Tilintarkastuslautalunta (TILA) vahvistanut (6)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilintarkastuslautalunta (TILA) vahvistanut 13.11.2012 1(6)"

Transkriptio

1 Tilintarkastuslautalunta (TILA) vahvistanut (6) TILAN STRATEGIA VUOSILLE TILAN TEHTÄVÄT JA VISIO 1.1 Tehtävät 1.2 Visio TILAn tehtävät on määritelty tilintarkastuslaissa (459/2007). TILA hyväksyy KHT-tilintarkastajia ja KHT-yhteisöjä valvoo KHT-tilintarkastajien ja KHT-yhteisöjen toimintaa ja hyväksymisedellytysten säilymistä ylläpitää tilintarkastajarekisteriä ohjaa ja kehittää tilintarkastajien hyväksymistä ja valvontaa järjestää vuosittain KHT- ja HTM-tutkinnot vastaa tilintarkastusalan kansainvälisestä valvontayhteistyöstä hoitaa tilintarkastuslain mukaiset muut tehtävät TILAn tärkeimmät tehtävät ovat tilintarkastajien hyväksyminen ja valvonta. Valvontatehtävä sisältää ennakkoon vaikuttavan laadunvarmistuksen valvonnan ja jälkikäteisen tutkintatyyppisen valvonnan. Suomessa on toimiva ja globaalisti luottamusta herättävä tilintarkastusjärjestelmä. 2 KESKEISET STRATEGISET TAVOITTEET 2.1 Tilintarkastuksen laatu TILAn toiminnan keskeisenä tavoitteena on edistää tilintarkastuksen laatua. 2.2 Tilintarkastajien hyväksyminen Hyväksymisjärjestelmällä varmistetaan riittävä ammatillinen osaaminen. Hyväksymistehtävän painopiste on KHT- ja HTM-tutkintojen järjestämisessä siten, että tutkinnot mittaavat kokelaiden ammatillista osaamista ja valmiuksia toimia tilintarkastajan tehtävissä. 2.3 Tilintarkastusalan valvonta Tilintarkastusalan valvonnan painopiste on ennakkoon vaikuttavassa laadunvarmistuksen valvonnassa tilintarkastuksen laadun edistämiseksi. Laadunvarmistuksen valvonnassa pääpaino on yleisen edun kannalta merkittävien tilintarkastusyhteisöjen laaduntarkastuksissa. Suomessa laadunvarmistuksen valvontaa kehitetään eurooppalaisia ja pohjoismaisia parhaita käytäntöjä hyödyntäen. TILA seuraa laadunvarmistuksen tuloksia ja kehittää prosesseja jatkuvasti. TILAlla on riittävä asiantuntemus tilintarkastuksesta laaduntarkastusten suorittamiseksi.

2 2 Tutkintatyyppistä kurinpidollista valvontaa (kantelut, oma-aloitteiset valvonta-asiat) kehitetään. Tutkintatapaukset käsitellään kohtuuajassa hyvillä hallinnollisilla käytännöillä ottaen huomioon oikeusvarmuus, avoimuus, hyvätasoiset prosessit ja julkinen etu. 3 KEINOT STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI 3.1 Prosessien kehittäminen TILA kehittää sen tehtävien hoitoon (kohta 1.1.) liittyviä prosesseja ja tekee niitä tunnetuiksi valvottaville tilintarkastajille ja sidosryhmille. 3.2 Tilintarkastajien hyväksyminen Hyväksymisasioiden käsittelystä, kuten tilintarkastajatutkintojen järjestämisestä vastaa TILAn jaosto. TILAn sihteeristössä hyväksymisasioita käsittelee kolme asiantuntijaa, joista yksi toimii päällikkönä. Hänellä on päävastuu hyväksymisasioiden koordinoinnista. TILA tavoittelee tilintarkastajien hyväksymisvaatimusten ja menettelyn uudistamista seuraavasti. TILA ottaa käyttöön uusimuotoisen hyväksymisjärjestelmän, johon kuuluu yksi perustutkinto ja perustutkinnon jälkeiset erikoistumistutkinnot. Hyväksymisvaatimukset integroidaan yhteistyössä tilintarkastusalan kanssa työharjoittelun yhteydessä tapahtuvaan valmennukseen. Uusimuotoinen hyväksymisjärjestelmä perustuu käytännön kokemusta, teoreettisia opintoja ja ammattitutkintoa koskeviin moduuleihin. Uudistuksen toteutuksessa toimitaan yhteistyössä ministeriöiden, korkeakoulujen, julkisyhteisöjen, tilintarkastusyhteisöjen sekä tilintarkastajien ja tilintarkastajien yhdistysten kanssa. Hyväksymisvaatimukset integroidaan yhteistyössä tilintarkastusyhteisöjen kanssa käytännön työskentelyssä tapahtuvaan valmennukseen siten, että työskentely tilintarkastusyhteisössä johdonmukaisesti johtaa tilintarkastajan ammattitutkinnon suorittamiseen. Tilintarkastajatutkinnon moduuleita järjestetään vuoden aikana useaan kertaan. 3.3 Tilintarkastajien laadunvarmistus Yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastajien laadunvarmistus 1. TILAn laadunvarmistusryhmä on tilintarkastusyhteisöjen tärkein ulkopuolinen keskustelukumppani tilintarkastustyön laadun kehittämisessä. Vakiinnutetaan laaduntarkastusprosessi tilintarkastusyhteisöjen kanssa siten, että prosessi on toistettavissa, uskottava ja valvottavien tiedossa. Luodaan tiivis vuoropuhelu tilintarkastusyhteisöjen kanssa. Laaduntarkastusprosessin ja -raporttien sisältöä kehitetään parhaita kansainvälisiä käytäntöjä hyödyntäen. TILAn työskentelyä kehitetään laaduntarkastusten raporttien käsittelyn tehostamiseksi.

3 3 2. Laadunvarmistuksen valvontaa kehitetään globaaleja, eurooppalaisia ja pohjoismaisia parhaita käytäntöjä hyödyntäen. Hyödynnetään kansainvälistä yhteistyötä osallistumalla IFIAR:n (International Forum of Independent Audit Regulators) ja EGAOB:n (European Group of Auditors Oversight Bodies) kokouksiin sekä aktiivisesti Euroopan valvojien laadunvarmistustoimintaan, kuten EAIG:n (European Audit Inspection Group) ja College of Regulators:n toimintaan. Finanssivalvonnan tilinpäätösvalvonnan tuloksia hyödynnetään tarkastuskohteiden riskiperusteisessa valinnassa sekä laaduntarkastusten kohdentamisessa. Nettisivujen ja TILAn vuosikertomuksen tietosisältöä kehitetään esittämällä yksityiskohtaisia yhteenvetoja laaduntarkastusten tuloksista julkisesti. Laaduntarkastuksiin voidaan sisällyttää teematarkastuksia. 3. Lisätään laadunvarmistusryhmän asiantuntemusta Laadunvarmistusryhmän asiantuntemuksen ja resurssien riittävyyttä seurataan jatkuvasti. Koulutetaan laadunvarmistusryhmän jäseniä valittujen erityisalueiden asiantuntijoiksi. Laadunvarmistusryhmän asiantuntijat osallistuvat systemaattisesti tutkintatapausten valmisteluun juristin työparina Muiden kuin yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastajien laadunvarmistus 1. Tilintarkastustyön laadunvalvonta Laadun kriteereitä täsmennetään kansainvälisiä tilintarkastusalan standardeja soveltaen. Laaduntarkastusten tulosten raportointia tarkastettaville kehitetään edelleen aikaisempaa yksilöllisemmäksi. Tiedotetaan aikaisempaa avoimemmin ja yksityiskohtaisemmin laaduntarkastuksessa tehdyistä johtopäätöksistä. Laaduntarkastuksia kohdennetaan aikaisempaa enemmän riskiperusteisen valinnan avulla sekä erilaisilla teematarkastuksilla. 2. Laaduntarkastusprosessin parantaminen Laaduntarkastajien valintakriteereitä täsmennetään ja tarvittaessa keskittämisen vuoksi laaduntarkastajien määrää vähennetään pienentämättä tarkastusten volyymiä. Laaduntarkastajia sitoutetaan parantamalla laaduntarkastustyön arvostusta ja seuraamalla korvausperusteiden riittävyyttä. Laaduntarkastajien ammattitaitoa parannetaan lisäämällä koulutusta. Yhteydenpitoa TIVAn kanssa parannetaan vuosirytmiä systematisoimalla. Automatisoidaan laaduntarkastuslomakkeiden käsittelyä. 3.4 Tilintarkastajien ammattitaidon ja muiden hyväksymisen edellytysten valvonta Kehitetään täsmällinen seurantajärjestelmä Määritetään selkeät kouluttautumisvaatimukset. Uudistetaan vuosittaisten valvontailmoitusten tietosisältöä.

4 4 Hyödynnetään valvontailmoituksilla kerättyä tietoa laaduntarkastusten kohdentamisessa. Tilintarkastusyhteisöjen laaduntarkastuksissa käydään läpi ammattitaidon ja muiden hyväksymisen edellytysten seurannan yhteisötason kontrollit. 3.5 Tutkintatyyppinen valvonta (tutkintapyynnöt, oma-aloitteiset valvonta-asiat) TILA jatkaa tutkintatyyppistä valvontaa ottamalla tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön toiminnan tutkittavaksi yksittäisessä tapauksessa omasta aloitteesta tai kantelun tai muun yhteydenoton perusteella. Aikaisempaa nopeampaan ja syvällisempään asioiden käsittelyyn päästään valmistelemalla tutkinta-asiat TILAn sihteeristössä työparityöskentelynä sekä hyödyntämällä jaostotyyppistä käsittelytapaa. Valmistelussa toimitaan yhteistyössä tilintarkastusyksikön laadunvarmistusryhmän asiantuntijoiden kanssa. Julkaisemalla tutkintatapausten päätöksiä pyritään ohjaamaan hyvää tilintarkastustapaa ja kehittämään tilintarkastuksen laatua. Merkittävistä tutkintatapausten ratkaisuista tiedotetaan aktiivisesti. Avoimuutta lisätään nopeuttamalla anonymisoitujen tapausten julkaisemista TILAn verkkosivuilla. Anonymisoitu tapausselostus laaditaan pian asian ratkaisemisen jälkeen. 3.6 Kansainvälinen viranomaisyhteistyö TILA vahvistaa osaamistaan kansainvälisen valvontayhteistyön avulla. TILA osallistuu aktiivisesti kansainväliseen tilintarkastusalan valvontaviranomaisten yhteistyöhön pohjoismaiden, EU:n ja kansainvälisellä tasolla. TILA on aktiivinen, arvostettu ja tehokas toimija kansainvälisesti. EU:ssa valvontaviranomaiset toimivat yhteistyössä EU-lainsäädännön mukaisesti. Yhteistyö kolmansien maiden valvontaviranomaisten kanssa edellyttää erityisjärjestelyjä ja sopimuksia. TILA tekee tarvittaessa sopimuksia valvontayhteistyön edellytysten luomiseksi kolmansien maiden valvontaviranomaisten, kuten USA:n PCAOB:n (Public Company Accounting Oversight Board) kanssa. Yhteistyö sisältää ulkomaisten tilintarkastajien rekisteröintiä ja valvontaa koskevien tietojen vaihtoa sekä yhteisiä valvontatoimia (tarkastuksia ja tutkintaa). Kansainvälinen valvontayhteistyö voi merkitä myös ulkomailla suoritettavia valvontatoimia ilman toisen valtion valvontaviranomaisen osallistumista valvontatoimeen. TILA on mukana EGAOB:n toiminnassa. TILA osallistuu EGAOB:n mukana eurooppalaisen tilintarkastusalan valvontajärjestelmän rakenteen ja sisällön kehittämiseen, uudistamiseen ja muuhun yhteistyöhön. TILA on IFIAR:n jäsen. TILA:n edustajat osallistuvat IFIAR:n kokouksiin ja hankkivat tietoa valvontatoimintaa varten sekä luovat kontakteja muihin valvontaviranomaisiin. IFIAR kehittyy nopeasti kansainvälisellä tasolla. TILA osallistuu kehittämistyöhön tekemällä aloitteita ja kommentoimalla kehittämishankkeita. Yhtenä haasteena globaalin valvontayhteistyön järjestämisessä on lainsäädännön ja juridisten sopimusten puuttuminen. TILA työskentelee valvontayhteistyön esteiden raivaamiseksi.

5 5 3.7 Viestintä TILAn edustajat osallistuvat IFIAR:n puitteissa vuoropuheluun sidosryhmien, kuten kansainvälisten tilintarkastusketjujen, sijoittajien, kansainvälisten järjestöjen ja julkisoikeudellisten organisaatioiden kanssa. TILA kehittää järjestelmiä siten, että käytössä on toimiva, helppokäyttöinen, korkeatasoinen, sähköinen tieto-, asiointi- ja rekisterijärjestelmä, joka turvaa asianosaisten ja sivullisten oikeudet ja vastaa heidän tarpeitaan. TILAn verkkosivuja internetissä kehitetään. Verkkosivuja ylläpidetään suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Lisätään verkkosivujen helppokäyttöisyyttä ja informaatioarvoa. Päivitykset tehdään nopeammin. Avoimuutta lisätään myös laajentamalla verkkosivuilla julkaistavan aineiston määrää. Kehitetään TILAn verkkosivujen yhteystietohakua siten, että KHT- ja HTM-tilintarkastajilla on mahdollisuus valita, mitä tilintarkastajarekisteriin kuulumattomia yhteystietoja heistä voidaan julkaista. TILAn tutkinta-asioista ja TILAn laadunvarmistuksen valvonta-asioista tiedottamista tehostetaan niin, että saatavilla on entistä ajantasaisempaa tietoa. Sähköistä asiointia tehostetaan. Sähköistä asiointia parannetaan mahdollistamalla tilintarkastajia koskevien lomakkeiden täydentäminen ja lähettäminen suoraan TILAn verkkosivuilta. Kehitetään järjestelmää sellaiseksi, että KHT- ja HTM-tilintarkastajilla on mahdollisuus saada heitä koskevat sähköiset lomakkeet omilla tiedoillaan esitäytettyinä. Tilintarkastajarekisterin tiedot päivitetään ajantasaisesti ja tietoturvallisesti. 3.8 Hyvän tilintarkastustavan, lainsäädännön ja toimintaympäristön kehittäminen TILA osallistuu lainsäädännön kehitystyöhön. Tarkoituksena on saada aikaan selkeät, toimivat ja nykyaikaiset tilintarkastussäädökset, jotka täyttävät myös kansainvälisistä sopimuksista ja kansainvälisen yhteistyön tarpeesta johtuvat vaatimukset. Keskeisessä asemassa hyvän tilintarkastustavan kehittämisessä ovat IFAC:n kansainväliset tilintarkastusstandardit. Niiden noudattamista tilintarkastustehtävissä edistetään. TILA antaa lausuntoja sekä tekee aloitteita ja ehdotuksia lainsäädännön kehittämiseksi. TILA vastaa uusien hyväksymistä ja valvontaa koskevien säännösten täytäntöönpanosta uusimalla työmenetelmiä ja työssä käytettävää aineistoa. 3.9 TILAn ja sihteeristön organisaatio TILAn sihteeristössä toimii 14 henkilöä, joista 12 henkilöä TILA on nimennyt TILAn sihteereiksi. TILAn resursseja arvioidaan ja tarvittaessa vahvistetaan.

6 6 4 STRATEGIAN TOTEUTUMISEN SEURANTA TILA seuraa strategian toteutumista jatkuvasti tilintarkastusalalta saatavien signaalien ja muun palautteen perusteella. Strategian toteutumisen seuranta- ja mittaamismenetelmiä kehitetään toiminnan suunnittelun yhteydessä. Yhtenä seurantakeinona käytetään vuosittain tehtävää itsearviointia. TILA käsittelee itsearvioinnin perusteella kehittämistarpeita kokouksissaan ja päättää tarvittavista toimista. (TILAn strategia on jatkuvasti päivitettävä asiakirja.)

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2012

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2012 1 (9) TILAn kokous 18.6.2013 KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2012 1. Yleistä Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) hyväksyy KHT-tilintarkastajat

Lisätiedot

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2011

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2011 1 (8) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2011 1. Yleistä Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) hyväksyy

Lisätiedot

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2013

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2013 1 (7) TILAn kokous 19.6.2014 KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2013 1. Yleistä Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) hyväksyy KHT-tilintarkastajat

Lisätiedot

4. 5.9.2010... 1 2 2 27. 29.9.2010... 2 4 5 TILA

4. 5.9.2010... 1 2 2 27. 29.9.2010... 2 4 5 TILA SISÄLTÖ Laadunvarmistuksen ajankohtaiskatsaus... 1 KHT ja HTM tutkinnot järjestettiin 4. 5.9.2010... 1 Kysely KHT ja HTM tutkintoihin osallistuneille... 2 Yksi uusi KHT tilintarkastaja ja kolme uutta HTM

Lisätiedot

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2014

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2014 1 (6) TILAn kokous 21.4.2015 KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2014 1. Yleistä Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) hyväksyy KHT-tilintarkastajat

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle tilintarkastuslaiksi ja laiksi julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen vaikutus tilintarkastuksen määrään - tilintarkastajan näkökulma

Sisäisen tarkastuksen vaikutus tilintarkastuksen määrään - tilintarkastajan näkökulma Sisäisen tarkastuksen vaikutus tilintarkastuksen määrään - tilintarkastajan näkökulma Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Anna Kostamo 2010 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Tarkastusohjeiden yleinen osa

Tarkastusohjeiden yleinen osa Tarkastusohjeiden yleinen osa Tarkastusohjeiden yleinen osa Helsinki 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Dnro 23/01/2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto on perustuslain 90 :ssä säädetty, eduskunnan

Lisätiedot

Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta -työryhmän raportti Yhteenveto lausunnoista

Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta -työryhmän raportti Yhteenveto lausunnoista Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta -työryhmän raportti Yhteenveto lausunnoista Roosa Lehmonen Sari Koivisto Esipuhe Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) asetti 31. päivänä tammikuuta 2011 työryhmän valmistelemaan

Lisätiedot

TILINTARKASTUS 2/2010 07.6.2010

TILINTARKASTUS 2/2010 07.6.2010 TILINTARKASTUS 2/2010 07.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Laadunvarmistuksen ajankohtaiskatsaus... 1 KHT-tutkintoon 175 hakemusta... 2 Katja Hanski uusi KHT-tilintarkastaja... 2 IFIAR:n kokous Abu Dhabissa

Lisätiedot

Tilintarkastuksen sääntely, ISA-standardit ja pienten yritysten tilintarkastus Suomessa - tilintarkastajien näkemyksiä

Tilintarkastuksen sääntely, ISA-standardit ja pienten yritysten tilintarkastus Suomessa - tilintarkastajien näkemyksiä Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Tilintarkastuksen sääntely, ISA-standardit ja pienten yritysten tilintarkastus Suomessa - tilintarkastajien näkemyksiä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Olli

Lisätiedot

EIOPABoS14/108 29. syyskuuta 2014. Euroopan vakuutus ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) Työohjelma 2015

EIOPABoS14/108 29. syyskuuta 2014. Euroopan vakuutus ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) Työohjelma 2015 EIOPABoS14/108 29. syyskuuta 2014 Euroopan vakuutus ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) Työohjelma 2015 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Strategiset päämäärät... 4 3. Yhteiskomitea... 10 2 1. Johdanto

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

EVLEV12/237. Euroopan vakuutus ja lisäeläkeviranomainen (EVLEV) Monivuotinen työohjelma 2012 2014

EVLEV12/237. Euroopan vakuutus ja lisäeläkeviranomainen (EVLEV) Monivuotinen työohjelma 2012 2014 1 EVLEV12/237 Euroopan vakuutus ja lisäeläkeviranomainen (EVLEV) Monivuotinen työohjelma 2012 2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Sääntelytehtävät... 3 3. Valvontatehtävät... 5 4. Kuluttajansuoja

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016 ELÄKETURVAKESKUS STRATEGIA 2012 2016 1 (14) ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016 TYÖELÄKETURVA TUTUKSI JA TEHOA TOIMEENPANOON Tausta Seuraavan parinkymmenen vuoden kehitykselle on leimaa-antavaa väestön

Lisätiedot

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ KARJALAN SIVISTYSSEURA RY HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ Hyväksytty 22.11.2012 HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1) HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNNÖN MERKITYS... 2 2) KARJALAN SIVISTYSSEURAN ARVOT JA MISSIO...

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Sari Jarkko LIIKEARVON MÄÄRÄN JA ARVONALENTUMISTEN YHTEYS TILINTARKASTAJALLE MAKSETTUIHIN PALKKIOIHIN SUOMESSA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Sari Jarkko LIIKEARVON MÄÄRÄN JA ARVONALENTUMISTEN YHTEYS TILINTARKASTAJALLE MAKSETTUIHIN PALKKIOIHIN SUOMESSA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Sari Jarkko LIIKEARVON MÄÄRÄN JA ARVONALENTUMISTEN YHTEYS TILINTARKASTAJALLE MAKSETTUIHIN PALKKIOIHIN SUOMESSA Pro Gradu - tutkielma Laskentatoimen koulutusohjelma Kevät 2012

Lisätiedot

Viestinnän periaatteet

Viestinnän periaatteet Viestinnän periaatteet Uusiutuvat luonnonvarat tunnetuiksi Maa- ja metsätalousministeriö Sisällysluettelo Johdanto Viestinnän tavoitteet Viestinnän toteutus Perusviestit Viestinnän kehittämiskohteet Viestinnän

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön sidosryhmätoiminta ja henkilöstötilaisuudet. Ohjelma vuosiksi 2005-2006. Hallinto

Sisäasiainministeriön sidosryhmätoiminta ja henkilöstötilaisuudet. Ohjelma vuosiksi 2005-2006. Hallinto Sisäasiainministeriön sidosryhmätoiminta ja henkilöstötilaisuudet Ohjelma vuosiksi 2005-2006 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 53/2004 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 10.12.2004

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, C 378/6 Euroopan unionin virallinen lehti 8.12.2012 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 28 päivänä marraskuuta 2012, rahoituspäätöksenä toimivan vuoden 2013 työsuunnitelman hyväksymisestä toisen terveysalan

Lisätiedot

EIOPA-13/108 27. syyskuuta 2013. Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) Työohjelma 2014

EIOPA-13/108 27. syyskuuta 2013. Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) Työohjelma 2014 EIOPA-13/108 27. syyskuuta 2013 Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) Työohjelma 2014 1 Sisällysluettelo 2. Sääntelytehtävät... 4 2.1. Vakuutukset... 4 2.2. Ammatilliset lisäeläkkeet... 5

Lisätiedot

TILINTARKASTAJAJÄRJESTELMÄN KOKONAISUUDISTUS

TILINTARKASTAJAJÄRJESTELMÄN KOKONAISUUDISTUS 1 (17) Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO Lausuntopyyntö Tilintarkastajajärjestelmän kokonaisuudistus 4219/031/2008, 17.12.2008 Arviomuistio Suomalaisen tilintarkastajajärjestelmän

Lisätiedot

Läpinäkyvyyskertomus 2013 2014 kpmg.fi

Läpinäkyvyyskertomus 2013 2014 kpmg.fi KPMG OY AB Läpinäkyvyyskertomus 2013 2014 kpmg.fi Sisällys Toimitusjohtajalta 4 Organisaatio ja hallinnointi 7 Hallitus 9 Johtoryhmä 10 Laadunvalvontajärjestelmä 13 Liitteet 18 Liite 1 18 Yleisen edun

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.)

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.) Määräykset ja ohjeet 2012:43 NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.) Määräykset ja ohjeet 2012:43 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:43 ISBN 978-952-13-5283-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5284-3

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

SISÄLTÖ Tilintarkastusmaksuasetuksen muutos... Selvitysmies Timosen raportti lausunnoille...

SISÄLTÖ Tilintarkastusmaksuasetuksen muutos... Selvitysmies Timosen raportti lausunnoille... TILINTARKASTUS 2/2011 22.6.2011 SISÄLTÖ Tilintarkastusmaksuasetuksen muutos... 1 Selvitysmies Timosen raportti lausunnoille... 1 Tilintarkastusalan valvojien pohjoismainen kokous Oslossa 8.- 9.6.2011...

Lisätiedot

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2006 Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2006 Edita Prima Oy ISBN 978-951-804-733-2 (nidottu) ISBN 978-951-804-734-9 (pdf) Sisällys

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO. Tutkinnon perusteet. Opetushallitus 2011

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO. Tutkinnon perusteet. Opetushallitus 2011 1 JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Tutkinnon perusteet Opetushallitus 2011 2 LUONNOS 03.12.201 SISÄLTÖ 1. LUKU NÄYTTÖTUTKINNOT... 3 1.1 Näyttötutkintojen järjestäminen... 3 1.2 Näyttötutkinnon suorittaminen...

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot