Hakuopas HTM-tilintarkastajaksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hakuopas HTM-tilintarkastajaksi"

Transkriptio

1 Hakuopas HTM-tilintarkastajaksi Maaliskuu 2012 Tilintarkastuslautakunta Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, Helsinki Puh. (09) , faksi (09)

2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ Hakeminen Tutkinnon ajankohta ja paikka Maksut HYVÄKSYMISVAATIMUKSET... 4 A) Yleiset edellytykset... 5 B) Korkeakoulututkinto... 6 C) Opinnot... 6 D) Käytännön kokemus... 9 Poikkeuksellinen hyväksyminen E) HTM-tutkinto F) Tilintarkastajan vakuutuksen antaminen ULKOMAILLA HYVÄKSYTTY TILINTARKASTAJA VALMENNUSKOULUTUS LIITTEET Siirtymäajan voimassa olevat hyväksymisvaatimukset o Säädökset o Opinnot o Käytännön kokemus o Poikkeuksellinen hyväksyminen HTM-tutkintoon liittyvät maksut vuonna 2012 Hakemukset HTM-tutkintoihin sekä tutkintoihin hyväksytyt HTM-tutkinnoissa hyväksytyt , lukumäärä ja osuus osallistuneista HTM- ja KHT-tilintarkastajien lukumäärän kehitys Kauppakamarien tilintarkastusvaliokuntien ja Keskuskauppakamarin yhteystiedot Tässä esitteessä olevat tiedot perustuvat voimassa oleviin säännöksiin ja määräyksiin.

3 1. YLEISTÄ Tilintarkastajan tehtävistä ja tilintarkastajan valinnasta säädetään tilintarkastuslaissa. Jos yrityksessä vaaditaan tilintarkastus, on tilintarkastajaksi valittava KHT- tai HTM-tilintarkastaja 1 tai KHT- tai HTMyhteisö 2. Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) järjestää KHT- ja HTM-tutkinnot sekä hyväksyy KHT-tilintarkastajat ja KHT-yhteisöt. Kauppakamarien tilintarkastusvaliokunnat (TIVA:t) hyväksyvät HTMtilintarkastajat ja HTM-yhteisöt. 1.1 Hakeminen HTM-tilintarkastajaksi hyväksymistä haetaan TILA:n lomakkeella ja hakijan on toimitettava hakemuksensa oman kotipaikkansa TIVA:lle. Vuonna 2011 hakuajan päättymispäivä on Hakemus HTMtilintarkastajaksi on samalla hakemus HTM-tutkintoon. Hakulomakkeita saa Keskuskauppakamarista ja Internet-osoitteesta TIVA:n päätöksestä voi valittaa työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimivaan valtion tilintarkastuslautakuntaan (VALA), joka perii päätöksestään maksun (200 euroa). 1.2 Tutkinnon ajankohta ja paikka HTM-tutkinto on yksipäiväinen. Vuoden 2012 HTM-tutkinto järjestetään Tutkinto järjestetään pääkaupunkiseudulla. 1.3 Maksut HTM-tilintarkastajaksi hyväksymistä hakevalta peritään vuonna ) hyväksymishakemuksen käsittelymaksuna 30 euroa. HTM-tilintarkastajatutkintoon osallistuvalta peritään vuonna ) osallistumismaksuna 490 euroa. Molemmat maksut laskutetaan keväällä hyväksymishakemusten käsittelyn jälkeen. 1 KHT-tilintarkastaja = Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan hyväksymä tilintarkastaja, HTM-tilintarkastaja = Kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan hyväksymä tilintarkastaja 2 KHT-yhteisö = Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan hyväksymä tilintarkastusyhteisö, HTM-yhteisö = Kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan hyväksymä tilintarkastusyhteisö 3

4 2. HYVÄKSYMISVAATIMUKSET 2.1 Yleistä Säädökset HTM-tilintarkastajien hyväksymisen edellytyksistä säädetään tilintarkastuslaissa (459/2007) ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) asetuksessa KHT- ja HTM-tilintarkastajan hyväksymisvaatimuksista (262/2008). Siirtymäsäännökset ovat voimassa hyväksyttäessä hakijoita vuosina järjestettäviin KHT- ja HTM-tutkintoihin. 1 Tänä aikana voidaan soveltaa kumottua kauppa- ja teollisuusministeriön päätöstä 1325/1996 (Liite 2) opintojen osalta ja/tai kumottua kauppa- ja teollisuusministeriön päätöstä 519/1995 (Liite 3) käytännön kokemuksen osalta. Lyhyesti HTM-tilintarkastajaksi hyväksyminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä: A) Yleiset edellytykset - luonnollinen henkilö - ei ole toiminnallaan osoittanut olevansa sopimaton tilintarkastajan tehtävään - ei ole konkurssissa - toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu - ei ole määrätty edunvalvojaa - ei ole määrätty liiketoimintakieltoon - ei harjoita tilintarkastustoiminnan kanssa muuta toimintaa, joka on omiaan vaarantamaan tilintarkastuksen suorittamisen B) Korkeakoulututkinto - korkeakoulututkinto C) Opinnot - tilintarkastuksen ja laskentatoimen opinnot - oikeustieteen opinnot - kauppa- ja taloustieteelliset yleisopinnot D) Käytännön kokemus E) Tilintarkastajatutkinto - HTM-tutkinto F) Tilintarkastajan vakuutuksen antaminen 1 Siirtymäajan voimassa olevia säädöksiä ja hyväksymisvaatimuksia on oppaan liitteissä

5 Seuraavassa hyväksymisvaatimukset HTM-tilintarkastajaksi esitetään tarkemmin. A) Yleiset edellytykset Hakijan on oltava luonnollinen henkilö, - joka ei ole osoittanut toiminnallaan olevansa sopimaton tilintarkastajan tehtävään, - joka ei ole konkurssissa ja - jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu, - jolle ei ole määrätty edunvalvojaa ja - joka ei ole liiketoimintakiellossa. - eikä saa harjoittaa tilintarkastuksen kanssa muuta toimintaa, joka on omiaan vaarantamaan tilintarkastajan riippumattomuuden tai tilintarkastuksen suorittamisen. Hakijan sopivuus tilintarkastajan tehtävään on kyseenalainen ainakin silloin, jos hänet on tuomittu vankeusrangaistukseen talousrikoksesta (esim. varkaudesta tai kavalluksesta) tai jos hänet on tuomittu liiketoimintakieltoon. Tilintarkastuksen kanssa harjoitettava muu toiminta on yhteensopimatonta, jos se vaarantaa tilintarkastuksen suorittamisen. Tällaista toimintaa voi olla esimerkiksi tilintarkastajan oloihin nähden laajamittainen sijoitustoiminta. Yleisten edellytysten todentaminen Hakija on pyydettäessä annettava yleisten edellytysten täyttymistä osoittavat viranomaistodistukset. Todistukset kerätään pääsääntöisesti sen jälkeen, kun HTM-tutkinto on suoritettu hyväksytysti. TIVA voi kuitenkin jo hakemuksen käsittelyvaiheessa pyytää hakijalta käräjäoikeuden 1 todistuksen siitä, ettei häntä vastaan ole vireillä konkurssiasiaa, sekä holhousasioiden rekisteriotteen, josta tarkastetaan, ettei henkilön toimikelpoisuutta ole rajoitettu eikä hänelle ole määrätty edunvalvojaa 2. Sopivuuden toteamiseksi TIVA voi pyytää hakijalta rikosrekisterin otteen ja todistuksen siitä, ettei hakija ole liiketoimintakiellossa. 1 Käräjäoikeuksien yhteystiedot: 2 Otteen holhousasioiden rekisteristä saa maistraatista ks. 5

6 B) Korkeakoulututkinto HTM-tutkintoon hyväksyminen edellyttää, että hakija on suorittanut korkeakoulututkinnon, joka on oltava suoritettuna tutkinnon järjestämisajankohtaan mennessä. (Ks. kuitenkin sivu 10, Poikkeuksellinen hyväksyminen.) Ylemmistä ja alemmista korkeakoulututkinnoista säädetään yliopistolaissa (558/2009) ja sen nojalla annetuissa asetuksissa. Korkeakoulututkintoja ovat esim. ekonomin tutkinto kauppatieteiden kandidaatin tutkinto hallintovirkamiestutkinto verovirkamiestutkinto liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto Ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto Ulkomailla suoritettu tutkinto voidaan tietyin edellytyksin hyväksyä. Ulkomailla tutkinnon suorittaneen hakijan on osoitettava, että hänen suorittamansa tutkinto vastaa Suomessa suoritettavaa korkeakoulututkintoa. Ulkomailla suoritetun korkeakoulututkinnon tunnustamispäätöksen tekee Opetushallitus. Päätös on maksullinen, ja sitä haetaan Opetushallitukselta erityisellä lomakkeella 1. Puuttuva korkeakoulututkinto Jos hakija ei ole suorittanut korkeakoulututkintoa, hänet voidaan hyväksyä poikkeuksellisesti HTM-tutkintoon (Ks. sivu 10, Poikkeuksellinen hyväksyminen). C) Opinnot Korkeakoulututkinnon lisäksi vaaditaan, että hakija on suorittanut yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa tiettyjä opintoja. Vaadittuihin opintoihin kuuluu tilintarkastuksen ja laskentatoimen, oikeustieteen sekä kauppa- ja taloustieteelliset yleisopinnot. Opintovaatimuksista määrätään TEM:n asetuksessa (262/2008). HTM-tutkintoon hyväksyttäviä opintoja voi suorittaa yliopistoissa myös muina kuin loppututkintoon johtavina opintoina (esim. täydennyskoulutus). Seuraavassa on esitetty opintojen sisältöä ja laajuutta koskevat vaatimukset. 1 Ks. Koulutus ja tutkinnot Tutkintojen tunnustaminen 6

7 HTM-tutkintoon vaadittavat opinnot Hakijan on täytettävä seuraavat yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suoritettuja opintoja koskevat vaatimukset 1 : Tilintarkastuksen ja laskentatoimen opinnot, vähintään 52 opintopistettä tai 35 opintoviikkoa, jotka käsittävät ainakin seuraavat aihealueet. Tilintarkastusta koskeva sääntely ja hyvä tilintarkastustapa Kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskeva sääntely, hyvä kirjanpitotapa ja tilinpäätöksen analysointi Johdon laskentatoimi Sisäinen valvonta Oikeustieteen opinnot, vähintään 22 opintopistettä tai 15 opintoviikkoa, jotka käsittävät ainakin seuraavat aihealueet. Eri yhteisömuotoja ja arvopaperimarkkinoita koskeva sääntely Yritysverotus, ennakkoperintä, arvonlisäverotus ja verotusmenettely Kauppa- ja varallisuusoikeus, maksukyvyttömyyssekä työlainsäädäntö Muut opinnot, vähintään 22 opintopistettä tai 15 opintoviikkoa, jotka sisältävät kauppa- ja taloustieteellisiä yleisopintoja seuraavista asiakokonaisuuksista. Liiketaloustiede tai kansantaloustiede Yritysrahoitus tai rahoitusmarkkinat Talousmatematiikka tai tilastotiede Tietotekniikka tai tietojärjestelmät 1 Opintovaatimusten täyttymistä voidaan arvioida opintopisteinä tai opintoviikkoina. Jos hakijan antamasta selvityksestä ei muuta ilmene, TIVA käyttää muuntokerrointa 1,5. Esimerkiksi 40 opintoviikkoa = 60 opintopistettä. 7

8 Opintojen todentaminen Hakijan on liitettävä hakemukseensa yliopiston tai ammattikorkeakoulun antama todistus (ns. vastaavuustodistus) siitä, että hänen suorittamansa opinnot vastaavat HTM-tutkintoon vaadittavia opintoja. Yleensä vastaavuustodistuksen saa joko opintotoimistosta tai laskentatoimen ja oikeustieteen laitokselta/yksiköstä. Rahoituksen opinnot kuuluvat TEM:n asetuksen mukaan aiemmista säädöksistä poiketen kauppa- ja taloustieteellisiin yleisopintoihin. Aiempien säädösten mukaiseen opintovaatimuksien rakenteeseen perustuva vastaavuustodistus hyväksytään vielä vuosina järjestettäviin HTM-tutkintoihin haettaessa. Jos hakija poikkeuksellisesti ei saa omasta yliopistostaan tai ammattikorkeakoulustaan vastaavuustodistusta kaikista eri yliopistoissa tai ammattikorkeakouluissa suorittamistaan opinnoista, hän voi pyytää vastaavuustodistusta siltä osin kuin yliopisto tai ammattikorkeakoulu voi sen antaa. Opintoja voi täydentää vielä hakuajan päättymisen jälkeen. Vaadittavat opinnot tulee kuitenkin suorittaa HTM-tutkinnon järjestämisajankohtaan mennessä. Malli vastaavuustodistuksesta Kauppatieteiden maisteri Kaija Kokelaan suorittamat tilintarkastuksen ja laskentatoimen opinnot (XX ov/op), oikeustieteen opinnot (XX ov/op) sekä kauppa- ja taloustieteelliset yleisopinnot (XX ov/op) vastaavat tällä hetkellä voimassa olevien vaatimusten mukaan työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen 262/2008 mukaisia HTM-tutkintoon hyväksymistä koskevia opintovaatimuksia. Päiväys + allekirjoitus + korkeakoulun tunnistetiedot Malli vastaavuustodistuksesta kun osa tutkintoon vaadittavista opinnoista puuttuu Tradenomi Tommi Tarkastajan suorittamat tilintarkastuksen ja laskentatoimen opinnot (58 op), oikeustieteen opinnot (20 op) sekä kauppa- ja taloustieteelliset yleisopinnot (26 op) vastaavat tällä hetkellä voimassa olevien vaatimusten mukaan työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen 262/2008 mukaisia HTM-tutkintoon hyväksymistä koskevia opintovaatimuksia muilta osin paitsi: - Tilintarkastuksen ja laskentatoimen opinnoista puuttuu sisäistä tarkastusta koskevat opinnot (sisältö) - Oikeustieteen opinnoista on suorittamatta 2 opintopistettä (laajuus). Päiväys + allekirjoitus + korkeakoulun tunnistetiedot Muita HTM-tutkintoon hyväksyttäviä opintoja TIVA voi erityisestä syystä hyväksyä hakijan HTM-tutkintoon, vaikka hakijalla ei ole vastaavuustodistusta. Hakijan hyväksi voidaan lukea opintoja yliopistoissa tai ammattikorkeakoulussa Suomessa tai muualla, jos ne vastaavat laajuudeltaan ja sisällöltään TEM:n asetuksen (262/2008) 3 5 :ssä tarkoitettuja opintoja. Tällöin opintojen hyväksi lukemisesta päättää TIVA. Esimerkiksi jos hakijan on vaikeata saada vastaavuustodistusta yksittäisistä opintokokonaisuuksista, jotka on suoritettu varsinaisten korkeakouluopintojen jälkeen useassa eri korkeakoulussa, voi TIVA päättää opintojen hyväksymisestä. Tällöin opinnoista tulee hakemuksen yhteydessä yleensä esittää opintorekisterinotetta laajempi selvitys (esim. opinto-oppaan kurssikuvaus). 8

9 Opintojen korvaaminen lisätehtävillä Jos hakija ei ole suorittanut kaikkia vaadittuja opintoja hänet voidaan hyväksyä poikkeuksellisesti HTMtutkintoon, jos hän suorittaa tarvittavat lisätehtävät. Mahdollisuus suorittaa lisätehtäviä on ainoastaan poikkeuksellista hyväksymistä hakevalla henkilöllä, joka on toiminut vähintään 7 vuotta ammattimaisissa laskentatoimen, rahoituksen ja oikeustieteen tehtävissä (ks. tarkemmin s. 10 Poikkeuksellinen hyväksyminen). Poikkeuksellista hyväksymistä hakeva henkilö voi korvata HTM-tutkinnon yhteydessä suoritettavilla lisätehtävillä enintään 6 opintopistettä tai 4 opintoviikkoa tilintarkastuksen ja laskentatoimen opintoja 6 opintopistettä tai 4 opintoviikkoa oikeustieteen opintoja ja 6 opintopistettä tai 4 opintoviikkoa kauppa- ja taloustieteellisiä yleisopintoja. TILA päättää korvattavien opintojen sisällön ja laajuuden perusteella lisätehtävien sisällöstä ja laajuudesta. Lisätehtäviä ei suoriteta tutkintotilaisuuden yhteydessä, vaan sen jälkeen. Lisätehtäviä suorittamaan hyväksytyt henkilöt saavat erilliset ohjeet lisätehtävien suorittamisesta tutkintoajankohdan jälkeen. Siirtymäaikana ( ) voidaan soveltaa myös aikaisempia poikkeuksellisen hyväksymisen vaatimuksia (Liite 4). D) Käytännön kokemus HTM-tutkintoon hyväksytään hakija, jolla on vähintään kolmen vuoden käytännön kokemus ammattimaisista tilintarkastuksen ja laskentatoimen tehtävistä. Myös osa-aikaisesta työstä saatu kokemus luetaan riittäväksi käytännön kokemukseksi, jos se kestoltaan vastaa kolmen vuoden päätoimista työskentelyä kyseisissä tehtävissä. Pääsääntö: Vaadittavan kokemuksen HTM-tutkintoon voi saada vähintään kolmen vuoden päätoimisella kokemuksella kirjanpitovelvollisen yhteisön tai säätiön tilinpäätösten tai konsernitilinpäätösten tilintarkastuksesta tai vastaavien taloudellisten laskelmien tarkastamisesta - KHT- tai HTM-tilintarkastajan ohjauksessa 1 tai - JHTT-tilintarkastajana 2. Vaihtoehto 1: Mikäli hakijan käytännön kokemus ei täyty pääsäännön mukaan, enintään yksi kolmasosa vaadittavasta käytännön kokemuksesta voi koostua kokemuksesta - JHTT-tilintarkastajana valtion liikelaitoksessa, kunnan liikelaitoksessa tai muussa vastaavassa julkisyhteisössä tai - kirjanpitolaissa tarkoitetun konsernin sisäisenä tarkastajana. Siirtymäaikana ( ) voidaan soveltaa myös aikaisempia käytännön kokemukseen liittyviä vaatimuksia (Liite 3). 1 tai muussa Euroopan talousalueen valtiossa neuvoston kahdeksannen yhtiöoikeudellisen direktiivin (84/253/ETY) mukaisen lainsäädännön nojalla hyväksytyn henkilön ohjauksessa; tai vastaavat vaatimukset täyttävän hyväksytyn henkilön ohjauksessa muussa kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, kuitenkin enintään kaksi vuotta vaadittavasta kolmesta vuodesta. 2 Tilintarkastuslain 7 :n mukaisessa tehtävässä. 9

10 Poikkeuksellinen hyväksyminen Jos hakijalla ei ole ylempää korkeakoulututkintoa ja/tai vaadittavia opintoja ja/tai vaadittavaa käytännön kokemusta, voidaan hänet tietyin edellytyksin hyväksyä HTM-tutkintoon. Jos korkeakoulututkinto ja/tai osa opinnoista puuttuu Jos hakijalla ei ole korkeakoulututkintoa ja/tai vaadittavia opintoja, voidaan hänet hyväksyä HTMtutkintoon, jos hän on toiminut päätoimisesti - 7 vuotta JHTT-tilintarkastajana tai - 7 vuotta toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen, talousjohtajan, sisäisen tarkastajan tehtävässä tai muussa vastaavassa tehtävässä liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä. Hakijan on HTM-tutkinnon yhteydessä suoritettava hyväksytysti vaadittuja oppiaineita käsittelevät lisätehtävät (s. 9). Jos korkeakoulututkinto ja/tai osa opinnoista sekä pääsäännön mukainen käytännön kokemus puuttuvat Jos hakijalla ei ole korkeakoulututkintoa ja/tai vaadittavia opintoja ja pääsäännön (s.9) mukaista käytännön kokemusta, voidaan hänet hyväksyä HTM-tutkintoon, jos hän on toiminut päätoimisesti - 15 vuotta JHTT-tilintarkastajana tai - 15 vuotta toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen, talousjohtajan, sisäisen tarkastajan tehtävässä tai muussa vastaavassa tehtävässä liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä. Hakijan on HTM-tutkinnon yhteydessä suoritettava hyväksytysti vaadittuja oppiaineita käsittelevät lisätehtävät (s. 9). Poikkeuksellisen hyväksymisen hakeminen Hakijan on hakemuksessaan osoitettava, että hän täyttää poikkeuksellisen hyväksymisen edellytykset. Esimerkiksi hakijan, joka on toiminut liiketoimintaa harjoittavan yrityksen toimitusjohtajana 15 vuoden ajan, on osoitettava, että yritys, jonka toimitusjohtajana hän on työskennellyt, on harjoittanut liiketoimintaa kaikkina 15 vuotena. E) HTM-tutkinto HTM-tutkinnon sisällöstä määrätään TEM:n asetuksessa KHT- ja HTM-tilintarkastajan hyväksymisvaatimuksista (262/2008). HTM-tutkinnon tehtävät liittyvät hakijan valmiuksiin hoitaa itsenäisesti kirjanpitovelvollista yhteisöä ja säätiötä sekä konsernia koskevia tilintarkastustehtäviä. HTM-tutkinto jakautuu kahteen osaan, jotka ovat - 1-osa - Hyvä tilintarkastustapa ja hyvä kirjanpitotapa - 2-osa - Tilintarkastuskertomus ja tilintarkastajan muu raportointi. TILA päättää HTM-tutkinnon tehtävien sisällöstä. Tutkinto järjestetään suomen ja ruotsin kielellä. Tehtävien osia voi olla myös englannin kielellä. 10

11 HTM-tutkinnon 1-osa voi sisältää tehtäviä seuraavista aihealueista - kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskeva sääntely ja hyvä kirjanpitotapa - tilintarkastusta koskeva sääntely ja hyvä tilintarkastustapa - sisäinen valvonta ja riskienhallinta - eri yhteisömuotoja koskeva sääntely - tilintarkastukseen liittyvä muu sääntely. HTM-tutkinnon 2-osa sisältää kirjallisia tehtäviä tilintarkastuskertomuksen ja muiden tilintarkastajan lausuntojen tai todistusten laatimisesta sekä näiden edellyttämistä tarkastustoimenpiteistä. Tutkintosuoritus hyväksytään, jos kokelas saa vähintään tilintarkastuslautakunnan vahvistaman hyväksymispisterajan mukaisen painotetun kokonaispistemäärän tutkinnon molemmissa osissa. JHTT-tilintarkastaja HTM-tutkinnossa HTM-tutkintoon osallistumaan hyväksytty JHTT-tilintarkastaja suorittaa HTM-tutkinnosta ainoastaan 1- osan. Hylätyn osan uusiminen Jos kokelaan suoritus hyväksytään vain tutkinnon yhdessä osassa, hän saa yrittää uudelleen hylätyn osan suorittamista seuraavan viiden vuoden ajan suorittamatta uudelleen tutkinnon molempia osia. Esimerkiksi vuoden 2011 HTM-tutkinnossa hyväksytysti suoritettu osa on voimassa vuoden 2016 loppuun asti. Uusimiskertoja ei ole rajoitettu. Kokelaan on lisäksi täytettävä muut tutkintoon hyväksymisen edellytykset. Kunkin vuoden HTM-tutkintoon on haettava erikseen. Arvostelu TILA julkistaa HTM-tutkinnon arvosteluperusteet sen jälkeen, kun tutkintovastausten arvostelu on vahvistettu. Tulokset julkistetaan yleensä marras-joulukuun vaihteessa. Lisätietoa HTM-tutkinnosta on osoitteessa -> HTM-tutkinto. F) Tilintarkastajan vakuutuksen antaminen Ennen kuin HTM-tutkinnon hyväksyttävästi suorittanut henkilö saa oikeuden ryhtyä käyttämään HTMtilintarkastajan ammattinimikettä, hänen on annettava oikeuden edessä HTM-tilintarkastajan vakuutus. HTM-tilintarkastajiksi hyväksytyt henkilöt saavat oikeuden käyttää HTM-tilintarkastajan ammattinimikettä sen jälkeen, kun heitä koskevat tiedot on merkitty TILA:n pitämään tilintarkastajarekisteriin. Ennakkotieto hyväksymisvaatimusten täyttymisestä Kauppakamarin tilintarkastusvaliokunta antaa hakemuksesta HTM-tilintarkastajan hyväksymistä hakevalle henkilölle ennakkotiedon siitä, täyttyvätkö hyväksymisen edellytykset hakijan esittämien tietojen perusteella. Hakemuksen käsittelymaksu on 60 euroa. 11

12 Ennakkopäätöstä haetaan vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella, joka osoitetaan oman alueen TIVA:lle. Hakemukseen liitetään ennakkotiedon käsittelemiseksi tarvittavat asiakirjat tai niiden kopiot (esim. työtodistukset, opintorekisteriotteet, opintojen kurssikuvaukset, vastaavuustodistus). 3. ULKOMAILLA HYVÄKSYTTY TILINTARKASTAJA ETA-valtiossa hyväksytty tilintarkastaja voidaan tietyin edellytyksin hyväksyä KHT-tilintarkastajaksi. Hakijan on ennen hyväksymistä suoritettava TILAn määräämä osa tilintarkastajan ammattitutkinnosta (kelpoisuuskoe). Kelpoisuuskoe sisältää tilintarkastusta, kirjanpitoa, eri yhteisömuotoja ja tilintarkastukseen liittyvää muuta kansallista sääntelyä koskevia tehtäviä. Kelpoisuuskokeen voi suorittaa suomen tai ruotsin kielellä. Tehtävien osia voi olla myös englannin kielellä. Kelpoisuuskoe on maksullinen Hakijan on osoitettava, että hänet on hyväksytty tilintarkastajaksi toisessa ETA-valtiossa. Kelpoisuuskoe on maksullinen ja se järjestetään pääsääntöisesti HTM-tutkintotilaisuuden yhteydessä. Kelpoisuuskokeen suorittamisen jälkeen hakijaa koskevat tiedot merkitään TILA:n pitämään tilintarkastajarekisteriin. 4. VALMENNUSKOULUTUS Eräät ammattikorkeakoulut ja yliopistot järjestävät kursseja HTM-tutkintoon ja tilintarkastajan uralle valmentautumista varten. Lisätietoja kannattaa hakea suoraan asianomaisista oppilaitoksista ja Internetistä. SLK-instituutti ja HTM-tilintarkastajat ry järjestävät yhteistyössä HTM-tutkintovalmennusta. Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia HTM-tilintarkastajatutkinnon suorittamiseen, päivittää ja syventää tilintarkastustietoa tarvitsevien ammatillista osaamista ja tukea tilintarkastustoiminnan laadun kehittämistä. Lisätietoja: Hämeen ammattikorkeakoulu järjestää HTM- ja KHT-valmennusta Hämeenlinnasta. Lisätietoja osoitteesta 12

13 13

14 LIITE 1 HTM-tilintarkastajien hyväksymisen edellytyksiä koskevat säädökset ennen uuden tilintarkastuslain (459/2007) ja työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen (262/2008) voimaantuloa Voimassa haettaessa vuosien HTM-tutkintoihin tilintarkastuslaki (936/94) 4 ja 6 laki tilintarkastuslain muuttamisesta (322/00) ja (767/01) kauppa- ja teollisuusministeriön päätös KHT- ja HTM-tutkintoihin vaadittavasta käytännön kokemuksesta (519/95) kauppa- ja teollisuusministeriön päätös KHT- ja HTM-tutkintoihin vaadittavasta käytännön kokemuksesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta (1326/96) kauppa- ja teollisuusministeriön asetus KHT- ja HTM-tutkintoihin vaadittavasta käytännön kokemuksesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta (350/00) kauppa- ja teollisuusministeriön päätös KHT- ja HTM-tutkintoihin vaadittavista opinnoista (1325/96) kauppa- ja teollisuusministeriön asetus KHT- ja HTM-tutkintoihin vaadittavista opinnoista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta (351/00) kauppa- ja teollisuusministeriön päätös KHT- ja HTM-tutkintojen sisällöstä (1477/95)

15 LIITE 2 HTM-tutkintoon vaadittavat opinnot työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen (262/2008) siirtymäsäännöksen mukaan Voimassa haettaessa vuosien HTM-tutkintoihin HTM-tutkintoon hyväksyttävän hakijan on täytettävä seuraavat opintoja 1 koskevat vaatimukset: Laskentatoimen aineopintokokonaisuus 35 ov, tai vastaavan laajuiset laskentatoimen opinnot ammattikorkeakoulussa Tilintarkastusta koskevat opinnot (min. 8 ov) Kirjanpitoa ja tuloslaskentaa koskevat opinnot (min. 12 ov) Johdon laskentatoimea koskevat opinnot (min. 8 ov) Rahoitusta koskevat opinnot (min. 4 ov) Oikeustieteen perusopintokokonaisuus 15 ov, tai vastaavan laajuiset oikeustieteen opinnot ammattikorkeakoulussa Yritystoimintaa koskevat opinnot (min. 4 ov) Vero-oikeutta koskevat opinnot (min. 4 ov) Siviili- ja työoikeutta koskevat opinnot (min. 4 ov) Muut opinnot eli vähintään 15 ov laajuiset kauppa- ja taloustieteelliset yleisopinnot tai vastaavan laajuiset opinnot ammattikorkeakoulussa Liiketalous (min. 1 ov) Kansantalous (min. 1 ov) Talousmatematiikka (min. 1 ov) Tilastotiede (min. 1 ov) Tietojärjestelmätiede (min. 1 ov) Muut hyväksi luettavat yliopisto-opinnot Edellä mainittujen opintojen lisäksi hakijan hyväksi voidaan tapauskohtaisesti lukea muita vastaavia opintoja yliopistossa Suomessa tai ulkomailla, jos ne laajuudeltaan ja sisällöltään vastaavat edellä tarkoitettuja opintoja. Hakijan on osoitettava opintojen vastaavuus esittämällä suomalaisen yliopiston laatima vastaavuustodistus. Vastaavuustodistuksen voi saada, jos muualla suoritetut opinnot yliopiston käsityksen mukaan vastaavat opintoja kyseisessä yliopistossa Suomessa. 1 Vaadittavien opintojen laajuudet opintoviikoissa perustuvat kauppa- ja teollisuusministeriön päätökseen KHT- ja HTM-tutkintoihin vaadittavista opinnoista (1325/1996) sekä kauppa- ja teollisuusministeriön asetukseen KHT- ja HTM-tutkintoihin vaadittavista opinnoista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta (351/2000). HTM-tutkintoon hakijan opintoja arvioidaan tarvittaessa opintopistein yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaan.

16 LIITE 3 HTM-tutkintoon vaadittava käytännön kokemus työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen (262/2008) siirtymäsäännöksen mukaan Voimassa haettaessa vuosien HTM-tutkintoihin Jos hakijan kokemus ei täyty pääsäännön mukaan, voidaan vuosina soveltaa myös siirtymäsäännöksen mukaisia vaatimuksia, jotka on seuraavassa tarkemmin selostettu. Pääsääntö (siirtymäsäännöksen mukaan) Vaadittavan kokemuksen HTM-tutkintoon voi saada tilintarkastuksesta ja laskentatoimesta toimimalla päätoimisesti vähintään kolmen vuoden ajan tilintarkastustehtävissä HTM- tai KHT-tilintarkastajan ohjauksessa. Vaihtoehto 1 (JHTT): Mikäli hakijan käytännön kokemus ei täyty pääsäännön mukaan, vaadittavan käytännön kokemuksen voi saada vähintään kolmen vuoden päätoimisella kokemuksella JHTT-tilintarkastajana - kumotun tilintarkastuslain (936/1994) 14 :ssä tarkoitetussa tehtävässä tai - voimassa olevan tilintarkastuslain 57 :n 4 momentissa tarkoitetussa tehtävässä.

17 Vaihtoehto 2 (tilintarkastus ja laskentatoimi): Jos HTM-tutkintoon hakijan käytännön kokemuksen vaatimus ei täyty pääsäännön mukaan, hänellä on oltava riittävä määrä tilintarkastuksen ja laskentatoimen kokemusta TILINTARKASTUKSEN KOKEMUS Vaihtoehto a) tai Vaihtoehto b) Tilintarkastuksen kokemus on riittävä, jos hakija on toiminut sivutoimisena tilintarkastajana siten, että hän on suorittanut loppuun vähintään 10 vuositilintarkastusta, joista vähintään puolet on liiketoimintaa harjoittavien yhteisöjen tai säätiöiden tilintarkastuksia. Keskeneräisiä tilintarkastustehtäviä ei siis oteta huomioon. Tilintarkastustehtävä on loppuun suoritettu, kun tilintarkastuksesta on annettu tilintarkastuskertomus. Tilintarkastuksen kokemusta arvioitaessa hakijan hyväksi luetaan ne vuositilintarkastukset, joiden tilintarkastuskertomukset hakija on allekirjoittanut ja joiden tilintarkastuskertomukset on annettu kolmen viimeisen vuoden aikana tutkinnon järjestämisajankohdasta taaksepäin lukien. Esimerkiksi vuonna 2011 tutkinto järjestetään Tällöin hakijan hyväksi luetaan ne vuositilintarkastukset, joista annettu tilintarkastuskertomus on päivätty ajanjakson aikana. Tilintarkastuksen kokemus on riittävä, jos hakija on toiminut päätoimisesti vähintään kolmen vuoden ajan jossakin seuraavista tehtävistä: - kirjanpitolaissa (1336/97) tarkoitetun konsernin sisäisenä tarkastajana - julkishallinnon ja -talouden tilintarkastustehtävissä kirjanpitolakia soveltavissa yhteisöissä tai säätiöissä - tilintarkastustehtävissä valtion liikelaitosten ja liikelaitoskonsernien kirjanpidon perusteista ja tilintarkastuksesta annettua valtioneuvoston päätöstä (1247/93) soveltavissa valtion liikelaitoksissa ja lisäksi suorittanut loppuun vähintään 7 vuositilintarkastusta, jotka kaikki ovat liiketoimintaa harjoittavien yhteisöjen tai säätiöiden tilintarkastuksia tai vaativuudeltaan näitä vastaavia muita tilintarkastuksia (tilintarkastustehtävien hyväksi lukemisesta katso vaihtoehto a). + LASKENTATOIMEN KOKEMUS Vaihtoehto c) tai Vaihtoehto d) tai Vaihtoehto e) HTM-tutkintoon hakevalla henkilöllä on riittävä laskentatoimen kokemus, jos hän on työskennellyt päätoimisesti kolme vuotta - tilintarkastustehtävissä KHTtai HTM-tilintarkastajan 1 ohjauksessa - kirjanpito- tai laskentapäällikkönä - sisäisenä tarkastajana tai sisällöltään ja vaativuudeltaan vastaavassa muussa tehtävässä. Kokemus luetaan hakijan hyväksi tehtävien sisällön ja vaativuuden perusteella kokonaan tai puoleksi. Hyväksyttävää laskentatoimen kokemusta on myös kolmen vuoden päätoiminen työskentely seuraavissa tehtävissä: - kirjanpidon tarkastuksia suorittavana verotarkastajana - pankkitarkastajana - yritystutkijana - laskentatoimen opettajana korkeakoulussa tai kauppaoppilaitoksessa tai sisällöltään ja vaativuudeltaan vastaavissa muissa tehtävissä. Kokemus luetaan hakijan hyväksi tehtävien sisällön ja vaativuuden perusteella kokonaan tai puoleksi (pääsääntöisesti puoleksi).k (pääsääntöisesti kokonaan). Työskentely julkishallinnon ja - talouden tarkastustehtävissä luetaan hakijan hyväksi puoleksi. Lisäksi tällaista kokemusta luetaan hakijan hyväksi enintään 1,5 vuotta, jolloin hakijalla on oltava vähintään 1,5 vuotta kokemusta vaihtoehdossa c) tarkoitetuista tehtävistä. 1 tai muussa Euroopan talousalueen valtiossa neuvoston kahdeksannen yhtiöoikeudellisen direktiivin (84/253/ETY) mukaisen lainsäädännön nojalla hyväksytyn henkilön ohjauksessa; tai vastaavat vaatimukset täyttävän hyväksytyn henkilön ohjauksessa muussa kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, kuitenkin enintään kaksi vuotta vaadittavasta kolmesta vuodesta.

18 LIITE 4 Poikkeuksellisen hyväksyminen työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen (262/2008) siirtymäsäännöksen mukaan Voimassa haettaessa vuosien HTM-tutkintoihin Hakija, jolla ei ole vaadittavaa perustutkintoa ja/tai tilintarkastuksen kokemusta, voi tietyin edellytyksin tulla hyväksytyksi HTM-tilintarkastajaksi. Hakijan on kuitenkin täytettävä muut hyväksymisen edellytykset, kuten opintoja koskevat vaatimukset. HTM-tutkintoon voidaan hyväksyä hakija, joka ei ole suorittanut korkeakoulututkintoa, mutta joka on työskennellyt seitsemän vuoden ajan päätoimisesti seuraavissa ammattimaisissa laskentatoimen, rahoituksen ja oikeustieteen tehtävissä. Lisäksi hakijalla on oltava riittävä tilintarkastuksen kokemus kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (350/00) 2 tai 3 :n mukaisesti. Poikkeuksellinen hyväksyminen HTM-tutkintoon, hyväksyttävä kokemus (7 vuotta) - tilintarkastajana, sisäisenä tarkastajana tai muussa vastaavassa tehtävässä - toimitusjohtajana, toimitusjohtajan varamiehenä tai muussa vastaavassa tehtävässä tilitoimistossa (yhteisössä, jonka toimialana on tilitoimistopalvelu tai sitä vastaava yrityskonsultointi), jossa vähintään kaksi seuraavasta kolmesta edellytyksestä täyttyy - taseen loppusumma on yli euroa - liikevaihto on yli euroa - palveluksessa on keskimäärin yli 10 henkilöä tai joka on julkisesti noteerattu yhtiö 1. - toimitusjohtajana, toimitusjohtajan varamiehenä, talousjohtajana, sisäisen tarkastuksen päällikkönä tai muussa vastaavassa tehtävässä - julkisesti noteeratussa yhtiössä tai - yhteisössä tai säätiössä, jossa vähintään kaksi seuraavasta kolmesta edellytyksestä täyttyy: - taseen loppusumma on yli 2,1 miljoonaa euroa - liikevaihto on yli 4,2 miljoonaa euroa - palveluksessa on keskimäärin yli 50 henkilöä tai sellaisen konsernin emoyrityksessä, jonka konsernin osalta vähintään kaksi edellä mainituista kolmesta edellytyksestä täyttyy. Jos hakijalla on 15 vuoden päätoiminen kokemus edellä mainituista vaativista laskentatoimen, rahoituksen ja oikeustieteen tehtävistä, hänen ei tarvitse täyttää vaatimusta korkeakoulututkinnosta eikä tilintarkastuksen kokemuksesta. Poikkeuksellisen hyväksymisen hakeminen Hakijan on hakemuksessaan osoitettava, että hän täyttää poikkeuksellisen hyväksymisen edellytykset. Esimerkiksi jos hakija on toiminut suuryrityksen toimitusjohtajana 7 vuoden ajan, on hakijan osoitettava, että yritys, jonka toimitusjohtajana hän on työskennellyt, täyttää yrityksen kokoa koskevat vaatimukset kaikkina 7 vuotena. 1 Tässä julkisesti noteeratulla yhtiöllä tarkoitetaan kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (1326/96) 6 :n 1 momentin 1 kohdassa ja 7 :n 1 momentin 1 kohdassa mainittua yhteisöä tai säätiötä, joka on laskenut liikkeeseen arvopaperimarkkinalaissa (495/89) tarkoitetulla tavalla julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin.

19 LIITE 5 HTM-TUTKINTOON LIITTYVÄT MAKSUT VUONNA 2012 Maksut perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön tilintarkastuslain (459/2007) 55 :n nojalla antamaan asetukseen Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan ja kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan maksullisista suoritteista (285/2009). HTM-hyväksymishakemuksen käsittelymaksu 30 euroa HTM-tutkintoon osallistumismaksu 490 euroa Maksut tutkintojen lisätehtävistä: 1-3 opintopisteen laajuiset lisätehtävät 180 euroa 4-6 opintopisteen laajuiset lisätehtävät 360 euroa 7-9 opintopisteen laajuiset lisätehtävät 540 euroa Kelpisuuskokeen osallistumismaksu HTM-hakijalta 245 euroa Ennakkotieto hyväksymisen edellytysten täyttymisestä 60 euroa Muut suoritteet hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein.

20 LIITE 6 HAKEMUKSET HTM-TUTKINTOIHIN SEKÄ TUTKINTOIHIN HYVÄKSYTYT Vuosi HTMtutkintoon hakeneet HTMtutkintoon hyväksytyt