KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2011"

Transkriptio

1 1 (8) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA Yleistä Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) hyväksyy KHT-tilintarkastajat ja KHTyhteisöt. TILA valvoo niiden toimintaa ja hyväksymisedellytysten säilymistä sekä pitää tilintarkastajarekisteriä. TILA ohjaa ja kehittää hyväksymiseen sekä valvontaan liittyvää sääntelyä ja menettelyä. TILA järjestää vuosittain KHT- ja HTM-tutkinnot. Keskuskauppakamarin tilintarkastusyksikkö toimii TILAn sihteeristönä. 2. Tilintarkastuslautakunta Tilintarkastusasetuksen (735/2007) 7 :n mukaisesti TILAn on laadittava toiminnastaan kertomus vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. TILAn valvonnassa oli tilintarkastuslain 37 :n mukaisesti pitämäänsä tilintarkastajarekisteriin merkityt 745 KHT-tilintarkastajaa ja 43 KHT-yhteisöä sekä kauppakamarien tilintarkastusvaliokuntien valvonnassa 668 HTM-tilintarkastajaa ja 34 HTM-yhteisöä. HTMtilintarkastajien ja -yhteisöjen jakautuminen kauppakamareittain on esitetty liitteessä 1. Tilintarkastajien sukupuoli- ja ikäjakaumat ilmenevät liitteessä 2 esitetyissä kaavioissa. TILA kokoontui vuoden 2011 aikana 11 kertaa TILAn kokoonpano vuonna 2011 Puheenjohtaja: Asianajaja Antti Heikinheimo, Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy Varapuheenjohtaja: Professori Risto Nuolimaa, en yliopisto Jäsenet: Professori Pontus Troberg, Svenska handelshögskolan Professori Minna Martikainen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto Partner Manne Airaksinen, Roschier Asianajotoimisto Oy Roschier Advokatbyrå Ab President & CEO Jyri Luomakoski, Uponor Oyj KTM Tuija Soanjärvi Varatoimitusjohtaja Jouni Grönroos, Oy Karl Fazer Ab KHT Reino Tikkanen, KPMG Oy Ab KHT Tuomo Vesanen, Deloitte & Touche Oy HTM Alpo Salonen, Lahti Energia Oy Hallitusneuvos Marja-Leena Rinkineva, Työ- ja elinkeinoministeriö ( saakka) Neuvotteleva virkamies Mika Björklund, Työ- ja elinkeinoministeriö ( lukien) Vanhempi hallitussihteeri Armi Taipale, Valtiovarainministeriö Toimistopäällikkö Tiina Visakorpi, Finanssivalvonta Varajäsenet: Ma. professori Lasse Niemi, Helsingin kauppakorkeakoulu Ma. professori Mika Vaihekoski, Turun yliopisto Asiantuntija Hannu Ylänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK Toimitusjohtaja Markku Talonen, Endemic Oy Senior Vice President Helena Roine, UPM-Kymmene Oyj KTM Markku Rönkkö, HRPM-Investing Oy

2 2 (8) KHT Kari Lydman, PricewaterhouseCoopers Oy KHT Roger Rejström, Ernst & Young Oy HTM Päivi Sten, Tilimerkono Oy Neuvotteleva virkamies Mika Björklund, Työ- ja elinkeinoministeriö ( saakka) Hallitusneuvos Antti Riivari, Työ- ja elinkeinoministeriö ( lukien) Budjettineuvos Elina Selinheimo, Valtiovarainministeriö Tilinpäätösasiantuntija Liisa Tojkander, Finanssivalvonta TILAn sihteereinä toimivat liitteessä 3 mainitut henkilöt. 3. Tilintarkastajien hyväksyminen TILA asetti kokouksessaan vuoden 2011 KHT- ja HTM-tutkintojen järjestämistä varten työryhmän, jonka puheenjohtajana toimii KHT Hannu T. Koskinen (Deloitte & Touche Oy). Jäseninä olivat HTM Jaakko Gävert (Audit Control Oy), Kaarina Ijäs (4/2011 lähtien), Keskuskauppakamarista pääsihteeri Pasi Horsmanheimo, laskentatoimen asiantuntija Tuomas Leino (8/2011 asti), laskentatoimen asiantuntija Hanna Kattainen (9/2011 lähtien) ja lakimies Risto Ruuska, laadunvarmistuksen johtaja Kari Vainio (3/2011 asti), suunnittelijat Annika Mäki ja Heidi Haukkala. Tutkintotyöryhmä toimii itsenäisesti. Se laatii tutkintotehtävät ja järjestää tutkinnot. Tutkintotyöryhmä arvostelee kokelaiden vastaukset, laatii TILAlle esityksen tutkintotehtävien arvosteluperusteiksi, tutkintojen hyväksymispisterajoiksi ja kunkin kokelaan pisteiksi. Tutkintotyöryhmä käyttää apunaan ulkopuolisia asiantuntijoita. Tutkintotyöryhmä laatii TILAlle esityksen hyväksyttävistä KHT-tilintarkastajista sekä HTM-kokelaiden suoritusten arvostelusta. KHT- ja HTMtutkintotehtävät sekä arvosteluperusteet julkaistaan TILAn verkkosivuilla KHT-tutkintoon haki 184 henkilöä vuonna TILA hyväksyi 52 uutta KHT-tilintarkastajaa. KHT-tutkintoon osallistuneista 34 prosenttia suoritti tutkinnon hyväksytysti. HTM-tutkintoon haki 92 henkilöä vuonna Kauppakamareiden tilintarkastusvaliokunnat (TIVAt) hyväksyivät 21 uutta HTM-tilintarkastajaa TILAn vahvistamien tulosten perusteella. HTM-tutkintoon osallistuneista hyväksyttiin 32 prosenttia. Luettelot KHT- ja HTM-tutkinnoissa hyväksytyistä ovat liitteenä (LIITE 4). Vuoden 2011 aikana 52 KHT-tilintarkastajan hyväksyminen on lakannut tai on lakkautettu. TI- LAlle ei tullut vuoden 2011 aikana hakemuksia uusiksi KHT-yhteisöiksi. Yksi KHT-yhteisö lakkautti hyväksymisensä. 4. Tilintarkastuksen laadunvarmistus 4.1 Yleistä Tilintarkastajien laadunvarmistuksen valvonta on ennaltaehkäisevää ja ohjaavaa toimintaa, jonka tavoitteena on parantaa tilintarkastusten laatua. Laadunvarmistuksen valvonnan painopiste on yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä tarkastavissa tilintarkastusyhteisöissä. Laaduntarkastusten kenttäkäynneillä luodaan säännöllinen ja aktiivinen vuoropuhelu tilintarkastusyhteisöjen kanssa ja laaduntarkastusraporteissa arvioidaan kansainvälisten tilintarkastusstandardien noudattamista keskeisenä osana hyvää tilintarkastustapaa. TILAn laadunvarmistusryhmässä työskenteli vuonna 2011 kuusi päätoimista työntekijää. Vuoden 2011 keväällä otettiin käyttöön laadunvarmistustoimintaa varten räätälöity ohjelmisto, jota käytetään työkaluna laaduntarkastusten suunnittelussa, toteutuksessa, dokumentoinnissa ja raportoinnissa sekä tilintarkastusyhteisöjen että tilintarkastajien laaduntarkastuksissa. Ohjelmisto on käytössä myös useiden muiden maiden valvojilla ja se tehostaa kansainvälistä yhteistyötä tarkastushavaintojen vertailussa ja analysoinnissa. TILAn tuotoissa ja kuluissa (LIITE 6) on esitetty laadunvarmistuksen osuus myös erikseen.

3 3 (8) 4.2 Tilintarkastusyhteisöt 4.3 Tilintarkastajat TILAn laadunvarmistusryhmän työntekijät suorittavat niiden KHT-yhteisöjen laaduntarkastukset, jotka toimivat yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastajina. Näitä on yhteensä 14 kpl, joista kymmenessä yhteisössä on vuosien aikana tehty laaduntarkastusta. Kolmen vuoden lainmukaisen laaduntarkastusjakson päättyessä vuoden 2012 lopussa laaduntarkastukset on tehty kaikissa neljässätoista KHT-yhteisössä. Ensimmäisen kolmen vuoden tarkastusjakson tavoitteena on kerätä valvontakokemusta tilintarkastusyhteisöjen laadunvalvontajärjestelmien toiminnasta ja tehokkuudesta. Kansainvälisen valvontayhteistyön lisäksi TILAn laadunvarmistusryhmä tekee operatiivista yhteistyötä Suomessa Finanssivalvonnan kanssa. Laadunvarmistusryhmä saa Finanssivalvonnalta käyttöönsä tilinpäätösvalvonnan havainnot, joita voidaan hyödyntää toimeksiantojen riskiperusteisessa valinnassa ja laaduntarkastusten kohdentamisessa tilintarkastustyön haasteellisimpiin alueisiin. Valvontayhteistyö tehostaa huomattavasti laadunvarmistustoiminnan vaikuttavuutta. TILAn laadunvarmistusryhmä nostaa laaduntarkastusraporteissa esille sellaisia laadunvalvontajärjestelmän alueita, joissa se uskoo olevan mahdollista parantaa tilintarkastustyön laatua toimintaperiaatteita ja menettelytapoja tarkistamalla. TILA käsittelemä raportti ei ole julkinen, vaan se on tarkoitettu vain tilintarkastusyhteisön omaan käyttöön. Laaduntarkastuksen kohteena olleelta yhteisöltä edellytetään toimenpidesuunnitelman laatimista raportissa esitettyjen havaintojen huomioimiseksi. Toimenpidesuunnitelman mukaisia toimia edellytetään yhteisöltä 12 kuukauden kuluessa raportin antamisesta, jonka jälkeen TILAn laadunvarmistusryhmä arvioi tehtyjen toimien riittävyyttä seurantakäynnillä. Vuonna 2011 laaduntarkastuksia suoritettiin kahdeksassa KHT-yhteisössä, joista kaksi oli seurantatarkastuksia aikaisemmin tehtyihin laaduntarkastuksiin. Toimeksiantojen läpikäyntejä tehtiin vuonna 2011 yhteensä 35 kpl. Tähän mennessä TILAn laadunvarmistusryhmä on kiinnittänyt huomiota erityisesti seuraaviin osa-alueisiin: laadunvalvontajärjestelmää koskevat toimintaperiaatteet ja menettelytavat, asiakkaiden ja yksittäisten toimeksiantojen hyväksyminen, toimeksiantokohtainen laadunvalvontatarkastus, laadun merkitys suoriutumisen arvioinnissa ja palkitsemisessa, konsultointi, konsernitilinpäätösten tilintarkastukset ja ammatillinen skeptisyys ja ammatillinen harkinta. TILAn verkkosivuilla kerrotaan tarkemmin yleisimmistä havainnoista. Muiden kuin yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastajien laaduntarkastukset suoritetaan TILAn laadunvarmistusryhmän valvonnassa ja ohjeistamana. Laaduntarkastajina käytetään ammatissa toimivia tilintarkastajia, joita oli vuonna 2011 yhteensä 28 kpl. TILAn laadunvarmistusryhmä kouluttaa laaduntarkastajat ja valvoo heidän toimintaansa. Laaduntarkastajille on laadittu päivittyvä laaduntarkastuksen käsikirja ja heille pidetään vuosittaiset koulutuspäivät, jolloin täsmennetään laadun kriteereitä ja yhdenmukaistetaan laaduntarkastusten raportointia. Ensimmäiset TILAn laadunvarmistusryhmän valvonnassa suoritetut laaduntarkastukset tehtiin vuonna Laaduntarkastuksia on vuosina tehty yhteensä 412 kpl. Kuuden vuoden lainmukaisen laaduntarkastusjakson päättyessä vuonna 2013 laaduntarkastukset on pääsääntöisesti tehty kaikille tilintarkastajille. Tilintarkastajien yhdenmukaisen kohtelun varmistamiseksi TILAn laadunvarmistusryhmä käy läpi kaikki laaduntarkastajien palauttamat työpaperit keskitetysti, vertaa ja analysoi laaduntarkastajien päätelmiä ja laaduntarkastuslomakkeiden vastauksia varmistaen niiden loogisuuden ja yhteismitallisuuden. Laaduntarkastajien tulosehdotukset käsitellään TILAn laadunvarmistusryhmän analysoinnin jälkeen vielä anonyymisti laatujaoston kokouksessa ennen lopullisten tulosten vahvistamista TILAssa ja kauppakamarien tilintarkastusvaliokunnissa.

4 4 (8) 5. Tutkinta-asiat Vuonna 2011 määrättiin laaduntarkastukseen yhteensä 188 tilintarkastajaa. Laaduntarkastuksia tehtiin vuonna 2011 yhteensä 158 tilintarkastajalle, niitä siirrettiin seuraavana vuonna tehtäväksi 13 kappaletta ja 17 kpl peruuntui. Tarkastetuista 41 oli KHT-tilintarkastajia ja 117 HTM-tilintarkastajia. Peruuntuneet 17 laaduntarkastusta johtuivat hyväksymisen lakkauttamisesta tilintarkastajan hakemuksesta. Laaduntarkastuksen tulosvaihtoehdot ovat hyväksytty kommentein, laaduntarkastusta jatketaan uusintatarkastuksella tai hylätty. KHT-tilintarkastajien vuoden 2011 laaduntarkastusten tulokset vahvistettiin huhtikuussa 2012 seuraavasti: Hyväksytty kommentein 39 kpl Laaduntarkastusta jatketaan uusintatarkastuksella 2 kpl HTM -tilintarkastajien vuoden 2011 laaduntarkastusten tuloksiksi tilintarkastusvaliokunnille on esitetty toukokuussa 2012: Hyväksytty kommentein 105 kpl Laaduntarkastusta jatketaan uusintatarkastuksella 7 kpl Hylätty 5 kpl Laaduntarkastusta jatketaan uusintatarkastuksella silloin, kun tilintarkastajien työtä ei voida todeta tehdyksi kaikilta osin hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Tilintarkastustyössä todettiin olennaisia puutteita tai virheitä, jotka vaativat kehittämistä tai korjaamista. Tilintarkastuksen logiikka ei ilmennyt tarkastusdokumentaatiosta eikä tarkastuksen lopputulos ollut selkeästi pääteltävissä. Näiden tilintarkastajien laaduntarkastusta jatketaan myöhemmin siten, että tilintarkastajalla on mahdollisuus parantaa työnsä laatua yhden tilikauden ajan. Hylätty-tulosta on esitetty niille tilintarkastajille, joiden toiminnassa havaitut puutteet tai virheellisyydet olivat niin olennaisia, että ne vaativat välittömiä toimenpiteitä. Tilintarkastustyö oli erittäin puutteellista kaikissa tarkastustyön vaiheissa ja tärkeät oleelliset asiat olivat tarkastamatta ja dokumentoimatta. TILAn verkkosivuilla kerrotaan tarkemmin yleisimmistä havainnoista. TILA valvoo KHT-tilintarkastajien ja KHT-yhteisöjen toimintaa tutkimalla sitä jälkikäteen yksittäistapauksissa tilintarkastajan työpapereiden ja muun käyttökelpoisen selvityksen perusteella. TILA voi tutkia tilintarkastajan toimintaa oma-aloitteisesti tai ulkopuolelta tulevan yhteydenoton perusteella. TILA aloittaa tutkinnan, jos kaikki seuraavat kriteerit täyttyvät: - kysymys on olennaisesta asiasta - tapauksessa on aihetta epäillä, että tilintarkastaja on toiminut tilintarkastuslain ja sen nojalla annettujen säännösten vastaisesti - tutkittavasta tilintarkastajan toiminnasta ei ole kulunut enempää kuin kuusi vuotta. Hyväksyttyjen tilintarkastajien valvonnassa käytettävissä olevat kurinpidolliset sanktiot määritellään tilintarkastuslaissa. Sanktiot ovat ankarimmasta lievimpään hyväksymisen peruuttaminen, varoitus ja huomautus. Kurinpidollisten sanktioiden tunnusmerkit käyvät ilmi tilintarkastuslain (459/2007) 49 ja 50 :stä. Vuonna 2011 TILA käsitteli viisi tilintarkastajia ja tilintarkastusyhteisöjä koskevaa tutkintaasiaa. Yksi tutkinta-asia johti varoituksen antamiseen KHT-tilintarkastajalle ja HTMtilintarkastajalle. Yksi tutkinta-asia johti huomautukseen KHT-tilintarkastajalle. Tutkittavaksi otetuista asioista kolme tuli vireille kantelun johdosta ja kaksi tapausta TILA otti tutkittavaksi omasta aloitteestaan. Neljän tutkinta-asian käsittely oli TILAssa kesken vuoden 2011 päättyessä. TILA päätti vuonna 2011 jättää tutkimatta 11 kantelua ja/tai oma-aloitteista valvonta-

5 5 (8) asiaa. Taulukko TILAn vuosina sekä kauppakamareiden tilintarkastusvaliokuntien vuosina päättämistä tutkinta-asioista on liitteenä (LIITE 5). Tutkinta-asioiden ratkaisut julkaistaan anonymisoituina TILAn verkkosivuilla. 6. Kansainvälinen yhteistyö 7. Toimintaympäristö TILAn edustajat osallistuivat kesäkuussa pohjoismaisten tilintarkastusalaa valvovien toimielinten edustajien kokouksen Oslossa. Toinen pohjoismainen kokous järjestettiin joulukuussa Tukholmassa. Kokouksissa osallistujat kertoivat kotimaansa lainsäädäntöhankkeista ja muista ajankohtaisista tilintarkastusalan asioista. Muita pääteemoja kokouksissa olivat laaduntarkastukset, tilintarkastusalan valvontatoiminnan rahoitus, jatkuvaa koulutusta koskevat vaatimukset ja tilintarkastusalan toiminnan valvonta. Myös marraskuussa EU:n komission tekemä lainsäädäntöaloite tilintarkastusdirektiivin muutoksista ja yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastusta koskevan asetuksen säätämisestä oli esillä. TILAn edustaja osallistui komission eurooppalaisten tilintarkastusalan valvojien yhteistyöelimen European Group of Auditors Oversight Bodiesin (EGAOB) ja sen työryhmien kokouksiin Brysselissä. Keskeisiä teemoja olivat kansainväliset tilintarkastusstandardit, yhteistyösuhteiden luominen kolmansien maiden valvontaviranomaisiin sekä edellä mainittu komission lainsäädäntöaloite. TILAn edustajat osallistuivat huhtikuussa Berliinissä ja syyskuussa Bangkokissa järjestettyihin kansainvälisen tilintarkastusalan valvontaviranomaisten yhteistyöfoorumiin International Forum of Independent Audit Regulatorsin (IFIAR) kokouksiin ja helmikuussa Washington DC:ssä järjestettyyn tarkastustyöpajaan. IFIAR hyväksyi uusia jäseniä, vahvisti toimintaansa koskevat perusperiaatteet (Core Principles), päätti liittyä kansainvälisten valvontaorganisaatioiden yhteistoimintaelimen, Monitoring Group:n jäseneksi sekä päätti siirtyä yhden vuosittaisen kokouksen järjestämiseen. Muita keskeisiä teemoja IFIAR:n kokouksissa olivat vuoropuhelu kansainvälisten tilintarkastusketjujen ja muiden sidosryhmien kanssa, tilintarkastusmarkkinoiden seuranta sekä maailmantalouden muutosten vaikutusten arviointi tilintarkastukseen. Tilintarkastuksen laadunvarmistus on yksi IFIAR:n toiminnan painopisteistä. Kokouksissa vaihdettiin tietoja tilintarkastusyhteisöjen laaduntarkastuksissa tehdyistä havainnoista. TILAn edustajat keskustelivat USA:n valvontaviranomaisen Public Company Accounting Oversight Boardin (PCAOB) kanssa valvontayhteistyöstä ja mahdollisesta Suomessa yhteen KHT-yhteisöön kohdistuvasta yhteistarkastuksesta. Keskusteluissa luonnosteltiin valvontayhteistyötä koskevaa sopimusasiakirjaa (Statement of Protocol). TILAn sihteeri osallistui marraskuussa USA:n tilintarkastusalan valvontaelimen PCAOB:n seminaariin Washington DC:ssä. 7.1 Tilintarkastusalan kehittäminen Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) asetti työryhmän uudistamaan tilintarkastajien ammattitutkintoja ja tilintarkastusalan valvontaa. Työryhmän toimikausi alkoi TEM:n joulukuussa 2011 tekemällä päätöksellä toimikautta jatkettiin saakka. Työryhmä otti nimekseen Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta -työryhmä. Työryhmän puheenjohtajana toimii neuvotteleva virkamies Marja Hanski (TEM). Jäseninä on keskeisten ministeriöiden, korkeakoulujen ja yhdistysten edustajia. Yksi TILAn sihteereistä on työryhmän jäsen. Työryhmän asettaminen liittyi eduskunnan lausuntoon 459/2007 tilintarkastuslain säätämisen yhteydessä. Eduskunta tuolloin lausui edellyttävänsä, että hallitus valmistelee tilintarkastajien tutkintovaatimusten kokonaisuudistuksen niin, että kaikille tilintarkastajille on yhteinen perustutkinto, jonka jälkeen voidaan erikoistua ja suorittaa erikoistumistutkinnot. Työryhmän tehtävä

6 6 (8) Työryhmän tehtävänä on valmistella tilintarkastajajärjestelmän uudistaminen ja kartoittaa tilintarkastuslain ja muiden tähän tehtävään liittyvien lakien muutostarpeet. Työryhmän tehtävät liittyvät tilintarkastajajärjestelmän uudistamiseen ja jakaantuvat kahteen kokonaisuuteen: 1) tilintarkastajien tutkintouudistuksen valmisteluun ja 2) tilintarkastajia koskevan valvonnan ja muutoksenhaun valmisteluun. Työryhmä aloitti työnsä tutkintouudistuksen valmistelusta. Valmistelun tulee tapahtua selvitysmies Anderssonin raportissaan 1 tekemien suositusten pohjalta. TEM linjasi kuitenkin jo toimeksiannossaan, että tilintarkastajille tulee yksi yhteinen perustutkinto, joka täyttää EU:n tilintarkastusdirektiivin vaatimukset sekä mahdollisuus perustutkinnon täydentämiseen yksityisen ja julkisen puolen erikoistumistutkinnoilla. Lisäksi TEM totesi toimeksiannossaan, että tilintarkastusyhteisökategoriat tulee yhdistää. Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta -työryhmälle voidaan antaa myös EU:n komission julkaisemasta tilintarkastuspolitiikkaa käsittelevästä vihreästä kirjasta seuraaviin komission jatkotoimenpiteisiin liittyviä tehtäviä. Valvontaan ja muutoksenhakuun liittyvä selvitystyö Valvonnan ja muutoksenhaun osalta TEM oli päättänyt vielä selvittää tarkemmin valvontaan kohdistuvia vaatimuksia erityisesti varmistaakseen, että valvontaorganisaatio on ulospäin riippumaton ja uskottava. Tässä yhteydessä työryhmän tulee selvittää myös muutoksenhaun tarkoituksenmukainen järjestäminen. Timosen selvitysmiesraportti Selvitystyötä varten TEM kutsui oikeustieteen tohtori Pekka Timosen selvittämään valvontajärjestelmään kohdistuvia vaatimuksia sekä tarkoituksenmukaisinta toteutustapaa. Selvitysmiehen tehtävänä oli antaa myös muutoksenhakujärjestelmää koskevat tarpeelliset kehittämisehdotukset. Selvitystyön taustana oli professori Edward Anderssonin laatima tilintarkastajajärjestelmän uudistamista koskeva selvitysmiesraportti ja siihen annetut lausunnot. Timosen keskeisenä selvitystyön kohteena oli Anderssonin ehdottaman yhtenäistettävän valvonnan jälkiselvitys. Timosen päivätyssä selvitysmiesraportissa ehdotetaan tilintarkastajien auktorisoinnin ja valvonnan yhtenäistämistä perustamalla tehtävään uusi valvontaelin. Tilintarkastukseen toimialana liittyvistä julkisista intresseistä, tilintarkastukselle välttämättömistä julkisen luottamuksen saavuttamisesta ja ylläpitämisestä sekä tilintarkastukseen liittyvästä tehokkaasta ja uskottavasta kansainvälisestä yhteistyöstä johtuen Timonen esittää viranomaistahoa. Lisäksi valitustietä valvontaelimen ratkaisuihin ehdotetaan yhtenäistettäväksi tavanomaisen hallintovastuulinjan kanssa. TEM järjesti selvitysmies Timosen työhön liittyvän keskustelutilaisuuden ja sen jälkeen lausuntokierroksen. 7.2 Säädösmuutoksia Tilintarkastusmaksuasetuksen muutos TEM antoi asetuksen (605/2011) TILAn ja kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta. Asetus tuli voimaan ja sitä sovellettiin perittäessä tilintarkastajamaksuja vuodelta Suurimmat muutokset liittyivät HTM-tilintarkastajan vuosimaksun korotukseen 415 eurosta 530 euroon sekä KHT-tilintarkastajien, KHT-yhteisöjen, HTM-tilintarkastajien ja HTM- 1 TEM asetti toukokuussa 2009 selvitysmies Edward Anderssonin selvittämään tilintarkastajajärjestelmän uudistamistarvetta, jota koskeva raportti luovutettiin ministerille (TEM:n julkaisuja, kilpailukyky, 1/2010). Selvitysmiehen raportti lähetettiin ministeriöstä lausuntokierrokselle Lausunnon esitti kaikkiaan 51 tahoa. TEM on julkaissut lausunnoista yhteenvedon (TEM:n julkaisuja, kilpailukyky, 65/2010).

7 7 (8) yhteisöjen laadunvarmistuksen lisämaksun uudenlaiseen porrastukseen ja korotukseen. Lisämaksu koski vain niitä tilintarkastajia ja yhteisöjä, joilla on tilintarkastusasiakkaina yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä. Luettelo tilintarkastuslain nojalla perittävistä maksuista on julkaistu TILAn verkkosivuilla. Tilintarkastuslain 57 :n muutos Laki tilintarkastuslain 57 :n muuttamisesta (1454/2011) hyväksyttiin eduskunnassa ja se tuli voimaan Muutoksella tilintarkastuslain siirtymäsäännöstä muutettiin siltä osin, kuin säännös koskee JHTT-tilintarkastajan valitsemista HTM-tilintarkastajan sijasta tarkastamaan sellaista yhteisöä tai säätiötä, jossa kunnalla tai kuntayhtymällä on määräysvalta. Siirtymäaikaa jatkettiin siten, että säätiön tai ehdotuksen mukaiset edellytykset täyttävän yhteisön tilintarkastajaksi voitaisiin vielä viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2016 päättyvälle tilikaudelle valita HTM-tilintarkastajan sijasta JHTT-tilintarkastaja. 7.3 EU:n komission lainsäädäntöaloitteet 8. TILAn lausunnot EU:n komissio teki marraskuussa 2011 kaksi lainsäädäntöaloitetta, joista toinen koskee tilintarkastusdirektiivin muuttamista ja toinen asetuksen antamista yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastuksesta. Lainsäädäntöaloitteet vaikuttavat merkittävästi edellä mainitun TEM:n työryhmän työhön. Komission lainsäädäntöaloitteet merkitsisivät toteutuessaan merkittäviä muutoksia tilintarkastusmarkkinoihin, mutta myös tilintarkastajien toimintaan kohdistuvan sääntelyn ja valvonnan aikaisempaa selvempää kahtiajakoa. Listayhtiöiden ja muiden yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastajien riippumattomuussääntelyä kiristettäisiin merkittävästi. Toteutuessaan uudet kiellot ja rajoitukset lisäpalvelujen tarjoamisesta aiheuttaisivat muutoksia tilintarkastusmarkkinoilla. Valvontaviranomaiset saisivat enemmän tehtäviä, resursseja, toimivaltaa ja keinoja käyttöönsä. Komission tarkoituksena on reagoida finanssikriisin esiin tuomiin epäkohtiin, kehittää tilintarkastusmarkkinoita, täsmentää tilintarkastusraportointia sekä edistää luottamusta taloudellista raportointia ja tilintarkastusta kohtaan. TILA antoi TEM:lle lausunnon tilintarkastajien valvontajärjestelmän uudistamisesta. TILA antoi TEM:lle lausunnon hallituksen esityksestä tilintarkastuslain 57 :n muuttamisesta. TILAn antamat lausunnot on julkaistu TILAn verkkosivuilla. 9. Valvontatietoilmoituslomakkeen päivitys ja uudistettu ohje Tilintarkastuslautakunta (TILA) antoi kokouksessaan uuden ohjeen Tilintarkastuslautakunnan ohje KHT- ja HTM-tilintarkastajien velvollisuudesta antaa tietoja valvontaa varten. Uusi ohje korvasi TILAn antaman vanhan ohjeen. Uusi ohje tuli voimaan ja sitä sovellettiin ensimmäisen kerran annettaessa valvontatietoja vuonna Merkittävimmät muutokset aikaisempaan ohjeeseen verrattuna olivat: - Valvontatietoilmoituksen raportointijaksoa muutettiin koskemaan kautta (ensimmäinen poikkeuksellinen raportointijakso oli kuitenkin ). - Valvontatietoilmoituksen jättämisaikaa pidennettiin elokuun loppuun saakka. Uusi ohje ja valvontatietoilmoituslomake löytyvät TILAn verkkosivuilta.

8 8 (8) 10. TILAn talous TILAn toiminta rahoitetaan TEM:n asetuksessa 282/2009 säädetyillä, KHT-yhteisöiltä ja KHTtilintarkastajilta perittävillä maksuilla sekä HTM- ja KHT-tutkintojen osallistumismaksuilla. Tilintarkastajamaksujen tuotot ja TILAn toimintaan liittyvät kulut ilmenevät liitteeltä (LIITE 6). 11. Viestintä TILAn sihteeristö uudisti TILAn verkkosivut. Verkkosivujen käytettävyyttä ja luettavuutta parannettiin perustamalla TILAlle omat sivustot, joilla on aikaisempaa enemmän tietoa TILAn toiminnasta, hyväksytyille tilintarkastajille tarkoitetuista ohjeista ja lomakkeista, laadunvarmistuksesta, tutkinta-asioista sekä KHT- ja HTM-tutkinnoista. Aikaisemmin TILAn toimintaa koskevat tiedot olivat osa Keskuskauppakamarin verkkosivuja. TILAn tilintarkastusasetuksen mukaiset työsuunnitelma, työjärjestys, strategia sekä toimintakertomus on julkaistu TILAn verkkosivuilla. 12. Merkittävät tapahtumat alkuvuonna 2012 TILAn sihteeristön toimintaa tehostettiin muuttamalla sihteeristön toimenkuvia ja organisaation rakennetta. Muutokset tulivat voimaan helmikuussa TILAn sihteeristön uusi organisaatiokaavio on liitteenä (LIITE 7). Keväällä 2012 käynnistettiin rekrytointiprosessi kahden uuden laadunvarmistuksen asiantuntijan palkkaamiseksi. Resurssien vahvistamisella turvataan uskottava, riippumaton ja tehokas laadunvarmistuksen valvonta erityisesti yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastuksissa. Helsingissä 22. toukokuuta 2012 KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA LIITELUETTELO 1. HTM-tilintarkastajien ja yhteisöjen lukumäärä kauppakamareittain 2. KHT- ja HTM-tilintarkastajien ikä- ja sukupuolijakaumat 3. Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan sihteerit vuonna Vuoden 2011 KHT-tutkinnossa KHT-tilintarkastajiksi hyväksytyt sekä vuoden 2011 HTMtutkinnossa hyväksytyt 5. Tilastot Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan vuosina ja kauppakamareiden tilintarkastusvaliokuntien vuosina päättämistä tutkinta-asioista 6. TILAn toiminnan tuotot ja kulut 7. TILAn sihteeristön toiminta (organisaatiokaavio)

9 KESKUSKAUPPAKAMARI LIITE 1 Tilintarkastus HTM-TILINTARKASTAJIEN JA HTM-YHTEISÖJEN LUKUMÄÄRÄ KAUPPAKAMAREITTAIN (edellisen vuoden lukumäärä suluissa) KAUPPAKAMARI HTM-TILINTARKASTAJAT HTM-YHTEISÖT Ahvenanmaa 10 (10) 1 (1) Etelä-Karjala 13 (17) 0 (0) Etelä-Pohjanmaa 33 (35) 1 (1) Etelä-Savo 14 (13) 2 (2) Helsingin seutu 173 (180) 12 (12) Häme 41 (43) 0 (0) Keski-Suomi 20 (22) 3 (3) Kuopio 28 (29) 1 (0) Kymenlaakso 25 (25) 2 (2) Lappi 23 (25) 2 (2) Länsi-Uusimaa 10 (10) 0 (0) Oulu 42 (44) 0 (0) Pohjanmaa 42 (42) 1 (1) Pohjois-Karjala 13 (15) 1 (2) Rauma 2 (2) 0 (0) Riihimäki-Hyvinkää 12 (13) 0 (0) Satakunta 31 (33) 0 (0) 86 (89) 7 (7) Turku 50 (47) 1 (1) 668 (694) 34 (34)

10 LIITE 2 KHT tilintarkastajien sukupuolijakauma joulukuussa 2011 Naisia 32 % Miehiä 68 % HTM tilintarkastajien sukupuolijakauma joulukuussa 2011 Naisia 31 % Miehiä 69 %

11 LIITE 2 KHT tilintarkastajien ikäjakauma joulukuussa % 65 6 % alle 30 3 % % % % % % % HTM tilintarkastajien ikäjakauma joulukuussa % alle 30 1 % % % % % % % %

12 LIITE 3 KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN SIHTEERIT VUONNA 2011 Pääsihteeri Pasi Horsmanheimo, Keskuskauppakamari Lakimies Risto Ruuska, Keskuskauppakamari Laadunvarmistuksen johtaja Kari Vainio, Keskuskauppakamari Laadunvarmistuksen asiantuntija Anja Ilkko-Virtanen, Keskuskauppakamari Laadunvarmistuksen asiantuntija Pekka Parviainen, Keskuskauppakamari Laadunvarmistuksen asiantuntija Marie Rosenblad, Keskuskauppakamari Laadunvarmistuksen asiantuntija Anu Tanner, Keskuskauppakamari Laskentatoimen asiantuntija Tuomas Leino, Keskuskauppakamari ( asti) Laskentatoimen asiantuntija Hanna Kattainen, Keskuskauppakamari ( lähtien) Suunnittelija Annika Mäki, Keskuskauppakamari Suunnittelija Heidi Haukkala, Keskuskauppakamari

13 LIITE 4 KHT-tutkinnossa 2011 hyväksytyt: Nimi Aarnio Tommi Tapani Anttonen Eetu Albert Aleksi Bergström Petra Pauliina Fagervik Henrik Andreas Hautala Jani Henrik Haverinen Ulla Ulpu Heino Tiina Annika Heinonen Annu Heinonen Lauri Johannes Hemmilä Riitta Inkeri Henriksson Erika Maria Hiltunen Eeva Kristiina Järvi Laura Johanna Karppinen Marjo Elisa Koski-Hämäläinen Terhi Tuulikki Kynäslahti Hanna Kaisa Lahtinen Jussi Sakari Lappalainen Tuomas Oskari Lehtikangas Katri Maria Lähteenmäki Heli Hanna-Maria Majamaa Jussi Valtteri Malmi Satu Katariina Mattila Marko Juhani Mikkonen-Brännkärr Tiina Tuulikki Mäkelä Jenni Marjaana Nikunen Kati Annikki Nortamo Laura Elina Nurkkala Iiro Artturi Ohranen Pia Christina Oikia Niklas Vihelm Peltoniemi Annukka Anneli Pesola Juha Pentti Pesonen Elina Pauliina Punkari Timo Ilmari Ranta Katja Pauliina Rantonen Päivi Helena Raskila Anneli Eveliina Riska Kaj Gustav Rönkkö Toni Juhani Salli Janne Mikael Salminen Hanna Henriikka Saukoniemi Juha Matti Siirtola Antti Olavi Sinkkonen Elina Annina Sintonen Barbo Enel Siren Anna Katriina Svensson Peter Christian Tuulimo Vesa-Matti Vaahtovuo Camilla Carina Vatka David Väliranta Jenni Johanna Väärälä Juha Petteri Paikkakunta Oulu Espoo Jyväskylä Espoo Joensuu Espoo Oulu Espoo Espoo Oulu Lempäälä Kouvola Kirkkonummi Turku Oulu Oulu Kokkola Turku Tarvasjoki Hyvinkää Vaasa Nokia Espoo Vantaa Hämeenlinna Järvenpää Muurame Kempele

14 LIITE 4 HTM-tutkinnossa 2011 hyväksytyt: Nimi Blomster Anu Kristiina Ekuri Riitta Helena Hakala Matti Samuli Heikkinen Katja Johanna Hukka Heidi Annika Huotari Juha Mikko Juntunen Virve Anneli Järvi Tapio Juhani Kustaa Kärkkäinen Tapani Kristian Köykkä Mauri Pentti Poskiparta Jarmo Kristian Puolitaival Virve Kyllikki Raitaniemi Mervi Johanna Rantala Teemu Antti Johannes Rinne Tuomo Vihtori Salonen Miikka Juhani Savio Jussi Petteri Toivonen Sisko Tellervo Tolvanen Tarja Tuulikki Wirtanen Jonna Annikki Väisänen Päivi Kaarina Kauppakamarin TIVA Länsi-Uusimaa Turku Turku Kuopio Oulu Oulu Etelä-Karjala Keski-Suomi Pohjanmaa Satakunta Turku Etelä-Savo

15 LIITE 5 Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan vuosina ja kauppakamareiden tilintarkastusvaliokuntien vuosina päättämät tutkinta-asiat KHT-TUTKINTA-ASIOIDEN PÄÄTÖKSET TILA:ssa Valvonnan peruste Sanktiot 1) Kantelu Muu Yhteensä Hyväksymisen 2) Varoitus Huomautus 3) peruuttaminen tai peruuttamisesitys ) ) Samassa valvonta-asiassa on voitu antaa useita sanktioita. 2) Vuodesta 1995 lähtien TIVA on tehnyt TILA:lle esityksen tilintarkastajan hyväksymisen peruuttamiseksi. TILA tekee VALA:lle esityksen tilintarkastajan hyväksymisen peruuttamiseksi. Tilintarkastuslain mukaan hyväksymisen peruuttamisesta päättää VALA. 3) Huomautussanktioiden lukumääriin sisältyvät vuosina annetut muistutussanktiot, yhteensä 7 kpl. Muistutussanktio poistettiin Keskuskauppakamarin vahvistamilla tilintarkastajasäännöillä. Sen tilalle tulivat nykyisistä sanktioista varoitus ja huomautus. Muistutussanktiota on sovellettu, jos sääntöjen vastainen toiminta on tapahtunut ennen ) Lukuun sisältyy yksi TILA:n suoraan HTM-tilintarkastajaan kohdistama valvonta-asia.

16 2 HTM-TUTKINTA-ASIOIDEN PÄÄTÖKSET KAUPPAKAMAREIDEN TILINTARKASTUS- VALIOKUNNISSA Valvonnan peruste Sanktiot 1) Kantelu Muu Yhteensä Hyväksymisen Varoitus Huomautus peruuttaminen tai peruuttamisesitys ) Samassa valvonta-asiassa on voitu antaa useita sanktioita.

17 TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN SIHTEERISTÖ LIITE 6 YHTEENSÄ Toteutunut 2011 Toteutunut 2010 TUOTOT KHT- ja HTM-vuosimaksut, tutkintomaksut ja laadunvarmistuksen maksut KULUT Henkilöstökulut Matka-, kokous- ja toimistokulut Vuokrat KHT- ja HTM-tutkintokulut Yhteensä LAADUNVARMISTUS *) TUOTOT Laadunvarmistuksen maksut KULUT Henkilöstökulut Matka-, kokous- ja toimistokulut Vuokrat TILAn kokouspalkkiot ja muut kulut Yhteensä *) Laadunvarmistuksen osuus sisältyy tilintarkastuslautakunnan sihteeristön tuottoihin ja kuluihin.

18 TILAn sihteeristön toiminta Keskuskauppakamarin k k tilintarkastuslautakunta t t l t k t (TILA) TILAn puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja LIITE 7 TILINTARKASTUSYKSIKKÖ JOHTAJA KARI VAINIO Tilintarkastajien hyväksyminen HANNA KATTAINEN Heidi Haukkala Annika Mäki Tutkinta ja rekisteriasiat RISTO RUUSKA Anne Aapro Laadunvarmistus KARI VAINIO Anja Ilkko Virtanen Anu Tanner Pekka Parviainen Marie Rosenblad Anne Mari Aaltonen Kehittäminen, kv asiat, TILAn päätösten ja hll hallinnon lainmukaisuus PASI HORSMANHEIMO Johtava asiantuntija 2/2012

SISÄLTÖ TILA hyväksyi 48 uutta KHT-tilintarkastajaa... Vuoden 2010 HTM-tutkinnossa hyväksyttiin 23 kokelasta...

SISÄLTÖ TILA hyväksyi 48 uutta KHT-tilintarkastajaa... Vuoden 2010 HTM-tutkinnossa hyväksyttiin 23 kokelasta... TILINTARKASTUS 4/2010 27.12.2010 SISÄLTÖ TILA hyväksyi 48 uutta KHT-tilintarkastajaa... 1 Vuoden 2010 HTM-tutkinnossa hyväksyttiin 23 kokelasta... 1 Taustatietoja vuoden 2010 KHT- ja HTM-tutkintoihin osallistuneista

Lisätiedot

4. 5.9.2010... 1 2 2 27. 29.9.2010... 2 4 5 TILA

4. 5.9.2010... 1 2 2 27. 29.9.2010... 2 4 5 TILA SISÄLTÖ Laadunvarmistuksen ajankohtaiskatsaus... 1 KHT ja HTM tutkinnot järjestettiin 4. 5.9.2010... 1 Kysely KHT ja HTM tutkintoihin osallistuneille... 2 Yksi uusi KHT tilintarkastaja ja kolme uutta HTM

Lisätiedot

TILINTARKASTUS 2/2010 07.6.2010

TILINTARKASTUS 2/2010 07.6.2010 TILINTARKASTUS 2/2010 07.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Laadunvarmistuksen ajankohtaiskatsaus... 1 KHT-tutkintoon 175 hakemusta... 2 Katja Hanski uusi KHT-tilintarkastaja... 2 IFIAR:n kokous Abu Dhabissa

Lisätiedot

www.pwc.fi Läpinäkyvyyskertomus 2014

www.pwc.fi Läpinäkyvyyskertomus 2014 www.pwc.fi Läpinäkyvyyskertomus 2014 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Organisaatio 3 Partnerit 6 Laadunvarmistusjärjestelmä 7 PricewaterhouseCoopers Oy (PwC Suomi)

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 6 Hallituksen jäsentä 19 Hallituksen kokousta 100% Keskimääräinen osallistumisprosentti Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 26.3. Yhtiökokous 1 more than squares Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 15.6.2010 ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)...

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... A ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... 1 A2 Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Läpinäkyvyyskertomus 2013 2014 kpmg.fi

Läpinäkyvyyskertomus 2013 2014 kpmg.fi KPMG OY AB Läpinäkyvyyskertomus 2013 2014 kpmg.fi Sisällys Toimitusjohtajalta 4 Organisaatio ja hallinnointi 7 Hallitus 9 Johtoryhmä 10 Laadunvalvontajärjestelmä 13 Liitteet 18 Liite 1 18 Yleisen edun

Lisätiedot

Melody. sähkösuunnitelmat asennukset tarvikemyynti. ILKKA MIKKONEN TMI Pakarintie 3 91800 Tyrnävä puh. 0400 584 967 ilkka1.mikkonen@mail.suomi.

Melody. sähkösuunnitelmat asennukset tarvikemyynti. ILKKA MIKKONEN TMI Pakarintie 3 91800 Tyrnävä puh. 0400 584 967 ilkka1.mikkonen@mail.suomi. Yritys- maailma Oulun seutu Maaliskuu 1/2011 sähkösuunnitelmat asennukset tarvikemyynti ILKKA MIKKONEN TMI Pakarintie 3 91800 Tyrnävä puh. 0400 584 967 ilkka1.mikkonen@mail.suomi.net Tyrnävän seurakunta

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SELVITYS TIKKURILAN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Tämä Tikkurila Oyj:n (myöhemmin "Tikkurila" tai Konserni, jolla viitataan sekä Tikkurila Oyj:öön että Tikkurila-konserniin)

Lisätiedot

VACON OYJ HALLINTO JA JOHTAMINEN HYVÄ HALLINTO JA JOHTAMINEN EDISTÄVÄT KASVUA, UUDISTUMISTA JA HYVINVOINTIA

VACON OYJ HALLINTO JA JOHTAMINEN HYVÄ HALLINTO JA JOHTAMINEN EDISTÄVÄT KASVUA, UUDISTUMISTA JA HYVINVOINTIA VACON OYJ HALLINTO JA JOHTAMINEN HYVÄ HALLINTO JA JOHTAMINEN EDISTÄVÄT KASVUA, UUDISTUMISTA JA HYVINVOINTIA SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 SUOMEN LISTAYHTIÖIDEN HALLINNOINTIKOODIN NOUDATTAMINEN

Lisätiedot

Vuosikirja 2009. vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto

Vuosikirja 2009. vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto Vuosikirja 2009 vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto 1 KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARIN TOIMITUSJOHTAJAT JA PUHEENJOHTAJAT Toimitusjohtajat 1929-1936 majuri Uljas Rauanheimo 1937-1967 fil.kand., hovioik.ausk.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS JA YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2013

VUOSIKERTOMUS JA YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2013 VUOSIKERTOMUS JA YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2013 1 Sisältö ALKO YRITYKSENÄ 3 Tervetuloa 4 Alko lyhyesti 5 Alkolla on kansan tuki 6 Toimitusjohtajan puheenvuoro..................... 7 Alkon strategia 8 Hallinnointiperiaatteet

Lisätiedot

Julkisen sanan neuvosto 2011. vuosikertomus

Julkisen sanan neuvosto 2011. vuosikertomus Julkisen sanan neuvosto 2011 vuosikertomus Puheenjohtajan katsaus Luottamus palautunut, uudet ongelmat siintävät JULKISEN SANAN NEUVOSTO ajautui kriisiin joulukuussa 2009 pääministeri Matti Vanhasta koskeneen

Lisätiedot

3. Tietosuojavaltuutetun toimiston resurssit, toiminta-ajatus ja arvot sekä yhteystiedot

3. Tietosuojavaltuutetun toimiston resurssit, toiminta-ajatus ja arvot sekä yhteystiedot Katsaus toimintaan vuodelta 2008 2 Sisältö 1. Tietosuojavaltuutetun katsaus 2008 2. Tietosuojan vuosi 2008 2.1. Sidosryhmäyhteistyötä tehostamalla lisää yhteiskunnallista vaikuttavuutta 2.2 Aktiivista

Lisätiedot

MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSiKERTOMUS 2007

MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSiKERTOMUS 2007 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSiKERTOMUS 2007 n julkaisu 2/2008 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄ ISSN 1238-6464 ISBN 978-952-227-040-5 (nid.) 978-952-227-041-2 (PDF) Taitto Paino Vammalan Kirjapaino

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus YIT Oyj Sisältö YIT on rakennusalan edelläkävijä, joka luo kestävää kaupunkiympäristöä rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. YIT:llä on yli

Lisätiedot

1 (9) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 31.1.2014 SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN KONSERNI. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2013

1 (9) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 31.1.2014 SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN KONSERNI. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2013 1 (9) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 31.1.2014 SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN KONSERNI Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2013 Vaikka Suomen Hypoteekkiyhdistys (jäljempänä Hypoteekkiyhdistys

Lisätiedot

Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö

Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö Kilpailulaki 2010 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 4/2009 Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 4/2009 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Rautaruukki Oyj. Vuosikertomus 2010. www.ruukki.com

Rautaruukki Oyj. Vuosikertomus 2010. www.ruukki.com Rautaruukki Oyj Vuosikertomus 2010 www.ruukki.com Ruukki raportoi vuodesta 2010 uudella tavalla. Sijoittaja viestinnän ja raportoinnin pääkanava on www.ruukki.com. Tämän tiiviin painetun vuosikertomuksemme

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin Suositus 54:n mukaisesti,

Lisätiedot

TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013. Sisältö

TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013. Sisältö TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013 Sisältö TILA 1/2013... 2 TILA 2/2013... 9 TILA 3/2013... 40 TILA 4/2013... 48 TILA 5/2013... 65 TILA 6/2013... 70 TILA 7/2013... 75 TILA 8/2013... 82 2 TILA 1/2013

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE

ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE Aluehallintouudistuksen edellyttämiä lainsäädännön muutoksia valmistelevan työryhmän raportti 30.11.2008 Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemelle Hallinto- ja kuntaministeri

Lisätiedot

Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013

Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013 suomen ympäristö 1 2014 Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013 rakennettu ympäristö YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 1 2014 Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys Asiantuntemus - ammattimaisuus Avoimuus - vuorovaikutus Yhteishenki - sitoutuminen Toimintakertomus 2006 1 Toimintakertomus 2006 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

HALLITUKSEN TASA-ARVO-OHJELMAN (2012 2015) MUKAINEN ARVIO SUKUPUOLTEN TASAPUOLISEN EDUSTUKSEN TOTEUTUMISESTA PÖRSSIYHTIÖIDEN HALLITUKSISSA

HALLITUKSEN TASA-ARVO-OHJELMAN (2012 2015) MUKAINEN ARVIO SUKUPUOLTEN TASAPUOLISEN EDUSTUKSEN TOTEUTUMISESTA PÖRSSIYHTIÖIDEN HALLITUKSISSA 1(14) Marja Hanski, TEM Taustamuistio Jyrki Jauhiainen, OM Eeva Raevaara, STM Marianna Uotinen, VM Jarmo Väisänen, VNK 9.1.2015 LIITE 3 HALLITUKSEN TASA-ARVO-OHJELMAN (2012 2015) MUKAINEN ARVIO SUKUPUOLTEN

Lisätiedot

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 3 2013 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Julkaisusarja: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus YIT Oyj YIT on merkittävä eurooppalainen kiinteistö- ja rakennusalan sekä teollisuuden palveluyritys. Palvelemme asiakkaita 14 maassa, Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa, Venäjällä sekä

Lisätiedot

Arvonlisäverokannat muuttuvat 1.7.2010. Tilintarkastuksen uhkia ja mahdollisuuksia. Asunto-osakeyhtiölaki asiantuntijoiden arvioimana

Arvonlisäverokannat muuttuvat 1.7.2010. Tilintarkastuksen uhkia ja mahdollisuuksia. Asunto-osakeyhtiölaki asiantuntijoiden arvioimana Arvonlisäverokannat muuttuvat 1.7.2010 Tilintarkastuksen uhkia ja mahdollisuuksia Asunto-osakeyhtiölaki asiantuntijoiden arvioimana PÄÄKIRJOITUS Kesäloma Ekaluokkalainen lopetti ensimmäisen kouluvuotensa

Lisätiedot