KANNANOTTOJA TILINTARKASTUSTA KOSKEVAN EU-SÄÄNTELYN JÄSENVALTIO- OPTIOIHIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANNANOTTOJA TILINTARKASTUSTA KOSKEVAN EU-SÄÄNTELYN JÄSENVALTIO- OPTIOIHIN"

Transkriptio

1 KANNANOTTOJA TILINTARKASTUSTA KOSKEVAN EU-SÄÄNTELYN JÄSENVALTIO- OPTIOIHIN Taustaa Uudistetun tilintarkastusdirektiivin vaatimukset tulee saattaa osaksi Suomen lainsäädäntöä mennessä. Samaan aikaan tulee sovellettavaksi yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen (PIE-yhteisö) tilintarkastusta koskeva uusi EU:n asetus. Suomessa työ- ja elinkeinoministeriö asetti lokakuussa 2014 työryhmän valmistelemaan EU-sääntelyn edellyttämiä muutoksia tilintarkastuslainsäädäntöön. Sekä asetus että direktiivi sisältävät jäsenvaltio-optiota, joita EU-jäsenmailla on mahdollisuus soveltaa omaan maahansa sopivalla tavalla. 1

2 Yleisiä näkökantoja (1) Pääsääntöisesti tulisi hyödyntää EU-sääntelyn tarjoama joustovara, eikä tulisi kansallisesti säätää tiukennuksia EUsääntelyyn. Lainsäädännössä tulisi pyrkiä jättämään yritysten hallituksille ja osakkeenomistajille mahdollisimman paljon liikkumavaraa päättää itse se, mitkä ovat hyviä käytäntöjä yritysten tarpeita silmällä pitäen. Joustavuus on tärkeää pienessä maassa, ja erityisen tärkeää se on Suomessa siksi, että valtaosa suomalaisista PIE-yhteisöistä ei ole suuria listayhtiöitä vaan esimerkiksi pieniä paikallisia pankkeja, joilla on niukat hallintoresurssit. Yleisiä näkökantoja (2) Osa jäsenvaltio-optioista käsittelee tilintarkastuksen sääntelykokonaisuuden keskeisiä asioita, kuten rotaatiota ja tilintarkastuksen oheispalvelujen tarjoamisen rajoittamista tilintarkastusasiakkaalle. Jos eri EU-jäsenvaltioissa päädytään täysin eri ratkaisuihin jäsenvaltio-optioiden soveltamisessa, se mm. vaikeuttaa kansainvälisten konsernien tilintarkastusta. Vähintäänkin pohjoismaisella tasolla tulisi pyrkiä yhdenmukaisuuteen keskeisten jäsenvaltio-optioiden soveltamisessa. 2

3 Yhdistyksen kantoja tärkeimpien jäsenvaltiooptioiden kansalliseen täytäntöönpanoon Muut palvelut kuin tilintarkastuspalvelut (1) Säännökset koskevat vain PIE-yhteisöjä Suomen lainsäädäntöön ei tule ottaa asetuksen vaatimuksia tiukempaa sääntelyä kielletyistä palveluista. Asetuksen lista kielletyistä palveluista on jo nyt kattava ja turvaa riippumattomuuden, joten ei ole tarpeen laajentaa listaa. Riippumattomuutta koskevien edellytysten täyttyessä tulee sallia vero- ja arvonmäärityspalvelujen suorittaminen tilintarkastusasiakkaalle. Tällä hetkellä tilintarkastuslaissa ei kielletä veropalvelujen tarjoamista tilintarkastusasiakkaalle. Lainsäädäntöön ei tule ottaa asetuksen vaatimusta tiukempaa sääntelyä 70 %:n katon laskentatavasta eikä siitä, millä edellytyksillä tilintarkastaja voi tarjota sallittuja palveluja. 3

4 Muut palvelut kuin tilintarkastuspalvelut (2) Palvelujen sallimisella on erityisesti merkitystä pienille PIEyhteisöille, joilla on vähäiset hallinnolliset resurssit. Osana hallinnollisen taakan keventämistä pienille yhteisöille on useimmiten kustannustehokasta ostaa palveluja tilintarkastajaltaan, joka jo ennestään tuntee yhteisön. Palvelujen ostamisen rajoittaminen on myös osaamiskysymys, sillä Suomi on pieni maa, jossa ei ole rajattomasti palvelun tarjoajia. Voi olla ettei pienillä paikkakunnilla löydy usealta palveluntarjoajalta osaamista kaikilta tarvittavilta osa-alueilta. Tilintarkastusyhteisön rotaatio (1) Lainsäädännössä ei tule säätää lyhyempää maksimirotaatioaikaa kuin asetuksen vaatima 10 vuotta. On EU:n etu, että kaikissa EUmaissa tulisi käyttöön tämä 10 vuoden perusrotaatioaika, jotta kansainvälisten konsernien tilintarkastuksen kustannukset suomalaisille yrityksille eivät turhaan kasvaisi ja tilintarkastusprosessin hallinnointi vaikeutuisi. Lainsäädäntöön tulee ottaa 20 vuoden (10+10 v.) maksimirotaatioaika, jos järjestetään tarjouskilpailu, ja 24 vuoden (10+14 v.) maksimirotaatioaika, mikäli yhteisöllä on enemmän kuin yksi tilintarkastaja (ns. joint audit). Yhteisöillä on aina mahdollisuus halutessaan vaihtaa tilintarkastajaa lainsäädännön maksimirotaatioaikoja aikaisemminkin. 4

5 Tilintarkastusyhteisön rotaatio (2) Liian lyhyestä rotaatioajasta aiheutuu ongelmia. Koko konsernin tilintarkastajan vaihtamisesta aiheutuu merkittäviä kustannuksia ja tilintarkastus on käsitteellisesti pitkä prosessi, jossa ymmärrys asiakasyrityksen toiminnasta syventyy vaiheittain ja tämän syventymisen myötä tilintarkastajan on mahdollista tuottaa enemmän lisäarvoa asiakkaalle ja sidosryhmille. Pakollinen lyhyt rotaatioaika saattaa johtaa siihen, että rotaatio joudutaan toteuttamaan yrityksen näkökulmasta huonoon aikaan, esimerkiksi isojen rakennejärjestelyjen tmv. yhteydessä. Pidempi maksimirotaatioaika mahdollistaa optimaalisemman suunnittelun myös tilintarkastajan vaihdoksen osalta sekä omalta osaltaan varmistaa tilintarkastuksen luotettavuutta. Päävastuullisen tilintarkastajan rotaatio Kansallisesti ei tule säätää päävastuullisten tilintarkastajien (key audit partner) maksimirotaatioaikaa lyhyemmäksi kuin asetuksen vaatima 7 vuotta. Käytännössä 7 vuotta on koettu järkeväksi ajaksi, jossa tilintarkastaja pystyy syventymään asiakkaan liiketoimintaan, mutta ei synny riippumattomuutta koskevia uhkia (läheisyyden uhka). Myös kansainvälisen yhdenmukaisuuden näkökulmasta 7 vuotta on hyvä aikajänne, sillä sama aikaraja on sisällytetty tilintarkastusta koskeviin kansainvälisiin eettisiin sääntöihin. 5

6 Tilintarkastajan valinta Laissa ei pidä vaatia, että tulee valita useampi kuin yksi tilintarkastaja. Tilintarkastajan valinta tulee jättää yhteisöjen päätettäväksi, ja ne voivat valita useamman kuin yhden tilintarkastajan, mikäli näin haluavat tai jos yhtiöjärjestyksestä johtuen yhteisöllä on oltava useampi kuin yksi tilintarkastaja. Tilintarkastajan raportointi Kansallisesti ei tule säätää lisävaatimuksia tilintarkastuskertomuksen eikä tarkastusvaliokunnalle annettavan raportin sisältöön, vaan pitäisi pysyä EU- /kansainvälisellä linjalla. ISA-standardeista tulee vaatimuksia tilintarkastajan raportoinnille ja asetuksesta ja direktiivistä tulee vielä lisää vaatimuksia, joten ei ole tarvetta kansallisille lisävaatimuksille. 6

7 Tilintarkastajien valvonta (1) Tilintarkastajien tulee voida nykykäytännön mukaisesti toimia tilintarkastuslautakunnan jäseninä muiden jäsenten muodostaessa enemmistön. EU-sääntely mahdollistaa tämän. On erittäin tärkeää, että valvoja käyttää tarpeen mukaan tilintarkastajien ja muiden asiantuntijoiden asiantuntemusta hyväkseen tehtäviä hoitaessaan. Mielestämme yksi tilintarkastajia valvova viranomainen riittää. On hyvä, että tilintarkastajia valvova viranomainen tekee yhteistyötä Finanssivalvonnan kanssa, mutta Finanssivalvonnalle ei tule antaa tutkinta- tai sanktiovaltuuksia. Tilintarkastajien valvonta (2) Myös mahdollisuus delegoida tehtäviä esimerkiksi tilintarkastajayhdistykselle on hyvä pitää mielessä. Tilintarkastajayhdistykset ovat aiemminkin hoitaneet esimerkiksi muiden kuin PIE-yhteisöjä tarkastavien tilintarkastajien laadunvalvontaa. Näin toimitaan myös monessa muussa maassa. 7

8 Kansainväliset tilintarkastusstandardit Tällä hetkellä kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja (ISAstandardit) noudatetaan osana hyvää tilintarkastustapaa. ISAstandardeista tulee laajat vaatimukset tilintarkastuksen suorittamiselle, joten katsomme, ettei kansallisesti tule säätää tilintarkastustoimenpiteitä ISA-standardien vaatimien toimenpiteiden lisäksi. Tilintarkastuslakiin tarvitaan säännös siitä, että pienten yritysten tilintarkastuksissa ISA-standardeja voidaan soveltaa suhteutettuna yrityksen kokoon ja sen toiminnan monimutkaisuuteen. Tämä on erityisen tärkeää sen takia, että Suomessa tilintarkastetaan paljon pieniä yrityksiä. Standardien suhteellinen soveltaminen on luonnollisesti tärkeää myös suurempien yritysten tilintarkastuksissa. PIE-yhteisön määritelmä Tilintarkastusdirektiivin yleisen edun kannalta merkittävän yhteisön (PIE-yhteisön) määritelmää ei tule kansallisesti laajentaa. Suomessa on tällä hetkellä paljon pieniä PIE-yhteisöjä, joiden kokoluokkaan tätä uutta laajaa sääntelyä ei ole tarkoitettu. Suomen nykyistä yleisen edun kannalta merkittävän yhteisön määritelmää tulisikin supistaa vastaamaan tilintarkastusdirektiiviä. 8

LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI TILINTARKASTUSLAIKSI JA SIIHEN LIITTYÄKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI SEKÄ LUONNOKSISTA ESITYKSIIN LIITTYVIKSI ASETUKSIKSI

LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI TILINTARKASTUSLAIKSI JA SIIHEN LIITTYÄKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI SEKÄ LUONNOKSISTA ESITYKSIIN LIITTYVIKSI ASETUKSIKSI LAUSUNTO 1(11) Työ- ja elinkeinoministeriö kirjaamo@tem.fi KHT-yhdistys ry on johtava tilintarkastajia edustava edunvalvontajärjestö. Jäsenemme ovat tilintarkastuslain mukaisesti hyväksyttyjä KHT- ja HTM-tilintarkastajia,

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJELUONNOS TILINTARKASTUS

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJELUONNOS TILINTARKASTUS 1 (5) Finanssivalvonta Lausuntopyyntönne dnro 5/01.00/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJELUONNOS TILINTARKASTUS Yleiset huomiot Finanssivalvonta on pyytänyt lausuntoa uudesta määräys- ja ohjeluonnoksesta

Lisätiedot

LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI TILINTARKASTUSLAIN MUUTTAMISEKSI

LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI TILINTARKASTUSLAIN MUUTTAMISEKSI 1(11) Työ- ja elinkeinoministeriö KHT-yhdistys ry on tilintarkastajia edustava edunvalvontajärjestö. Jäsenemme ovat tilintarkastuslain mukaisesti hyväksyttyjä KHT- ja HTM-tilintarkastajia sekä tilintarkastusalan

Lisätiedot

HE 194/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi tilintarkastuslaki.

HE 194/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi tilintarkastuslaki. Hallituksen esitys Eduskunnalle tilintarkastuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi tilintarkastuslaki. Lisäksi useisiin

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU. Hanna Syrjä TILINTARKASTUKSEN ROTAATION VAIKUTUS TILINTARKASTUKSEN LAATUUN

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU. Hanna Syrjä TILINTARKASTUKSEN ROTAATION VAIKUTUS TILINTARKASTUKSEN LAATUUN OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU Hanna Syrjä TILINTARKASTUKSEN ROTAATION VAIKUTUS TILINTARKASTUKSEN LAATUUN Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Tammikuu 2015 OULUN YLIOPISTO Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

TILINTARKASTAJAJÄRJESTELMÄN KOKONAISUUDISTUS

TILINTARKASTAJAJÄRJESTELMÄN KOKONAISUUDISTUS 1 (17) Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO Lausuntopyyntö Tilintarkastajajärjestelmän kokonaisuudistus 4219/031/2008, 17.12.2008 Arviomuistio Suomalaisen tilintarkastajajärjestelmän

Lisätiedot

Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta -työryhmän raportti Yhteenveto lausunnoista

Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta -työryhmän raportti Yhteenveto lausunnoista Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta -työryhmän raportti Yhteenveto lausunnoista Roosa Lehmonen Sari Koivisto Esipuhe Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) asetti 31. päivänä tammikuuta 2011 työryhmän valmistelemaan

Lisätiedot

PIENTEN OSAKEYHTIÖIDEN VAPAUTTAMINEN TILINTARKASTUSVELVOLLISUUDESTA Vapaaehtoisen tilintarkastuksen valintaan vaikuttavat tekijät

PIENTEN OSAKEYHTIÖIDEN VAPAUTTAMINEN TILINTARKASTUSVELVOLLISUUDESTA Vapaaehtoisen tilintarkastuksen valintaan vaikuttavat tekijät TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos PIENTEN OSAKEYHTIÖIDEN VAPAUTTAMINEN TILINTARKASTUSVELVOLLISUUDESTA Vapaaehtoisen tilintarkastuksen valintaan vaikuttavat tekijät Yrityksen taloustiede, laskentatoimi

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Annukka Piirala TILINTARKASTUSPALKKIOIDEN KEHITYS SUOMEN PÖRSSIYHTIÖISSÄ 2005 2012 UUDEN TILINTARKASTUSLAIN VALOSSA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Annukka Piirala TILINTARKASTUSPALKKIOIDEN KEHITYS SUOMEN PÖRSSIYHTIÖISSÄ 2005 2012 UUDEN TILINTARKASTUSLAIN VALOSSA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Annukka Piirala TILINTARKASTUSPALKKIOIDEN KEHITYS SUOMEN PÖRSSIYHTIÖISSÄ 2005 2012 UUDEN TILINTARKASTUSLAIN VALOSSA Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Elokuu 2014 OULUN YLIOPISTON

Lisätiedot

Maallikkotilintarkastuksesta luopuminen yrittäjän näkökulmasta

Maallikkotilintarkastuksesta luopuminen yrittäjän näkökulmasta LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden tiedekunta, Laskentatoimi Kandidaatintutkielma Maallikkotilintarkastuksesta luopuminen yrittäjän näkökulmasta The Consequences of Abolition of so-called

Lisätiedot

Tilintarkastajan pakollinen rotaatio listayhtiöissä osakkeenomistajan näkökulma

Tilintarkastajan pakollinen rotaatio listayhtiöissä osakkeenomistajan näkökulma LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto Kandidaatintutkielma Laskentatoimi Tilintarkastajan pakollinen rotaatio listayhtiöissä osakkeenomistajan näkökulma Mandatory auditor rotation

Lisätiedot

Tilintarkastuksen sääntely, ISA-standardit ja pienten yritysten tilintarkastus Suomessa - tilintarkastajien näkemyksiä

Tilintarkastuksen sääntely, ISA-standardit ja pienten yritysten tilintarkastus Suomessa - tilintarkastajien näkemyksiä Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Tilintarkastuksen sääntely, ISA-standardit ja pienten yritysten tilintarkastus Suomessa - tilintarkastajien näkemyksiä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Olli

Lisätiedot

Uuden tilintarkastuslain mukaisen raportoinnin muutokset ja muut keskeiset vaikutukset tilintarkastajan näkökulmasta

Uuden tilintarkastuslain mukaisen raportoinnin muutokset ja muut keskeiset vaikutukset tilintarkastajan näkökulmasta TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos Uuden tilintarkastuslain mukaisen raportoinnin muutokset ja muut keskeiset vaikutukset tilintarkastajan näkökulmasta Taloustieteiden laitos, Finanssihallinto

Lisätiedot

Uuden tilintarkastuslain muutokset vanhaan verrattuna

Uuden tilintarkastuslain muutokset vanhaan verrattuna Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Antti Ketola Uuden tilintarkastuslain muutokset vanhaan verrattuna Opinnäytetyö 2013 Tiivistelmä Antti Ketola

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 1 (8) 2.9.2014 LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI TILINTARKASTUSLAIKSI JA SIIHEN LIITTYVÄKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI SEKÄ LUONNOKSISTA ESITYKSEEN LIITTYVIS- TÄ ASETUKSISTA Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 14.8.2013 TEM/1827/03.01.01/2013 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI TILINTARKASTUSLAIN MUUTTAMISESTA

Lausuntopyyntö 14.8.2013 TEM/1827/03.01.01/2013 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI TILINTARKASTUSLAIN MUUTTAMISESTA LAUSUNTO 1(12) Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjaamo PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO kirjaamo@tem.fi KHT-yhdistys ry ja HTM-tilintarkastajat ry ovat tilintarkastajia edustavia järjestöjä. Yhdistysten jäsenet

Lisätiedot

Arviomuistio tilintarkastajajärjestelmän uudistamisesta. Yhteenveto lausunnoista

Arviomuistio tilintarkastajajärjestelmän uudistamisesta. Yhteenveto lausunnoista Arviomuistio tilintarkastajajärjestelmän uudistamisesta Yhteenveto lausunnoista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 43/2009 eliisa reenpää sanna alakare Arviomuistio tilintarkastajajärjestelmän

Lisätiedot

Tilintarkastuksesta luopuminen pienissä yrityksissä

Tilintarkastuksesta luopuminen pienissä yrityksissä LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto Kandidaatintutkielma Laskentatoimi Tilintarkastuksesta luopuminen pienissä yrityksissä Giving up auditing in small-sized firms 24.4.2011 Tekijä:

Lisätiedot

TILINTARKASTAJAN TALOUDELLINEN VAHINGONKORVAUSVASTUU

TILINTARKASTAJAN TALOUDELLINEN VAHINGONKORVAUSVASTUU Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteiden osasto Kandityö Laskentatoimi / Jouni Nousiainen Syksy 2005 TILINTARKASTAJAN TALOUDELLINEN VAHINGONKORVAUSVASTUU Hanna Virtanen 0265488 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tekijä: Johanna Lehtinen Opponentti: Taina Törrönen Ohjaaja: Ulla Kotonen

Tekijä: Johanna Lehtinen Opponentti: Taina Törrönen Ohjaaja: Ulla Kotonen LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto Kauppatieteiden kandidaatin tutkielma Laskentatoimi OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOSTEN VAIKUTUS PIENEN OSAKEYHTIÖN TILIN- PÄÄTÖKSEEN JA TILINTARKASTUKSEEN

Lisätiedot

VERTAILUTUTKIMUS TILINTARKASTAJIEN RIIPPUMATTOMUUDEN VARMISTAMISESTA YKSITYISELLÄ JA JULKISELLA SEKTORILLA

VERTAILUTUTKIMUS TILINTARKASTAJIEN RIIPPUMATTOMUUDEN VARMISTAMISESTA YKSITYISELLÄ JA JULKISELLA SEKTORILLA TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos VERTAILUTUTKIMUS TILINTARKASTAJIEN RIIPPUMATTOMUUDEN VARMISTAMISESTA YKSITYISELLÄ JA JULKISELLA SEKTORILLA Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi

Lisätiedot

Ruotsin työryhmän ehdotus tilintarkastusdirektiivin ja -asetuksen täytäntöönpanosta

Ruotsin työryhmän ehdotus tilintarkastusdirektiivin ja -asetuksen täytäntöönpanosta 1 (8) Ruotsin työryhmän ehdotus tilintarkastusdirektiivin ja -asetuksen täytäntöönpanosta Ruotsissa on julkaistu toukokuun 2015 lopussa tilintarkastusdirektiivin ja -asetuksen kansallista täytäntöönpanoa

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Sari Jarkko LIIKEARVON MÄÄRÄN JA ARVONALENTUMISTEN YHTEYS TILINTARKASTAJALLE MAKSETTUIHIN PALKKIOIHIN SUOMESSA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Sari Jarkko LIIKEARVON MÄÄRÄN JA ARVONALENTUMISTEN YHTEYS TILINTARKASTAJALLE MAKSETTUIHIN PALKKIOIHIN SUOMESSA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Sari Jarkko LIIKEARVON MÄÄRÄN JA ARVONALENTUMISTEN YHTEYS TILINTARKASTAJALLE MAKSETTUIHIN PALKKIOIHIN SUOMESSA Pro Gradu - tutkielma Laskentatoimen koulutusohjelma Kevät 2012

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 8/2012

Määräykset ja ohjeet 8/2012 Määräykset ja ohjeet 8/2012 Tilintarkastus Dnro FIVA 5/01.00/2011 Antopäivä 14.6.2012 Voimaantulopäivä 1.9.2012 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle tilintarkastuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi tilintarkastuslaki. Lisäksi uudistuksiin

Lisätiedot

KPMG Oy Ab:n läpinäkyvyyskertomus 2011 2012 KPMG

KPMG Oy Ab:n läpinäkyvyyskertomus 2011 2012 KPMG KPMG Oy Ab:n läpinäkyvyyskertomus 2011 2012 KPMG Läpinäkyvyyskertomus Organisaatio ja hallinnointi Juridinen rakenne ja omistussuhteet KPMG Oy Ab on perustettu vuonna 1926. Yhtiö on toiminut osakeyhtiömuotoisena

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Oikeudellisten asioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 22.6.2012 TYÖASIAKIRJA ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteistä

Lisätiedot

Pk-ifrs:n vaikutukset tilitoimistojen työhön Suomessa

Pk-ifrs:n vaikutukset tilitoimistojen työhön Suomessa Pk-ifrs:n vaikutukset tilitoimistojen työhön Suomessa Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Kaisa Ylipekkala 2011 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Syystuulet puhaltavat sekä idästä että lännestä

Syystuulet puhaltavat sekä idästä että lännestä Uutiskirje 3/2014 Lokakuu Syystuulet puhaltavat sekä idästä että lännestä Kesä on taakse jäänyttä elämää, ja on aika suunnata katseet kuluvan vuoden loppupuoliskolle. EU on keskellä ulkopoliittista kriisiä,

Lisätiedot

TILINTARKASTAJAN VAHINGONKORVAUSVASTUU

TILINTARKASTAJAN VAHINGONKORVAUSVASTUU Hanne Koivujärvi TILINTARKASTAJAN VAHINGONKORVAUSVASTUU Oikeustapauksia vuosilta 1991 2008 TILINTARKASTAJAN VAHINGONKORVAUSVASTUU Oikeustapauksia vuosilta 1991 2008 Hanne Koivujärvi Opinnäytetyö Syksy

Lisätiedot