JULKISHALLINNON JA -TALOUDEN TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA JHTT-TILINTARKASTAJAN HYVÄKSYMIS- JA VALVONTAOHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JULKISHALLINNON JA -TALOUDEN TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA JHTT-TILINTARKASTAJAN HYVÄKSYMIS- JA VALVONTAOHJEET"

Transkriptio

1 1 JULKISHALLINNON JA -TALOUDEN TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA JHTT-TILINTARKASTAJAN HYVÄKSYMIS- JA VALVONTAOHJEET Hyväksytty JHTT-lautakunnan kokouksessa , 10. Muutokset on hyväksytty JHTT-lautakunnan kokouksessa , I JHTT-TILINTARKASTAJAN HYVÄKSYMINEN 1 Yleistä 2 JHTT-tutkinto JHTT-lautakunta hyväksyy hakemuksesta JHTT-tilintarkastajaksi henkilön, joka täyttää JHTT-tilintarkastajan yleisen kelpoisuuden ja on suorittanut julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan tutkinnon (JHTT-tutkinto). JHTT-tutkinto järjestetään sekä suomen että ruotsin kielellä vähintään kerran vuodessa JHTT-lautakunnan määrääminä päivinä ja määräämässä paikassa. 3 JHTT-tutkintoon hakeminen Tutkintoon on oikeus osallistua sillä, joka täyttää JHTT-lain (467/1999, 1098/2000, 370/2005, 1033/2008 ja 1047/2013) 9 :ssä sekä valtiovarainministeriön asetuksessa JHTTtilintarkastajan hyväksymisvaatimuksista (1369/2009) säädetyt vaatimukset. (muutettu ) Tutkinto-oikeutta haetaan JHTT-lautakunnalta kirjallisella hakemuksella lautakunnan ilmoittamaan määräaikaan mennessä. Hakemukseen tulee liittää: - nimikirjanote tai ansioluettelo, - jäljennökset korkeakoulututkintotodistuksesta, - jäljennökset niistä työtodistuksista, joilla hakija katsoo olevan tutkinto-oikeuden myöntämisen kannalta merkitystä, - korkeakoulun antama vastaavuustodistus suoritetuista opinnoista - virkatodistus, sitä erikseen pyydettäessä. 4 Ilmoitus tutkinto-oikeudesta 5 Tutkintovaatimukset JHTT-lautakunta ilmoittaa päätöksellään viipymättä päätöksenteon jälkeen JHTT-tutkintooikeutta hakeneelle, onko hänet hyväksytty suorittamaan tutkintoa. JHTT-lautakunta laatii vuosittain viimeistään mennessä JHTT-tutkinnon keskeisiä aihealueita koskevan ohjeellisen kirjallisuus- ja säädösluettelon. Luettelo on saatavana JHTT-lautakunnalta ja lautakunnan Internet-sivuilla. 6 JHTT-tutkinnossa hyväksyminen Tullakseen hyväksytyksi JHTT-tilintarkastajaksi henkilön on suoritettava hänelle myönnetyn tutkinto-oikeuden voimassaoloajan kuluessa koko JHTT-tutkinto hyväksyttävästi.

2 2 7 JHTT-tilintarkastajan yleinen kelpoisuus JHTT-lain 7 :n mukaisen JHTT-tilintarkastajan yleisen kelpoisuuden osoittamiseksi henkilön tulee toimittaa JHTT-lautakunnalle seuraavat todistukset: 1) oikeusrekisterikeskuksen antama todistus, ettei henkilöä koskevaa konkurssi- tai yrityssaneeraushakemusta ole vireillä, 2) todistus liiketoimintakieltorekisteristä, ettei henkilöä ole määrätty liiketoimintakieltoon tai väliaikaiseen liiketoimintakieltoon, 3) maistraatin tai käräjäoikeuden antama todistus holhousasioiden rekisteristä, jolla todistetaan, ettei henkilön toimintakelpoisuutta ole rajoitettu eikä hänelle ole määrätty edunvalvojaa ja 4) oikeusrekisterikeskuksen antama rikosrekisterinote. Ennen tilintarkastajaksi hyväksymistä henkilön on annettava JHTT-lautakunnalle kirjallisena JHTT-asetuksen (1083/2008) 3 :n mukainen vakuutus, minkä sanamuoto on seuraava: "Minä N. N. lupaan kunniani ja omantuntoni kautta rehellisesti, puolueettomasti ja tunnollisesti suorittaa kaikki ne tehtävät, joita minulla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajana on. Samoin lupaan, että en ilmaise sivullisille sellaista asiaa, jonka olen toimessani saanut tietooni ja joka on pidettävä salassa." 8 JHTT-luetteloon merkitseminen sekä hyväksymisen lakkauttaminen ja palauttaminen 9 JHTT-todistus JHTT-lautakunta merkitsee hyväksymänsä tilintarkastajan JHTT-tilintarkastajista ja -yhteisöistä pidettävään julkiseen rekisteriin eli JHTT-luetteloon. JHTT-luettelosta, merkinnöistä siihen ja JHTT-luettelosta poistamisesta määräajaksi tai kokonaan on säädetty JHTT-lain 14, 19 ja 21a :ssä. JHTT-lain 19 :n mukaan tilintarkastajaksi hyväksyminen lakkautetaan tilintarkastajan lautakunnalle tekemästä hakemuksesta määräajaksi. Tilintarkastajan hyväksyminen voidaan palauttaa hakemuksesta, jos tilintarkastaja täyttää edelleen 7 :n mukaiset hyväksymisen edellytykset ja vaatimuksen ammattitaidon ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Lakkauttamisesta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella JHTT-lautakunnalta. Hakemukseen tulee sisältyä esitys, miksi määräajaksi lakkauttamista haetaan. Lautakunta harkitsee myönnettävän määräajan. Määräajan pituus harkitaan sellaiseksi, että hyväksyminen voidaan palauttaa siten, että tilintarkastaja täyttää edelleen 7 :n mukaiset hyväksymisen edellytykset ja vaatimukset ammattitaidosta. Lakkauttaminen ja sen määräaika sekä palauttaminen merkitään JHTT-luetteloon. JHTT-lautakunta antaa JHTT-luetteloon merkitylle henkilölle tilintarkastajatodistuksen. (muutettu ) Jos JHTT-tilintarkastaja haluaa merkittäväksi oppiarvonsa todistukseen, tulee hänen ilmoittaa siitä lautakunnalle. II JHTT-TILINTARKASTAJAN VALVONTA JHTT-lain 15 :n mukaan JHTT-lautakunta valvoo, että JHTT-tilintarkastajat säilyttävät ammattitaitonsa ja että he edelleen täyttävät JHTT-lain mukaiset hyväksymisen edellytykset sekä toimivat tämän lain ja muiden tarkastuksesta annettujen säännösten mukaisesti. Lautakunta ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin, jos edellä mainituissa seikoissa ilmenee puutteita.

3 3 10 Laadunvarmistus ja -tarkastus JHTT-lain 15 :n mukaan lautakunta valvoo, että tilintarkastajat säilyttävät ammattitaitonsa ja että tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt edelleen täyttävät JHTT-lain mukaiset hyväksymisen edellytykset sekä toimivat JHTT-lain ja muiden tarkastuksesta annettujen säännösten mukaisesti. Lautakunta ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin, jos edellä mainituissa seikoissa ilmenee puutteita. Lautakunta valvoo tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen laadunvarmistusta. Lautakunta: 1) tuottaa laaduntarkastuksen itse tai tilaa laaduntarkastuksen ulkopuolisilta asiantuntijoilta; 2) päättää laaduntarkastuksen sisällöstä ja toteuttamistavasta; 3) määrää tilintarkastajan laaduntarkastukseen enintään kuuden vuoden välein; 4) määrää tilintarkastusyhteisön laaduntarkastukseen enintään neljän vuoden välein; 5) päättää toimenpiteistä, joihin laaduntarkastukset antavat aihetta. Lautakunta antaa erilliset määräykset ja ohjeet JHTT-lain 15 soveltamisesta. JHTT-lautakunta on kokouksessaan hyväksynyt ohjeen julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajien ja tilintarkastus-yhteisöjen laaduntarkastuksesta. (muutettu ) 11 JHTT-tilintarkastajan ammattitaidon säilyminen 12 Työpäiväkirja JHTT-tilintarkastajan ammattitaidon säilyminen edellyttää, että JHTT-tilintarkastajalla on riittävä (ilmenee työpäiväkirjasta) määrä julkishallinnon tilintarkastuksia ja muita tilintarkastustehtäviä tai, että JHTT-tilintarkastaja julkishallinnon palveluksessa ollen suorittaa vastuullisia arviointi- tai tarkastustehtäviä. Tarkastustehtävien tulee olla JHTTtilintarkastajalta edellytettävän ammattitaidon säilymiseksi monipuolisia ja riittävän vaativia. Lisäksi JHTT-tilintarkastajan tulee ammattitaitonsa säilyttämiseksi osallistua tarpeelliseen koulutukseen. JHTT-tilintarkastajan tulee pitää toiminnastaan JHTT-lautakunnan antamien ohjeiden mukaista työpäiväkirjaa. JHTT-tilintarkastajan tulee säilyttää työpäiväkirjansa, jäljennökset antamistaan kertomuksista, muista raporteista ja lausunnoista sekä työpapereista koostuva aineistonsa vähintään kymmenen vuoden ajan siten, ettei niiden sisältö joudu muiden kuin asianomaisten toimeksiantajien tai heidän oikeudenomistajiensa tietoon. 13 Vuosittaiset työpäiväkirjayhteenvedot JHTT-tilintarkastajan tulee JHTT-lautakunnan tarkemmin määräämällä tavalla tehdä lautakunnalle työpäiväkirjastaan yhteenvedot tilintarkastajan ammattitaidon säilymisen arvioimista ja muuta tilintarkastajan toiminnan valvontaa varten. 14 Toimintaselvityksen antaminen JHTT-tilintarkastajan tulee joka kolmas vuosi antaa JHTT-lautakunnalle kolmelta edelliseltä kalenterivuodelta edellä :ssä mainitut selvitykset. Toimintaselvitys annetaan lautakunnan laatimalla lomakkeella. Toimintaselvityksen liitteenä toimitetaan vuosittaiset työpäiväkirjayhteenvedot ja muut tarvittavat liitteet sekä ajantasaiset yhteystiedot.

4 4 (kolmas momentti kumottu ) 15 JHTT-tilintarkastajan vakuutus JHTT-tilintarkastajan tulee toimintaselvitysten yhteydessä vakuuttaa, - että toimintaselvityksissä ja sen liitteillä annetut tiedot ovat oikeita, - ettei hän harjoita tilintarkastustoiminnan kanssa muuta toimintaa, joka on omiaan vaarantamaan tilintarkastajan riippumattomuuden tai tilintarkastuksen suorittamisen, - ettei hän ole konkurssissa, - ettei häntä ole määrätty liiketoimintakieltoon tai väliaikaiseen liiketoimintakieltoon, - ettei hänen toimintakelpoisuuttaan ole rajoitettu ja - ettei hänestä ole merkintää rikosrekisterissä. III MUUT ILMOITUKSET 16 Todistukset ja otteet 17 Selvitykset 18 Yhteystiedot JHTT-tilintarkastajan yleisen kelpoisuuden osoittamiseksi JHTT-tilintarkastajan tulee JHTT-lautakunnan erikseen pyytäessä toimittaa lautakunnalle oikeusrekisterikeskuksen antama ote siitä, ettei hänestä ole merkintää rikosrekisterissä ja muut edellä 7 :ssä mainitut rekisteriotteet. Harkinnan mukaan lautakunta pyytää JHTT-tilintarkastajilta edellä mainittujen lisäksi muitakin selvityksiä, tiedonantoja tai vakuutuksia siten kuin JHTT-lain 16 :ssä on säädetty. JHTT-tilintarkastajan on viipymättä ilmoitettava JHTT-lautakunnalle yhteystiedoissa tapahtuneista muutoksista. IV KURINPIDOLLISET TOIMET 19 Jos JHTT-lautakunta toteaa, että JHTT-tilintarkastaja on menetellyt julkishallinnon ja - talouden tilintarkastajan toiminnasta annettujen säännösten vastaisesti tai rikkonut velvollisuuksiaan JHTT-tilintarkastajana, voi lautakunta ryhtyä kurinpidollisiin toimiin. Näitä kurinpitotoimia voivat olla huomautus, varoitus tai hyväksymisen peruuttaminen. V OHJEIDEN VOIMAANTULO 20 Nämä JHTT-tilintarkastajan hyväksymis- ja valvontaohjeet tulevat voimaan 1 päivänä maaliskuuta Samalla kumotaan lautakunnan asiasta antamat ohjeet. JHTT-lautakunnan hyväksymät muutokset tulevat voimaan välittömästi.

Valvontatietoilmoitus Raportointikausi 1.7.2014 30.6.2015

Valvontatietoilmoitus Raportointikausi 1.7.2014 30.6.2015 Valvontatietoilmoitus Raportointikausi 1.7.2014 30.6.2015 Olen KHT-tilintarkastaja Olen HTM-tilintarkastaja Ilmoitusta voi tarvittaessa täydentää erillisillä liitteillä 1 Tiedot tilintarkastajarekisteriä

Lisätiedot

Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen

Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen Vanhemman tehtävät lapsensa edunvalvojana Mitä edunvalvonta tarkoittaa ja kuka on lapsen edunvalvoja? Kuka valvoo edunvalvojan toimintaa? Miten lapsen omaisuutta

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: Suomen perustuslaki 11.6.1999/731 Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: 1 luku Valtiojärjestyksen perusteet 1 Valtiosääntö Suomi

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 6 1 (15) NEUVOTTELUKUNTA

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 6 1 (15) NEUVOTTELUKUNTA KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 6 1 (15) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 VALVONTOJEN VASTAANOTTAMINEN SEKÄ JAKOLUETTELO- EHDOTUKSEN JA JAKOLUETTELON LAATIMINEN 1 YLEISTÄ 1.1 Pääkohdat konkurssivalvonnasta Konkurssilain

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella Virallinen lehti nro L 257, 19/10/1968 s. 0002-0012 Suomenk. erityispainos

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 6.5.2015 Ylioppilastutkintolautakunnan yleiset määräykset ja ohjeet sisältävät lukiolakiin, ylioppilastutkinnon järjestämisestä annettuun lakiin

Lisätiedot

PÄÄTÖS N:o 118/07. sekä katsoo, että on aiheellista antaa seuraavat säännökset neuvoston pääsihteeristössä suoritettavan harjoittelun osalta,

PÄÄTÖS N:o 118/07. sekä katsoo, että on aiheellista antaa seuraavat säännökset neuvoston pääsihteeristössä suoritettavan harjoittelun osalta, EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO PÄÄTÖS N:o 118/07 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON VARAPÄÄSIHTEERI, joka ottaa huomioon neuvoston työjärjestyksen ja erityisesti sen 23 artiklan, sekä katsoo, että on aiheellista antaa

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista 1 (9) Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista (Tässä yhteenvedossa käytetty määräyksien ja ohjeiden kohtien numerointi

Lisätiedot

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa Heinolan maalaiskunnan Siltasen kalastuskunnan S ÄÄ N N ÖT Siltasen jakokunnan yhteinen kalavesi sijaitsee Ala-Rääveli ja Imjärvi-nimisissä järvissä ja on pinta-alaltaan noin 170 hehtaaria. Sanotun kalaveden

Lisätiedot

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan.

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan. Sivu 1/7 Laki 352/2011elintarvikelain muuttamisesta 1 luku Yleiset säännökset 3 Euroopan unionin lainsäädäntö 4 Soveltamisalan rajoitukset Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä kesäkuuta 2014. 471/2014 Valtioneuvoston asetus. mittauslaitteista. Annettu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä kesäkuuta 2014. 471/2014 Valtioneuvoston asetus. mittauslaitteista. Annettu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä kesäkuuta 2014 471/2014 Valtioneuvoston asetus mittauslaitteista Annettu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2014 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO RT 13-10574 ohjetiedosto huhtikuu 1995 korvaa RT 13-10214 1(8) KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet KSE 1995 General conditions for consulting KSE 1995 KSE

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Paimion Sosialidemokraatit ry. ja sen kotipaikka on Paimion kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on Paimion Sosialidemokraatit ry. ja sen kotipaikka on Paimion kaupunki. 1 Yhdistyksen nimi on Paimion Sosialidemokraatit ry. ja sen kotipaikka on Paimion kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä puolueosasto. Näissä säännöissä mainituilla puolue-elimillä

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

MUISTIO PERUSOPETUSLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUKSET USKONNON JA ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPETUKSEEN SEKÄ KOULUN TOIMINTAAN

MUISTIO PERUSOPETUSLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUKSET USKONNON JA ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPETUKSEEN SEKÄ KOULUN TOIMINTAAN OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN MUISTIO PERUSOPETUSLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUKSET USKONNON JA ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPETUKSEEN SEKÄ KOULUN TOIMINTAAN Opetushallitus käsittelee tässä tiedotteessa uskonnon

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6. VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.2014 186 1 1. JOHDANTO... 4 1.1. Viitasaaren kaupungin konserniohje ja

Lisätiedot

PATENTTIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014

PATENTTIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014 PRH/2286/01/2014 PATENTTIMÄÄRÄYKSET Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014 Patentti- ja rekisterihallitus on antanut patenttilain 74 :n 4 momentin (101/2013) nojalla seuraavat patenttimääräykset:

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA.

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA. 1 (7) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 OPISKELIJAKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGA. Opiskelijakunnasta

Lisätiedot

Sääntökirjan erityinen osa 1(11)

Sääntökirjan erityinen osa 1(11) 1(11) 2(11) Sisältö 1 PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄN PIIRIIN KUULUVAT ASIAKKAAT... 3 1.1 Palvelusetelin hakeminen ja myöntäminen... 3 2 PÄIVÄKOTIHENKILÖSTÖN JA PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PÄTEVYYSVAATIMUKSET SEKÄ HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot