TILINTARKASTUS 2/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINTARKASTUS 2/2010 07.6.2010"

Transkriptio

1 TILINTARKASTUS 2/

2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Laadunvarmistuksen ajankohtaiskatsaus... 1 KHT-tutkintoon 175 hakemusta... 2 Katja Hanski uusi KHT-tilintarkastaja... 2 IFIAR:n kokous Abu Dhabissa Seminaari tilintarkastuksen tieteellisestä tutkimuksesta ja opetuksesta Suomessa Tilintarkastusalan valvojien pohjoismainen kokous Helsingissä TILAn vuosikertomus Internetissä... 6 Yhteystietojen muutoksesta ilmoitettava kauppakamarin TIVAlle tai Keskuskauppakamarin TILAlle... 6

3 LAADUNVARMISTUKSEN AJANKOHTAISKATSAUS Yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastajat TILA on asettanut laadunvarmistuksen valvonnan painopisteen yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkasta jien laaduntar kastuksiin. Näitä ovat Suomessa ensisijaise sti KHT-yhteisöt, joiden laadu ntarkastukset tekevät TILAn laadu nvarmistusryhmän päät oimiset työntekijät. En simmäisinä vuosina laaduntarkastuksissa kartoitetaan ja testata an KHT-yhteisöjen laadunvalvontajärjestelmien osatekijät. Testaus tapahtuu osittain käymällä läpi toimeksiantojen tarkastustyötä. Laaduntarkastukset aloi tettiin kahde n pienehkön KHT-yhteisön laadunt arkastuskäynneillä lopp u- vuonna Laaduntarkastusten havainnot on raportoit u tilintarkastu syhteisöille, joilta edellytetään toimenpiteitä esitet tyjen havaintojen huomioimiseksi yh teisön kehittäessä laadunvalvontajärjestelmäänsä. Ensimmäisten laaduntarkastusten raportit käsiteltiin ja vah vistettiin TILAssa kevään 2010 aikana. KHT-yhteisöt tekevät toimenpidesuunnitelman esitettyjen havaintojen huomioimiseksi ja TILAn laadunvarmistusryhmä seuraa toimien toteuttamista. Muiden kuin yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastajat Vuoden 2009 laadunta rkastuskierroksen tulo kset on kä sitelty TILAn laadunvarmi stusryhmässä. Laaduntarkastuksissa käytiin läpi 10 KHT-tilintarkastajan j a 78 HTM-tilintarka stajan työn laatua. Laaduntarkastajina käytettiin kokeneita ammattitilintarkastajia, jotka toimivat TILAn laadunvarmistusryhmän ohjauksessa ja valvonna ssa. KHT-tilintarkastajien laaduntarkastusten tu lokset on vahvistettu TILAssa. TIVAt vahvistavat HTM-tilintarkastajien laaduntarkastusten tulokset kauppakamareittain omi en kokou saikataulujensa mukaan. Tässä t iedotteessa kerrotut HTM-tilintarkastaj ien laaduntarkastusten tulo kset perust uvat laadunvarmistuksen valvonna n johtajan ehdotukseen TI - VAlle. TILA ryhmitteli laaduntarkastuksen palautteen johtopäätöksiin hyväksytty kommentein, uusintatarkastus tai hylätty. Ryh mittely poikkeaa KHT- ja HTM-yhdistysten aikaisemmin tekemien laaduntarkastusten tulosten esittämisestä siten, että johtopäätös hyväksytty on yhdistetty hyväksytty komment ein johtopä ätöksen ka nssa. Uusitt u ryhmittely tukee paremmin laadu nvarmistuksen valvonnan tavoitteita. Laaduntarkastuksissa p yritään kehittämään tilintarkastustyö n laatua edistämällä hyviksi todettu ja työskentelytapoja. Painopiste on laaduntarkastusprosessissa ja annettavassa palautteessa tilintarkastajille. Laaduntarkastuksissa hyväksytyille tili ntarkastajille ( hyväksytty kommente in ) annetaan kommentteja heidän tilintarkastustyönsä laadun edelleen parantamiseksi. Uusintatarkastus johtopäätös merkitsee, että tilintarkastajan on olen naisesti par annettava työnsä laatu a ja oso itettava tämä määrättävässä uusintatarkastuksessa. TILAn laadunvarmistusryhmän keskitetyn käsitt elyn tuloksena vuoden 2009 laadu ntarkastuksissa päädyttiin seuraaviin tuloksiin: Hyväksytty kommentein 76 Uusintatarkastus 12 Hylätty 0 Yleisin syy uusintatarka stuksiin oli t ehdyn tilintarkastustyön riittämättömyys, joka ilmeni suppeana työn dokumentointina. T ällöin oli usein myös va ikea todeta, miten tehtyihin johtopää töksiin ja tilintarkastajan raportointiin oli päädytty. 1

4 Laadunvarmistusryhmän resurssit TILAn vuosille vahvistaman strategi an tärkeänä osana on ennaltaehkä isevän tilintarkastusalan valvonnan resurssien vahvistaminen. Parhaillaan laadunvarmistusryhmään ollaan rekr ytoimassa kolmea laadunvarmistuksen valvonn an asiantuntijaa, joiden toimenkuvaan kuuluu sekä KHT-yhteisöjen laadunvarmistuksen valvonta e ttä yksin toimivien tilin tarkastajien laad untarkastusten valvonta ja oh jaaminen. He osallistuvat myös kansainväliseen valvontayhteistyöhön sekä laadun kr iteereiden ja hyvä n tilintarkastustavan kehittämiseen Suomessa. KHT-TUTKINTOON 175 HAKEMUSTA TILA sai vuoden 2010 KHT-tutkintoon hakuajan päättymiseen mennessä 175 hakemusta. Vuonna 2009 hakijoita oli 158. KATJA HANSKI UUSI KHT-TILINTARKASTAJA TILA oikaisi Katja Hanskin vuoden 2009 KHT-tutkintosuor ituksen arvostelua ja hy väksyi häne t KHT-tilintarkastajaksi. IFIAR:N KOKOUS ABU DHABISSA Kansainvälinen tilintarkastusalan valvojien f oorumi IFIAR (International Forum of Independent Audit Regulators) kokoontui seitsemänteen kokoukseensa Abu Dhabissa Kokoukseen osallistui delegaatioita kaikkiaan 30 valtiosta. Kokousta johti IFIAR:n puheenjohtaja Steven Maijoor (Autoriteit Financiële Markten, NL) ja varapuheenjohtaja Paul George (Financial Reporting Council, UK). Suomesta kokoukseen osallistuivat TILAn pääsihteeri Pasi Horsmanheimo, laadunvarmistuksen johtaja Kari Vainio ja TILAn jäsen Tiina Visakorpi (Finanssivalvonta). Osa kokouksesta koost ui IFIAR:n sidosryhmien ajankohtaiskatsau ksista ja keskusteluista sid osryhmien edustajien kanssa. Kokoukseen osallist ui edustajia IOSCOsta (International Organization of Securitie s Commission), Baselin komiteasta, IAIS:sta (I nternational Associat ion of Insura nce Supervisors), PIOB:sta (Public Interest Oversig ht Board), Maailman pankista ja EU:n komissiosta. Näiden organisaatioiden edustajat kertoivat tilintarkastukseen liittyvästä valvontatyöstään. Kokoukseen osallistui keskeiste n kansainvälisten tilintarkastusketjujen korkean tason delegaatiot. BDO:n, Deloitte Touche Tohmatsun, Ernst & Youngin, Grant Thorntonin, KPMG: n ja PricewaterhouseCoopersin edu stajien ka nssa keskustelt iin laadun tarkastuksissa esille tulleista yleisistä havainnoista, konsernien tilintarkastuksesta, ammatillisesta varovaisuudesta etenkin käypien arvoj en arvioinnissa sekä toimeksianto kohtaisen laad unvalvonnan merkityksestä. Myös tilintarka stusyhteisöjen kansainvälise n integraation merkitystä pohdittiin keskust eluissa tilintarkastusalan valvonnan kannalta. IFIAR:n vuoden 2011 kokoukseen ulottuva toimintasuunnitelma esiteltiin ja hyväksyttiin. Keskeisiä asioita toimintasuunnitelmassa ovat muun muassa dialogi kansainvälisten tilintarkastusketjujen ja sijoittajien kanssa, kansainvälinen valvontavira nomaisten välinen yhteistyö sekä kansainvälisiin tilintarkastusstandardeihin vaikuttaminen. Erityisesti tilin tarkastusyhteisöjen laa duntarkastuksia koskevien työpajojen järjestäminen pysyy keske isenä painopistealueena IFIAR:n työsuunnitelmassa. Seuraava PCAOB:n (Public Company Accounting Oversight Boardin) isännöimä työpaja järjestetään vuoden 2011 alkupuolella Washington DC:ssä USA:ssa. 2

5 IFIAR:n kokouksessa keskusteltiin siitä, miten tulevaisuudessa kokoukset olisi tarkoituksenmukaista järjestää. Esillä oli e hdotus siitä, että kokou ksia olisi kahden sijasta vain yksi vuodessa. T ämä edellyttäisi tehostettua tiedottamista etenkin IFIAR:n työryhmien työstä. Työryhmät esittivät ko kouksessa ajankohtaiskatsaukset toiminnastaan. Yksi työryhmä esimerkiksi pohtii ja raportoi maailmanlaajuisen talousti lanteen vaikutuksista tilintarkastukseen liittyviin riskeihin ja tilintarkastusalan valvontaan. Kokousten järjestämistapaa selvitetään lisää ja asiaan palat aan seuraavassa kokouksessa. Abu Dhabin kokoukse ssa vahvistettiin IFIAR:n rinna lle Sveitsin lain mukaan peruste tun IFIAR Ve - reinin säännöt ja valittiin sille rahaston hoitaja. IFIAR Vereinin tehtävänä on kerätä jäsenmaksuja ja maksaa puheenjohtajiston ja sihte eristön ku luja. IFIAR:n Vereinin pe rustaminen oli tarpeellista, koska IFIAR ei ole oikeushenkilö. Seuraava IFIAR:n kokous pidetään syyskuuta Madridissa Espanjassa. Lisätietoja: SEMINAARI TILINTARKASTUKSEN TIETEELLISESTÄ TUTKIMUKSESTA JA OPETUKSESTA SUOMESSA TILA järjesti yhdessä työ- ja el inkeinoministeriön (TEM:n) kanssa j a yhteistyössä A alto-yliopiston kauppakorkeakoulun kanssa seminaarin til intarkastuksen tieteellisestä tutkimuksesta ja opetuksesta Suomessa. Seminaarin alaotsikkona oli: toimintatavat, odot ukset ja hyödyt eri toi mijoiden kann alta. Seminaarin puhee njohtajana toimi TILAn puheenjohta ja, asiana jaja Antti Heikinheimo. Seminaarin yleisönä oli tilintarka stajia, virkamiehiä, TILAn ja VALAn jäseniä, el inkeinoelämän edustajia sekä tutkijoita ja opiskelijoita. Kaikkiaan tilaisuuteen osallistui noin 80 henkilöä. Seminaarin järjestämisen taustalla on havainto siitä, että tilintarkastusalan tutkimus on viime aikoina kansainvälistynyt. TI LA on vahvistamassaan toimintastrategiassa todennut, että Suomen as e- ma tilintarkastusalan kansainvälise nä kehittä jänä edellyttää alan tutkimustoiminnan edistämistä. Avainasemassa ovat täll öin kauppatieteellistä tutkimusta ja o petusta harjoittavat korkeakoulut. TI - LA pyrkii saattamaan eri toimijoita vuoropuheluu n, jotta saadaan aikaan keskustelua tilintarkastuksen tutkimuksen ja opetuksen säilyttämisestä ja kehittämisestä Suomessa. Korkeakoulut päättävät autonomisesti tutkimuksen kohtei staan. Kuitenkin yhteisku nnan eri toi mijoilla on i ntressejä tilintarkastusalan tutkimuksen ja opetuksen kehittämiseen. Ensimmäisen alustuspu heenvuoron käyttänyt ma. profe ssori Lasse N iemi (Aalto-yliopisto) ke rtoi kuulijoille sii tä, minkälai sta akatee mista, hyvä ksyttävää tutkimusta maailmalla te hdään ja mitk ä ovat tärkeimmät tulokset. Hän korosti tutkimuksen kansainvälistymistä ja sitä, että menestymistä mitataan julkaisujen mä ärässä johtavissa kansainvälisissä t iedejulkaisuissa. Tässä suhteessa yhdysvaltalaiset tutkija t o vat johtoase massa. Eur ooppalaisia julkaisuja o n tulossa pian lisää, mikä parantaa eurooppalaisten tutkijoiden asemaa. Suomalaiset tutkijat pärjä ävät kohtuullisesti muiden eurooppalaisten valtioiden tutkijoihin verrattuna. Seminaarin avainpuhujana esiintyi professori W. Robert Knechel. Hän on laskentatoimen ja tilintarkastuksen professori sekä laskentatoimen ja tili ntarkastuksen tutkimuksen kansa invälisen keskuksen johtaja Floridan yliopistossa. Hänellä on laskentatoimen ja tilintarka stuksen professuurit myös Aucklandin (Uusi-Seelanti) ja Maa strichtin (Alankom aat) yliopistoissa. Professori Knechel toimii vierailevana professorin a ja luenno itsijana lukuisissa yliopistoissa Euro opassa ja muualla maailmassa. Hän on julka issut tutkimuksia kansa invälisissä aikakauskir joissa vuodesta 1983 läht ien yhteensä lähes 40, joista useat tilintarkastusalan top 5 -julkaisussa. 3

6 Knechel pohti puheenvuorossaan, voiko tilintar kastusalan t utkimus autt aa nostamaan tilintarka s- tuksen laatua, mikä on nykyisin alan keskeisin kysymys. Hän totesi samoin kuin N iemi, että tu tkijoiden on keskityttävä julkaisujen tuottamiseen. Knechel ilmoitti suhtaut uvansa tilint arkastusalan standardi en lisääntyvään käyttöön tilintarkast uksen laadun kannalta ep äilevästi. Standardit eivät voi korvata ammatillisen harkinna n suurta merkitystä. Keskittyminen standardien no udattamiseen voi johtaa tilintarka stuksen keskeisten riskien ja vaaran indikaattorien jä ämiseen liia n vähälle h uomiolle. Knechel esitti useita näkökulmia, kut en sosiologisen ja psykologisen näkökulman tilintarkastusalan tutkimukselle. Tilintarkastuksen ammattilaiset odot tavat tutkimukselta keinoja kehittää ammattitaitoa ja tekno logiaa. Tilin tarkastusalan tutkijoiden ja tilintarkastusalan pitäisikin olla keskenään vuorovaikutuksessa. Hyvä nä esimerkkinä on Alankomaat, jossa til intarkastusalan professorit yleisesti t oimivat tilintarkastusalalla esimerkiksi tilintarkastusyhteisöjen partnereina. Muutakin henkilöresur ssien vaihtoa tilintarkastu salan ja tutkimusyhteisön välillä on syytä harjoittaa. Keske inen ongel ma tilintarkastusalan tutkimuksessa on tutkimusaineiston saatavuus, mitä tilintarkastukseen liittyvä salassapitovelvollisuus rajoittaa. Tilintarkastuksen sääntelyssä TEM:ssä vastaava hallitusneuvos Marja-Leena Rinkineva kertoi valtiovallan odotuksist a tilintarkas tilint arkastusalan tutkimukseen ja opet ukseen. Hä n korosti, e ttä yliopistoilla on yliopistolain mukaan tutkimuksen ja opetuksen lisäksi myös kolmas tehtävä, joka on yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja yhteiskunnan palvelu. Hän katsoi, että yliopistoilla on parannettavaa tämän tehtävän hoitamisessa. Tilin tarkastusalan t utkimuksessa olisi huomioitava myös Suomen kansalliset tilintarkastuksen erityispiirteet, kuten pienten yritysten tilintarkastus ja hallinnon tarkastus. Standardeihin ei pidä keskittyä tu tkimuksessa liikaa. Yl iopistojen ol isi aikai sempaa enemmän tarjottava jatkuvan kouluttautumisen mahdollisuuksia ja lisätä eettisten aineiden opetusta. KHT-yhdistyksen puheenjohtaja, KHT Esa Kailiala (KPMG Oy Ab) tarkasteli alustuspuheenvuorossaan sitä, miten tilintar kastusala ja liike-elämä voisivat hyödyntää suomalaista til intarkastusalan tutkimus- ja opetustoimintaa. Hän pohti, mitä kokemuksia j a odotuksia asiaan liitty y. Kailiala piti tilintarkastusalan kannalta tärkeänä tilintarkastusalan houkuttelevuutta opiskelijoiden keskuudessa. Hän korosti, että yliopi stoista valmistuvien, tilint arkastusalalle tulevien kauppatieteid en maisterien olisi paremmin ymmärrettävä kokonaisuuksia ja tärkeitä laskentatoim en perusasioita käytännön kannalta. Kailiala totesi, että yksi tutkimusyhteistyön kannalta keskeinen haaste on tilintarkastusaineistoon liittyvä salassapitovelvollisuus. Kailiala kaipasi tutkimusyhteistyöhön pitkäjä nteisyyttä esimerkiksi kauppatieteiden opiskelijoiden lopputöiden tuottamisessa. Täl lä hetkellä yhteistyö tilin tarkastusalan kanssa on satunnaista. Tilintarkastajien jatkokoulutuksen edistäminen yliopistoissa olisi tarpeen. Valtion tilintarkastuslautakunnan (VALAn) puhe enjohtaja, dekaani, siviilioikeuden professori Jukka Mähönen (Turun yliopisto) pohti puheenvuorossaan, onko tilintarkastajia hyväksyvällä ja valvovalla viranomaisella rooli tilintarkastusalan tutkimuksen ja opetuksen edistämisessä. Hän huomautti, että tilintarkastuksen tutkimus on eri asia kuin tilintar kastusoikeuden tutkimus. Hän tarkasteli VALAn ja TILAn tehtäviä tilintarkastuslain kannalta ja katsoi, että tutkimuksen ja opetuksen edistäminen on lähinnä TILAn tehtävä. Alustuspuheenvuorojen jälkeen käydyssä pane elikeskustelussa todet tiin, että tilin tarkastusalan tutkimuksessa ja opetuksessa o sapuolilla on m erkittävän erilaisia odotuksia. Odotuskuilun kaventamiseksi vuoropuhelua on jatkettava ja etsittävä yhteistyö muotoja etenkin tilintarkastusalan ja yliopistojen välille. Seminaarin aineisto on saatavana TILAn Internetsivuilta 4

7 TILINTARKASTUSALAN VALVOJIEN POHJOISMAINEN KOKOUS HELSINGISSÄ Tilintarkastusalan valvojien pohjoismainen kokou s järjestettiin Helsingissä TILAn toimi - essa tällä kertaa kokou ksen isäntä nä. Kys ymyksessä ol i kahdeksas vapaamuotoinen tilintarkastusalan valvontaviranomaisten tapa aminen. En simmäinen pohjoismainen kokous järjestettiin Oslossa Helsingin kokouksessa puheenjohtajana toimi T ILAn puheenjohtaja a sianajaja Antti Heikinheimo. TILAn puolesta kokoukseen osallistuivat myös pääsihteeri Pasi Horsmanheimo, TILAn sihteeri Tuomas Leino, laadunvarmistuksen johtaja Kari Vainio sekä TILAn jäsenistä Lasse Niemi, Pontus Troberg ja Tiina Visakorpi. Ruotsin Reviorsnämndenistä (RN) kokouksee n osa llistuivat Peter Strömberg, Adam Diamant ja Anders Holm. Norjan Finanstilsynetistä kokoukseen osallistuivat Anne Merethe Bellamy, Tore Johan Berg ja Kjersti Elvestad. Tanskan Erhvers- og selskabstyrelsenistä (EOS) osallistuivat Jan ne Wesch Lorentzen Peter Krogslund Jensen ja Vibeke Sylvest Barfoed. Ensimmäisenä kokouksessa käytiin läpi pohjoismaissa vireillä olevia lainsäädäntöh ankkeita. Selvitysmies, professori Edward Andersson oli kuts uttu kertomaan selvitysmiehen raportistaan Tilintarkastajajärjestelmän uudistaminen. Hän selvitti rapor tin pääkohtia ja totesi, että niiden mahdollinen toteutus jää seuraavan hallituksen huoleksi kevään 2011 e duskuntavaalien jälkeen. Lausuntokierros raportista on juuri päättynyt. Anderssonin alustuksen jälkeen kä ydyssä keskustelussa todettiin, ett ä pohjoismaista vain Suomessa on julkisyhteisöjen tilintarkastajille oma hyväksymis- ja valvontajärjestelmänsä. Norjassa on ehdotettu kelpoisuusvaatimusten asettamista j ulkisyhteisöjen tilintarkastajille. Ruotsissa käytä ntönä on, että julkisyhteisön, esimerkiksi kunnan tilintarkastaja on luottamushenkilö, joka käyttää apunaan auktorisoitua tai hyväksyttyä tilintarkastajaa. Näin tilint arkastus saattaa tulla v alvonta-asiana RN:n tutkittavaksi, vaikka RN ei valvokaan kuntien tilintarkastajia. Ruotsissa valtiopäivillä on ajankohtaista hallituks en esityksen käsittely, jossa esitetään tilintarkastusvelvollisuuden rajaamista niin, että kaikke in pienimmä t yritykset voivat valita tilintarka stuksen, yleisluonteisen tarkastuksen tai til intarkastuksen pois jättämi sen välillä. ( ks. Regeringens proposition 2009/10:204: En frivillig revision). Seuraavaksi hallitus pohtii tilintarkastajan vahingonkorvausvastuuseen mahdollisesti tehtäviä rajauksia asia sta tehdyn selvityksen perusteella (ks. Revisorers skadeståndsansvar, slutbetänkande av utrednin gen om re visorer och revision, SOU 2008:79). On mahdollista, että myös tilintarka stajien jääviyssääntöihin tulee muutoksia. Esillä on o llut myös ajatus siitä, että tilintarkastajien valvonta kohdiste ttaisiin vain lakisääteiseen tilinpäätösten tilintarkastukseen. Tanskassa on keväällä 2010 annettu valtiopäiville ehdo tus tilin tarkastusvelvollisuuden rajo jen muuttamisesta. Valtiopäiviltä odotetaan päätöstä kesäkuun alussa. Ehdotuksen toteutuminen nostaisi tilintarkastusvelvollisuuden raja-arvoja seuraavasti (nykyiset raja-arvot suluissa ): liikevaihto euroa ( euroa), taseen loppu summa euroa ( euroa), työnte kijöiden luku määrä 12 (12). Myös sanktiosäänn öksiin on tu lossa muutoksia. Kouluttautumisvaatimusten tarkentamisvaatimuksia selvitetään. Tilintarkastajien ammattikunta on valmistellut luonnoksen pienten yritysten tilintarkastusstandardiksi. Ministeriö (EOS) harkitsee sen vahvistamista. Norjassa on vireillä vähän tilintarka stukseen liittyviä lainsäädäntöhankkeita. Finan ssiministeriössä on tekeillä t ilintarkastusvelvollisuutta koskeva selvitys. Verotuksen ja tilintarkastu ksen suhtei sta valmistuu selvitys vuod en 2010 lopussa. EU:n ko mission suosittamasta tilintarkastajan vahingonkorvausvastuun lieventämisestä ei ole vireillä mitään hankkeita. 5

8 Pontus Troberg esitti yhteenvedon Helsingissä j ärjestetystä tilintarkastusseminaarista. Tilintarkastusalan ja tilintarkastusalan tutkimusta ja opetusta järjestävien yliopistojen vuorovaikutus ei ole muissa pohjoismaissa puhuttanut valvontaviranomaisia samalla tavalla kuin Suomessa. Tuomas Leino kertoi ajankohtaista KHT- ja HTM-tutkinnoista. Aihe synnytti keskustelun tilintarkastajien jatkuvan koulutuksen vaatimuksista. Monissa pohjoismaissa ammatissa toi miville tilintarkastajille on asetettu määrälliset, kou lutuksen tun timääriin perustuvat vähimmäisvaatimukset, joi den toteutumista valvotaan. Tanskassa on lisäksi a setettu tarkempia vaati muksia myö s koulutuksen sisällöstä. Suomessa jatkuvan koulutuksen vaatimuksia pohditaan lähitulevaisuudessa TILAssa. Kari Vainio piti ajankohtaiskatsauksen laadunvarmistuksen valvonnasta ja TILAn päättämien laaduntarkastusten käynnistämisestä Suomessa. Parhaillaan laadunvarmistusryhmän resursseja vahvistetaan rekrytoimalla kolme uutta asiantuntijaa. Norjassa ja Ruotsissa laaduntarkastusten te keminen on pidemmällä kuin Suomessa. Laadunvarmistuksen valvonnassa etenkin la aduntarkastusraporttien laatiminen va atii huomattavasti resursseja ja aikaa. Tanskassa laadunta rkastukset tehdään EOS:n valvonnassa kokonaan tilintarkastusammattilaisten avulla. Vibeke Sylvest Barfoed piti ajankoht aiskatsauksen tilintarkastajien valvonnasta Tanskassa. Muista pohjoismaista poikkeavaa Tanskassa on, että sanktioiden käytössä tilintarkastajien sakottaminen on yleisempää kuin varoituksen antaminen. Esimerkiksi vuosina käsiteltiin 106 tutkintatapausta, joissa annettiin 64 sakkoa ja 3 varoitusta. Muita kesku stelunaiheita kokoukse ssa olivat kolmansista maista tulevien tilintarka stajien reki steröinti, tilintarkastajien hyväksymis- ja valvontajärjestelmän rahoitus, tilintarkastajamaksut, kansainvälinen valvontayhteistyö EGAOB: ssa ja IFIA R:ssa ja suhteet USA:n valvonta viranomaiseen PCAOB:hen. Seuraava pohjoismainen kokous on toukokuussa 2011 Oslossa. TILAN VUOSIKERTOMUS INTERNETISSÄ TILA on julkaissut kert omuksensa vuoden 2009 toiminnast a. Kertomus on julkaist u TILAn verkkosivuilla -> Keh ittäminen ja KV-asiat -> TILA:n toiminta. Vuosikertomukse en sisältyvät til astot HTM-tilin tarkastajista ja -yhteisöistä kaup pakamareittain sekä K HT- ja HTMtutkinta-asioiden päätöksistä TILAssa. YHTEYSTIETOJEN MUUTOKSESTA ILMOITETTAVA KAUPPAKAMARIN TIVALLE TAI KES- KUSKAUPPAKAMARIN TILALLE Tilintarkastuslain mukaa n TILA pitä ä rekister iä tilintarkastajista. Osa tie doista on n ähtävillä Int ernet-sivuilla osoitteessa Hae asiantuntija (sivulla oikealla). Tilintarkastuslain mukaan rekisteritietoja koskevista muutoksista on viipymättä ilmoitettava TILAlle. Yhteystietojen muuttaminen käy nopeimmin ilmoittamalla muutokset TILAn sähköpostiin: tai täyttämällä lomake, joka lö ytyy osoitteesta Tilintarkastus Hallinto- ja rekisteri asiat Yhteystietolomake ja lähettämällä lomake joko skannattuna tai postitse TILAlle. 6

9 Lisätietoja: Asiointi TILAn kanssa sähköpostitse käy parhaiten käyttämällä TILAn sähköpostiosoitetta Tilintarkastuslautakunnan pääsihteeri Pasi Horsmanheimo (09) Laskentatoimen asiantuntija, tilintarkastuslautakunnan sihteeri Tuomas Leino (09) Lakimies, tilintarkastuslautakunnan sihteeri Risto Ruuska (09) Suunnittelija, tilintarkastuslautakunnan sihteeri Heidi Haukkala (09) Suunnittelija, tilintarkastuslautakunnan sihteeri Annika Mäki (09) Assistentti Anne Aapro (09) Tilintarkastuksen laadunvarmistus Laadunvarmistuksen johtaja Kari Vainio (09) Laadunvarmistuksen päällikkö Anja Ilkko-Virtanen (09) Laadunvarmistuksen assistentti Anne-Mari Aaltonen (09) Postiosoitteemme on TILA Keskuskauppakamari PL HELSINKI 7

SISÄLTÖ TILA hyväksyi 48 uutta KHT-tilintarkastajaa... Vuoden 2010 HTM-tutkinnossa hyväksyttiin 23 kokelasta...

SISÄLTÖ TILA hyväksyi 48 uutta KHT-tilintarkastajaa... Vuoden 2010 HTM-tutkinnossa hyväksyttiin 23 kokelasta... TILINTARKASTUS 4/2010 27.12.2010 SISÄLTÖ TILA hyväksyi 48 uutta KHT-tilintarkastajaa... 1 Vuoden 2010 HTM-tutkinnossa hyväksyttiin 23 kokelasta... 1 Taustatietoja vuoden 2010 KHT- ja HTM-tutkintoihin osallistuneista

Lisätiedot

SISÄLTÖ Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta -työryhmä aloitti... Uusi valvontatietoilmoituslomake ja -ohje KHT- ja HTM-tilintarkastajille...

SISÄLTÖ Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta -työryhmä aloitti... Uusi valvontatietoilmoituslomake ja -ohje KHT- ja HTM-tilintarkastajille... TILINTARKASTUS 1/2011 28.3.2011 SISÄLTÖ Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta -työryhmä aloitti... 1 Uusi valvontatietoilmoituslomake ja -ohje KHT- ja HTM-tilintarkastajille... 2 KHT-yhteisöjen laaduntarkastukset

Lisätiedot

TILA 49 1 2009 22 1 2009 KHT-

TILA 49 1 2009 22 1 2009 KHT- TILINTARKASTUS 1/2010 14.1.2010 SISÄLTÖ TILA hyväksyi 49 uutta KHT-tilintarkastajaa... 1 Vuoden 2009 HTM-tutkinnossa hyväksyttiin 22 kokelasta... 1 Taustatietoja vuoden 2009 KHT- ja HTM-tutkintoihin osallistuneista

Lisätiedot

SISÄLTÖ Tilintarkastusmaksuasetuksen muutos... Selvitysmies Timosen raportti lausunnoille...

SISÄLTÖ Tilintarkastusmaksuasetuksen muutos... Selvitysmies Timosen raportti lausunnoille... TILINTARKASTUS 2/2011 22.6.2011 SISÄLTÖ Tilintarkastusmaksuasetuksen muutos... 1 Selvitysmies Timosen raportti lausunnoille... 1 Tilintarkastusalan valvojien pohjoismainen kokous Oslossa 8.- 9.6.2011...

Lisätiedot

Päivitetty 29.11.2011. TILAn työsuunnitelma vuodelle

Päivitetty 29.11.2011. TILAn työsuunnitelma vuodelle Päivitetty 29.11.2011 TILAn työsuunnitelma vuodelle 2012 TILAn tehtävät (1) KHT-tilintarkastajien t t ja KHT-yhteisöjen hyväksyminen (TilintL 30 ja 33 ) KHT- ja HTM-tutkintojen tki t järjestäminen j (TilintL

Lisätiedot

4. 5.9.2010... 1 2 2 27. 29.9.2010... 2 4 5 TILA

4. 5.9.2010... 1 2 2 27. 29.9.2010... 2 4 5 TILA SISÄLTÖ Laadunvarmistuksen ajankohtaiskatsaus... 1 KHT ja HTM tutkinnot järjestettiin 4. 5.9.2010... 1 Kysely KHT ja HTM tutkintoihin osallistuneille... 2 Yksi uusi KHT tilintarkastaja ja kolme uutta HTM

Lisätiedot

KHT- 51 1 2013 20 1 1-2 2 3 21. 22.8.2013... 3 2013... 4 2013... 4 2014... 5 2014... 5 5 KHT-

KHT- 51 1 2013 20 1 1-2 2 3 21. 22.8.2013... 3 2013... 4 2013... 4 2014... 5 2014... 5 5 KHT- TILINTARKASTUSTIEDOTE 3/2013 10.12.2013 SISÄLTÖ TILA hyväksyi 51 kokelasta KHT-tutkinnossa... 1 Vuoden 2013 HTM-tutkinnossa hyväksyttiin 20 kokelasta... 1 Palautekysely KHT- ja HTM-tutkintoon llistuneille...

Lisätiedot

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2010

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2010 1(3) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2010 Yleistä Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) hyväksyy KHT-tilintarkastajat

Lisätiedot

1 1 1 2015... 2 KHT- 2015... 2 3 4 KHT- 1.4.2015... 4 2014 KHT-

1 1 1 2015... 2 KHT- 2015... 2 3 4 KHT- 1.4.2015... 4 2014 KHT- TILINTARKASTUSTIEDOTE 1/2015 23.3.2015 SISÄLTÖ Uusi tilintarkastuslaki... 1 TEM:n tilintarkastajatutkintoja ja kokeita valmistelevan työryhmän raportti valmistumassa... 1 Mukautetut tilintarkastuskertomukset...

Lisätiedot

KHT- 1 2 70 2 3 3 126 83 3 10. 12.3.2014 4 7. 9.4.2014 4 IFIAR

KHT- 1 2 70 2 3 3 126 83 3 10. 12.3.2014 4 7. 9.4.2014 4 IFIAR TILINTARKASTUSTIEDOTE 1/2014 17.4.2014 SISÄLTÖ TILAn uudet ohjeet tilintarkastajan ammattitaidon ylläpitoa koskevista vaatimuksista... 1 Työryhmä valmistelemaan tilintarkastajatutkintoja ja kokeita...

Lisätiedot

Vuoden 2012 KHT-tutkinto järjestettiin 1. 2. syyskuuta ja HTM-tutkinto 1. syyskuuta Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Pasilan yksikössä.

Vuoden 2012 KHT-tutkinto järjestettiin 1. 2. syyskuuta ja HTM-tutkinto 1. syyskuuta Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Pasilan yksikössä. TILINTARKASTUSTIEDOTE 4/2012 17.10.2012 SISÄLTÖ KHT- ja HTM-tutkinnot järjestettiin 1. 2.9.2012... 1 Palautekysely KHT- JA HTM-tutkintoon osallistuneille... 1 IFIAR:n kokous Lontoossa 1. 3.10.2012... 2

Lisätiedot

Tilintarkastuslautalunta (TILA) vahvistanut 13.11.2012 1(6)

Tilintarkastuslautalunta (TILA) vahvistanut 13.11.2012 1(6) Tilintarkastuslautalunta (TILA) vahvistanut 13.11.2012 1(6) TILAN STRATEGIA VUOSILLE 2013-2015 1 TILAN TEHTÄVÄT JA VISIO 1.1 Tehtävät 1.2 Visio TILAn tehtävät on määritelty tilintarkastuslaissa (459/2007).

Lisätiedot

5. 6.9.2015... 1 2 2 25. 26.11.2014... 3 2015... 3 TILA

5. 6.9.2015... 1 2 2 25. 26.11.2014... 3 2015... 3 TILA TILINTARKASTUSTIEDOTE 4/2014 18.12.2014 SISÄLTÖ TILA hyväksyi 38 uutta KHT-tilintarkastajaa... 1 Vuoden 2014 HTM-tutkinnossa hyväksyttiin 24 kokelasta... 1 Vuoden 2015 KHT- ja HTM-tutkinnot järjestetään

Lisätiedot

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2013

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2013 1 (7) TILAn kokous 19.6.2014 KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2013 1. Yleistä Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) hyväksyy KHT-tilintarkastajat

Lisätiedot

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2011

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2011 1 (8) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2011 1. Yleistä Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) hyväksyy

Lisätiedot

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2012

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2012 1 (9) TILAn kokous 18.6.2013 KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2012 1. Yleistä Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) hyväksyy KHT-tilintarkastajat

Lisätiedot

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2014

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2014 1 (6) TILAn kokous 21.4.2015 KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2014 1. Yleistä Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) hyväksyy KHT-tilintarkastajat

Lisätiedot

Valvontatietoilmoitus Raportointikausi 1.7.2014 30.6.2015

Valvontatietoilmoitus Raportointikausi 1.7.2014 30.6.2015 Valvontatietoilmoitus Raportointikausi 1.7.2014 30.6.2015 Olen KHT-tilintarkastaja Olen HTM-tilintarkastaja Ilmoitusta voi tarvittaessa täydentää erillisillä liitteillä 1 Tiedot tilintarkastajarekisteriä

Lisätiedot

2016 Kertomus PRH:N tilintarkastusvalvonnan toiminnasta

2016 Kertomus PRH:N tilintarkastusvalvonnan toiminnasta 2016 Kertomus PRH:N 1 (10) SISÄLLYSLUETTELO Kertomus PRH:N... 2 1. Yleistä... 2 2. Tilintarkastusvalvonnan henkilöstö... 2 3. Tilintarkastuslautakunta ja kokoonpano 2016... 2 4. Tilintarkastajien hyväksyminen...

Lisätiedot

TILINTARKASTUSALAN SÄÄNTELYMUUTOKSIA. Sanna Alakare Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tampereen yliopisto

TILINTARKASTUSALAN SÄÄNTELYMUUTOKSIA. Sanna Alakare Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tampereen yliopisto TILINTARKASTUSALAN SÄÄNTELYMUUTOKSIA Sanna Alakare Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tampereen yliopisto 8.6.2017 Sisältö Tutkinto- ja valvontauudistus EU-sääntely Tulevia muutoksia Suomen Tilintarkastajat

Lisätiedot

Tilintarkastusyhteisön valvontatietoilmoituksen täyttöohje

Tilintarkastusyhteisön valvontatietoilmoituksen täyttöohje valvontatietoilmoituksen täyttöohje Avaamme 1.9.2017 tilintarkastusyhteisöille sähköisen asiointipalvelun, jossa tilintarkastusyhteisö voi vuositn tarkistaa yhteisön tilintarkastajarekisteriin merkityt

Lisätiedot

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N LAADUNVARMISTUSJÄRJESTELMÄN TOIMINTAKERTOMUS 1.4.2005 31.3.2006

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N LAADUNVARMISTUSJÄRJESTELMÄN TOIMINTAKERTOMUS 1.4.2005 31.3.2006 1 (6) Keskuskauppakamarin Tilintarkastuslautakunnalle 4.9.2006 HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N LAADUNVARMISTUSJÄRJESTELMÄN TOIMINTAKERTOMUS 1.4.2005 31.3.2006 1. Yleistä Laadunvalvonta on yksi erittäin tärkeä

Lisätiedot

HT-, KHT- ja JHT-tilintarkastajan valvontatietoilmoituksen täyttöohje

HT-, KHT- ja JHT-tilintarkastajan valvontatietoilmoituksen täyttöohje HT-, KHT- ja JHT-tilintarkastajan valvontatietoilmoituksen täyttöohje Avaamme 1.9.2017 lähtien tilintarkastajille sähköisen asiointipalvelun, jossa voit vuositn tarkistaa ja tarvittaessa päivittää tilintarkastajarekisteriin

Lisätiedot

PRH:n tilintarkastusvalvonta Tehtävät ja kokemukset. Tarkastuksen ja arvioinnin symposium 2017

PRH:n tilintarkastusvalvonta Tehtävät ja kokemukset. Tarkastuksen ja arvioinnin symposium 2017 PRH:n tilintarkastusvalvonta Tehtävät ja kokemukset Tarkastuksen ja arvioinnin symposium 2017 Tilintarkastusvalvonnan tehtävät Tilintarkastusvalvonta 1.1.2016 Uusi tilintarkastuslaki 1.1.2016 Tilintarkastusjärjestelmän

Lisätiedot

Liite. Nykytilan kuvaus. Tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt

Liite. Nykytilan kuvaus. Tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt Liite Nykytilan kuvaus Tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt Suomessa on kolmenlaisia hyväksyttyjä tilintarkastajia HTM-tilintarkastajia, KHTtilintarkastajia ja JHTT-tilintarkastajia. Näistä HTM-

Lisätiedot

hyväksymä HTM-tilintarkastaja tai julkishallinnon ja - talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT -tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön

hyväksymä HTM-tilintarkastaja tai julkishallinnon ja - talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT -tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön 630/2015 163 Tilintarkastusyhteisön valinta yhteisen kirkkovaltuuston toimikaudeksi vuosille 2015-2018 Päätösehdotus Hallintojohtaja Jussi Muhonen Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 10 / 2010 sivu 1

Kirkkoneuvosto Nro 10 / 2010 sivu 1 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 10 / 2010 sivu 1 Kokousaika: Ti 21.12.2010 Klo 18.30-19.56 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 128 Kokouksen

Lisätiedot

Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus

Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus Kesäkuu 2015 1 Oikeudellinen muoto ja omistussuhteet Idman Vilén Grant Thornton Oy on vuonna 1927 perustettu osakeyhtiömuotoinen KHT-yhteisö. Yhtiön

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Varsinainen yhtiökokous 23.3.2016 2(7) tarvittaessa ääntenlaskun. Salonen. kokouskutsu oli julkaistu 3.2.2016 lisäksi 12.2.

PÖYTÄKIRJA. Varsinainen yhtiökokous 23.3.2016 2(7) tarvittaessa ääntenlaskun. Salonen. kokouskutsu oli julkaistu 3.2.2016 lisäksi 12.2. Metsä PÖYTÄKIRJA Y-tunnus 0635366-7 1/2016 1 (7) METSÄ BOARD OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 23.3.2016 klo 15.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, kongressisiipi, Mannerheimintie 13, Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2016

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2016 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2016 22.3.2016 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 22.3.2016 klo 15 Paikka: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Läsnä: Kokouksessa

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Hakuopas KHT-tilintarkastajaksi

Hakuopas KHT-tilintarkastajaksi Hakuopas KHT-tilintarkastajaksi Helmikuu 2015 Tilintarkastuslautakunta Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. (09) 4242 6200 www.tilintarkastuslautakunta.fi tila@chamber.fi

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

PRH:n yhteenveto listayhtiöiden 2016 tilintarkastuskertomuksista tai sen jälkeen päättyneet tilikaudet

PRH:n yhteenveto listayhtiöiden 2016 tilintarkastuskertomuksista tai sen jälkeen päättyneet tilikaudet PRH:n yhteenveto listayhtiöiden 2016 tilintarkastuskertomuksista 15.12.2016 tai sen jälkeen päättyneet tilikaudet Johdanto Uudistuneet tilintarkastuskertomukset Listayhtiöiden tilintarkastuskertomuksiin

Lisätiedot

2015 Tilintarkastusalan markkinaseurantaraportti

2015 Tilintarkastusalan markkinaseurantaraportti 2015 Tilintarkastusalan 2015 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Tilintarkastusalan... 2 1. Tilintarkastusalan markkinarakenne Suomessa 2015... 3 1.1. Tilintarkastajien lukumäärä... 3 1.2. Tilintarkastusten lukumäärät...

Lisätiedot

1 (6) Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO 19.4.2010. Lausuntopyyntönne TEM050:00/2009 (3.2.2010)

1 (6) Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO 19.4.2010. Lausuntopyyntönne TEM050:00/2009 (3.2.2010) 1 (6) Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO Lausuntopyyntönne TEM050:00/2009 (3.2.2010) TILINTARKASTAJAJÄRJESTELMÄN UUDISTAMINEN HTM-tilintarkastajat ry GRM-revisorer rf:n jäsenenä on

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 2015 kommenttipuheenvuoro. Tilintarkastajajärjestelmä ja valvonta

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 2015 kommenttipuheenvuoro. Tilintarkastajajärjestelmä ja valvonta Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 2015 kommenttipuheenvuoro Tilintarkastajajärjestelmä ja valvonta 21.5.2015 Tapani Vuopala KHT, Toimitusjohtaja tapani.vuopala@dhsaudit.fi 5/26/2015 Kommenttipuheenvuoron

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 31.3.2016 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus tilintarkastustutkintojen ja niiden valvonnan uudistamiseen. - kommenttipuheenvuoro JHTT -näkökulmasta

Ajankohtaiskatsaus tilintarkastustutkintojen ja niiden valvonnan uudistamiseen. - kommenttipuheenvuoro JHTT -näkökulmasta Ajankohtaiskatsaus tilintarkastustutkintojen ja niiden valvonnan uudistamiseen - kommenttipuheenvuoro JHTT -näkökulmasta TILINTARKASTUKSEN JA ARVIOINNIN SYMPOSIUM Tampere 21.5.2015 Virpi Ala-aho JHTT-yhdistyksen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA 2013-2016 PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Aika: 13.11.2013 klo 16:30-20:00 Paikka: Villa Breda, takkahuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 28 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS. Toukokuu 201 0

LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS. Toukokuu 201 0 LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS Toukokuu 201 0 Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki 1. OIKEUDELLINEN MUOTO JA OMISTUSSUHTEET BDO Oy on osakeyhtiömuotoisena toimiva

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Työ- ja elinkeinoministeriön asetus KHT- ja HTM-tilintarkastajan hyväksymisvaatimuksista Annettu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2008 Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 24.3.2015 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010.

Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010. Yhdistyksen säännöt Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Metsäsertifiointi

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Keisanen Päivi. Timisjärvi Katarina Jäsen. Kurvinen Anne-Maaria ELY-keskus

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Keisanen Päivi. Timisjärvi Katarina Jäsen. Kurvinen Anne-Maaria ELY-keskus POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 (14) MYR:in sihteeristö Aika 03.10.2017 klo 09:00-10:10 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Rämet Jussi Puheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri Ilola

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymä Tarkastuslautakunta 7.4.2016 13 liite 5 Yhtymähallitus 21.4.2016 32 liite 9 Yhtymäkokous 19.5.2016 14 liite 14 Sisältö 1 Valvontajärjestelmä... 3 1

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KUVITTAJAT RY SÄÄNNÖT

KUVITTAJAT RY SÄÄNNÖT KUVITTAJAT RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuvittajat ry, Illustratörerna i Finland rf, kansainvälisissä yhteyksissä epävirallinen englanninkielinen nimi on Illustrators

Lisätiedot

1. NIMI JA KOTIPAIKKA 1.1. Yhdistyksen nimi on Erasmus Student Network Finland ry (myöhemmin ESN Finland)

1. NIMI JA KOTIPAIKKA 1.1. Yhdistyksen nimi on Erasmus Student Network Finland ry (myöhemmin ESN Finland) ry:n säännöt Kuten hyväksytty NP Skype II:ssa 24.9.2013 1. NIMI JA KOTIPAIKKA 1.1. Yhdistyksen nimi on ry (myöhemmin ESN Finland) 1.2. ESN Finland on voittoa tavoittelematon, ei poliittinen, tunnuksellisesti

Lisätiedot

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keravan Taidemuseon ystävät ry. ja sen kotipaikka on Kerava. Yhdistyksen toimialue on Keravan kaupunki ja sen lähialueella

Lisätiedot

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka 1 (5) Kuopion kauppakamari Kuopio handelskammare toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Hakuopas KHT-tilintarkastajaksi

Hakuopas KHT-tilintarkastajaksi Hakuopas KHT-tilintarkastajaksi Helmikuu 2013 Tilintarkastuslautakunta Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. (09) 4242 6200, faksi (09) 650 303 www.tilintarkastuslautakunta.fi,

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka on Helsinki.

Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA 1 (5) 16.4.2013 SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka

Lisätiedot

pörrärcn R t<-* 4es 45S 46S 47S 48S Merk. Pirjo Lehtinen Keskiviikko O17 kello

pörrärcn R t<-* 4es 45S 46S 47S 48S Merk. Pirjo Lehtinen Keskiviikko O17 kello Keskusvaalilautakunta Kokouspäivämäärä I pörrärcn R Kokousaika: Kokouspaikka: Läsnä: Keskiviikko 12.4.2O17 kello 17.00-17.30 Kunnanvi rasto, kun na nhall itu ksen kokoush uone Pirjo Lehtinen, pj. Timo

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 3 Konserniohjaus 5 4 Varhaiskasvatuksen ajankohtaiskatsaus 6 5 Muut asiat 7

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 3 Konserniohjaus 5 4 Varhaiskasvatuksen ajankohtaiskatsaus 6 5 Muut asiat 7 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/2018 1 (8) Tarkastuslautakunta Aika 17.01.2018 klo 17:00-18:50 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 1 2 TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 11.12.2012 3 4 5 6 7 I LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Sen lisäksi,

Lisätiedot

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava.

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava. 30.1.2007 SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖSTEN YLEISET EHDOT Tuki tutkijakouluille ja valtakunnallisille tutkijankoulutuskursseille, tutkimusyhteistyön edistäminen, tuki tiedeakatemioille ja tiedepoliittisille

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko.

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko. 1(5) TIIMARI OYJ ABP (y-tunnus 0106264-1) VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2010 Aika: Paikka: 30.3.2010, kello 13.00 alkaen Scandic Marski hotelli, Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014 1 Kokousaika Ti 27.5.2014 klo 14.00 15:45 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari Malila Kari Kurkela Outi, vj. Poissa Eira Birgitta Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 Tarkastussääntö 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 Lautakunnan kokoonpano 1 3 Lautakunnan kokoukset 1 4 Lautakunnan tehtävät

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 2/2012 1. Heke-tiimi. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu

PÖYTÄKIRJA 2/2012 1. Heke-tiimi. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 Heke-tiimi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Edellisen kokouksen muistio 3 9 Työnohjaus 4 10 Opettajien työssäjaksaminen 5 11 Savuton työyhteisö -toimenpideohjelma 6 12 Rekrytoinnin kehittämisen

Lisätiedot

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5)

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖKUNTAYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimenä on Lappeenrannan teknillisen yliopiston henkilökuntayhdistys ry. Yhdistyksen

Lisätiedot

KANNANOTTOJA TILINTARKASTUSTA KOSKEVAN EU-SÄÄNTELYN JÄSENVALTIO- OPTIOIHIN

KANNANOTTOJA TILINTARKASTUSTA KOSKEVAN EU-SÄÄNTELYN JÄSENVALTIO- OPTIOIHIN KANNANOTTOJA TILINTARKASTUSTA KOSKEVAN EU-SÄÄNTELYN JÄSENVALTIO- OPTIOIHIN 2.3.2015 Taustaa Uudistetun tilintarkastusdirektiivin vaatimukset tulee saattaa osaksi Suomen lainsäädäntöä 17.6.2016 mennessä.

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen. Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 20.3.2014, klo 9.00 9.30 Paikka: Läsnä: Rake-sali, Erottajankatu 4 C, 00120 Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TELESTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

TELESTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA TELESTE OYJ 1 (5) TELESTE OYJ:N Aika: Perjantaina kello 15.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

Osallistumislupahakemus ja ilmoittautuminen tilintarkastajatutkintoon

Osallistumislupahakemus ja ilmoittautuminen tilintarkastajatutkintoon Hakemusta voi tarvittaessa täydentää erillisillä liitteillä Haen osallistumislupaa (Ohje 1) HT-tutkintoon KHT- tutkintoon JHT- tutkintoon Ilmoittaudun tutkintokokeeseen HT-tutkinto KHT-tutkinto JHT-tutkinto

Lisätiedot

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on PESÄPUU ry, kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja toimialueena koko maa. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot