TILA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4. 5.9.2010... 1 2 2 27. 29.9.2010... 2 4 5 TILA"

Transkriptio

1 SISÄLTÖ Laadunvarmistuksen ajankohtaiskatsaus... 1 KHT ja HTM tutkinnot järjestettiin Kysely KHT ja HTM tutkintoihin osallistuneille... 2 Yksi uusi KHT tilintarkastaja ja kolme uutta HTM tilintarkastajaa... 2 IFIAR:n kokous Madridissa Yhteistyön edellytykset PCAOB:n kanssa ovat parantuneet... 4 EU:n komission vihreä kirja tilintarkastuksesta... 5 TILA käsitteli KHT tilintarkastajien valvontatietoilmoitukset... 6 TILAn valvonta asioiden selostuksia... 6 Henkilöstöuutisia... 6 Yhteystietojen muutoksesta ilmoitettava TILAlle... 6

2 LAADUNVARMISTUKSEN AJANKOHTAISKATSAUS Yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastajat Tilintarkastuslautakunnan (TILAn) laadunvarmistusryhmän kuusi päätoimista työntekijää tekevät KHT-yhteisöjen laaduntarkastukset. TILAn vahvistamassa vuoden 2010 ohjelmassa toimenpiteet painottuvat loppuvuoteen, jolloin laaduntarkastuksia tehdään kolmessa eri KHT-yhteisössä. Laaduntarkastusten keskeinen sisältö on yhteisön laadunvarmistusjärjestelmän kartoitus ja testaus. Tähän sisältyy myös toimeksiantojen tilintarkastustyön läpikäynti. Sekä toimeksiantojen valinnassa että yksittäisten toimeksiantojen tarkastuksen kohdentamisessa sovelletaan riskiperusteista lähestymistapaa, jossa voidaan ottaa huomioon useita eri riski-indikaattoreita. Yksi tällainen voi olla Finanssivalvonnan tilinpäätösvalvonnassaan tekemä havainto. TILA päätti myös jatkaa PCAOB:n (Public Companies Accounting Oversight Board) kanssa tehtävän valvontayhteistyön edellytysten ja toteuttamistavan selvittämistä. Tätä varten on perustettu työryhmä, johon kuuluvat TILAn puheenjohtaja, pääsihteeri ja laadunvarmistuksen johtaja. Muiden kuin yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastajat Vuonna 2010 tehdään laaduntarkastuskierros, jossa kohteena on 25 KHT- ja 159 HTMtilintarkastajaa. Laaduntarkastajat ovat ammatissa toimivia tilintarkastajia, jotka toimivat TILAn laadunvarmistusryhmän ohjauksessa. Laaduntarkastukset tehtiin kesä-lokakuussa, jonka jälkeen laadunvarmistusryhmä analysoi laaduntarkastajien työpaperit ja päätelmät laatujaoston käsittelyä varten. Laaduntarkastusten lopullisista tuloksista päätetään alkuvuonna 2011 TILAssa ja tilintarkastusvaliokunnissa. KHT- JA HTM-TUTKINNOT JÄRJESTETTIIN Vuoden 2010 KHT-tutkinto järjestettiin syyskuuta ja HTM-tutkinto 4. syyskuuta Haaga-Helian ammattikorkeakoulun Pasilan yksikössä. KHT-tutkintoon hyväksytyistä 173 henkilöstä 152 osallistui tutkintoon. HTM-tutkintoon hyväksyttyjä oli 72, joista 55 osallistui tutkintoon. Tutkintoihin hakeneiden, hyväksyttyjen ja osallistuneiden määrät ovat olleet noususuunnassa kolmena viime vuotena. TILA vahvistaa tutkintojen tulokset ja hyväksyy uudet KHT-tilintarkastajat. Kauppakamarien tilintarkastusvaliokunnat päättävät toiminta-alueensa HTM-tilintarkastajien hyväksymisestä HTMtutkinnon tulosten perusteella. 1

3 Taustatietoja vuoden 2010 KHT- ja HTM-tutkintoihin osallistuneista: KHT-tutkinto HTM-tutkinto Miehiä 50 % 39 % Naisia 50 % 61 % Keski-ikä 34 v 40 v Mediaani-ikä 32 v 35 v Osasuorittajia 1 32 % 25 % Ylempi korkeakoulututkinto 99 % 56 % Ylempi AMK-tutkinto 1 % 4 % Alempi korkeakoulututkinto 0% 0 % AMK-tutkinto 0 % 36 % Muu tutkinto 0 % 4 % KYSELY KHT- JA HTM-TUTKINTOIHIN OSALLISTUNEILLE TILA teki vuoden 2010 KHT- ja HTM-tutkintoihin osallistuneille kyselyn, jonka tavoitteena oli selvittää kokelaiden näkemyksiä tutkinnosta ja sen sisällöstä. Vastaava kysely on tehty vuosina Vuoden 2010 sähköisesti tehtyyn kyselyyn vastasi 63 KHT-tutkintoon osallistunutta kokelasta (vastausprosentti 41) ja 32 HTM-tutkintoon osallistunutta kokelasta (vastausprosentti 58). Kokonaistyytyväisyys KHT-tutkintoon vuonna 2010 on kyselyn tulosten perusteella kymmenen vuoden keskiarvoa korkeampi ja se on noususuuntainen. HTM-tutkintoon kokonaistyytyväisyys on korkeampi kuin viimeiseen kymmeneen vuoteen. Tarkempia tietoja kyselyn tuloksista on liitteessä 1. YKSI UUSI KHT-TILINTARKASTAJA JA KOLME UUTTA HTM-TILINTARKASTAJAA VALA on tehnyt päätökset muutoksenhauista vuoden 2009 KHT- ja HTM-tilintarkastajatutkinnoista. VALAn päätösten johdosta KHT-tilintarkastajaksi on hyväksytty Turo Koila Helsingistä sekä HTMtilintarkastajiksi Tatu Lamberg (Tampereen kauppakamarin alue) ja Jukka Anttila (Lapin kauppakamarin alue). Helsingin seudun kauppakamarin TIVA on hyväksynyt JHTT Juha Huuskosen HTMtilintarkastajaksi hyväksytysti suoritetun KHT 1-osan perusteella. JHTT-tilintarkastajan ei tarvitse suorittaa HTM-tutkinnossa kuin HTM -tutkinnon 1-osan. JHTT Huuskosen KHT 1-osan hyväksytty suoritus on rinnastettu HTM 1-osan suorittamiseen. IFIAR:N KOKOUS MADRIDISSA Kansainvälinen tilintarkastusalan valvojien foorumi IFIAR (International Forum of Independent Audit Regulators) kokoontui kahdeksanteen kokoukseensa Madridissa IFIAR on kansainvälinen, 37 maan tilintarkastusalan valvontaviranomaisista koostuva organisaatio, jonka tärkeimpiä tehtäviä ovat tilintarkastusalan valvontaan ja sääntelyyn liittyvä tietojen vaihto, 1 Jos kokelaan suoritus hyväksytään vain tutkinnon yhdessä osassa, hän saa yrittää hylätyn osan suorittamista seuraavan viiden vuoden ajan., jos hän täyttää muut tutkintoon hyväksymisen edellytykset. HTM-tutkintoon osallistuvat 2

4 yhteyksien luominen valvontaviranomaisten edustajien ja näiden sidosryhmien välille sekä valvontaan kuuluvien laaduntarkastusten (inspection) kehittäminen. TILA liittyi IFIAR:n jäseneksi vuonna TILAn edustajina Madridin kokouksessa toimivat TILAn jäsen Tiina Visakorpi, TILAn pääsihteeri Pasi Horsmanheimo ja laadunvarmistuksen johtaja Kari Vainio. Kokousta isännöi Espanjan valvontaviranomainen Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC). Puhetta johti IFIAR:n puheenjohtaja Steven Maijoor (Autoriteit Financiële Markten, NL) ja varapuheenjohtaja Paul George (Financial Reporting Council, UK). Kokouksen alkupuolella käsiteltiin luonnosta IFIAR:n perusperiaatteiksi (Core Principles). Keskusteltiin perusperiaatteiden tavoitteista, soveltamisalasta ja asemasta. Perusperiaatteiden luonnoksessa määritellään IFIAR:n jäsenorganisaatioiden valvontatoiminnan tavoitteeksi julkisen edun ja sijoittajansuojan turvaaminen tilintarkastuksen korkea laadun avulla. Tätä voidaan edistää muun muassa tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen laaduntarkastusten avulla. Perusperiaatteet eivät ole jäsenorganisaatioita sitovia normeja, vaan jäsenorganisaatiot soveltavat niitä oman kansallisen lainsäädäntönsä puitteissa. Perusperiaatteiden kehittämisen tavoitteena on auttaa IFIAR:n jäsenorganisaatioita kehittämään tilintarkastusalan valvontatoimintaa, parantaa viranomaisyhteistyötä ja sen yhtenäisyyttä sekä auttaa jäsenorganisaatioita arvioimaan omia valvontajärjestelmiään. Perusperiaatteiden käsittelyä jatketaan seuraavassa IFIAR:n kokouksessa. Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2011 talousarvio, keskusteltiin mahdollisista uusista jäsenhakemuksista, tulevista toimielinten jäsenten valinnoista, viestinnästä sekä tulevien kokousten järjestämistavasta ja tiheydestä. Tärkeä osa IFIAR:n kokouksista koostuu merkittävien sidosryhmien edustajien tapaamisista, heidän ajankohtaiskatsauksistaan sekä kommenteista ja keskusteluista. IFIAR:n kokoukseen osallistui tarkkailijoita IOSCO:sta (International Organization of Securities Commission), PIOB:sta (Public Interest Oversight Board), Baselin komiteasta ja Euroopan yhteisöjen komissiosta. Kirjalliset ajankohtaiskatsaukset saatiin Financial Stability Boardilta ja IAIS:ltä (International Association of Insurance Supervisors). Kokouksessa pohdittiin, pitäisikö IFIAR:n laajentaa käsiteltäväksi otettavia aiheita myös muiden kuin kuuden suurimman kansainvälisen tilintarkastusketjun toiminnan valvontaan. Kysymys jakaa näkemyksiä. Keskustelu jatkuu seuraavassa IFIAR:n tarkastustyöpajassa, joka on laaduntarkastuksia käsittelevä kehittämis- ja keskustelutilaisuus. IFIAR:n kokouksessa kuultiin useiden pääomasijoittajien edustajien puheenvuoroja. He esittivät näkemyksiä siitä, miten tilintarkastusalan kilpailua pitäisi lisätä, tilintarkastusalan sääntelyä parantaa ja tilintarkastuskertomusta kehittää. Alustusten jälkeen keskusteltiin esille otetuista aiheista. Päätettiin pohtia lisää esitettyjä ajatuksia ja jatkaa keskusteluja seuraavissa kokouksissa. Kokoukseen oli edellisten kokousten tapaan kutsuttu kuuden suurimman kansainvälisen tilintarkastusketjun korkeinta johtoa. BDO:n, Deloitte Touche Tohmatsun, Ernst & Youngin, Grant Thorntonin, KPMG:n ja PricewaterhouseCoopersin johtajat puhuivat tilintarkastuskertomuksen kehittämisestä vastaamaan paremmin lukijoiden tarpeita sekä tilintarkastusyhteisöjen hallinnon ja toiminnan läpinäkyvyyden parantamisesta. IFIAR:n jäsenten aloitteesta keskusteltiin joistakin keskeisistä tilintarkastustoiminnan kehittämiseen liittyvistä erityiskysymyksistä, joita ovat ammatillinen varovaisuus, konsernin tilintarkastus, toimeksiantokohtaiset laaduntarkastukset ja tilintarkastuspalkkiot. Kansainvälisten tilintarkastusketjujen johtajat esittivät kukin erikseen näihin aiheisiin liittyviä kehittämissuunnitelmiaan. Monet jäsenorganisaatiot kertoivat oman maansa tilintarkastussääntelyn muutoksista sekä laaduntarkastusten keskeisistä havainnoista ja päätelmistä. 3

5 IAASB:n (International Auditing and Assurance Standards Boar) puheenjohtaja Arnold Schilder alusti IAASB:n toiminnasta ja ISA standardien täytäntöönpanon seurannasta. Alustuksen jälkeen keskustelussa pohdittiin, miten voitaisiin tehokkaasti hyödyntää valvontaviranomaisten tekemiä laaduntarkastushavaintoja ISA-standardien kehittämistyössä. Jotkut kokousedustajat nostivat esiin yksittäisiä ISA-standardeihin liittyviä kysymyksiä. IESBA:n (International Ethics Standards Board for Accountants) puheenjohtaja alusti IESBA:n viimeaikaisesta toiminnasta ja eettisten sääntöjen (Code of Ethics) asemasta. Alustuksen jälkeisessä keskustelussa kokousedustajia puhutti etenkin kysymys siitä, miten kansainvälisten konsernien tilintarkastuksissa eettisiä sääntöjä voitaisiin soveltaa yhdenmukaisesti. Keskustelua syntyi myös tilintarkastustiimin jäsenten riippumattomuudesta erityisesti ehdotetun standardiluonnoksen ISA 610 (sisäisten tarkastajien tekemän työn käyttäminen) sisällön kannalta. Kokouksen lopuksi päätettiin pitää seuraava tarkastustyöpaja aikaisemman konseptin mukaisesti Washington D.C:ssä Seuraava IFIAR:n kokous järjestetään Kairossa, Egyptissä Lisätietoja YHTEISTYÖN EDELLYTYKSET PCAOB:N KANSSA OVAT PARANTUNEET Eurooppalaisten tilintarkastusalan valvontaviranomaisten oikeudelliset edellytykset toimia valvontayhteistyössä Yhdysvalloissa julkisesti noteerattujen yhtiöiden tilintarkastusyhteisöjä ja tilintarkastajia valvovan PCAOB:n kanssa ovat viime aikoina parantuneet. Yhdysvalloissa Sarbanes-Oxley laki (SOX) ja PCAOB:n säännöt velvoittavat Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoilla toimivat SEC-listattujen yhtiöiden tilintarkastajat rekisteröitymään PCAOB:hen ja toimittamaan PCAOB:lle tietoja toiminnastaan. SOX velvoittaa PCAOB:n myös valvomaan rekisteröityneitä tilintarkastusyhteisöjä sekä tekemään niissä määräajoin tarkastuksia. PCAOB:hen on rekisteröitynyt noin 1100 tilintarkastusyhteisöä Yhdysvalloista ja noin 900 tilintarkastusyhteisöä muista maista. Näistä 5 tilintarkastusyhteisöä on suomalaisia KHT-yhteisöjä. PCAOB on pystynyt järjestämään tilintarkastusyhteisöjen tarkastuksia vain osassa ulkomaisista tilintarkastusyhteisöistä. Esteet tarkastustoimille ovat aiheutuneet poliittisista ja oikeudellisista seikoista. Vaikeinta PCAOB:n tarkastusten aloittaminen on ollut EU:n alueella, Sveitsissä ja Kiinassa. USA:ssa tehtiin kesällä SOX:iin muutos, joka mahdollistaa vastavuoroisen tietojen vaihdon muiden maiden valvontaviranomaisten kanssa. Lisäksi Euroopassa EU:n komissio antoi niin sanotun asianmukaisuuspäätöksen (tilintarkastusdirektiivin 47. artikla), joka koskee myös USA:n SEC:iä ja PCAOB:ta. Aikaisempi helmikuussa 2010 annettu päätös koski vain Kanadan, Japanin ja Sveitsin valvontajärjestelmän asianmukaisuutta. Käytännössä uudet säädökset mahdollistavat oikeudellisesti valvontayhteistyön ja siihen liittyvän tietojen vaihdon USA:n ja EU:n valvontaviranomaisten kesken. Tietojen vaihdon ja valvontayhteistyön aloittaminen edellyttää kuitenkin lisäksi sopimista vastavuoroisista työskentelyjärjestelyistä (working arrangements) valvontaviranomaisten välillä. EU:n komissio edellyttää myös oikeudellisesti sitovan henkilötietojen suojaa koskevan sopimuksen tekemistä eurooppalaisen valvontaviranomaisen ja PCAOB:n välillä, erikseen tai osana edellä mainittua sopimusta. PCAOB on ilmoittanut halustaan suorittaa tarkastuksia useissa EU-valtioiden tilintarkastusyhteisöissä jo vuoden 2010 aikana. Useiden EU-maiden viranomaiset neuvottelevat tällä hetkellä PCAOB:n kanssa. Neuvotteluissa PCAOB:n kanssa vaikeimmiksi kysymyksiksi valvontayhteistyön 4

6 järjestämisessä ovat osoittautuneet henkilötietojen suojaan ja yrityssalaisuuksien suojaan liittyvät takeet ja toimintatavat. TILA on neuvotellut PCAOB:n kanssa yhteen suomalaiseen KHT-yhteisöön kohdistuvasta yhteistarkastuksesta. Yhteistarkastus voidaan toteuttaa, jos aikataulusta ja edellä mainituista vastavuoroisuuteen perustuvista työskentelyjärjestelyistä päästään sopimukseen. Tällä hetkellä ajankohtaista on myös tilintarkastusdirektiivin 46 artiklan mukaisen EU:n komission vastaavuuspäätöksen valmistelu. Komissio antoi kyseisen artiklan tarkoittamasta vastaavuudesta päätöksen, joka sisälsi siirtymäajan 33 maasta sekä Guernseystä, Jerseystä ja Mansaarelta tulevien tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen valvontavelvollisuuteen. Päätös merkitsee, ettei EU:n jäsenvaltioiden tilintarkastusalan valvontaviranomaisten tarvitse soveltaa siirtymäaikana kyseisistä maista tulevien tilintarkastajiin ja tilintarkastusyhteisöihin valvontatoimiaan, jos se päättää luottaa tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön kotimaan valvontaan. PCAOB ei ole ilmoittanut hyväksyvänsä varauksetta valvontajärjestelmien vastavuoroista luottamusta, mikä on EU:n kannalta keskeinen kysymys. Tämän vuoksi on epävarmaa, tullaanko edellä mainittu vastaavuus pysyvästi ulottamaan koskemaan myös Yhdysvaltoja vai tuleeko päätöksestä sen osalta määräaikainen. EU:N KOMISSION VIHREÄ KIRJA TILINTARKASTUKSESTA EU:n komissio julkaisi vihreän kirjan tilintarkastuksesta. Vihreä kirja on keskustelun aloite jäsenvaltioille ja tilintarkastusalan sidosryhmille tilintarkastusmarkkinoiden kehittämiseksi sekä sääntelyn ja valvonnan parantamiseksi. Vihreän kirjan tarkoituksena on avata laaja keskustelu siitä, mitkä muutokset ovat tarpeen tilintarkastusalalla. Vihreän kirjan julkistamisen yhteydessä komissio viittasi finanssikriisiin ja nosti esiin kysymyksen tilintarkastajan roolista. Komission mielestä on syytä keskustella siitä, miten vastaava kriisi voitaisiin tulevaisuudessa välttää. Kriisi paljasti komission mielestä heikkouksia tilintarkastajajärjestelmässä. Komission mielestä erityisesti seuraavia aiheita on selvitettävä: Tilintarkastajien riippumattomuus Tilintarkastuksen odotuskuilu - miten paljon tilintarkastettuun tilinpäätöksen on perusteltua luottaa Tilintarkastusmarkkinoiden keskittyminen miten siihen liittyviä riskejä voidaan hallita Tilintarkastusalan valvontajärjestelmän toiminnan tehokkuus ja globaalien tilintarkastusketjujen valvonta kansainvälisesti Tilintarkastusmarkkinoiden kilpailun esteiden poistaminen ja tilintarkastajien vapaan liikkuvuuden edistäminen Pienten yritysten tarpeiden parempi huomioon ottaminen Vihreästä kirjasta on mahdollista antaa palautetta komissiolle asti. Komissio on pyytänyt toimittamaan palautteen osoitteeseen Kannanotot julkaistaan sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosaston verkkosivulla, jollei kannanoton esittäjä toisin vaadi. Samalla komission verkkosivulla julkaistaan palauteyhteenveto, jossa ovat kuulemiseen saadut vastaukset. Komissio järjestää korkean tason konferenssin, jossa keskustellaan sidosryhmien kanssa vihreästä kirjasta, kuulemiskierroksen tärkeimmistä tuloksista sekä mahdollisista etenemistavoista. Kuulemisvaiheen jälkeen vuonna 2011 komissio ilmoittaa jatkotoimenpiteistä ja ehdotuksista. Suomessa työ- ja elinkeinoministeriö suunnittelee järjestävänsä marraskuussa 2010 keskustelutilaisuuden vihreästä kirjasta sekä kirjallisen kuulemisen. 5

7 Vihreä kirja löytyy linkistä: TILA KÄSITTELI KHT-TILINTARKASTAJIEN VALVONTATIETOILMOITUKSET Tilintarkastuslain mukaan KHT-tilintarkastajan hyväksymisen voimassaolo edellyttää ammattitaidon ja muiden hyväksymisen edellytysten säilyttämistä. TILA valvoo ammattitaidon säilymistä vuosittaisen valvontatietoilmoituksen avulla. TILA käsitteli kokouksessaan KHT-tilintarkastajien valvontatietoilmoitukset raportointikaudelta Ammattitaidon säilymistä arvioidaan siten, että tarkastelun kohteena on tilintarkastajan toiminta kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana. Tilintarkastustehtävien riittävää määrää ja riittävää vaativuutta koskevien vaatimusten tulee täyttyä tätä ajanjaksoa kokonaisuutena tarkasteltaessa. Valvonta perustuu tilintarkastuslakiin ja TILA:n antamaan ohjeeseen KHT- ja HTM-tilintarkastajien velvollisuudesta antaa tietoja valvontaa varten. TILA teki päätökset 700 KHT-tilintarkastajan osalta, joiden tiedot on merkitty tilintarkastuslain 37 :ssä tarkoitettuun tilintarkastajarekisteriin. Valvontatietoilmoitukset jakaantuvat kriteereittäin seuraavasti: 1. KHT-yhteisöjen palveluksessa työskentelevät KHT-tilintarkastajat (543 KHT-tilintarkastajaa) 2. Riittävä määrä tilintarkastustehtäviä (139 KHT-tilintarkastajaa) 3. Toimiminen ammattimaisesti tehtävissä, jotka sisällöltään ja vaativuudeltaan ovat rinnastettavissa lakisääteisiin tilintarkastustehtäviin (18 KHT-tilintarkastajaa) TILA totesi, että käsiteltyjen valvontatietoilmoitusten perusteella ei ole syytä ryhtyä tilintarkastuslain 50 :n edellyttämiin toimenpiteisiin. TILAN VALVONTA-ASIOIDEN SELOSTUKSIA TILAn valvonta-asioiden ratkaisuja 2008 ja 2009 ja VALAn muutoksenhakuratkaisut ovat valmistuneet ja ne on julkaistu TILAn verkkosivuilla Internetissä HENKILÖSTÖUUTISIA Tilintarkastuslautakunnan laadunvarmistusryhmään on nimitetty alkaen kolme uutta laadunvarmistuksen asiantuntijaa. He ovat KTM Anu Tanner, KTM Marie Rosenblad ja KTM Pekka Parviainen YHTEYSTIETOJEN MUUTOKSESTA ILMOITETTAVA TILALLE Tilintarkastuslain mukaan TILA pitää rekisteriä tilintarkastajista. Osa tilintarkastajarekisterin tiedoista on nähtävillä Internet-sivuilla osoitteessa Hae asiantuntija (sivulla oikealla). Tilintarkastuslain mukaan rekisteritietoja koskevista muutoksista on viipymättä ilmoitettava TILAlle. 6

8 Yhteystietojen muuttaminen käy nopeimmin ilmoittamalla muutokset TILAn sähköpostiin: tai täyttämällä lomake, joka löytyy osoitteesta ja lähettämällä lomake joko skannattuna tai postitse TILAlle. Lisätietoja: Asiointi TILAn kanssa sähköpostitse käy parhaiten käyttämällä TILAn sähköpostiosoitetta Tilintarkastuksen laadunvarmistus Tilintarkastuslautakunnan pääsihteeri Pasi Horsmanheimo Laskentatoimen asiantuntija, tilintarkastuslautakunnan sihteeri Tuomas Leino Lakimies, tilintarkastuslautakunnan sihteeri Risto Ruuska Suunnittelija, tilintarkastuslautakunnan sihteeri Heidi Haukkala Suunnittelija, tilintarkastuslautakunnan sihteeri Annika Mäki Assistentti Anne Aapro Laadunvarmistuksen johtaja, tilintarkastuslautakunnan sihteeri Kari Vainio Laadunvarmistuksen asiantuntija, tilintarkastuslautakunnan sihteeri Anja Ilkko-Virtanen Laadunvarmistuksen asiantuntija Pekka Parviainen Laadunvarmistuksen asiantuntija Marie Rosenblad Laadunvarmistuksen asiantuntija Anu Tanner Laadunvarmistuksen assistentti Anne-Mari Aaltonen Postiosoitteemme on TILA Keskuskauppakamari PL HELSINKI 7

TILINTARKASTUS 2/2010 07.6.2010

TILINTARKASTUS 2/2010 07.6.2010 TILINTARKASTUS 2/2010 07.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Laadunvarmistuksen ajankohtaiskatsaus... 1 KHT-tutkintoon 175 hakemusta... 2 Katja Hanski uusi KHT-tilintarkastaja... 2 IFIAR:n kokous Abu Dhabissa

Lisätiedot

SISÄLTÖ TILA hyväksyi 48 uutta KHT-tilintarkastajaa... Vuoden 2010 HTM-tutkinnossa hyväksyttiin 23 kokelasta...

SISÄLTÖ TILA hyväksyi 48 uutta KHT-tilintarkastajaa... Vuoden 2010 HTM-tutkinnossa hyväksyttiin 23 kokelasta... TILINTARKASTUS 4/2010 27.12.2010 SISÄLTÖ TILA hyväksyi 48 uutta KHT-tilintarkastajaa... 1 Vuoden 2010 HTM-tutkinnossa hyväksyttiin 23 kokelasta... 1 Taustatietoja vuoden 2010 KHT- ja HTM-tutkintoihin osallistuneista

Lisätiedot

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 15.6.2010 ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 6 Hallituksen jäsentä 19 Hallituksen kokousta 100% Keskimääräinen osallistumisprosentti Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 26.3. Yhtiökokous 1 more than squares Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

Valvontatietoilmoitus Raportointikausi 1.7.2014 30.6.2015

Valvontatietoilmoitus Raportointikausi 1.7.2014 30.6.2015 Valvontatietoilmoitus Raportointikausi 1.7.2014 30.6.2015 Olen KHT-tilintarkastaja Olen HTM-tilintarkastaja Ilmoitusta voi tarvittaessa täydentää erillisillä liitteillä 1 Tiedot tilintarkastajarekisteriä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 12.11.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 295/35 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 996/2010, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden

Lisätiedot

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI FI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen L 302/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.11.2009 DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA KANSALLISET VAIKUTUSMAHDOLLI- SUUDET EU:N RIKOSOIKEUDELLISES- SA JA POLIISIYHTEISTYÖSSÄ

EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA KANSALLISET VAIKUTUSMAHDOLLI- SUUDET EU:N RIKOSOIKEUDELLISES- SA JA POLIISIYHTEISTYÖSSÄ EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA KANSALLISET VAIKUTUSMAHDOLLI- SUUDET EU:N RIKOSOIKEUDELLISES- SA JA POLIISIYHTEISTYÖSSÄ Tommi Nieppola, OTL EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 9 / 2002 EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA

Lisätiedot

Vastavuoroinen tunnustaminen ulkomaisten tuomioiden huomioon ottaminen rangaistuskäytännössä

Vastavuoroinen tunnustaminen ulkomaisten tuomioiden huomioon ottaminen rangaistuskäytännössä Veera Kankaanrinta Vastavuoroinen tunnustaminen ulkomaisten tuomioiden huomioon ottaminen rangaistuskäytännössä 1. Kysymyksenasettelusta Vastavuoroisen tunnustamisen periaate on yksi eu-rikosoikeudellisen

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot

Selittävät huomautukset

Selittävät huomautukset EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Julkaistu 3. huhtikuuta 2014 Selittävät huomautukset Vuonna 2015 voimaan tulevat EU:n arvonlisäverotusta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 26/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

TAMMIKUU 2006 LISTAAMATTOMIEN YHTIÖIDEN HALLINNOINNIN KEHITTÄMINEN I CORPORATE GOVERNANCE

TAMMIKUU 2006 LISTAAMATTOMIEN YHTIÖIDEN HALLINNOINNIN KEHITTÄMINEN I CORPORATE GOVERNANCE TAMMIKUU 2006 LISTAAMATTOMIEN YHTIÖIDEN HALLINNOINNIN KEHITTÄMINEN I CORPORATE GOVERNANCE Johdanto Keskuskauppakamarin hallitus asetti 18.10.2004 työryhmän selvittämään listaamattomien yhtiöiden corporate

Lisätiedot

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. maaliskuuta 2014 (OR. en) 7701/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0059 (COD) EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 6. maaliskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ

Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ Sisältö SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ HENKILÖTIEDOT RISKIENHALLINTA JOHDON PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 3 8 11 14 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Lisätiedot

HALLITUKSEN TASA-ARVO-OHJELMAN (2012 2015) MUKAINEN ARVIO SUKUPUOLTEN TASAPUOLISEN EDUSTUKSEN TOTEUTUMISESTA PÖRSSIYHTIÖIDEN HALLITUKSISSA

HALLITUKSEN TASA-ARVO-OHJELMAN (2012 2015) MUKAINEN ARVIO SUKUPUOLTEN TASAPUOLISEN EDUSTUKSEN TOTEUTUMISESTA PÖRSSIYHTIÖIDEN HALLITUKSISSA 1(14) Marja Hanski, TEM Taustamuistio Jyrki Jauhiainen, OM Eeva Raevaara, STM Marianna Uotinen, VM Jarmo Väisänen, VNK 9.1.2015 LIITE 3 HALLITUKSEN TASA-ARVO-OHJELMAN (2012 2015) MUKAINEN ARVIO SUKUPUOLTEN

Lisätiedot

Rautaruukki Oyj. Vuosikertomus 2010. www.ruukki.com

Rautaruukki Oyj. Vuosikertomus 2010. www.ruukki.com Rautaruukki Oyj Vuosikertomus 2010 www.ruukki.com Ruukki raportoi vuodesta 2010 uudella tavalla. Sijoittaja viestinnän ja raportoinnin pääkanava on www.ruukki.com. Tämän tiiviin painetun vuosikertomuksemme

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6. VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.2014 186 1 1. JOHDANTO... 4 1.1. Viitasaaren kaupungin konserniohje ja

Lisätiedot

Tutkimusrahoitusinstrumenttien. kehittäminen

Tutkimusrahoitusinstrumenttien. kehittäminen SUOMEN AKATEMIAN JULKAISUJA 4/05 Tutkimusrahoitusinstrumenttien kehittäminen Tutkimusrahoitusinstrumenttien kehittäminen Suomen Akatemia lyhyesti Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. 18.3.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 68/13

DIREKTIIVIT. 18.3.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 68/13 18.3.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 68/13 DIREKTIIVIT NEUVOSTON DIREKTIIVI 2010/18/EU, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2010, BUSINESSEUROPEN, UEAPME:n, CEEP:n ja EAY:n tekemän vanhempainvapaata

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki, Hallituksen esitys Eduskunnalle kuluttajaturvallisuuslaiksi ja laiksi rikoslain 44 luvun 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

Lisätiedot

Työkierrosta potkua asiantuntijatyöhön Sivu 12. Ehdotus uudeksi kuntalaiksi sisäiselle tarkastukselle on tarvetta Sivu 14.

Työkierrosta potkua asiantuntijatyöhön Sivu 12. Ehdotus uudeksi kuntalaiksi sisäiselle tarkastukselle on tarvetta Sivu 14. SISÄISET TARKASTAJAT ry Nro 2/2014 Yhteistyö Työkierrosta potkua asiantuntijatyöhön Sivu 12 Ehdotus uudeksi kuntalaiksi sisäiselle tarkastukselle on tarvetta Sivu 14 2/2014 3 4 6 8 10 12 14 15 16 17 18

Lisätiedot

C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009

C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009 C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009 Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien

Lisätiedot

MAAILMA. Tasa-arvo työssä 2/2009. Tässä numerossa

MAAILMA. Tasa-arvo työssä 2/2009. Tässä numerossa työn 2/2009 MAAILMA Tasa-arvo työssä Tässä numerossa Naiset ja työ, ennen ja nyt 2, Tasa-arvo ihmisarvoisen työn keskiössä 3, Sairaanhoitajista Filippiinien vientituote 5, Työ ja perhe 7, Työllisyysraportti

Lisätiedot