VATT/Timo Rauhanen VEROTUET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VATT/Timo Rauhanen VEROTUET 2009 2012 17.6.2011"

Transkriptio

1 1 VATT/Timo Rauhanen VEROTUET Verotukihankkeen loppuraportti (VATT Valmisteluraportit 5/2010) luovutettiin Eduskunnalle syksyllä Raportissa kartoitettiin vuoden 2009 verolainsäädäntöön sisältyvät verotuet ja laskettiin niiden rahamäärä käytettävissä olevien tietoaineistojen puitteissa. Eduskunnan tarkastusvaliokunta edellytti mietinnössään 8/2010 vp, että verotukiraportointia pidettäisiin jatkossakin ajan tasalla ja että laskentamenetelmiä kehitettäisiin. Valiokunnan mielestä oli erittäin tärkeää suunnata huomiota myös siihen, kenelle verotuet tosiasiallisesti kohdentuvat. Lisäksi verotukiraportoinnissa tulisi pyrkiä ottamaan huomioon se, minkälaisia käyttäytymisvaikutuksia verotuilla on. Verotuet pitäisi saattaa samalla tavoin valvonnan ja seurannan piiriin kuin budjetin kautta myönnetyt määrärahat. Nykyään verotukia käsitellään sekä talousarvioesityksessä että tilinpäätöskertomuksessa. Talousarvion osaston 11 (verotuloarviot) perusteluissa mainitaan yleisteksti verotuista: verotuen määritelmä, verotukien jakauma verolajeittain/tehtäväluokittain, tukien kokonaismäärä sekä maininta uusista verotuista ja niistä, joiden perusteet ovat merkittävästi muuttuneet. Tilinpäätöskertomuksissa voidaan raportoida perusteellisempien verotukitarkastelujen (esim. tukien kohtaanko, vaikuttavuus) tuloksia. Lisäksi kertomuksessa tullaan tarkastelemaan sitä, miten talousarvioesityksessä esitetyt arviot verotukien määristä ovat toteutuneet. Tiedot esitetään kertomusvuodelta ja kahdelta aikaisemmalta vuodelta Vuonna 2010 voimassa olleet verotuet laskettiin vuoden 2011 alkupuolella, ja ne raportoitiin valtion tilinpäätöskertomuksen yhteydessä. Toukokuussa arvioitiin vuosien 2011 ja 2012 tuet valtion talousarviota varten. Vuosina kaikkiaan 12 verotukea poistui. Vastaavasti yksi uusi verotuki määriteltiin. Valtaosa muutoksista tapahtui valmisteverotuksessa vuoden 2011 alun energiaverouudistuksen takia. Polttoaineiden verotus perustuu nyt ympäristöperusteisesti polttoaineen energiasisältöön ja poltosta syntyvään hiilidioksidin ominaispäästöön. Vuosina verotukien yhteismäärät olivat 18,9 miljardia, 20,4 miljardia, 22,1 miljardia ja 22,3 miljardia euroa. Vastaavasti verotuet suhteessa bruttokansantuloon (BKTL) olivat ko. vuosina 10,8 prosenttia, 11,2 prosenttia, 11,5 prosenttia ja 11,0 prosenttia.

2 Omaisuusverotus Milj. euroa Välillinen verotus Elinkeinoverotus ja maatilatalouden tuloverotus (EVL ja MVL) Henkilöverotus (TVL) Vuonna 2009 tuloverolain verotuet kattoivat 62 prosenttia kaikista verotuista ja vuonna 2012 arviolta 58 prosenttia. Samanaikaisesti välillisen verotuksen tuen osuuden ennakoidaan kasvavan 19 prosentista 24 prosenttiin. Vuonna 2012 henkilöverotuksen suurimpien verotukien arvioidaan muodostuvan asuntotulon verovapaudesta (2 100 milj. euroa), kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksestä (1 420 milj. euroa), työntekijöiden lakisääteisen eläkevakuutusmaksun vähentämisestä (1 630 milj. euroa) ja työtulovähennyksestä (1 490 milj. euroa) sekä oman asunnon myyntivoiton verovapaudesta (1 300 milj. euroa). Merkittävin elinkeinoverotuksen verotuki on vuonna 2012 irtaimen käyttöomaisuuden poistoista aiheutuva verotuki (600 milj. euroa). Maatalouden verotuksessa suurin verotuki on koneiden, kaluston ja laitteiden poistosta aiheutuva verotuki (35 milj. euroa). Metsätalouden verotuksessa metsävähennys aiheuttaa 16 miljoonaa ja metsätalouden avustusten verovapaus 19 miljoonaa euroa verotukea. Arvonlisäverotuksen suurimmat tuet ovat elintarvikkeiden (1 173 milj. euroa), ravintola- ja ateriapalveluiden (470 milj. euroa), lääkkeiden (399 milj. euroa) ja joukkoliikenteen (258 milj. euroa) alennetut verokannat. Valmisteverotuksessa eniten verotukea syntyy dieselpolttoaineen normia alemmasta verotuksesta (754 milj. euroa). Henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron käyttövoimaverosta aiheutuu 220 miljoonan euron verosanktio. Työkoneissa käytetyn kevyen polttoaineen alemmasta verokannasta muodostuu 409 miljoonan euron verotuki. Teollisuuden ja kasvihuoneiden alemman sähköveroluokan tuki on 404 miljoonaa euroa. Merkittävä verotuki aiheutuu lisäksi turpeen alemmasta verokannasta (129 milj. euroa).

3 3 Kiinteistöverotuksessa verotukea muodostuu vakituisten asuinrakennusten normia alemmasta verokannasta (480 milj. euroa). Normia korkeammasta verokannasta syntyy verosanktiota noin 50 miljoonaa euroa. Varainsiirtoverotuksessa suurin yksittäinen verotuki on julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin luovutuksen verovapaus (2 000 milj. euroa). Ensiasunnon hankintaan liittyvien varainsiirtoverovapauksien verotuki on yhteensä 95 milj. euroa. Perintö- ja lahjaverotuksen ja sosiaalivakuutuslainsäädännön verotukien euromäärää ei muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta voitu laskea aineistopuutteiden takia. Muutoksia vuoden 2010 veroperusteissa 1. Kunnallisverotuksen perusvähennyksen enimmäismäärää on korotettu. 2. Kiinteän omaisuuden luovutuksesta saatu voitto on verovapaata tuloa, jos alue luovutetaan luonnonsuojelualueeksi valtiolle tai valtion liikelaitokselle. 3. Enintään 300 euron arvoinen joukkoliikenteen henkilökohtainen matkalippu asunnon ja työpaikan välistä matkaa varten on verovapaata tuloa. Työsuhdematkalippu on verovapaata myös 600 euron ylittävältä osin euroon asti. Työsuhdelainan verovapaa määrä on sidottu peruskoron sijasta yleisesti käytössä oleviin lainan viitekorkoihin. 4. Yritysten tilapäisten maksuvaikeuksien helpottamiseksi veronlisäyksen, viivekoron ja viivästyskoron määrää on alennettu väliaikaisesti vuonna 2010 yhdellä prosenttiyksiköllä. 5. Pitkäaikaissäästämisen verotus on muutettu vastaamaan vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen verokohtelua. Vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen verokohtelu koskee jatkossa myös muuta sidottua pitkäaikaissäästämistä. 6. Henkilöautojen ja pakettiautojen vuotuinen ajoneuvovero on muutettu päästöperusteiseksi. Niistä ajoneuvoista, joista ei ole päästötietoa, vero kannetaan auton kokonaismassan perusteella. Ajoneuvoveron 12 kuukauden pituisen verokauden takia siirtymäaika kestää vuoden. 7. Kiinteistöveroprosentin alarajaa on korotettu. Yleisen kiinteistöveroprosentin alaraja nousi 0,10 prosenttiyksiköllä ja yläraja 0,35 prosenttiyksiköllä. Yleinen kiinteistöveroprosentti on 0,60 1,35:n välillä. Vakituisten asuinraken-

4 4 nusten kiinteistövero nousi välille 0,32 0,75. Voimalaitos- ja ydinvoimalaitosrakennuksiin sovellettavan kiinteistöveron yläraja nousi 2,85 prosenttiin. 8. Muuta Eduskunta hyväksyi Lain tonnistoveron muuttamisesta (1249/2009). Lailla muutetaan tonnistoverojärjestelmä kilpailukykyiseksi muiden eurooppalaisten järjestelmien kanssa. Laki tulee voimaan myöhemmin sen jälkeen, kun Euroopan yhteisöjen komissio on hyväksynyt muutokset valtiontukiohjelmaan. Muutoksia vuosien 2011 (ja 2012) veroperusteissa 1. Tuloverolain 125 :ssä säädettyä työtulovähennyksen enimmäismäärää on korotettu 90 euroa eli 740 euroon ja vähennyksen kertymäprosenttia nostettu 5,2 prosentista 5,9 prosenttiin. 2. Valtionverotuksen eläketulovähennystä on kasvatettu korottamalla vähennyksen täyden määrän laskemiseksi käytettävää kerrointa 3,78:sta 3,80:een ja alentamalla vähennyksen poistumaprosenttia 46:sta 44:ään. 3. Kunnallisverotuksen eläketulovähennystä on kasvatettu alentamalla vähennyksen poistumaprosenttia 56 prosentista 55 prosenttiin. 4. Kunnallisverotuksen perusvähennyksen enimmäismäärää on korotettu 50 eurolla euroon. 5. Omaisuuden luovutuksesta saadun tappion vähentämistä koskeva aika on pidennetty kolmesta vuodesta viiteen vuoteen. 6. Määräaikaisen lahjoitusvähennyksen voimassaoloaikaa jatketaan. Luonnollinen henkilö ja kuolinpesä voivat vielä vuodelta 2011 toimitettavassa verotuksessa vähentää ansiotulostaan yliopistolle tai korkeakoululle tiedettä tai taidetta edistävään tarkoitukseen tekemänsä vähintään 850 ja enintään euron rahalahjoituksen. 7. Energiaverotus Energiaverotus uudistui vuoden 2011 alusta. Polttoaineiden verotus perustuu ympäristöperusteisesti polttoaineen energiasisältöön ja poltosta syntyvään hiilidioksidin ominaispäästöön. Valmisteveroina kannettavat verot muuttuivat nimeltään energiasisältöveroksi ja hiilidioksidiveroksi. Huoltovarmuusmaksu säilyi ennallaan sekä tasoltaan että perusteiltaan. Uudistuksen yhteydessä ajoneuvojen vuotuinen käyttövoimavero muuttuu. Maatalouden energiaveropalautuksia korotetaan veronkorotusten hyvittämiseksi maataloudelle. Palautusoikeus koskee jatkossa myös biopolttoöljyn valmisteveroa.

5 5 Fossiilisilta ja bioperäisiltä polttonesteiltä kannetaan energiasisältöön suhteutettua energiasisältöveroa, mikä alentaa erityisesti etanolin veroa. Hiilidioksidiveron laskentaperuste nousee entisestä tasosta. Hiilidioksidiverossa otetaan huomioon biopolttoaineilla saavutettavat hiilidioksidivähenemät suhteessa vastaaviin fossiilisiin polttoaineisiin, mikä suosii hiilidioksiditehokkaita biopolttoaineita. Biokaasu säilyy verottomana, mutta verorakenteen muutos koskee nykyisin verotonta biopolttoöljyä. Polttoaineiden laatuporrastus ottaa huomioon polttoaineiden terveydelle haitalliset lähipäästöt. Laatuporrastus koskee liikennepolttoaineista parafiinistä dieseliä ja lämmityspolttoaineista rikitöntä kevyttä polttoöljyä. Pienmoottoribensiinin laatuporrastuksella vähennetään moottorisahojen, ruohonleikkureiden ja muiden pientyökoneiden pakokaasupäästöistä aiheutuvia terveyshaittoja. Maa- ja biokaasun osalta lähipäästöhyöty otetaan huomioon henkilöautojen käyttövoimaveron tasoa alentavana tekijänä. Energiasisältöön sekä hiilidioksidi- ja lähipäästöihin perustuva rakenneuudistus toteutetaan joko polttoaineiden verotuksella tai polttoaineverotuksen ja ajoneuvojen käyttövoimaveron yhdistelmällä. Tämän takia dieselautojen sekä kaasu- ja sähkökäyttöisten henkilöautojen käyttövoimavero porrastetaan eri käyttövoimille ympäristöperusteen mukaisesti. Liikennepolttoaineiden polttoaineverotuksen muutos on toteutettu mahdollisimman tuottoneutraalisti. Bensiinin verotasoon ei tule muutoksia, ja dieselöljyn veronkorotus vuoden 2012 alusta otetaan huomioon alentamalla henkilö- ja kuorma-autojen käyttövoimaveron yleistä tasoa. Lämmitys- ja voimalaitospolttoaineista kevyen ja raskaan polttoöljyn, kivihiilen ja maakaasun sekä sähkön valmisteveroja korotetaan verojen ympäristöperusteisen rakennemuutoksen yhteydessä nettomääräisesti noin 730 miljoonalla eurolla työnantajan kansaneläkemaksun poistamisesta aiheutuvien verotuottomenetysten korvaamiseksi. Maakaasun veron korotus toteutuu asteittain vuoteen 2015 mennessä. Yhdistetyssä sähkön ja lämmöntuotannossa käytettävien polttoaineiden hiilidioksidiveroa alennetaan 50 prosentilla päällekkäisen hiilidioksidiohjauksen vähentämiseksi ja veronkorotuksen vaikutusten lieventämiseksi yhdistetylle tuotannolle ja teollisuudelle. Energiaintensiivisen teollisuuden veronpalautuksen myöntämisessä sovellettaviin raja-arvoihin ei tule muutoksia. Turpeelle tuli matala, asteittain nouseva energiavero, joka ei perustu energiasisältöön eikä hiilidioksidin ominaispäästöön. Turpeen pienkäyttö rajattiin verotuksen ulkopuolelle. Jos turvetta käytetään enemmän kuin MWH vuodessa lämmön tuotantoon, kaikesta turpeen käytöstä on maksettava veroa. Mäntyöljystä valmisteverona kannettavaa energiaveroa on korotettu raskasta polttoöljyä vastaavasti.

6 6 Maakaasun verotusmenettely on yhdenmukaistettu muun valmisteverotuksen kanssa. Vero suoritetaan luovutettaessa maakaasua kulutukseen maakaasun siirtoverkosta. Niin sanotut mikrovoimalaitokset on vapautettu kokonaan sähköverovelvollisuudesta. 8. Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmistevero Makeisille ja jäätelölle on säädetty vuoden 2011 alusta valmistevero, jonka suuruus on 75 senttiä kilogrammalta. Virvoitusjuomaveroa korotettiin 4,5 sentistä 7,5 senttiin litralta valmista juomaa. Virvoitusjuomaveroa kannetaan mehuista, limonadeista ja erilaisista pakatuista vesistä ja veron piirissä ovat myös luonnon kivennäisvedet ja maitoa sisältävät kahvi- ja kaakaojuomat. 9. Jätevero Jäteveron piirissä olevan kaatopaikan käsite koskee vuoden 2011 alusta yleisten kaatopaikkojen lisäksi yksityisiä kaatopaikkoja. Kaatopaikkana ei pidetä jätteiden välivarastointialuetta, maankaatopaikkaa, kompostointialuetta eikä jätteen hyödyntämisaluetta. Veroa ei makseta myöskään kaatopaikalla hyödynnettävästä jätteestä. Ongelmajäte on rajattu lain soveltamisalan ulkopuolelle. Jätevero koskee jätteitä, joiden hyötykäyttö on teknisesti ja ympäristöperusteisesti mahdollista. Vero ei koske jätteitä, joille ei ole kaatopaikkasijoitusta korvaavaa teknistä hyödyntämis- tai käsittelyvaihtoehtoa tai se ei ole ympäristöllisesti kestävä. Jäteveron tasoa on korotettu siten, että veroa on maksettava 40 euroa tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle vuosina 2011 ja Vuoden 2013 alusta vero on 50 euroa tonnilta jätettä. 10. Arpajaisvero Yksinoikeudella toimeenpantujen muiden arpajaisten kuin totopelin arpajaisvero on korotettu 9,5 prosentista 10 prosenttiin. Totopelistä vastaava korotus on 8,25 prosentista 9,5 prosenttiin.

7 7 Tehtäväalue Yhteensä TVL EVL ja MVL Yleinen hallinto Opetus, tiede ja kulttuuri Sosiaaliturva, josta eläketulovähennys, kunnallisverotus työntekijöiden lakisäät. eläkevakuutusmaksu lapsilisien verovapaus Terveydenhuolto, josta lääkkeiden alempi alv-kanta Asuminen ja ympäristö, josta asuntotulon verovapaus oman asunnon myyntivoiton verovapaus Maa- ja metsätalous Liikenne, josta dieselpolttoaineiden alempi verokanta henkilökuljetusten alempi alv-kanta Teollisuus ja elinkeinot, josta pörssiosakkeiden varainsiirtoverovapaus elintarvikkeiden alempi alv-kanta irtaimen käyttöomaisuuden poistot Ei eriteltävissä, josta ansiotulovähennys työtulovähennys YHTEENSÄ (jatkuu )

8 8 Tehtäväalue Yhteensä Välillinen verotus Omaisuusverotus Yleinen hallinto Opetus, tiede ja kulttuuri Sosiaaliturva, josta eläketulovähennys, kunnallisverotus työntekijöiden lakisäät. eläkevakuutusmaksu lapsilisien verovapaus Terveydenhuolto, josta lääkkeiden alempi alv-kanta Asuminen ja ympäristö, josta asuntotulon verovapaus oman asunnon myyntivoiton verovapaus Maa- ja metsätalous Liikenne, josta dieselpolttoaineiden alempi verokanta henkilökuljetusten alempi alv-kanta Teollisuus ja elinkeinot, josta pörssiosakkeiden varainsiirtoverovapaus elintarvikkeiden alempi alv-kanta irtaimen käyttöomaisuuden poistot Ei eriteltävissä, josta ansiotulovähennys työtulovähennys YHTEENSÄ

9 9 Verotuet ** Verotuet on numeroitu vuoden 2012 tilanteen mukaan. Jos verotuki on poistunut, sen kohdalla on viiva ( )... = ei laskettavissa, e = ennakkotieto TVL ja siihen liittyvä verotus 1. Muusta kuin lakisääteisestä toiminnasta kokonaan verovapaat yhteisöt, TVL Tuloverosta osittain vapaat kunnat ja seurakunnat TVL Yleishyödyllisen yhteisön verovapaus (pl. ev. lut. ja ortod. kirkko), TVL 22 ja e 2012 e Huom. 4. Omasta asunnosta saadun myyntivoiton verottomuus, TVL 48 1 mom. 1 k Luonnonsuojelualueeksi tarkoitetun omaisuuden luovutusvoiton verovapaus, TVL 48 1 mom. 4 k 6. Luovutustappioiden rajoitettu vähentäminen, TVL Lahjoitusvähennys, TVL 57 ja TVL 98 a 8. Työsuhdelippu, TVL 64 2 mom. 9. Luontoisetujen osittainen verovapaus, TVL 64 1 mom Ns. henkilökuntaetuuksien verovapaudet, TVL Ulkomaan edustuksessa palvelevien eräiden korvausten verovapaus, TVL 76 1 k Ulkomailla ansaitun palkkatulon verovapaus, TVL Sotavammojen korvauksen verovapaus, TVL 80 3 k Stipendien ja vastaavien verovapaus, TVL 82 1 mom. 1 k Luonnonvaraisten marjojen, sienien yms. myyntitulon verovapaus, TVL 89

10 Kansaneläkkeen lisien ym. verovapaus, TVL 92 1, 2, 6 ja 18 k Elatustuen ja elatusavun verovapaus, TVL 90 ja 92 7 k Lapsilisien verovapaus, TVL 92 5 k Asumistukien verovapaus, TVL k Toimeentulotuen verovapaus, TVL k Työasuntovähennys, TVL 95a Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen vähentäminen, TVL 95 1 mom. 2 k Työntekijöiden työttömyysvakuutus- ja työttömyyskassamaksun vähentäminen, TVL 96 1 mom. ja mom. 2 k 24. Työntekijöiden lakisääteisen eläkevakuutusmaksun vähentäminen, TVL 96 1 mom Työntekijöiden sairausvakuutuksen päivärahamaksun vähentäminen, TVL 96 1 mom Merityötulovähennys, TVL Vapaaehtoisen eläkevakuutusmaksun vähentäminen, TVL 96, 54 d, 131 a Eläketulovähennys valtionverotuksessa, TVL Kunnallisverotuksen eläketulovähennys, TVL Invalidivähennys kunnallisverotuksessa, TVL Opintorahavähennys kunnallisverotuksessa, TVL Työtulovähennys, TVL Kotitalousvähennys, TVL 127a 127c, L 728/ Urheilutulon jaksottaminen, TVL 116a 116b ja 116c 35. Invalidivähennys valtionverosta, TVL Elatusvelvollisuusvähennys valtionverosta, TVL Opintolainavähennys, TVL 127 d Opintolainan korkojen vähentäminen TVL , Ansiotulovähennys kunnallisverotuksessa, TVL 105a Eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennus, L 680/1976

11 Asuntotulon verovapaus, L 505/ mom. Velkojen korkojen sekä indeksi- ja kurssitappioiden vähentäminen (asuntovelat), L 953/74, TVL , (860) 1950 (570) 2000 (410) 2050 (480) 2100 (560) 42. EVL ja siihen liittyvä verotus 43. Käyttöomaisuuteen kuuluvien osakkeiden luovutusvoiton verovapaus, EVL 6 1 mom. 1 k ja b mom. 44. Kiinteistön vaihdossa luonnonsuojelualueeksi käytetty vähennyskelpoinen hankintameno, EVL 6 3 mom. 45. Elokuvatuottajien verovapaa tuotantotuki, EVL 6 5 k Tasoitusmäärä, EVL 8 1 mom. 10 k Osuuskunnan ylijäämän palautuksen vähennyskelpoisuus, EVL 28 1 k 48. Rakennusaikaiset korot, EVL Tutkimustoiminnan menojen poistaminen, EVL Irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenon poistaminen EVL 30 1 ja 3 mom. 51. Luovutusvoittojen yms. vähentäminen menojäännöksestä, EVL 30 2 mom. 52. Rakennuksen ainesosana olevien hyödykkeiden hankintamenojen poistaminen (EVL 31 ). 53. Irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenon poistaminen kertapoistona, EVL 33 1 mom. 1 2 k 54. Vesialusten poisto, EVL 33 a 55. Rakennuksen poistot, EVL 34 2 mom. 1 4 k 56. Tutkimustoimintaan käytettävän rakennuksen hankin- tamenon poistaminen, EVL 34 2 mom. 5 k 57. Väestönsuojan yms. hankintamenon poistaminen, EVL Kuluvan käyttöomaisuuden jälleenhankintavaraus vähennyskelpoisuus, EVL 43 1 mom. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 59. Toimitilan jälleenhankintavarauksen vähennyskelpoisuus, Sisältyy edelli- Sisältyy edel- Sisältyy edelli- Sisältyy edelli- Sisältyy edelli- EVL 43 2 mom. seen liseen seen seen seen 60. Ydinjätehuollon menojen poistaminen kertapoistona, EVL 45 a

12 Luottotappiovarauksen vähennyskelpoisuus, EVL 46 1 mom Toimintavaraus, EVL 46 a Takuuvaraus, EVL Eläkevakuutusyhtiöiden yms. lisävakuutusvastuuta varten tekemä varaus, EVL 48a Hinnanlaskuvaraus, EVL Sijoitusomaisuuteen kuuluvan rakennuksen hankintamenon poistaminen, EVL 29 2 mom. 67. Kehitysalueiden korotetut poistot, L 1262/ Laki tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista L 222/ Tonnistovero, L 476/ Asuintalovaraus, L 846/ Osingon verovapaus ja markkinakorkoa suurempi tuottoprosentti, TVL 33 b 1 mom josta osingon pääomatulo osuuden verovapaus euroon saakka (230) (265) (300) (335) (345) 71. Peitellyn osingon verottaminen ansiotulona, TVL 33 d 1 mom. (sanktio) Eräiden voitonjakoerien verovapaus euroon asti, TVL 33 d 2 mom Jaettavan yritystulon pääomatulo osuuden laskennan jakoprosentti, TVL 38 1 mom Verotusyhtymän osakkaan pääomatulo-osuuden laskennan jakoprosentti, TVL 39 1 mom Elinkeinoyhtymän osakkaan pääomatulo-osuuden laskennan jakoprosentti TVL 40 1 mom Elinkeinoyhtymän osakkaan yhtymän maataloustulon pääomatulo osuuden jakoprosentti, TVL 40 2 mom Nettovarallisuuteen lisättävä palkkaosuus pääomatuloosuutta laskettaessa, TVL 41 4 mom. 77. MVL ja metsäverotus Maataloustuotteiden yksityiskäytön verovapaus, MVL 4 2mom. 79. Kotieläinten luovutushintojen jaksotus kolmelle verovuodelle, MVL 5 1 mom. 1 k Määräaikaisuus päättyi 2011

13 Kotieläinten hankintamenon vähentäminen kolmessa vuodessa, MVL 6 2 mom. 81. Avustusten korvausten ym. tulojen epäsuora tulouttaminen, MVL 5 1 mom. 4 k 82. Maatalouden jälleenhankintavaraus, MVL 5 2mom Koneiden ja kaluston välitön kuluksi kirjaaminen, kun käyttöaika alle 3 vuotta, MVL 8 1 mom. 84. Koneiden ja kaluston poistaminen yhdestä menojäännöksestä, MVL 8 2 mom. 85. Koneiden ja kaluston luovutushintojen epäsuora tulouttaminen, MVL 8 3 mom. 86. Irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenon jaksottaminen, MVL 8 4 mom Rakennusten hankintamenon vähentäminen, MVL 9 2 mom. 88. Salaojista, silloista yms. saatujen luovutushintojen epäsuora tulouttaminen, MVL 10 2 mom. 89. Salaojien ja siltojen yms. hankintamenojen poistaminen, MVL 10 3mom. 90. Tasausvaraus, MVL 10a Työmatkavähennys, MVL 10 e 92. Maatilan tai sen osan luovutuksen verovapaus, MVL Verovapaa puutavaran käyttö rakentamiseen, lämmitykseen ja muuhun omaan kulutuskäyttöön, TVL 43 3 mom. Ensiharvennushakkuusta saatavan puun myyntitulon määräaikainen verovapaus, TVL 43a Puun myyntitulon määräaikainen osittainen verovapaus TVL 43b Metsätalouden avustusten verovapaus, TVL Metsävähennys, TVL Hankintatyön arvon osittainen verovapaus, TVL Metsätalouden pääomatulosta myönnettävä menovaraus, TVL Metsätalouden menojen jaksottaminen, TVL 115 Määräaikaisuus päättyi 2010 Määräaikaisuus päättyi 2012

14 14 Varainsiirtoverotus 99. Kansaneläkelaitoksen, Kera Oy:n, Teollisen yhteistyön rahasto Oy:n, Suomen Pankin, Suomen itsenäisyyden juhlarahaston ja valtion vakuusrahaston verovapaus, Varainsiirtoverolaki Eräiden julkisyhteisöjen kiinteistöjen luovutusten verovapaus, Varainsiirtoverolaki Kiinteistön ensiasunnokseen ostavan verovapaus, Varainsiirtoverolaki Kiinteistöjen vaihtoon liittyvät verovapaudet (maa- tai metsätalous, luonnonsuojelu), Varainsiirtoverolaki Eräät maatalouselinkeinolainsäädännön mukaiset luovutukset, Varainsiirtoverolaki Julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin luovutuksen verovapaus, Varainsiirtoverolaki 15 a 105. Osakehuoneiston ensiasunnokseen hankkivan verovapaus, Varainsiirtoverolaki Kunnan lunastusoikeuteen perustuva verovapaus, Varainsiirtoverolaki Määräaikainen verovapaus kunnallisten vuokra asuntojen omistusjärjestelyssä, Varainsiirtoverolaki 43 a 108. Kiinteistön tai arvopaperin luovutuksen verovapaus liiketoimintasiirrossa, Varainsiirtoverolaki Vastikkeen määrittely yhtiömuotoisen kiinteistön siirrossa, KHO:n ennakkopäätös 2002:57 ja 2007: Vastikkeen määrittely luovutuksen kohteena ollessa osakkeita, KHO taltio 1009) Kiinteistöverotus 111. Verosta vapautetut kiinteistöt, Kiinteistöverolaki Vakituisten asuinrakennusten alempi verokanta, Kiinteistöverolaki Rakentamattoman rakennuspaikan korkeampi veroprosentti, Kiinteistöverolaki 12a ja 12b (sanktio) Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten poikkeavat veroprosentit, Kiinteistöverolaki 13 (sanktio)

15 Yleishyödyllisten yhteisöjen matalampi veroprosentti, Kiinteistöverolaki 13a 116. Voimalaitosten korkeampi veroprosentti, Kiinteistöverolaki 14 (sanktio) 117. Kiinteistön arvostaminen alle markkina-arvon, Kiinteistöverolaki Perintö- ja lahjaverotus 119. Eräiden yhteisöjen verovapaus, PerVL Yritysten sukupolvenvaihdoshuojennus, PerVL 55 1 mom Sukupolvenvaihdoksesta maksettavan veronmaksunlykkäys, PerVL 56 1 mom Sukupolvenvaihdoshuojennukset osake tai osuusomistuksen kautta, PerVL Lähiomaisen saaman vakuutuskorvauksen verovapaa osuus, PerVL 7a 2 mom Alaikäisyysvähennys, PerVL 12 1 mom. 2 k 125. Puolisovähennys, PerVL 12 1 mom. 1 k 126. Lesken keskinäisen hallintaoikeustestamentin nojalla saaman omaisuuden verovapaus, PerVL 8 1 mom Lesken oikeus pitää jäämistö jakamatta hallinnassaan, PerVL 8 2 mom Testamentilla tai lahjalla saadun elinkautisen tai määrävuosiksi annetun etuuden verovapaus, PerVL 2 2 mom Tavanomaisen koti irtaimiston perintöverosta vapaa osuus, PerVL 7b Lahjaksi saadun elinkautinen tai määrävuosiksi annetun etuuden verovapaus. PerVL 2 2 mom Vakuutuslahjan verovapaus, PerVL 18a Toisen kasvatukseen tai koulutukseen yms. annettujen varojen verovapaus, PerVL 19 2 k 133. Tavanomaisen koti-irtaimiston lahjaverosta vapaa osuus, PerVL 19 1 k

16 16 Arvonlisäverotus 134. Rakennuksen voittomarginaalin, rakennusmaan luovutuksen verovapaus, AVL Kirjailijoiden, taitelijoiden yms. tekijänoikeuskorvausten verovapaus, AVL Tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien (AVL 55 ) sekä yhdistysten jäsenlehtien painoksen myynnin (AVL 56 ) nollaverokanta, 137. Itse poimittujen luonnonvaraisten marjojen ja sienien myynnin verovapaus, AVL 59 6 k 138. Sokeiden ja muiden vaikeavammaisten myyntitulojen verovapaus, AVL Kansainvälisen henkilöliikenteen kotimaan osuuden verovapaus, AVL Ei kaupallinen radio- ja televisiotoiminnan veronalaisuus, AVL 79 3mom Lääkkeiden alennettu alv-kanta (8 %, : 9 %), AVL 85a 1 mom. 6 k 142. Elintarvikkeiden ja rehujen alennettu alv-kanta (12 %, : 13 %) ALV 85 1 mom. 1 ja 3 k 143. Ravintola- ja ateriapalvelujen alennettu alv-kanta (12 %, : 13 %) ALV 85 1 mom. 2 k 144. Henkilökuljetusten alennettu alv-kanta (8 %, : 9 %), AVL 85a 1 mom. 1 k 145. TV lupien alennettu alv-kanta (8 %, : 9 %), AVL 85 a 1 mom. 5 k 146. Virkistys- ja kulttuuripalvelujen alennettu alv-kanta (8 %, : 9 %), AVL 85 a 1 mom. 4 k 147. Urheilupalvelujen alennettu alv-kanta, (8 %, : 9 %) AVL 85a 1mom. 3 k 148. Kirjojen alennettu alv-kanta (8 %, : 9 %), AVL 85 1 mom. 7 k 149. Majoituspalvelujen alennettu alv-kanta (8 %, : 9 %), AVL 85a 1 mom. 2 k 150. Työvaltaisten palvelujen alv-kokeilu , AVL 85a 1 mom. 9 ja 10 k 151. Taide-esineiden myynnin ja maahantuonnin alennettu verokanta (8 %, : 9 %), AVL 85a 1 mom.8 k alle 0,5 (alle 0,1) (alle 0,1) (alle 0,1)

17 Tekijänoikeusjärjestöjen saamien tekijänkorvausten alennettu verokanta (8 %, : 9 %), AVL 85a mom. 11 k 153. Alv-velvollisuuden alarajaan liittyvä huojennus, AVL 149a Vakuutusmaksuvero, L 1966/664 Valmisteverotus 155. Dieselpolttoaineen normia alempi verokanta, L /1994 Lentopetrolin (kotim. liikenne) normia alempi verokanta, L 1472/1994. Muutos L 1399/2010. alle 0,5 alle 0,5 alle 0,5 Lentobensiinin (kotim. liikenne) normia alempi verokanta, L 1472/1994. Muutos L 1399/2010. alle 0,5 0,5 alle 0, Työkoneissa käytetyn kevyen polttoaineen normia alempi verokanta, L 1280/ ja 7. Muutos L / Liikenteeseen käytetyn sähkön normia alempi verokanta, L 1260/1996 alle 0,5 alle 0,5 alle 0,5 alle 0,5 alle 0, Liikenteeseen käytetyn maakaasun normia alempi alle 0,5 alle 0,5 alle 0,5 alle 0,5 alle 0,5 verokanta, L 1260/1996 Raskaan polttoöljyn normia alempi verokanta, L 1260/1996. Muutos L 1399/ Kivihiilen normia alempi verokanta, L 1260/1996. Muutos L 1399/ Lämmitykseen käytetyn maakaasun normia alempi verokanta, L 1260/1996 Biopolttoöljyn verottomuus, L 1472/1994, 9 1 mom.7 k. Muutos L 1399/2010. alle 0,5 alle 0,5 alle 0, Nestekaasun verottomuus, L 1472/1994, 9 1 mom. 8 k 161. Yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto (CHP), L 1260/ Muutos L 1399/ : puolitettu CO2-vero, alle 0,5 alle 0,5 alle 0,5 alle 0,5 alle 0, Normin muutos 2011: ei verotukea. Normin muutos 2011: ei verotukea. Normin muutos 2011: ei verotukea. Normin muutos 2011: ei verotukea. Normin muutos 2011: ei verotukea.

VATT MUISTIOT 17 VEROTUET SUOMESSA 2009 2012. Timo Rauhanen

VATT MUISTIOT 17 VEROTUET SUOMESSA 2009 2012. Timo Rauhanen VATT MUISTIOT 17 VEROTUET SUOMESSA 2009 2012 Timo Rauhanen Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki 2011 Rauhanen Timo, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Valmisteluraportit 5. Verotuet Suomessa 2009

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Valmisteluraportit 5. Verotuet Suomessa 2009 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit 5 Verotuet Suomessa 2009 Outi Kröger Timo Rauhanen (toim.) Valmisteluraportit 5 lokakuu 2010 VATT VALMISTELURAPORTIT 5 Verotuet Suomessa 2009 Outi

Lisätiedot

Tuloverotukseen muutoksia 2015

Tuloverotukseen muutoksia 2015 Tuloverotukseen muutoksia 2015 Ansiotulojen valtion tuloveroasteikko vuonna 2015 Hallitus esittää (He 122/2014), että tuloveroasteikon ylimmän tuloluokan euromääräistä rajaa alennettaisiin 000 eurosta

Lisätiedot

Listaus yritystuista.xlsx. Hallinnollinen rasitus tuen saajalle (+/0/-) Kustannus/hy öty (+/0/-) Vastikkeeton vai palautuva?

Listaus yritystuista.xlsx. Hallinnollinen rasitus tuen saajalle (+/0/-) Kustannus/hy öty (+/0/-) Vastikkeeton vai palautuva? LISTAUSTA YRITYSTUISTA - tausta-aineisto elinkeinotukien ja ympäristölle haitallisten tukien uudistamista ja uudelleenkohdentamista valmistelevalle ministerityöryhmälle. - työversio 14.2.214 tilanteesta,

Lisätiedot

Valtion tilinpäätöskertomus

Valtion tilinpäätöskertomus Valtion tilinpäätöskertomus 2010 Osat I ja II 19a/2011 Ohjaus ja tilivelvollisuus K 10/2011 vp Valtion tilinpäätöskertomus 2010 Osat I ja II Valtiovarainministeriön julkaisuja 19a/2011 Ohjaus ja tilivelvollisuus

Lisätiedot

Ajankohtaista maatilan verotuksesta 1_2013

Ajankohtaista maatilan verotuksesta 1_2013 1 Markku Kovalainen johtava veroasiantuntija, OTL Pohjois-Pohjanmaan verotoimisto 11.12.2013 PI-Johtamiskoulu Veropäivät 11.-12.12.2013 Helsinki Ajankohtaista maatilan verotuksesta 1_2013 Oikeuskäytäntöä,

Lisätiedot

Vero-oikeuden perusteet

Vero-oikeuden perusteet Vero-oikeuden perusteet Matti Myrsky syyskuu 2010 1 I J O H D A N T O... 4 A VERO-OIKEUS OSANA OIKEUSJÄRJESTYKSEN SYSTEMATIIKKAA... 4 B VERON JA MAKSUN KÄSITTEET... 4 C KESKEISET SÄÄDÖKSET... 4 II VEROTUKSEN

Lisätiedot

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Ansio- ja pääomatuloverot Momentille arvioidaan kertyvän 9 041 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu tuloverolakiin (1535/1992).

Lisätiedot

Yksityishenkilön tuloverotuksesta, erityisesti pääomatuloista

Yksityishenkilön tuloverotuksesta, erityisesti pääomatuloista Yksityishenkilön tuloverotuksesta, erityisesti pääomatuloista Dosentti, KTT, OTL, VTM Timo Räbinä Itä-Suomen yliopisto 4.-11.12.2012 lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö seurattu 25.11.2012 saakka 1 Käsiteltävät

Lisätiedot

1(8) 14.11.2013 luonnos. Rakennepoliittisen ohjelman jatkovalmistelu: 2.1b Ympäristön kannalta haitalliset tuet

1(8) 14.11.2013 luonnos. Rakennepoliittisen ohjelman jatkovalmistelu: 2.1b Ympäristön kannalta haitalliset tuet 14.11.2013 luonnos 1(8) Rakennepoliittisen ohjelman jatkovalmistelu: 2.1b Ympäristön kannalta haitalliset tuet Rakennepoliittisen ohjelman mukaan Toteutetaan ympäristölle haitallisten tukien kohdentamista

Lisätiedot

FINANSSIOIKEUDEN PERUSTEET. Lokakuu 2012

FINANSSIOIKEUDEN PERUSTEET. Lokakuu 2012 FINANSSIOIKEUDEN PERUSTEET Lokakuu 2012 1 FINANSSIOIKEUS VEROTUS - Julkisen sektorin tulot FINANSSIHALLINTO-OIKEUS - Julkisen sektorin menot 2 VERO-OIKEUS Verojuridiikka Muut oikeudenalat Veropolitiikka

Lisätiedot

Yrittäjän verotus 2015

Yrittäjän verotus 2015 Yrittäjän verotus 2015 Juha Siikavuo VÄLITÖN JA VÄLILLINEN VEROTUS VUONNA 2015 Yrittäminen on kivaa! Sitä olen puuhastellut koko ikäni. Olen teille koonnut kivan lukupaketin verotuksesta. Sillä verotuskin

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen. Syksy 2011 Johtaja Timo Sipilä

Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen. Syksy 2011 Johtaja Timo Sipilä Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen Syksy 2011 Johtaja Timo Sipilä 1 Pääomatulon tuloveroprosentti Pääomatulon tuloveroprosenttia korotetaan 28 %:sta 30 %:iin. Yhteenlasketun verotettavan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2014 tuloveroasteikkolaiksi sekä eräiksi muiksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi vuoden 2014 tuloveroasteikkolaki. Ehdotettu

Lisätiedot

15.9.2014. Budjettitalouden tuloarvioiden laadintamenettelyt valtiovarainministeriössä

15.9.2014. Budjettitalouden tuloarvioiden laadintamenettelyt valtiovarainministeriössä 15.9.2014 Budjettitalouden tuloarvioiden laadintamenettelyt valtiovarainministeriössä 1 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Tulotyöryhmän rooli tuloarvioiden laadinnassa... 3 2.1 Toimintamalli... 3 2.2 Toiminta

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2012

Sijoittajan vero-opas 2012 Sijoittajan vero-opas 2012 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta. Sisällys Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 4 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten

Lisätiedot

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4 Suomen Eläinlääkäriliiton opas Eläinlääkärin veroilmoitus vuodelta 2013 MINNA TANSKA, OTK, VEROASIANTUNTIJA Sisältö A. YLEISTÄ VEROILMOITUSMENETTELYSTÄ... 3 Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3 Jäännösverojen

Lisätiedot

Monialaisten maatilojen tuloverojärjestelmät

Monialaisten maatilojen tuloverojärjestelmät Maa- ja elintarviketalous 32 Monialaisten maatilojen tuloverojärjestelmät Sami Ovaska Talous Maa- ja elintarviketalous 32 79 s., 2 liitettä Monialaisten maatilojen tuloverojärjestelmät Sami Ovaska Maa-

Lisätiedot

Perustietoa veroista

Perustietoa veroista Perustietoa veroista Veroperusteet v. 2012, Verokertymät v. 2010 ja Verojen vaikutuksia 23.5.2012 Harri Hietala Konsultit 2HPO Sisällys 1 Ansiotuloverotus 3 Osinkoverotus 4 Luovutusvoittoverotus 5 Vuokrien

Lisätiedot

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 30.12.1992/1535 Tuloverolaki Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 LUKU Lain soveltamisala 1 Tulovero ja veronsaajat

Lisätiedot

Veronalaiset tulot 2013

Veronalaiset tulot 2013 Tulot ja kulutus 2014 Veronalaiset tulot 2013 Yle-veroa maksoi neljä miljoonaa henkeä Tulonsaajat maksoivat välittömiä veroja ja maksuja 28,7 miljardia euroa vuonna 2013. Edellisvuodesta verot kasvoivat

Lisätiedot

Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4

Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 Muutokset kansainvälisen palvelukaupan myyntimaasäännöksiin 4 Varojenjaon verotus muuttumassa 6 Bonusten verotus 8 Oikeuskäytäntö 9 Elinkeinotulon

Lisätiedot

Tieliikenteen verotus Suomessa ja EU:ssa - Haasteet ja ongelmat

Tieliikenteen verotus Suomessa ja EU:ssa - Haasteet ja ongelmat Tieliikenteen verotus Suomessa ja EU:ssa - Haasteet ja ongelmat Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Lauri Pajunen 2010 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Sallimuksen esitys uudeksi verolaiksi.

Sallimuksen esitys uudeksi verolaiksi. Sallimuksen esitys uudeksi verolaiksi. Suomen nykyisestä verotuksesta säädetään erittäin sekavasti. Teoksessa Suomen Verolait on painoksesta ja kustantajasta riippuen yli 70 säädöstä yli 900 sivulla. Suurin

Lisätiedot

Suomessa kannetaan energiaveroja sähköstä, kivihiilestä, maakaasusta, polttoturpeesta, mäntyöljystä ja nestemäisistä polttoaineista.

Suomessa kannetaan energiaveroja sähköstä, kivihiilestä, maakaasusta, polttoturpeesta, mäntyöljystä ja nestemäisistä polttoaineista. Valmisteverotuksen ohje 21 Energiaverotus www.tulli.fi toukokuu 2015 Korvaa tammikuussa 2014 julkaistun ohjeen Energiaverotus Energiaverotus Suomessa Nestemäisten polttoaineiden valmisteverolaki Sähkön

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2013

Sijoittajan vero-opas 2013 Sijoittajan vero-opas 2013 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta Sisällys Lukijalle...3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet...4 Veroilmoituksen täydentäminen...6

Lisätiedot

Veronalaiset tulot 2012

Veronalaiset tulot 2012 Tulot ja kulutus 2013 Veronalaiset tulot 2012 Kunnallisveron osuus 64 prosenttia veroista Vuonna 2012 tulonsaajat maksoivat välittömiä veroja ja maksuja 26,8 miljardia euroa, mikä oli 2,1 prosenttia edellisvuotista

Lisätiedot

Valtion. tilinpäätöskertomus. Osat I ja II. Ohjaus ja tilivelvollisuus

Valtion. tilinpäätöskertomus. Osat I ja II. Ohjaus ja tilivelvollisuus Valtion tilinpäätöskertomus 2008 Osat I ja II 23a/2009 Ohjaus ja tilivelvollisuus K 11/2009 vp Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta 2008 Osat I ja II Valtiovarainministeriön julkaisuja 23a/2009 Ohjaus

Lisätiedot

Tuloverotus: Case Koirahalli

Tuloverotus: Case Koirahalli Tuloverotus: Case Koirahalli Björklund, Sari-Anne Urpilainen, Milla 2014 Laurea Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Otaniemi Tuloverotus: Case Koirahalli Björklund, Sari-Anne Urpilainen, Milla Liiketalouden

Lisätiedot

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 18/2015. Metsäverotus vaihtoehtojen tarkastelua. Jussi Leppänen ja Harri Hänninen

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 18/2015. Metsäverotus vaihtoehtojen tarkastelua. Jussi Leppänen ja Harri Hänninen Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 18/2015 Metsäverotus vaihtoehtojen tarkastelua Jussi Leppänen ja Harri Hänninen Metsäverotus vaihtoehtojen tarkastelua Jussi Leppänen ja Harri Hänninen Luonnonvarakeskus,

Lisätiedot