HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N LAADUNVARMISTUSJÄRJESTELMÄN TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N LAADUNVARMISTUSJÄRJESTELMÄN TOIMINTAKERTOMUS 1.4.2005 31.3.2006"

Transkriptio

1 1 (6) Keskuskauppakamarin Tilintarkastuslautakunnalle HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N LAADUNVARMISTUSJÄRJESTELMÄN TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Laadunvalvonta on yksi erittäin tärkeä osa tilintarkastajien valvontaprosessia. Laadunvarmistustarkastukset tehdään HTM-tilintarkastajat ry:n sääntöjen ja HTM-tilintarkastajat ry:n Laatukomitean määrittelemällä tavalla. Laadunvarmistustarkastuksen tarkoituksena on todeta, että tarkastettavalla tilintarkastajalla on riittävät tekniset, tiedolliset ja taidolliset valmiudet säännösten mukaisten tilintarkastusten tekemiseen. Kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnat valvovat vuosittain HTMtilintarkastajien ammattitaidon ja muiden hyväksymisen edellytysten säilymistä Tilintarkastuslain edellyttämässä laajuudessa. Ne valvovat myös, että HTMtilintarkastajat toimivat tilintarkastuslain ja sen nojalla annettujen säännösten mukaisesti. Euroopan unionin tilintarkastusdirektiivi vahvistettiin toukokuussa Sen laatutoimintaan mukanaan tuomat muutokset tullaan huomioimaan tilintarkastuslaissa. Valmisteilla ollutta laatutoimintaa koskeva sopimusta Tilitarkastuslautakunnan kanssa ei toistaiseksi viedä eteenpäin. 2. Laadunvarmistusjärjestelmän organisaatio 2.1 Vuosikokous Vuosikokous päättää laadunvarmistusjärjestelmän periaatteista. 2.2 Hallitus Hallitus päättää Laatukomitean tekemän esityksen perusteella varoituksen antamisesta jäsenelle tai hänen erottamisestaan laadusta johtuvasta syystä tai sen johdostoa, että jäsen kieltäytyy osallistumasta laadunvarmistustarkastukseen. Hallitus valmistelee esityksen yhdistyksen vuosikokoukselle laadunvarmistuksen toimintaperiaatteista. 2.3 Laatukomitea Laatukomitea toimii itsenäisesti laaduntarkastustoimenpiteissä. Taloudellisissa asioissa ja muussa raportoinnissa se on hallituksen alainen. Laatukomitea valvoo ja vastaa siitä, että yhdistyksen sisäistä laadunvarmistusta toteutetaan yhdistyksen vuosikokouksen päätösten mukaisesti. Laatukomitea valitsee toimintaan tukihenkilöt ja valvoo heidän tehtäviään, koulutustaan, jääviyttään, riippumattomuuttaan ja salassapitovelvollisuuttaan.

2 2 (6) Laatukomitea päättää työn laadussa ilmenevistä puutteista johtuvan huomautuksen antamisesta jäsenelle laadun tukihenkilön tekemän esityksen perusteella sekä tekee ehdotuksen hallitukselle jäsenen varoittamisesta ja erottamisesta laadusta johtuvista syistä tai sen johdosta, että jäsen kieltäytyy osallistumasta laadunvarmistusjärjestelmään. Laatukomitean tehtävänä on kehittää laatujärjestelmää ja tehdä sitä koskevia esityksiä hallitukselle, joka valmistelee ne tarvittaessa edelleen vuosikokoukselle. Laatukomitean kokoonpano toimikaudella HTM Jorma Jokiranta, puheenjohtaja, Vihti HTM Erkki K. Mäkinen, varapuheenjohtaja, Äetsä HTM Osmo Järvi-Laturi, jäsen, Seinäjoki HTM Sirpa Koponen, jäsen, Kuopio HTM Harri Leino, jäsen, Salo VT, ekonomi Anna Lundén, jäsen, Helsinki KHT Helena Sinisalo, jäsen, Kerava Laatukomitea käsitteli toimikaudella varsinaisten valvonta-asioiden lisäksi, laadunvarmistuksen kehittämiseen liittyviä asioita mm. selkeytti tarkastuslomakkeiston kysymyksiä. Laatukomitea kokoontui toimikauden aikana kahdeksan kertaa: , , , , , , ja Laaduntukihenkilöt Toimeksiantosopimus on tehty 30 tukihenkilön kanssa. Laadunvarmistustarkastuksia toimikauden aikana teki 28 tukihenkilöä. Kaksi tukihenkilöä pidättäytyi laadunvarmistustarkastusten tekemisestä toistaiseksi. Kaikki tukihenkilöt ovat yhdistyksen jäseniä, HTM- sekä KHT-tilintarkastajia. Tukihenkilöiden kanssa on tehty toimeksiantosopimus, joka sisältää mm. tiukan riippumattomuusvaatimuksen tarkastettavaan nähden, salassapitovelvollisuuden ja tietojen ja taitojen ylläpitovaatimuksen. 2.5 HTM-Info Oy HTM-tilintarkastajat ry käyttää HTM-Info Oy:tä juoksevien asioiden hoidossa. 3. Laaduntarkastusten aikajakso HTM-tilintarkastajat ry:n säännöt edellyttävät yhdistyksen jäsenten huolehtivan siitä, että he ovat vähintään viiden vuoden välein olleet yhdistyksen laadunvarmistustarkastuksen kohteena. Laadunvarmistustarkastuksissa noudatetaan yhdistyksen vuonna 1998 vuosikokouksessa vahvistettuja periaatteita.

3 3 (6) Yhdistykseen kuulumattomien HTM-tilintarkastajien laadunvarmistustarkastus on hoidettu yhdistyksen järjestelmän puitteissa paikallisen kauppakamarien tilintarkastusvaliokuntien toimeksiannoista. 4. Laadunvalvontatarkastusten sisältö Tilintarkastajan laadunvalvontatarkastuksessa käytetään apuna alan suosituksiin (ISA-Standardit) pohjautuvia tarkastusluetteloita mukaan lukien mm. riippumattomuus ja eettiset periaatteet. Tarkastuksessa 1) käydään läpi tilintarkastajan laatima yleisten laadunvalvontaperiaatteiden kuvaus 2) arvioidaan tarkastettavan työn laatu sen teknisen suorittamisen kannalta mm. valittujen tilintarkastustoimeksiantojen työpaperit, tarkastuksen suunnittelu, raportointi sekä tilintarkastajan oma toimeksiantokohtainen arvio hänen riippumattomuudestaan. 5. Laadunvalvontatarkastusten tulokset ja kurinpidolliset sanktiot Laatukomitea arvioi tarkastetun tilintarkastajan työn laatua tarkastuslistojen tulosten sekä tukihenkilön antaman suosituksen pohjalta. Laatukomitea päättää 1) laadunvarmistustarkastuksen hyväksymisestä 2) työn laadussa ilmenevien puutteiden johdosta huomautuksen antamisesta jäsenelle 3) esittää yhdistyksen hallitukselle varoituksen antamista jäsenelle 4) esittää yhdistyksen hallitukselle jäsenen erottamista laadusta johtuvista syistä tai sen johdosta, että jäsen kieltäytyy osallistumasta laadunvarmistusjärjestelmään. Huomautuksesta seuraa uusintatarkastus kahden vuoden kuluttua ensimmäisen tarkastuksen tekemisestä. Tarkastettu jäsen saa varoituksen, mikäli puutteet ovat vakavia, mutta eivät erottamisen tasoisia sekä myös mikäli ensimmäisen uusintatarkastuksen jälkeen esiintyy vielä puutteita. Viimeksi mainituissa tapauksissa toinen uusintatarkastus tehdään laatukomitean päättämän määräajan puitteissa. Erottamisesta ilmoitetaan kauppakamarin Tilintarkastusvaliokunnalle. 6. Raportointi tarkastetulle Laaduntarkastusten yhteydessä tukihenkilö antaa tarkastettavalle suullisesti omat arvionsa tämän työn laadusta sekä ilmoittaa tarkastettavalle edelleen laatukomitealle antamansa esitykset tarkastuksen tuloksista. Molemmat, sekä tukihenkilö että tarkastettu allekirjoittavat Vahvistus tehdystä laaduntarkastuksesta lomakkeen, mikä toimitetaan Laatukomitealle.

4 4 (6) Tarkastettu ei saa kopiota tästä lomakkeesta. Lomake täytetään myös nk. TIVA-tarkastuksissa. Laadunvarmistustarkastuksista Laatukomitea antaa tarkastetuille yhdistyksen jäsenille kirjallisen Laaduntarkastusraportin, joka saattaa sisältää myös mahdollisia kommentteja. Tilintarkastusvaliokuntien määräämissä tarkastuksissa Laatukomitea toimittaa vastaavanlaisen Laaduntarkastusraportin kauppakamarin Tilintarkastusvaliokunnalle. 7. Tiedottaminen ja julkisuus Tietoa laadunvarmistusjärjestelmästä on annettu yhdistyksen jäsenlehdessä ja internetsivuilla. Vuodesta 2004 alkaen laadunvarmistustarkastukset on tehty internetpohjaisen HTM-laatutietojärjestelmän avulla. Järjestelmä on paperittomasti toimiva selainpohjainen online-tietojärjestelmä, jossa ovat tarkastuslomakkeistot sekä tarkastusten arkistointi ja tilastointi. TARKASTUKSET JA TULOKSET 8. HTM-tilintarkastajat ry:n HTM-jäsenten laadunvalvontatarkastusten määrät ja tulokset toimikaudella Yhteensä tarkastettiin 151 HTM-tilintarkastajaa 146 toimikaudelle kuuluvat tarkastukset 4 ensimmäinen uusintatarkastus (huomautus) 1 toinen uusintatarkastus (varoitus) Tarkastusten tulokset 146 (68:lle annettu kommenteja (pieniä puutteita, ei olennaisia) 4 annettu huomautus (laatukomitea) ja määrätty ensimmäiseen uusintatarkastukseen kahden (2) vuoden kuluessa 1 annettu varoitus (hallitus) ja määrätty toiseen uusintatarkastukseen yhden (1) vuoden kuluessa. Hallituksen päätökset Laatukomitean ehdotuksista jäsenen erottamiseksi Hallitus erotti yhden (1) tarkastettavan, koska tämä kieltäytyi osallistumasta laadunvarmistustarkastukseen. Hallitus erotti edellisellä toimikaudella yhden (1) tarkastettavan, koska tämä ei osallistunut toiseen uusintatarkastukseen sovittuna päivänä. Tarkastettava antoi vastineensa erottamisilmoitukseen. Toinen uusintatarkastus tehtiin valitusprosessin aikana, hyväksytyllä tuloksella. Hallitus hyväksyi hänet selvityksen jälkeen uudelleen yhdistyksen jäseneksi.

5 5 (6) 8. Yhdistyksen KHT-jäsenten laadunvalvonta Tilintarkastuslautakunnan kanssa sovitun mukaisesti HTM-tilintarkastajat ry:n KHT-jäsenet tarkastetaan KHT-yhdistys ry:n järjestelmän puitteissa. 9. HTM-yhteisöjen laadunvalvonta Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta TILA selvittää hyväksyttyjen yhteisöjen laaduntarkastusmenettelyn sisältöä. Työ on vielä kesken. Hyväksyttyjä yhteisöjä ei toimikauden aikana tarkastettu. 10. Yhdistykseen kuulumattomien HTM-tilintarkastajien laadunvalvonta Toimikauden aikana tarkastettiin ja hyväksyttiin kommentein yksi (1) yhdistykseen kuulumaton HTM-tilintarkastaja. 11. Kehittämistä vaativat asiat Tarkastuksien tuloksista laaditun yhteenvedon mukaan eniten kehittämistä vaativat kohteet ovat edelleen tarkastustyön dokumentointi kirjallinen tarkastuksen yleissuunnitelma kirjallinen tarkastusohjelma. 12. Laadunvarmistustoiminnan talous Tarkastusten rahoitus Laadunvarmistustoiminta katetaan osittain yhdistyksen jäsenmaksutuloista ja pääosin tarkastustuloista. Yhdistyksen jäseneltä veloitus on 600 euroa + alv 22 %. Veloitus sisältää tukihenkilön tarkastustyön palkkion, matkakulut sekä matka-ajan. Vuosikokous päättää tarkastusmaksun suuruuden vuosittain. HTM-tilintarkastajat ry:een kuulumattomilta veloitus on 850 euroa + alv 22 %. Mikäli tarkastettava (jäsen) on perunut sovitun tarkastuksen ilman hyväksyttävää syytä, häneltä veloitetaan peruutusmaksu seuraavasti: 1-5 vrk ennen tarkastuspäivää 600 euroa + alv 22 % 6 14 vrk ennen tarkastuspäivää 300 euroa + alv 22 % vrk ennen tarkastuspäivää 150 euroa + alv 22 %.

6 6 (6) Tulot ja menot Tarkastustulot ,00 Perumismaksut +600,00 Tarkastuspalkkiot ,00 Muut välittömät ja välilliset kulut ,00 Helsingissä HTM Jorma Jokiranta, Laatukomitean puheenjohtaja KHT Tuire Mannila, yhdistyksen 2. varapuheenjohtaja Leena Aejmelaeus, toiminnanjohtaja

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2011

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2011 1 (8) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2011 1. Yleistä Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) hyväksyy

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2014

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2014 1 (6) TILAn kokous 21.4.2015 KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2014 1. Yleistä Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) hyväksyy KHT-tilintarkastajat

Lisätiedot

A-Kiltojen Liitto ry:n hallitus hyväksyy johto- ja taloussäännön yhdistyksen sääntöjen 7 perusteella.

A-Kiltojen Liitto ry:n hallitus hyväksyy johto- ja taloussäännön yhdistyksen sääntöjen 7 perusteella. 1 A-Kiltojen Liitto ry JOHTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ (hyväksytty A-Kiltojen Liiton hallituksessa 24.10.2014) YLEISTÄ 1 Johto- ja taloussääntö A-Kiltojen Liitto ry:n hallitus hyväksyy johto- ja taloussäännön yhdistyksen

Lisätiedot

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2013

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2013 1 (7) TILAn kokous 19.6.2014 KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2013 1. Yleistä Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) hyväksyy KHT-tilintarkastajat

Lisätiedot

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2012

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2012 1 (9) TILAn kokous 18.6.2013 KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2012 1. Yleistä Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) hyväksyy KHT-tilintarkastajat

Lisätiedot

2. Hallituksen taloushallinnolliset tehtävät

2. Hallituksen taloushallinnolliset tehtävät Nyyti ry Kevätkokous 29.3.2007 1 TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Nyyti ry:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja tilintarkastuksessa on noudatettava

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle tilintarkastuslaiksi ja laiksi julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Valtuuston hyväksymä 1.4.1996/22 Voimaantulo 1.1.1997 Muutos 5 :ään: Valtuuston hyväksymä 6.4.1998/15 Voimaantulo 9.5.1998 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta

Lisätiedot

Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9)

Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9) Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9) VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pohjois-Kangasalan Vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Kangasala.

Lisätiedot

TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Suhde muihin säännöksiin

TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Suhde muihin säännöksiin TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Adoptioperheet ry:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja tilintarkastuksessa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen,

Lisätiedot

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ KARJALAN SIVISTYSSEURA RY HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ Hyväksytty 22.11.2012 HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1) HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNNÖN MERKITYS... 2 2) KARJALAN SIVISTYSSEURAN ARVOT JA MISSIO...

Lisätiedot

www.pwc.fi Läpinäkyvyyskertomus 2014

www.pwc.fi Läpinäkyvyyskertomus 2014 www.pwc.fi Läpinäkyvyyskertomus 2014 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Organisaatio 3 Partnerit 6 Laadunvarmistusjärjestelmä 7 PricewaterhouseCoopers Oy (PwC Suomi)

Lisätiedot

PUUALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT

PUUALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT 1(11) PUUALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT 1.1.2015 alkaen 2(11) Sisällysluettelo PUUALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT... 3 I LUKU... 3 TYÖTTÖMYYSKASSAN TOIMIALA... 3 1 Työttömyyskassan nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet Helsingin kaupunkikonserni Sisällysluettelo Johdanto 3 Osa 1: Konsernijohtamisen sisältö ja peruslinjaukset 4 1. Omistajaohjauksen lähtökohdat 4 2. Kaupunkikonsernin

Lisätiedot

JHL ry Yhdistyksen ennakkotarkastetut mallisäännöt 1(12) 25.10.2010

JHL ry Yhdistyksen ennakkotarkastetut mallisäännöt 1(12) 25.10.2010 JHL ry Yhdistyksen ennakkotarkastetut mallisäännöt 1(12) Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on Parikkalan kunnalliset JHL ry, ja sen kotipaikka on Parikkala. 2. Yhdistys

Lisätiedot

Tarkastussääntö 1(9) Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.12.1996 177

Tarkastussääntö 1(9) Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.12.1996 177 Tarkastussääntö 1(9) TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.12.1996 177 Muutos KV 24.1.2005 13, 2 Lautakunnan kokoonpano Muutos KV 19.11.2012 117 5 Tilintarkastajan valinta Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL JHL:n säännöt Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hyväksytty 10.11.2010 2 JHL - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Sisältö Liiton säännöt. 4 1 Liiton nimi ja kotipaikka..................................

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 0 YLEISHALLINTO 04 TALOUSASIAT TARKASTUSSÄÄNTÖ 2000 Hyväksytty kaupunginvaltuusto 31.1.2000/7 Voimaantulo 1.3.2000 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan

Lisätiedot

ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT

ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT (Sääntötyöryhmä 7.9.2010 Hallitus 24.9.2010 ja 21.10.2010 Edustajisto 10.11.2010) Liiton säännöt... 4 1 Liiton nimi ja kotipaikka...4 2 Liiton tarkoitus...4 3 Jäsenyhdistyksen

Lisätiedot

4. 5.9.2010... 1 2 2 27. 29.9.2010... 2 4 5 TILA

4. 5.9.2010... 1 2 2 27. 29.9.2010... 2 4 5 TILA SISÄLTÖ Laadunvarmistuksen ajankohtaiskatsaus... 1 KHT ja HTM tutkinnot järjestettiin 4. 5.9.2010... 1 Kysely KHT ja HTM tutkintoihin osallistuneille... 2 Yksi uusi KHT tilintarkastaja ja kolme uutta HTM

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin Suositus 54:n mukaisesti,

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Sari Jarkko LIIKEARVON MÄÄRÄN JA ARVONALENTUMISTEN YHTEYS TILINTARKASTAJALLE MAKSETTUIHIN PALKKIOIHIN SUOMESSA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Sari Jarkko LIIKEARVON MÄÄRÄN JA ARVONALENTUMISTEN YHTEYS TILINTARKASTAJALLE MAKSETTUIHIN PALKKIOIHIN SUOMESSA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Sari Jarkko LIIKEARVON MÄÄRÄN JA ARVONALENTUMISTEN YHTEYS TILINTARKASTAJALLE MAKSETTUIHIN PALKKIOIHIN SUOMESSA Pro Gradu - tutkielma Laskentatoimen koulutusohjelma Kevät 2012

Lisätiedot

SISÄLTÖ Tilintarkastusmaksuasetuksen muutos... Selvitysmies Timosen raportti lausunnoille...

SISÄLTÖ Tilintarkastusmaksuasetuksen muutos... Selvitysmies Timosen raportti lausunnoille... TILINTARKASTUS 2/2011 22.6.2011 SISÄLTÖ Tilintarkastusmaksuasetuksen muutos... 1 Selvitysmies Timosen raportti lausunnoille... 1 Tilintarkastusalan valvojien pohjoismainen kokous Oslossa 8.- 9.6.2011...

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Tämä selvitys Metsä Board Oyj:n (Metsä Board tai yhtiö) hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu arvopaperimarkkinalain 2 luvun 6 :n nojalla erillisenä kertomuksena

Lisätiedot

KAINUUN PUHELINOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT. Osuuskunnan kokous voi vuosittain päättää, että osuuskunnan jäsenen täysin maksetulle osuusmaksulle

KAINUUN PUHELINOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT. Osuuskunnan kokous voi vuosittain päättää, että osuuskunnan jäsenen täysin maksetulle osuusmaksulle KAINUUN PUHELINOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) ja kotipaikka Kajaani. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana ja tarkoituksena on tukea jäsentensä

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. (Corporate Governance Statement)

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. (Corporate Governance Statement) 1 (6) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2012 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunnan

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus.

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus. Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner- Förbundet rf HALLINTOSÄÄNTÖ ( hyväksytty 21.4.2010) YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto

Lisätiedot

Hallinnointiperiaatteet

Hallinnointiperiaatteet Hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuus huolehtia yhtiön hallinnosta ja johtamisesta perustuu pääosin Suomen osakeyhtiölakiin. Yhtiö noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2010 (Corporate

Lisätiedot