TILINTARKASTUS 2/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINTARKASTUS 2/2010 07.6.2010"

Transkriptio

1 TILINTARKASTUS 2/

2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Laadunvarmistuksen ajankohtaiskatsaus... 1 KHT-tutkintoon 175 hakemusta... 2 Katja Hanski uusi KHT-tilintarkastaja... 2 IFIAR:n kokous Abu Dhabissa Seminaari tilintarkastuksen tieteellisestä tutkimuksesta ja opetuksesta Suomessa Tilintarkastusalan valvojien pohjoismainen kokous Helsingissä TILAn vuosikertomus Internetissä... 6 Yhteystietojen muutoksesta ilmoitettava kauppakamarin TIVAlle tai Keskuskauppakamarin TILAlle... 6

3 LAADUNVARMISTUKSEN AJANKOHTAISKATSAUS Yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastajat TILA on asettanut laadunvarmistuksen valvonnan painopisteen yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkasta jien laaduntar kastuksiin. Näitä ovat Suomessa ensisijaise sti KHT-yhteisöt, joiden laadu ntarkastukset tekevät TILAn laadu nvarmistusryhmän päät oimiset työntekijät. En simmäisinä vuosina laaduntarkastuksissa kartoitetaan ja testata an KHT-yhteisöjen laadunvalvontajärjestelmien osatekijät. Testaus tapahtuu osittain käymällä läpi toimeksiantojen tarkastustyötä. Laaduntarkastukset aloi tettiin kahde n pienehkön KHT-yhteisön laadunt arkastuskäynneillä lopp u- vuonna Laaduntarkastusten havainnot on raportoit u tilintarkastu syhteisöille, joilta edellytetään toimenpiteitä esitet tyjen havaintojen huomioimiseksi yh teisön kehittäessä laadunvalvontajärjestelmäänsä. Ensimmäisten laaduntarkastusten raportit käsiteltiin ja vah vistettiin TILAssa kevään 2010 aikana. KHT-yhteisöt tekevät toimenpidesuunnitelman esitettyjen havaintojen huomioimiseksi ja TILAn laadunvarmistusryhmä seuraa toimien toteuttamista. Muiden kuin yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastajat Vuoden 2009 laadunta rkastuskierroksen tulo kset on kä sitelty TILAn laadunvarmi stusryhmässä. Laaduntarkastuksissa käytiin läpi 10 KHT-tilintarkastajan j a 78 HTM-tilintarka stajan työn laatua. Laaduntarkastajina käytettiin kokeneita ammattitilintarkastajia, jotka toimivat TILAn laadunvarmistusryhmän ohjauksessa ja valvonna ssa. KHT-tilintarkastajien laaduntarkastusten tu lokset on vahvistettu TILAssa. TIVAt vahvistavat HTM-tilintarkastajien laaduntarkastusten tulokset kauppakamareittain omi en kokou saikataulujensa mukaan. Tässä t iedotteessa kerrotut HTM-tilintarkastaj ien laaduntarkastusten tulo kset perust uvat laadunvarmistuksen valvonna n johtajan ehdotukseen TI - VAlle. TILA ryhmitteli laaduntarkastuksen palautteen johtopäätöksiin hyväksytty kommentein, uusintatarkastus tai hylätty. Ryh mittely poikkeaa KHT- ja HTM-yhdistysten aikaisemmin tekemien laaduntarkastusten tulosten esittämisestä siten, että johtopäätös hyväksytty on yhdistetty hyväksytty komment ein johtopä ätöksen ka nssa. Uusitt u ryhmittely tukee paremmin laadu nvarmistuksen valvonnan tavoitteita. Laaduntarkastuksissa p yritään kehittämään tilintarkastustyö n laatua edistämällä hyviksi todettu ja työskentelytapoja. Painopiste on laaduntarkastusprosessissa ja annettavassa palautteessa tilintarkastajille. Laaduntarkastuksissa hyväksytyille tili ntarkastajille ( hyväksytty kommente in ) annetaan kommentteja heidän tilintarkastustyönsä laadun edelleen parantamiseksi. Uusintatarkastus johtopäätös merkitsee, että tilintarkastajan on olen naisesti par annettava työnsä laatu a ja oso itettava tämä määrättävässä uusintatarkastuksessa. TILAn laadunvarmistusryhmän keskitetyn käsitt elyn tuloksena vuoden 2009 laadu ntarkastuksissa päädyttiin seuraaviin tuloksiin: Hyväksytty kommentein 76 Uusintatarkastus 12 Hylätty 0 Yleisin syy uusintatarka stuksiin oli t ehdyn tilintarkastustyön riittämättömyys, joka ilmeni suppeana työn dokumentointina. T ällöin oli usein myös va ikea todeta, miten tehtyihin johtopää töksiin ja tilintarkastajan raportointiin oli päädytty. 1

4 Laadunvarmistusryhmän resurssit TILAn vuosille vahvistaman strategi an tärkeänä osana on ennaltaehkä isevän tilintarkastusalan valvonnan resurssien vahvistaminen. Parhaillaan laadunvarmistusryhmään ollaan rekr ytoimassa kolmea laadunvarmistuksen valvonn an asiantuntijaa, joiden toimenkuvaan kuuluu sekä KHT-yhteisöjen laadunvarmistuksen valvonta e ttä yksin toimivien tilin tarkastajien laad untarkastusten valvonta ja oh jaaminen. He osallistuvat myös kansainväliseen valvontayhteistyöhön sekä laadun kr iteereiden ja hyvä n tilintarkastustavan kehittämiseen Suomessa. KHT-TUTKINTOON 175 HAKEMUSTA TILA sai vuoden 2010 KHT-tutkintoon hakuajan päättymiseen mennessä 175 hakemusta. Vuonna 2009 hakijoita oli 158. KATJA HANSKI UUSI KHT-TILINTARKASTAJA TILA oikaisi Katja Hanskin vuoden 2009 KHT-tutkintosuor ituksen arvostelua ja hy väksyi häne t KHT-tilintarkastajaksi. IFIAR:N KOKOUS ABU DHABISSA Kansainvälinen tilintarkastusalan valvojien f oorumi IFIAR (International Forum of Independent Audit Regulators) kokoontui seitsemänteen kokoukseensa Abu Dhabissa Kokoukseen osallistui delegaatioita kaikkiaan 30 valtiosta. Kokousta johti IFIAR:n puheenjohtaja Steven Maijoor (Autoriteit Financiële Markten, NL) ja varapuheenjohtaja Paul George (Financial Reporting Council, UK). Suomesta kokoukseen osallistuivat TILAn pääsihteeri Pasi Horsmanheimo, laadunvarmistuksen johtaja Kari Vainio ja TILAn jäsen Tiina Visakorpi (Finanssivalvonta). Osa kokouksesta koost ui IFIAR:n sidosryhmien ajankohtaiskatsau ksista ja keskusteluista sid osryhmien edustajien kanssa. Kokoukseen osallist ui edustajia IOSCOsta (International Organization of Securitie s Commission), Baselin komiteasta, IAIS:sta (I nternational Associat ion of Insura nce Supervisors), PIOB:sta (Public Interest Oversig ht Board), Maailman pankista ja EU:n komissiosta. Näiden organisaatioiden edustajat kertoivat tilintarkastukseen liittyvästä valvontatyöstään. Kokoukseen osallistui keskeiste n kansainvälisten tilintarkastusketjujen korkean tason delegaatiot. BDO:n, Deloitte Touche Tohmatsun, Ernst & Youngin, Grant Thorntonin, KPMG: n ja PricewaterhouseCoopersin edu stajien ka nssa keskustelt iin laadun tarkastuksissa esille tulleista yleisistä havainnoista, konsernien tilintarkastuksesta, ammatillisesta varovaisuudesta etenkin käypien arvoj en arvioinnissa sekä toimeksianto kohtaisen laad unvalvonnan merkityksestä. Myös tilintarka stusyhteisöjen kansainvälise n integraation merkitystä pohdittiin keskust eluissa tilintarkastusalan valvonnan kannalta. IFIAR:n vuoden 2011 kokoukseen ulottuva toimintasuunnitelma esiteltiin ja hyväksyttiin. Keskeisiä asioita toimintasuunnitelmassa ovat muun muassa dialogi kansainvälisten tilintarkastusketjujen ja sijoittajien kanssa, kansainvälinen valvontavira nomaisten välinen yhteistyö sekä kansainvälisiin tilintarkastusstandardeihin vaikuttaminen. Erityisesti tilin tarkastusyhteisöjen laa duntarkastuksia koskevien työpajojen järjestäminen pysyy keske isenä painopistealueena IFIAR:n työsuunnitelmassa. Seuraava PCAOB:n (Public Company Accounting Oversight Boardin) isännöimä työpaja järjestetään vuoden 2011 alkupuolella Washington DC:ssä USA:ssa. 2

5 IFIAR:n kokouksessa keskusteltiin siitä, miten tulevaisuudessa kokoukset olisi tarkoituksenmukaista järjestää. Esillä oli e hdotus siitä, että kokou ksia olisi kahden sijasta vain yksi vuodessa. T ämä edellyttäisi tehostettua tiedottamista etenkin IFIAR:n työryhmien työstä. Työryhmät esittivät ko kouksessa ajankohtaiskatsaukset toiminnastaan. Yksi työryhmä esimerkiksi pohtii ja raportoi maailmanlaajuisen talousti lanteen vaikutuksista tilintarkastukseen liittyviin riskeihin ja tilintarkastusalan valvontaan. Kokousten järjestämistapaa selvitetään lisää ja asiaan palat aan seuraavassa kokouksessa. Abu Dhabin kokoukse ssa vahvistettiin IFIAR:n rinna lle Sveitsin lain mukaan peruste tun IFIAR Ve - reinin säännöt ja valittiin sille rahaston hoitaja. IFIAR Vereinin tehtävänä on kerätä jäsenmaksuja ja maksaa puheenjohtajiston ja sihte eristön ku luja. IFIAR:n Vereinin pe rustaminen oli tarpeellista, koska IFIAR ei ole oikeushenkilö. Seuraava IFIAR:n kokous pidetään syyskuuta Madridissa Espanjassa. Lisätietoja: SEMINAARI TILINTARKASTUKSEN TIETEELLISESTÄ TUTKIMUKSESTA JA OPETUKSESTA SUOMESSA TILA järjesti yhdessä työ- ja el inkeinoministeriön (TEM:n) kanssa j a yhteistyössä A alto-yliopiston kauppakorkeakoulun kanssa seminaarin til intarkastuksen tieteellisestä tutkimuksesta ja opetuksesta Suomessa. Seminaarin alaotsikkona oli: toimintatavat, odot ukset ja hyödyt eri toi mijoiden kann alta. Seminaarin puhee njohtajana toimi TILAn puheenjohta ja, asiana jaja Antti Heikinheimo. Seminaarin yleisönä oli tilintarka stajia, virkamiehiä, TILAn ja VALAn jäseniä, el inkeinoelämän edustajia sekä tutkijoita ja opiskelijoita. Kaikkiaan tilaisuuteen osallistui noin 80 henkilöä. Seminaarin järjestämisen taustalla on havainto siitä, että tilintarkastusalan tutkimus on viime aikoina kansainvälistynyt. TI LA on vahvistamassaan toimintastrategiassa todennut, että Suomen as e- ma tilintarkastusalan kansainvälise nä kehittä jänä edellyttää alan tutkimustoiminnan edistämistä. Avainasemassa ovat täll öin kauppatieteellistä tutkimusta ja o petusta harjoittavat korkeakoulut. TI - LA pyrkii saattamaan eri toimijoita vuoropuheluu n, jotta saadaan aikaan keskustelua tilintarkastuksen tutkimuksen ja opetuksen säilyttämisestä ja kehittämisestä Suomessa. Korkeakoulut päättävät autonomisesti tutkimuksen kohtei staan. Kuitenkin yhteisku nnan eri toi mijoilla on i ntressejä tilintarkastusalan tutkimuksen ja opetuksen kehittämiseen. Ensimmäisen alustuspu heenvuoron käyttänyt ma. profe ssori Lasse N iemi (Aalto-yliopisto) ke rtoi kuulijoille sii tä, minkälai sta akatee mista, hyvä ksyttävää tutkimusta maailmalla te hdään ja mitk ä ovat tärkeimmät tulokset. Hän korosti tutkimuksen kansainvälistymistä ja sitä, että menestymistä mitataan julkaisujen mä ärässä johtavissa kansainvälisissä t iedejulkaisuissa. Tässä suhteessa yhdysvaltalaiset tutkija t o vat johtoase massa. Eur ooppalaisia julkaisuja o n tulossa pian lisää, mikä parantaa eurooppalaisten tutkijoiden asemaa. Suomalaiset tutkijat pärjä ävät kohtuullisesti muiden eurooppalaisten valtioiden tutkijoihin verrattuna. Seminaarin avainpuhujana esiintyi professori W. Robert Knechel. Hän on laskentatoimen ja tilintarkastuksen professori sekä laskentatoimen ja tili ntarkastuksen tutkimuksen kansa invälisen keskuksen johtaja Floridan yliopistossa. Hänellä on laskentatoimen ja tilintarka stuksen professuurit myös Aucklandin (Uusi-Seelanti) ja Maa strichtin (Alankom aat) yliopistoissa. Professori Knechel toimii vierailevana professorin a ja luenno itsijana lukuisissa yliopistoissa Euro opassa ja muualla maailmassa. Hän on julka issut tutkimuksia kansa invälisissä aikakauskir joissa vuodesta 1983 läht ien yhteensä lähes 40, joista useat tilintarkastusalan top 5 -julkaisussa. 3

6 Knechel pohti puheenvuorossaan, voiko tilintar kastusalan t utkimus autt aa nostamaan tilintarka s- tuksen laatua, mikä on nykyisin alan keskeisin kysymys. Hän totesi samoin kuin N iemi, että tu tkijoiden on keskityttävä julkaisujen tuottamiseen. Knechel ilmoitti suhtaut uvansa tilint arkastusalan standardi en lisääntyvään käyttöön tilintarkast uksen laadun kannalta ep äilevästi. Standardit eivät voi korvata ammatillisen harkinna n suurta merkitystä. Keskittyminen standardien no udattamiseen voi johtaa tilintarka stuksen keskeisten riskien ja vaaran indikaattorien jä ämiseen liia n vähälle h uomiolle. Knechel esitti useita näkökulmia, kut en sosiologisen ja psykologisen näkökulman tilintarkastusalan tutkimukselle. Tilintarkastuksen ammattilaiset odot tavat tutkimukselta keinoja kehittää ammattitaitoa ja tekno logiaa. Tilin tarkastusalan tutkijoiden ja tilintarkastusalan pitäisikin olla keskenään vuorovaikutuksessa. Hyvä nä esimerkkinä on Alankomaat, jossa til intarkastusalan professorit yleisesti t oimivat tilintarkastusalalla esimerkiksi tilintarkastusyhteisöjen partnereina. Muutakin henkilöresur ssien vaihtoa tilintarkastu salan ja tutkimusyhteisön välillä on syytä harjoittaa. Keske inen ongel ma tilintarkastusalan tutkimuksessa on tutkimusaineiston saatavuus, mitä tilintarkastukseen liittyvä salassapitovelvollisuus rajoittaa. Tilintarkastuksen sääntelyssä TEM:ssä vastaava hallitusneuvos Marja-Leena Rinkineva kertoi valtiovallan odotuksist a tilintarkas tilint arkastusalan tutkimukseen ja opet ukseen. Hä n korosti, e ttä yliopistoilla on yliopistolain mukaan tutkimuksen ja opetuksen lisäksi myös kolmas tehtävä, joka on yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja yhteiskunnan palvelu. Hän katsoi, että yliopistoilla on parannettavaa tämän tehtävän hoitamisessa. Tilin tarkastusalan t utkimuksessa olisi huomioitava myös Suomen kansalliset tilintarkastuksen erityispiirteet, kuten pienten yritysten tilintarkastus ja hallinnon tarkastus. Standardeihin ei pidä keskittyä tu tkimuksessa liikaa. Yl iopistojen ol isi aikai sempaa enemmän tarjottava jatkuvan kouluttautumisen mahdollisuuksia ja lisätä eettisten aineiden opetusta. KHT-yhdistyksen puheenjohtaja, KHT Esa Kailiala (KPMG Oy Ab) tarkasteli alustuspuheenvuorossaan sitä, miten tilintar kastusala ja liike-elämä voisivat hyödyntää suomalaista til intarkastusalan tutkimus- ja opetustoimintaa. Hän pohti, mitä kokemuksia j a odotuksia asiaan liitty y. Kailiala piti tilintarkastusalan kannalta tärkeänä tilintarkastusalan houkuttelevuutta opiskelijoiden keskuudessa. Hän korosti, että yliopi stoista valmistuvien, tilint arkastusalalle tulevien kauppatieteid en maisterien olisi paremmin ymmärrettävä kokonaisuuksia ja tärkeitä laskentatoim en perusasioita käytännön kannalta. Kailiala totesi, että yksi tutkimusyhteistyön kannalta keskeinen haaste on tilintarkastusaineistoon liittyvä salassapitovelvollisuus. Kailiala kaipasi tutkimusyhteistyöhön pitkäjä nteisyyttä esimerkiksi kauppatieteiden opiskelijoiden lopputöiden tuottamisessa. Täl lä hetkellä yhteistyö tilin tarkastusalan kanssa on satunnaista. Tilintarkastajien jatkokoulutuksen edistäminen yliopistoissa olisi tarpeen. Valtion tilintarkastuslautakunnan (VALAn) puhe enjohtaja, dekaani, siviilioikeuden professori Jukka Mähönen (Turun yliopisto) pohti puheenvuorossaan, onko tilintarkastajia hyväksyvällä ja valvovalla viranomaisella rooli tilintarkastusalan tutkimuksen ja opetuksen edistämisessä. Hän huomautti, että tilintarkastuksen tutkimus on eri asia kuin tilintar kastusoikeuden tutkimus. Hän tarkasteli VALAn ja TILAn tehtäviä tilintarkastuslain kannalta ja katsoi, että tutkimuksen ja opetuksen edistäminen on lähinnä TILAn tehtävä. Alustuspuheenvuorojen jälkeen käydyssä pane elikeskustelussa todet tiin, että tilin tarkastusalan tutkimuksessa ja opetuksessa o sapuolilla on m erkittävän erilaisia odotuksia. Odotuskuilun kaventamiseksi vuoropuhelua on jatkettava ja etsittävä yhteistyö muotoja etenkin tilintarkastusalan ja yliopistojen välille. Seminaarin aineisto on saatavana TILAn Internetsivuilta 4

7 TILINTARKASTUSALAN VALVOJIEN POHJOISMAINEN KOKOUS HELSINGISSÄ Tilintarkastusalan valvojien pohjoismainen kokou s järjestettiin Helsingissä TILAn toimi - essa tällä kertaa kokou ksen isäntä nä. Kys ymyksessä ol i kahdeksas vapaamuotoinen tilintarkastusalan valvontaviranomaisten tapa aminen. En simmäinen pohjoismainen kokous järjestettiin Oslossa Helsingin kokouksessa puheenjohtajana toimi T ILAn puheenjohtaja a sianajaja Antti Heikinheimo. TILAn puolesta kokoukseen osallistuivat myös pääsihteeri Pasi Horsmanheimo, TILAn sihteeri Tuomas Leino, laadunvarmistuksen johtaja Kari Vainio sekä TILAn jäsenistä Lasse Niemi, Pontus Troberg ja Tiina Visakorpi. Ruotsin Reviorsnämndenistä (RN) kokouksee n osa llistuivat Peter Strömberg, Adam Diamant ja Anders Holm. Norjan Finanstilsynetistä kokoukseen osallistuivat Anne Merethe Bellamy, Tore Johan Berg ja Kjersti Elvestad. Tanskan Erhvers- og selskabstyrelsenistä (EOS) osallistuivat Jan ne Wesch Lorentzen Peter Krogslund Jensen ja Vibeke Sylvest Barfoed. Ensimmäisenä kokouksessa käytiin läpi pohjoismaissa vireillä olevia lainsäädäntöh ankkeita. Selvitysmies, professori Edward Andersson oli kuts uttu kertomaan selvitysmiehen raportistaan Tilintarkastajajärjestelmän uudistaminen. Hän selvitti rapor tin pääkohtia ja totesi, että niiden mahdollinen toteutus jää seuraavan hallituksen huoleksi kevään 2011 e duskuntavaalien jälkeen. Lausuntokierros raportista on juuri päättynyt. Anderssonin alustuksen jälkeen kä ydyssä keskustelussa todettiin, ett ä pohjoismaista vain Suomessa on julkisyhteisöjen tilintarkastajille oma hyväksymis- ja valvontajärjestelmänsä. Norjassa on ehdotettu kelpoisuusvaatimusten asettamista j ulkisyhteisöjen tilintarkastajille. Ruotsissa käytä ntönä on, että julkisyhteisön, esimerkiksi kunnan tilintarkastaja on luottamushenkilö, joka käyttää apunaan auktorisoitua tai hyväksyttyä tilintarkastajaa. Näin tilint arkastus saattaa tulla v alvonta-asiana RN:n tutkittavaksi, vaikka RN ei valvokaan kuntien tilintarkastajia. Ruotsissa valtiopäivillä on ajankohtaista hallituks en esityksen käsittely, jossa esitetään tilintarkastusvelvollisuuden rajaamista niin, että kaikke in pienimmä t yritykset voivat valita tilintarka stuksen, yleisluonteisen tarkastuksen tai til intarkastuksen pois jättämi sen välillä. ( ks. Regeringens proposition 2009/10:204: En frivillig revision). Seuraavaksi hallitus pohtii tilintarkastajan vahingonkorvausvastuuseen mahdollisesti tehtäviä rajauksia asia sta tehdyn selvityksen perusteella (ks. Revisorers skadeståndsansvar, slutbetänkande av utrednin gen om re visorer och revision, SOU 2008:79). On mahdollista, että myös tilintarka stajien jääviyssääntöihin tulee muutoksia. Esillä on o llut myös ajatus siitä, että tilintarkastajien valvonta kohdiste ttaisiin vain lakisääteiseen tilinpäätösten tilintarkastukseen. Tanskassa on keväällä 2010 annettu valtiopäiville ehdo tus tilin tarkastusvelvollisuuden rajo jen muuttamisesta. Valtiopäiviltä odotetaan päätöstä kesäkuun alussa. Ehdotuksen toteutuminen nostaisi tilintarkastusvelvollisuuden raja-arvoja seuraavasti (nykyiset raja-arvot suluissa ): liikevaihto euroa ( euroa), taseen loppu summa euroa ( euroa), työnte kijöiden luku määrä 12 (12). Myös sanktiosäänn öksiin on tu lossa muutoksia. Kouluttautumisvaatimusten tarkentamisvaatimuksia selvitetään. Tilintarkastajien ammattikunta on valmistellut luonnoksen pienten yritysten tilintarkastusstandardiksi. Ministeriö (EOS) harkitsee sen vahvistamista. Norjassa on vireillä vähän tilintarka stukseen liittyviä lainsäädäntöhankkeita. Finan ssiministeriössä on tekeillä t ilintarkastusvelvollisuutta koskeva selvitys. Verotuksen ja tilintarkastu ksen suhtei sta valmistuu selvitys vuod en 2010 lopussa. EU:n ko mission suosittamasta tilintarkastajan vahingonkorvausvastuun lieventämisestä ei ole vireillä mitään hankkeita. 5

8 Pontus Troberg esitti yhteenvedon Helsingissä j ärjestetystä tilintarkastusseminaarista. Tilintarkastusalan ja tilintarkastusalan tutkimusta ja opetusta järjestävien yliopistojen vuorovaikutus ei ole muissa pohjoismaissa puhuttanut valvontaviranomaisia samalla tavalla kuin Suomessa. Tuomas Leino kertoi ajankohtaista KHT- ja HTM-tutkinnoista. Aihe synnytti keskustelun tilintarkastajien jatkuvan koulutuksen vaatimuksista. Monissa pohjoismaissa ammatissa toi miville tilintarkastajille on asetettu määrälliset, kou lutuksen tun timääriin perustuvat vähimmäisvaatimukset, joi den toteutumista valvotaan. Tanskassa on lisäksi a setettu tarkempia vaati muksia myö s koulutuksen sisällöstä. Suomessa jatkuvan koulutuksen vaatimuksia pohditaan lähitulevaisuudessa TILAssa. Kari Vainio piti ajankohtaiskatsauksen laadunvarmistuksen valvonnasta ja TILAn päättämien laaduntarkastusten käynnistämisestä Suomessa. Parhaillaan laadunvarmistusryhmän resursseja vahvistetaan rekrytoimalla kolme uutta asiantuntijaa. Norjassa ja Ruotsissa laaduntarkastusten te keminen on pidemmällä kuin Suomessa. Laadunvarmistuksen valvonnassa etenkin la aduntarkastusraporttien laatiminen va atii huomattavasti resursseja ja aikaa. Tanskassa laadunta rkastukset tehdään EOS:n valvonnassa kokonaan tilintarkastusammattilaisten avulla. Vibeke Sylvest Barfoed piti ajankoht aiskatsauksen tilintarkastajien valvonnasta Tanskassa. Muista pohjoismaista poikkeavaa Tanskassa on, että sanktioiden käytössä tilintarkastajien sakottaminen on yleisempää kuin varoituksen antaminen. Esimerkiksi vuosina käsiteltiin 106 tutkintatapausta, joissa annettiin 64 sakkoa ja 3 varoitusta. Muita kesku stelunaiheita kokoukse ssa olivat kolmansista maista tulevien tilintarka stajien reki steröinti, tilintarkastajien hyväksymis- ja valvontajärjestelmän rahoitus, tilintarkastajamaksut, kansainvälinen valvontayhteistyö EGAOB: ssa ja IFIA R:ssa ja suhteet USA:n valvonta viranomaiseen PCAOB:hen. Seuraava pohjoismainen kokous on toukokuussa 2011 Oslossa. TILAN VUOSIKERTOMUS INTERNETISSÄ TILA on julkaissut kert omuksensa vuoden 2009 toiminnast a. Kertomus on julkaist u TILAn verkkosivuilla -> Keh ittäminen ja KV-asiat -> TILA:n toiminta. Vuosikertomukse en sisältyvät til astot HTM-tilin tarkastajista ja -yhteisöistä kaup pakamareittain sekä K HT- ja HTMtutkinta-asioiden päätöksistä TILAssa. YHTEYSTIETOJEN MUUTOKSESTA ILMOITETTAVA KAUPPAKAMARIN TIVALLE TAI KES- KUSKAUPPAKAMARIN TILALLE Tilintarkastuslain mukaa n TILA pitä ä rekister iä tilintarkastajista. Osa tie doista on n ähtävillä Int ernet-sivuilla osoitteessa Hae asiantuntija (sivulla oikealla). Tilintarkastuslain mukaan rekisteritietoja koskevista muutoksista on viipymättä ilmoitettava TILAlle. Yhteystietojen muuttaminen käy nopeimmin ilmoittamalla muutokset TILAn sähköpostiin: tai täyttämällä lomake, joka lö ytyy osoitteesta Tilintarkastus Hallinto- ja rekisteri asiat Yhteystietolomake ja lähettämällä lomake joko skannattuna tai postitse TILAlle. 6

9 Lisätietoja: Asiointi TILAn kanssa sähköpostitse käy parhaiten käyttämällä TILAn sähköpostiosoitetta Tilintarkastuslautakunnan pääsihteeri Pasi Horsmanheimo (09) Laskentatoimen asiantuntija, tilintarkastuslautakunnan sihteeri Tuomas Leino (09) Lakimies, tilintarkastuslautakunnan sihteeri Risto Ruuska (09) Suunnittelija, tilintarkastuslautakunnan sihteeri Heidi Haukkala (09) Suunnittelija, tilintarkastuslautakunnan sihteeri Annika Mäki (09) Assistentti Anne Aapro (09) Tilintarkastuksen laadunvarmistus Laadunvarmistuksen johtaja Kari Vainio (09) Laadunvarmistuksen päällikkö Anja Ilkko-Virtanen (09) Laadunvarmistuksen assistentti Anne-Mari Aaltonen (09) Postiosoitteemme on TILA Keskuskauppakamari PL HELSINKI 7

PÖYTÄKIRJA. Varsinainen yhtiökokous 23.3.2016 2(7) tarvittaessa ääntenlaskun. Salonen. kokouskutsu oli julkaistu 3.2.2016 lisäksi 12.2.

PÖYTÄKIRJA. Varsinainen yhtiökokous 23.3.2016 2(7) tarvittaessa ääntenlaskun. Salonen. kokouskutsu oli julkaistu 3.2.2016 lisäksi 12.2. Metsä PÖYTÄKIRJA Y-tunnus 0635366-7 1/2016 1 (7) METSÄ BOARD OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 23.3.2016 klo 15.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, kongressisiipi, Mannerheimintie 13, Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus

Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus Kesäkuu 2015 1 Oikeudellinen muoto ja omistussuhteet Idman Vilén Grant Thornton Oy on vuonna 1927 perustettu osakeyhtiömuotoinen KHT-yhteisö. Yhtiön

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 31.3.2016 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2016

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2016 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2016 22.3.2016 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 22.3.2016 klo 15 Paikka: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Läsnä: Kokouksessa

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Liite. Nykytilan kuvaus. Tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt

Liite. Nykytilan kuvaus. Tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt Liite Nykytilan kuvaus Tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt Suomessa on kolmenlaisia hyväksyttyjä tilintarkastajia HTM-tilintarkastajia, KHTtilintarkastajia ja JHTT-tilintarkastajia. Näistä HTM-

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka 1 (5) Kuopion kauppakamari Kuopio handelskammare toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 24.3.2015 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 2015 kommenttipuheenvuoro. Tilintarkastajajärjestelmä ja valvonta

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 2015 kommenttipuheenvuoro. Tilintarkastajajärjestelmä ja valvonta Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 2015 kommenttipuheenvuoro Tilintarkastajajärjestelmä ja valvonta 21.5.2015 Tapani Vuopala KHT, Toimitusjohtaja tapani.vuopala@dhsaudit.fi 5/26/2015 Kommenttipuheenvuoron

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007

TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007 2007-03-22 1 (6) TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007 Aika Paikka Läsnä 22.3.2007, klo 17.00 alkaen TietoEnator Oyj, Kutojantie 6-8, Espoo Läsnä oli henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamina

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. OULUN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Oulun kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella kotipaikkanaan

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymä Tarkastuslautakunta 7.4.2016 13 liite 5 Yhtymähallitus 21.4.2016 32 liite 9 Yhtymäkokous 19.5.2016 14 liite 14 Sisältö 1 Valvontajärjestelmä... 3 1

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

KUVITTAJAT RY SÄÄNNÖT

KUVITTAJAT RY SÄÄNNÖT KUVITTAJAT RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuvittajat ry, Illustratörerna i Finland rf, kansainvälisissä yhteyksissä epävirallinen englanninkielinen nimi on Illustrators

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5)

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖKUNTAYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimenä on Lappeenrannan teknillisen yliopiston henkilökuntayhdistys ry. Yhdistyksen

Lisätiedot

Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010.

Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010. Yhdistyksen säännöt Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Metsäsertifiointi

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen. Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 20.3.2014, klo 9.00 9.30 Paikka: Läsnä: Rake-sali, Erottajankatu 4 C, 00120 Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

2015 Tilintarkastusalan markkinaseurantaraportti

2015 Tilintarkastusalan markkinaseurantaraportti 2015 Tilintarkastusalan 2015 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Tilintarkastusalan... 2 1. Tilintarkastusalan markkinarakenne Suomessa 2015... 3 1.1. Tilintarkastajien lukumäärä... 3 1.2. Tilintarkastusten lukumäärät...

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014 1 Kokousaika Ti 27.5.2014 klo 14.00 15:45 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari Malila Kari Kurkela Outi, vj. Poissa Eira Birgitta Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Maanantai 21.3.2016, klo 13.00. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Maanantai 21.3.2016, klo 13.00. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (7) KEMIRA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2016 Aika: Paikka: Läsnä: Maanantai 21.3.2016, klo 13.00 Scandic Marina Congress Center, osoitteessa Katajanokanlaituri 6, Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 9 Tampere 1997 Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Hyväksytty vuosikokouksessa 15.3.1991 Oikeusministeriön

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

asiakastieto.fi POYAKIRJA 1/2016 ASIAKASTIETO GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 1.4.2016 klo 1000 Paikka:

asiakastieto.fi POYAKIRJA 1/2016 ASIAKASTIETO GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 1.4.2016 klo 1000 Paikka: asiakastieto.fi POYAKIRJA 1/2016 ASIAKASTIETO GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 1.4.2016 klo 1000 Paikka: Läsnä: Finlandia talo (Terassisali), Mannerheimintie 13 E, Helsinki. Kokouksessa olivat

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja toiminta-alueena Suomen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: 21.4.2015 klo 11.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talon kongressisiipi, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 26.3.2013 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2013 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

Hakuopas KHT-tilintarkastajaksi

Hakuopas KHT-tilintarkastajaksi Hakuopas KHT-tilintarkastajaksi Helmikuu 2015 Tilintarkastuslautakunta Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. (09) 4242 6200 www.tilintarkastuslautakunta.fi tila@chamber.fi

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 15.3.2016 klo 18:00 1/5 Paikka Kauttuan Klubi, Sepäntie 3, Kauttua LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Friberg Harri Henttinen Kari Lammensalo Pasi Lehtonen

Lisätiedot

2 Kokouksen järjestäytyminen

2 Kokouksen järjestäytyminen FINNLINES OYJ PöYTIiKTRIA t/20t6 t (7) FINNLINES OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2016 Aika Paikka Läsnä 12.4.2016 klo 13:05-14.02 Suomen Kansallismuseon auditorio, Mannerheimintie 34, 00 I 00 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt poistettavat/muutettavat kohdat yliviivattuina sinisellä punaisella lisätyt/korjatut kohdat SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Nimi: Kotipaikka: Osoite: Koverontie 26

Nimi: Kotipaikka: Osoite: Koverontie 26 ..,*ili,i$e+,+. Patentti- ja rekisterihallitus,'fr:.i.,,:,:,e Yhdistysasiat!'.j -'! '.:.' ': l'(; li.,rar tr"r,r&i \'fettltrtill' JALJENNOS 03.a2.2012 1(5) Rekister:inumero: 207.402 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO HUTK, historiatieteet PÖYTÄKIRJA

OULUN YLIOPISTO HUTK, historiatieteet PÖYTÄKIRJA Aika Ma 14.9.2009, klo 10 Paikka HU 110 yliopistonlehtori Reija Satokangas yliopistonlehtori Kari Väyrynen Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.15. 2 Edellisen kokouksen muistio Edellisen kokouksen pöytäkirja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 51. Vammaisneuvosto 15.12.2015. Aika 15.12.2015 klo 16:00-16:55

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 51. Vammaisneuvosto 15.12.2015. Aika 15.12.2015 klo 16:00-16:55 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 51 Vammaisneuvosto 15.12.2015 Aika 15.12.2015 klo 16:00-16:55 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 32-37

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki 1(5) Aika 6.4.2005 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli Kärkkäinen, hallituksen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

Osallistumislupahakemus ja ilmoittautuminen tilintarkastajatutkintoon

Osallistumislupahakemus ja ilmoittautuminen tilintarkastajatutkintoon Hakemusta voi tarvittaessa täydentää erillisillä liitteillä Haen osallistumislupaa (Ohje 1) HT-tutkintoon KHT- tutkintoon JHT- tutkintoon Ilmoittaudun tutkintokokeeseen HT-tutkinto KHT-tutkinto JHT-tutkinto

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys SÄÄNNÖT Satakissa ry Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Satakissa ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys ja sen kotipaikka on Porin kaupunki ja toimialueena koko Suomi. Yhdistyksen

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry 1(6) SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen

Lisätiedot

Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki. 1 043 edustettua osakasta Liite 1

Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki. 1 043 edustettua osakasta Liite 1 1 (7) KESKO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA NRO 1/2008 Paikka Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki Aika 31.3.2008 klo 13.00 14.50 Läsnä Osakkaat 1 043 edustettua osakasta

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. 1 POHJOIS-KARJALAN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Pohjois-Karjalan kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/6 Pöytäkirja Aika: 12. kesäkuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Purasten sukuseura ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka

Purasten sukuseura ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka Purasten sukuseura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Purasten sukuseura ry ja kotipaikka Rautalammin kunta. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura tai seura.

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6. TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.2015) Yhdistyksen nimi on Tampereen teknillisen yliopiston henkilöstöyhdistys

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Yhdistyslain muutos 1.9.2010 Yhdistyslain (678/2010) muutos tullut voimaan 1.9.2010 Keskeisimmät muutokset Toiminnantarkastus Tämän lain

Lisätiedot

Luku 1 Nimi ja kotikunta

Luku 1 Nimi ja kotikunta Suomi - Afganistanin Akatemia AFA ry:n säännöt Luku 1 Nimi ja kotikunta 1. Yhdistyksen nimi Suomeksi Suomi Afganistan Akatemia AFA ry Englanniksi Academy of Finland Afghanistan AFA Dariksi Akademi Finland

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. SuomenMinipossuyhdistys ry. Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä.

SÄÄNNÖT. SuomenMinipossuyhdistys ry. Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä. SÄÄNNÖT SuomenMinipossuyhdistys ry Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä. A: Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toimintamuoto 1 Nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 07.04.2015 1 Aika Tiistaina 07.04.2015 klo 16.00 16.58 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖYTÄKIRJA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Keskiviikko 31.3.2010 klo 13.00-13.30 Paikka Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi Läsnä Paikalla olivat pöytäkirjan liitteenä 1 olevasta osallistujaluettelosta

Lisätiedot

SuLVI:n puheenjohtajapäivät 5.2.2016 Rav. Arthur, Helsinki

SuLVI:n puheenjohtajapäivät 5.2.2016 Rav. Arthur, Helsinki Yhdistyksen hallintoon vaikuttavia lakeja, sääntöjä ja näkökohtia. Kokemuksia ja mielipiteiden vaihtoa, toivoo Yrjö Määttänen 1 Yhdistyksen hallintoon vaikuttavia lakeja, sääntöjä ja näkökohtia. Kokemuksia

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE Pyydämme palauttamaan täytetyn lomakkeen osoitteeseen laatu@chamber.fi. Tarkastettava tilintarkastaja Laaduntarkastaja Laadunvalvontajärjestelmän kartoitus

Lisätiedot

3. VäI~raportti. FU [ta. Kemin toimeksianto 48912/F10548. Raportointi ajanjaksolta 26.4. - 30.10.2013. V~puv~i~ta. Eu~oap~rn W~O~i ~ur~x~p~rn Lha~t~

3. VäI~raportti. FU [ta. Kemin toimeksianto 48912/F10548. Raportointi ajanjaksolta 26.4. - 30.10.2013. V~puv~i~ta. Eu~oap~rn W~O~i ~ur~x~p~rn Lha~t~ 3. VäI~raportti Kemin toimeksianto 48912/F10548 Raportointi ajanjaksolta 26.4. - 30.10.2013 V~puv~i~ta FU [ta Eu~oap~rn W~~i ~ur~x~p~rn Lha~t~ LUTTAMUKSELLINEN 2 Sisällysluettelo Kemin toimeksianto 48912/F10548

Lisätiedot

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI 1 Yhdistyksen nimi on nimi on Filosofisen praktiikan verkosto ry (virallinen lyhenne on FiPra ry), Nätverket för Filosofisk Praxis rf, Philosophical Practice Network. Yhdistyksen

Lisätiedot

ASPO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (7) 7.4.2016, klo 10.00 Scandic Marina Congress Centerissä osoitteessa Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki.

ASPO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (7) 7.4.2016, klo 10.00 Scandic Marina Congress Centerissä osoitteessa Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki. ASPO OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (7) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika ja paikka Läsnä 7.4.2016, klo 10.00 Scandic Marina Congress Centerissä osoitteessa Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki. Kokouksessa olivat

Lisätiedot

Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja Mikko Nikula avasi kokouksen.

Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja Mikko Nikula avasi kokouksen. HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2016 HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 13.4.2016 klo 10.00 11.53 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, Mannerheimintie 13, Helsinki Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Lohjan Kylät ry. ja sen kotipaikka on Lohjan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lohjan kaupunki ja siihen liittymispäätöksensä tehneet

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 AIKA klo 16:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen kylät ry ja sen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksen toimintaalueena on Päijät-Häme. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 10.12.2014 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 143 Kokouksen avaus 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 145 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Scandic Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 6, Helsinki

Scandic Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 6, Helsinki Epävirallinen käännös AKTIA OYJ PÖYTÄKIRJA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2010 Aika: 25.3.2010 Paikka: Scandic Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 6, Helsinki Läsnä: Yhtiökokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654))

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654)) Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Tukiyhdistyksen mallisäännöt 1 - yksi (1) sääntömääräinen kokous vuodessa (Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on

Lisätiedot

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016 Tämä tilintarkastuskertomusmalli on laadittu uudistetun ISA 700:n liitteessä olevan esimerkin 1 ja hallituksen esityksen (HE 70/2016) tilintarkastuslain muuttamisesta pohjalta. Tässä mallissa toimintakertomus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015 MUONION-ENONTEKIÖN ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Kokousaika To 29.10.2015 klo 19.00 19.32 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Muonion kunnasta: Hietala Kosti, I vpj. Kangosjärvi Ulla-Maija

Lisätiedot

Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry SÄÄNNÖT

Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry SÄÄNNÖT Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry ja sen kotipaikka on Turku. Yhdistyksestä voidaan epävirallisissa

Lisätiedot

Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT

Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT 2011 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry (epävirallisesti lyhennettynä SVL), jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 126/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tilintarkastuslain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilintarkastuslain siirtymäsäännöstä siltä

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot