevesimäärä, m3/vuosi (ostop.) Laskutettu jätevesimäärä, m3/vuosi Toiminnalliset tavoitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Sitoutunut ja osaava henkilöstö / Palvelujen tuotantotarpeisiin ja tapoihin vastaaminen Tavoite 1 / Tavoitetaso v Upinniemen varuskunnan vesihuollon käytön ja ylläpidon siirtäminen osaksi vesihuoltolaitoksen normaalitoimintaa Mittari/Seurantatapa Henkilökunta on perehdytetty ja perehtynyt uusiin tehtäviin ja toimintaympäristöön. Varuskunnan vesihuollon tekniset järjestelmät on saatu sujuvaksi osaksi vesihuoltolaitoksen muuta toimintaa. Tavoitteen toteutumista seurataan työpaikkakokouksissa. Toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsauksissa. Vesihuoltolaitoksen henkilöstö on hoitanut Upinniemen vesihuoltoa vuoden alusta ja henkilöstöä perehdytetään edelleen vesilaitoksen toimintaan.

10 Osavuosikatsaus Palvelutuotannon lautakunta INVESTOINTIOSA TALONRAKENTAMINEN Vastuuhenkilö: Jari Tirkkonen Varalla: Tero Luomajärvi Talonrakentamisen investoinnit käsittävät talonrakennushankkeet, joiden kokonaiskustannusarvion arvioidaan ylittävän ja joihin sovelletaan kunnanvaltuuston hyväksymää hankeohjetta. Tätä pienemmät hankkeet toteutetaan toimialan tai tilahallinnon aloitteesta käyttötalouden määrärahalla. Talousarvion liitteenä on hankekohtainen investointisuunnitelma vuosiksi TALOUSARVIOVUONNA VALMISTUVAT HANKKEET SIVISTYSTOIMI Vuorenmäen koulu ja päiväkoti Vuorenmäen koulu ja päiväkoti on valmistunut Takuuaikana on havaittu kiinteistön vesikatossa vuotoja. Urakoitsija on suorittanut korjaustoimenpiteitä, mutta ne eivät ole onnistuneet. Ulkopuolinen konsultti on suorittanut vesikattorakenteen suunnitelmien ja toteutuksen tarkastuksen ja havainnut kohteen urakkasuorituksessa puutteita sekä suunnitelmien sisältäneen riskiratkaisuja. Kohteen takuuajan vakuutta ei ole vapautettu ja urakoitsijan kanssa on käyty neuvottelut korjaustoimenpiteistä ja kustannusten jakautumisesta syksyllä Korjaus- ja parannustoimenpiteet käynnistettiin välittömästi neuvottelujen jälkeen vaurioiden ehkäisemiseksi. Korjaustoimet aloitettiin vuonna Talousarviossa on varattu kohteen vesikatteen korjausten loppuun suorittamiseksi niiltä osin kun kustannusten katsotaan kuuluvan tilaajan maksettavaksi vuodelle 2014 yhteensä Konsultoinnin tuloksena päädyttiin rakennuksen osan B katteen uusimiseen ja rakennusfysikaalisen toiminnan parantamiseksi lisäämään kosteuden kestävä havuvaneri ja bitumikermi aluskate, lisäämään syöksytorvia, lämmöneristystä ja asentamaan räystäslämmityskaapelit. Korjaustyö on valmistunut Masalan koulun laajennus ja peruskorjaus, vaihe I Masalan koulun laajennus ja peruskorjaus, vaihe I on valmistunut Takuuaikana on havaittu kiinteistön lattialaatoissa halkeamia. Urakoitsijan kanssa ei ole päästy sopimukseen tarvittavista korjaustöistä ja niiden laajuudesta. Kohteen takuuajan vakuutta ei ole vapautettu ja korjaustöihin ryhdytään kesällä Talousarviossa on esitetty lattiavaurioiden korjauksiin vuodelle Toimialajohtajan päätöksellä lattiankorjaustyö tehdään Masalan koulun liikuntasalin, keittiö/ruokasalin uudisrakentamisen yhteydessä 2015.

11 Palvelutuotannon lautakunta 11 Osavuosikatsaus TALOUSARVIOVUONNA KÄYNNISTYVÄT HANKKEET PERUSTURVA Vanhan kunnantalon peruskorjaus Hankkeelle on varattu vuodelle 2014 välttämättömiä korjaustoimenpiteitä varten Vanhan kunnantalon yläkerran vesikaton vuotokohdat on korjattu. Työt jatkuvat kun perusturva on ilmoittanut mitä toimintoja sinne on tarkoitus sijoittaa. Keskustan terveysasema Kunnanhallitus päätti kokouksessaan antaa palvelutuotannon lautakunnalle tehtäväksi keskeyttää terveyskeskuksen hankesuunnitelman mukaisen hankinnan nykyiselle tontille ja arvioida uudelleen terveyskeskuksen sijoittaminen nykyiselle tai muulle soveltuvalle tontille kuntakeskuksen alueella. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan saatuaan pyydetyt selvitykset, että hanke toteutetaan uudisrakennuksena Jokiniityn tontille. Terveyskeskushankkeelle on varattu talousarviossa vuodelle 2014 ja vuosille yhteensä Kunnanvaltuusto on päättänyt kokouksessaan sijoittaa terveyskeskuksen uudisrakennuksen Jokiniityn alueelle kortteliin 413 tontille 4. SIVISTYSTOIMI Sjökulla skola, laajennus, peruskorjaus ja päiväkoti Kunnanhallitus päätti , että tavoitteena on luoda koko Pohjois- Kirkkonummea palveleva päivähoidon ja perusopetuksen oppimiskeskus, joka sijoitetaan Sjökullan koulun yhteyteen. Asemakaavasta on hyväksytty. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt hankesuunnitelman Koko hankkeen hyötyala on 1952,5 hym2. Laajennusosan hyötyala on yhteensä 1061 hym2 (koulu 595 m2, päiväkoti 486 m2. 3 ryhmää). Peruskorjattavaa pinta-alaa on yhteensä 891,5 hym brm2 puretaan. Hankkeen tavoitehinta on (alv 0 %, Tocoman Oy:n kustannusselvitys , rakennuskustannusindeksi 118,5). Hanke suunnitellaan syksyllä Hankkeelle on esitetty budjetissa vuodelle 2014 ja vuodelle Luonnossuunnittelu on käynnissä. Peruskorjattavat tilat on esitelty ja hyväksytty palvelutuotannon lautakunnassa Masalan koulun saneeraus, liikuntasali, sekä ruokailu- ja keittiötilat Aloitetaan koulun keittiön, ruokalan ja liikuntasalin hankesuunnittelu ja peruskorjauksen suunnittelu ja toteutus. Talousarviossa on varattu suunnittelun aloittamista varten vuodelle 2014 yhteensä euroa ja vuosille yhteensä

12 Osavuosikatsaus Palvelutuotannon lautakunta Palvelutuotannonlautakunta päätti Raksystems-Anticimex Oy:n tekemän kuntotutkimuksen perusteella käynnistää hankesuunnitelman huonokuntoisen liikuntasali-, keittiö- ja ruokailurakennuksen rakennuksen korvaamisen uudisrakennuksella. Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta päätöksen mukaisesti käynnistetään tarveselvitys, jonka jälkeen laaditaan hankesuunnitelma. Gesterbyn koulukeskus sekä Gesterbyn ja Winellska skolanin teknisten tilojen saneeraus Hankkeet on esitetty palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2014 investointiohjelmassa vuosille 2014 ja Molemmille hankkeille on myönnetty määrärahaa seuraavasti, vuonna 2014 = ja vuonna 2015 = Investointiohjelmassa ei ole esitetty hankkeille toteuttamisjärjestystä. Molempien hankkeiden suunnittelutyö aloitettiin vuoden alussa. Wineellska skolanin suunnitelmat ovat valmiit ja hankkeen urakkakilpailu on käynnistetty. Tarjousten viimeinen jättöpäivä oli klo Suunnitelmien mukaan Winellska skolanin teknisten opetustilojen peruskorjaus aloitetaan aikaisintaan ja alustavan aikataulun mukaisesti tilat ovat valmiit Keskusta-alueen suomenkielinen koulu, uudisrakennus Vesitorninmäen asemakaavatyö on alkuvaiheessa. Keskusta-alueen suomenkielisen koulun uudisrakennuksen toteuttamisen aikataulu täsmentyy kun asemakaavatyö on edennyt. Koulu toteutetaan 1-9 vuosiluokkien yhtenäiskouluna (oppilasmäärä n ). Hankkeelle laaditaan hankesuunnitelma 2014, suunnitellaan ja rakennetaan Mahdollisesti hanke voidaan toteuttaa elinkaarihankkeena. Hankkeelle esitetään varattavaksi määrärahaa vuodelle 2014 yhteensä hankesuunnitelman päivittämiseksi ja vuosille Kaavoitus on kesken. Hankkeen aikataulu täsmentyy kun kaavoitustyö etenee. Kaavaluonnos esitellään toukokuun yhdyskuntatekniikan lautakunnassa. Sepänkannaksen päiväkoti Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan , että Sepänkannaksen päiväkoti toteutetaan pysyväksi suunniteltuna tyyppipäiväkotina ja että rakentamisen rahoitusmuodosta päätetään vuoden 2014 talousarvion laatimisen yhteydessä. Hankkeen suunnittelijat on valittu ja hanke suunnitellaan syksyllä Hankkeelle on esitetty budjetissa vuodelle 2014 ja vuodelle Palvelutuotannon lautakunta päätti kokouksessaan jättää hankkeen L2 luonnosten hyväksymisen pöydälle ja pyytää SVOL:n lausunto suunnitelmista. seuraavaan kokoukseen. Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta päätti todeta, että 1 suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta antaa palvelutuotannon lautakunnalle mahdollisuuden tehdä Sepänkannaksen päiväkodin L2-piirrustuksiin käytettävyyden ja viihtyvyyden kannalta tarvittavia vähäisiä korjauksia ja 2 hankkeen suunnittelua jatketaan em. piirustusten pohjalta mahdollisimman pian ja 3 tarkastaa päätöksen kokouksessa.

13 Palvelutuotannon lautakunta 13 Osavuosikatsaus Palvelutuotannon lautakunta kokouksessaan asiasta käydyn laajan keskustelun jälkeen esittelijä muutti päätösehdotuksensa kuulumaan seuraavasti: Palvelutuotannon lautakunta päättää hyväksyä asiakirjoina olevat Sepänkannaksen päiväkodin L2-piirustukset. Jatkosuunnittelussa erityistä huomiota on kiinnitettävä ja tarkistettava 1 laillisuus, esteettömyys ja tyyppipäiväkodin hankesuunnitelman mukaisuus, 1.1. käytäväympäristö (leveydet, valaistus, näkymät sisällä ja sisältä ulos, sisäikkunat jne.) ylipitkien käytävien muodostumisen estäminen, 1.2 ikkunoiden koko, määrä ja sijainti, 2 perustelut salimassan sijainnille ja 3 lisäksi lautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. Lautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti. Päiväkodin suunnitteluvaihe on L1, hankkeen aikataulu on viivästynyt. LIIKENNEVÄYLÄT JA PUISTOT Vastuuhenkilö: Eero Vartiainen Varalla: Suvi Kylmänen Aluekohtaiset tiet ja muut liikennealueet Keskustan asemakaava-alueet Asemankaaren, Asemapuiston, P-Asemapuiston, P-Veturitallin ja Nummitien suunnittelu, 2. vaihe (Asemanseutu 2.), jatkuu vuodelle 2015 Talvivalaistuksen rakentaminen Investointipalveluiden kustannusosuus vesihuoltolaitoksen aluekohtaisten verkostohankkeiden investointikustannuksista (50.000e) Aikataulu: Hankkeet eivät ole käynnistyneet. Gesterbyn asemakaava-alue Jolkbynjoen kunnostuksen suunnittelu välillä Vanha Rantatie-yläjuoksu Gesterborgintien yleisen pysäköintialueen suunnittelu ja rakentaminen Aikataulu: Jolkbynjoen kunnostuksen suunnittelu käynnistyy kun asemakaava on lainvoimainen. Gesterborgintien yleisen pysäköintialueen suunnittelu käynnistyy kun asemakaava on lainvoimainen. Jolkbynjoen suunnittelun tarjouspyyntö on lähetetty. Hanke käynnistettiin asemakaavan laatimisen yhteydessä. Gesterborgintien P-alueen suunnittelu ei käynnisty vuonna 2014 sillä Gesterbyn alueelle tullaan laatimaan asemakaavan muutos, jossa alueiden käyttöä mahdollisesti muutetaan ja tarkennetaan. Jokiniityn ja Vesitorninmäen risteysalue Katujen suunnittelu Investointipalveluiden kustannusosuus vesihuoltolaitoksen aluekohtaisten verkostohankkeiden investointikustannuksista (40.000e) Aikataulu: Kohteen suunnittelu käynnistyy kun asemakaava on lainvoimainen. Asemakaava ei ole vielä lainvoimainen joten hanke ei ole käynnistynyt. Heikkiläntorin rakentaminen Aikataulu: Hankkeen urakkakilpailu on käynnissä. Laajakallion asemakaava-alue Tolsan asemanseudun katujen ja puistojen rakentaminen Aikataulu:

14 Osavuosikatsaus Palvelutuotannon lautakunta Urakka etenee aikataulussaan. Urakan välitavoite valmistui sovitusti. Vesihuolto on rakennettu lähes valmiiksi. Inkilänportin asemakaava-alue Tiesuunnitelman rakennussuunnittelu, vaihe 1. Aikataulu: Kohteen suunnittelu käynnistyy kun asemakaava on lainvoimainen. Kohteen suunnittelun käynnistyminen odottaa asemakaavan lainvoimaisuutta. Kantvik Katujen ja katuviheralueiden perusparannus Aikataulu: Alustavat suunnitelmat Sokeritehtaantielle on laadittu. Haapiorinteen asemakaava-alue Katujen ja puistojen suunnittelu, jatkuu vuodelle 2015 Aikataulu: Kohteen suunnittelun käynnistyminen odottaa asemakaavan lainvoimaisuutta. Masalan keskustan asemakaava-alue Masalantien ja Rusthollinkujan liittymäalueen, Masalan koulun sisäisten liikennejärjestelyjen ja Masalan koulun asemakaavan mukaisten katujen ja kevyen liikenteen väylien rakentaminen Investointipalveluiden kustannusosuus vesihuoltolaitoksen aluekohtaisten verkostohankkeiden investointikustannuksista ( ) Aikataulu: Urakoitsija on valittu ja työt etenevät sovitun aikataulun mukaisesti. Sarvvikin asemakaava-alue Osa-alueiden 1 ja 2 rakentaminen, jatkuu vuodelle 2015 Aikataulu: Urakoitsija on valittu ja urakka etenee aikataulun mukaisesti.. Veikkolan asemakaava-alueet Alueiden 9 ja 10 katujen rakentaminen Alueiden 15, 16, 17 ja 19 katujen suunnittelu Koskentorin ja Koskentien rakentaminen Napparintien ja Saaristonkujan rakentaminen Investointipalveluiden kustannusosuus vesihuoltolaitoksen aluekohtaisten verkostohankkeiden investointikustannuksista ( e) Aikataulu: Alueiden 9 ja 10 urakka etenee aikataulun mukaisesti. Alueiden 15, 16, 17 ja 19 suunnittelua ei ole aloitettu. Koskentien hankkeen urakkakilpailu on käynnissä. Napparintien ja Saaristonkujan rakentaminen odottavat asemakaavan lainvoimaisuutta. Vanhojen kaatopaikkojen loppumaisemointi Volsin kaatopaikka Aikataulu: Kohde ei ole käynnistynyt. Kaava-alueiden katujen perusparannus Nummitie, Kirkkonummentie väli liik.ymp.-silta, Munkinmäentie, Sokeritehtaantie+jk, Kärrytie, Toritie, Nybronpolku, Länsilenkki, Veturitallintien jk, Kantohaan jk, Hommaksenkaari, Tinakuja, Eteläinen Salmitie, Piippolanrinne, Rasapolku Aikataulu:

15 Palvelutuotannon lautakunta 15 Osavuosikatsaus Urapaikkauksia on tehty keskusta-alueella pahimmissa urapaikoissa Kirkkonummentiellä ja Munkinmäentiellä, varsinaiset asfaltoinnit aloitetaan myöhemmin. Lähivirkistysalueiden perusparannushankkeet Albin Bromanin puiston leikkipaikka ja tunnistetaulujen uusiminen EU-standardin mukaisiksi Aikataulu: Kohde ei ole käynnistynyt. Sadevesiviemäröinti Investointipalveluiden kustannusosuus vesihuoltolaitoksen aluekohtaisten verkostohankkeiden investointikustannuksista sadevesiviemäröinnin osalta (budjetoidaan rahoitusosuutena vesihuoltolaitoksen puolella) Aikataulu: Hankkeet etenevät vesihuoltolaitoksen suunnitelmien mukaisesti. Muut liikennealueet Tolsan asema Parantamisen toteuttaminen (kunnan osuus), jatkuu vuodelle 2015 Aikataulu: Kohteen urakoitsija on valittu. Kevyen liikenteen raittien rakentaminen Tolsantien kevyen liikenteen väylän välillä Laajakalliontie-Vanha Rantatie rakentaminen Volsintien kevyen liikenteen väylän välillä Myllykyläntie-Ingelsintie suunnittelu (tiesuunnittelu, kunnan kustannusosuus 50 %) Aikataulu: Tolsantien klv:n tiesuunnitelma odottaa Liikenneviraston hyväksymispäätöstä. Volsintien klv:n tiesuunnittelu on käynnissä. Tiesuunnitelma valmistuu kesäkuussa. Tievalaistus kaava-alueiden ulkopuolella (Yt 5/ ) Hirsalantie väli kt51-tanskarla rakentaminen Porkkalantie väli Kt51-Vanha Porkkalantie suunnittelu Aikataulu: Hirsalantien valaistuksen urakoitsija on valittu. Porkkalantien valaistuksen suunnittelu on käynnissä. Tie- ja katualueiden valaistuksen uusiminen Katuvalojen uudistaminen EU-säädösten mukaiseksi Aikataulu: Tilanne 31.4.: Työt on aloitettu. Liikenneturvallisuuden parantaminen Liikenneturvallisuuskohteet on hyväksytty palvelutuotannon lautakunnassa päivitetään mt1991 Upinniementie paloaseman kohdalle suunnitellun keskisaarekkeellisen suojatien suunnitelmat Uudenmaan ELY-keskuksen lausunnon ehtojen mukaisesti ja rakentamista ellei sen kustannusarvio ylitä esitettyä selvitetään Volsintien ja Lindalintien risteysalueen kevyen liikenteen väylälle sijoitettavan suojakaiteen asennuksen mahdollisuus muokataan Wiikintien varrella oleva Kirkonkylän koulun saattoliikenteen kääntöpaikkaa korjataan Hankainrinteen ajohidaste toteutetaan Sepänrinteentien ja Leikarinrinteen risteykseen kavennettu suojatie toteutetaan Sepänrinteentielle suojatiet Skuuttihaantien, Vinssikujan ja Salpatien risteyksiin hankitaan ajoesteitä sijoitettavaksi tarpeellisiin kohteisiin sekä korvaamaan betoniporsaita uusitaan suojatiemaalauksia Aikataulu:

16 Osavuosikatsaus Palvelutuotannon lautakunta Tilanne 31.4: Suunniteltavat kohteet ovat käynnissä. LIIKUNTA- JA VIRKISTYSALUEET Vastuuhenkilö: Eero Vartiainen Varalla: Suvi Kylmänen Virkistysalueet ja ulkoilureitit Kuntoiluvälineiden uusiminen (Gesterby) Jerikonmäen sillan perusparantaminen Jerikonmäen latuverkon perusparannus ja muuttaminen ulkoilureitiksi Aikataulu: Kuntoiluvälineiden uusimista ei ole aloitettu. Jerikonmäen sillan urakkakilpailu on käynnissä. Jerikonmäen latuverkon suunnittelu on käynnissä. Muut hankkeet Vesitorninmäen liikunta-alueiden yleissuunnittelu kaavoituksen yhteydessä Liikuntapaikkojen valaisimien vaihto Aikataulu: Vesitorninmäen yleissuunnittelu ei ole käynnistynyt sillä kaava ei ole vielä edennyt siihen vaiheeseen. Tilanne 30.4.: Liikuntapaikkojen valaisinten vaihto on aloitettu. Sivistystoimi Kirkkonummen koulukeskuksen pihan liikunnallisuuden lisääminen Aikataulu: Tilanne 30.4.: Piha-alueen suunnittelu on käynnissä. MUUT KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Vastuuhenkilö: Eero Vartiainen Varalla: Suvi Kylmänen Joukkoliikenneinfran rakentaminen Mt110 bussipysäkkien parantaminen Bussipysäkit Joukkoliikenteen sujuvoittaminen Kirkkonummen linjastosuunnitelman edellyttämät parannukset Aikataulu: Hanke ei ole käynnistynyt. Strömsbyn maakaatopaikan viimeistelytyöt Aikataulu: Työt käynnissä.

17 Palvelutuotannon lautakunta 17 Osavuosikatsaus VESIHUOLTOLAITOKSEN KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Hankeryhmään on budjetoitu vesihuoltolaitoksen vedenhankintaan ja jakeluun sekä viemäröintiin liittyvien kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointien määrärahat ja tuloarviot. Hankkeiden tuloihin ei ole sisällytetty maankäyttösopimustuloja. Aluekohtaiset verkostohankkeet: Keskustan asemakaava-alueet ( , ) Asemankaaren, Asemanpuiston ja Nummitien vesihuollon suunnittelu, 2. vaihe. Koska johdoilla on osittain muutoinkin uusimistarvetta on arvioitu investointiyksikön osuuden olevan 50 % johtojen siirtokustannuksista. Aikataulu: Suunnittelun hankinta käynnistymässä (Investointiyksikkö). Jokiniityn ja Vesitorninmäen risteysalue (0, -0 ) Vesihuollon suunnittelu ei käynnisty vuonna 2014 johtuen asemakaavan viivästymisestä. Laajakallion asemakaava-alueet ( ) Tolsan asemanseudun vesihuollon rakentaminen valmiiksi. Aikataulu: Urakka on vesihuollon osalta lähes valmis. Muuten urakka etenee aikataulussa. Haapiorinteen asemakaava-alue ( ) Vesihuollon suunnittelu. Aikataulu: Hanke ei ole käynnistynyt. Masalan keskustan asemakaava-alue (60.000, ) Masalan koulun asemakaavan sadevesiviemäreiden rakentaminen. Koska sadevesiviemärit palvelevat pääosin ainoastaan katualueita on arvioitu investointiyksikön osuuden olevan 80 % johtojen rakentamiskustannuksista. Aikataulu: Urakka käynnissä ja aikataulussa. Sarvvikin asemakaava-alue ( ) Osa-alueiden 1 ja 2 vesihuollon rakentamisen aloitus. Aikataulu: Urakoitsija on valittu ja urakka on käynnistynyt kevään aikana. Veikkolan asemakaava-alueet ( , ) Hiekkamäen asemakaava-alueen (osa-alueet 9,10) sadevesiviemäreiden rakentaminen ja vesijohdon saneeraus valmiiksi katujen toteutuksen yhteydessä. Urakka on aloitettu Alue 17 sadevesiviemäreiden suunnittelu. Napparintien ja Saaristokujan vesihuollon rakentaminen.

18 Osavuosikatsaus Palvelutuotannon lautakunta Sadevesiviemäreiden suunnittelu- ja rakentamiskustannuksista osa-alueille 9,10 ja 17 laskutetaan 90 % kustannuksista investointiyksiköltä, koska alueille on jo aikaisemmin toteutettu vesijohto ja jätevesiverkosto. Aikataulu: Alueiden 9 ja 10 urakka etenee aikataulussaan. Alueen 17 suunnittelua ei ole aloitettu. Napparintien ja Saaristonkujan rakentaminen odottaa asemakaavan lainvoimaisuutta. Investointiyksikön kustannusosuus sadevesiviemäreiden rakentamisesta ( ) Kustannukset lasketaan vuoden lopussa. Runko- ja siirtojohdot: Runkoventtiilien uusiminen ja mitta-asemat ( ) Toimenpiteet vesijohtoverkoston toimintavarmuutta lisäämiseksi, hukkavesimäärän hallinnan parantamiseksi ja vesikatkosten rajoittamiseksi. Aikataulu: Ensimmäisen runkoventtiilin vaihtotyön suunnittelu käynnissä. Jätevedenpumppaamoiden saneeraus ( ) Hauklammen ja Kuusalan siirtoviemäripumppaamoiden saneeraus ja siirtoviemärin kapasiteetin lisäys. Hindersbyn jätevedenpumppaamon saneeraus. Strömsbyn ja Pikkalanlahden jätevedenpumppaamoiden kapasiteettien lisäykset. Aikataulu: Hindersbyn pumppaamon saneerauksen tarjous on saatu ja pumppaamon saneeraus aloitetaan vuoden 2014 syksyllä. Hauklammen ja Kuusalan pumppaamoiden saneeraus toteutetaan Espoo Veikkola siirtolinjan uusinnan yhteydessä Viemäriverkoston saneeraus ( ) Viemärisaneerausten suunnittelu ja tutkimukset Aikataulu: Vesihuoltoverkoston saneerausohjelmasta on saatu tarjous ja suunnittelun tulee olla valmiina Viemäriverkoston kuvaukset aloitetaan kun suunnitelma on saatu valmiiksi. Vesijohtojen saneeraus ( ) Vesijohtosaneerausten suunnittelu Aikataulu: Vesihuoltoverkoston saneerausohjelmasta on saatu tarjous ja suunnittelun tulee olla valmiina Yhdysvesijohto Espoosta Veikkolaan ( )

19 Palvelutuotannon lautakunta 19 Osavuosikatsaus Uusi yhdysvesijohdon toteutussuunnittelu ja rakentamisen aloitus. Yhdysjohdolla vastataan Veikkolan kasvavaan vedentarpeeseen. Veikkola 1 vedenottamolle myönnetty tilapäinen lisävedenottolupa päättyy , mihin mennessä johdon on oltava käytössä. Aikataulu: Toteutussuunnittelu käynnissä. Urakka aloitetaan loppuvuodesta. Espoo-Kirkkonummen keskusta yhdysvesijohdon saneeraus ( ) Espoo-keskusta päärunkovesijohdon saneerauksen seuraavan vaiheen toteutussuunnittelu ja saneeraus 2011 laaditun yleissuunnitelman mukaisesti. Aikataulu: Ensimmäinen saneerausvaihe (Laajakallio) suunnitteluvaiheessa. Toteutus syksyllä. Keskustan vesisäiliötilavuuden lisääminen ( ) Toiminnan kasvu edellyttää vesisäiliötilavuuden lisäämistä. Alavesisäiliön ja pumppuaseman rakentaminen Jorvakseen. Hanke valmistuu Aikataulu: Hankintamenettely kesken. Siuntion kunnan osuudet siirtoviemäristä ( ) Siuntion ja Kirkkonummen välisen sopimuksen mukaisesti Siuntiolta laskutetaan varaustaan vastaavat investointiosuudet Kirkkonummen maksamasta Siuntiota palvelevasta siirtoviemäristä sekä Espoon veden ja HSY:n investoinneista. Aikataulu: Kirkkonummen ja Siuntion välinen sopimus jätevesien johtamisesta on hyväksytty molempien kuntien puolesta. Vedenottamot: Meikon vedenottamon saneeraus ( ) Suunnitellaan ja toteutetaan asianmukaiset kemikaalien varastointitilat. Nykyiset tilat ovat toiminnallisuuden ja työturvallisuuden kannalta riittämättömät. Varaudutaan vedenottoputken kuntotarkastukseen. Aikataulu: Hanke ei ole käynnistynyt. Haja-asutusalueiden vesihuolto: Sepänkylän alueen vesihuolto ( ) Vesihuollon suunnittelu. Aikataulu: Suunnittelua ei ole vielä aloitettu.

20 Osavuosikatsaus Palvelutuotannon lautakunta Tuotot/kulut Tammikuu-Huhtikuu Palvelutuotannon johtokunta Summatasot: Tulosyksikkö toukokuu 2014 KS 2014 KS yht. TOT 2014 KSmuut. TOT- % TOT 2013 TP Johtokunta, hallinto Tuotot Kulut , Netto , Investointipalvelut Tuotot Kulut , Netto , Rak.kannan kunnospitopalvelut Tuotot , Kulut , Netto Siivouspalvelut Tuotot , Kulut , Netto , Yhdyskuntatekn.kunnossapitopal Tuotot , Kulut , Netto , Jätehuolto Tuotot , Kulut , Netto ***** Sisäiset palvelut Tuotot , Kulut , Netto , Palo- ja pelastuspalvelut Kulut , Netto ,

21 Palvelutuotannon lautakunta 21 Osavuosikatsaus Ruokahuoltopalvelut Tuotot , Kulut Netto , Puhdasvesiyksikkö Tuotot , Kulut , Netto , Jätevesiyksikkö Tuotot , Kulut , Netto , Sadevesiyksikkö Tuotot Kulut , Netto , Yhteiset toiminnot Tuotot ***** Kulut , Netto , RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot Kulut , Netto ,

22 Osavuosikatsaus Palvelutuotannon lautakunta Investointiraportti Tammikuu-Huhtikuu Palvelutuotannon johtokunta Summatasot: Projekti toukokuu 2014 KS 2014 KS yht. TOT 2014 KSmuut. TOT- % TOT 2013 TP Kesk. terv. aseman laajennus Kulut Netto Kes. terv. aseman p-korjaus Kulut Netto Kantvikin pk vanhan osan purku Kulut Netto Keskusta-alueen 9. pk Kulut ***** 0 0 Netto ***** Masalan uusi pk (ur) Tuotot Kulut ***** Netto ***** Sepänkannaksen pk Kulut ***** 0 0 Netto ***** Gesterbyn kk teknisen käsityön Kulut ***** Netto ***** Masalan koulun II vaiheen p-la Kulut ***** Netto ***** Vuorenmäen koulu

23 Palvelutuotannon lautakunta 23 Osavuosikatsaus Kulut ***** Netto ***** Sjökulla skola, peruskorjaus Kulut ***** Netto ***** Keskustan asemakaava-alue Kulut ***** Netto ***** Sepänkannas III, asemakaava-al Kulut Netto Laajakallion asemakaava-alueet Kulut ***** Netto ***** Jorvas, Inkilänportti Kulut ***** Netto ***** kantvikin asemakaavaalue Kulut Netto Masalan kesk. asemakaava-alue Kulut ***** Netto ***** Sarvvikin asemakaava-alue Kulut ***** 0 0 Netto ***** Veikkolan asemakaava-alueet Kulut ***** Netto ***** Vanhojen kaatopaikkojen maisem

24 Osavuosikatsaus Palvelutuotannon lautakunta Kulut Netto Jolkbyn asemakaava-alue Kulut Netto YT kust.os. sadevesiv. Kulut Netto *Kaava-al katujen perusparann Kulut Netto Tolsan asema (kunnan osuus) Kulut ***** 0 0 Netto ***** Jorvaksen asema (kunnan osuus) Kulut Netto Liityntäpysäköinti Kulut Netto Kevytliikenneväylien rakentam Kulut ***** Netto ***** Tie- ja katualueiden valaistuk Kulut Netto Tievalaistus kaava-alueen ulko Kulut ***** Netto ***** Liikenneturvallisuuden parant Kulut *****

25 Palvelutuotannon lautakunta 25 Osavuosikatsaus Netto ***** *Pallokenttien rakent./pp Tuotot Kulut Netto Lähiliikuntapaikkojen rakentam Tuotot Kulut Netto Leikki-ja piha-alueiden rakent Kulut Netto *Ulkoreittien rakentaminen/p-k Tuotot Kulut Netto Muut hankkeet Kulut ***** Netto ***** maakaatopaikan laajennus Kulut Netto Joukkoliikenne infran rakentam Kulut Netto Varavoimakoneiden hankinta Kulut ***** Netto ***** Kuntakeskuksen 2. vaiheen oyk Tuotot Kulut Netto ravalsin asemakaava-alue Kulut

26 Osavuosikatsaus Palvelutuotannon lautakunta Netto laajakallion asemakaava-alueet Kulut ***** Netto ***** masalan kesk. rakennuskaava-al Kulut Netto sarvvikin asekaava-alue mks Kulut ***** 0 0 Netto ***** veikkolan asemakaava-alueet Tuotot Kulut ***** Netto ***** yhdyskuntatekn.ltk osuus sv-vi Tuotot Kulut Netto *jäteveden pumpp saneeraus Kulut Netto lapinkylän vedenottamon saneer Tuotot Kulut Netto espoo-veikkola yhdysvesijohdon Kulut ***** Netto ***** espoo-kirkkonummen keskusta yh Kulut Netto keskustan vesisäiliötilavuuden Kulut ***** Netto *****

27 Palvelutuotannon lautakunta 27 Osavuosikatsaus lapinkylä-veikkola runkojohtoj Tuotot Kulut Netto hvittorpin viemärin saneeraus Kulut Netto RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot Kulut ***** Netto *****

Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelmaehdotus

Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelmaehdotus Palvelutuotannon lautakunta 102 11.09.2014 Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelmaehdotus 463/02.02.00/2014 Palvelutuotannon lautakunta 102 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

Toiminnalliset tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia.

Toiminnalliset tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia. Palvelutuotannon lautakunta 6 29.01.2015 Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelma 897/02.02.02/2014 Palvelutuotannon lautakunta 6 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio

Lisätiedot

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan. TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN SEPÄNKANNAS III ASEMAKAAVA-ALUE KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA PROJEKTISUUNNITELMA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN SEPÄNKANNAS III ASEMAKAAVA-ALUE KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA PROJEKTISUUNNITELMA (6) KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN SEPÄNKANNAS III ASEMAKAAVA-ALUE KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA PROJEKTISUUNNITELMA Tekijä(t) Ari Luomala Päiväys: v..0 pvm. 9.5.20 2 SISÄLLYSLUETTELO Määrittelyt...3.

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56 Talousarvion toteutuma 1.1. 31.8.2015 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 2.75 2.75 2.75 0.0 0.0 * vakituiset 2.75 2.75 2.75 Rakennusluvat 165 165 165 0 0.0 Toimenpideluvat 71 80 80 0 0.0 Ilmoitusluvat

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

900005 Muiden kiinteistöjen korjaukset 2014 2015 2016 yhteensä MENOT -48 000-48 000 TULOT 0 NETTO -48 000 0 0-48 000

900005 Muiden kiinteistöjen korjaukset 2014 2015 2016 yhteensä MENOT -48 000-48 000 TULOT 0 NETTO -48 000 0 0-48 000 INVESTOINTIOSA VUOSILLE 2014-2016 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 900137 Varikon varastokatos MENOT -81 000-81 000 NETTO 0 0-81 000-81 000 Rakennetaan lisää varastotilaa kunnan omaan käyttöön (ns. 120 neliön

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET Kunnanvaltuuston hyväksymä 12.4.2010 Dnro 1207/454/2008 KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET HANKEOHJE Astuu voimaan 19.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä...1 Talonrakennushankkeen prosessi...1 Hankkeen

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman poistoja).

Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman poistoja). Ympäristölautakunta 126 13.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2016 353/22.220/2015 Ympäristölautakunta 126 Menot Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman

Lisätiedot

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvik pysyy väljästi rakennettuna ja viihtyisänä asuinalueena 3.5.2012 1 Långvikin kehittäminen kunnan päätöksenteossa 1(5) Joulukuu

Lisätiedot

2 Tekpa / Maan osto 150 150 200 200 2 Kiinteä omaisuus yhteensä 150 150 200 200

2 Tekpa / Maan osto 150 150 200 200 2 Kiinteä omaisuus yhteensä 150 150 200 200 INVESTOINNIT 115 13. INVESTOINNIT Menot Inv:n Luvut 1000 eurona laatu Kohteen nimi 2014 2015 2016 2017 1 Keskusvirasto/Teollisuuskylän osakepääoma 0 100 0 0 1 Keskusvirasto/Terveysasema osakepääoma 0 0

Lisätiedot

Laskutusjakso 3 kuukautta, paitsi suurkuluttajille 1 kuukausi

Laskutusjakso 3 kuukautta, paitsi suurkuluttajille 1 kuukausi 1 12.4.2016 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2016 A. Talous Käyttötalous 1 000 Tot 3/2015 TA 2016 Tot 3/2016 % ta:sta Muutos 15-16 Muutos % Tuotot 3 479 15 478 3 601 23,3 122 3,4 Kulut -1 435-7 581-1 628 21,5-193

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 07.06.2012 Sivu 1 / 1 24/00.02.02/2011 4 Pelastustoimen rakennushankkeet vuosina 2013-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Lindholm Stefan, puh. (09) 816 83061 Pietikäinen Olli, puh. (09) 816 26820 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Vuorenmäen koulun ja päiväkodin B-osan yläpohjan ja vesikaton korjaustyön teettäminen lisätyönä; määrärahan osoittaminen hankkeelle

Vuorenmäen koulun ja päiväkodin B-osan yläpohjan ja vesikaton korjaustyön teettäminen lisätyönä; määrärahan osoittaminen hankkeelle Palvelutuotannon lautakunta 114 31.10.2013 Kunnanhallitus 475 18.11.2013 Kunnanvaltuusto 163 19.12.2013 Vuorenmäen koulun ja päiväkodin B-osan yläpohjan ja vesikaton korjaustyön teettäminen lisätyönä;

Lisätiedot

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia.

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia. TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu:Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Marja Kynsijärvi 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Tilausraportti

Lisätiedot

Rakentaminen mahdollisesti omana työnä? Aikataulu: 2016. Budjetti: Ts 120 000. Pituus noin 480 metriä. Asemakaava on hyväksytty

Rakentaminen mahdollisesti omana työnä? Aikataulu: 2016. Budjetti: Ts 120 000. Pituus noin 480 metriä. Asemakaava on hyväksytty Leppämaantien kevytväylä Rakentaminen mahdollisesti omana työnä? Aikataulu: 2016. Budjetti: Ts 120 000. Uusi kevyen liikenteen väylä ajoradan viereen reunatuella erotettuna. Pituus noin 480 metriä. Yhteyshenkilöt/

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

20.5.2013. Päätöstiedotteessa mainitut liitteet ovat esityslistan liitteitä. Linkki esityslistaan löytyy päätöslistan lopusta.

20.5.2013. Päätöstiedotteessa mainitut liitteet ovat esityslistan liitteitä. Linkki esityslistaan löytyy päätöslistan lopusta. 3..03 tiedote (6) 0.5.03 Ennakkotiedot Kirkkonummen kunnanhallituksen päätöksistä 0.5.03 tiedotteessa mainitut liitteet ovat esityslistan liitteitä. Linkki esityslistaan löytyy päätöslistan lopusta. Päätökset

Lisätiedot

1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Rahoitusosuudet 0,00 0 0 0 0 Käyttöomaisuuden myynti 0,00 0 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0

1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Rahoitusosuudet 0,00 0 0 0 0 Käyttöomaisuuden myynti 0,00 0 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0 TP TA TA TS TS 2014 2_2015 2016 2017 2018 1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0 2000 Kiinteä omaisuus Menot -1 876 780,01-500 000-500 000-500 000-500 000 Käyttöomaisuuden

Lisätiedot

Työpaja I : Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä

Työpaja I : Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä Prosessin aikataulu Työpaja I 24.4.2014: Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä Hankesuunnitelman jatkotyöstäminen Työpaja II 26.5.2014: Hankesuunnitelman esittely ja

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Auran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25339.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Auran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25339.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) VESIHUOLLON KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUOSILLE 2012-2035 Vedenhankinta Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Toteuttaja Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA FCG Finnish Consulting Group Oy Pieksämäen kaupunki VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue 0143-P12743 14.2.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue

Lisätiedot

Kustannukset ylläpitoluokittain Käytetty Projektin vetäjät

Kustannukset ylläpitoluokittain Käytetty Projektin vetäjät 1/16 TILAHALLINTO Päivitetty 12.02.2015 KORJAUSOHJELMA 2014 Seurantaraportti 1 12.02.2015 Kustannukset ylläpitoluokittain Käytetty Projektin vetäjät A1 1 967 052 2 297 581 RL = Ralf Lönngren A2 381 000

Lisätiedot

Vuoden 2015 peruskorjauskohteiden määrittely

Vuoden 2015 peruskorjauskohteiden määrittely Vuoden 2015 peruskorjauskohteiden määrittely Saneerauskohteiden valinta, 2. vaihe 08.06.2015 Projektiryhmä 1 Vuoden 2015 peruskorjauskohteiden määrittely Projektin vetäjä: Rainer Långsjö Projektiryhmä:

Lisätiedot

TILAHALLINTO Liite 2 Päivitetty 16.1.2013 KORJAUSOHJELMA 2013

TILAHALLINTO Liite 2 Päivitetty 16.1.2013 KORJAUSOHJELMA 2013 TILAHALLINTO Liite 2 Päivitetty 16.1.2013 KORJAUSOHJELMA 2013 Projektin t Kustannukset ylläpitoluokittain RU = Risto Utriainen A1 1 572 500 GL = Georg Lindström A2 532 000 KK = Kai Kinnunen B 65 000 RL

Lisätiedot

TILAHALLINTO Liite Patu 7 / 26.02.2015 KORJAUSOHJELMA 2015

TILAHALLINTO Liite Patu 7 / 26.02.2015 KORJAUSOHJELMA 2015 TILAHALLINTO Liite Patu 7 / 26.02.2015 KORJAUSOHJELMA 2015 Kustannukset ylläpitoluokittain Uusi korjausohjelma Vanha korjausohjelma A1 1 606 500 1 475 000 A2 338 500 429 000 B 175 000 233 000 C 23 000

Lisätiedot

900137 Teollisuuskiinteistöt 2015 2016 2017 yhteensä MENOT -20 000-81 000-101 000 TULOT 0 NETTO -20 000-81 000 0-101 000

900137 Teollisuuskiinteistöt 2015 2016 2017 yhteensä MENOT -20 000-81 000-101 000 TULOT 0 NETTO -20 000-81 000 0-101 000 INVESTOINTIOSA VUOSILLE 2015-2017 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 900137 Teollisuuskiinteistöt MENOT -20 000-81 000-101 000 NETTO -20 000-81 000 0-101 000 Teollisuusalueiden kehittäminen vuodelle 2015. Rakennetaan

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioesitys on 4.677.000 (ulkoiset menot, ilman poistoja).

Vuoden 2015 talousarvioesitys on 4.677.000 (ulkoiset menot, ilman poistoja). Ympäristölautakunta 111 14.10.2014 Ympäristölautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2015 435/22.220/2014 Ympäristölautakunta 111 Menot Vuoden 2015 talousarvioesitys on 4.677.000 (ulkoiset menot, ilman

Lisätiedot

YHTEENSÄ INVESTOINTIHANKKEEN KUVAUS projekti- kustannus- 2016 2017 2018 2016-2018 numero arvio, alv 0, alv 0, alv 0, alv 0, alv 0

YHTEENSÄ INVESTOINTIHANKKEEN KUVAUS projekti- kustannus- 2016 2017 2018 2016-2018 numero arvio, alv 0, alv 0, alv 0, alv 0, alv 0 INVESTOINTIOHJELMA 2016-2017 - 2018 Hankkeen 6300 TIET JA YLEISET ALUEET (kuntatekn.pääll.) 6301 KADUT 142 000 1. Väyryläntien, Aimontien rakentaminen, n. 150 m 8376 244 000 0 208 000 36 000 244 000 -

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (2/7)

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (2/7) AIRIX Ympäristö Oy vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Taalintehtaan pintavedenottamon järjestelyt Varaottamo ja valmiuden

Lisätiedot

valmistelija: anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

valmistelija: anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi Kunnanhallitus 341 02.11.2015 Kunnanvaltuusto 5 16.11.2015 5 Kuuden tontin ostaminen Masalan keskustan asemakaava-alueelta 740/10.00.02/2015 Kunnanhallitus 02.11.2015 341 Kunta on neuvotellut YIT Rakennus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä 20.05.2015 Sivu 1 / 1 1959/10.03.02/2012 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä Valmistelijat / lisätiedot: Reijo Ahtiainen, puh. 050 365 3809

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSPALKKIO 2014 LOPPURAPORTTI

KIRKKONUMMEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSPALKKIO 2014 LOPPURAPORTTI Liite PatuL 3 / 25.3.2015 KIRKKONUMMEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSPALKKIO 2014 LOPPURAPORTTI 28.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TULOSPALKKION SAAMISEN EDELLYTYKSET... 3 1.1 Vesihuoltolaitoksen tulos...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

ASEMANTIEN PÄIVÄKODIN LOPPURAPORTTI

ASEMANTIEN PÄIVÄKODIN LOPPURAPORTTI ASEMANTIEN PÄIVÄKODIN LOPPURAPORTTI 28.1.2014 RAKENNUSHANKKEEN LOPPURAPORTTI Kohde: Asemantien päiväkoti 740-4-33-1 Asemantie 16 57100 SAVONLINNA Hankkeen laajuustiedot ja tilatehokkuudet: Päiväkotirakennus:

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekla 16.6.2015 29, liite no 10 Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Lapinlahden terveyskeskuksen peruskorjauksen jatkaminen Alapitkän

Lisätiedot

1.1 TEKNINEN LAUTAKUNTA

1.1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 1.1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 1.1.1 YLEISET ALUEET Päämäärä 2015: Liikenneväylien, puistojen, liikuntapaikkojen ja muiden yleisten alueiden hyvällä hoidolla ja alueita kehittämällä pidetään Ypäjä viihtyisänä

Lisätiedot

Kustannukset ylläpitoluokittain Käytetty Projektin vetäjät

Kustannukset ylläpitoluokittain Käytetty Projektin vetäjät 1/8 TILAHALLINTO Liite PatuL 2 / 02.10.2014 KORJAUSOHJELMA 2014 Seurantaraportti 1 31.08.2014 Kustannukset ylläpitoluokittain Käytetty Projektin t A1 1 967 052 659 921 RL = Ralf Lönngren A2 381 000 83

Lisätiedot

Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä

Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä Riskit /tavoitteet: - mitkä ovat tavoitteet, joiden ainakin pitää toteutua? (näkökulma kunnan asukkaiden

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

RAPORTTI YMPÄRISTÖ- JA TEKNISEN OSASTON PALVELUISTA

RAPORTTI YMPÄRISTÖ- JA TEKNISEN OSASTON PALVELUISTA TYRNÄVÄN KUNTA RAPORTTI YMPÄRISTÖ- JA TEKNISEN OSASTON PALVELUISTA 4 KK:N TOTEUTUMA VUONNA 2014 YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN OSASTO V. 2014 Toiminta-ajatus Ympäristö- ja tekninen osasto tuottaa tekniset palvelut

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion investointien käyttösuunnitelma

Vuoden 2015 talousarvion investointien käyttösuunnitelma Tekninen lautakunta 225 09.12.2014 Tekninen lautakunta 13 27.01.2015 Vuoden 2015 talousarvion investointien käyttösuunnitelma 160/02.02.00/2014 TEKLA 09.12.2014 225 Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Savukosken kunnanvirasto

Savukosken kunnanvirasto SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Rakennus- ja tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 8.5.2012 klo 18.00-19.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 11 12 13 14 15 16 18 19 Savukosken kunnanvirasto Tiedoksi lautakunnalle

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) AIRIX Ympäristö Oy vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Taalintehtaan pintavedenottamon järjestelyt Varaottamo ja valmiuden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5. 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5. 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5 2681/10.03.02/2015 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Vera Schulman, puh. 043 825

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta. 18.09.2013 Sivu 1 / 1 3929/02.02.00/2013 90 Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien 2014-2018 investointiohjelmasta. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh. (09)

Lisätiedot

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen TOIMITILAT Riihenmäen yhtenäiskoulu Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen Aikataulu: Rakentamisen aloitus 11/2015 Budjetti: 15 300 000 Nykyisen koulurakennuksen yhteyteen rakennetaan laajennusosa,

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Säkylän kunta / Vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/5)

AIRIX Ympäristö Oy Säkylän kunta / Vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/5) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/5) SÄKYLÄN KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2010-2020 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito Seurataan vesijohtoverkoston kuntoa ja saneerataan saneerausohjelman

Lisätiedot

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy Valtuusto 65 18.06.2012 Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy 299/10.00.02/2012 KAAVJAOS 39 Kaavoitusjaosto 28.03.2012 Valmistelija:

Lisätiedot

Talousarviomuutokset vuodelle 2014

Talousarviomuutokset vuodelle 2014 Miehikkälän kunnanhallitus 157 10.11.2014 Miehikkälän kunnanvaltuusto 29 17.11.2014 Talousarviomuutokset vuodelle 2014 87/04.041/2013 Khall 10.11.2014 157 Hallintosäännön 11 :n mukaan talousarvioon tehtävät

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 162. Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 162. Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1 1757/02.08.00/2012 Kaupunginhallitus 139 7.5.2012 162 Opinmäen uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen (Kv-asia) (Pöydälle 7.5.2012) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA

ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Asikkalan kunta Asiakirjatyyppi Vesihuollon yleissuunnitelma Päivämäärä [Month, year] Viite LUONNOS 10.1.2012 ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA LUONNOS ASIKKALAN KUNTA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes poikkeusetta hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu: johto Vastuuhenkilö: Mika Grönvall / / TEKNISEN TOIMEN HALLINTO Lautakunnan kokoukset, kpl kpl 11 10 10 10 100 100 Hallinnon kulut yhteensä -635338-599027 -590600-510000

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE

NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE Hyväksytty kunnanhallituksessa 20.10.1997/496 Voimaantulo 6.11.1997 Tarkistettu kunnanhallituksessa 16.8.1999/271 Voimaantulo

Lisätiedot

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018 Asra 8.9.2015 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018 Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta Rakennusvalvonta Sivu 2 TP 2014 TA+muutokset 2015 TA 2016 2017 2018 Toimintatuotot 319 908 404 100 354 000

Lisätiedot

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135 Yhtymähallitus 204 23.10.2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012 Yhall 19.6.2012 135 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Laitilan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23162 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/5)

AIRIX Ympäristö Oy Laitilan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23162 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/5) Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/5) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan vedenhankinta Veden sisäänotto aiheuttaa ongelmia keskustan verkostossa Rakennetaan Laitilan Wirvoitusjuomatehtaalle

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Tarvasjoen kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25458.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Tarvasjoen kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25458.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) VESIHUOLLON KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Vastuutaho Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston ikääntyminen Seurataan vesijohtoverkoston

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ 1. TOIMINTASÄÄNNÖN PERUSTA JA TARKOITUS Tämä toimintaohje perustuu Mäntsälän kunnan hallintosäännön 1 :ään. Tällä toimintasäännöllä määritellään teknisen lautakunnan alaisen

Lisätiedot

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTOINTI TEKNINEN TOIMI Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti Eurotavoitteen

Lisätiedot

LIITE. Vanha Klaukan alueelle muodostuu alueen asemakaavoituksen myötä uusi asuinalue, johon sijoittuu pääosin AKR ja AO alueita.

LIITE. Vanha Klaukan alueelle muodostuu alueen asemakaavoituksen myötä uusi asuinalue, johon sijoittuu pääosin AKR ja AO alueita. 1. JOHDANTO Vanha Klaukan alueelle muodostuu alueen asemakaavoituksen myötä uusi asuinalue, johon sijoittuu pääosin AKR ja AO alueita. AKR- alueiden yhteenlaskettu rakennusoikeus on n. 60 000 m2 ja AO

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 2658/10.03.01/2012 127 Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Vihdintien (mt 120) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Paraisten kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E25480.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Paraisten kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E25480.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUOSILLE 2013-2030 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston Saneerataan Paraisten kaupunginosan vesijohtoverkostoa samassa yhteydessä

Lisätiedot

14 Talouden toteutuminen 30.6.2015 / tukipalvelulautakunta. 15 Talousarvio 2016 / käyttötalous / tukipalvelulautakunta

14 Talouden toteutuminen 30.6.2015 / tukipalvelulautakunta. 15 Talousarvio 2016 / käyttötalous / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 3/2015 1 (9) Aika 11.08.2015, klo 17:30-18:16 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Talouden

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Yhtymähallitus

Yhtymähallitus Yhtymähallitus 226 22.11.2012 Osavuosikatsaus 3/2012 542/02.02.00/2012 Yhtymähallitus 22.5.2012 113 Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh. 040 747 0506.

Lisätiedot

Strateginen sopimus

Strateginen sopimus KIINTEISTÖTOIMIALAN STRATEGINEN SOPIMUS 1. SOPIMUKSEN JA TOIMINNAN KUVAUS Sopijatahot Turun kaupungin kaupunginhallitus ja Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta Sopimuksen tarkoitus Määritellä Kiinteistöliikelaitoksen

Lisätiedot

Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot%

Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot% Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot% 4000 (Tekninen lautakunta) Kulut -663 680-8 790 1 4001 Luott.henkilöiden

Lisätiedot

Liite 1. Vesihuollon investointistrategia ehdotus -esittelykalvosarja 1.4.2014

Liite 1. Vesihuollon investointistrategia ehdotus -esittelykalvosarja 1.4.2014 Liite 1. Vesihuollon investointistrategia ehdotus - Vesihuollon investointistrategian valmistelu Vesihuollon valmistelun lähtöaineistona on käytetty vuonna 2009 valmisteltua vesihuollon investointistrategiaa,

Lisätiedot

Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma

Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further --- Mäntsälän Saaren kyläyhdistys ry Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma 82120959 26.6.2009 Mäntsälän Saaren kyläyhdistys ry Vesi- ja viemäriverkoston

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu 2014 TULOSALUETARKASTELU Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu Palkat ja palkkiot 308 466 313 273-4 807 Henkilöstösivukulut 138 813 112 192 26 621 Teknisen lautakunnan luottamushenkilöiden

Lisätiedot

TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS myöh. 590 000 350 000

TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS myöh. 590 000 350 000 D. Investointiohjelmaesitys 90150 Teollisuusalueen laajentaminen 590 000 350 000 - Tonttien ja infran rakentaminen Kuparitie, Kuparikuja, Messinkitie, Messinkikuja Myöhemmin: - Tonttien ja infran rakentaminen

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Kaupungin painopistealue peruskorjauksissa on tulevina vuosina peruskouluissa ja päiväkodeissa.

Kaupungin painopistealue peruskorjauksissa on tulevina vuosina peruskouluissa ja päiväkodeissa. 5 INVESTOINTIOSA 5.1.2 RAKENNUKSET (peruskorjaus ja uudisrakentaminen) Kaupungin painopistealue peruskorjauksissa on tulevina vuosina peruskouluissa ja päiväkodeissa. 5.1.2.1 Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Lisätiedot

Hankkeen INVESTOINTIHANKKEEN KUVAUS projekti- kustannus- 2013 TOT muutos Inv. 2013 numero arvio, alv 0, alv 0 25.9.2013, alv 0

Hankkeen INVESTOINTIHANKKEEN KUVAUS projekti- kustannus- 2013 TOT muutos Inv. 2013 numero arvio, alv 0, alv 0 25.9.2013, alv 0 INVESTOINTIOHJELMA v. 2013/ määrärahamuutokset 6300-6500 Hankkeen 6300 TIET JA YLEISET ALUEET 6301 KADUT 120 000 43 226 5 000 125 000 1. Teollisuusalueen tiestön peruskorjaus 8366 977 870 90 000 18 238

Lisätiedot

Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030

Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030 Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 212-23 Juuan kunnan vesihuoltolaitokselle on laadittu liiketaloudellinen analyysi ja kehitysennuste vuoteen 23 saakka.

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 Alustava aikataulu ( 9.1.2014 ) lähes kaikissa siirtokelpoisissa kouluissa ja parakeissa sama: 1) Lupakuvat jätetään rakennusvalvontaan n. 31.01.2014

Lisätiedot

Mäntsälän kunta 0 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Taloussuunnitelma 2015 2017 Tekniset palvelut

Mäntsälän kunta 0 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Taloussuunnitelma 2015 2017 Tekniset palvelut 0 lousarvio ja taloussuunnitelma - lousarvio loussuunnitelma Tekniset palvelut Kunnanhallitus 1.12. 341 Kunnanvaltuusto 8.12. 121 1 lousarvio ja taloussuunnitelma - Sisällysluettelo 70 Tekniset palvelut...

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Ostopalvelujen vähentyminen

Ostopalvelujen vähentyminen Palvelutuotannon lautakunta 90 27.08.2015 Palvelutuotannon lautakunnan vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2014 592/02.02.01/2015 Palvelutuotannon lautakunta 90 Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA hankenumero 8010159 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen hankesuunnitelma, Asko Rintamäki 2 Tekninen hankesuunnitelma,

Lisätiedot

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8/2012 Aika: Torstai 11.10.2012 klo. 19.00-20,45 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Iiris-Maija

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Euran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Euran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/7) AIRIX Ympäristö Oy n kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2010-2020 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1

Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1 1003/00.01.00/2011 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13 28.2.2011 91 Yhtiön perustaminen hallinnoimaan Opinmäen kiinteistöä Valmistelijat / lisätiedot: Jouni Majuri,

Lisätiedot