Hakuopas KHT-tilintarkastajaksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hakuopas KHT-tilintarkastajaksi"

Transkriptio

1 Hakuopas KHT-tilintarkastajaksi Maaliskuu 2012 Tilintarkastuslautakunta Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, Helsinki Puh. (09) , faksi (09)

2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ Hakeminen Tutkinnon ajankohta ja paikka Maksut HYVÄKSYMISVAATIMUKSET Yleistä... 4 A) Yleiset edellytykset... 5 B) Korkeakoulututkinto... 6 C) Opinnot... 6 D) Käytännön kokemus... 9 Poikkeuksellinen hyväksyminen E) KHT-tutkinto F) Tilintarkastajan vakuutuksen antaminen ULKOMAILLA HYVÄKSYTTY TILINTARKASTAJA YLEISIMPIÄ KHT-HAKEMUSTEN HYLKÄÄMISPERUSTEITA VALMENNUSKOULUTUS LIITTEET Siirtymäajan voimassa olevat hyväksymisvaatimukset o Säädökset o Opinnot o Käytännön kokemus o Poikkeuksellinen hyväksyminen KHT-tutkintoon liittyvät maksut vuonna 2012 Hakemukset KHT-tutkintoihin sekä tutkintoihin hyväksytyt KHT-tutkinnoissa hyväksytyt , lukumäärä ja osuus osallistuneista KHT-tilintarkastajien lukumäärän kehitys Tässä esitteessä olevat tiedot perustuvat voimassa oleviin säännöksiin ja määräyksiin.

3 1. YLEISTÄ Tilintarkastajan tehtävistä ja tilintarkastajan valinnasta säädetään tilintarkastuslaissa. Jos yrityksessä vaaditaan tilintarkastus, tilintarkastajaksi on valittava KHT- tai HTM-tilintarkastaja tai KHT- tai HTMyhteisö. Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) järjestää KHT- ja HTM-tutkinnot sekä hyväksyy KHT-tilintarkastajat ja KHT-yhteisöt. Kauppakamarien tilintarkastusvaliokunnat (TIVAt) hyväksyvät HTMtilintarkastajat ja HTM-yhteisöt. KHT-tilintarkastajat ja KHT-yhteisöt voivat toimia tilintarkastajina kaikissa yhteisöissä ja säätiöissä. 1.1 Hakeminen KHT-tilintarkastajaksi hyväksymistä haetaan TILAn lomakkeella. Hakemus on toimitettava TILAlle. Vuonna 2012 hakuajan päättymispäivä on Hakemus KHT-tilintarkastajaksi on samalla hakemus KHT-tutkintoon. Hakulomakkeita saa Internet-osoitteesta TILAn hakemusta koskevasta päätöksestä voi valittaa työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimivaan valtion tilintarkastuslautakuntaan, joka perii päätöksestään maksun (200 euroa). 1.2 Tutkinnon ajankohta ja paikka KHT-tutkinto on kaksipäiväinen. Vuoden 2012 KHT-tutkinto järjestetään Tutkinto järjestetään pääkaupunkiseudulla. 1.3 Maksut KHT-tilintarkastajaksi hyväksymistä hakevalta peritään vuonna ) hyväksymishakemuksen käsittelymaksuna 30 euroa. KHT-tilintarkastajatutkintoon osallistuvalta peritään vuonna ) osallistumismaksuna 610 euroa. Molemmat maksut laskutetaan keväällä hyväksymishakemusten käsittelyn jälkeen. 3

4 2. HYVÄKSYMISVAATIMUKSET 2.1 Yleistä Säädökset KHT-tilintarkastajien hyväksymisestä säädetään tilintarkastuslaissa (459/2007) ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) asetuksessa KHT- ja HTM-tilintarkastajan hyväksymisvaatimuksista (262/2008). Siirtymäsäännökset ovat voimassa hyväksyttäessä hakijoita vuosina järjestettäviin KHT- ja HTM-tutkintoihin. 1 Tänä aikana voidaan soveltaa kumottua kauppa- ja teollisuusministeriön päätöstä 1325/1996 (Liite 2) opintojen osalta ja/tai kumottua kauppa- ja teollisuusministeriön päätöstä 519/1995 (Liite 3) käytännön kokemuksen osalta. Lyhyesti KHT-tilintarkastajaksi hyväksyminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä: A) Yleiset edellytykset - luonnollinen henkilö - ei ole toiminnallaan osoittanut olevansa sopimaton tilintarkastajan tehtävään - ei ole konkurssissa - toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu - ei ole määrätty edunvalvojaa - ei ole määrätty liiketoimintakieltoon - ei harjoita tilintarkastustoiminnan kanssa muuta toimintaa, joka on omiaan vaarantamaan tilintarkastuksen suorittamisen B) Korkeakoulututkinto C) Opinnot - ylempi korkeakoulututkinto - tilintarkastuksen ja laskentatoimen opinnot - oikeustieteen opinnot - kauppa- ja taloustieteelliset yleisopinnot D) Käytännön kokemus E) Tilintarkastajatutkinto - KHT-tutkinto F) Tilintarkastajan vakuutuksen antaminen 1 Siirtymäajan voimassa olevia säädöksiä ja hyväksymisvaatimuksia on oppaan liitteissä

5 Seuraavassa hyväksymisvaatimukset KHT-tilintarkastajaksi esitetään tarkemmin. A) Yleiset edellytykset Hakijan on oltava luonnollinen henkilö, - joka ei ole osoittanut toiminnallaan olevansa sopimaton tilintarkastajan tehtävään, - joka ei ole konkurssissa ja - jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu, - jolle ei ole määrätty edunvalvojaa ja - joka ei ole liiketoimintakiellossa, - eikä saa harjoittaa tilintarkastuksen kanssa muuta toimintaa, joka on omiaan vaarantamaan tilintarkastajan riippumattomuuden tai tilintarkastuksen suorittamisen. Hakijan sopivuus tilintarkastajan tehtävään on kyseenalainen ainakin silloin, jos hänet on tuomittu vankeusrangaistukseen talousrikoksesta (esim. varkaudesta tai kavalluksesta) tai jos hänet on tuomittu liiketoimintakieltoon. Tilintarkastuksen kanssa harjoitettava muu toiminta on yhteensopimatonta, jos se vaarantaa tilintarkastuksen suorittamisen. Tällaista toimintaa voi olla esimerkiksi tilintarkastajan oloihin nähden laajamittainen sijoitustoiminta. Yleisten edellytysten todentaminen Hakijan on pyydettäessä annettava yleisten edellytysten täyttymistä osoittavat viranomaistodistukset. Todistukset kerätään pääsääntöisesti sen jälkeen, kun KHT-tutkinto on suoritettu hyväksytysti. TILA voi kuitenkin jo hakemuksen käsittelyvaiheessa pyytää hakijalta käräjäoikeuden 1 todistuksen siitä, ettei häntä vastaan ole vireillä konkurssiasiaa, sekä holhousasioiden rekisteriotteen, josta tarkastetaan, ettei hakijan toimikelpoisuutta ole rajoitettu eikä hänelle ole määrätty edunvalvojaa 2. Sopivuuden toteamiseksi TILA voi pyytää hakijalta myös rikosrekisterin otteen ja todistuksen siitä, ettei hakija ole liiketoimintakiellossa. 1 Käräjäoikeuksien yhteystiedot: 2 Otteen holhousasioiden rekisteristä saa maistraatista ks. 5

6 B) Korkeakoulututkinto Ylempi korkeakoulututkinto KHT-tutkintoon hyväksyminen edellyttää, että hakija on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon. Ylempi korkeakoulututkinto on suoritettava tutkinnon järjestämisajankohtaan mennessä (ks. kuitenkin sivu 10, Poikkeuksellinen hyväksyminen). Ylemmistä ja alemmista korkeakoulututkinnoista säädetään yliopistolaissa (558/2009) ja sen nojalla annetuissa asetuksissa. Ekonomin ja kauppatieteiden kandidaatin tutkinnot voivat olla joko ylempiä tai alempia korkeakoulututkintoja riippuen siitä, minkä asetuksen mukaisen tutkinnon hakija on suorittanut. Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot (esimerkiksi tradenomi, ylempi AMK), rinnastetaan ylempiin korkeakoulututkintoihin KHT-tutkintoon haettaessa. Ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto Ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto voidaan tietyin edellytyksin hyväksyä. Ulkomailla tutkinnon suorittaneen hakijan on osoitettava, että hänen suorittamansa tutkinto vastaa Suomessa suoritettavaa korkeakoulututkintoa. Ulkomailla suoritetun korkeakoulututkinnon tunnustamispäätöksen tekee Opetushallitus. Päätös on maksullinen, ja sitä haetaan Opetushallitukselta erityisellä lomakkeella 1. Puuttuva ylempi korkeakoulututkinto Jos hakija ei ole suorittanut ylempää korkeakoulututkintoa, hänet voidaan tietyin edellytyksin hyväksyä poikkeuksellisesti KHT-tutkintoon (ks. sivu10, Poikkeuksellinen hyväksyminen). C) Opinnot Ylemmän korkeakoulututkinnon lisäksi vaaditaan, että hakija on suorittanut yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa tiettyjä opintoja. Vaadittuihin opintoihin kuuluu tilintarkastuksen ja laskentatoimen, oikeustieteen sekä kauppa- ja taloustieteelliset yleisopinnot. KHT-tutkintoon hyväksyttäviä opintoja voi suorittaa yliopistoissa tai ammattikorkeakouluissa myös muina kuin loppututkintoon johtavina opintoina (esim. täydennyskoulutus). Opintovaatimuksista määrätään TEM:n asetuksessa (262/2008). Seuraavassa on esitetty opintojen sisältöä ja laajuutta koskevat vaatimukset. 1 Ks. Koulutus ja tutkinnot Tutkintojen tunnustaminen 6

7 KHT-tutkintoon vaadittavat opinnot Hakijan on täytettävä seuraavat yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suoritettuja opintoja koskevat vaatimukset 1: Tilintarkastuksen ja laskentatoimen opinnot, vähintään 60 opintopistettä tai 40 opintoviikkoa, jotka käsittävät ainakin seuraavat aihealueet. Tilintarkastusta koskeva sääntely ja hyvä tilintarkastustapa Kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskeva sääntely, hyvä kirjanpitotapa ja tilinpäätöksen analysointi Johdon laskentatoimi Sisäinen valvonta Oikeustieteen opinnot, vähintään 30 opintopistettä tai 20 opintoviikkoa, jotka käsittävät ainakin seuraavat aihealueet. Eri yhteisömuotoja ja arvopaperimarkkinoita koskeva sääntely Yritysverotus, ennakkoperintä, arvonlisäverotus ja verotusmenettely Kauppa- ja varallisuusoikeus, maksukyvyttömyyssekä työlainsäädäntö Muut opinnot, vähintään 22 opintopistettä tai 15 opintoviikkoa, jotka sisältävät kauppa- ja taloustieteellisiä yleisopintoja seuraavista asiakokonaisuuksista Liiketaloustiede tai kansantaloustiede Yritysrahoitus tai rahoitusmarkkinat Talousmatematiikka tai tilastotiede Tietotekniikka tai tietojärjestelmät 1 Opintovaatimusten täyttymistä voidaan arvioida opintopisteinä tai opintoviikkoina. Jos hakijan antamasta selvityksestä ei muuta ilmene, TILA käyttää muuntokerrointa 1,5. Esimerkiksi 40 opintoviikkoa = 60 opintopistettä. 7

8 Opintojen todentaminen Hakijan on liitettävä hakemukseensa yliopiston tai ammattikorkeakoulun antama todistus (ns. vastaavuustodistus) siitä, että hänen suorittamansa opinnot vastaavat KHT-tutkintoon vaadittavia opintoja. Yleensä vastaavuustodistuksen saa joko opintotoimistosta tai laskentatoimen ja oikeustieteen laitokselta/yksiköstä. Rahoituksen opinnot kuuluvat TEM:n asetuksen (262/2008) mukaan aiemmista säädöksistä poiketen kauppa- ja taloustieteellisiin yleisopintoihin. Aiempien säädösten mukaiseen opintovaatimuksien rakenteeseen perustuva vastaavuustodistus hyväksytään vielä vuosina järjestettäviin KHTtutkintoihin haettaessa. Jos hakija poikkeuksellisesti ei saa omasta yliopistostaan tai ammattikorkeakoulustaan vastaavuustodistusta kaikista opinnoistaan (esim. siksi, että opinnot on suoritettu eri yliopistoissa tai ammattikorkeakouluissa), hän voi pyytää vastaavuustodistusta siltä osin kuin yliopisto tai ammattikorkeakoulu voi sen antaa. Opintoja voi täydentää vielä hakuajan päättymisen jälkeen. Vaadittavat opinnot tulee kuitenkin suorittaa KHT-tutkinnon järjestämisajankohtaan mennessä. Malli vastaavuustodistuksesta Kauppatieteiden maisteri Kaija Kokelaan suorittamat tilintarkastuksen ja laskentatoimen opinnot (XX ov/op), oikeustieteen opinnot (XX ov/op) sekä kauppa- ja taloustieteelliset yleisopinnot (XX ov/op) vastaavat tällä hetkellä voimassa olevien vaatimusten mukaan työja elinkeinoministeriön asetuksen 262/2008 mukaisia KHT-tutkintoon hyväksymistä koskevia opintovaatimuksia. Päiväys + allekirjoitus + korkeakoulun tunnistetiedot Malli vastaavuustodistuksesta kun osa tutkintoon vaadittavista opinnoista puuttuu Kauppatieteiden maisteri Tommi Tarkastajan suorittamat tilintarkastuksen ja laskentatoimen opinnot (68 op), oikeustieteen opinnot (28 op) sekä kauppa- ja taloustieteelliset yleisopinnot (26 op) vastaavat tällä hetkellä voimassa olevien vaatimusten mukaan työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen 262/2008 mukaisia KHT-tutkintoon hyväksymistä koskevia opintovaatimuksia muilta osin paitsi: - Tilintarkastuksen ja laskentatoimen opinnoista puuttuu sisäistä tarkastusta koskevat opinnot (sisältö) - Oikeustieteen opinnoista on suorittamatta 2 opintopistettä (laajuus). Päiväys + allekirjoitus + korkeakoulun tunnistetiedot Muita KHT-tutkintoon hyväksyttäviä opintoja TILA voi erityisestä syystä hyväksyä hakijan KHT-tutkintoon, vaikka hakijalla ei ole vastaavuustodistusta. Hakijan hyväksi voidaan lukea opintoja yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa Suomessa tai muualla, jos ne vastaavat laajuudeltaan ja sisällöltään TEM:n asetuksen (262/2008) 3 5 :ssä tarkoitettuja opintoja. Tällöin opintojen hyväksi lukemisesta päättää TILA. Esimerkiksi jos hakijan on vaikeata saada vastaavuustodistusta yksittäisistä opintokokonaisuuksista, jotka on suoritettu varsinaisten korkeakouluopintojen jälkeen useassa eri korkeakoulussa, TILA voi päättää opintojen hyväksymisestä. Tällöin opinnoista tulee hakemuksen yhteydessä yleensä esittää opintorekisterinotetta laajempi selvitys (esim. opinto-oppaan kurssikuvaus). 8

9 Opintojen korvaaminen lisätehtävillä Jos hakija ei ole suorittanut kaikkia vaadittuja opintoja, hänet voidaan hyväksyä poikkeuksellisesti KHT-tutkintoon, jos hän suorittaa tarvittavat lisätehtävät. Mahdollisuus suorittaa lisätehtäviä on ainoastaan poikkeussäännöksen mukaan KHTtutkintoon hyväksytyllä henkilöllä (ks. tarkemmin s.10 Poikkeuksellinen hyväksyminen), joka on toiminut vähintään 5 vuotta HTM-tilintarkastajana tai 7 vuotta vaativissa laskentatoimen, rahoituksen ja oikeustieteen tehtävissä Poikkeuksellista hyväksymistä hakenut ja KHT-tutkintoon hyväksytty henkilö voi korvata KHTtutkinnon yhteydessä suoritettavilla lisätehtävillä enintään 9 opintopistettä tai 6 opintoviikkoa tilintarkastuksen ja laskentatoimen opintoja 9 opintopistettä tai 6 opintoviikkoa oikeustieteen opintoja ja 6 opintopistettä tai 4 opintoviikkoa kauppa- ja taloustieteellisiä yleisopintoja. TILA päättää korvattavien opintojen sisällön ja laajuuden perusteella lisätehtävien sisällöstä ja laajuudesta. Lisätehtäviä ei suoriteta tutkintotilaisuuden yhteydessä, vaan sen jälkeen. Lisätehtäviä suorittamaan hyväksytyt henkilöt saavat erilliset ohjeet lisätehtävien suorittamisesta tutkintoajankohdan jälkeen. Siirtymäaikana ( ) voidaan soveltaa myös aikaisempia poikkeuksellisen hyväksymisen vaatimuksia (Liite 4). D) Käytännön kokemus KHT-tutkintoon hyväksytään hakija, jolla on vähintään kolmen vuoden käytännön kokemus vaativista tilintarkastuksen ja laskentatoimen tehtävistä. Myös osa-aikaisesta työstä saatu kokemus luetaan riittäväksi käytännön kokemukseksi, jos se kestoltaan vastaa kolmen vuoden päätoimista työskentelyä kyseisissä tehtävissä. KHT-tutkintoon haettaessa otetaan huomioon hakijan KHT-tutkinnon järjestämisajankohtaan mennessä saama käytännön kokemus. Pääsääntö: Vaadittavan kokemuksen KHT-tutkintoon voi saada vähintään kolmen vuoden päätoimisella kokemuksella kirjanpitovelvollisen yhteisön tai säätiön tilinpäätösten tai konsernitilinpäätösten tilintarkastuksesta tai vastaavien taloudellisten laskelmien tarkastamisesta - KHT- tai HTM-tilintarkastajan ohjauksessa 1 - HTM-tilintarkastajana tai - JHTT-tilintarkastajana 2. Mikäli hakijan käytännön kokemus ei täyty pääsäännön mukaan, enintään yksi kolmasosa vaadittavasta käytännön kokemuksesta voi koostua kokemuksesta - JHTT-tilintarkastajana valtion liikelaitoksessa, kunnan liikelaitoksessa tai muussa vastaavassa julkisyhteisössä tai - kirjanpitolaissa tarkoitetun konsernin sisäisenä tarkastajana. Siirtymäaikana ( ) voidaan soveltaa myös aikaisempia käytännön kokemukseen liittyviä vaatimuksia (Liite 3). 1 tai muussa Euroopan talousalueen valtiossa neuvoston kahdeksannen yhtiöoikeudellisen direktiivin (84/253/ETY) mukaisen lainsäädännön nojalla hyväksytyn henkilön ohjauksessa; tai vastaavat vaatimukset täyttävän hyväksytyn henkilön ohjauksessa muussa kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, kuitenkin enintään kaksi vuotta vaadittavasta kolmesta vuodesta. 2 Tilintarkastuslain 7 :n mukaisessa tehtävässä. 9

10 Poikkeuksellinen hyväksyminen Jos hakijalla ei ole ylempää korkeakoulututkintoa ja/tai vaadittavia opintoja ja/tai vaadittavaa käytännön kokemusta, voidaan hänet tietyin edellytyksin hyväksyä KHT-tutkintoon. Jos ylempi korkeakoulututkinto ja/tai osa opinnoista puuttuu Jos hakijalla ei ole ylempää korkeakoulututkintoa ja/tai vaadittavia opintoja, voidaan hänet hyväksyä KHT-tutkintoon, jos hän on toiminut päätoimisesti - 5 vuotta HTM- tilintarkastajana tai - 7 vuotta JHTT-tilintarkastajana tai - 7 vuotta toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen, talousjohtajan, sisäisen tarkastuksen päällikön tehtävässä tai muussa vastaavassa tehtävässä: - julkisen kaupankäynnin kohteena olevassa yhteisössä, - tilintarkastuslain 5 :ssä tarkoitetussa yhteisössä tai säätiössä 1 tai - konsernin emoyrityksessä, jos konsernissa täyttyy vähintään kaksi tilintarkastuslain 5 :ssä mainituista kolmesta edellytyksestä. Hakijan on KHT-tutkinnon yhteydessä suoritettava hyväksytysti vaadittuja oppiaineita käsittelevät lisätehtävät (s. 9). Jos ylempi korkeakoulututkinto ja/tai osa opinnoista sekä pääsäännön mukainen käytännön kokemus puuttuvat Jos hakijalla ei ole ylempää korkeakoulututkintoa, vaadittavia opintoja ja pääsäännön (s. 9) mukaista käytännön kokemusta, voidaan hänet hyväksyä KHT-tutkintoon, jos hän on toiminut päätoimisesti - 15 vuotta JHTT-tilintarkastajana tai - 15 vuotta toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen, talousjohtajan, sisäisen tarkastuksen päällikön tehtävässä tai muussa vastaavassa tehtävässä: - julkisen kaupankäynnin kohteena olevassa yhteisössä, - tilintarkastuslain 5 :ssä tarkoitetussa yhteisössä tai säätiössä tai - konsernin emoyrityksessä, jos konsernissa täyttyy vähintään kaksi tilintarkastuslain 5 :ssä mainituista kolmesta edellytyksestä. Hakijan on KHT-tutkinnon yhteydessä suoritettava hyväksytysti vaadittuja oppiaineita käsittelevät lisätehtävät (s. 9). Poikkeuksellisen hyväksymisen hakeminen Hakijan on hakemuksessaan osoitettava, että hän täyttää poikkeuksellisen hyväksymisen edellytykset. Esimerkiksi jos hakija on toiminut tilintarkastuslain 5 :ssä tarkoitetun yrityksen toimitusjohtajana 15 vuoden ajan, on hänen osoitettava, että yritys, jonka toimitusjohtajana hän on työskennellyt, täyttää yrityksen kokoa koskevat vaatimukset kaikkina 15 vuotena. 1 Yhteisön tai säätiön taseen loppusumma ylittää euroa; liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää euroa; taikka yhteisön tai säätiön palveluksessa on keskimäärin yli 300 henkilöä. 10

11 E) KHT-tutkinto KHT-tutkinnon sisällöstä määrätään TEM:n asetuksessa KHT- ja HTM-tilintarkastajan hyväksymisvaatimuksista (262/2008). KHT- ja HTM-tutkinnon tehtävät liittyvät hakijan valmiuksiin hoitaa itsenäisesti kirjanpitovelvollista yhteisöä ja säätiötä sekä konsernia koskevia tilintarkastustehtäviä. KHT-tutkinnon tehtävät liittyvät lisäksi hakijan valmiuksiin hoitaa itsenäisesti vaativia, julkisen kaupankäynnin kohteena olevaa yhteisöä ja sen konsernia koskevia tilintarkastustehtäviä. KHT-tutkinto jakautuu kahteen osaan, jotka ovat 1-osa - Hyvä tilintarkastustapa ja hyvä kirjanpitotapa 2-osa - Tilintarkastuskertomus ja tilintarkastajan muu raportointi. TILA päättää KHT-tutkinnon tehtävien sisällöstä. Tutkinto järjestetään suomen ja ruotsin kielellä. Tehtävien osia voi olla myös englannin kielellä. KHT-tutkinnon 1-osa voi sisältää tehtäviä seuraavista aihealueista kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskeva sääntely ja hyvä kirjanpitotapa tilintarkastusta koskeva sääntely ja hyvä tilintarkastustapa sisäinen valvonta ja riskienhallinta eri yhteisömuotoja koskeva sääntely tilintarkastukseen liittyvä muu sääntely. KHT-tutkinnon 2-osa sisältää kirjallisia tehtäviä tilintarkastuskertomuksen ja muiden tilintarkastajan lausuntojen tai todistusten laatimisesta sekä näiden edellyttämistä tarkastustoimenpiteistä. Tutkintosuoritus hyväksytään, jos kokelas saa vähintään tilintarkastuslautakunnan vahvistaman hyväksymispisterajan mukaisen painotetun kokonaispistemäärän tutkinnon molemmissa osissa. HTM-tilintarkastaja KHT-tutkinnossa KHT-tutkintoon osallistumaan hyväksytty HTM-tilintarkastaja suorittaa tutkinnon 1-osan aihealueita käsittelevän täydennysosan sekä tutkinnon 2-osan. Täydennysosa voi olla laajuudeltaan enintään puolet KHT-tutkinnon 1-osan laajuudesta. Hylätyn osan uusiminen Jos kokelaan suoritus hyväksytään vain tutkinnon yhdessä osassa, hän saa yrittää uudelleen hylätyn osan suorittamista seuraavan viiden vuoden ajan suorittamatta uudelleen tutkinnon molempia osia. Esimerkiksi vuoden 2011 KHT-tutkinnossa hyväksytysti suoritettu osa on voimassa vuoden 2016 loppuun asti. Uusimiskertoja ei ole rajoitettu. Kokelaan on lisäksi täytettävä muut tutkintoon hyväksymisen edellytykset. Kunkin vuoden KHT-tutkintoon on haettava erikseen. Arvostelu TILA julkistaa KHT-tutkinnon arvosteluperusteet sen jälkeen, kun tutkintovastausten arvostelu on vahvistettu. Tulokset julkistetaan yleensä marras-joulukuun vaihteessa. Lisää tietoa KHT-tutkinnosta on osoitteessa -> KHT-tutkinto. 11

12 F) Tilintarkastajan vakuutuksen antaminen Ennen kuin KHT-tutkinnon hyväksyttävästi suorittanut henkilö saa oikeuden käyttää KHT-tilintarkastajan ammattinimikettä, hänen on annettava oikeuden edessä KHT-tilintarkastajan vakuutus. KHT-tilintarkastajiksi hyväksytyt henkilöt saavat oikeuden käyttää KHT-tilintarkastajan ammattinimikettä sen jälkeen, kun heitä koskevat tiedot on merkitty TILAn pitämään tilintarkastajarekisteriin. Ennakkotieto hyväksymisvaatimusten täyttymisestä TILA antaa tarvittaessa hakemuksesta KHT-tilintarkastajan hyväksymistä hakevalle henkilölle ennakkotiedon siitä, täyttyvätkö hyväksymisen edellytykset hakijan esittämien tietojen perusteella. Hakemuksen käsittelymaksu on 60 euroa. Ennakkopäätöstä haetaan vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella, joka osoitetaan Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnalle. Hakemukseen liitetään ennakkotiedon käsittelemiseksi tarvittavat asiakirjat tai niiden kopiot (esim. työtodistukset, opintorekisteriotteet, opintojen kurssikuvaukset, vastaavuustodistus). Hakemuksen voi lähettää postitse osoitteeseen TILA, Keskuskauppakamari, PL 1000, Helsinki tai sähköpostilla osoitteeseen 3. ULKOMAILLA HYVÄKSYTTY TILINTARKASTAJA ETA-valtiossa hyväksytty tilintarkastaja voidaan tietyin edellytyksin hyväksyä KHT-tilintarkastajaksi. Hakijan on ennen hyväksymistä suoritettava TILAn määräämä osa tilintarkastajan ammattitutkinnosta (kelpoisuuskoe). Kelpoisuuskoe sisältää tilintarkastusta, kirjanpitoa, eri yhteisömuotoja ja tilintarkastukseen liittyvää muuta kansallista sääntelyä koskevia tehtäviä. Kelpoisuuskokeen voi suorittaa suomen tai ruotsin kielellä. Tehtävien osia voi olla myös englannin kielellä. Kelpoisuuskoe on maksullinen Hakijan on osoitettava, että hänet on hyväksytty tilintarkastajaksi toisessa ETA-valtiossa. Erityistä hakuaikaa ei ole. Kelpoisuuskoe järjestetään pääsääntöisesti KHT-tutkintotilaisuuden yhteydessä. Kelpoisuuskokeen suorittamisen jälkeen hakijaa koskevat tiedot merkitään TILAn pitämään tilintarkastajarekisteriin. 4. YLEISIMPIÄ KHT-HAKEMUSTEN HYLKÄÄMISPERUSTEITA - Pitkällä laskentatoimen kokemuksella ei voi kompensoida puuttuvaa pääsäännön mukaista tilintarkastuksen kokemusta (paitsi, jos hakee poikkeuksellista hyväksymistä ja täyttää poikkeuksellisen hyväksymisen edellytykset). - Pääsäännön mukaista alle kolmen vuoden käytännön kokemusta ja siirtymäsäännösten mukaista sivutoimisia tilintarkastuksia ei voi yhdistellä (esim. 1,5 vuotta KHT-yhteisössä tilintarkastajana + 8 vuositilintarkastusta viimeisen kolmen vuoden aikana). - KHT-tilintarkastajan avustajana suoritettuja yksittäisiä tilintarkastuksia ei lasketa siirtymäsäännöksen mukaiseksi sivutoimiseksi tilintarkastuksen kokemukseksi (ks. liite 3). Kokemus hyväksytään vain jos hakija on valittu tilintarkastuslain 1 :n 1 momentin 1 kohdan mukaiseksi tilintarkastajaksi. - KHT-tutkintoon vaadittavien opintojen tulee olla suoritettuna tutkinnon ajankohtaan mennessä. Vain niillä hakijoilla, jotka täyttävät poikkeuksellisen hyväksymisen edellytykset, on mahdollisuus suorittaa TILAn määräämiä lisätehtäviä puuttuvien opintojen korvaamiseksi (ks. sivu 10 Poikkeuksellinen hyväksyminen). 12

13 5. VALMENNUSKOULUTUS Eräät yliopistot järjestävät kursseja KHT-tutkintoon ja tilintarkastajan uralle valmentautumista varten. Tietojen päivitys ja teorian käytäntöön soveltamiseen valmentautuminen täydentävät käytännön kokemusta ja aiempia teoriaopintoja korkeakoulussa. Lisätietoja kannattaa hakea suoraan oppilaitoksista ja Internetistä. Yksi vaihtoehto on KHT-yhdistys Föreningen CGR ry:n KHT-valmennus, josta saa lisätietoja osoitteesta Hämeen ammattikorkeakoulu järjestää KHT- ja HTM-valmennusta Hämeenlinnasta. Lisätietoja osoitteesta 13

14 LIITE 1 KHT-tilintarkastajien hyväksymistä koskevat säädökset ennen uuden tilintarkastuslain (459/2007) ja työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen (262/2008) voimaantuloa Voimassa haettaessa vuosien KHT-tutkintoihin tilintarkastuslaki (936/94) 4 ja 6 laki tilintarkastuslain muuttamisesta (322/00) ja (767/01) kauppa- ja teollisuusministeriön päätös KHT- ja HTM-tutkintoihin vaadittavasta käytännön kokemuksesta (519/95) kauppa- ja teollisuusministeriön päätös KHT- ja HTM-tutkintoihin vaadittavasta käytännön kokemuksesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta (1326/96) kauppa- ja teollisuusministeriön asetus KHT- ja HTM-tutkintoihin vaadittavasta käytännön kokemuksesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta (350/00) kauppa- ja teollisuusministeriön päätös KHT- ja HTM-tutkintoihin vaadittavista opinnoista (1325/96) kauppa- ja teollisuusministeriön asetus KHT- ja HTM-tutkintoihin vaadittavista opinnoista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta (351/00) kauppa- ja teollisuusministeriön päätös KHT- ja HTM-tutkintojen sisällöstä (1477/95)

15 LIITE 2 KHT-tutkintoon vaadittavat opinnot työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen (262/2008) siirtymäsäännösten mukaan Voimassa haettaessa vuosien KHT-tutkintoihin KHT-tutkintoon hyväksyttävän hakijan on täytettävä seuraavat yliopisto-opintoja 1 koskevat vaatimukset: Laskentatoimen opinnot vähintään 40 ov, joihin sisältyy laskentatoimen aineopintokokonaisuus (min. 35 ov) sekä syventäviä tilintarkastuksen opintoja (min. 4 ov) Tilintarkastusta koskevat opinnot min. 12 ov (joista min. 4 ov syventäviä opintoja) Kirjanpitoa ja tuloslaskentaa koskevat opinnot (min. 12 ov) Johdon laskentatoimea koskevat opinnot (min. 8 ov) Rahoitusta koskevat opinnot (min. 4 ov) Vaadittaviin 8 opintoviikon tilintarkastusta koskeviin aineopintoihin voidaan lukea seminaarityö, jos sen aiheena on tilintarkastus. Pro gradu -tutkielma kuuluu syventäviin opintoihin. Jos tutkielman aiheena on tilintarkastus, se voidaan lukea vaadittaviin vähintään 4 opintoviikon syventäviin opintoihin. Oikeustieteen opinnot vähintään 20 ov, joihin sisältyy oikeustieteen perusopintokokonaisuus (min. 15 ov) Yritystoimintaa koskevat opinnot (min. 4 ov) Vero-oikeutta koskevat opinnot (min. 4 ov) Siviili- ja työoikeutta koskevat opinnot (min. 4 ov) Muut opinnot eli vähintään 15 ov laajuiset kauppa- ja taloustieteelliset yleisopinnot Liiketalous (min. 1 ov) Kansantalous (min. 1 ov) Talousmatematiikka (min. 1 ov) Tilastotiede (min. 1 ov) Tietojärjestelmätiede (min. 1 ov) Muut hyväksi luettavat yliopisto-opinnot Edellä mainittujen opintojen lisäksi hakijan hyväksi voidaan tapauskohtaisesti lukea muita vastaavia opintoja yliopistossa Suomessa tai ulkomailla, jos ne laajuudeltaan ja sisällöltään vastaavat edellä tarkoitettuja opintoja. Hakijan on osoitettava opintojen vastaavuus esittämällä suomalaisen yliopiston laatima vastaavuustodistus. Vastaavuustodistuksen voi saada, jos muualla suoritetut opinnot yliopiston käsityksen mukaan vastaavat opintoja kyseisessä yliopistossa Suomessa. Esimerkiksi Ruotsissa suoritettuun ekonomin tutkintoon sisältyvien oikeustieteen opintojen ei yleensä voida katsoa vastaavan KHT-tutkintoon vaadittavia oikeustieteen opintoja, koska ne eivät koske Suomen oikeusjärjestelmää. 1 Vaadittavien opintojen laajuudet opintoviikoissa perustuvat kauppa- ja teollisuusministeriön päätökseen KHT- ja HTM-tutkintoihin vaadittavista opinnoista (1325/1996) sekä kauppa- ja teollisuusministeriön asetukseen KHT- ja HTM-tutkintoihin vaadittavista opinnoista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta (351/2000). KHT-tutkintoon hakijan opintoja arvioidaan tarvittaessa opintopistein yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaan.

16 KHT-tutkintoon vaadittava käytännön kokemus työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen (262/2008) siirtymäsäännösten mukaan Voimassa haettaessa vuosien KHT-tutkintoihin LIITE 3 Jos hakijan käytännön kokemus ei täyty pääsäännön (s. 9) mukaan, voidaan vuosina soveltaa myös siirtymäsäännöksen mukaisia vaatimuksia, jotka on seuraavassa tarkemmin selostettu. Pääsääntö (siirtymäsäännösten mukaan): Vaadittavan kokemuksen KHT-tutkintoon voi saada tilintarkastuksesta ja laskentatoimesta toimimalla päätoimisesti vähintään kolmen vuoden ajan tilintarkastustehtävissä KHT-tilintarkastajan ohjauksessa 1 tai HTM-tilintarkastajana. Vaihtoehto 1 (JHTT): Mikäli hakijan käytännön kokemus ei täyty pääsäännön mukaan, vaadittavan käytännön kokemuksen voi saada vähintään kolmen vuoden päätoimisella kokemuksella JHTTtilintarkastajana - kumotun tilintarkastuslain (936/1994) 14 :ssä tarkoitetussa tehtävässä tai - voimassa olevan tilintarkastuslain 57 :n 4 momentissa tarkoitetussa tehtävässä. 1 tai muussa Euroopan talousalueen valtiossa neuvoston kahdeksannen yhtiöoikeudellisen direktiivin (84/253/ETY) mukaisen lainsäädännön nojalla hyväksytyn henkilön ohjauksessa; tai vastaavat vaatimukset täyttävän hyväksytyn henkilön ohjauksessa muussa kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, kuitenkin enintään kaksi vuotta vaadittavasta kolmesta vuodesta.

17 Vaihtoehto 2 (tilintarkastus ja laskentatoimi): Jos KHT-tutkintoon hakijan käytännön kokemuksen vaatimus ei täyty pääsäännön mukaan, hänellä on oltava riittävä määrä tilintarkastuksen ja laskentatoimen kokemusta. TILINTARKASTUKSEN KOKEMUS Vaihtoehto a) tai Vaihtoehto b) Tilintarkastuksen kokemus on riittävä, jos hakija on toiminut sivutoimisena tilintarkastajana siten, että hän on suorittanut loppuun vähintään 20 vuositilintarkastusta, joista vähintään puolet on liiketoimintaa harjoittavien yhteisöjen tai säätiöiden tilintarkastuksia. Keskeneräisiä tilintarkastustehtäviä ei siis oteta huomioon. Tilintarkastustehtävä on loppuun suoritettu, kun tilintarkastuksesta on annettu tilintarkastuskertomus. Tilintarkastuksen kokemusta arvioitaessa hakijan hyväksi luetaan ne vuositilintarkastukset, joiden tilintarkastuskertomukset hakija on allekirjoittanut ja joiden tilintarkastuskertomukset on annettu kolmen viimeisen vuoden aikana tutkinnon järjestämisajankohdasta taaksepäin lukien. Esimerkiksi vuonna 2011 tutkinto järjestetään Tällöin hakijan hyväksi luetaan ne vuositilintarkastukset, joista annettu tilintarkastuskertomus on päivätty ajanjakson aikana. Tilintarkastuksen kokemus on riittävä, jos hakija on toiminut päätoimisesti vähintään kolmen vuoden ajan jossakin seuraavista tehtävistä: - kirjanpitolaissa (1336/97) tarkoitetun konsernin sisäisenä tarkastajana - julkishallinnon ja -talouden tilintarkastustehtävissä kirjanpitolakia soveltavissa yhteisöissä tai säätiöissä - tilintarkastustehtävissä valtion liikelaitosten ja liikelaitoskonsernien kirjanpidon perusteista ja tilintarkastuksesta annettua valtioneuvoston päätöstä (1247/93) soveltavissa valtion liikelaitoksissa ja lisäksi suorittanut loppuun vähintään 10 vuositilintarkastusta, jotka kaikki ovat liiketoimintaa harjoittavien yhteisöjen tai säätiöiden tilintarkastuksia tai vaativuudeltaan näitä vastaavia muita tilintarkastuksia (tilintarkastustehtävien hyväksi lukemisesta katso kohta A). + LASKENTATOIMEN KOKEMUS Vaihtoehto c) tai Vaihtoehto d) tai Vaihtoehto e) KHT-tutkintoon hakevalla henkilöllä on riittävä laskentatoimen kokemus, jos hän on työskennellyt päätoimisesti kolme vuotta - tilintarkastustehtävissä KHTtilintarkastajan 1 ohjauksessa tai HTM-tilintarkastajana - kirjanpito- tai laskentapäällikkönä - sisäisenä tarkastajana tai - sisällöltään ja vaativuudeltaan vastaavassa muussa tehtävässä. Kokemus luetaan hakijan hyväksi tehtävien sisällön ja vaativuuden perusteella kokonaan tai puoleksi. Hyväksyttävää laskentatoimen kokemusta on myös kolmen vuoden päätoiminen työskentely seuraavissa tehtävissä: - kirjanpidon tarkastuksia suorittavana verotarkastajana - pankkitarkastajana - yritystutkijana - laskentatoimen opettajana korkeakoulussa tai kauppaoppilaitoksessa - tai sisällöltään ja vaativuudeltaan vastaavissa muissa tehtävissä. Kokemus luetaan hakijan hyväksi tehtävien sisällön ja vaativuuden perusteella kokonaan tai puoleksi (pääsääntöisesti puoleksi). Lisäksi hakijalla on oltava vähintään yhden vuoden ajalta C-kohdassa tarkoitettua kokemusta. Työskentely julkishallinnon ja -talouden tarkastustehtävissä luetaan hakijan hyväksi puoleksi. Lisäksi tällaista kokemusta luetaan hakijan hyväksi enintään 1,5 vuotta, jolloin hakijalla on oltava vähintään 1,5 vuotta kokemusta C)-kohdassa tarkoitetuista tehtävistä. 1 tai muussa Euroopan talousalueen valtiossa neuvoston kahdeksannen yhtiöoikeudellisen direktiivin (84/253/ETY) mukaisen lainsäädännön nojalla hyväksytyn henkilön ohjauksessa; tai vastaavat vaatimukset täyttävän hyväksytyn henkilön ohjauksessa muussa kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, kuitenkin enintään kaksi vuotta vaadittavasta kolmesta vuodesta.

18 LIITE 4 Poikkeuksellisen hyväksyminen työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen (262/2008) siirtymäsäännösten mukaan Voimassa haettaessa vuosien KHT-tutkintoihin Hakija, jolla ei ole vaadittavaa perustutkintoa ja/tai tilintarkastuksen kokemusta, voi tietyin edellytyksin tulla hyväksytyksi KHT-tilintarkastajaksi. Hakijan on kuitenkin täytettävä muut hyväksymisen edellytykset, kuten opintoja koskevat vaatimukset. KHT-tutkintoon voidaan hyväksyä hakija, joka ei ole suorittanut ylempää korkeakoulututkintoa, mutta joka on työskennellyt seitsemän vuoden ajan päätoimisesti seuraavissa vaativissa laskentatoimen, rahoituksen ja oikeustieteen tehtävissä. Lisäksi hakijalla on oltava riittävä tilintarkastuksen kokemus kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (350/00) 2 tai 3 :n mukaisesti. Poikkeuksellinen hyväksyminen KHT-tutkintoon, hyväksyttävä kokemus (7 vuotta) - HTM-tilintarkastajana - toimitusjohtajana, toimitusjohtajan varamiehenä, talousjohtajana, sisäisen tarkastuksen päällikkönä tai muussa vastaavassa tehtävässä julkisesti noteeratussa yhtiössä 1 tai yhteisössä tai säätiössä, jossa vähintään kaksi seuraavasta kolmesta edellytyksestä täyttyy: - taseen loppusumma on yli 25 miljoonaa euroa - liikevaihto on yli 50 miljoonaa euroa - palveluksessa on keskimäärin yli 300 henkilöä tai sellaisen konsernin emoyrityksessä, jonka konsernin osalta vähintään kaksi edellä mainituista kolmesta edellytyksestä täyttyy. Jos hakijalla on 15 vuoden päätoiminen kokemus edellä mainituista vaativista laskentatoimen, rahoituksen ja oikeustieteen tehtävistä, hänen ei tarvitse täyttää vaatimusta ylemmästä korkeakoulututkinnosta eikä tilintarkastuksen kokemuksesta. Poikkeuksellisen hyväksymisen hakeminen Hakijan on hakemuksessaan osoitettava, että hän täyttää poikkeuksellisen hyväksymisen edellytykset. Esimerkiksi jos hakija on toiminut suuryrityksen toimitusjohtajana 7 vuoden ajan, on hänen osoitettava, että yrityksen kokoa koskevat vaatimukset täyttyvät kaikkina 7 vuotena. 1 Tässä julkisesti noteeratulla yhtiöllä tarkoitetaan kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (1326/96) 6 :n 1 momentin 1 kohdassa ja 7 :n 1 momentin 1 kohdassa mainittua yhteisöä tai säätiötä, joka on laskenut liikkeeseen arvopaperimarkkinalaissa (495/89) tarkoitetulla tavalla julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin.

19 LIITE 5 KHT-TUTKINTOON LIITTYVÄT MAKSUT VUONNA 2012 Maksut perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön tilintarkastuslain (459/2007) 55 :n nojalla antamaan asetukseen Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan ja kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan maksullisista suoritteista (285/2009). KHT-hyväksymishakemuksen käsittelymaksu KHT-tutkintoon osallistumismaksu 30 euroa 610 euroa Maksut tutkintojen lisätehtävistä: 1-3 opintopisteen laajuiset lisätehtävät 180 euroa 4-6 opintopisteen laajuiset lisätehtävät 360 euroa 7-9 opintopisteen laajuiset lisätehtävät 540 euroa Kelpisuuskokeen osallistumismaksu KHT-hakijalta 305 euroa Ennakkotieto hyväksymisen edellytysten täyttymisestä 60 euroa Muut suoritteet hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein.

20 LIITE 6 HAKEMUKSET KHT-TUTKINTOIHIN SEKÄ TUTKINTOIHIN HYVÄKSYTYT Vuosi KHTtutkintoon hakeneet KHTtutkintoon hyväksytyt

21 LIITE 7 KHT-tutkinnoissa hyväksytyt tutkinnossa hyväksytyt, kpl % osallistuneista KHT- ja HTM-tilintarkastajien lukumäärän kehitys KHT-tilintarkastajat HTM-tilintarkastajat

Hakuopas KHT-tilintarkastajaksi

Hakuopas KHT-tilintarkastajaksi Hakuopas KHT-tilintarkastajaksi Helmikuu 2015 Tilintarkastuslautakunta Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. (09) 4242 6200 www.tilintarkastuslautakunta.fi tila@chamber.fi

Lisätiedot

Hakuopas KHT-tilintarkastajaksi

Hakuopas KHT-tilintarkastajaksi Hakuopas KHT-tilintarkastajaksi Helmikuu 2013 Tilintarkastuslautakunta Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. (09) 4242 6200, faksi (09) 650 303 www.tilintarkastuslautakunta.fi,

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Työ- ja elinkeinoministeriön asetus KHT- ja HTM-tilintarkastajan hyväksymisvaatimuksista Annettu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2008 Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä

Lisätiedot

Hakuopas HTM-tilintarkastajaksi

Hakuopas HTM-tilintarkastajaksi Hakuopas HTM-tilintarkastajaksi Helmikuu 2013 Tilintarkastuslautakunta Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. (09) 4242 6200, faksi (09) 650 303 www.tilintarkastuslautakunta.fi,

Lisätiedot

Hakuopas HTM-tilintarkastajaksi

Hakuopas HTM-tilintarkastajaksi Hakuopas HTM-tilintarkastajaksi Helmikuu 2015 Tilintarkastuslautakunta Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. (09) 4242 6200 www.tilintarkastuslautakunta.fi tila@chamber.fi

Lisätiedot

Hakuopas HTM-tilintarkastajaksi

Hakuopas HTM-tilintarkastajaksi Hakuopas HTM-tilintarkastajaksi Maaliskuu 2012 Tilintarkastuslautakunta Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. (09) 4242 6200, faksi (09) 650 303 www.tilintarkastuslautakunta.fi,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 347. Laki. Latvian kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 347. Laki. Latvian kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2000 N:o 347 352 SISÄLLYS N:o Sivu 347 Laki Latvian kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä..

Lisätiedot

Valvontatietoilmoitus Raportointikausi 1.7.2014 30.6.2015

Valvontatietoilmoitus Raportointikausi 1.7.2014 30.6.2015 Valvontatietoilmoitus Raportointikausi 1.7.2014 30.6.2015 Olen KHT-tilintarkastaja Olen HTM-tilintarkastaja Ilmoitusta voi tarvittaessa täydentää erillisillä liitteillä 1 Tiedot tilintarkastajarekisteriä

Lisätiedot

tältä osin muihin korkeakoulututkintoihin. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

tältä osin muihin korkeakoulututkintoihin. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksytty ja vahvistettu. HE 161/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tilintamastuslain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan tilintarkastuslakia muutettavaksi niin, että ammattikorkeakoulututkinto

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN ASETUS TILINTARKASTAJAN HYVÄKSYMISEDELLYTYKSISTÄ

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN ASETUS TILINTARKASTAJAN HYVÄKSYMISEDELLYTYKSISTÄ TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Työelämä- ja markkinaosasto 1.12.2015 Neuvotteleva virkamies Marja Hanski TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN ASETUS TILINTARKASTAJAN HYVÄKSYMISEDELLYTYKSISTÄ 1 Yleistä Tasavallan

Lisätiedot

Osallistumislupahakemus ja ilmoittautuminen tilintarkastajatutkintoon

Osallistumislupahakemus ja ilmoittautuminen tilintarkastajatutkintoon Hakemusta voi tarvittaessa täydentää erillisillä liitteillä Haen osallistumislupaa (Ohje 1) HT-tutkintoon KHT- tutkintoon JHT- tutkintoon Ilmoittaudun tutkintokokeeseen HT-tutkinto KHT-tutkinto JHT-tutkinto

Lisätiedot

JULKISHALLINNON JA -TALOUDEN TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA JHTT-TILINTARKASTAJAN HYVÄKSYMIS- JA VALVONTAOHJEET

JULKISHALLINNON JA -TALOUDEN TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA JHTT-TILINTARKASTAJAN HYVÄKSYMIS- JA VALVONTAOHJEET 1 JULKISHALLINNON JA -TALOUDEN TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA JHTT-TILINTARKASTAJAN HYVÄKSYMIS- JA VALVONTAOHJEET Hyväksytty JHTT-lautakunnan kokouksessa 28.1.2009, 10. Muutokset on hyväksytty JHTT-lautakunnan

Lisätiedot

Liite. Nykytilan kuvaus. Tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt

Liite. Nykytilan kuvaus. Tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt Liite Nykytilan kuvaus Tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt Suomessa on kolmenlaisia hyväksyttyjä tilintarkastajia HTM-tilintarkastajia, KHTtilintarkastajia ja JHTT-tilintarkastajia. Näistä HTM-

Lisätiedot

TILINTARKASTUKSEN JA ARVIOINNIN MAISTERIOHJELMA

TILINTARKASTUKSEN JA ARVIOINNIN MAISTERIOHJELMA JOHTAMISKORKEAKOULU TILINTARKASTUKSEN JA ARVIOINNIN MAISTERIOHJELMA OPINTO-OPAS 2012 2015 SISÄLLYS TILINTARKASTUKSEN JA ARVIOINNIN MAISTERIOHJELMA... 2 TAUSTA... 2 MAISTERIOHJELMAN TAVOITTEET JA TUTKINNON

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 126/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tilintarkastuslain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilintarkastuslain siirtymäsäännöstä siltä

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa 18.1.2012 Yleistä tutkintojen tunnustamisesta Koulutus, tutkinnot ja ammattien sääntely vahvasti kansallisia Tunnustaminen jaetaan

Lisätiedot

ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA

ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA Opetushallituksen päätökset ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen rinnastamisesta

Lisätiedot

Uuden tilintarkastajatutkintojärjestelmän. ja kokeita valmistelleen työryhmän raportti

Uuden tilintarkastajatutkintojärjestelmän. ja kokeita valmistelleen työryhmän raportti Uuden tilintarkastajatutkintojärjestelmän tutkintoja ja kokeita valmistelleen työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 29/2015 Uuden tilintarkastajatutkintojärjestelmän tutkintoja

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

HT-, KHT- ja JHT-tilintarkastajan valvontatietoilmoituksen täyttöohje

HT-, KHT- ja JHT-tilintarkastajan valvontatietoilmoituksen täyttöohje HT-, KHT- ja JHT-tilintarkastajan valvontatietoilmoituksen täyttöohje Avaamme 1.9.2017 lähtien tilintarkastajille sähköisen asiointipalvelun, jossa voit vuositn tarkistaa ja tarvittaessa päivittää tilintarkastajarekisteriin

Lisätiedot

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta EV 35/1997 vp - HE 248/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen

Lisätiedot

SISÄLTÖ Tilintarkastusmaksuasetuksen muutos... Selvitysmies Timosen raportti lausunnoille...

SISÄLTÖ Tilintarkastusmaksuasetuksen muutos... Selvitysmies Timosen raportti lausunnoille... TILINTARKASTUS 2/2011 22.6.2011 SISÄLTÖ Tilintarkastusmaksuasetuksen muutos... 1 Selvitysmies Timosen raportti lausunnoille... 1 Tilintarkastusalan valvojien pohjoismainen kokous Oslossa 8.- 9.6.2011...

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2014

Määräykset ja ohjeet 3/2014 Määräykset ja ohjeet 3/2014 Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset Dnro FIVA 2/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2014 Voimaantulopäivä 15.4.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Mitä lukion jälkeen?

Mitä lukion jälkeen? Mitä lukion jälkeen? Ammattikorkeakouluopinnot Yliopisto-opinnot Ylioppilaspohjainen ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinnot Avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun opinnot Kansanopistojen opintolinjat

Lisätiedot

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Hakija voi hakea vain yhteen teknillisen tiedekunnan maisteriohjelmaan

Lisätiedot

Tilintarkastajajärjestelmän uudistus Antti Riivari Hallitusneuvos

Tilintarkastajajärjestelmän uudistus Antti Riivari Hallitusneuvos Tilintarkastajajärjestelmän uudistus 21.05.2015 Antti Riivari Hallitusneuvos Uudet tilintarkastuslait Eduskunta hyväksyi uudistuksen ennen vaaleja (HE 254/2014vp) lait vahvistamatta suunniteltu voimaantulo

Lisätiedot

hyväksymä HTM-tilintarkastaja tai julkishallinnon ja - talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT -tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön

hyväksymä HTM-tilintarkastaja tai julkishallinnon ja - talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT -tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön 630/2015 163 Tilintarkastusyhteisön valinta yhteisen kirkkovaltuuston toimikaudeksi vuosille 2015-2018 Päätösehdotus Hallintojohtaja Jussi Muhonen Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,

Lisätiedot

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Infoa 1.8.2015 voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Kasvatustieteiden yksikkö 10.9.2015 Arja Tahvola PÄÄAINEPOHJAISTEN KOULUTUSTEN

Lisätiedot

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat 14 Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat Opiskelijat, joiden tutkinnonsuoritusoikeus on myönnetty 1.8.2005 jälkeen sekä ne aiemmin aloittaneet opiskelijat,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa. Ylitarkastaja Veera Minkin Opetushallitus

Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa. Ylitarkastaja Veera Minkin Opetushallitus Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa Ylitarkastaja Veera Minkin Opetushallitus 13.12.2016 Esityksen sisältö Yleistä tutkintojen tunnustamisesta ja vertailusta Opetushallituksen päätökset Opettajan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

1) kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 1 :ssä tarkoitetun kirjanpitovelvollisen yhteisön ja säätiön tilintarkastukseen; sekä

1) kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 1 :ssä tarkoitetun kirjanpitovelvollisen yhteisön ja säätiön tilintarkastukseen; sekä 1 of 19 19.6.2008 14:12 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2007» 13.4.2007/459 13.4.2007/459 Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Seurattu SDK 391/2008 saakka. Tilintarkastuslaki

Lisätiedot

ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018

ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018 LIITE 2 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018 1. HAKUEDELLYTYKSET Yleisenä edellytyksenä erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hakemiselle on, että hakija

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2011. 518/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2011. 518/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2011 518/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus sähköalan töistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta Annettu

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus 16.11.2017 Asetusluonnos Lausuntoversio Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2015. 1142/2015 Laki. julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2015. 1142/2015 Laki. julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2015 1142/2015 Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta Annettu Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2015 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Ammattikorkeakoulu Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 1.Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Yhdistyslain muutos 1.9.2010 Yhdistyslain (678/2010) muutos tullut voimaan 1.9.2010 Keskeisimmät muutokset Toiminnantarkastus Tämän lain

Lisätiedot

TILINTARKASTUSALAN SÄÄNTELYMUUTOKSIA. Sanna Alakare Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tampereen yliopisto

TILINTARKASTUSALAN SÄÄNTELYMUUTOKSIA. Sanna Alakare Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tampereen yliopisto TILINTARKASTUSALAN SÄÄNTELYMUUTOKSIA Sanna Alakare Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tampereen yliopisto 8.6.2017 Sisältö Tutkinto- ja valvontauudistus EU-sääntely Tulevia muutoksia Suomen Tilintarkastajat

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA VALINTAPERUSTEET 2017 KOULUTUKSEN KUVAUS Tutkinto: Kauppatieteiden maisteri (KTM), pääaine laskentatoimi Opintojen laajuus: 120 opintopistettä

Lisätiedot

WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET. Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet.

WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET. Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet. WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet. Hakuaika alkaa 1.12.2016 ja päättyy 31.1.2017 klo 19.00. Ajoissa

Lisätiedot

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5)

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Hakeminen ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen haku on 7. 27.1.2015. Sähköinen hakemus tulee

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 459. Tilintarkastuslaki. Annettu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 459. Tilintarkastuslaki. Annettu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2007 N:o 459 484 SISÄLLYS N:o Sivu 459 Tilintarkastuslaki... 1435 460 Laki kirjanpitolain 3 luvun 12 :n ja 7 a luvun 3 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 11/2005 Tast 20.5.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ

Lisätiedot

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen 1.8.2005 aloittaneille opiskelijoille Kaikki ennen 1.8.2005 aloittaneet opiskelijat on siirretty uuden tutkintosäännön piiriin. Uuteen tutkintosääntöön siirtyvien opiskelijoiden

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2011. 299/2011 Valtioneuvoston asetus. opintotukiasetuksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2011. 299/2011 Valtioneuvoston asetus. opintotukiasetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2011 299/2011 Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

SuLVI:n puheenjohtajapäivät 5.2.2016 Rav. Arthur, Helsinki

SuLVI:n puheenjohtajapäivät 5.2.2016 Rav. Arthur, Helsinki Yhdistyksen hallintoon vaikuttavia lakeja, sääntöjä ja näkökohtia. Kokemuksia ja mielipiteiden vaihtoa, toivoo Yrjö Määttänen 1 Yhdistyksen hallintoon vaikuttavia lakeja, sääntöjä ja näkökohtia. Kokemuksia

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

UUDEN TILINTARKASTUSLAIN TUOMAT MUUTOKSET

UUDEN TILINTARKASTUSLAIN TUOMAT MUUTOKSET Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Taloushallinto 2010 Tuukka Laakso UUDEN TILINTARKASTUSLAIN TUOMAT MUUTOKSET HTM-valmennusohjelmasta HTMtilintarkastajaksi OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010 TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010 Uudet opiskelijat Vuonna 2010 uusia opiskelijoita otetaan näyttelijäntyön, ohjauksen, dramaturgian, valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelmiin, teatteriopettajan

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: Lukioasetus 6.11.1998/810 Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Opetuksen määrä Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta

Lisätiedot

Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto

Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto Yliopistojen erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettaviksi tarkoitettuja,

Lisätiedot

Ammattipätevyyden tunnustaminen Pirjo Pennanen Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira

Ammattipätevyyden tunnustaminen Pirjo Pennanen Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira Ammattipätevyyden tunnustaminen Pirjo Pennanen Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 10.5.2011 Pirjo Pennanen 1 Lainsäädäntö - Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tilintarkastuslain sekä julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain 21 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1322. Asetus valtioneuvoston kansliasta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

SISÄLLYS. N:o 1322. Asetus valtioneuvoston kansliasta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1996 N:o 1322 1328 SISÄLLYS N:o Sivu 1322 Asetus valtioneuvoston kansliasta... 3809 1323 Asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta...

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet 1(7) 2016 Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen Mikäli sinut on hyväksytty suorittamaan kandidaatin ja maisterin tutkintoa ja sinulla on aikaisempia korkeakouluopintoja,

Lisätiedot

Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta

Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea on hyväksynyt 14.6.2011 seuraavat säännöt, jotka tulevat voimaan 1.8.2011. Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

Snellman-korkeakoutun lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta varhaiskasvatuslaiksi

Snellman-korkeakoutun lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta varhaiskasvatuslaiksi LAUSUNTO 30.3.2015 1(1) Opetus-ja kulttuuriministeriö Asia: Lausuntopyyntö OKM 15/010/2015 Snellman-korkeakoutun lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta varhaiskasvatuslaiksi Lausunnon keskeinen sisältö

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus tilintarkastustutkintojen ja niiden valvonnan uudistamiseen. - kommenttipuheenvuoro JHTT -näkökulmasta

Ajankohtaiskatsaus tilintarkastustutkintojen ja niiden valvonnan uudistamiseen. - kommenttipuheenvuoro JHTT -näkökulmasta Ajankohtaiskatsaus tilintarkastustutkintojen ja niiden valvonnan uudistamiseen - kommenttipuheenvuoro JHTT -näkökulmasta TILINTARKASTUKSEN JA ARVIOINNIN SYMPOSIUM Tampere 21.5.2015 Virpi Ala-aho JHTT-yhdistyksen

Lisätiedot

SISÄLTÖ TILA hyväksyi 48 uutta KHT-tilintarkastajaa... Vuoden 2010 HTM-tutkinnossa hyväksyttiin 23 kokelasta...

SISÄLTÖ TILA hyväksyi 48 uutta KHT-tilintarkastajaa... Vuoden 2010 HTM-tutkinnossa hyväksyttiin 23 kokelasta... TILINTARKASTUS 4/2010 27.12.2010 SISÄLTÖ TILA hyväksyi 48 uutta KHT-tilintarkastajaa... 1 Vuoden 2010 HTM-tutkinnossa hyväksyttiin 23 kokelasta... 1 Taustatietoja vuoden 2010 KHT- ja HTM-tutkintoihin osallistuneista

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 864. Laki. Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1998. Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI

SISÄLLYS. N:o 864. Laki. Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1998. Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2005 N:o 864 865 SISÄLLYS N:o Sivu 864 Laki sellaisen lahjonnan torjumisesta, jossa on osallisina Euroopan yhteisöjen virkamiehiä

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

ASETUSLUONNOS KHT- JA HTM-TILINTARKASTAJIEN HYVÄKSYMISVAATIMUKSISTA JA TÄHÄN LIITTYVÄSTÄ PERUSTELUMUISTIOSTA

ASETUSLUONNOS KHT- JA HTM-TILINTARKASTAJIEN HYVÄKSYMISVAATIMUKSISTA JA TÄHÄN LIITTYVÄSTÄ PERUSTELUMUISTIOSTA 1 (5) TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO 31.1.2008 Lausuntopyyntö KTM 040/00/2007 ASETUSLUONNOS KHT- JA HTM-TILINTARKASTAJIEN HYVÄKSYMISVAATIMUKSISTA JA TÄHÄN LIITTYVÄSTÄ PERUSTELUMUISTIOSTA

Lisätiedot

EHDOTETUT MUUTOKSET HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖÖN. 6 Pöytäkirjan pitämistä koskeva 6 voidaan kumota tarpeettomana.

EHDOTETUT MUUTOKSET HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖÖN. 6 Pöytäkirjan pitämistä koskeva 6 voidaan kumota tarpeettomana. HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TA- LOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ (Kvsto 28.3.2007) 6 Lautakunnan kokouksissa pöytäkirjaa pitää lautakunnan sihteeri. EHDOTETUT MUUTOKSET HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖÖN

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta kauppatieteiden kandidaateille kevät 2014 Kasvatustieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 1. Yleistä Joustava opintopolun kasvatuspsykologian

Lisätiedot

Lyhyt perehdytys tilintarkastusalalle pyrkiville opiskelijoille

Lyhyt perehdytys tilintarkastusalalle pyrkiville opiskelijoille Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Svetlana Kyllönen Lyhyt perehdytys tilintarkastusalalle pyrkiville opiskelijoille Opinnäytetyö 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

Vastaavan hoitajan pätevyyteen ja anniskelupassiin liittyviä yleisimpiä kysymyksiä

Vastaavan hoitajan pätevyyteen ja anniskelupassiin liittyviä yleisimpiä kysymyksiä Vastaavan hoitajan pätevyyteen ja anniskelupassiin liittyviä yleisimpiä kysymyksiä Kysymys: Kuka saa järjestää kokeita anniskelupassin saamiseksi? Vastaus: Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1371/2002

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 7. päivänä kesäkuuta 2011. Niissä kohdissa, joissa päättäjä johtuu jostain muusta säännöstä

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN. Osaaminen näkyväksi -seminaari 2.11.2010, Kuopio Opetusneuvos Raija Timonen, Opetushallitus

ULKOMAISTEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN. Osaaminen näkyväksi -seminaari 2.11.2010, Kuopio Opetusneuvos Raija Timonen, Opetushallitus ULKOMAISTEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN Osaaminen näkyväksi -seminaari 2.11.2010, Kuopio Opetusneuvos Raija Timonen, Opetushallitus ESITYKSEN SISÄLTÖ Tunnustamisen tarkoitus ja toimivalta Akateeminen ja

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN ja VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN ja VÄLILLÄ 1 / 8 JOHTAMISKORKEAKOULU päivitetty 21.8.2013 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ Siirtymäsäännökset on pääasiassa tarkoitettu vuonna 2008 2011 aloittaneille opiskelijoille.

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015

11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015 11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015 TEM/1808/03.01.01/2015 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE SÄHKÖTURVALLISUUS- LAIKSI JA ASETUKSIKSI LAUSUNTO Sähköturvallisuuslainsäädännön uudistuksella on osataan

Lisätiedot

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009 YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009 Täytä hakulomake kuulakärkikynällä TEKSTATEN ISOILLA kirjaimilla. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi,

Lisätiedot

Minustako opettaja? Liisa Ikkala-Toiviainen, Opettajan pedagogisten opinnot ja opiskelijavalinnat 2011 pähkinänkuoressa

Minustako opettaja? Liisa Ikkala-Toiviainen, Opettajan pedagogisten opinnot ja opiskelijavalinnat 2011 pähkinänkuoressa 1 Opettajan pedagogisten opinnot ja opiskelijavalinnat 2011 pähkinänkuoressa 2 Opettajan pedagogiset opinnot 60 op Koostuvat kahdesta osasta: kasvatustieteen perusopinnoista, 25 op sekä aine- ja syventävien

Lisätiedot

VALMA - säädösten valmistelu

VALMA - säädösten valmistelu VALMA - säädösten valmistelu Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten yhteistyöseminaari 25.11.2013, Helsinki Congress Paasitorni Hallitusneuvos Piritta Väinölä Opetus-

Lisätiedot

Jatko-opiskelu. Kolme pääasiallista jatko-opiskelusuuntaa lukion jälkeen ovat. yliopisto ammattikorkeakoulu ammatillinen koulutus

Jatko-opiskelu. Kolme pääasiallista jatko-opiskelusuuntaa lukion jälkeen ovat. yliopisto ammattikorkeakoulu ammatillinen koulutus Jatko-opiskelu Jatko-opiskelu Kolme pääasiallista jatko-opiskelusuuntaa lukion jälkeen ovat yliopisto ammattikorkeakoulu ammatillinen koulutus 18.4.2017 Rauman Lyseon lukio 2 Yliopistot suoritetaan ensin

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää 1 OSAAMISEN OSOITTAMINEN, AHOT menettely A OPISKELIJAN TIEDOT Opiskelija täyttää. Lomake palautetaan yhdessä osaamisportfolion (liitteineen) kanssa AHOT menettelyä koskevan opintokokonaisuuden / opintojakson

Lisätiedot

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012. Hakijan opas

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012. Hakijan opas Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012 Hakijan opas Uudet opiskelijat Vuonna 2012 uusia opiskelijoita otetaan näyttelijäntyön (suomenkielinen), ohjauksen, dramaturgian, valosuunnittelun ja äänisuunnittelun

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunta NAL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunta NAL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 (5) 227 Oikaisuvaatimus tuntiopettajaksi ottamisesta HEL 2015-010492 T 01 01 01 01 Päätös päätti kuntalain 89 :n nojalla hylätä ********** oikaisuvaatimuksen, jonka

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Vuosi 2015

Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Vuosi 2015 Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Hakeminen ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen haku on 7. 27.1.2015. Sähköinen hakemus tulee

Lisätiedot

1/6. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus HAKULOMAKE 2012

1/6. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus HAKULOMAKE 2012 1/6 Täytä hakulomake tietokoneella (lomakkeen saa sähköisesti osoitteesta: www.sosnet.fi/haku2012) tai selvällä käsialalla. Valintaprosessin helpottamiseksi toivomme, ettet niittaa papereita yhteen, vaan

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus yksityisistä turvallisuuspalveluista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (1085/2015) 111 :n 1 momentin nojalla: 1 Vartijaksi

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Siirtohaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v)

Siirtohaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v) 1 FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Katso koulutusten kuvaukset yliopiston verkkosivulta tai koulutustarjontaesitteestä tai Opintopolusta. Siirtohaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu Humanististen tieteiden

Lisätiedot

Päivitetty 29.11.2011. TILAn työsuunnitelma vuodelle

Päivitetty 29.11.2011. TILAn työsuunnitelma vuodelle Päivitetty 29.11.2011 TILAn työsuunnitelma vuodelle 2012 TILAn tehtävät (1) KHT-tilintarkastajien t t ja KHT-yhteisöjen hyväksyminen (TilintL 30 ja 33 ) KHT- ja HTM-tutkintojen tki t järjestäminen j (TilintL

Lisätiedot

1 1 1 2015... 2 KHT- 2015... 2 3 4 KHT- 1.4.2015... 4 2014 KHT-

1 1 1 2015... 2 KHT- 2015... 2 3 4 KHT- 1.4.2015... 4 2014 KHT- TILINTARKASTUSTIEDOTE 1/2015 23.3.2015 SISÄLTÖ Uusi tilintarkastuslaki... 1 TEM:n tilintarkastajatutkintoja ja kokeita valmistelevan työryhmän raportti valmistumassa... 1 Mukautetut tilintarkastuskertomukset...

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet VALINTA JATKOKOULUTUKSEEN 1. Yleinen hakukelpoisuus Yleinen hakukelpoisuus määritellään yliopistolaissa

Lisätiedot

FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE

FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE FISMA ry FiSMA Pätevän Arvioijan yleisohje Sivu 1(2) Prosessijohtaminen Hakemuksen tekeminen ja uusiminen FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE 1. Yleistä FiSMA Pätevän Arvioijan (FiSMA Competent

Lisätiedot

Opetusministeriön asetus

Opetusministeriön asetus Opetusministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä Annettu Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2009 Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 24 päivänä heinäkuuta 2009 annetun

Lisätiedot