Verotuet e 1(12)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Verotuet 2013 2015e 1(12) 15.9.2014"

Transkriptio

1 (12) Verotuet e Alla olevassa taulukossa esitetään listaus verotuista vuosina e. Sitä ennen tässä asiakirjassa esitetään muutamia huomioita verotukien määrittelystä ja laskennasta, huomioita taulukon raportointitavasta sekä taulukon lukuohje. Huomioita verotukien määrittelystä ja laskentatavasta - Verotuet ovat verolainsäädännössä tukemistarkoituksessa määriteltyjä poikkeuksia verotuksen normaalista perusrakenteesta. Sekä verotukia että verotuksen normaalia perusrakennetta (usein käytetään myös termiä normi tai normijärjestelmä ) käsitellään VATT:n, VM:n ja STM:n yhteistyönä tekemässä verotukiselvityksessä. Selvitys julkaistiin raporttina lokakuussa 2010 (linkki: Myös verotukien laskennassa käytettyjä menetelmiä kuvataan em. verotukiselvityksessä. - Verotukilaskentaan liittyviä näkökohtia: o Verotuet on laskettu säännöskohtaisesti. Osa verotuista kuitenkin on päällekkäisiä eli ne vaikuttavat toistensa suuruuteen. Tällöin yhtä verotukea muuttamalla vaikutetaan myös toisen verotuen suuruuteen. Joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta verotukien keskinäisiä kytkentöjä ei ole laskennassa pystytty tunnistamaan saatikka ottamaan huomioon. Laskennassa ei myöskään ole pystytty ottamaan huomioon sitä, että verotukien muutokset vaikuttavat hintoihin ja verovelvollisten käyttäytymiseen. o Edellä mainituista tekijöistä johtuen verotuen poistaminen ei välttämättä lisää verotuloja vastaavalla määrällä. Samoista syistä myös eri verotukien yhteen laskemiseen on suhtauduttava varauksella. Verotukien muuttamisen vaikutuksia tulee tarkastella tapauskohtaisesti. Huomioita taulukon raportointitavasta - Verotukien arvot esitetään arvioina kokonaisverotuottovaikutuksesta. Kokonaisverotuottovaikutuksella tarkoitetaan verovelvollisille, tai kääntäen kaikille veronsaajille, kohdistuvaa verotuottovaikutusta. Veronsaajanäkökulmasta kyse ei siis ole valtiontalouteen kohdistuvasta vaikutuksesta, vaan yhteenlasketusta kaikkien veronsaajien talouteen kohdistuvasta vaikutuksesta. - Vuosien 2014 ja 2015 verotukiarvot ovat ennustelukuja (e). - Joissakin verolajeissa on verotukiarvoja, jotka ovat ennustevuosina (2014 ja 2015) samoja kuin vuonna Näissä tapauksissa ennustevuosien verotukiarvo perustuu edellisvuoden arvoon paremman ennustemenetelmän puuttumisen takia. - Aiemmin verotukilistauksen koonnista on vastannut VATT. Koontilistoja aiemmilta vuosilta on löydettävissä VATT:n sivuilta. Alla oleva taulukko on pääpiirteissään samanlainen kuin VATT:n aiemmin kokoamat listat.

2 2(12) Taulukon lukuohje - Järjestysnumero kuvaa verotuen järjestystä taulukossa. On huomattava, että jotkin verotuista sisältyvät johonkin toiseen verotukeen. Toisin sanoen näitä verotukia ei ole voitu erottaa toisistaan laskennassa. Tällaiset verotuet on raportoitu taulukossa peräkkäin ja niistä jälkimmäisen järjestysnumeron tilalla on. - Myös verotuet, jotka eivät enää ole voimassa, on koodattu merkillä. Tällaisia verotukia ei ole poistettu listasta, jotta vertailu aiempiin vuosiin, jolloin ne vielä olivat voimassa, olisi helpompaa. Koodauksesta johtuen suurin järjestysnumero ei kuvaa verotukien kokonaislukumäärää. - Verotuen toiminta-aluekoodi kuvaa toiminta-aluetta (tai tehtäväaluetta, jota on käytetty tarkoittamassa samaa asiaa joissakin yhteyksissä), johon verotuki kuuluu. Toiminta-alueluokittelu perustuu luokitteluun, joka otettiin käyttöön VATT/VM/STM:n verotukien yhteishankkeessa (ks. linkki yllä). Toiminta-aluekoodit ja niitä vastaavat toiminta-alueet ovat o 1 = Yleinen hallinto o 3 = Opetus, tiede ja kulttuuri o 4 = Sosiaaliturva o 5 = Terveydenhuolto o 6 = Asuminen ja ympäristö o 7 = Maa- ja metsätalous o 8 = Liikenne o 9 = Teollisuus ja elinkeinot o 10 = Ei eriteltävissä o HUOM! numeroa 2 ei ole käytetty luokittelussa. - Verotuen verolajikoodi kuvaa verolajia, johon verotuki kuuluu. Verolajikoodit ja niitä vastaavat verolajit ovat: o TVL = TVL ja siihen liittyvä verotus o EVL = EVL ja siihen liittyvä verotus o MVL = MVL ja metsäverotus o VAR = Varainsiirtoverotus o KIINT = Kiinteistöverotus o PERVL = Perintö- ja lahjaverotus o ALV = Arvonlisäverotus o VALM = Valmisteverotus o SOSM = Sosiaalivakuutusmaksut

3 3(12) - Sarakkeessa Verotuki esitetään lyhyt kuvaus verotuesta (käytännössä verotuen nimi) sekä verolainsäädännön pykälä, johon kyseinen verotuki liittyy. - Verotuen arvo esitetään kolmelle vuodelle ( e). Verotuen arvo raportoidaan miljoonissa euroissa. Joissakin tapauksissa verotuen arvoa ei ole esitetty. Tähän on kaksi vaihtoehtoista syytä: verotuen arvoa ei ole voitu laskea tai verotuki ei enää ole voimassa. Alla esitetään näitä tilanteita koskevat taulukon merkinnät o.. = ei ole voitu laskea o - = ei ole voimassa - Huomattavaa -sarake sisältää havaintoja tietyistä verotuista. Osa merkinnöistä viittaa vuotta 2013 edeltäviin vuosiin.

4 4(12) Verotuet e Verotuen arvo, milj. euroa Järjestysnumero Toimintaaluekoodi Verolajikoodi Verotuki e 2015e Huomattavaa TVL ja siihen liittyvä verotus Muusta kuin lakisääteisestä toiminnasta kokonaan verovapaat yhteisöt, TVL TVL TVL Tuloverosta osittain vapaat kunnat ja seurakunnat TVL Yleishyödyllisen yhteisön verovapaus (pl. ev. lut. ja ortod. kirkko), TVL 22 ja TVL TVL Omasta asunnosta saadun myyntivoiton verottomuus, TVL 48 1 mom. 1 k Suuruusluokka-arvio Luonnonsuojelualueeksi tarkoitetun omaisuuden luovutusvoiton verovapaus, 5 6 TVL TVL 48 1 mom. 4 k TVL Luovutustappioiden rajoitettu vähentäminen, TVL TVL Lahjoitusvähennys, TVL 57 ja TVL 98 a TVL Työsuhdelippu, TVL 64 2 mom Suuruusluokka-arvio. Työnantajan kustantaman 9 10 TVL Luontoisetujen (ateriaetu) osittainen verovapaus, TVL 64 1 mom työpaikkaruokailun verotukea ei ole arvioitu TVL Ns. henkilökuntaetuuksien verovapaudet, TVL Ulkomaan edustuksessa palvelevien eräiden korvausten verovapaus, TVL TVL 1 k Suuruusluokka-arvio TVL Ulkomailla ansaitun palkkatulon verovapaus, TVL Suuruusluokka-arvio TVL Sotavammojen korvauksen verovapaus, TVL 80 3 k TVL Stipendien ja vastaavien verovapaus, TVL 82 1 mom. 1 k TVL Luonnonvaraisten marjojen, sienien yms. myyntitulon verovapaus, TVL TVL Kansaneläkkeen lisien ym. verovapaus, TVL 92 1, 2, 6 ja 18 k TVL Elatustuen ja elatusavun verovapaus, TVL 90 ja 92 7 k TVL Lapsilisien verovapaus, TVL 92 5 k TVL Asumistukien verovapaus, TVL k TVL Toimeentulotuen verovapaus, TVL k TVL Työasuntovähennys, TVL 95a TVL Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen vähentäminen, TVL 95 1 mom. 2 k

5 5(12) 23 4 TVL Työntekijöiden työttömyysvakuutus- ja työttömyyskassamaksun vähentäminen, TVL 96 1 mom. ja 95 1 mom. 2 k Työntekijöiden lakisääteisen eläkevakuutusmaksun vähentäminen, TVL TVL mom Työntekijöiden sairausvakuutuksen päivärahamaksun vähentäminen, TVL TVL 1 mom TVL Merityötulovähennys, TVL TVL Vapaaehtoisen eläkevakuutusmaksun vähentäminen, TVL 96, 54 d, 131 a TVL Eläketulovähennys valtionverotuksessa, TVL TVL Kunnallisverotuksen eläketulovähennys, TVL TVL Invalidivähennys kunnallisverotuksessa, TVL TVL Opintorahavähennys kunnallisverotuksessa, TVL TVL Työtulovähennys, TVL TVL Kotitalousvähennys, TVL 127a-c, L 728/ TVL Urheilutulon jaksottaminen, TVL 116a-c TVL Invalidivähennys valtionverosta, TVL TVL Elatusvelvollisuusvähennys valtionverosta, TVL TVL Opintolainavähennys, TVL 127 d TVL Opintolainahyvityksen verovapaus TVL k TVL Opintolainan korkojen vähentäminen TVL , TVL Määräaikainen lapsivähennys TVL Ansiotulovähennys kunnallisverotuksessa, TVL 105a TVL Eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennus, L 680/ Työttömyyskassamaksujen osalta suuruusluokka-arvio. Laskelmissa otettu huomioon vain vakuutusmaksun vähentämisestä saatu verotuki. Laskelmissa otettu huomioon vain päivärahamaksun vähentämisestä saatu verotuki. Laskelmissa otettu huomioon vain vakuutusmaksun vähentämisestä saatu verotuki TVL Asuntotulon verovapaus, L 505/ mom Suuruusluokka-arvio. Laskelma perustuu Tilastokeskuksen arvioon nettoasuntotulosta TVL Velkojen korkojen sekä indeksi- ja kurssitappioiden vähentäminen (asuntovelat), L 953/74, TVL , Sisältyy edelliseen. EVL ja siihen liittyvä verotus 45 9 EVL Käyttöomaisuuteen kuuluvien osakkeiden luovutusvoiton verovapaus, EVL 6 1 mom. 1 k ja 6b 1-2 mom EVL Kiinteistön vaihdossa luonnonsuojelualueeksi käytetty vähennyskelpoinen hankintameno, EVL 6 3 mom EVL Elokuvatuottajien verovapaa tuotantotuki, EVL 6 5 k Poistumassa vuoden 2015 alussa 48 9 EVL Tasoitusmäärä, EVL 8 1 mom. 10 k EVL Osuuskunnan ylijäämän palautuksen vähennys-kelpoisuus, EVL 28 1 k EVL Rakennusaikaiset korot, EVL EVL Tutkimustoiminnan menojen poistaminen, EVL

6 6(12) 52 9 EVL Irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenon poistaminen EVL 30 1 ja 3 mom EVL Luovutusvoittojen yms. vähentäminen menojäännöksestä, EVL 30 2 mom EVL Rakennuksen ainesosana olevien hyödykkeiden hankintamenojen poistaminen, EVL EVL Irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenon poistaminen kertapoistona, EVL 33 1 mom. 1-2 k EVL Vesialusten hankintamenon poistaminen, EVL 33 a EVL Rakennuksen hankintamenon poistaminen, EVL 34 2 mom. 1-4 k EVL Tutkimustoimintaan käytettävän rakennuksen hankintamenon poistaminen, EVL 34 2 mom. 5 k EVL Väestönsuojan yms. hankintamenon poistaminen, EVL EVL Kuluvan käyttöomaisuuden jälleenhankintavarauksen vähennyskelpoisuus, EVL 43 1 mom EVL Toimitilan jälleenhankintavarauksen vähennyskelpoisuus, EVL 43 2 mom Sisältyy edelliseen 61 9 EVL Ydinjätehuollon menojen poistaminen kertapoistona, EVL 45 a EVL Luottotappiovarauksen vähennyskelpoisuus, EVL 46 1 mom EVL Toimintavaraus, EVL 46 a EVL Takuuvaraus, EVL Kunverotuki on miinusmerkkinen, varausta purettu enemmän kuin tehty EVL Eläkevakuutusyhtiöiden yms. lisävakuutusvastuuta varten tekemä varaus, EVL 48a EVL Hinnanlaskuvaraus, EVL EVL Sijoitusomaisuuteen kuuluvan rakennuksen hankintamenon poistaminen, EVL 29 2 mom EVL Kehitysalueiden korotetut poistot, L 1262/ Määräaikaisuus päättyi EVL Laki tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista, L 222/2009 ja Laki tuotannollisten investointien korotetuista poistoista verovuosina , L 699/ Määräaikaisuus päättyi 2011, uudelleen voimaan vuosiksi EVL Tonnistovero, L 476/ EVL Asuintalovaraus, L 846/ EVL Tutkimus- ja kehitystoiminnan lisävähennys vuosina , L992/ vv koskevien alustavien tietojen mukaan tuen hyödyntäminen jäänyt odotettua vähäisemmäksi EVL Korkovähennysoikeuden rajoittaminen, EVL 18 a (sanktio) EVL Koulutusvähennys EVL Osingon verovapaus ja markkinakorkoa suurempi tuottoprosentti, TVL 3b 1 mom EVL -Osingon verovapaus Sisältyy edelliseen.

7 7(12) 76 9 EVL Peitellyn osingon verottaminen ansiotulona, TVL 33 d 1 mom. (sanktio) EVL Eräiden voitonjakoerien verovapaus euroon asti, TVL 33 d 2 mom EVL Jaettavan yritystulon pääomatulo-osuuden laskennan jakoprosentti, TVL 38 1 mom EVL Verotusyhtymän osakkaan pääomatulo-osuuden laskennan jakoprosentti, TVL 39 1 mom EVL Elinkeinoyhtymän osakkaan pääomatulo-osuuden laskennan jakoprosentti TVL 40 1 mom EVL Elinkeinoyhtymän osakkaan yhtymän maataloustulon pääomatulo-osuuden jakoprosentti, TVL 40 2 mom EVL Nettovarallisuuteen lisättävä palkkaosuus pääomatulo-osuutta laskettaessa, TVL 41 4 mom EVL Sijoittajan määräaikainen verokannustin vv koskevien alustavien tietojen mukaan tukea ei ole haettu MVL ja metsäverotus 84 7 MVL Maataloustuotteiden yksityiskäytön verovapaus, MVL 4 2mom MVL Kotieläinten luovutushintojen jaksotus kolmelle verovuodelle, MVL 5 1 mom. 1 k MVL Kotieläinten hankintamenon vähentäminen kolmessa vuodessa, MVL 6 2 mom MVL Avustusten korvausten ym. tulojen epäsuora tulouttaminen, MVL 5 1 mom. 4 k MVL Maatalouden jälleenhankintavaraus, MVL 5 2mom MVL Koneiden ja kaluston välitön kuluksi kirjaaminen, kun käyttöaika alle 3 vuotta, MVL 8 1 mom MVL Koneiden ja kaluston poistaminen yhdestä menojäännöksestä, MVL 8 2 mom MVL Koneiden ja kaluston luovutushintojen epäsuora tulouttaminen, MVL 8 3 mom MVL Irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenon jaksottaminen, MVL 8 4 mom MVL Rakennusten hankintamenon vähentäminen, MVL 9 2 mom MVL Salaojista, silloista yms. saatujen luovutushintojen epäsuora tulouttaminen, MVL 10 2 mom MVL Salaojien ja siltojen yms. hankintamenojen poistaminen, MVL 10 3mom MVL Tasausvaraus, MVL 10a MVL Työmatkavähennys, MVL 10 e MVL Maatilan tai sen osan luovutuksen verovapaus, MVL MVL Verovapaa puutavaran käyttö rakentamiseen, lämmitykseen ja muuhun omaan kulutuskäyttöön, TVL 43 3 mom MVL Puun myyntitulon määräaikainen osittainen verovapaus TVL 43b Määräaikaisuus päättyi 2011.

8 8(12) - 7 MVL Metsätalouden avustusten verovapaus, TVL 53 7 k. Kumottu L:lla / Lakkasi MVL Metsävähennys, TVL MVL Hankintatyön arvon osittainen verovapaus, TVL MVL Metsätalouden pääomatulosta myönnettävä menovaraus, TVL MVL Metsätalouden menojen jaksottaminen, TVL Varainsiirtoverotus VAR Kansaneläkelaitoksen, Kera Oy:n, Teollisen yhteistyön rahasto Oy:n, Suomen Pankin, Suomen itsenäisyyden juhlarahaston ja valtion vakuusrahaston verovapaus, Varainsiirtoverolaki VAR Eräiden julkisyhteisöjen kiinteistöjen luovutusten verovapaus, Varainsiirtoverolaki VAR Kiinteistön ensiasunnokseen ostavan verovapaus, Varainsiirtoverolaki VAR Kiinteistöjen vaihtoon liittyvät verovapaudet (maa- tai metsätalous, luonnonsuojelu), Varainsiirtoverolaki VAR Eräät maatalouselinkeinolainsäädännön mukaiset luovutukset, Varainsiirtoverolaki VAR Julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin luovutuksen verovapaus, Varainsiirtoverolaki 15 a VAR Osakehuoneiston ensiasunnokseen hankkivan verovapaus, Varainsiirtoverolaki VAR Kunnan lunastusoikeuteen perustuva verovapaus, Varainsiirtoverolaki VAR Kunnallisten vuokra-asuntojen omistusjärjestely, määräaikainen verovapaus, Varainsiirtoverolaki 43 a VAR Kiinteistön tai arvopaperin luovutuksen verovapaus liiketoimintasiirrossa, Varainsiirtoverolaki VAR Vastikkeen määrittely yhtiömuotoisen kiinteistön siirrossa, KHO:n ennakkopäätös 2002:57 ja 2007: VAR Vastikkeen määrittely luovutuksen kohteena ollessa osakkeita, KHO taltio Kiinteistöverotus KIINT Verosta vapautetut kiinteistöt, Kiinteistöverolaki KIINT Vakituisten asuinrakennusten alempi verokanta, Kiinteistöverolaki KIINT Rakentamattoman rakennuspaikan korkeampi veroprosentti, Kiinteistöverolaki 12a ja 12b (sanktio) KIINT Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten poikkeavat veroprosentit, Kiinteistöverolaki 13 (sanktio) KIINT Yleishyödyllisten yhteisöjen alempi veroprosentti, Kiinteistöverolaki 13a KIINT Voimalaitosten korkeampi veroprosentti, Kiinteistöverolaki 14 (sanktio)

9 9(12) KIINT Kiinteistön arvostaminen alle markkina-arvon, Kiinteistöverolaki Perintö- ja lahjaverotus PERVL Eräiden yhteisöjen verovapaus, PerVL PERVL Yritysten sukupolvenvaihdoshuojennus, PerVL 55 1 mom pystytty laskemaan vv alkaen PERVL Sukupolvenvaihdoksesta maksettavan veronmaksunlykkäys, PerVL 56 1 mom pystytty laskemaan vv alkaen PERVL Sukupolvenvaihdoshuojennukset osake- tai osuusomistuksen kautta, PerVL pystytty laskemaan vv alkaen PERVL Lähiomaisen saaman vakuutuskorvauksen verovapaa osuus, PerVL 7a 2 mom pystytty laskemaan vv alkaen PERVL Alaikäisyysvähennys, PerVL 12 1 mom. 2 k pystytty laskemaan vv alkaen PERVL Puolisovähennys, PerVL 12 1 mom. 1 k pystytty laskemaan vv alkaen PERVL Lesken keskinäisen hallintaoikeustestamentin nojalla saaman omaisuuden verovapaus, PerVL 8 1 mom pystytty laskemaan vv alkaen PERVL Lesken oikeus pitää jäämistö jakamatta hallinnassaan, PerVL 8 2 mom pystytty laskemaan vv alkaen PERVL Testamentilla tai lahjalla saadun elinkautisen tai määrävuosiksi annetun etuuden verovapaus, PerVL 2 2 mom pystytty laskemaan vv alkaen PERVL Tavanomaisen koti-irtaimiston perintöverosta vapaa osuus, PerVL 7b pystytty laskemaan vv alkaen PERVL Lahjaksi saadun elinkautinen tai määrävuosiksi annetun etuuden verovapaus. PerVL 2 2 mom pystytty laskemaan vv alkaen - 10 PERVL Vakuutuslahjan verovapaus, PerVL 18a pystytty laskemaan vv alkaen PERVL Toisen kasvatukseen tai koulutukseen yms. annettujen varojen verovapaus, PerVL 19 2 k pystytty laskemaan vv alkaen PERVL Tavanomaisen koti-irtaimiston lahjaverosta vapaa osuus, PerVL 19 1 k pystytty laskemaan vv alkaen Arvonlisäverotus ALV Rakennuksen voittomarginaalin, rakennusmaan luovutuksen verovapaus, AVL ALV Kirjailijoiden, taitelijoiden yms. tekijänoikeuskorvausten verovapaus, AVL ALV Tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien (AVL 55 ) sekä yhdistysten jäsenlehtien painoksen myynnin (AVL 56 ) nollaverokanta, : 9% Verokannan muutos ALV Itse poimittujen luonnonvaraisten marjojen ja sienien myynnin verovapaus, AVL 59 6 k ALV Sokeiden ja muiden vaikeavammaisten myyntitulojen verovapaus, AVL ALV Kansainvälisen henkilöliikenteen kotimaan osuuden verovapaus, AVL ALV Ei-kaupallinen radio- ja televisiotoiminnan veronalaisuus, AVL 79 3mom Periaatteessa sanktio, mutta verotuki, koska myyntien vero < ostojen vero ALV Lääkkeiden alennettu alv-kanta (8 %, : 9%, : 10 %), AVL 85a 1 mom. 6 k Verokannan muutos ALV Elintarvikkeiden ja rehujen alennettu alv-kanta (12 %, : 13%, : Verokannan muutos 2013

10 10(12) 14 %) ALV 85 1 mom. 1 ja 3 k ALV Ravintola- ja ateriapalvelujen alennettu alv-kanta (12 %, : 13%, : 14 %) ALV 85 1 mom. 2 k Verokannan muutos ALV Henkilökuljetusten alennettu alv-kanta (8 %, : 9%, : 10 %), AVL 85a 1 mom. 1 k Verokannan muutos ALV Yleisradio Oy:n televisio- ja radiorahastosta saaman korvauksen alennettu alvkanta (8 %, : 9%, : 10 %), AVL 85 a 1 mom. 5 k Verokannan muutos ALV Virkistys- ja kulttuuripalvelujen alennettu alv-kanta (8%, : 9%, : 10 %), AVL 85 a 1 mom. 4 k Verokannan muutos ALV Urheilupalvelujen alennettu alv-kanta, (8 %, : 9%, : 10 %) AVL 85a 1mom. 3 k Verokannan muutos ALV Kirjojen alennettu alv-kanta (8 %, : 9%, : 10 %), AVL 85 1 mom. 7 k Verokannan muutos ALV Majoituspalvelujen alennettu alv-kanta (8 %, : 9%, : 10 %), AVL 85a 1 mom. 2 k Verokannan muutos ALV Työvaltaisten palvelujen alv-kokeilu , AVL 85a 1 mom. 9 ja 10 k, jatkettu Määräaikaisuus päättyi ALV Taide-esineiden myynnin ja maahantuonnin alennettu verokanta (8 %, : 9%, : 10 %), AVL 85a 1 mom.8 k Verokannan muutos ALV Tekijänoikeusjärjestöjen saamien tekijänkorvausten alennettu verokanta (8 %, : 9%, : 10 %), AVL 85a 1 mom. 11 k Verokannan muutos ALV Alv-velvollisuuden alarajaan liittyvä huojennus, AVL 149a ALV Vakuutusmaksuvero, L 1966/ Valmisteverotus VALM Dieselpolttoaineen normia alempi verokanta, L 1472/ VALM Lentopetrolin ja -bensiinin (kotim. liikenne) normia alempi verokanta, L 1472/1994. Muutos L 1399/ Normin muutos 2011: ei verotukea VALM Työkoneissa käytetyn kevyen polttoaineen normia alempi verokanta, L 1280/ ja 7. Muutos L 1399/ VALM Liikenteeseen käytetyn sähkön normia alempi verokanta, L 1260/ VALM Liikenteeseen käytetyn maakaasun normia alempi verokanta, L 1260/ VALM Raskaan polttoöljyn normia alempi verokanta, L 1260/1996. Muutos L 1399/ Normin muutos 2011: ei verotukea. - 6 VALM Kivihiilen normia alempi verokanta, L 1260/1996. Muutos L 1399/ Normin muutos 2011: ei verotukea VALM Lämmitykseen käytetyn maakaasun normia alempi verokanta, L 1260/ VALM Biopolttoöljyn verottomuus, L 1472/1994, 9 1 mom.7 k. Muutos L 1399/ Normin muutos 2011: ei verotukea VALM Nestekaasun verottomuus, L 1472/1994, 9 1 mom. 8 k VALM Yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto (CHP), L 1260/ Muutos L

11 11(12) 1399/ : puolitettu CO2-vero, VALM Turpeen verottomuus, L 1260/ Muutos vuodesta 2011: alempi verokanta VALM Puupohjaisten polttoaineiden verottomuus, L 1260/ VALM Biokaasun verottomuus, L 1260/1996, VALM Teollisuuden ja kasvihuoneiden alempi sähköverokanta (veroluokka II) L 1260/1996, 2 6 k ja VALM Konesalien alempi verokanta (veroluokka II) L 1260/1996, 2 22k ja VALM Raideliikenteen sähkön verottomuus, L 1260/1996, 7 4 k VALM Uusiutuvan energian sähköntuotannon tuet, L 1260/1996, mom. Kumottu L 1168/ Normin muutos 2011: ei verotukea VALM Energiaintensiivisten yritysten veronpalautus, L 1260/1996 8a 1 mom. Muutos L 1446/ Muutos 2012: valmisteverot ovat enemmän kuin 0,5 prosenttia yrityksen jalostusarvosta VALM Maatalouden energiaveron palautus, L 603/2006, VALM Pienpanimoiden veronhuojennus, L 1471/1994, 8 1 mom VALM Autoveron palautus invalideilla. L 1482/ VALM Taksien autoverohuojennus, L 1482/1994, Poistumassa vuoden 2015 alussa VALM Muuttotavarana tuotujen autojen veroton maahantuonti, L 1482/ Poistumassa vuoden 2015 alusta; kuitenkin siirtymäaika VALM Pelastusauton, sairasauton, invataksin yms. autoverottomuus, L 1482/1994, 21 1 mom VALM Autoveron vientipalautus, L 1482/1994, 34d, muutos 5/2009, voimaan VALM Autoverolain säännönmukainen huojennus tietyissä tilanteissa, L 1482/1994, 50, muutos 5/ VALM Henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron käyttövoimavero, L 1281/2003, 11 (sanktio) VALM Museoajoneuvojen, pelastus- ja sairasautojen sekä linja-autojen vapautus ajoneuvoverosta, L 1281/2003, 12 1 mom. 3-5 k VALM Puu- ja turveperusteista polttoainetta käyttävien ajoneuvojen vapautus ajoneuvoverosta, L 1281/2003, 12 1 mom. 11 k VALM Kaasuautojen vapautus ajoneuvoveron käyttövoimaverosta, L 1281/2003, 12 2 mom. Kumottu L 1402/ Lakkasi VALM Yhdistettyjen kuljetusten tuki, L 1281/2003, VALM Invalidien vapautus ajoneuvoveron perusverosta, L 1281/2003, VALM Virvoitusjuomaveron ulkopuolella olevat valmiit, sellaisenaan juotavat juomat (L 1474/1994) Lakkasi VALM Eräät makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta (1127/2010) vapautetut tuotteet 0 0 0

12 12(12) - 9 VALM Yksityisten kaatopaikkojen vapautus jäteverosta, L 495/1996, 2 1 mom. Kumottu L 1126/ Lakkasi Sosiaalivakuutusmaksut - 9 SOSM Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta Kainuun maakunnassa vuosina , L 1366/ Määräaikaisuus päättyi SOSM Työnantajien vapautus sairausvakuutusmaksusta urheilijoiden urheilupalkkioista. L 375/1995, 1. Kumottu L 149/ Lakkasi SOSM Ulkomaisen erityisasiantuntijan vapautus vakuutetun päivärahamaksusta, L 1551/1995, SOSM Ulkomaisen erityisasiantuntijan vapautus vakuutetun sairausvakuutusmaksusta, L 1551/1995, SOSM Työnantajan työttömyysvakuutusmaksuprosentin poikkeaminen efektiivisestä maksuprosentista, L 555/1998, SOSM Meriliikenteessä työskentelevien vapautus vakuutetun työttömyysvakuutusmaksusta, L 555/1998, 12 :n 3 mom. 1 k SOSM Aloittavan yrittäjän YEL-maksualennus, L 1272/2006, SOSM Pienituloisten maatalousyrittäjien MyEL-vakuutusmaksuhuojennus, L 1280/2006,

Verotuet 2010 2014. TVL ja siihen liittyvä verotus VATT/TRA 15.8.2013

Verotuet 2010 2014. TVL ja siihen liittyvä verotus VATT/TRA 15.8.2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TVL ja siihen liittyvä verotus Muusta kuin lakisääteisestä toiminnasta kokonaan verovapaat yhteisöt, TVL 20 Tuloverosta osittain vapaat kunnat ja seurakunnat TVL 21 Yleishyödyllisen yhteisön

Lisätiedot

1. Yleinen hallinto. TVL ja siihen liittyvä verotus. ym. saamien eräiden korvausten verovapaus, 2. Maanpuolustus. 3. Opetus, tiede ja kulttuuri

1. Yleinen hallinto. TVL ja siihen liittyvä verotus. ym. saamien eräiden korvausten verovapaus, 2. Maanpuolustus. 3. Opetus, tiede ja kulttuuri Eritellyt tiedot taloudellisesti merkittävistä verotuista valtion talousarvion tehtäväalueen ja veromuodon mukaan Verotuet tehtäväalueittain Arvioitu verotuki miljoonaa euroa Huomautuksia 1. Yleinen hallinto

Lisätiedot

Verotuet 2014 2016e 1(13) 28.9.2015

Verotuet 2014 2016e 1(13) 28.9.2015 28.9.2015 1(13) Verotuet 2014 2016e Alla olevassa taulukossa esitetään listaus verotuista vuosina 2014 2016e. Sitä ennen tässä asiakirjassa esitetään joitakin huomioita verotuista ja niitä koskevista arvioista

Lisätiedot

Verotuet e 1(12)

Verotuet e 1(12) 19.9.2017 1(12) Verotuet 2016 2018e Alla olevassa taulukossa esitetään listaus verotuista vuosina 2016 2018e. Sitä ennen tässä asiakirjassa esitetään joitakin huomioita verotuista ja niitä koskevista arvioista

Lisätiedot

Verotuet e 1(13)

Verotuet e 1(13) 15.9.2016 1(13) Verotuet 2015 2017e Alla olevassa taulukossa esitetään listaus verotuista vuosina 2015 2017e. Sitä ennen tässä asiakirjassa esitetään joitakin huomioita verotuista ja niitä koskevista arvioista

Lisätiedot

VATT/Timo Rauhanen VEROTUET 2009 2012 17.6.2011

VATT/Timo Rauhanen VEROTUET 2009 2012 17.6.2011 1 VATT/Timo Rauhanen 17.6.2011 VEROTUET 2009 2012 Verotukihankkeen loppuraportti (VATT Valmisteluraportit 5/2010) luovutettiin Eduskunnalle syksyllä 2010. Raportissa kartoitettiin vuoden 2009 verolainsäädäntöön

Lisätiedot

VATT MUISTIOT 17 VEROTUET SUOMESSA 2009 2012. Timo Rauhanen

VATT MUISTIOT 17 VEROTUET SUOMESSA 2009 2012. Timo Rauhanen VATT MUISTIOT 17 VEROTUET SUOMESSA 2009 2012 Timo Rauhanen Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki 2011 Rauhanen Timo, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Lisätiedot

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Ansio- ja pääomatuloverot Momentille arvioidaan kertyvän 7 860 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu tuloverolakiin (1535/1992).

Lisätiedot

Savukkeet 694 766 846 Muut tupakkatuotteet 91 97 107 Yhteensä 785 863 953

Savukkeet 694 766 846 Muut tupakkatuotteet 91 97 107 Yhteensä 785 863 953 Talousarvio 08. Valmisteverot 01. Tupakkavero Momentille arvioidaan kertyvän 953 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu lakiin tupakkaverosta (1470/1994). Lain mukaan savukkeista kannetaan

Lisätiedot

VEROLAIT 1/2015 TALENTUM MEDIA OY

VEROLAIT 1/2015 TALENTUM MEDIA OY VEROLAIT 1/2015 TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2015 Lainsäädäntöä on seurattu säädöskokoelman numeroon 105/2015 (julkaisupäivä 11.2.2015) saakka. Julkaisija ja kustantaja: Talentum Media Oy ISBN 978-952-14-2529-5

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE...

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE... SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ............. 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET..................... 12 Verovuosi.............................................. 12 Ennakkoperintä.........................................

Lisätiedot

Mab7_Osa2_Verotus.notebook. April 16, 2015. Suvi Ilvonen 1. huhti 21 10:42

Mab7_Osa2_Verotus.notebook. April 16, 2015. Suvi Ilvonen 1. huhti 21 10:42 huhti 21 10:42 Suvi Ilvonen 1 huhti 21 10:42 Suvi Ilvonen 2 huhti 21 10:42 Suvi Ilvonen 3 huhti 21 10:43 Suvi Ilvonen 4 Valtion tulovero vuonna 2015 Verotettava ansiotulo, euroa Vero alarajan kohdalla,

Lisätiedot

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Ansio- ja pääomatuloverot Momentille arvioidaan kertyvän 8 642 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu tuloverolakiin (1535/1992).

Lisätiedot

VEROLAIT 1/2016 TALENTUM MEDIA OY

VEROLAIT 1/2016 TALENTUM MEDIA OY VEROLAIT 1/2016 TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2016 Lainsäädäntöä on seurattu säädöskokoelman numeroon 119/2016 (julkaisupäivä 15.2.2016) saakka. Julkaisija ja kustantaja: Talentum Media Oy ISBN 978-952-14-2830-2

Lisätiedot

MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2)

MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2) MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2) TIETUEKUVAUS 2015 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 3 5 TARKISTUKSET... 8 6 HUOMAUTUKSET... 12 Muutoshistoria

Lisätiedot

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Ansio- ja pääomatuloverot Momentille arvioidaan kertyvän 8 763 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu tuloverolakiin (1535/1992).

Lisätiedot

Myyntitulo -28 % -Vero nettotulosta -Metsätalouden alijäämä -Vähennys muista pääomatuloista -Alijäämähyvitys ansiotulosta Arvonlisävero -Puunostaja

Myyntitulo -28 % -Vero nettotulosta -Metsätalouden alijäämä -Vähennys muista pääomatuloista -Alijäämähyvitys ansiotulosta Arvonlisävero -Puunostaja 1 Myyntitulo -28 % -Vero nettotulosta -Metsätalouden alijäämä -Vähennys muista pääomatuloista -Alijäämähyvitys ansiotulosta Arvonlisävero -Puunostaja maksaa, metsänomistaja tilittää -Itse maksetut alv:t

Lisätiedot

Savukkeet Muut tupakkatuotteet Yhteensä

Savukkeet Muut tupakkatuotteet Yhteensä Talousarvio 08. Valmisteverot 01. Tupakkavero Momentille arvioidaan kertyvän 990 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu lakiin tupakkaverosta (1470/1994). Lain mukaan savukkeista kannetaan

Lisätiedot

Energiaverotuksen muutokset HE 34/2015. Talousvaliokunta 16.10.2015

Energiaverotuksen muutokset HE 34/2015. Talousvaliokunta 16.10.2015 Energiaverotuksen muutokset HE 34/2015 Talousvaliokunta Energiaverotus Yhdenmukaistettu energiaverodirektiivillä (EVD) Biopolttonesteet veronalaisia EVD:ssä Turpeen verotukseen ei sovelleta EVD:tä Sähköllä

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä - Tulolajit Luonnollisilla henkilöillä kaksi tulolajia: ansiotulo ja pääomatulo

Lisätiedot

Uudet ajoneuvot Käytetyt ajoneuvot Yhteensä

Uudet ajoneuvot Käytetyt ajoneuvot Yhteensä 10. Muut verot 03. Autovero Momentille arvioidaan kertyvän 993 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu autoverolakiin (1482/1994). Vuoden 2008 alusta sekä uusien että käytettyjen henkilöautojen

Lisätiedot

Mab7_Osa2_Verotus.notebook. April 16, 2015. Sanni Kiri 1. huhti 21 10:42

Mab7_Osa2_Verotus.notebook. April 16, 2015. Sanni Kiri 1. huhti 21 10:42 huhti 21 10:42 Sanni Kiri 1 huhti 21 10:42 Sanni Kiri 2 huhti 21 10:42 Sanni Kiri 3 huhti 21 10:43 Sanni Kiri 4 Valtion tuloveroasteikko 2015 Vuodelta 2015 toimitettavassa verotuksessa määrätään tuloverolain

Lisätiedot

Yrityksen verolait -päivitys 1/2015

Yrityksen verolait -päivitys 1/2015 Yrityksen verolait -päivitys 1/2015 KORVATAAN UUDELLA: 1.1.1-1a, 1.1.5-9, 1.2.1, 1.2.3, 1.3.2-6, 1.4.6, 1.4.9, 1.5.2, 3.1, 3.5, 4.2-4.4, 4.8, 5.3, 6.1-3, 6.5, 6.8-10, 7.1.3-4, 7.2.1, 7.3.1-2, 8.2, 8.5-7,

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Yhtenäistämisohje vs. Vero.fi > Syventävät ohjeet Tulossa uusia ohjeita,

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13 SISÄLLYS Esipuhe 11 Lyhenteet 13 1. Johdanto 15 1.1 Kirjan rakenne.................................15 1.2 Sijoitusinstrumentit.............................17 1.2.1 Talletukset..............................17

Lisätiedot

Untitled.notebook. April 16, 2015. laakso jarno. huhti 21 10:42

Untitled.notebook. April 16, 2015. laakso jarno. huhti 21 10:42 huhti 21 10:42 huhti 21 10:42 huhti 21 10:42 huhti 21 10:43 Verotettava ansiotulo, euroa Valtion tuloveroasteikko 2015 Vero alarajan kohdalla, euroa 16 500 24 700 8 6,5 Vero alarajan ylittävästä tulon

Lisätiedot

Avaintiedot 2015. Puhelinetu 2015. Palkan sivukuluprosentit 2015. Pääomatulovero

Avaintiedot 2015. Puhelinetu 2015. Palkan sivukuluprosentit 2015. Pääomatulovero Avaintiedot 2015 Pääomatulovero Pääomatulon verokanta on 30 prosenttia, mutta siltä osin kuin verovelvollisen verotettavan pääomatulon määrä ylittää 30.000 euroa, verokanta on 33 prosenttia. Yhteisövero

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen. Talvi 2012 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen. Talvi 2012 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen Talvi 2012 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 Pääomatulon tuloveroprosentti Pääomatulon tuloveroprosenttia korotetaan 28 %:sta 30 %:iin.

Lisätiedot

Uudet ajoneuvot Käytetyt ajoneuvot Yhteensä

Uudet ajoneuvot Käytetyt ajoneuvot Yhteensä 10. Muut verot 03. Autovero Momentille arvioidaan kertyvän 997 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu autoverolakiin (1482/1994). Vuoden 2008 alusta sekä uusien että käytettyjen henkilöautojen

Lisätiedot

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU Taskutilasto 2013 VEROTUS SUOMESSA Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä ja hyväksytään

Lisätiedot

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Päivi Ylitalo: Poromiehen verotus -maatalouden veroilmoitus- Toukokuu 2010 Lapin ammattiopisto www.poroverkko.wikispaces.com Paliskuntain yhdistys

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä - Tulolajit Luonnollisilla henkilöillä kaksi tulolajia: ansiotulo ja pääomatulo

Lisätiedot

Metsätalous 2012 - Asteri malli

Metsätalous 2012 - Asteri malli Metsätalous 2012 - Asteri malli VASTAKIRJAUKSET VARAT Koneet ja kalusto Rakennukset Ojat ja tiet Metsävähennysten määrä Käyttämätön metsävähennys Saamiset Saamiset Veroilmoituksessa esiintymättömät erät

Lisätiedot

Maatilan verotus 2015

Maatilan verotus 2015 Maatilan verotus 2015 04.02.2015 Elina Heliander Otsikko tähän Muistiinpanot Muistiinpanovelvollisuus, joka perustuu tositteisiin ja muihin muistiinpanoihin. Muistiinpanot ja tositteet on säilytettävä

Lisätiedot

Heikki Niskakangas JOHDATUS SUOMEN VEROJÄRJESTELMÄÄN

Heikki Niskakangas JOHDATUS SUOMEN VEROJÄRJESTELMÄÄN Heikki Niskakangas JOHDATUS SUOMEN VEROJÄRJESTELMÄÄN Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Heikki Niskakangas 3., uudistettu painos Toimitus: Minna Karlsson Taitto: Sirpa Puntti Kansi:

Lisätiedot

TULOVEROTUS. Edward Andersson Esko Linnakangas Joakim Frände

TULOVEROTUS. Edward Andersson Esko Linnakangas Joakim Frände TULOVEROTUS Edward Andersson Esko Linnakangas Joakim Frände TALENTUM PRO Helsinki 2016 8., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2296-6

Lisätiedot

MAATILAN. ProAgria Länsi-Suomi Esko Aalto 050 55 44 191

MAATILAN. ProAgria Länsi-Suomi Esko Aalto 050 55 44 191 MAATILAN VEROTUS ProAgria Länsi-Suomi Esko Aalto 050 55 44 191 Aihealueet verotuksen perusteet muutokset 2013 ja 2014 yhtenäistämisohjeet 2013 metsäverotus 2013 arvonlisäverotus kotitalousvähennys verotuksen

Lisätiedot

VEROTUS SUOMESSA. Veronmaksajilla on oikeus vähentää tulojen hankkimisesta tai säilyttämisestä aiheutuneet menot.

VEROTUS SUOMESSA. Veronmaksajilla on oikeus vähentää tulojen hankkimisesta tai säilyttämisestä aiheutuneet menot. 2015 Taskutilasto VEROTUS SUOMESSA.Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä ja hyväksytään

Lisätiedot

MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS

MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS MIKÄ LOPPUTULOS HALUTAAN? Tilan toiminnan jatkuminen Kannattava yritystoiminta - Erot markkina-arvon ja tuottoarvon välillä Omistamisen järjestelyt Perillisten tasapuolinen

Lisätiedot

Ajankohtaista veropolitiikasta. Timo Sipilä

Ajankohtaista veropolitiikasta. Timo Sipilä Ajankohtaista veropolitiikasta Timo Sipilä Valtionverotuksen vuoden 2013 ansiotulon tuloveroasteikko Hallitus on 4.4.2012 tekemänsä vuosien 2013 2016 valtiontalouden kehyksiä koskevan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Vaihtoehdot sukupolvenvaihdoksessa SUKUPOLVENVAIHDOS ELINAIKANA KUOLEMAN JÄLKEEN KAUPPA TÄYTEEN HINTAAN KAUPPA SPV HINTAAN LAHJOITUS TESTAMENTTI EN TEE MITÄÄN Veroluokat

Lisätiedot

VEROTUS. Verottajat Verot Veronmaksajat Tilastoja Oikeudenmukaisuus Tulot veronmaksukyky Verotulojen kuluttajat Verojen vaikutus työllisyyteen

VEROTUS. Verottajat Verot Veronmaksajat Tilastoja Oikeudenmukaisuus Tulot veronmaksukyky Verotulojen kuluttajat Verojen vaikutus työllisyyteen VEROTUS Verottajat Verot Veronmaksajat Tilastoja Oikeudenmukaisuus Tulot veronmaksukyky Verotulojen kuluttajat Verojen vaikutus työllisyyteen 2.9.2014 Pirtin klubi, Pekka Kallioniemi 1 Verottajat, verot

Lisätiedot

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia Verotuksellisia näkökohtia Leo Parkkonen Eduskunnan valtiovarainvaliokunta

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia Verotuksellisia näkökohtia Leo Parkkonen Eduskunnan valtiovarainvaliokunta Kansallinen energia- ja ilmastostrategia Verotuksellisia näkökohtia 10.02.2017 Leo Parkkonen Eduskunnan valtiovarainvaliokunta Esityksen rakenne Nykyisen energia- ja liikenneverotuksen rakenne, tasot ja

Lisätiedot

Verottajat, verot ja veroluonteiset maksut. Valtio, kunnat, seurakunnat, julkisoikeudelliset yhteisöt

Verottajat, verot ja veroluonteiset maksut. Valtio, kunnat, seurakunnat, julkisoikeudelliset yhteisöt VEROTUS Verottajat Verot Veronmaksajat Tilastoja Oikeudenmukaisuus Tulot veronmaksukyky Verotulojen kuluttajat Verojen vaikutus työllisyyteen Verottajat, verot ja veroluonteiset maksut Valtio, kunnat,

Lisätiedot

Pidätyksen alaisen palkan määrä (sis. luontoisedut) Perusprosentti Lisäprosentti Palkkakauden tuloraja perusprosentille

Pidätyksen alaisen palkan määrä (sis. luontoisedut) Perusprosentti Lisäprosentti Palkkakauden tuloraja perusprosentille TULOVEROTUS 1 Ongelma Ennakonpidätys Kesällä 2012 Satu on kesätöissä. Hän on työnantajansa kanssa sopinut kuukausipalkakseen 1600 euroa. Palkanmaksupäivänä hänen tililleen on maksettu 1159,00 euroa. Satu

Lisätiedot

Taloushallinnon verolait

Taloushallinnon verolait Taloushallinnon verolait Jaakko Ossa Talentum Pro Helsinki 1. painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja Jaakko Ossa Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Toimitus: Saara Palmberg Taitto: Marja-Leena Saari

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

// VEROHALLINTO TASKUTILASTO 2014

// VEROHALLINTO TASKUTILASTO 2014 // VEROHALLINTO TASKUTILASTO 2014 // VEROTUS SUOMESSA Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen. Syksy 2011 Johtaja Timo Sipilä

Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen. Syksy 2011 Johtaja Timo Sipilä Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen Syksy 2011 Johtaja Timo Sipilä 1 Pääomatulon tuloveroprosentti Pääomatulon tuloveroprosenttia korotetaan 28 %:sta 30 %:iin. Yhteenlasketun verotettavan

Lisätiedot

Liikenneverotus. Maa- ja metsätalousvaliokunta, EU:n liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden toiminta suunnitelma

Liikenneverotus. Maa- ja metsätalousvaliokunta, EU:n liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden toiminta suunnitelma Liikenneverotus Maa- ja metsätalousvaliokunta, EU:n liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden toiminta suunnitelma 7.12.2017 Leo Parkkonen Liikenteen verotus Kokonaisuutena verotuksen painopistettä on

Lisätiedot

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Tax Services Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Markku Järvenoja Handelsbanken Private Banking Luxemburg Antibes, 29.11.2007 1 Kohtaamispisteet Kansainvälinen kahdenkertainen

Lisätiedot

Laki. tuloverolain muuttamisesta

Laki. tuloverolain muuttamisesta EV 179/1996 vp- HE 105/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi tuloverolain ja verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 105/1996 vp

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOSILTAPÄIVÄ KALAJOELLA

OMISTAJANVAIHDOSILTAPÄIVÄ KALAJOELLA OMISTAJANVAIHDOSILTAPÄIVÄ KALAJOELLA Omistajanvaihdoksen eri toimenpiteet Sukupolvenvaihdoksen huojennukset 16.6.2015 OMISTAJANVAIHDOKSEN ERI TOIMENPITEET Suunnittelu Aloitus riittävän ajoissa Asiantuntijan

Lisätiedot

Savukkeet Muut tupakkatuotteet Yhteensä

Savukkeet Muut tupakkatuotteet Yhteensä Asiakirjayhdistelmä 08. Valmisteverot 01. Tupakkavero Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille arvioidaan kertyvän 929 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu lakiin tupakkaverosta (1470/1994).

Lisätiedot

Talousarvioesitys Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot. 01. Ansio- ja pääomatuloverot

Talousarvioesitys Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot. 01. Ansio- ja pääomatuloverot 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Ansio- ja pääomatuloverot Momentille arvioidaan kertyvän 8 929 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu tuloverolakiin (1535/1992).

Lisätiedot

Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011

Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011 Yhteismetsän verotuksesta Oulu 2 2011 Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011 Yleistä Erillinen verovelvollinen Yhteisetuus (Tuloverolaki

Lisätiedot

Talousarvioesitys Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot. 01. Ansio- ja pääomatuloverot

Talousarvioesitys Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot. 01. Ansio- ja pääomatuloverot 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Ansio- ja pääomatuloverot Momentille arvioidaan kertyvän 8 929 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu tuloverolakiin (1535/1992).

Lisätiedot

Ajankohtaista veropolitiikasta. Timo Sipilä

Ajankohtaista veropolitiikasta. Timo Sipilä Ajankohtaista veropolitiikasta Timo Sipilä Pääomatulon tuloveroprosentti Pääomatulon tuloveroprosenttia korotettiin jo aiemmin 28 %:sta 30 %:iin. Nyt yhteenlasketun verotettavan pääomatulon (siis vähennysten

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

VEROPÄIVÄ15.11.2011. Pirkkahalli Sirpa Himanen

VEROPÄIVÄ15.11.2011. Pirkkahalli Sirpa Himanen VEROPÄIVÄ15.11.2011 Pirkkahalli Sirpa Himanen VÄLITILINPÄÄTÖS arvio kuluvan vuoden lopputuloksesta mutu-tuntuma voi johtaa harhaan, vaikka usein onkin oikea MYYNTIEN JA OSTOJEN AJOITUS käteis- eli maksu-

Lisätiedot

Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä

Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä Timo Sipilä 19.3.2015 Sukupolvenvaihdoksen toteuttamistapoja Kauppa Lahjanluonteinen kauppa Lahja Toteuttamistapa vaikuttaa veroseuraamuksiin Keskeisiä

Lisätiedot

Tilikartta: Muu yritystoiminta Martti-järjestelmä 2006

Tilikartta: Muu yritystoiminta Martti-järjestelmä 2006 1***** VASTAAVAA 1***** 10**** KÄYTTÖOMAISUUS 1***** 101*** AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 10**** 1010** PERUSTAMISMENOT 101*** VA120 1010 Perustamismenot 1010** D 1011 Perustamismenojen aktivointi 1011 D 22 30

Lisätiedot

32C060 Verotuksen perusteet - Käsitteitä, periaatteita, rakenne, oikeuslähteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala

32C060 Verotuksen perusteet - Käsitteitä, periaatteita, rakenne, oikeuslähteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala 32C060 Verotuksen perusteet - Käsitteitä, periaatteita, rakenne, oikeuslähteet Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen peruskäsitteitä Verovelvolliset eli verosubjektit Ne, jotka ovat lain mukaan velvollisia

Lisätiedot

Listaus yritystuista.xlsx. Hallinnollinen rasitus tuen saajalle (+/0/-) Kustannus/hy öty (+/0/-) Vastikkeeton vai palautuva?

Listaus yritystuista.xlsx. Hallinnollinen rasitus tuen saajalle (+/0/-) Kustannus/hy öty (+/0/-) Vastikkeeton vai palautuva? LISTAUSTA YRITYSTUISTA - tausta-aineisto elinkeinotukien ja ympäristölle haitallisten tukien uudistamista ja uudelleenkohdentamista valmistelevalle ministerityöryhmälle. - työversio 14.2.214 tilanteesta,

Lisätiedot

Metsävähennys ja sen tulouttaminen. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen - hankkeen seminaari Säätytalolla 12.10.2011 Kari Pilhjerta

Metsävähennys ja sen tulouttaminen. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen - hankkeen seminaari Säätytalolla 12.10.2011 Kari Pilhjerta Metsävähennys ja sen tulouttaminen Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen - hankkeen seminaari Säätytalolla Kari Pilhjerta Sisältö Tilastotietoa metsävähennyksestä Metsävähennyksen tulouttaminen, eli

Lisätiedot

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Luonnollisen henkilön saamat osingot A. Osakkeet kuuluvat henkilökohtaiseen tulolähteeseen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Maatalouden varat yhteensä VÄHENNETÄÄN VELAT 7. Maatalouden velat ja velvoitteet

Maatalouden varat yhteensä VÄHENNETÄÄN VELAT 7. Maatalouden velat ja velvoitteet MAATALOUDEN VARALLISUUS VARAT 1. Maatalousmaa 2. Tuotantorakennukset 3. Lomamökit ym 4. Maatalouskoneet ja kalusto 5. Maatalouden osakkeet ja osuudet 6. Muut maatalouden varat Maatalouden varat yhteensä

Lisätiedot

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymän verotus 7.12.2016 Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymällä voi olla - Maatalouden tulolähde: maatalous, rakennusten vuokrat, maa-alueen vuokra, metsätalouden sivutulot - Muun

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014 Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Tässä esityksessä tarkastellaan maatilan sukupolvenvaihdosta verotuksen näkökulmasta. Kohteena on ne tilanteet,

Lisätiedot

CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN

CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN Eri yritysmuotojen verotus ja oman pääoman merkitys Yliopisto-opettaja, Tiina Sinkkonen Yritysmuodot Ammatinharjoittaja Yksityisyritys eli toiminimi (T:mi) Elinkeinoyhtymä

Lisätiedot

VEROHALLINTO

VEROHALLINTO VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 ERITTELY VARAUKSISTA, ARVONMUUTOKSISTA JA KULUVAN KÄYTTÖOMAISUUDEN POISTOISTA (62) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

VEROTUS SUOMESSA SISÄLLYSLUETTELO

VEROTUS SUOMESSA SISÄLLYSLUETTELO Taskutilasto 2016 VEROTUS SUOMESSA SISÄLLYSLUETTELO Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä

Lisätiedot

62 VARAUKSET, ARVON-MUUTOKSET JA KULUVAN KÄYTTÖOMAISUUDEN POISTOT 2018

62 VARAUKSET, ARVON-MUUTOKSET JA KULUVAN KÄYTTÖOMAISUUDEN POISTOT 2018 VEROHALLINTO 2.1.2018 1.0 62 VARAUKSET, ARVON-MUUTOKSET JA KULUVAN KÄYTTÖOMAISUUDEN POISTOT 2018 TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

Ajankohtaista maatilaverotuksesta

Ajankohtaista maatilaverotuksesta Ajankohtaista maatilaverotuksesta Timo Sipilä Koulutusvähennys Hallitus on antanut eduskunnalle 5.9.2013 (HE 95/13) esityksen, jonka mukaan elinkeinotulon ja maatalouden tulon verotuksessa saisi tehdä

Lisätiedot

Sijoittajan perintö- ja lahjaverosuunnittelu. Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy

Sijoittajan perintö- ja lahjaverosuunnittelu. Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy Sijoittajan perintö- ja lahjaverosuunnittelu Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy I veroluokan lahja- ja perintöveroasteikot Lahja: Verotettavan osuuden Veron määrä Veroprosentti

Lisätiedot

VEROHALLINTO

VEROHALLINTO VEROHALLINTO 20.3.2017 1.2 ERITTELY VARAUKSISTA, ARVONMUUTOKSISTA JA KULUVAN KÄYTTÖOMAISUUDEN POISTOISTA (62) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Seminaari: Ara-asuntojen asukasvalinnasta ja määräaikaisista vuokrasopimuksista

Seminaari: Ara-asuntojen asukasvalinnasta ja määräaikaisista vuokrasopimuksista Seminaari: Ara-asuntojen asukasvalinnasta ja määräaikaisista vuokrasopimuksista 11.11.2015 Mika Kuismanen Kansantalousosasto Miksi valtiovarainministeriö on kiinnostunut Araasuntojen asukasvalinnoista

Lisätiedot

Pääpuolueiden verotavoitteiden analyysi

Pääpuolueiden verotavoitteiden analyysi Pääpuolueiden verotavoitteiden analyysi Talous- ja elinkeinopolitiikan vaikuttajaryhmä 6.5.2015 Tero Honkavaara Johtava veroasiantuntija, EK 1 Työn verotus 450 M verokevennys pienija keskituloisille Yritysverotus

Lisätiedot

Elintarvikkeiden verotus Suomessa 27.2.2012

Elintarvikkeiden verotus Suomessa 27.2.2012 Elintarvikkeiden verotus Suomessa 27.2.2012 Elintarvikkeiden kuluttajahinnasta noin 40 % on veroja Erilaisten verojen osuus on noin 40% elintarvikkeiden kuluttajahinnasta: Kuluttajat maksavat elintarvikkeiden

Lisätiedot

Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin omistusjärjestelyn verokohtelusta

Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin omistusjärjestelyn verokohtelusta Ernst & Young Oy Elielinaukio 5 B 00100 Helsinki Finland Puhelin 0207 280 190 Faksi 0207 280 199 www.ey.com/fi Laatija: Seppo Heiniö Veroasiantuntija 17.12.2013 Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin

Lisätiedot

Maatalous MV Laskelma maatalouden tuloksesta

Maatalous MV Laskelma maatalouden tuloksesta Laskelma maatalouden tuloksesta TULOT Verollinen myynti 24% 1. Eläinten myyntitulot 2. Jaksotetut kotiel. myyntitulot 3. Muut myyntitulot Verollinen myynti 14% 4. Kotieläintuotteiden myyntitulot 5. Kasvinviljelytuotteiden

Lisätiedot

Maatalouden harjoittajan veromuistiinpanot

Maatalouden harjoittajan veromuistiinpanot MAATALOUDEN VARALLISUUS VARAT 1. Maatalousmaa 2. Tuotantorakennukset 3. Lomamökit ym 4. Maatalouskoneet ja kalusto 5. Maatalouden osakkeet ja osuudet 6. Muut maatalouden varat Maatalouden varat yhteensä

Lisätiedot

Verotus yhteismetsän ja osuuksien omistusjärjestelyissä. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen Helsinki, 12.10.2011 Pirjo Havia

Verotus yhteismetsän ja osuuksien omistusjärjestelyissä. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen Helsinki, 12.10.2011 Pirjo Havia Verotus yhteismetsän ja osuuksien omistusjärjestelyissä Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen Helsinki, 12.10.2011 Pirjo Havia Esityksen sisältö Yhteismetsän verotus Verotus yhteismetsää perustettaessa

Lisätiedot

Tuloverotukseen muutoksia 2015

Tuloverotukseen muutoksia 2015 Tuloverotukseen muutoksia 2015 Ansiotulojen valtion tuloveroasteikko vuonna 2015 Hallitus esittää (He 122/2014), että tuloveroasteikon ylimmän tuloluokan euromääräistä rajaa alennettaisiin 000 eurosta

Lisätiedot

Verotietoa 8.3.2012. Veronmaksajain Keskusliitto Pääekonomisti Minna Punakallio

Verotietoa 8.3.2012. Veronmaksajain Keskusliitto Pääekonomisti Minna Punakallio Verotietoa 8.3.2012 Veronmaksajain Keskusliitto Pääekonomisti Minna Punakallio Miksi veroja kerätään? Veroilla katetaan julkisen sektorin menot Julkiset menot, milj. Osuus BKT:sta Per capita, milj. Per

Lisätiedot

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 1. Johdanto 1 1.1. Kirjan tavoite 1 1.2. Tutkimuksen rakenne 2 1.3. Perintö- ja lahjaverotus ja veropolitiikka 5 1.4. Edunvalvontavaltuutus

Lisätiedot

Kotitalouksien kulutusmenojen arvo 3,2 1,7 2,7 Valtiosektorin ja sosiaaliturvarahastojen toiminnan välituotekäyttö

Kotitalouksien kulutusmenojen arvo 3,2 1,7 2,7 Valtiosektorin ja sosiaaliturvarahastojen toiminnan välituotekäyttö 04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 01. Arvonlisävero Momentille arvioidaan kertyvän 17 030 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu arvonlisäverolakiin (1501/1993). Hallitus

Lisätiedot

MV 2013 MAATALOUDEN VARALLISUUS

MV 2013 MAATALOUDEN VARALLISUUS MV 2013 MAATALOUDEN VARALLISUUS VARAT 1. Maatalousmaa 1700 Maatalousmaa 1. Maatalousmaa yhteensä 2. Tuotantorakennukset 1400 Maatalousrakennukset 1420 Maatalousrak. ALV 2. Tuotantorakennukset yhteensä

Lisätiedot

MIKÄ VEROTUKSESSA MUUTTUU VUONNA 2014?

MIKÄ VEROTUKSESSA MUUTTUU VUONNA 2014? MIKÄ VEROTUKSESSA MUUTTUU VUONNA 2014? Raimo Immonen senior advisor ASIANAJOTOIMISTO Mitä tulossa ja ja milloin? Hallituksen veropoliittinen linjaus, mm. Varmistettavaa hyvinvointipalveluiden rahoituksen

Lisätiedot

Yhteismetsän rahoitus- ja veropäivä Oulu 20.10.2011. Reijo Parkkila Pohjois-Suomen yritysverotoimisto Johanna Heikkisen esitykseen perustuen

Yhteismetsän rahoitus- ja veropäivä Oulu 20.10.2011. Reijo Parkkila Pohjois-Suomen yritysverotoimisto Johanna Heikkisen esitykseen perustuen Yhteismetsän verotuksesta Yhteismetsän rahoitus- ja veropäivä Oulu 20.10.2011 Reijo Parkkila Pohjois-Suomen yritysverotoimisto Johanna Heikkisen esitykseen perustuen Käsiteltävät asiat Yleistä yhteismetsän

Lisätiedot

Voisiko Suomi seurata Ruotsin ja Norjan esimerkkiä? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta

Voisiko Suomi seurata Ruotsin ja Norjan esimerkkiä? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta Voisiko Suomi seurata Ruotsin ja Norjan esimerkkiä? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta Pasi Holm ja Leena Kerkelä 5.6.2014 Ruotsin (2004) ja Norjan (2014) poistivat perintö-

Lisätiedot

Koneet ja Suunnitelma- Vakuutus- Vapaaehtoisten Jälleenhankinta- Poistoeron kalusto poistot Pankkitili korvaukset var. muutos varaus muutos Poistoero

Koneet ja Suunnitelma- Vakuutus- Vapaaehtoisten Jälleenhankinta- Poistoeron kalusto poistot Pankkitili korvaukset var. muutos varaus muutos Poistoero Liite 2 Esimerkki jälleenhankintavarauksen tekemisestä ja sen käyttämisestä hankintamenon kattamiseen Kirjanpitovelvollisen tuotantokone tuhoutuu. Koneen tuhoutumisesta saadulla vakuutuskorvauksella katetaan

Lisätiedot

Fossiilisten polttoaineiden tuet Suomessa

Fossiilisten polttoaineiden tuet Suomessa Fossiilisten polttoaineiden tuet Suomessa Outi Honkatukia 17.4.2013 Hallitusohjelma Ympäristölle haitalliset tuet kartoitetaan ja tuet suunnataan uudelleen. Verotuksen painopiste siirtyy kasvua haittaavasta

Lisätiedot

Suomen verojärjestelmä: muutos ja pysyvyys. Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos

Suomen verojärjestelmä: muutos ja pysyvyys. Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos Suomen verojärjestelmä: muutos ja pysyvyys Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos Suomalainen verojärjestelmä Kokonaisveroaste Verotulojen rakenne Suurimmat muutokset Progressiosta regressioon Kokonaisveroaste

Lisätiedot

MV Maatalous MAATALOUDEN VARALLISUUS

MV Maatalous MAATALOUDEN VARALLISUUS MAATALOUDEN VARALLISUUS VARAT 1. Maatalousmaa 2. Tuotantorakennukset 3. Lomamökit ym 4. Maatalouskoneet ja kalusto 5. Maatalouden osakkeet ja osuudet 6. Muut maatalouden varat Maatalouden varat yhteensä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Verohallinto

Sisällysluettelo. Verohallinto TASKUTILASTO 2009 Verohallinto Verohallinto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan. Se kerää noin kaksi kolmasosaa Suomen veroista ja veronluonteisista maksuista. Verohallinnon lisäksi veroja ja

Lisätiedot

Yksityisen elinkeinonharjoittajan. tuloverotus. Verohallinto

Yksityisen elinkeinonharjoittajan. tuloverotus. Verohallinto Yksityisen elinkeinonharjoittajan tuloverotus Verohallinto Sisältö Verotettava tulo lasketaan tulolähteittäin Tulolähteen merkitys verotuksessa Verotus perustuu kirjanpitoon Elinkeinotoiminnan tuloksen

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdokseen liittyvä verotus

Sukupolvenvaihdokseen liittyvä verotus Sukupolvenvaihdokseen liittyvä verotus SUKUPOLVENVAIHDOS Asetetaan tavoitteet tilanpidon jatkumiselle Jakamattomana suvun hallussa Jaetaan Myydään tai vuokrataan Jatkajan koulutus ja valmistautuminen Tilakaupan

Lisätiedot