Verotuet e 1(12)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Verotuet 2013 2015e 1(12) 15.9.2014"

Transkriptio

1 (12) Verotuet e Alla olevassa taulukossa esitetään listaus verotuista vuosina e. Sitä ennen tässä asiakirjassa esitetään muutamia huomioita verotukien määrittelystä ja laskennasta, huomioita taulukon raportointitavasta sekä taulukon lukuohje. Huomioita verotukien määrittelystä ja laskentatavasta - Verotuet ovat verolainsäädännössä tukemistarkoituksessa määriteltyjä poikkeuksia verotuksen normaalista perusrakenteesta. Sekä verotukia että verotuksen normaalia perusrakennetta (usein käytetään myös termiä normi tai normijärjestelmä ) käsitellään VATT:n, VM:n ja STM:n yhteistyönä tekemässä verotukiselvityksessä. Selvitys julkaistiin raporttina lokakuussa 2010 (linkki: Myös verotukien laskennassa käytettyjä menetelmiä kuvataan em. verotukiselvityksessä. - Verotukilaskentaan liittyviä näkökohtia: o Verotuet on laskettu säännöskohtaisesti. Osa verotuista kuitenkin on päällekkäisiä eli ne vaikuttavat toistensa suuruuteen. Tällöin yhtä verotukea muuttamalla vaikutetaan myös toisen verotuen suuruuteen. Joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta verotukien keskinäisiä kytkentöjä ei ole laskennassa pystytty tunnistamaan saatikka ottamaan huomioon. Laskennassa ei myöskään ole pystytty ottamaan huomioon sitä, että verotukien muutokset vaikuttavat hintoihin ja verovelvollisten käyttäytymiseen. o Edellä mainituista tekijöistä johtuen verotuen poistaminen ei välttämättä lisää verotuloja vastaavalla määrällä. Samoista syistä myös eri verotukien yhteen laskemiseen on suhtauduttava varauksella. Verotukien muuttamisen vaikutuksia tulee tarkastella tapauskohtaisesti. Huomioita taulukon raportointitavasta - Verotukien arvot esitetään arvioina kokonaisverotuottovaikutuksesta. Kokonaisverotuottovaikutuksella tarkoitetaan verovelvollisille, tai kääntäen kaikille veronsaajille, kohdistuvaa verotuottovaikutusta. Veronsaajanäkökulmasta kyse ei siis ole valtiontalouteen kohdistuvasta vaikutuksesta, vaan yhteenlasketusta kaikkien veronsaajien talouteen kohdistuvasta vaikutuksesta. - Vuosien 2014 ja 2015 verotukiarvot ovat ennustelukuja (e). - Joissakin verolajeissa on verotukiarvoja, jotka ovat ennustevuosina (2014 ja 2015) samoja kuin vuonna Näissä tapauksissa ennustevuosien verotukiarvo perustuu edellisvuoden arvoon paremman ennustemenetelmän puuttumisen takia. - Aiemmin verotukilistauksen koonnista on vastannut VATT. Koontilistoja aiemmilta vuosilta on löydettävissä VATT:n sivuilta. Alla oleva taulukko on pääpiirteissään samanlainen kuin VATT:n aiemmin kokoamat listat.

2 2(12) Taulukon lukuohje - Järjestysnumero kuvaa verotuen järjestystä taulukossa. On huomattava, että jotkin verotuista sisältyvät johonkin toiseen verotukeen. Toisin sanoen näitä verotukia ei ole voitu erottaa toisistaan laskennassa. Tällaiset verotuet on raportoitu taulukossa peräkkäin ja niistä jälkimmäisen järjestysnumeron tilalla on. - Myös verotuet, jotka eivät enää ole voimassa, on koodattu merkillä. Tällaisia verotukia ei ole poistettu listasta, jotta vertailu aiempiin vuosiin, jolloin ne vielä olivat voimassa, olisi helpompaa. Koodauksesta johtuen suurin järjestysnumero ei kuvaa verotukien kokonaislukumäärää. - Verotuen toiminta-aluekoodi kuvaa toiminta-aluetta (tai tehtäväaluetta, jota on käytetty tarkoittamassa samaa asiaa joissakin yhteyksissä), johon verotuki kuuluu. Toiminta-alueluokittelu perustuu luokitteluun, joka otettiin käyttöön VATT/VM/STM:n verotukien yhteishankkeessa (ks. linkki yllä). Toiminta-aluekoodit ja niitä vastaavat toiminta-alueet ovat o 1 = Yleinen hallinto o 3 = Opetus, tiede ja kulttuuri o 4 = Sosiaaliturva o 5 = Terveydenhuolto o 6 = Asuminen ja ympäristö o 7 = Maa- ja metsätalous o 8 = Liikenne o 9 = Teollisuus ja elinkeinot o 10 = Ei eriteltävissä o HUOM! numeroa 2 ei ole käytetty luokittelussa. - Verotuen verolajikoodi kuvaa verolajia, johon verotuki kuuluu. Verolajikoodit ja niitä vastaavat verolajit ovat: o TVL = TVL ja siihen liittyvä verotus o EVL = EVL ja siihen liittyvä verotus o MVL = MVL ja metsäverotus o VAR = Varainsiirtoverotus o KIINT = Kiinteistöverotus o PERVL = Perintö- ja lahjaverotus o ALV = Arvonlisäverotus o VALM = Valmisteverotus o SOSM = Sosiaalivakuutusmaksut

3 3(12) - Sarakkeessa Verotuki esitetään lyhyt kuvaus verotuesta (käytännössä verotuen nimi) sekä verolainsäädännön pykälä, johon kyseinen verotuki liittyy. - Verotuen arvo esitetään kolmelle vuodelle ( e). Verotuen arvo raportoidaan miljoonissa euroissa. Joissakin tapauksissa verotuen arvoa ei ole esitetty. Tähän on kaksi vaihtoehtoista syytä: verotuen arvoa ei ole voitu laskea tai verotuki ei enää ole voimassa. Alla esitetään näitä tilanteita koskevat taulukon merkinnät o.. = ei ole voitu laskea o - = ei ole voimassa - Huomattavaa -sarake sisältää havaintoja tietyistä verotuista. Osa merkinnöistä viittaa vuotta 2013 edeltäviin vuosiin.

4 4(12) Verotuet e Verotuen arvo, milj. euroa Järjestysnumero Toimintaaluekoodi Verolajikoodi Verotuki e 2015e Huomattavaa TVL ja siihen liittyvä verotus Muusta kuin lakisääteisestä toiminnasta kokonaan verovapaat yhteisöt, TVL TVL TVL Tuloverosta osittain vapaat kunnat ja seurakunnat TVL Yleishyödyllisen yhteisön verovapaus (pl. ev. lut. ja ortod. kirkko), TVL 22 ja TVL TVL Omasta asunnosta saadun myyntivoiton verottomuus, TVL 48 1 mom. 1 k Suuruusluokka-arvio Luonnonsuojelualueeksi tarkoitetun omaisuuden luovutusvoiton verovapaus, 5 6 TVL TVL 48 1 mom. 4 k TVL Luovutustappioiden rajoitettu vähentäminen, TVL TVL Lahjoitusvähennys, TVL 57 ja TVL 98 a TVL Työsuhdelippu, TVL 64 2 mom Suuruusluokka-arvio. Työnantajan kustantaman 9 10 TVL Luontoisetujen (ateriaetu) osittainen verovapaus, TVL 64 1 mom työpaikkaruokailun verotukea ei ole arvioitu TVL Ns. henkilökuntaetuuksien verovapaudet, TVL Ulkomaan edustuksessa palvelevien eräiden korvausten verovapaus, TVL TVL 1 k Suuruusluokka-arvio TVL Ulkomailla ansaitun palkkatulon verovapaus, TVL Suuruusluokka-arvio TVL Sotavammojen korvauksen verovapaus, TVL 80 3 k TVL Stipendien ja vastaavien verovapaus, TVL 82 1 mom. 1 k TVL Luonnonvaraisten marjojen, sienien yms. myyntitulon verovapaus, TVL TVL Kansaneläkkeen lisien ym. verovapaus, TVL 92 1, 2, 6 ja 18 k TVL Elatustuen ja elatusavun verovapaus, TVL 90 ja 92 7 k TVL Lapsilisien verovapaus, TVL 92 5 k TVL Asumistukien verovapaus, TVL k TVL Toimeentulotuen verovapaus, TVL k TVL Työasuntovähennys, TVL 95a TVL Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen vähentäminen, TVL 95 1 mom. 2 k

5 5(12) 23 4 TVL Työntekijöiden työttömyysvakuutus- ja työttömyyskassamaksun vähentäminen, TVL 96 1 mom. ja 95 1 mom. 2 k Työntekijöiden lakisääteisen eläkevakuutusmaksun vähentäminen, TVL TVL mom Työntekijöiden sairausvakuutuksen päivärahamaksun vähentäminen, TVL TVL 1 mom TVL Merityötulovähennys, TVL TVL Vapaaehtoisen eläkevakuutusmaksun vähentäminen, TVL 96, 54 d, 131 a TVL Eläketulovähennys valtionverotuksessa, TVL TVL Kunnallisverotuksen eläketulovähennys, TVL TVL Invalidivähennys kunnallisverotuksessa, TVL TVL Opintorahavähennys kunnallisverotuksessa, TVL TVL Työtulovähennys, TVL TVL Kotitalousvähennys, TVL 127a-c, L 728/ TVL Urheilutulon jaksottaminen, TVL 116a-c TVL Invalidivähennys valtionverosta, TVL TVL Elatusvelvollisuusvähennys valtionverosta, TVL TVL Opintolainavähennys, TVL 127 d TVL Opintolainahyvityksen verovapaus TVL k TVL Opintolainan korkojen vähentäminen TVL , TVL Määräaikainen lapsivähennys TVL Ansiotulovähennys kunnallisverotuksessa, TVL 105a TVL Eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennus, L 680/ Työttömyyskassamaksujen osalta suuruusluokka-arvio. Laskelmissa otettu huomioon vain vakuutusmaksun vähentämisestä saatu verotuki. Laskelmissa otettu huomioon vain päivärahamaksun vähentämisestä saatu verotuki. Laskelmissa otettu huomioon vain vakuutusmaksun vähentämisestä saatu verotuki TVL Asuntotulon verovapaus, L 505/ mom Suuruusluokka-arvio. Laskelma perustuu Tilastokeskuksen arvioon nettoasuntotulosta TVL Velkojen korkojen sekä indeksi- ja kurssitappioiden vähentäminen (asuntovelat), L 953/74, TVL , Sisältyy edelliseen. EVL ja siihen liittyvä verotus 45 9 EVL Käyttöomaisuuteen kuuluvien osakkeiden luovutusvoiton verovapaus, EVL 6 1 mom. 1 k ja 6b 1-2 mom EVL Kiinteistön vaihdossa luonnonsuojelualueeksi käytetty vähennyskelpoinen hankintameno, EVL 6 3 mom EVL Elokuvatuottajien verovapaa tuotantotuki, EVL 6 5 k Poistumassa vuoden 2015 alussa 48 9 EVL Tasoitusmäärä, EVL 8 1 mom. 10 k EVL Osuuskunnan ylijäämän palautuksen vähennys-kelpoisuus, EVL 28 1 k EVL Rakennusaikaiset korot, EVL EVL Tutkimustoiminnan menojen poistaminen, EVL

6 6(12) 52 9 EVL Irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenon poistaminen EVL 30 1 ja 3 mom EVL Luovutusvoittojen yms. vähentäminen menojäännöksestä, EVL 30 2 mom EVL Rakennuksen ainesosana olevien hyödykkeiden hankintamenojen poistaminen, EVL EVL Irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenon poistaminen kertapoistona, EVL 33 1 mom. 1-2 k EVL Vesialusten hankintamenon poistaminen, EVL 33 a EVL Rakennuksen hankintamenon poistaminen, EVL 34 2 mom. 1-4 k EVL Tutkimustoimintaan käytettävän rakennuksen hankintamenon poistaminen, EVL 34 2 mom. 5 k EVL Väestönsuojan yms. hankintamenon poistaminen, EVL EVL Kuluvan käyttöomaisuuden jälleenhankintavarauksen vähennyskelpoisuus, EVL 43 1 mom EVL Toimitilan jälleenhankintavarauksen vähennyskelpoisuus, EVL 43 2 mom Sisältyy edelliseen 61 9 EVL Ydinjätehuollon menojen poistaminen kertapoistona, EVL 45 a EVL Luottotappiovarauksen vähennyskelpoisuus, EVL 46 1 mom EVL Toimintavaraus, EVL 46 a EVL Takuuvaraus, EVL Kunverotuki on miinusmerkkinen, varausta purettu enemmän kuin tehty EVL Eläkevakuutusyhtiöiden yms. lisävakuutusvastuuta varten tekemä varaus, EVL 48a EVL Hinnanlaskuvaraus, EVL EVL Sijoitusomaisuuteen kuuluvan rakennuksen hankintamenon poistaminen, EVL 29 2 mom EVL Kehitysalueiden korotetut poistot, L 1262/ Määräaikaisuus päättyi EVL Laki tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista, L 222/2009 ja Laki tuotannollisten investointien korotetuista poistoista verovuosina , L 699/ Määräaikaisuus päättyi 2011, uudelleen voimaan vuosiksi EVL Tonnistovero, L 476/ EVL Asuintalovaraus, L 846/ EVL Tutkimus- ja kehitystoiminnan lisävähennys vuosina , L992/ vv koskevien alustavien tietojen mukaan tuen hyödyntäminen jäänyt odotettua vähäisemmäksi EVL Korkovähennysoikeuden rajoittaminen, EVL 18 a (sanktio) EVL Koulutusvähennys EVL Osingon verovapaus ja markkinakorkoa suurempi tuottoprosentti, TVL 3b 1 mom EVL -Osingon verovapaus Sisältyy edelliseen.

7 7(12) 76 9 EVL Peitellyn osingon verottaminen ansiotulona, TVL 33 d 1 mom. (sanktio) EVL Eräiden voitonjakoerien verovapaus euroon asti, TVL 33 d 2 mom EVL Jaettavan yritystulon pääomatulo-osuuden laskennan jakoprosentti, TVL 38 1 mom EVL Verotusyhtymän osakkaan pääomatulo-osuuden laskennan jakoprosentti, TVL 39 1 mom EVL Elinkeinoyhtymän osakkaan pääomatulo-osuuden laskennan jakoprosentti TVL 40 1 mom EVL Elinkeinoyhtymän osakkaan yhtymän maataloustulon pääomatulo-osuuden jakoprosentti, TVL 40 2 mom EVL Nettovarallisuuteen lisättävä palkkaosuus pääomatulo-osuutta laskettaessa, TVL 41 4 mom EVL Sijoittajan määräaikainen verokannustin vv koskevien alustavien tietojen mukaan tukea ei ole haettu MVL ja metsäverotus 84 7 MVL Maataloustuotteiden yksityiskäytön verovapaus, MVL 4 2mom MVL Kotieläinten luovutushintojen jaksotus kolmelle verovuodelle, MVL 5 1 mom. 1 k MVL Kotieläinten hankintamenon vähentäminen kolmessa vuodessa, MVL 6 2 mom MVL Avustusten korvausten ym. tulojen epäsuora tulouttaminen, MVL 5 1 mom. 4 k MVL Maatalouden jälleenhankintavaraus, MVL 5 2mom MVL Koneiden ja kaluston välitön kuluksi kirjaaminen, kun käyttöaika alle 3 vuotta, MVL 8 1 mom MVL Koneiden ja kaluston poistaminen yhdestä menojäännöksestä, MVL 8 2 mom MVL Koneiden ja kaluston luovutushintojen epäsuora tulouttaminen, MVL 8 3 mom MVL Irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenon jaksottaminen, MVL 8 4 mom MVL Rakennusten hankintamenon vähentäminen, MVL 9 2 mom MVL Salaojista, silloista yms. saatujen luovutushintojen epäsuora tulouttaminen, MVL 10 2 mom MVL Salaojien ja siltojen yms. hankintamenojen poistaminen, MVL 10 3mom MVL Tasausvaraus, MVL 10a MVL Työmatkavähennys, MVL 10 e MVL Maatilan tai sen osan luovutuksen verovapaus, MVL MVL Verovapaa puutavaran käyttö rakentamiseen, lämmitykseen ja muuhun omaan kulutuskäyttöön, TVL 43 3 mom MVL Puun myyntitulon määräaikainen osittainen verovapaus TVL 43b Määräaikaisuus päättyi 2011.

8 8(12) - 7 MVL Metsätalouden avustusten verovapaus, TVL 53 7 k. Kumottu L:lla / Lakkasi MVL Metsävähennys, TVL MVL Hankintatyön arvon osittainen verovapaus, TVL MVL Metsätalouden pääomatulosta myönnettävä menovaraus, TVL MVL Metsätalouden menojen jaksottaminen, TVL Varainsiirtoverotus VAR Kansaneläkelaitoksen, Kera Oy:n, Teollisen yhteistyön rahasto Oy:n, Suomen Pankin, Suomen itsenäisyyden juhlarahaston ja valtion vakuusrahaston verovapaus, Varainsiirtoverolaki VAR Eräiden julkisyhteisöjen kiinteistöjen luovutusten verovapaus, Varainsiirtoverolaki VAR Kiinteistön ensiasunnokseen ostavan verovapaus, Varainsiirtoverolaki VAR Kiinteistöjen vaihtoon liittyvät verovapaudet (maa- tai metsätalous, luonnonsuojelu), Varainsiirtoverolaki VAR Eräät maatalouselinkeinolainsäädännön mukaiset luovutukset, Varainsiirtoverolaki VAR Julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin luovutuksen verovapaus, Varainsiirtoverolaki 15 a VAR Osakehuoneiston ensiasunnokseen hankkivan verovapaus, Varainsiirtoverolaki VAR Kunnan lunastusoikeuteen perustuva verovapaus, Varainsiirtoverolaki VAR Kunnallisten vuokra-asuntojen omistusjärjestely, määräaikainen verovapaus, Varainsiirtoverolaki 43 a VAR Kiinteistön tai arvopaperin luovutuksen verovapaus liiketoimintasiirrossa, Varainsiirtoverolaki VAR Vastikkeen määrittely yhtiömuotoisen kiinteistön siirrossa, KHO:n ennakkopäätös 2002:57 ja 2007: VAR Vastikkeen määrittely luovutuksen kohteena ollessa osakkeita, KHO taltio Kiinteistöverotus KIINT Verosta vapautetut kiinteistöt, Kiinteistöverolaki KIINT Vakituisten asuinrakennusten alempi verokanta, Kiinteistöverolaki KIINT Rakentamattoman rakennuspaikan korkeampi veroprosentti, Kiinteistöverolaki 12a ja 12b (sanktio) KIINT Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten poikkeavat veroprosentit, Kiinteistöverolaki 13 (sanktio) KIINT Yleishyödyllisten yhteisöjen alempi veroprosentti, Kiinteistöverolaki 13a KIINT Voimalaitosten korkeampi veroprosentti, Kiinteistöverolaki 14 (sanktio)

9 9(12) KIINT Kiinteistön arvostaminen alle markkina-arvon, Kiinteistöverolaki Perintö- ja lahjaverotus PERVL Eräiden yhteisöjen verovapaus, PerVL PERVL Yritysten sukupolvenvaihdoshuojennus, PerVL 55 1 mom pystytty laskemaan vv alkaen PERVL Sukupolvenvaihdoksesta maksettavan veronmaksunlykkäys, PerVL 56 1 mom pystytty laskemaan vv alkaen PERVL Sukupolvenvaihdoshuojennukset osake- tai osuusomistuksen kautta, PerVL pystytty laskemaan vv alkaen PERVL Lähiomaisen saaman vakuutuskorvauksen verovapaa osuus, PerVL 7a 2 mom pystytty laskemaan vv alkaen PERVL Alaikäisyysvähennys, PerVL 12 1 mom. 2 k pystytty laskemaan vv alkaen PERVL Puolisovähennys, PerVL 12 1 mom. 1 k pystytty laskemaan vv alkaen PERVL Lesken keskinäisen hallintaoikeustestamentin nojalla saaman omaisuuden verovapaus, PerVL 8 1 mom pystytty laskemaan vv alkaen PERVL Lesken oikeus pitää jäämistö jakamatta hallinnassaan, PerVL 8 2 mom pystytty laskemaan vv alkaen PERVL Testamentilla tai lahjalla saadun elinkautisen tai määrävuosiksi annetun etuuden verovapaus, PerVL 2 2 mom pystytty laskemaan vv alkaen PERVL Tavanomaisen koti-irtaimiston perintöverosta vapaa osuus, PerVL 7b pystytty laskemaan vv alkaen PERVL Lahjaksi saadun elinkautinen tai määrävuosiksi annetun etuuden verovapaus. PerVL 2 2 mom pystytty laskemaan vv alkaen - 10 PERVL Vakuutuslahjan verovapaus, PerVL 18a pystytty laskemaan vv alkaen PERVL Toisen kasvatukseen tai koulutukseen yms. annettujen varojen verovapaus, PerVL 19 2 k pystytty laskemaan vv alkaen PERVL Tavanomaisen koti-irtaimiston lahjaverosta vapaa osuus, PerVL 19 1 k pystytty laskemaan vv alkaen Arvonlisäverotus ALV Rakennuksen voittomarginaalin, rakennusmaan luovutuksen verovapaus, AVL ALV Kirjailijoiden, taitelijoiden yms. tekijänoikeuskorvausten verovapaus, AVL ALV Tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien (AVL 55 ) sekä yhdistysten jäsenlehtien painoksen myynnin (AVL 56 ) nollaverokanta, : 9% Verokannan muutos ALV Itse poimittujen luonnonvaraisten marjojen ja sienien myynnin verovapaus, AVL 59 6 k ALV Sokeiden ja muiden vaikeavammaisten myyntitulojen verovapaus, AVL ALV Kansainvälisen henkilöliikenteen kotimaan osuuden verovapaus, AVL ALV Ei-kaupallinen radio- ja televisiotoiminnan veronalaisuus, AVL 79 3mom Periaatteessa sanktio, mutta verotuki, koska myyntien vero < ostojen vero ALV Lääkkeiden alennettu alv-kanta (8 %, : 9%, : 10 %), AVL 85a 1 mom. 6 k Verokannan muutos ALV Elintarvikkeiden ja rehujen alennettu alv-kanta (12 %, : 13%, : Verokannan muutos 2013

10 10(12) 14 %) ALV 85 1 mom. 1 ja 3 k ALV Ravintola- ja ateriapalvelujen alennettu alv-kanta (12 %, : 13%, : 14 %) ALV 85 1 mom. 2 k Verokannan muutos ALV Henkilökuljetusten alennettu alv-kanta (8 %, : 9%, : 10 %), AVL 85a 1 mom. 1 k Verokannan muutos ALV Yleisradio Oy:n televisio- ja radiorahastosta saaman korvauksen alennettu alvkanta (8 %, : 9%, : 10 %), AVL 85 a 1 mom. 5 k Verokannan muutos ALV Virkistys- ja kulttuuripalvelujen alennettu alv-kanta (8%, : 9%, : 10 %), AVL 85 a 1 mom. 4 k Verokannan muutos ALV Urheilupalvelujen alennettu alv-kanta, (8 %, : 9%, : 10 %) AVL 85a 1mom. 3 k Verokannan muutos ALV Kirjojen alennettu alv-kanta (8 %, : 9%, : 10 %), AVL 85 1 mom. 7 k Verokannan muutos ALV Majoituspalvelujen alennettu alv-kanta (8 %, : 9%, : 10 %), AVL 85a 1 mom. 2 k Verokannan muutos ALV Työvaltaisten palvelujen alv-kokeilu , AVL 85a 1 mom. 9 ja 10 k, jatkettu Määräaikaisuus päättyi ALV Taide-esineiden myynnin ja maahantuonnin alennettu verokanta (8 %, : 9%, : 10 %), AVL 85a 1 mom.8 k Verokannan muutos ALV Tekijänoikeusjärjestöjen saamien tekijänkorvausten alennettu verokanta (8 %, : 9%, : 10 %), AVL 85a 1 mom. 11 k Verokannan muutos ALV Alv-velvollisuuden alarajaan liittyvä huojennus, AVL 149a ALV Vakuutusmaksuvero, L 1966/ Valmisteverotus VALM Dieselpolttoaineen normia alempi verokanta, L 1472/ VALM Lentopetrolin ja -bensiinin (kotim. liikenne) normia alempi verokanta, L 1472/1994. Muutos L 1399/ Normin muutos 2011: ei verotukea VALM Työkoneissa käytetyn kevyen polttoaineen normia alempi verokanta, L 1280/ ja 7. Muutos L 1399/ VALM Liikenteeseen käytetyn sähkön normia alempi verokanta, L 1260/ VALM Liikenteeseen käytetyn maakaasun normia alempi verokanta, L 1260/ VALM Raskaan polttoöljyn normia alempi verokanta, L 1260/1996. Muutos L 1399/ Normin muutos 2011: ei verotukea. - 6 VALM Kivihiilen normia alempi verokanta, L 1260/1996. Muutos L 1399/ Normin muutos 2011: ei verotukea VALM Lämmitykseen käytetyn maakaasun normia alempi verokanta, L 1260/ VALM Biopolttoöljyn verottomuus, L 1472/1994, 9 1 mom.7 k. Muutos L 1399/ Normin muutos 2011: ei verotukea VALM Nestekaasun verottomuus, L 1472/1994, 9 1 mom. 8 k VALM Yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto (CHP), L 1260/ Muutos L

11 11(12) 1399/ : puolitettu CO2-vero, VALM Turpeen verottomuus, L 1260/ Muutos vuodesta 2011: alempi verokanta VALM Puupohjaisten polttoaineiden verottomuus, L 1260/ VALM Biokaasun verottomuus, L 1260/1996, VALM Teollisuuden ja kasvihuoneiden alempi sähköverokanta (veroluokka II) L 1260/1996, 2 6 k ja VALM Konesalien alempi verokanta (veroluokka II) L 1260/1996, 2 22k ja VALM Raideliikenteen sähkön verottomuus, L 1260/1996, 7 4 k VALM Uusiutuvan energian sähköntuotannon tuet, L 1260/1996, mom. Kumottu L 1168/ Normin muutos 2011: ei verotukea VALM Energiaintensiivisten yritysten veronpalautus, L 1260/1996 8a 1 mom. Muutos L 1446/ Muutos 2012: valmisteverot ovat enemmän kuin 0,5 prosenttia yrityksen jalostusarvosta VALM Maatalouden energiaveron palautus, L 603/2006, VALM Pienpanimoiden veronhuojennus, L 1471/1994, 8 1 mom VALM Autoveron palautus invalideilla. L 1482/ VALM Taksien autoverohuojennus, L 1482/1994, Poistumassa vuoden 2015 alussa VALM Muuttotavarana tuotujen autojen veroton maahantuonti, L 1482/ Poistumassa vuoden 2015 alusta; kuitenkin siirtymäaika VALM Pelastusauton, sairasauton, invataksin yms. autoverottomuus, L 1482/1994, 21 1 mom VALM Autoveron vientipalautus, L 1482/1994, 34d, muutos 5/2009, voimaan VALM Autoverolain säännönmukainen huojennus tietyissä tilanteissa, L 1482/1994, 50, muutos 5/ VALM Henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron käyttövoimavero, L 1281/2003, 11 (sanktio) VALM Museoajoneuvojen, pelastus- ja sairasautojen sekä linja-autojen vapautus ajoneuvoverosta, L 1281/2003, 12 1 mom. 3-5 k VALM Puu- ja turveperusteista polttoainetta käyttävien ajoneuvojen vapautus ajoneuvoverosta, L 1281/2003, 12 1 mom. 11 k VALM Kaasuautojen vapautus ajoneuvoveron käyttövoimaverosta, L 1281/2003, 12 2 mom. Kumottu L 1402/ Lakkasi VALM Yhdistettyjen kuljetusten tuki, L 1281/2003, VALM Invalidien vapautus ajoneuvoveron perusverosta, L 1281/2003, VALM Virvoitusjuomaveron ulkopuolella olevat valmiit, sellaisenaan juotavat juomat (L 1474/1994) Lakkasi VALM Eräät makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta (1127/2010) vapautetut tuotteet 0 0 0

12 12(12) - 9 VALM Yksityisten kaatopaikkojen vapautus jäteverosta, L 495/1996, 2 1 mom. Kumottu L 1126/ Lakkasi Sosiaalivakuutusmaksut - 9 SOSM Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta Kainuun maakunnassa vuosina , L 1366/ Määräaikaisuus päättyi SOSM Työnantajien vapautus sairausvakuutusmaksusta urheilijoiden urheilupalkkioista. L 375/1995, 1. Kumottu L 149/ Lakkasi SOSM Ulkomaisen erityisasiantuntijan vapautus vakuutetun päivärahamaksusta, L 1551/1995, SOSM Ulkomaisen erityisasiantuntijan vapautus vakuutetun sairausvakuutusmaksusta, L 1551/1995, SOSM Työnantajan työttömyysvakuutusmaksuprosentin poikkeaminen efektiivisestä maksuprosentista, L 555/1998, SOSM Meriliikenteessä työskentelevien vapautus vakuutetun työttömyysvakuutusmaksusta, L 555/1998, 12 :n 3 mom. 1 k SOSM Aloittavan yrittäjän YEL-maksualennus, L 1272/2006, SOSM Pienituloisten maatalousyrittäjien MyEL-vakuutusmaksuhuojennus, L 1280/2006,

VATT/Timo Rauhanen VEROTUET 2009 2012 17.6.2011

VATT/Timo Rauhanen VEROTUET 2009 2012 17.6.2011 1 VATT/Timo Rauhanen 17.6.2011 VEROTUET 2009 2012 Verotukihankkeen loppuraportti (VATT Valmisteluraportit 5/2010) luovutettiin Eduskunnalle syksyllä 2010. Raportissa kartoitettiin vuoden 2009 verolainsäädäntöön

Lisätiedot

VATT MUISTIOT 17 VEROTUET SUOMESSA 2009 2012. Timo Rauhanen

VATT MUISTIOT 17 VEROTUET SUOMESSA 2009 2012. Timo Rauhanen VATT MUISTIOT 17 VEROTUET SUOMESSA 2009 2012 Timo Rauhanen Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki 2011 Rauhanen Timo, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Valmisteluraportit 5. Verotuet Suomessa 2009

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Valmisteluraportit 5. Verotuet Suomessa 2009 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit 5 Verotuet Suomessa 2009 Outi Kröger Timo Rauhanen (toim.) Valmisteluraportit 5 lokakuu 2010 VATT VALMISTELURAPORTIT 5 Verotuet Suomessa 2009 Outi

Lisätiedot

Listaus yritystuista.xlsx. Hallinnollinen rasitus tuen saajalle (+/0/-) Kustannus/hy öty (+/0/-) Vastikkeeton vai palautuva?

Listaus yritystuista.xlsx. Hallinnollinen rasitus tuen saajalle (+/0/-) Kustannus/hy öty (+/0/-) Vastikkeeton vai palautuva? LISTAUSTA YRITYSTUISTA - tausta-aineisto elinkeinotukien ja ympäristölle haitallisten tukien uudistamista ja uudelleenkohdentamista valmistelevalle ministerityöryhmälle. - työversio 14.2.214 tilanteesta,

Lisätiedot

Ajankohtaista maatilan verotuksesta 1_2013

Ajankohtaista maatilan verotuksesta 1_2013 1 Markku Kovalainen johtava veroasiantuntija, OTL Pohjois-Pohjanmaan verotoimisto 11.12.2013 PI-Johtamiskoulu Veropäivät 11.-12.12.2013 Helsinki Ajankohtaista maatilan verotuksesta 1_2013 Oikeuskäytäntöä,

Lisätiedot

FINANSSIOIKEUDEN PERUSTEET. Lokakuu 2012

FINANSSIOIKEUDEN PERUSTEET. Lokakuu 2012 FINANSSIOIKEUDEN PERUSTEET Lokakuu 2012 1 FINANSSIOIKEUS VEROTUS - Julkisen sektorin tulot FINANSSIHALLINTO-OIKEUS - Julkisen sektorin menot 2 VERO-OIKEUS Verojuridiikka Muut oikeudenalat Veropolitiikka

Lisätiedot

Vero-oikeuden perusteet

Vero-oikeuden perusteet Vero-oikeuden perusteet Matti Myrsky syyskuu 2010 1 I J O H D A N T O... 4 A VERO-OIKEUS OSANA OIKEUSJÄRJESTYKSEN SYSTEMATIIKKAA... 4 B VERON JA MAKSUN KÄSITTEET... 4 C KESKEISET SÄÄDÖKSET... 4 II VEROTUKSEN

Lisätiedot

VEROTIEDOTE 2/2004 SISÄLTÖ. Tämä tiedote on myös Internetissä www.vero.fi /julkaisut. Yritys- ja pääomaverouudistus 2005... 5

VEROTIEDOTE 2/2004 SISÄLTÖ. Tämä tiedote on myös Internetissä www.vero.fi /julkaisut. Yritys- ja pääomaverouudistus 2005... 5 VEROTIEDOTE 2/2004 SISÄLTÖ Yritys- ja pääomaverouudistus 2005... 5 Muita lainmuutoksia... 14 Arvonlisäverolain muutokset (HE:t)... 19 Verotusmenettelyn muutoksia... 20 Vuosi-ilmoitukset vuodelta 2004...

Lisätiedot

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Ansio- ja pääomatuloverot Momentille arvioidaan kertyvän 9 041 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu tuloverolakiin (1535/1992).

Lisätiedot

ELINKEINOVEROTUKSEN PERUSTEET

ELINKEINOVEROTUKSEN PERUSTEET Kevät 2013 ELINKEINOVEROTUKSEN PERUSTEET Matti Myrsky 1 A. Johdanto B. Verotettavan elinkeinotulon laskemisesta C. EVL:n tausta ja soveltamisala D. Eri omaisuuslajit sekä hankintamenon määräytyminen E.

Lisätiedot

Yksityishenkilön tuloverotuksesta, erityisesti pääomatuloista

Yksityishenkilön tuloverotuksesta, erityisesti pääomatuloista Yksityishenkilön tuloverotuksesta, erityisesti pääomatuloista Dosentti, KTT, OTL, VTM Timo Räbinä Itä-Suomen yliopisto 4.-11.12.2012 lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö seurattu 25.11.2012 saakka 1 Käsiteltävät

Lisätiedot

Veronalaiset tulot 2013

Veronalaiset tulot 2013 Tulot ja kulutus 2014 Veronalaiset tulot 2013 Yle-veroa maksoi neljä miljoonaa henkeä Tulonsaajat maksoivat välittömiä veroja ja maksuja 28,7 miljardia euroa vuonna 2013. Edellisvuodesta verot kasvoivat

Lisätiedot

Veronalaiset tulot 2010

Veronalaiset tulot 2010 Tulot ja kulutus 2012 Veronalaiset tulot 2010 Kunnallisveron osuus välittömistä veroista kasvanut Tulonsaajat maksoivat vuonna 2010 välittömiä veroja ja maksuja yhteensä 25,3 miljardia euroa, mikä oli

Lisätiedot

Veronalaiset tulot 2012

Veronalaiset tulot 2012 Tulot ja kulutus 2013 Veronalaiset tulot 2012 Kunnallisveron osuus 64 prosenttia veroista Vuonna 2012 tulonsaajat maksoivat välittömiä veroja ja maksuja 26,8 miljardia euroa, mikä oli 2,1 prosenttia edellisvuotista

Lisätiedot

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 30.12.1992/1535 Tuloverolaki Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 LUKU Lain soveltamisala 1 Tulovero ja veronsaajat

Lisätiedot

Kiinteistön omistamisen verotus

Kiinteistön omistamisen verotus Kiinteistön omistamisen verotus KIINTEISTÖN OMISTAMISEN VE- ROTUS Raportti Hanna Kaleva, Jessica Niemi ja Jenna Törnroos KTI Kiinteistötieto Oy Raportti Lokakuu 2014 Tiivistelmä Tämän selvityksen tavoitteena

Lisätiedot

Monialaisten maatilojen tuloverojärjestelmät

Monialaisten maatilojen tuloverojärjestelmät Maa- ja elintarviketalous 32 Monialaisten maatilojen tuloverojärjestelmät Sami Ovaska Talous Maa- ja elintarviketalous 32 79 s., 2 liitettä Monialaisten maatilojen tuloverojärjestelmät Sami Ovaska Maa-

Lisätiedot

Valtion tilinpäätöskertomus

Valtion tilinpäätöskertomus Valtion tilinpäätöskertomus 2010 Osat I ja II 19a/2011 Ohjaus ja tilivelvollisuus K 10/2011 vp Valtion tilinpäätöskertomus 2010 Osat I ja II Valtiovarainministeriön julkaisuja 19a/2011 Ohjaus ja tilivelvollisuus

Lisätiedot

TÄRKEÄT LUVUT 2014. Verotus, työnantajamaksut ja -vakuutukset. www.bdo.fi

TÄRKEÄT LUVUT 2014. Verotus, työnantajamaksut ja -vakuutukset. www.bdo.fi TÄRKEÄT LUVUT 2014 Verotus, työnantajamaksut ja -vakuutukset www.bdo.fi 2 Tärkeät luvut 2014 LUONTOISEDUT Kotimaassa ja ulkomailla työnantajalta saadut luontoisedut arvioidaan seuraavien perusteiden mukaan:

Lisätiedot

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4 Suomen Eläinlääkäriliiton opas Eläinlääkärin veroilmoitus vuodelta 2013 MINNA TANSKA, OTK, VEROASIANTUNTIJA Sisältö A. YLEISTÄ VEROILMOITUSMENETTELYSTÄ... 3 Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3 Jäännösverojen

Lisätiedot

Yrittäjän verotus 2015

Yrittäjän verotus 2015 Yrittäjän verotus 2015 Juha Siikavuo VÄLITÖN JA VÄLILLINEN VEROTUS VUONNA 2015 Yrittäminen on kivaa! Sitä olen puuhastellut koko ikäni. Olen teille koonnut kivan lukupaketin verotuksesta. Sillä verotuskin

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA

SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA 26/91 Camilla Gustavsson - Risto Herrala 16.12~1991 RAHOITUSVAATEIDEN VEROTUS FINLANDS BANKS DISKUSSIONSUNDERLAG BANK OF :FINLAND DISCUSSION PAPERS Suomen Pankki PL 160,

Lisätiedot

Tuloverotus: Case Koirahalli

Tuloverotus: Case Koirahalli Tuloverotus: Case Koirahalli Björklund, Sari-Anne Urpilainen, Milla 2014 Laurea Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Otaniemi Tuloverotus: Case Koirahalli Björklund, Sari-Anne Urpilainen, Milla Liiketalouden

Lisätiedot

VILJELIJÖIDEN JA PIENYRITTÄJIEN TULOVERTAILU

VILJELIJÖIDEN JA PIENYRITTÄJIEN TULOVERTAILU TIEDONANTOJA 150 1989 VILJELIJÖIDEN JA PIENYRITTÄJIEN TULOVERTAILU TIINA YLISIPPOLA MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS 150 1989

Lisätiedot

Veronalaiset tulot 2007

Veronalaiset tulot 2007 Tulot ja kulutus 2009 Veronalaiset tulot 2007 Osingot ja luovutusvoitot kasvattivat pääomatuloja Yksityiset henkilöt saivat vuonna 2007 veronalaisia tuloja 106,6 miljardia euroa, seitsemän prosenttia edellisvuotista

Lisätiedot

Elinkeinotulon verotus 3 Arvonlisäverotus 4 Tuloverotus 5 Vahvistetut lait ja asetukset 7

Elinkeinotulon verotus 3 Arvonlisäverotus 4 Tuloverotus 5 Vahvistetut lait ja asetukset 7 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 2 Oikeuskäytäntö 3 Elinkeinotulon verotus 3 Arvonlisäverotus 4 Tuloverotus 5 Vahvistetut lait ja asetukset 7 Peruskorko 1,25 prosenttia 7 Työnantajan kansaneläkemaksun poisto

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos ja verotus

Metsätilan sukupolvenvaihdos ja verotus Metsätilan sukupolvenvaihdos ja verotus Polvelta Toiselle Seinäjoki 8.11.2014 Marjaana Mokkilan edellisen vuoden messujen aineisto päivitettynä Kalle Isotalo Pohjois-Savon verotoimisto NIMIPERIAATE Lähtökohtaisesti

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2014 tuloveroasteikkolaiksi sekä eräiksi muiksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi vuoden 2014 tuloveroasteikkolaki. Ehdotettu

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2012

Sijoittajan vero-opas 2012 Sijoittajan vero-opas 2012 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta. Sisällys Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 4 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten

Lisätiedot

Yksityishenkilön tulovero-ongelmista erityisesti pääomatulojen osalta

Yksityishenkilön tulovero-ongelmista erityisesti pääomatulojen osalta Yksityishenkilön tulovero-ongelmista erityisesti pääomatulojen osalta Dosentti, KTT, OTL, VTM Timo Räbinä Itä-Suomen yliopisto 7.-13.12.2011 lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö seurattu 25.11.2011 saakka 1

Lisätiedot