Verotuet e 1(12)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Verotuet 2013 2015e 1(12) 15.9.2014"

Transkriptio

1 (12) Verotuet e Alla olevassa taulukossa esitetään listaus verotuista vuosina e. Sitä ennen tässä asiakirjassa esitetään muutamia huomioita verotukien määrittelystä ja laskennasta, huomioita taulukon raportointitavasta sekä taulukon lukuohje. Huomioita verotukien määrittelystä ja laskentatavasta - Verotuet ovat verolainsäädännössä tukemistarkoituksessa määriteltyjä poikkeuksia verotuksen normaalista perusrakenteesta. Sekä verotukia että verotuksen normaalia perusrakennetta (usein käytetään myös termiä normi tai normijärjestelmä ) käsitellään VATT:n, VM:n ja STM:n yhteistyönä tekemässä verotukiselvityksessä. Selvitys julkaistiin raporttina lokakuussa 2010 (linkki: Myös verotukien laskennassa käytettyjä menetelmiä kuvataan em. verotukiselvityksessä. - Verotukilaskentaan liittyviä näkökohtia: o Verotuet on laskettu säännöskohtaisesti. Osa verotuista kuitenkin on päällekkäisiä eli ne vaikuttavat toistensa suuruuteen. Tällöin yhtä verotukea muuttamalla vaikutetaan myös toisen verotuen suuruuteen. Joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta verotukien keskinäisiä kytkentöjä ei ole laskennassa pystytty tunnistamaan saatikka ottamaan huomioon. Laskennassa ei myöskään ole pystytty ottamaan huomioon sitä, että verotukien muutokset vaikuttavat hintoihin ja verovelvollisten käyttäytymiseen. o Edellä mainituista tekijöistä johtuen verotuen poistaminen ei välttämättä lisää verotuloja vastaavalla määrällä. Samoista syistä myös eri verotukien yhteen laskemiseen on suhtauduttava varauksella. Verotukien muuttamisen vaikutuksia tulee tarkastella tapauskohtaisesti. Huomioita taulukon raportointitavasta - Verotukien arvot esitetään arvioina kokonaisverotuottovaikutuksesta. Kokonaisverotuottovaikutuksella tarkoitetaan verovelvollisille, tai kääntäen kaikille veronsaajille, kohdistuvaa verotuottovaikutusta. Veronsaajanäkökulmasta kyse ei siis ole valtiontalouteen kohdistuvasta vaikutuksesta, vaan yhteenlasketusta kaikkien veronsaajien talouteen kohdistuvasta vaikutuksesta. - Vuosien 2014 ja 2015 verotukiarvot ovat ennustelukuja (e). - Joissakin verolajeissa on verotukiarvoja, jotka ovat ennustevuosina (2014 ja 2015) samoja kuin vuonna Näissä tapauksissa ennustevuosien verotukiarvo perustuu edellisvuoden arvoon paremman ennustemenetelmän puuttumisen takia. - Aiemmin verotukilistauksen koonnista on vastannut VATT. Koontilistoja aiemmilta vuosilta on löydettävissä VATT:n sivuilta. Alla oleva taulukko on pääpiirteissään samanlainen kuin VATT:n aiemmin kokoamat listat.

2 2(12) Taulukon lukuohje - Järjestysnumero kuvaa verotuen järjestystä taulukossa. On huomattava, että jotkin verotuista sisältyvät johonkin toiseen verotukeen. Toisin sanoen näitä verotukia ei ole voitu erottaa toisistaan laskennassa. Tällaiset verotuet on raportoitu taulukossa peräkkäin ja niistä jälkimmäisen järjestysnumeron tilalla on. - Myös verotuet, jotka eivät enää ole voimassa, on koodattu merkillä. Tällaisia verotukia ei ole poistettu listasta, jotta vertailu aiempiin vuosiin, jolloin ne vielä olivat voimassa, olisi helpompaa. Koodauksesta johtuen suurin järjestysnumero ei kuvaa verotukien kokonaislukumäärää. - Verotuen toiminta-aluekoodi kuvaa toiminta-aluetta (tai tehtäväaluetta, jota on käytetty tarkoittamassa samaa asiaa joissakin yhteyksissä), johon verotuki kuuluu. Toiminta-alueluokittelu perustuu luokitteluun, joka otettiin käyttöön VATT/VM/STM:n verotukien yhteishankkeessa (ks. linkki yllä). Toiminta-aluekoodit ja niitä vastaavat toiminta-alueet ovat o 1 = Yleinen hallinto o 3 = Opetus, tiede ja kulttuuri o 4 = Sosiaaliturva o 5 = Terveydenhuolto o 6 = Asuminen ja ympäristö o 7 = Maa- ja metsätalous o 8 = Liikenne o 9 = Teollisuus ja elinkeinot o 10 = Ei eriteltävissä o HUOM! numeroa 2 ei ole käytetty luokittelussa. - Verotuen verolajikoodi kuvaa verolajia, johon verotuki kuuluu. Verolajikoodit ja niitä vastaavat verolajit ovat: o TVL = TVL ja siihen liittyvä verotus o EVL = EVL ja siihen liittyvä verotus o MVL = MVL ja metsäverotus o VAR = Varainsiirtoverotus o KIINT = Kiinteistöverotus o PERVL = Perintö- ja lahjaverotus o ALV = Arvonlisäverotus o VALM = Valmisteverotus o SOSM = Sosiaalivakuutusmaksut

3 3(12) - Sarakkeessa Verotuki esitetään lyhyt kuvaus verotuesta (käytännössä verotuen nimi) sekä verolainsäädännön pykälä, johon kyseinen verotuki liittyy. - Verotuen arvo esitetään kolmelle vuodelle ( e). Verotuen arvo raportoidaan miljoonissa euroissa. Joissakin tapauksissa verotuen arvoa ei ole esitetty. Tähän on kaksi vaihtoehtoista syytä: verotuen arvoa ei ole voitu laskea tai verotuki ei enää ole voimassa. Alla esitetään näitä tilanteita koskevat taulukon merkinnät o.. = ei ole voitu laskea o - = ei ole voimassa - Huomattavaa -sarake sisältää havaintoja tietyistä verotuista. Osa merkinnöistä viittaa vuotta 2013 edeltäviin vuosiin.

4 4(12) Verotuet e Verotuen arvo, milj. euroa Järjestysnumero Toimintaaluekoodi Verolajikoodi Verotuki e 2015e Huomattavaa TVL ja siihen liittyvä verotus Muusta kuin lakisääteisestä toiminnasta kokonaan verovapaat yhteisöt, TVL TVL TVL Tuloverosta osittain vapaat kunnat ja seurakunnat TVL Yleishyödyllisen yhteisön verovapaus (pl. ev. lut. ja ortod. kirkko), TVL 22 ja TVL TVL Omasta asunnosta saadun myyntivoiton verottomuus, TVL 48 1 mom. 1 k Suuruusluokka-arvio Luonnonsuojelualueeksi tarkoitetun omaisuuden luovutusvoiton verovapaus, 5 6 TVL TVL 48 1 mom. 4 k TVL Luovutustappioiden rajoitettu vähentäminen, TVL TVL Lahjoitusvähennys, TVL 57 ja TVL 98 a TVL Työsuhdelippu, TVL 64 2 mom Suuruusluokka-arvio. Työnantajan kustantaman 9 10 TVL Luontoisetujen (ateriaetu) osittainen verovapaus, TVL 64 1 mom työpaikkaruokailun verotukea ei ole arvioitu TVL Ns. henkilökuntaetuuksien verovapaudet, TVL Ulkomaan edustuksessa palvelevien eräiden korvausten verovapaus, TVL TVL 1 k Suuruusluokka-arvio TVL Ulkomailla ansaitun palkkatulon verovapaus, TVL Suuruusluokka-arvio TVL Sotavammojen korvauksen verovapaus, TVL 80 3 k TVL Stipendien ja vastaavien verovapaus, TVL 82 1 mom. 1 k TVL Luonnonvaraisten marjojen, sienien yms. myyntitulon verovapaus, TVL TVL Kansaneläkkeen lisien ym. verovapaus, TVL 92 1, 2, 6 ja 18 k TVL Elatustuen ja elatusavun verovapaus, TVL 90 ja 92 7 k TVL Lapsilisien verovapaus, TVL 92 5 k TVL Asumistukien verovapaus, TVL k TVL Toimeentulotuen verovapaus, TVL k TVL Työasuntovähennys, TVL 95a TVL Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen vähentäminen, TVL 95 1 mom. 2 k

5 5(12) 23 4 TVL Työntekijöiden työttömyysvakuutus- ja työttömyyskassamaksun vähentäminen, TVL 96 1 mom. ja 95 1 mom. 2 k Työntekijöiden lakisääteisen eläkevakuutusmaksun vähentäminen, TVL TVL mom Työntekijöiden sairausvakuutuksen päivärahamaksun vähentäminen, TVL TVL 1 mom TVL Merityötulovähennys, TVL TVL Vapaaehtoisen eläkevakuutusmaksun vähentäminen, TVL 96, 54 d, 131 a TVL Eläketulovähennys valtionverotuksessa, TVL TVL Kunnallisverotuksen eläketulovähennys, TVL TVL Invalidivähennys kunnallisverotuksessa, TVL TVL Opintorahavähennys kunnallisverotuksessa, TVL TVL Työtulovähennys, TVL TVL Kotitalousvähennys, TVL 127a-c, L 728/ TVL Urheilutulon jaksottaminen, TVL 116a-c TVL Invalidivähennys valtionverosta, TVL TVL Elatusvelvollisuusvähennys valtionverosta, TVL TVL Opintolainavähennys, TVL 127 d TVL Opintolainahyvityksen verovapaus TVL k TVL Opintolainan korkojen vähentäminen TVL , TVL Määräaikainen lapsivähennys TVL Ansiotulovähennys kunnallisverotuksessa, TVL 105a TVL Eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennus, L 680/ Työttömyyskassamaksujen osalta suuruusluokka-arvio. Laskelmissa otettu huomioon vain vakuutusmaksun vähentämisestä saatu verotuki. Laskelmissa otettu huomioon vain päivärahamaksun vähentämisestä saatu verotuki. Laskelmissa otettu huomioon vain vakuutusmaksun vähentämisestä saatu verotuki TVL Asuntotulon verovapaus, L 505/ mom Suuruusluokka-arvio. Laskelma perustuu Tilastokeskuksen arvioon nettoasuntotulosta TVL Velkojen korkojen sekä indeksi- ja kurssitappioiden vähentäminen (asuntovelat), L 953/74, TVL , Sisältyy edelliseen. EVL ja siihen liittyvä verotus 45 9 EVL Käyttöomaisuuteen kuuluvien osakkeiden luovutusvoiton verovapaus, EVL 6 1 mom. 1 k ja 6b 1-2 mom EVL Kiinteistön vaihdossa luonnonsuojelualueeksi käytetty vähennyskelpoinen hankintameno, EVL 6 3 mom EVL Elokuvatuottajien verovapaa tuotantotuki, EVL 6 5 k Poistumassa vuoden 2015 alussa 48 9 EVL Tasoitusmäärä, EVL 8 1 mom. 10 k EVL Osuuskunnan ylijäämän palautuksen vähennys-kelpoisuus, EVL 28 1 k EVL Rakennusaikaiset korot, EVL EVL Tutkimustoiminnan menojen poistaminen, EVL

6 6(12) 52 9 EVL Irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenon poistaminen EVL 30 1 ja 3 mom EVL Luovutusvoittojen yms. vähentäminen menojäännöksestä, EVL 30 2 mom EVL Rakennuksen ainesosana olevien hyödykkeiden hankintamenojen poistaminen, EVL EVL Irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenon poistaminen kertapoistona, EVL 33 1 mom. 1-2 k EVL Vesialusten hankintamenon poistaminen, EVL 33 a EVL Rakennuksen hankintamenon poistaminen, EVL 34 2 mom. 1-4 k EVL Tutkimustoimintaan käytettävän rakennuksen hankintamenon poistaminen, EVL 34 2 mom. 5 k EVL Väestönsuojan yms. hankintamenon poistaminen, EVL EVL Kuluvan käyttöomaisuuden jälleenhankintavarauksen vähennyskelpoisuus, EVL 43 1 mom EVL Toimitilan jälleenhankintavarauksen vähennyskelpoisuus, EVL 43 2 mom Sisältyy edelliseen 61 9 EVL Ydinjätehuollon menojen poistaminen kertapoistona, EVL 45 a EVL Luottotappiovarauksen vähennyskelpoisuus, EVL 46 1 mom EVL Toimintavaraus, EVL 46 a EVL Takuuvaraus, EVL Kunverotuki on miinusmerkkinen, varausta purettu enemmän kuin tehty EVL Eläkevakuutusyhtiöiden yms. lisävakuutusvastuuta varten tekemä varaus, EVL 48a EVL Hinnanlaskuvaraus, EVL EVL Sijoitusomaisuuteen kuuluvan rakennuksen hankintamenon poistaminen, EVL 29 2 mom EVL Kehitysalueiden korotetut poistot, L 1262/ Määräaikaisuus päättyi EVL Laki tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista, L 222/2009 ja Laki tuotannollisten investointien korotetuista poistoista verovuosina , L 699/ Määräaikaisuus päättyi 2011, uudelleen voimaan vuosiksi EVL Tonnistovero, L 476/ EVL Asuintalovaraus, L 846/ EVL Tutkimus- ja kehitystoiminnan lisävähennys vuosina , L992/ vv koskevien alustavien tietojen mukaan tuen hyödyntäminen jäänyt odotettua vähäisemmäksi EVL Korkovähennysoikeuden rajoittaminen, EVL 18 a (sanktio) EVL Koulutusvähennys EVL Osingon verovapaus ja markkinakorkoa suurempi tuottoprosentti, TVL 3b 1 mom EVL -Osingon verovapaus Sisältyy edelliseen.

7 7(12) 76 9 EVL Peitellyn osingon verottaminen ansiotulona, TVL 33 d 1 mom. (sanktio) EVL Eräiden voitonjakoerien verovapaus euroon asti, TVL 33 d 2 mom EVL Jaettavan yritystulon pääomatulo-osuuden laskennan jakoprosentti, TVL 38 1 mom EVL Verotusyhtymän osakkaan pääomatulo-osuuden laskennan jakoprosentti, TVL 39 1 mom EVL Elinkeinoyhtymän osakkaan pääomatulo-osuuden laskennan jakoprosentti TVL 40 1 mom EVL Elinkeinoyhtymän osakkaan yhtymän maataloustulon pääomatulo-osuuden jakoprosentti, TVL 40 2 mom EVL Nettovarallisuuteen lisättävä palkkaosuus pääomatulo-osuutta laskettaessa, TVL 41 4 mom EVL Sijoittajan määräaikainen verokannustin vv koskevien alustavien tietojen mukaan tukea ei ole haettu MVL ja metsäverotus 84 7 MVL Maataloustuotteiden yksityiskäytön verovapaus, MVL 4 2mom MVL Kotieläinten luovutushintojen jaksotus kolmelle verovuodelle, MVL 5 1 mom. 1 k MVL Kotieläinten hankintamenon vähentäminen kolmessa vuodessa, MVL 6 2 mom MVL Avustusten korvausten ym. tulojen epäsuora tulouttaminen, MVL 5 1 mom. 4 k MVL Maatalouden jälleenhankintavaraus, MVL 5 2mom MVL Koneiden ja kaluston välitön kuluksi kirjaaminen, kun käyttöaika alle 3 vuotta, MVL 8 1 mom MVL Koneiden ja kaluston poistaminen yhdestä menojäännöksestä, MVL 8 2 mom MVL Koneiden ja kaluston luovutushintojen epäsuora tulouttaminen, MVL 8 3 mom MVL Irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenon jaksottaminen, MVL 8 4 mom MVL Rakennusten hankintamenon vähentäminen, MVL 9 2 mom MVL Salaojista, silloista yms. saatujen luovutushintojen epäsuora tulouttaminen, MVL 10 2 mom MVL Salaojien ja siltojen yms. hankintamenojen poistaminen, MVL 10 3mom MVL Tasausvaraus, MVL 10a MVL Työmatkavähennys, MVL 10 e MVL Maatilan tai sen osan luovutuksen verovapaus, MVL MVL Verovapaa puutavaran käyttö rakentamiseen, lämmitykseen ja muuhun omaan kulutuskäyttöön, TVL 43 3 mom MVL Puun myyntitulon määräaikainen osittainen verovapaus TVL 43b Määräaikaisuus päättyi 2011.

8 8(12) - 7 MVL Metsätalouden avustusten verovapaus, TVL 53 7 k. Kumottu L:lla / Lakkasi MVL Metsävähennys, TVL MVL Hankintatyön arvon osittainen verovapaus, TVL MVL Metsätalouden pääomatulosta myönnettävä menovaraus, TVL MVL Metsätalouden menojen jaksottaminen, TVL Varainsiirtoverotus VAR Kansaneläkelaitoksen, Kera Oy:n, Teollisen yhteistyön rahasto Oy:n, Suomen Pankin, Suomen itsenäisyyden juhlarahaston ja valtion vakuusrahaston verovapaus, Varainsiirtoverolaki VAR Eräiden julkisyhteisöjen kiinteistöjen luovutusten verovapaus, Varainsiirtoverolaki VAR Kiinteistön ensiasunnokseen ostavan verovapaus, Varainsiirtoverolaki VAR Kiinteistöjen vaihtoon liittyvät verovapaudet (maa- tai metsätalous, luonnonsuojelu), Varainsiirtoverolaki VAR Eräät maatalouselinkeinolainsäädännön mukaiset luovutukset, Varainsiirtoverolaki VAR Julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin luovutuksen verovapaus, Varainsiirtoverolaki 15 a VAR Osakehuoneiston ensiasunnokseen hankkivan verovapaus, Varainsiirtoverolaki VAR Kunnan lunastusoikeuteen perustuva verovapaus, Varainsiirtoverolaki VAR Kunnallisten vuokra-asuntojen omistusjärjestely, määräaikainen verovapaus, Varainsiirtoverolaki 43 a VAR Kiinteistön tai arvopaperin luovutuksen verovapaus liiketoimintasiirrossa, Varainsiirtoverolaki VAR Vastikkeen määrittely yhtiömuotoisen kiinteistön siirrossa, KHO:n ennakkopäätös 2002:57 ja 2007: VAR Vastikkeen määrittely luovutuksen kohteena ollessa osakkeita, KHO taltio Kiinteistöverotus KIINT Verosta vapautetut kiinteistöt, Kiinteistöverolaki KIINT Vakituisten asuinrakennusten alempi verokanta, Kiinteistöverolaki KIINT Rakentamattoman rakennuspaikan korkeampi veroprosentti, Kiinteistöverolaki 12a ja 12b (sanktio) KIINT Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten poikkeavat veroprosentit, Kiinteistöverolaki 13 (sanktio) KIINT Yleishyödyllisten yhteisöjen alempi veroprosentti, Kiinteistöverolaki 13a KIINT Voimalaitosten korkeampi veroprosentti, Kiinteistöverolaki 14 (sanktio)

9 9(12) KIINT Kiinteistön arvostaminen alle markkina-arvon, Kiinteistöverolaki Perintö- ja lahjaverotus PERVL Eräiden yhteisöjen verovapaus, PerVL PERVL Yritysten sukupolvenvaihdoshuojennus, PerVL 55 1 mom pystytty laskemaan vv alkaen PERVL Sukupolvenvaihdoksesta maksettavan veronmaksunlykkäys, PerVL 56 1 mom pystytty laskemaan vv alkaen PERVL Sukupolvenvaihdoshuojennukset osake- tai osuusomistuksen kautta, PerVL pystytty laskemaan vv alkaen PERVL Lähiomaisen saaman vakuutuskorvauksen verovapaa osuus, PerVL 7a 2 mom pystytty laskemaan vv alkaen PERVL Alaikäisyysvähennys, PerVL 12 1 mom. 2 k pystytty laskemaan vv alkaen PERVL Puolisovähennys, PerVL 12 1 mom. 1 k pystytty laskemaan vv alkaen PERVL Lesken keskinäisen hallintaoikeustestamentin nojalla saaman omaisuuden verovapaus, PerVL 8 1 mom pystytty laskemaan vv alkaen PERVL Lesken oikeus pitää jäämistö jakamatta hallinnassaan, PerVL 8 2 mom pystytty laskemaan vv alkaen PERVL Testamentilla tai lahjalla saadun elinkautisen tai määrävuosiksi annetun etuuden verovapaus, PerVL 2 2 mom pystytty laskemaan vv alkaen PERVL Tavanomaisen koti-irtaimiston perintöverosta vapaa osuus, PerVL 7b pystytty laskemaan vv alkaen PERVL Lahjaksi saadun elinkautinen tai määrävuosiksi annetun etuuden verovapaus. PerVL 2 2 mom pystytty laskemaan vv alkaen - 10 PERVL Vakuutuslahjan verovapaus, PerVL 18a pystytty laskemaan vv alkaen PERVL Toisen kasvatukseen tai koulutukseen yms. annettujen varojen verovapaus, PerVL 19 2 k pystytty laskemaan vv alkaen PERVL Tavanomaisen koti-irtaimiston lahjaverosta vapaa osuus, PerVL 19 1 k pystytty laskemaan vv alkaen Arvonlisäverotus ALV Rakennuksen voittomarginaalin, rakennusmaan luovutuksen verovapaus, AVL ALV Kirjailijoiden, taitelijoiden yms. tekijänoikeuskorvausten verovapaus, AVL ALV Tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien (AVL 55 ) sekä yhdistysten jäsenlehtien painoksen myynnin (AVL 56 ) nollaverokanta, : 9% Verokannan muutos ALV Itse poimittujen luonnonvaraisten marjojen ja sienien myynnin verovapaus, AVL 59 6 k ALV Sokeiden ja muiden vaikeavammaisten myyntitulojen verovapaus, AVL ALV Kansainvälisen henkilöliikenteen kotimaan osuuden verovapaus, AVL ALV Ei-kaupallinen radio- ja televisiotoiminnan veronalaisuus, AVL 79 3mom Periaatteessa sanktio, mutta verotuki, koska myyntien vero < ostojen vero ALV Lääkkeiden alennettu alv-kanta (8 %, : 9%, : 10 %), AVL 85a 1 mom. 6 k Verokannan muutos ALV Elintarvikkeiden ja rehujen alennettu alv-kanta (12 %, : 13%, : Verokannan muutos 2013

10 10(12) 14 %) ALV 85 1 mom. 1 ja 3 k ALV Ravintola- ja ateriapalvelujen alennettu alv-kanta (12 %, : 13%, : 14 %) ALV 85 1 mom. 2 k Verokannan muutos ALV Henkilökuljetusten alennettu alv-kanta (8 %, : 9%, : 10 %), AVL 85a 1 mom. 1 k Verokannan muutos ALV Yleisradio Oy:n televisio- ja radiorahastosta saaman korvauksen alennettu alvkanta (8 %, : 9%, : 10 %), AVL 85 a 1 mom. 5 k Verokannan muutos ALV Virkistys- ja kulttuuripalvelujen alennettu alv-kanta (8%, : 9%, : 10 %), AVL 85 a 1 mom. 4 k Verokannan muutos ALV Urheilupalvelujen alennettu alv-kanta, (8 %, : 9%, : 10 %) AVL 85a 1mom. 3 k Verokannan muutos ALV Kirjojen alennettu alv-kanta (8 %, : 9%, : 10 %), AVL 85 1 mom. 7 k Verokannan muutos ALV Majoituspalvelujen alennettu alv-kanta (8 %, : 9%, : 10 %), AVL 85a 1 mom. 2 k Verokannan muutos ALV Työvaltaisten palvelujen alv-kokeilu , AVL 85a 1 mom. 9 ja 10 k, jatkettu Määräaikaisuus päättyi ALV Taide-esineiden myynnin ja maahantuonnin alennettu verokanta (8 %, : 9%, : 10 %), AVL 85a 1 mom.8 k Verokannan muutos ALV Tekijänoikeusjärjestöjen saamien tekijänkorvausten alennettu verokanta (8 %, : 9%, : 10 %), AVL 85a 1 mom. 11 k Verokannan muutos ALV Alv-velvollisuuden alarajaan liittyvä huojennus, AVL 149a ALV Vakuutusmaksuvero, L 1966/ Valmisteverotus VALM Dieselpolttoaineen normia alempi verokanta, L 1472/ VALM Lentopetrolin ja -bensiinin (kotim. liikenne) normia alempi verokanta, L 1472/1994. Muutos L 1399/ Normin muutos 2011: ei verotukea VALM Työkoneissa käytetyn kevyen polttoaineen normia alempi verokanta, L 1280/ ja 7. Muutos L 1399/ VALM Liikenteeseen käytetyn sähkön normia alempi verokanta, L 1260/ VALM Liikenteeseen käytetyn maakaasun normia alempi verokanta, L 1260/ VALM Raskaan polttoöljyn normia alempi verokanta, L 1260/1996. Muutos L 1399/ Normin muutos 2011: ei verotukea. - 6 VALM Kivihiilen normia alempi verokanta, L 1260/1996. Muutos L 1399/ Normin muutos 2011: ei verotukea VALM Lämmitykseen käytetyn maakaasun normia alempi verokanta, L 1260/ VALM Biopolttoöljyn verottomuus, L 1472/1994, 9 1 mom.7 k. Muutos L 1399/ Normin muutos 2011: ei verotukea VALM Nestekaasun verottomuus, L 1472/1994, 9 1 mom. 8 k VALM Yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto (CHP), L 1260/ Muutos L

11 11(12) 1399/ : puolitettu CO2-vero, VALM Turpeen verottomuus, L 1260/ Muutos vuodesta 2011: alempi verokanta VALM Puupohjaisten polttoaineiden verottomuus, L 1260/ VALM Biokaasun verottomuus, L 1260/1996, VALM Teollisuuden ja kasvihuoneiden alempi sähköverokanta (veroluokka II) L 1260/1996, 2 6 k ja VALM Konesalien alempi verokanta (veroluokka II) L 1260/1996, 2 22k ja VALM Raideliikenteen sähkön verottomuus, L 1260/1996, 7 4 k VALM Uusiutuvan energian sähköntuotannon tuet, L 1260/1996, mom. Kumottu L 1168/ Normin muutos 2011: ei verotukea VALM Energiaintensiivisten yritysten veronpalautus, L 1260/1996 8a 1 mom. Muutos L 1446/ Muutos 2012: valmisteverot ovat enemmän kuin 0,5 prosenttia yrityksen jalostusarvosta VALM Maatalouden energiaveron palautus, L 603/2006, VALM Pienpanimoiden veronhuojennus, L 1471/1994, 8 1 mom VALM Autoveron palautus invalideilla. L 1482/ VALM Taksien autoverohuojennus, L 1482/1994, Poistumassa vuoden 2015 alussa VALM Muuttotavarana tuotujen autojen veroton maahantuonti, L 1482/ Poistumassa vuoden 2015 alusta; kuitenkin siirtymäaika VALM Pelastusauton, sairasauton, invataksin yms. autoverottomuus, L 1482/1994, 21 1 mom VALM Autoveron vientipalautus, L 1482/1994, 34d, muutos 5/2009, voimaan VALM Autoverolain säännönmukainen huojennus tietyissä tilanteissa, L 1482/1994, 50, muutos 5/ VALM Henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron käyttövoimavero, L 1281/2003, 11 (sanktio) VALM Museoajoneuvojen, pelastus- ja sairasautojen sekä linja-autojen vapautus ajoneuvoverosta, L 1281/2003, 12 1 mom. 3-5 k VALM Puu- ja turveperusteista polttoainetta käyttävien ajoneuvojen vapautus ajoneuvoverosta, L 1281/2003, 12 1 mom. 11 k VALM Kaasuautojen vapautus ajoneuvoveron käyttövoimaverosta, L 1281/2003, 12 2 mom. Kumottu L 1402/ Lakkasi VALM Yhdistettyjen kuljetusten tuki, L 1281/2003, VALM Invalidien vapautus ajoneuvoveron perusverosta, L 1281/2003, VALM Virvoitusjuomaveron ulkopuolella olevat valmiit, sellaisenaan juotavat juomat (L 1474/1994) Lakkasi VALM Eräät makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta (1127/2010) vapautetut tuotteet 0 0 0

12 12(12) - 9 VALM Yksityisten kaatopaikkojen vapautus jäteverosta, L 495/1996, 2 1 mom. Kumottu L 1126/ Lakkasi Sosiaalivakuutusmaksut - 9 SOSM Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta Kainuun maakunnassa vuosina , L 1366/ Määräaikaisuus päättyi SOSM Työnantajien vapautus sairausvakuutusmaksusta urheilijoiden urheilupalkkioista. L 375/1995, 1. Kumottu L 149/ Lakkasi SOSM Ulkomaisen erityisasiantuntijan vapautus vakuutetun päivärahamaksusta, L 1551/1995, SOSM Ulkomaisen erityisasiantuntijan vapautus vakuutetun sairausvakuutusmaksusta, L 1551/1995, SOSM Työnantajan työttömyysvakuutusmaksuprosentin poikkeaminen efektiivisestä maksuprosentista, L 555/1998, SOSM Meriliikenteessä työskentelevien vapautus vakuutetun työttömyysvakuutusmaksusta, L 555/1998, 12 :n 3 mom. 1 k SOSM Aloittavan yrittäjän YEL-maksualennus, L 1272/2006, SOSM Pienituloisten maatalousyrittäjien MyEL-vakuutusmaksuhuojennus, L 1280/2006,

1. Yleinen hallinto. TVL ja siihen liittyvä verotus. ym. saamien eräiden korvausten verovapaus, 2. Maanpuolustus. 3. Opetus, tiede ja kulttuuri

1. Yleinen hallinto. TVL ja siihen liittyvä verotus. ym. saamien eräiden korvausten verovapaus, 2. Maanpuolustus. 3. Opetus, tiede ja kulttuuri Eritellyt tiedot taloudellisesti merkittävistä verotuista valtion talousarvion tehtäväalueen ja veromuodon mukaan Verotuet tehtäväalueittain Arvioitu verotuki miljoonaa euroa Huomautuksia 1. Yleinen hallinto

Lisätiedot

Verotuet e 1(13)

Verotuet e 1(13) 15.9.2016 1(13) Verotuet 2015 2017e Alla olevassa taulukossa esitetään listaus verotuista vuosina 2015 2017e. Sitä ennen tässä asiakirjassa esitetään joitakin huomioita verotuista ja niitä koskevista arvioista

Lisätiedot

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Ansio- ja pääomatuloverot Momentille arvioidaan kertyvän 7 860 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu tuloverolakiin (1535/1992).

Lisätiedot

Savukkeet 694 766 846 Muut tupakkatuotteet 91 97 107 Yhteensä 785 863 953

Savukkeet 694 766 846 Muut tupakkatuotteet 91 97 107 Yhteensä 785 863 953 Talousarvio 08. Valmisteverot 01. Tupakkavero Momentille arvioidaan kertyvän 953 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu lakiin tupakkaverosta (1470/1994). Lain mukaan savukkeista kannetaan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE...

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE... SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ............. 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET..................... 12 Verovuosi.............................................. 12 Ennakkoperintä.........................................

Lisätiedot

VEROLAIT 1/2016 TALENTUM MEDIA OY

VEROLAIT 1/2016 TALENTUM MEDIA OY VEROLAIT 1/2016 TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2016 Lainsäädäntöä on seurattu säädöskokoelman numeroon 119/2016 (julkaisupäivä 15.2.2016) saakka. Julkaisija ja kustantaja: Talentum Media Oy ISBN 978-952-14-2830-2

Lisätiedot

MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2)

MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2) MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2) TIETUEKUVAUS 2015 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 3 5 TARKISTUKSET... 8 6 HUOMAUTUKSET... 12 Muutoshistoria

Lisätiedot

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Ansio- ja pääomatuloverot Momentille arvioidaan kertyvän 8 642 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu tuloverolakiin (1535/1992).

Lisätiedot

Yrityksen verolait -päivitys 1/2015

Yrityksen verolait -päivitys 1/2015 Yrityksen verolait -päivitys 1/2015 KORVATAAN UUDELLA: 1.1.1-1a, 1.1.5-9, 1.2.1, 1.2.3, 1.3.2-6, 1.4.6, 1.4.9, 1.5.2, 3.1, 3.5, 4.2-4.4, 4.8, 5.3, 6.1-3, 6.5, 6.8-10, 7.1.3-4, 7.2.1, 7.3.1-2, 8.2, 8.5-7,

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Yhtenäistämisohje vs. Vero.fi > Syventävät ohjeet Tulossa uusia ohjeita,

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13 SISÄLLYS Esipuhe 11 Lyhenteet 13 1. Johdanto 15 1.1 Kirjan rakenne.................................15 1.2 Sijoitusinstrumentit.............................17 1.2.1 Talletukset..............................17

Lisätiedot

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Ansio- ja pääomatuloverot Momentille arvioidaan kertyvän 8 763 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu tuloverolakiin (1535/1992).

Lisätiedot

Savukkeet Muut tupakkatuotteet Yhteensä

Savukkeet Muut tupakkatuotteet Yhteensä Talousarvio 08. Valmisteverot 01. Tupakkavero Momentille arvioidaan kertyvän 990 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu lakiin tupakkaverosta (1470/1994). Lain mukaan savukkeista kannetaan

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä - Tulolajit Luonnollisilla henkilöillä kaksi tulolajia: ansiotulo ja pääomatulo

Lisätiedot

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU Taskutilasto 2013 VEROTUS SUOMESSA Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä ja hyväksytään

Lisätiedot

Uudet ajoneuvot Käytetyt ajoneuvot Yhteensä

Uudet ajoneuvot Käytetyt ajoneuvot Yhteensä 10. Muut verot 03. Autovero Momentille arvioidaan kertyvän 993 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu autoverolakiin (1482/1994). Vuoden 2008 alusta sekä uusien että käytettyjen henkilöautojen

Lisätiedot

Maatilan verotus 2015

Maatilan verotus 2015 Maatilan verotus 2015 04.02.2015 Elina Heliander Otsikko tähän Muistiinpanot Muistiinpanovelvollisuus, joka perustuu tositteisiin ja muihin muistiinpanoihin. Muistiinpanot ja tositteet on säilytettävä

Lisätiedot

Uudet ajoneuvot Käytetyt ajoneuvot Yhteensä

Uudet ajoneuvot Käytetyt ajoneuvot Yhteensä 10. Muut verot 03. Autovero Momentille arvioidaan kertyvän 997 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu autoverolakiin (1482/1994). Vuoden 2008 alusta sekä uusien että käytettyjen henkilöautojen

Lisätiedot

Heikki Niskakangas JOHDATUS SUOMEN VEROJÄRJESTELMÄÄN

Heikki Niskakangas JOHDATUS SUOMEN VEROJÄRJESTELMÄÄN Heikki Niskakangas JOHDATUS SUOMEN VEROJÄRJESTELMÄÄN Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Heikki Niskakangas 3., uudistettu painos Toimitus: Minna Karlsson Taitto: Sirpa Puntti Kansi:

Lisätiedot

TULOVEROTUS. Edward Andersson Esko Linnakangas Joakim Frände

TULOVEROTUS. Edward Andersson Esko Linnakangas Joakim Frände TULOVEROTUS Edward Andersson Esko Linnakangas Joakim Frände TALENTUM PRO Helsinki 2016 8., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2296-6

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Vaihtoehdot sukupolvenvaihdoksessa SUKUPOLVENVAIHDOS ELINAIKANA KUOLEMAN JÄLKEEN KAUPPA TÄYTEEN HINTAAN KAUPPA SPV HINTAAN LAHJOITUS TESTAMENTTI EN TEE MITÄÄN Veroluokat

Lisätiedot

Taloushallinnon verolait

Taloushallinnon verolait Taloushallinnon verolait Jaakko Ossa Talentum Pro Helsinki 1. painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja Jaakko Ossa Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Toimitus: Saara Palmberg Taitto: Marja-Leena Saari

Lisätiedot

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymän verotus 7.12.2016 Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymällä voi olla - Maatalouden tulolähde: maatalous, rakennusten vuokrat, maa-alueen vuokra, metsätalouden sivutulot - Muun

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Luonnollisen henkilön saamat osingot A. Osakkeet kuuluvat henkilökohtaiseen tulolähteeseen

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014 Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Tässä esityksessä tarkastellaan maatilan sukupolvenvaihdosta verotuksen näkökulmasta. Kohteena on ne tilanteet,

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

32C060 Verotuksen perusteet - Käsitteitä, periaatteita, rakenne, oikeuslähteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala

32C060 Verotuksen perusteet - Käsitteitä, periaatteita, rakenne, oikeuslähteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala 32C060 Verotuksen perusteet - Käsitteitä, periaatteita, rakenne, oikeuslähteet Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen peruskäsitteitä Verovelvolliset eli verosubjektit Ne, jotka ovat lain mukaan velvollisia

Lisätiedot

Talousarvioesitys Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot. 01. Ansio- ja pääomatuloverot

Talousarvioesitys Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot. 01. Ansio- ja pääomatuloverot 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Ansio- ja pääomatuloverot Momentille arvioidaan kertyvän 8 929 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu tuloverolakiin (1535/1992).

Lisätiedot

MV Maatalous MAATALOUDEN VARALLISUUS

MV Maatalous MAATALOUDEN VARALLISUUS MAATALOUDEN VARALLISUUS VARAT 1. Maatalousmaa 2. Tuotantorakennukset 3. Lomamökit ym 4. Maatalouskoneet ja kalusto 5. Maatalouden osakkeet ja osuudet 6. Muut maatalouden varat Maatalouden varat yhteensä

Lisätiedot

ennakkoveroa/muutosta ennakkoveroon

ennakkoveroa/muutosta ennakkoveroon VEROKORTTIHAKEMUS JA ENNAKKOVEROHAKEMUS 2016 Henkilöasiakas, liikkeen- tai ammatinharjoittaja, maatalouden harjoittaja ja yhtymän osakas hakee verokorttia ja/tai ennakkoveroa tällä lomakkeella. Rajoitetusti

Lisätiedot

VEROHALLINTO

VEROHALLINTO VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 ERITTELY VARAUKSISTA, ARVONMUUTOKSISTA JA KULUVAN KÄYTTÖOMAISUUDEN POISTOISTA (62) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Talousarvioesitys Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot. 01. Ansio- ja pääomatuloverot

Talousarvioesitys Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot. 01. Ansio- ja pääomatuloverot 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Ansio- ja pääomatuloverot Momentille arvioidaan kertyvän 8 929 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu tuloverolakiin (1535/1992).

Lisätiedot

MIKÄ VEROTUKSESSA MUUTTUU VUONNA 2014?

MIKÄ VEROTUKSESSA MUUTTUU VUONNA 2014? MIKÄ VEROTUKSESSA MUUTTUU VUONNA 2014? Raimo Immonen senior advisor ASIANAJOTOIMISTO Mitä tulossa ja ja milloin? Hallituksen veropoliittinen linjaus, mm. Varmistettavaa hyvinvointipalveluiden rahoituksen

Lisätiedot

Kotitalouksien kulutusmenojen arvo 3,2 1,7 2,7 Valtiosektorin ja sosiaaliturvarahastojen toiminnan välituotekäyttö

Kotitalouksien kulutusmenojen arvo 3,2 1,7 2,7 Valtiosektorin ja sosiaaliturvarahastojen toiminnan välituotekäyttö 04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 01. Arvonlisävero Momentille arvioidaan kertyvän 17 030 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu arvonlisäverolakiin (1501/1993). Hallitus

Lisätiedot

Metsätalous Asteri malli

Metsätalous Asteri malli Metsätalous 2016 - Asteri malli LASKELMA METSÄTALOUDEN PÄÄOMATULOSTA 1.1.-31.12.2016 METSÄTALOUDEN PÄÄOMATULOT 1. Puun myyntitulot puukaupan tekoajan mukaan Pystykaupat Hankintakaupat Poltto- ja joulupuukaupat

Lisätiedot

Fossiilisten polttoaineiden tuet Suomessa

Fossiilisten polttoaineiden tuet Suomessa Fossiilisten polttoaineiden tuet Suomessa Outi Honkatukia 17.4.2013 Hallitusohjelma Ympäristölle haitalliset tuet kartoitetaan ja tuet suunnataan uudelleen. Verotuksen painopiste siirtyy kasvua haittaavasta

Lisätiedot

BRONEX SOFTWARE OY , 15:07:25, Sivu 1. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 )

BRONEX SOFTWARE OY , 15:07:25, Sivu 1. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 ) EHDOTUSLASKELMA, Verovuosi 2014 Nimi: Erkki Esimerkki Jakopohjana oleva nettovarallisuus: 100000.00 113.5 +3.2 D KUSTANNUKSET YHTIÖLLE (1000 ) 108.7-1.6 103.9-6.4 99.1-11.2 B Lähtö Ehdotus C 94.3-16.0

Lisätiedot

VEROTUS SUOMESSA SISÄLLYSLUETTELO

VEROTUS SUOMESSA SISÄLLYSLUETTELO Taskutilasto 2016 VEROTUS SUOMESSA SISÄLLYSLUETTELO Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä

Lisätiedot

verontilityslain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

verontilityslain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2005 tuloveroasteikkolaiksi ja laeiksi tuloverolain 105 a ja 124 :n sekä verontilityslain 12 :n muuttamisesta Esitys sisältää ehdotuksen vuoden 2005 verotuksessa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 :n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain :n

Lisätiedot

BRONEX SOFTWARE OY , 9:40:01, Sivu 1 Laatija: Esittely. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 )

BRONEX SOFTWARE OY , 9:40:01, Sivu 1 Laatija: Esittely. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 ) EHDOTUSLASKELMA, Verovuosi 2013 Jakopohjana oleva nettovarallisuus: 100000.00 109.5 +3.0 D KUSTANNUKSET YHTIÖLLE (1000 ) 104.5-2.1 99.4-7.1 94.4-12.1 B Lähtö Ehdotus C 89.4-17.2 A 56.9 59.4 61.9 64.4 66.8

Lisätiedot

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Eteran palkkahallintopäivä Verohallinto Sisältö: Verolait - keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2014 - muutokset verokorteissa ja työnantajamenettelyssä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Verohallinto

Sisällysluettelo. Verohallinto TASKUTILASTO 2009 Verohallinto Verohallinto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan. Se kerää noin kaksi kolmasosaa Suomen veroista ja veronluonteisista maksuista. Verohallinnon lisäksi veroja ja

Lisätiedot

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Sisältö Vuoden 2013 veroilmoituksesta Lakimuutokset vuodelle 2014 esim. osinkojen

Lisätiedot

Elinkeinotulon verotus. Matti Myrsky Marianne Malmgrén

Elinkeinotulon verotus. Matti Myrsky Marianne Malmgrén Elinkeinotulon verotus Matti Myrsky Marianne Malmgrén TALENTUM Helsinki 2014 Neljäs, uudistettu painos 2014 Talentum Media Oy sekä Matti Myrsky ja Marianne Malmgrén Kansi: Lauri Karmila Taitto: Notepad,

Lisätiedot

TUKIPAKETIN VEROTUS JA

TUKIPAKETIN VEROTUS JA TUKIPAKETIN VEROTUS JA TULONTASAUS Verohallinto Sisällys Tukipaketin verotus Tukipaketin verotus Tulontasaus ansiotulojen verotuksessa (Verohallinnon ohje 7.9.2015) Verokortin hakeminen Vero.fi-sivuston

Lisätiedot

Maatalouden veroilmoitus 2014

Maatalouden veroilmoitus 2014 Maatalouden veroilmoitus 2014 2-lomakkeen täyttäminen Lähdeaineistona Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelle 2014, maatalouden veroilmoituksen täyttöohjeet ja muut ohjeet sekä Verohallinnon sisäiset

Lisätiedot

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa 31.12.2012 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 55 50 Mrd 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0 45-5 40-10 35-15

Lisätiedot

Verotilaisuudet Johtaja Timo Sipilä

Verotilaisuudet Johtaja Timo Sipilä Verotilaisuudet 2016 Johtaja Timo Sipilä ääomatulon verotus Hallitusohjelman mukaan pääomatulon verotus pysyy ennallaan. Pääomatulon veroprosentti on 30 ja 30 000 euron vuotuisen verotettavan pääomatulon

Lisätiedot

Metsätalous - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto

Metsätalous - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto LASKELMA METSÄTALOUDEN PÄÄOMATULOSTA 1.1.-31.12.2010 METSÄTALOUDEN PÄÄOMATULOT 1. Puun myyntitulot puukaupan tekoajan mukaan Pystykaupat Ennen 1.4.2008 kohtaan 603 Ositt. veronal. 50% (1.4.2008-31.12.2009)

Lisätiedot

Elinkeinoverolaki käytännössä. Matti Kukkonen Risto Walden

Elinkeinoverolaki käytännössä. Matti Kukkonen Risto Walden Elinkeinoverolaki käytännössä Matti Kukkonen Risto Walden Talentum Pro Helsinki 2015 3., uudistettu painos, 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi:

Lisätiedot

Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. Leila Juanto Petri Saukko

Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. Leila Juanto Petri Saukko Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus Leila Juanto Petri Saukko TALENTUM Helsinki 2014 Kahdeksas, uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad

Lisätiedot

Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista. Tilitoimistoinfot 2012

Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista. Tilitoimistoinfot 2012 Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista Tilitoimistoinfot 2012 Laskuja koskeviin vaatimuksiin muutoksia 1.1.2013 alkaen Muutosten tausta Neuvoston direktiivi 2010/45/EU direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Tukihakemukseen 459 liitettävän laskelman täyttöohje 1: MAATALOUDEN HARJOITTAJILLE JA MAATALOUTTA HARJOITTAVILLE VEROTUSYH- TYMILLE

Tukihakemukseen 459 liitettävän laskelman täyttöohje 1: MAATALOUDEN HARJOITTAJILLE JA MAATALOUTTA HARJOITTAVILLE VEROTUSYH- TYMILLE VÄLIAIKAINEN LISÄTUKI Tukihakemukseen 459 liitettävän laskelman täyttöohje 1: MAATALOUDEN HARJOITTAJILLE JA MAATALOUTTA HARJOITTAVILLE VEROTUSYH- TYMILLE Suurin osa pyydetyistä tiedosta löytyy helpoiten

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 13. 1. Johdanto 17

SISÄLLYS. Esipuhe 13. 1. Johdanto 17 SISÄLLYS Esipuhe 13 TOIMINTA 1. Johdanto 17 2. Yritystoiminta 19 2.1 Miksi organisoidutaan?...................... 19 2.2 Ammatinharjoittaja......................... 20 2.3 Yksityinen elinkeinonharjoittaja...............

Lisätiedot

HE 137/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisä- ja vakuutusmaksuverokantoja. Yleinen arvonlisäverokanta ehdotetaan korotettavaksi

HE 137/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisä- ja vakuutusmaksuverokantoja. Yleinen arvonlisäverokanta ehdotetaan korotettavaksi Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain, Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 18 b :n ja eräistä vakuutusmaksuista

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

Kiinteistöverotuksen lakimuutokset vuodelle 2014. Veroinfo isännöitsijöille 15.1.2014 Kari Pilhjerta, Verohallinto

Kiinteistöverotuksen lakimuutokset vuodelle 2014. Veroinfo isännöitsijöille 15.1.2014 Kari Pilhjerta, Verohallinto Kiinteistöverotuksen lakimuutokset vuodelle 2014 Veroinfo isännöitsijöille 15.1.2014 Kari Pilhjerta, Verohallinto Sisältö Kiinteistöverolain ja arvostamislain muutokset: HE 76/2013: Hallituksen esitys

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

EDUSKUNNAN VASTAUS 208/2009 vp

EDUSKUNNAN VASTAUS 208/2009 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 208/2009 vp Hallituksen esitys vuoden 2010 tuloveroasteikkolaiksi sekä eräiksi tuloverotusta ja verotuksessa sovellettavia korkoja koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

HE 245/2016 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

HE 245/2016 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallituksen esitys eduskunnalle perintö- ja lahjaverolain sekä tuloverolain 47 :n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 175/2016 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 5. Lyhenteet 15

SISÄLLYS. Esipuhe 5. Lyhenteet 15 SISÄLLYS Esipuhe 5 1 Ennakkoperintä 2 Ennakonpidätyksen Lyhenteet 15 osana verojärjestelmää 17 1.1 Ennakkoperinnän tarkoitus............................ 17 1.2 Yleisiä periaatteita....................................

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS (2C)

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS (2C) METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS (2C) TIETUEKUVAUS 2015 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETOLUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 5 6 HUOMAUTUKSET... 6 Muutoshistoria

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 01. Ansio- ja pääomatuloverot Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille arvioidaan kertyvän 8 879 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu tuloverolakiin (1535/1992). Momentille

Lisätiedot

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä.

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. Luento 7 Arvonlisävero: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Ulkomaan rahanmääräiset erät: Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 7a: Arvonlisävero VEROTUKSEN RAKENNE Verotuksen

Lisätiedot

Metsäverotuksen vinkit 2015. METSÄNHOITOYHDISTYS POHJOIS- KARJALA Nurmes 10.2.2016

Metsäverotuksen vinkit 2015. METSÄNHOITOYHDISTYS POHJOIS- KARJALA Nurmes 10.2.2016 Metsäverotuksen vinkit 2015 METSÄNHOITOYHDISTYS POHJOIS- KARJALA Nurmes 10.2.2016 Verovelvollisuus Tilan omistajalla, jos hallintaa ei ole erotettu. Hallintaoikeuden haltijalla Kuolinpesällä Verotusyhtymällä

Lisätiedot

Hallituksen esityksestä laiksi perintö- ja lahjaverolain ja tuloverolain 47 :n muuttamisesta

Hallituksen esityksestä laiksi perintö- ja lahjaverolain ja tuloverolain 47 :n muuttamisesta Lausunto HE VM071:00/2016 Lausunto 22.8.2016 Valtiovarainministeriölle Viite: HE perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta, VM071:00/2016 Hallituksen esityksestä laiksi perintö- ja lahjaverolain ja tuloverolain

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2002

Talousarvioesitys 2002 Talousarvioesityksen tuloarviot Taulukko 8. Tulot osastoittain vuosina 2000 2002 1) Tunnus Vuonna 2002 valtion tuloiksi arvioidaan 35 261 milj. euroa, mikä on prosentin vähemmän kuin vuoden 2001 varsinaisessa

Lisätiedot

Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT

Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT Osaston tuloarviot luvuittain vuosina 2001 2003 v. 2001 tilinpäätös v. 2002 varsinainen talousarvio v. 2003 Muutos 2002 2003 varsinainen talousarvio % 01. Tulon

Lisätiedot

MAATILAOSAKEYHTIÖ VEROTUS. Petri Ollinkoski

MAATILAOSAKEYHTIÖ VEROTUS. Petri Ollinkoski MAATILAOSAKEYHTIÖ VEROTUS Petri Ollinkoski 17.11.2015 2 Esityksen sisältö Osakeyhtiön muotoisen maatilan kannalta Yleistä Osakeyhtiön verotus Osakkaan verotus Yhtiöittäminen käytännössä Yhtiöittämisen

Lisätiedot

Vuosi-ilmoitukset Ohjelmistotalopäivä Tarja Kivilaakso Verohallinto

Vuosi-ilmoitukset Ohjelmistotalopäivä Tarja Kivilaakso Verohallinto Vuosi-ilmoitukset 2015 Ohjelmistotalopäivä 28.11.2014 Tarja Kivilaakso Verohallinto Sisältö Vuosi-ilmoitusten palautuspäivät Tietovälineellä ilmoittaminen Vuosi-ilmoitus osuuskunnan ylijäämistä Vuosi-ilmoitus

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lähete n:o 5093/16, Dnro 01520/16/2204

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lähete n:o 5093/16, Dnro 01520/16/2204 Rovaniemen kaupunki Hallituskatu 7 96100 Rovaniemi Pohjois-Suomen hallinto-oikeus PL 189 90101 Oulu Viite Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lähete 28.12.2016 n:o 5093/16, Dnro 01520/16/2204 Asia Rovaniemen

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS. Timo Räbinä Janne Myllymäki

KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS. Timo Räbinä Janne Myllymäki KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS Timo Räbinä Janne Myllymäki TALENTUM PRO Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2449-6

Lisätiedot

Palokuntien toiminta, varainhankinta ja verotus. Palokuntalaisten opintopäivät 21.11.2009 Kuopio

Palokuntien toiminta, varainhankinta ja verotus. Palokuntalaisten opintopäivät 21.11.2009 Kuopio Palokuntien toiminta, varainhankinta ja verotus Palokuntalaisten opintopäivät Kuopio Esityksen rakenne Verotuksen perusteet ja käytännön tilanteita liittyen palokuntayhdistyksiin Yleishyödyllisyys Elinkeinotoiminta

Lisätiedot

METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA. Kuusankoski Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä

METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA. Kuusankoski Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA Kuusankoski 6.5.2016 Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä Sukupolvenvaihdos suunnittelu ja alkukartoittaminen Jokainen metsätilan omistajanvaihdos

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 117/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain 105 a ja 143 :n muuttamisesta sekä tuloverolain 77 :n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdoksen verotus

Sukupolvenvaihdoksen verotus Sukupolvenvaihdoksen verotus Janne Juusela Sami Tuominen Sukupolvenvaihdoksen verotus Talentum Media Oy Helsinki 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Toimitus: Saara

Lisätiedot

Sisällys. Johdanto Vaatimus oikeista ja riittävistä kirjauksista Tulot... 35

Sisällys. Johdanto Vaatimus oikeista ja riittävistä kirjauksista Tulot... 35 Sisällys Johdanto................................... 25 1 2 Vaatimus oikeista ja riittävistä kirjauksista........ 29 Tulot...................................... 35 2.1 Liikevaihto...................................

Lisätiedot

Vähemmän velkaa parempaa elämää joka päivälle. Keskustan 365-vaihtoehto hallituksen budjettiesitykseen 2012 27.10.2011

Vähemmän velkaa parempaa elämää joka päivälle. Keskustan 365-vaihtoehto hallituksen budjettiesitykseen 2012 27.10.2011 Vähemmän velkaa parempaa elämää joka päivälle Keskustan 365-vaihtoehto hallituksen budjettiesitykseen 2012 27.10.2011 Kataisen hallituksen teot Leikkaa suomalaisesta työstä sekä julkisella että yksityisellä

Lisätiedot

Tilastotietoja veroista

Tilastotietoja veroista Tilastotietoja veroista vuodelta 2003 Tilastotietoja veroista vuodelta 2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A), 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 160 01 Telefaksi 09 160 33123 Internet www.vm.fi

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskauppatilaisuus, Vantaa 5.10.2016 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

Tilastotietoja veroista

Tilastotietoja veroista Tilastotietoja veroista vuodelta 2006 Tilastotietoja veroista vuodelta 2006 Tilastotietoja veroista vuodelta 2006 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A), 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 160

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina 2005 2007 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2005 2006 2007

40. Eläkkeet. Vuosina 2005 2007 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2005 2006 2007 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä maahanmuuttajan erityistuesta.

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

HE 194/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi verontilityslain ja on tarkoitettu käsiteltäväksi

HE 194/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi verontilityslain ja on tarkoitettu käsiteltäväksi Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain sekä tuloverolain 124 ja 124 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi verontilityslain ja tuloverolain

Lisätiedot

VEROTUS - KOKOOMA. APV-sijoitustutkinnot materiaali. Atso Andersén 2017 Tekijänoikeudet Atso Andersén

VEROTUS - KOKOOMA. APV-sijoitustutkinnot materiaali. Atso Andersén 2017 Tekijänoikeudet Atso Andersén VEROTUS - KOKOOMA APV-sijoitustutkinnot materiaali Atso Andersén 2017 Tekijänoikeudet Atso Andersén Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 VEROTUKSEEN LIITTYVÄ TUTKINTOMATERIAALI... 4 2 1 Johdanto Tähän monisteeseen

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon HE 27/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja tuloverolain 114 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 8.3.2016

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 8.3.2016 Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Tässä esityksessä tarkastellaan maatilan sukupolvenvaihdosta verotuksen näkökulmasta. Kohteena on ne tilanteet,

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Sukupolvenvaihdos kannattaa suunnitella ajoissa, jotta päästään haluttuun lopputulokseen

Lisätiedot

Kunnan kannattaa hankkia hyviä veronmaksajia. juha kemppinen

Kunnan kannattaa hankkia hyviä veronmaksajia. juha kemppinen 070517 Kunnan kannattaa hankkia hyviä veronmaksajia juha kemppinen 070517 Kunnan kannattaa hankkia hyviä veronmaksajia Lappeenrannan kunnallisveroprosentti on Suomen maakuntakeskusten suurimpia. Useimmat

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 2015 1258/2015. Vuoden 2015 III lisätalousarvio TULOARVIOT. Osasto 11

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 2015 1258/2015. Vuoden 2015 III lisätalousarvio TULOARVIOT. Osasto 11 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 2015 1258/2015 Vuoden 2015 III lisätalousarvio TULOARVIOT Osasto 11 euroa 11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 6 000 000 01. Tulon ja varallisuuden

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Elinkeinoverotuksen perusteet - Kirjanpitosidonnaisuus, EVL:n periaatteet ja soveltamisala. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Elinkeinoverotuksen perusteet - Kirjanpitosidonnaisuus, EVL:n periaatteet ja soveltamisala. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Elinkeinoverotuksen perusteet - Kirjanpitosidonnaisuus, EVL:n periaatteet ja soveltamisala Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotettava tulo ja kirjanpito Kirjanpitolaki (KPL) International

Lisätiedot

Tilastotietoja veroista

Tilastotietoja veroista Tilastotietoja veroista vuodelta 2004 Tilastotietoja veroista vuodelta 2004 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A), 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 160 01 Telefaksi 09 160 33123 Internet www.vm.fi

Lisätiedot

Tilastotietoja veroista

Tilastotietoja veroista Tilastotietoja veroista vuodelta 2002 Tilastotietoja veroista vuodelta 2002 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A), 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 160 01 Telefaksi 09 160 33123 Internet www.vm.fi

Lisätiedot

Taloushallinnon verolait

Taloushallinnon verolait Taloushallinnon verolait Jaakko Ossa (toim.) Alma Talent 2017 Helsinki Copyright 2017 Talentum Media Oy ja Jaakko Ossa Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-3135-7 ISBN 978-952-14-3137-1

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot

KIRJANPITO 22C00100. Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot KIRJANPITO 22C00100 Luento 3: Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot Luento 3 Pysyvät vastaavat: Esittäminen Jaksottaminen Poistosuunnitelma Pysyvien vastaavien myynti 2 PYSYVÄT VASTAAVAT Pysyvät

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe... 19. Yhtiön perustaminen... 21. Liiketoiminnan hankinta... 58

Sisällys. Esipuhe... 19. Yhtiön perustaminen... 21. Liiketoiminnan hankinta... 58 Sisällys 1 Esipuhe........................................... 19 Yhtiön perustaminen............................... 21 1.1 Yleiset periaatteet..................................... 21 1.1.1 Toimintamuodon

Lisätiedot