KHT KHT KHT-

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 1 1 2015... 2 KHT- 2015... 2 3 4 KHT- 1.4.2015... 4 2014 KHT-"

Transkriptio

1 TILINTARKASTUSTIEDOTE 1/

2 SISÄLTÖ Uusi tilintarkastuslaki... 1 TEM:n tilintarkastajatutkintoja ja kokeita valmistelevan työryhmän raportti valmistumassa... 1 Mukautetut tilintarkastuskertomukset... 1 Tilintarkastusyhteisöjen laaduntarkastusohjelma KHT- ja HTM-tilintarkastajien laaduntarkastusohjelma Usein esitettyjä kysymyksiä ammattitaidon ylläpitämisestä ja koulutusvaatimuksista... 3 Yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen määrittely Vaihtoehtorahastojen hoitajat... 4 KHT- ja HTM-tutkintojen hakuaika päättyy Taustatietoja vuoden 2014 KHT- ja HTM-tutkintoihin osallistuneista sekä tutkinnossa hyväksytyistä... 4 Tilastotietoa tilintarkastajajärjestelmästä... 4 IFIAR:n Inspection Survey... 4 Uusi KHT-yhteisö Hill Audit Oy... 5 Kari Vainio on palannut laadunvarmistusryhmän johtajaksi... 5 Rekisteriasiat muistutus tietojen ajantasaisuudesta... 5 Tilintarkastustiedote on TILAn sihteerien tekemä kooste ajankohtaisista TILAn toimintaan liittyvistä asioista. Tiedotteen tekstit, tilastot ja yhteenvedot ovat TILAn sihteerien tekemiä ja ne eivät välttämättä edusta TILAn, TILAn jäsenten tai TILAn muiden sihteerien tai alan asiantuntijoiden vahvistamia tulkintoja tai kantoja.

3 UUSI TILINTARKASTUSLAKI Eduskunta on hyväksynyt täysistuntokäsittelyssään hallituksen esityksen (HE 254/2014 vp) uudeksi tilintarkastuslaiksi ja laiksi julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi. Kysymyksessä on tilintarkastusjärjestelmän järjestelmäuudistus, josta hallitus antoi esityksen eduskunnalle Eduskunnan talousvaliokunta ehdotti mietinnössään pieniä muutoksia hallituksen esitykseen (TaVM 34/2014 vp). Uusi tilintarkastuslaki tulee voimaan Uudistuksessa tilintarkastajien valvonta keskitetään TILAsta, kauppakamarien tilintarkastusvaliokunnista ja JHTT-lautakunnasta Patentti- ja rekisterihallitukseen. VALAn toiminta lakkaa vuoden 2015 päättyessä. Virheitä ja väärinkäytöksiä koskeva tilintarkastajien ilmoitusvelvollisuus pidetään eduskunnan julkaiseman tiedotteen mukaan ennallaan voimassaolevan sääntelyn mukaisena, koska ilmoitusvelvollisuuteen on tulossa muutoksia EU:n tilintarkastusreformista johtuen. Eduskunta ei pitänyt tässä vaiheessa tarkoituksenmukaisena säätää kansallisia, EU-asetuksesta poikkeavia normeja. Eduskunnan vastaus, hallituksen esitys ja talousvaliokunnan mietintö on luettavissa eduskunnan verkkosivuilla TEM:N TILINTARKASTAJATUTKINTOJA JA KOKEITA VALMISTELEVAN TYÖRYHMÄN RA- PORTTI VALMISTUMASSA Työ- ja elinkeinoministeriö asetti työryhmän valmistelemaan tilintarkastajien hyväksymisjärjestelmän uudistamiseen liittyviä tilintarkastajatutkintoja ja kokeita. Työryhmän työ on loppusuoralla, ja työryhmän raportti on valmistumassa. Työryhmälle myönnetty pidennetty määräaika on saakka. Uuden tutkintojärjestelmän mukainen HT-tutkinto sekä KHT- ja JHT-erikoistumistutkinnot järjestetään ensimmäisen kerran vuonna Työryhmän mielestä HT-tutkinto ja toinen erikoistumistutkinnoista tulisi voida suorittaa saman vuoden aikana. Työryhmä tulee ehdottamaan, että nykyisen tutkintojärjestelmän mukaisesti voimassaolevat KHT- ja HTM-tutkintojen osasuoritusmahdollisuudet säilyisivät edelleen voimassa. Työryhmän mielestä puuttuvia tutkintojen osia tulisi voida suorittaa viiden vuoden siirtymäaikana nykyisin voimassaolevan TEM:n asetuksen (262/2008) mukaisesti. Työryhmän raportin valmistumisesta tiedotetaan TILAn verkkosivuilla. MUKAUTETUT TILINTARKASTUSKERTOMUKSET TILAn päättämä ensimmäinen teemaselvitys koski mukautettuja tilintarkastuskertomuksia. KHTtilintarkastajille osoitetussa teemaselvityksen aineistopyynnössä mukautus määriteltiin seuraavasti (yksi tai useampi seuraavista kohdista): tilintarkastuskertomuksen lausuntokappale ei ole vakiomuotoinen, tilintarkastuskertomukseen sisältyy lisätietokappale, tilintarkastuskertomukseen sisältyy huomautuskappale. TILAn aineistopyyntö kohdennettiin 75 prosentille KHT-tilintarkastajista. TILAn laadunvarmistusryhmä sai yhteensä yli 1860 mukautettua tilintarkastuskertomusta analysoitavakseen yhteensä yli 300 tilintarkastajalta. 1

4 TILAn laadunvarmistusryhmä on käynyt läpi mukautettuja tilintarkastuskertomuksia ja tehnyt niistä havaintoja. Tilintarkastajien tulisi TILAn laadunvarmistusryhmän mielestä kiinnittää huomiota tulevia tilintarkastuskertomuksia antaessa siihen, että lausunnon perustelut ovat selkeät ja ulkopuolisen lukijan ymmärrettävissä (miksi on annettu esim. ehdollinen lausunto). Perustelukappaleessa tulisi selvästi ilmaista, aiheutuuko mukautus siitä, että tilinpäätöksessä on tilintarkastajan mielestä olennainen virheellisyys vai siitä, että tilintarkastaja ei ole kyennyt hankkimaan kaikilta osin tarpeellista määrää tilintarkastusevidenssiä. Kielteisessä lausunnossa pitää mainita, että kielteisen lausunnon perustelujen johdosta tilinpäätös ei anna oikeita ja riittäviä tietoja yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Ehdollisesta lausunnosta tulee ilmetä se, että lukuun ottamatta perustelukappaleessa mainitun seikan vaikutusta tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Voimassa olevassa tilintarkastuslaissa ei ole säännöstä, joka oikeuttaisi tilintarkastajaa täydentämään tilinpäätöstietoja ja siten vaikuttamaan ehdollisen lausunnon sisältöön. TILAn laadunvarmistusryhmä korostaa, että huomautus ja lisätiedot ovat kaksi eri asiaa. Huomautus koskee hallinnon tarkastusta. Lisätieto koskee yleensä tilinpäätöksessä esitettyä asiaa, jota tilintarkastaja haluaa painottaa. Tilintarkastuskertomuksesta tulisi selkeästi käydä ilmi, onko kyse lisätiedosta vai huomautuksesta. Tilintarkastajan tulisi arvioida, velvoittaako mukautettu lausunto huomautuksen antamiseen tilintarkastuskertomuksessa. Tilintarkastuskertomusten rakenne ja otsikointi ovat harmonisoitavissa käyttämällä apuna alalla yleisesti tunnettuja tilintarkastuskertomusmalleja (esim. KHT-Media: Tilintarkastajan raportointi). Tilintarkastuskertomuksen huolellinen läpikäynti ennen sen allekirjoittamista on tärkeää. TILINTARKASTUSYHTEISÖJEN LAADUNTARKASTUSOHJELMA 2015 TILAn laadunvarmistusryhmä on vuodesta 2009 lähtien tehnyt laaduntarkastukset niissä tilintarkastusyhteisöissä, joilla on yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen (PIE-yhteisöjen) tilintarkastustoimeksiantoja. Suomessa on tällä hetkellä 15 KHT-yhteisöä ja 6 KHT-tilintarkastajaa, joilla on PIE-yhteisöjä tilintarkastusasiakkainaan. TILA päätti kokouksessaan PIE-yhteisöjen tilintarkastajien laaduntarkastusohjelmasta vuodelle Laaduntarkastus tehdään kuudessa KHT-yhteisössä, jotka kaikki ovat olleet aikaisemmin vähintään kerran laaduntarkastuksen kohteena. TILAn laadunvarmistusryhmä on seurannut tilintarkastusyhteisöjen laaduntarkastusten johdosta tekemien toimenpideohjelmien toteutumista ja ottaa ne huomioon tämän vuoden tilintarkastusyhteisökohtaisissa laaduntarkastussuunnitelmissa. Painopiste laaduntarkastuksissa on tilintarkastusyhteisöjen laadunvalvontajärjestelmien toimivuuden testauksessa, jota tehdään enenevässä määrin yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastustoimeksiantoja läpikäymällä. KHT- JA HTM-TILINTARKASTAJIEN LAADUNTARKASTUSOHJELMA 2015 Nykyisen tilintarkastuslain ( /459) voimassa ollessa ensimmäiset TILAn laadunvarmistusryhmän valvonnassa suoritetut laaduntarkastukset tehtiin vuonna Lain määrittämän laaduntarkastusjakson päätyttyä vuonna 2013 laaduntarkastukset oli pääsääntöisesti tehty kaikille tilintarkastajille. 2

5 Vuonna 2014 alkoi TILAn laadunvarmistusryhmän valvonnassa suoritettavien laaduntarkastusten toinen kuuden vuoden laaduntarkastusjakso Vuosiohjelma 2015 TILA vahvisti kokouksessaan KHT-tilintarkastajien laaduntarkastusten vuosiohjelman Laadunvarmistusryhmän ehdotukset HTM-tilintarkastajien laaduntarkastusten vuosiohjelmiksi 2015 on toimitettu TILAn kokouksen jälkeen tilintarkastusvaliokuntien käsiteltäväksi. Tilintarkastusvaliokunnat päättävät HTM-tilintarkastajien laaduntarkastuksista omien aikataulujensa mukaisesti kokouksissaan. Vuoden 2015 laaduntarkastusohjelman perusteella laaduntarkastukseen määrätään yhteensä 186 tilintarkastajaa: 36 KHT-tilintarkastajaa sekä 150 HTM-tilintarkastajaa. Laaduntarkastajille järjestetään koulutustilaisuus, jonka jälkeen laaduntarkastukset voidaan aloittaa. Laaduntarkastusten tulee olla tehty mennessä. Vuoden 2015 laaduntarkastuksiin on valittu tilintarkastajia pääsääntöisesti sen mukaan, kuinka kauan edellisestä laaduntarkastuksesta on kulunut aikaa. Valinta kohdistuu tällöin tilintarkastajiin, jotka olivat TILAn laadunvarmistusryhmän laaduntarkastuksessa vuonna Vuonna 2013 Laaduntarkastusta jatketaan uusintatarkastuksella -tuloksen saaneet sekä vuodelta 2014 siirretyt laaduntarkastukset on myös huomioitu vuoden 2015 ohjelmassa. Riskiperusteisesti vuosiohjelmaan on valittu mm. tilintarkastajia, joiden laaduntarkastuksen tulos on vuosina ollut Hylätty. Vuosiohjelmaan on valittu tilintarkastajia myös sillä perusteella, että tilintarkastajat työskentelevät samassa toimistossa kuin pääsäännön mukaan valittu tilintarkastaja. Näin saadaan koko tilintarkastusyhteisö tarkastetuksi samalla kertaa. Laaduntarkastukseen ei valita tilintarkastajia, joiden auktorisoinnista on kulunut alle kolme vuotta. Tämän periaatteen mukaisesti vuosiohjelmaan 2015 on valittu vuonna 2010 tai aikaisemmin auktorisoidut tilintarkastajat, mikäli he eivät ole olleet vielä laaduntarkastuksessa. Laaduntarkastukseen ei myöskään valita tilintarkastajia samana vuonna, kun he ovat palauttaneet auktorisointinsa. Vuoden 2015 vuosiohjelmaan on valittu ne tilintarkastajat, jotka ovat palauttaneet hyväksyntänsä vuonna 2013 tai aikaisemmin. Lisätietoja USEIN ESITETTYJÄ KYSYMYKSIÄ AMMATTITAIDON YLLÄPITÄMISESTÄ JA KOULUTUS- VAATIMUKSISTA TILA on antanut ohjeen KHT- ja HTM-tilintarkastajan jatkuvan koulutuksen vaatimuksista ja päivittänyt ohjetta KHT- ja HTM-tilintarkastajien velvollisuudesta antaa tietoja valvontaa varten. Uusista ohjeista on nyt julkaistu myös Usein kysyttyä -palsta TILAn verkkosivuille. Palstaa täydennetään sitä mukaa kuin uusia kysymyksiä tulee. Usein kysyttyä -palsta ja ohjeet löytyvät TILAn verkkosivuilta: 3

6 YLEISEN EDUN KANNALTA MERKITTÄVIEN YHTEISÖJEN MÄÄRITTELY VAIHTOEHTORAHASTOJEN HOITAJAT Yleisen edun kannalta merkittävä yhteisö (PIE-yhteisö) määritellään voimassa olevassa laissa viittauksin tilintarkastuslain 5 luvun säännöksiin. Tilintarkastuslain 5 luku käsittelee julkisen kaupankäynnin kohteena olevan yhteisön tilintarkastajaa koskevia erityisvaatimuksia. Useassa erityislaissa viitataan tilintarkastuslain 5 lukuun. Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista (162/2014) laajentaa PIE-yhteisöjen määritelmää. Lain 6 luvun 6 :ssä säädetään tilintarkastuksesta ja tilintarkastajasta: Vaihtoehtorahastojen hoitajan tilintarkastukseen ja tilintarkastajaan sovelletaan tilintarkastuslakia (459/2007) ja osakeyhtiölakia (624/2006). Vaihtoehtorahastojen hoitajan tilintarkastukseen ja tilintarkastajaan sovelletaan, mitä tilintarkastuslain 25 :n 1 momentin 8 kohdassa, 5 luvussa ja 40 :n 2 momentin 1 kohdassa säädetään säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteena olevien arvopaperien liikkeeseenlaskijan tilintarkastuksesta ja tilintarkastajasta. Mitä tässä momentissa säädetään vaihtoehtorahastojen hoitajan tilintarkastuksesta ja tilintarkastajasta, sovelletaan vastaavasti vaihtoehtorahastojen hoitajan emoyhtiön tilintarkastukseen ja tilintarkastajaan. KHT- JA HTM-TUTKINTOJEN HAKUAIKA PÄÄTTYY Hakuaika KHT- ja HTM-tutkintoihin on käynnissä. Viimeinen päivä hakemuksen jättämiselle on keskiviikkona Lisätietoja ja ohjeita hakijoille löytyy TILAn verkkosivuilta: Tutkinnot järjestetään pääkaupunkiseudulla. TAUSTATIETOJA VUODEN 2014 KHT- JA HTM-TUTKINTOIHIN OSALLISTUNEISTA SEKÄ TUTKINNOSSA HYVÄKSYTYISTÄ Liitteessä 1 on taustatietoja vuoden 2014 KHT- ja HTM-tutkintoihin osallistuneista sekä tutkinnoissa hyväksytyistä. TILASTOTIETOA TILINTARKASTAJAJÄRJESTELMÄSTÄ Liitteessä 2 on tuoreimmat tilastotiedot tilintarkastajajärjestelmästä. IFIAR:N INSPECTION SURVEY IFIAR on julkistanut kolmannen vuosittaisen selvityksensä laaduntarkastusten havainnoista (Survey of Inspection Findings). https://www.ifiar.org/ifiar-global-survey-of-inspection-findings.aspx 4

7 UUSI KHT-YHTEISÖ HILL AUDIT OY TILA hyväksyi kokouksessaan Hill Audit Oy:n KHT-yhteisöksi. Hill Audit Oy:n kotipaikka on Helsinki. Hill Audit Oy:n toimitusjohtaja on KHT Lauri Mäki. Suomessa on Hill Audit Oy:n hyväksymisen jälkeen 38 KHT-yhteisöä. KARI VAINIO ON PALANNUT LAADUNVARMISTUSRYHMÄN JOHTAJAKSI Kari Vainio on palannut vuorotteluvapaaltaan Hän jatkaa tehtävässään TILAn laadunvarmistuksen johtajana. REKISTERIASIAT MUISTUTUS TIETOJEN AJANTASAISUUDESTA Tilintarkastuslaissa on säädetty, että TILA pitää rekisteriä tilintarkastajista. Jokaisella on oikeus saada tilintarkastajarekisteriin tehdyistä merkinnöistä tietoja. Tilintarkastajarekisteriin merkittävistä tiedoista on säädetty valtioneuvoston asetuksella ( /735). Tilintarkastusasetuksen nojalla tilintarkastajarekisteriin merkitään muun muassa seuraavat KHT- ja HTM-tilintarkastajaa koskevat tiedot: - postiosoite ja mahdollinen Internet -osoite - tilintarkastusyhteisön nimi, jos tilintarkastaja työskentelee tilintarkastusyhteisössä. Tilintarkastusasetuksen nojalla tilintarkastajarekisteriin merkitään muun muassa seuraavat KHT- ja HTM-yhteisöä koskevat tiedot: - postiosoite ja mahdollinen Internet -osoite - Suomessa sijaitsevien toimipaikkojen postiosoitteet. Rekisteritietoja koskevista muutoksista on tilintarkastuslain mukaan ilmoitettava viipymättä TILAlle. Kyse on tilintarkastuslaissa tilintarkastajalle säädetystä velvollisuudesta. Tilintarkastuslain mukaan TILAn tai kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan tulee antaa tilintarkastajalle varoitus, jos tämä on huolimattomuudesta tai varomattomuudesta menetellyt tilintarkastuslain vastaisesti. KHT- ja HTM-tilintarkastajat sekä -yhteisöt voivat ilmoittaa tilintarkastajarekisteriä ja muita yhteystietojaan koskevista muutoksista TILAlle lomakkeella, joka löytyy Internet -sivuilta osoitteesta Yhteystietojen muuttaminen käy nopeimmin ilmoittamalla muutokset TILAn sähköpostiin: 5

8 Lisätietoja: Laadunvarmistus Laadunvarmistuksen johtaja, TILAn sihteeri Kari Vainio Laadunvarmistuksen asiantuntija, TILAn sihteeri Anja Ilkko-Virtanen Laadunvarmistuksen asiantuntija, TILAn sihteeri Pekka Parviainen Laadunvarmistuksen asiantuntija, TILAn sihteeri Ville Vasama Laadunvarmistuksen asiantuntija, TILAn sihteeri Riitta Ylipiha Projektiassistentti Riikka Myllylä Sähköpostiosoitteemme on Postiosoitteemme on TILA/Laadunvarmistus Keskuskauppakamari PL 1000 (Aleksanterinkatu 17) HELSINKI Laillisuusvalvonta, kehitys ja kansainväliset asiat Johtava asiantuntija, TILAn sihteeri Pasi Horsmanheimo Tutkinta- ja rekisteriasiat Päällikkö, TILAn sihteeri Risto Ruuska Tilintarkastajien hyväksyminen Päällikkö, TILAn sihteeri Hanna Kattainen Suunnittelija, TILAn sihteeri Heidi Haukkala Suunnittelija, TILAn sihteeri Annika Mäki Assistentti Anne Aapro Sähköpostiosoitteemme on: Postiosoitteemme on TILA Keskuskauppakamari PL 1000 (Aleksanterinkatu 17) HELSINKI Tilintarkastajarekisteritietojen tarkastaminen Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) kerää henkilötietoja tilintarkastuslaissa säädetyn tilintarkastajarekisterin ylläpitämiseksi. Tilintarkastajarekisterin tiedot ovat julkisia. Jokaisella on oikeus saada tilintarkastajarekisteriin tehdyistä merkinnöistä tietoja, otteita ja todistuksia sähköisesti. Lisäksi TILA kerää henkilötietoja tilintarkastuslaissa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi sekä yhteydenpitoon sidosryhmien kanssa (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite). Lähteet: TILA, tilintarkastusvaliokunnat, valtion tilintarkastuslautakunta, tutkintohakemukset, laaduntarkastajat ja muut tilintarkastusalaa lähellä toimivat. Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja edellä mainittuihin henkilörekistereihin on talletettu tai, ettei rekistereissä ole häntä koskevia tietoja. Jokainen voi esittää yksilöidyn pyynnön rekisterinpitäjälle omakätisesti tai sitä vastaavalla tavalla allekirjoitetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tarkastuspyyntöä ei voi tehdä puhelimitse. Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta korvauksen vain, jos siitä, kun asianomainen edellisen kerran sai tarkastettavakseen rekisterin tiedot, on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi. Yhteydenotot: Rekisteriseloste on julkaistu osoitteessa 6

9 TILASTOTIETOJA KHT- JA HTM-TUTKINTOON OSALLISTUNEISTA VUOSINA KHT-tutkinnossa hyväksytyt * Miehiä lkm % Naisia lkm % Keski-ikä 33 v 32 v 32 v 32 v 36 v 32 v 33 v 32 v 32 v 32 v 31 v Mediaani-ikä 32 v 32 v 31 v 30 v 32 v 30 v 31 v 32 v 30 v Osasuorittajat % HTM-tutkinnon suorittaneita lkm % KHT-yhteisössä työskenteleviä lkm % Pääkaupunkiseudulla asuvia lkm % Koulutus-/tutkintotaso ylempi korkeakoulu lkm % alempi korkeakoulu lkm % ammattikorkeakoulu lkm % muu lkm % KHT-tutkintoon osallistuneet * Miehiä lkm % Naisia lkm % Keski-ikä 33 v 33 v 33 v 34 v 34 v 34 v 36 v 36 v 34 v 34 v 33 v Mediaani-ikä 32 v 32 v 31 v 32 v 32 v 32 v 33 v 33 v 32 v Osasuorittajat % HTM-tutkinnon suorittaneita lkm % KHT-yhteisössä työskenteleviä lkm % Pääkaupunkiseudulla asuvia lkm % Koulutus-/tutkintotaso ylempi korkeakoulu lkm % ,7 alempi korkeakoulu lkm % ,7 1 ammattikorkeakoulu lkm % ,4 0 muu lkm % , ,3 *Tutkintotiedot sisältävät yhden toisessa EU-maassa hyväksytyn tilintarkastajan, joka on suorittanut kelpoisuuskokeen

10 HTM-tutkinnossa hyväksytyt 2014* Miehiä lkm % Naisia lkm % Keski-ikä 38 v 39 v 37 v v 37 v 35 v 41 v 36 v 41 v Mediaani-ikä 35 v 36 v 34 v v 34 v 34 v 42 v Osasuorittajat % Pääkaupunkiseudulla asuvia lkm % Koulutus-/tutkintotaso ylempi korkeakoulu lkm % alempi korkeakoulu lkm % ammattikorkeakoulu lkm % muu lkm % HTM-tutkintoon osallistuneet 2014* Miehiä lkm % Naisia lkm % Keski-ikä 41 v 41 v 42 v v 40 v 41 v 41 v 42 v v Mediaani-ikä 37 v 38 v v 39 v 41 v 43 v 42 v Osasuorittajat % Pääkaupunkiseudulla asuvia lkm % Koulutus-/tutkintotaso ylempi korkeakoulu lkm % alempi korkeakoulu lkm % ammattikorkeakoulu lkm % muu lkm % *Tutkintotiedot sisältävät yhden toisessa EU-maassa hyväksytyn tilintarkastajan, joka on suorittanut kelpoisuuskokeen

11 LIITE 2 Hyväksytyt tilintarkastajat Suomessa KHT tilintarkastajat KHT yhteisöt HTM tilintarkastajat HTM yhteisöt 38 KHT ja HTM tilintarkastajien lukumäärän kehitys KHT tilintarkastajat HTM tilintarkastajat

12 LIITE 2 KHT ja HTM yhteisöjen lukumäärän kehitys KHT yhteisö HTM yhteisö KHT tilintarkastajien sukupuolijakauma 1/2015 Naisia 34 % Miehiä 66 % 2

13 LIITE 2 HTM tilintarkastajien sukupuolijakauma 1/2015 Naisia 32 % Miehiä 68 % KHT tilintarkastajien ikäjakauma 1/ % % alle 30 1 % % % % % % % 3

14 LIITE 2 HTM tilintarkastajien ikäjakauma 1/ % alle 30 0 % % % % % % % % 4

SISÄLTÖ Tilintarkastusmaksuasetuksen muutos... Selvitysmies Timosen raportti lausunnoille...

SISÄLTÖ Tilintarkastusmaksuasetuksen muutos... Selvitysmies Timosen raportti lausunnoille... TILINTARKASTUS 2/2011 22.6.2011 SISÄLTÖ Tilintarkastusmaksuasetuksen muutos... 1 Selvitysmies Timosen raportti lausunnoille... 1 Tilintarkastusalan valvojien pohjoismainen kokous Oslossa 8.- 9.6.2011...

Lisätiedot

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2014

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2014 1 (6) TILAn kokous 21.4.2015 KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2014 1. Yleistä Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) hyväksyy KHT-tilintarkastajat

Lisätiedot

4. 5.9.2010... 1 2 2 27. 29.9.2010... 2 4 5 TILA

4. 5.9.2010... 1 2 2 27. 29.9.2010... 2 4 5 TILA SISÄLTÖ Laadunvarmistuksen ajankohtaiskatsaus... 1 KHT ja HTM tutkinnot järjestettiin 4. 5.9.2010... 1 Kysely KHT ja HTM tutkintoihin osallistuneille... 2 Yksi uusi KHT tilintarkastaja ja kolme uutta HTM

Lisätiedot

SISÄLTÖ TILA hyväksyi 48 uutta KHT-tilintarkastajaa... Vuoden 2010 HTM-tutkinnossa hyväksyttiin 23 kokelasta...

SISÄLTÖ TILA hyväksyi 48 uutta KHT-tilintarkastajaa... Vuoden 2010 HTM-tutkinnossa hyväksyttiin 23 kokelasta... TILINTARKASTUS 4/2010 27.12.2010 SISÄLTÖ TILA hyväksyi 48 uutta KHT-tilintarkastajaa... 1 Vuoden 2010 HTM-tutkinnossa hyväksyttiin 23 kokelasta... 1 Taustatietoja vuoden 2010 KHT- ja HTM-tutkintoihin osallistuneista

Lisätiedot

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2013

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2013 1 (7) TILAn kokous 19.6.2014 KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2013 1. Yleistä Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) hyväksyy KHT-tilintarkastajat

Lisätiedot

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2011

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2011 1 (8) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2011 1. Yleistä Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) hyväksyy

Lisätiedot

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2012

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2012 1 (9) TILAn kokous 18.6.2013 KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2012 1. Yleistä Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) hyväksyy KHT-tilintarkastajat

Lisätiedot

1) kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 1 :ssä tarkoitetun kirjanpitovelvollisen yhteisön ja säätiön tilintarkastukseen; sekä

1) kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 1 :ssä tarkoitetun kirjanpitovelvollisen yhteisön ja säätiön tilintarkastukseen; sekä 1 of 19 19.6.2008 14:12 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2007» 13.4.2007/459 13.4.2007/459 Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Seurattu SDK 391/2008 saakka. Tilintarkastuslaki

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle tilintarkastuslaiksi ja laiksi julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

TILA:N VALVONTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2009 JA VALA:N MUUTOKSENHAKURATKAISUT

TILA:N VALVONTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2009 JA VALA:N MUUTOKSENHAKURATKAISUT TILA:N VALVONTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2009 JA VALA:N MUUTOKSENHAKURATKAISUT SISÄLLYSLUETTELO Sivu Johdanto... 1 Valvonnassa käytettävistä sanktioista... 1 Ratkaisuselostukset... 3 Vuoden 2009 ratkaisut...

Lisätiedot

Hakuopas HTM-tilintarkastajaksi

Hakuopas HTM-tilintarkastajaksi Hakuopas HTM-tilintarkastajaksi Maaliskuu 2012 Tilintarkastuslautakunta Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. (09) 4242 6200, faksi (09) 650 303 www.tilintarkastuslautakunta.fi,

Lisätiedot

HE 194/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi tilintarkastuslaki.

HE 194/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi tilintarkastuslaki. Hallituksen esitys Eduskunnalle tilintarkastuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi tilintarkastuslaki. Lisäksi useisiin

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle kauppakamarilaiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kauppakamarilaki, joka sisältää kauppakamaria ja Keskuskauppakamaria

Lisätiedot

Hakuopas HTM-tilintarkastajaksi

Hakuopas HTM-tilintarkastajaksi Hakuopas HTM-tilintarkastajaksi Helmikuu 2015 Tilintarkastuslautakunta Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. (09) 4242 6200 www.tilintarkastuslautakunta.fi tila@chamber.fi

Lisätiedot

JULKISHALLINNON JA -TALOUDEN TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA JHTT-TILINTARKASTAJAN HYVÄKSYMIS- JA VALVONTAOHJEET

JULKISHALLINNON JA -TALOUDEN TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA JHTT-TILINTARKASTAJAN HYVÄKSYMIS- JA VALVONTAOHJEET 1 JULKISHALLINNON JA -TALOUDEN TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA JHTT-TILINTARKASTAJAN HYVÄKSYMIS- JA VALVONTAOHJEET Hyväksytty JHTT-lautakunnan kokouksessa 28.1.2009, 10. Muutokset on hyväksytty JHTT-lautakunnan

Lisätiedot

muksesta, mutta olisivat antaneet HTM B:lle huomautuksen, koska heidän mielestään HTM B:n menettelyyn liittyi lieventäviä seikkoja.

muksesta, mutta olisivat antaneet HTM B:lle huomautuksen, koska heidän mielestään HTM B:n menettelyyn liittyi lieventäviä seikkoja. TILA 1/11 Asunto Oy:n yhtiökokouksessa tilikauden 2009 toiseksi tilintarkastajaksi valittu M kanteli KHT A:n menettelystä. M oli saanut keväällä 2010 tietää isännöitsijältä, että Asunto Oy:n tilikauden

Lisätiedot

muksesta, mutta olisivat antaneet HTM B:lle huomautuksen, koska heidän mielestään HTM B:n menettelyyn liittyi lieventäviä seikkoja.

muksesta, mutta olisivat antaneet HTM B:lle huomautuksen, koska heidän mielestään HTM B:n menettelyyn liittyi lieventäviä seikkoja. TILA 1/11 Asunto Oy:n yhtiökokouksessa tilikauden 2009 toiseksi tilintarkastajaksi valittu M kanteli KHT A:n menettelystä. M oli saanut keväällä 2010 tietää isännöitsijältä, että Asunto Oy:n tilikauden

Lisätiedot

Valvontatietoilmoitus Raportointikausi 1.7.2014 30.6.2015

Valvontatietoilmoitus Raportointikausi 1.7.2014 30.6.2015 Valvontatietoilmoitus Raportointikausi 1.7.2014 30.6.2015 Olen KHT-tilintarkastaja Olen HTM-tilintarkastaja Ilmoitusta voi tarvittaessa täydentää erillisillä liitteillä 1 Tiedot tilintarkastajarekisteriä

Lisätiedot

TILA:N VALVONTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2010 JA VALA:N MUUTOKSENHAKURATKAISUT

TILA:N VALVONTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2010 JA VALA:N MUUTOKSENHAKURATKAISUT TILA:N VALVONTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2010 JA VALA:N MUUTOKSENHAKURATKAISUT SISÄLLYSLUETTELO Sivu Johdanto... 1 Tilintarkastajien toiminnan tutkinta... 1 Valvonnassa käytettävistä sanktioista... 1 Ratkaisuselostukset...

Lisätiedot

OPAS ALOITTAVILLE JA KASVAVILLE BIOALAN YRITYKSILLE

OPAS ALOITTAVILLE JA KASVAVILLE BIOALAN YRITYKSILLE OPAS ALOITTAVILLE JA KASVAVILLE BIOALAN YRITYKSILLE Työsuhdekeksintöjä koskevan ohjesäännön laatimiseksi (Kesäkuu 2000) Rev. Tammikuu 2001 Lukijalle Keksintötoiminta on osa yrityksen innovaatiopolitiikkaa

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi. Satu Liukkonen

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi. Satu Liukkonen LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi Satu Liukkonen PIENILLE JA KESKISUURILLE YRITYKSILLE ANNETUT MUKAUTETUT TILIN- TARKASTUSKERTOMUKSET JA TILINTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 153/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

TILINTARKASTUS 2/2010 07.6.2010

TILINTARKASTUS 2/2010 07.6.2010 TILINTARKASTUS 2/2010 07.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Laadunvarmistuksen ajankohtaiskatsaus... 1 KHT-tutkintoon 175 hakemusta... 2 Katja Hanski uusi KHT-tilintarkastaja... 2 IFIAR:n kokous Abu Dhabissa

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Työ- ja elinkeinoministeriön asetus KHT- ja HTM-tilintarkastajan hyväksymisvaatimuksista Annettu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2008 Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä

Lisätiedot

(KHT A ja KHT B eivät hakeneet valittamalla muutosta TILAn päätökseen.)

(KHT A ja KHT B eivät hakeneet valittamalla muutosta TILAn päätökseen.) TILA 1/2012 Säätiö kanteli KHT-yhteisö Tilkkarit Oy:n sekä sen palveluksessa olevien tilintarkastajien KHT A:n ja KHT B:n toiminnasta TILAlle. Tilkkarit Oy oli suorittanut erityistarkastuksen Ylioppilaskunta

Lisätiedot

Tilintarkastuksen sääntely, ISA-standardit ja pienten yritysten tilintarkastus Suomessa - tilintarkastajien näkemyksiä

Tilintarkastuksen sääntely, ISA-standardit ja pienten yritysten tilintarkastus Suomessa - tilintarkastajien näkemyksiä Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Tilintarkastuksen sääntely, ISA-standardit ja pienten yritysten tilintarkastus Suomessa - tilintarkastajien näkemyksiä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Olli

Lisätiedot

TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013. Sisältö

TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013. Sisältö TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013 Sisältö TILA 1/2013... 3 TILA 2/2013... 10 TILA 3/2013... 41 TILA 4/2013... 49 TILA 5/2013... 66 TILA 6/2013... 71 TILA 7/2013... 76 TILA 8/2013... 84 TILA 9/2013...

Lisätiedot

TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013. Sisältö

TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013. Sisältö TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013 Sisältö TILA 1/2013... 2 TILA 2/2013... 9 TILA 3/2013... 40 TILA 4/2013... 48 TILA 5/2013... 65 TILA 6/2013... 70 TILA 7/2013... 75 TILA 8/2013... 82 2 TILA 1/2013

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Sari Jarkko LIIKEARVON MÄÄRÄN JA ARVONALENTUMISTEN YHTEYS TILINTARKASTAJALLE MAKSETTUIHIN PALKKIOIHIN SUOMESSA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Sari Jarkko LIIKEARVON MÄÄRÄN JA ARVONALENTUMISTEN YHTEYS TILINTARKASTAJALLE MAKSETTUIHIN PALKKIOIHIN SUOMESSA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Sari Jarkko LIIKEARVON MÄÄRÄN JA ARVONALENTUMISTEN YHTEYS TILINTARKASTAJALLE MAKSETTUIHIN PALKKIOIHIN SUOMESSA Pro Gradu - tutkielma Laskentatoimen koulutusohjelma Kevät 2012

Lisätiedot

JHTT-TILINTARKASTAJIEN LAADUNVARMISTUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISPROJEKTI

JHTT-TILINTARKASTAJIEN LAADUNVARMISTUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISPROJEKTI JHTT-TILINTARKASTAJIEN LAADUNVARMISTUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISPROJEKTI 4/2003 JHTT-TILINTARKASTAJIEN LAADUNVARMISTUS- JÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISPROJEKTI Loppuraportti 4/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ BUDJETTIOSASTO

Lisätiedot